Page 65

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS Langlopende schulden Hypothecaire geldleningen ING Real Estate Finance N.V. 06408/1009248 ING Real Estate Finance N.V. 06408/1009246 Totaal

31 dec. 09

31 dec. 08

9.750 2.830 12.580

9.750 2.970 12.720

Hypothecaire geldleningen Het betreft een door ING Real Estate N.V. en ING Bank N.V. gezamenlijk verstrekte 3-jarige lening, oorspronkelijk groot 26 miljoen euro, verdeeld in 2 leningen. Over de lening van 19.5 miljoen euro is geen aflossing verschuldigd, behoudens algehele aflossing bij einde van de looptijd. De aflossing zal na 3 jaar door de geldgever worden herzien. Uitgangspunt is hierbij dat de LTV (lange termijnverplichting) na 6 jaar op 68% moet uitkomen. Hiermee wordt de verhouding tussen de getaxeerde waarde op dat moment en de restantschuld aangeduid. Aannemelijk is dat leningen een looptijd hebben van meer dan vijf jaren. De rentevoet voor de lening met contractnummer 06408/1009248 betreft een 3-maands Euribor-tarief met een opslag van 0,6 procentpunt en loopt tot de eerste dag van het kwartaal na de dag van opname. Voor voornoemde lening onder nummer 06408/1009248 is een zogenaamde Interest Rate Swap (IRS) afgesloten met een looptijd van 15 jaar, ingaande 1 oktober 2007, met een aflossingsmogelijkheid na 5 jaar van 33% en 33% na 10 jaar, danwel 66% na 10 jaar wanneer na 5 jaar niet wordt afgelost. De vaste rente bedraagt 4,95% met een opslag van 0,6 procentpunt. Over de lening van 6,5 miljoen euro is per kwartaal een aflossing verschuldigd van € 70.000. Voor de eerste keer op 1 januari 2008. De aflossing zal na 3 jaar door de geldgever worden herzien. Ook hiervoor geldt dat de LTV na 6 jaar op 68% moet uitkomen. De rentevoet voor de lening met contractnummer 06408/100999846 betreft een 3-maands Euribor-tarief met een opslag van 0,75 procentpunt en loopt van tot de eerste dag van het kwartaal na de dag van opname. Als zekerheden zijn gesteld: – Recht van eerste krediethypotheek ad. 26 miljoen euro op het complex De Witte Dame. – Pandrecht in eerste rang op de rechten en vorderingen uit huurovereenkomsten en huurgarantie(s). – Pandrecht in eerste rang op de rechten en vorderingen uit afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Kortlopende schulden Vooruitontvangen collegegelden overlopende passiva Lening Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven Tussenrekening ocw cultuurgelden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen / gefactureerde huur Kredietinstellingen Vakantiegeld Vakantiedagen Totaal

31 dec. 09 623 503 375 361 260 259 231 140 130 87 2.969

31 dec. 08 650 461 500 0 299 256 286 140 111 97 2.800

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen In de jaarrekening van De Witte Dame Monumenten BV zijn geen ‘niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen opgenomen. Voor de geconsolideerde balans geldt hierdoor een zelfde tekst als bij de enkelvoudige jaarrekening van DAE.

63

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement