Page 21

HOOFDSTUK 2 HET HART VAN DE ACADEMIE: ONDERWIJS EN ONDERZOEK

2.0 INTRODUCTIE

Naast de belangrijkste ontwikkelingen binnen het onderwijs, worden onderwijsprojecten en onderzoek, zoals dat plaatsvindt binnen de academie, in dit hoofdstuk omschreven. De academie is in toenemende mate partner van bedrijfsleven, overheden en andere instituten, die een beroep doen op de onderzoeksexpertise van de academie. De afwisseling tussen onderzoek, ontwerp en onderwijs leidt vaak tot verrassende uitkomsten, niet in de laatste plaats door de vaak onorthodoxe aanpak en opvattingen die studenten inbrengen. De inzichten die voortkomen uit het ontwikkelingstraject naar vernieuwd BaMa-onderwijs maakt de academie bewust van haar rijke en creatieve methoden van onderzoek. 2.1 ONDERWIJS

2.1.1. Ambities en beleid Nationale en internationale erkenning als Centre of Excellence voor design en educatie, is kortweg de ambitie van de academie. Dat betekent enerzijds excellentie in vakmanschap, en anderzijds excellentie in het denken en publiceren over de theoretische achtergronden van design. Zo kan de academie een brug slaan tussen kenniseconomie en creatieve industrie, en een voorbeeld zijn voor de integratie van creatieve processen in andere sectoren van de economie. Onderzoek speelt bij die ambitie een cruciale rol. Zowel in de Bachelor- als in de Masteropleiding wil de academie de rol van het onderzoek explicieter naar voren brengen, mede gezien het streven naar een betere interne doorstroom van de Bachelors naar de Masters. 2.1.2. Belangrijke resultaten op een rij Onderwijs en organisatie komen dichter bij elkaar in 2009. Het seminar Sources & Senses wordt academiebreed ingezet en opgepikt door de afdelingen; het blijkt een inspiratie voor de hele organisatie. De onderwijsorganisatie kent meer inhoudelijke deskundigheid en dat vertaalt zich door in de afdelingen.

4 Bezoekers open dagen 2008: 3175 Portfolio’s 2008: 320 Bezoekers open dagen 2009: 2630 Portfolio’s 2009: 407

2.1.2.1 Werving, toelating en selectie De focus van werving in 2009 lag met nadruk op de voorbereiding en realisering van de opleidingsbrochures van zowel de bachelor als de masteropleiding (zie hiervoor ook H4, PR en Publicaties) en het bereiken en informeren van decanen/CKV docenten van middelbare scholen (HAVO-VWO) en MBO opleidingen. Op de open dag van woensdag 16 december is voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe brochure. Tijdens de Graduation Galleries is net als afgelopen jaren meer aandacht voor de werving, hetgeen zijn vruchten afwerpt, wat in 2009 heeft geleid tot een toename van 25% aan portfolio’s4. Ten opzichte van het voorgaande studiejaar zijn meer buitenlandse kandidaten aangenomen met als gevolg dat nu drie van de acht propedeuse klassen gevuld zijn met buitenlandse studenten. Voorheen waren er twee van

dergelijke klassen. Het aantal buitenlandse studenten is groot, en hun motivatie en het niveau van het werk is over het algemeen erg goed. De balans tussen Nederlandse en buitenlandse studenten wordt steeds goed in de gaten gehouden. Bij de Masters zijn de zogenaamde ‘Fast Selection Days’ positief ontvangen. De intensieve persoonlijke gesprekken met potentiële kandidaten vinden plaats op de academie en kandidaten horen direct of ze zijn toegelaten. Bovendien kan de dienstverlening aangaande visa en inschrijving beter worden aangeboden. 2.1.2.2 Studentendecanaat (ontwikkelingen) De wisseling van de wacht bij het decanaat, nu zo’n anderhalf jaar geleden, heeft een andere aanpak tot gevolg gehad, die meer gericht is op doorstroom bij de begeleiding van de studenten. Deze veranderde aanpak heeft in 2009 een tijdelijke verhoging van de uitval tot gevolg gehad. Studenten, die duidelijk niet op hun plek waren, zijn uitgestroomd naar andere opleidingen. 2.1.2.3 Studentenbegeleiding: de samenwerking tussen decanaat en mentoraat De decaan en de mentoren samen zijn belangrijke personen voor het signaleren van de problemen die studenten tegenkomen in hun studie. Zij monitoren de studenten en helpen ze bij het maken van de juiste keuzes. Tegelijkertijd geeft dit goed zicht op wat in het programma extra aandacht verdient; een belangrijke stap op weg naar verbetering. Er is een start gemaakt met het geven van meer aandacht voor studieloopbaanbegeleiding en bevorderen van doorstroming. Decanaat en mentoraat hebben structureel overleg om samenwerking onderling te bevorderen, kennis te delen en een helder beeld te krijgen van de regels en structuren rond studieverloop in het algemeen. (denk hierbij aan overstappen van de ene naar de andere afdeling, studievertraging, exchange, stages etc). De opzet van het vierjaren formulier ten behoeve van studieloopbaanbegeleiding werkt prima en wordt bij elk decaan- en mentorgesprek gebruikt. Bij inventarisatie van de doorstroming blijkt dat de gemiddelde student langer dan vier jaar over zijn studie doet. De problemen waarmee sommigen van hen te kampen hebben zijn faalangst, het niet goed kunnen plannen en dyslexie. Ook de werkdruk die studenten ervaren door het studieprogramma zorgt voor vertraging. Door de decaan is in samenwerking met het Beleidsbureau de notitie Take Care gemaakt met een inventarisatie van de problemen en de mogelijke oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Hierdoor is duidelijk geworden dat een verscherpte visie (structureel beleid) op studieloopbaanbegeleiding en doorstroming nodig is. De decaan is over de vervolgstappen in gesprek met het College van Bestuur. 19

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement