Page 1

W

W h o , W h at , W h e r e , W h e n , a n d W h y i n t h e w o r l d o f s t y l e

The Sports Issue

F e at u r i n g Panerai watches Erykah Badu Fall fashion Natalie portman

Henrik Lundqvist Th e m o s t fa s h i o n a b l e m a n o n i c e


W

December

63 54 82 42

25 This month at

WMagazine.com Behind the Cover Additional images from Henrik’s W shoot.

Continued to page 14


for men

VERSACE


e k a T S ’ s NHL r e e th f g o e n n o t a a k R o o l A new The


e c I e h t m a e t o e l b t na o i h s a f ost

m

er B y F ly nrna pAhsst b y P h oto g a A s p e n Pa m e l


SUIT SURPRISE Quis aute m ve l e um iure re pre he nde r it qui in e a volupta te ve lit e sse quam nihil mole s tiae c onse qua tur, ve l illum qui dolore m e um f ugia t quoe um iure re pre he nde r it qui in e a volupta te ve lit e e um f ugia t quo voluptas nulla par ia tur?

S c ott G o m e z 30 - center W e a r i n g: r a lph lau r e n C h r i s D r u ry 34 - center W e a r i n g: ba n a n a r e p u b li c


S

e d u t p e rspi c i ati s u n d e omn i s i s te natus error sit vo l u p t at e m ac c u s an ti u m d ol oremque laudantSed ut p e rs p i c i at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit volupt at e m a c cu s an ti u m d ol oremqu e l audantium, totam re m ap e ri a m, as i an em u l l am c orporis suscipit lab o rios a m , n i s i u t al i qu i d ex ea omn i s i s te natus error sit vo lu p t at e m a cc u san ti u m d ol oremqu e l au d antium, totam re m ap e ri a m , e a q u e i ps a qu ae ab i l l o i nventore veritatis et q u as i a rch i t e ct o beatae vi tae d i c ta s u n t explicabo. aut odit au t f u ga d m i n i m a ven i am, qu i s n os tru m exercitationem ullam c o rp o ri s s u s c i pi t l abori os am, n i s i u t aliquid excommodi c o ns e q u at u r ? Qu is a u t e m ve l e um i u re reprehen d eri t qu i in ea voluptate ve lit e s s e q u a m ni hi l mol es ti ae c on s equ atur, vel illum qui d o lo re m e u m f u gi at qu o vol u ptas nu l l a pariatur?el eum iure rep re h e n d e ri t q u i i n ea vol u ptate vel i t eeu m fugiat quo volu p t a s nu l l a p a ri atu r? S e d u t p e rs p i ci at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit voluptat e m a c cu s a n t i u m d ol oremqu e ac c u s an ti u m laudant. Sed ut p e rs p i c i at i s u n d e omn i s i s te n atu s erro xercitationem ullam c o rp o ri s s u s ci p i t . Qu i s a u t e m ve l eu m i u re reprehen d eri t qui in ea volupt at e ve l i t e s s e q u am n i hi l mol es ti ae c on s equatur, vel illum q u i d o l o re m e u m fu gi at qu o vol u ptas nu l l a pariatur?el eum iu re rep re h e n d e ri t qu i i n ea vol u ptate vel i t eeum fugiat quo vo lu p t a s nu l l a p a ri atu r? S ed u t p e rs p i ci ati s u n d e omn i s i s te n atus error sit volupt at e m a c cu s a n t i um d ol oremqu e ac c u s an ti um laudant. Sed u t p ers p i ci at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit voluptatem ac c u s a n t i u m d o l o remqu e l au d an ti u m, totam rem aperiam, e aq u e i p s a q u a e ab i l l o i nven tore veri tati s et quasi archit e c t o b e at a e v i t a e d i c ta s u n t ex pl i c abo. aut odit aut fugad min im a ve n i a m , qu i s n os tru m exerc i tati on em ullam corporis s u s c i p i t . R ep re h e nd eri t qu i i n ea vol u ptate velit esse quam n ihil m o l e s t i a e con s equ atu r, vel i l l u m qu i dolorem eum fugiat q u o vo l u p t a s nu l l a pari atu r? el eu m iure reprehenderit q u i in e a vo l u p t at e vel i t eeu m fu gi at qu o voluptas nulla p ariat u r ? S ed u t p e rs p i ci ati s u n d e omn i s i s te n atus error sit volupt at e m a c cu s a n t i um d ol oremqu e ac c u s an ti um laudant. Sed u t p ers p i ci at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit voluptatem ac c u s a n t i u m d o l o remqu e l au d an ti u m, totam rem aperiam, e aq u e i p s a q u a e ab i l l o i nven tore veri tati s et quasi archit e c t o b e at a e v i t a e d i c ta s u n t ex pl i c abo. aut odit aut fugad min im a ve n i a m , qu i s n os tru m exerc i tati on em ullam corporis suscipit. Qu i s a u t e m ve l eu m i u re reprehen d eri t qui in ea volupt at e ve l i t e s s e q u am n i hi l mol es ti ae c on s equatur, vel illum q u i d o l o re m e u m fu gi at qu o vol u ptas nu l l a pariatur?el eum iu re rep re h e n d e ri t qu i i n ea vol u ptate vel i t eeum fugiat quo vo lu p t a s nu l l a p a ri atu r? Pers p i ci at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit voluptat e m a c cu s a n t i u m d ol oremqu e ac c u s an ti u m laudant. Sed u t p ers p i ci at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit voluptatem ac c u s a n t i u m d o l o remqu e l au d an ti u m, totam rem aperiam, e aq u e i p s a q u a e ab i l l o i nven tore veri tati s et quasi archit e c t o b e at a e v i t a e d i c ta s u n t ex pl i c abo. aut odit aut fugad min im a ve n i a m , qu i s n os tru m exerc i tati on em ullam corporis suscipit. Qu i s a u t e m ve l eu m i u re reprehen d eri t qui in ea volupt at e ve l i t e s s e q u am n i hi l mol es ti ae c on s equatur, vel illum q u i d o l o re m e u m fu gi at qu o vol u ptas nu l l a pariatur?el eum iu re rep re h e n d e ri t qu i i n ea vol u ptate vel i t eeum fugiat quo vo lu p t a s nu l l a p a ri atu r? S ed u t p e rs p i ci ati s u n d e omn i s i s te n atus error sit volupt at e m a c cu s a n t i um d ol oremqu e ac c u s an ti um laudant. Sed u t p ers p i ci at i s u n d e omn i s i s te n atu s error sit voluptatem ac c u s a n t i u m d o l o remqu e l au d an ti u m, totam rem aperiam, e aq u e i p s a q u a e ab i l l o i nven tore veri tati s et quasi archit e c t o b e at a e v i t a e d i c ta s u n t ex pl i c abo. aut odit aut fugad min im a ve n i a m , qu i s n os tru m exerc i tati on em ullam corporis suscipit.

Quis autem vel eum iure rep reh enderit q ui in ea voluptate velit esse quam nih il m oles t ia e consequatur, vel illum qui dolore m eum f ugiat q uo voluptas nulla pariatur?el eu m iure rep reh enderit qui in ea voluptate velit eeum f ugiat q uo volup ta s nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde o m nis is te natus error sit voluptatem accusantium dolorem q ue a ccus antium laudant. Sed ut perspiciatis unde om nis iste natus error sit voluptatem a ccus a ntium doloremque laudantium, totam rem ap eria m , ea q ue ipsa quae ab illo inventore veritatis et q ua s i a rch itecto beatae vitae dicta sun t exp licab o. a ut odit aut fugad minima veniam, qu is nos t rum exercita tionem ullam corporis suscipit . Quis autem vel eum iure rep reh enderit q ui in ea voluptate velit esse quam ni h il m oles t ia e cons equatur, vel illum qui dolorem eum f ugiat q uo volup tas nulla pariatur?el eum iure rep reh enderit q ui in ea voluptate velit eeum fugiat q uo volup ta s nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde o m nis is te natus error sit voluptatem accusantium dolorem q ue a ccus a ntium laudant. Sed ut perspiciatis unde om nis is t e natus error sit voluptatem a ccus a ntium dolorem q ue laudantium, totam rem aperia m , ea q ue ip s a q ua e ab illo inventore veritatis et qua s i a rch itecto b eata e vitae dicta sunt explicabo. aut odit a ut f uga d m inim a veniam, quis nostrum exercitationem ulla m corp oris suscipit. error sit voluptat em a ccus a nt ium doloremque laudantium, totam rem ap eria m , ea q ue ip s a quae ab illo inventore veritatis et q ua s i a rch it ecto beatae vitae dicta sunt explicab o. a ut odit a ut f uga d minima veniam, quis nostrum exercitationem ulla m corporis suscipit. Quis autem vel eum iure rep reh enderit q ui in ea voluptate velit esse quam ni h il m oles t ia e cons eq uatur, vel illum qui dolorem eum fugiat q uo volup ta s nulla pariatur?el eum iure reprehenderit q ui in ea volup t ate velit eeum fugiat quo volupt a s nulla p a riat ur ? Sed ut perspiciatis unde o m nis is te natus error s it voluptatem accusantium dolo rem q ue a ccus a nt ium la udant. Sed ut perspiciatis und e om nis is t e natus error sit voluptatem accusantium dolorem q ue la uda nt ium , totam rem aperiam, eaque ips a q ua e ab illo inventore veritatis et quasi architecto b eat a e v ita e dicta s unt explicabo. aut odit aut fugad m inim a venia m , q uis nos trum exercitationem ullam corp oris s us cip it . Quis autem vel eum iure rep reh enderit q ui in ea voluptate velit esse quam ni h il m oles t ia e cons eq ua tur, vel illum qui dolorem eum f ugiat q uo volup ta s nulla pariatur?el eum iure reprehenderit q ui in ea volup t ate velit eeum fugiat quo volupt a s nulla p a riat ur ? Sed ut perspiciatis unde o m nis is te natus error s it voluptatem accusantium dolore m q ue a ccus a ntium la uda nt . Sed ut pevoluptas nulla pariatur ?el eum iure rep reh enderit qui in ea voluptate veli t eeum f ugiat q uo volup ta s nulla pariatur? Sed ut perspiciatis unde o m nis is te natus error s it voluptatem accusantium dolo rem q ue a ccus a nt ium la udant. Sed ut perspiciatis und e om nis is t e natus error s it voluptatem accusantium dolo rem q ue la uda ntium , t ot a m rem aperiam, eaque ipsa qua e ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae v it a e dicta s unt exp licab o. a ut odit aut fugad minima veniam , q uis nos trum exercita tionem ullam corporis suscipit . S ed ut p ers p iciatis unde omnis iste natus error sit vo lup t atem a ccus a nt ium doloremque accusantium lauda nt. S ed ut p evolup t a s nulla pariatur?el eum iure reprehenderit q ui in ea volup t ate velit eeum fugiat quo voluptas nu lla p a riatur ?


eye on the PRIZE Quis aute m ve l e um iure re pre he nde r it qui in e a volupta te ve lit e sse quam nihil mole s tiae c onse qua tur, ve l illum qui dolore m e um f ugia t quoe tum iure re pre he nde r it qui in e a volupta te ve lit e e um f ugia t quo voluptas nulla par ia tur?

M a r k u s N as l u n d 3 7 - l ef t w i n g W ea r i n g : P e r ry Ell i s


h e n r i k lu n d qv i s t 28 - G oa li e W e a r i n g: g u c c i

W Magazine Sport Spread  

W Magazine Sport Spread