Page 60

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 2009 2008 (x € 1.000) realisatie begroting realisatie Baten Rijksbijdragen OCW 5.491 5.309 5.362 Overige bijdragen en subsidies 110 110 110 Collegegelden 1.467 1.450 1.320 Opbrengsten uit verhuur onroerend goed 1.107 1.088 1.080 Baten werk in opdracht van derden 283 467 446 Overige baten 194 190 267 Totaal baten 8.652 8.614 8.585 Lasten Personele lasten 5.012 5.187 4.708 Afschrijvingen 144 336 144 Huisvestingslasten 1.085 1.078 1.212 Overige instellingslasten 1.453 1.313 1.243 Totale lasten 7.694 7.914 7.307 Saldo baten en lasten 958 700 1.278 Saldo financiële baten en lasten -551 -700 -670 Resultaat voor belastingen 407 0 608 Vennootschapsbelasting -137 0 -77 Groepsresultaat 270 0 531

Toe te rekenen aan: Stichting Design Academy Eindhoven De Witte Dame Monumenten BV Totaal

-81 351 270

-188 188 0

De afwijking tussen het begrote en het gerealiseerde resultaat komt voornamelijk voort uit de gewijzigde afschrijvingstermijn voor de goodwill (voordeel € 144.000) en de lagere rentelast op de geldleningen (voordeel € 127.000). De afwijking tussen het resultaat over 2009 en 2008 wordt grotendeels veroorzaakt door de eenmalige vrijval in 2008 op de gereserveerde onderzoeksmiddelen ter grootte van € 185.000.

58

341 190 531

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement