Page 53

onderwijsdoelstelling is het verkorten van de studieduur. Realisatie van deze doelstelling heeft een direct effect op het bekostigingsrendement. – De ontwikkelingen van het werkkapitaal, als gevolg van voorgaande punten. Design Academy Eindhoven is er van overtuigd dat deze risico’s beheersbaar zijn en de bedrijfsvoering in de toekomende jaren niet in gevaar brengen. De overweging hierbij is dat, indien de ontwikkelingen binnen de deelneming of ten aanzien van de studentenaantallen de kasstroom in negatieve zin beïnvloeden, de academie in staat is de begroting tijdig bij te stellen. 7.8 NOTITIE HELDERHEID IN DE BEKOSTIGING VAN HET HOGER ONDERWIJS

Ten aanzien van het gestelde in de Notitie Helderheid in de bekostiging van het Hoger Onderwijs verklaart het bestuur van Design Academy Eindhoven dat: – Er geen gelden uit de rijksbijdrage zijn aangewend voor private activiteiten. – Er geen onderwijsprogramma’s zijn uitbesteed. – Er geen maatwerktrajecten zijn uitgevoerd. – Er geen personeel is ingeschreven voor initiële opleidingen. – Er met 32 instellingen een samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling is gesloten. Er hebben in totaal 28 studenten (25 inkomend en 3 uitgaand) gebruik gemaakt van de uitwisseling.

51

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement