Page 64

TOELICHTING CONSOLIDATIE- CQ WAARDERINGSVERSCHIL 2007 De deelneming in De Witte Dame Monumenten BV is op het moment van verkrijging (2007) gewaardeerd op basis van reële waarde. Omdat de waarderingsgrondslagen bij DAE gebaseerd waren op historische kostprijs, is het verschil ter grootte van € 1.135.000 als consolidatie- cq waarderingsverschil ten laste van het eigen vermogen gebracht. De herwaarderingsreserve in de jaarrekening van DWDM BV bedroeg per ultimo 2007 € 6.810.000. De deelneming werd in december 2007 uitgebreid met 16,67%. Het waarderingsverschil bedraagt derhalve 16,67% van € 6.810.000: € 1.135.000. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve heeft betrekking op de gelden zoals deze via de rijksbijdrage aan de instellingen ter beschikking zijn gesteld onder de noemer ‘bijzondere voorzieningen functiemix’. Over de inzet van deze middelen zijn afspraken gemaakt met de vakbonden. Omdat de in december 2009 ontvangen middelen in het verslagjaar niet tot besteding hebben geleid is ten behoeve van de besteding in 2010 een bestemmingsreserve gevormd. Splitsing privaat / publiek Het eigen vermogen bestaat deels uit de resultaten uit publieke en deels uit private activiteiten. De deelneming in De Witte Dame Monumenten BV wordt aangemerkt als een private activiteit. Eigen vermogen uit private activiteiten Eigen vermogen ontstaan uit publieke activiteiten (gelijk aan enkelvoudige balans) Totaal eigen vermogen

31 dec. 09 1.390 1.178 2.568

31 dec. 08 1.035 1.259 2.294

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS Voorzieningen Groot onderhoud Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen Juridische aangelegenheden Wachtgelden en WW-uitkeringen Jubilea-uitkeringen Totaal

stand per 1 jan. 710 157 100 60 50 1.077

dotaties boekjaar 75 93 100 30 33 330

onttrekk. boekjaar 0 -93 0 -31 -3 -127

stand per 31 dec. 785 157 200 59 80 1.280

Groot onderhoud Het betreft een voorziening voor groot onderhoud ten behoeve van het dak en installaties van het gebouwencomplex De Witte Dame. Het onderhoudsplan gaat uit van een realisatie in 2010 en 2011 van respectievelijk € 265.000 en € 91.000, met name gericht op schilderwerk en onderhoud van de installaties. Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen De samenstelling en besteding zijn geregeld in de CAO en maakt onderdeel uit van het arbeids- voorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers (vakbonden). Een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad is bij het overleg aanwezig. De voorziening is bestemd voor de in voorbereiding zijnde uitvoeringsplannen. Juridische aangelegenheden In verband met een lopende procedure wordt een voorziening gevormd. Wachtgelden en WW-uitkeringen DAE is eigen risicodrager voor de uitvoering van de WW en wachtgeldverplichtingen. De voorziening is deels een theoretische becijfering van vermoedelijke toekomstige uitkeringen en deels gebaseerd op beschikkingen zoals deze door de uitkeringsorganisatie zijn verstrekt. Jubilea-uitkeringen De voorziening betreft de contante waarde van de toekomstige jubileauitkeringen van medewerkers in vaste dienst per ultimo van het boekjaar.

62

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement