__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

THERMEX PROJEKT-KATALOG TIL ÉNFAMILIES HUSE 2020

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emfang Enkelt & Elegant

1


THERMEX

THERMEX har markedets mest komplette program i emhætter til projektsalg Grundlæggende kan THERMEX' sortiment opdeles i 4 kategorier:  Emhætter med motor Denne type emhætte anvendes ofte i forbindelse med renovering af ældre ejendomme , hvor der ikke er etableret centralventilation, men hvor aftrækket foregår gennem væg eller aftræksskakt.

 Emhætter med recirkuleringsfilter / Plasmex®-filter Denne type emhætte anvendes typisk i ældre boliger, hvor der ikke er aftræk til det fri. Recirkuleringsfilteret renser luften for mados og returnerer luften til køkkenet. THERMEX Plasmex®-filter kan også anvendes og renser luften 96,5 % og har en levetid på op til 10 år.

I THERMEX projektprogrammet finder du: Emhætter til montering i køkkenskab

Emhætter til montering på væg

Emhætter til montering i loft

 Emhætter uden motor (til centralventilation) Denne type emhætte anvendes i nyere eller helt nyopførte boliger. Emhætter til centralventilation tilkobles en fælles aftræksstreng i ejendommen, som er tilkoblet en central placeret fælles ventilator. Disse emhætter har 2 indstillingsmuligheder; nemlig grundventilation samt forceret drift.

Fælles for samtlige THERMEX emhætter gælder, at de opfylder lovens krav mht. emopfangning på minimum 75 %. Ud for hvert produkt kan ses, hvilken luftmængde dette kræver. Samtlige emhætter til centralventilation samt decentralventilation er målt ved det offentlige anerkendte og uvildige institut RISE (Gøteborg).

 Emhætter uden motor (til decentralventilation) Denne type emhætte anvendes i helt nyopførte boliger. Emhætter til decentralventilation tilkobles lejlighedens eget ventilationssystem. Disse emhætter er forsynet med trinløst spjæld som kan finjusteres fra helt lukket til fuld åbent.

Vores rådgivere står klar med råd og vejledning på telefon 98 92 62 33. God fornøjelse med THERMEX emhætter til projekt.

2

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


OPLYSNING OM BYGNINGSREGLEMENT OG EMHÆTTER Bygningsreglementet opdateres løbende af Bygge-, Trafik- og Boligstyrelsen, som er en enhed under boligministeriet. Opdateringer formidles til branchen via statens byggeforskningsinstitut også kendt som SBI. Når det kommer til emhætter skal opmærksomheden henledes på følgende i henhold til bygningsreglementet. De fleste huse bygges i dag efter bygningsreglementet 2018 også kendt som BR 18. Her skal man være opmærksom på følgende grundlæggende regler: EMOPFANGNINGSGRAD 75 % ELLER DEROVER.

LOVTEKST SBI 213 (EMOPFANGNINGSEVNE) 6.1.4 Mekanisk ventilation om vinteren i brugstiden (l/s m²) I mekaniske ventilationsanlæg er den mekaniske luftstrøm, qm, udeluftstrømmen i indblæsningsanlægget divideret med etagearealet af det betjente område i brugstiden om vinteren. For anlæg med variabel volumestrøm styret af luftkvaliteten angives den gennemsnitlige luftstrøm om vinteren. I boliger regnes med forcering i 5 pct. af tiden i både badeværelser og køkkener. Forceringen skal have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger i både badeværelser og køkkener. For emhætter skal angives en luftstrøm som mindst medfører en emopfangsevne på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 for den anvendte emhætte.

LØSNING Samtlige emhætter i denne brochure er testet for emopfangningsevne ved det offentligt anerkendte og akkrediterede prøvningsinstitut RISE (Research Institutes of Sweden) i Gøteborg. Samtlige emhætter opfylder kravet til emopfangningsgrad på 75 %. Den nødvendige luftmængde for at opnå de 75 % er angivet ud for hver emhætte. THERMEX kan på forespørgsel levere detaljerede prøvningsrapporter på samtlige emhætter i denne brochure. Vær opmærksom på at for ikke officielt testede emhætter skal anvendes estimeret luftmængde på op mod 432 m³/t for at nå 75 % osopfangning. Samtlige testede THERMEX emhætter i denne brochure er testede og kræver luftmængde mellem 216-234 m³/t jvf. norm EN 13141-3.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

3


KRAV OM ERSTATNINGSLUFT Krav om erstatningsluft (balanceret ventilation) LOVTEKST BR 18 - Ventilation (§ 420 - § 452) - Generel vejledning Kap. 1.6 I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med udsugning over kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav, herunder også recirkulationsemhætter med kulfilter. Udsugningen i emhætten skal kunne forøges til mindst 20 l/s. De 20 l/s er mindste luftmængde, der kan benyttes under forudsætning af at emhætten er effektiv til at opfange em og er placeret hensigtsmæssigt. Hvis emhætten har en emopfangningsgrad på 75 pct. eller højere iht. DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3 vil det normalt opfylde kravet om tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen. Kogeplader kan være f.eks. el- eller gasopvarmede og indbygget i et komfur. Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten.

LØSNING Ved brug af THERMEX PRO LINK - PREMIUM åbnes eksternt luftindtag i samme øjeblik emhætten tændes, således at den luft emhætten blæser ud af huset nu erstattes af frisk luft udefra. Der opnås således balanceret ventilation i boligen, således at emhætten fungerer optimalt. Røgudslag fra brændeovn undgås, udefrakommende urenheder i boligen undgås i boligen.

4

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


ENERGIRAMMEBEREGNING Energirammeberegning - med afkast til det fri I dag skal emhættens forbrug af varme til genopvarmning af erstatningsluft nu indregnes i boligens samlede energiramme, dette kan andrage op mod 15 % af boligens energiramme.

ENERGI

EKSEMPEL - ENERGIRAMMESKEMA

Ventilation

Areal (m²) FO. -

qm (l/s m²) n vgv (-)

Zone

172,41

1

Hele huset

164,2

2

Emhætte

164,2 0,5 XXXX 0 0 0 0

1

El-VF

qn (l/s)

Vinter

0/1

Vinter

0,3

0

0,1

0,9

ti (°C)

18

3

LØSNING Ved brug af THERMEX PLASMEX®-HYBRID løsning passerer emhættens luft gennem et elektronisk filter, hvor lugtpartiklerne lades positivt, hvorefter luften passerer gennem carbon filter som er relativt negativt ladet. Det negativt ladede carbon filter opfanger derfor lugtpartikler som en magnet. Effektiviteten er 96,5 % i Plasmex®-filterets forventede levetid på ca. 10 år. Den rensede luft returneres til køkkenet - ingen forbrug til genopvarmning af erstatningsluft. Til fjernelse af fugt og damp monteres luftventil over emhætten. Luftventilen kobles til ventilationsaggregatet og skal indstilles til minimum 72 m³/t, når emhætten er i drift. THERMEX Trigger Modul tilkobles emhætten. Trigger Modulet sørger for, at aggregatet booster, når emhætten tændes.

FO

R FN´S

VER

Indblæs

17

Udblæs

ÅL

Løsning = THERMEX emfang + THERMEX Plasmex®-filter + THERMEX Trigger Modul®

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

OBS:

M

DENS

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Indblæs

Opholdsrum

THERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter. Fedtfilter

Plasmex® Smart Link Modul

• Tilkobles emhætte og Plasmex®-filter • Akustisk alarm ved udløb 3.650 timer • Boost af ventilationsanlæg • Eliminerer standby strøm

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

5


SEL-VÆRDI LOVTEKST SEL Ventilationsanlæg, der kun betjener en enkelt bolig, har et skærpet krav til specifikt m³/t watt elforbrug til lufttransport. Dette gælder også for anlæg der betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig. Kravet til SEL-værdien for ventilationsanlæg for én bolig er angivet ved den volumestrøm, der er nødvendig for at tilvejebringe effektiv emopfangsevne. Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.

LØSNING SEL-værdier er oplyst på samtlige emhætter i denne brochure. SEL-værdien er et udtryk for emhættens strømforbrug i relation til den mængde luft enhætten flytter. De oplyste SEL-værdier er målt på emhættens mest energieffektive driftspunkt. Vær dog opmærksom på at SEL-værdien beregnes på baggrund af ventilationsaggregatets ydeevne og ikke selv emhætten.

6

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


EKSTERNE MOTORER

Ekstern TX II motor, loft

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

Varenr. 225.19.1200.2 Tilslutning (V) 230 Wattforbrug 374 Luftmgd. m³/h v. 0 vs. 810 Hastighed i omdr. 2200 Lydniveau (dB(A)) 65

Kraftfuld og trykstærk. Specielt designet til at flytte luftmængden over længere strækninger.

M

DENS

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag Varenr. Tilslutning (V) Energiforbrug (W) Luftmgd. m³/h v. 0 vs. Hastighed i omdr./min Temperatur af transporteret luft Lydniveau (dB(A) - 3 mtr.) Dimension (mm)

240.40.0131.0 230 85 925 2580 80 °C 41,9 – 70 Ø160

OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

7


R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

M

DENS

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Fedtfilter

Plasmex® Smart Link Modul • Tilkobles emhætte og Plasmex®-filter

• Akustisk alarm ved udløb 3.650 timer • Boost af ventilationsanlæg • Eliminerer standby strøm

OBS: THERMEX anbefaler der indhentes dispensation for brug af Plasmex®-filter.

8

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Indblæs

Opholdsrum


THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

THERMEX PLASMEX® HYBRIDLØSNING

Fremtidens emhætteløsning i boligen

Ifølge nye retningslinier fra byggestyrelsen skal emhætten i nye boliger fra og med oktober 2018 medregnes i den samlede energiramme for nye boliger. Dette kan betyde, at emhættens samlede energiforbrug ved normal udblæsning til det fri, vil andrage 10 - 15 % af den samlede energiramme, dette skyldes primært energiforbrug til opvarmning af udefrakommende erstatningsluft. MED EN PLASMEX® HYBRIDLØSNING FRA THERMEX OPNÅR DU FØLGENDE FORDELE   Emhætten belaster ikke energirammeregnskabet. 

  Plasmex®-filtret renser luften for mados og andre partikler med 96,5 %, er vedligeholdelsesfrit med en forventet levetid på ca. 10 år. Luften fra emhætten returnerer til køkkenet.

  Sugeventil; over emhætten placeres en sugeventil tilkoblet varmegenvindingsagregatet. Denne sugeventil sørger for at fugt og damp suges ud af køkkenet gennem agregatet og ud i det fri.

  Trigger modulet sørger for at agregatet booster, når emhætten er i drift.

MED DENNE LØSNING OPNÅR DU FØLGENDE ÅBENLYSE FORDELE   Intet varmetab pga. emhætten.   Balanceret ventilation i boligen.   Ren luft samt luftskifte i boligen.

Nye huse er tætte

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

9


THERMEX

PLASMEX®-FILTER RENERE KØKKENMILJØ

GRØNNERE PLANET

BEDRE ØKONOMI

Fremtidens recirkuleringsfilter til emfang Skal ikke skiftes og skal ikke vedligeholdes - forventet levetid op til 10 år.

HVAD ER

Fedtfilter

Plasmex®

Kemiske reaktioner

Aktivt kul

Lugtpartikler

ET PLASMEX®-FILTER?

Lugtmolekyler, sporer, bakterier, vira, kimbakterier osv.

Når du ikke har mulighed for aftræk til det fri, eller blot ønsker at spare på varmeregningen, kan du nu installere et THERMEX Plasmex®-filter til dit emfang.

Elektriske ladninger spalter molekylerne

Når luften passerer gennem et Plasmex®-filter, påvirkes luftpartiklerne med elektronisk ladning, således at de lettere opfanges af Plasmex®-filtrets kulfilterdel. Dette betyder, at luften, der returnerer til køkkenet, er 96,5 % renset for mados. Det gør Plasmex®-filtret dobbelt så effektivt som et almindeligt kulfilter. Levetiden for et Plasmex®-filter forventes at være op til 10 år. Det er ca. 20 gange længere end et almindeligt kulfilter.

SÅDAN VIRKER ET PLASMEX®-FILTER

Principskema for et Plasmex®-filter

*Luftrensning *Forventet filter levetid

Plasmex®-filter

Alm. kulfilter

op til 96,5 %

ca. 50 %

op til 10 år

ca. 1/2 år

* Baseret på normalt brug af emfang i privat husholdning ca. 1 time pr. dag. * Årlig varmetabsbesparelse ift. almindeligt aftræk ca. 500 kW à 2 kr. = op til DKK 1.000,sparet pr. år. * Årlig besparelse ift. almindeligt kulfilter ved skift af kulfilter 2 gange årligt à 500 kr. = op til DKK 1.000,- sparet pr. år. * Besparelse ved at der ikke skal laves aftræk til det fri.

Tilsluttes stikkontakt

Elektroder lader luftpartikler

PLASMEX®-FILTER I

120 mm

- RUND Strømforbrug ved drift blot 10 W Ren luft returnerer til køkkenet (standby 0,5 W)

Op til 96,5 % af lugtpartiklerne opfanges af Plasmex®-filtret Udsugningluften fra emfanget

210 mm 10

THERMEX

Når luften trykker på kontakten, aktiveres elektroder

PROJEKT-KATALOG 2020


ÅL

M

RP

EN

FOR EN

FO

LJ Ø

FOR

OMI ON

DENS

A

I

RE BED ØK

SP

ENM

17

VER

KK

R FN´S

E ER

ET REN

Å VA R M

SÅDAN INSTALLERES ET PLASMEX®-FILTER THERMEX Plasmex®-filter kan både benyttes til nye emfang og eftermonteres på eksisterende.

Enkel installation med Plasmex®-filter Renser luften 96,5 %

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Til væghængt emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Varmegenbrug uden lugt

Til indbygning i sokkel.

Til indbygning i emfangets kanal. Væg- eller frithængende. Min. dimension kanal: 250x250 mm

Til frithængende emfang med Plasmex®-skjuler-boks.

Til indbygning i forsænket loft. PLASMEX® SMART LINK MODUL

PLASMEX®-FILTER II

Til indbygning i skab med indbygget emfang.

Plasmex®-filter I kan også monteres i top vha. vægbeslag.

- FLAD Strømforbrug ved drift blot 10 W (standby 0,5 W) mm 280

540 m

m

92 mm 90 mm

PLASMEX®-FILTRE OG -SKJULERE

THERMEX

m

m

Varenr. 535.10.1000.9 535.10.1001.9 536.99.1150.9 536.99.1512.9 536.99.1511.9 536.99.1518.9 536.99.1612.9 536.99.1611.9 536.99.1618.9 536.99.1711.9 536.99.1150.9

22 0

Bredde Farve THERMEX Plasmex®-filter I - Rund THERMEX Plasmex®-filter II - Flad THERMEX Plasmex® Smart Link Modul Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Sort Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Hvid Plasmex®-filter skjuler I, væg-/frithængende Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, vertical Sort Plasmex®-filter skjuler I, vertical Hvid Plasmex®-filter skjuler I, vertical Rustfri Plasmex®-filter skjuler I, indbygget skab Hvid THERMEX Plasmex® Smart Link Modul -

PROJEKT-KATALOG 2020

11


THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK® PAT. PENDING

Nye huse er tætte

SÅDAN FÅR DU BÅDE BALANCERET VENTILATION OG BESPARELSE PÅ VARMEREGNINGEN I huse med eget varmegenvindingsanlæg kan du nu tilkoble THERMEX emfang således, at den opvarmede luft fra madlavningen passerer gennem varmegenvindingsanlægget, inden den blæses ud i det fri, og derved medvirker til at opvarme den udefrakommende luft, inden den blæses ind i huset. Systemet består af et motorspjæld som åbner enten i 15-30-45-60 minutter når et af emfangets fire hastighedstrin betjenes. Samtidig sendes et signal til varmegenvindingsanlægget hvorved, sugestyrken maksimeres. Spjældet kan åbnes og lukkes helt eller delvist afhængig af forudindstillingen.

”Pat.Pending.”

VARMEGENVINDINGSLINK® MODUL

For opkobling henvises til vejledningen fra den enkelte udbyder af varmegenvindingsanlæg.

*Skal spjældet til VarmegenvindingsLink (VG-Link) monteres i køkkenet, kan der tilkøbes en afdækningsboks, som spjældet kan monteres i. På den måde bliver monteringen i køkkenet elegant. Afdækningsboksen passer både til væg og frithængende.

AFDÆKNINGSBOKSE Type

Varenr.

Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, væg, hvid

536.99.1411.9

Afdækningsboks ffor VG- og CVL-Link, væg, sort Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, væg, stål

536.99.1412.9 536.99.1418.9

Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, frithængende, hvid Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, frithængende, sort

536.99.1422.9

Afdækningsboks for VG- og CVL-Link, frithængende, stål

536.99.1428.9

12

THERMEX

536.99.1421.9

PROJEKT-KATALOG 2020

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK® MODUL

Model Varenr. THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125 536.99.1401.9 THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160 536.99.1403.9


THERMEX BRANDVAGT

UNDGÅ BRAND I KOMFURET Markedets smarteste brandbeskyttelse - den eneste løsning, der kan forhindre brand ved automatisk at slukke komfuret ved overophedning.

Nem og hurtig installation Batteridrevet sensorenhed med 3-5 års batterilevetid. 2-vejs trådløs forbindelse (2,4 GHz) mellem sensoren og strømstyringsenheden. Registrerer komfurtypen og sensorpositionen automatisk. I THERMEX brandvagt er der tilsluttet en strømstyringsenhed til kogepladens strøm forsyning. Den batteridrevne sensor er nem og hurtig at installere ved hjælp af et selvklæbende tape på en væg eller underside af en emhætte. THERMEX brandvagt registrerer automatisk overophedning på kogepladen, gry der, pander og slår strømmen fra til kogepladen, hvis ingen peson er tilstede ved kogepladen.

Let at bruge Fuldautomatisk tilberedningssikkerhed, brugeren kræver ingen aktivitet. En alarm kan aktiveres ved at trykke på en knap. Unikke LED-lys i flere farver indikerer status på komfuret.

THERMEX brandvagt overvåger sin funktionsmåde automatisk for fejlsikker betjening. Komfurets automatiske lås aktiveres, hvis sensorenheden fjernes fra sin position, batterierne er løbet tør eller selvdiagnostikken ikke er gået.

Den er klar til brug straks efter installation takket være sin pålidelige og testede trådløse forbindelse.

Kompatibel med de fleste induktions-, keramiske- og jernpladekomfurer til husholdningsbrug med både 1- og 3-fase komfurledninger. Justerbar alarmgrænse til forskellige installationshøjder.

Kan påmonteres direkte på en række THERMEX emfang. Konsulter THERMEX for nærmere info.

Model Varenr. Brandvagt - 1-faset for 230 V komfur P515.06.3000.0 Brandvagt - 3-faset for 400 V komfur P515.06.3 1 00.0

THERMEX BRANDVAGT

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

13


THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING

SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU EMFANGET HELT AUTOMATISK Med THERMEX Top Link® Modul behøver du ikke at huske at tænde og slukke for dit emfang - THERMEX Top Link® gør det for dig.

FO

R FN´S

17

THERMEX Top Link® sender et trådløst signal til emfanget, når du tænder for kogepladen eller ovnen. Når kogepladen eller ovnen slukkes, kører emfanget videre og fjerner den sidste mados, inden det slukkes helt.

”Pat.Pending.”

TOP LINK® MODUL

VER

ÅL

NU ER DET LET AT FÅ EKSTRA KOMFORT I KØKKENET MED DEN INTELLIGENTE STYRING TOP LINK®, DER TRÅDLØST KOBLER KOGEPLADE OG EMFANG ELLER OVN OG EMFANG SAMMEN. THERMEX Top Link® passer til alle elektriske kogeplader - traditionelle eller med induktion - samt alle ovne uanset fabrikat. Top Link® arbejder med radiobølger og kan derfor placeres under alle typer af bordplader også granit eller beton.

M

DENS

OBS: Du kan til enhver tid overstyre Top Link® funktionen med emfangets betjening. SE TOP LINK® VIDEO PÅ WWW.THERMEX.DK

THERMEX TOP LINK® MODUL PAT. PENDING Model Varenr. THERMEX Top Link® Modul I 536.99.1200.9 THERMEX Top Link® Modul II 536.99.1300.9 THERMEX Top Link® Modul III 536.99.1350.9

230 V

230 V

TOP LINK®

14

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

TOP LINK®


THERMEX TRIGGER LINK MODUL

Nye huse er tætte

SÅDAN FÅR DU BALANCERET VENTILATION I DIN BOLIG Mange huse har i dag eget ventilationssystem med varmegenvindingsfunktion. Disse ventilationssystemer sørger for, at der blæses ligeså meget luft ind i huset som der suges ud. Med andre ord er der balance i luftskiftet.

TRIGGER LINK MODUL

Når emhætten med eget aftræk tændes, suges der pludseligt mere luft ud af huset end der blæses ind. Der skabes således et undertryk inde i huset, og det har den konsekvens at røg fra brændeovn eller pejs kan suges ind i stuen. Støv og urenheder udefra kan trænge ind i huset og emfanget kan suge dårligere samtidig med, at det kan være svært at åbne døre og vinduer. Trigger Link fra THERMEX sørger for, at i det øjeblik du tænder for dit emfang sendes der et signal til ventilationssystemet om at blæse mere luft ind i huset således, at der igen oprettes balance i luftskiftet.

VER

ÅL

FO

17

THERMEX Trigger Link Modul kobles ind mellem strømudtaget og emfanget, samtidigt trækkes en forbindelse til varmegenvindingsanlægget.

R FN´S

M

DENS

For opkobling henvises til vejledningen fra den enkelte udbyder af varmegenvindingsanlægget. Signalet fra THERMEX Trigger Link kan også anvendes til at aktivere andre installationer i boligen.

THERMEX TRIGGER LINK MODUL Model THERMEX Trigger Link Modul

Farve Sort

Mål i mm 125x100

Varenr. 536.99.1000.9

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

15


AIRGRIP

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

M

DENS

AIRGRIP - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

600 mm

75 % ved 200 m³/t (56 l/s)

75 % ved 165 m³/t (46 l/s)

Rustfri/Sort

Med motor

520.19.3062.2

200 m³/t / 12 W = 216 J/m³ 100 m³/t / 8 W = 288 J/m³

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forespørgsel

16

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR AIRGRIP THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium I - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1504.9

Farve

Mål i mm

Varenr.

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

THERMEX TAGHÆTTER

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, indbygget i overskab

536.99.1711.9

Hvid

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

17


METZ MICRO

Vendbart aftræk

METZ MICRO - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

550 mm

Hvid

Uden motor*

423.19.6601.0

N/A

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Hvid

Med motor

423.19.6601.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Sort

Uden motor*

423.19.6602.0

N/A

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Sort

Med motor

423.19.6602.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Rustfri

Uden motor*

423.19.6608.0

N/A

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Rustfri

Med motor

423.19.6608.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Hvid

Uden motor*

423.19.6801.0

N/A

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Hvid

Med motor

423.19.6801.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Sort

Uden motor*

423.19.6802.0

N/A

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Sort

Med motor

423.19.6802.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Rustfri

Uden motor*

423.19.6808.0

N/A

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Rustfri

Med motor

423.19.6808.2

345 m³/t / 143,6 W = 1498 J/m³

77,5 % v/219,6 m³/t (61 l/s)

77,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

18

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MICRO THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1552.9

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, indbygget i overskab

536.99.1711.9

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

19


METZ MINI

Vendbart aftræk

METZ MINI - SKABSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

550 mm

Hvid

Uden motor*

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.5601.2

348,5 m³/t / 42,8 W = 620 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Sort

Uden motor*

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

550 mm

Sort

Med motor/flytbar 423.19.5608.2

348,5 m³/t / 42,8 W = 620 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Hvid

Uden motor*

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

423.19.5601.0 423.19.5608.0 423.19.5801.0

750 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.5801.2

348,5 m³/t / 42,8 W = 620 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Sort

Uden motor*

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

750 mm

Sort

Med motor/flytbar 423.19.5808.2

348,5 m³/t/ 42,8 W = 620 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

423.19.5808.0

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

20

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MINI THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium I - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1504.9

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, indbygget i overskab

536.99.1711.9

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul I (option)

536.99.1200.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

21


METZ MEDIO

METZ MEDIO - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

900x500 mm

Hvid

Uden motor*

423.19.3151.0

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

900x500 mm

Hvid

Med motor

423.19.3151.2

259,4 m³/t / 51 W = 708 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

900x500 mm

Sort

Uden motor*

423.19.3158.0

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

900x500 mm

Sort

Med motor

423.19.3158.2

259,4 m³/t / 51 W = 708 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

22

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MEDIO THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1552.9

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, aftræk ovenud

500.30.3020.0

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

23


METZ MEDIO III STRIP

Vendbart aftræk

METZ MEDIO III STRIP - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt 900x500 mm

Hvid

Uden motor

900x500 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.3251.2

423.19.3251.0

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

24

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

278,5 m³/t / 45,6 W = 589 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)


TILBEHØR METZ MEDIO III STRIP THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1552.9

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, aftræk ovenud

500.30.3020.0

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

25


METZ MAXI

METZ MAXI - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

1200x600 mm

Hvid

Uden motor

423.19.3161.0

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

1200x600 mm

Hvid

Med motor

423.19.3161.2

319,2 m³/t / 57,3 W = 707,8 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

1200x600 mm

Sort

Uden motor

423.19.3168.0

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

1200x600 mm

Sort

Med motor

423.19.3168.2

319,2 m³/t / 57,3 W = 707,8 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

26

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR METZ MAXI THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1552.9

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, høj (H255 mm)

500.30.3040.0

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

27


METZ MAXI II STRIP

Vendbart aftræk

METZ MAXI II STRIP - LOFTSINTEGRERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt 1200x600 mm

Hvid

Uden motor

1200x600 mm

Hvid

Med motor/flytbar 423.19.3261.2

423.19.3261.0

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

28

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

N/A

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)

292,2 m³/t / 48,1 W = 579 J/m³

76,5 % v/216 m³/t (60 l/s)

76,5 % v/165 m³/t (46 l/s)


TILBEHØR METZ MAXI II STRIP THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

Mål i mm

Varenr.

THERMEX Pro Link Premium III - inkl. spjæld

Sort

125x100

536.99.1552.9

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Loftspodie, høj (H255 mm)

500.30.3040.0

Hvid

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul III (option)

536.99.1350.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

29


MINI PERPIGNAN

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

Vendbart aftræk

Nye versioner med endnu mere -motor ENERGIVENLIG DC i ar kl s te forven 20 20 af løbet

MINI PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

600 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1141.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

600 mm

Hvid

Med motor

540.23.1141.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.1148.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1148.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

800 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1181.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

800 mm

Hvid

Med motor

540.23.1181.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

800 mm

Sort

Uden motor

540.23.1188.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

800 mm

Sort

Med motor

540.23.1188.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

30

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR MINI PERPIGNAN THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium II - inkl. spjæld

Sort 125X100 536.99.1505.9

Mål i mm

Varenr.

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul II (option)

536.99.1300.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

31


PERPIGNAN

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

Vendbart aftræk

Nye versioner med endnu mere -motor ENERGIVENLIG DC i ar kl s te forven 20 20 af løbet

PERPIGNAN - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.1168.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

540.23.1168.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

900 mm

Hvid

Uden motor

540.23.1191.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

900 mm

Sort

Uden motor

540.23.1198.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

540.23.1198.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

32

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR PERPIGNAN THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium II - inkl. spjæld

Sort 125X100 536.99.1505.9

Mål i mm

Varenr.

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul II (option)

536.99.1300.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

33


DAX

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

DAX - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

600 mm

Sort

Uden motor

540.23.5068.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

600 mm

Sort

Med motor

540.23.5068.2

368,7 m³/t / 162,3 W = 1585 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

800 mm

Sort

Uden motor

540.23.5088.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

800 mm

Sort

Med motor

540.23.5088.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

900 mm

Sort

Uden motor

540.23.5098.0

N/A

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

540.23.5098.2

410,8 m³/t / 165,7 W = 1452 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

34

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR DAX THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium II - inkl. spjæld

Sort 125X100 536.99.1505.9

Mål i mm

Varenr.

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

THERMEX VARMEGENVINDINGS-LINK®

M

DENS

Varenr.

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø125

536.99.1401.9

THERMEX Varmegenvindings-Link® Modul - Ø160

536.99.1403.9

EKSTERNE MOTORER

Farve

Ekstern TX II motor, loft

Sort

Mål i mm

Varenr. 225.19.1200.2

Ekstern TTP Eco 220P motor, tag*

Sort

Ø160

240.40.0131.0

Mål i mm

Varenr.

*OBS: I nogle tilfælde skal bruges en AC/DC konverter, som kan tilkøbes.

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX TOP LINK® MODUL 230 V

230 V

TOP LINK®

TOP LINK®

Varenr.

THERMEX Top Link® Modul II (option)

536.99.1300.9

Automatisk trådløs tænd/sluk funktion af emfang ved betjening af el-kogeplade

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

35


VERTICAL AUTOMATIC

R FN´S

VER

ÅL

17

FO

Specialkanal kan leveres: - ekstra lange - med smigskæring

M

DENS

VERTICAL AUTOMATIC - VÆGMONTERET MODEL SEL-værdi Bredde Farve Motor Varenr. Jvf. energilabel v/ optimal driftpunkt

Emopfang EN 13 141-3 600 mm monteringshøjde

Emopfang EN 13 141-3 Beregnet 500 mm monteringshøjde

900 mm

Hvid

Med motor

540.21.1001.2

211,2 m³/t / 23 W = 392 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

900 mm

Sort

Med motor

540.21.1002.2

211,2 m³/t / 23 W = 392 J/m³

75,5 % v/234 m³/t (65 l/s)

75,5 % v/176 m³/t (49 l/s)

*Andre eksterne motorer udvendig på væg samt på tag kan leveres på forspørgsel

36

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020


TILBEHØR VERTICAL AUTOMATIC THERMEX PRO LINK PREMIUM

Farve

THERMEX Pro Link Premium I - inkl. spjæld

Sort 125X100 536.99.1504.9

Mål i mm

Varenr.

Trådløs åbning af friskluftspjæld ved emhættedrift For balanceret ventilation

THERMEX TAGHÆTTER

Farve

Mål i mm

Varenr.

Taghætte til udluftning (option, anden løsning kan vælges) Sort Ø160

240.40.0117.0

Taghætte til indsugning (option, anden løsning kan vælges) Sort

Ø160

240.40.0130.0

Mål i mm

Varenr.

OBS: Forskellig tagindækning kan leveres

THERMEX KLAPREFRIT SPJÆLD

RIT REF LAP LD DK ME SPJÆ

Min. 1 m

THERMEX klaprefrit spjæld (option) Ø150 850.60.0150.9

THERMEX PLASMEX® HYBRID-LØSNING

Udblæs

Indblæs

Plasmex®-filter

Luft retur til køkkenet - 96,5 % rensetfor mados og restfedt. Vedligeholdelsesfrit i op til 10 år.

Udblæs

Damp/fugt Køkken Bad WC Bryggers

Trigger Modul

Booster varmegenvindingsanlæg når emhætte aktiveres.

Fedtfilter

Indblæs

Opholdsrum

Farve

Varenr.

THERMEX Plasmex®-filter I, rund*

535.10.1000.9

THERMEX Plasmex® Smart Link Modul

536.99.1150.9

Plasmex®-filter skjuler I, vertical

536.99.1612.9

Sort

THERMEX Trigger Modul (boost af varmegenvinding)

536.99.1000.9

*OBS: Dispensation fra kommune anbefales

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

37


THERMEX HRW 20 MONO D - velegnet til bl.a. garager og rum med svær adgang for rørinstallation

HRW 20 Mono D med varmegenvinding

En enhed dækker

25 m²

Ventilation med varmegenvinding sikrer et sundt indeklima Ventilation i boligen er nødvendigt for at undgå mug, svamp og råd samt for at nedbringe mængden af radongas. Et dårligt indeklima rimer på træthed, hovedpine, kvalme og alvorlige luftvejssygdomme. Ventilation bidrager til at opnå et sundt indeklima for husets beboere.

Inde

Ude

Beregnet til montering i indmuringsdåse

Regulering inkluderet

Inde

Ude

Inde

R FN´S

17

FO

Ude

Nye huse er tætte

VER

ÅL

Løsningen kan bestå i en almindelig ventilator, der kun trækker luften ud, eller et centralt varmegenvindingsanlæg. Det er ofte kostbart at anskaffe og installere, fordi der skal opsættes ventiler og etableres rørføringer i boligen. Et godt og velfungerende alternativ er decentralventilation med varmegenvinding – en virkningsfuld løsning for en bedre bolig med et sundt indeklima.

M

DENS

Ventilation med varmegenvinding

Udluftning

Frisklufttilførsel

THERMEX HRW 20 Mono D skaber en ideel indeluft med interval ind- og udblæsning. Den kolde luft ude fra opvarmes af varmeveksleren inden den blæses ind i rummet.

THERMEX HRW 20 Mono D kan transportere luften fra rummet ud i det fri, hvis du trænger til udluftning på grund af dårlig lugt, dug, fugt eller for meget varme.

THERMEX HRW 20 Mono D kan trække frisk luft ind 10i rummet. Varmeveksleren sørger for at opvarme den friske luft med varmen indefra.

Godt for indeklimaet i alle rum

Bolig i balance

THERMEX HRW 20 Mono D er velegnet til alle rum i huset for at sikre et godt og sundt indeklima. Tilmed kan etablering af flere ventilatorer i flere rum forbindes. Derved kan de udgøre et komplet ventilationsanlæg, der er decentralt installeret. Det vil sige, at du undgår at trække komplicerede rør og kanaler som til et konventionelt ventilationsanlæg.

Stue

38

Soveværelse

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

Etablering af flere ventilatorer i et eller i flere rum skaber en bolig i balance med et godt og sundt indeklima.

Kælder

Badeværelse


THERMEX HRW 20 MONO D THERMEX HRW 20 Mono D med varmegenvinding – diskret, lydsvag og energibesparende • Lavt lydniveau • Max 90 % effektivitet • 5 hastigheder • Fugtsensor - hygrostat

THERMEX HRW 20 Mono D er en decentral ventilator med varmegenvinding, der ventilerer din bolig effektivt døgnet rundt. Thermex HRW 20 Mono D blæser skiftevis luften ud og ind gennem en varmeveksler, der optager varme ved udblæsning, og afgiver varme ved indblæsning. Derved opnår du balanceret ventilation i din bolig med et sundere indeklima samtidig med, at du sparer penge til genopvarmning af erstatningsluften. THERMEX HRW 20 Mono D er udstyret med et støvfilter, der opfanger partikler udefra, samt en fugtføler og regulerer selv sugestyrken afhængig af behovet.

• Enkel installation

Vejrbestandig gummi-ventil kan monteres indefra

THERMEX HRW 20 Mono D er udstyret med udvendig rist i gummi, der kan monteres indefra. Den er derfor ideel til brug i etageejendomme, hvor adgang udefra er vanskelig.

Luk helt af, når det blæser THERMEX HRW 20 Mono’s indvendige spjæld er konstrueret, så det er nemt at lukke helt af. Det kan særligt gøre sig gældende, når vinden er kraftig og kommer fra en bestemt retning.

Nem installering Målsæt

Bor hul

Tilslut strøm

240

40

5

0

0

30

20

1

10

2

10

0

0

4

5

2

0

4

20

30

10

0

3

2

20

6

q [l/s]

Power consumption 1 0 40 Speed 5 (max) 50 Speed 4 Speed 3 0 1140 Speed 2 5014 Speed 1 (min)

30

q [m³/h]

8

30

q [m³/h]

6

1

8

11

14

Speed 5 (max) Speed 4 Speed 3 Speed 2 Speed 1 (min)

Speed 5 (max) Speed 4 Speed 3 Speed 2 Speed 1 (min)

Performance curves Speed 5 (max) Speed 4 Speed 3 Speed 2 Speed 1 (min)

80 64 17

1q [l/s]

20

3

6

30

40

275

0 50

q [m³/h]

THERMEX HRW1120 MONO D 8 14 q [l/s]

Tilslutning (V)

230

Dækkeevne pr. enhed (m²)

Op til 25

Varmegenvinding (%)

90

Nettovægt (kg)

2,25

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Energiforbrug (W)

1,44

3,25

4,46 33

Luftmængde m³/h ved 0 m/m VS

9

25

SEL-værdi

576

468

486

Lydtryk (dB(A) - 3 mtr.)

16

22

26

EL-nr.

EAN-nr.

Type Varenr. THERMEX HRW 20 Mono D

42 18

Ø151

10

240

275

760.40.1010.2

9978 869 196

5703347702228

Murrør Ø160 mm L700 mm kan afkortes 760.40.1017.2

9978 869 358

5703347702273

VVS-nr.

THERMEX

PROJEKT-KATALOG 2020

39

Ø216

0

3

2

42 18

Ø153

10

4

Ø146

1

6

p [Pa]

20 p [mmH O]

2

Power [W]

p [Pa]

V OR T HR W 20 MONO D 4

HRW 20 Mono D dimensioner Power consumption Performance curves 80 5 (max) Speed 5 (max) Speed 64 4 Speed 4 Speed Speed 3 Speed173 Speed 2 Speed 2 Power consumption Speed 1 (min) Performance curves Speed 1 (min)

224

6

Ø216

30

50

Ø153

5

5

Ø146

3

HRW 20 Mono VDORydelsesdiagram T HR W 20 MONO D

224

40

Ø151

4

6

Power [W]

50

Power [W]

p [mmH O]

V OR T HR W 20 MONO D 5


Emfang Enkelt & Elegant

THERMEX SCANDINAVIA A/S HJØRRING Farøvej 30 DK-9800 Hjørring Tlf. +45 98 92 62 33

RØDOVRE Valhøjs Allé 190 2610 Rødovre Tlf. +45 36 70 70 29

www.thermex.dk info@thermex.dk

Det tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt. THERMEX forbeholder sig ret til ændringer i sortiment og tekniske specifikationer.

THERMEX PROJEKT-KATALOG 2020

Emfang Enkelt & Elegant

Profile for Thermex Scandinavia

Thermex Projektkatalog HUS 2020 - DK  

Thermex Projektkatalog HUS 2020 - DK  

Profile for thermex