Page 1

RT CAD -kirjastot RT CAD -kirjastot

TARVIKETIETO TARVIKETIETO syysku 2009 syyskuuu2009 voimassa1.10.2012 1.10.2012asti asti voimassa (6) 11(6)

RT RT37808 37808 271.4 271.4Talo Talo2000 2000 375.2 375.2Talo Talo90 90 KK SfB SfB

THERMISOL ROUTAERISTYSRATK AISUT THERMISOL ROUTAERISTYSRATKAISUT ThermiSol Oy ThermiSol Oy

tia Laatttia tinaa L Pllaatin l P o l miiSSo errm TThhe

utuata RoRo 121020 S S l El PEP iSoSo rmrmi ThTehe

ROUTAERISTYS ROUTAERISTYS

Kunnollinen routaeristys on rakentamisen perusasioita. elliKunnollinen routaeristys rakentamisen perusasioita.Puutte Puutteellinen tai väärin tehty routaeon ristys voi vaurioittaa paitsi rakennuksen nen tai väärin tehty routaeristys voi vaurioittaa paitsi rakennuksen perustuksia, myös seiniä ja kattorakenteita. Routaeristet uotteiden perustuksia, kattorakenteita. Routaeristetuotteiden laatuu n, suunnmyös itelmiseiniä in ja ja asenn ukseen on kiinnitettävä erityistä laatuun, ja asennukseen on kiinnitettävä erityistä huom iota. suunnitelmiin Routaeristystä on syytä käyttää aina, kun maalaji on rouhuomiota. Routaeristystä on syytä käyttää aina, kun maalaji on routivaa. tivaa. ThermiSol Routa -levyt on sertifioitu käytettäväksi perust usten ul-ulThermiSol -levytkseen on sertifioitu käytettäväksi perustusten kopuo liseen Routa routasuojau sekä sokkelin, perusmuurin ja kellakopuoliseen routasuojaukseen sekä sokkelin, perusmuurin ja kellarin seinän eristämiseen maata vasten. rin seinän eristämiseen maata vasten. Mikäli routaeristys joutuu käyttökohteessaan normaalia suurem piroutaeristys joutuu käyttökohteessaan normaalia suurempienMikäli kuorm itusten rasitta maksi , on syytä käyttää vihreitä ThermiSol en kuormitusten rasittamaksi, on syytä käyttää vihreitä ThermiSol Super -eristeitä tai ThermiSol XPS -eristeitä. Ne on suunn iteltu vaaSuper -eristeitä ThermiSol XPS -eristeitä. Ne on suunniteltu vaativiin kovaa lujuuttai ta edelly ttäviin kohteisiin. tiviin kovaa lujuutta edellyttäviin kohteisiin.

Kemi alliset jajabiolo giset omin Kemialliset biologiset ominaisuudet aisuudet EPS-le vyt ovat oluista, paisut EPS-levyt ovatumpis umpisoluista, paisutettua polystyreenia kestäettua polyst yreenia jajanenekestävät ti esiinty viä happo vätyleises yleisesti esiintyviä happoja, emäksiä, alkoholeja kalkkeja. ja, emäks iä, alkoho leja jajakalkke ja. Therm iSol EPS levyt ovat ThermiSol EPS-eriste -eristelevyt ovatnorma normaaleissa käyttöluonaleissa käyttö - jajaluonnonol osuhteissa hajoam attomia, hajutt nonolosuhteissa hajoamattomia, hajuttomia myrkyttömiä. omia jajamyrky ttömiä. NeNeei-eivät htuvia taitailahoav vätsisällä sisällämitään mitäänhome homehtuvia lahoavia ainesosia, eikäniistä niistävavaia aineso sia, eikä paudu tervey delle taitai ympär paudu terveydelle ympäristölle haitallisia kaasuja. istölle haitall isia kaasuj a. EPS-er istelevyt täyttäv ät M1-pä EPS-eristelevyt täyttävät M1-päästöluokan vaatimukset. ästöluokan vaatim ukset.

Therm iSol XPS -eriste levyt ovat ThermiSol XPS -eristelevyt ovat suulakepuristettua polystyreenia. suulak epuristettua polyst yreenia. Levyt kestäv ät hyvin kosteu Levyt kestävät hyvin kosteuden rasituksia eivätkä mätäne toimi den rasituk sia eivätk ä mätän e taitai toimi kasvu alustana tuhola isille tai tai kasvualustana tuholaisille sienille. Valmistuksessa käytetä sienill e. Valmis tuksessa ei ei käytet ä CFC, HCFC tai tai HFC:tä , vaan CFC, HCFC HFC:tä, vaan eristeenä toimiva solukko sisältää ilmaa. eristee nä toimiv a solukk o sisältä ä ilmaa.

Ympä ristöystävällisyys Ympäristöystävällisyys Therm iSol EPSEPS ja XPS -eriste ThermiSol ja XPS -eristelevyt ovat lujia, keveitä sekä helposti levyt ovat lujia, keveit ä sekä helpo sti käsite ltäviä ja työste ttäviä, pölyäm käsiteltäviä ja työstettäviä, pölyämättömiä ja ihoa ärsyttämättöättömiä ja ihoa ärsyttä mättömiä.miä. Therm iSol EPSEPS ja XPS -tuott ThermiSol ja XPS -tuotteet kierrätettäviä. Tarvittaessa eet ovatovat kierrät ettäviä. Tarvitt aessa nii-niidenden lämpö energia voidaa n ottaa lämpöenergia voidaan ottaa talteen hallitusti polttamalla. taltee n hallitu sti poltta malla. Pol-Poltossa ei vapau du myrky llisiä kaasu tossa ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja. ja.

SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustie to.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedo ista vastaavastaa toimeksi antaja. SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedoista toimeksiantaja.


RT 37808

tarviketieto – 2

ThermiSol-routaeristysratkaisut Eri tuotteiden soveltuvuus käyttötarkoituksen mukaan = Suositeltava

= Soveltuu

= Ei sovellu EPS-eristeet

XPS-eristeet

Routaeristeet/rakennuksen vieressä - Vaakaeristeet

EPS 120 Routa

- Pystyeristeet

EPS 120 Routa

Routaeristeet/piha- ja liikennealueet - Normaalisti kuormitetut enintään 120 kPa

EPS 120 Routa

- Keskiraskaasti kuormitetut 120...200 kPa

Super 200

- Raskaasti kuormitetut 200...300 kPa

Super 300

- Erittäin raskaasti kuormitetut yli 300 kPa

Noppa-pakkaukset Routa-eristeet toimitetaan jälleenmyyjien varastoihin ja rakennusliikkeiden suuriin kohteisiin Noppa-toimituksina. Nopan vakiokoko 50 mm vahvuisille eristeille on 2,0 x 2,4 m, korkeus 3,0 m eli määrä yhteensä 14,4 m3.

ThermiSol-routaeristeiden vakiomitat ThermiSol-tuote

Levykoko, mm

Paksuus, mm

EPS 120 Routa

1000 x 1200

50, 70, 75, 100, 120, 125, 150

Super 200

2000 x 1200

30, 50, 70, 80, 100

Super 300

2000 x 1200

50, 70, 80, 100

XPS Styrodur 3035 CS

1250 x 600

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180

XPS Styrodur 4000 CS

1250 x 600

30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

XPS Styrodur 5000 CS

1250 x 600

40, 50, 60, 80, 100

ThermiSol-tuote

Puristuslujuus, kPa

Vedenimeytyminen Pitkäaik, %

Lyhytaik. 10 % painumalla

Pitkäaik. 2% painumalla

EPS 120 Routa

120

40

2,0

Super 200

200

60

Super 300

300

XPS Styrodur 3035 CS

Lämmönjohtavuus, W/mK �Declared

Käyttöalue

�Design a)

b)

c)

d)

0,036

0,041

0,039

0,038

0,036

Perustusten ulkopuolinen routaeristys, kellariseinät

1,0

0,033

0,036

0,035

0,034

0,033

Perustusten ja piha-alueen routaeristykset, putkikaivannot, kevyen liikenteen alueet

90

1,0

0,033

0,036

0,035

0,034

0,033

Routaeristys piha- ja liikennealueilla, kadut, ajorampit, perustusten alapuolinen eristys

300

130

0,2

Levypaksuuden mukaan, ks. sivu 5

XPS Styrodur 4000 CS

500

180

0,2

Levypaksuuden mukaan, ks. sivu 5

XPS Styrodur 5000 CS

700

250

0,2

Levypaksuuden mukaan, ks. sivu 5

EN 826

EN 1606

EN 12087

Testausstandardit

a) maakerrosten välissä rakennuksen ulkopuolisena routaeristeenä b) perusmuurin tai kellariseinän ulkopuolinen pystyeristys

EN 12667

Routaeristys raskaasti kuormitetuilla piha- ja liikennealueilla, maantiet, rautatiet, kellariseinät, käännetyt katot

EN ISO 10456

c) perustusten sisäpuolinen pystyeristys d) alapohja- ja lattiarakenteet, eristeen kosteuspitoisuus alle 1 til-%

SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.


RT 37808

tarviketieto – 3

ThermiSol Routa -eristeet KÄYTTÖKOHTEET ThermiSol EPS 120 Routa -levyä käytetään seuraavasti: • perustusten ulkopuolisena vaakaeristeenä maakerrosten välissä • maata vasten olevan kellariseinän ulkopuolisena pystyeristeenä • sokkelin ja perusmuurin eristeenä kylmää rakennetta vasten, lämmintä tai puolilämmintä rakennetta vasten. ThermiSol EPS 120 Routa -tuote on VTT:n sertifioima, numero VTT PC 132/00. ThermiSol Routa -levyn lämmöneristyskyky säilyy muuttumattomana vuosikymmenien ajan myös kosteissa olosuhteissa. Tuotehyväksyntä ja sertifiointi edellyttää kaikkien tärkeimpien toiminnallisten ominaisuuksien täyttymistä. Pitkäaikaisissa (28 vrk) vesiupotustesteissä valvontarajana on 2 til-% EN 12087:n mukaan. Laadunvalvontatesteillä varmistetaan, että tuote kestää ja toimii myös vaikeissa käyttöoloissa.

OMINAISUUDET Kosteudenkestävyys Umpisoluinen Routa-levy toimii luotettavasti kylmissä ja märissä olosuhteissa. Tiivistä ja vettymätöntä Routa-levyä tulee käyttää aina maata vasten eristettäessä kosteissa olosuhteissa. Routaeriste ei kuitenkaan poista rakenteissa vaadittavien erillisten vedeneristeiden käyttötarvetta esim. kellariseinissä. min. 1000mm

Puristuslujuus

ThermiSol EPS 60S Lattia

Routa-levyillä on hyvä puristus- ja taivutuslujuus. Routa-levyn lyhytaikainen puristuslujuus on vähintään 120 kPa ja pitkäaikainen lujuustaso 40 kPa, jolloin eristeen painuma 50 vuoden aikana on enintään 2 %. Vastaavasti kuiviin lattia- ja alapohjaeristyksiin tarkoitetun EPS 100 Lattia -eristeen lyhytaikainen puristuslujuus on 100 kPa ja pitkäaikainen lujuus 35 kPa.

ThermiSol EPS 120 Routa

Tuuletetun alapohjan eristys 1:25

ROUTA-LEVYJEN ASENNUS ThermiSol Routa -eristelevyt asennetaan tiiviisti toisiaan vasten tasatulle ja tiivistetylle alustalle. Routa-levyt kallistetaan rakennuksesta poispäin viettäviksi, suositeltava kaltevuus on 1:20...1:10. Eristekerroksen alla tulee olla routimatonta soraa vähintään 300 mm:n paksuudelta. Rakennuspohja kuivatetaan pysyvästi oikein toteutetuilla salaojilla ja pintavedet ohjataan rakennuksesta poispäin. Lämpimien rakennusten routaeristyksen leveys rakennuksen ulkopuolella on 1000...1500 mm ja paksuus 50...150 mm. Rakennuksen ulkonurkissa routaeristyksen paksuus on 40...50 % enemmän kuin seinälinjoilla. Kylmien rakenteiden routaeristys mitoitetaan aina suunnitteluohjeita noudattaen.

ThermiSol EPS 120 Routa

tai vaihtoehtoisesti

min. 1000mm

ThermiSol Platina Lattia

ThermiSol Super 200 tai XPS-eriste

ThermiSol EPS 100 Lattia

ThermiSol Platina Lattia

ThermiSol EPS 120 Routa

Maanvastaisen alapohjan eristys 1:25

Kellarirakenteen eristys 1:25

SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.


RT 37808

tarviketieto – 4

ThermiSol Super -eristeet KÄYTTÖKOHTEET Erikoislujat ThermiSol Super -eristelevyt on suunniteltu ja kehitetty normaalia vaativampaan routasuojaukseen. • perustusten vaativat routasuojaukset • erilaisten kylmien rakenteiden ja maapohjien routasuojaus • katujen, rauta- ja maanteiden routasuojaus • rata- ja siltapenkereiden eristykset • ajoluiskien, piha- ja pysäköintialueiden routaeristys • putkikanaalien ja vesijohtoverkoston suojaus • jäähallien ja tekojääratojen eristykset • raskaasti kuormitettujen teollisuus- ja varastorakennusten lattiaeristys • kohteet, joissa eristeeseen kohdistuu suuria kuormituksia

OMINAISUUDET Lujuusominaisuudet ThermiSol Super -eristeillä on suuri puristuslujuus ja erinomainen dynaaminen puristuskestävyys. ThermiSol Super -levyjä valmistetaan kahta eri lujuusluokkaa: 200 ja 300 kPa.

Rakennusten perustukset ja kellariseinät ThermiSol Super -eristeet soveltuvat hyvin maanvaraisten laattojen ja perustusten eristykseen. Matalaperustuksien anturoiden alle tarvitaan usein riittävän kovia Super-eristeitä, jotta vältetään rakenteiden haitalliset painumat ja estetään roudan aiheuttamat vahingot. Kellariseinien ulkopuolella voidaan käyttää esim. ThermiSol Super 200 -eristeitä.

Lämmöneristävyys Umpinainen ja suljettu solurakenne antaa Super-levyille hyvän lämmöneristävyyden. Eristävänä aineena toimii puhdas ilma. Eristeen lämmönjohtavuusarvo (�) pysyy samana levyjen paksuudesta riippumatta. Eristeen todellinen lämmöneristävyys maakerrosten välissä routaeristeenä säilyy hyvänä koko rakenteen käyttöiän.

Kosteudenkestävyys Umpinainen ja suljettu solurakenne ja valmistustekniikasta johtuva eristeen tiiviys takaavat erittäin hyvän kosteuden ja veden keston. Vesiabsorptio on minimaalisen pieni. ThermiSol Super -eristelevyt eivät johda vettä kapillaarisesti.

LEVYKOOT Levyt ovat kaikilta sivuiltaan puolipontattuja ja niiden koko on 1200 x 2000 x paksuus (mm). Super-eristeet ovat VTT:n sertifioimia laatutuotteita (VTT PC 132/00).

Piha- ja pysäköintialueet sekä ajoluiskat Pihatiet, liittymät ja erilaiset ulkoterassit kannattaa routaeristää heti rakennusvaiheessa ThermiSol Super 200 -levyillä, jotta päällysteitä ei tarvitse purkaa tai korjailla myöhemmin. Super 300 -laadun käyttö on tarpeen silloin, kun eristeiden päälle tulevat rasitukset sitä edellyttävät.

Suuri levykoko 1200 x 2000 mm

Katujen ja teiden routaeristys Maarakenteiden eristeiltä vaaditaan aina hyvää kestävyyttä kosteutta ja pakkasrasituksia vastaan. Routariskien hallitsemiseksi maantierakenteen suojaksi voidaan käyttää paksuja kivennäismaapenkereitä tai suhteellisen ohuita routaeristeitä, kuten ThermiSol Super 300 -eristettä. Routasuojaukseen saadaan kustannussäästöjä, kun käytetään oikein mitoitettuja rakenteita ja materiaaleja.

Raskaasti kuormitetut lattiaeristykset Kylmä- ja pakkasvarastoissa sekä tekojääradoilla ThermiSol Super -eristeiden hyvä lujuus ja erinomainen kosteudenkestävyys takaavat pitkäikäisen ja tehokkaan lämmöneristyksen. Tekojääratojen oikea eriste on yleensä Super 200. Teollisuusrakennusten ja varastojen lattioiden hyötykuormat edellyttävät usein eristekerrokselta suurta lujuutta. Maanvastaiset lattiat tehdään tiivistetyn ja tasatun sorapatjan päälle, ja eristeenä käytetään ThermiSol Super -tuotteita.

SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.


RT 37808

tarviketieto – 5

ThermiSol XPS -eristeet ThermiSol XPS -eristeet ovat suulakepuristamalla polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä.

KÄYTTÖKOHTEET ThermiSol XPS -eristelevyt on suunniteltu ja kehitetty normaalia vaativampaan routasuojaukseen. • perustusten vaativat routasuojaukset • katujen ja rautateiden routasuojaus • rata- ja siltapenkereiden eristykset • pysäköintialueiden routaeristys • jäähallien ja tekojääratojen eristykset • käännetyt katot • raskaasti kuormitettujen teollisuus- ja varastorakennusten lattiaeristys • kohteet, joissa eristeeseen kohdistuu suuria kuormituksia

Rauta- ja maanteiden routasuojaus

OMINAISUUDET Lujuusominaisuudet ThermiSol XPS -eristeillä on suuri puristuslujuus. ThermiSol XPS -levyjä valmistetaan kolmea eri lujuusluokkaa: 300, 500 ja 700 kPa.

Lämmöneristävyys Umpinainen ja tasalaatuinen solurakenne antaa XPS-levyille hyvän lämmöneristävyyden. Eristävänä aineena toimii puhdas ilma. Eristeen lämmönjohtavuusarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Perustusten routasuojaus

Kosteudenkestävyys Umpinainen ja tasalaatuinen solurakenne ja valmistustekniikasta johtuva eristeen tiiviys takaavat hyvän kosteuden keston.

LEVYKOOT Levyt ovat puolipontattuja ja niiden hyötymitta on 1250 x 600 mm, paksuudet tuotteen mukaan 30...180 mm.

Käännetyn katon eristäminen ThermiSol XPS -ERISTEIDEN TEKNISET TIEDOT Ominaisuus

XPS Styrodur 3035 CS

Levykoko, pituus x leveys, mm Lämmönjohtavuus �D, W/mK (EN 13164) Lämmönvastus RD, m2K/W (EN 13164) Levyn paksuus - 30 mm - 40 mm - 50 mm - 60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm - 140 mm - 160 mm - 180 mm

XPS Styrodur 4000 CS

1250 x 600

1250 x 600

�D

1250 x 600

�D

�D

RD 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,037 0,038 0,038 0,038 0,040

XPS Styrodur 5000 CS

1,00 1,25 1,55 1,80 2,35 2,80 3,30 3,70 4,20 4,55

RD 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,037 0,038 -

1,00 1,25 1,55 1,80 2,35 2,80 3,30 -

RD 0,032 0,033 0,034 0,035 0,037 -

1,25 1,55 1,80 2,35 2,80 -

Paloluokka (EN 13501-1)

E

E

E

Ylin käyttölämpötila, °C (EN 14706)

75

75

75

Veden imeytyminen diffuusiolla, til-% (EN 12088)

�3

�3

�3

Jäätymis-sulamisrasituksessa, til-% (EN 12091)

�1

�1

�1

SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.


RT 37808

tarviketieto – 6

Esimerkki perustusten routasuojauksesta ThermiSol Platina Lattia Rakennuksen lattioiden ja alapohjien eristäminen

Paikkakunta: Jyväskylä Pakkasmäärä: 50.000 h°C Vuoden 2010 määräysten mukaisesti

ThermiSol EPS 120 Routa Perustusten ulkopuolinen routaeristäminen

1,5 m

1,5 m GRILLI KATOS

1,7 m

1,5 m

LÄMMIN AUTOTALLI

1,0...1,2 m

Kylmä rakenne, esim. grillikatos: Grillikatoksen laattaperustuksen ja ulkoportaan perustamissyvyys 0,5 m. Routasuojauksen paksuus 140 mm. Routasuojaus tulee kylmissä rakenteissa asentaa riittävän leveälle alueelle; grillikatoksessa 1,7 m leveydelle ympäri koko perustuksen ja ulkoportaan kohdalla vähintään 1 m yli molemmin puolin rakennetta. Eriste ThermiSol EPS 120 Routa.

LÄMMIN ASUINRAKENNUS

PIHALAATOITUS AJOTIE

ThermiSol Super 200 Terassi-, piha- ja liikennealueiden routasuojaus

Lämmin autotalli: Maanvastainen reunavahvistettu betonilaatta, perustamissyvyys 0,8 m. Routaeristys: samoin kuin asuinrakennuksen ympärillä. Reunavahvistuksen alla, eli anturan alapuolella 100 mm ThermiSol Super 200. Laatan alle eristeeksi ThermiSol EPS 100 Lattia. Ajotien routasuojaus: Maapohja routivaa savea tai vastaavaa. Pohjalle asennetaan soratäyttö ja tiivistetään se noin 500 mm syvyyteen ja varsinainen eriste noin 300 mm päällysteen alapuolella. Eristeen paksuus 100 mm 1,2 m etäisyydellä sokkelista. Paksuus 75 mm seuraavan 1,2 m matkalla ja siitä eteenpäin 50 mm, eristeet asennetaan 0,5 m leveämmälle kuin päällyste, Routaeriste ThermiSol Super 200. XPS-eristeitä käytettäessä eristepaksuudet samat.

Lämmin rakennus: Lämpimän asuinrakennuksen perustamistapa: perusmuuriantura (perustamissyvyys 0,8 m) ja maanvastainen betonilaatta. Maaperä: savi (tai vastaava). Routaeristys: sokkelin ulkopuolella seinillä 1,2 m leveydellä 100 mm paksu routaeristys ja nurkissa eristeen paksuus 140 mm, leveys 1,5 m - tuote ThermiSol EPS 120 Routa. Laatan alla maata vasten lattia-eristeenä 200 mm paksuinen ThermiSol Platina Lattia. Jos alapohja eristetään matalaenergiarakentamisen kriteereiden mukaisesti, myös routaeristyksen paksuutta on kasvatettava samassa suhteessa.

THERMISOL - ROUTAERISTYKSEN LASKENTAOHJELMA ThermiSol Oy on kehittänyt routaeristyksen suunnittelua helpottamaan web-pohjaisen ThermiSol-mitoitusohjelman. Sen avulla on helppoa ja turvallista laskea lämpimien rakennusten sekä piha-alueen ja kylmien rakenteiden routaeristyksen tarve uusimpien viranomaismääräysten, normien ja ohjeiden mukaan.

EPS-PUTKIERISTEET JA KOURUT ThermiSol Oy:n tuotevalikoimiin kuuluvat putkien, rumpujen ja säiliöiden eristämiseen tarkoitetut eristelaatikot ja kourut. Lämpöä erinomaisesti eristävät, mittatarkat kourueristeet on valmistettu yleensä EPS 100 -laadusta, mutta tarvittaessa niiden valmistamiseen voidaan käyttää myös muita laatuluokkia. Kourut tehdään yleensä tilauskohtaisesti, joten tarvittaessa saadaan valmistettua helposti muitakin kuin vakiokokoisia tuotteita. Myös useampia putkia voidaan sijoittaa samaan eristekappaleeseen. Kourueristeillä ei ole määrättyä ylä- eikä alarajaa koon suhteen, joten eristeitä voidaan valmistaa suurienkin säiliöiden eristämiseen.

ThermiSol - Routaeristyksen laskentaohjelma löytyy osoitteesta: www.thermisol.fi

VALMISTUS JA MYYNTI ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA Eristemyynti puh. 010 8419 222 Faksi 010 8419 225 myynti@thermisol.fi www.thermisol.fi

SR/8000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2009 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT-routaerisysratkaisut  

RT-routaerisysratkaisut