Page 51

HOOFDSTUK 7 FINANCIEEL BELEID

7.0 ALGEMEEN

Het financieel beleid is gericht op handhaving van de bedrijfseconomische continuïteit voor de middel- en lange termijn. Dit wordt uitgedrukt in een solvabiliteit- en liquiditeitdoelstelling zoals deze in de sector gebruikelijk zijn. De richtlijn hierbij is een solvabiliteit van 35% en een liquiditeit van 100%. De rendementdoelstelling (het netto exploitatieresultaat) is gericht op een optimale inzet van beschikbare middelen voor onderwijsuitgaven. Anders gezegd, het rendement is altijd een afgeleide van het onderwijsbeleid en kan als zodanig zelfs negatief zijn. De doelstelling voor het rendement ligt bij de doelmatigheid, de bedrijfseconomische grondslag is hieraan ondergeschikt. Dit onder de voorwaarde dat de normen ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit gehandhaafd blijven. 7.1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

De strategische doelstelling ten aanzien van het financieel beleid voor de lange termijn is het creëren een stabiele financiële omgeving, waarbinnen Stichting Design Academy Eindhoven kan excelleren. In die zin wordt tevens gewerkt aan excellent financieel management en bestuur. De strategische financiële doelstellingen voor 2009 waren gericht op het voorbereiden van de organisatie op het werken met jaarplannen en budgetverantwoordelijkheden op basis van de in 2008 ingevoerde beleidscyclus. 7.2 JAARREKENING 2009

Voor zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening 2009. Naast de in de jaarrekening opgenomen specificaties volgen hierna nog een aantal aanvullende toelichtingen. 7.2.1 Investeringen De investeringen over 2009 bedroegen € 60.000. Begroot was een bedrag van € 300.000. In de begroting was uitgegaan van de aanschaf van lockers, draadloos internet, klimaatbeheersing, digitalisering (website, databases, intranet e.d.), de herinrichting van het gebouw. Deze plannen zijn deels in uitvoering genomen en deels doorgeschoven naar 2010. 7.3 EXPLOITATIEREKENING OVER 2009

Het boekjaar 2009 is afgesloten met een batig saldo van € 270.000. In de begroting was uitgegaan van een batig saldo van € 0. Het boekjaar 2008 was afgesloten met een batig saldo van € 531.000. 7.3.1 Analyse resultaat 2009 ten opzichte van de begroting De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting kwamen in positieve zin voort uit een hogere rijksbijdrage ad. € 182.000 en een beter resultaat deelneming € 163.000 (zie hierna), daarnaast waren

de personeelslasten, als gevolg van uitgestelde vacature € 157.000 lager dan begroot. In 2009 werd een (niet begroot) bedrag van € 100.000 gereserveerd voor juridische aangelegenheden. De opbrengsten uit sponsoring en projecten was € 184.000 lager dan begroot. Dit kan verklaard worden uit het incidentele karakter van de opdrachten en de verslechterde economische situatie. Per saldo bedroegen de overige afwijkingen € 52.000 (positief). 7.3.2 Analyse resultaat 2009 ten opzichte van 2008 Het resultaat over 2009 was € 261.000 lager dan over 2008. Dit verschil is grotendeels toe te schrijven aan de eenmalige vrijval in 2008 van € 185.000. Dit bedrag was opgebouwd uit onderdelen van de rijksbijdrage gericht op onderzoek. Deze reservering was in strijd met de richtlijnen en moest op last van de accountant in 2008 vrijvallen. In 2008 werd eveneens een eenmalige liquidatieuitkering van Stichting Vangnet HBO ontvangen van € 44.000. De overige afwijkingen bedroegen per saldo € 32.000 (negatief). 7.4 ONTWIKKELINGEN IN 2009

7.4.1 Deelneming De Witte Dame Monumenten BV (DWDM) De deelneming in DWDM bedraagt per ultimo 2009 € 2.044.000 (2008 € 1.693.000). Daarnaast bedraagt de vordering uit hoofde van de in 1997 verstrekte achtergestelde lening aan DWDM eind 2009 € 750.000. Dit bedrag wordt in de jaren 2010, 2011 en 2012 in drie jaarlijkse termijnen van € 250.000 afgelost, onder de voorwaarde dat de financiële positie binnen de vennootschap hiertoe de ruimte biedt. Het resultaat na belastingen van de vennootschap bedroeg over 2009 € 702.000, tegen € 380.000 over 2008. De verbetering kwam voornamelijk voort uit lagere rentelasten (lage Euribor) en eenmalig advieskosten (als gevolg van de overname van de aandelen) in 2008. Het resultaat deelneming (50%) bedroeg hierdoor over 2009 € 351.000 tegen € 190.000 over 2008. In procenten van het belegdvermogen (aan het begin van het boekjaar) bedroeg het resultaat over 2009 20,7% tegen 12,7% over 2008. De bedrijfsactiviteiten zijn beperkt tot het verhuren van ruimte en beheer en onderhoud van het gebouw De Witte Dame. Per ultimo 2009 is 100 procent van de beschikbare ruimte verhuurd en verkeert het gebouw in een goede staat van onderhoud. Per 1 april 2010 heeft een grote huurder (25% van het totaal aantal m2) het huurcontract per 1 januari 2011 opgezegd. De directie van DWDM is op dit moment (april 2010) in gesprek met een tweetal potentiële nieuwe huurders. 7.4.2 Studentenaantallen en het effect hiervan op de rijksbijdrage De ontvangen rijksbijdragen over 2009 bedragen € 5.491.000, zijnde 63% van de totale baten. De 49

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement