Issuu on Google+ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำนลหนองจิก