Page 31

HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE IN BEWEGING

3.0 ALGEMEEN

Design Academy Eindhoven ontleent haar kracht aan een flexibele en wendbare organisatie met een grote slagkracht. En dat is nodig ook, gelet op de overvloed aan plannen die er zijn en de gretigheid waarmee wordt gereageerd op externe vragen en interessante ontwikkelingen in het beroepsveld. Om de doorontwikkeling van de organisatie naar een professionele kennisinstelling mogelijk te maken, worden een aantal voorwaardenscheppende, organisatorische veranderingen doorgevoerd. De focus ligt op de professionalisering van de mensen. De aanwezige kennis en kunde is van het grootste belang voor de kwaliteit van het onderwijs. 3.1 PROFESSIONALISERING

Het jaar werd gekenmerkt door turbulentie, inherent aan organisatorische veranderingen. De aandacht ging uit naar meer focus op het resultaat, planmatig werken, nieuwe rollen en het inrichten en verder doorontwikkelen van de bureaus. Om de processen in het Bestuurs- en Informatiebureau een impuls te geven is eind 2009 door het College van Bestuur besloten om extra expertise in te zetten in de vorm van een interim HR manager. Deze HR manager zal tevens bijdragen leveren aan het verder vormgeven van het veranderproces. 3.1.1 Ontwikkeling van beleidscyclus In 2009 is een nieuwe beleidscyclus ingevoerd. Doel van de beleidscyclus is een zichtbare relatie te leggen tussen de beleidsuitgangspunten, de realisatie hiervan en de financiële onderbouwing. Getracht is beleid en uitvoering uit elkaar te halen, waardoor de lange (beleids)lijnen duidelijker worden. Er is gesproken met sleutelpersonen in de organisatie, om aandachtspunten en specifieke wensen te inventariseren. Op basis van de inventarisatie en het strategisch plan 2009-2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden en zijn prioriteiten gesteld. Uit deze exercitie zijn 5 actielijnen voortgekomen (beschreven in 1.1.2, blz. 13), die de leidraad vormen voor het uit te voeren beleid. Het College van Bestuur heeft jaarplangesprekken gevoerd met de hoofden van de bureaus. Hiervoor is een factsheet ontwikkeld. Zij hebben op hun beurt deze afspraken doorvertaald naar hun medewerkers in de werkplangesprekken. De beleidscyclus is besproken met het audit-comité. Zij is blij met deze ontwikkeling. Afgesproken wordt in 2010 verder door te praten over de verhouding beleid in relatie tot de inzet van middelen. 3.1.2 Ontwikkelplan In het kader van artikel O-5 ‘Persoonlijk ontwikkelingsplan” van de CAO is in 2009 is een ontwikkelplan opgesteld. Het ontwikkelplan dient als belangrijk kader voor de ontwikkeling van talenten van academiemedewerkers in relatie tot de collectieve ambitie en doelstelling van de organisatie. Alles is er op gericht om

goede randvoorwaarden te creëren voor werknemers die bij ons komen werken, werkzaam zijn en weer weg gaan. Het streven is meer differentiatie te krijgen in het opleidings- en ontwikkelingsbeleid. Er is een scala aan instrumenten aanwezig om hierin te voorzien. In de invulling zit ruimte: op afdelingsniveau, maar ook op individueel niveau. Er is een digitaal model in ontwikkeling om een effectieve en succesvolle invoering van opleidingsen ontwikkeltrajecten te ondersteunen. Het model dient als voorbeeld tijdens het werkplangesprek, waarin opleiding en ontwikkeling besproken wordt. Het cyclische model bevat elementen van leren, ontwikkelen en reflecteren. Maar ook de onderwerpen gezondheid, vitaliteit en mobiliteit komen aan bod. Het model is bedoeld voor alle medewerkers, maar er is ook speciaal gekeken naar de mogelijkheden voor medewerkers met kleine aanstellingen. Juist voor deze groep ligt aandacht voor opleiding en ontwikkeling niet altijd voor de hand. De implementatie neemt enige tijd in beslag. Kleine successen werken door en gaandeweg zal dit leiden tot een verandering in cultuur, waarbij aandacht voor ontwikkeling, naast de reguliere (onderwijs)taak, vanzelfsprekend is. 3.1.3 Instellingsconvenant verbetering functieen salarismix Er zijn meerjarenafspraken gemaakt met de vakorganisaties over de uitgaven van de convenantmiddelen om te komen tot een verschuiving in de functiemix van het onderwijzend personeel in 2012. Design Academy Eindhoven wil met behulp van de convenantmiddelen een kwaliteitsimpuls geven aan de doorgroeimogelijkheden van haar docenten en heeft behoefte aan meer diversiteit in het docentecorps. Er zijn niet alleen excellente docenten nodig op ontwerpgebied. Schrijven, onderzoek verrichten, analyses maken, gegevens in kaart brengen, tentoonstellingen maken, ondernemerschap, organiseren zijn vaardigheden die een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs innemen. Design Academy Eindhoven is een inspanningsverplichting aangegaan om de overeengekomen functiemix in 2012 te realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de organisatie en met een tempo dat haalbaar is. In 2009 is gestart met het onderzoek op welke wijze doorstroom van schaal 12 naar schaal 13, 14 of 15-niveau mogelijk is en welke functies hiervoor gecreëerd kunnen worden. Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd met docenten met onderzoeksbehoeften om te onderzoeken welke faciliteiten zij nodig hebben om hun professionele ontwikkeling te stimuleren. Er is een noodzaak om het curriculum tussen de afdelingen beter af te stemmen, zodat er heldere en efficiënte leerlijnen ontstaan. Hiervoor is een speciale pilot opgestart op het gebied van textielonderwijs. Deze ontwikkelingen zijn verankerd in het masterplan BaMa en zullen in het komende jaar de benodigde input geven voor de functiedifferentiatie. 29

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement