Page 1


ขุดคุยชาวคายไลคเพจเฟสบุค สวัสดีผูมีหนังสือเลมนี้ทุกทาน วันนี้ดิฉันไดติดตามขุดคุยการกดไลคของหนุมๆชาวคาย มันทำใหดิฉันรูสึกถึงความเซกซี่ในตัวตนของพวกเขามาก ดิฉันจึงไดคัดหนุมสุดฮอตผูมี การกดไลคเพจอยางสรางสรรคมาใหทุกทานไดชมกัน เชิญชมกกันไดเลยคะ...

แหม... ยอดไลคเยอะกวาเฟรนอีกนะครับ

สำหรับหนุมสุดฮอตคนแรก ผูมียอดกดไลคเพจกวา 1000 ไลค ชื่อของเคาคือ “กัน 96 กดทุกเพจ”

สำหรับคนที่สอง คือ “เสี้ยน91 อยากรูวาเมื่อวานปากินอะไร?”

สวนคนนี้พลาดไมได หนวล.ของคาย 42 นั่นเอง นามของเคาคือ “ป หนูนอยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ”

มาถึงคนสี่ กูไปเซเวนเอาไรมั้ย

คนสุดทายหนุมผูชอบปนขาวเหนียวอีกทั้งยังดูแลผิวหนาไมให หมองคล้ำ เคาคือ “ดิม เครื่องสำอางค”


พูส ั พดเ พคุเ ห รยะ พี่ชวยแนะนำตัวหนอยคะ? เติม ป 4 ภาคเคมี หัวหนาคาย ยุววิศวกรบพิธ 42 ครับ

พบปะ หนค.

สิ่งใดที่ทำใหพี่อยากขึ้นคายในครั้งแรกคะ? เมื่อตอนป 1 อยูกินเหลาอยูกระทะทองแดง แลวตอนนั้นก็กินอยูกับพี่ฟว93 และพี่ธี92 อยูดีๆก็มีหนุมรางไมสูงนัก เดินมาแลวก็ทักกับพี่ธี จากนั้นเคาก็เรียกเจใหเก็บเงิน แลวก็ เลี้ยงใหทั้งโตะ แลวก็บอกวายายไปกินลอยชายกับพี่ดิ จากนั้นก็มาทราบในเวลาตอมาวา คนๆนั้น คือ พี่บอล91 (หนค.คาย39) แลวพี่เคาก็ชวนขึ้นคายโดยใหคอนเสป ที่พี่เขาใจแควา เหลาฟรี บุหรี่ฟรี พี่ก็เลย agree ไป พี่ขึ้นคายมากี่ครั้ง แลวประทับใจครั้งไหนเปนพิเศษหรือเปลาคะ? จำนวนครั้งนั้นจำไมไดหรอก เพราะพี่เปนคนขึ้นๆลงๆบอยๆ ฟน!? สวนความประทับใจก็คงประทับใจทุกครั้ง เพราะทุกครั้งที่ขึ้นไปก็จะได ความรูสึกที่แตกตางกัน ยิ่งเราโตขึ้นก็จะเห็นภาพของคายนี้ในมุมตางๆ มากยิ่งขึ้น ปนี้ถาพี่ขึ้นคายยาวหรือเปลา แลวไมหางานทำบางหรอคะ? ขึ้นอยูแลวครับ สวนงานนั้นก็มีหลายๆบริษัทติดตอพี่มาใหไปเปน CEO บาง เปน Manager บาง พี่ก็ขอดูวิสัยทัศนของแตละบริษัทกอนและดูถึง สวัสดิการ รวมไปถึงหนาตาของพนักงาน จากนั้นพี่คอยตัดสินใจ อีกทีหลังจบคายวาจะเลือกทำที่ไหน ทำไมที่พัก/อาหารการกินไมหรูหราเหมือนคายอื่นๆหละ? เพราะวาพี่จะไดผอมๆ ลง ถานองๆอยากขึ้นคายตองเตรียมตัวอยางไรบางคะ? ขอแมกอนเลย เพราะแมใหญกวาพอ ถาแมไมใหบอก หัวหนาคายชื่อ “พี่เติม” แลวรีบวิ่งหยิบกระเปาออกจากบาน


“ เรื่องราว ประสบการณ ความทรงจำ ตางรอทุกๆคน มาชวยกันเติมใหเต็ม ” เติม หนค. 42 คาย42 นี้มีอะไรพิเศษหรือเปลา? เนื่องจากปนี้ปดเทอมภาคฤดูรอนจะยาวนานถึง 6 เดือน ดังนั้นปนี้คายพี่จึงมีระยะเวลายาว กวาคายอื่นๆ เพื่อที่จะทำใหเด็กอินเตอรมีโอกาสขึ้นคายไดมากยิ่งขึ้น พี่วาพี่เหมาะสมกับตำแหนง หนค. นี้หรือเปลา? ถาเรื่องทั่วไป ทั้งการเรียน ความรับผิดชอบ ความเปนผูนำ พี่คงไมไดตางจากคนอื่นครับ แตสิ่งที่พี่คิดวาตำแหนงนี้เหมาะสมกับพี่ เพราะวาพี่รักคายนี้มาก และมันเปนครอบครัว ของพี่ตลอด 4 ปของการเปนนิสิตวิศวะฯจุฬาฯครับ ฝากอะไรกับนองๆที่จะขึ้นคายหนอยคะ? พี่ก็คาดหวังวาในปนี้นองๆจะขึ้นคายพี่เยอะๆนะครับ เพราะมีหลายผลัด ที่เอื้ออำนวยกับนองๆ และเมื่อนองๆขึ้นมาแลว เรื่องราว ประสบการณ ความทรงจำ ตางรอนองๆมา’เติมเต็ม’อยูเสมอ… คำถามสุดทายคะ อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆรุน 94 คะ? คายนี้ก็คงเปนครั้งสุดทายแลวที่เราจะไดอยูพรอมหนาพรอมตากัน ไดทำอะไร พรอมๆกัน ลำบากไปดวยกัน เดินไปดวยกัน เราก็หวังวาเพื่อนๆทุกคนจะขึ้นคาย มารวมสรางประโยชนใหสังคม มาดูแล นองๆของพวกเรา ดูแลซึ่งกันและกัน แลวเจอกันนะครับ :)


พบปะ ปจ. อยากใหแนะนำตัวหนอยคะ? ชื่อพูมมี่ครับ เรียนอยูวิศวะโยธาป 4 ดำรงตำแหนง Project manager ดูแลควบคุมเรื่องการกอสรางโครงการครับ ถาอยากเปน ปจ.(โปรเจคเมเนเจอร) ตองทำอยางไรบาง ตองเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปลา? ก็ตองเรียนโยธามั้งนะไมเคยเห็น ปจ. อยูภาคอื่น สำหรับนองๆที่อยูภาคอื่น ถาอยากเปนก็ยายภาคมาโยธาแลวกัน สวนเรื่องเรียนพี่ไมคอยไดเรียนครับ ไปซุยเอาบนคาย อะไรที่ทำใหพี่ขึ้นคายครั้งแรกคะ? มีพี่พาไปเลี้ยงขาวครับ แลวบอกวากินแลวขึ้นคายดวยนะ ก็เลยตองขึ้น -.,สิ่งที่ประทับใจบนคายมีไหมคะ? เห็นรุนพี่เสียสละใหรุนนอง เพื่อนชวยดูแลเพื่อน ทุกคนออกแรงทำงานขยันขันแข็งครับ คายที่ผานๆมา อยูนานสุดกี่วันคะ? นานสุด 67 วันครับ ทำไมอยูนานจัง ติดใจสาวบนคายเปลาคะ? เปลาครับ โดยสวนตัวพี่จะเปนคนชอบทำงานครับ อีกอยางคือขี้เกียจเดินทางขึ้นลง มันไกล พี่อยูนานขนาดนี้ คิดวาขึ้นคายแลวไดอะไรมั้งคะ? ขาวน้ำฟรีครบ 3 มื้อ เงินเก็บอีกเพียบ ลงมาถอยกางเกงไดตัวนึง ไดแฟนกลับมาดวยคนนึง ตอนอยูบนคาย หนาที่หลักของพี่คืออะไรคะ? รวมถึงชวงกอนขึ้นคายดวย ชวงกอนขึ้นคายก็ประสานงาน วางแผนทางดานการกอสราง ติดตออาจารยครับ สวนตอนอยู บนคายก็ควบคุมงานกอสราง ทำตามแผนที่วางไว และแกปญหาที่เกิดขึ้นหนางานครับ มีอะไรฝากถึงนองๆไหม? อยากใหนองๆขึ้นคายกันเยอะๆครับ ลำพังแคพี่ๆปสี่อยางเดียวคงทำใหสะพานเสร็จไมได พี่ๆยังตองการความชวยเหลือจากนองๆอยูเสมอครับ แลวพี่จะรอตอนรับนองๆอยูบนคายนะครับ


พบปะ หนวล. แนะนำตัวหนอยคะ สวัสดีครับ พี่ชื่อกัน เพื่อนเรียก“ป” แตชื่อเต็มๆจริงๆ คือ กันปนิธิPUSSYMAN ครับ อยูป 4 ภาคโลหการ อะไรที่โดนใจใหขึ้นคายครั้งแรก ตอนปดเทอมป 2 ชวงนั้นไมมีเงินใช เห็นเคาบอกกันวาคายนี้กินฟรี อยูฟรี เหลาฟรี ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเก็บเงินแบบไมลังเล สิ่งที่ประทับใจ? รุนพี่ รุนนอง เพื่อนๆ ที่เปนผูหญิงครับ โดยสวนตัวแลวอยากใหใครขึ้นคายมากสุดคะ พวกหลีด คฑากร เซเลป พี่อยากขึ้นกับทุกคนเลยนะครับ ความรูสึกที่ไดรับจากชาวบาน ในคายกอนๆ ชาวบานนารักทุกคน ทำอาหารมาเลี้ยงบอยๆ พวกเราอยูกรุงเทพ อาจจะไมรูวาชาวบานเคาใชชีวิตกันอยางไร ไมเขาใจ อยากใหลอง ขึ้นมาคายนี้ดูแลวจะรูวาที่พวกเราใชชีวิตอยูกันทุกวันนี้ แมงโคตรสบาย พี่มีฉายาบนคายหรือเปลา หมาคาย หนาที่หลักของพี่คืออะไร ในชวงที่อยูบนคายและกอนขึ้นคาย หลักๆตำแหนง หนวล. ก็คอยคุมวงเหลา ใหนองๆไดสนุกสนาน ปลดปลอยใหเต็มที่หลังจาก ทำงานมาเหนื่อยๆ แตอยาตกใจวา กินเหลาอะไรจริงจังหรือเปลา ขอบอกวาไมเลย สวนใหญนั่งคุยกันมากกวา ใครไมกินก็ไมไดบังคับ มานั่งคุยกันแบบนารักๆ สวนงานกอนขึ้นคายนั้น แทบไมมีเลย อิอิอิ ฝากอะไรกับนองๆหนอย FHM เลมใหมออกแลวนะครับ อยาลืมไปติดตามกันดวย


บนคายในหนึ่งวันทำไรกัน??? “ตื่น ตื่น ตื่นไดแลว” เสียงปลุกที่ไดยินทุกวัน เปนเวลาตอนเชาที่ หนค. จะเดินทำหนางัวเงีย มาแลวเคาะประตูดังๆ เมื่อตื่นแลวก็ตองไปลางหนาแปรงฟน และรับประทานอาหารเชา ที่สวัสฯตั้งใจทำ แหกขี้ตาตื่นตั้งแตตีสี่ตีหา ทำอยางพิถีพิถัน เมื่อกินเสร็จก็ตองมารวมกัน และถึงเวลาของ ปจ. ที่จะอธิบายรายละเอียดของงานวาวันนี้ตองทำอะไร โอกาสที่คนทั่วไปจะฟงเขาใจจะมีประมาณ 3.4535785% เมื่อ ปจ. อธิบาย งานจบก็จะบอกวลีเด็ดที่วา “ออกไซตได” พวกเราตองขานรับพรอมกันเพื่อแสดงถึงเปนความหนึ่งดวยคำวา “เฮ!” แลวทุกคน ก็ตางแยกยายไปทำงานกันอยางขยันขันแข็ง พอเวลาเที่ยงตรง ทุกๆคนจะกลับมาบานเพื่อเติมพลังกัน มื้อนี่แหละครับ ทุกคนจะจัดเต็มกันมาก ขาวหุงแทบไมพอ และก็ถึงเวลาพักผอนยามบายของพวกเรา บางก็นอน บางก็เลนไพ ดูทีวี โดดยาง รองเพลง ครอสเวิรด อานหนังสือ เตะบอล เลนบาส ก็แลวแตคนครับ

เมื่อหมดเวลาพัก ปจ. ก็จะเรียกรวมและอธิบายงานที่เรายังคางเติ่งกันอยูในชวงเชา ทีมไหน ทำไวเยอะ ตอนบายก็จะสบายๆครับ พอถึงเวลาตะวันตกดินแตละทีมก็เดินทางกลับบาน พอมาถึง…อาหารที่สวัสเตรียมรอตั้งแตบายก็สงกลิ่นหอมฉุย เตะจมูกใหเราลวงลงนั่งลอม วงขาว ลุย!กินขาวแบบไมเหลือแมกระทั่งกางปลาเลยทีเดียว หลังกินขาวเสร็จ เวลาอาบน้ำ ก็มาถึง และเมื่อซีเนียรอาบน้ำเสร็จก็ถึงเวลาที่ทุกๆคนรอคอยครับ นั่นคือ “วงเลา” นั่นเอง “วงเลา”ของคายนั้นมีมนตขลังในตัวมันเองครับ เพราะวงเลาจะเปนการแลกเปลี่ยนวา ใครเจอ ปญหาอะไรบาง เปนไงมาเลาสูกันฟง ซึ่งเปนการพักผอน และคลายความเหงา จากที่เรา หางไกลจากครอบครัวและคนที่เรารัก จะมีวงยาวไปจนถึงเชา เอย!…ถึงประมาณเที่ยงคืน จากนั้น หนวล. ก็จะปดวงและไลทุกๆคนไปนอน เพราะพรุงนี้ก็จะมีงานหนักรอเราอยู… นี่แหละครับชีวิตประจำวันของชาวคายฯ ยังมีอะไรอีกมากมาย แตไมสามารถอธิบายเปนตัวหนังสือได ตองไปสัมผัสกันเอาเองครับ พี่ก็ไมอยากใหนองมาเสียดายภายหลังถานองไมไดลองมาคายนะครับ

“สี่ปในชีวิตวัยรุนจะมีสักกี่ครั้งที่ไดทำอะไรแบบนี้”


กลับมาอีกครั้งกับ... ทำนายดวง ทำนายรักกับ “แมหมอบนดอย” ทำนายทายรัก ปมาคึกคัก คิกคิกสะระณัง จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของแมในวัน “วาเลนไทน” ดวงชะตาเรื่องความรักทั้งปเปนอยางไร? แมหมอบนดอยขออัญเชิญตำราจากยอด ดอยหมู มาไขซะตาใหลูกๆ ฟงกัน ชาวดอยหมูเคาบอกวาใหดู... ขน! นักวิทยาศาสตร บอกวา “ขนสัมพันธกับฮอรโมนตางๆที่มีผลตอเพศตรงขาม” แตแมไมเชื่อหรอก แมวา ขนสัมพันธกับดวงชะตา ดวงดาวบนทองฟา ใครมีขนตรงไหน... ดูคำทำนายเลยลูก 1. มีขนหนาอก อื้อหือ เซ็กซี่เหมือนพอณเดชน ขนาดนี้ ปนี้รับรอง มีหนุมๆ หรือสาวๆ รุมตอมราวกะแมลงวันตอมขี้ ถึงขนาดมีแฟนขับอยูหนามหาลัย มีพร็อพจัดเต็ม กลางวันมีปราศรัย กลางคืนมีมหรสพ ทั้งวันมีขาวฟรี! ปกหลักเหนี่ยวแนนไมไปไหน บางวันเดินไปอโศก บางวันเดินไปเยาวราช ตกเย็นกางเต็นทรอ วางๆเดินถนนคนเดิน โอโห อะไรจะฮ็อตขนาดนี้ลูกแม!!! 2. มีขนที่ทองนอย แมบอกเลยวา คนที่มีขนแบบนี้ นารักกุกกิ๊กคิกคิกสะระณังกัจฉามิมาก เปนคนที่มีจิตใจดี จิตใจกวางขวาง ดูไดจากสาขาใหญกินบริเวณกวางขวางจนกลายเปน สาขายอยใกลๆกัน ตำราทานวา คนแบบนี้ดวงชะตาความรักไมอาภัพ รักใครชอบใคร ขอใหบอก ถาบอกแลวเขาตองรูแนนอน แมขอฟนโอ! 3. มีขนที่แขน ใครจะบอกวาลูกเหมือนลิง อยาไปฟง เพราะมันเหมือนจริงๆ แมเขาใจ โอนะ ปนี้ดวงความรักมาแรงในชวงตนป ม.ค-เม.ย. แตถากลางปจะเปน มิ.ย.-ส.ค หนาฝนใหระวังลื่นลมตอหนาหนุม/สาวที่ชอบ แมแนะนำใหหาน้ำมันมวยมาแกเคล็ด (ทาแลวนวดดวย) ทำตามแมบอก รับรอง ปนี้คนโสด ถามีแฟนแลวก็จะไมโสดแนนอน แมขอฟนโอ! 4. ไมมีขนหนาแขง เปนของหายากในลานเกียร พอๆกะผูชายไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ ไมติดเกม โอว แมรู แมเห็น ชวงนี้เดินไปไหนก็ระวังหลังใหดี มีคนที่มีขนหนาแขงดกดำแอบมองลูกอยู แอบมองมานานแลวดวย สบูหลนอยาเก็บ ทำนิ่งๆ ไว ถาอยากไดอยากโดนก็สงวนทาทีไวลูก ถาไมอยากก็หันไปบอกเคาดีๆ นะลูกนะ ถาเปนผูหญิง แมขอทิ้งทายไววา “เจอหมีใหแกลงตาย เจอผูชายใหแกลงเมาแจะ” สวัสดี 5. ไมมีขนรักแร ชวงนี้จะพัวพันกับชายหนุมทรงพลังใสเสื้อกลาม กางเกงขาสั้น เทาเปลา หิ้วถุงกับขาว คลั่งไคลราวกับเปนอปปา!! ไมวาลูกจะเปนหญิงหรือชาย แมขอเตือนใหระวัง อยาหวั่นไหวใหแกพลังอันแกกลาของเขาเปนอันขาด ถึงแมเขาจะสามารถเดินบนดวงอาทิตยได ถึงแมเขาจะเคยพนันกับซุปเปอรแมนวา ถาสูกันแลวใครแพจะตองเอากางเกงในใสขางนอกก็ ตาม ลูกๆ เอย จงมีสติ 14 กุมภา วันมาฆบูชานะลูกนะ


เมนูคาย… หลากมื้อ หลายสีสันของชาวคาย ไมวางานจะหนักเพียงใดชวงเวลาอาหารก็เปนชวงเวลาที่ทุกคนผอนคลายและเติมพลังกัน ครัวคายยุววิศวกรบพิธนี้ก็เชนกันเปนจุดกำเนิดกุกหนุมผูเปนที่นิยมของแกงปาอาวุโสก็มาก รายหรือเปนจุดทดสอบสเนหปลายตะหลิวของสาวสมัยนี้เสียก็มาก ดวยสารพัดวัตถุดิบที่ถูก คัดเลือกมาจากทาน หนค. เหลาพอครัวแมครัวเหลานั้นสามารถรังสรรคเมนูใหชาวคาย ไดอยางนาตื่นตาตื่นใจ ดวยวัตถุดิบดังตอไปนี้!! โปรตีนเกษตร : หมดเจยังกินเนื้อได แตถาหมดใจ… ไปคาย แดกโปรตีนเกษตร!!! ดวยบระลานุภาพของผลบุญที่ละเวนเนื้อสัตวจะทำใหคุ ณดูเปนคนดีในสายตาคนรอบขางโดยเฉพาะหากละเวน เนื้อสัตวบนคายผลบุญจะสุดยอดเขาไปใหญ เปนที่ ซาบซึ้งในจิตใจของเหลานักบุญแดนคนบาปแหงนี้ จน อานิสงคจะสงดวงจะหนุนใหคุณมีเพื่อนกลับไปปลอบ โยน ใจที่เจ็บมาให ฉัน.. ที่เดิม!

พืชผักสวนครัว : นึกถึงอาหารใตใหนึกถึงสะตอ อยากเปนหมอตองดื่มเปบทีน จากการวิเคราะหของ ศจ น.พ. ท.พ. พ.ต.ท. จอรจ ดีนายด - สีเขียวจะชวยใหสดชื่น ดังนั้นทางคายเราจึงไมนิ่งนอนใจจัดหาทุกสรรพสิ่งที่จะมาบรรเทาทุกขโดยใชสีเขียวผาน เมนูของชาวคายไมวาจะเปน พืชผักใบเขียว น้ำเขียว ไบกอนเขียว สวนสัตวเปดเขาเขียว เจเน็ตเขียว ขาวเหนียว กวยเตี๋ยว แมวเหมียว.. ถุย! แมที่ผานมา ลำไสคุณจะไมเคยได สัมผัสคลอโรฟลลมากอนเลยคุณจะสามารถวิวัฒนาการไดบนคายดวยวลีที่วา “แดกได ก็แดก แดกไมไดก็ไมตองแดก” อาหหหหหหห


เนื้อสัตว : เรื่องไกตองยกใหเรา .. (หัวหนาคายยุวฯ 42 ไมไดกลาวไว) อาหารในตำนานที่หลายคนกลาวถึง แมนเนื้อสัตวที่ ผานไปผานมาในชีวิตประจำวันเราทุกวันอยาง “ปลากระปอง” หากไดลิ้มรสบนคายที่กินแตผัก และโปรตีนเกษตรแลวไซร จะมีรสชาติดุจไดกิน เนื้อปลาทูนาครีบรุงอบภูเขาไฟฟูจิในซอสมะเขือเทศ เขตรอนก็มิปาน เมื่อใดที่มื้ออาหารมีเนื้อยอมแสดงใหเห็นถึงความพยายามของชาวคาย ที่ทำหนาที่และงานหนักไดอยางดีเยี่ยม!!


ความคิดเห็นของนองๆกับ “คายยุววิศวกรบพิธ” ไอซ (ป 1)

นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? คายอะไรซักอยางที่มีความเกี่ยวของกับวิศวกรรม คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ไดพัฒนา และใชทักษะทางดานวิศวกรรม ใหเกิดประโยชนตอสวนรวม คาดหวังจะเจออะไรบนคาย? พบมิตรภาพที่ดีตอกันของชาววิศวะครับ

เบล (ป 1) คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ไดประสบการณในการทำงานดานกอสราง, การวางแผน, เรียนรูวิถีชีวิตคนในพื้นที่ และที่สำคัญคือไดเพื่อนและพี่เพิ่มขึ้น เย :) คาดหวังจะเจออะไรบนคาย? ขอเปนหวังวาจะไมเจออะไรดีกวา,,, หวังวาไมเจอตุกแก และแมลงสาบ 555

เกีย (ป 2, เครื่องกล)

นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? white label… ลอเลน งานชางสิ ผมนี่ตัวทำงานเลย คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ไดเมา ถุยยย ไดสุขภาพสิ 555


โบต (ป 3, โยธา) นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? คงเปนสะพานมั้งครับ แลวก็นึกถึงกับขาวบนคายครับ เพราะหากินไมไดนะครับ ถาไมใชคายนี้ (แซวเลนนะครับ) คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ไดรูจักเพื่อน พี่ และก็นอง อีกทั้งยังไดทำ ประโยชนใหชุมชน ซึ่งหาโอกาสไดยากที่จะได ขนาดนี้ในขณะที่เรียนอยู คาดหวังจะเจออะไรบนคาย? บรรยากาศคายที่อบอุนครับ เพราะการทำงานที่เหนื่อยกายก็จะ ไมหนายถาอยูแลวสบายใจครับ ^^

บอส (ป 3, คอม) นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? ผมนึกถึงเพื่อน รุนพี่ รุนนอง นายชาง ชาวบาน และที่สำคัญเลย คือเหลาขาว 5555 คายนี้แทบจะพูดไดเลยวามีเรื่องใหนึกถึงมาก แตถาใหบอกวานึกถึงอะไรมากที่สุดก็คือการใชชีวิตที่เหมือนฝน แตละวันซ้ำไปซ้ำมา ตื่นนอน แปรงฟน กินขาว ออกไซต กินขาว ออกไซต อาบน้ำ กินเหลา นอน แตกลับมีความสุข มากจริงๆ เพราะอยูกับเพื่อนนองพี่ที่รูใจ ไมมีอะไรตองมานั่งเครียด คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ไดปรัชญาการใชชีวิตใหม เพราะความคิดเราจะ เปลี่ยนไปดวยสิ่งตางๆ ที่เราสัมผัสบนคาย คาดหวังจะเจออะไรบนคาย? ไดทำความรูจักกับเพื่อนๆพี่ๆนองๆ คนอื่นๆที่ยังไมไดรูจักครับ


กิ๊บ (ป 1, ADME) นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? คายทหาร,,, (ตอนแรกเปนแบบนี้จริงๆ อารมณถึกๆ 55) คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ความสามัคคี รวมไปถึงไดรูจักพี่ๆ และเพื่อนๆมากขึ้น คาดหวังจะเจออะไรบนคาย? ไดมอบความสะดวกและความสุขใหแกชาวบาน ที่ลำบากในที่ทุรกันดาร

อารต (ป 2, เครื่องกล)

นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? นึกถึงการสรางสะพานในที่ชนบทหางไกล นึกถึงชีวิต ตอนอยูบนคายที่มีความลำบากบาง ทำงานหนักบาง หนีไปกินขนมอูงานบาง จีบผูหญิงที่ขึ้นคาย พอกลางคืนก็กินเหลาเมาเละทุกวันๆละมั้งครับ คิดวาขึ้นคาย แลวไดอะไร? ไดความอดทนตองานที่ทำเพราะมันทั้งหนักทั้งรอน อีกทั้งยังไดระเบียนวินัยและความรับผิดชอบตองาน ที่พี่ๆมอบหมายใหทำในแตละวัน สำคัญที่สุดคือ ไดรูจักพี่ๆเพื่อนๆนองๆในคณะหรือนอกคณะเพิ่ม (ขอผูหญิงนะ ผูชายเจอในคณะเยอะละเบื่อ!)

หยก (ป 2, โยธา) นึกถึงคาย แลวนึกถึงอะไร? นึกถึงสะพาน กับความรักระหวาง รุนพี่กับรุนนอง คาดหวังจะเจออะไรบนคาย? เจอพี่กันปเลนกีตาร


ไปคายเอาอะไรไปมั่ง... จัดกระเปาอยางไร??

15

4 12

1

7

6 9

8

2 3

ชุดออกไซต

11

5

ทีถ่ กู ระเบียบ

14

13 10

1. เสื้อแขนยาว

2. กางเกงขายาว

3. รองเทาผาใบ 4. หมวก 5. ถุงนอน

6. แปรงสีฟน

7. ครีมกันแดด

8. ผาเช็ดตัวลายแมนยู/

9. รองเทาแตะ

ผาขาวมา/ผาถุง

10. เงิน 11. สบูกอน 12. rayban 13. FHM 14. ทิชชู 15. ยาประจำตัว 16. นกหวีด

16


จากใจพี่ 41 คายที่ผานๆมาเปนอยางไรบาง รูสึกอยางไร? พี่ขึ้นคายครั้งแรกก็ตอนเปนเฟรชชี่ สำหรับ คายแรก (38) ก็งงๆนะ คายที่สองตอนแรกๆ ก็ยังคง งงๆ อยู ตอนแรกไปคายก็ไมรูจักใคร ไมรูจักพี่ ไมรูจักนอง แตวาพี่ซีเนียรเคาดูแล นองๆดีมาก ทั้งเรื่องความเปนอยู การทำงาน และความบันเทิงบนคาย คายแตละปก็จะ มีสไตลที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับซีเนียรรุนๆนั้น แตก็สนุกทุกป ไมเคยเสียดายเวลาที่ขึ้นคายเลย ความที่แตละปไมเหมือนกันนี่แหละที่เปนสีสันและทำใหพี่อยากไปทุกๆป คายยุววิศวกรบพิธไดใหอะไรกับพี่บางครับ? ใหความสนุกสุขสันตเฮฮาเปนสิ่งแรกที่ทุกคนจะไดเจอ หลังจาก นั้นก็จะตามมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปนเพื่อน พี่ นอง ประสบการณ ตางๆ ความรูที่ตองใช ปญหาที่ตองแก สุดทายคือความเปนผูนำ รวมไปถึงความสามารถในการพูดคุยกับคนอื่น นี่แหละที่พี่ไดมา ตอนเปนซีเนียรแตเหนือสิ่งอื่นใดที่พี่คิดวาชาวคายทุกคนไดรับ กลับไปคือรอยยิ้มจากชาวบานที่กระตุนจิตอาสาในตัวนิสิตที่มี โอกาสไดไปพบเจอกับสิ่งเหลานั้น สุดทายนี้ ฝากอะไรถึงนองๆที่จะขึ้นคายหนอยครับ? ลองขึ้นดูซักครั้ง ไมไดรับประกันวาจะชอบ แตถามันใชแลวเราไมไดไป เราคงจะ ตองมานั่งเสียใจภายหลัง ชีวิตเรามีเวลาใชชีวิตสบายๆอีกเยอะ โตขึ้นไปเราก็ไม สามารถที่จะหาโอกาสแบบนี้ไดอีกแลว ทายที่สุดพี่ก็มีความเชื่อมั่นวาในกลุม รุนนองคณะวิศวะจุฬาจะมีคนที่มา “สานตอสิ่งดีๆเหลานี้ตอไป…”

พี่มิว หนค. คาย 41


คายที่ผานมาเปนอยางไรบาง รูสึกอยางไร? อยากจะทำประปา อยากจะทำประปา อยากจะทำใหเธอลาทุกวัน ตกเย็นเมื่อไหร เรามาหลั่นลากัน เอากันใหทอระเบิดเลย คายนี้ใหอะไรพี่บาง? คายนี้มีแตพี่นอง เพื่อนพองรักกันแนนแฟน บางคนละก็ยังไดแฟน บางคนละก็แปกตามเคย ในฐานะที่พี่เปน หนวล. พี่คิดวาขึ้นคายตองกินเหลาเกงมั้ย? กินเหลาแลวตับแข็ง… พี่คิดวาการออกคายนี้เปนประโยชนกับชาวบานขนาดไหน? เราไดมากกวาเคาเยอะครับ สาวๆมาขอพี่ถายรูปเต็มเลยตอนหลังจบคาย เรื่องจริงเปลา? ปกติๆ ละที่พี่เรียน 5 ป เพราะรักคายมาก เลยอยูตอเพื่อไดขึ้นอีกปใชปะครับ? พี่เรียนหลักสูตรภาคค่ำครับ เรียน 5 ปเปนเรื่องปกติครับ ที่จริงมีหลายๆ คนเสนอใหเรียนตออีกสองสามป แตพี่วาพอแคนี้กอนดีกวาครับ ถานองๆทำอะไรไมเปนเลย ขึ้นไปจะเปนตัวถวงหรือเปลา? ขนาดพี่โงๆ พี่ยังทำเปนเลยครับนอง พี่เลนดอทเกินพันเกมสยัง? 1-1 เจอไดนอง สุดทายอยากฝากอะไรถึงนองๆบาง? ลันลันลา ลันลันลา ปลอยทุกอยางที่ทุกขรอนใจ วางทุกสงที่ผานมาลงกอนไดไหม

พี่ฟว หนวล. คาย 41


ปดอำเภอ เทอมนี … ้ ขึ น ้ ค า ยกั น ที ่ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

“เรามีลำธารใส ไหลเย็นโอนโยนในความชุมชื่น มีขุนเขาทะมึนโอบออมเราไว มีพี่นองพองเพื่อนที่เคยรวมกงอยูเปนวงใหญ มีความรักจริงใจจากทุกๆคน..”

WOW !!!!


สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบ!!

LET’s GO to VESC42

สถานที่พักเปนโรงเรียน มีลานกวาง มีสนามบอล สนามบาสใหเลนยามวาง


บันทึกลับของฉัน


“ความทรงจำเหลานี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง” 16032014


µÒÃҧö¼ÅÑ´

¼ÅÑ´ pioneer ศุกร 16 มีนาคม - จันทร 24 มีนาคม ¼ÅÑ´ 1 อาทิตย 23 มีนาคม - พฤหัสบดี 3 เมษายน พุธ 2 เมษายน - เสาร 12 เมษายน ¼ÅÑ´ 2 ¼ÅÑ´ 3 ศุกร 11 เมษายน - อาทิตย 22 เมษายน ¼ÅÑ´ 4 จันทร 21 เมษายน - พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม ¼ÅÑ´ 5 พุธ 30 เมษายน - จันทร 12 พฤษภาคม ¼ÅÑ´ 6 อาทิตย 11 พฤษภาคม - ศุกร 24 พฤษภาคม ¼ÅÑ´ 7 พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม - ศุกร 6 มิถุนายน ¼ÅÑ´ 8 พฤหัสบดี 5 มิถุนายน - พฤหัสบดี 19 มิถุนายน หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสมติดตามขาวสารและลงชื่อไดที่ www.vesc.eng.chula.ac.th สำหรับนองที่สนใจอยากขึ้นคาย ติดตอสอบถาม www.facebook.com/VESC42 vesc42@gmail.com พี่เติม#4 หนค. : 081-686-0007 พี่ภาคย #4 : 085-044-6116 สำหรับนองผูหญิง อยากไดคำแนะนำโทรหาไดที่ พี่ปวย#4 : 082-980-6035

แลวพบกันนะจะ…


Contact VESC42 at : www.facebook.com/VESC42 vesc42@gmail.com พี่เติม#4 หนค. : 081-686-0007

รวบรวมเรี่ยวแรง เรงมือชวยกันเอาไว ไมวาพรุงนี้จะเปนอยางไร สิ่งที่เห็นคงเปนสุขใจ ‘สะพาน’ เสร็จแลว...

Vesc book edit  
Vesc book edit  
Advertisement