Page 61

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER (x € 1.000)

2009 realisatie

2008 realisatie

958 -551 -137 4

1.278 -670 -77 4

Kasstroom operationele activiteiten Saldo baten en lasten Financieringsbaten en -lasten Vennootschapsbelasting Overige mutaties (overboeking eigen vermogen) Aanpassingen voor: – afschrijvingen – vordering latente belastingen – mutaties voorzieningen – veranderingen in werkkapitaal – vorderingen – kortlopende schulden Subtotaal

144 137 203

144 77 229

160 169 1.087

152 -218 919

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Subtotaal

-60 -60

-61 -61

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende verplichtingen Ontvangen aflossing geldlening Subtotaal

-140 125 -15

-140 294 154

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

1.012 2.368 3.380

1.012 1.356 2.368

59

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement