Page 1

Σα λέα καο Θαλνπάξηνο 2009 ΢ειίδα 1/4

Ηλιακή θέρμανζη ζηην Λεσκάδα! Ηιηαθή ζέξκαλζε είλαη ε ηερλνινγία λα «καδεύεηο» ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηείο γηα ηελ ζέξκαλζε θηεξίωλ θαη λεξνύ. Γηα ηελ Διιάδα έρεη απνδεηρηεί όηη ηέηνηα ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα δώζνπλ ην 40 έσο θαη 80% ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο ζέξκαλζεο ελόο θηεξίνπ κεηώλνληαο αληίζηνηρα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηελ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Υπάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ θαιύπηνπλ από κηθξέο κνλνθαηνηθίεο, κέρξη πνιπθαηνηθίεο θαη κηθξέο πόιεηο.

Τβξηδηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε ειηαθή ελέξγεηα θαη θαύζε βηνκάδαο Σην θαηάζηεκα ηεο Θέξνο Ο.Δ. ζηελ νδό Θαξαβέια ζηελ Ιεπθάδα ιεηηνπξγεί από ηα κέζα Λνεκβξίνπ έλα ηέηνην ζύζηεκα, από ηα πξώηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα. Τηο ειηόινπζηεο κέξεο νη ειηαθνί ζπιιέθηεο απνξξνθνύλ πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα από όζν ρξεηάδεηαη ν ρώξνο θαη δηνρεηεύνπλ ηελ ελέξγεηα ζην κπόηιεξ. Έηζη ην κπόηιεξ ιεηηνπξγεί ζαλ κπαηαξία ζεξκόηεηαο θαη κπνξεί λα ζπλερίδεη λα δεζηαίλεη ηνλ ρώξν γηα αξθεηέο ώξεο αθνύ λπρηώζεη. Τηο κέξεο κε ζπλλεθηά ε ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ ππνβνεζείηαη από κηα ζόκπα pellet (βηνκάδαο) πνπ δεζηαίλεη ηελ ελδνδαπέδηα κόλε ηεο ή θαη ηαπηόρξνλα κε ηα ειηαθά. Σα απνηειέζκαηα κέρξη ηώξα ήηαλ κηα επράξηζηε έθπιεμε αθνύ αθόκα θαη ηνλ «δύζθνιν» Δεθέκβξην κε ηηο ειάρηζηεο ώξεο ήιηνπ ηα ειηαθά απέδωζαλ ην 62% ηεο ζπλνιηθήο ζέξκαλζεο!

Αλάιπζε Θέξκαλζεο Γεθεκβξίνπ 2008

Παξόια απηά κέρξη ηώξα απηή ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θαη εθαξκόδεηαη θπξίσο ζηελ θεληξηθή θαη Βόξεηα Δπξώπε κε ηελ Απζηξία λα έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπζηεκάησλ ζε θαηνηθίεο θαη θηήξηα. Δίλαη νη ίδηεο ρώξεο πνπ από λσξίο ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ ελέξγεηα ηεο θύζεο θαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ εμάξηεζε ζην πεηξέιαην θαη ην Φ.Α.

www.theros.gr

ΘΕΡΟ΢ Ο.Ε. Έδξα: Θ. Ιαξαβέια, Πεξηβόιηα, Κεπθάδα 31100 Σει. 26450-22299, Φαμ 26450-22208, email info@theros.gr


Σα λέα καο Θαλνπάξηνο 2009 ΢ειίδα 2/4

40

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζύζηεκα Καηανάλωζη ενδοδαπέδιας (kWh)

35

Δίλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν από ηελ Θέξνο Ο.Δ.

Ηλιακή ενέργεια (kWh)

30

ζπλδπάδνληαο Διιεληθά θαη Γεξκαληθά εμαξηήκαηα. Ο ρώξνο πνπ εμππεξεηείηαη είλαη 110 κ2 κε ύςνο 3,6κ θαη

25

έρεη ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη έλα fan coil. Ενέργεια (kWh)

20

Πεξηιακβάλεη 4 ειηαθνύο ζπιιέθηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 8,3 κ3 νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην έδαθνο κε Λόηην πξνζαλαηνιηζκό.

15

10

Οη ζπιιέθηεο έρνπλ επηιεθηηθή επηθάλεηα, απμεκέλε κόλσζε θαη απόδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλνύο ζπιιέθηεο.

5

Ο ειεθηξνληθόο ειεγθηήο ησλ ειηαθώλ ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ημερομηνία

Σην παξαπάλσ δηάγξακκα γηα ηνλ Γεθέκβξην θαίλεηαη πσο ε απνξξόθεζε ειηαθήο ελέξγεηαο ηηο θαιέο κέξεο ππεξθαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο αιιά θαη πσο κεδελίδεηαη ηηο κέξεο κε έληνλε ζπλλεθηά.

ηνπο ζπζηήκαηνο κεηαβάιινληαο ηελ ηαρύηεηα ηεο αληιίαο ώζηε λα πεηπραίλεη ηελ κέγηζηε απόδνζε ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο. Δπίζεο θαηαγξάθεη ηελ απόδνζε θαη έρεη πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηε έλα κπόηιεξ 500 ιίηξσλ. Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ «καδεύηεθε» ηνλ Γεθέκβξην ήηαλ 459 kWh, πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 65 ιίηξα πεηξειαίνπ γηα έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Ζ ζόκπα είλαη Ηηαιηθή, έρεη ηζρύ 12 kW θαη θαηαλάισζε 75 θηιά pellet ηνλ Γεθέκβξην. Ζ θαύζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθό έιεγρν ηεο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θαη αέξα θαη έηζη πεηπραίλεη πνιύ πςειή απόδνζε (90%). Τα pellets είλαη νηθνινγηθό θαύζηκν ρακεινύ θόζηνπο από ζπκπηεζκέλα πξηνλίδηα μύινπ ρσξίο πξόζζεηα, θαη παξάγεηαη ζηελ Διιάδα ζε αξθεηά εξγνζηάζηα. Ζ πξώηε ηνπο ύιε πξνέξρεηαη από ηα θαηάινηπα μπινπξγηθώλ ή αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έηζη ε ρξήζε ηνπο δεκηνπξγεί ειάρηζηε κόιπλζε γηα ηνλ πιαλήηε καο.

Αν μας λέγανε όηι μπορούμε να θσηέυοσμε ένα δένηρο και να μας δίνει 50-100 λίηρα Τν ζύζηεκα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ρώξν ηεο έθζεζεο ώζηε νη επηζθέπηεο λα κπνξνύλ λα δνπλ ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα, ηελ δνκή ηνπ, αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Οη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνληαη θαη θαηαγξάθνληαη κε ςεθηαθά όξγαλα ώζηε λα κπνξεί λα κεηξεζεί ε πξαγκαηηθή απόδνζε θάζε ζηηγκή αιιά θαη ζε βάζνο ρξόλνπ. Τν ζύζηεκα δελ παίδεη κόλν ξόιν εθζεηεξίνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο αιιά είλαη θαη νπζηαζηηθό εξγαιείν γηα δνθηκέο θαη εθπαίδεπζε.

www.theros.gr

πεηρέλαιο ηον μήνα θα ηο ζκεθηόμαζηαν? Γιαηί σπάρτοσν ηόζο λίγα ηλιακά «δένηρα» ζηην τώρα μας? Γιαηί προηιμούμε να επενδύοσμε ζηον πλοσηιζμό ηφν παραγφγών πεηρελαίοσ & Φ.Α. και ηην μόλσνζη ηοσ πλανήηη ανηί ζε νηόπια ηετνολογία & καθαρές πηγές ενέργειας?

ΘΕΡΟ΢ Ο.Ε. Έδξα: Θ. Ιαξαβέια, Πεξηβόιηα, Κεπθάδα 31100 Σει. 26450-22299, Φαμ 26450-22208, email info@theros.gr


Σα λέα καο Θαλνπάξηνο 2009 ΢ειίδα 3/4

Η Θέξνο Ο.Ε. αλέιαβε ηελ απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε γηα ηελ Ειιάδα ηεο Meibes System-Technik GmbH κε έδξα ζην Gerichshain ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Meibes είλαη βηνκεραληθή εηαηξία πνπ παξάγεη εμαξηήκαηα θαη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ. Δπίζεο έρεη κεγάιε ζεηξά πξντόλησλ γηα ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο θάζε κεγέζνπο.

Αληιηνζηάζην ειηαθώλ ζπλδεδεκέλν κε ην εηδηθό εξγαιείν πιήξωζεο

Σηελ Δπξώπε κεγάινη πειάηεο ηεο είλαη γλσζηέο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηεο ζέξκαλζεο όπσο ε Buderus, Viessmann, Vaillant, θαηαζθεπαζηέο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ όπσο ε Thermomax Group (κε πεξηζζόηεξα από 10.000 θεληξηθά ζπζηήκαηα εηεζίσο), θαη θαηαζθεπαζηέο αληιηώλ ζεξκόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Meibes θαηαζθεπάδεη & πξνκεζεύεη, Αληιηνζηάζηα γηα κεραλνζηάζηα ζέξκαλζεο κέρξη 2000 kW.

Πίλαθαο παξνρήο απηόλνκεο ζέξκαλζεο & ΖΝΥ

Αληιηνζηάζηα γηα επηηνίρηνπο ιέβεηεο, ηδάθηα, αληιίεο ζεξκόηεηαο, θαη άιιεο εηδηθέο εθαξκνγέο. Αληιηνζηάζηα γηα ειηαθά ζπζηήκαηα. Κνλσκέλνπο ζσιήλεο από INOX ζπηξάι γηα ρξήζε ζε ειηαθά ζπζηήκαηα κε παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα έλσζεο. Κνλάδεο παξαγσγήο θξέζθνπ ΕΛΦ. Θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο & παξαγσγήο ΕΛΦ πνπ κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο όπσο ιέβεηεο, ειηαθά, θ.α.

www.theros.gr

Αληιηνζηάζηα ειηαθώλ γηα κηθξά & κεγάια ζπζηήκαηα

ΘΕΡΟ΢ Ο.Ε. Έδξα: Θ. Ιαξαβέια, Πεξηβόιηα, Κεπθάδα 31100 Σει. 26450-22299, Φαμ 26450-22208, email info@theros.gr


Σα λέα καο Θαλνπάξηνο 2009 ΢ειίδα 4/4 Γηα παξάδεηγκα ε ηαρύηεηα ηνπ θπθινθνξεηή ειέγρεηαη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ησλ ζπιιεθηώλ. Τηο ώξεο κε έληνλε ειηνθάλεηα ν θπθινθνξεηήο δνπιεύεη ζην 100% ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ώζηε ην ζύζηεκα λα απνξξνθήζεη όζε πεξηζζόηεξε ελέξγεηα γίλεηαη. Η Θέξνο Ο.Ε. αλέιαβε ηελ απνθιεηζηηθή αληηπξνζώπεπζε γηα ηελ Ειιάδα ηεο Prozeda GmbH κε έδξα ζην Eggolsheim ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Prozeda παξάγεη ςεθηαθνύο πίλαθεο γηα ηνλ έιεγρν ειηαθώλ ζπζηεκάησλ, αληιηώλ ζεξκόηεηαο, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, θαη θσηνβνιηατθώλ. Κεγάινη πειάηεο ηεο είλαη πνιινί γλσζηνί θαηαζθεπαζηέο ειηαθώλ ζπζηεκάησλ όπσο νη Απζηξηαθέο Austria Email AG, Wagner Solar AG, νη Γεξκαληθέο Wikora GmbH, REM GmbH, αιιά θαη θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ΕΛΦ όπσο ε Meibes.

Όηαλ έρεη ζπλλεθηά ε ηαρύηεηα ηνπ θπθινθνξεηή κεηώλεηαη έσο θαη ην 30% ώζηε λα κελ θξπώζνπλ νη ζπιιέθηεο θαη ζηακαηήζεη ην ζύζηεκα. Έηζη ην ζύζηεκα πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα ώζηε λα δώζεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε. Έλα αθόκα ζεηηθό απηήο ηεο «ζπκπεξηθνξάο» είλαη σο έλα βαζκό όηη κπνξεί λα δηνξζώζεη ζπλεζηζκέλα ιάζε ζηελ θαηαζθεπή όπσο ππεξβνιηθά κεγάινο θπθινθνξεηήο.

Ζ επίζεκε ζπλεξγαζία ηεο Θέξνο Ο.Δ. κε ηηο Meibes θαη Prozeda ηεο δίλεη πξόζβαζε ζε πξόζζεηε ηερλνγλσζία θαη πιηθά γηα ζπζηήκαηα θάζε επηπέδνπ θαη κεγέζνπο.

Ση πξνζθέξεη ε Θέξνο Ο.Ε. ζηα ειηαθά? Φνλδξηθέο & ιηαληθέο πσιήζεηο εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ. Πξντόληα από ηα πην γλσζηέο Δπξσπατθέο εηαηξίεο κε ηηο νπνίεο έρεη απεπζείαο ζπλεξγαζία.

Φεθηαθόο ειεγθηήο γηα θεληξηθά ειηαθά ζπζηήκαηα κε πνιιαπιέο ζπζηνηρίεο ζπιιεθηώλ θαη δεμακελώλ, δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλωλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ

Όινη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο είλαη επηιεθηηθνύ ηύπνπ θαη έρνπλ πηζηνπνηεηηθό απόδνζεο θαη θαηαζθεπήο από εξγαζηήξηα όπσο ν Γεκόθξηηνο, ε ISF ζηελ Γεξκαλία, θιπ. Κεραλνινγηθή, ελεξγεηαθή, θαη νηθνλνκηθή κειέηε - αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζαο. Αλ ηα θάπνην από ηα ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δελ ζαο ηαηξηά-

Σε ζύγθξηζε κε ηνπο θνηλνύο ειεγθηέο γηα ειηαθά ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο, ηα πξντόληα ηεο Prozeda έρνπλ αληαγσληζηηθό θόζηνο ηαπηόρξνλα πξνζθέξνληαο πνιιέο πξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ βέιηηζηε απόδνζε θαη πξνζηαζία ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο.

δεη, ζα ζρεδηάζνπκε ην ζύζηεκα πνπ θάλεη αθξηβώο απηό πνπ ρξεηάδεζηε. Ζ κειέηε γίλεηαη κε εηδηθό ινγηζκηθό γηα λα ππνινγηζηεί ε ζσζηή απόδνζε ηνπο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλακελόκελε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ. Τελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη ηερληθέο γλώζεηο γηα ηελ άξηηα ππνζηήξημε πξηλ θαη κεηά ηελ πώιεζε. Γηα ηα ζπζηήκαηα ε ηνπνζέηεζε κπνξεί λα γίλεη από ηα εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία καο. Σπλερή εθπαίδεπζε & ελεκέξσζε γηα ηνπο ζπλεξγάηεο.

www.theros.gr

ΘΕΡΟ΢ Ο.Ε. Έδξα: Θ. Ιαξαβέια, Πεξηβόιηα, Κεπθάδα 31100 Σει. 26450-22299, Φαμ 26450-22208, email info@theros.gr

ΘΕΡΟΣ - Τα νέα μας 2009-01  

Το ενημερωτικό μας για τον Ιανουάριο 2009 με περιγραφή του υβριδικού συστήματος θέρμανσης στο γραφείο μας στην Λευκάδα. Επίσης ανακοίνωση τη...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you