Page 46

jaar. Het leeftijdsverschil tussen de mannen en vrouwen is met 1 jaar afgenomen. De vrouwen zijn gemiddeld 4 jaar jonger. De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is opgenomen in de bijlagen. De man-vrouw verhouding op de academie bestaat uit 66 mannen en 48 vrouwen. De verhouding is vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. Bij het ondersteunend personeel is 62% vrouw, bij de docenten en instructeurs echter maar 32%. Deze verhoudingen zijn vrijwel gelijk aan het vorige jaar. Het is lastig invloed uit te oefenen op het aannamebeleid van docenten, aangezien de afdelingen daar de vrije ruimte in hebben. Zij trekken specialisten aan op specifieke gebieden die aansluiten bij hun onderwijsprogramma. De man-vrouw verhouding zal wel op de agenda van het onderwijsoverleg geplaatst worden. De kengetallen over de man-vrouw verhouding zijn opgenomen in de bijlagen. Een deel van de arbeidsvoorwaardenmiddelen is besteed aan de uitvoering van de regeling woonwerkverkeer. Het resterende bedrag is besteed aan vier projecten; “menselijk potentieel”, in de vorm van individuele en teamgerichte ontwikkel- en coachingstrajecten, “gezonde werkomgeving”, door het aanbieden van stoelmassages en “vertrouwelijk maatwerk” in het kader van preventief verzuim. 6.3.4 Belonings- en sociaal beleid De gesprekscyclus is bij het ondersteunend personeel inmiddels redelijk ingeburgerd. 93% van de werkplan- en beoordelingsgesprekken zijn gevoerd in 2009. In 2010 zal de focus verschoven worden naar het onderwijzend personeel. De salarissen zijn in 2009 met 1 procent verhoogd. Er zijn geen arbeidsmarkttoelagen verstrekt. Informele personeelsmeeting in ‘de AS’ te Amsterdam Op 11 juni 2009 is samen met docenten, overige medewerkers en oud-collega’s die een bijzondere rol hebben gespeeld in het academie-verleden op gepaste wijze stilgestaan bij de excellente status die Design Academy Eindhoven van het ministerie van OCW heeft ontvangen. Personeelsdag De personeelsdag voor het ondersteunend personeel heeft dit keer plaatsgevonden in Amsterdam en stond net als in 2008 in het teken van haar docenten. Niet door hun lessen te volgen, maar door via hun eigen werk een kijkje te nemen in het beroepsveld. Openingsseminar Het studiejaar 2009/2010 werd geopend met een openingsseminar over evolutie voor studenten, docenten en medewerkers. Twee dagen lang kon iedereen zich laten inspireren door de verschillende sprekers. In dit verband is bijzonder te vermelden dat de bijeenkomst ‘met handen en voeten’ van Yoga Lifestyle Studio positieve 44

reacties heeft opgeleverd bij studenten en medewerkers. Voor 2010 wordt bekeken of dit kan resulteren in een yogapilot. 6.3.5 Gezondheidsbeleid Het verzuimpercentage (verzuimde kalenderdagen/ totaal aantal kalenderdagen*100) in 2009 bedroeg 3,7%, de gemiddelde verzuimduur (hoe lang een ziektegeval gemiddeld duurt) bedraagt 12,59 dagen en de verzuimfrequentie (totaal aantal ziekmeldingen gedeeld door het gemiddeld personeelsbestand) is 1,094. Afgezet tegen 2008 houdt dit in dat op alle fronten een lichte stijging merkbaar is. Medewerkers melden zich gemiddeld iets vaker ziek en zijn gemiddeld langer ziek. Nog meer dan vorige jaren heeft het langdurig verzuim een grote invloed op de cijfers, zowel bij het ondersteunend als het onderwijzend personeel. Het ziekteverzuimpercentage exclusief langdurig verzuim bedraagt 2,2 %. De gemiddelde verzuimduur bedraagt 7,9 dagen en de verzuimfrequentie 1,031. De kengetallen over het ziekteverzuim zijn opgenomen in de bijlagen. Vanwege de langdurige ziektegevallen is de frequentie van het spreekuur met de bedrijfsarts tijdelijk verhoogd van eens per 6 weken naar eens per 4 weken. Er heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden over de samenwerking. De samenwerking met de bedrijfsarts is goed en wordt van beide kanten positief ervaren. Wanneer de nood aan de man is, is er snel contact met de afdeling Personeelszaken en vindt er afstemming plaats. Zeker op preventief gebied is veel voortuitgang geboekt. In dit gesprek heeft de bedrijfsarts ook haar bevindingen gegeven op het gebied van de werkomstandigheden en de rol van leidinggevenden. Deze input is van belang in het kader van de kwaliteitszorg. Besloten is op jaarlijkse basis een evaluatiegesprek te voeren. Het BedrijfsGezondheidsBudget Livvit is in 2009 besteed aan een bijdrage in de kosten voor de maandelijkse stoelmassage. 6.3.6 Loopbaan-, opleidings- en ontwikkelingsbeleid Cruciale factor in de uitvoering van het Ontwikkelplan is de positie van de leidinggevenden. Zij vertalen de afspraken die voortvloeien uit de gesprekscyclus en kijken naar de ontwikkelbehoefte van hun afdeling en van de individuele medewerkers. Een aantal voorbeelden uit 2009 zijn: – De jaarlijkse werkconferentie voor sleutelpersonen stond in het thema van Leiderschap in relatie tot de organisatie-ontwikkeling. Waar sta jij voor? Hoe verhoudt je je tot de ander? – Training ‘Persoonlijke Kracht’ voor alle instructeurs van de machinale werkplaatsen. Aan de hand van een model is gesproken over hoe je te werk gaat, wat je nodig hebt en wat je elkaar kunt geven. Teambuilding gekoppeld aan inhoud.

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement