Page 1

“A-Lampang KlelangNakorn” Cartoon

การ์ตนู แอนิเมชัน เรือ่ ง

“อาลัมภางค์ เขลางค์นคร”

การสร้างการ์ตนู แอนนิเมชัน เรือ่ ง “อาลัมภางค์ เขลางค์นคร” ด้วยโปรแกรม open source


ทีมพัฒนา อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ อาจารย์สวุ รรณี เจียรสุวรรณ (j_suwannee@hotmail.com)

ผูพ้ ฒ ั นา

นายวุฒพิ งษ์ ทาดี (boy_smartza@hotmail.com) นายวิเชียร แขกจันทึก (comza_125i@hotmail.com) นายเฉลิมเกียรติ นามสุข (original_version@hotmail.com)

ทีมพัฒนา โดยทีม “LP Design+”


สาระสาคัญและทีม่ าของปัญหา จังหวัดลาปางเป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ปี เป็นเมืองทีส่ าคัญของ อาณาจักรล้านนาในอดีต ทัง้ ทางด้านคมนาคมและการติดต่อค้าขาย ซึง่ เยาวชนในปัจจุบนั น้อยคนนักทีจ่ ะ มีความรูใ้ นเรือ่ งประวัตคิ วามเป็นมาของจังหวัดลาปาง ปัจจุบนั การใช้ซอฟต์แวร์ของคนไทยส่วนใหญ่นนั้ ยังใช้ซอฟต์แวร์ทลี่ ะเมิดลิขสิทธิ์ ปัจจุบนั มีซอฟต์แวร์ Open Source ทีผ่ ใู้ ช้มอี สิ ระในการนาไปใช้ นาไปแจกจ่าย และปรับปรุงแก้ไขได้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั ทาจึงได้นาเทคโนโลยีในปัจจุบนั เพือ่ มาใช้เป็นสือ่ กลางในการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ ประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดลาปาง และหวังว่าเยาวชนจะเกิดความภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์ของตน และ อนุรกั ษ์ประวัตศิ าสตร์ไม่ให้สญ ู หายต่อไป

นาเทคโนโลยีในปัจจุบนั เพือ่ มาใช้เป็นสือ่ กลางในการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์


หลักการและเหตุผล เนือ่ งจากปัจจุบนั การ์ตนู แอนิเมชัน่ นับว่าได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากการพัฒนาทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในปัจจุบนั เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งความสาคัญกับการ์ตนู แอนิเมชัน่ อย่างมาก ดังนัน้ การจัดทาการ์ตนู แอนิเมชันเรือ่ ง “อาลัมภางค์ เขลางค์นคร” จึงเป็นการสร้างการ์ตนู แอนิเมชัน่ โดย เป็นการเล่าเรือ่ งราวและเผยแพร่ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลาปาง โดยอาศัยเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ทใี่ ช้สร้างการ์ตนู 3 มิตแิ ละ Opensoure โดยนาเสนอเกีย่ วกับ ประวัตศิ าสตร์เมืองลาปาง โดยคณะผูจ้ ดั ทามุง่ หวังอยากให้เยาวชนได้รบั ความรู้ ความบันเทิง และตระหนัก ถึงบุญคุณของบรรพบุรษุ ของชาวลาปาง ไว้ตลอดไป

การจัดทาการ์ตนู แอนิเมชันเรือ่ ง “อาลัมภางค์ เขลางค์นคร”


วัตถุประสงค์ 1. 2. 3. 4. 5.

เพือ่ เป็นการแผยแพร่ประวัตขิ องจังหวัดลาปาง เพือ่ ให้เยาวชนเกิดความภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดลาปาง เพือ่ ถ่ายทอดประวัตศิ าสตร์ผา่ นสือ่ มัลติมเี ดีย เพือ่ ให้เยาวชนได้รบั ความเพลิดเพลิน เพือ่ ให้เยาวชนรูจ้ กั ถึงประวัตขิ องบุคคลสาคัญของจังหวัดลาปาง

วัตถุประสงค์


ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั 1. 2. 3. 4. 5.

เยาวชนได้รบั ความรูเ้ รือ่ งประวัตขิ องจังหวัดลาปาง เยาวชนเกิดความภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดลาปาง เยาวชนรูจ้ กั ซอฟต์แวร์ Open Source ทีส่ ามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์ เยาวชนรูจ้ กั ถึงรูจ้ กั ถึงประวัตขิ องบุคคลสาคัญของจังหวัดลาปาง เยาวชนเยาวชนได้รบั ความเพลิดเพลิน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั


ขอบเขตของโครงการ ขอบเขตของระบบ – สร้างการ์ตนู animation ด้วยโปรแกรม open source – เนือ้ เรือ่ งเกีย่ วกับประวัตเิ มืองลาปาง ให้ความรูแ้ ละสอดแทรกความบันเทิง – เนือ้ เรือ่ งแบ่งเป็น 3 ยุคได้แก่ 1.ยุคราชวงศ์จามเทวี 2.ยุคราชวงศ์มงั ราย 3.ยุคราชวงศ์ทพิ จักราธิ วงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)

ขอบเขตของระบบ


รายละเอียดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ รายละเอียดเครือ่ งมือทางด้าน Hardware     

300 MHz CPU 128 MB Ram 20 MB free hard disk Space 1024 x 768 px Display with 16 bit color Open GL Graphics Card with 16 MB Ram

รายละเอียดเครือ่ งมือทางด้าน Hardware


รายละเอียดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ รายละเอียดโปรแกรมทีใ่ ช้จะพัฒนา Software – Microsoft Windows XP – VLC media player 1.0

– Adobe Premiere 6.5 – Blender 2.491 – Audacity 1.2.6 – Google SketchUp 7

– Particle illusion 3.0.2

โปรแกรมทีใ่ ช้จะพัฒนา Software

A-Lampang  

การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “อาลัมภางค์ เขลางค์นคร”

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you