Page 1

SERTIFIKAATTI Myäntämispäivä 30.3.2000

Nro 132/00 Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

TUOTTEEN NIMI ThermiSol EPS -routaeristeet

VALMISTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 FI-38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

TUOTEKUVAUS ThermiSol EPS -lämmöneristeet ovat paisuttamalla polystyreenihelmistä tai sen kopolymeereistä valmistettuja jäykkiä solumuovituotteita, joilla on ilmalla täytetty umpisolurakenne. EPS-lämmöneristeet luokitellaan ja nimetään lujuusluokan mukaan. Lujuusluokan määrittää eristeen puristusjännitys 10 % kokoonpuristumalla. ThermiSol EPS -routaeristeitä valmistetaan lujuusluokissa 120 - 300 kPa. Eri lujuusluokkiin kuuluville lämmöneristeille on määritelty myös eristeen käytön kannalta muut oleelliset ominaisuudet ja niiden raja-arvot. Eri lujuusluokkiin kuuluvien tuotteiden ominaisuudet on ilmoitettu tähän sertifikaattiin kuuluvissa tuotekohtaisissa tuotelehdissä.

SERTIFIOINTIMENETTELY Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen kohtien 3 ja 15 sekä sertifikaattiin kuuluvien tuotelehtien mukaisesti. Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat VTT Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään. Sertifiointiperusteet on esitetty EPS 2000 tuoteluokituksessa (kohta 2.1), joka perustuu EPS-lämmöneristeiden EN-standardeihin. Tämä sertifikaatti on voimassa enintään viisi (5) vuotta päivityspäivästä eli 14.3.2015 saakka, ja sen voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 18.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, puh. 020 722 4911. VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

2

SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Määräykset ja tuotevaatimusstandardit Muut ohjeet ja standardit Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta Toimittaminen ja varastointi kohteessa Yleistä Asennus Lujuus Ääneneristävyys Kosteustekniset ominaisuudet Lämmöneristävyys Paloturvallisuus Kestävyys Ympäristönäkökohdat Valmistajan ohjeet Kokeelliset tutkimukset Muu aineisto Sertifikaatin voimassaoloaika Voimassaolon ehdot Muut ehdot

3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

3

MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET 1.

Määräykset ja tuotevaatimusstandardit

1.1 VTT Expert services Oy:n tutkimusten mukaan ThermiSol EPS -routaeristeet täyttävät sen käytön kannalta oleelliset seuraavissa Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset: B1 C1 C2 C3 E1

2.

Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, Määräykset 1998, tämän sertifikaatin kohdan 7 mukaan Ääneneristys ja meluntorjunta, Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohdan 8 mukaan Kosteus, , Määräykset ja ohjeet 1998, tämän sertifikaatin kohdan 9 mukaan Lämmöneristys, Määräykset 2010, tämän sertifikaatin kohdan 10 mukaan Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002, tämän sertifikaatin kohdan 11 mukaan

Muut ohjeet ja standardit

2.1 Tuotteen valmistaja on ilmoittanut noudattavansa seuraavia ohjeita ja standardeja: • EPS 2000 -tuoteluokitus, EPS -Rakennuseristeteollisuus, 21.4.2008 (rev) • EN 13163, November 2008, Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification • Talonrakennuksen routasuojausohjeet, VTT Yhdyskuntatekniikka, Rakennustieto Oy, Helsinki 1997 • Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 107-2000 • Routalaskentaohjelma perustusten routaeristämiseen; www.thermisol.fi ,ThermiSol Oy • SFS-EN ISO 9001:2000 Laatujärjestelmät. Tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli • SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät. Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi • OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. • Sisäilmastoluokitus 2008, RT-10946, Rakennustietosäätiö, 17.12.2008


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

4

TUOTETIEDOT 3.

Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta

3.1 Routaeristeiden yleisin koko on 1000 x 1200 mm. Vakiopaksuudet ovat 50, 75 ja 100 mm. Tilauksesta toimitetaan muitakin kokoja. ThermiSol Super -routaeristeet ovat kaikilta sivuilta puolipontattuja ja niiden vakiokoko on 1200 x 2000 mm. ThermiSol Super -eristeiden väri on vihreä. 3.2 ThermiSol EPS -routaeristeiden tuotevaihtoehdot ja tarkemmat tuotekuvaukset on esitetty liitteenä olevissa erillisissä tuotelehdissä. 3.3 Routaeristeet tunnistetaan pakkauksessa olevista merkinnöistä, joista käy ilmi tuoteluokka, tuotenimi ja käyttötarkoitus esim. ThermiSol EPS 120 Routa, valmistajan nimi ja valmistuspaikkakunta, valmistusaika, ja tämän VTT sertifikaatin ja tuotelehden numero, esim. VTT PC 132-1/00/VLA (viimeinen lyhenne kertoo valmistuspaikkakunnan) sekä muita maakohtaisen hyväksyttämiseen tai tuotteeseen liittyviä tietoja. 3.4 Sisäisessä laadunvalvonnassa seurataan päivittäin tuotteen mittoja, painoa, sekä tuotteiden merkintää. Tuotteiden lämmönjohtavuutta, puristusjännitystä ja vedenimeytymistä seurataan kuukausittain. 3.5 VTT Expert Services Oy:n ulkoinen laadunvalvonta toteutetaan voimassa olevan laadunvalvonta-sopimuksen mukaisesti.

4.

Toimittaminen ja varastointi kohteessa

4.1 EPS eristelevyt toimitetaan työkohteeseen kutistemuoviin pakattuna. Eristelevyjen määrä pakkauksessa riippuu niiden paksuudesta. ThermiSol EPS 120 Routa eristeiden pakkauksen paino on n.13 kg ja ThermiSol Super 300 -eristeiden n. 27 kg, kun eristepaksuus on 50 mm. 4.2 Eristelevypakkaukset varastoidaan tasaiselle alustalle, suojattuna tuulelta, kolhuilta ja likaantumiselta.

SUUNNITTELUTIEDOT 5.

Yleistä

5.1 Routaeristeet soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Eristeitä voidaan käyttää perustusten ulkopuoliseen routasuojaukseen sekä sokkelin, perusmuurin ja kellariseinän eristämiseen maata vasten. Routaeristelevyjä käytetään myös pihaalueiden katujen ja ajoramppien eristykseen. Erittäin vaativissa kosteusoloissa ja liikennekuormien alueilla suositellaan käytettäväksi ThermiSol Super -eristelaatuja. 5.2 Eristetyyppi valitaan käyttökohteessa vaadittavan kuormituksenkestävyyden (puristuslujuus) perusteella (esim. kellariseinä, maantie). Eristelevyjen paksuudet ja eristettävän alueen pinta-alat määritellään rakentamiskohteen sijainnin (ilmasto, maalaji) asettamien routasuojaustarpeiden perusteella.


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

5

5.3 Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut, kiinnitysmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan.

6.

Asennus

6.1 THERMISOL EPS routaeristeet asennetaan tiiviisti toisiaan vasten tasaiselle alustalle tai eristettävän rakenteen pystypinnalle. Maata vasten asennettavien eristelevyjen alustan tulee olla tiivistetty ja tasattu. Maanvaraisissa lattiarakenteissa eristelevyjen alla käytettävän maa-aineksen on täytettävä kapillaarikatkovaatimukset eikä maa-aineksessa saa esiintyä teräviä kiviä. Salaojitus on toteutettava voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Eristelevyjä voidaan käsitellä tavanomaisilla leikkuuvälineillä. 6.2 Eristelevyjen asennus tehdään yhtenä tai useampana kerroksena. Levyjen saumat eivät saa olla kohdakkain. 6.3 Perustusten ulkopuolelle asennettavat routalevyt kallistetaan rakennuksesta poispäin viettäviksi kaltevuudella 1:10 - 1:20. Lämpimien rakennusten routaeristyksen leveys rakennuksen ulkopuolella on 1000 - 1500 mm ja paksuus 50 - 200 mm. Ulkonurkissa routaeristyksen paksuus on 40 - 50 % suurempi kuin seinälinjoilla. 6.4 Kylmien rakenteiden routaeristys suunnitteluohjeita noudattaen.

7.

mitoitetaan

aina

voimassa

olevia

Lujuus

7.1 Rakennukseen sen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuvat kuormitukset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset 1998. 7.2 Suunnittelijan tulee arvioida routaeristeiden vaikutus rakenteiden mahdollisiin muodonmuutoksiin sekä lujuuteen ja kantavuuteen. 7.3 Eristelevytyypin valinnassa on sen kuormituksenkestävyys otettava huomioon antura-, lattia- ja tierakenteiden painumista mitoittavana tekijänä. ThermiSol EPS routalevyjen lyhyt- ja pitkäaikaiset puristuslujuudet on esitetty tuotelehdissä.

8.

Ääneneristävyys

8.1 Eri rakenneosien ääneneristävyydelle asetetut vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1, ääneneristys, Määräykset ja ohjeet 1998. 8.2 Routaeristyksellä ei ole vaikutusta rakenteiden äänen-eristysominaisuuksiin.

9.

Kosteustekniset ominaisuudet

9.1 Vedenja kosteudeneristyksessä noudatetaan Suomen määräyskokoelman osaa C2, Kosteus, Määräykset ja ohjeet 1998.

rakentamis-

9.2 ThermiSol EPS -routaeristeiden vesihöyrynläpäisyllä ei yleensä ole merkitystä rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen kun levyjä käytetään routaeristykseen.


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

6

9.3 Lämpimien tilojen maanvastaisten kellariseinien ulkopuolisessa routaeristyksessä tulee eristeen vesihöyrynläpäisy ottaa huomioon rakenteen kosteusteknisessä suunnittelussa. Routaeristelevyjen vesihöyryn läpäisevyydet ovat välillä 1 - 3 x 10 -12 kg/msPa. Veden imeytyminen routalevyihin on alle 1 tai 2 til-% levytyypistä riippuen, EN 12087 standardin 28 vrk:n upotuskokeen mukaan määritettynä

10.

Lämmöneristävyys

10.1 Lämmöneristävyys lasketaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C3, Lämmöneristys, Määräykset 2010, ja osan C4, Lämmöneristys, Ohjeet 2003, mukaan. 10.2 EPS-routaeristeet toimivat rakennusten, teiden ja muiden rakenteiden roudalta suojaavina lämmöneristeinä. Eristepaksuus tulee määritellä rakenteelta edellytettävän U-arvon perusteella. Eristelevyjen lämmönjohtavuustiedot on esitetty tuotelehdissä.

11.

Paloturvallisuus

11.1 Vaatimukset rakennusten ja niissä käytettävien tuotteiden paloturvallisuudelle on annettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002. 11.2 EPS-eristelevyjä voidaan käyttää rakenteissa, joissa eristeeltä ei vaadita palamattomuutta. 11.3 EPS-eristelevyt menettävät lujuutensa, kutistuvat ja sulavat yli 100 °C:n lämpötilassa.

12.

Kestävyys

12.1 Paisutettu solupolystyreeni on stabiilia kestomuovia. Tuotteiden kestoikä on yleensä vähintään 50 v, edellyttäen että tuotteet on valittu käyttökohteen rasitusolosuhteet huomioiden ja asennus tehty ohjeiden mukaisesti. 12.2 Tuotteessa ei ole sienille, bakteereille tai eliöille suotuisia ravinteita, eikä se hajoa biologisesti.

13.

Ympäristönäkökohdat

13.1 Tuotteessa ei ole terveyteen haitallisesti vaikuttavia ainesosia. Asennettaessa tuote ei pölyä, eikä siten tarvita erityisiä suojaimia. EPS-eristeet ovat 100%:esti kierrätettävissä. 13.2 Rakennustietosäätiö on luokitellut rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

ThermiSol

EPS

-eristeet


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

7

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 14.

Valmistajan ohjeet

14.1 Asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Erityisesti on huolehdittava siitä, että levyt asennetaan huolellisesti kiinni toisiinsa, eivätkä useampana kerroksena asennettavien levyjen saumat ole päällekkäin.

TEKNISET SELVITYKSET 15.

Kokeelliset tutkimukset

15.1 VTT Expert Services Oy:n tutkimuksissa on routaeristeistä määritetty tuotelehdissä esitetyt ominaisuudet.

16.

Muu aineisto

16.1 Valmistajalla on DNV Certification OY:n sertifioima Standardin SFS-EN ISO 9001:2000 mukainen laatujärjestelmä ja SFS-EN ISO 14001:2004 mukainen ympäristöjärjestelmä sekä OHSAS 18001:2007 mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.


VTT SERTIFIKAATTI NRO 132/00, Myöntämispäivä 30.3.2000, Päivitetty 18.3.2005 ja 15.3.2010

8

SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO 17.

Sertifikaatin voimassaoloaika

Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 15.3.2015 asti.

18.

Voimassaolon ehdot

Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla on voimassaoleva laadunvalvontasopimus. Luettelo voimassaolevista sertifikaateista on saatavissa VTT Expert Services Oy:sta.

19.

Muut ehdot

Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset Rakentamismääräyskokoelman julkaisuihin ja standardeihin koskevat näitä siinä muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin antopäivänä. Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia, joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa. Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. VTT Expert Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n käsityksen mukaan ThermiSol EPS -routaeristeet soveltuvat tässä sertifikaatissa esitetyllä tavalla rakennuskäyttöön. Tämä päivitetty sertifikaatti nro 132/00 tuotelehtineen on edellä olevan mukaisesti myönnetty ThermiSol Oy:lle

VTT Expert Services Oy:n puolesta 15.3.2010

Lina Markelin-Rantala Arvioija

Liisa Rautiainen Arviointipäällikkö

VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT

Puh. 020 722 4911 Faksi 020 722 7003

etunimi.sukunimi@vtt.fi www.vttexpertservices.fi Y-tunnus 2297513-2

VTT-sertifikaatti-RoutaSuper  

SERTIFIKAATTI Nro132/00 ThermiSol Oy Toravantie 18 FI-38210 SASTAMALA www.thermisol.fi ThermiSol EPS -routaeristeet Myäntämispäivä 30.3.2000...

Advertisement