Page 58

Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen In de HBO-CAO is geregeld dat de hogescholen een voorziening vormen voor decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen en ontwikkelgelden. De inleg bestaat uit een percentage van de brutoloonsom bestemd voor bestedingen, zoals deze in het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg zijn overeengekomen. Wachtgeld en WW-uitkeringen DAE is eigenrisicodrager voor de uitvoering van de WW en wachtgeldverplichtingen. De waardering is gebaseerd op de vermoedelijke toekomstige doorbelasting van de uitkeringskosten, voor zover deze bekend zijn. Jubilea-uitkeringen De voorziening betreft de contante waarde van de toekomstige jubilea-uitkeringen van medewerkers in vaste dienst. De voorziening gaat uit van een uitkering van 1 maandsalaris bij 25 dienstjaren en 2 maandsalarissen bij 40 dienstjaren. Hiervoor geldt het aantal opgebouwde dienstjaren zoals dit bij de pensioenverzekeraar geregistreerd is. Ten aanzien van de berekening is uitgegaan van een samengestelde rente van 3%, een indexering van de salarissen van 1,5% en een aflopende kansberekening van 5% per jaar. Hierbij is de verwachte uitkering voor het komend jaar op 100% gesteld.

BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Algemeen Bij de bepaling van het exploitatieresultaat worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transacties zijn overgedragen aan derden. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opstellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Projecten Projectresultaten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de volledige projectafronding plaatsvindt, volgens de Complete Contract Methode, omdat tussentijdse resultaatsbepaling niet mogelijk is. De opbrengsten met betrekking tot projecten welke nog niet zijn afgesloten worden verantwoord onder de balanspost vooruitontvangen bedragen. Hierop betrekking hebbende projectkosten worden verantwoord onder de balanspost onderhanden werk. Verwachte verliezen worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten opgenomen.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Subsidies Overheids)subsidies ter compensatie van door de Stichting gemaakte kosten worden systematisch als baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als waarin de kosten worden gemaakt.

Hypothecaire leningen De schulden uit hoofde van de geldleningen zoals deze zijn aangegaan met ING Real Estate Finance N.V. en ING Bank N.V. zijn tegen nominale waarde opgenomen. De aflossingsverplichting voor het komende jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Resultaat deelneming Hieronder wordt het aandeel in het resultaat na belastingen van ondernemingen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatiemethode.

STICHTING DE WITTE DAME

Design Academy Eindhoven vormt het bestuur van Stichting de Witte Dame. Deze stichting heeft als doel: De gebouwen genaamd de Witte Dame te profileren als een dynamisch centrum voor design, informatie en technologie met innovatieve uitstraling, ter versterking van het regionale, nationale en internationale imago van de stad Eindhoven. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van een attractieve jaarprogrammering in de gemeenschappelijke ruimten van de Witte Dame en het verzorgen van een constante publiciteitsstroom. De activiteiten zijn nauw verwant met de pr-activiteiten van de academie. De exploitatielasten en -baten zijn per saldo verwerkt onder de post ‘overige lasten’ in de exploitatierekening van de academie. De balans van de stichting kent slechts vlottende activa en kortlopende schulden. De rekening-courantverhouding is verantwoord onder de ‘overige vorderingen’.

56

Belastingen De belastingen op de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen rekening houdend met fiscale faciliteitenen niet aftrekbare kosten. Er wordt uitsluitend een (latente) belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de belastingvordering kunnen worden aangewend. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement