Page 59

GECONSOLIDEERDE BALANS PER (na resultaatbestemming x € 1.000)

31 DEC. 09

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa 864 Materiële vaste activa 14.211 Financiële vaste activa 508 Totaal vaste activa 15.583 Vlottende activa Vorderingen 435 Liquide middelen 3.380 Totaal vlottende activa 3.815 Totaal activa

19.397

31 DEC. 08

912 14.246 770 15.928

595 2.368 2.963 18.891

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

2.568 1.280 12.580 2.969 19.397

2.294 1.077 12.720 2.800 18.891

Kengetallen Solvabiliteit Liquiditeit

13%

12%

128%

106%

Werkkapitaal (x €1.000)

845

163

De stijging van het werkkapitaal komt voor € 361.000 voort uit – niet bestede – ‘extra OC&W-middelen’. Deze middelen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden en als zodanig gereserveerd voor uitgaven in 2010. Voor de overige mutaties wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.

57

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement