Page 1

សេចក្ដថ្ី លែងការណ៍

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ ស ៀតណាមមិនអនុ ញ្ញ ា តឲ្យថ្មែរសរកាមឈប់ េរមាក្ក្នុងព្លៃបុណយរបព្ពណីរបេ់ថ្មែរសរកាម ថ្តឲ្យឈប់ ទូទងរបសទេ ាំ ០៩ ព្លៃេរមាប់ ចូ លឆ្នរបេ ាំ ់ ជនជាតិយួននិងចិន ជាការសរ ើេសអើងពូ ជសាេន៍

ដែលម ិនមានសមភាពក្ងុ ន សង គម សិទ្មាា ធិ ស់ ស្សុក្ត្រ ូវនៅនត្ោមបារនជើងរបស់ អាណាន ិគមជន ន ិងជនជារ ិ នែ ើមត្រ ូវបានរស់ នៅក្ងុ ន ភាពអយុរធម៌ ត ិ វាអាចឈានែល់ោរនងប ើ បះនបាររបស់ ត្ក្ ុមជនជារ ិនែ ើម នែ ើមបីសទ្ិ របស់ ធិ ព ួក្នគយ៉ាងព ិរត្បាក្ែ ។

សហរដ្ឋអាមេរក ិ ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្ន ាំ ២០១៣ មៅខែ ៤ ថ្ងៃមទៀែប៉ុម្ ណ ោះ ដ្ល់ថ្ងៃប៉ុណ្យចូលឆ្នខាំ ែែរ ឆ្ន ាំ េាញ់ បញ្ច ស័ក ព. ស. ២៥៥៧ គ. ស. ២០១៣ មហយ ើ ។ ពិធីប៉ុណ្យចូលឆ្នខាំ ែែរ ឆ្នមាំ នោះ មានរយៈមពល ៣ ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ១៤-១៥ និង ១៦ ខែមេសា ដ្ូចមរៀងរាល់ឆ្នខាំ ដ្រ ។ កន៉ុងពធ ិ ប ី ៉ុណ្យជាែខិ ែែរេួយមនោះ រដ្ឋឋភបា ិ លម ៀែ្េ េន ិ បាន មចញមសចកដប្ី បកាសជាផ្លូ ការឲ្យសាលាមរៀន, មរាងចប្ក នង ាំ ខដ្នដ្ី កេព៉ុជាមប្កាេ ិ េនទរី មធវកា ើ ររដ្ឋ ទូទង ឈប់

សប្មាករយៈមពល ៣ ថ្ងៃ មដ្ើេបផ្ដ ី ល់

សប្មាក កន៉ុងពិធប ួ មគម ី ៉ុណ្យប្បថ្ព ណ្ីជាែរិ បស់ ពក

ឱកាស ដ្ល់ ជនជាែិមដ្ើេខែែរមប្កាេ បានឈប់ ាំ ីែ ិ កន៉ុងឱកាសប៉ុណ្យចូលឆ្នង ើយ ។ ផ្ទ៉ុយមៅ ញ

របស់ជនជាែយ ែ ិ ួន និងចន ិ រដ្ឋឋភបា ិ លបកសក៉ុេ៉ុ យន ិសតម ៀែ្េ បានអន៉ុញ្ញាែឲ្យពលរដ្ឋម ៀែ្េ ជាពិមសសជនជាែិយួន និង ចិន (Kinh , Hoa ) ទូទង ាំ ប្បមទស បានឈប់សប្មាក មដ្ើេបអាំ ី ណ្រ ប៉ុណ្យប្បថ្ពណ្ីរបស់ ពក ួ មគដ្ល់ មៅ ៩ ថ្ងៃ ។ ទមងវទ ាំ មនោះឆល៉ុោះបញ្ញចាំងឲ្យម ើ ង

ញ ើ ថា រដ្ឋឋភបា ិ លម ៀែ្


េកាំព៉ុងខែភូែក៉ុហក់ទង ាំ ប្សុងចាំម

ោះជនជាែមិ ដ្េ ទ ើ ខែែរមប្កាេមៅកេព៉ុជាមប្កាេ និងកាំព៉ុងខែអន៉ុ ែតផ្៉ុ យព ី

មោលនមោបាយ អវេ ួ ខដ្លែលួនបានអោះអាងថា ជនជាែទ ាំ អស់ មៅកន៉ុងប្បមទស ម ៀែ្េមាន ី យ ិ ង សិទិមធ សែើោន ។ ចូលឆ្នង ាំ រីែ បស់ ជនជាែយ ិ ួន នង ិ ចិនមៅប្បមទសម ៀែ្េឆ្ន ាំ ២០១៣ មនោះ កេែករ នង ិ េន្តនតរា ី ជការ ទូទង ាំ ប្ប មទស បានឈប់សប្មាកពកា ួ ៩ ថ្ងៃ គចា ី រងារចាំនន ឺ ប់ពថ្ី ងៃទី ០៩ ដ្ល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែក៉ុេៈភ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ។ មនោះមបើ មោងតាេ មសចកដីប្បកាស មលែ 9570/ VPCP-KGVX មចញពីការោល័ យ ិ រដ្ឋឋភបា ែ ស ិ កា ិ លបកសក៉ុេ៉ុ យន ិ ត ម ៀែ្េ ច៉ុោះថ្ងៃទី ២៣ ខែ ចឆ ិ ឆ្ន ាំ ២០១២ ជូនចាំម

ោះប្កសួ ងពលកេែ

យ៉ុទជ ធ នពកា ិ រ នង ិ សងគេកិចច (Bộ Lao động Thương binh Xã hội ) ។ មសចកដីប្បកាសមនោះ បានមធវើឲ្យជនជាែិយួន និង ចិន (Kinh , Hoa ) បានឈប់សប្មាក ពីការងារ មដ្េ ាំ ប្ីែ បថ្ពណ្ីរបស់ មគោងសបាយរករាយ មប្ ើ បទទួ ី លប៉ុណ្យចូលឆ្នង ី

ោះការោល័ យរដ្ឋឋភបា ិ ិ លមរាង

ចប្ក សាលាមរៀន នង យនានា ប្ែូ បានបិទទវរទាំងអស់ ។ ិ ិ េហា ទាល័ ថ្ងៃប៉ុណ្យចូលឆ្នង ាំ ីែ ប្បថ្ពណ្ីខែែរ ខដ្លប្បារពធមរៀងរាល់ឆ្ ាំ

រដ្ឋឋភបា ិ ល ម ៀែ្េ េន ិ បានមបើក

សិទមិធ សរភាពទាំ លាំទូលាយ ឲ្យពលរដ្ឋខែែរមប្កាេមាចស់ ប្សុកថ្នខដ្នដ្ីកេព៉ុជាមប្កាេ (ភាគខាងែបងម ី ូ ៀែ ្េ) បានឈប់សប្មាកមដ្ើេបចូ ល ី លរួេពធ ិ ី ប៉ុណ្យជាែិរបស់ ែួ នម

យ ើ ។

មានមសចកដីរាយការណ្៍ ជាហូរខហេកថា មរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ឲ្យខែដ្ល់ថ្ងៃប៉ុណ្យជាែិទង ាំ ពីរមនោះ របស់ខែែរ មប្កាេ កេែករខែែរមប្កាេ ខដ្លមធវកា ើ រមៅតាេមរាងចប្កនានា , សិសស នង ិ នស ិ សែ ិ ខែែរមប្កាេខដ្លកាំព៉ុង សិកាមៅតាេសាលា នង យរដ្ឋម ៀែ្េេន ិ ិ េហា ទាល័ ិ ប្ែូ បានឈប់សប្មាកម មរៀន និងមរាងចប្កទាំងមនាោះ មៅខែបនតមបើកទវរមធវើការ ។

កតាតទាំងមនោះ

យ ើ មប្

ោះសាលា

វាអាចជោះឥទធិពលមដ្ឋយ

ប្បមោល ឬ មដ្ឋយចាំ កន៉ុងការរ ាំលាយ បបធេ៌ខែែររបស់ ជនជាែិមដ្ើេខែែរមប្កាេ មៅកេព៉ុជាមប្កាេមដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបា ិ លម ៀែ្េ មប្

ោះរដ្ឋឋភបា ិ លអន៉ុ ែតមោលនមោបាយ មធវឲ្ ើ យពលរដ្ឋខែែរ មប្កាេឃ្លលែឆ្ៃយពី

ប្បថ្ពណ្ីរបស់ែួ នបនត ល ិចេដងៗ ។ ជាន៉ុសាសន៍ សប្មាប់រដ្ឋឋភបា ិ លម ៀែ្េ រដ្ឋឋភបា ិ លប្ែូ ខែមចញមសចកដីប្បកាសខណ្នាាំ ជាសា ធារណ្ៈេួយ ឲ្យប្គប់េនទរី ការោល័ យរដ្ឋឋភិ ិ

បាល មរាងចប្ក សាលាមរៀន និងេហា ទាល័ យនានា ិ

ទូទង ាំ ខដ្នដ្ីកេព៉ុជាមប្កាេ (ភាគខាងែបងម ូ ៀែ្េ) ជាទីខដ្លខែែរមប្កាេមាចស់ ប្សុករស់ មៅ ោង មប្ចើនក៉ុោះករមនាោះ បិទទវរឈប់សប្មាកោងមហាច្ស់ ចាំនន ួ ៣ ថ្ងៃមៅកន៉ុងពិធីប៉ុណ្យចូលឆ្នខាំ ែែរ ផ្ង ខដ្រ ។


រដ្ឋឋភបា ិ លម ៀែ្េ បានមធវអា ើ ្នគ ិ េ ប្ែួែប្តាមលើពលរដ្ឋខែែរមប្កាេ នង ិ ជនជាែយ ិ ួនបានហូរ ចូលេករស់មៅមលើខដ្នដ្ីកេព៉ុជាមប្កាេ បានទទួលផ្លប្បមោជន៍ ពខី ដ្នដ្ីខដ្លមានខែែរមប្កាេ ជា មាចស់ប្សុកេួយមនោះោងមប្ចើន

អមនកអនគឃេន ិ អាចកាែ់ថ្ងលបាន

ខែខបរជាបាំមភលចមចាលនូ គ៉ុណ្

បាំ្ច់ មហយ របស់ មាចស់ ទក ើ នាាំោនជាន់ឈមីល លើសិទមិធ សរភាព ី ឹ មាចស់ ដ្មី ៅ

ញ ិ ។ ដ្ូមចនោះ រដ្ឋឋភបា ិ ល

ម ៀែ្េ ប្ែូ ខែមានែួនាទខី ណ្នាាំមាចស់ ប្កុេហ៉ុ ន មរាងចប្កទាំងមប្ៅ នង ិ កន៉ុងប្សុកឲ្យយល់ អាំពី បបធេ៌ ទាំមនៀេទមាលប់របស់ ខែែរមប្កាេនិងប្ែូ មោរពសិទិខធ ែែរមប្កាេមាចស់ ប្សុកផ្ង ែណ្ៈខដ្លអនកជាំនញ ួ ទាំង មនាោះេករកស៉ុី មៅកេព៉ុជាមប្កាេ ។ ជាអន៉ុសាសន៍សប្មាប់ពលរដ្ឋខែែរមប្កាេមៅកេព៉ុជាមប្កាេ

គឺ មយង ន ើ ប្ែូ ដ្ឹងថា សិទមិធ សរភាពេ ី ិ

ខេនជារងាវន់ខដ្លមយើងបានទទួល មដ្ឋយមគមលើកយកេកជូ នមដ្ឋយទមទៗមនាោះមទ

មានន័យថា អវី

ខដ្លមយង ើ ចង់បាន មយង ើ ប្ែូ ខែមធវើ ការែវាទេទរ មទប ើ បានទទួលលទធផ្ល ។ ដ្ូមចនោះ សូ េឲ្យខែែរ មប្កាេប្គប់រប ូ មៅកេព៉ុជាមប្កាេ ទាំងប្ពោះសងឃ នង ិ ប្គ ហសថ ជាកេែករមរាងចប្ក សិសស នស ិ សែ ិ និងកមាែ ភបា ែ ែួ ន ល ិ ល កន៉ុងជួររដ្ឋឋភបា ិ លបកសក៉ុ េ៉ុ យន ិសតម ៀែ្េ ប្ែូ ហានែវា ទេទរនូ សិទិមធ សរភាពរបស់ ី កន៉ុងនាេជាមាចស់ ប្សុក ថ្នខដ្នដ្ក ាំ មនោះ វា ី េព៉ុជាមប្កាេ ។ ការទេទរនូ សិទទ ិធ ង

សេនង ឹ ចាប់ ថ្ន

ប្បមទសម ៀែ្េខដ្លបានខចងថា ជនជាែទ ាំ ៥៤ មៅកន៉ុងប្បមទសម ៀែ្េមានសិទមិធ សែើភាពោន ិ ង មហើយប្សបនឹងមសចកដីប្បកាសជាសកលសដីពីសិទិជ ធ នជាែិមដ្ើេ ថ្នអងគការសហប្បជាជាែិខដ្លរដ្ឋឋភិ បាលម ៀែ ្េជាប្បមទសហែថមលែី ផ្ងមនាោះបានខចងថា ជនជាែមិ ដ្េ ូ មៅកន៉ុងពិភពមលាក ើ ប្គប់រប មានសិទស ច រមផ្សងៗទក់ទន ន ិធ មប្េចវាសនាែលួនមដ្ឋយែលួនឯង ឬ មានសិទស ិធ មប្េចកច ិ កា ិ បញ្ញាថ្ផ្ទក៉ុ ងមៅ តាេេូលរដ្ឋឋន របស់ពក ួ មគ មហើយមាន សិទិអ ធ ភរិ កស និងអភិ ឌ្ឍ បបធេ៌ សងគេ មសដ្ឋកិចច នមោបាយ និងចាប់ ជាមដ្ើេផ្ទទល់ ែួ ន ល របស់ ពក ួ មគ ផ្ងខដ្រ ។ ច៉ុងមប្កាយថ្នមសចកដមី នោះ មយង ើ ែ្៉ុាំ ចាែ់ទ៉ុកការ ខដ្លរដ្ឋការប្កុងហាណ្ូយេន ិ អន៉ុ ញ្ញាែឲ្យខែែរមប្កាេ មាចស់ប្សុកថ្នខដ្នដ្ីកេព៉ុជាមប្កាេ

បានឈប់សប្មាកកន៉ុងថ្ងៃប៉ុណ្យប្បថ្ពណ្ីរបស់ ពក ួ មគ

ដ្ូចជនជាែិ

យួននិងចិនមនាោះ វាជាការប្ប កាន់ពូជសាសន៍ និងរ ាំមលាភសិទិេ ធ ន៉ុសសោងធៃនធ ់ រៃ និងជាពិមសស ឆល៉ុោះ បញ្ញចាំងឲ្យម

ញ ល ើ ថា រដ្ឋឋភបា ិ លម ៀែ ្េ េន ិ បានអន៉ុ ែតតាេមោលនមោ បាយរបស់ ែួ នខដ្លបាន

អោះអាងថា ជនជាែិនីេយ ួ ៗមៅកន៉ុងម ៀែ្េ មានសិទិមធ សែើភាពោន មហើយេន ិ បានមោរពតាេកិចច សនា ខដ្លែលួនបានច៉ុោះហែថមលខាមលើមសចកដីេន៉ុេែ ័ សដីពីសិទិជ ធ នជាែិមដ្ើេ ថ្នអងគការសហប្បជា ជាែមិ

យ ើ ៕


សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ អភបា ៉ឹ រតនា ិ ល សឺង យង ចាងហ្វាង លី ឈូន និពនធនាយក ថាច់ ររីជា គគឿន ការយាល័ យនព ិ ិ នធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ព្ិ ា 3 សង្កាត់សឹ ង ទ មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភនលំ ពញ ។ ទាំនាក់ទាំនង៖ ទូរស័ពទៈ (855) 017-369-683 ឬ (855) 023 42 44 89 (កេព៉ុជា) ទូរស័ពទៈ (408) 550-5060 (អាមេរក) ិ Email: preynokornews@gmail.com មគហទាំពរ័ ៈ www.preynokornews.info ឬ មគហទាំពរ័ ៈ www.preynokornews.blogspot.com លិខិតអនុញ្ញាតចាប់៖ មលែ ៣៣៦ ព.េ. ប្បក / ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ ២០១២ លបាះពុម្ពចំនួន ១០០០ ចាប់ លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កាត់បឹងព្សឡាង ខណ្ឌទួលលោរ រាជធានីភលនំ ពញ

Thleng Kar Khmer New Year 2013  
Thleng Kar Khmer New Year 2013  

Thleng Kar Khmer New Year 2013

Advertisement