Page 69

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Lasten Afschrijvingen Immateriële vaste activa (goodwill) Materiële vaste activa (apparatuur en inventaris) Totaal

Realisatie 2009

Realisatie 2008

48 96 144

48 96 144

De afschrijvingen waren begroot op € 336.000. In december 2008 is door de directie van De Witte Dame Monumenten BV besloten om de afschrijvingstermijn van de goodwill te wijzigen van 5 jaar in 20 jaar. Op het moment van besluitvorming in de vennootschap was de DAE-begroting over 2009 reeds vastgesteld, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Hierdoor is het resultaat over 2009 met € 144.000 in positieve zin beïnvloed. Huisvestingslasten Huur Schoonmaakkosten Energie en water Onderhoud Voorziening groot onderhoud Overige Beheerskosten en vaste lasten Witte Dame Heffingen Totaal

367 184 167 144 75 72 49 27 1.085

373 213 156 223 75 85 59 28 1.212

De daling van de onderhoudskosten komt grotendeels voort uit incidentele uitgaven in 2008 in De Witte Dame Monumenten BV Overige instellingslasten Voorlichting, presentaties en publicaties Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie voorziening juridische aangelegenheden Totaal

550 462 341 100 1.453

389 469 285 100 1.243

De overige instellingslasten zijn € 140.000 hoger dan begroot. Grotendeels veroorzaakt door een aanvullende, niet begrote, dotatie aan de voorziening juridische aangelegenheden van € 100.000. Accountantshonoraria Onderzoek van de jaarrekening Andere niet-controleopdrachten Totaal

2009 23 5 28

2008 56 0 56

67

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement