Page 40

Alexander van Slobbe, onderzoek naar maatschappelijke relevantie (LAgroup), de Masterkwestie, in het licht van de Branchcode Governance: de bestuurlijke organisatie en de voorzitterschap van de Raad van Toezicht, veranderingen in de organisatiestructuur DAE, Designhuis. Daarnaast kwam de auditcommissie twee maal bij elkaar. De auditcommissie bestaat uit drie leden van de Raad, zij bereiden de financiële stukken voor (jaarrekening en begroting). De auditcommissie vergaderde in aanwezigheid van het College van Bestuur, het hoofd Bestuursbureau van de academie, het hoofd Beleidsbureau en de accountant. 5.2.2 College van Bestuur Het College van Bestuur van de academie geeft leiding en sturing aan de opleiding. Inhoudelijk vormen hoofd, coördinator en docenten samen een zelfsturende organisatie, waarbij het hoofd rechtstreeks verantwoording aflegt over het gevoerde onderwijsbeleid aan het College van Bestuur. De overlegstructuur van de academie waarborgt het regelmatige contact tussen docenten, coördinatoren en hoofden. Het halfjaarlijkse hoofdenoverleg; het driemaandelijkse coördinatorenoverleg; het regelmatige overleg tussen hoofden, coördinatoren en docenten per afstudeerrichting over de voortgang en de resultaten van studenten; de zogenoemde ‘midtermvergaderingen’ van de Ontwerpafdelingen en tot slot de kwartaalvergaderingen van Kompasrichtingen, zijn belangrijke overlegmomenten in de onderwijsorganisatie. Het managementteam overlegt tweewekelijks met het College van Bestuur. Met de hoofden en teamleiders van de nieuwe bureaus worden bilaterale overleggen met het College van Bestuur gevoerd. In de nieuwe organisatiestructuur wordt gewerkt met sleutelfiguren, die meerdere keren per jaar bijeenkomen om te overleggen over onderwijs- en organisatievraagstukken en om praktijkervaringen uit te wisselen. In de nieuwe beleidscyclus dragen zij bij aan de totstandkoming van jaarplannen, begrotingen, jaarverslagen en andere verantwoordingen. Binnen het sleuteloverleg wordt toegewerkt naar budgetverantwoordelijkheid voor de eigen beleidsterrein. Samenstelling College van Bestuur in 2009: – Mevr. A.M.W. Eggenkamp (voorzitter) – Dhr. A.M. van Slobbe (lid tot 31 december 2009) 5.2.3 Medezeggenschapsraad (MR) 2009 is voor de MR een jaar van veel beweging geweest, met veel verschuivingen in personen en functies. De raad is 6 maal bij elkaar geweest en heeft in de loop van 2009 gewerkt aan een professionelere structuur en werkwijze. Het College van Bestuur is verschillende keren ter informering van de MR bij de vergaderingen aanwezig geweest. 38

Onderwerpen van bespreking door de MR waren in 2009: – werkwijze en professionalisering MR: werving nieuwe leden (studenten en staffleden); adviesfunctie MR, klachten; zichtbaarheid MR, – personeel en organisatie: wijziging organisatiestructuur; aanpassing functiehuis en het geschil hierover met het College van Bestuur; aanbod nieuwe functies; – arbeidsomstandigheden en veiligheid: klimaat; drukte werkplaats; incident en boete inspectie; openstelling vrijdagavonden; zomersluiting – kwaliteit van het onderwijs en voorzieningen: groepsgroottes studenten; studentenenquêtes; dienstverlening aan internationale studenten; studiemateriaal 1e jaars; 2e stages; kluisjes In 2009 bestond de medezeggenschapsraad (MR) uit de volgende leden: — Dhr. Anton Faatz (staflid, voorzitter tot 29 januari 2009) — Dhr. Mark Maximus (voorzitter per 29 januari 2009; afgetreden per 1 oktober 2009) — Mw. A. van Rozendaal (toegetreden per 29 januari 2009 als secretaris; voorzitter van 1 oktober tot 1 december 2009) — Dhr. Lo Hielema (staflid) — Dhr. David Geraerdts (staflid) — Mw. Danielle Lambinon (studentlid) — Mw. Judith Zeeman (studentlid) — Dhr. Robert Janssen (studentlid) — Dhr. Jurrijn Huffenreuter (studentlid) — Mw. Zeno Koenigs (studentlid) — Mw. Lisanne Groenewoud (studentlid per 5 november 2009) — Dhr. Coen de Koning (studentlid per 5 november 2009) Afgetreden leden: — Robert Janssen (studentlid, afgetreden per 29 januari 2009) — Anton Faatz (staflid, afgetreden per 9 juli 2009) — David Geraerdts (staflid, afgetreden per 8 oktober 2009) — Mark Maximus (staflid, afgetreden per 1 oktober 2009) — Judith Zeeman (studentlid, afgetreden per 5 november 2009) 5.2.4 Werkveldcommissie Flexibele programma’s, die op actuele maatschappelijke thema’s geïnspireerd zijn, vormen de weerslag van een regelmatige dialoog tussen College van Bestuur, hoofd Onderwijs, hoofden en docenten over koers en inhoud van het gehele onderwijs. De dialoog wordt formeel bekrachtigd in het halfjaarlijks Hoofdenoverleg, het inhoudelijk-strategische overleg tussen College van Bestuur, hoofden en coördinatoren van de Ontwerp– en Kompasrichtingen en Masterafdelingen.

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement