Page 1


ទស្សនៈស្ម្តេចព្រះស្ង្ឃរាជ

ជួន -ណាត

គងៀ-សម្ភភរ របមូលចងររង

រពះមុនីកោសលយ សូរ-ហាយ ពិ និត្យករសរមួល

ផាយកចញពី បណ្ណ ា ល័យនិសសិត្ ន.វ.

ព.ស.២៥១៥

គ.ស.១៩៧១


ជរាបអ្នកអាន ! កៅកពលក

ះពុ មពកលើរទី២កនះ ខញុំ ញ

នបកនែមបនែយអត្ែបទខលះ កដើមបីឲ្យ

រសបកៅតាមកសចរតរី ត្ូវោរននបងបអូនរ ួមឈាមកយើ ង។ អត្ែបទកសទើរសុទស ធ ឹងជាស្ននរពះហសតននសកមតចរពះសងឃរាជ

កដលរទងៀ

យល់ កឃើញនូវបញ្ហាកផសងៗ កដើមបីទរ ុ ជាពនលឺដល់ មហាជន។ ខញុំម្ភ ញ នកសចរតស ី ងឃឹមយ៉ងម្ភុំថា ទសសនៈកនះនឹងផតល់អត្ែរបកយជន៍ដល់ អនរសិរាមិនខាន។ កសៀវកៅដ៏យូរកនះ គឺជារិចត្ ច បសនងសងគុណដល់ សកមតចរពះសងឃរាជ កដលរទងៀកត្ងកត្អាណិ ត្កមតាតដល់ កយើ ងខញុំ ញ “យុ វជន” សម្ភនរ់ សិរារនញងវត្តនានា និងទុរជាអនុសាវរីយ៍ននពិ ធប ី ុណយថាវយរពះកភលើងរបស់ ស្នធារណរដឋកខម រ

នងងទី

២៧ ដល់ ៣១ មររា ១៩៧១កនះ។ សូមសិរស ី ួសតី ករើត្ម្ភនដល់ អស់ កោរ-អនរអានរគប់ ទិវារារត្ីរប ុុំ ីចកនាលះ កឡើយ។

ដើណ្ណរ់ មកនារមយ, នងងទី២០ មររា ១៩៧១ គងៀ-សម្ភភរ ស.អ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

វិចារណកថា

“រ ុំបួនទ័ល ដប់ ទ័ល រុុំឲ្យកត្ទ័លគុំនិត្” ១-សូមកសចរតរី បុំណង

កដល

ថានរបស់ ស្នធុជនរបញសរសី

នសករមចផលតាម

នកធវើបុណយឧទទិសថាវយរពះរាជរុសល

ចុំក

ះសកមតចរពះ

សងឃរាជ រពះនាម ជួន-ណ្ណត្។ ២-ទសសនៈននសកមតចរពះសងឃរាជកនះ កបើរកម្ភពជិរៈណ្ណមួយអានកហើ យ នឹងផតល់នវូ កសចរតអ ី ងៀអាចោលហាន រសឡាញ់ោរសិរា ឬរបរបរិចោ ច រទុំងពួ ង មិនខាន។ ៣-សកមតចរពះសងឃរាជ តាមពិ ត្រពះអងគ ជាអនររ

មិនកមនអនររ

ជញខាងអរសរស្នស្តសតមួយមុខកទ

ជញករចើនមុខ (ពហុ វជា ិ ជ )។

៤-ោរកចះដឹងននរពះអងគ ជាោរកចះដឹងទុំងពី រផលូវ កដលររបុគល គ ណ្ណរនញង សត្វត្សកនះ ករបៀបផទម ឹ ពុុំ ៥-អនររ កោយ

ជញ

ន សូមបីកទវតារ៏រោបថាវយបងគរើ ពះអងគកដរ។

សូមបីរាងោយរទញឌករទមជិត្ដល់ នវូ មរណភាពកហើ យរ៏

កោររ៏មិនរពមក

ះបងៀោរងារដ៏របកសើររបស់ កោរកឡើយ

ករ

កោរយល់ ចាស់ ថា កសចរតស្ន ី ល ប់ ជាធម៌មិនកទៀង។ ៦-ផលូវកដលសកមតចរទងៀយង គឺតាមម្ភគ៌រពះពុ ទជា ធ ម្ភចស់ ឥត្កខាចះ។ ៧-ោរកស្នយរពះទិវងគត្ននសកមតច

ករបៀប

ននឹងោររលត្់ ននដួងរពះ

អាទិត្យនិងរពះចស្តនទ័។ ៨-អនររ

ជញករចើនរ ូប

ទិវងគត្រនញងសមរភូមិ”

នក

ខលះកទៀត្ថា

លថា “សកមតចរពះសងឃរាជ

នយងចូល

“ោរកស្នយទិវងគត្ននរពះអងគករបៀប ទុំព័រ-០១

ននឹង


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ោច់ ចរនតអគគស ិ នី ”។ ៩-កមនពិ ត្ អនររ

ជញរកមងគិត្ចុំក

ះកសចរតីលុំ

ររបស់ អនរផង សូមបី

ដឹងថារ ូបអាតាមអញរត្ូវរមឹត្យញចាប់ ទញរពលឹងឥឡូវកនះកហើ យ រ៏កោរមិនរ កគ ករ

ះខាលចកគលុំ

ប់

រកោយស្នរខលួនកោរ។

១០-ោរកស្នយទិវងគត្ននសកមតច

នកធវឲ្ ើ យកផនដីកនះរញ្ជ ួយឥត្ឧបម្ភ។

១១-បណឌិត្ោលម្ភនជីវត្ ិ រស់ កៅ

មិនសូវញញុំងចិត្អ ត នរផងឲ្យកគរព

កោត្ខាលចសញប់កសញងប៉ុនាមនកទ លុះដល់ រលត្់ សងាារ សូមបីកត្សរត្ូវកោររ៏ចះុ ចាញ់ កគរពគុណធម៌របស់ កោរកដរ រុន ុំ ិយយកឡើយពី ស្នមញ្ដ ជន។ ១២-ម្ភនរបកយជន៍អវីរញង ន ោរបួសកហើ យ

មិនសិរានូវមុខវិជាជផលូវកោរ

ផលូវធម៌ និងមិនកគរពតាមរពះពុ កទធវាទផង? ដូចជនពុ ររលួយ ម្ភនរបកយជន៍ អវី?

នរគន់ កត្ចកងអៀត្សងគម និងខូចរិត្យ តិ សសងគមប៉ុកណ្ណ ា ះ។ ១៣-អនរណ្ណបួសកហើ យដឹរនាុំកគឲ្យស្នគល់ ផូវល លអអារររ់

លគឺ

សិរាគមពីរ ដីោនូវវិជាជកផសងៗកហើ យរបរពឹ ត្រត ត្ឹមរត្ូវលអ អនរកនាះកទើបកឈាមះថា អនរបួសរត្ូវតាមសមណកភទ... ករ

ះថារពះពុ ទស្ន ធ សនាកដលរ ុងករឿងកៅករើត្

មរពី អនរបួស កបើអនរដឹរនាុំឱនងយ ស្នសនារ៏ចះុ តាមកនាះកដរ កោយកហត្ុថា របស់ អវីរ៏កោយរនញងកោរកនះកដលមនុសសមិនបកងកត្ ើ ? ១៤-ឱ

រមួយរុំសត្់ កអើយ!

អនរមិនទន់

នករៀនសូរត្កស្នះ

ករើត្រនញង

សម័យអរសរស្នស្តសតកយើ ងផុសកឡើងវិញកនះ រារត្ីទុំងឡាយកចះកត្កធវគ ើ មនាោរ ជានិចច រ ូបអនរនឹងកៅរនញងហវ ូងអនរារជន ករបៀបដូចជាកៅរនញងគុហាងងឹត្សូនយសុ ង។ ោលកបើកយើ ងគិត្កឃើញដូកចនះកហើ យ ទុំព័រ-០២

កយើ ងគួរនាុំគនបងាាត្់ បងាាញរូន


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រមួយរនញងកពលឥឡូវកនះកៅ

ឲ្យសមតាមកគលបុំណងននរបបស្នធារណរដឋកខមរ

កយើ ងកដលអាចឲ្យរូនកខមរកចះអរសររគប់ ៗគនករ

ះថា ៖

១៥-រូនម្ភនគុណគប់ កត្ម្ភនរ់ ជារូនរបកសើរ រូនលងងរា ៀ ប់ រយមិនរបកសើរ កទ ដូចរពះចន័កទ ត្មួយដួងអាចរម្ភចត្់ ងងឹត្អនធោរ ងងឹត្មិន

ន រងតារាទុំងឡាយ រម្ភចត្់

នកឡើយ។ (រសីហិកតាបកទសភាគ១ របស់ រពះភិរញា ៉ ង ខាត្់ វីរយ ិ បណឌិកតា)

១៦-បណ្ណ ត រូនបីពួរ គឺរន ូ មិនទន់ ករើត្មួយពួ រ រូនករើត្កហើ យស្នលប់ កៅ វិញមួយពួ រ និងរូនលងងម ៀ ួយពួ រ រូនពី រពួ រខាងកដើមជារូនគប់ របកសើរ ពួ ររូន ទីបីមិនរបកសើរកឡើយ ករ ឯពួ ររូនករោយទីបី

ះថា រូនពី រពួ រខាងកដើមកធវទ ើ រ ុ រា ពួយកត្មតងរ៏អស់ កៅ

កធវទ ើ រ ុ ម្ភ ា តាបិតាឲ្យលុំ

បកទសភាគ១ របស់ រពះភិរញា

ររគប់ ជហា ើ នកជើង។

(រសីហិកតា

៉ ង ខាត្់ វីរយ ិ បណឌិកតា)

១៧-ោរករើត្កឡើងននមនុសសងាយណ្ណស់

កត្ោរកធវខ ើ លួនឲ្យកៅជាមនុសស

ម្ភនរ់ នឹងកគមិនងាយកទ កតាងរបឹងករបងពាយមកទើប

នសករមច។

១៨-ោតរមឈូសកគកធវស ើ រម្ភប់ ោរ់ សព។ រីឯសុភមងគលសរម្ភប់ កត្ជនណ្ណ កដលកចះកររបជញ្ជ រ់រគប់ ោលៈកទសៈ។ ១៩-អនរកធវខ ើ ុំញបករមើកគ កត្ងធន់ រទុំលុំ កោយរកតតនងង ឥត្ លុំ

រ គងៀ

រកោយរត្ជារ់ កោយខយល់ និង

នរបកយជន៍អវីកស្នះ, ឯអនររ

ជញខុំបុំកពញត្បៈ កបើទរ ុ ជា

នកសចរតីសុខជាផល។ (រសីហិកតាបកទសភាគ២ របស់ រពះភិរញា ៉ ង ខាត្់

វីរយ ិ បណឌិកតា)

២០-ោរតាុំងខលួនមិនឲ្យជាខញុំកញ គ

កត្ង

នផលជាសុខដល់ ជវី ត្ ិ ,

កបើជន

ណ្ណរពមកៅរនញងអុំណ្ណចកគ ជនកនាះកឈាមះថាម្ភនជីវត្ ិ រស់ ដូកចានះកត្ើជនកបប ណ្ណវិញហន៎ កដលកឈាមះថាស្នលប់ ? (រសីហិកតាបកទសភាគ២ របស់ រពះភិរញា ៉ ង ខាត្់ វីរយ ិ -

ទុំព័រ-០៣


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្ បណឌិកតា)

២១-ជនអាប់ ឥត្រ

ជាញ សរម្ភុំងខលួនកហើ យសរម្ភុំងកទៀត្ ទុរបរមញងរគន់

កត្បករមើជនដនទជានាយ ករ

ះរ

ថានរទពយ ដូចស្តសតីផ្កកម្ភសត្ុបកត្ងខលួនឲ្យលអ

ទុរសរម្ភប់ កត្បុរស។ (រសីហិកតាបកទសភាគ២ របស់ រពះភិរញា ៉ ង ខាត្់ វិរយ ិ បណឌិកតា) ២២-រពះពុទជា ធ ម្ភចស់ ជយ ួ កយើ ង

នលុះណ្ណកត្កយើ ងជួយខលន ួ ឯងផងកដរ។

២៣-ោរកដលកគមរសុុំសនលឹរកននត្ពី កយើ ង ករ

ះកត្កគចងៀសុីកងលម ើ កយើ ង

ធរណី ក

កហើ យដល់ កគ

លកលងមរករបរកយើ ងកទៀត្

កគលុត្ជងគងដ ៀ ល់ ធរណី

នសនលឹរកននត្កហើ យ

កត្ើកយើ ងរត្ូវកធវដ ើ ច ូ កមតចហន៎ កទើប

កគធារ់ នដូច

ចិត្ប ត ុំណង? ២៤-មនុសសមិនរត្ូវអួត្អាងថា គមននរណ្ណក គិត្រុឲ្ ុំ យកគក

នមួយជីវត្ ិ កទ កត្រត្ូវ

នករចើនដងកពរ។

២៥-ោរករជើសករើសអនរត្ុំណ្ណងកយើ ង ភាគ មិនដូចជនលងងកៀ

លថា ក

ពិ

រជាងោរករើសរូនរបស្នរត្ី

ះឲ្យនរណ្ណរ៏ដច ូ នរណ្ណកដរកនាះកទ.....ករ

ថា អាយុ ជវី ត្ ិ ននរបកទសជាត្ិ រត្ូវកផញើកៅកលើអនរត្ុំណ្ណងរបស់ ផងកយើ ងមួយកផនរ ធុំ មិនគួរកយើ ងយរសុំបររគុំមរទះកលងកនាះកទ។ ២៦-ោរកដលកគឲ្យកយើ ងសុី មរកត្ពី កគចងៀសុីពីកយើ ង។ ២៧-អនររ

ជញកៅកៅករៅទីរបជុើ អួត្ករអងោអងណ្ណស់ សូមបីកត្រពះរ៏កគ

ហា៊នកចាទកឆលយ ើ កដរ កត្តាមពិ ត្កៅទីជន ើ ុំស ុ ូមបីកត្នដកសទើរមិនហា៊នកលើរផង រុុំ និយយកឡើយកៅជកជរកវរកញរររោរខុសរត្ូវ!

កត្ើកយើ ងរត្ូវករជើសករើសជន

របកភទណ្ណឲ្យកធវជា ើ កភនរជារចមុះរបស់ ផងកយើ ង? ២៨-អនររ

ជញកត្ងកណនាុំយុវជនឲ្យកបរមុខកៅររកសចរតច ី ករមើន

ទុំព័រ-០៤

មិន


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កដលកណនាុំឲ្យមនុសសកៅររកសចរតវី នា ិ សកទ កោរកៅកត្ករ

សូមបីកត្សរត្ូវរបស់ កោររ៏

សរបណី ជានិចច ដូចមហាត្មះគនធីជាអាទិ៍។

២៩-សកមតចរពះសងឃរាជជាម្ភចស់ រទងៀកស្នយរពះទិវងគត្កមនពិ ត្ កត្រពះ ឧត្តមគត្ិននរពះអងគកៅរស់ រកវើរជានិចច កហើ យរឹងរិត្កត្កលចឮរគប់ ទិស កមើល កៅសូមបីកត្រពះឥនទ រ៏កសងើចសរកសើរកដរ រុថា ុំ កឡើយកត្អនររ ៣០-កសចរតល ី រអ បស់រពះអងគ កត្ងករ ររណ្ណ ុ

នកធវឲ្ ើ យកបះដូងខញុំរញ ពះអងគរស ៣១-វត្តជាស្នែនមកនារមយផង!

រកនលងកោះទុរស ា ត្វររុំ

ជញសរលកោរ។

សរបណី មរកលើទល ូ រពះបងគកើ យើ ងខញុំ ញ

ប់រសក

ននឹររពះអងគលុះរស័យសងាារ។

ជារកនលងពា

លករាគលងងកៀ លលផង!

ជា

កតារយ៉រផង និងជារកនលងករៀបចុំរមមវធ ិ កី ៅោន់ ឋាន

និ វ នផងននសត្វកោរទួកៅ។ ៣២-រពះពុ ទស្ន ធ សនាម្ភនត្នមលរររបម្ភណមិន

នកឡើយ,

ករ

បករងៀនមនុសសឲ្យស្នគល់ របភពននកសចរតស ី ុខ កសចរតទ ី រ ុ រា គប់ យ៉ង...។ ៣៣-កសចរតរី

ថានរបស់ខុំញម្ភនកត្មា៉ងកទគឺៈ សុុំឲ្យអនរផងអាណិ ត្កមតាត,

កទះបីកដើរកៅទីណ្ណរុឲ្ ុំ យម្ភនឧបសគគរាង ុំ រាកលងរុំរ ៣៤-មុននឹងកគក

រមនុសសណ្ណម្ភនរ់

កតារយ៉ររនង ញ ទីកនាះកទៀត្។

កគកត្ងកធវល ើ អនឹងអនរកនាះមុនជាដ

រាប។ ៣៥-រគន់ កត្កឃើញជនកដលកធវល ើ អភាលម

រុអា ុំ លសរកសើរថាជាមនុសស

រត្ឹមរត្ូវ តាមពិ ត្ជនពុ ររលួយរ៏វាកចះកធវប ើ ុណយកហរឋិ នកដរ កដើមបីបុំ

ុំងអុំកពើ

ពុ ររលួយរបស់ វា។ ដូកចនះរត្ូវពិ ចារណ្ណឲ្យលអិត្លអន់សឹមោរ់ ជកើ នឿ។ ៣៦-ជនខលះយរស្នសនាកធវជា ើ រនាុំងកដើមបីក ណិ ជជរមមផង ោរ់ រហ ុំ ុ សផង។ ទុំព័រ-០៥

របកញ្ហឆត្កយើ ងផង!

កធវើ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

៣៧-ជនរុំហិល កគកធវើជាឈរកឈាមះរស្នងវត្តអារាម តាមពិ ត្កបរជាយ រទីកនាះកធវជា ើ កចត្ិយ ឬម៉ុងសរម្ភប់ រប់ កខាមចរគួស្នរកគកស្នះ សូមបីកត្ចកនាលះកធវើ ផលូវកដើររ៏គមនកដរ។ ៣៨-កបើកយើ ងអាណិ ត្រសឡាញ់ស្នោដើបូងកហើ យសអប់ខលួនកយើ ង

ម្ភន

ករឿងអវីបនតិចបនតួចនាុំគនបតឹងផតល់ចះុ រុខ ុំ ចីស្នតប់ បុរាណភាសិត្កឡើយ។ ៣៩-គណៈរមមោរជាត្ិ រនញងោរកណនាុំបរករប

រយកខមរ

នកលើររពះអងគជារពះអគគមគគញកទទសរ៍ដក៏ ឆនើម រពះអងគរទងៀ

នជួយបរករប

រយកខមរតាុំងពី

កដើមរុំកណើ ត្កខមរយនរមមកមល៉ះ...(គ.ខ)។ ៤០-រពះអងគ ពី រពះកយបល់

នគុំរទជាទីបុំផត្ ុ ចុំក

និងោរបរករប

ះអងគោរខមរយនរមមសិរា ករៅ

រយកខមរ រពះអងគ

នផតល់អត្ែបទជាករចើនមរ

អគគកលខាធិោរោឋនអចិនស្តនតយ៍កខមរយនរមម កដើមបីកលើរសទួយភាស្នជាត្ិ និងទ សសនាវដតខ ី មរយនរមមឲ្យម្ភនពនលឺរត្ចះរត្ចងៀរគប់ កពលកវោ...(គ.ខ)។ ៤១-កបើកយើ ងកស្នរស្នតយរពះអងគរសឡាញ់រពះអងគ

រត្ូវកគរពរពះអងគ

កោយកគរពតាមឱវាទ ឬទសសនៈរពះអងគរប ុុំ ីឃ្លលត្! ៤២-សកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្ ជារពះអគគមហាបណឌិត្មួយរពះអងគ រនញងសត្វត្សទី២០។ ៤៣-រនញងកពលរស់ កៅ រម្ភលុំងទុរកឡើយ

ករ

រត្ូវខុំរបឹងកធវោ ើ រកដលម្ភនរបកយជន៍រុុំសុំនច

ះរម្ភលុំងកនាះកបើឲ្យកៅកសងៀម

គងៀកត្រត្ូវរិលករចងយចុះ

រាល់ កពលកោយអុំណ្ណចជរា។ (សកមតច ហួ ត្-តាត្)។ ៤៤-បុគល គ ខវះសត្ិសមបជញ្ដ ៈ

រកមងរសវឹងរនញងកោរ

ជាប់ ចត្ ិ កត ៅរនញង

កោរ មិនចងៀករើខលួនកចញចារកោរកនះកឡើយ។ (រពះមុនីកោសលយ សូរ-ហាយ) ទុំព័រ-០៦


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

៤៥-អនររ

ជញកត្ងពាយមបកងកត្ ើ ស្នមគគធ ី ម៌រគប់ ឥរិយបទ។

(រពះមុនី

កោសលយ សូរ-ហាយ) ៤៦-ពុ ទវធ ចនៈជាម្ភតាទសសនវិជាជ,

ជាម្ភតាសីលធម៌

និងជាម្ភតាវិទា

ស្នស្តសត... សរម្ភប់ មនុសសទួកៅ។ ៤៧-ទសសនៈកនះម្ភនន័យថា ោរបងាាញរបកយជន៍ ោរចងអញលករគះថានរ់ , ោរអប់ រស ុំ ីលធម៌និងោរកណនាុំមនុសសឲ្យកៅររករត្ើយននសុភមងគលរ៏ថា  

ទុំព័រ-០៧

ន។


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ១ ទស្សនៈចំព

ោះពេមរយានកមមស្ក ិ ា

............................ សកមតចរពះសងឃរាជ រទងៀម្ភនរពះកយបល់ កៅកលើកខមរយនរមមសិរា ថា

“របកទសកខមរម្ភនភ័ពវសុំណ្ណងខពងខ ៀ ពស់

នទទួលឯររាជយវបបធម៌រង ឹ រឹត្កត្

ចាស់ ោស់ កងមកទៀត្ ពិ កសសរនញងវិស័យសិរាធិោរជាត្ិចាប់ តាុំងពី រកុំ ណើ ត្ កខមរយនរមមសិរាមរ។ ជើហរវបបធម៌ជាត្ិ ពឹ ងកផអរធុំកៅកលើអរសរ និងភាស្ន កខមរ

រ៏ដច ូ ជាពឹ ងកផអរកៅកលើកខមរយនរមមកនះកដរ

កោយស្នរកត្កខមរយន

រមមកនះ រត្ូវចាត្់ ទរ ុ ដូចជាយនផទញរយរចុំកណះវិជាជជាភាស្នបរកទស មរោត្ រត្ោងផសពវ ផាយជាភាស្នកខមរឲ្យរជាបដល់ ជករតមជឈោឋន មិនរត្ឹមកត្សិសានុសិសស រគូ

ធាយប៉កុ ណ្ណ ា ះកទ កងមទុំងដល់ របជាពលរដឋរគប់ របកភទ រគប់ វ័

យកងមកទៀត្ផង។ តាមជើកនឿរជះថាលកពញលរាណៈ កលើត្នមល និងមកធា ភាស្នជាត្ិ កខមរយនរមមសិរារ រគប់ ភម ូ ិសិរាទុំងទបទុំងខពស់

រដជាអាចបករមើោរករៀន និងោរបករងៀន

នទុំងអស់ ។

ភាស្នជាត្ិណ្ណរ៏ដច ូ ជាជាត្ិណ្ណកដរ រសួល

និងលរាណៈពិ

កត្ងកត្ម្ភនសភាពលរាណៈងាយ

ររប់ កៅោយឡុំជាមួយគនជាធមមតា។

ទុរជាម្ភន

សភាពលរាណៈដូកចនះរ៏កោយ រ៏ភាស្ននីមួយៗ កត្ងកត្ម្ភនរបួនចាប់ របស់ ខលួន កៅតាមសម័យោល។ ោរខិត្ខុំត្រមឹមត្រមងៀគនលងភាស្នឲ្យ ឯរភាពកៅរនញងរងវងរ ៀ បួនចាប់ សុទធ ទុរជាោរពិ

នរត្ឹមរត្ូវ ម្ភន

សមតាមកបបបទវិទាស្នស្តសតកពញទីចាត្់

រមួយកដលអាចបណ្ណ ត លមរអុំពីោរវិត្ន ត ៍ននសងគមមនុសស ត្រមួវ ទុំព័រ-០៨


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

មនុសសឲ្យកដើរកលឿនមុនរបួនចាប់ ឬកដើរងារកចញពី របួនចាប់ កដើមបីរបកយជន៍ កសដឋរច ិ ជា ច ត្ិ និងឯរភាពជាត្ិ ឬរ៏មរអុំពីោរមិនចុះសរមញងគនរវាងកបបចាស់ និងកបបងមី

ឬមួយមរអុំពីដកើ ណើ ររចបល់ ននវបបធម៌កដលមិនចាស់ ថាជារបស់

ខលួន ឬរបស់ កគ។ ភាស្នកខមរសម័យកខមរយនរមម

នរោយខសញលវិញកោយស្នរកត្ ម្េតរយាន

កនះខលះកដរ កត្ោរប៉ះទងគច ិ កនះ កតមជាអង្គការជាតិ និយត បកចចរកទស បរកទសជា ស្តសកឹត្

នប៉ះទងគច ិ នឹងឧបសគគកបប

ផតល់អាទិភាពធុំទោ ូ យរនញងោរបរករប

រយកពចន៍កខមរសុទៗ ធ មុននឹងកបរកៅររ

រាុំង អងៀកគលស ពី ករ

រយ

រយ

លី សុំ

ះកត្យល់ ថារត្ូវញញុំងវិវត្តន៍ភាស្នកខមរឲ្យរសបកៅ

តាមកគលចាប់ កខមរបុរាណ។ កោយោរោតប់ យរគុំនិត្កនះជាកគល កខមរយនរមមសិរា គ្ម ម នផល ព្រម្យាជន៍អី វ ម្

ម្ៅរម្ង្កើតការរិបាកថមម្ី ៅម្លើ ការរិបាកចាស្់ ម្

យ ើ ។ មិនយូ រមិននប់ កខមរយនរមមនឹងោលយកៅជាភានរ់ ងារចមបងមួយរនញង

ោរកោលភាស្នជាត្ិឲ្យកលឿនកៅមុខទន់ ោរចាុំ

ច់ ននសងគមកខមរ

សម័យ

សងគមរាស្តសតនិយមពុ ទស្ន ធ សនា...។ អាតាមម្ភនជើកនឿស៊ប់កលើអងគោរកខមរយនរមមកនះកហើ យ

កពញអធា-

រស័យចូលរ ួម សហរបត្ិបត្តោ ិ រជាមួយ កោយគមនគិត្ដល់ ោរបងៀខាត្កពល កវោ និងកនឿយោយពលកស្នះកឡើយ។ ភនកុំ ពញ, នងងទី៩ រញ្ហដ ១៩៦៨ សកមតចរពះសងឃរាជគណៈមហានិោយ ជួន-ណ្ណត្   ទុំព័រ-០៩


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ២ កាព្យរ ំឭកអ្ំព្ីអ្កសរខ្េមរ រពះរាជនិពនធន៍សកមតចរពះសងឃរាជ គណៈមហានិោយ បទ

រយ៧

អ្កសរខ្េមរ -អរសរស្នស្តសតរ ុងករឿងកោយស្នរកខមរ ពុុំ ហា៊នកបរកបរឲ្យភាលត្់ ខុស ជនកខមររគប់ គនទុំងរសីរបញស ពុុំ ហា៊នបងាញសឲ្យខូចបងៀ

-ជនកខមររសញះគនកលើរត្កមកើង ដើកឡើង

រយកពចន៍កោយផចត្ ិ ផចង ៀ

កខមរជារគហសែកខម រជាសងឃ ខុំរបឹងសរមងៀអរសរជាត្ិ

-អរសរវិបត្តជា ិ ត្ិវប ិ ត្តិ ខាចយខាចត្់ រាត្់ រាយោលយកឃលៀងឃ្លលត្ កហត្ុកនះកខមរកយើ ងរុរុំ វាត្ រត្ូវររាជាត្ិឲ្យរឹងបុឹង -កបើដង ឹ មិនដល់ រកុុំ ធវើកចះ ចុំកណះត្ិចត្ួចសតួចកសតើងសតឹង កបើចងៀចាស់ ោស់ រត្ូវរបឹងខុំ

ទុំព័រ-១០


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រុកុំ ដរសមងុំឲ្យកចះឯង -ចុំកណះករើត្ម្ភនករ

។ ះោរករៀន

រមជិលកអៀនករបៀនរុស ុំ កមតង កធវឲ្ ើ យកគកសងើចកគកោត្កររង ស្នលរ់ កសលងកទរុរុំ ះិ គន់ កគ

-រត្ូវរិះគន់ ខលួនឯងជាមុន រុឲ្ ុំ យស៊យស៊ុនខុសទកទ កបើឆល ង ់ ពុុំយល់ រត្ូវសួរកគ ឥត្កថារអវីកទនងលកទកត្ើ

-បុរាណថាកថារអីនឹងនដ នងលអីនឹងម្ភត្់ ក

លកសើកវើ ុ

ករៀនកៅសួកៅកទើបរគន់ កបើ កអើកពើ ចងៀកចះរបកសើរណ្ណស់

-ចាស់ ថាកបើលងងរ ៀ កុុំ ធវកើ ចះ កបើម្ភនចុំកណះឲ្យជារ់ ចាស់ កបើកសតើងកហើ យចងៀឲ្យ

នរោស់

រត្ូវកងមររម្ភស់ ផសុំស្នច់ គន

-អបសទបប៉ះប៉ុនយរររម្ភស់ រុចា ុំ ុំងរុរុំ ចាស់ ហួសម្ភរតា ប៉ះផសុំផភ ញុំគ ត្ ជិ កទើបករើត្ជា កទលឬបកនាទរមួនជាងមុន ទុំព័រ-១១


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

-កបើកចះអរសរនិងភាស្ន ននជាត្ិណ្ណៗរុរុំ ជញលស៊ុន ងាប់ ស័ពទករបរស្នយោលយជាប់ រន ុ -សុនរត្ញនករបរស្នយោលយរតព ី ិ ត្ ោលកដលរ

រពធ នឹងករបរស្នយ

រត្ូវគិត្នាយអាយកោយពិ និត្យ ឲ្យកឃើញកសចរតជា ី កខមរពិ ត្ សឹមកររុផ ុំ ត្ តិ តាម

រយកគ

-រត្ូវករបឲ្យមរជាកសចរតី កដលកខមររបញសរសីអាចរិះករ ស្នតប់ យល់ មិនឆងល់កទើបកៅករប រត្ឹមរត្ូវតាមរ ូបកសចរតព ី ិ ត្

-អនរករៀនភាស្នជនបរកទស កទវកធវសកោយោរឥត្កបើគត្ ិ ោលខលួនរុំពុងករៀនរបឹងរបិត្ ករបផតត្ ិ ឲ្យចុំតាមរ ូបស័ពទ

-កភលចនឹរគិត្មរភាស្នខលន ួ ឲ្យយល់ សុំនន ួ កដលងាយស្នតប់ សមលឹងសកងកត្កត្រ ូបស័ពទ រ៏រស្នប់ កត្ករបខុសទុំងរសញង -អនរករៀនសុំស្តសកឹត្ឬ

លី

ទុំព័រ-១២


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ករបខុសកសចរតកី រ

ះភ័នផ ត ង ុ

យល់ ខុសទកទទុំងកដើមចុង ចូលរនញងវឹងស៊ុងខាមសអនរផង -ត្ិដៈឋ

លីករបថាឈរ

អនរករៀនឈល រ់វរអន់ មតងៗ រត្ងៀម្ភនកសចរតថា ី សងួនរគង ករបឆគងថាឈរកៅជាប់ ស័ពទ -

រាុំង “ព័ រកត្សួរឡាកត្”

(១)

កខមរកឆអត្ចិត្ជា ត ប់ កបរករបរ

ប់

អនរកដលមិនកចះឲ្យគនស្នតប់ បងាគប់ ថាឲ្យោន់ កលើរាល -មិនរ

ប់ ឲ្យគនដឹងថាទូល

កនះកៅរសមូលពុុំ រត្ោល រយកខមរថាទូលកលើរាល រត្ោលករបខុសពី

រយខលួន

-កត្ងោពយឲ្យរត្ូវតាមសមផសស តាមោពយចាស់ ៗកដលម្ភនចួន រុកុំ ចះកត្កត្ងតាមចិត្ខ ត លួន ឯោពយម្ភនចួនខុសត្រម្ភ -

រយអឺយនិងកអើយ សូរកផសងគន (២)

ដូចជាបអូនកអើយ

(៣)

កមតចកឡើយថា

ទុំព័រ-១៣


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ស្នតប់ បងមិនឮឬសងួនភាង កធវជា ើ មិនឮករ

ះរឹងខលួន

-រពះ

ទសកមតចរពះហរិររស

រទងៀ

នបញ្ហជរ់ កោយផទួនៗ

រនញងោពយរពះអងគកដលម្ភនចួន សុំនន ួ សមផសសឥត្ម្ភនឆគង

រវីគរួ កត្យរត្រម្ភប់ ពុុំ គរួ របញប់ ោត្់ រល ុំ ង រុំលុបកបបកនាះមិនរតាប់ រត្ង ខុសពី បុំណងអនររ

ជញចាស់

ម្ភនអនរកត្ងោពយខលះហា៊នថា កមតចមិនវាចាឲ្យជារ់ ចាស់ ករបើជារិរយ ិ ខុសស័ពទណ្ណស់ គួរផ្កលស់ សមតីកនះកចាលកចញ ជ.ណ ......................................... ១- Porter sur la tête ២-អានថា កអាើយ រុថា ុំ កអើយឬកអើយ។ ៣-អានថា បអូនកអាើយ ឬបអូនកណើ យ រុថា ុំ បអូនកអើយ។  

ទុំព័រ-១៤


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ៣ បុព្វពេតុអ្រ ិយធម៌ កពលរពះសុរយ ិ ករជៀងករជរកហៀបនឹងអសតងត្ គ នានងងមួយ

សកមតចរពះ

សងឃរាជ រពះងគរទងៀគងៀរញង ន ទីោន អារសមមកនារមយ សងាកត្់ រោកោះ រសញរ គងពិ សី កខត្តរព ុំ ងៀសពឺ ជិត្វត្តរកុំ ណើ ត្ននរពះអងគសកមតច រទងៀយងសនសឹមៗទត្ កមើលដើណ្ណុំកផសងៗ កដលរពះអងគ ដូចពុ ទភា ធ សិត្ មួយ

នោុំពីអាទិត្យមុន។ រពះោយវិោរកនះសម

នកចងថា ៖

១-អនតថំ ររិវម្ជេតិ អតថំ គណា ា តិ រណឌិម្ោ បណឌិត្រកមងកវៀរោរ កដលមិនម្ភនរបកយជន៍ ោន់ យរកត្ោរកដលម្ភនរបកយជន៍។ តាមពិ ត្

សកមតចតាុំងពី យុវវ័យមិនកដលបកងារើ កពលកវោកចាលកឡើយ

កបើរពះអងគមិនកធវធ ើ ម៌រ៏រពះអងគកធវរ ើ ច ិ ោ ច រអរសរស្នស្តសត ឬរិចោ ច រស្នធារណៈកដរ មិនកមនរពះអងគយងកៅអារសមមកនារមយ កដើមបីររស្នលរពះទ័យដូចជាជនធមម តាកឡើយ។

រពះអងគកត្ងយររពះរាជហឫទ័យទុរោរ់ នឹងបញ្ហាទឹរសរម្ភប់ អនរ

រសញរកៅទីកនាះ។ អារស័យដូកចនះកហើ យ កទើបរពះអងគជរ ី រសះដ៏ធុំលវឹងកលវើយ គួរ ជាទីករត្ររត្អាលននមនុសសកោរ។ រនង ញ កពលរពះអងគរព ុំ ុងទត្កមើលទរមងៀរសះ ម្ភនរុម្ភរម្ភនរ់ កឈាមះ គងៀ-សុំ ផល កដើរឱនៗត្រមងៀកៅរររពះអងគ។ កពលកនាះសកមតចរ៏បនលឺរពះសូរសីហនាង ថា ៖ -“ម្ភនលកៅរបញស មរទីកនះម្ភនរិចោ ច រអវីកដរ?” រុម្ភរសុំផល ករោយពី រោបថាវយបងគកើ ហើ យ រ៏កលើរនដរបណមយកឆលើយ ទុំព័រ-១៥


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ត្បកៅោន់ រពះនរបត្ីកោយសុំកឡងងនមៗ ៖ -“រោបទូលសកមតចដ៏ចករមើន ទូលរពះបងគម ើ រកនះ កោយម្ភនោរកងឿង ឆងល់សកមបើមណ្ណស់ កហើ យជកជរគនមិនោច់ ករសចកស្នះរពះអងគ។ -ឆងល់ករឿងអវីកៅរបញសថាមរកមើល៍! ភាលមកនះរុម្ភររ៏រោបទូល ៖ -“បពិ រត្សកមតចដ៏ជាទីកគរព! ទូលរពះបងគឆ ើ ងល់ថា កត្ើបុពវកហត្ុននអរិយ ធម៌កខមរមរពី អវីកៅរពះអងគ?” សុំណួរកនះ ញញុំងរពះចិនាតរពះអងគឲ្យកស្នមនសស នររកលង កហើ យរទងៀត្ប ៖ -ស្នធុ! ស្នធុកៅ! កៅឯងចងៀកចះចងៀដង ឹ ដូកចនះ តាករត្រអរណ្ណស់ តាមិន ចងៀកឃើញមនុសសលងងកៀ លលកឡើយ មិនចងៀជប ួ មនុសសររកលាមោាម គឺចងៀឲ្យម្ភន ចុំកណះម្ភនរទពយលមមចាយវាយដូចគន ករ

ះកយើ ងជាមនុសសដូចគន...។

កៅ! បុពវកហត្ុននអិរយធម៌កខមរកនះ គមនមរពី ណ្ណករៅពីស្នសនាកឡើយ។ ស្នសនា

ននាុំមរនូវផលរបកយជន៍ករចើនណ្ណស់

កនះ។ កន! កៅស្នតប់

នឬកទ? កបើមិន

ដល់ មនុសសកោរកយើ ង

នរុោ ុំ រ់ កលៀម រ

ប់ កោរតាចុះ

កោរតានឹងពនយល់ ឯង ឲ្យស្នគល់ យ៉ងចាស់ ោស់ ឲ្យអស់ ោរសងស័យណ្ណកៅ របញស! កពលកនាះសុំផលរុម្ភរម្ភនចិត្តររ ី កហើ យរោបបងគទ ើ ល ូ រពះអងគវញ ិ ៖ -“រពះររ ុណ្ណនងលវកិ សស! ខាលចកភលចកៅនងងមុខកទៀត្ ករ

ករ

ទូលរពះបងគអ ើ ស់ សងស័យកហើ យ

កត្ខញុំរញ ពះអងគ

ះសត្ិរបស់ ខុំញរពះររ ុណ្ណទន់ កខសោយណ្ណស់ ទន

ស! -មិនអីកទកៅ! កបើឯងខាលចកភលច ឬរសកពចរសពិ ល គួរកៅកៅររកមករៀន

របវត្តអ ិ រសរស្នស្តសតរបស់ រពះវីរយ ិ បណឌិកតា ភិរញា ទុំព័រ-១៦

៉ ង-ខាត្់

កដលបករងៀនពួ រ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

និសសិត្ននវិជាជឋានអប់ រខា ុំ ងអរសរស្នស្តសតមរអាន និងទុរជាឯរស្នរកៅ ករ កោរជាអនររស្នវរជាវមួយដ៏ចណ្ណ ុំ នមិនអាចោត្់ ត្នមល

នកទ... កណាើយកបើកៅ

អស់ ោរកហើ យ គួររត្ឡប់ កៅវិញចុះ កហើ យខិត្ខុំករៀនសូរត្ឲ្យកមនកទន... ទន់ វ័ យករមងខចីកដើមបីញញុំងជីវភាពកៅឲ្យនងលងូរន នឹងកគ! ចូរចករមើន! -“ស្នធុ! រពះអងគដម្ភ ៏ នបុណយ! កសនសបាយចិត្ណ្ណ ត ស់ កដល មរជួបនឹងរពះអងគម្ភនរពះទ័យករ

នករើត្

សរបណី ជនលងិងលងងឥ ៀ ត្ករើសមុខ ឬកពល

កវោដូកចនះ ខញុំរញ ពះររ ុណ្ណនឹងកៅររឯរស្នរកនាះ មរទុររបចាុំរគួស្នរមិនខាន... ខញុំរញ ពះអងគសូមរោបថាវយបងគោ ើ សិនកហើ យ...។ -កអើកៅចុះកៅរបញស! អានករចើនចករមើនវិជាជ! ករោយកពលសុំផលរុម្ភរកចញផុត្កៅ សកមតចរពះសងឃរាជជាទីកគរព ននកយើ ងរាល់ គនរពះអងគកសតចយងចូលអារសមមកនារមយវិញ កដើមបីពិនិត្យ

រយ

ងមកី ដលរពះអងគបរមញងនឹងបកនែមកៅរនញងវចនានុររមកខមរកទៀត្។ ចុំកណរគងៀ-សុំផលរុម្ភរ រ៏

នកធវដ ើ ើកណើ រកៅោន់ កគហោឋនវិញកោយ

សុវត្ែភា ិ ព។ ប៉ុនាមននងងបនាទប់ មរ រុម្ភរកនះ របស់ រពះភិរញា

៉ ង-ខាត្់

នទទួលកមករៀនរបវត្តអ ិ រសរស្នស្តសត

ដូចរតប ី ុំណងកមន។ រុម្ភរអានបកណតើរញញឹមបកណតើរ

កោយកពញចិត្រត បស់ ខលួនកពរ។ អត្ែន័យននកមករៀនកនាះម្ភនកសចរតី ៖ រនញងោរសិរាអរិយធម៌ ធម៌កនះកឡើង។ អនររ

កយើ ងគួរស្នគល់ បុពវកហត្ុកដលនាុំឲ្យករើត្អរិយ

ជញទកួ ៅកត្ងម្ភនកសចរតីយល់ ថាអរិយធម៌រគប់ របោរកត្ង

ករើត្មរពី ស្នសនា។ ស្នសនាបុរាណដូចជាស្នសនាឥសិប៊ត្៍

ឡូនី កហរពឺ

រសុី

ស្នសនារគិសត

ឬស្នសនាធុំៗ

ម្ភនស្នសនារ

ស្នសនាឥស្នលមប៉ុកណាះជាកដើម

ហម ណ៍

ពុ ទស្ន ធ សនា

សុទកធ ត្ជាថានលបណតញះវិជាជរគប់ របោរកដលជា ទុំព័រ-១៧


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

មូលកហត្ុឲ្យករើត្អរិយធម៌កឡើងរនញងកោរ។ របកទសទុំងឡាយកដលម្ភនកសចរតរី រ ី ចករមើនលូត្ោស់ កឡើង កត្ម្ភនវិជាជស្នសនាជាកដើមចម។ អនររបវត្តស្ន ិ ស្តសតជប៉ុនម្ភនរ់ រទុរថា ៖ ពុ ទស្ន ធ សនា សិលបរមម

ហត្ែរមម

នក

រ៏ករ

លសរកសើ

ននាុំកសចរតច ី ករមើនមរឲ្យរបកទសជប៉ុន។ ស្នែបត្យរមម ឧសាហរមម

រហូ ត្កៅដល់ ត្រូ យត្ស្តនតីម្ភនប៉ុកណាះជាកដើម

សុទកធ ត្ករើត្កឡើង កោយអារស័យពុ ទស្ន ធ សនា។ ដូកចនះ កយើ ងគួរចូលចិត្ថា ត ពុ ទធ ស្នសនាមិនកមនម្ភនត្នមលចកុំ

ះកត្ោររបត្ិបត្តតា ិ មផលូវចិត្កត ត្ប៉ុកណ្ណ ា ះកទ ម្ភន

ត្នមលដល់ ោរកជឿនកលឿនកៅមុខននអរិយធម៌ខាងផលូវកោររគប់ កផនរកទៀត្ផង។ កសចរតព ី ិ ត្ វិជាជស្នសនាម្ភនត្នមលខពងខ ៀ ពស់ណ្ណស់ សមគួរដល់ កយើ ងរគប់ គនហា៊នលះបងៀកពលកវោសបាយកដើមបីខុំសិរា

ករ

ះជាករឿងកដលរបកៅ

មនុសសឲ្យករើត្ធមមចរិយរបនពណី លអ

ទុំកនៀមទម្ភលប់ លអ

នាុំឲ្យបកនាទរបងៀរទ តី រ ុ ា

កហើ យនាុំឲ្យម្ភនរតស ី ុខករសមរានត ក

លគឺវជា ិ ជ ស្នសនា ជារបទីបអុជករទល

បុំភកលឺ ោរកមើលផលូវកដើររនញងជីវត្ ិ រគប់ ៗគន កហើ យកគចរុឲ្ ុំ យប៉ះទងគច ិ គន ឲ្យកចះកត្ នរតស ី ុខចរមញងចករមើន កនះ។ ត្នមលស្នសនាដូច

ជាមួយគនរអឹររអឺនករឿយរហូ ត្កៅកៅនាកពលងងឹត្ នក

លកនះ អនររ

ជញរា៉ប់ រងទួកៅ កហើ យអនរផងរ៏

នដឹងកហើ យកដរថា ត្នមលកនះមិនកមនម្ភនកត្ប៉ុកណាះកទ ម្ភនករចើនកលើសលប់ នឹងគណនារតារាប់ ឲ្យអស់ កជើងត្កៅកទៀត្

គឺម្ភនកសចរតច ី ករមើនរគប់ របោរ

របស់ មនុសសកោរសពវ នងងកនះសុទកធ ត្ករើត្កចញមរពី ស្នសនាទុំងអស់ ។

សូ

មបីកត្កពទយស្នស្តសត កដលកគករចើនកត្ចូលចិត្តថាជារបស់ ងរ មី ៏កោយ រ៏កៅម្ភន ោរទរ់ ទងពី ស្នសនា

ករ

ះវិជាជកផនរកនះ

ស្នសនាករចើនអនរកដរ។ ទុំព័រ-១៨

នករើត្មរពី អនរគន់ គត្ ិ ខាង


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ស្នសនាជាថានលបណតញះោរសិរា

ករ

ះម្ភនកត្វិជាជមួយកនះកទកៅរនញង

កោរ គឺវជា ិ ជ ស្នសនា កដលមនុសសកោរចូលចិត្ជ ត ញ ួ រវល់ បុំផត្ ុ តាុំងពី បុរាណ ោលនាយមរ។ កយើ ងជាកដើម ពា

ទីឋានស្នសនារគប់ ស្នសនា

ជាបឋមស្នោ

ដូចវត្តអារាមកៅរបកទសកខមរ

គឺស្នោកដើមបុំផត្ ុ ននពិ ភពកោរ

ជាមនទីរ

លករាគកដើមបុំផត្ ុ ននពិ ភពកោរ កមើលករាគលងងកៀ លលគឺអវិជាជ បុំកបើរកភនរ

ខាវរ់ មនុសសកោរ គឺឲ្យម្ភនវិជាជ កមើលកឃើញកសចរតព ី ិ ត្របស់ កោរកមើលករាគ រាងោយ ឯកោររគូកដើម គឺអនរបួសរនញងស្នសនា ពា មួយកទៀត្

ស្នសនាជាសងគមកដើមននមនុសសកោរ

សរម្ភប់ ផ្កលស់ បតូរកសចរតីយល់ កឃើញកៅវិញកៅមរ កសចរតទ ី រ ុ កា ៅតររហាយ ត្យរមមជាកដើម ករ

លទកទ បករងៀនទកទ។ ជាទីឋានជួបជុស ើ នទនាគន

ជារមណី យោឋនបកនាទរបងៀ

ជាវិជាជឋានបណតញះវិជាជរគប់ របកភទ ម្ភនវិជាជឋានស្នែប

ះមនុសសរត្ូវោរសុំណងៀលអវកិ សសកឆើត្នយ សរម្ភប់ ទរ ុ ជា

ជរមរអនរកដលខលួនគួរកគរពបូជា។ រ ួមកសចរតខ ី លីទីឋានស្នសនា ជាវិជាជឋាននាុំ ឲ្យករើត្ោររចនាដ៏វកិ សស កស្នភណភាពដ៏របណី ត្បញ្ច ង ៀ គឺោរលមអឥត្កខាចះ រគប់ របោរ។ កៅរបកទសកខម រ

កដលជាអនរោន់ រពះពុ ទស្ន ធ សនាមុឹងម្ភ៉ត្់ មួយ

កយើ ង

នកឃើញអរិយធម៌កដលករើត្កចញពី ស្នសនាយ៉ងចាស់ ោស់ ។ ដូចជារ រ

ស្នទរាជោឋនកៅទីឋានមហានគរជាកដើម

កៅរបកទសដនទកទៀត្ដូចជា

របកទសឥសុិបគ៍ របកទសឥណ្ណ ឌ របកទសចិនជាកដើម រ៏អនរផង ធម៌កដលករើត្កចញពី ស្នសនាពិ ត្រ ម្ភនមនទីរកពទយ

រដកដរ ក

វត្តជាមនទីរកពទយ។ល។

ងគ

នកឃើញអរិយ

លងាយៗ គឺោលកដើមមិន

ឯបញសគល់ សងគមកខមរពី បុរាណរ៏ករើត្

កចញពី ស្នសនាកដរ។ កោយកហត្ុកនះ វិជាជស្នសនាម្ភនត្នមលនឹងោត្់ នងលពុុំ ទុំព័រ-១៩


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ករ

ះជាកមអរិយធម៌ទកួ ៅ។ លុះអានចប់ កហើ យ សុំផលម្ភនចិត្រត រ ី រាយខុសរបររត្ី កចះកត្ទកនទញមិន

ោច់ ពីម្ភត្់ ថា ៖ ២-អនររ

ជញកត្ងសនសុំនវូ អនររ

ជញដច ូ គន

កត្ងរសឡាញ់មនុសសដូចគន

មិនកចះោរ់ កលៀមនូវោរណ្ណរបកសើរកឡើយ កហើ យកត្ងដឹរនាុំអនរផងឲ្យឈាន កៅររកសចរតច ី ករមើនជានិច។ ច ៣-បុពវកហត្ុអរិយធម៌កខមរ កបើអនរផង

នកររបកហើ យ មុខជាចងៀកររប

កទៀត្ មិនកចះជិនណ្ណយ។ ៤-វិជាជស្នស្តសតជារូនរត្ញ្ដ ូននទសសនវិជាជ។ ៥-ឱខលួនអញកអើយ ករើត្មរកតារយ៉រលុំ នសិរាឲ្យម្ភនចុំកណះខពងខ ៀ ពស់ដច ូ រពះអងគ រពះឱវាទននរពះអងគ ករ

កត្កណាើយចុះរត្ូវកត្កធវតា ើ ម

ះជីវត្ ិ រត្ូវកចញមុខត្ស៊ូ, ោរត្ស៊ូរ៏ករ

គិត្កឃើញដូកចនះកហើ យ សិរាផង រហូ ត្

ន!

រយ៉ងកនះ កធវើកមតចហន៎ ! នឹង

ះជីវត្ ិ ។

រុម្ភរសុំផលរ៏ខិត្ខុំរបឹងករបងកសវងរររ

រ់ ផង

នរបឡងជាប់ ជានិសសិត្ស្នស្តស្នតចារយដូចបុំណង។

សកមតចរពះសងឃរាជ រពះអងគជញ ួ នររកលងនូវោរអប់ រយ ុំ ុ វៈកដលសម្ភនរ់ រនញងវត្តអារាម ករ

ះសកមតចរទងៀកឆវងយល់ ថា ៖

៦-ោរសិរាជាអងគោររបស់ ជាត្ិ។ ៧-រ ូបោយកត្ងចាស់ ជរា, ឯកររកតិ៍ ឈាមះលអមិនកចះចាស់ ជរាកឡើយ, ទុំង ធម៌របស់ សបបញរសរ៏មិនកចះចាស់ ជរាកដរ។ ៨-កបើកចញពី វត្តកៅវិញ យ៉ងកហាចណ្ណស់ ឲ្យកចះធម៌អាងេខលះ កដើមបីចល ូ រនញងពិ ធប ី ុណយនឹងកគរុឲ្ ុំ យអងគញយទុរម្ភត្់ កសងៀម។ ទុំព័រ-២០


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កោយរពះអងគជាប់ រពះទ័យ

ចងៀឲ្យយុ វជន

នកសចរតស ី ុខករសមរានត

កទើបរពះអងគនិពនធរណ្ណ ុំ ពយមួយសតីអុំពីោរកសពគប់ ទុររគន់ ជារបទីបបុំភផ លឺ ូវល កៅ ោន់ រស តី ុខស្ននត។ កត្ើរណ្ណ ុំ ពយកនាះម្ភនខលឹមស្នរយ៉ងណ្ណខលះហន៎ ?

  កគនិយយរត្ូវគិត្ កត្រុុំទន់ វន ិ ិចយ ឆ័

ទុំព័រ-២១


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ៤ ឧបាយមិនស្លលប់ សម័យនងងមួយ ស្នមកណរ ស្នវយ-ស្នឯម ចូលរោបថាវយបងគស ើ កមតចរពះ សងឃរាជ កហើ យទូលសួរចុំក

ះរពះអងគថា ៖

-បពិ រត្សកមតចជាអម្ភចស់ ទូលរពះបងគច ើ ងៀដឹងថា កត្ើឧ

យអវីកៅកដលមិន

ស្នលប់ ? កពលកនាះសកមតចជាអម្ភចស់ រទងៀម្ភនរពះឱវាទកៅោន់ ស្នមកណរ ៖ ៩-ម្ភនលស្នមកណរ! “ោរមិនកធវសស្នមរត្ី ជាឧ ១០-ោរកធវសស្នមរត្ី ជាឧ ករ

ះថា

យមិនស្នលប់ !”

យស្នលប់ ។

រនញងកោរសននិវាសកនះសមបូណ៌កោយមនុសសឆក

ដូចជាសហររណ៍ កៅរសញរកោរតា រត្ូវអនតរាយអស់ ករ រហូ ត្ដល់ របធានរត្់

រមនុសស

ះកត្កធវសរបកហស

ត្់ ។ ស្នមកណររ៏សួរថា កត្ើករឿងកនាះម្ភនដើកណើ រយ៉ង

ណ្ណខលះរពះអងគ? សកមតចរ៏ម្ភនរពះបនទូលរាយរាប់ ករឿងកនាះថាៈ កៅសងាកត្់ រោកោះ ម្ភនសហររណ៍ កយើ ងមួយកឈាមះរោកោះ។ សហ ររណ៍ កនះករចើនកត្ទិញសករកដលអនររសញរកធវើ រ

នមរ។

ោរទិញកនះ

ខលះរ៏ឲ្យ

រ់ មុន ខលះរ៏ទរ ុ សិន កោយរបធានគមនកចញបងាកន់ នដអវីឲ្យម្ភចស់ សករកទ។ រីឯ

អនរម្ភចស់ របស់ រ៏មិនទរររបងាកន់ នដកដរ ករ លុះមរដល់ ននុំ កសនករៀល។

របធានសហររណ៍ កនាះយររ

រ់ អស់ ករចើន

អនររសញរដឹងោរមិនរសួលរ៏នាុំគនរជួលរចបល់

កត្មិនម្ភន

របកយជន៍អវីកស្នះ ករ

១៩៦៩

ះកត្ោរទុរចិត្គ ត ន។

ះថាៈ

១១-អនរកធវសស្នមរត្ីស្នលប់ គន ុំ ិត្ កទះបីម្ភនជីវត្ ិ រស់ កៅកឡើយ រ៏ទរ ុ ដូច ទុំព័រ-២២


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ជាស្នលប់ ករសចកៅកហើ យ។ ប៉ុនាមននងងករោយមររបធានរុំហិលកនាះ រ៏រត្់ រពមទុំងស្នពយរ

រ់ ោសយរកៅជាមួយផង។

ត្់ មិនដឹងធាលយរចរណ្ណ

ចុំកណរម្ភចស់ សកររ៏ករសរយុំ

កលងកចញ។ រីឯអនរកដលម្ភនគុំនិត្ គឺទរបងាកន់ នដរត្ឹមរត្ូវ រដឋោរម្ភនសមត្ែ រិចច

នជួយសងនងលរបស់ កនាះតាមចុំកណរខលួន ករ

ះថាៈ

១២-អនរកដលមិនកធវសស្នមរត្ី មិនស្នលប់ គន ុំ ិត្ កទះបីស្នលប់ កៅកហើ យ រ៏ ទុរដូចជាកៅរស់ ។ យ៉ងណ្ណមិញ កឡើយ ករ

រិចោ ច រអវីរ៏កោយ

បុគល គ មិនគួរកធវសរបកហសកស្នះ

ះមនុសសកយើ ងជួនលអ ជួនអារររ់ ររស្នមនមិនរត្ូវ ករបៀប

ននឹងទឹរ

កភលៀងកដរកននកអើយ! ចូរកននខិត្ខុំសិរារបួនចាប់ ផលូវកោរ ផលូវធម៌ ឲ្យលអិត្ លអន់រប ុុំ ីរាយម្ភយ

កររងនាុំឲ្យខូចស្នសនារបស់ ផងកយើ ង!

កពលកនាះស្នម-

កណររោបទូលរពះអងគវញ ិ ៖ ៙ រោបទូលសកមតចជាអម្ភចស់ ! ទូលរពះបងគន ើ ឹងកគរពតាមឱវាទរពះអងគ មិនខាន។ ៙ ស្នធុ! ស្នមកណរដ៏ចករមើន! កៅកធវកើ នះកៅកពញជារត្ូវណ្ណស់ , ករ

ថា ៖ ៙ បុំណ្ណច់ ករើត្មរជាមនុសស រុកុំ ធវខ ើ លួនឲ្យជាអនរបុំផ្កលញកោរ។ ៙ ករើត្មរជារូនរបញស រត្ូវកត្ខុំរបឹងបុំកពញររណី យរិចល ច ុះរតាកត្ សករមច។ ោរអវីមិនទន់ សករមច រុអា ុំ លរបញប់ ក ៙រ

លអួត្។

ុំបួនទ័ល ដប់ ទ័ល រុឲ្ ុំ យកត្ទ័លគុំនិត្។

កោយកហត្ុលងិត្លងង ៀ មិន

នករៀនសូរត្កហើ យកទើបរបធានលួចរត្់ យរ ទុំព័រ-២៣


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រទពយខលួនអស់ កហើ យកទើបស្នតយករោយ។ កបើកត្យ៉ងហនឹ ងរពះឯណ្ណករ ករើត្ កបើកយើ ងគមននិសស័យ ក

សកយើ ង

លគឺបញ្ហដស្នមរត្ីផងកនាះ! កោយរបោរថា ៖

៙ ជីវត្ ិ រាល់ រ ូបត្ិចណ្ណស់ , ប៉ុកនតកយើ ងរត្ូវរបឹងករៀន របឹងររ របឹងគិត្ របឹង របរពឹ ត្ល ត អ ហារ់ ដច ូ ជាកយើ ងនឹងម្ភនជីវត្ ិ រស់ កៅរាប់

ន់ ននុំ។

៙ រិចោ ច រដើបូង កត្ងកត្ម្ភនទស់ ខុសខលះ, លុះរតាកត្ស៊ប់ស្នុុំ កទើបមិន ភាលត្់ ភាលុំងខុសកទៀត្។ ៙

នរត្ូវមរពី ស្នគល់ ខុស, កបើមិនដូកចានះកទរររត្ូវពុុំ កឃើញកឡើយ។

៙ កឃើញកគងកកញុំ ងកើង រុុំចងៀចកចើងតាមកគហួ សម្ភឌខលួន, ប៉ុកនតមិនរត្ូវបនធូរ បនែយពាយមកឡើយ។ ៙ រុកុំ ថាកលកទសកគពុុំ ពិនិត្យ រុគ ុំ ត្ ិ ខលួនឯងថារបនព ពុុំ កធវសរបកហស រយសមតី នាុំឲ្យម្ភនភ័យដល់ អាតាម។ ៙ ត្ណ្ណ ា ជាកហត្ុ, កសចរតស ី ុខជាផល, ឧ

យរុំលត្់ ទរ ុ ជា ា កហត្ុ, និករាធ

ធម៌ (ធម៌រល ុំ ត្់ ទរ ុ )ា ជាផល។ កនះជាសចចធម៌ពិត្ណ្ណស់ ។ កសចរតរី ជាលករៅកវងនងយបនតិច

កត្កបើកននខុំរះិ គិត្វាកៅកលើកគរ

កស្នះ កហើ យគមនអវីកដលធុំជាងខួររាលកយើ ងកទ... ចូរកននចាុំចះុ ! ៙ “រពះររ ុណ្ណនងលវកិ សស! ទទួលរពះរាជឱវាទ!” ៙ “អឺ! កៅរររុំឭរកមករៀនចុះ! របយ័ ត្អា ន ចារយសតីបកនាទស ករ

ះខលួនមិន

កចះ មិនចាុំ! កត្ចូរចាុំថា? ៙ របទុសកៅររអនរឥត្កទស រកមងធាលរ់ កទសមរកលើខលួនវិញ។ ៙ ជាត្ករបងនិងទឹរមិនសុីគនយ៉ងណ្ណ បុណយនិង សកមតចម្ភនរពះរាជបនទូលចប់ កហើ យ ទុំព័រ-២៤

បរ៏យ៉ងកនាះកដរ។

កទើបរពះអងគយងចូលកៅោន់


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រកនលងថាវយបងគន ើ ឹរគុណរពះសម្ភមសមពញទដ ធ ច ូ សពវ ដង។ រពះអងគរទងៀទត្កសៀវកៅកផសងៗ

លុះចប់ នមស្នករកហើ យ

កដលម្ភនរបកយជន៍សមដូចគថារនញងរសីហិ

កតាបកទសកចងទុរថា ៖ ៙ “អនររ

ជញកត្ងករបើោលកវោឲ្យរបរពឹ ត្កត ៅ កោយោររមានតោពយ

ស្នស្តសត។ មនុសសលងងកៀ ត្ងករបើោលកវោឲ្យរបរពឹ ត្កត ៅ កោយោររបរពឹ ត្កត សច រតវី នា ិ ស កោយោរកដរនិងកោយោរកឈាលះទស់ កទង”។  

ទុំព័រ-២៥


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ៥ កតញ្ញូ តា

ភាវៈននអ្នកដឹងគុណ (បទោរគត្ិ) រត្ញ្ដ ូតា ម្ភនន័យរ

ប់ ថា

តាមកបបគុំរ ូ

ជនរត្ញ្ដ ូ

រត្ូវកត្របរពឹ ត្ត

កដលរពះជារគូ

ប់ ឲ្យត្បគុណ។

ម្ភតាបិតា រគូឧបជាយ៍

សុទកធ ត្ករសបុណយ

ជនណ្ណរ៏កោយ

កដលកគម្ភនគុណ

រ៏ជាករសបុណយ

កដលរត្ូវស្នបករ

ះ។

បណតញះពូ ជបុណយ រនញងករសជាគុណ

រុឲ្ ុំ យម្ភនកម្ភះ

បុណយនឹងករើត្ករើន

ចករមើនឥត្កខាចះ

រត្ូវម្ភនចិត្កត ស្នមះ

រុល ុំ ុបគុណកចាល។

រុរុំ គន់ កត្ថា ម្ភតាបិតា

ម្ភនគុណជាកគល

ម្ភត្់ ថារត្ូវត្ប

គុណរុកុំ ចាលៗ

កធវកើ ដរករស្នលៗ

កស្នះកត្កគថា។

ជនអនរត្បគុណ រពះពុ ទម្ភ ធ នបុណយ

រទងៀរតាស់ កទសនា

សរកសើរញឹរញយ

ម្ភនរនញងស្នស្តស្នត

គមពីរដីោ

គួរកយើ ងចងចាុំ។

កចះចាុំកហើ យកធវើ កោយចិត្កត អើកពើ

ឲ្យស៊ប់ឲ្យស្នុុំ

ទុំព័រ-២៦

ឲ្យសនិទដ ធ ង ឹ គុណ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

គុណកត្ងកងទុំ

ពុុំ កមនកខទចខាទុំ

ករ

ះត្បគុណកទ។

ជនម្ភនចិត្កត ខសោយ ករចើនកត្កធវសកធាលយ

រមិលគុណកគ

អាងករពងសុំណ្ណង

ពី រញង ន បុកពវ

របកហសកធវសកទវ

រពកងើយរកនតើយ។

អនររ

ជញរ

ប់ ថា

ជនរបញសរសីណ្ណ

លុបគុណកចាលកហើ យ ជនរបញសរសីកនាះ

ពុុំ ម្ភនសុខកសបើយ

យូ រប៉ុនាមនកឡើយ រុំពុង

ករងកត្ធាលរ់ ខលួន។

នសុខ

រស្នប់ កត្ម្ភនទុរា

កចញមរផទួនៗ

ឲ្យផលរុំណ្ណច

កឃ្លរកៅឥត្សងួន

កទសមរពី ខលួន

រមិលគុណកគ។

កទ ត កគខឹង ករ

ះខលួនរឹងត្អឹង

ជិះជាន់ ឥត្កលា

អាងបុណយបុកពវ

កទសបចចញបបនន

ភ័ពវករពងបុកពវ

កបើម្ភនរ៏ផ្កអរ។

កទសរមិលគុណ រារាុំងមុខបុណយ បងមវី ិ

ករពងឲ្យសរម្ភរ

បងអងឈ ៀ ប់ សិន

ឲ្យផលឥត្រស្នរ

ករ

បុណយ

នឱោស។

បចាស់ ងមី

កត្ងកត្រុំនព

ពុុំ កមនកផតសផ្កតស

ោលម្ភនចកនាលះ

រត្ូវកពលសរស្ន៊ន

ហារ់ ដច ូ របោស

ប់ ថារត្ូវអញ។

កចញមុខផតល់ផល សុខទុរឲ្ ា យដល់

ជនណ្ណកដលោញ់ ទុំព័រ-២៧

រស្នងបកងកត្ ើ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រុំកណើ ត្ជាអញ

អញជាសម្ភលញ់ រីបុណយឬ

រត្ូវអញឲ្យផល។

កដលម្ភនសភាព

ជារមមកត្ងផតល់

សុខទុរឲ្ ា យជន

អនរកធវឲ្ ើ យដល់

នូវរតស ី ល់ វល ឿ ់

ឬរតស ី ុខស្ននត។

បកត្ងរារាុំង បុណយឲ្យកៅគុំង

ផ្កអរសិនពុុំ

កចញមុខឲ្យផល

ជាសុខសរម្ភនត

អនរកធវកើ ត្ង

ទទួលរងទុរ។ ា

បុណយរ៏រារាុំង បឲ្យកៅគុំង

ផ្កអរពុុំ កចញមុខ

ករ

ះម្ភនឱោស

បុណយផតល់រស តី ុខ

សុទកធ ត្ម្ភនមុខ

ទីនទពី គន។

កហត្ុកនាះគួរជន រុកុំ ៅទរមន់

រនញងរតខ ី ជីខាជ

គួររស្នងបុណយ

ម្ភនគុណមហិ ម្ភ

កទើប

អនររសឡាញ់ខលួន។

នកឈាមះថា

វត្តឧណ្ណ ា កោម, ភនកុំ ពញ នងងទី២៦ កខធនូ ព.ស.២៥១២ គ.ស.១៩៦៨ រពះហសតកលខា សកមតចរពះសងឃរាជ ជ.ណ. កជាត្ញ្ហដកណ្ណ អ.ប.ស.-អ ម .រ.

  ទុំព័រ-២៨


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ៦ អ្នុស្សរពោវាទ ចំព

ោះយុវជនអ្នកពៅវតត នហពួ រយុ វជនអនររមសត្់ កបើរុុំ

នវត្តរជរអារស័យ

សមអនរនឹងឥត្ម្ភនត្នមល យប់ នងងហួសកៅឥត្របកយជន៍។ គួរអនររុកុំ ភលចវត្តលុំកៅ កទះអនរកចញកៅនងយរសកឡាច គួរដឹងគុណវត្តរប ុុំ កងាាច របកយជន៍និងផលផតល់ពុុំខាន។ កបើម្ភនកគសួរពី ោលករៀន ចុំកណះរកបៀនទុំងប៉ុនាមន អនររុន ុំ ិយយបកងវងោន រត្ូវរ រុកុំ

ប់ ថា

នកចះករ

ះវត្ត។

លបងអួត្ពួ ររសីៗ

រត្ូវសតីតាមរត្ងៀរប ុុំ ុំភាលត្់ បុំកផលងបុំកផលស ើ បុំកភលចវត្ត កររងកទសទញទត្់ ឲ្យវិនាស។ យវត្តជាភាជន៍ម្ភនរពលឹង ទុំព័រ-២៩


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

គួរនឹររុំពឹងរុទ ុំ ីសទស នាមុឺនមស្តនតីមរពី រាស្តសត គឺរាស្តសតកឡើងកៅជាមស្តនតី។ យផទះ

យវត្តដច ូ ជាគន

ចកមអត្អាតាមម្ភនជីវី កឆអត្កហើ យករៀនសូរត្កចះកខទចខទី មុនីករើត្ម្ភនកោយស្នរវត្ត។ ស្នធុ! សូមឲ្យអនរ

នសុខ

នីរទុរន ា ីរភ័យសិរភ ី រ័ ទ ជាជនសបបញរសរបស់ រដឋ ម្ភនកបបម្ភនបទរបកសើរកហាង។

សកមតចរពះមហាសុកមធាធិបត្ី ជួន-ណ្ណត្ កជាត្ញ្ហដកណ្ណ នងងទី១៦ ឧសភា ១៩៦៣ ទសសនៈរពះអងគរត្ងៀរកនលងកនះ ណៈមួយអងគ

បញ្ហជរ់ ឲ្យកយើ ងដឹងថា

រទងៀពិត្ជាសម

ម្ភនរពះទ័យអាណិ ត្កមតាតដល់ យុវជនររីររសកមបើមណ្ណស់

កហើ យចងៀឲ្យកត្ខុំករៀនសូរត្ រុប ុំ កណតត្បកណ្ណ ត យកៅតាមយថារមម ដូចមនុសស ជើនាន់ មុនកទៀត្។

ទុំព័រ-៣០


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

 

កថាទី ៧ ការពស្ព្គប់ គប់

លករងរាលកៅររខុស

គប់ រ

ជញរសីរបញសករង

នរត្ូវ

គប់ មិត្អ ត បលរាណ៍ករងអារសូវ

ខុសរត្ូវករើត្ពី ោរកសពគប់ ។

គួរករជើសករើសររជនរបញសរសី

កត្ើម្ភនធម៌អវីជារបភព

កបើកឃើញចាស់ កហើ យគួរកសពគប់ ឬរត្ូវកត្ឈប់ រុុំរវល់ ។ កបើតាមឱវាទរពះសមពញទធ

វិសុទរធ ទងៀធម៌នីរមល

គួររជាបថាកបើកឃើញបុគគល

យល់ ខុសពុុំ គរួ កសពគប់ កឡើយ។

សូវកៅម្ភនរ់ ឯងរបកសើរជាង

គួរកជៀសគួរវាងជនកតាះកត្ើយ

មិនោន់ តាមធម៌ជាកោះករត្ើយ

រពកងើយកោយយល់ ថាខលួនរត្ូវ។

សកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្ កជាត្ញ្ហដកណ្ណ អនររ

ជញ

គឺអនរម្ភនគុំនិត្រ

សុចរិត្យុ ត្ធ តិ ម៌ខាជប់ ខជួនផង។

ជាញយល់ ខុសរត្ូវ

រពមទុំងរបរពឹ ត្តោន់

ល គឺអនរលងងកៀ លល។ អនរោន់ របកយជន៍ពីរគឺ

របកយជន៍អនរដនទនិងរបកយជន៍ខលួនឯង។  

ទុំព័រ-៣១


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ៨ ស្ុភាស្ិតគួរចងច ំ-អ្នុវតត ៙ ោរអមាល រុអា ុំ លក ៙ឧ

លអួត្មុន។

យរលកសើរៗ ពុុំ កសមើគន ុំ ិត្ករៅ។

៙ រុំណ្ណចឈាលន ៙កសពគប់

ន ម្ភនករឿងពុុំ សូវរស្នរ។

លៗនាុំកៅររខុស កសពគប់ រ

៙ សូវកៅម្ភនរ់ ឯង គួរកជៀសវាង

ជញរបញសរ

ជញនាុំកៅរររត្ូវ។

បមិត្។ ត

៙ ចិត្ឥ ត ត្កភនរៗ ឥត្ចិត្ត អនរគិត្លអិត្កទើបអាចយល់

ន។

៙ កមើលងាយអនរផង នាុំឲ្យរនលងចាប់ ។ ៙ រអិលម្ភត្់ ករចើនកត្ភាលត្់ កសនៀត្។ ៙ កសើចោអរោអយ នាុំឲ្យស្នតយករោយ។ ៙ ោប់ បុំពងៀរងៀចាុំទឹរកភលៀង កភនរមិនកឆមៀងកឃើញមិនសពវ ។ ៙ កធវកើ រសទន់ ម្ភនកភលៀង ករសរករចៀងទន់ ម្ភនកភលង។ ៙ កពលរត្ូវកដើរកបរជាកដរ ខជិលហួ សកពរនាុំឲ្យលងង។ ៀ ៙ ម្ភនចកចសនររ អស់ ត្នមលគមនចុំកណញ។ ៙ បុំណ្ណច់ ករើត្មរជាអងគរបញស រុរុំ បរពឹ ត្ខ ត ុសពី ធម៌ចាប់ ។ ៙រ

ុំបួនទិញ ដប់ ទិញ រុទ ុំ ិញរបស់ កថារ។

៙ រុស្ន ុំ ត យគុមពកចរមួយគុមព។ ៙ រុស្ន ុំ ត យអាចម៍កគមួយគុំនរ។ ៙ កបើមិនកចះរត្ូវសួរកគ រុម្ភ ុំ នះយររគន់ កបើ។ ទុំព័រ-៣២


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

សុភាសិត្ទុំងអស់ កនះ ជាករឿយៗ កដើមបីឲ្យ

រពះអងគកត្ងម្ភនរពះបនទូលកៅោន់ ពួរយុ វជន

នកៅជាពលរដឋមួយរ ូបនងលងូរន នឹងកគ រុឲ្ ុំ យរោញកៅកត្មួយ

រកនលង រត្ូវកត្ផ្កលស់ ដង ី មី គុំនិត្ងមី កទើបររសុភមងគលកឃើញ មិនគួរគបបីស្នតយ រសកណ្ណះដីរហ ុំ ិ លកដលម្ភនកដើមកតានត្ ឬកចរ ដូងមួយគុមពពីរកឡើយ។ ករើត្មរជារូនរបញសរសី កយើ ងរត្ូវកត្របឹងករៀន របឹងរុច ុំ កចសតាមទុំកនើង ចិត្ត កដលជាកហត្ុនាុំឲ្យជីវភាពធាលរ់ ចះុ ឥត្កគរាប់ ។ រនញងោរទិញដូរ រ៏រត្ូវករើសររ វត្ែញណ្ណលអៗសឹមទិញ

ករ

ះខុសរត្ូវគនមួយករៀលពី រ

គងៀកត្ទិញករបើដកដល។

ដូកចនះ នងលរ៏នងលចះុ ឲ្យកត្លអ។ រីឯោរនិយយសតី រ៏រត្ូវកត្របញងរបយ័ ត្ឲ្ ន យកមនកទន ករ

ះសមតីកយើ ងជា

អាវ ុធមុខពី រ ជួនណ្ណសម្ភលប់ ខលួនកយើ ងរ៏ម្ភនកដរ ដូចជាកៅកពលកនះ កយើ ងរុកុំ ចះ កត្និយយគមនគិត្គូរកៅតាមចិត្ច ត ងៀ ឬឮកគថាកនាះមិនលអកទ។ របយ័ ត្ស្ន ន ល ប់ ជាត្ិ កោយកហត្ុថា សរត្ូវវារុំពុងររមកធា

យរគប់ កបបយ៉ង កដើមបីកលប

ម្ភត្ុភម ូ ិកយើ ង។ ដូកចនះ កយើ ងរត្ូវរ ួមស្នមគគរី បយុ ទកធ ឡើង កបើកយើ ងចងៀ

នសុខ

សនតិភាព។ កពលកនះជាកពលកយើ ងរត្ូវរត្់ ឲ្យរសបគន មិនកមនម្ភនរ់ រត្់ ម្ភនរ់ កដរ កទ។ កយើ ងរុកុំ ភលចថា “ោរត្ស៊ូអាចសករមចអវីរគប់ យ៉ង” ឲ្យកស្នះ។ កយើ ង

នកឃើញមរកហើ យថា ទសសនៈននសកមតចរពះសងឃរាជ គឺចងៀឲ្យ

មនុសសទួកៅរបរពឹ ត្រត ត្ឹមរត្ូវ របឹងកធវោ ើ រងាររគប់ កបបយ៉ង រុខ ុំ ជិ លរចអូស រុុំ កដរផសងករពង រុរុំ បោន់ គន ុំ ិត្

លលងងកៀ លល កដលជាកហត្ុនាុំឲ្យកថារទបរនញង

ោររស់ កៅ ឲ្យម្ភនោរឈឺ ចាប់ កឡើង។ ជាពិ កសស រពះអងគកត្ងកលើរសុភាសិត្ ថា

“ខលួនជាទីពឹងរបស់ ខលួន”

មរពនយល់ កយើ ងរាល់ គន

បរកទស រុទ ុំ រ ុ ចិត្ម ត នុសសរាលកលមកពរ ករ ទុំព័រ-៣៣

រុឲ្ ុំ យកយើ ងទុរចិត្ជ ត ន

ះរនញងកោរកនះសមបូណ៌មនុសស


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

អារររ់ ណ្ណស់ ។ សុខ

រពះអងគកណនាុំឲ្យកយើ ងកចះរ ួបរ ួមគនរស្នងជាត្ិកឡើងកទើប

នចករមើនដូចអារយរបកទសនានា។

 

កថាទី ៩ ជនអ្នកចរមុងចពរមើនពោយយស្ យសកត្ងចករមើនដល់ ជន ១-អនរម្ភនពាយមរឹងបុឹងមុឹងម្ភ៉ត្់ , ២-អនរម្ភនស្នមរត្ីខាជប់ ខជួនមិនកភលចភាលត្់ , ៣-អនរម្ភនោរងារស្នអត្ហម ត្់ហមង, ៤-អនររិះករពិ ចារណ្ណរតាកត្យល់ ោរសពវ រគប់ សិនកហើ យកទើបកធវើ, ៥-អនរសរងួមឥស្តនទិយរសគត្់ រសគុំសមរមយមិនឆគង, ៦-អនរចិញ្ចឹមជីវត្ ិ រត្ឹមរត្ូវតាមគនលងធម៌, ៧-អនរមិនរបម្ភទ គឺរបញងរបយ័ ត្ស្ន ន ម រត្ីជានិចច មិនលុះលងៀរញង ន ោរកធវស របកហស (កោយបរិយយថា “អនរម្ភនសត្ិសមបជញ្ដ ៈជានិច”ច )។ អត្ែន័យ

រយថា យស

១-ឥសសរិយៈ គឺភាវៈជាធុំឬម្ភនបុណយសរតិ, ២-កភាគរទពយ គឺរទពយធន ករចើន, ៣-សម្ភមនៈ គឺម្ភនអនរដនទរាប់ អានករចើន, ៤-រិត្តិ ម្ភនកររកតិ៍ ឈាមះលអ កគ កសងើចសរកសើរករចើន, ទុំង៤កនះ កៅថា យស។ ឯឥសសរិយយស គឺយសននអនរ ទុំព័រ-៣៤


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ធុំឬយសននអនរម្ភនបុណយសរត។ ិ ករគឿងឥសសរិយយស គឺវត្ែញឬរបស់ ជាករគឿង កលើរត្កមកើងអនរម្ភនឥសសរិយៈ។ កយកាព្យឲ្យងាយច ំ រយ៩ រីជនណ្ណ

ម្ភនពាយម

ដ៏មុឹងម្ភ៉ត្់ ,

របញងរបយ័ ត្ន

តាុំងស្នមរត្ី

ខមីររា,

ម្ភនោរស្នអត្

មិនករគត្រគត្

មិនខជីខាជ,

ពិ ចារណ្ណ

ឲ្យកឃើញសិន

កហើ យកទើបកធវ,ើ

របឹងសរងួម

នូវឥស្តនទីយ៍

សមរមយពិ ត្,

ម្ភនជីវត្ ិ

រស់ កៅរសួល

កោយធម៌កសមើ,

មិនរបម្ភទ

ឲ្យកឃលៀងឃ្លលត្

ករងកអើកពើ ,

អនរកនាះកបើ

កៅទីណ្ណ

កត្ងម្ភនយស។

  ភាសិត្បុរាណ សរតព ិ ុុំ កសមើយស

នាអនរខពស់

ពុុំ កសមើចត្ ិ ជា ត

រយោពយបញ្ហជរ់ ភាសិត្កនះ បទោរគត្ិ

ទុំព័រ-៣៥


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

ភាសិត្ចាស់ ថា

នរ ូអនរណ្ណ

ម្ភនសរតខ ិ ពងខ ៀ ពស់

ម្ភនរត្ឹមកត្សរតិ

ប៉ុកនតឥត្យស

ករចើនកត្រលស់

កររកតិ៍ ឈាមះកៅឯង។ រីអនរម្ភនជាត្ិ

រត្រូលអាម្ភត្យ

មស្តនតីជារ់ កសតង

ម្ភនចិត្អា ត រររ់

ត្រ់ ម៉រ់ស្នលរ់ កសលង

ម្ភនកគខាលចកររង

ប៉ុកនតកគសអប់។ នរ ូអនរណ្ណ

ឥត្ម្ភនសោត

ប៉ុកនតម្ភនរទពយ

ម្ភនកគរាប់ អាន

ជុវើ ញ ិ រគប់ សពវ

ដប់ នារ់ ទុំងដប់

សឹងមូលចូលមរ។ ករ

ះកគម្ភនចិត្ត

សុីចះុ មិនគិត្

កមតាតអាណិ ត្

របណី កៅររ

កជរកៅកៅមរ

អនរផងចូលរជរ

បុំកពញយសឲ្យ។

វត្តឧណ្ណ ា កោម ររញងភនកុំ ពញ នងងអាទិត្យ ទី ២១ ររកោ ព.ស.២៥១២ គ.ស.១៩៦៨ សកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្ កជាត្ញ្ហដកណ្ណ ប.អ.ស.-អ ម.រ.  

ទុំព័រ-៣៦


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កំោន់មរណទុកនា ខ នា សកមតចរបសូត្កៅនងងអងាគរ ១១ករាច កខផលគញន ននុំវរ ឆស័រ ព.ស. ២៤២៧ (១១ មីនា ១៨៨៣) កៅភូមិរកុំ រៀង សងាកត្់ រោកោះ រសញរគងពិ សី កខត្ត រុំពងៀសពឺ។ កញមរបញសនាម “ជួន” និងកញមរសីនាម “យរ់ ” ជារសិររ។ រពះ អងគម្ភនបអូនរបញសមួយនាម ឧរញ៉កស្នភណមស្តនតី “ជួន-នុត្” (ស)។ រពះអងគកស្នយរពះទិវងគត្ ោលពី នងង១៤ករើត្ កខភរទបទ ននុំរោ ឯរស័រ ព.ស.២៥១៣ រត្ូវនឹងនងងទី២៥ រញ្ហដ ១៩៦៩ កវោកម្ភ៉ង២០និង២០នាទី កៅ រនញងមហារុដរិ ពះអងគនាវត្តឧណ្ណ ា កោម កោយជរា

ធនិងកោយបុំកពញរិចោ ច រ

កផសងៗជាករចើន ម្ភនអរសរស្នស្តសតស្នសនា។ល។ មុនកពលរពះអងគកស្នយទិវងគត្ ម្ភនរគូកពទយនិងសិសានុសិសសជាករចើន នរោបថាវយបងគើ សូមអងវរសកមតច សូមរពះកមតាតរុកុំ ធវោ ើ រករចើនកម្ភ៉ងកពរ កត្ រពះអងគមិនអាចលះបងៀទម្ភលប់ កនាះ

នកឡើយ កោយរពះអងគរទងៀយល់ កឃើញថាៈ

“ខលន ួ កយើង កមើលមិនកឃើញកទ ប៉កុ នតកយើងរត្ូវកត្ខុំកធវោ ើ រឲ្យម្ភនរបកយជន៍ កោយោន់ ចត្ ិ ថា ត កយើ ងម្ភនជីវត្ ិ កៅរាប់

ន់ ននត្ ុំ កៅកទៀត្”។

កសចរតកី ងលងមរណទុរា ននគណៈរបត្ិភនា ូ នា ៙ បពិ រត្សកមតចរពះសងឃរាជជាអម្ភចស់ ! ទូលរពះបងគទ ើ ុំងឡាយ

កដលជារូនកៅរពះអងគ

ទុំងរពះសងឃ

ទុំង

រគហសែ ម្ភនវិកយគទុរា រនធត្់ចត្ ិ ឥ ត ត្ឧបម្ភ កោយរគន់ កត្ឮថា រពះអងគកស្នយ រពះទិវងគត្ភាលម។ កយើ ងខញុំរញ ពះអងគហារ់ ដច ូ ជា រកស្នះ អស់ ទីពុំនឹង ទីជរមរ,

ទុំព័រ-៣៧

ត្់ វញ្ហ ិ ដ ណ

ត្់ ស្នមរត្ី រកសះ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

៙ រពះអងគជាអគគមគគញកទទសរ៍ ននពុ ទស្ន ធ សនិរជន រនញងមណឌលរមពញជរដឋ និង ជាអគគមហាបណឌិត្កខមរ រនញងពុ ទស ធ ត្វត្សទី ២៥, ៙ ពិ ត្កមនកត្រពះរ ូបសកមតច

នរលត្់ កៅកហើ យរ៏កោយ រ៏រពះបរម

រិត្នា តិ ម រពះរាជឱវាទ ននលអងធូលីរពះ

នផតត្ ិ ជាប់ កៅរនញងហបញទ័យរបស់

ទូលរពះបងគកើ យើ ងខញុំជា ញ និចអ ច ស់ របាវស្នន។ល។

 

ទុំព័រ-៣៨


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

គុណពស្លកកថា (បទោរគត្ិ) កយើ ងខញុំប ញ ងគើ ររួញរោបរបណម

ករោមរពះ

រពះសងឃរាជា

អគគកមធា

រុំពូលអនររ

ននអងគសកមតច មហាវីរៈ។

ជញ

រពះទ័យអងគអាច

វាងនវរបត្យរស

ទុំងអរសរស្នស្តសត

ទុំងពុ ទច ធ ររ

រទងៀជាឯរអគគ

អនរបដិវត្ត។

(១)

ករៀបករៀងធម៌អាងេ វិន័យសិោា

កដលម្ភនភាលុំងភាលត្់

ឲ្យ

នរត្ឹមរត្ូវ

រត្ងៀដច ូ បនាទត្់

រពះសងឃរាល់ វត្ត

របត្ិបត្តស ិ ិរា។

អរសរស្នស្តសតជាត្ិ រពះសងឃខមីឃ្លមត្

សងាវត្រចនា

កសើករើករៀបករៀង

កផទៀងផ្កទត្់ ភាស្ន

ឲ្យម្ភនលរាណ្ណ

នងលថាលពិ សី។

កទះម្ភនឧបសគគ កពើ បពះករគះថានរ់

បងាអរ់ កមតចរតី

រពះអងគឥត្រា

ពុ ះ

របកយជន៍កដើមបី

សិរកិ ខមរា។

រឃ្លមត្ខមី

របរបរពះគុណ គុណគប់ មហាធងន់

ធងន់ឥត្ឧបម្ភ

ទុំងកផនោរជាត្ិ

ទុំងកផនរស្នសនា

រទងៀរពះឧសាហ៍

ពុុំ ម្ភនរស្នយ។

ទុំព័រ-៣៩


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កទះរទងៀជរា កត្រត្ងៀោរងារ

ពុុំ ម្ភនជិនណ្ណយ

ឥត្រទងៀត្រមិះ

ដល់ រពះអងគោយ

រពះទ័យខវល់ខាវយ

និងជាត្ិស្នសនា។

រិចោ ច រឧត្តម កដលរទងៀខិត្ខុំ

ករបើរពះរ

ជាញ

អនរករោយសិរា

ម្ភនករចើនរបោរ

បុំកពញទុរឲ្យ ហួ សនឹងអធិបាយ។

រពះទ័យកមតាត អាសូរររ ុណ្ណ

មនុសសសត្វទុំងឡាយ កស្នមះកសមើទកួ ៅ

កទះកៅជិត្នងយ

រគប់ ររញមនិោយ

រសស់ រស្នយរារ់ ទរ់ ។

ឥឡូវរពះអងគ របកសើរកលើសរទងៀ

ឯរអងគអគគៈ

រទងៀទិវងគត្

រលត្់ ជនមជារ់

ខានយល់ រពះភស្តរត

រពះអងគកទៀត្កហើ យ។

ពី នងងកនះកៅ កយើ ងខញុំរញ ស់ កៅ ម្ភចស់ នងលខុំញកអើយ

កស្នរកៅឥត្កសបើយ អាកឡាះអាល័យ (២)

ពី កនះកៅកហើ យ

ខានយល់ ភស្តោត។

ខានរត្ងៀខានរតាប់ ខានឮខានស្នតប់

រពះរាជឱងាករ

ឮកត្សូរកសៀង

ស័ពទរពះវាចា

តាមកឃ្លសនាោរ

ពី អរសរស្នស្តសត។

កដលរទងៀបរិយយ ពនយល់ កោះរស្នយ

កោយរតនី វនលស

កវរកញរកហត្ុផល

ផតល់ន័យរបោស

កោយរពះត្រម្ភស់

ជារ់ ចាស់ ករាះរាយ។

ទុំព័រ-៤០


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រពះោយ

ត្់ កៅ

រពះកររគ តិ៍ ងៀកៅ

ឲ្យកយើ ងទុំងឡាយ

ករៀនសូរត្សិរា

ភលថា ឺ ល ពណារាយ

នឹរកឡើងកសនស្នតយ ស្នតយឥត្ឧបម្ភ។ ឱអម្ភចស់ នងល

កយើ ងខញុំអា ញ ល័យ

អាកឡាះកស្នោ

រនធត្់ត្រ់ សលញត្

រសយុ ត្ចិនាត

រតួលកៅតកខាលចផា

ពុុំ ម្ភនរស្នររស្នន។

អនរនិពនធ រពឹ នទ

លឯរ ជា-ប៉ូរ

ោរិយល័យទី៥ នន អ.ស.យ.ខ. រុំណត្់ =រុំណ្ណពយកនះរញ្ហដ អ៊ុើ-មនាែ និងសហជិវន ិ រស់ -លន និសសិត្នន សរលវិទាល័យវិចរិ ត្សិលបៈ

សូធយរាល់ នងងសុររ

និពនធកខមរ។

១)-អានថា “ឯរអារ់ ”។ ២)-អានថា “ខញុំកញ មុើយ”។

 

ទុំព័រ-៤១

តាមសកមលងសម្ភគមអនរ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

កថាទី ១០ ទំនុកស្រភញ្ញ -សូមថាវយបងគរើ ពះសមពញទធ

របកសើរផុត្រនញងកោោ

ជារគូននមនុសសនិងកទវតា

រទងៀរតាស់ កទសនារបកៅសត្វ។

ចងអញលឲ្យករើត្នូវសនាតន

ជាទនរបកសើរអាចរម្ភចត្់

ទុរភ ា យ ័ ចនរងឲ្យខាចយ

ត្់

អាចោត្់ ទោ ុ ា ទុំងពួ ង

ន។

ស្នសនារពះអងគកៅសពវ នងង

សត្វម្ភននិសស័យពី បុរាណ

នឹងករៀននឹងស្នតប់ កចះចាុំ

ហាត្់ តាមលុំអាន

នរតស ី ុខ។

មិនម្ភនសុខណ្ណកសមើរស តី ងប់

បញ្ច ប់រត្ឹមសុខឃ្លលត្ចារទុរា

តាុំងពី កោរកនះត្កៅមុខ

រតស ី ុខនឹងម្ភនករ

-សូមថាវយបងគកើ នពះរពះធម៌

រពះសងឃបវរទុំងសពវ រគប់

ជារ់ ជានរត្រត្ន៍គរួ កគរព

ជាសុខរត្ជារ់ ននកោោ។

រពះរ ូបរពះធាត្ុននរពះពុ ទធ

វិសុទគ ធ ជា ឺ រពះស្នសនា

សូមគុណនរត្រត្ន៍ជយ ួ កខមរា

ឲ្យ

ះធម៌សងប់។

នសុខាត្ករៀងកៅ។

(រទងៀនិពនធពីព.ស. ២៥០០)

ខលឹមស្នររពះនរត្បិដរ ឬ រពះពុ ទភា ធ សិត្ខលះរនញងបរិនិ វ នោល ោរចាត្់ កចងកធវព ើ ិ ធីសកម្ភពធរពះនរត្បិដរ ជាផលូវោរផង អុំ ទុំព័រ-៤២

វនាវឲ្យរពះ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

សងឃនិងពុ ទប ធ រិស័ទរនញងរបកទសកធវរើ គប់ វត្តអារាម

រនញងកពលជាមួយគនផងយ៉ង

កនះ កត្ើកោយយល់ កឃើញថា រពះនរត្បិដរជាអវី? រពះនរត្បិដរអាចផតល់ផល របកយជន៍ដច ូ កមតចខលះ? កសចរតកី ឆលយ ើ កោះរស្នយនឹងបញ្ហាខាងកលើកនះ សូមពុ ទប ធ រិស័ទទុំងឡាយ ចាុំរបញងស្នតប់ ដច ូ ត្កៅ ៖ រពះនរត្បិដរ គឺជាត្ួអងគរពះសម្ភមសមពញទប ធ រមរគូហឹ ន ងឯងកត្មតង! ករ នរត្បិដរជាធម៌និងវិន័យ

កដលរពះពុ ទជា ធ បរមរគូរទងៀ

នសកមតង

ះរពះ

រទងៀ

បញ្ដ ត្ទ តិ រ ុ មរ។ កហើ យរពះធម៌និងវិន័យកនាះជាត្ួរពះស្នស្នត

គឺជាជើនស ួ រពះពុ ទជា ធ បរម

ស្នស្នត ដូចម្ភនពុ ទភា ធ សិត្រនញងបរិនិ វ នសូរត្ គមពីរទីឃនិោយ មហាវគគថា រពះ សម្ភមសមពញទរធ ទងៀរតាស់ កៅរពះអាននទកត្ែរ ជាពុ ទញប ធ ោឋរមររ

ប់ ថា ៖

៙ ម្ភនលអាននទ, របសិនកបើអនរទុំងឡាយយល់ កឃើញថា រយករបៀនរបកៅ

កដលម្ភនរគូរនលងកៅកហើ យ

គឺថា

វចនាកនះ គឺ

អុំណឹះឥត្អុំពីរគូកៅ

កហើ យ កឈាមះថារគូរបស់ កយើ ងមិនម្ភនកឡើយ ម្ភនលអាននទ អនររុយ ុំ ល់ កឃើញ យ៉ងកនះកឡើយ (ោរយល់ កឃើញយ៉ងកនះខុសកទ)។ រពះពុ ទជា ធ បរមស្នស្នតរទងៀ

នរតាស់ បញ្ហជរ់ ថា ៖

-ម្ភនលអាននទ ធម៌ណ្ណ វិន័យណ្ណ កដលអញត្ថាគត្ នបញ្ដ ត្កតិ ហើ យ ចុំក

នសកមតងកហើ យ;

ះអនរទុំងឡាយ, ោលកបើអុំណឹះឥត្ពី អញត្ថាគត្កៅ

ធម៌វន ិ ័យទុំងកនាះជាស្នស្នត ជារគូករបៀនរបកៅ របស់ អនរទុំងឡាយ។ ពុ ទភា ធ សិត្ខាងកលើកនះ យល់ ចាស់ ថា

គួរពុ ទប ធ រិស័ទទុំងឡាយចងចាុំរញង ន ចិត្ត

ធម៌វន ិ ័យកដលរពះសម្ភមសមពញទរធ ទងៀ ទុំព័រ-៤៣

កហើ យ

នរតាស់ សកមតងកហើ យ


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

នបញ្ដ ត្កតិ ហើ យសឹងម្ភនរនញងរពះនរត្បិដរទុំងអស់ រពះនរត្បិដរកនះកហើ យជា ស្នសនារបស់ រពះពុ ទធ ជាត្ុំណ្ណងអងគននរពះពុ ទធ ជារពះបរមស្នស្នត។ ម្ភនពុ ទភា ធ សិត្មួយបទកទៀត្

ជាពុ ទឱ ធ វាទកដលរពះសមពញទរធ ទងៀរបទន

ដល់ រពះកងរៈមួយអងគកឈាមះវរកលិថា ៖ -ម្ភនលវរកលិ, អនរណ្ណកមើលកឃើញនូវធម៌ អនរកនាះកឈាមះថា កមើលកឃើញ នូវអញត្ថាគត្កដរ,

អនរណ្ណកមើលកឃើញនូវអញត្ថាគត្

អនរកនាះកឈាមះថា

កមើលកឃើញនូវធម៌កដរ។ កមើលកឃើ ញទីកនះសកតតយរ កមើលកឃើញកោយបញ្ហដចរាញ ក

លគឺរត្ិះ

រិះពិ ចារណ្ណនូវអត្ែននរពះធម៌ដច ៏ ាស់ ោស់ ។ ម៉ាងកទៀត្

រនញងមហាបរិនិ វ នសូរត្ដកដល

ោលកដលរពះសមពញទធ យររពះ

ម្ភនកសចរតដ ី ណ្ណ ើ លថា

រទងៀសករមចនូវសីហកសយាកផអៀងកៅខាងស្នតុំ

ទកឆវងត្រមួត្កលើរពះ

ទស្នតុំ

កោយ

កបររពះសិរសកៅខាងឧត្តរទិសកលើបរិ

និ វ នមញ្ហចសនៈ កដលរពះអាននទករៀបចុំថាវយរនញងចកនាលះននស្នលរពឹ រសទុំងគូ។ រនញងរគកនាះឯងរពះអងគម្ភនពុ ទត្ ធ រម្ភស់ ថា ៖ ម្ភនលអាននទ, បុគល គ ណ្ណមួយ កទះជាភិរញរ ា តី ភិរញន ា ីរតី ឧ រតី

សររតី ឧ

សិោ

នរបត្ិបត្តន ិ វូ ធម៌សមគួរដល់ ធម៌ របត្ិបត្តកិ ោយកសចរតកី ោត្កររង ជាអនរ

របរពឹ ត្តា ត មធម៌ជារបររត្ី បុគល គ កនាះកឈាមះថា កធវស ើ ោករៈកគរពរាប់ អាន បូជា នូវអញត្ថាគត្ កោយករគឿងបូជាដ៏ឧត្តម។ រពះពុ ទភា ធ សិខាងកលើកនះ គឺរពះអងគចងៀឲ្យមនុសសទួកៅរបរពឹ ត្ន ត វូ កសចរតី លអ កបើកយើ ងម្ភនរ់ ៗ កធវល ើ អកឈាមះថាកយើ ងពិ ត្ជាពុ ទស្ន ធ សនិរកពញលរាណៈ។ រសងៀកចញពី កសៀវកៅពិ ធីសកម្ភពធរពះនរត្បិដរ និងរពះពុ ទភា ធ សិត្ខលះ

ទុំព័រ-៤៤


ទសសនៈសកមតចរពះសងឃរាជ ជួន-ណ្ណត្

រនញងបរិនិ វ នោល។

កសៀវកៅកដលគួរអាន! -ថានលសនតិភាព -រុំណ្ណពយ បុ ផ កលម របស់ កោរ គយ-ស្នរ ុន -សុខវិធនី នជីវត្ ិ របស់ មិត្ត គងៀ-រោឋ កដលនឹងកចញផាយរនញងកពលនប់ ៗកនះ

កសចរតជ ី ន ូ ដើណឹង កបើអស់ កោរអនរចងៀជាវដុើ

សូមកមតាតអកញ្ជើ ញកៅទរ់ ទងកៅ

ករាងពុ មព សុិន-មុយ កលខ២៤៥ វិងរ ី មពញជាករោម និងវត្តរពះពុ ទម្ភ ធ ន បុណយ រុដកិ លខ៤ ភនកុំ ពញ។

ត្មកល់ទរ ុ តាមចាប់ កលខ៧៦ ចុះនងងទី២៤-២-១៩៧០ ប.ព. ទី២ ចុំនន ួ ១០០០រាល ក

ះកៅករាងពុ មព សុីន-មុយ កលខ៣៤៥ វិងរ ី មពញជាករោម

ទុំព័រ-៤៥

Chuon Nath Vision  
Chuon Nath Vision  

Book about Vision of Samdech Chuon Nath

Advertisement