Page 15

15

AED

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING

bij zweefvliegers en kwam al tot

In kleinere studies is gebleken

sport is met bijzondere belastingen,

dat een AED het meest effectief

zowel op het gebied van de

is wanneer deze geplaatst is

circulatie (het rondpompen van

op een publieke plek zoals een

bloed) als op het gebied van de

recreatiecomplex. Dit heeft te

vochthuishouding.

de conclusie dat zweefvliegen een

maken met het feit dat de kans

en 2014 is de overleving gestegen

ENKELE OVERWEGINGEN BIJ HET AL DAN NIET TOT AANSCHAF OVERGAAN VAN EEN AED

van 16% naar 20%. Deze publicatie

Conclusies

is gebaseerd op de ARREST

getrokken op

(Amsterdam Resuscitation Study)-

basis van de

registratie. In de genoemde periode

ARREST-registratie

nam het gebruik van AED’s toe

kunnen niet zomaar

van 21% naar 59%. In de meeste

geëxtrapoleerd

gevallen werd gebruik gemaakt van

worden naar de

een AED die werd meegenomen

zweefvliegsituatie. Zo is de

door hulpdiensten en in 10% van de

verwijzing naar de sporters misschien

alsmede de gezondheidstoestand

gevallen was al gebruik gemaakt

niet helemaal van toepassing op

van deze mensen. Hoewel

van een lokaal voorhanden zijnde

recreatieve vliegers. Voor wat

zweefvliegers relatief gezond zijn,

AED nog voordat hulpdiensten

betreft een ander aspect zoals

zijn zij echter niet gevrijwaard van

arriveerden.

de bevolkingsdichtheid valt op

gezondheidsproblemen. Het is niet

Uit de ARREST-data komen voorts

te merken dat de regio rondom

ondenkbeeldig dat vroeg of laat bij

enkele interessante bevindingen

de meeste zweefvliegvelden een

iemand zich een acute hartstilstand

naar voren. Uit een subanalyse blijkt

stuk minder dichtbevolkt is dan de

voordoet. We moeten dus breder

dat sporters die getroffen worden

Amsterdamse regio met als gevolg

denken dan enkel in de context van

door een hartstilstand tijdens of kort

dat aanrijtijden van dienstverleners

onze verenigingen. Uit onderzoek

na een wedstrijd de grootste kans

langer zullen zijn. In de Amsterdamse

blijkt dat een acute hartstilstand

hebben op overleven. Bij hen ligt

regio zijn alle hulpdiensten (politie,

het vaakst voorkomt bij mannen

de kans op het overleven van een

brandweer, ambulance) uitgerust

(circa 67%) en dat de gemiddelde

hartstilstand op bijna 50%. Dit is ook

met een AED wat de beschikbaarheid

leeftijd van mensen met een acute

in ander onderzoek bevestigd.

heeft vergroot. Ik weet niet hoe dit

harstilstand rond de 70 jaar ligt.

Loek Leenen (oud-NijAC-

in andere regio’s is georganiseerd.

Gebleken is ook dat als personen

lid, tegenwoordig hoogleraar

Dit impliceert dat een voorhanden

getraind zijn in het gebruik van

traumachirurgie) heeft in de jaren

zijnde AED eerder ingezet zal kunnen

een AED betere resultaten worden

80 fysiologisch onderzoek gedaan

worden en dat mogelijk meer winst

bereikt.

op het zich voordoen van een hartstilstand hier relatief groot is. Uit een recente Nederlands publicatie uit 2014 blijkt dat de inzet van AED’s heeft bijgedragen aan verbetering van de overleving van hartstilstand(3). Tussen 2006

behaald kan worden. Veel zweefvliegvelden met name in

CONCLUSIE

de zomer ook bezocht door vele

Tot mijn eigen verbazing moet

bezoekers. Dat betekent dus

ik zeggen dat er veel voor het

ook dat de leeftijdsopbouw

implementeren van een AED pleit. Ik had niet voor ogen dat het

van deze groep uiteenlopend zal zijn,

aantal mensen dat overlijdt aan een acute hartstilstand zo groot is, waarschijnlijk omdat ze simpelweg het ziekenhuis niet levend halen. Ik denk dat we er goed aan doen om als club eens na te denken over de aanschaf van een AED en het creëren van een bewustzijn dat een dag op de club soms anders kan lopen dan je van tevoren kunt bedenken.

Thermiek2017 03 v2online  
Thermiek2017 03 v2online  
Advertisement