Page 1

Kauppanimi:

THERMISOL EPS -eristeet, Normaalilaadut

Päiväys 02.02.2001

Edellinen päiväys

1/5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. 1.1

KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi. THERMISOL EPS -eristeet

1.2

Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.2.1

Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja: ThermiSol Oy

1.2.2

Katuosoite

Toravantie 18

Postiosoite

Toravantie 18

Postinumero ja -toimipaikka

38210 Sastamala

.

Puhelin

010 8419200

.

.

1.2.3

Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite: Tapio Kilpeläinen, ThermiSol Oy, Toravantie 18, 38210 Sastamala. Puh 010 8419290 Myrkytystietokeskus / Helsingin yliopistollinen keskussairaala Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki puh. 09-471977 Hätänumero 09-471977, HYKS myrkytystietokeskus 24h.

2. 2.1

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kuvaus Solupolystyreeni EPS

2.2

3.

Vaaraa aiheuttavat aineosat 2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

CAS-nro

Aineosan nimi

Pitoisuus

Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

109-66-0 ja 78-78-4

Pentaani (seos)

< 2% wt

F, R11 CAS-nro polymeerikomponentille (>97 % wt) = 9003-53-6 (polystyreeni)

VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS TERVEYSVAARAT: PALO- JA/TAI RÄJÄHDYSVAARAT: Valmistuksen jälkeen tuotteesta vapautuu jäännöspentaania, joka voi muodostaa syttyvän/räjähtävän höyry-ilma-seoksen suljetussa tilassa, kuten kuljetuksen tai varastoinnin aikana. YMPÄRISTÖVAARAT: -

4. 4.1

ENSIAPUOHJEET Erityiset ohjeet -

4.2

Hengitys -

4.3

Iho -

4.4

Roiskeet silmiin -

4.5

Nieleminen -

4.6

Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito oireiden mukaan.


Kauppanimi:

THERMISOL EPS -eristeet, Normaalilaadut

Päiväys 02.02.2001

5. 5.1

Edellinen päiväys

2/5

OHJEET TULIPALON VARALTA Sopivat sammutusaineet Vaahto ja vesisumu. Kuiva kemikaalijauhe, hiilidioksidi, hiekka ja maa-aines pieniin tulipaloihin.

5.2

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei saa sammuttaa voimakkaalla vesisuihkulla.

5.3

Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tuote on palava. Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja: hiilidioksidi ja hiilimonoksidi. Palossa muodostuu savua, joka heikentää näkyvyyttä ja myös pieniä styreenimääriä voi vapautua.

5.4

Erityiset suojaimet tulipaloa varten Asianmukaiset suojavarusteet ja suljetuissa tiloissa hengityslaitteet.

5.5

Muita ohjeita Palopesäkkeen läheisyydessä olevat eristeet jäähdytettävä vesisuihkulla.

6. 6.1

OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Eristettävä sytytyslähteistä. Sammutettava avoliekit. Tupakointi kielletty. Vältettävä kipinöintiä.

6.2

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi

6.3

Puhdistusohjeet

Ympäristön roskaantuminen sekä pääsy viemäristöön estettävä normaaleilla puhtaanapitotoimenpiteillä. Kerättävä talteen hävittämistä varten (ks. kohta 13) 6.4

Muita ohjeita -

7. 7.1

KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Eristettävä sytytyslähteistä. Sammutettava avoliekit. Ei saa tupakoida. Vältettävä kipinöintiä. Ei saa hengittää kuumentuneesta tuotteesta vapautuvia höyryjä. Järjestettävä paikallinen poistoilmanvaihto kuumalankaleikkaustiloihin. Vältettävä pölyn muodostumista ja kertymistä. Käsittelylämpötila: ympäristön mukaan (ulko-/huonelämpötila)

7.2

Varastointi Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Ks. myös kohta 10. Säilytettävä alle 85°C lämpötilassa.

8. 8.1

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Tekniset toimenpiteet altistumisen torjumiseksi -

8.2

Raja-arvot työpaikan ilmassa

8.2.1

HTP-arvot -

8.2.2

Muut raja-arvotiedot -

8.3

Henkilönsuojaimet

8.3.1

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

8.3.2

Hengityksensuojaus

8.3.3

Käsiensuojaus -

8.3.4

Silmiensuojaus -

8.3.5

Ihonsuojaus Tavanomainen työasu, turvakengät.


Kauppanimi:

THERMISOL EPS -eristeet, Normaalilaadut

Päiväys 02.02.2001

9. 9.1

Edellinen päiväys

3/5

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto, väri ja haju

Kiinteä, umpisoluinen, valkoinen Blokimainen, levymäinen tai muotoon valettu tuote, joka muodostuu toisiinsa kiinnittyneistä pallomaisista helmistä

9.2

pH-arvo

-

9.3

Olomuodon muutokseen liittyvät tiedot

9.3.1

Kiehumispiste/kiehumisalue

-

9.3.2

Sulamispiste/sulamisalue

-

9.3.3

Hajoamislämpötila

-

9.4

Leimahduspiste

370°C (ei jäännöspentaania)

9.5

Syttyvyys (kiinteä/kaasu)

-

9.6

Itsesyttymislämpötila

450°C (ei jäännöspentaania)

9.7

Räjähdysvaara

-

9.8

Räjähdysrajat a) alempi

1.3 til-% (jäännöspentaani)

b) ylempi

7.8 til-% (jäännöspentaani)

9.9

Hapettavat ominaisuudet

-

9.10

Höyrynpaine

-

9.11

Suhteellinen tiheys

8-60 kg/m³ (20°C)

9.12

Liukoisuus

9.13

a) veteen

Liukenematon

b) rasvaliukoisuus

Liukenee hiilivetyihin, halogenoidut liuottimet, ketonit.

Oktanoli/vesi jakaantumiskerroin (aineosille) -

9.14 9.15

Viskositeetti

-

Muut tiedot Pehmenemislämpötila > 95-100°C

10. 10.1

STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vältettävät olosuhteet Hajoaa yli 200°C lämpötilassa

10.2

Vältettävät materiaalit Kuumat pinnat, sytytyslähteet, kipinät.

10.3

Haitalliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi, styreenimonomeeri.

11. 11.1

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Välitön myrkyllisyys Korkeassa lämpötilassa tapahtuvan hajoamisen yhteydessä, esim. kuumalankaleikkauksessa, saattaa vapautua styreeniä, jonka työpaikan ilmalle annetut HTP-arvot tulee ottaa huomioon

11.2

Ärsyttävyys ja syövyttävyys

11.3

Herkistyminen

Ei aiheuta silmien ärsytystä. Ei ärsytä ihoa Ei ole ihoa herkistävä. 11.4

Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys -

11.5

Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin -

11.6

Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot -


Kauppanimi:

THERMISOL EPS -eristeet, Normaalilaadut

Päiväys 02.02.2001

12.

Edellinen päiväys

4/5

TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1

Pysyvyys ympäristössä

12.1.1

Biologinen hajoavuus Ei hajoa biologisesti.

12.1.2

Kemiallinen hajoavuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

12.2

Kertyvyys eliöihin Ei biokertyvä

12.3

Kulkeutuminen ympäristössä Kelluu vedessä.

12.4

Myrkyllisyys eliöille

12.4.1

Myrkyllisyys vesieliöille -

12.4.2

Myrkyllisyys muille eliöille Pienet EPS-helmet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia eliöille. Normaalisti EPS läpäisee ruoansulatusjärjestelmän kemiallisesti muuttumattomana.

13.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY Suositellaan jätteiden kierrätystä ja/tai polttoa. Muussa tapauksessa sijoitus yhdyskuntajätteen kaatopaikalle. Pakkausmateriaali on toimitettava paikalliseen kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai jätteenkäsittelyyn. Ei luokiteltu ongelmajätteeksi.

14.

KULJETUSTIEDOT

14.1

YK-numero

14.2

Pakkausryhmä

14.3

Maakuljetukset

14.3.1

Kuljetusluokka VAK/ADR

14.3.2

Vaaran tunnusnumero

14.3.3

Rahtikirjan mukainen nimitys

14.3.4

Muita tietoja

14.4

Merikuljetukset

14.4.1

IMDG-luokka

14.4.2

Oikea tekninen nimi

14.4.3

Muita tietoja

14.5

Ilmakuljetukset

14.5.1

ICAO/IATA-luokka

14.5.2

Oikea tekninen nimi

14.5.3

Muita tietoja

15.

Ei maakuljetuksia koskevia erityisiä kansainvälisiä/kansallisia määräyksiä

Ei meri- / sisävesikuljetuksia koskevia erityisiä kansainvälisiä/kansallisia määräyksiä

Ei ilmakuljetuksia koskevia erityisiä kansainvälisiä/kansallisia määräyksiä

KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1

Varoitusetiketin tiedot

15.1.1

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi -

15.1.2

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet -

15.1.3

R-lausekkeet R18

15.1.4

S-lausekkeet -

15.1.5

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos. -

Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset -

15.2

Kansalliset määräykset -


Kauppanimi:

THERMISOL EPS -eristeet, Normaalilaadut

Päiväys 02.02.2001

16. 16.1

Edellinen päiväys

MUUT TIEDOT Käyttötarkoitus Käytetään ensisijaisesti rakennusten lämmöneristeenä.

16.2

Käyttöohjeet Yhteydenotto valmistajaan.

16.3

Muut tiedot -

16.4

Lisätietoja antaa

16.5

Tietolähteet, joita on käytetty ilmoituksen laadinnassa Eumeps safety data sheet 01N November 1998

Käytetyt merkinnät:

Selite:

-

Tiedolla ei ole merkitystä tuotteen turvallisen käytön kannalta

5/5

Kayttoturvallisuustiedote_EPS_normaali  

1.2 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.2.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja: Thermi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you