Page 55

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN JAARREKENING 2009

INHOUD BESTUURSVERSLAG GRONDSLAGEN

55 55

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2009 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2009 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

57 58 59

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN OVERIGE GEGEVENS BESTEMMING RESULTAAT ACCOUNTANTSVERKLARING

72 72 73 73

60 64 66 68 70 71 71

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement