Page 67

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Lasten Personele lasten Brutolonen en salarissen Pensioenpremies Sociale lasten Lonen en salarissen Personeel niet in loondienst Totaal lonen, salarissen en freelancevergoedingen Reis- en verblijfskosten Overige personele lasten Dotaties personele voorzieningen Overige personele lasten Af: uitkeringen, inhoudingen en doorbelastingen Totaal personele lasten

Realisatie 2009

Realisatie 2008

3.339 376 169 3.885 754 4.639 208 183 93 483 -110 5.012

3.184 350 150 3.684 734 4.418 259 99 86 444 -154 4.708

Aantal fte’s (inclusief freelancers) Onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel Niet onderwijsgevend personeel Totaal

43.4 26.2 69.7

40.3 31.0 71.3

Personele lasten per fte Totale personele lasten Eliminatie vrijval egalisatierekening onderzoeksmiddelen in 2008 Eliminatie stijging eindejaarsuitkering van 5,9% in 2008 naar 8,3% in 2009 Eliminatie inhouding pseudo ww (voor het laatst in 2008) Vergelijkbare personele lasten

5.012 0 0 0 5.012

4.708 185 66 39 4.998

71.948 2.6%

70.098

Gemiddelde lasten per fte (in Euro) Stijging in procenten Waarvan CAO verhoging van 1% per 1 oktober 2009 De overige stijgingen zijn de resultaten van het functiewaarderingstraject.

65

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement