Page 27

New European Identities (NEiD) In 2009 heeft de afronding plaatsgevonden van het NEiD project, met een workshop binnen de muren van Design Academy Eindhoven en een publicatie van het totale project: Songs and Stories. De academie kijkt terug op een vruchtbare samenwerking met partners University of Art and Design en Estonian Art Academy, dat dankzij de financiering van Europa mogelijk is gemaakt. Er wordt gewerkt op een vervolg, mogelijk in de vorm van een gezamelijke module op het gebied van textiel. European Textile Trainees (ETT) Het European Textile Trainees project een Europees samenwerkingsproject met het Audax Textiel Museum, University of Art and Design in Helsinki, Bergen National Academy of the Arts in Noorwegen en Unione Industrial di Como in Italië is een bijzondere publicatie verschenen. 2.3 ONDERZOEK

5 IDEO, ooit begonnen als bureau van industrieel ontwerpers is nu op strategisch niveau betrokken bij het ontwikkelen en innoveren van diensten waarin producten soms een rol spelen. 6 ‘T-shaped people’ zijn mensen in multidisciplinaire teams die niet alleen een diepe expertise hebben (de poot van de T) maar ook een redelijke kennis van vele andere disciplines (de horizontale balk).

2.3.1 Designonderzoek: visie en perspectief Onderzoek naar de cultureel-maatschappelijke betekenis van design De wereld is voortdurend in ontwikkeling. De rollen die ontwerpers kunnen spelen in die veranderende wereld zijn divers. Wat de huidige wereld verwacht van ontwerpers verschilt in belangrijke mate van wat men, pakweg vijftig jaar geleden, verwachtte van ontwerpers. Kennis van de ontwikkelingen in de internationale (design)wereld is daarom van groot belang voor jonge ontwerpers om zodoende goed gefundeerde visies op hun vakgebied te kunnen ontwikkelen en goede keuzes te maken binnen hun eigen designpraktijken. Kennisontwikkeling is daarmee ook van essentieel belang voor een ontwerpopleiding. Omdat het designproces binnen een ontwerpopleiding als die van Design Academy Eindhoven een bijzondere vorm heeft, waarbij artistiek talent en inhoudelijke visie samengaan, vergt kennisontwikkeling een bijzondere benadering. Wereldwijd heeft de academie een reputatie verworven met projecten, die niet alleen getuigen van oorspronkelijkheid en creativiteit in het ontwerp, maar ook van een groot bewustzijn van de vele cultureel-maatschappelijke betekenissen die we aan de ontwerpen kunnen toeschrijven. Hoewel de verschillen tussen de (ex)studenten groot zijn, kunnen we toch spreken van een persoonlijke, inhoudelijke en onderzoekende benadering van het designvak die typerend is voor de academie. Wat binnen veel projecten al vanzelfsprekend plaatsvindt – theorie, onderzoek en het artistieke designproces vloeien samen – is nooit goed in kaart gebracht en benoemd. In 2009 is besloten Louise Schouwenberg, in samenwerking met Gert Staal, te vragen een lectoraat voor te bereiden waarbinnen een onderzoek naar de cultureel-maatschappelijke betekenis van design zal worden uitgevoerd zoals die zich uit in de projecten van studenten en oud-studenten van Design Academy

Eindhoven. Het lectoraat zal in 2010 zijn definitieve vorm krijgen. Research associates en FES Het wordt steeds duidelijker dat design waardevol is voor de economie in brede zin. Naast de resultaten van design, zoals betere producten, blijken vooral ook design processen en benaderingen waardevol te zijn om de industrie als geheel creatiever te maken, en daarmee meer concurrerend. Multidisciplinaire samenwerking wordt naar voren geschoven als cruciale vaardigheid in innovatieprocessen in zowel industrie als maatschappelijke organisaties. Een vermaard ontwerp bureau als IDEO5, noemt in dit verband de ‘T-shaped people6.’ Aan Design Academy Eindhoven worden designers als T-shaped people opgeleid. Samenwerking met andere disciplines, binnen en buiten design in brede zin, is de praktijk en komt duidelijk tot uitdrukking in het afstudeerwerk van vele studenten en de (onderzoeks)praktijk van vele docenten. De kracht hiervan kan echter nog verder worden versterkt buiten de academie, in industrie en maatschappij. Het FES voorstel speelt uitdrukkelijk op deze mogelijkheid in; Design Academy Eindhoven zet daarbij de research associate in. Dit type onderzoeker wordt door de academie geïntroduceerd om de brug te kunnen slaan tussen wetenschap en creatieve industrie. Research associates zijn ontwerpers, alumni, die worden ingezet in korte (eenjarige) resultaatgerichte onderzoekstrajecten in nauwe samenwerking met bedrijfsleven of maatschappelijke partijen. Design Academy Eindhoven ziet met deze vorm van ontwerper-onderzoeker een unieke gelegenheid om designonderzoek een flinke stimulans te geven. 2.3.2 Toekomst van het onderwijs in relatie tot onderzoek In de oriëntatie op het onderwijs en het onderzoeken van de mogelijkheden van de doorstroom van bachelor naar master, wordt uiteraard ook het master onderwijs onder de loep genomen Willen we bachelor en master onderwijs beter op elkaar afstemmen? Wat betekent dat dan voor de curricula? Kunnen we middels doorlopende leerlijnen studenten beter voorbereiden op het mastertraject? Wat betekent dit voor onderzoek? Al deze vragen komen bij het onderzoek naar een richtinggevend kader aan de orde. We willen met het Masterplan BaMa niet alleen bereiken dat we het onderwijs voorbereiden op de toekomst; we willen ook zorgen dat er een duidelijk herkenbaar en samenhangend onderzoeksbeleid ontstaat, dat past binnen de cultuur van de academie.

25

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement