Page 63

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS FinanciĂŤle vaste activa

31 dec. 09

31 dec. 08

Lening u/g Stand van de lening per 1 januari Ontvangen aflossing in het boekjaar Stand van de lening per 31 december Waarvan verantwoord onder de kortlopende vorderingen Totaal

500 -125 375 -125 250

794 -294 500 -125 375

Latente belastingen (te verrekenen vpb over verrekenbare verliezen) Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

395 -137 258

472 -77 395

Totaal financiĂŤle vaste activa

508

770

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Vorderingen op verbonden partijen Overlopende activa Overige vorderingen Totaal

158 145 115 17 435

249 125 171 50 595

Liquide middelen Deposito Banken Kasmiddelen Totaal

2.956 421 3 3.380

1.600 767 1 2.368

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS Eigen vermogen Algemene Bestemm. Reserve Reserve Stand per 1 jan. (gelijk aan het eigen vermogen van de enkelvoud. balans) 2.952 0 Overige mutaties 4 0 Bij: correctie latente belastingen 2007 (vordering) 473 0 Af: consolidatie- cq waarderingsverschil 2007 -1.135 0 Subtotaal 2.294 0 Mutaties boekjaar Winstbestemming Overige mutaties Correctie latente belastingen 2007 (vordering) Subtotaal Stand per 31 dec. (gelijk aan het eigen vermogen van de enkelvoud. balans) Overige mutaties bij: correctie latente belastingen 2007 (vordering) af: consolidatie- cq waarderingsverschil 2007 Totaal

Totaal

2.952 4 473 -1.135 2.294

231 1 3 235

39 0 0 39

270 1 3 274

3.183 5 476 -1.135 2.529

39 0 0 0 39

3.222 5 476 -1.135 2.568

61

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement