Page 52

bekostiging geldt voor de eerste vier HBO-jaren en de examenbonus. Belangrijke momenten in dit proces zijn de werving, de instroom, de studieduur en het tijdstip van afstuderen. Deze momenten bepalen de omvang van de studentenpopulatie en hebben als zodanig invloed op toekomstige geldstromen. De verkorting van de doorlooptijd om zodoende het rendement op de bekostiging te verbeteren, blijft een belangrijke economische doelstelling. Voorop staat natuurlijk de maatschappelijke doelstelling om de studeerbaarheid in zijn algemeenheid te verbeteren, het streven om studenten de opleiding in de nominale tijd van vier jaar te laten afronden. In 2009 kwamen 537 (75%) van de 714 studenten voor bekostiging in aanmerking.

Begroting 2010 Prognose 2010 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose 2013

Resultaat 31.000 53.742 74.532 202.596 291.371

Werkkapitaal 441.000 774.612 674.086 596.948 613.474

In de meerjarencijfers is uitgegaan van een maximale huuropbrengst binnen De Witte Dame Monumenten BV met ingang van 2011 en een verbeterd bekostigingsrendement.

7.4.3 VERMOGENSPOSITIE

Het werkkapitaal bestaat uit het saldo tussen de vorderingen en schulden op korte termijn aangevuld met de beschikbare liquide middelen. Op basis van de geconsolideerde balans steeg het werkkapitaal van € 163.000 in 2008 naar € 845.000 in 2009. Op basis van de enkelvoudige (DAE) balans steeg het werkkapitaal van € 559.000 in 2008 naar € 891.000 in 2009. De stijging werd met name veroorzaakt door de niet bestede ‘extra OCW middelen’. Van de ontvangen ‘eerste bijdrage’ van €1.000.000 werd een bedrag van € 361.000 niet besteed in 2009. Dit bedrag is verantwoord onder de kortlopende schulden en wordt besteed in 2010. 7.5 ONTWIKKELINGEN 2010 EN VERDER

Design Academy Eindhoven heeft haar toekomstige geldstromen goed in beeld. Ten aanzien van de studenten aantallen wordt gestuurd op een verbetering van het bekostigingsrendement. De kwaliteit van de academie ligt in haar medewerkers. Zowel op onderwijsgevend als op ondersteunend gebied is de academie voorbereid op de toekomst. Het grensgebied tussen maximale opbrengsten en een maximale inzet van middelen levert een natuurlijke spanning op, het verantwoord balanceren rond de nullijn. Tegenvallende inkomsten (rijksbijdrage, collegegelden en opbrengsten uit projecten) kunnen door een het grote aantal tijdelijke contracten en freelanceovereenkomsten tijdig worden gecorrigeerd. De meerjarenbegroting tot en met 2013 gaat uit van positieve cijfers, zowel ten aanzien van de exploitatie als het werkkapitaal. In cijfers uitgedrukt geeft dit het volgende beeld:

50

De cijfers vanaf 2011 zijn van indicatieve aard. Uitgangspunt voor de definitieve begroting 2011 zijn: – De rijksbijdragebrief over 2011 zoals deze verwacht wordt in september 2010. – De geactualiseerde beleidsplannen over 2011. 7.6 TREASURE MANAGEMENT

De positieve ontwikkeling van het werkkapitaal heeft echter ook een keerzijde. De kredietcrisis heeft het vertrouwen in de bankwereld doen afnemen, gebeurtenissen als het dreigende failliet van Fortis, ABN-AMRO en ING waren tot voor kort onvoorstelbaar. Onze huisbankier is sinds vele jaren VanLanschot Bankiers, de crisis heeft er echter toe geleid dat besloten is de liquide middelen te spreiden over meerdere banken, inmiddels zijn depositorekeningen geopend bij de Rabobank en ABNAMRO. Het rendement is met 3,1% laag. Meer risicovol beleggen is in deze tijden echter niet de eerste gedachte die opkomt. 7.6 REGELING BELEGGEN EN BELENEN

Zoals hiervoor reeds beschreven, maakt Design Academy Eindhoven geen gebruik van de mogelijkheden om middelen te beleggen dan wel te belenen, zoals dit beschreven is de Regeling beleggen en belenen. Het beleid is gericht op het uit eigen middelen financieren van investeringen. Overtollige middelen worden gestort op depositorekeningen. 7.7 RISICOMANAGEMENT

Met betrekking tot de bewaking van de strategische doelstellingen genieten, binnen de financiële verantwoording, de volgende processen bijzondere aandacht: – De ontwikkelingen binnen de deelneming De Witte Dame Monumenten BV. Het opzeggen van een groot huurcontract kan bij leegstand op langere termijn gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering binnen de vennootschap. – De ontwikkeling van de studentenaantallen en het effect hiervan op de rijksbijdrage. Een belangrijke

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement