Page 62

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS Immateriële vaste activa Stand per 1 januari Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Subtotaal Mutaties in het boekjaar Afschrijvingen Subtotaal Stand per 31 december Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Totaal Materiële vaste activa gebouwen inventaris + terreinen + apparatuur Boekwaarde per 1 januari Aanschafprijs 13.934 2.998 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5 -2.681 Subtotaal 13.929 317 Mutaties in het boekjaar Investeringen 0 60 Afschrijvingen 0 -96 Subtotaal 0 -35 Boekwaarde per 31 december Anschafprijs 13.934 3.058 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5 -2.777 Totaal 13.929 282 Indicatie reële waarde WOZ-waarde, peildatum 1 januari 2007 35.930 verzekerde waarde, taxatiedatum 1 januari 2008 34.863 WOZ-waarde, peildatum 1 januari 2003 verzekerde waarde, taxatiedatum 10 september 2007

6.162 9.050

De investeringen in 2009 waren grotendeels gericht op ICT-apparatuur. Er was een bedrag van € 300.000 begroot. De overige voorgenomen investeringen zijn doorgeschoven naar 2010.

60

Goodwill 960 -48 912

-48 -48

960 -96 864

totaal

16.932 -2.686 14.246

60 -96 -35

16.992 -2.782 14.211

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement