Page 1

ព.ស. ២៥៥៤

កម្រងធរ៌បទ និយរសូម្រនៅករពជានម្ោរ ុ

ស្រាវជ្រាវ និ ងរ ៀបរ ៀងរ

ើងវ ិញ

រោយ

រពះភិ ក្ខ ុ សងឃភទ្ទទ គឹ ម សុីសំណា

ព.ស. ២៥៥៤

ភ្នំរេញ េ.ស. ២៥៥៤

គ.ស. ២០១១


-<, ទ្សៀវទ្ៅ “ក្រមងធម៌ បទ និ យមសូ ររទ្ៅក្មពជា ុ ទ្រោម” ទ្នះ ររូវ បានរាវរជាវ ចងរក្ង និ ងទ្បាះពុមពទ្ឡើងវិញទ្ោយ រពះភិ ក្ខ ុ សងឃភទ្ទទ គឹ ម សុី សំណា ចំ នន ួ ៥០០ ក្ាល សរាប់ របទ្គន និ ង ចចក្ជូនជាធមមទនដល់ រពះសងឃ យុវជន និ ងពុទា ធ សនិ ក្ជនចមមរ ចមមរទ្រោមក្ន ុងឱោសបុ ណ្យចូលឆ្ននំថ្ី ម របពពណ្ី ជារិ ចមមរ ឆ្ននទ្ំ ោះ

ររី ស័ក្

ព.ស. ២៥៥៥

គ.ស. ២០១១


ក្រមងធម៌ បទ និ យមសូ ររទ្ៅក្មពុជាទ្រោម

ស្រាវជ្រាវ និ ងរ ៀបរ ៀងរ

ើងវ ិញ

រោយ

រពះភិ ក្ខ ុ សងឃភទ្ទទ គឹ ម សុីសំណា ភ្នំរេញ េ.ស. ២៥៥៤

គ.ស. ២០១១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អារមភក្ោ តាមទំព័រលបវត្ថសា ិ ស្រ្ថ យយើ ងបានយ ដីធយំ ធងណា្់

ើញថា ខ្មយរមានវិសាលភាពទឹក

និងធ្លវប់ ជាលបយទ្មហាអំណាចមួយយៅយលើយោក។

យោយសារបរយទ្ឈ្លវនពាន និងការយធឝ្លបខ្ែ្រប្់ ខ្មយរមាច្់ ល្ុក បានយធឝឲ្ ើ រទឹកដី និងលបជារាស្រ្ថលពាត្់ លបា្់ និងខ្បកបាក់ ជា ៣ ចំខ្ែក ខ្ដលយយើ ងបានសាគល់ ថា “ខ្មយរយលកាម ខ្មយរយលើ និងខ្មយរកណា ឋ ល” យោះ។ ពិ និត្រយមើលយលើទំព័រលបវត្ថិសាស្រ្ថយោះដខ្ដលយ

ើញថា ខ្មយរយលកាមកឋី ខ្មយរ

យលើកថី និងខ្មយ រកណា ឋ លកឋី គឺជាខ្មយរខ្ត្មួយ ដូយចបះខ្មយរមានវបផធម៌ លបពពែី ទំយនៀមទមាវប់ ភាសា និងជាវិយ្្គឺជាអបកកាន់ លពះពុ ទសា ន ្ោដូចគ្នប យោយគ្នយនអឝីគរួ ឲ្រខ្បវកគ្នបទាល់ ខ្ត្យសាះ។ ផធុយយៅវិញ យោយសារការរ្់ យៅយលកាមការលគប់ លគងរប្់ បរយទ្ឈ្លវនពាន

មួយចំខ្ែកឋិ ត្យៅ

យលកាមការលគប់ លគងរប្់ យួន

មួយចំខ្ែកឋិ ត្យៅ

(ខ្មយរកមភុជាយលកាម)

យលកាមការលគប់ លគងរប្់ យ្ៀម និងោវ (ខ្មយរយលើ) និងមួយចំខ្ែកយទៀត្ ឋិ ត្យៅយលកាមអធិបយត្យរភាពពន លពះរាជាណាចលកកមភុជា (ខ្មយរកណា ឋ ល) យែត្ុែឹ ប ងយែើ យបានជាបណា ឋ លឲ្រខ្មយរឃ្លវត្ឆ្ងងយពី គ្នបបនថិចមឋងៗ

ជា

វិយ្្ទាក់ ទងយៅនឹងវិ្័យវបផធម៌យនះឯង។ យោយខ្ែកចំយពាះខ្មយរកមភុ ជាយលកាម ខ្ដលឋិ ត្យៅយលកាមការលគប់ លគងរប្់ យួន យែើ យខ្ដលជាពូ ជ សា្ន៍យផេងពី គ្នបោច់ ល្ែះយោះ

និងការបំភច វិ បំផ្លវញពី ្ំណាក់និគម

ជនយួ ន។ ម៉ាងយទៀត្ យោយការែូ រចូលនូវវបផធម៌បរយទ្យ៉៉ង្ននឹក ្ោនប់ យោះ បានយធឝឲ្ ើ រវបផធម៌ខ្មយរយៅកមភុជាយលកាមមានការយរចរិលមវ ះៗ។ ខ្មយរកមភុជាយលកាមមានលកខែៈពិ យ្្មួយ ខ្ដលខ្មយរលត្ូវខ្ត្ចងចាំ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ I


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

និងចារទុកកបុងចិត្យថ ោះគឺ

លពះពុទសា ន ្ោ។

សា្ោលបចាំជាត្ិរប្់ ខ្មយរកមភុជាយលកាម ខ្ដលគងៀវងេយៅបានដល់ ្ពឝ ពងងយនះ

លពះពុ ទសា ន ្ោ

យលពាះថា

គឺជា

អត្ថ្ញ្ញដែខ្មយរ

គឺយោយសារខ្ត្គុែបំណាច់ពន

លពះពុ ទសា ន ្ោ។ បានយ្ចកឋថា ី អកេរសាស្រ្ថខ្មយរ ខ្ដលខ្មយរកមភុជាយលកាម យចះ្រយ្រ

ភាសាខ្មយរ

ខ្ដលខ្មយរកមភុជាយលកាមយចះនិយ៉យ

វបផធម៌

ទំយនៀមទមាវប់ និងលបពពែី ខ្មយរ ខ្ដលខ្មយរកមភុជាយលកាមយចះអនុវត្ថតាមបាន រែូ ត្មកដល់ ្ពឝ ពងងយនះ គឺយោយសារខ្ត្លពះ្ងឃលពះពុ ទសា ន ្ោ និង អ្់ យោកបែឍិត្បញ្ដ វន ័ ខ្ថ មយរខ្ដលជាអបកបានបួ្ យចះដឹងយចញពី វត្ថអារាមលពះពុ ទសា ន ្ោយោះ

និង្ិកាយរៀន្ូលត្

ជាលគូបង្ហាត្់ បយលងៀនយៅ

កបុងសាោោទីវត្ថអារាម រ ួមផេំនិងការមិត្មំពាយ៉មលបឹងខ្លបងយកចិត្ថទក ុ ោក់ ពីលបជាពលរដឌខ្មយរកមភុជាយលកាមផងខ្ដរ។ ដូច្ុភា្ិត្ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្ យពាលមកថា “វបផធម៌រលត្់ ជាត្ិរោយ វបផធម៌ពែតរាយជាត្ិយងកង ើ ថាកន ” ្លមាប់ ខ្មយរកមភុជាយលកាមវិញ គបផីយលបើ្ុភា្ិត្ល្យដៀងយនះថា “លពះពុ ទន

សា្ោរលត្់ ជាត្ិរោយ លពះពុ ទសា ន ្ោពែតរាយជាត្ិយងកង ើ ថាកន ” ។ ដូយចបះកបុងោមខ្មយរកមភុជាយលកាមអបកជាត្ិនិយមលគប់ រ ូប លគប់ វយ ័ និងលគប់ ឋាោនុលកមគបផីលបកាន់ ខ្ជជប់

និងខ្ងរកាលពះពុ ទសា ន ្ោឲ្របានគងៀវងេ

និងយលើក្ធួយលពះពុ ទសា ន ្ោឲ្របានរ ុងយរឿង

យោះជាត្ិខ្មយរយលកាមយយើ ង

ក៏គងៀវងេ និងរ ុងយរឿងដូយចាបះខ្ដរ។ លត្ងៀែឹ ប ងយែើ យយទើបមញំលុ ពះករ ុណា អាតាយ ភាព

មានគំនិត្មួយ

លបមូលអត្ទបទធម៌បទខ្ដលនិយម្ូលត្យៅកមភុជា

យលកាមតាមលគប់ ភម ូ ិល្ុក វត្ថអារាម លគប់ ត្ប ំ ន់ និងយរៀបយរៀងជាយ្ៀវយៅ យនះយែើងកបុងយគ្នលបំែងផេពឝ ផាយ និងខ្ចកជូនដល់ កល ុ បុលត្ កុលធីតា និងលបជាមិត្ព ថ ុ ទប ន រិ្័ទខ្មយរយលកាមបាន្ិកាយរៀន្ូលត្

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

និងយលបើលបា្់

ទំ ព័រ II


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

តាមត្លមូវការកបុងរាល់ រដូវបុែរទានតាមលបពពែី លពះពុ ទសា ន ្ោ ខ្ដល ជាការចូលរ ួមចំខ្ែក កបុងការខ្ងរកាអត្ថ្ញ្ញដែជាត្ិខ្មយរយលកាមឲ្របាន គងៀវងេ។ យឆវៀត្កបុងឱកា្យនះខ្ដរ

មញំលុ ពះករ ុណា

អាតាយភាព្ូមថាឝយបងគើ

លបយគន និងជលមាបជូនថា រាល់ អត្ទបទធម៌បទទាំងអ្់ ខ្ដលលត្ូវបានយរៀប យរៀងយៅកបុងយ្ៀវយៅ “កលមងធម៌បទ និយម្ូលត្យៅកមភជា ុ យលកាម” យនះ អបកនិពននយរៀមចផងបាន្រយ្រយែើងជាខ្បបកំណាពរ កបុងចំយណាមអត្ទបទ ទាំងយោះ

មានអត្ទបទមួយចំនន ួ យមើលយៅហាក់ ដច ូ ជាលបា្់ ចាកពី យម

កំណាពរបនថិច។ លត្ងៀយនះមញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាព្ូមបញ្ញជក់ ថា ធម៌បទ យពលខ្ដល្ូលត្លត្ូវោក់ បទ

មាន្ូរយ្ៀងលនវងល ៀ យោវច

យែើ យមិន

ចាំបាច់ ទាមទារឲ្រលត្ឹមលត្ូវតាមយមកំណាពរទាំងល្ុងយោះយទ។

យទាះជា

យ៉៉ងណាកឋី

មានអត្ទបទមួយចំនន ួ

ខ្ដលយមើលយៅហាក់ ដច ូ ជាមុ្ពី

កំណាពរខ្មន យោយយែត្ុខ្ត្ចុងចួនមិន្ុី្ង្ហឝក់ គ្នប

និងកបុងវាករមែឍ

មវះមិនលគប់ ចន ំ ន ួ ៤ ឃ្លវខ្ដលកផួនកំណាពរបានត្លមូវ (ចំយពាះកំណារបទ ពាករ៧ និងពាករ៨)។ ម៉ាងយទៀត្ មានពាករយពចន៍មវះលត្ូវបាននិយមយលបើ យៅតាមត្ំបន់ យៅកមភុជាយលកាម

ខ្ដលយយើ ងអាចគិត្ថាមិនធ្លវប់ បានជួប

លបទះ យែើ យក៏ជាពាករខ្ដលមិនមានខ្ចងយៅកបុងវចោនុលកមផងខ្ដរ កតាថ ទាំងអ្់ យនះ មញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាពមិនបានខ្កលំអអឝីយែើយ គឺរកាឲ្រ យៅតាម្ភាពយដើម។ ទនធឹមនឹងយនះខ្ដរ មញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាពយជឿជាក់ ថា ការលសាវលជាវ លបមូលអត្ទបទធម៌បទខ្ដលមានលបមាែប៉ុយែតះយនះ យៅមិនទាន់ ្ពឝ លគប់ យទ

យលពាះថាយៅត្ំបន់ មវះអាចយលបើលបា្់ ធម៌បទខ្បបយផេងៗពី គ្នប

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

យែើ យ ទំ ព័រ III


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ខ្ដលមញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាពមិនមានលទនភាពនឹងចុះយៅលសាវលជាវឲ្របាន លគប់ ្ពឝ ទីកខ្នវង ដូយចបះយ

ើញថាអាចយៅមានការមឝះចយោវះជាពុំ ខ្ជន។

យែត្ុដយូ ចបះយែើ យ ្ូមលពះយត្ជលពះគុែ លពះយងរានុយត្ទរៈលគប់ លពះ អងគ និងញាត្ិយញាម បងបអូន យុ វន ័ យុ វត្ីលគប់ រ ូប លពះយមតាថ និងយមតាថ អធាល្័យដល់ មំញលុ ពះករ ុណាអាតាយភាពផង។ ្ូមលពះយត្ជលពះគុែ លពះ យងរានុយត្ទរៈលគប់ លពះអងគ និងញាត្ិយញាម បងបអូន យុ វន ័ យុ វត្ីលគប់ រ ូប លពះ យមតាថ និងយមតាថទទួលនូវគ្នរវៈភកថភា ី ព និងកឋលី ្ឡាញ់រាប់អានអំពីមំញលុ ពះ ករ ុណា អាតាយភាព។ យធឝយើ ៅភបយំ ពញ ពងង ១ យរាច ខ្មផលគុន ឆ្ងបំខ្ជល យទា្័ក ព.្. ២៥៤៤ លត្ូវនឹងពងងអាទិត្រ ទី ២០ ខ្មមីោ ឆ្ងបំ ២០១១ ភិកុខ ្ងឃភយទាធ គឹ ម សុីសំណា

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ IV


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ារិ ោ ទ្ម ម ះអរថបទ

ទំ ព័រ

អារមមកថា....................................................................................................... I ឧទធិ្កថា...................................................................................................... XI យ្ចកឋខ្ី ងវងអំែរគុែ................................................................................ XII គែៈកមយការពិ និត្រ និងផឋល់យយ៉បល់ .........................................................IX លិមិត្្រយ្ើរ................................................................................................X បទយគ្នរពទងៀលពះពុ ទសា ន ្ោ......................................................... ១ បទោក់ ទងៀលពះពុ ទសា ន ្ោ............................................................៣ បទរំឭកដួងវិញ្ញដែកខន.ន ...................................................................៥ បទថាឝយផ្លក........................................................................................ ៦ បទសាងផ្លក........................................................................................៧ បទទំនញ ួ កូនកំលពាមាឋយ...................................................................៩ បទលកុមយុ វន ័ -ោរី............................................................................១០ បទលកុមោរី្ីលធម៌......................................................................១២ បទ្ូមជើរាបោ...........................................................................១៣ បទអប់ រទ ំ ីលបជុើ..................................................................................១៤ បទមាគ្ន៌លពះពុ ទសា ន ្ោ...............................................................១៥ បទអាទ៍ខ្ជងយដើម.............................................................................១៧ បទយលើកែត្ទវោធ...........................................................................១៨ បទោទីលបជុ.ើ ..................................................................................១៩ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ V


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបណា ឋ ំវរី បុរ្............................................................................២០ បទសាទរបុែរលបែង..................................................................២២ បទបុចាឆ-វិ្ជជោ...........................................................................២៣ បទឋានធំ ៨ កខ្នវង.......................................................................២៥ បទយរៀនយដើមផីជាត្ិ.........................................................................២៧ បទោរីភាញក់ រឭក.............................................................................៣០ បទរំឭកជាត្ិខ្មយរ............................................................................៣២ បទអនុ្ាវរីយ៍ោទីលបជុ.ើ ..........................................................៣៣ បទរំឭកជនរ ួមជាត្ិ........................................................................៣៤ បទសាយរត្ីភាញក់ រឭក........................................................................៣៥ បទបណា ឋ ំមាឋយលបយៅកូន.............................................................៣៦ បទកឋិ នទាន.................................................................................៣៨ បទអវសានការជួបជុ.ើ ......................................................................៤០ បទ្ីល ៨......................................................................................៤១ បទឥទនិបាទធម៌ ៨ យ៉៉ង.................................................................៤៣ បទយមលត្ីភាព..................................................................................៤៥ បទ្ួ្ឋីដល់ យែើ យ.......................................................................៤៦ បទលពះពុ ទជា ន លពលឹងខ្មយ រ...............................................................៤៨ បទោរីវត្ថបិដកត្ារាមងយ.ី ..............................................................៤៩ បទោមួយលគ្ន្ិន........................................................................៥១ បទវិ្េមកាលចិត្ម ថ ំញលុ ្យណាះ.....................................................៥៤ បទ្រយ្ើរធម៌យទ្ោ.................................................................៥៦

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ VI


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទ្រភញ្ដ .....................................................................................៥៨ បទឧទធិ្ផលទាន...........................................................................៦០ បទយត្ជៈមញំសា ុ ង..............................................................................៦១ បទបចឆម ិ ពុ ទវន ចនៈ..........................................................................៦២ បទោគ្នបយពលយចញយរៀន............................................................៦៣ បទជនជាត្ិខ្មយរ...............................................................................៦៤ បទបរាភវ្ូលត្...............................................................................៦៥ បទខ្ែកឋិ ន..................................................................................៧៦ បទសាទរធមយយទ្ោ ....................................................................៧៨ បទទំនញ ួ ោង្ិរម ី ហាមាយ៉........................................................៨០ បទបណា ឋ ំោងមហាមាយ៉យទវី ផ្លឋំចយំ ពាះោងបជាបត្ិយគ្នត្មីជាបអូន ល្ី ................................................................................................៨៣ បទទំនញ ួ ោងមលទីវយិ យ៉គនឹងបុលត្...................................... ........៨៦ បទទំនញ ួ ោងយក្នីជួបនឹងបុលត្................................................៨៧ បទ្ិរៈឱន.....................................................................................៨៨ បទអារាធោធម៌យទ្ោ (ទី ១)......................................................៩០ បទអារាធោធម៌យទ្ោ (ទី ២).....................................................៩២ បទអារាធោធមយកឋិ កយទ្ោ.....................................................៩៣ បទ្រយ្ើរធម៌...............................................................................៩៤ បទសាមគគធ ី ម៌................................................................................៩៧ បទធម៌ពិចារណា............................................................................៩៨ បទនម្េការថាឝយផ្លក..................................................................៩៩

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ VII


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរំឭកគុែលពះពុ ទ.ន ..................................................................១០១ បទផាយជូនដល់ ្ពឝ ្ត្ឝ........................................................១០២ បទវិសាមបូជា...............................................................................១០៤ ពិ ធលី បកា្វិសាមបូជា................................................................១០៥ បណាមគ្នថា...............................................................................១០៧ បាលីលបារពន វសា ិ មបូជា................................................................១១០ ពិធ្ ី លូ ត្ ៤ ទិ្ (វិសាមបូជា)..................................................................១១២ ទិ្ទី១.............................................................................................១១៣ ទិ្ទី២............................................................................................១១៣ ទិ្ទី៣.............................................................................................១១៤ ទិ្ទី៤..............................................................................................១១៥ ពិធ្ ី លូ ត្ ៨ ទិ្ (វិសាមបូជា) ..................................................................១១៦ ទិ្បូព៌.............................................................................................១១៦ ទិ្អយគបយ៍.....................................................................................១១៧ ទិ្ទកេិែ.....................................................................................១១៧ ទិ្និរត្ី...........................................................................................១១៨ ទិ្ប្ចម ឹ ........................................................................................១១៨ ទិ្ពាយពរ...................................................................................១១៩ ទិ្ឧត្ថរ............................................................................................១១៩ ទិ្ឦសាន....................................................................................១២០ មា

បូជា.....................................................................................១២១

បាលីលបារពន មា

បូជា................................................................១២២

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ VIII


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ពិធ្ ី លូ ត្ ៤ ទិ្ (មា

បូជា)...................................................................១២៧

ទិ្ទី១............................................................................................១២៧ ទិ្ទី២............................................................................................១២៨ ទិ្ទី៣...........................................................................................១២៨ ទិ្ទី៤.............................................................................................១២៩ ពិ ធ្ ី ូលត្ ៨ ទិ្ (មា

បូជា)....................................................១៣០

ទិ្បូព៌...........................................................................១៣០ ទិ្អយគបយ៍.....................................................................១៣០ ទិ្ទកេិែ.....................................................................១៣១ ទិ្និរត្ី..........................................................................១៣១ ទិ្ប្ចឹម.......................................................................១៣១ ទិ្ពាយពរ...................................................................១៣២ ទិ្ឧត្ថរ.........................................................................១៣២ ទិ្ឦសាន...................................................................១៣២ បទលពះពលត្លកខែ៍្យងខប........................................................១៣៤ បទបរិនិពាឝនកថា.................................................................................................................១៣៦ បទទំនួញរប្់ភរិយ៉ជាងខ្កវ....................................................................................១៣៩ បទលពះយពាធិ្ត្ឝយ៉ងយចញបពឝជាជ..........................................................................១៤០ បទផ្លចញ់មារកាលលពះអងគយចញសាងបពឝជាជ.......................................................១៤៦ បទលពះអងគលទងៀយធឝទ ើ ក ុ ករកិរយ៉ ិ .....................................................១៤៨ បទកាលលពះអងគលទងៀផ្លចញ់មារ...................................................១៥២ បទលពះពលត្លកខែ៍្យងខប........................................................១៥៧

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ IX


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទពិ មាភវិយយ៉គ............................................................................១៦០ បទទំនញ ួ រប្់ ោងពិ មាភ.............................................................១៦៥ ការោក់ លពះជនយ្ង្ហខរ................................................................១៧៥ លពះពុ ទក ន ច ិ យច លកាយយពលជាក់ លពះជនយ.......................................១៨២ លពះពុ ទប ន ណា ថ ំយែៀបនឹងលពះបរិនិពាឝន......................................១៩២ លពះពលត្លកខែ៍បុរាែ...............................................................១៩៤ ធមយ្យងឝគបូរាែ.......................................................................២១៤ កផួនសាងលបយទ្-ជាត្ិ-សា្ោ..............................................២១៦ ធមយ្យងឝគនឹងលពះពលត្លកខែ៍..................................................២១៨ បទោងពិ មាភវិយយ៉គ....................................................................២២០ បទពុ ទព ន ាករែ៍ ........................................................................២២២ បទ្រយ្ើររ្យី៦ពែ៌ ..............................................................២២៤ បទរ្យីពន្ីលធម៌....................................................................២២៥ បទ្រយ្ើរកឋិ ន.......................................................................២២៦ ពាករអារាធោធម៌យទ្ោ........................................................២២៧ បទមត្៌កគឺពុទសា ន ្ោ.............................................................២៣០ បទយគ្នរពទងៀជាត្ិ.....................................................................២៣២ បញ្ជី រាយោម្បផុរ្ជនឧបទទមមកុង ប ការយបាះពុ ម.ភ ..............២៣៣

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ X


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឧទទិ សក្ោ តាមរយៈ្មិទផ ន លពនការមិត្មំលបឹងខ្លបងលសាវលជាវ ជាយ្ៀវយៅយនះយែើង

និងចងលកង

អាតាយភាព្ូមឧទធិ្ជូនចំយពាះដួងវិញ្ញដែកខនន

យញាមលបុ្បយងកត្ ើ យឈ្លយះ គឹ ម មុឹង (យៅ ទ្អាង) ខ្ដលបានខ្ចកឋានយៅ កាន់ យោកខ្ជងមុមយែើ យយោះ។ ្ូមឧទធិ្ចំយពាះដួងលពះវិញ្ញដែកខនន និងវិញ្ញដែកខនន លពះមហាវីរ ្មែៈ វីរបុរ្ វីរោរីខ្មយរយលកាមលគប់ ៗលពះអងគ និងរ ូប និងលគប់ ជើោន់ ខ្ដលបានពលកាយ ថាឝយជីវត្ ិ កបុងបុពឝយែត្ុជាត្ិ សា្ោ និងវបផធម៌ ខ្មយរកមភុជាយលកាម។ ម៉ាងយទៀត្

្ូមឧទធិ្ចំយពាះដួងលពះវិញ្ញដែកខនន

វិញ្ញដែកខនន

លពះយត្ជលពះគុែ និងអ្់ យោកអបកខ្ដលជាអបកមានសាបពដកបុងការនិពនន រាល់ អត្ទបទធម៌បទ

យែើ យបានបនេល់ ទក ុ នូវយករដើខ្ែលយនះ្លមាប់

កុលបុលត្ កុលធីតាខ្មយរកមភុជាយលកាមជើោន់ យលកាយ។ ្ូមដួងលពះវិញ្ញដែកខនន វិញ្ញដែកខនរន ប្់ លពះយត្ជលពះគុែ លពះ មហាវីរ្មែៈ វីរបុរ្ វីរោរី និងអបកខ្ដលមាន្គុែចំយពាះជាត្ិ សា្ោ និងវបផធម៌ខ្មយរកមភុជាយលកាមលគប់ លពះអងគ និងរ ូប លបត្ិសាទនយៅ កាន់ សាទន្ុម សាទន្ួគជា ៌ អមត្ៈ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ XI


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទ្សចក្ដី ចថ្លងអំ ណ្រគុណ្ ការលសាវលជាវ លបមូលរាល់ អត្ទបទធម៌បទ យែើ យបានចងលកងជា យ្ៀវយៅ ខ្ដលកិចកា ច រទាំងអ្់ យនះលត្ូវបាន្យលមចជាខ្ផវផ្លក គឺលត្ូវបាន ការចូលរ ួមយលជាមខ្លជងពី ្ំណាក់ លពះ្ងឃមិត្ភ ថ កថិ និង្ែការីជាយលចើន លពះអងគ និងរ ូប ខ្ដលមញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាពមិនអាចយរៀបរាប់ យឈ្លយះអ្់ កបុងទីយនះយទ។ ដូយចបះ មញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាព្ូម្ខ្មឋងនូវយ្ចកឋដ ី ង ឹ គុែយ៉៉ង លជាលយលៅជាទីបំផត្ ុ ចំយពាះលពះយត្ជលពះគុែ

លពះយងរានុយត្ទរៈលគប់ លពះ

អងគ និងញាត្ិមិត្ទា ថ ំងអ្់ ខ្ដលបានផឋល់ឯកសារដល់ មំញលុ ពះករ ុណា អាតាយ ភាព។ ្ូមខ្ងវងអំែរលពះគុែ និងអរគុែចំយពាះគែៈកមយការ្មភ័នន ្មែនិ្េិត្-និ្េិត្ខ្មយរកមភុជាយលកាម

និងឯកឧត្ថម

អ្់ យោកអបក

ខ្ដលបានចំណាយយពលយវោដ៏មានត្ពមវជយ ួ ពិ និត្រ ផថល់យយ៉បល់ និង ខ្ក្លមួលយែើងវិញនូវរាល់ មវឹមសារពនកលមងធម៌បទយនះ។ មួយវិញយទៀត្ ្ូមខ្ងវងអំែរគុែចំយពាះកញ្ញដ យៅ យក្រ ជា យលខ្ជការិយ៉ល័យ្ងគមកិចច ពន្មភ័ន្ ន មែនិ្េិត្-និ្េិត្ខ្មយរកមភុជា យលកាម និងជាអបកសារព័ ត្មា ៌ នពនវិទរុខ្មយរពិ ភពយោក ខ្ដលបានចូលរ ួម ចំខ្ែកចំណាយយពលយវោជួយវាយអត្ទបទធម៌បទទាំងយនះយែើងវិញ។ ទនធឹមនឹងយនះខ្ដរ

មញំលុ ពះករ ុណា

្ូមខ្ងវងអំែរលពះគុែចំយពាះ

លពះយត្ជគុែ ថាច់ វា្ោ ជា្មែនិ្េិត្ខ្មយរយលកាម ខ្ដលកំពុង ្ិកាយៅលបយទ្ពង យែើ យបានជួយមបះខ្មបងកបុងការទំោក់ ទំនង និងជួយ យមើលការមុ្លត្ូវកបុងការយបាះពុ មភយ្ៀវយៅយនះយៅលបយទ្ពង។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ XII


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ជាងយនះយៅយទៀត្ មញំលុ ពះករ ុណា អាតាយភាព ្ូមខ្ងវងអំែរលពះ គុែ

និងអរគុែចំយពាះ្ទានលជះថាវរប្់ លពះយត្ជលពះគុែលគប់ លពះអងគ

និងឯកឧត្ថម យោកជើទាវ ្បផុរ្ជនលគប់ រ ូបទាំងកបុង និងយលៅលបយទ្ ខ្ដលបានចូលរ ួមឧបត្ទមម គ្នំលទដល់ ការយបាះពុ មភយ្ៀវយៅយនះ។ លបការទាំងអ្់ យនះ

មញំលុ ពះករ ុណា

អាតាយភាពនឹងត្មកល់ទក ុ ជា

យ្ចកឋដ ី ង ឹ គុែជាអយនកបផការ ខ្ដលមិនអាចបំយភវចបានយែើយ។ ្ូមលពះយត្ជលពះគុែលគប់ លពះអងគ

ឯកឧត្ថម

យោកជើទាវអ្់

យោកអបក្បផុរ្ជនលគប់ រ ូប លពះយមតាថ និងយមតាថទទួលយកនូវគ្នរវភកថី ភាព និងកឋលី ្ឡាញ់រាប់ អានដ៏លជាលយលៅអំពីមំញលុ ពះករ ុណា អាតាយភាព។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ XIII


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

គណ្ៈក្មមោរពិ និរយ និ ងផតល់ទ្ោបល់ ១.

លពះយត្ជគុែ ចនទ សុផារ លបធ្លន្មភ័ន្ ន មែនិ្េិត្-និ្េិត្ ខ្មយរកមភុជាយលកាម។

២.

លពះយត្ជគុែ ោច់ ថ្ឹង លពះពែូ ្ូលត្វត្ថខ្លពកលបា ភបយំ ពញ។

៣.

ឯកឧត្ថម យនត ោរូ ្មាជិករដឌ្ភា ពនលពះរាជាណាចលកកមភុជា និងជាលបធ្លនមជឈមែឍលវបផធម៌ខ្មយរកមភុជាយលកាម។

៤.

ឯឧត្ថម ឧត្ថមយ្នីយ៍ ហាញ់ ចំរង ុ (វត្ថ្ំយរាងអខ្ែឋត្)។

៥.

យោក សឺន សទ្រមច អគគោយកព័ ត្មា ៌ ន ពន្ែព័ នខ្ន មយរកមភុជា យលកាមពិ ភពយោក។

៦.

យោក សឺង ទ្យឿង ោយកលបត្ិបត្ថិ ្មាគមខ្មយរកមភុជាយលកាម យដើមផី្ិទិម ន នុ្េ និងអភិវឌណន៍។

៧.

យោក សឺន ចសរ ្មាជិកលកុមលបឹកា ពន្មភន ័ ្ ន មែនិ្េិត្ និ្េិត្ខ្មយរកមភុជាយលកាម

និងជា្មាជិកលកុមលបឹកាភិបាល

ពន

្មាគមខ្មយរកមភុជាយលកាម យដើមផី្ិទិម ន នុ្េ និងអភិវឌណន៍។ ៨.

យោក ោច់ សុរឹម ្ែការីការិយ៉ល័យលសាវលជាវវបផធម៌ ពន ្មភ័ន្ ន មែនិ្េិត្-និ្េិត្ខ្មយរកមភុជាយលកាម។

៩.

យោក ឈិ ន ឈុ ន (យៅ លគូញឹក)។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ IX


កម្មងធម៌ បទ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទំ ព័រ X


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទ្ោរពទងៀរពះពុទា ធ សនា ្ូមយមើលទងៀជយ ័

ឆពឝ ែតរងេី

ខ្ដលមានរ្យី

ភវលឺ ្្់ លអ

យមៀវយលឿងលកែម

លពមទាំងព័ ែ៌្

ែងេបាទនិងព័ ែ៌

ដ៏ភយវឺ ផវក ។

លបយទ្ត្ូចធំ

បាន្យ័លគសាយគមន៍

ជើនំគ្ន ុ ប យលចើន

អយនក

លពមយករ្យី

លពះពុ ទគ ន រួ យលត្ក

លបយ្ើពន់ យពក

ពលកកនវង ។

យធឝជា ើ ្ញ្ញដ

ទងៀជយ ័ សា្ោ

ពន្មភុទធ ន ំ

ចមផង

ចូរយយើ ងរាល់ គ្នប

យកចិត្ចា ថ ំចង

នឹកដល់ លពះអងគ

ជាអងគមាច្់ ។

យទាះជាត្ិយផេងគ្នប

ក៏លត្ូវដឹងថា

្ុទ្ ន ឹងខ្ត្ជា

ពុ ទសា ន ្ន៍

លត្ូវមានសាមគគី

ទាំងយកយងទាំងចា្់

លបឹងខ្លបងឲ្រណា្់

លគប់ ៗគ្នប ។

្ូមសា្ោពុ ទន

ងកយុំ ងកង ើ មភ្់ផត្ ុ

រ ុងយរឿងវិ្ុទន

ដ៏ពងវថាវ

យែើ យមានជ័យយជាគ

ផាយយពញយោកា

យោយជនលជះថាវ

រាប់ យលចើនោន ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មានចិត្យថ ្បហា

យគ្នរពបូជា

ចំយពាះលពះធម៌

ដ៏កលាែ

ទាំងមនុ្េយទពតា

យ្បហាលគប់ លបាែ

លបាថាបចងៀបាន

យ្ចកឋ្ ី ុម ។

យយើ ងយមមរជាត្ិ

ោំគ្នបមយីឃ្លយត្

កាន់ ធម៌នឹងបាន

រ ួចផុត្ទុកខ

រ ួបរ ួមសាមគគី

ពី យនះយៅមុម

យយើ ងនឹងបាន្ុម

យកេមកានឋលតានឋ ។

លពមយលពៀងលបលពឹ ត្ថ

កាន់ ធម៌្ុចរិត្

យឆ្ងភះយៅកាន់ សាទន

និពាឝន

ជាទីផត្ ុ ទុកខ

បាន្ុមយកេមកានឋ

ជាត្ិយយើ ងនឹងបាន

យសាយ្ុខ្ជ ៕

(និពននយោយ៖ ្យមឋច លពះ្ងឃរាជ យជាត្ញ្ញដយណា ជួនណារ)

ទដ្ឋ ិ ភាពគោរពទង ់ព្ពះពុទ ធសាសនាគៅវត្តបទុមសាគរ (កំពង ់សាាន) ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទោក្់ ទងៀរពះពុទា ធ សនា លកុមយយើ ងអបកកាន់ សា្ោ លត្ូវដឹងចា្់ ថាលពះពុ ទជ ន ន ិ ល្ី លទងៀមានឆពឝ ែតរងេី គឺលពះរ្យីទាំងលបាំមួយព័ ែ៌ ។ ផាយយចញពី លពះកាយលទងៀ រ ុងយរឿងឫទនិរងេលបយ្ើបវរ យឆឝៀលឆ្ងឝត្់ កាយយឆើត្ឆ្ងយលអ ទាំងលបាំមួយព័ ែ៌ល្្់ លអយសាភា ។ កំយែើ ត្ពនលពះរ្យី យកើត្យោយបារមីពនលពះភគវា យធឝទា ើ នឥត្មានរ ួញរា កាលខ្ដលយៅជាលពះយពាធិ្ត្ឝ ។ រ្យីព័ែ៌យមៀវយោះណា៎ កាលយឆឝៀលយនលតាលទងៀយោយចិត្កា ថ ត្់ ឲ្រទានដល់ ឥនធលពាែយ ែ៍បាត្់ កាលយៅជាកេលត្ោមល្ីពីរា ។ រ្យីព័ែ៌យលឿងភវថា ឺ វ កាលខ្ដលលទងៀអារសាច់ ខ្ផយធឝមា ើ ្ បិទពុ ទរន ូបភវឱ ឺ ភា្ លពះឥនធជាងមា្លទងៀវយ ័ បែឍិត្ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

រ្យីលកែមយោះណា កាលខ្ដលមាតាព្់ ខ្ជំសាវប់ ពិត្ បទុម្៊ូបឋូរជីវត្ ិ កាត្់ យបះដូងបិទយធឝថា ើ ប ំមាតា ។ រ្យីព័ែ៌្្ុទសា ន ធ កាលខ្ដលលពះបាទយវ្េនឋរកេលតា ឲ្រដើរ្ ី យសាភា ដល់ លពាែយ ែ៍លបាថាបយកយពាធិញ្ញដែ ។ រ្យីព័ែ៌ដូចយជើងែងេ កាលមាតាយកេចាប់ យកបាន វិទាធរអារសាច់ លបាែ ឲ្រយកេសាមានរ្ុីបឋូរជីវត្ ិ ។ រ្យីព័ែ៌យផវកពែតរាយ កាលជាទនាយយឈ្លយះយសាមបែឍិត្ ឲ្រទានសាច់ ឈ្លមជីវត្ ិ ដល់ ឥនធលពាែយ ែ៍គិត្ថាឥត្អាហារ ។ រ្យីយមៀវយលឿងលកែម ្ែងេបាទលពមទាំងយផវកអសាចររ លត្ូវជាលបាំមួយលបការ ទាំងចា្់ កមា ុ រចូរចាំទក ុ យអើយ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរំឭក្ដ ួងវិញ្ញ ា ណ្ក្ខ ន ធ ចិត្យថ អើយខ្្ននឹកដល់ ជនខ្ដលឃ្លវត្ យលពាះលបយយ៉ជន៍ជាត្ិពូជពងេយមមរា មំលបឹងត្្៊ូដល់ បឋូរជីវាឿ ការពារនូវជាត្ិសា្ោ ឲ្របាន្ទិត្យ្ទរសាទពរ ។ វីរបុរ្ខ្ដលឃ្លវត្យៅយែើ យ យយើ ងកុក ំ យនថើយលត្ូវលបុងលបយ័ ត្ប រកាមត្៌កយនះកុឲ្ ំ របាត្់ កុឲ្ ំ រអខ្ែឋត្រសាត្់ យៅយោយពរុះ្ងឃរា ។ យែត្ុយនះយយើ ងលត្ូវមំលបឹងពុ ះពារ នឹងមិនឲ្រយៅែយ ង ងឝត្ ី ផិត្ជាត្ិយយើ ងជាប់ កុង ប ចំែង យបើ្ិនជាចិត្យថ យើ ងប៉ង ក៏គងៀនឹងបាន្យលមច ។ ខ្ត្នឹកដល់ ជនខ្ដលឃ្លវត្កាលណា ល្ក់ ទឹកយនលតាខ្ដលថាវដូចយពលជ យយើ ងមញំន ុ ឹកណា្់ គ្នយនយពលណាយភវច យពលលពះ្ុរយ៉ ិ យរៀបលិច នឹកដល់ លពលឹងឃ្លវត្យៅ ៕ និពននយោយ៖ លពះយត្ជលពះគុែ លពះមហា សឺន វឿងៀ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទោវយផាា ថាវខ្ងវង្ខ្មឋងល្ដី ដើយែើ រអំពីយយើ ងមញំលុ គប់ គ្នប ចិត្ន ថ ឹករឭកសាធ្លរែ៍ ្ូមសាងអងគផ្លកខ្ែោំមកថាឝយ ។ ផ្លកឈូ កលកពុំ រក ី រាយ លកោ្យោត្ោយរំយលចជាផ្លក ចំបុីោរត្ីកាឋំងង្ហ រំយលចជាផ្លក្យលឿងលកែម ។ ឆ្ងវក់ ដង ូ ជារាងកផូរកាច់ យយើ ងមញំរុ យំ លចលគប់ ព័ែ៌ោោ ផ្លកសាវកវន ិ ខ្ត្មហាែងេ យយើ ងមញំផ ុ ត្ ចិ ផចងរៀ ះិ រកមកថាឝយ ។ ្ូមអ្់ យទពាថទាំងឡាយ មកជួយផេពឝ ផាយចយលមើនកុ្ល ឆ្ងវក់ យឈើ សារយពើ អឝីៗ ក៏កាន់ យៅពដលបទកេិែបាន ។ បីជខ្ុើ ែោំចល ូ ថាកន យលគឿងលគប់ ្ឹងមានអដឌបរិកាខរ ដូងយចកអំយៅសាឝយសាវ យយើ ងមញំលុ បាថាប្ុម្ួគន ៌ ិពាឝន ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទាងផាា បាច់ ផ្លកបុបាពយកមកថាឝយ ចំយពាះលពះពលត្រត្ន៍ទាំងបី យោយកវន ិ បុបាពផ្លកចំបុី ផគអ ុំ ញ្ជ លីយោយ្ិរសា ។ លពមទាំងបុបាពផ្លកកុោប ឈង ុយឈង ប់គរួ ចាប់ អារមយណា និងផ្លកកលមងលអភថា វឺ វ យលពាះកនិោឌកំពុងរីក ។ ឱ! ផ្លកឧបលមានរ្យី ពែ៌ ល្្់ លបិមលបីយ៍លកែមយផវក នូវផ្លកបុបាពផ្លករំយចក កវន ិ ផ្លកគួរយលត្កកបុងចិោឋ ។ ឱ! ផ្លកបុបាពលកអូបសាយ កំពុងរីករាយគួរលបាថាប ធុក ំ ន វិ លឝឹងយលឝើយតាមវាតា យៅខ្មកបុបាពគឺផ្លកច័ន ធ ។ ផ្លកខ្ដលមញំថា ុ ឝ យបូជាយែើ យ ចូរកុឃ្ល ំ វ ត្យែើយទុកឲ្របាន យោយកឋលី បាថាបមញំក ុ សាង ្យលមចលគប់ យ៉៉ងកវន ិ ដូចផ្លក ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឱ! ផ្លកបុបាពល្្់ លកពុំ ោរីយយើ ងមញំយ ុ កមកថាឝយ ែតាទយលើកយែើងផ្លកយៅពដ មញំ្ ុ ូមលកាបថាឝយយោយយគ្នរព ។ ចំយពាះលពះសារីរក ិ ធ្លត្ុ យយើ ងមញំម ុ យីឃ្លយត្មកលបោប់ មញំ្ ុ ូមនមសាករយោយយគ្នរព លពះពុ ទជា ន មវប់ពលត្យោកា ។ បងគលើ ពះធម៌ដល៏ ជាលយលៅ ទុកដូច្ំយៅឆវងទុកាខ បងគលើ ពះ្ងឃអរែោថ ្ូមបាន្ុខ្ជដល់ និពាឝន ៕

ទដ្ឋ ំ ង ់និគព្ោធ ិ ទាន គៅវត្តកព ិ ភាពសាងផ្កាកនុងឱកាសបុណ្យកឋន (កំពង ់ជ្ព្ៃ) ឃុំកព ំ ង ់ទូក ស្សុកកំពង ់ធំ គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទំ នញ ួ ក្ូ នក្ំ រាាដយ ឱ! កូនកំលពាមាឋយ យកើត្ទុក្ ខ ពឝ ពងងឥត្មានខ្លាមួយយវោ រឭកអបកមាឋយឥត្គែោ យលកៀមលកំភស្រ័ កាថចិោឋធងន់ កូនរិះគយគន់ រកទីពឹងគ្នយន ។ ្ងឃឹមមាតាយគ យធឝយើ ម៉ឋចដូចខ្ម៉ខ្ដលកូនធ្លវប់ ពឹងពាក់ ទីពឹង មាឋយយគៗមិនរាប់ ឲ្រកូនអភ័ពឝពន់ យពកពលក ឱះ! ឱ! អបកមាឋយពងវកន ូ យអើយ ។ មាឋយយអើយកូននឹកណា្់ កូនបានលបទះយ រ ូបកូនយ

ើញល្យមាលរ ូបមាតា

ើញយែើ យមានយចត្ោ

កូននឹកសាយនថាជាក់ ជាមាឋយ កបុងយពល្ម័យមាឋយរកកូន ។ ឱ! មាតាកូនយអើយ យពលយនះលយមយែើ យមំ ត្្៊ូយរៀនវិជាជ ចូរមំមបះខ្មបងលគប់ ៗគ្នប ល្ឡាញ់ព្ុធ្លជាត្ិយមមរា រកាមារយ៉ទឲ្រ្ុីវល ិ ័យ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរក្ុមយុវ័ន - នារី ពែពួ កយយើ ងយុ វន ័ -ោរី បាន្ំភប ី លមុងយសាតា ោរី-យុ វន ័ មញំ្ ុ ូមខ្ងវងវាចា ៗ កបុងការយៅរក ។ ដល់ អបកយរៀនជាមិត្ទា ថ ំងឡាយ យៅជិត្ឆ្ងងយបានអយញ្ជើ ញមក សាោយរៀនកំពុងយៅរក ៗ ពនវកពិ ្ី ។ យគ្នលបំែងយដើមផីរ ួមមិត្ថ លគប់ និកាយឲ្រចូលមកជិត្ មិនបានគិត្វែតៈសា្ោ ៗ ថាចា្់ ឬងយី ។ ្ូមយោកអបកទាំងលបុ្ទាំងល្ី លគប់ ៗវ័យយោកតាយោកយ៉យ ទាំងកុមារយុ វន ័ -ោរី ៗ ជាទីរឭក ។ បានដឹងយែើ យោំគ្នបគលគឹក ្ូរ្ននឹករំពងទុកាខ បញ្ជ ូនមវួនចូលកបុងសា្ោ ៗ

(*)

ចិោថ្បាយ ។ (*) នៅរំ បន់ ខ្លះសូ ម្រថា “ាសនា” តរនៅរំ បន់ ខ្លះសូ ម្រថា “ាលា” ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ខ្ល្កកាលណាោំគ្នបយលកាកយែើង យលើកត្ំយកើងសា្ោលគប់ កាយ ឲ្រជាត្ិយយើ ងយជឿនយលឿន្ុីវល ិ ័យ ៗ ទាន់ ្ម័យបដិវត្ថន៍ ៕

័ និងយុវត្ខ្េ ព្ពះសងឃ យុវន ន ក់ស្សុកគៅមណ្ឌល ី ែរគព្កាមចូលរួមពិធព្រឡងថ្ន ី

វត្ត ទពវ ោ ង គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ិ មងគលនិលឱទាន (គផ្កោព្ពីង) ឃុំមាត្់បាក់ ស្សុកកគច ព.ស. ២៥៥៣ គ.ស. ២០០៩

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរក្ុមនារីសីលធម៌ យយើ ងមញំជា ុ លកុមោរី ្ូមខ្ងវងអំពីពាករ្ីលធម៌ ខ្ដលមនុ្េលគប់ រ ូបទូទាំងនគរ លត្ូវខ្ត្ពឹ ងពរសាងលគប់ ៗគ្នប។ ្ីលធម៌ទក ុ ជាចាប់ ឬជាទមាវប់ ខ្ដលមានមវឹមសារ យរៀបរាប់ ្្មឋីកាយចរិយ៉ ឲ្រសាទបោភវល ឺ អលបពព ។ ្ីលធម៌ទក ុ ជាយ្បហា ្លមាប់ ខ្កខ្លបដល់ ជនលបុ្ល្ី ឲ្រទីតាំងយៅជាលបលកត្ី មត្៌កលបពពខ្លបពងវងូរប យែើង ។ ទីណាមួយមាន្ណា ឋ ប់ ឬមួយទមាវប់ យធឝឲ្ ើ របានយងកង ើ ទីយោះមុមជាយយើ ងបានរ ុងយរឿង យោយយ្យើយែើងពន្ីលធម៌ ។ យែត្ុយនះយយើ ងជាជាត្ិខ្មយរ យទាះបីអបកខ្ល្ឬមួយកមយករ លត្ូវមំយលកបផឹកយក្ីលធម៌ គួរឲ្រល្្់ លអមកដល់ មវួនយយើ ង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសូមជើរាបលា យយើ ងមញំជា ុ លកុម្ងគែោរី បានរ ួមសាមគគយី ោយ្ុចរិត្ បានមកជួបជុលើ ត្ូវតាមដើយែើ រ ជាពិ ត្លបយ្ើរមានផលលបយយ៉ជន៍ ។ យយើ ងមញំទា ុ ំងអ្់ យនះឯង ្ូមផេង្ចាចឧទធិ្ភាគផល ្ូមអានុភាពពនបុែរកុ្ល និង្ូមជូនដល់ យោកអបកលគប់ គ្នប ។ រ ួចយែើ យមញំ្ ុ ូមជលមាបោ យៅកាន់ អគ្នរពនពួ កមញំវុ ញ ិ ្ូមអ្់ យោកអបកខ្ដលមកពា្យពញ មញំ្ ុ ូមោវិញកាន់ ផះធ យរៀងមវួន ។ យបើទក ុ មវួនយយើ ងមញំោ ុ យៅ ចិត្ម ឋ ំញជា ុ ប់ យៅមិនយភវចអបកទាំងឡាយ យមលត្ីរ ួបរ ួម្នថិភាព លបយទ្្ុីវល ិ ័យមានធម៌សាមគគី ។ ្ូមលពះពលត្រត្ន៍និងពួ កយទវតា ខ្ដលមានយចសាឋជួយរកាអ្់ យោក ឲ្របានរ ួចផុត្អំពីឧប្គគ លបយទ្អ្់ យលគ្នះថាបក់ ពីពងងយនះយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអប់ រំទីរបជុើ ោរី្ីលធម៌ពនយយើ ងមញំ ុ បានមកលបជុក ើ ុង ប ្នបិបាត្ យៅយពលរាលត្ីដខ្៏ ្នសាងត្់ យដើមផីខ្ចងចាត្់ នវូ ពិ ធី ។ ពិ ធលី បយ្ើរលអយៅបាន អាល្័យ្ោឋនលពមលបលពឹ ត្ថ ្ុចរិត្ធម៌មានយៅកបុងលកិត្រ ពុ ទវន ន ិ ័យដផិត្យយើ ងមញំ ុ ។ ជាអបកកាន់ លពះពុ ទសា ន ្ន៍ ទាំងយកយងទាំងចា្់ មំពុះពារ នូវចិត្ក ថ ណា ំ ញ់ឥត្រ ួញរា លះបងៀលទពាយធឝជា ើ ទាន ។ ដូយចបះយយើ ងមញំលុ កុម្ីលធម៌ យលត្កអរសាទរយពកលបមាែ ខ្ដលបានជួបមុមញាត្ិ្ោឋន ជាទីរាប់ អានយោយយមលត្ី ។ យែត្ុយនះយយើ ងមញំ្ ុ ូមយលើកពដ លប្ិទិព ន រជ័យដ៏បវរ ចូរមកយកើត្មានដល់ និករ យោយចិត្យថ សាយះ្ពុំ ខ្ជនយែើយ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទាោ៌រពះពុទា ធ សនា មាគ្ន៌លពះពុ ទសា ន ្ោ ខ្ដល្ទិត្យៅយលើយោកា ជាទីយ្បហាជាត្ិយយើ ង ឱះ! ឱ! បងបអូនរ ួម្ញ្ញជត្ិយអើយ សា្ោផាយមកយូ រណា្់ មកយែើ យ យយើ ងកុក ំ យនថើយលត្ូវលបុងលបយ័ ត្ប ។ មំរកាមត្៌កយនះកុឲ្ ំ របាត្់ កុឲ្ ំ រវិបត្ថខ្ជ ិ ច យខ្ជចត្់ យោយកឋវី ប ិ ត្ថណា ិ មួយ សា្ោយនះឯងខ្ត្ងោំឲ្រផុត្ទុកលខ ពួយ យែត្ុយនះពួ កយយើ ង មំលបឹងបី្ធួយយដើមផីនឹងជួយឲ្របានរ ុងយរឿង។ យលពាះយយើ ងយៅមឝ ះឧបនិ្េ័យ មិនបានសាឋប់ ធម៌ផ្លធល់ កាយ ពនលពះ្មភុទពន លត្ញាែ សាឋប់ ខ្ត្ឱវាទខ្ដលលពះអងគលទងៀនិទាន ឥត្បានចចារចំយពាះលពះលទងៀញាែ លសាប់ ខ្ត្និពាឝនយៅបាត្់ ្ូនរឈឹ ង ។ ឱះ! ឱ! យ

ើញខ្ត្លពះពុ ទរន ូប

យែើ យនិងលពះ្ឋូប ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះរ ូបគងៀយៅបលវ័ង ក ល្យមាលរ្យីយមៀវយលឿងខ្ចងចាំង យធឝឲ្ ើ រែឫទ័យមញំរុ ឭកខ្ជវំង យោយរ្យីចាំងភវខ្ឺ ចងពែតរាយ ។ ពែ៌ ល្្់ ញញឹមលអអសាចររ ទុកជាទីលជះថាវ អបកកាន់ សា្ោលគប់ គ្នប យគ្នរពរាប់ អានលគប់ ទិនទិវា យែត្ុយនះពួ កយយើ ងកុរំ ួញកុរា ំ លត្ូវសាមគគគ្ន ី ប កសាងទាន្ីល។ យលពាះ្ីលទានភាវោជាបចចយ ័ អាច្ធួយនូវរ ូបរាងកាយ ឲ្រមានត្ពមវលគប់ គ្នប ឲ្របានជាមនុ្េឬមួយ្ួគ្ន៌ ឬមួយសាទនលពែយ ពលត្លត្ិងេោោ ្ុមលគប់ យវោរែូ ត្និពាឝន ៕

ព្ពះសមាាសមាុទ ធកំពង ុ សម្មែងធម៌គទសនាគព្ោស ព្ពះភកខ ិ ទ ិ ុសងឃ និងពុទ ធបរស័

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអាទ៍ខាងទ្ដើម អាទ៍ខ្ជងយដើមមញំថា ុ វ ខ្ងវង ្ូមយោកចា្់ យកយងលពឹ ទានចាររ លពមទាំងលពះ្ងឃសាមយែរា ខ្ដលបានមកគងៀយោយយសាយះ្យ័លគ។ យបើមំញ្ ុ ូលត្យៅខ្លកងមុ្ខ្ជត្ យលើ្បទមឝះបាទត្ួអកខរា ដូយចបះយយើ ងមញំ្ ុ ូមគ្នរវៈ ្ូមអ្់ យោកអបកអត្់ យទា្ផង។ ចំខ្ែកលពះ្ងឃលទងៀ្ិកា លជាបចាប់ ធម៌អាងេយោយែយ ត្់ែយង ្ូមមាច្់ ពនយយើ ងអត្់ យទា្ផង កុមា ំ នចិត្ន ថ ឹងនិោធយែើយ។ មិនខ្មនពី យរាះយោយ្យមវង ្ូមយោកចា្់ យកយងលពឹ ទានចាររ សាឋប់ យកអានិ្ងេលគប់ លបការ ឲ្របានសាទនមហានិពាឝនយហាង ៕

វិរនយន ទុក ខ រនចេរិ សត្វរច ួ ទុក្ខបានអាស្ស័ យការព្យាយាម

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទ្លើ ក្ហរថ វនាទ យលើកែត្ទវោធចំយពាះលពះពុ ទជា ន មាច្់ រ្យីភច វឺ ា្់ លត្ចះយពញទាំងយវហា្៍ លបយ្ើរមភ្់ផត្ ុ កំពូលយោកា ទាំងមនុ្េយទពាឋមានការយគ្នរព្ពឝ ពងង ។ មញំ្ ុ ូមរំឭកយៅដល់ លពះគុែដ៏ពងវ ខ្ដលមានគុែពលកយលចើនជាអយនកអសាចររ យែើ យទាំងមាននូវធម៌យមតាថ ដល់ មនុ្េយទពាឋយៅយលើភពយោកទាំងបី។ ឥែូវយនះលទងៀបរិនិពាឝនបាត្់ យៅ ទុករ្យីឲ្រយៅយយើ ងយគ្នរពរាល់ គ្នប មានការយគ្នរពលគប់ យពលយវោ យដើមផីរកាសា្ោឲ្របានគងៀវងេ ៕

ព្ពះសងឃសម្មែងធម៌គទសនាគព្ោសព្រទានដ្ល ់ពុទ ធបរស័ ិ ទ ំ ួ ល ឃុរំ ដ ំ ួ ល ស្រុកថ្វក នេត្ស្ត រះស្ត្ពាង ំ នៅភូមិរដ ូ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទលាទី របជុើ យៅទីបំផត្ ុ ពនការ្នបិបាត្ ពនពួ កបរិ្័ទអបកកាន់ សា្ោ ៗ មានចិត្ប ថ លមុងលបុងលះោគ្នប យៅកាន់ អគ្នរពនយោកអបកវិញ ។ មុនខ្ដលយោកអបកឈ្លនយជើងយដើរយចញ មញំ្ ុ ូមបំយពញនូវសាធុកា ៗ ្ូមអំពាវគុែលពះពលត្រត្ោ លពមទាំងយទវតាយៅឋាន្ួគ្ន៌ ។ យោកយអើយជួយបីបាច់ ខ្ងរកា ដល់ ជនយមមរាទូទាំងលបុ្ល្ី ៗ ឲ្រយោកជួបខ្ត្យជាគជ័យ កុមា ំ នមពមយោយកឋថា ី ប ំងថាបក់ ។ យលពាះថាយយើ ងមញំន ុ ិងលកុមយោកអបក យគបានសាគល់ ជាក់ ថាអបកកាន់ សា្ោ ៗ ពនលពះ្មភុទក ន ព ំ ូ លយោកា យោយជនលជះថាវរឭកលគប់ ជាត្ិ ។ យែត្ុយនះយពលខ្ដលយោកអបកយចញយៅ ្ូមឲ្រ្លត្ូវបរយវៀរយចៀ្ឆ្ងងយ ៗ ្ូមឲ្រយចញផុត្ពី កអ ឋី នថរាយ បាន្ុម្បាយលគប់ យពលយៅយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបណា ដ វ ំ រ ី បុ រស ្ូរ្ខ្លមកយោកខ្ល្កមវឹងៗ ជាត្ិសា្ោយយើ ងយលកាមការជិះជាន់ យគ ្ម័យចលកពត្ថវា ិ បិទឥត្ទំយនរ យ្ធើរយៅមញំយុ គយូ រយ៉រណា្់ មកយែើ យ ។ បងបអូនចាំបានយែើ យឬយៅ កាលពួ ក្លត្ូវវាបិទពុ ទសា ន ្ោ វីរបុរ្្៊ូបឋូរ្ង្ហខរ លពះទ័យយ្បហាចំយពាះជាត្ិសា្ោយលចើន ។ មញំចា ុ ំ្ំមឋីខ្ដលយោកផ្លឋំថា អ្់ ជាត្ិយមមរាលត្ូវខ្ត្សាមគគី យរឿងជាត្ិយមមរាលត្ូវកេ័យជីវី ចូរខ្មយរសាមគគក ី ត្ ុំ ក់ ្វុត្យែើយ ។ ជាត្ិខ្មយរជាអបកយធឝប ើ ុែរកុ្ល លបាថាប្ូមដល់ ឋានលពះនិពាឝន មានខ្ត្លពះពុ ទជា ន បរមវិមាន ោច់ ខ្ជត្កុឲ្ ំ របាត្់ រកាឲ្រគងៀ ។ ខ្មយរយមើលទំព័រលបវត្ថសា ិ ស្រ្ឋ ខ្ដលបានខ្ចងចា្់ ខ្ផនដីដធ ៏ ល ំ ឝឹងយលឝើយ យោកពរអបកដល់ ជវី ត្ ិ កេ័យយែើ យ ខ្មយរកុក ំ យនឋើយដយែឋើមឯករាជរឲ្របាន ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យយើ ងមញំជា ុ បុលត្ពនជាត្ិយមមរា តាំងចិត្យថ បឋជាញយលើកអកេរសាស្រ្ឋ យគ្នលធំបំផត្ ុ គឺពុទសា ន ្ន៍ លត្ចងៀលត្ចះយៅអោគត្ ៕

ី រសម្េ ែរកមាជាគព្កាម គោកឱកញ៉៉ សឺន គុយ វរបុ ុ ???? - ១៨២១

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទាទរបុណ្យរបឡង ខ្ផនការសាោ្ិការប្់ លពះ្ងឃ មួយឆ្ងបំមានមឋងយបើកលបែងលពះ្ងឃទាំងឡាយ មានលពះយត្ជគុែលពះធមាយចាររជាអធិបត្ី យធឝលើ គប់ បីពងង្យលមចកិចប ច ិទកមយវធ ិ ី។ ជយយ៉បរិ្័ទចំែុះយជើងវត្ថ ្ចាចយបឋជាញលះបងៀការង្ហរជួយការពាររ ួមសាមគគី តាមយគ្នលបំែងខ្ដលលពះអងគចាត្់ កមយវធ ិ ី និងទុកជាទីយគ្នរពត្យៅអោគត្ ។ ជយយ៉! ត្្៊ូ្ិកាលបាកដមានជ័យ និងយែើងត្ពមវឲ្រសា្ោអកេរសាស្រ្ឋជាត្ិ ឲ្របានឋិ ត្យងរមុឺនឆ្ងបំកប ុំ ីយ

វៀងឃ្លវត្

លបា្ចាកវិបត្ថយិ លគ្នះថាបក់ ចលកពត្ថប ិ ំផ្លវញ។ ជយយ៉! លពះធមាយចាររជាលបធ្លនលគប់ អងគ យលបៀបយ្យើនឹងអងគលពះ្ិអាររមហាយមលត្ីយ៍ រកាបរិ្័ទយផធៀងផ្លធត្់ នវូ ធម៌វន ិ ័យ យនះគឺសាបពដត្្៊ូរប្់ លពះអងគ ។ ជយយ៉! លគប់ លពះអងគចូលឋិ ត្យៅរាល់ កាលដ៏យូរ បនឋសា្ោលគប់ លបាំពាន់ ចន ំ ន ួ សាសាឋ មញំជា ុ បរិ្័ទ្ូមថាឝយមវួនយគ្នរពបូជា និងទុកជាទីយគ្នរពយៅអោគត្ ជយយ៉! ៕ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបុ ច្ឆឆ-វិសជជនា ១/

បុចាឆ្ួរថាយយើ ងជាត្ិខ្មយ រ យលកាកយែើងនឹងយគខ្ដរឬមួយយដកចាំសាវប់ ? វិ្ជជោយឆវយ ើ ថាយយើ ងជាត្ិខ្មយរ យលកាកយែើងនឹងយគខ្ដរលគ្នន់ យបើជាងយដកចាំសាវប់ ។

២/

បុចាឆ្ួរថាយោកយ៉យតា បានកូនយៅឲ្រយៅសាោឬមួយឲ្ររត្់ យលង ? វិ្ជជោយឆវយ ើ ថាយោកយ៉យតា បានកូនយៅឲ្រយៅសាោលគ្នន់ យបើជាងរត្់ យលង ។

៣/

បុចាឆ្ួរថាលកុមយុ វន ័ លបលកត្ីកាវហានឬមួយលបឹងយៅយ្ងៀម ? វិ្ជជោយឆវយ ើ ថាលកុមយុ វន ័ លបលកត្ីកាវហានលគ្នន់ យបើជាងយៅយ្ងៀម ។

៤/

បុចាឆ្ួរថាលកុមោរី ទាមទារយ្រីឬមួយលពមយៅលងង ៀ ? វិ្ជជោយឆវយ ើ ថាលកុមោរី ទាមទារយ្រីលគ្នន់ យបើជាងយៅលងង ៀ ។

៥/

បុចាឆ្ួរថាយ៉យតាយោក លត្ូវខ្ត្ចូលយតាកឬមួយយៅផធះ ? វិ្ជជោយឆវយ ើ ថាយ៉យតាយោក លត្ូវខ្ត្ចូលយតាកលគ្នន់ យបើជាងយៅផធះ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៦/

អវសានរំឭកពុ ទប ន រិ្័ទ ខ្ដលលបឹងលបត្ិបត្ថធ ិ ម៌អាងេរប្់ លពះពុ ទន ជាយលគឿងលបយ្ើររលត្់ នវូ កងទុកខ ជាទីបំផត្ ុ មិនឃ្លវត្ពី លពះនិពាឝន ៕

កបួនដ្ម្ងែអងគកឋន ុ ធបរស័ ិ ទម្េ ែរកមាុជាគព្កាម កនងចំ ណ្ុះគៃើង ិ ទានរបស់ពទ ុ វត្តសិរឧត្ត ួ តាគមាគ ី ម (ឡុកហឹង) គេត្តទល

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទឋានធំ ៨ ក្ចនលង ឋានធំទាំងឡាយលបាំបីកខ្នវង ជាទី្ញប់ខ្្ញងពនពពួ ក្ត្ឝ ទី ១ ឱទានជាឋានពលពសាងត្់ គឺពលពរាំងរត្ន៍ខ្ដលលទងៀលប្ូលត្ ។ ទី ២ លបយ្ើរខ្ដលលទងៀលប្ូលត្ លតា្់ យលកាមយដើមយពាធ៍លពឹ កេឧត្ថម ទី ៣ កខ្នវងខ្ដលលពះបរម ្ខ្មឋងលពះធម៌យឈ្លយះធមយចលក ។ យលបា្ភិកុលខ បាំអងគខ្ដលជាបញ្ច វគគ គឺខ្ដលជាអបកបយលមើលពះអងគ យោយលបពពថាមិនអាចលះបងៀ យែើ យយ៉ងត្លមងៀពីយដើមពលជយៅ ។ ទី ៤ កខ្នវងខ្ដលលពះអងគយៅ គងៀកុង ប ពលពយលៅយឈ្លយះបាលិយលយរ ពលពគ្នយនមនុ្េយៅមានខ្ត្្ត្ឝពងវ គឺដរើ ពី លពបយលមើលពះអងគ ។ ទី ៥ យឈ្លយះរត្នបលវ័ង ក គឺទីលទងៀចាំងោឡាគិរ ី យពលយោះមានមនុ្េខ្បកពួ កជាពី រ យៅយមើលពិ ធ្ ី យមឋច្មភុទន ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទី ៦ កាលលពះ្ពឝ ញ្ដុត្ថញ្ញដែជាមកុដយធឝបា ើ ដិហារ ផ្លចញ់ពួកនិលគនទយលៅលពះសា្ោ ឈប ះលផីអសាចររគ្នយនអបកណាដល់ ។ ទី ៧ កាលលពះទ្ពល គងៀយលើមែឍលងយលពះឥស្រោធ យែើ យលទងៀ្ខ្មឋងនូវលពះធមាយ លបាកដោមថាធម៌អភិធមយ ។ គុែមាតាខ្ដលជាគុែធំ យលើលពះបរម្មភុទំ ន ទី ៨ កាលលពះអរែំ ផធើ យលកាមយដើមរាំងសាលលពឹ កេទាំងគូ ។ យពលយោះឯងយែើ យលពះ្ពឝ ញ្ដូ លពះអងគជាលគូយ៉ងចូលនិពាឝន ឋានធំលបាំបីកខ្នវងយនះមាន លបត្ិសាឌនកបុងជមភូទីយឝ ប ។ ជាទីខ្ដលមនុ្េនិងយទវតា ឱនអងគនមសាករយគ្នរពបូជា មញំមា ុ ច ្់ ឱនកាយបងគវើ ោធ ដល់ ឋានធំធ្លលបាំបីកខ្នវង ។ ្ូម្ុមចយលមើនយកើត្យូ រអខ្ងឝង ទុកយខ ទា្ចខ្មផងកុយំ កើត្មានយែើយ ៕ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទ្រៀនទ្ដើមបីជារិ ពែអ្់ កល ុ បុលត្កុលធីតា ចូរមំោំគ្នបយរៀនអកេរសាស្រ្ឋ កុយំ ញៀនខ្ត្ខ្លផងលត្ូវនឹកយអៀនខ្ជយ្់ ហាត្់ យរៀនឲ្រចា្់ ្រយ្រឲ្រលត្ូវ ។ ភាសាជាត្ិឲ្រឃ្លវត្ ជាត្ិដពទយគយមើលង្ហយ កុយំ ៅយែះយឡាះខ្ជត្យពលបងៀវយ ័ ឱ! ខ្កវចរពែទាន់ មវួនយៅយកយង ។ យរៀនយចះលត្ូវកូននឹកមកជាត្ិ កុ្ ំ ង្ហឝត្យឆវៀត្យឈ្លវះខ្ត្គ្នបឯង បាញ់កាប់ ្មាវប់ បងកយភវើងខ្ផេង វា្ោជាត្ិឯងចំយែញ្លត្ូវ ។ ចំណាំយៅជាត្ិបាត្់ យៅ កូនក៏លត្ូវយៅមញំយុ គ យបើជាត្ិរ ុងយរឿងកូនងកយុំ ងកើងខ្ដរ យោះយឈ្លយះឪខ្ម៉រ្់ យៅជានិចច ។ កុយំ ធឝម ើ វួនឲ្រជាមនុ្េខ្ជឝក់ តាមខ្ត្យគញាក់ យឆឝងសាឋំតាមការ ពួ កជនខ្បបយនះមានកបុងត្លមា ថាោំអាតាយយៅរកទុកធ ខ ំ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ដីរលំជាត្ិរោយបាត្់ ្ូនរឈឹ ង យែត្ុយនះពុ កផ្លឋំចាំណា៎លពលឹង ពាករមវីប៉ុែតឹងចូរកូនលត្ិះរិះ លត្ូវ្ង្ហឝត្មំគ្ ូ មំគរូ ។ អ្់ ទាំងគំនរូ ធងន់លសាលមំពូន ចំយែះយនះយែើ យខ្ដលោំនវូ គុែ បុែរ្័កលឋិ ទពរធនជូនជាត្ិនិងអបក យទាះមា្លបាក់ ក៏យកើត្យោយការ្ឝះខ្្ឝង។ លប្ិនអបកមជិលលបឹងយដកចខ្មាង វិជាជយនះក៏គ្នយនដល់ អបក យរៀនយចះយបើជាត្ិលត្ូវការ អបកកុសា ំ វាងយយលកាយទីមទាម ។ យសាយះ្យ័លគបយលមើឲ្រទាន់ យពលភាវម យទើបផុត្្ស្រង្ហគមបាន្ុម្បាយ ឆវងទុកភ ខ យ ័ កឋអ ី នថរាយហាយនភាព លផីលាញយករយថ៍ ឈ្លយះពី យរាះ្ុ្សាយ ។ ជាត្ិយយើ ង្ុីវល ិ ័យយោយអាល្័យអបក កូនលត្ូវហា៊នលះបងៀជីវត្ ិ សាវប់ រ្់ កគ ុំ ត្ ិ ណាោងលបុ្ល្ី រ្់ យៅមញំយុ គមិនលបយ្ើរអី ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

សាវប់ យលពាះទឹកដីជយយ៉សាវប់ ចះុ កុលំ ្យណាះយនះចិត្យថ សាយះបយលមើជាត្ិ យបើកន ូ បយណា ឋ យឲ្រយធ្លវយមារយ៉ទ អកេរបាត្់ ជាត្ិក៏រលត្់ ។ យបើោងបយណា ឋ យគ្នយនបញ្ញដឆវុះ ដល់ ដង ឹ ថាមុ្ចា្់ លជុលយៅយែើ យ ៕

ទដ្ឋ ជាន់ េ ាស់ គេត្តឃ្លា ំង ិ ភាពព្គូបគព្ងៀន និងសមណ្និសសត្គៅសាោបាល ិ ី

ទដ្ឋ ុ គរៀន គៅវត្ត ិ ភាពព្ពះសងឃម្ដ្លជាព្គូបគព្ងៀន និងសិសានុសិសសកំពង មងគលឱទាន (កច ិ ា ង) ឃុំឫសសស្សុ ី ក ស្សុកកំពង ់សាាន គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទនារីភ្ញ ា ក្់ រឭក្ លកុមយយើ ងជា្ងគែោរី ខ្ដលយកើត្ងយយី ៅកបុងសា្ោ ដូយចបះយយើ ងលត្ូវមំបយងកត្ ើ យគ្នលការែ៍ អប់ រសា ំ ្ោៗឲ្របានរ ុងយរឿង ។ យយើ ងមិនលត្ូវបយណា ឋ យឲ្រពុ ទសា ន ្ន៍ រលត្់ រែ័ ្យោយគ្នយនអបក្ិកា យបើយយើ ងបានយចះនូវពុ ទធ ន មាយ សា្ោចា្់ ជានឹងបានងកយុំ ងកង ើ ។ ដូយចបះពែអ្់ ោរីយអើយ កុយំ ៅកយនឋើយគួរមំយរៀន្ូលត្យែើង យដើមផីយធឝជា ើ ត្ិសា្ន៍យយើ ងឲ្របានងកយុំ ងកង ើ លបយយ៉ជន៍ដល់ យយើ ងៗយៅអោគត្។ កុយំ ៅយដកលក់ មិនទាន់ ភាញក់ ទាន់ យគកស្រោថក់ ឲ្រមាន្ត្ារមយែ៍ យលពាះមានោរីមវះលបឹងយដក្មងំ មុមមាត្់ យលកៀមលកំៗមិនបានដូចយគ ។ សា្ោយោកទុកជាមូលោឌន អប់ រជា ំ ត្ិបានទទួល្ុភមងគល យដើមផីយលើកជាត្ិឲ្ររ ួចផុត្កឋអ ី ំពល់ យលពាះជាកុ្លៗមួយយ៉៉ងលអ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះ្ងឃខ្ដលជាអបកោំផូវវ បង្ហាញមនុ្េយលវឲ្របាននូវវិជាជ យដើមផីយធឝោ ើ រីទាំងអ្់ គ្នប ឲ្រសាគល់ ចា្់ ជាៗយគ្នលរប្់ ជាត្ិ ។ យែត្ុយនះគួរខ្ត្លកុមោរី យមើលយរៀន្ីលធម៌ឲ្របានលគប់ ភម ូ ិល្ុក យដើមផីយធឝជា ើ ត្ិសា្ន៍យយើ ងឲ្របាន្ុម កុយំ ៅរងទុកៗ ខ យលពាះកឋល ី ងង ៀ ៕

ព្កុមនារស ី ី លធម៌កុងឱកាសបុ ន ណ្យបញ្ុ ោ ះេណ្ឌសីមា វត្តកព ំ ង ់គពាធព្៍ ពឹកស (បឹងរ៉៉យចាស់) ឃុំបឹងរ៉៉យ ស្សុកថ្ាូវ គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរំឭក្ជារិ ចមមរ ជាត្ិខ្មយរលត្ូវខ្ត្ខ្កគំនិត្ យលកាកយែើងរ ួមមិត្ប ថ យងកត្ ើ នូវផវូវ្ិកា យដើមផីឲ្រជនជាត្ិយមមរា ឲ្របានពងវថាវៗដូចជាត្ិយគ ។ ជាត្ិខ្មយរលត្ូវខ្ត្មំ រះិ យរ កុយំ ដកយមើលយគដូចជាពី កាលមុនយទៀត្ លត្ូវខ្ត្មំលបឹងខ្លបងមយីឃ្លយត្ ជួយបំយពញជាត្ិសា្ោគឺការយរៀន្ូលត្។ ជាត្ិខ្មយរលត្ូវខ្ត្ខ្កគំនិត្ ចាប់ ពដគ្នប្បិទរន ួមមិត្យថ ោយសាមគគី រកា្ីលធម៌លគប់ គ្នប ឲ្របានឋិ ត្យងររ ុងយរឿងយៅអោគត្ ។ កូនខ្មយរលត្ូវមំយដើរមំរត្់ មំយគចឲ្រផុត្ពី ភពគឺកល ឋី ងង ៀ យលើកជនខ្ដលកំពុងលិចលងៀ គឺយ្ចកឋល ី ងងថា ៀ អាណាជាត្ិខ្មយរយអើយ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអនុសាវរីយលាទី របជុើ ឱ! បងបអូនរ ួមពុ ទសា ន ្ន៍យអើយ យពលយនះយែើ យជាយពលគួរ្ម លយមយយើ ងនឹងោទីលបជុើ ោរីមំញ្ ុ ូមផ្លឋច់ យ្វះណាមិត្យថ អើយ ។ ១. មញំលុ ត្ូវមំលបឹងយធឝកា ើ រ ២. លត្ូវរកាលទពរឲ្រគងៀ ៣. រកាជាត្ិកឲ្ ុំ រលិចលងៀ ៤. រកា្ងគមឲ្រគងៀណា៎មិត្ថ ។ ៥. លត្ូវយយើ ងចំណាំធម៌អាងេ ៦. លត្ូវមំលបឹងពាយ៉ម្ិកា ៧. កុផ ំ ក ឹ នូវទឹក្ុរា ៨. លត្ូវឧ្ាែ៍ ចូល្ងគមណា៎មិត្ថ ។ ខ្ត្មិត្បា ថ នយរៀនយចះដឹងកាលណា មញំផ្ល ុ ឋ ំថាកុយំ ចាល្ងគម ្ូមអយញ្ជើ ញមកជួយអប់ រ ំ នូវ្ងគមឲ្របានរ ុងយរឿងយៅយទៀត្ ។ យែាើយប៉ុយែតះ្ូមយ្វះ្យងខប ពី បទខ្បបពនពាករបណា ឋ ំ គួរមិត្លថ គប់ រ ូបមំចណា ំ ំ នូវបណា ឋ ំមំញផ្ល ុ ឋ ំមវីយនះយហាង ៕ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរំឭក្ជនរួមជារិ មញំ្ ុ ូមរំឭកដល់ ជនរ ួមជាត្ិទាំងឡាយ ចូរមំមឝល់ខ្ជឝយរិះយររកយរៀនអកេរសាស្រ្ឋជាត្ិឲ្រលអកយុំ ធឝវើ វី រ ដូចកាលពី យដើមយសាះយែើយណាកូនខ្មយរយអើយលត្ូវចាំកយុំ ភវច។ លត្ូវយយើ ងបបួលអ្់ ទាំងគបគ្ន ី ប លតាច់ ចរ យៅយរៀនសាោអកេរសាស្រ្ឋជាត្ិខ្មយរយយើ ង ឲ្របានងកយុំ ងកង ើ រ ុងយរឿង ដូចកាលពី យដើម្ម័យនគរវត្ថឯយណាះណាកូនខ្មយរយអើយ ៕

សមណ្សិសស និងសិសានុសិសសគព្ត្ៀមលកខណ្ៈចូលព្រឡងលំដាប់ថ្ននក់ស្សុកគៅ មណ្ឌលវត្តទពវ ោ ង គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ិ មងគលនិលឱទាន (គផ្កោព្ពីង) ស្សុកកគច

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទាមររី ភ្ញ ា ក្់ រឭក្ លកុមោរីយយើ ងទាំងអ្់ គ្នប មំ្ិកាកុថា ំ យប់ ពងង មំឱហាត្់ មំខ្ត្្ំពច យយើ ងលត្ូវគិត្រាល់ ពងងនវូ ការ្ិកា ។ មំលបឹងយរៀនទាន់ មវួនយៅយកយង កុយំ ដើរយលងយបាះបងៀកច ិ ចការ មំ្ង្ហឝត្លគប់ ខ្ត្យពលយវោ យយើ ងលត្ូវចងបាច់ គ្នបយធឝើជាកាលណា ។ យបើយយើ ងមិនមំមុមជាអន់ យមេោយ ោរីយលកាយគងៀខ្ត្រលត្់ ឯជើហានក៏មិនឈ្លនយៅមុម ឯចំខ្ែកកឋ្ ី ុមក៏គ្នយនយឈ្លយះលផី ៕

កបួនដ្ម្ងែព្ពះពុទ ធបដ្មា គៅភូមិអូរព្តាវ ស្សុកកគច ោ ង គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបណា ដ ា ំ ដ យរបទ្ៅក្ូ ន ឱ! កូន្មាវញ់យឆ្ងមយលវមា្មាឋយ ៗ កូនយអើយមកពន មាឋយនឹងរា៉យរា៉ប់ លបាប់ មុំ “យអើយលបាប់ ម”ុំ យលពាះបាឥែូវមវួនកាន់ ខ្ត្ធំ ៗ មុំយអើយល្ីមុំលត្ូវយចះចាំចាប់ មាលតា “យអើយមាលតា” ។ មវួនកូនជាល្ីយលបៀបដូចបុបាព ៗ យគយលបៀបដូចផ្លកកូនយអើយកំពុងលកពុំ “យអើយលកពុំ ” ចូរបាយធឝម ើ វួនឲ្របាន្័កឋិ្ម ៗ ឲ្រលត្ូវលកឹត្រលកមកូនយអើយលំោំជាល្ី “យអើយជាល្ី” ។ កុយំ ធឝអ ើ ំយពើ មិនគួរគបផី ៗ យលពាះលកិត្រនិងល្ីកន ូ យអើយវិន័យនិង្ងឃ “យអើយនិង្ងឃ” ទីកុង ប លគួសារលត្ូវសាគល់ បអូនបង ៗ យៅតាមគនវងកូនយអើយលំោំយៅញាត្ិ “យអើយយៅញាត្ិ” ។ កុយំ ដើរយលងយប់ លពលប់ អលធ្លត្ ៗ ខ្ជវចយធ្លវយមារយ៉ទកូនយអើយយកើត្កឋអ ី នថរាយ “យអើយអនថរាយ” ធ្លវក់ មវួនយលគ្នះថាបក់ ោំទក ុ ឲ្ ខ រមាឋយ ៗ ញាត្ិខ្ជងជិត្ឆ្ងងយកូនយអើយយគត្យះយដៀលយជរ “យអើយយដៀលយជរ” ។ ដឹងយឈវើ យដផិត្ដងកូនឆគងដផិត្យម ៗ អាប់ យ្អាប់ យករក ថ៍ ូនយអើយមូចវងេលត្កូល “យអើយលត្កូល” កុរំ ែ័ ្យជឿពាករយគបបួល ៗ គិត្យធឝឲ្ ើ រល្ួលកូនយអើយកិត្យ ថិ ្ពូ ជពងេ “យអើយពូ ជពងេ” ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

កុយំ ធឝយើ ែះយឡាះគំនិត្លិចលងៀ ៗ យ្បហាយឆ្ងត្លងងក ៀ ន ូ យអើយទុំមុនល្យគៀល “យអើយទុំមុនល្យគៀល” ខ្លបមុ្ពាករចា្់ នំធជា ំ ោែ៍ ៗ យ្ពគប់ ជនពាលកូនយអើយជនលពានោរី “យអើយោរី” ។ មវួនកូននឹងកាវយជាឈវ ក់ចត្ ិ វថ ក់ វី ៗ យលបៀបដូចយភរីកន ូ យអើយបាត្់ ្ូរ្យមវង “យអើយ្យមវង” មូចមវួនបងៀលបាែយមាហាវយងឝង ៗ ញាត្ិមិត្មា ថ ឋ យឯងកូនយអើយខ្លងសាឋប់ យគ្នរព “យអើយយគ្នរព” ។ រីថាបំខ្កយរាគយោកថាជូរលឝីង ៗ ថាបំពុលវិញឯកូនយអើយខ្ផអមដូចជាត្ិ្ករ “យអើយជាត្ិ្ករ” ពាករមាឋយឳពុ កយទាះអាលកក់ លអ ៗ ខ្ត្ចិត្យថ សាយះ្កូនយអើយល្ឡាញ់ថាបក់ ងម ប “យអើយថាបក់ ងម ប ”៕

គទសភាពគូស្សះស្សី (ស្សះគូ) នាទរួី មគេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទក្ឋិនទន ឱ! កឋិ នយអើយជាទានអសាចររ មានទាំងបុបាពខ្ែែមរ ុងយរឿង រីពលត្ចីវរ្ុទខ្ន ត្ពែ៌ យលឿង ទាំងយលគឿងបរិកាខរបរិបូរែ៍ ឱភា ។ យសាមន្េរីករាយខ្ដលបានយ

ើញចា្់

ទាំងយកយងទាំងចា្់ គរួ ឲ្រ្បាយ ឱ! បទុមបុបាពផ្លករី្គុះសាគយ លត្្ុំលត្សាយយពារយពញទាំងអ្់ ។ យមើលយៅ្នវឹកយែើងយមៀវល្្់ ប្់ គួរឲ្រល្យណាះដល់ យដើមបុបាព គន់ យមើលយៅខ្មកខ្បកខ្ញកសាខ្ជ ដូចមានវា្ោយទវតាសាងឲ្រ ។ យមើលយៅអងគល្្់ ល្ងៀយលឝើយៗ គួរអីផ្លកយអើយផ្លករីករែងៀ គន់ យមើលយៅយដើមគួរឲ្រ្ញប់ខ្្ញង មិនមភ្់មិនខ្វងលយមយឆ្ងងពដយបះ ។ មញំល ុ ូកពដយៅហាក់ ជារយបះ ចិត្ច ថ ងៀលបយែះផ្លកយៅកយនឋើយ មញំយុ ដើរយៅផុត្កវន ិ យចាលយលឝើយៗ យធឝយើ មឋចផ្លកយអើយបានមកពដមញំ ុ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លកយែកយមើលផ្លកល្្់ ប្់ ញញឹម ពែ៌ ល្្់ បលបិមហាក់ដច ូ យឆវយ ើ ឆវង យដើរែួ ្យែើ យែងកវន ិ មកដល់ យទៀត្ សាឋយយអើយខ្្នសាឋយកបុងលទូងចយងអៀត្ ។ កវន ិ មកដល់ យទៀត្មញំន ុ ឹកអាល័យ លពះពាយផ្លត្់ ផ្លយគួរឲ្រល្ពម ដល់ ជនលបុ្ល្ីខ្ដលមានសាមគគី យធឝប ើ ុែរកឋិ នលពមទាំងផ្លកភញី ។ លគប់ ទិ្លគប់ ទីកខ្នវងោោ បានមកជួបគ្នបយោកតាយោកយ៉យ លគប់ ទិ្ោោោំគ្នបសាងយែើង ៕

កបួនដ្ម្ងែអងគកឋន ុ ធបរស័ ិ ទម្េ ែរកមាុជាគព្កាម គពាះគៅកាន់ ិ ទានរបស់ពទ

វត្ត មងគលឱទាន (កច ិ ា ង) ឃុំឫសសស្សុ ី ក ស្សុកកំពង ់សាាន គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៣៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអវានោរជួបជុើ លគ្នយនះជាទីអវសាន

មញំខ្ុ លងបានជួបយោកអបក

្ូមោអ្់ មិត្ភ ថ ក ័ ៗ ឋិ

កឋថា ី ប ំងថាបក់ យោយយមតាថ ។

យទាះបីពាករអលបីយ៍

ពុំ គបផីយោយចរិយ៉

្ូមអបកោងយ៉យតាៗ

អត្់ យទាសាដល់ មំញផ ុ ង។

យពលយប់ រាលត្ីសាងត្់

យោយវិបត្ថក ិ យឋី ៅែយ ង

យយើ ងយគយពញបំែងៗ

កបុងការលត្ងយកមវឹមសារ ។

ឱះ! ឱ! យយើ ងជាត្ិខ្មយរ

លត្ូវខ្កខ្លបកាយវាចា

បំភជា វឺ ត្ិសា្ោៗ

ឲ្រពងវថាវទាំងលបុ្ល្ី ។

យយើ ងមញំជ ុ ប ួ ជុគ្ន ើ ប

យោយសាមគគន ី ិងរីករាយ

យប់ យនះមាន្ួ្ឋីៗ

ជនលបុ្ល្ីមូលមិត្គ្ន ថ ប ។

ឥែូវយយើ ងមញំបា ុ ន

យពាលនិទានពាករ្ូមោ

្ូមជូនពរ ៤ លបការៗ

គឺអាយុ និងវែតៈ ។

្ុមៈនិងពលៈ

យោយយ៉យតារ ួមយែើ យោ

្ូមមិត្រថ ួចទុកយខ ្ផើយៗ

្ូមោយែើ យោយោយអាល័យៗ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសីល ៨ ទីមួយ្ីលបាណា

យោករាល់ គ្នបលត្ូវចាំសាធត្់

យវៀរចាក្មាវប់ ្ត្ឝ ៗ

យោយមវួនឯងឬយលបើយគ ។

ទីពីរអទិោប

លទងៀហាមថាកុង្ហ ំ កយរ

រំពពលួចលទពរយគ ៗ

យោយនូវកាយឬវាចា ។

ទីបី្ីលកាយម

អ្់ យយើ ងយគរាល់ កាយ៉

កុលំ តាច់ យៅលបាថាប ៗ

លួចកូនបឋីលបពននយគ ។

ទីបួន្ីលមុសា

លទងៀហាមថាកុយំ វៀចយវរ

កុែកបយញ្ញឆត្យគ ៗ

ឲ្រមូចខ្ជត្លទពរ្មផត្ថិ ។

ទីលបាំ្ីល្ុរា

លទងៀយទ្ោហាមបញ្ដ ត្ថិ

មិនឲ្រពុ ទប ន រិ្័ទ ៗ

ផឹកយមរ័យនិង្ុរា ។

ទីលបាំមួយ្ីលវិកាល

ហាមកុអា ំ លបរិយភាគអាហារ

កបុងយពលយលជ្ុរយ៉ ិ ៗ

រែូ ត្ដល់ អរ ុែរះ ។

ទីលបាំពីរ្ីលនចចគី

លពះមុនីលទងៀឲ្រលះ

ឲ្រយវៀរចាកល្ែះ ៗ

យចញពី យលគឿងខ្ដលជាខ្លផង។

ទីលបាំបី្ីលឧចាច

លពះសាសាឋលទងៀ្ខ្មឋង

ហាមលត្ងៀទីកខ្នវង ៗ

យដកអងគុយែួ ្លបមាែ ។

គឺពួកលទោប់ យោះ

ចូរចាំចះុ លគប់ ៗលបាែ

ខ្លគមភ្់ែួ្លបមាែៗ

លបាំបីធ្លបប់ លពះ្ុគត្ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ហាមមិនឲ្រអាល្័យ

អ្់ យប់ ពងងមួយលបាកដ

ឲ្រមំភាវោបទ ៗ

កមយោឌនវិបផ្ោ ។

យែត្ុយនះយោកទាំងឡាយ

សាឋប់ បរិយ៉យលពះសា្ោ

យនះយែើ យលពះសាសាឋ ៗ

លទងៀលតា្់ ថាយដើមកុ្ល ។

លប្ិនយោកពួ កណា

បានរកានឹងបានផល

លបយ្ើរឥត្ផធម ឹ ដល់ ៗ

រ ួចចាកទុកផ ខ ងទាំងឡាយ ។

យែើ យនឹងបានដល់ សាទន

លពះនិពាឝនលបយ្ើរសាយ

ជាទី្ុម្បាយ ៗ

ឥត្មានទុកដ ខ ត្ ិ ដល់ យែើយ ៕

ឧបាសិកា (អនកទទួលឧគបាសថ្សីល គស គេត្តឃ្លា ំង ឹ ឺ ី ល៨) គៅវត្តទកជ្ព្រ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទឥទធិ បាទធម៌ ៨ ោ ៉ ង ឥទនិបាទជាធម៌មានឫទន៍ ខ្ដលលត្ូវលបលពឹ ត្មា ថ ន ៤ លបការ យយើ ងជាជាត្ិជនយមមរា យបើនឹងយធឝកា ើ រឲ្រ្យលមចបាន ។ ទីមួយគឺការគប់ មិត្ថ យពញចិត្គ ថ ន ំ ិត្មួយយ៉៉ងចំណាន សា្ោលបយទ្ជាត្ិបាន ដល់ ធម៌កលាែដូចចិត្លថ បាថាប ។ សា្ោជាចាប់ លបយទ្ជាត្ិ វិយ្្យលពាះមានសា្ោ លបយៅជាត្ិឲ្រពងវថាវ កបុងផវូវយោកានិងបរយោកោយ ។ លបយទ្ជាត្ិនិងសា្ោ លត្ូវយចះយ្បហាចិត្ក ថ រា ុំ យមាយ សា្ន៍ជាត្ិមាត្ុភម ូ ិទាង ំ ឡាយ ចូរមំសាឝធាយចំយែះឲ្រលគប់ ។ ទីពីរគឺការលបឹងខ្លបង ្ង្ហឝត្មបះខ្មបងទាំងយប់ ទាំងពងង យធឝអ ើ ឝីយធឝម ើ ិនគិត្ឈប់ កបុងការទាំងលគប់ ឥត្មានយធឝ្យែើយ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទីបីគកា ឺ រគន់ គត្ ិ ការលបឹងគំនិត្គិត្យធឝឲ្ ើ រយែើ យ យធឝអ ើ ឝីកយុំ ធឝយើ ផេើយៗ *

( )

គំនិត្ធំយែើ យជាឫទនិចំណាន ។ ទីបួនបានពិ ចារណា ពិ និត្រកត្់ លតាឥត្មាន្ល់ ខ្ជន ការអឝីលត្ូវយធឝប ើ ៉ុោយន ក៏្ុទខ្ន ត្បានសាកយមើលបានយធឝើ ។ ឥទនិបាទទាំង ៤ យនះពិ ត្ ជាត្ិយយើ ងមានឫទន៍ជយ ួ ជូនដើយែើ រ ឲ្រ្យលមចបានលបយ្ើរ លប្ិនយបើលបលពឹ ត្តា ថ មបានយអើយ ៕

ព្ពះសមាាសមាុទ ធកំពង ុ សម្មែងធម៌គទសនាគព្ោសពពួកកសព្ត្ និងនាមុឺនសពវមុេមន្តនតី

(*) ពាកយ “នផសើយ” ននះ ម្បតែលជាពាកយពី បុរាណ ឬជាពាកយនៅកមព ុជានម្ោម នែើ យមិ នមាននៅកន ុង វចនានុ ម្កម។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទ្មររី ភ្ញព ពែពួ កមញំជា ុ លកុមោរី

បាន្ំភប ី លមុងយសាតា

ោរីមំញ្ ុ ូមខ្ងវងវាចា ៗ

កបុងការយៅរក ។

ដល់ អបកយរៀនជាមិលត្ទាំងឡាយ

លគប់ ៗកាយខ្ដលអយញ្ជើ ញមក

ោរីមំញក ុ ព ំ ុ ងយៅរក ៗ

ពនវកពិ ្ី ។

បានលះបងៀនវូ ការកងឝល់

យែើ យមកដល់ រ ួមកមយវធ ិ ី

បុែរខ្ដលយធឝយើ ៅកបុងរាលត្ីៗ

មានន័យដ៏លអ ។

ចូរយរៀបចំយៅកាន់ វាចា

តាំងចិោឋឲ្របានបវរ

រ ួចោំគ្នបចូលមក្ូលត្ធម៌ ៗ

សាទរកុ្ល ។

្ូមយគ្នរពយោកយ៉យយោកតា

លពឹ ទានចាររអបកមីងយោកមា

មាន្ទានលជះថាវអប់ រ ំ ៗ

ពួ កមញំែ ុ ឹ ប ងឯង ៕

សិលបករ សិលបការន ិ ី ជ្នព្កុមសិលបៈរសែីព្រទប ី គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ជាមួយនិងព្ពះ

គៅអធការ ួ តាគមាគ ព្ពះសងឃ និងគកែងវត្ត គៅវត្តសិរឧត្ត ី ម (ឡុងហឹង) គេត្តទល ិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសួសដីដល់ ទ្ហើយ យពលយនះជាយពល្ួ្ឋី ខ្ដលយយើ ងឃ្លយត្មយីបានមកជួបជុើ មូលមិត្យថ ទាះត្ូចយទាះធំ ៗ បានមកជួបជុជា ើ ្ុមយកេមកានឋ ។ យយើ ងមញំប ុ ួង្ួងយទពាឋ នូវឆកាមាយសាែ្សាទន ្ូមឲ្រយោកមាន្ោឋន ៗ លបែី យលបា្លបាែដល់ ពួកយយើ ងមញំ ុ ។ បីបាច់ យមើលខ្ងរកា យោយធម៌យមតាថលគប់ ៗ្ងគម ឲ្របាន្ុខ្ជសានឋរមរទម ៗ ជាសាទនមយោរមរកុប ំ ីយ

វៀងឃ្លវត្ ។

មញំ្ ុ ូមឲ្រធម៌សាមគគី យៅរ ួបរ ួមគ្នបកុប ំ ីវវា ិ ទ ខ្ដលបានយកើត្រ ួម្ញ្ញជត្ិ ៗ ទុកគ្នបជាញាត្ិដជ ៏ ត្ ិ ្បិទសា ន ប ល។ ្ូមឲ្រកឋ្ ី ុមចយលមើន ឲ្របានយលចើនយែើង្ទិត្យ្ទរចិរកាល ជាធម៌វយិ ្្វិសាល ៗ ឲ្រមានលគប់ កាលទិវារាលត្ី ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មញំ្ ុ ូមឲ្របានយជាគជ័យ ្ិរ្ ី ួ្ឋីនឹងបានបារមី យកើត្មានដល់ ជនលបុ្ល្ី ៗ យទាះចា្់ យកយងកឋក ី ប ុំ ីខ្ជនយែើយ ៕

របា ំអាពាហ៍ពិពាហ៍ សម្មែងគដាយ ព្កុមសិលបៈរសែីព្រទប ី គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរពះពុទជា ធ រពលឹ ងចមមរ យយើ ងមញំយុ អើយជាពុ ទប ន រិ្័ទ ឱនកាយលបត្ិបត្ថគ ិ ែ ុ ពលត្រត្ោ ជាលគូយលើ្លន់ កុង ប យោកា មានឫទនិយចសាឋដូចយពលជពែតរាយៗ ។ យយើ ងមញំយុ បឋជាញបឋូរចិត្ថ បូជាជីវត្ ិ គ្នយនគិត្សាឋយ សា្ោយៅរ្់ ជាត្ិបាន្បាយ រ ុងយរឿងថាវពងវយពញកបុងយោកាៗ។ យត្ជានុភាពពនលពះអងគ ្ូមជួយលទលទងៀដល់ ជាត្ិយមមរា លពះពុ ទលន ពះធម៌លពះ្ងឃរាជា ទូលយលើ្ិរសាយែើ យ្ចាចទុកៗ។ ខ្មយររ្់ កុង ប ធម៌សាមគគី លគប់ ៗកាយ៉លបាថាបខ្ត្្ុម ខ្ត្យបើមានការមក្៊ុកលគលុក លពះអងគនឹងមុមបរយចៀ្យចញឆ្ងងយៗ។ ឱ! ជាត្ិយមមរាយយើ ងយអើយ កុយំ ៅកយនឋើយោំគ្នប្ិកា ឲ្របានលគប់ ៗអងគកាយ៉ យដើមផីយមមរាសា្ោខ្ត្មួយ ៗ ៕ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទនារីវរតបិដក្រារាមថ្មី លកុមោរីវត្ថបិដកត្ារាមងយី បាន្យ័លគយបត្ីយធឝតា ើ មអងគការ ្ីលធម៌តាមពុ ទសា ន ្ោ យដើមផីយមមរាយយើ ងបាន្ុមសានឋ ។ បងបអូនយមមរាទាំងឡាយយអើយ កុយំ ៅកយនឋើយកបុងការ្ិកា យបើយយើ ងលពយងើយលគប់ ៗគ្នប រ្យីមុមជាសាប្ូនរមិនខ្ជន ។ ខ្មយរយយើ ងយលកាកយែើងរ ួបរ ួមកមាវំង ពាយ៉មលពមទាំងនូវសាមគគធ ី ម៌ យដើមផី្ធួយជាត្ិនិករ និងអរិយធម៌លបពពែី ខ្មយរ ។ យរៀន្ូលត្អកេរជាត្ិកឲ្ ុំ រោច់ កាវហានអងៀអាចធ្លវប់ មានែូ រខ្ែ យដើមផីត្យមកើងភាសាខ្មយរ ឲ្រគងៀឋិត្យងរយៅអោគត្ ។ ខ្មយរយយើ ងទាំងឡាយលត្ូវយលកាកយែើង យមើល្ពឝ ជាត្ិយយើ ងទាំងលបុ្ទាំងល្ី តាំងចិត្យថ គ្នរពតាមលបលកត្ី រកាយជាគជ័យ្ិទិយន ្រីធម៌ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៤៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អានុភាពពនកិចគ្ន ច រវៈ ចំយពាះរត្នៈលត្័យដ៏បវរ លពមទាំងទាឝរបរិ្ុទល ន អ ្ូមឲ្រ្ីលធម៌ខ្មយរបានងកយុំ ងកង ើ ៕

ព្កុមនារស ី ី លធម៌ ជ្នចំណ្ុះគៃើងវត្តបទុមសាគរ (កំពង ់សាាន) ទរួី មស្សុក កំពង ់សាាន ស្សុកកំពង ់សាាន គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទលាមួយរោសិន លពះអរ ុយណាទ័យអ្់ រ្យីយៅ បនេល់ ទក ុ យៅការនឹកល្ពម៉ អនុ្ាវរីយជាទីរឭក មញំយុ ែើ យនិងមិត្រថ ួមថាបក់ ទាំងអ្់ គ្នប ។ យយើ ងធ្លវប់ រ ួមរកេកបុងថាបក់ ្ិកា អកេរយមមរាជាត្ិរប្់ យយើ ង យពលលពលប់ ទិវាចូលងងឹត្្ូនរ្ុង កូនចយងកៀងប៉វុងៗជាជួរតាមផវូវ ។ ពដកាន់ យ្ៀវយៅសាវបបា៉កាយលយពដ ចិោឋ្បាយកបុងការ្ិកា មិត្យថ អើយមញំចា ុ ំមិនយភវច ្យមវងពាករអកេរសាស្រ្ឋជាត្ិយយើ ង។ យពលមរល់ យពលយភវៀងរលឹមត្ក់ ៗ ទឹកដក់ តាមងវុកត្ូចធំតាមងបល់ រអិលរប៊ុច របា៉ក់ * លបឡាក់ បាទយជើង ( )

យយើ ងមិនធុញលទាន់ កុង ប ការយៅយរៀន។ (*) ពាកយ “រប៊ុ ច រប៉ាក់ ” ននះ ម្បតែលជាពាកយពី បុរាណនិ យមនម្បើ នៅកមព ុជានម្ោម ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឲ្រខ្ត្មវួនបានយចះមានត្លមិះវិជាជ មិនងយរ ួញរាកបុងលគ្នណា មានលំបាកទុកជាយនឿយែត្់ កុង ប ការង្ហរយមឋចមាថ ទឹកចិត្ហា ថ នកាវកបុងការយរៀន្ូលត្។ យពលពងងលបកបការង្ហរលគួសារ និងខ្ល្ចមាករទំនិញទិញបឋូរ យដើមផីបានផលចិញ្ចឹមលគួសារ យពលយប់ វញ ិ ណាយឆវៀត្ឱកា្មកយរៀន ។ មិត្យថ អើយមិត្យថ ពលយយើ ងកំពុងយរៀនយៅ សាោអងគុយយលត្ៀបលតាយសាតាលបុងសាឋប់ មិនហា៊នយបៀងខ្បរង្ហកយរមុមយលកាយ ខ្ជវចមុ្ឆគងយធ្លវយនូវចាប់ សាោ ។ យពលលគូពនរល់ អត្ទបទយមយរៀន យកចិត្លថ បឹត្យលបៀនពាយ៉មចាំសាឋប់ ខ្ត្ឥែូវយនះមិត្យថ អើយ វិ្េមកាលដល់ យែើ យជាពងងយយើ ងខ្បកគ្នប។ យធឝយើ មឋចមិត្យថ អើយកាលៈយទ្ៈ ត្លមូវឲ្រយយើ ងបាក់ ខ្បកលត្ឹមយែះ ទុកយពលពងងយលកាយណាមិត្្ ថ មាវញ់ណា៎ រ ួមការ្ិកាដើយែើ រត្យៅមុមយទៀត្។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មញំ្ ុ ូមោយែើ យោយោយកឋអា ី ល័យ សាោដ៏យឆើត្ឆ្ងយសាយត្ុតាំងកាឋរយមៀន ខ្ដលជាវត្ទុដមា ៏ នត្ពមវ យយើ ងមញំព ុ ឹ ងអាល្័យកបុងការ្ិកា។ នឹងោអ្់ មិត្ជា ថ ទីយ្បហា រ ួមថាបក់ ្ិកាជាទីយមលត្ីភាព ៕

ិ ព្គូបគព្ងៀន និងសិសានុសិសសម្េ ែរគព្កាមកនុងរដ្ូវវសសមកាល គេត្តឃ្លាង ំ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទវិសសមោលចិរតមំរុ ា សទ្ណាះ វិ្េមកាលបណា ឋ លអារមយែ៍ល្យណាះ នឹកយ

ើញទាំងអ្់ ោនសាបមអានុ្ាវរីយ

មិត្រថ ួមថាបក់ ធ្លវប់ ្យ័លគមូលមិត្សា ថ មគគី យទាះយភវៀងមរល់ ពរុះ្ងឃរាបបួលគ្នប្៊ូមកសាោ ។ មិត្យថ អើយនឹកកាលរដូវយដើមឆ្ងបំ យភវៀងយជាគជាំខ្ត្យយើ ងលបយុ ទ្ ន ធុះសាធរ យទាះយនឿយែត្់ យពលពងងពលកមយយ៉៉ងណា យោយទឹកចិត្យថ ្បហាការ្ិកាអកេរសាស្រ្ឋជាត្ិ ។ មានយពលយភវៀងផគរជើយោរវ្េនឋ មិនលសាកលសានឋក៏យយើ ងយៅខ្ត្លបឹងយឆវៀត្ ទាញយ្ៀវយៅមកអានអកេរសាស្រ្ឋជាត្ិមិន ទុកឲ្រយពលឆវងឃ្លវត្យោយយកកឋម ី ជិលជាមារយ៉ទអ័ពធ ។ អាល័យលគប់ លគ្នយយើ ងមកសាោជួបជុគ្ន ើ ប រំឭកធម៌អាងេយោយមិត្ភា ថ ព ល្ឡាញ់គ្នបមឝះខ្ជត្ជួយគ្នបជាដរាប គ្នយនមភ្់ទាបលបកាន់ មានលកយជើងត្ផូងយយើ ងយគ។ ល្យណាះយពលលគូពនរល់ យមយរៀន យយើ ងលបឹងយលបៀនមិនខ្បរមុមយលកាយង្ហកយរ លបឹងយសាតារមយែ៍លត្ិះរិះគ្នបន់ យគបរ យផ្លថត្ចិត្យថ ៅតាមលកខ្្លគប់ មុមយមយរៀនលគូយោះសា ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យពលលគូកខ្ំ បវងឲ្រយយើ ង្បាយ យយើ ងលគប់ កាយរីករាយចងចិត្្ ថ ិកា ដល់ យមា៉ង្លមាកយចញពី សាោ យយើ ងយៅមិនចងៀឃ្លវត្ឃ្លវខ្ល្កោគ្នបចាំខ្្អកជួបយទៀត្។ ទាំងអ្់ យនះយែើ យមិត្យថ អើយ ្ុទ្ ន ឹងជាលពលឹងពនកឋី្យ័លគពី ដង ួ ចិត្ថ និងជាអនុ្ាវរីយពនមិត្ថ យយើ ងចងចាំចា្់ យៅកបុងចិត្យថ ទាះរយឆ្ងបំមិនអាចយភវចបាន ។ ឥែូវយពលខ្បកគ្នបមកដល់ យែើ យ អ្់ មិត្យថ អើយយយើ ងខ្្នកឋុកកឋួលយពកពន់ លបមាែ ោយែើ យត្ុតាំងយៅអីកាឋរយមៀន ខ្ដលជាទីឋានធ្លវប់ ផល ឋ ់ វជា ិ ជ ឲ្រពួ កយយើ ងមញំ។ ុ ្ូមជូនពរមុននឹងយយើ ងខ្បកឃ្លវត្ឃ្លវ ្ូមយទពាឋជួយផឋល់នវូ កឋ្ ី ុមុម ទាំងយត្ជគុែរត្នលត្័យឧត្ថម ជួយបីងម ប ខ្ងយយើ ងមញំឲ្ ុ រជួបជុក ើ ្ ឋី ុមយកេមយអើយ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសរទ្សើរធម៌ ទ្ទសនា ១.

លពះធមយវយិ ្្យទ្ោ ខ្ដលលពះធមាយចាររ្ខ្មឋងរ ួចយែើ យ លពមទាំងអតាទធិបាយ ឲ្រយយើ ងទាំងឡាយយគ្នរពលបត្ិបត្ថិ ។

២.

លពះធមយវយិ ្្យទ្ោ មានន័យអសាចររពងវថាវវិ្ុទិ ន ្លមាប់ ដល់ ពពួ ក្ត្ឝ យគ្នរពលបត្ិបត្ថលិ គប់ រ ូបលបុ្ល្ី ។

៣.

លពះធមយវយិ ្្យទ្ោ ខ្ដលយោកតាយ៉យយុ វជនយុ វត្ី សាឋប់ យែើ យគួរមំឃ្លយត្មយី គឺការលបត្ិបត្ថតា ិ មលពះធម៌យោះ ។

៤.

លពះធមយវយិ ្្យទ្ោ លត្ូវយយើ ងរាល់ គ្នបមំយលកបយករ្ ចំយពាះលពះធម៌យោះ ៗ លគប់ យពលយវោខ្ដលយោក្ខ្មឋង ។

៥.

លពះធមយវយិ ្្យទ្ោ យបើយោកអបកណាឧ្ាែ៍ មបះខ្មបង កបុងយពលខ្ដលយោក្ខ្មឋង ្ធុះខ្្ឝងរកសាឋប់ លពះធម៌យោះ ៗ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៦.

លពះធមយវយិ ្្យទ្ោ អាចជួយរកា្ត្ឝខ្ដល្យ័លគយសាយះ ឲ្រ្ត្ឝយោកយោះបានរំយោះ រ ួចពី កខ្នវងវាលវដឋ្ងារ ។ នឹងបានរ ួចចាកទុកខយទា្ យលគ្នះថាបក់ វប ិ ត្ថច ិ ពលងយោះ ៗ ៕

ពុទ ធបរស័ ិ ទវត្តគពាធសាលរ៉ៃ (កំពង ់ធំ) ទរួី មគេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ិ កនុងឱកាសបុណ្យចូលពន ំថ្ាីព្រជ្ពណ្ីជាត្ខ្េ ិ ែរ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសរភញ្ា ្ូមថាឝយបងគើ

លពះ្មភុទន

លបយ្ើបំផត្ ុ

កបុងយោកា

ជាលគូពនមនុ្េ

និងយទពាឋ

លទងៀលតា្់ យទ្ោ

លបយៅ្ត្ឝ ។

ចងអុលឲ្រយដើរ

ផវូវកណា ឋ ល

មាគ្ន៌លត្កាល

អាចកមាចត្់

ទុកភ ខ យ ័ ចពលង

ឲ្រខ្ជចយខ្ជចត្់

អាចកាត្់ ្ងារ-

ទុកបា ខ ន។

សា្ោលពះអងគ

យៅ្ពឝ ពងង

្ត្ឝមាននិ្េ័យ

ពី បុរាែ

លបឹងយរៀនលបឹងសាឋប់

យចះចាំបាន

កាន់ តាមលំអាន

បានកឋ្ ី ុម ។

ឥត្មាន្ុមណា

យ្យើក្ ឋី ងប់

បញ្ច ប់លត្ឹម្ុម

ឃ្លវត្ចាកទុកខ

តាំងពី យោកយនះ

ត្យៅមុម

កឋ្ ី ុមនឹងមាន

យលពាះធម៌្ងប់ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មញំ្ ុ ូមបងគើ

យឆ្ងភះលពះធម៌

លពះ្ងឃបវរ

ទាំងលគប់ ្ពឝ

រ ួមជាពលត្រត្ន៍

គួរយគ្នរព

ជាមវប់លត្ជាក់

ពនយោកា ។

លពះរ ូបលពះធ្លត្ុ

ពនលពះពុ ទន

វិ្ុទិតា ន ងអងគ

លពះសាសាឋ

្ូមគុែពលត្រត្ន៍

ជួយយមមរា

ឲ្របាន្ុខ្ជ

ត្យរៀងយៅ ៕

ព្ពះពុទ ធបដ្មា ី មា ី នៃ ័យ គេត្តគរ៉ងដ្រំ ី ិ វត្តគរិ ស្រសត

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៥៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទឧទទិ សផលទន រីទានមញំយុ ធឝយើ ែើ យ

លពះគុែយអើយ្ូម្ចាច

ឧទធិ្ផលយនះណា

ជូនមាតាបិតាមញំ ុ ។

ជីដន ូ និងជីតា

លគូអាចាររទាំងត្ូចធំ

ញាត្ិមិត្លថ គប់ និគម

មកជួបជុទ ើ ទួលផល ។

ខ្ដលកូនយៅបានយធឝើ

នូវអំយពើ ជាកុ្ល

្ូមទានឲ្របានដល់

យទាះមែឍលឆ្ងងយយ៉៉ងណា ។

កុ្លទាំងអ្់ ែឹ ប ង

្ូមទីពឹងយលើយទវតា

្ូមមានចិត្យថ មតាថ

ោំផោទាំងអ្់ យនះ ។

យៅជូនឲ្រមញំផ ុ ង

ដូចបំែងកុប ំ ីយធឝ្

កូនយៅយៅឯយែះ

មិនលបខ្ែ្បញ្ជ ូនមក ។

្ូមមានចិត្រថ ក ី រាយ

យែើ យ្បាយទទួលយក

កូនយៅបានពលលក

បញ្ជ ូនមកយោករាល់ គ្នប ។

យដើមផីយសាយកមានឋ

នឹងឲ្របានយៅ្ុមជា

កូនយៅទាំងអ្់ គ្នប

បានបូជាជូនយៅយហាង ៕

3 ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទ្រជៈមា ំា ុ ង យត្ជៈមញំសា ុ ង

្មអិត្្មាអង

ឱនកាយវាចា

្ូម្ុម្ុភាព

រ ួចពី ទកា ុ ខ

ឆវងដល់ យលត្ើយមហា

យពាលគឺនិពាឝន ។ លគប់ ជាន់ លគប់ ជាត្ិ

កុឲ្ ំ រមញំឃ្ល ុ វ ត្

ពី ្ីលនិងទាន

គំនិត្យល់ លត្ូវ

តាមផវូវនិពាឝន

មគគផលជាសាភន

ដល់ សាទនពងវថាវ ។ ្ូមជូនមគគផល

ចំយពាះយៅដល់

មាតាបិតា

គុែលគូឧបជាយ៍

គុែលគូអាចាររ

គុែញាត្ិកា

លបាំពីរ្ោឋន ។ ជីដន ូ ជីតា

រ្់ យៅកឋណា ី

យោកមាច្់ ខ្ចកឋាន

្ូមជូនមគគផល

កុ្លយងកង ើ ឋាកន

្ូម្ុមយកេមកានឋ

ដល់ ឋានផុត្ទុកខ ។ មញំ្ ុ ូមលបាថាប

្ចចវាចា

ត្យៅខ្ជងមុម

្ូមមានលបាជាញ

ភវថា ឺ វ មុះមុត្

្ូមឆវងផុត្ទុកខ

ដល់ និពាឝនយហាង ៕

បទនេះដកស្រង ់នេញពីនរៀវនៅ “តួនាទរបរ់ ព្ពះរងឃកងរងគ មខ្ម ែរ” ី ុន នោយ

ព្ពះនតជព្ពះគ ុណ បណិឌ ត ហ ុក សាវណណ ព.រ.២៥៥២ គ.រ.២០០៨ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបចឆិមពុទវ ធ ចនៈ យយ៉ យវា អាននធយអើយ

ខ្ន៎ ! បាយអើយមកពអរា៉

ត្ថាគត្នឹងមរណា

ចាកយចាលបាមិនខ្ជនយែើយ ។

ចូរបាយៅឲ្រ្ុម

កុជា ំ ទុកណា ខ ៎បាយអើយ

ត្ថាគត្ោអបកយែើ យ

កុយំ សាកយែើយណា៎អាននធ ។

អងគអញត្ថាគត្

នឹងរលត្់ អ្់ បញ្ច កន ខ ន

យៅចុះណា៎អាននធ

មំយគបរគបន់កុង ប អងគលបាែ ។

មវួនអបកយៅ្ពឝ ពងង

មានឧបយមយរដូចជាចាន

មិន្ទិត្យ្ទរប៉ុោយន

គងៀនឹងបានវិោ្យៅ ។

យែត្ុយនះបាអាននធ

ចូរយគបរគបន់គត្ ិ ឲ្រយលៅ

ឥត្ពី ត្ថាគត្យៅ

អបកឯងយៅខ្ងសា្ោ ។

សា្ោត្ថាគត្

្ទិត្លបាកដនឹងអបកណា៎

ខ្ដលមានចិត្លថ ជះថាវ

លបលពឹ ត្យថ ៅតាមលំអាន ។

លគ្នយនះត្ថាគត្

នឹងរំលត្់ មនននិពាឝន

យោយជរាចូលរ ុករាន

ទស្រោធនមកផ្លឋច់ ្ង្ហខរ ៕

ទូកនៅកំពង់នៅ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទលាោ ន ទ្ពលទ្ចញទ្រៀន កបុងយពលយចញយរៀនពី សាោ ៗ ្ូមយលើកែតាទយគ្នរពោ ៗ ដល់ អ្់ មិលត្ភកឋទា ិ ំងអ្់ គ្នប កបុងយពលឃ្លវត្ឃ្លវយោយ្ិរ្ ី ួ្ឋី ។ មិត្យថ អើយយពលយនះយយើ ង្ូមឃ្លវត្ ៗ ពងងខ្្អកជួបយទៀត្ជាលបលកត្ី ៗ យពលយនះ្ូមោមិត្លថ បុ្ល្ី ោទាំងអាល័យសាឋយល្យណាះ ។ ្ូមមិត្ឃ្ល ថ វ ត្យៅយោយ្ុមុម ៗ មយោរមរគំនិត្កុប ំ ងៀយបាះ ៗ នូវការ្ិកាលគប់ ទាំងអ្់ មំយរៀន្យ័លគយសាយះយោយយមលត្ីលជះថាវ ៕

សិសសអកខរកមាវត្តមងគលឱទាន (កច ិ ា ង) ស្សុកកំពង ់សាាន គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទជនជារិ ចមមរ ជនជាត្ិខ្មយរយកើត្យៅយលើដខ្ី មយរ យយើ ងលត្ូវមំខ្ងជាត្ិឲ្របានរ ុងយរឿង យករយថ៍ ឈ្លយះជាត្ិឲ្របានងកុំយងកង ើ លុះលតាខ្ត្យយើ ងយចះសាមគគគ្ន ី ប ។ យទាះបីខ្មយរយៅយៅលបយទ្ណា យយើ ងកុយំ ភវចថាយយើ ងជាជនជាត្ិខ្មយរ កុឲ្ ំ របរយទ្យគមកបខ្ងឝរ ឲ្រខ្មយរនិងខ្មយរខ្បកសាមគគគ្ន ី ប ។ ងឝយី បើយគហា៊នចំណាយ លបាក់ កា្ចាយែូ រយែៀរយ៉៉ងណា យយើ ងលត្ូវកុយំ ភវចជាត្ិយមមរា លផីលាញអសាចររតាំងពី បុរាែ ។ លពលឹងជាត្ិយៅគងៀវងេបានយូ រ លុះខ្ត្យយើ ង្៊ូរ ួបរ ួមគ្នបលគប់ លបាែ កសាងជាត្ិឲ្របានយងកង ើ ថាកន យោះយទើបយយើ ងបានសាគល់ ករឋី ុងយរឿង ៕ រព្ាប់នព្េៀងកនុងនពលបិទវគគ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបរាភវសូររ បទបឋាវរត (យទវតាទូល្ួរលពះសាសាឋថា)

បរាភវនឋំ

បុរ្ ិ ំ មយំ

បុចាឆម យគ្នត្ថមំ

ភវនឋំ

បុដុមា ឌ គមយ

កឹ

បរាភវយតា

មុមំ ។

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

មក្ូមទូល្ួរ

នូវយែត្ុខ្ដលគួរ

ចយលមើនវិោ្

លបុ្ល្ីកុង ប យោ-

ក្នបិវា្

ខ្ដលនឹងវិោ្

សាប្ូនរចាកគុែ ។

យឆ្ងភះលពះយគ្នត្ថម

លពះអងគមានបុែរ

យមតាថនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

ធមយជាត្ិដច ូ យមឋច

ខ្ដលជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

(លពះសាសាឋយឆវយ ើ ត្បនឹងយទវតាថា)

្ុវជា ិ យោ

ភវើ

យហាត្ិ

្ុវជា ិ យោ

បរាភយវា

ធមយកាយមា

ភវើ

យហាត្ិ

ធមយយទ្េី

បរាភយវា ។

អបកខ្ដលចយលមើន

យគក៏អាចសាគល់ ង្ហយ

អបកខ្ដលអនឋរាយ

យគក៏អាចសាគល់ ពិត្

អបកលបាថាបធម៌

លអិត្លអកុង ប ចិត្ថ

យែើ យមំលបលពឹ ត្ថ

នឹងបានចយលមើន ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៦៥


កម្មងធម៌ បទ

ឥត្ិ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អបកខ្ដលលទុ្ឋធម៌

្អប់ធម៌ឥត្យកើន

ឥត្យកើនចយលមើន

វិោ្យៅមុម ។

យែត្ំ វិជាោម

ទុត្ិយំ ភគវា

លពូែិ

បឋយមា យសា

បរាភយវា

កឹ

មុមំ ។

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ១ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនថ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ២

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

អ្នឋ្េ

បិយ៉ យហានឋិ

អ្ត្ំ ធមយយរាយចត្ិ

្យនថន ត្ំ

កុរ ុយត្

បរាភវយតា

អបកខ្ដលល្ឡាញ់

យពញចិត្យថ ្បហា

ខ្ត្និងមនុ្េណា

អ្បផុរ្

ខ្ត្ងមិនល្ឡាញ់

យពញចិត្ទា ថ ំងអ្់

និងអបក្បផុរ្

មកយធឝជា ើ មិត្ថ ។

យ្ចកឋលី ្ឡាញ់

យពញចិត្គ ថ ន ំ ិត្

យែើ យយៅគប់ មិត្ថ

អ្បផុរ្

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

បិយំ មុមំ ។

ទំ ព័រ ៦៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

គ្នប់ ចត្ ិ ក ថ ុង ប ធម៌

ឬមួយរប្់

យែត្ុយោះទាំងអ្់

ោំឲ្រវិោ្ ។

ឥត្ិ

យែត្ំ វិជាោម

ត្ត្ិយំ

ភគវា

លពូែិ

ទុត្យិ យ៉ យសា បរាភយវា កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ២ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៣

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

និទាធ្ីលី

្ភា្ីលី

អលយសា យកាធបញ្ញដយណា

អនុោឌតា ច យយ៉ នយរា ត្ំ

បរាភវយតា

អបកយដកយលចើន ១

និយ៉យយលចើន ១

និងអបកឥត្លពួយ

ឥត្គិត្លបឹងខ្លបង

អបកមជិលលចអូ្

មិនមានមបះខ្មបង

មឹងយលចើន្ខ្មឋង

ឲ្រយគយ

យែត្ុធម៌ទាំងយោះ

មិនជាកលាែ

ោំឲ្រមកខ្ជន

ខ្ជត្មូចលបយយ៉ជន៍

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

មុមំ ។

មុមំ ។

ើញបាន ។

ទំ ព័រ ៦៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មានជាលបធ្លន

ត្ិចយលចើនយោយយហាច

ោំបងៀលបយយ៉ជន៍

យែើ យឲ្រវិោ្ ។

ឥត្ិ

យែត្ំ វិជាោម

ចត្ុត្ទំ

ភគវា

លពូែិ

ត្ត្ិយយ៉ យសា បរាភយវា កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី៣ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នថ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៤

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

យយ៉ មាត្រំ បិត្រំ វា

ជិែតកំ

បែុ ្យោឋ ន

ត្ំ

ឥត្ិ

ភរត្ិ

គត្យយ៉ពឝ នំ

បរាភវយតា

នរជនណា

មានលទពរធនធ្លន

យែើ យមវួនមិនបាន

ចិញ្ចឹមរកា

មាតាបិតា

ខ្ដលចា្់ ជរា

យែត្ុយោះយៅជា

ោំឲ្រវិោ្ ។

យែត្ំ វិជាោម

បញ្ច មំ ភគវា លពូែិ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ចត្ុយតាទ យសា កឹ

មុមំ ។

មុមំ ។

បរាភយវា

បរាភវយតា

មុមំ ។ ទំ ព័រ ៦៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ៤ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៥

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

យយ៉ លពាែយ ែំ

្មែំ

មុសាវាយទន វយញ្ច ត្ិ

ឥត្ិ

វា

អញ្ដំ

វាបិ

ត្ំ

បរាភវយតា

ជនបយញ្ញឆត្លពាែយ ែ៍

ឬពួ ក្មែៈ

ពួ ក្យូម

ឬអបកដពទ

យោយមុសាវាទ

ឃ្លវត្ពាករលបពព

យោះលបធ្លនពន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

យែត្ំ វិជាោម

ឆដឌមំ ភគវា លពូែិ

មុមំ ។

បញ្ច យមា យសា បរាភយវា កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ៥ ទាន់ ែន់ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

វនិពឝកំ

មុមំ ។

ទំ ព័រ ៦៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនថ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៦

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

បែុ ត្វិយតាថ ឯយកា

បុរយិ សា

ភុញ្ជត្ិ

សាទូនិ

្ែិ រយញ្ញដ ្យភាជយោ ត្ំ

បរាភវយតា

បុរ្អបកមាន

លទពរធនធ្លនយលចើន

មា្លបាក់ ចយលមើន

និងយលគឿងអាហារ

លបោក់ រប្់

ខ្ដលឆ្ងងញ់ពិសារ

្ុីមាបក់ ឯងជា

លបធ្លនវិោ្។

ឥត្ិ យែត្ំ ្ត្ថមំ

វិជាោម

ភគវា

លពូែិ

ឆដឌយមា យសា បរាភយវា កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ៦ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៧

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

មុមំ ។

មុមំ ។

ទំ ព័រ ៧០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ជាត្ិត្យទ ទាន

ធនត្ទយទាន

យគ្នត្ថត្យទ ទាន ច យយ៉ នយរា

្ញ្ដ ត្ឹ

អត្ិមយញ្ដ ត្ិ

ត្ំ

ឥត្ិ

បរាភវយតា

អបកខ្ដលលបកាន់

ជាត្ិលទពរលត្កូល

យែើ យមិនលបមូល

សាច់ ញាត្ិ្ោឋន

យមើលង្ហយញាត្ិមវួន

យោយអាងមវួនមាន

យោះជាលបធ្លន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

យែត្ំ វិជាោម

អដឌមំ ភគវា លពូែិ

្ត្ថយមា យសា បរាភយវា កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យោះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី៧ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៨

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

ឥត្ទធ ី យុ តាថ

្ុរាធុយតាថ

លទនំ លទនំ វិោយ្ត្ិ

មុមំ ។

មុមំ ។

អកខធយុ តាថ ច យយ៉ នយរា ត្ំ

បរាភវយតា

ជនអបកលបលពឹ ត្ថ

ខ្លផង៣លបការ

ខ្លផងល្ីខ្លផងលសា

ខ្លផងភាបល់ ទាំងឡាយ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

មុមំ ។

ទំ ព័រ ៧១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យធឝលើ ទពរមវួនមាន

ឲ្រអនឋរាយ

ការខ្លផងទាំងឡាយ

យោះោំវោ ិ ្។

ឥត្ិ

យែត្ំ វិជាោម

អដឌយមា យសា

នវមំ

ភគវា លពូែិ

កឹ

បរាភយវា

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ៨ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមនភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ៩

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

យ្ែិ ទាយរែិ អ្នឋុយោឌ

យវ្ិយ៉្ុ

ទុ្េត្ិ

ត្ំ

បរទាយរ្ុ

នឹងលបពននមវួន

យែើ យយៅជាប់ ជន ួ

នឹងល្ីយព្ា

លទុ្ឋនឹងលបពនន

កូនជនោោ

យែត្ុយោះយៅថា

ោំឲ្រវិោ្ ។

ឥត្ិ ទ្មំ

យែត្ំ វិជាោម ភគវា

លពូែិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

នវយមា កឹ

បទុ្េត្ិ

បរាភវយតា

លបុ្មិនយលត្កអរ

យសា

មុមំ ។

មុមំ។

បរាភយវា

បរាភវយតា

មុមំ ។ ទំ ព័រ ៧២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី ៩ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ១០

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

អត្ីត្យយ៉ពឝ យោ

យបាយសា

ត្្ា ឥ្ា ន ្ុបត្ិ

ឥត្ិ

អាយនត្ិ ត្ំ

ត្ិមភរ ុត្ទនី

បរាភវយតា

មុមំ ។

បុរ្មានវ័យ

ខ្ដលចា្់ ែួ្យពក

យែើ យមានត្យលមក

យោយកឋត្ ី ណា ា

ោំយកល្ីយកយង

មកយធឝភ ើ រិយ៉

យែត្ុយោះយៅជា

ោំឲ្រវិោ្ ។

យែត្ំ វិជាោម

ឯកាទ្មំ ភគវា

លពូែិ

ទ្យមា យសា បរាភយវា កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី១០ ទាន់ ែន់ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

មុមំ ។

ទំ ព័រ ៧៣


កម្មងធម៌ បទ

ឥត្ទី

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ១១

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

យសាែឍឹ

ឥ្េរិយ្យឹ

ឥត្ិ

វិករិ ែឹ

បុរ្ ិ ំ វាបិ តាទិ្ំ

ឋយបត្ិ

ត្ំ

បរាភវយតា

បុរ្តាំងល្ី

អបកយលងមជះខ្ជជយ

ឬល្ីទាំងឡាយ

តាំងបុរ្យោះ

ខ្ដលជាអបកយលង

មជះខ្ជជយដូយចាបះ

អំយពើ ទាំងយោះ

ោំឲ្រវិោ្ ។

យែត្ំ

ទាឝទ្មំ ភគវា

មុមំ ។

វិជាោម

ឯកាទ្យមា យសា បរាភយវា

លពូែិ

កឹ

បរាភវយតា

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

បានដឹងជាក់ ខ្្ឋង

វិោ្យនះឯង

យលពាះយែត្ុដូយចាបះ

កឋវី ោ ិ ្យនះ

យបើរាប់ ្យស្រង្ហគះ

វិោ្យោះយឈ្លយះ

ទី១១ ទាន់ ែន់ ។

បពិ លត្លពះអងគ

លពះោមភគវ័នឋ

្ូមលទងៀនិមនឋ

្ខ្មឋងឲ្រទាន

វិោ្ទី ១២

អឝីជាលបធ្លន

ោំ្ត្ឝឲ្រមាន

យ្ចកឋវី ោ ិ ្។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

មុមំ ។

ទំ ព័រ ៧៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អបផយភាយគ្ន មហាត្យណា ា

មត្ថយិ យ ជាយយត្ថ កុយល

យសា ច

ត្ំ

រជជើ

បត្ទយត្ិ

បរាភវយតា

មុមំ ។

ជនណាយកើត្កបុង

លត្កូលជាកេលត្

អបកកេត្់ ្មផត្ថិ

យែើ យលបាថាបធំ

ចងៀបានជាយ្ឋច

យសាយរាជរ្ឋុក្ឋមម

យែត្ុយោះនឹងោំ

ឲ្រដល់ វោ ិ ្។

ឯយត្ បរាភយវ

យោយក

អរិយទ្េន្មផយោប

បែឍិយតា

្មយវកខយ ិ

្ យោកំ ភជយត្ ្ិវើ ។

ជនជាបែឍិត្

គំនិត្លបយ្ើរ

បានយ

ពនយែត្ុវោ ិ ្

ើញដើយែើ រ

ដល់ ្ត្ឝកុង ប យោ-

ក្នបិវា្

រ ួចពី វោ ិ ្

គប់ រកចយលមើន ។

បរាភវសុ រំ ត និ ដរ ិឋ ំ បរាភវសូ ររ ចប់

ព្ពះសងឃកំពង ុ ងទទួលភ័ត្ ត គៅវត្តចន ័ រទ ងស ី ទព្កុ ី ងជ្ព្ពនគរ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៧៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទចហក្ឋិន លកុមយយើ ងជាពុ ទប ន រិ្័ទ្ុទន ជាអបកលបត្ិបត្ថលិ ពះពុ ទសា ន ្ោ យ

ើញ្ងឃគងៀចាំវ្ា

យៅទីវត្ថវាឿអ្់ កាលបីខ្ម ។ ខ្ត្ងោំគ្នបយធឝជា ើ កឋិ ន ទាំងខ្មយរទាំងចិនោំគ្នបអ៊ូខ្អ រ ួចយែើ យបបួលគ្នបខ្ែ ទាំងចិនទាំងខ្មយរយៅយវរថាឝយ្ងឃ ។ កឋិ នជាការកាលទាន កបុងមួយឆ្ងបំមានកាលយធឝើខ្ត្មឋង យែើ យមានខ្ត្មួយខ្មផង មុ្ពុ ទប ន ំែងមិនជាកឋិ ន ។ រាប់ ១ យរាជខ្មអ្េុជមក យៅតាមចំែុះចិត្ជ ថ នខ្មយរចិន ខ្ដលចងៀកសាងកឋិ ន លត្ូវយធឝឲ្ ើ រប៉ុនពុ ទាននុញ្ញដត្ ។ រាប់ ពងងមានពមមលបាំបួនគត្់ លត្ូវចាំចន ំ ន ួ កុមា ំ នលបមាទ យពញបូែ៌កកឋក ិ អ្់ ខ្ជបត្ ពុ ទាននុញ្ញដត្អ្់ ពងងកឋិ នយែើ យ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៧៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ពួ កពុ ទមា ន មកជនយអើយ ខ្ដលលះលទពរធនកុយំ ភវចមវួនយែើយ ចីវរនិងកាលយនះយែើ យ ្មផទាអបកឲ្រកឋិ នទាន ។ យយើ ងមញំជា ុ ពួ កពែសាធុជន ខ្ដលបានយ

ើញការបុែរយនះកលាែ

លជះថាវកបុងចិត្លថ គប់ លបាែ ជួយយលត្កអរទានកឋិ នយោកណា្់ ៕

ិ ិ ំវញព្ពះវ ពិធដ្ម្ងែ វត្តគពាធសាលរ៉ៃ (កំពង ់ធំ) អងគកឋន ហារ ិ ទានព្រទកសណ្ៃុ ិ ី ិ ទរួី មគេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៧៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទាទរធមមទ្ទសនា លសាប់ ខ្ត្បានសាឋប់ ធមយយទ្ោ ខ្ដលលពះមហាបាន្ខ្មឋង ពី យរាះយែើ យខ្ងមទាំងជាក់ ខ្្ឋង ឥត្មានបំខ្បវងខ្ត្ងមានយៅកបុងកផួន ។ លពះមហា្ខ្មឋងលគប់ ចន ំ ន ួ យែើ យលត្ូវតាមកផួនផវូវពុ ទសា ន ្ោ លពះធម៌ជាចាប់ លពះសាសាឋ បានជាលពះមហាយលើកមក្ខ្មឋង ។ ធម៌យទ្ោពនលពះលគូមហា មានបទពី យរាះយ៉៉ងអសាចររ លត្ូវតាមលពះពុ ទដ ន កា ី ខ្ដលលពះ្មាយលទងៀ្ខ្មឋងទុកមក ។ ពុ ទប ន រិ្័ទសាទរយ៉៉ង្ននឹក ញ័រយពាះគលគឹកកណា ឋ លមហា្នបិបាត្ កំពុងផចងយៀ សាត្លបាសាទ បានលបុងចាំសាឋប់ នវូ លពះធម៌យទ្ោ ។ រីឯលពះធម៌យទ្ោ ឧបមាដូចដួងលពះចនធ មានរ្យីដល៏ ្្់ កលាែ នឹងបានបំភដ វឺ ល់ យោកទាំងបី ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៧៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ត្លមូវតាមផវូវទាំងលបាំបី ខ្ដលលពះជិនល្ីបាន្ខ្មឋងទុកមក ដូយចបះ្ូមមិលត្ពុ ទប ន រិ្័ទ ចូរលបុងលបែិ ប័ត្ន៍តាមពាករឱវាទយោក។ ខ្ងវងពី លពះធម៌យទ្ោ មានអត្ទពីយរាះយ៉៉ងជាក់ ខ្្ឋង ខ្ដលលពះលគូមហា្ខ្មឋង ោ្់ យត្ឿនពួ ក្ត្ឝខ្ដលជាប់ យោយយមាហា។ ដូយចបះមិត្យថ យើ ងមំ្លមិត្្លមាំង លត្ូវត្តាំងនឹងពួ កយមាែននកា ចមវងអត្ថភាពចាកពលត្យោកា ដល់ យលត្ើយ្ុខ្ជលពះមហានិពាឝន ៕

ព្កុមនារស ី ី លធម៌ជ្នចំណ្ុះគៃង (កំពង ់ធំ) ទរួី មគេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង ើ វត្តគពាធសាលរ៉ៃ ិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៧៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទំ នញ ួ នាងសិរម ី ហាាោ ឱ! បុលត្ពនវកមា្មាឋយយអើយ កូនយអើយអបក្គមអឝីយម៉វះណា៎ មាឋយសាឋយអបកយពកឥត្ឧបមា ឧបយមយរយ៉៉ងណាក៏មិនបាន ។ កូនយអើយកូនយកើត្ ៧ ពងង មវួនមាឋយកេិែកេ័យចាកយចាលឋាន យៅយកើត្ពលត្លត្ិងេ្ួគ៌ពិមាន ោឋានយទវយោកលុះឥែូវ ។ មាឋយដឹងដើែឹងយោយយទវតា លបាប់ ថារ ូបកូនលអយពកកូវ លទងៀលទាយយឆ្ងមឆ្ងយឥត្អាល្ូវ ឥែូវយមថច្គមអីដល់ យមវ៉ះ ។ មាឋយយមើលយៅអបក្ពឝ រាងកាយ កូនយអើយមាឋយសាឋយយ្ធើររយលះ រលួយចិត្យថ ងវម ើ កបុងទីយនះ យបើយមវ៉ះយៅយែើ យយ៉៉ងណាយៅ ។ ឱ! លបុ្មាឋយយអើយយមឋចអភ័ពឝ ពី យដើមអបកធ្លវប់ មានលំយៅ មានល្ីជទ ើ ងៀចាំគ្នល់ យៅឝ គ្នយនយៅទំយនរយប់ ពងងណា ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មិន្មយបើកន ូ មកកេិែកេ័យ កបុងពលពមាបក់ ឯងណា៎លបុ្ណា៎ គួរណា្់ ខ្ត្កេ័យកបុងលបាងគលបាសាទលពះបិតាណាកូនយអើយ ។ ្គមយអើយ្គមណា្់ យ

ើញខ្ត្ឆអង ឹ

ខ្ភបក្វក់លអក់្វឹងអ្់ យៅយែើ យ អបកយ

ើញមាឋយយទលបុ្មាឋយយអើយ

កូនយអើយយម៉ចយែើយមិនចរចា ។ មាឋយមកជួបមុមកូនពិ ្ី យែត្ុអឝីមិន្ឋីនឹងមាតា កូនយអើយយលកាកយែើងណា៎លបុ្ណា៎ កុយំ ៅនិស្រទាធណា៎លបុ្យអើយ ។ ោកាល្យមឋចលពះសាសាឋ ឮលពះវាចាមាតាយែើ យ យ្ឋចខ្លបលពះអងគពុំលងៀយែើយ លទងៀយឆវយ ើ ត្បយៅដូយចបះថា ។ បពិ លត្លពះយមមានគុែធងន់ យលើ្លន់ ឥត្បីនិងឧបមា ទូលបងគ្ ើ ូមឃ្លត្់ លពះមាតា កុយំ សាយយសាកាណា៎អមាច្់ យអើយ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទូលបងគម ើ ិនសាវប់ យទមាច្់ ពងវ ងឝយី បើរាុំពរ៉យ៉៉ងយនះយែើ យ យែត្ុយនះ្ូមអបកលសាកទុកយខ ្ផើយ មាច្់ យអើយ្ូមវិលយៅយទវយោក ។ និទានលបវត្ថលិ ពះសាសាឋ ទុករក កិរយ៉ ិ យលចើនលបយយ៉គ យរឿងមហាមាយ៉លទងៀយសាយយសាក អយមា

ដល់ បុលត្រ័ត្ព ប ិ ្ី ។

យរឿងយនះអបកខ្ត្ងបានល្ងៀយក យចញមកអំពីលពះបាលី លពមទាំង្ំស្រ្កឹត្្ពឝ យ្ចកឋី ្បផុរ្លបុ្ល្ីសាឋប់ ឲ្របាន ។ បញ្ច ប់យ្ចកឋម ី វីប៉ុយែតះ ឈប់ យ្វះបងអងយៀ រឿងនិទាន ្បផុរ្អបកសាឋប់ ទាំងប៉ុោយន ្ូមបានអានិ្ងេយលចើនណា្់ យហាង ៕

ទ្រឿងរបស់ របពនធ ក្ុំ ធងន់ជាងចម៉ ទ្រឿងរបស់ ទ្គ ក្ុំ ធងន់ជាងមលួន!

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបណា ដ នា ំ ងមហាាោទ្ទវី ផាដច ំ ំទ្ាះនាងបជាបរិ ទ្ោរមី ជាបអន ូ រសី ពែោងយគ្នត្មីបអូនល្ីយអើយ ល្ីយអើយចូរចាំបណា ឋ ំណា៎ បង្ូមផ្លឋំផ្លឋច់ យលើកនិោឌ ចូរបអូនយមតាថលតាលបែី ។ បងបានចមវងលពះអយរបុលត្ កំែត្់ បានលបាំពីររាលត្ី លបាំពីរទិវាណា៎បអូនល្ី លត្ូវកឋម ី រណាមកសាធក់កាត្់ ។ ល្ីយអើយកូនយនះអសាចររណា្់ ពួ កយហារាសាស្រ្ថបានថាឝយថាឝត្់ ោមថា្ិទត្ ន តា ទ មបញ្ដ ត្ថិ អបកញាុំងពួ ក្ត្ឝឲ្រចំយរើន ។ អយរបុលត្យយើ ងយនះនឹងបានលតា្់ ដឹង្ពឝ លគប់ សា្ន៍យោយលកយវើន បានជាទីពឹងដល់ យគយលចើន ចយលមើន្ពឝ ្ត្ឝមនុ្េយទវតា ។ បអូនយអើយ្ូមបអូនតាំងចិត្ថ អាែិ ត្កយួយយនះយោយករ ុណា ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បំយៅបីព្ពឝ លបការ យធឝយើ ោយែតាទរប្់ មវួន ។ ល្ីកប ុំ យណា ឋ យឲ្រទាសា ទា្ីយឈ្លយះណាយលៅពី ្ងួន យធឝយើ ោយពដឯងយ៉៉ងមាំមួន យទើបយឈ្លយះថា្ងួនយមលត្ីពិត្ ។ ផ្លឋំយល្ចោងមហាមាយ៉ ោងកុម ំ រណាអ្់ ជវី ត្ ិ យៅកាន់ យទវយោកឋានត្ុ្ិត្ វិចលិ ត្យោយឫទន៍អយនកា ។ ន័យមវះថាោងមហាមាយ៉ យៅយកើត្យៅោពលត្លត្ិងា បានឮដើែឹងយោយយទវតា លបាប់ ថាអយរបុលត្លអយពកពលក ។ បានជាកបុងយពលលពះមហាកេលត្ លទងៀលតាច់ រង្ហគត្់ កុង ប ដងពលព តាំងមហាបធ្លនមាន ៤ ន័យ កបុងពលពឧរ ុយវលលកុងគយ៉ ។ លពះកាយ្គមណា្់ យៅខ្ត្ឆអង ឹ លពះយនលត្លអក់្វឹងែួ ្ពែ៌ ោ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លទងៀដល ួ លកាបចុះយលើព្ុធ្ល យសាយទុកយខ វទោយ្ធើរកេ័យជនយ ។ យពលយោះ្ិរម ី ហាមាយ៉ ចុះចាក្ួគ្ន៌មកគយគន់ ទត្្ពឝ រ ូបរាងលពះភគវ័នថ ដូចមញំន ុ ិពននរ ួចមកយែើ យ ៕

ព្ពះសមាាសុមុទ ា ធព្ទង ់គព្ោសបញ្ោវគគយភ កខ ិ ិ ុ

(ពុទ ធបដ្មា វត្តនាគវនារ៉ម គៅវត្ត េង ិ ឹ ទ ទរួី មគេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង)

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទំ នញ ួ នាងមរទី វទ្ិ ោគនឹ ងបុ ររ ឱះ! ឱ! លពះ្ុរយ៉ ិ យអើយលពះ្ុរយ៉ ិ ពងងណាក៏កាន់ ទន់ ទាបយៅយែើ យ ជាលីកណា ា មា្មាឋយយអើយ យមាវ៉ះយែើ យ្មអបកយមើលផវូវមាឋយ ។ ្ពឝ ពងងមាឋយយបះផោផល ខ្កផខ្ជងមែឍលមិនខ្ដលឆ្ងងយ ខ្ជវចខ្លកងលកឹសាបល្ីយៅមាឋយ យល្កទឹកឃ្លវនបាយរកយោះយៅ ។ ពងងយនះបយងកត្ ើ ជាអសាចររ មាឋយរកផោកបុងពលពយលៅ ពុំ ្ូវមានខ្ផវណាយឆ្ងមយលវ កឋួលយៅឋកបុងលទូងពុំ មានយ្ផើយ ។ ឱ! យ្ឋចខ្ជវយអើយអបក្ទិត្យៅ ពលពភបលំ កំងយយ លជាះលជាលយលៅ មាច្់ យអើយយបើកផវូវឲ្រមញំយុ ៅ គឺមំញម ុ កយនះយចាលសាឝមី ។ បុលតាបុលត្ីទាំងយទឝហា មានខ្ត្មវួនមញំគ្ន ុ យ ននរណា ្ូមមាច្់ ទាំងអ្់ យបើកផវូវមញំ ុ ឲ្រមញំបា ុ នយៅយល់ លពះអងគ ៕ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទំ នញ ួ នាងទ្ក្សនី ជប ួ នឹ ងបុ ររ ឱះ! ឱ! មា្ពងវកន ូ មាឋយយអើយ កូនបាត្់ យូរយែើ យពុំ យ

ើញមុម

មាឋយនឹករឭកទាំងពងងយប់ មិនខ្ដលជួបមុមកូនយែើយយសាះ ។ ឥែូវលសាប់ ខ្ត្ឮមាត្់ កន ូ លបាប់ ោមលត្កូលនិងោមយឈ្លយះ ឪពុ កនិងមាឋយយ៉៉ងពី យរាះ មាឋយយ្ធើរនឹងធវុះធ្លវក់ ធ្លវយយងវម ើ ។ ឱះ! ឱ! កូនយអើយ្ូមអបកលបាប់ កូនមាឋយចាំសាឋប់ ណា៎កន ូ ណា៎ យនះគឺកមយមាឋយយែើ យជីវាឿ ោមថាលបាកដយក្នី ។ កូនយអើយមាឋយនឹកកូនលបុ្ណា្់ តាំងពី លពាត្់ លបា្់ កន ូ ពិ ្ី មាឋយនឹកខ្ត្កូន្ពឝ ៗពងង ទិវារាលត្ីមិនខ្ដលោច់ ។ យនះកមយមាឋយយយើ ងទាំងអ្់ លបាែ ខ្ដលបានកសាងពី ខ្ជងមុម បណា ឋ លឲ្រចាកយចញពី ល្ុក បានជារងទុកលខ គប់ ៗគ្នប ៕ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសិរៈឱន ្ិរៈឱនលំយទានកាយ

ែតាទថាឝយបងគផ ើ ង ច ៀ

ចិត្យថ សាយះចំយពាះលត្ងៀ

អងគមុនិនព ធ ិ នយោកា ។

កាលលទងៀគងៀយៅយែើយ

លពះគុែយអើយខ្ត្ងយទ្ោ

យលបា្្ត្ឝមនុ្េយទវតា

រាល់ យវោមិនខ្ដលខ្ជន ។

ឥែូវលពះ្យមមូ

នឹងលទាំយូរគងៀពុំបាន

យ៉ងចូលកាន់ និពាឝន

ខ្ជនទូោយនយយើ ងរាល់ គ្នប ។

សាវ័កលពះជាមាច្់

គងៀយលចើនណា្់ យៅយលត្ៀបលតា

បាត្់ ខ្ត្អងគលពះសាសាឋ

ពី លគ្នយោះលុះឥែូវ ។

លពះគុែយអើយខ្្នវិយវក

គួរ្យងឝគយពកណា្់ កូវ

លពះរ ូបគងៀលចងូវ

្ត្ឝលត្ូវពឹ ងយកនិ្េ័យ ។

យពញបូែ៌វិសាខ្ជ

ពងងយនះណាលពះមាច្់ ពងវ

លប្ូលត្យចញចាកពផធ

និងកេលត្ពងវយចញបពឝ ជាជ ។

បានលតា្់ យពាធិញ្ញដែ

ចូលនិពាឝនមានយពោ

យពញបូែ៌វិសាខ្ជ

មានចរិត្ ៤ យនះឯង ។

កាលយ្ឋចនិពាឝនយៅ

សាវ័កយៅគិត្យកាត្ខ្លកង

យរៀបយធឝើយលគឿងតាំងខ្ត្ង

រាល់ វសា ិ មខ្ត្យរៀងរាប ។

មកដល់ ឥែូវយនះ

យយើ ងមញំយុ នះវោធលកាប

នឹកដល់ លពះលទងៀភាព

ជាបុញ្ដោភទាន់ សា្ោ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មញំបា ុ នយគ្នរពយែើ យ

លពះគុែយអើយមញំលុ បាថាប

ទាន់ លពះយមយត្យា

លតា្់ ឯយលកាយយោយលបពព។

ពាករប៉ងបំែងណាត្់

កុប ំ ីភាវត្់ យែើយមា្ពងវ

្ូមទាន់ លពះយមយត្យរ

លគ្នន់ អាល្័យយៅនិពាឝន ៕

ព្ពះសងឃ និងពុទ ធបរស័ ិ ទវត្តអងគររ៉ៃបុរ ី (វត្តអងគ) កនុងឱកាសបុណ្យចូលពន ំថ្ាី

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៨៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអារាធនាធម៌ ទ្ទសនា (ទី ១) លគ្នយោះ្ែមផត្ី

លពែយ ជាឥ្ូរយោកា

ចូលគ្នល់ លពះសាសាឋ

យលើកែតាទ្ិយរារាប ។

យែើ យយពាលពាករទូលថា

្ូមករ ុណាយ្ឋចលទងៀលជាប

ដផិត្្ត្ឝអន់ ទន់ ទាប

ទុពឝលភាពបាបពលកលកា្់ ។

ទនធឹងលពះធម៌ពងវ

ជានិ្េ័យបចចយ ័ ចា្់

ឥែូវលទងៀបានលតា្់

យលត្កអរណា្់ កក ុំ យនថើយ ។

្ត្ឝមវះលកា្យោយកាម

ពុំ យល់ តាមពលត្លកខែ៍យែើយ

ឥែូវយល់ មវះយែើ យ

យោយអំណាចលពះមានបុែរ។

យបើបានសាឋប់ យទ្ោ

បញ្ញដកាវខ្ជវំងយលើ្មុន

្ូមលពះដ៏មានបុែរ

លទងៀនិមនឋលតា្់ យទ្ោ ។

យលបា្្ត្ឝបំបាត្់ យសាក

ទាំងរាគយរាគរ ូបត្ណា ា

ងងឹត្ខ្លបលជះថាវ

យកើត្បញ្ញដភិយយាយល់ ។

ពលត្យោកយគ្នកពលត្លកខែ៍

្ងារចលកវិលមិនដល់

អវិជាជជាឫ្គល់

ជាបចចយ ័ ពន្ង្ហខរ ។

ោំ្ត្ឝឲ្រយសាកយៅ

លិចលងៀយៅកបុង្ងារ

បញ្ច មារយមាែននការ

រឹត្រឹងែុំ ជុជា ើ ប់ យៅ ។

យែត្ុយោះ្ូមលពះអងគ

យលបា្យលសាចល្ងៀោក់្ំយៅ

ចមវង្ត្ឝយឆ្ងភះយៅ

កាន់ យលត្ើយលតាែនិពាឝនោយ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ដូចកងៀលបទីបធំ

សាយលត្្ុំភយវឺ លពាងលពាយ

បំភ្ វឺ ត្ឝទាំងឡាយ

ឲ្រ្បាយកានឋភរិ មរ ។

លពះ្ទនមយជា្គរជ័យ

លពះវិន័យជារាងធំ

លពះ្ូលត្ជាខ្មេរ ំ ុ

លពះអភិធមយជាខ្្ផកោ្ ។

អរិយ្ចចជាអនវូង

្លមាប់ ទង ូ ឲ្រឮចា្់

្ត្ឝយោកយង្ហកងុយណា្់

ឮ្គរោ្់ យលកាកយែើងបាន ។

បរិ្័ទបួនជើពូក

ដូចផ្លកឈូ កកបុងជលោឌន

មវះផុ្ចាំ្ូររឆ្ងន

រះនិងរីកយោយរ្យី ។

លពះធម៌ជា្ូររខ្្ង

រះយែើងខ្ចងចាំងរ្យី

បំភយវឺ ោកទាំងបី

ឲ្រយល់ ផូវវ ឋាន្ុខ្ជ ៕

ព្កុមនារស ី ី លធម៌ជ្នចំណ្ុះគៃង ួ តាគមាគ ី ម (ឡុកហឹង) គេត្តទល ើ វត្តសិរឧត្ត

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអារាធនាធម៌ ទ្ទសនា (ទី ២) ្ែមផត្ីលពែយ

ឱនបងគអា ើ រាធោ

្យមឋចលពះភគវា

យោយគ្នថាយ៉៉ងយនះឯង ។

លពះពុ ទលន ទងៀអនុកល ូ

លពមទទួលនឹង្ខ្មឋង

យោយត្ុែាីភាពខ្ងវង

តាមភាវគុែករ ុណា ។

យទើបយលកាកចាកទីយោះ

ភស្រកាថយឆ្ងភះពលពមិគទាយ៍

យ៉ងយចញចរលីោ

ពី ទីយោះយោយលពះបាទ ។

ញាុំង្ត្ឝចល ូ ពុ ទច ន លក

មានបញ្ច វគគយ ិ ៍ ជាអាទ៍

ឲ្រផឹកអលមឹត្ជាត្ិ

រ្និពាឝនតាមធមយតា ។

ចាប់ យផឋម ើ ពី យោះឯង

លទងៀ្ខ្មឋងធម៌យទ្ោ

យធឝព ើ ុ ទលន កឹត្ា

អ្់ វ្ាខ្្្ិបលបាំ ។

ពុំ ងយពុំ បននូរ

លបយយ៉ជន៍យូរអខ្ងឝងឆ្ងបំ

្យលមចបុញ្ដកមយ

ដល់ ្ពឝ ្ត្ឝទាំងភពពលត្ ។

យែត្ុយនះឥែូវយនះ

យយើ ងមញំយុ នះសាទរពលក

បពិ លត្លពះគុែពងវ

្ូមនិមនឋយលបា្យទ្ោ ។

អនុយលគ្នះពួ កបរិ្័ទ

ខ្ដលជាប់ ឃ្លត្់ យោយយមាហា

ឲ្រយកើត្មានបញ្ញដ

លបាកដោទីយោះយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទអារាធនាធមមក្ឋិក្ទ្ទសនា អែំ រីមំញមា ុ ច ្់

្ូមឱកា្លកាបលបែិ ប័ត្ន៍

ដល់ អ្់ ពួកបរិ្័ទ

ខ្ដលលះកាត្់ កក ឋី ងឝល់ ។

យែើ យមកលបជុគ្ន ើ ប

យលពាះលបាថាបយកកុ្ល

យែត្ុយនះ្ូមត្មកល់

តាំងចិត្សា ថ ឋ ប់ ធម៌យទ្ោ ។

យដើមផីជាការបុែរ

យនះជាគុែយលចើនណា្់ ណា៎

អំណាចសាឋប់ យទ្ោ

យោយលជះថាវកបុង្ោឋន ។

្ូមតាំងចិត្ឲ្ ថ រសាអត្

មញំអា ុ រាធោថាកន

និមនឋយោកនិទាន

យទ្ន៍ទោ ូ យ នយយើ ងរាល់ គ្នប ។

យែត្ុយនះពុ ទប ន រិ្័ទ

ខ្ដលលបែិ ប័ត្ន៍គ្នល់ យលត្ៀបលតា

កុយំ ពាលកុច ំ រចា

និយ៉យគ្នបខ្បរមុមយលកាយ ។

្ូមផចងន ៀ វូ ្ញ្ញដ

យផធៀងយសាតាសាឋប់ កយុំ ធ្លវយ

យទើបនឹងបានផលយសាយ

អានិ្ងេលបាំលបការ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសរទ្សើរធម៌ បពិ លត្លពះគុែលពះករ ុណា គងៀយលើអា្ោដ៏យងកង ើ ថាកន ្័ក្ ឋិ មរមរទមយមតាថបាន ោំយរឿងនិទានឥត្មានយខ្ជចះ ។ ឱះ! ឱ! លពះគុែពងវបរិ្ុទន ជាសាវ័កពុ ទលន ពះជាមាច្់ លទងៀយលបា្លបទានធម៌ចផងចា្់ តាមពុ ទដ ន កា ី លពះយទ្ោ ។ ញាុំងចិត្្ ថ ោឋន្ត្ឝោោ ខ្ដលមានអវិជាជនិងត្ណា ា កិយល្រ ួបរឹត្ឥត្ឧបមា បានភវលឺ ជះថាវទាំងលបុ្ល្ី ។ គឺគែ ុ អានុភាពលពះករ ុណា លទងៀលតា្់ យទ្ោយលបា្លបែី តាមពុ ទភា ន ្ិត្បទបាលី បានជាយ្ចកឋយី ោយបរមត្ទ។ ខ្ញកយោយ្ោឋនតាមថាបក់ ធម៌ ធម៌ណាខ្ដលលអតាម្ង្ហកត្់ ខ្វកខ្ញកយោយខ្ែកគ្នយនវិបត្ថិ ពី យរាះយពកពិ ត្ឥត្្ងេ័យ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យែត្ុខ្ត្លពះគុែយចះឆ្ងវត្យឆវៀត្ ធម៌ណាចយងអៀត្យចះខ្កពម ខ្ញកខ្ចកបានចា្់ អ្់ ្ងេ័យ បញ្ញដទន់ មចីគងៀសាឋប់ បាន ។ ពី យរាះសាច់ ធម៌ដខ្៏ បវកៗ ពី យរាះពន់ យពកលគប់ ្ោឋន យទាះបីអបកលងងគ ៀ ងៀភាញក់ លបាែ បានរ្សាច់ ធម៌ខ្ផអមយលបៀបគ្នយន ។ ោកាល្យមឋចលពះភគវា យ្ឋចគងៀធមាយយលបា្លបទាន លពះធម៌ោំ្ត្ឝយៅនិពាឝន រាប់ មុឺនខ្្នោនយ្ធើរគ្នយន្ល់ ។ ជាធម៌ពីយរាះខ្ផអមអសាចររ គឺលពះករ ុណាលបទានដល់ លពះអងគយលបា្្ត្ឝ្ពឝ សាកល បានលុះមគគផល្ល់ ត្ិចគ្នប ។ យម៉វះកាល្យមឋចភគវ័នឋ កនវងរយពាន់ ឆ្ងបំោោ យៅខ្ត្សាវ័កលពះឈប ះមារ យទ្ោធមាយពី យរាះពលក ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មិនខ្មនសាវ័កអងគឯណា គឺលពះករ ុណាយទ្ន៍ងៗ យី បញ្ច ប់ឯវើ្យងខបមវី យយើ ងមញំលុ បុ្ល្ីសាឋយណា្់ ណា៎ ។ មិនទាន់ អ្់ ចត្ ិ ន ថ ឹងសាច់ ធម៌ ចងៀឃ្លត្់ អងឝរមិនហា៊នថា យ

ើញយនឿយលពះកាយលពះករ ុណា

្ូមសាធុការចប់ យ្ចកឋី ។ ែត្ទមំញទា ុ ំងពី រផចងលៀ បែមរ យលើកយែើងបងគគ ើ ែ ុ ខ្កវបី លពះពុ ទលន ពះធម៌លពះ្ងឃពងវ ្ូមបាន្ិរដ ី ច ូ លបាថាប ។ មញំ្ ុ ូមមមាយទា្ទាំងឡាយ ខ្លកងឆគងយោយកាយឬវាចា យៅមានយលគ្នត្លគ្នត្កបុងធម៌ណា ដូចមានគ្នថាចប់ យែើ យយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទាមគគីធម៌ ឯធម៌សាមគគី

យកើត្មកពី ការលបលពឹ ត្ថ

អំយពើ ្ុចរិត្

លគប់ ជនផងកបុង្ងគម ។

ទាំងរាស្រ្ឋទាំងមស្រនឋី

ត្ូចធំកបា ឋី ននិយម

យកចាប់ ទក ុ ជាធំ

យែើ យលបលពឹ ត្ទា ថ ំងអ្់ គ្នប ។

ឲ្របានលអលត្ឹមលត្ូវ

លត្ងៀតាមផវូវចាប់ ោោ

ខ្ដលលបកា្ទុកជា

ចាប់ លគប់ លគងអ្់ ជនផង ។

យែត្ុយនះលត្ូវពួ កយយើ ង

យលើកត្យមកើងរឹត្ចំែង

ធម៌សាមគគយី ហាង

តាមបំែងលពះសាសាឋ ។

លពះអងគជា្មភុទន

លបយ្ើរផុត្យលើយោកា

លទងៀលតា្់ ធម៌យទ្ោ

យលបា្បរិ្័ទផងទាំងឡាយ។

ឲ្រមានសាមគគី

លពមយលពៀងគ្នបកុរំ សាយ

ឋិ ត្យងរមានកបុងកាយ

យល់ យ

បនាត្់ បយែឋញយចាល

មំលបមូលសាមគគី

អបកយោះយឈ្លយះយពញទី

ថាអបកកាន់ លពះពុ ទសា ន ្ោ ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ើញមុ្ចាកលបលកត្ី។

ទំ ព័រ ៩៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទធម៌ ពិច្ឆរណា បរិ្័ទលគប់ អាតាយ

មានលបាថាបោងមនធិល

ចូរមំរកា្ីល

កាន់ ឲ្រដល់ លកឹត្របវរ ។

ជាលកឹត្រដ៏យកេមកានថ

ោំ្ោឋន្ត្ឝនិករ

ឲ្រលត្ជាក់ ល្ួលលអ

នឹងយចញចរយៅនិពាឝន ។

្ីលលបាំ្ីលលបាំបី

លពះជិនល្ីលតា្់ ទោ ូ យន

ពនរល់ ្ត្ឝរាប់ ោន

ថាជាសាភនយៅយោកោយ ។

កុឲ្ ំ រយកា្ជជៈ

លបមាទចូលទូោយ

ទមវុះឲ្រធវុះធ្លវយ

នូវ្មាភយ្ំវយរា ។

ម៉ាងយទៀត្្ូមបរិ្័ទ

លបុងលបយ័ ត្ន ប ីវរយណា

គឺនីវរែធម៌

កុឲ្ ំ រមកលតាំកុង ប លបាែ ។

យលពាះធម៌យនះឯងពិ ត្

ដឹកោំចត្ ិ ឲ្ ថ រមកខ្ជន

ឲ្រមូចនូវ្ីលទាន

ធ្លត្ុអងគឈ្លនគ្នយនលបែី ។

យែើ យសាធក់ ដយើ ែើ រ្ត្ឝ

ឲ្រលងៀបាត្់ កុង ប ភពបី

សាវប់ យកើត្លគប់ ជាត្ី

ទាំងលបុ្ល្ីគ្នយនខ្ជនយែើយ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទនមសសោរោវយផាា យយើ ងមញំមា ុ នចិត្យថ លត្ក

អរពន់ យពកយកើត្លជះថាវ

ោំគ្នបបូជាផ្លក

ថាឝយសាសាឋយោយយគ្នរព ។

យដើមផីយកផោ

និងយោះោមវួនចាកភព

ចាកភ័យចាកឧបលទព

យោយសារមវប់បុែរសា្ោ។

យទើបយបះយកផ្លកយឈើ

មកលកងយធឝភ ើ ង ួ មាោ

មានពែ៌ កវន ិ យផេងគ្នប

្ូមបូជាថាឝយលពះពុ ទន ។

លពះធម៌និងលពះ្ងឃ

លបយ្ើរអងគ្ីលបរិ្ុទន

ពលត្រត្ន៍យនះមភ្់ផត្ ុ

ខ្ដលជាបុែរយោកទាំងបី ។

មញំមា ុ ច ្់ ទាំងអ្់ គ្នប

ខ្ត្ងកំលពាទាំងលបុ្ល្ី

លពាត្់ លបា្់ កុង ប យោកីយ៍

លពាត្់ សាឝមីលពាត្់ ភរិយ៉ ។

ខ្ត្ងជួបនឹងឈឺ ចាប់

និងកឋសា ី វ ប់ ជាធមយតា

មានកឋទ ី ក ុ យខ ៅឋផា

រកអបកណាជួយពុំ បាន ។

យោយយត្ជបូជា

ភួងមាោលអកលាែ

ពលត្រត្ន៍ទាំងបីឋាន

្ូមឲ្របានផុត្យទា្ទុកខ ។

ផុត្ចា្់ ផត្ ុ ឈឺ ចាប់

ផុត្កឋសា ី វ ប់ ត្យៅមុម

្ូមឲ្រមញំបា ុ ន្ុម

កបុង្មផត្ថលិ ពះនិពាឝន ។

ពាករយពាលប៉ងលបាថាប

យធឝ្ ើ ចាចលបែិ ធ្លន

្ូមមគគផលនិពាឝន

ឲ្រមញំបា ុ នលបាកដយហាង ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ៩៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មញំ្ ុ ូមវោធ

នូវលពះឈប ះមារ

ទាំងលបាំលពះអងគ

្ូមយ៉ងបារមី

មាច្់ ពងវមកគងៀ

យៅោកំែុង

ទីឋានយនះណា ។ លពះកកុ្យោន

យកាោគមយោ

លពះក្េយបា

្មែយគ្នត្ថម

បរមពុ យទាន

លពះយមយត្យយា

យពាធិ្ត្ឝពងវ ។ លពមទាំងលពះធម៌

លជាលយលៅបវរ

លបយ្ើរយពកពលក

លបាំបីមុឺនបួនពាន់

ធមយកន ខ យន នះពន

រប្់ ជន ី ល្ី

ទីពទរាល់ អងគ ។ លពមទាំងលពះ្ងឃ

លបយ្ើរ្ីលលទងៀ

ជាបុលត្លពះពុ ទន

លះកាត្់ ត្ណា ា

លបយ្ើរបំផត្ ុ

មញំ្ ុ ូមលំអុត្

កាយវាចាចិត្ថ ។ យោយយត្ជៈមញំ ុ

យលើកែត្ទលបែមរ ោក់ យលើ្ិរសា

្ូមកមាចត្់ បងៀ

្លត្ូវោោ

ទុកយខ សាកយរាគ្ន

វិោ្យៅយហាង ៕

គទសភាពស្សុកម្ស្សនារដ្ូវម្េព្ោ ំង កនុងគេត្តគរ៉ងដ្រំ ី ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរំឭក្គុណ្រពះពុទ ធ យយើ ងមញំប ុ ងគន ើ ឹក

គិត្រំឭកពី អត្ីតា

កាលលពះគងៀធមាយ

ខ្ត្ងយទ្ោយលបា្លបទាន ។

ភិកុ្ ខ ងឃអងគបរិ្័ទ

ធ្លវប់ លបែិ ប័ត្ន៍លពះលទងៀញាែ

យពញបូែ៌ខ្មមា

លទងៀបញ្ដ ត្ចា ថិ ត្់ វន ិ ័យ ។

បាន

ម៉ាងយទៀត្លទងៀយមតាថ

ផាយសាវតារយោយលបពព

ត្ថាគត្ផុត្និ្េ័យ

យពញបូែ៌មីវសា ិ ខ្ជ ។

ពាករផ្លឋំលពះជាមាច្់

មញំចា ុ ំណា្់ លពះករ ុណា

យទើបចាំអ្់ គគ្ន បី ប

យធឝប ើ ូជាោលគ្នយនះ ។

លពះគុែយអើយនិពាឝនបាត្់

សាប្ូនរសាងត្់ បាត្់ ដយូ ចបះ

សាងត្់ យអើយសាងត្់ អឝីយម៉វះ

យយើ ងមញំយុ នះយធឝប ើ ូជា ។

មួបខ្មពុ យទានវាទ

លទងៀបញ្ដ ត្ចា ថិ ត្់ មាគ្ន៌

ឲ្រ្ងឃថាឝយវោធ

អ្់ សា្ោលគប់ លបាំពាន់ ។

មញំបា ុ នគ្នរវៈយែើ យ

លពះគុែយអើយ្ូមឲ្រទាន់

លពះ្ិអាររឯយលកាយលគ្នន់

ពឹ ង្ំយៅយៅនិពាឝនយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទផាយជូនដល់ សពវសរវ កុ្លកមយមំញសា ុ ង

មានព័ ្ឋុតាងលពះពលត្រត្ន៍

ជាខ្មេជាបោធត្់

ពុំ មុ្ភាវត្់ កាយវាចា ។

យធឝប ើ ុែរពុំ ្មងំ

មំអប់ រក ំ ុង ប យទយា

ផេពឝ ផាយខ្ចកគបគ្ន ី ប

អ្់ លបជា្ត្ឝនិករ ។

ពពួ ក្ត្ឝឯណា

អាន្ញ្ញដចិត្សា ថ ទរ

យកើត្ជាយទពនិករ

លបយ្ើរោពលត្លត្ិងា ។

ចំពូក្ត្ឝមួយពួ ក

ចិត្វថ ប ិ ផយយ៉គលបា្្ញ្ញដ

ពុំ សាគល់ គែ ុ សា្ោ

ញាុំង្ទានឲ្រោំមវួន ។

លពះពុ ទលន តា្់ យទ្ោ

ដូចោវាចមវងជូន

ខ្ចក្ុមតាមចំនន ួ

ចំខ្ែកមវួនរ ួចលបាកដ ។

្ត្ឝមវះយធឝឆ្ង ើ គ ំឆង គ

ចាកគនវងធម៌្ុចរិត្

យថាវះយធ្លវយមវួនវិបត្ថិ

្ូមឲ្រ្ត្ឝពួកយោះលបុះ ។

យយើ ងបួង្ួងយទវតា

មានឥស្រោធជួយលទលទងៀ

យពាលលបាប់ គែ ុ អានិ្ងេ អបកយលសាចល្ងៀឧទធិ្ឲ្រ ។ ្មផត្ថិ ៣ លបការ

ចូរលជះថាវនឹងបានយសាយ

លពមយលពៀងយោយកឋយី ធ្លវយ យោយយទវតាលបកា្លបាប់ ។ នឹងដល់ ទី្ុមសានឋ

រ ួចពី ឋានខ្ដលវិបត្ថិ

យោយយភវង ើ រាគ្ងប់សាងត្់

ខ្ដលរលត្់ នឹងបានខ្លា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មួយយបើ្ត្ឝឯណា

មាន្ញ្ញដជាថាបំខ្ក

យយើ ងផាយបុែរខ្ចកខ្ដរ យដើមផីខ្កទុកបា ខ បយលគ្នះ ។ ្ត្ឝរ្់ យោយអាហារ

យៅទីណាកុឲ្ ំ រមឝះ

បរិបូែ៌យពារយពញផធះ

កបុងឱកា្ទីយោះៗ ។

អភិនីហារបារមីបុែរ

្ត្ឝលទុ្ឋជនយោយយកៀនយកាះ

បានផលយសាយទាំងអ្់

យោយអានិ្ងេបុែរយនះយហាង៕

ិ ព្ពះវហារវត្ត បងទនា ស្សុកបាយគៅ គេត្តឃ្លា ំង ឹ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

វិាមបូ ជា ទ្វរទ្រគឿងសោ ា របូជា ឥទាោយំ

ភយនឋ វិសាមបុែតមី កាយោ ្មផយតាថ ត្្េ

អមាាកំ ភគវយតា ត្កាកល្ទិយ្ន នមយត្ថន យុ យតាថ បាត្ុភវិ។ ត្ថា

ែិ

យខ្ជ

អមាាកំ

យោកោយយកា

យសាែ្ំវចចយរ

វិសាមបុែតមិយំ ្ុលកវាយរ គពាមនិកម ខ នំ បតាឝ ច កុកុយក ដ វិសាម បុែតមិយំ ពុ ទវា ន រ្យឹ ្ពឝ ញ្ដុត្ំ បតាឝ ច ្យបផ វិសាមបុែតមិយំ អង្ហគយរ បរិនិពាឝនំ បតាឝ ច អយហា្ិ ។ ត្សាយ មយំ ្យពឝ ត្ំ ត្ំ ត្្េ នកខត្ថ្មយំ អនុ្យោថ ឥធ ្មាគតា ឥយមែិ ទីបធូបមាោទីែិ ្កាកយរែិ ច បូជើ កយរាម ធយមយ ែិ សាធុ ភយនឋ ភគវា ្ុចរិ បរិនិពឝុយតាបិ ឥយម អមាាកំ ទុគត្ គ បែតការភូ យត្ បដិគែាត្ុ សា្ន្េ ចិរតាទយ យចវ អមាាកញ្ច ទី

រត្ថំ អតាទយ

ែិ តាយ ្ុខ្ជយ។ ខ្លបថា ៖ យពញបូែ៌មី

បពិ លត្លពះករ ុណាទាំងឡាយដ៏ចយំ រើន កាលឥែូវយនះ ជាពងង ខ្មវិសាមលបកបយោយនកខត្្ ថ ម័យ

ដូច្ម័យរប្់ លពះ

មានលពះភាគជាមាច្់ ពនយយើ ងលបាកដ។ ដផិត្ថាលពះយោកោយកជាមាច្់ ពនយយើ ង កាលលទងៀលប្ូលត្ចាក គភ៌លពះមាតា កបុងពងង្ុលក យពញបូែ៌មី ខ្មវិសាម ឆ្ងបំចយោះកឋី លតា្់ ដង ឹ ្ពឝ ញ្ដុត្ញ្ញ ថ ដ ែ កបុងពងងពុធ យពញបូែ៌មី ខ្មវិសាម ឆ្ងបំរកាយោះកឋី លទងៀបរិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

និពាឝន កបុងពងងអង្ហគរ យពញបូែ៌មី ខ្មវិសាម ឆ្ងបំមាញ់យោះកឋី មានយែើ យ យោយពិ ត្។ យលពាះយែត្ុយោះ (កាលឥែូវយនះ) យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយរឭកនូវនកខត្ថ ្ម័យយោះៗរប្់ លពះអងគ

យទើបោំគ្នបមកជួបជុក ើ ុង ប ទីយនះយធឝប ើ ូជាយោយ

យលគឿង្កាករៈយផេងៗ មានលបទីប យទៀន ធូប និងកលមងផ្លកជាយដើមផងបាន យោយធម៌ផង។

បពិ លត្លពះដ៏មានលពះភាគដ៏ចយលមើន

លពះភាគខ្ដលលទងៀបរិនិពាឝនយែើ យ

្ូមផីអ្់ កាលដ៏យូរអខ្ងឝងយែើ យកឋី

្ូមលពះអងគទទួលនូវយលគឿងបណា ត ការទាំងយនះ រប្់ យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

្ូមលពះអងគដ៏មាន

ខ្ដលជាទគគត្បណា ត ការ

យដើមផីយធឝឲ្ ើ រសា្ោរ ុងយរឿង្ទិត្យ្ទរយៅផង

យដើមផីជាលបយយ៉ជន៍ និងយ្ចកឋ្ ី ុមផង ដល់ យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយអ្់ កាល ជាយូ រអខ្ងឝងយៅយហាង។

វិធីរបោសវិាមបូជា នយមា ត្្េ ភគវយតា អរែយតា ្មាយ្មភុទ្ ន េ។ ្ូមនម្េការ

ចំយពាះលពះភគវនថមុនីអរែនថ្មាយ្មភុទលន ពះអងគ

យោះ យោយយគ្នរព។

្មាយ្មភុយទាន វត្ យសា ភគវា យយ៉ ្ពឝ ទក ុ ខ្េ បហាោយធ មយំ យទយ្ត្ំ ្មាយ្មភុទំ ន អាទយរន នម្ាម ។ លពះភគវនថមុនីអងគណា យ្ចកឋទ ី ក ុ ទា ខ ំងពួ ង

លទងៀ្ខ្មឋងនូវធម៌

លពះភគវនថមុនីអងគយោះ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

យដើមផីកមាចត្់ បងៀនវូ

ជាលពះ្មាយ្មភុទព ន ិ ត្ខ្មន ទំ ព័រ ១០៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យយើ ងមញំលុ ពះអងគ ្ូមថាឝយបងគន ើ វូ លពះ្មាយ្មភទ ុ អ ន ងគយោះយោយយគ្នរព។

និយានិយកា វត្ យសា ធយមាយ ្ពឝ ទក ុ ខ្េ បហាោយ សាឝកាខយតា យត្ន ភគវតា ត្ំ ធមយំ អាទយរន នម្ាម ។ លពះធម៌ណាខ្ដលលពះភគវនថមុនីអងគយោះ លទងៀលតា្់ ្ខ្មឋងយែើ យ យោយលបពព

យដើមផីកមាចត្់ បងៀនវូ យ្ចកឋទ ី ក ុ ទា ខ ំងពួ ង

លពះធម៌យោះជាធម៌

យលសាចល្ងៀ្ត្ឝខ្មន យយើ ងមញំលុ ពះអងគ្ូមថាឝយបងគន ើ វូ លពះធម៌យោះយោយ យគ្នរព។

្ុបផដិបយោប វត្ ត្្េ ភគវយតា យសា សាវក្យងោ យយ៉ ្ពឝ ទក ុ ខ្េ បហាោយ បដិបយោប ត្ំ ្ងឃំ អាទយរន នម្ាម ។ លពះអរិយ្ងឃណា ទាំងពួ ង

យោកលបត្ិបត្ថយិ ដើមផីកមាចត្់ បងៀនវូ យ្ចកឋីទក ុ ខ

លពះអរិយ្ងឃយោះជាសាវ័កពនលពះភគវនថមុនីអងគយោះ

លបត្ិបត្ថយិ ោយលបពពពិ ត្ខ្មន

យោក

យយើ ងមញំលុ ពះអងគ្ូមថាឝយបងគន ើ វូ លពះអរិយ

្ងឃយោះយោយយគ្នរព។ ពងងយនះជាត្ិងីយពញបូែ៌មី ខ្មពិ សាមមានលពះចនធយពញវងៀ លត្ូវនឹង ពងងខ្ដលលពះ្ករមុនី្មាយ្មភុទជា ន បរមលគូលទងៀលប្ូលត្

លទងៀបានលតា្់

លពះ្ពឝ ញ្ដូពុទលន បាកដយែើងកបុងយោក និងពងងខ្ដលលទងៀរលត្់ មននចល ូ កាន់ បរិនិពាឝន។

ត្ិងយី នះ

ជាឧបលកខត្ ិ ្ម័យមួយដ៏ឧត្ថុងឧ គ ត្ថមកបុងលពះពុ ទន

សា្ោ គឺជាពងង្លមាប់ ពុទមា ន មកជនទាំងបពឝ ជត្ ិ ទាំងលគែ្ទ លបជុើគ្នប យធឝ្ ើ កាករបូជាចំយពាះលពះ្មាយ្មភុទអ ន ងគយោះ

លពមទាំងលពះធម៌

ជាលពះ

បរមពុ យទានវាទ និងលពះអរិយ្ងឃជាសាវ័ករប្់ លពះអងគ។ ឥែូវយនះយយើ ង ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទាំងអ្់ គ្នប ជាពុ ទសា ន ្និកជនបានមកលបជុគ្ន ើ ប បានយរៀបយលគឿង្កាករ បូជាមានយទៀន ធូប និងផ្លកជាយដើម កបុងទីយនះខ្ដលមានលពះបរមសារីរក ិ ធ្លត្ុ និងលពះពុ ទរន ូប្បងលពះអងគគងៀជាលបធ្លន

ហាក់ ដច ូ ជាលពះបរមសាសាឋអងគ

យោះលទងៀយ្ឋចមកគងៀកុង ប ទីចយំ ពាះមុមពនយយើ ងទាំងអ្់ គ្នប

យយើ ងមញំ្ ុ ូម

ថាឝយយលគឿ្កាករបូជាទាំងយនះចំយពាះលពះ្មាយ្មភុទអ ន ងគយោះលពមទាំងលពះ ធម៌ និងលពះអរិយ្ងឃរត្នលត្័យទាំងបីយោយយ្ចកឋយី គ្នរព។ បពិ លត្លពះ្ករមុនីបរមលគូ លពះអងគជាបូជារែបុគល គ រប្់ យទវតា និងមនុ្េ ឥត្មានបុគល គ ណាមួយលត្ឹមយ្យើនឹងលពះអងគយែើយ យទាះបីលពះ អងគលទងៀចល ូ បរិនិពាឝនបាត្់ លពះរ ូប លពះកាយអ្់ កាលយូ រអខ្ងឝងយៅយែើ យ ក៏ពិត្ខ្មន ប៉ុខ្នឋលទងៀបានលបត្ិសាឌនលពះវិ្ុយទានវាទ គឺលពះធម៌វន ិ ័យដ៏វ្ ិ ុទ ន វិយ្្ទុកជាត្ំណាងលពះអងគ លបាកដ

ទាំងលពះបរមសារីរក ិ ធ្លត្ុ

ទាំងលពះគុែរប្់ លពះអងគក៏យៅមាន និងលពះពុ ទរន ូប្បងលពះអងគក៏យៅមាន

លបាកដខ្ដរ។ ្ូមលពះដ៏មានបុែរជាបរមសាសាឋ លទងៀលពះយមតាថយលបា្ ទទួលនូវ្កាករបូជារប្់ យយើ ងមញំលុ ពះអងគ ខ្ដលបានយរៀបចំថាឝយយៅទីយនះ យដើមផីជាផោនិ្ងេ វិបុល្ុម

ឲ្រយយើ ងមញំលុ ពះអងគបានលបកបយោយឥដឌមនុញ្ដផល

និងយ្ចកឋច ី យលមើនដ៏ទល ូ ំទោ ូ យអ្់ កាលជាយូ រអខ្ងឝងយៅ

យហាង។

បណាមោោ នយមា អរែយតា ្មាយ-

្មភុទ្ ន េ មយែ្ិយោ

នយមា ឧត្ថមធមយ្េ

សាឝកាខត្យ្េវ យត្និធ

នយមា មហា្ងឃ្ាបិ

វិ្ុទ្ ន ីលទិដយឌិ ោ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

នយមា ឱមាត្ារទន្េ

រត្នត្ថយរ្េ សាធុកំ

នយមា ឱមកាត្ីត្្េ

ត្្េ វត្ទុត្យ ថ ្េបិ

នយមា ការបផភាយវន

វិគចឆនុថ ឧបទធវា

នយមា ការានុភាយវន

្ុវត្ទិ យហាត្ុ ្ពឝ ទា

នយមា ការ្េ យត្យជន

វិធម ិ ាិ យហាមិ យត្ជវា ។

ខ្លបថា កិរយ៉ ិ លកាបថាឝយ

បងគលើ បែមរ

ពនមញំមា ុ នដល់

្មាយ្មភុទន

លពះអងគឆ្ងងយចាក

កិយល្យោយពិ ត្

លទងៀមំខ្្ឝងរក

នូវគុែដ៏ធំ ។

កិរយ៉ ិ លកាបថាឝយ

បងគលើ បែមរ

ពនមញំមា ុ នដល់

ធម៌ដល៏ បយ្ើរ

ខ្ដលលពះ្មភុទន

្ខ្មឋងខ្មនពិ ត្

ជាធម៌លអ្ុទន

កបុងសា្ោយនះ ។

កិរយ៉ ិ លកាបថាឝយ

បងគលើ បែមរ

ពនមញំមា ុ នដល់

លពះអរិយ្ងឃ

យោកមាន្ីលនិង

ទិដផ ឌិ រូ ផងៀ

យោកកមាចត្់ បងៀ

នូវធម៌មនធិល ។

កិរយ៉ ិ លកាបថាឝយ

បងគលើ បែមរ

ពនមញំមា ុ នដល់

លពះរត្នលត្័យ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ខ្ដលមញំលុ បារពន

នូវពាករទាំងបី

អ. ឧ. ម. ពងវ

្យលមចលបយយ៉ជន៍ ។

កិរយ៉ ិ លកាបថាឝយ

បងគលើ បែមរ

ពនមញំមា ុ នដល់

វត្ទុបីយោះ

ជាវត្ទុពងវ

លបពពចំយពាះ

យោកកនវងយទា្

អំយពើ ោមក ។

ឧបលទពចពលង

ទាំងពួ ងទាំងឡាយ

ចូរយចៀ្យចញឆ្ងងយ

កុប ំ ីមានយែើយ

យោយអានុភាព

មញំប ុ យង្ហអនកាយ

វាចាចិត្ថា ថ ឝយ

បងគលើ បែមរ ។

្ិរ្ ី ួ្ឋី

និងជ័យមងគល

ចូរមានដល់ មំញុ

លគប់ កាលទាំងពួ ង

យោយអានុភាព

ខ្ដលបយង្ហអនកាយ

វាចាចិត្ថា ថ ឝយ

បងគវើ ោធ ។

យយើ ងមញំ្ ុ ូមឲ្រ

មានជ័យយត្ជៈ

មានឫទន៍ត្បៈ

ចា្់ កុង ប វិធី

យោយកិរយ៉ ិ ខ្ដល

មញំប ុ យង្ហអនកាយ

វាចាចិត្ថា ថ ឝយ

បងគ្ ើ ំដី ៕

3 ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១០៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បាលី របារពធវិាមបូជា វិសាមបុែតមាយំ យយ៉

ជាយតា អនថិមជាត្ិយយ៉

បយតាថ ច អភិ្យមាភធឹ

អយថាបិ បរិនិពឝុយតា

យោយក អនុត្យថ រា ្តាទ

ទយ៉ញាែនបវា្យយ៉

ោយយកា យមាកខមគគ្យឹ

ត្ិវធ ិ ត្ទូបទ្យកា

មហាការ ុែិ កំ ោងើ

មយនថំ ្រែំ គតា

អាមិយ្ែិ ច បូយជោឋ

ធយមយែិ បដិបត្ថិយ៉

ឥមានិ ្ុនកខត្ថំ

អភិមងគល្មយត្ំ ។

ខ្លបថា រីអងគ្មភុទន

ជាមាច្់ ឯណា

លបពពពងវថាវ

អសាចររកបុងយោក

កបុងជាត្ិជាទី

បំផត្ ុ ឥត្រក

អបកណាមានយជាគ

យ្យើនឹងលពះអងគ ។

ខ្ដលលទងៀលប្ូលត្

យៅយលកាមយដើមរាំង

ជាអសាចររខ្ជវំង

កបុងយោកទាំងបី

កបុងពងង្ុលកជា

យពារយពញបូែ៌មី

ខ្មវិសាមពន

រវាងឆ្ងបំច ។

លុះលពះជនយពមម­

លបាំបួនយែើ យក៏

លទងៀយ៉ងយចញចរ

យៅបពឝ ជាជ

កណា ឋ លអលធ្លលត្

ពងងយពញបុែតមា

ខ្មអាសាធោ

រវាងឆ្ងបំយថាះ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លុះលពះជនយសាម-

្ិបលបាំលទងៀលតា្់

ដឹង្ពឝ គ្នយនមឝះ

ជា្ពឝ ញ្ដូ

កបុងពងងពុធពិ ត្

ជាពងងយពញបូែ៌

ខ្មវិសាខ្ជ

ោឆ្ងបំរកា ។

យែើ យជាលគូធំ

យលើមនុ្េយទវតា

ឥត្មានសាសាឋ

ដពទផធម ឹ បាន

លទងៀមានករ ុណា

និងបញ្ញដញាែ

លជាលយលៅដូចសាទន

មហា្មុលទ ។

និងអធាល្័យ

មិនយរើ្មុមមាត្់

លទងៀយ៉ងោំ្ត្ឝ

កបុងផវូវនិពាឝន

យែើ យលទងៀ្ខ្មឋង

យ្ចកឋទ ី ោ ូ យន

បីលបការបាន

លគប់ ពួកបរិ្័ទ ។

លុះលពះអងគមាន

លពះជនយកែ ំ ត្់

ខ្ប៉ត្្ិបឆ្ងបំគត្់

លទងៀចល ូ និពាឝន

យលើខ្ផនងយធំ

ឧត្ថមយកេមកានឋ

យលកាមយដើមរាំងខ្ដន

កុ្ិោរា ។

កបុងពងងអង្ហគរ

ពារយពញបុែតមា

ពនវិសាខ្ជ

រវាងឆ្ងបំមាញ់

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

មិនមានកំណាញ់

យជឿយសាយះអ្់ អញ

កបុងការកុ្ល ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្ូមដល់ លពះពុ ទន

លពះអងគត្មកល់

លពះទ័យខ្ជឝយមឝល់

ករ ុណាដល់ ្ត្ឝ

អងគយោះថាជា

ទីពឹងលបាកដ

យ្យើយោយជីវត្ ិ

ឥត្ពឹ ងដពទ ។

យែើ យ្ូមបូជា

យោយយលគឿងលបពព

តាមពាករបាលី

យៅថាអាមិ្

និងយោយនូវធ-

មយបូជាយនះ

លបត្ិបត្ថម ិ ិនមុ្

កបុងលពះធម៌យែើយ ។

យយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ

ឱនកាយថាឝយយែើ យ

ចិត្ព ថ ុំ កយនថើយ

យលកបយកលបយយ៉ជន៍

ចំយពាះមគគផល

យៅដល់ បរយោក

្ូមឲ្រមានយជាគ

លគប់ ជាត្ិយៅយហាង ៕

-<, ពិធស ី រូ រ ៤ ទិស វិាមបូជា ទិសទី១

នយមា អរែយតា ្មាយ-

្មភទ ុ ្ ន េ មយែ្ិយោ

នយមា ឱមកាត្ីត្្េ

ត្្េ វត្ទត្ ុ យ ថ ្េបិ

វិសាមបុែតមាយំ យយ៉

ជាយតា អនថម ិ ជាត្ិយយ៉

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មហាការែិ ុ កំ ោងើ

មយនថំ ្រែំ គតា

អយមនថមា ិ យម ជាត្ិ

នត្ទិ ទានិ បុនពមយវា

ទពឝណា ត កិមយិ យ៉ ត្ត្ទ

្រីយរ បរិវារិតា

្ែមផត្ិ មហាលពហាយ

យទវលពយែយ ែិ ឯកយតា

បារមិយយ៉ វិទតា ិ ឝន

យពាធិ្ត្ថ្េ ភា្ិត្ំ

បសាយរតាឝ មហាវីយរា

ចកកលកខែរញ្ចិ ត្ំ

ឧដឌែិតាឝ មែុ តាវ

្មយខ្ជ ុ ្ករបុងយក វា

នយមា យត្ បុរ ិសាជញ្ដ

នយមា យត្ បុរ ិ្ុត្ម ថ

យ៉ម្យឹ បឋយម បុយពឝ

និវា្ញ្ច នរត្ថ ុ យមា

អយនកជាត្ិ ្ំសារំ

្ទានវិ្េំ អនិពឝិ្ំ

បឋមំ យពាធិបលវង កើ

ទុត្យ ិ ំ អនិម្ ិ េកំ

វិសាមបុែតមាយជជ

ទិវយសា យហាត្ិ អដឌយមា

ត្្េនថម ិ យទែភូត្ំ

ពត្ថ្ ឹ វរលកខែំ

ោែុ អ្ា្ប្ាយសា

ងិត្ចិត្្ ថ េ តាទិយោ ។

r<s ទិសទី២ នយមា ឧត្ថមធមយ្េ

សាឝកាខត្យ្េវ យត្និធ

នយមា ការបផភាយវន

វិគចឆនុថ ឧបទធវា

បយតាថ ច អភិ្យមាភធឹ

អយថាបិ បរិនិពឝយុ តា

អាមិយ្ែិ ច បូយជោថ

ធយមយែិ បដិបត្ថយ៉ ិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យសារត្ថិ ភាយគ ្យិតាឝ

្ុបយិ ន បញ្ច អទធ្

ត្យតា យសា បត្ិពុជឈិតាឝ

ធុវពុយទាន ភវិ្ាមិ

អត្ថយោ វិ្យំ រជជើ

ទតាឝ ឆយត្ថន បូជយិ

យក្រារិវ អាគញ្ជំ ុ

យពាធិ្ត្ថំ ត្មលពវើ ុ

ឯរាវែត្ទិយសាែឍំ

បវាែងករុ សាទិ្ំ

វយត្ថ្ិ អត្ថយោ យកយ្

គង្ហគយសាត្ំ បវត្ថយិ

្យទវក្យឹ នត្ទិ យត្

បដិបគ ុ យគ ោ ត្ុវើ ពុយទាន

វិយសាយធតាឝន យ៉ម្យឹ

មជឈិយម ទិពឝយោចនំ

គែការំ គយវ្យោថ

ទុកាខ ជាត្ិ បុនបផុនំ

ត្ត្ិយំ ចងកមំ យ្ដឌើ

ចត្ុត្ទំ រត្ោ

យ៉ទិយ្ នរយទវ្េ

្ុនព ុ ឝត្្េ តាទិយោ

ធ្លត្ុភយូ ត្ន យត្យជន

អជាយិត្ទ មយែ្ិយោ

អយនយញ្ញជ ្នថមា ិ រពម

យំ កាលមករិ មុនិ ។

រំ

ទិសទី៣ នយមា មហា្ងឃ្ាបិ

វិ្ទ ុ ្ ន ល ី ទិដយឌិ ោ

នយមា ការានុភាយវន

្ុវត្ទិ យហាត្ុ ្ពឝទា

យោយក អនុត្យថ រា ្តាទ

ទយ៉ញាែនបវា្យយ៉

ឥមោធនិ ្ុនកខត្ថំ

អភិមងគល្មយត្ំ

បឋវិយំ ្យិតាឝ ច

កុ្ោ ិ ភិ្មុគតា គ

ទតាឝន មានុ្កំ រជជើ

បិតា ្ុយទានទយោ ត្ទា

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្យំ ោរាយនពយោ

បារមិពលបារគុំ

មយំ បារមិតាយយ៉ធ្ល

ចិរ ំ យទវ ត្យ៉ ភតា

វិ្ទ ុ រា ន វនិត្ងគើ

ទយ្េែិ ្ករបុងយក វា

បារមិតានុភាយវន

មារយ្ោ បរាជិតា

ត្ុវើ ្តាទ មនុ្ានំ

ត្ុវើ មារាភិភម ូ ន ុ ិ

យសា បដិច្ ច មុបាយទ

អង បចឆម ិ យ៉មយត្

គែការក ទិយោឌ្ិ

បុន យគែំ ន កាែ្ិ

បញ្ចមំ អជបាលញ្ច

មុចល ច យិ នធន ឆដឌមំ

មយលវែិ ្ពឝគោននំ

្យទធែិ កត្ចីត្យកា

អ្លវយិ នន ន ចិយត្ថន

យវទនំ អជឈវា្យិ ។

-<) ទិសទី៤ នយមា ឱមាត្ារទន្េ

រត្នត្ថយ្េ សាធុកំ

នយមា ការ្េ យត្យជន

វិធម ិ ាិ យហាមិ យត្ជវា

ោយយកា យមាកខមគគ្យឹ

ត្ិវធ ិ ត្ទប ូ យទ្យកា

អយគ្នគែម្យឹ យោក្យឹ

យ្យោឌ យជយោឌ អនុត្យថ រា

ចត្ុវណា ត ទិជា អាគូ

គិរ ិគុងើ ្មារយា ុ

នម្េមាយោ ្ិរសា

យ្ត្ចឆយត្ថន បូជយិ

យជត្ុំ ្ពឝ្េ យោក្េ

យពាធិមែឍមុបាគមិ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អជជ ទ្ាម យត្ វីរ

វីជយំ ភទធមត្ទុ យត្

្ណា ឌ យរត្ុំ អ្យកានថី

ឥត្ទី សាមញ្ដតា វិយ

និកន ខ ទ ថ កធ្លយរែិ

្កខី យកយ្ែិ តាវយទ

ត្ុវើ អនុ្េយយ យឆយកា

ត្ិយណា ត តាយរ្ិ មំ បជើ

ឱតាយរតាឝ ្កំ ញាែំ

្មយ្យោថ អយនកធ្លត្ិ

្ពាឝ យត្ ផ្ល្ុកា ភគ្នគ

គែកូដើ វិ្ងខត្ំ

្ត្ថមំ រាជាយត្យន

្ត្ថោឌនបផកា្ិត្ំ

បាដិយែរំ ទ្េយយោថ

្យយមវ អបជលិ

ឥមោធនិ ្ុនកខត្ថំ

អភិមងគល្មយត្ំ

បយជាត្យ្េវ និពាឝនំ

វិយមាយកាខ យចត្យសា អែុ ។

7

ពិធស ី រូ រ ៨ ទិស វិាមបូជា ទិសបូព៌

១.

នយមា អរែយតា ្មាយ-

្មភទ ុ ្ ន េ មយែ្ិយោ

២.

វិសាមបុែតមាយំ យយ៉

ជាយតា អនថម ិ ជាត្ិយយ៉

៣.

អយមនថមា ិ យម ជាត្ិ

នត្ទិ ទានិ បុនពមយវា

៤.

្ែមផត្ិ មហាលពហាយ

យទវលពយែយ ែិ ឯកយតា

៥.

បសាយរតាឝ មហាវីយរា

ចកកលកខែរញ្ចិ ត្ំ

៦.

នយមា យត្ បុរ ិសាជញ្ដ

នយមា យត្ បុរ ិ្ុត្ម ថ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៧.

អយនកជាត្ិ្សា ំ រំ

្ទានវិ្េំ អនិពឝិ្ំ

៨.

វិសាមបុែតមាយជជ

ទិវយសា យហាត្ិ អដឌយមា

៩.

ោែុ អ្ា្ប្ាយសា

ងិត្ចិត្្ ថ េ តាទិយោ ។

ទិសអទ្គនយ៍ ១.

នយមា ឱមកាត្ីត្្េ

ត្្េ វត្ទត្ ុ យ ថ ្េបិ

២.

មហាការែិ ុ កំ ោងើ

មយនឋំ ្រែំ គតា

៣.

ទុពឝណា ត កិមយិ យ៉ ត្ត្ទ

្រីយរ បរិវារិតា

៤.

បារមិយយ៉ វិទតា ិ ឝន

យពាធិ្ត្ថ្េ ភា្ិត្ំ

៥.

ឧដឌែិតាឝ មែុ តាវ

្មយខ្ជ ុ ្ករបុងយក វា

៦.

យ៉ម្យឹ បឋយម បុយពឝ

និវា្ញ្ច នរត្ថ ុ យមា

៧.

បឋមំ យពាធិបលវង កើ

ទុត្យ ិ ំ អនិម្ ិ េកំ

៨.

ត្្េនថម ិ យទែភូត្ំ

ពត្ថ្ ឹ វរលកខែំ

៩.

្ុ្មាែិ ត្ ្ងកបា

្ចិត្ម ថ នុរកខង ។

ទិសទក្សិណ្ ១.

នយមា ឱត្ថមធមយ្េ

សាឝកាខត្យ្េវ យត្និធ

២.

បយតាថ ច អភិ្យមាភធឹ

អយថាបិ បរិនិពឝយុ តា

៣.

យសារត្ថិ ភាយគ ្យិតាឝ

្ុបយិ ន បញ្ច អទធ្

៤.

អត្ថយោ វិ្យំ រជជើ

ទតាឝ ឆយត្ថន បូជយិ

៥.

ឯរាវែត្ទិយសាែឍំ

បវាែងករុ សាទិ្ំ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៦.

្យទវក្យឹ នត្ទិ យត្

បដិបគ ុ យគ ោ ត្ុវើ ពុយទាន

៧.

គែការំ គយវ្យោថ

ទុកាខ ជាត្ិ បុនបផុនំ

៨.

យ៉ទិយ្ នរយទវ្េ

្ុនព ិ ឝត្ ុ ្េ តាទិយោ

៩.

អយនយញ្ញជ ្នថមា ិ រពម

យំ កាលមករិ មុនិ ។

ទិសនិររី ១.

នយមា ការបផភាយវន

វិគចឆនុថ ឧបទធវា

២.

អាមិយ្ែិ ច បូយជោថ

ធយមយែិ បដិបត្ថយយ៉

៣.

ត្យតា យសា បត្ិពុជឈិតាឝ

ធុវពុយទាន ភវិ្ាមិ

៤.

យក្រារិវ អាគញ្ជំ ុ

យពាធិ្ត្ថំ ត្មលពវើ ុ

៥.

វយត្ថ្ិ អត្ថយោ យកយ្

គង្ហគយសាត្ំ បវត្ថយិ

៦.

វិយសាយធតាឝន យ៉ម្យឹ

មជឈិយម ទិពឝយោចនំ

៧.

ត្ត្ិយំ ចងកមំ យ្ដឌើ

ចត្ុត្ទំ រត្ោ

៨.

ធ្លត្ុភយូ ត្ន យត្យជន

អជាយិត្ទ មយែ្ិយោ

៩.

យយ៉ ឥម្យឹ ធមយវន ិ យយ

អបផមយតាថ វិែវិ្េត្ិ ។

រំ

ទិសបសចម ឹ ១.

នយមា មហា្ងឃ្ាបិ

វិ្ទ ុ ្ ន ល ី ទិដយឌិ ោ

២.

យោយក អនុត្យថ រា ្តាទ

ទយ៉ញាែនបវា្យយ៉

៣.

បឋវិយំ ្យិតាឝ ច

កុសា ោភិ្មុគតា គ

៤.

្យំ ោរាយនពយោ

បារមិពលបារគុំ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៥.

វិ្ន ុ រា ន វនិត្ងគើ

ទយ្េែិ ្ករបុងយក វា

៦.

ត្ុវើ ្តាទ មនុ្ានំត្ុវើ

មារាភិភម ូ ន ុ ិ

៧.

គែការក ទិយោឌ្ិ

បុន យគែំ ន កាែ្ិ

៨.

មយលវែិ ្ពឝគោននំ

្យទធែិ កត្ចីត្យកា

៩.

អ្លវយិ នន ចិយត្ថន

យវទនំ អជឈវា្យិ ។

ទិសាយពយ ១.

នយមា ការានុភាយវន

្ុវត្ទិ យហាត្ុ ្ពឝទា

២.

ឥមោធនិ ្ុនកខត្ថំ

អភិមងគល្មយត្ំ

៣.

ទតាឝន មានុ្កំ រជជើ

បិតា ្ុយទានទយោ ត្ទា

៤.

មយំ បារមិតាយយ៉ធ្ល

ចិរ ំ យទវ ត្យ៉ ភតា

៥.

បារមិតានុភាយវន

មារយ្ោ បរាជិតា

៦.

យសា បដិច្ ច មុបាយទ

អង បចឆម ិ យ៉មយត្

៧.

បញ្ចមំ អជបាលញ្ច

មុចល ច ន ិ យធ នន ឆដឌមំ

៨.

តាទិយសាវ អយោធនិ

្មផយតាថ អភិលកខយិ តា

៩.

បហាយ ជាត្ិ ្ំសារំ

ទុក្ ខ េនថំ ករិ្េត្ិ ។

ទិសឧរតរ ១.

នយមា ឱមាត្ារទន្េ

រត្នត្ថយ្េ សាធុកំ

២.

ោយយកា យមាកខមគគ្យឹ

ត្ិវធ ិ ត្ទប ូ យទ្យកា

៣.

ចត្ុវណា ត ទិជា អាគូ

គិរ ិគុងើ ្មារយា ុ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១១៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៤.

យជត្ុំ ្ពឝ្េ យោក្េ យពាធិមែឍមុបាគមិ

៥.

្ណា ឌ យរត្ុំ អ្យកាកនថី

ឥត្ទី សាមញ្ដតា វិយ

៦.

ត្ុវើ អនុ្េយយ យឆយកា

ត្ិយណា ត តាយរ្ិ មំ បជើ

៧.

្ពាឝ យត្ ផ្ល្ុកា ភគ្នគ

គែកូដើ វិ្ងខត្ំ

៨.

បាដិយែរំ ទ្េយយោថ

្យយមវ អបជជលិ

៩.

បយជាត្យ្េវ និពាឝនំ

វិយមាយកាខ យចត្យសា អែុ ។

ទិសឦាន ១.

នយមា ការ្េ យត្យជន

វិធម ិ ាិ យហាែិ យត្ជវា

២.

អយគ្នគែម្យឹ យោក្យឹ

យ្យោឌ យជយោឌ អនុត្យថ រា

៣.

នម្េមាយោ ្ិរសា

យ្ត្ចឆយត្ថន បូជយិ

៤.

អជជ ទ្ាម យត្ វីរ

វីជយំ ភទធមត្ទុ យត្

៥.

និកន ខ ទ ថ កធ្លយរែិ

្កខី យកយ្ែិ តាវយទ

៦.

ឱតាយរតាឝ ្កំ ញាែំ

្មយ្យោថ អយនកធ្លត្ិ

៧.

្ត្ថមំ រាជាយត្យន

្ត្ថោឌនបផកា្ិត្ំ

៨.

ឥមោធនិ ្ុនកខត្ថំ

អភិមងគល្មយត្ំ

៩.

្ីលំ ្មាធិ បញ្ញដ ច

វិមត្ ុ ថិ ច អនុត្រា ថ ៕

នបើចាញ់នោកខ្មែរបង់ម្រឹរខ្រមលន ួ

នបើចាញ់នោកយួនបង់ដល់ថ្នាក់ជារិ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ាឃបូជា ទ្វរទ្រគឿងសោ ា របូជា អជាជយំ

យភាយោថ

មា

បុែតមី

្មផយតាថ

មា

នកខយត្ថន

យុ យតាថ បុែតចយោធ យហាត្ិ ត្ទា ែិ អរែនថ្មាយ្មភុយទាន យវែុវយន កលនធកនិវាយប

បុែតមិយំ

វឌណមានកចាចយ៉យ

ចត្ុរងគយិ ក

សាវក្នបិបាយត្ ឱវាទបាត្ិយមាកខំ ឧទធិ្ិតាឝ វិ្ុទុយន បា្ងើ អកា្ិ ្យពឝ ្ំ មីណា្វានំ យយវ វឌណយត្ែសានំ ភិកុ្ ខ តានំ ។ អង ច បន អមាាកំ យោកោយយកា បាវាលយចត្ិយយ ្យតា ្បផជា យោ អ្ីត្ិយ៉ វ្េកាយល ឥយតា ត្ិែតំ មាសានំ អចចយយន ត្ថា គយតា បរិនិពាឝយិ ្ាមីត្ិ អាយុ ្ង្ហខរំ ឱ្េជជើ ឱ្េជជតា ិ ឝ ច បន ភូមិបាយោ អយហា្ិ ។ យត្ន ែិ មយោធយិ ឥមំ មា

បុែតមី នកខ

ត្ថ្មយំ យថាត្កាកល្ទិ្ំ ្បផតា ត្្េ ត្ំ ត្ំ អនុ្េមាោ ឥធ ្មាគតា រត្នត្ថយ្េ ឥយមែិ

ទីបធូបបុបាពទិ ្កាកយរែិ

អភិបូយជម សាធុ យោ ភយនឋ ភគវា ្សាវក្យងោ ្ុចរិ បរិនពឝ ុ យតាបិ ឥយម ្កាកយរ បដិគគែាត្ុ អមាាកំ ទី

រត្ថំ អតាទយ ែិ តាយ

្ុខ្ជយ ។ ខ្លបថា បពិ លត្យោកទាំងឡាយដ៏ចយលមើន ពងងយនះជាពងងមា លពមយែើ យ

លបកបយែើ យយោយមា

នកខត្ថឫកេ

បុែតមីមកដល់

មានលពះចនធយពញវងៀ

លបាកដ យ្ចកឋព ី ិ ត្ថា កាលយោះលពះអរែនថ្មាយ្មភុទលន ទងៀលបថាប់ យៅ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

កបុងវត្ថយវែុវន ័

កលនធកនិវាបសាទន

្ខ្មឋងឱវាទបាត្ិយមាកខ

យធឝវើ ្ ិ ុទិ ន

ឧយបា្ងចំយពាះពួ កភិកុខ ១២៥០ អងគ ្ុទខ្ន ត្លពះមីណាល្ពទាំងអ្់ លបជុសា ើ វ័កលបកបអងគ ៤ រយ្ៀល ពងងយពញបូែ៌មីខ្មមា

មួយវិញយទៀត្ ្យមឋចលពះយោកោងជាមាច្់ ពនយយើ ងលទងៀលបថាប់ យៅ

កបុងបាវាលយចត្ិយ

លទងៀមាន្ត្ិ្មផជញ្ដ ៈោក់ ចះុ នូវលពះជោយយុ

្ង្ហខរថា កនវងយៅបីខ្មយទៀត្រាប់ តាំងពី យនះយៅ ត្ថាគត្នឹងបរិនិពាឝនកបុង គលមប់ លពះជោយយុ ៨០ ឆ្ងបំគត្់ លុះលទងៀោក់ លពះជោយយុ ្ង្ហខរយែើ យ ក៏ យកើត្ញាប់ ញ័រខ្ផនដី ។ យលពាះយែត្ុយោះ ឥែូវយនះយយើ ងមញំទា ុ ំងឡាយ (យបើ) ដល់ ពងងមា បុែតមី ជានកខត្្ ថ ម័យលបខ្ែលដូចមា

នកខត្្ ថ ម័យកាលយោះ ក៏រឭក

ដល់ នវូ កាលទាំងពី រយោះរប្់ លពះដ៏មានលពះភាគ

យទើបមកលបជុគ្ន ើ ប កបុងទី

យនះយធឝប ើ ូជាចំយពាះលពះរត្នលត្័យ យោយយលគឿង្កាករបូជាទាំងឡាយ មាន យទៀន ធូប កលមងផ្លកជាយដើមយនះ បពិ លត្លពះដ៏មានលពះភាគដ៏ចយលមើន ្ូម លពះដ៏មានលពះភាគ លពមទាំងលពះ្ងឃសាវ័ក ្ូមផីបរិនិពាឝនយែើ យជាយូ រ អខ្ងឝង

្ូមទទួលនូវយលគឿង្កាករៈទាំងឡាយយនះយដើមផីលបយយ៉ជន៍

និង

យ្ចកឋ្ ី ុមដល់ យយើ ងមញំ ុទាំងឡាយអ្់ កាលជាយូ រអខ្ងឝងយៅយហាង ។

បាលី របារពធាឃបូជា មា

នកខត្យ ថ ុ តាថយ

បុណា ត យបុែតមា យំ យយ៉

អរែំ ្មាយ្មភុយទាន

ភគវា យគ្នត្មវ ាយយ៉

្ុទានននថទយយ៉ ញាយណា

្តាទ យោយក អនុត្យថ រា

វិែរយោថ រាជគយែ

មគធ្លនំ គិរព ិ ឝ យជ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

វិហាយរ យវែុវយន វ

កលនធកនិវាបិយយ

្ងឃ្េ ្នបិបាត្មាិ

ឧត្ថយម ចត្ុរងគយិ ក

អឌណយត្លយ្ែិ ភិកុ-ខ

្ត្រែិ បរិវារិយតា

ត្ីែិ គ្នថាែិ ្ងខប ិ ផំ

្ពឝំ ពុ ទានន សា្នំ

្យមាសាយរ្ិ ឱវាទំ

បាត្ិយមាកខំ អនុត្រថ ំ

ត្យមវមមូត្្មភុទំ ន

្មីណា្វាសាវកំ

ចីរកាលមត្ិត្មផិ

បសាយទន អនុ្េរំ

អយមផិ បរិសា ្ពាឝ

ប្ោប ធមាយគ្នមិនី

្មផតាថ តាទិ្ំ តា្ំ

្ុនកខត្ថំ ្ុមងគលំ

ទីបធូបាទិ្កាកយរ

អភិ្ជជ យថាពលំ

យត្ែិ បូយជ ត្យវែដឌ-

ត្ុោឌ ឥធ ្មាគតា

អភិវនធត្ិ បូយជត្ិ

ភគវនថំ ្សាវកំ

កាយលន ្មយុមី ភូត្ំ

អត្ីតារមយែត្ថោ

ឱសាយរនថំ បាត្ិយមាកខំ

វិ្ុទត្ ន ម ទ ុយបា្យង

ឥយតា យជន ្ុបុយញ្ដ ន

យសាត្ទិ យហាត្ុ ្ទាបិ យោ

សា្នំ ្ត្ទុ អមាាកំ

ចិរ ំ ទិបផត្ុ តាទិយោ ។

ខ្លបថា លពះដ៏មានលពះ-

ភាគអងគឯណា

ខ្ដលមានោមថា

្មែយគ្នត្ម

លពះអងគកាច់ បងៀ

កិយល្ត្ូចធំ

មិនឲ្ររ ួបរ ំ ុ

យៅកបុង្ោឋន ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះអងគលតា្់ ដង ឹ

លបពពឥត្មាន

លគូអាចាររយលបៀន

លបយៅលពះអងគ

លទងៀមាន្ីលនិង

ទិដផ ឌិ រូ ផងៀ

ករ ុណាគុែល្ងៀ

នូវ្ត្ឝទាំងឡាយ ។

និងបញ្ញដគុែ

ចាក់ ធុះវ ្ុ្សាយ

យលៅឆ្ងងយទូោយ

ឥត្ទីបំផត្ ុ

លពះអងគជាលគូ

កបុងពលត្យោកឥត្

អបកណាមួយឧ-

ត្ថមយលបៀបផធម ឹ បាន ។

លពះអងគគងៀកុង ប

វិហារយវែុវន ័

ជានិវាបសាទន

ពន្ត្ឝកខ្ងាន

ជិត្ភបរា ំ ជលគឹះ

ខ្ដលមានខ្បបខ្ផន

ដូចភបពំ នខ្ដន

មគធៈទាំងឡាយ ។

ភិកុជា ខ អងគអ-

រែនថពែតរាយ

មួយពាន់ ពីររយ

ហា្ិបលពះអងគ

យចាមយរាមកបុងកាល

ខ្ដលលបជុ្ ើ ងឃ

លបកបយោយអងគ

ទាំងបួនឧត្ថម ។

យែើ យយទើបលពះអងគ

យ្ឋចលទងៀលបជុើ

្ខ្មឋងឱវាទ

លពះបាត្ិយមាកខ

ដល់ ទីពំនឹង

មិនដឹងយបើរក

អឝីមួយកបុងយោក

មកយលបៀបផធម ឹ បាន ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ជាសា្ោពន

លពះពុ ទខ្ន ដលមាន

លពះទ័យលបទាន

ទុកលគប់ លពះអងគ

យ៉៉ង្យងខបមវី

យ្ចកឋផ ី រូ ផងៀ

យោយគ្នថាទាំង

ឡាយបីជព ើ ូក ។

កបុងពងងយពញបូ-

ែ៌ មីខ្មមា

លបកបយោយន-

កខត្ឫ ថ កេលអ

មួយយទៀត្លទងៀលប-

ជុព ើ ួ កបរិវារ

យែើ យលទងៀយទ្ោ

្ខ្មឋងវិន័យ ។

ជាចាប់ ភក ិ ុខ

និងោងភិកុន ខ ី

យពាលគឺឧយទធ្

បាត្ិយមាកខ

មានអត្ទសាអត្យកើត្

កបុងកាលខ្ដលយោក

្ងឃ្ូលត្យរៀងមក

រាល់ ឧយបា្ង ។

មួយយទៀត្លទងៀ្ំ-

រាកឥរិយ៉បង

គងៀ្ែឌិត្កបុង

លកុងយវសាលី

មានភិកុយខ ចាមយរាម

ជុជា ើ លបលកត្ី

លទងៀកែ ំ ត្់ ឲ្រ

ភិកុដ ខ ង ឹ ជាក់ ។

ថាយៅបីខ្ម

យទៀត្លពះអងគោក់

ធុរៈនឹងយ៉ង

ចូលលពះនិពាឝន

បរិ្័ទទាំងពួ ង

យយើ ងមញំយុ នះមាន

លជះថាវយែើ យបាន

លបលពឹ ត្ន ថ វូ ធម៌ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យយើ ងមញំ្ ុ ូមយលើក

លពះពុ ទយន ោះណា

និងសាវ័កជា

លពះមីណាល្ព

ខ្ដលនិពាឝនយៅ

កនវងយូ រយប់

មញំន ុ ឹកមិនឈប់

តាមយោយលជះថាវ ។

យយើ ងមញំបា ុ នដល់

នកខត្ឫ ថ កេជា

មងគលយសាភា

លបាកដដូយចាបះ

យយើ ងយរៀប្កាក-

រៈទាំងឡាយយោះ

មានយទៀនធូបជា

យដើមតាមកមាវំង ។

មញំយុ លត្កអរកបុង

លពះអងគយែើ យលបុង

បូជាផចត្ ឹ ផចង ៀ

យោយយលគឿងទាំងយោះ

យែើ យមកជុគ្ន ើ ប

យៅកបុងទីយោះ

បងគច ើ យំ ពាះ

យែើ យ្ូមបូជា ។

នូវលពះអងគយោះ

លទងៀោមភគវា

និង្ងឃខ្ដលជា

សាវ័កលពះអងគ

កបុងពងងយពញបូ-

ែ៌ មីជាវងៀ

ខ្មមា

្ុនកខតាថ ។

មានទាំង

យោយអំណាចបុែរ

ខ្ដលមញំប ុ ូជា

មកជួយការពារ

នូវយយើ ងមញំណា ុ

កុឲ្ ំ រអនថរាយ

្ពឝ លគប់ លបការ

យបៀត្យបៀនមញំជា ុ

ពួ កពុ ទប ន រិ្័ទ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្ូមឲ្រ្ិរ ី

្ួ្ឋីែយត្់ចត្់

យកើត្មានលបាកដ

ដល់ យយើ ងមញំណា ុ

្ូមឲ្រចយលមើន

្ត្ិបញ្ញដ

្ពឝ លគប់ លបការ

កុមា ំ នចយោវះ ។

្ូមឲ្រសា្ោ

លពះពុ ទជា ន មាច្់

យយើ ងទាំងឡាយយនះ

រ ុងយរឿងជានិចច

លគប់ លបាំពាន់ ឆ្ងបំ

កុឲ្ ំ ររិលយរច

្ូមឲ្រ្យលមច

អ្់ កាលយូ រយហាង ។

ពិធស ី រូ រ ៤ ទិស ាឃបូជា ទិសទី១ នយមា អរែយតា ្មាយ-

្មភទ ុ ្ ន េ មយែ្ិយោ

នយមា ឱមកាត្ីត្្េ

ត្្េ វត្ទត្ ុ យ ថ ្េបិ

មា

បុណា ត យ បុែតមាយំ យយ៉

នកខត្យ ថ ុតាថយ

វិហាយរ យវែុវយន វ

កលនធកនិវាបិយយ

្យមាសាយរែិ ឱវាទំ

បាត្ិយមាកខំ អនុត្រថ ំ

្មផតាថ តាទិ្ំ តា្ំ

្ុនកខត្ថំ ្ុមងគលំ

កាយលន ្មយម ុ ី

អត្ីតារមយែត្ថោ

ភូត្ំ

អរែយញ្ចវ យទយ្នថំ

្នបបា ិ យត្ ចត្ុរងគយិ ក

អាទិចច ពនន្ ុ ពឝញ្ដំ

មា

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

នកខត្ថ ទិវយ្ ទំ ព័រ ១២៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទែរាបិ ច យយ វ ុឌា

យយ ពាោ យយ ច បែឍិតា

្ពឝំ យភទ បរិយនថំ

ឯវើ មចាចនជីវត្ ិ ំ

្ុ្មាែិ ត្ ្ងកបា

្ចិត្ម ថ នុរកខង ។ ទិសទី២

នយមា ឧត្ថមធមយ្េ

សាឝកាខត្យ្េវ យត្និធ

នយមា ការបផភាយវន

វិគចឆនុថ ឧបទធវា

អរែំ ្មាយ្មភយុ ទាន ភគវា

យគ្នត្មវ ាយយ៉

្ងឃ្េ ្នបបា ិ ត្មាិ

ឧត្ថយម ចត្ុរងគយិ ក

ត្យមវមមត្ ូ ្មភទ ុ ំន

្មីណា្វសាវកំ

ទីបធូបាទិ្កាកយរ

អភិ្ជជ យថា ពលំ

ឱសាយរនថំ បាត្ិយមាកខំ

វិ្ទ ុ ត្ ន ម ទ យុ បា្យង

ឱវាទបាត្ិយមាកខមផិ

មា

ឱ្េជជោថយុ្ង្ហខរំ

ឱវទនថមផិ ភិកន ូខ ំ

អយឌោ យចវ ទលិទាធ ច

្យពឝ មចចប ុ រាយោ

បរិបយកាកវ យយ៉ មយាំ

បរិត្ថំ មម ជីវត្ ិ ំ

យយ៉ ឥម្យឹ ធមយវន ិ យយ

អបផមយតាថ វិែវិ្េត្ិ ។

នកខត្ថ ទិវយ្

ទិសទី៣ នយមា មហា្ងឃ្ាបិ

វិ្ទ ុ ្ ន ល ី ទិដយឌិ ោ

នយមា ការានុភាយវន

្ុវត្ទិ យហាត្ុ ្ពឝទា

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្ុទានននថទយយ៉ ញាយណា

្តាទ យោយក អនុត្យថ រា

អឌណយត្លយ្ែិ ភិក-ុខ

្យត្ែិ បរិវារិយតា

ចីរកាលមត្ីត្មផិ

បសាយទន អនុ្េរំ

យត្ែិ បូយជ ត្យវយែដឌ

ត្ុោឌ ឥធ ្មាគតា

ឥយតា យជន ្ុបយុ ញ្ដន

ត្ុោឌ យហាត្ុ ្ទាបិយោ

បរិ្ុទន ន យថ មាវាទំ

យោកយជយដឌន ភា្ិត្ំ

និយានិកនថយមាវាទំ

ទិនំ ប អាទិចព ច ននោ ុ

យថាបិ កុមកា ម រ្េ

កត្ំ មត្ថក ិ ភាជនំ

បហាយ យវា គមិ្ាមិ

កត្ំ យម ្រែមត្ថយោ

បហាយ ជាត្ិ ្ំសារំ

ទុក្ ខ េនថំ ករិ្េត្ិ ។ ទិសទី៤

នយមា ឱមាត្ារទន្េ

រត្នត្ថយ្េ សាធុកំ

នយមា ការ្េ យត្យជន

វិធម ិ ាិ យហាមិ យត្ជវា

វិែរយោថ រាជគយែ

មគធ្លនំ គិរ ិពឝយជ

ត្ីែិ គ្នថាែិ ្ងខប ិ ផំ

្ពឝំ ពុទាននសា្នំ

អយមផិ បរិសា ្ពាឝ

ប្ោប ធមយគ្នមិនី

អភិវនធ ត្ំ បូយជត្ិ

ភគវនថំ ្សាវកំ

សា្នំ ្ត្ទុ អមាាកំ

ចិរ ំ ទិបផត្ុ តាទិយោ

្ុែនថនំ ថ មែយញ្ដវ

មីណា្វើ នមាមិែំ

្ុែនថនំ ថ មែយញ្ដវ

គែុត្ថមំ នមាមិែំ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១២៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មុទក ន ញ្ច មែនថញ្ច

យញ្ច ចកកំ យញ្ច អាមកំ

អបផមតាថ ្ត្ីមយោថ

្ុ្ោ ី យហាង ភិកយខ វា

្ីលំ ្មាធិ បញ្ញដ ច

វិមត្ ុ ថិ ច អនុត្រា ថ ។

ពិ ធីសូររ ៨ ទិ ស ាឃបូជា ទិ សបូ ព៌ ១.

នយមា អរែយតា ្មាយ-

្មភុទ្ ន េ មយែ្ិយោ

២.

មា

បុណា ត យ បុែតមាយំ យយ៉

៣.

្យមាសាយរ្ិ ឱវាទំ

បាត្ិយមាកខំ អនុត្រថ ំ

៤.

កាយលន ្មយមី ភូត្ំ

អត្ីតារមយែនថោ

៥.

អាទិចច ពននុ្ពឝ ញ្ដំ

មា

៦.

្ពឝំ យភទ បរិយនថំ

ឯវើ មចាចនជីវត្ ិ ំ។

នកខត្យ ថ ុ តាថយ

នត្ថ ទិវយ្

ទិ សអទ្គនយ៍ ១.

នយមា ឱមកាត្ីត្្េ

ត្្េ វត្ទុត្យ ថ ្េបិ

២.

វិហាយរ យវែុវយន វ

កលនធកនិវាបិយយ

៣.

្មផតាថ តាទិ្ំ តា្ំ

្ុនកខត្ថំ ្ុមងគលំ

៤.

អរែយញ្ច វ យទយ្នថំ

្នបិបាយត្ ចត្ុរងគយិ ក

៥.

ទែរាបិ ច យយ វ ុឌោ

យយ ពាោ យយ ច បែឍិតា

៦.

្ុ្មាែិ ត្ ្ងកបា

្ចិត្ម ថ នុរកខង ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទិ សទក្សិណ្ ១.

នយមា ឧត្ថមធមយ្េ

សាឝកាខត្យ្េវ យត្និធ

២.

អរែំ ្មាយ្មភុយទាន

ភគវា យគ្នត្មវ ាយយ៉

៣.

ត្យមវមមូត្្មភុទំ ន

្មីណា្វសាវកំ

៤.

ឱសាយរនថំ បាត្ិយមាកខំ

វិ្ុទត្ ន ម ទ ុយបា្យង

៥.

ឱ្េជជោថយុ ្ង្ហខរំ

ឱវទនថមផិ ភិកូន ខ ំ

៦.

បរិបយកាកវ យយ៉ មយាំ

បរិត្ថំ មម ជីវត្ ិ ំ។

ទិ សនិ ររី នយមា ការបផភាយវន

វិគចឆនុថ ឧបទធវា

្ងឃ្េ ្នបិបាត្មាិ

ឧត្ថយម ចត្ុរងគយិ ក

ទីបធូបាទិ្កាកយរ

អភិ្ជជ យថា ពលំ

ឱវាទបាត្ិយមាកខមផិ

មា

អឌោ យចវ ទលិទាន ច

្យពឝ មចចុបរាយយោ

យយ៉ ឥម្យឹ ធមយវន ិ យយ

អបផមយតាថ វិែវិ្េត្ិ ។

នកខត្ថ ទិវយ្

ទិ សបសចិ ម ១.

នយមា មហា្ងឃ្ាបិ វិ្ុទ្ ន ីល ទិដយឌិ ោ

២.

្ុទានននថទយយ៉ ញាយណា ្តាទ យោយក អនុត្យថ រា

៣.

ចីរកាលមត្ិត្មផិ

បសាយទន អនុ្េរំ

៤.

ឥយតា យជន ្ុបុយញ្ដ ន

្ិត្ទិ យហាត្ុ ្ទាបិ យោ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៥.

និយានិកនថយមាវាទំ

ទិនំ ប អាទិចព ច ននុោ

៦.

បហាយ យវា គមិ្ាមិ

កត្ំ យម ្រែមត្ថយោ ។

ទិ សាយពយ ១.

នយមា ការានុភាយវន

្ុវត្ទិ យហាត្ុ ្ពឝ ទា

២.

អឌណយត្លយ្ែិ ភិក-ុខ

្យត្ែិ បរិវារិយតា

៣.

យត្ែិ បូយជ ត្យវែដឌ-

ត្ុោឌ ឥធ ្មាគតា

៤.

បរិ្ុទន ន យថ មាវាទំ

យោកយជយដឌន ភា្ិត្ំ

៥.

យថាបិ កុមមការ្េ

កត្ំ មត្ថក ិ ភាជនំ

៦.

បហាយ ជាត្ិ ្ំសារំ

ទុកខ្េនថំ ករិ្េត្ិ ។

ទិ សឧរត រ ១.

នយមា ឱមាត្ារទន្េ

រត្នត្ថយ្េ សាធុកំ

២.

វិែរយោថ រាជគយែ

មគធ្លនំ គិរព ិ ឝ យជ

៣.

អយមផិ បរិសា ្ពាឝ

ប្ោប ធមយគ្នមិនី

៤.

សា្នំ ្ត្ទុ អមាាកំ

ចិរ ំ ទិបផត្ុ តាទិយោ

៥.

្ុែនថនំ ថ មែយញ្ដ វ

គែុត្ថមំ នមាមិែំ

៦.

អបផមតាថ ្ត្ីមយោថ

្ុ្ីោ យហាង ភិកយខ វា ។

ទិ សឦាន ១.

នយមា ការ្េ យត្យជន

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

វិធម ិ ាិ យហាមិ យត្ជវា

ទំ ព័រ ១៣២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

២.

ត្ីែិ គ្នថាែិ ្ងខប ិ ផំ

្ពឝំ ពុ ទានន សា្នំ

៣.

អភិវនធត្ិ បូយជត្ិ

ភគវនថំ ្សាវកំ

៤.

្ុែនថនំ ថ មែយញ្ដ វ

មីណា្វើ នមាមិែំ

៥.

មុទក ធ ញ្ច មែនថញ្ច

យញ្ច ចកកំ យញ្ច អាែកំ

៦.

្ីលំ ្មាធិ បញ្ញដ ច

វិមុត្ថិ ច អនុត្រា ថ ៕

ទដ្ឋ ើ អមាល) ិ ភាពព្ោរពធពិធបុ ិ ី ណ្យមាឃបូជាគៅវត្តមុនីសាគរ (គដ្ម ឃុំម្ព្ពកតាម៉ុម ស្សុកគព្ជាយញក៍ គេត្តឃ្លា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរពះពររលក្ខ ណ្៍សទ្ងខប អនិចាច្ង្ហខររ ូបយយើ ងយអើយ គិត្លគប់ យៅយែើ យមិនយទៀងយទ យកើត្មកជាមនុ្េយទាះយយើ ងយគ មិនខ្ដលទំយនរ្ឹងយកើត្ទុកខ ។ អនតាថ្ង្ហខរយសាះ្ូនរយធង ្ូនរអ្់ រលីងបាត្់ លគប់ មុម ទាំងយ្ទាំ្័កមា ឋិ ថ យឪពុ ក ពុំ ខ្ដល្ល់ ទក ុ យទយោកយអើយ ។ ជីដន ូ ជីតាមាឋយមីងមា ទាំងបុលត្ភរិយ៉គ្នយន្ល់ យែើយ ទាំងរ ូបរាងកាយ្ូនរអ្់ យែើ យ យោកយអើយសាឋប់ ពាករយនះឲ្របាន ។ យគយកយៅយចាលកបុងពលពយលៅ ខ្ដលគ្នយនមនុ្េយៅខ្លងរាប់ អាន ជាទីពលពសាងត្់ រយហាឋាន មានខ្ត្ត្ិរចាឆនយៅកំដរ ។ លទពរធនខ្ដលមានទាំងប៉ុោយន យកយៅមិនបានយពញយៅលក យដកយោយទីសាទនឥត្មានលអ រ ូបកាយយនះក៏្ូនរទយទ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យវរាកមយកាលមវួនសាវប់ យៅ លបពននកន ូ យៅញាត្ិយៅយគ ជូនដល់ ពលពសាងត្់ វល ិ វិញយទ ខ្ត្ឯងឥត្យគកបុងសាទនសាងត្់ ។ យចាលឆអង ឹ និងសាច់ យលើខ្ផនដី លគប់ រ ូបលបុ្ល្ីឬរ ូប្ត្ឝ រលត្់ ្ូនរយសាះយបាះបងៀបាត្់ ទាំងោមក៏ខ្ជចត្់ ខ្ជចយ្ូនរឈឹ ង ។ គិត្យៅគួរឲ្រយកើត្្វុត្ចិត្ថ គួរខ្ត្រិះគិត្រកទីពឹង គួរមំសាឋប់ ធម៌យែើ យគិត្លបឹង ឲ្រទានយែើ យនឹងរកា្ីល ។ ភាវោកមយោឌនឲ្របានខ្ជជប់ ធម៌យនះគួរគ្នប់ កប ុំ ីមជិល យធឝច ើ ត្ ិ ឲ្ ថ រលអលជះមនធិល កុប ំ ីមូចមិលយធឝទ ើ ច ុ រិត្ ។ ចូរមំ្នេំ្ុចរច ត្ ិ ធម៌ ឲ្រយលចើនកុះករកបុងកាយចិត្ថ និងយពាលវាចាឲ្រ្ុចរិត្ តាមពុ ទភា ន ្ិត្លបាកដយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទបរិនិាវនក្ោ ដើណាលកាលអងគលពះលទងៀញាែ យ៉ងចូលនិពាឝនមានកលមិត្ យលកាមយដើមរាំងភបពំ លពជុជ ើ ត្ ិ បរិ្័ទមូលមិត្យថ ពញយលត្ៀបលតា ។ យៅពងងអង្ហគរ៍ដប់លបាំយកើត្ កបង ុ យមបត្ ើ ពិសាមមាសា ឆ្ងបម ំ ាញ់បញ្ច្ក ័ យ៉មអង្ហគរ យវោលពឹកលពាងសាឝងរ្យី ។ យងរានុយត្ទរទាំងចា្់យកយង យលើកខ្លងខ្ត្អងគអរែនថពងវ យពលយោះយយ៉បំយយំ ពកពលក សាឋយលពះជិនល្ីលគប់ៗគ្នប ។ មវះសាឋយធ្លវប់សាឋប់ចាប់ឱវាទ មវះសាឋយបិែឍបាលត្តាមធមយតា មវះសាឋយធ្លវប់សាឋប់ធម៌យទ្ោ លគប់គ្នបទាំងអ្់គ្នយនយ្្្ល់ ។ កបង ុ ពលពសាលវ័នោន់រ ំពង គឹកកងរំពងទាំងអ្់្ពឝ្កល ផ្លករាំងជលមុះលជុះជាផល ថាឝយដល់លពះមុនន ិ ធពិនយោកា ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លុះដល់លគ្នយលកាយលពះអាននធ និមនថបិែឍបាលត្តាមធមយតា អបកល្ុកល្ីលបុ្ទាំងអ្់គ្នប វោធបងគយំ ើ ្រួ ្ពឝ ។ បពិលត្យោកមាច្់យឈ្លយះអាននធ ចុះអងគអរែនថលពះចមភព បាត្់អងគសាសាឋទាំងពងងយប់ ចមភពយត្ើយ្ឋចយ៉ងយៅណា ។ យយើងមញធ្ល ំ ុ វ ប់បានយ

ញ ើ យោកមាច្់

ជាមួយនឹងលពះ្ពឝយវោ ពងងយនះបាត្់លពះអងគឈប ះមារ មិនយ

ញ ើ សាសាឋយ្ឋចយ៉ងមក ។

អាននធមិនទាន់ទន់លពះទ័យ ឮអ្់លបុ្ល្ី្្ ឋី រួ រក អងគលពះសាសាឋមិនយ

ញ ើ មក

អាននធយកែត្ទឱបភស្រកាថ ។ យលពាះអី្យមឋចលពះលទងៀញាែ យ្ឋចចូលនិពាឝនយៅយែើ យណា បានជាបាត្់អងគលពះសាសាឋ យ

ញ ើ ខ្ត្អាតាយមាបក់ឯងយៅ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យញាមយអើយកមយកាចរប្់យយើង ឲ្រយយើងលពាត្់លបា្់លពះចមយៅ ចាប់យផឋម ើ ពីពងងយនះត្យៅ យយើងលត្ូវខ្ត្ទុកខលគប់ៗគ្នប ៕

ព្ពះពុទ ធរូបតាងព្ពះអងគព្ទង ់បរន ិ ិពាវន (រូបគំនរូ វត្តទ ័ពថ្ា ស្សុកកំពង ់ធំ)

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទំន ួញរបស់ភរិោជាងចក្វ ឱ ! លពះសាសាឋមាច្់បន អូ យអើយ

បងយអើយយធឝក ើ មយអយឝី មវះណា

វាយដើលចំធ្លក់គ្នយនយមតាថ

ឈ្លមោបកាយ៉អ្់យៅយែើ យ

យទាះបីម្ ុ ឆគងដូចយមឋចមាឋ

គួរមានយមតាថយោកមវះយែើ យ

ជលមះរកផវវូ មុ្ឲ្រយែើ យ

យមឋចយែើយមកយធឝទា ើ ង ំ បំពាន ។

ឱះ ! ឱ ! លពះគុែមាច្់មយំញុ អើយ

យមឋចយែើយមកបានកឋយី វទោ

មករងយលគ្នះថាបក់រងកមយយពៀរ

យវទោគួរឲ្រអាែិ ត្ណា្់ ។

មញបា ំ ុ នអងឝរលពះសាឝមី

យោយកឋយី មតាថលពះគុែមាច្់

មិនគួរនឹងមកយធឝក ើ មយលកា្់

លំបាកចិត្ណា ថ ្់លពះគុែយអើយ ។

យទាះបីយបើមានដូចយមឋចមាឋ

គួរនឹកកាលលគ្នយូរមកយែើ យ

មិនយ

ញ ើ យៅែយងលត្ងៀណាយែើយ គួរយែើ យខ្ត្មានយមតាថមវះ ។

យនះចំជាជួរចិត្ពា ថ លពិត្

វាយដើចងរឹត្លពះគុែមាច្់

រងទុកខយវទោជាខ្ជវង ំ ណា្់

គួរខ្ត្នឹកខ្ជយ្មនុ្េយទវតា ។

្ូមទានលពះគុែលទងៀ្យោថ្

អត្់យទា្ដល់មលំញុ ពះករណា ុ

យោយមានអនុយលគ្នះចិត្យថ មតាថ

កុប ំ មា ី នយពៀរត្យៅមុម ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៣៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរពះទ្ាធិសរវោងទ្ចញបពវជាជ (ាក្យោពយបុរាណ្) ដើណាលកាលអងគលពះសារយពជញ

លទងៀយ្ឋចយចៀ្យចញបពឝជាជ

ចាកលកុងកបិលព័្ភា ឋុ រា

យចាលោងពិមាភឥត្អាល័យ ។

លទងៀនឹករឭកយឆ្ងភះយនកខមាយ

យោយលទងៀលជះថាវអសាចររពលក

ខ្ដលលទងៀបានទត្យ

លពះទ័យអាល័យនឹកមិនបាត្់។

ញ ើ ពីពងង

យបើយចាបះគួរយែើ យយចញបពឝជាជ

យវោអលធ្លលត្សាងត្់

មិនឈប់បងអងៀខ្លកងវិបត្ថិ

មកសាកត្់ដយើ ែើ រពនលពះអងគ។

យ្ឋចលទងៀលតា្់យៅឆនបអាមាត្រ ឲ្រមំ្ង្ហឝត្តាមចំែងៀ ខ្ត្ងយលគឿងអ្េត្រលអលត្ចងៀ

ោំមកថាឝយលទងៀគងៀលបថាប់ ។

ដផិត្លទងៀនឹងយ៉ងកបង ុ រាលត្ី

ឥត្បីបងអងៀយលពាះចងៀឆ្ងប់

ទាន់សាងត្់បាត្់មនុ្េនិង្ូរ្័ពធ លបញាប់រ្រាន់ ួ ទាន់យវោ ។ យែើ យលទងៀយ៉ងយៅឯលបាសាទ

សាអងសាអត្រប្់លពះពិមាភ

យោយចងៀបីពបុលត្ពុង្ហ ំ

ោមារាែុលដ៏នម ិ ល។

លុះយ

គងៀយលើែតាទលទងៀខ្្នមឝល់

ញ ើ ោងោងយផថកបុលតា

គិត្ថាយបើអញចូលយៅដល់

ខ្លកងពាល់ោងភាញក់ចាកនិលទា ។

អាតាយនឹងោច់ចាកបំែង

ខ្ដលប៉ងនឹងយចញចាកភារា

យែាើយចុះកូនលបុ្ឪពុកោ

អបកយៅបពឝជាជណាកូនយអើយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យបើយយើងបានលតា្់ជាលពះពុទន

ចំែុត្កបង ុ បានដល់យលត្ើយ

ពនយពាធិញ្ញដែកាលណាយែើ យ បាយអើយបិតាលទងៀលត្ែប់ ។ មកឲ្របានជួបយ

ញ ើ មុមបា

យោយកឋយី ្បហាបា្ំែប់

ល្ឡាញ់បាណា្់ឥត្មាន្អប់ មុមជាលត្ែប់ពខ្ជ ុំ នយែើយ ។ យែើ យលទងៀក៏យ៉ងចាកដើណាក់

ល្យពានលពះភស្រកថឥត្មានយ្ផើយ

លទងៀលតា្់ថាឱ! រាែុលយអើយ

កូនយអើយបាយៅឲ្រ្ុខ្ជ ។

យែើ យលទងៀក៏យចញទាំងអលធ្លលត្

មានឆនធអាមាត្រជាយ្ោ

ជូនលពះមហាកេលត្ចាករោឌ

យឆ្ងភះអយោមាមហានទី ។

ដល់យែើ យលទងៀកាត្់លពះយកសា

បពឝជាជខ្កផរ្ធង ឹ មហាវារី

លបទានអ្់យលគឿងលអយសាភី

ឲ្រឆនធចរលីលត្ែប់ចះុ ។

លទងៀយសាយវិមុត្៧ ថិ ពងង

កបង ុ ពលពអមភវ័នយឆបរ្ធង ឹ យោះ

លទងៀឥត្មានយសាយអាហារយសាះ យលពាះអរចំយពាះយនកខមាយ ។ ចាប់យផថម ើ តាំងខ្ត្ពីពងងយោះ

លទងៀយឆ្ងភះត្លមងៀពលពលពឹកា

ខ្លងមានអាល័យដល់្មា ី

កបង ុ អរញ្ដវាខ្ត្ឯកឯង ។

លទងៀតាំងមហាលបធ្លនធំ

យោយលទងៀនិយមគិត្តាក់ខ្ត្ង

ឥត្មានរននត្់ត្ក់្ត្ វុ ខ្លកង

លទងៀខ្ត្ងមំលបឹងទាំងយប់ពងង ។

ដើបង ូ លទងៀយលបើមរល់យចញចូល

ឲ្រមូលលបមូលយៅតាមពផធ

លុះដល់មរល់លជួលរំជួលពលក

កេលត្ពងវយ្ធរើ កេ័យលពះជោយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យទើបលទងៀបខ្ងឝរអ្ា្ៈ

លពមទាំងប្ា្វាតា

ឲ្របក់យៅតាមលពះ្ិរសា

យោយលបាថាបចងៀបានលតា្់ ។

ដើយែើ រមរល់យចញនិងមរល់ចល ូ

យដើរមូលលត្កូលមិនវិបោវ្

យៅតាមទំនងដើយែើ រចា្់

យទើបមិនខ្លបលបា្មុ្ធមយតា ។

ខ្ត្កបង ុ យពលយោះលពះអយរបុលត្

ចមកុដធំផត្ ុ ពលត្យោកា

លទងៀត្មកលម ់ ្ ុ ផវវូ បញ្ញដ

យទើបលពះសាសាឋលកបានលតា្់ ។

ដរាបលទងៀអត្់មន ិ យសាយភត្ថ

លពះកាយធំធ្លត្់ខ្លបលកឡា្់

្គមសាគង ំ យ្វកសាវង ំ ដូចរបចា្់ ូ គួរណា្់្យងឝគពន់យពកកាថត្់ ។ យពលមួយលទងៀយ៉ងយៅបងគន់

យទារទន់ល្ពន់អងគមហា្ត្ឝ

លពះបាទទាំងពីរលពះភគវ័ត្

លទងៀភាវត្់ដល ួ ជាប់ដល់ខ្ផនដី ។

ត្ទាលគ្នយោះលពះចមមកុដ

លទងៀ្វត្ ុ ល្យុត្ភាវត្់សាយរត្ី

យទវបុលត្យកពិែមានខ្មេបី

យដញថាឝយជិនល្ីជាលបសាប ។

លពះអងគក៏មាន្ត្ិតាង ំ

្ំកាង ំ គងៀគិត្កបង ុ ចិោថ

យែើ យលទងៀក៏យល់កលកិចកា ច រ

សាសាឋកំែត្់កត្់យែត្ុបាន ។

ភិកទា ុខ ង ំ លបាំចាប ំ យលមើ

មានចិត្យថ សាយះយ្យទា ើ ង ំ លបាំលបាែ

យពលយោះោំគ្នបលគ្នែ៍ លទងៀញាែ ោំយៅទីឋាន្លមានថរមរ ។

យរៀបរាប់ចាប់យដើមតាំងអំពី

លពះមុនម ី ន ុ ន ិ ធពិនយគ្នត្ម

លពះអងគតាំងមហាលបធ្លនធំ

លបឹងមំអ្់លបាំមយ ួ វ្ា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

កិចខ្ច ដលលទងៀផគងនូវអំយពើ

គឺយធឝយើ ោយមានលពះឧ្ាែ៍

យឈ្លយះថាយធឝទ ើ ុកករកិរ ិយ៉

ជាមហាវីរិយៈឥត្ផធម ឹ បី ។

ខ្លបថាអំយពើកលមកាថត្់

្ពឝ្ត្ឝយគយ

លតាប់តាមត្ួអងគលពះជិនល្ី

លកលកីនង ឹ យធឝព ើ បា ុំ នយែើយ ។

ឆ្ងបវំ កចូលមកគលមប់ជា

លបាំមយ ួ វ្ាបរិបូែ៌យែើ យ

ញ ើ កបង ុ យោកិយ

បានលតា្់លបាកដដល់យកាះយលត្ើយ និពាឝនលំយែើ យយ្ផើយទុកាខ ។

លតា្់យល្ចលទងៀយធឝក ើ ច ិ ទា ច ង ំ លបាំ

រាល់ឆ្ងបត្ ំ ង ិ ពី នមាសា

ឥត្មានបងអងៀលត្ងៀយពលណា

្ពឝទន ិ ទិវារាលត្ីសាងត្់ ។

ទី១លពះអងគយ៉ងបិែឍបាលត្

្ង្ហឝត្្យោថ្យលបា្មនុ្េ្ត្ឝ

កបង ុ ខ្ជងយដើមពងងមន ិ ខ្ដលបាត្់

យដើមផីយលបា្្ត្ឝចខ្ំ ែកមួយ ។

ទី២ លពះអងគលទងៀយទ្ោ

យលបា្្ត្ឝរាល់គ្នបយោយឥត្លពួយ

្ូរយ្ៀង្យមវងពីយរាះល្ួយ

ពងងមយ ួ ខ្ត្យពលរយ្ៀលពិត្ ។

ទី៣ លទងៀលតា្់យលបៀនលបយៅ

ភិកល ុខ ង ង ៀយលវពាលបែឍិត្

កបង ុ យពលលពលប់យប់ងងិត្

តាមពិត្ដូចបានយពាលពែ៌ ោ ។

ទី៤ កណា ឋ លអលធ្លលត្សាងត្់

អងគលពះភគវ័ត្ជាសាសាឋ

លទងៀយោះលបសាបពនយទវតា

ខ្ដលមកបុចាឆកបង ុ យពលយោះ ។

ទី៥ ្យមឋចអាទិចវច ងេ

យ្ឋចលទងៀលបយមើលយមើល្ពឝ្្ ុ

ឥត្មានយទើ្ទាល់្ល់យកៀនយកាះ យ

ញ ើ ធវុះនិ្េ័យពន្តាឋ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

កបង ុ យពលបំលពាងសាឝងរងេី

រ្យអ ី រែភវ ុ លឺ ជះថាវ

គឺយពលខ្ដលយយើងធ្លវប់យៅថា

ខ្បកបចចសា ុ ណាអបកយអើយ ។

អ្់យោកអបកោងទាន់សា្ោ

គួរខ្ត្លជះថាវកុក ំ យនថយ ើ

យបើបានដឹងឮដូយចាបះយែើ យ

យោកអបកោងយអើយកុ្ ំ ងេ័យ ។

គួរគិត្ថាឱ! លពះ្ុគត្

យ្ឋចលទងៀរលត្់មននលបល័យ

យ៉ងចូលនិពាឝនគ្នយនទុកខភយ ័

យូរពងងយរូ ខ្មយូរឆ្ងប្ ំ ល់ ។

ខ្ត្លទងៀបានផ្លថន ំ ង ឹ អាននធ

បអន ូ លពះភគវ័នថដ៏នម ិ ល

ថាខ្នអាននធអបកកុឆ ំ ល ង ់

មគគផលតាំងយៅជាធមយតា ។

អបកកុង ំ ប់ខ្លកងថាគ្នយនចាប់

វិន័យបញត្ថនង ិ ធមាយ

ត្ថាគត្បានយពាលពែ៌ ោ

កបង ុ លគ្នមុនៗរចមកយែើ ួ យ។

អាននធចូរអបកតាំងចិត្ទ ថ ុក

ឲ្រ្ុម្បាយណាអបកយអើយ

អបកកុធ ំ ញ ុ ងប់បារមមយែើយ

ចូរយ្ផើយទុកខយៅកុយំ សាកា ។

្បផុរ្ទាំងអ្់យទាះលបុ្ល្ី

គបផីគត្ ិ ចុះលគប់របា ូ

យយើងមិនបានទាន់លពះសាសាឋ

ទាន់ខ្ត្សា្ោពនលពះអងគ។

ខ្ត្ទុកដូចជាយយើងបានទាន់

ជួបលពះភគវ័នថកាលយៅគងៀ

យលពាះយយើងយរៀនធម៌យោយផចត្ ិ ផចង ៀ ឥត្បីលះបងៀចាក្ទាន ។ កុយំ ធឝច ើ ត្ ិ លថ ទឹ្ដ ឋិ ច ូ ត្ិរយ ិទ

មិនយជឿយ្ចកឋលី ពះ្មាយ

យចះមួយខ្ត្ត្យះនិងនិោធ

ដល់គ្នបអបកយរៀនផងទាំងឡាយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ថាគ្នយនអបកណាទាន់លពះលតា្់

កុអ ំ ត្ ួ ថាចា្់មកបរិយ៉យ

ពួកយយើងមិនយជឿយលងង្ហយៗ

ដូចអបកអធិបាយយទណាអបក ។

ឱ! អ្់្បផុរ្សាធុជន

យនះជាពាករធងនល់ បាកដជាក់

្បផុរ្ខ្ដលគិត្យ

កុោ ំ ក់ពាករត្បយៅនឹងយគ ។

ញ ើ យលៅរាក់

គិត្ខ្ត្ោំគ្នបមំឧ្ាែ៍

យពលណាឱកា្គួររិះយរ

រកយរៀន្ូលត្យៅកុដ ំ ច ូ យគ

កុយំ ៅទំយនរោំឲ្រលងង ៀ។

លងង ៀយនះឯងយែើ យោំពក ួ ្ត្ឝ

ឲ្របានវិបត្ថជា ិ ប់ពជ ូ ពងេ

្ត្ឝខ្ដលវិលវល់កង ុប អនវងៀ

យលពាះខ្ត្កឋល ី ង ង ៀកបង ុ អវិជាជ ។

្យងខបយ្ចកឋខ្ី ត្ប៉យុ ែតះ

ទុកយ្វះបញ្ឈប់លគប់យឃ្លវងឃ្លវ

ពាករទាំងប៉ោ ុ យ នខ្ដលពែ៌ ោ

បរិបុណា ត បរិបូែ៌យហាង ៕

ិ ិ ំវញព្ពះវ កបួនដ្ម្ងែនាគព្រទកសណ្ៃុ ហារកន ិ ី បួសកុលបុព្ត្គៅវត្ត ុងពិធបំ កំពង ់និគព្ោធ (កំពង ់ជ្ព្ៃ) ឃុំកព ំ ង ់ទូក ស្សុកកំពង ់ធំ គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទផាចញ់ារោលរពះអងគទ្ចញាងបពវជាជ (ាក្យោពយបុរាណ្) ោកាលអលធ្លលត្

យ្ឋចនឹកអោង

អាែិ ត្ឥត្យ្ផើយ

លទងៀខ្ល្កផ្លឋថា ំ

កុមារកូនយអើយ

ឪពុកោយែើ យ

យ៉លតាយៅបួ្ ។ អបកយៅនឹងមាថយ

ឱរ្ុម្បាយ

កុប ំ មា ី នយមាះ

យរាគ្នពាធិ

អឝប ី នថច ិ យសាះ

កុឲ្ ំ រមានយមាះ

ដល់កន ូ ពុង្ហ ំ ។ លទងៀបរយ្ះយៅ

យែើ យកាត្់្យតថ

យៅឯយកាវងទាឝរ

យទវតាយបើកលសាប់

្លមាប់រាជា

យ្ឋចដល់យខ្ជវងទាឝរ

ខ្ល្កផ្លឋក ំ ន ូ ថា ។ រាែុលកូនលបុ្

យៅនឹងមាឋយចុះ

ឲ្របាន្ុខ្ជ

កុឲ្ ំ រមានយរាគ

អឝម ី កពាធ្ល

បិតា្ូមោ

យៅបពឝជាជយែើ យ ។ ឱ! លបុ្ពនវក

អបកយទើបយកើត្មក

ពងវយនះកូនយអើយ

មិន្មបិតា

យ៉លតាយចាលយែើយ

គួរយៅយកៀកយកើយ

រកាបុលត្ភាង ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឥែូវបិតា

មកយនះលបាថាប

នឹងបុលត្ពុង្ហ ំ

លកយសាបយអាបបី

បយបា្អង្ហគ

រចយែើ ួ យនឹងោ

យៅបពឝជាជណា៎ ។ ឥែូវមាឋយអបក

យលើកែត្ទមាខងោក់

ពាក់យលើឱរា

ែត្ទមាខងយធឝយើ មបយ ើ

ឲ្រអបកយកើយណា

លគ្នយោះបិតា

មុ្អាជាញយែើ យ ៕

ព្ពះសិទ ធត្ថព្ទង ់ព្កសាលសួនមុនគពលយាងគចញសាងព្ពះផនួស

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរពះអងគរទងៀទ្ធវើទក្ ុ ា រក្ិ រោ ិ (ាក្យោពយបុរាណ្) ដើណាលកាលអងគលពះោយកៈ យ្ឋចយធឝទ ើ ក ុ រក ៈកបុងលពឹ កា កបុងពលពឧរ ុយវលល្ុកគយ៉ យនរញ្ជ រាមហានទី ។ ជា្ធឹងជាន់ ចា្់ ពីបុរាែ ខ្ដលបានលផីយឈ្លយះ្ុ្ធរែី យពលយោះ្យមឋចលពះមុនី ខ្្ឝងរកពិ ធីយពាធិញ្ញដែ ។ លទងៀចល ូ យៅយរៀនកបុង្ំណាក់ តាប្ពី រោក់ ខ្ដលបានឈ្លន លទងៀយ

ើញថារកសារៈគ្នយន

លទងៀឈប់ ្មាទាននឹងលគូយោះ ។ យែើ យយទើបលទងៀតាំងបធ្លនធំ យោយលទងៀនិយមមិនយរើរ ុះ លទងៀតាំងពាយ៉មកបុងទីយោះ មិនបាច់ ពិយលគ្នះអបកដពទ ។ ដើបូងលទងៀយលបើមរល់ យចញចូល ឲ្រមូលលត្កូលយៅតាមពផធ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លុះមរល់ យោះជួលរំជួលពលក កេលត្ពងវយ្ធើរកេ័យលពះជោយ ។ យទើបលទងៀបខ្ងឝរអ្ា្ៈ លពមទាំងប្ា្ៈវាតា ឲ្របក់ យៅតាមលពះ្ិរសា យោយលទងៀលបាថាបឆ្ងប់ បានលតា្់ ។ មរល់ ខ្ដលលទងៀយលបើមុ្ទំនង ដើយែើ រយដើមទងខ្លបលកឡា្់់ យលពាះមុ្ដើយែើ រទំនងចា្់ មរល់ លបា្ទទឹងរឹងកាយ៉ ។ លទងៀបានជាយលចើនយលបើមរល់ ដយូ ចបះ យោយលទងៀគត្ ិ រិះលជួ្ត្លមា យលពាះចងៀបានលតា្់ ឆ្ងប់ ៗណា៎ ជាលពះសាសាឋដ៏យកេមកានឋ ។ យលកាយយោះលទងៀគត្ ិ ថាអាតាយ ឆ្ងន់ យភាជភតាថយលើ្លបមាែ មានធម៌លបមាទកបុង្ោឋន យទើបបានអាតាយលកបានលតា្់ ។ ក៏លទងៀបនទយនូវយភាជន យោយយែត្ុលទងៀគន់ គត្ ិ លជាបចា្់ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៤៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ថាយែត្ុអាហារលបាកដណា្់ បានជាលកលតា្់ ្យមាភធី ។ លពះយោកោងលទងៀយឆឝងយល់ វិលវល់ លពះទ័យពគវក់ វី គិត្ចុះដូយចបះ្ពឝ ោទី ្ំភប ី នទយដរាបអ្់ ។ លុះអត្់ អាហារខ្លងយសាយយែើ យ យោកយអើយយពលយោះលពះលទងៀយ្ សាគំង្គមយ្វកសាវំងអងគទាំងអ្់ លទងៀយ្ដួលចុះយលើខ្ផនដី ។ រ ូបលទងៀខ្ដលដួលយលើព្ុធ្ល ឥត្ញាត្ិោោលបុ្ឬល្ី ណាមួយមកថាបក់ ឬងបមបី អងគលពះជិនល្ីលគ្នយោះយែើយ ។ យទវតាជាពួ កយ្ឋចមារា ដឹងថាលទងៀដល ួ ដូយចាបះយែើ យ មកយពាលចំអកឲ្រលពយងើយ ថា្ិទត្ ន យទ អើយអបកលតា្់ ចះុ ។ យែើ យយហាះយៅទូលលពះបិតា ្ុយទានទន៍រាជាលគ្នយោះ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យ្ឋចបានលជាបថាយែត្ុដយូ ចាបះ ខ្ត្លជាបយែត្ុយោះថាមិនពិ ត្ ។ ចំខ្ែក្ិរម ី ហាមាយ៉ គងៀយៅលបាងគលបាសាទវិចលិ ត្ ោងជាមាតាលពះលទងៀឫទន៍ លទងៀ្ទិត្យៅសាទនពលត្លត្ិងា ។ ោងដឹងថាលពះឱរ្ពងវ ដួលយដកកបុងពលពឧរ ុយវោ មាបក់ ឯងកខ្ែឋងឥត្គបគ្ន ី ប យវទោលំបាកឥត្លសាកយ្ផើយ ។ ោងយហាះចុះចាកពលត្លត្ឹងា យនលតាោងទត្យល់ ចា្់ យែើ យ ឱបបាទចមមកុដបុលត្លតាែយលត្ើយ យែើ យលទងៀវយិ យ៉គយសាកទួញថា...។ (នាងរិរ ីមហាាយានសាកទួញថា “ឱ! បុព្តពេក ល ារាាយន ើ យ”)

រិនគបប ីអួរនូវអវីខ្ដលនយើងមាន ខ្រគបប ីអួរនូវអវីខ្ដលនយើងនធវើោន

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទោលរពះអងគរទងៀផាចញ់ារ (ាក្យោពយបុរាណ្) ខ្ងវងកាល្យមឋចលពះយគ្នត្ថម

មិត្មំបំយពញលពះបារមី

ទុករក កិរយ៉ ិ យោយឃ្លយត្មយី

យដើមផីបានលតា្់ យពាធិញ្ញដែ។

អ្់ យពលយវោលបាំមួយឆ្ងបំ

អត្់ ធត្ យ ់ ្៊ូលទាំយោយកាវហាន

ក៏មិន្យលមចយពាធិញ្ញដែ

យទើបបានពិ និត្រគិត្ជាងយី ។

លទងៀយល់ ថាការកាន់ ែួ្

លជលួ្យែត្ុផលជាលបលកត្ី

មិនអាច្យលមចលបយយ៉ជន៍អឝី

ឲ្របានខ្ត្កឋទ ី ក ុ យខ វទោ ។

ដូចជាចាបុីរត្ ឹ ខ្មេត្ឹង

ឲ្រោច់ ភង ឹ មិនបានការ

ខ្ត្យបើធរូ យពកែួ ្ធមយតា

ក៏មិនបានការដូចគ្នបពន ។

ផវូវលអគជា ឺ ផវូវកណា ឋ ល

មិនធងន់មិនលសាលគឺលយមពល

អាតាយគួរផ្លវ្់ ផូវវ ទីពទ

គឺផូវវ លយមពលលបពពពិ ត្ ។

ទុករក កិរយ៉ ិ ខ្ត្ងត្ឹងណា្់

មិនយ

យល់ យ៉៉ងយនះយែើ យលពះវិជត្ ិ

ក៏ឈប់ លបលពឹ ត្ទ ថ ក ុ រក កមយ ។

ើញបានលតា្់ ធម៌ពិ្ិដឌ

លទងៀយល់ បិែឍបាលត្ដូច្ពឝ កាល កាន់ ផូវវ កណា ឋ លយ៉៉ងមធរម មានលពះពលកាយយ៉៉ងលអឧត្ថម

្មងំហាត្់ ចត្ ិ ព ថ ិ និត្រធម៌ ។

យលកាយពី ឆ្ងន់ មធុបាយ្

ចង្ហាន់ វយិ ្្វិ្ិដឌលអ

ោង្ុជាតាថាឝយភូធរ

យ្ឋចចរមកយដើមយពាធិលពឹ កេ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ពងង១៥យកើត្យមបើត្បុែតមី

វិសាមមា្ីនកខត្ឫ ថ កេ

ពងងពុធឆ្ងបំវកលពះធមយិក

្យឹងសាយធ៍រឭ ំ កកមយោឌន ។

យលើលពះរត្នបលវ័ង ក

រំយលចកាច់ ចាំងលអចំណាន

ផុ្យែើងទទួលលពះលទងៀញាែ

ឲ្របានគងៀលតា្់ លពះធម៌ពងវ ។

លទងៀតាំងអធិោឌនោច់ យល្ច

យបើមន ិ ្យលមចលពះញាែយញយរ

នឹងមិនដកខ្ភបនខ្ពនយនះពន

យែើ យលទងៀរពំ ពរំពឹងធម៌ ។

ពួ កយទពនិករអមរយម

យលចើនពលកអយនក្ឹងយលត្កអរ

បាចសាចផ្លកភញថា ី ឝ យភូធរ

ខ្ល្កថាឝយពរជ័យលគប់ ៗគ្នប ។

កាលយោះលកុងមារាធិរាជ

គំនិត្កំណាចកាចមែិ មា

ដឹងចា្់ ថាអងគលពះ្មាយ

យទើបភជយុំ ្ោពលទាហាន ។

្ុទខ្ន ត្លបោប់ យោយអាវ ុធ

ចិត្ម ថ ុត្អងៀអាចនិងកាវហាន

មកជួបជុគ្ន ើ ប រាប់ យកាដិោន

និមយិត្ខ្កវងលបាែលគប់ ៗគ្នប ។

ឯអងគមារាជាចមពល

យងៀយល់ ្កលពលយយ៉ធ្ល

មកជុគ្ន ើ ប យែើ យយទើបអាតាយ

លីោគងៀយលើគយជស្រនធជ័យ ។

កមភ្់មួយរយហា្ិបយយ៉ជន៍

លយោវចដល់ ោនភាល័យ

យឈ្លយះលគីយមមល្កល់្កឹមព្ក

ធំពលក្យមផើមយឆបម ើ កុញ្ជរ ។

ែតាទមួយពាន់ កាន់ អាវ ុធ

យលគឿងយុ ទយន ៅទែឍនិងធបូ្រ

្ោនប់ លបាមលបាប់ ពលនិករ

ចូរយយើ ងយចញចរលបញាប់ ពវ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ខ្ត្យយើ ងកុយំ ៅចំពីមុម

លត្ូវលុកពី យលកាយល្ួលវិលពវ

យលពាះលពះ្ិទត្ ន មា ទ នបុែរពលក

យយើ ងលត្ូវលកពលចាប់ ឲ្របាន។

ពលមារកាលយទើបយៅយទៀបជិត្

ខ្បរជាភ័យភិត្មិនកាវហាន

យទាះមារបងខអ ើ មាលមាែ

ក៏យៅមិនហា៊នចិត្រថ ួញរា ។

មារាធិរាជមឹងយពកណា្់

្ខ្មឋងយត្ជៈឫទន៍ោោ

បណា ឋ លជាយភវៀងអាវ ុធ្ល

ជាមរល់ ជាយភវៀងជារនធះ ។

ខ្ត្មិនអាចយធឝយើ ពាធិ្ត្ឝ

ឲ្រជួបវិបត្ថវិ ប ិ ោវ្

អាវ ុធទាំងយោះខ្លបលកឡា្់

កាវយផ្លវ្់ ជាភញផ្ល ី ក ោោ ។

យវទមនថយនថយុទអា ន វ ុធ្ពឝ

លត្ែប់ ខ្លបជាយលគឿងបូជា

យកេអ្់ ចយំ ែះចងៀរ ួញរា

យលកាយវាមួយត៉យៅថលកហាយ ។

យទើបខ្ល្កគំយរាះលទយគ្នះ្ថី

ខ្នយវយ ើ ុ ្ិទត្ ន ទយចញឲ្រឆ្ងងយ

យបើរង ឹ ទទឹងនឹងអនថរាយ

ជីវត្ ិ រ ូបកាយវិោ្ពិ ត្ ។

ចុះពី បលវ័ងរក ត្ន៍ឆ្ងប់ ៗ

បលវ័ងជា ក លទពរយយើ ង្័ក្ ថិ ិទិ ន

យមថចក៏យចារកផត្់ អត្់ គន ំ ិត្

មិនគិត្យអៀនខ្ជយ្បនថិចយសាះ។

ធមយិកលទងៀយឆវយ ើ យោយយមលត្ី

វចីវាចាមិនមយួរយខ្ជយះ

បនធូលភិរមរ្មពី យរាះ

ចំយពាះលកុងមារអ្ុរ ី ។

មវួនយយើ ងកសាងសាអងចរិយ៉

អា្ោយកើត្យែើយយោយបារមី

អបកយពាលដូយចបះមុ្យ្ចកថី

ឯណាសាកេីដង ឹ ឮផង ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យទើបមារយឆវយ ើ ត្បកបវាទី

យនះខ្នយយ៉ធីយលចើនកនវង

្ុទ្ ន ឹងដឹងឮចា្់ ែយត្់ែយង

ពលមាររា៉ប់ រងរាល់ កាយ៉ ។

យយើ ងមញំដ ុ ង ឹ ពិ ត្្ពឝ យ្ចកថី

វ្វត្ីបារមីកាវ

បលវ័ងយក កើត្យែើងយោយកេលតា

្លមាប់ យចសាថលទងៀ្ួ្ថី ។

មារមានឱកា្ឆ្ងវ្់ ឆង វ យឆវយ ើ

អបកយអើយមិនឮឬសាកេី

យគយឆវយ ើ លត្ូវការទាំងខ្ផនដី

មវួនអបកបានអឝីជាបោធល់ ។

ឯអងគពងេជាត្ិលពះមុនី

យកលបិងពី ជា្មាគល់

បុែរខ្ដលយយើ ងសាង្មាអងផ្លធល់ ខ្ផនដីដង ឹ សាគល់ រាល់ ៗគ្នប ។

កាលយោះខ្ផនដីញ័រកយលកើក

យ្ធើរហាក់ រយបើកទាំងយមឃ្ល

ទូលទា្់ ត្ប្បង្ងវាចា

ធ្លោជា្យរត្យ្ចកថី ។

មញំបា ុ នចាំជាក់ លពះចលកពងេ

កាលលទងៀកសាងសាអងបារមី

បលវងយក ទើបយកើត្យែើងងយៗ ី

្លមាប់ ចលកីគងៀលតា្់ ដង ឹ ។

ពលមារភាញរភាញក់ ធ្លវក់ ែឫទ័យ

ភិត្ភ័យយឆ្ងយឡាខ្ភបកយសាវ្វឹង

មិនអាចទទឹងរឹងរបឹង

្មវឹងយមើលលចកបកយោះពដ។

មុមចំខ្ជងណាយៅខ្ជងយោះ

្លមុកដូចពរុះ្ូរខ្ជវំងពលក

កមាវំងប៉ុោយនគ្នយន្ំពច

អាល័យរ ូបកាយសាថយជីវី ។

មវះរត្់ ផត្ ុ ធ្លវពារពលពធំ

រលំរង ឹ យរចបាក់ យមធចមធី

វយងឝងលពាយលពាត្់ បាត្់ គ្នបគបី

រកទីពឹងពួ ន្ងួនអាតាយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មារារឹងរឹត្ចិត្ក ថ ែ ំ ល់

លុះដល់ បាក់ ទ័ពអបរា

ភ័យខ្ជវចអំណាចលពះយចសាថ

ែតាទលំយទានឱន្ិរ្ី ។

បងគ្ ើ ូមយទា្ទូល្រយ្ើរ

ដើយែើ ររា៉យរា៉ប់ យរៀបយ្ចកថី

លពះអងគជាមវប់ភពទាំងបី

រកអឝីយលបៀបផធម ឹ លត្ឹមយ្យើគ្នយន ។

ជាវងេពងេពុ ទផ ន ត្ ុ ភពភារ

ផ្លចញ់មារបាក់ បបកបយញយរញាែ

ោំ្ត្ឝ្កលដល់ និពាឝន

ខ្លងមានយទា្ទុកខ្ខ ្ន្ុខ្ជ។

លុះយពាលបញ្ច ប់្ពឝ យ្ចកថី

អ្ុរល ី ុត្ោយែើ យយ៉លតា

យឆ្ងភះយៅលំយៅពនអាតាយ

ចិោថយកើត្ទុកម ខ ុមមួរែយ ង ។

ឯែឝ ូងយទពតាយកាោែល

លចបល់ ភូក វ ភវក ឹ រត្់ គក ឹ កង

យចាលលពះមុនិនព ធ ិ នចា្់ ចផង

លត្្ងឈរយមើលពី ចមាងយ ។

បានយល់ ពលមារមបីមាបរត្់

ភ័យញ័ររននត្់រត្់ ខ្ជចត្់ ខ្ជចយ

យលត្កអរយកេមកានថបាន្បាយ

លំយអានកាយថាឝយសាធុការ ។

យរឿងមារវិជយ ័ មវី្យងខប

មញំ្ ុ ូលត្ជាខ្បបបទធមយតា

ខ្ចកជូនយោកអបកសាវោ

ោំយកើត្លជះថាវកបុង្ោថន ។

បញ្ច ប់ប៉ុយែតះយ្វះយ្ចកថី

្ូម្ុម្ួ្ថីចល ូ យកើត្មាន

ដល់ យោកអបកសាថប់ លគប់ ៗលបាែ ្ូម្ុមយកេមកានថនិពាឝនយហាង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរពះពររលក្ខ ណ្៍សចងខប អនិចាច្ង្ហខររ ូបយយើ ងយអើយ គិត្លគប់ យៅយែើ យមិនយទៀងយទ យកើត្មកជាមនុ្េយទាះយយើ ងយគ មិនខ្ដលទំយនរ្ឹងយកើត្ទុកខ ។ អនតាថ្ង្ហខរយសាះ្ូនរយធង ្ូនរអ្់ រលីងបាត្់ លគប់ មុម ទាំងយ្ទាំង្័កមា ិថ ថ យឪពុ ក ពុំ ខ្ដល្ល់ ទក ុ ខយទយោកយអើយ ។ ជីដន ូ ជីតាមាថយមីងមា ទាំងបុលត្ភរិយ៉គ្នយន្ល់ យែើយ ទាំងរ ូបរាងកាយ្ូនរអ្់ យែើ យ យោកយអើយសាថប់ ពាករយនះឲ្របាន ។ យគយកយៅយចាលកបុងពលពយលៅ ខ្ដលគ្នយនមនុ្េយៅខ្លងរាប់ អាន ជាទីពលពសាងត្់ រយហាឋាន មានខ្ត្ត្ិរចាឆនយៅកំដរ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លទពរធនខ្ដលមានទាំងប៉ុោយន យកយៅមិនបានយពញយៅលក យដកយោយទីសាទនឥត្មានលអ រ ូបកាយយនះក៏្ូនរទយទ ។ យវរាកមយយពលមវួនសាវប់ យៅ លបពននកន ូ យៅញាត្ិយៅយគ ជូនដល់ ពលពសាងត្់ វល ិ វិញយទ ខ្ត្ឯងឥត្យគកបុងសាទនសាងត្់ ។ យចាលឆអង ឹ នឹងសាច់ យលើខ្ផនដី លគប់ រ ូបលបុ្ល្ីឬរ ូប្ត្ឝ រលត្់ ្ូនរយសាះយបាះបងៀបាត្់ ទាំងោមក៏ខ្ជជត្់ ខ្ជជយ្ូនរឈឹ ង ។ គិត្យៅគួរឲ្រយកើត្្វុត្ចិត្ថ គួរខ្ត្រិះគិត្រកទីពឹង គួរមំសាថប់ ធម៌យែើ យគិត្លបឹង ឲ្រទានយែើ យនឹងរកា្ីល ។ ភាវោកមយោឌនឲ្របានខ្ជជប់ ធម៌យនះគួរគ្នប់ កប ុំ ីមជិល ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យធឝច ើ ត្ ិ ឲ្ ថ រលអលជះមនធិល កុប ំ ីមូចមិលយធឝទ ើ ច ុ រច ត្ ិ ។ លត្ូវមំ្នេំ្ុចរិត្ធម៌ ឲ្រយលចើនកុះករកបុងកាយចិត្ថ នឹងយពាលវាចាឲ្រ្ុចរិត្ តាមពុ ទភា ន ្ិត្លបាកដយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៥៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ពិ ាពវិទ្ោគ ដើណាលកាលអងគលពះអយរបុលត្ យ្ថចលទងៀយ៉ងផុត្ចាកដើណាក់ យលកាយយោះពិ មាភជាឯកអគគ មយែ្ីលទងៀភាញក់ ចាកយទនទី ។ បំលពាងរ្យីភលវឺ សាងៗ លពះោងលទងៀយ៉ងយចញចរលី លទងៀល្ប់ លពះភស្រកថយោយវារី យល្ចយែើ យយទវីចល ូ យៅគងៀ ។ លពះោងលទងៀពរាជកុមារ យោយការលបាថាបនឹងផចត្ ិ ផចង ៀ យលើកយែើងផងូត្ទឹកជើរះអងគ នឹងលទងៀលបោប់ ្លមាប់ បុលត្ ។ លសាប់ ខ្ត្ទា្ីល្ីបំយរើ មកលកាបទូលយ្ធើរញ័រផុត្ៗ បរិយ៉យរា៉យរា៉ប់ យោយត្ក់ ្វុត្ ភិត្ភ័យល្យុ ត្យែើ យខ្ងវងថា ។ បពិ ត្លពះោង្ូមលទងៀលជាប នូវភាពដើយែើ រពនរាជភសាថ មិនដឹងយ្ថចលតាចយ៉លតា បាត្់ យៅឯណាពុំ យ

ើញយែើយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះោងបានឮទា្ីខ្ងវង លពះទ័យចខ្មផងឥត្មានយ្ផើយ គិត្ថាឳលពះសាឝមីយអើយ យមថចយែើយលទងៀកាត្់ កយថី ្បហា ។ លពះោងលទងៀយសាកយបាកលពះកាយ យោយសាថយពន់ យពកឥត្ឧបមា លទងៀយសាយវិយយ៉គពិ ោបថា ឱ! លពះភសាថមាច្់ បអូនយអើយ ។ លទងៀមានយបើអាក់ លពះទ័យ៉ នឹងអឝីបានជាមិនលបាប់ យែើយ យបើលទងៀជន ិ ណាយពិ មាភយែើ យ មាច្់ យអើយពិ មាភអត្់ យបើថា ។ ប៉ុខ្នថគរួ លទងៀជន ូ បអូនយៅ លំយៅលពះវររាជបិតា យធឝយើ មថចលពះទ័យអ្់ យ្បហា ពិ មាភឥត្ថាយទលពះគុែ ។ យនះមថងយមថចយែើយយធឝដ ើ ូយចបះ លទងៀយធឝដ ើ យូ ចបះឲ្រ្៊ុយ្៊ុន ឲ្រពិ មាភបានទុកទា ខ រ ុែ យលពាះខ្ត្លពះគុែពិ ត្លបាកដ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យមាវះយែើ យពិ មាភអ្់ បាន្ុម មានខ្ត្កថទ ី ក ុ ជា ខ កំែត្់ ឱ! មវួនអញយអើយយនះយៅលពាត្់ ចាកលពះចលកពត្ថប ិ ុលត្កេលតា ។ ឱ! ឱ! រាែុ លមា្មាថយយអើយ កូនយអើយកូនយៅត្ូចណា្់ ណា មិនទាន់ ដង ឹ យល់ កលកិចាច បិតាចាកយចាលឥត្អាល័យ ។ ឱ! លពះអយរបុលត្ចចមមកុដយពលជ យបើយ្ថចយៅយែើ យបានអាល្័យ បាន្ុម្បាយលពះែឬទ័យ ឥត្ភ័យយោះមញំអ ុ រណា្់ សា ។ លប្ិនយបើលទងៀទិវងគត្់ មញំប ុ អូន្ូមអត្់ ផ្លថច់ ជវា ី ឿ ជីវត្ ិ យៅតាមលពះយជោឌ យ៉៉ងណាក៏យោយចុះមិនសាថយ ។ សាថយយអើយខ្្នសាថយយ្ថចយ៉ងបាត្់ មិន្មយបើលពាត្់ កេលត្យឆ្ងមឆ្ងយ ឲ្រពិ មាភមញំយុ ៅយមមា៉យ កាយយអើយកាយកមយពីបព ុ ឝ ជាត្ិ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្បផុរ្ទាំងឡាយចូរសាថប់ ចះុ យរឿងយោះលត្ូវណា្់ ឥត្រវាត្ ដល់ រ ូបល្ីលបុ្មិនមុ្ឃ្លវត្ ដល់ ញាត្ិយលពៀងោនលគប់ ៗគ្នប ។ មានមវះសាវប់ បថីលបពននកូន សាវប់ បងសាវប់ បអូនមាថយមីងមា លគប់ ភម ូ ិលគប់ ល្ុកទុកយខ វទោ លគប់ គ្នបទាំងអ្់ ឥត្មាន្ល់ ។ លពាត្់ លបា្់ វោ ិ ្រាល់ ភម ូ ិឋាន ឥត្ខ្ជនដល់ មាបក់ ្ពឝ សាកល ្ឹងយកើត្ទុកយខ សាកយរាគ្នផថល់ ជាផលពនជាត្ិលគប់ រ ូបា ។ ជាត្ិយកើត្មកពី កច ថី ែ ំ ងៀ ខ្ដលចងៀមិនយចះធុញលត្ងៀណា ចំែងៀយោះយពាលគឺត្ណា ា យធឝ្ ើ ត្ឝលគប់ គ្នបឲ្របានទុកខ ។ ទុកទា ខ ំងអ្់ យនះមានអំណាច អងៀអាចទស្រោធនកំចាត្់ ្ុម ្ពឝ ្ត្ឝត្ច ូ ធំមិនយរើ្មុម ្ុទ្ ន ឹងបានទុកលខ គប់ ៗគ្នប ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យែត្ុយនះបានជាមហាកេលត្ លទងៀកាត្់ លពះទ័យឥត្រ ួញរា យចាលអគគមយែ្ីល្ីពិមាភ យចញសាងបុពឝជាជជាអវសាន ។ ្មផត្ថ្ ិ មផូរែ៍ ឥត្្ូរ្័កថិ គ្នយនទាក់ លពះទ័យលពះអងគបាន ្ូមផីរាែុ លបុលត្កលាែ ក៏ថាកនយចញយចាលឥត្អាល័យ ។ ្បផុរ្យោកអបកមានឧបាយ គួរគិត្មឝល់ខ្ជឝយឲ្រឆ្ងងយពលក ថាកថលី ពាត្់ លបា្និរា្កេ័យ មានកបុងភពពលត្លគប់ រ ូបា ។ មិនខ្មនមានលត្ឹមខ្ត្ោងោង ខ្ដលលបា្ឃ្លវឃ្លវត្លពះភសាថ យោយយ្ថចចាកយចាលរាជ្ីមា ោងបានទុកាខប៉ុយណា ត ះយែើយ ៕

សាវមនគចាលគមៀម គសៀមមនគចាលកប ិ ិ ួន

យួនមិនគចាលពុត្ ម្េ ែរបរសុ ិ ទម ិ ធ ិនគចាលសចោៈ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទំ នញ ួ របស់ នាងពិ ាព (ពាករកាពរបុរាែ) ោកាលលពះ្មភុទជា ន មាច្់ បានលតា្់ យែើ យមក្ខ្មថង លពះធម៌យទ្ោយៅោខ្លឝង លបាសាទកខ្នវងលពះបិតា ។ លពះបាទ្ុយទានទន៍ទត្បរិ្័ទ យ

ើញបាត្់ ខ្ត្ោងរ័ត្ព ប ិ មាភ

មិនយ

ើញោងមកសាថប់ យទ្ោ

រាជាលទងៀលតា្់ យលបើទា្ី ។ ឲ្រយៅអយញ្ចើ ញលពះពិ មាភ ឲ្រលទងៀលីោមកឆ្ងប់ មយី ថាត្ផិត្ភសាថជាសាឝមី ចលកីមកគងៀយៅលបាសាទ ។ រប្់ លពះបិតាឯយណាះ ្ូមោងយ៉ងចុះឲ្រមយី ឃ្លយត្ លបញាប់ លបញាល់ ណាោងោង ដផិត្ញាត្ិជប ួ ជុចា ើ ំខ្ត្ោង ។ ទា្ីយៅដល់ ក៏យពាលខ្ងវង ្ខ្មថងយរៀបរាប់ លកាបទូលភាវម ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យៅតាមទំនងឥត្មានឃ្លឝង លពះោងក៏លជាប្ពឝ យ្ចកថី ។ ទងគះឹ តានត្ឹងរឹងចយងអៀត្ មំយឆវៀត្មានលពះ្វនីយ៍ ចំយពាះយៅរកោងទា្ី ថា្ូមលបែី ោងផងរា៉ ។ ោំពាករពិ ត្លត្ងៀរប្់ មំញុ យៅលកាបបងគទ ើ ល ូ បិតា ឲ្រយ្ថចបានលជាប្ពឝ កចា ិ ច កុឲ្ ំ រសាសាថយ្ថចរងចាំ ។ យលពាះពិ មាភមញំម ុ ិន្ម្័កថិ ជាល្ីអបលកខែ៍អបករងកមយ យកើត្យករអ ថ៍ លបិយវយងឝងឆ្ងបំ រងចាំខ្ត្យពលកេ័យជីវត្ ិ ។ យបើលពះអយរបុលត្លទងៀលជាបថា ពិ មាភមត្ថយ៉ ិ ជាមយែ្ី កមេត្់ យៅកបុងលបាសាទបី យែត្ុអឝីក៏យ្ថចមិនយ៉ងមក ។ ឬលទងៀយភវចទីកខ្នវងយែើ យ មាច្់ យអើយយមថចយែើយមិនពលលក

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លប្ិនយបើលទងៀគត្ ិ រិះរក គួរខ្ត្យ៉ងមកដល់ កខ្នវង ។ យបើយចបះពិ មាភ្ូមលកាបោ លពះវរបិតាមានគុែខ្្ថង លពមទាំងភសាថជាគខ្មថង សាវប់ ចាកកខ្នវងពងងយនះជាក់ ។ ខ្ន៎ ! ោងទា្ីល្ីបយលមើ ចូរកុយំ ្ើយវើយធឝអ ើ ល់ អាក់ ចូរទូលឲ្រលគប់ កប ុំ ីោក់ តាមថាបក់ ដច ូ យយើ ងព័ ែ៌ោ ។ ទា្ីក៏យលកាកចាកអា្នៈ ោំពាករ្ចចៈោងពិ មាភ យៅដល់ យែើ យទូលលពះរាជា តាមលំោប់ ឃ្លវអបកត្ូចធំ ។ លពះបាទ្យទានទន៍លជាបតាមពិ ត្ មិត្ចូរយៅជិត្លពះបរម យលើកែត្ទទាំងពី រថាឝយបងគើ ទូលយ្ចកថ្ ី ុំដយូ ចបះថា ។ គួរណា្់ យពលលពះភគវ័នថ យ្ថចលទងៀនិមនថយៅលបាងគលបា ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

សាទោងពិ មភលគ្នយនះណា ដផិត្ោងយសាកាអ្់ កាលខ្វង ។ ដូចកាលខ្ដលលទងៀយ៉ងយ៉លតា យៅរកលបាជាញញាែយនះឯង ពិ មាភមានចិត្គ ថ ត្ ិ ចំខ្បង យំ យសាកខ្កថងៗរាល់ យវោ ។ បានដឹងដើែឹងយោយយទវបុលត្ លបាប់ ថាចមមកុដអត្់ យភាជោ សាគំង្គមយ្វកសាវំងខ្ជវំងមែិ មា ដួលយលើព្ុធ្លមហាលបងពី ។ លបាប់ ថាលទងៀរងទុកខយពកពលក លពះជនយយ្ធើរកេ័យ្ូនរ្ញ្ដី យែើ យលបាប់ ពនរល់ ដល់ យទវី កុឲ្ ំ រោរីយសាកែិងែងៀ ។ យពលយោះពិ មាភោរីរត្ ័ ប សាយរត្ីយ្ធើរភាវត្់ ល្ីវរវងេ ោងអត្់ អាហារតាមលពះអងគ ចិត្លថ ត្ងៀនឹងលទងៀយពកណា្់ ណា ។ ជួនកាលផធផ្ល ើ ធ ល់ យលើខ្ផនដី ឲ្រដូចសាឝមីមិនរ ួញរា ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យែត្ុយនះគួរយែើ យលពះភគវា យមតាថពិ មាភលគ្នយនះឯង ។ ឯលពះបរមពុ ទង ន ូរក មានលពះបនធូល្លមួលខ្ងវង ថាពិ ត្ខ្មនយែើ យលពះគខ្មថង ពិ មាភចំខ្បង្យលងងណា្់ ។ ពិ មាភមានចិត្យថ ទៀងលត្ងៀជាក់ យសាយះ្យ័លគឥត្យលអៀងខ្លបលកឡា្់ មិនខ្មនខ្ត្កបុងជាត្ិយនះចា្់ ចិត្លថ ត្ងៀយូរណា្់ លគប់ ៗជាត្ិ ។ យទើបលទងៀយ្ថចយ៉ងចាកដើណាក់ លពមទាំងសាវ័កដ៏្ីែោទ លុះដល់ យៅជិត្លបាងគលបាសាទ ជាទីសាអងសាអត្ពនពិ មាភ ។ យែើ យផ្លថំសារីបុត្ន ថ ិងយមាគគោវន ថាខ្លកងយោមានយែត្ុោោ យបើោងពិ មាភមកវោធ ឱបលពះបាទាត្ថាគត្ ។ យោះអបកកុឃ្ល ំ ត្់ ពិមាភយែើយ ការយោះយល្ចយែើ យខ្ត្បរិ្ុទន ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៦៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យបើអបកឃ្លត្់ ខ្ជំងោងល្យុ ត្ នឹងផុត្រលត្់ ជីវត្ ិ បងៀ ។ និងមូចលបយយ៉ជន៍យលចើនណា្់ ណា ខ្ដលយយើ ងលបាថាបនឹងយលសាចល្ងៀ ពិ មាភជាល្ីមានចិត្លថ ត្ងៀ់ កុឲ្ ំ រោងបងៀបាត្់ និ្េ័យ ។ យែើ យលពះលទងៀញាែឈ្លនលពះបាទ យែើងកាន់ លបាសាទលបយ្ើរពលក លពមទាំងបិតាសាវ័កពងវ លពះចមភពពលត្ឋិ ត្ខ្ជងយលៅ ។ បិតាឲ្រយៅោងពិ មាភ ឲ្រយ៉ងយ៉លតាទាំងយសាកយៅ ថាដផិត្យ្ថចគងៀចាំខ្ជងយលៅ ពិ មាភោងយៅយធឝអ ើ ឝីយអើយ ។ ោងោងក៏្ធុះយចញលបញាប់ ដល់ យែើ យឱនចាប់ លពះលតានយលត្ើយ ឱបបាទទាំងគូរពុំ បានយែើយ ទុកឥ ខ ត្រយែើ យលទងៀទញ ួ ថា ។ បពិ លត្ចមមកុដបំផត្ ុ យោក ពិ មាភមញំយុ សាកយូ រណា្់ ណា៎ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

តាំងខ្ត្ពី កាលលពះយចសាថ យ្ថចយចញបពឝ ជាជយចាលមញំយុ ៅ ។ មញំខ្ុ ត្ងទនធឹងរឹងទយនធញ ទុកយខ មាបយទាយមបញយពញយពារយៅថ ខ្ត្ងកថួលរំជួលអួលមួយត៉ គិត្លពះចមយៅឥត្មានយ្ផើយ ។ មញំឮ ុ ដើែឹងដឹងមកថា សាសាថយ្ថចលទងៀមិនយសាយយែើយ សាគំង្គមដួលយដកកេ័យយៅយែើ យ មាច្់ យអើយយពលមញំភា ុ ន់ ភាំង ។ មវួនមញំក ុ ៏មិនបានបរិយភាគ យសាយខ្ត្កថយី សាកខ្ត្និចចំ មញំន ុ ឹករឭកលទងៀយ៉៉ងខ្ជវំង ្គមសាគំងយ្វកសាវំងរាងកាយ ។ យទើបលទងៀលតា្់ ត្បយៅោងថា យអើ! ោងពិ មាភោងអធិបាយ លត្ូវពិ ត្ខ្មនយែើ យដូចបរិយ៉យ ោងយសាកោងសាថយខ្ជវំងណា្់ ណា ។ ខ្ត្ចូរោងសាថប់ ត្ថាគត្ នឹងយពាលរំលត្់ អ្់ ទកា ុ ខ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឲ្រមកមះមនខ្ជនយសាកា យោយធម៌យទ្ោណាកេលត្ី ។ កាលលពះពិ មាភកានថយយ៉បំ លកាបថាឝយបងគយើ ោយយ្រី ្មងំ្មាងត្់ លបុងសាយរត្ី អងគលពះជិនល្ីក៏លតា្់ ថា ។ ធម៌ណាយធឝឲ្ ើ រ្ត្ឝវោ ិ ្ វិបោវ្លបា្់ លពាត្់ ្ង្ហខរា យកើត្យែើ យវិោ្ជាធមយតា ធម៌យោះយឈ្លយះថាអនិចចំ ។ ធម៌ណាយធឝឲ្ ើ រ្ត្ឝលំបាក ឥត្លសានថឥត្លសាកបានទុកខ្ជ ខ វ ំង ធម៌យោះយឈ្លយះថាធម៌ទក ុ ខំ កមាវំងកាវខ្ជវំងឥត្ផធម ឹ ដល់ ។ ធម៌ណាមិនលុះអំណាចចិត្ថ ្ពឝ ្ត្ឝ្ង្ហខរតាមថាបក់ ងល ប ់ មិនសាថប់ បង្ហគប់ លបាប់ ពនរល់ ្មាគល់ យឈ្លយះថាអនតាថ ។ នឹងថាជាធម៌្លមាប់ ល្ុក មួយៗយោយមុមកបុងយោកា ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឬធម៌្លមាប់ លត្កូលណា យបថជាញផ្លថច់ មុមយោះគ្នយនយែើយ ។ ជាធម៌ទយូ ៅលគប់ ភម ូ ិល្ុក ឥត្មានយរើ្មុមយទអបកយអើយ មិនខ្មនកំែត្់ យយើ ងយគយែើយ រកយលត្ើយយគចយវះកលមបាន ។ ្ត្ឝខ្ដលយកើត្កបុងជោយោក មានទុកមា ខ នយរាគយលចើន្ណា ឌ ន ធម៌ទាំងបីបទកំែត្់ បាន ្ទិត្យលើអងគលបាែ្ោថន្ត្ឝ ។ យែត្ុយនះគួរយែើ យជាត្ិបែឍិត្ លបុ្ល្ីយកចិត្ម ថ ំលបត្ិបត្ថិ មំលបឹងយរៀន្ូលត្ល្ូត្កំែត្់ បំបាត្់ យឈ្លយះ្ត្ឝយទើប្ុខ្ជ ។ យកើត្យែើងមានយែត្ុមានឥស្រនថីយ៍ អងគលពះមុនីលពះសាសាថ យឈ្លយះ្ត្ឝយោះមានកខ្នវងណា អនិចាចខ្ត្ងមានកខ្នវងយោះ ។ ទុកអ ខំ នតាថក៏តាមយៅ ហាក់ ដច ូ ្ូមយៅមិនពិ ត្យលគ្នះ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

មុ្លត្ូវឲ្រ្ត្ឝឥត្មានយមាះ ្ត្ឝឥត្ដឹងយសាះសាយនថាជា ។ ចប់ ធម៌យទ្ោលពះមុនី ពិ មាភយទវីលុះយសាតា ោងថាឝយបងគលើ ពះសាសាថ លជះថាវកបុងចិត្ឥ ថ ត្ផធម ឹ បី ។ ្យងខបយ្ចកថីពននិទាន ខ្ដលមានមកយែើ យកបុងបាលី មវួនមញំតា ុ ក់ ខ្ត្ងជាពាករ្ថី យដើមផីអបកសាថប់ យកើត្លជះថាវ ។ យិ ន_វន់ ្ូមឧទធិ្ចំខ្ែកផល ជូនដល់ មាតានិងបិតា និងយោក្បផុរ្ទាំងអ្់ គ្នប ឲ្របាន្ុខ្ជត្យរៀងយៅ ៕

វបបធរ៌ នៅខ្រជាវបបធរ៌ (រិនខ្ម្បម្បួល) ខ្រអវីខ្ដលបនម្រើឲ្យវិសយ ័ វបបធរ៌នោះខ្ម្បម្បួល

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ោរោក្់ រពះជនមសង្ខខរ (ពាករកាពររប្់ ខ្្ម ្ូរ សាស្រសាថចាររមធរម្ិកាទុត្យ ិ ភូម)ិ ដើណាលកាលអងគសាស្រសាថចាររ ជាលគូយទពតាមនុ្េឥនធលពែយ លទងៀលតា្់ ដង ឹ ធម៌លអ្ុមុម យ៉ងតាមនិគមរមររោឌ ។ យដើមផីយលបា្្ត្ឝបំបាត្់ យសាក ទទួលជ័យយជាគយ៉៉ងអសាចររ អ្់ យពលខ្្្ិបលបាំវ្ា យធឝព ើ ុ ទលន កឹត្ាយោយពាយ៉ម ។ យៅកបុងវ្ាទីខ្្លបាំ លពះអងគគងៀចាំកុង ប យវែុលគ្នម ជាល្ុក្មផូែ៌យោយពួ កលពាែយ ែ៍ ខ្ដលធ្លវប់ លឮោមថាវជជី ។ លុះខ្មអ្េុជយចញវ្ា អងគលពះសាសាថលទងៀចរលីោចាកយចញផុត្ខ្ដនវជជី យៅកាន់ ទិ្ទីកខ្នវងងយី ។ យទ្ោយលបា្្ត្ឝគ្នយនយរង្ហក លុះដល់ ខ្មមា

យពញបូែ៌មី

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យទើបអងគ្យមថចលពះជិនល្ី យ៉ងដល់ យចត្ិយយឈ្លយះបាវាល ។ លទងៀគងៀ្យលមចឥរិយ៉បង លពះទ័យកំែត្់ យលត្កលត្អាល ទត្និ្េ័យ្ត្ឝលគប់ ៗកាល ទូោយនដើណាលលពះធមាយ ។ យពលយោះមារមាបក់ មានចិត្បា ថ ប ចូលយៅទូលលកាបអារាធោ ្ុំឲ្រ្យមថចលពះភគវា ្ពឝ លពះទ័យ៉ចូលនិពាឝន ។ លគ្នយោះលពះមុនីអងគមានយជាគ លទងៀអនុយយ៉គលត្ិះរិះធាន យទើបយ្ថចបានលជាបយោយយញយរញាែ រ ួចលពះអងគមានពុ ទដ ន កា ី ថា ។ ខ្ន៎ ! មារចិត្បា ថ បយោភកំណាច កុកា ំ ន់ ចត្ ិ កា ថ ចយកាងឫ្ា អញដឹងអ្់ យែើ យពី រ ូបា ខ្ត្ងចា្់ លគ្នំលគ្នយសាះ្ូនរយៅ ។ ជាអនិចអ ចំ នតាថ ខ្ត្ងមានទុកក ខ ុង ប រាងយៅ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ខ្លបលបួលជានិចម ច ិននឹងយៅ រ ូបគ្នយនជយលតមវឹមសារយសាះ ។ យ្ថចលតា្់ នឹងមារយល្ចកាលណា លទងៀមានពុ ទដ ន កា ី គួរល្យណាះ ខ្ផឋផ្លថំនឹងសាវ័កទាំងអ្់ ខ្ដលយៅចំយពាះលពះភស្រកាថ ។ ថាខ្នភិកុន ខ ិងអាននធ អនុជបអូនត្ន់ ទាំងអ្់ គ្នប ត្ថាគត្្ូមោក់ ្ង្ហខរ ចូលកាន់ មហានិពាឝនយែើ យ ។ អំយែើ ្ត្យៅ៣ខ្មយទៀត្ ត្ថាគត្យឆវៀត្មិនកយនថើយ ដឹកោំពួក្ត្ឝឲ្រដល់ យលត្ើយ អបកទាំងឡាយយអើយកុរំ ននត្់ ។ លុះដល់ បុែតមីខ្មពិ សាម រាប់ ពីខ្មមា

បីខ្មគត្់

អងគអញត្ថានឹងរំលត្់ កំែត្់ ្ង្ហខរចូលនិពាឝន ។ ចូរអបកទាំងឡាយខ្ជឝយមឝល់មំ លបមូលអារមយែ៍កបុង្ោថន ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បានលុះមគគផលដល់ ្ិវសាទន ជួប្ុមយកេមកានថយ៉៉ងអសាចររ ។ លគ្នយោះភិកុ្ ខ ងឃសាវ័ក បានសាថប់ ឮជាក់ នវូ ពុ ទដ ន កា ី យកើត្ចិត្្ ថ យងឝគលពះសាសាថ ោំគ្នបយសាកាយំ អឹងកង ។ ទួញសាថយធ្លវប់ បានសាថប់ ចាប់ ឱវាទ ធ្លវប់ បងគបា ើ ទលពះចា្់ ចផង ធ្លវប់ ឮមធុរ្សា្ង ពី យរាះកនវងគ្នយនគូយលបៀប ។ ភិកុម ខ វះយំ យសាកយបាកមវួនលបាែ សាថយលពះកេលត្កានថគ្នយន សាថយពី ចរិយ៉ឫករយបៀប សាថយធ្លវប់ យៅយទៀបគ្នល់ បយលមើ ។ មវះសាថយធ្លវប់ យ

ើញលពះភស្រកាថ

សាថយសាថប់ ធម៌អាងេយ៉៉ងលបយ្ើរ លអឫកលអរ ូបរាងដើយែើ រ អ្់ លពះអងគយត្ើបានអបកណា ។ យៅយទ្ន៍ទោ ូ យ នធម៌ពីយរាះ ជើន្ ួ ត្ួអងគលពះសាសាថ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យ៉ងយៅលបកា្លពះសា្ោ យលបា្្ត្ឝយោកាកបុងភពពលត្ ។ ចំខ្ែកអាននធឧបោឌក ឱរាញ័រញាក់ ្ពឝ ែឫទ័យ យយ៉បំយំយសាកសាថយយពកពលក យ្ធើរនិងកេិែកេ័យលបល័យជនយ ។ អាននធទញ ួ យសាយយសាកល្យណាះ អាល័យអាយឡាះទុកយ៉ ខ ៉ ងធងន់ សាថយណា្់ ខ្្នសាថយលពះភគវ័នថ ធ្លវប់ មានគុែធងន់ពន់ លបមាែ ។ លពះអងគជាបងជីដូនមួយ យែើ យលទងៀជាលត្ួយពន្ោថន ធ្លវប់ សាគល់ ្ុមទុកទា ខ ំងប៉ុោយន ធ្លវប់ ទាំងលបទានធម៌បរមត្ទ ។ យសាត្ឯយពលយនះលពះអាននធ អបកយៅមិនទាន់ បានអរែត្ថ ខ្ជវចខ្លកងធម៌អាងេនឹង្ូនរបាត្់ វិោ្ខ្ជចយខ្ជចត្់ សាងត្់ សា្ោ ។ អាននធចល ូ ទូល្ុំអងឝរ ្ូមឲ្របនថលពះ្ង្ហខរ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៧៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ប៉ុខ្នថ្យមថចលពះសាសាថ លទងៀមានពុ ទដ ន កា ី ឃ្លត្់ អាននធ ។ ថាខ្នអាននធត្ថាគត្ កំែត្់ រល ំ ត្់ ្ង្ហខរមនន រ ួចយល្ចយៅយែើ យណាបអូនត្ន់ អបកកុភា ំ ំងភាន់ សាថយយធឝអ ើ ឝី ។ ធមយតា្ង្ហខរពនមនុ្េ្ត្ឝ ខ្ត្ងខ្ត្ឈឺ ថាកត្់ ទាំងលបុ្ល្ី រ ួចចា្់ សាវប់ វញ ិ ជាលបលកត្ី ្ត្ឝកុង ប ភពបីដច ូ ៗគ្នប ។ ភិកុសា ខ វ័កនិងអាននធ ោំគ្នបសាថប់ ទាន់ រត្ ឹ យខ្ជវចផារ នឹកសាថយល្យណាះលពះសាសាថ អួលអន់ ឱរាអ្់ ឥស្រនធីយ៍ ។ លគ្នយោះយោកធ្លត្ុកយលកើកលគប់ រញ្ជ ួយអ្់ ្ពឝ ភពលបងពី ្មុលទត្ូចធំមហាគិរ ី កយលមើក្ពឝ ទីជយ ួ យសាកសាថយ ។ អ្់ យទពអ្ុរយសាែ្សាទន ភវក ឹ ភាវំងវិញ្ញដែញ័រអងគកាយ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ោំគ្នបលជួលយលជើមរនធឺសាយ ត្ក់ ្វុត្យលពាះសាថយលពះជិនល្ី ។ ចំខ្ែកសាវ័កអរែនថ មិនត្ក់ ្វុត្្វន់ភាន់ សាយរត្ី លគ្នន់ ខ្ត្្យងឝគយោយធម៌៣ ថារ ូបលបុ្ល្ីមិនយទៀងទាត្់ ។ ជាទុកយខ សាយភ័យយលចើនចំនន ួ មិនខ្មនជាមវួនខ្ត្ងភាវំងភាវត្់ យពលណាខ្លបលបួលមិនអាចឃ្លត្់ ខ្ត្ងវិោ្លពាត្់ ដច ួ ៗគ្នប ។ តាមភិកុ្ ខ ងឃបុងជ ុ ន ជ ខ្ដលយៅលតាំធន ង ់ យោយរាគ្ន លបឹងចរតាមអងគលពះឈប ះមារ សាថប់ ធម៌យទ្ោត្យរៀងយៅ ៕

(យយ៉ ពាលំ យ្វត្ិ យសា វិោ្ំ បាបុណាត្ិ) (បុគល គ ណាយ្ពគប់ នឹងបុគល គ ពាល បុគល គ យោះខ្ត្ងដល់ នវូ យ្ចកថវី ោ ិ ្)

( ពិ . ក. ច. រ. ; គ. ែ. ្. ភ. ) លត្ងៀរ ូប្យលយ យោកមិន្យតឋ លត្ងៀឯចិត្យថ ងវម ើ

យកជាលបមាែ

ជាដួងវិញ្ញដែ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

រពះពុទក្ ធ ិ ចទ្ច រោយទ្ពលជាក្់ រពះជនម ដើណាលកាលអងគលពះភគវា លទងៀោក់ ជោយយល្ចកាលណា ត្មក្យមថចលពះសាសាថ លទងៀយ្ថចយ៉លតាចាកយចត្ិយ ។ ោមថាបាវាលកាលយោះឯង ្ឝះខ្្ឝងយលបា្្ត្ឝយ៉៉ងឃ្លយត្មយី យ៉ងចូលយៅលកុងយវសាលី យដើមផីបិែឍបាលត្តាមធមយតា ។ ជាមួយភិកុសា ខ វ័ក្ងឃ ជាយលចើនពាន់ អងគយលចើនយលត្ៀបលតា យៅកបុងទីលកុងរាជរោឌ យពលលពឹ ក្ុរយ៉ ិ លត្ជាក់ លបាែ ។ លទងៀទត្យ

ើញលកុងយវសាលី

ខ្ដលលអឥត្អឝីនឹងយលបៀបបាន យពលយោះ្យមថចលពះលទងៀញាែ លទងៀមានពុ ទដ ន កា ី គួរត្ក់ ្វុត្ ។ ជាមួយអាននធឧបោឌក ថាអាននធអបកត្ថាគត្ យ

ើញយវសាលីលអចំែុត្

យលើកយនះយលកាយផុត្បងអ្់យែើ យ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អាននធបានឮលពះពុ ទដ ន ីកា កបុងចិត្យថ ខ្ជវចផាគ្នយនធូរយ្ផើយ ល្យណាះលពះយរៀមមាច្់ លតាែយលត្ើយ ពី យនះយៅយែើ យខ្ជនយ

ើញភ័ស្រកថ ។

ឯលពះពុ ទអ ន ងគ្ករមុនី លទងៀទត្្ពឝ ទីយោយចា្់ ជាក់ យ

ើញយសាភែភាពលអអន័គឃ

យទើបលពះលទងៀលកខែ៍លតា្់ យទៀត្ថា ។ ខ្ន៎ ! ភិកុអ ខ រែនថចូរយមើលមយី លកុងយវសាលីលអអសាចររ លអយលបៀបយ្ធើរនឹងសាទនយទពតា ចត្ុមហារាជិកាខ្ដរ ។ ត្មក្យមថចលពះចមពងេ លទងៀយ៉ងយលបា្្ត្ឝយោយែូ រខ្ែ យៅកាន់ ភែឍលគ្នមតាមពងងខ្ម រដូវក៏ខ្លបចូលគិមាៈ ។ លពះអងគលទងៀយៅលពះអាននធ ជាអនុជត្ន់ ឧបោឌក មកលទងៀលបឹកា្ួរបញ្ញជក់ យរើ្រកទីសាបក់ នឹងនិពាឝន ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អាននធលកាបទូលលពះអងគថា ្ូមលពះសាសាថលទងៀយញយរញាែ គួរយ្ថចយ៉ងយៅបរិនិពាឝន យៅសាទននគរដពទ ។ ទូលដូយចបះរ ួចលពះអាននធ សាយរត្ីមិនភាន់ ភាំងភិត្ភ័យ បងគយើ ្បើថាឝយ្ុំលពះទ័យ ្ូមយជៀ្ឌជយ ័ លទងៀករ ុណា ។ ្ូមយ៉ងយៅនគរលបាំមួយ នគរណាមួយតាមចិោថ យដើមផីបានល្ួលដល់ កិចកា ច រ ដូចលពះយជោឌយ្ថចលជាបជាក់ ។ មួយលកុងរាជលគឹះរដឌបូរ ី ពី រសាវត្ទខ្ី ដនយកា្លវ បីលកុងចមា៉ខ្ដនអងគ បួនខ្ដនវងេយកា្មភី ។ លបាំលកុងសាយកត្ខ្ដនយកា្លវ លបាំមួយតាមយល់ ពារាែ្ី ជាលកុងធំយធងមានយឈ្លយះលផី កបុងរដឌកា្ីរាជ្ីមា ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទីលកុងយ៉៉ងធំ៦យនះ ្ូមលទងៀលត្ិះរិះតាមលបាថាប ជាលកុងយ៉៉ងធំអសាចររ មានរាស្រ្ថលបជាយលចើនកុះករ ។ លគ្នយោះ្យមថចលពះភគវ័នថ លតា្់ នឹងអាននធថាយពញលអ យលពាះលកុងទាំងយោះ្មបវរ មានមនុ្េអ៊ូអរយលចើនពលកលកា្់ ។ ប៉ុខ្នថអាននធអបកចាំសាថប់ ត្ថាគត្លបាប់ ឲ្របានចា្់ លកុងកុ្ិោរាជាលកុងចា្់ មានយឈ្លយះលផីណា្់ លអអន័គឃ ។ ពី យដើមយឈ្លយះកុសាវត្ី យ្ថចមាច្់ ខ្ផនដីជាមហាចលក ោមថាលពះបាទ្ុទ្េនៈ ចមចលកយសាយរាជរលទងៀទ្ពិ ធ ។ មា៉ងយទៀត្នគរកុ្ិោរា មានយទាែអាចាររលបកបឬទន៍ លផីលាញយករយថ៍ ឈ្លយះលបាកដពិ ត្ បាន្ទិត្យៅនិត្រទីយនះផង ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

កាលត្ថាគត្និពាឝនយៅ អាចាររយទាែយៅបានជាចផង អាចខ្ចកលពះធ្លត្ុដល់ កេលត្ផង មិនឲ្រមានែយ ងទា្់ ខ្ទងគ្នប ។ ដូយចបះបានជាត្ថាគត្ នឹងចូលរំលត្់ មននជោយ យៅកបុងទីលកុងកុ្ិោរា ពនមលវរោឌរាជបូរ ី ។ ្មតាមទំនងពី អត្ីត្ អាននធកគ ុំ ត្ ិ ខ្វងគិត្មវី ពី យរឿងនគរធំៗអី យលពាះលកុងយនះលផីយូរណា្់ យែើ យ ។ អាននធបានសាថប់ បនធូលពងវ ខ្លងមាន្ងេ័យអឝីយទៀត្យែើយ ប៉ុខ្នថកុង ប ចិត្ទ ថ ក ុ ម ខ ិនយ្ផើយ ដផិត្លពះលតាែយលត្ើយជិត្និពាឝន ។ យពលយោះ្យមថចលពះភគវ័ត្ ោំអ្់ បរិ្ទ័និមនថធាន ចូលខ្ដនមលវៈតាមលំអាន រ ួចបានយៅដល់ ក្ ុ ិោរា ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លទងៀយ៉ងចូលកាន់ សាលវ័ន លតា្់ យលបើអាននធឲ្រចាត្់ ការ យរៀបអា្នៈយលើ្ិោ យលកាមសាលលពឹ កាទាំងគូផង ។ រ ួចយលបើអាននធឲ្រយរៀបកាយ យកព័ ត្មា ៌ នថាឝយកេលត្ចា្់ ចផង កបុងខ្ដនមលវៈឲ្រលជាបផង ពី លពះបំែងលពះសាសាថ ។ ខ្ដលលទងៀ្ពឝ រាជែឫទ័យ យ៉ងមកអាល្័យកបុងរោឌ យដើមផីរល ំ ត្់ មនន្ង្ហខរ ចូលកាន់ សាទនមហាលពះនិពាឝន ។ អាននធចល ូ ថាឝយដើែឹងថាឝត្់ ដល់ ពួកមលវៈកេលត្ជាលបធ្លន កាលកេលត្ទាំងយោះលជាបព័ ត្មា ៌ ន ្វន់្វុត្វិញ្ញដែភាំងសាយរត្ី ។ ោំគ្នបយសាយយសាកយពញរាជវាំង យភវចភាវំងយលពាះសាថយលពះជិនល្ី អ្់ ទាំងកេលតានិងកេលត្ី យពញកបុងបុរភ ី យ ័ រចល់ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ចំខ្ែកអាននធភាន់ ្ញ្ញដ យឆវឆ្ងវរកគិត្អឝីពុំយល់ យទើបអងគ្យមថចលពះទ្ពល លតា្់ ្ួរហាក់ ឆល ង ់ នឹងអាននធ ។ ្ួរអំពីឥទនិបាទ៤ ខ្ដលមានកបុងមវួនមនុ្េលគប់ លគ្នន់ អាចយធឝអ ើ ឝីៗយោយមិនភាន់ ប៉ុខ្នថអាននធមិនយល់ យសាះ ។ យទើបលពះសាសាថលតា្់ ពនរល់ ឲ្របាត្់ យរឿងឆងល់្ល់ វល ឿ ់ អ្់ រ ួចយែើ យ្យមថចលពះលទងៀយ្ មានមធុរ្ខ្ងវងយោះសា ។ អាននធយអើយអញត្ថាគត្ នឹងចូលរំលត្់ មនន្ង្ហខរ កបុងពងងអង្ហគរយនះយែើ យណា យពលលពះ្ុរយ៉ ិ ជិត្រះមក៍ ។ អាននធបានឮយែើ យយ៉ងយៅ ្យតឋយខ្ជវងទាឝរលពះនគរ យែើ យយសាយយសាកយៅយៅថឧទរ យបាកមវួនយ្ធើរមរែ៍ កេ័យលពះជនយ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យលពាះសាថយល្យណាះលពះសាសាថ ជាមាច្់ សា្ោអងគអរែនថ ចំខ្ែកខ្ជងមវួនមញំអា ុ ននធ មិនទាន់ ្យលមចអរែត្ថ ។ កាលយោះ្យមថចលពះមានយជាគ យៅអាននធមករំយពចថាឝត្់ លទងៀលពះ្រយ្ើរយលចើនយពកកាថត្់ យោយធម៌បរមត្ទនឹងអាននធ ។ ថាអាននធបអូនមានលបាជាញ យចះចាំធម៌អាងេលគប់ ធមយកន ខ ន ជាអបកចយលមើនមិនជិនឆអន់ អបកមានគុែធងន់យលចើនឥត្បី ។ កាលត្ថាគត្និពាឝនយៅ អាននធបអូនយៅជារ្យី យែើ យអំែឹះយៅលត្ឹមខ្មបី នឹងបានផលងយអ ី រែត្ថយហាះ ។ លពះធម៌វន ិ ័យទាំងប៉ុោយន លត្ូវបានទុកោក់ ជាយករយកាះ យៅយលើអាននធចាំទាំងអ្់ រប្់ ឫ្គល់ លពះសា្ោ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៨៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លុះដល់ យពលោងចលពះមានយជាគ លទងៀធ្លវក់ លពះយរាគបកខនិកា ធ យោែិ ត្ែូ រយចញលកែមថាវ សាសាថលទងៀយល្កទឹកខ្ជវំងពលក ។ លតា្់ យលបើអាននធឲ្រដងទឹក អាននធភាវំងភវក ឹ ែួ ្វិ្័យ យៅដងទឹកថាឝយលពះចមពលក ខ្ត្ទឹកពលករកថាវគ្នយន ។ យែត្ុខ្ត្កមយយពៀរពី អត្ីត្ ខ្ដលលពះលទងៀឫទន៍បរយ៉ន យែើ យបងអត្់យគ្នឲ្រយល្កឃ្លវន បានជាទឹកថាវគ្នយនយសាះយែើយ ។ ដផិត្អឝីយពលយោះមានពួ កឈយ ួញ បររយទះជួញឆវងដល់ យលត្ើយ ពន្ធឹងដ៏ធជ ំ ត្ ិ យោះយែើ យ ទឹកលអក់យៅយែើយ្ូមយលបា្លបាែ ។ អាននធមកទូលលពះសាសាថ ថាគ្នយនទឹកថាវលយមយសាយបាន យទើបលពះមុនីលតា្់ ត្បថាកន ថាដងឲ្របានទឹកនឹងថាវ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

អាននធដងទឹកលអក់កមួរ គួរយមភើមយពកពលកថាឝយលពះអងគ យពលយោះទឹកលអក់ខ្លបជាថាវ អងគលពះយចសាថលទងៀយសាយភាវម ។ លពះយរាគកបុងកាយបានធូរល្ន់ ជា្ះយ្ផើយអន់ ឈប់ ធ្លវក់ ឈ្លម រ ួចយែើ យអាននធទលបឹងពាយ៉ម ទាក់ ទាម្ួរកិចកា ច រខ្វងមវី ។ ្យមថច្មភុទអ ន ងគអរែនថ ពនរល់ អាននធ្ពឝ យ្ចកថី នូវការលគប់ លគងបិដកបី ត្ំណាងជិនល្ីខ្ដលនិពាឝន ។ អាននធសាថប់ ផងយសាយយសាកផង សាថយលពះចា្់ ចផងលទងៀយញយរញាែ នឹងរកលគូណាលបដូចគ្នយន មិនគួរនិពាឝនយចាលយសាះយែើយ ៕

ថ្ងៃននះមានខ្ររួយ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

រពះពុទប ធ ណា ត ទ្ំ ហៀបនឹ ងរពះបរិនិាវន ខ្ន៎ ! បអូនអាននធអនុជភាង

ចូលមកអាយរា៉កុក ំ យនថើយ

ត្ថាគត្ជិត្ចូលនិពាឝនយែើ យ

អបកយអើយអបកចូលលបុងចាំសាថប់

លពះធម៌ឬលពះវិន័យណា

ខ្ដលអញត្ថាយទ្ោលបាប់

អាននធចល ូ ចាំទក ុ ជា ខ ចាប់

ជាកផួន្លមាប់ អាននធអបក ។

អំយពើ អ្់ ពីត្ថាគត្យៅ

ធម៌វន ិ ័យយៅមានសារៈ

បានជាសាសាថលអពិទ័គន

ទូោយនអ្់ អបករាល់ រ ូបា ។

លពះធម៌ ៨ មុឺន ៤ ពាន់

លពះធមយកន ខ មា ន នមវឹមសារ

ខ្ដលត្ថាគត្លតា្់ យទ្ោ

នឹងបានជាបាដ៏ចមផង ។

មាបលអាននធអនុជយៅ

អបកយៅយមើលខ្ងសា្ោផង

ដឹកោំពួក្ត្ឝឲ្របានឆវង

រ ួចពី ចែ ំ ងវដថ្ងារ ។

យបើយៅ្ល់ ពួក្ត្ឝខ្ជងយលកាយ

ននធយអើយទុកឲ្រលពះ្ិអាររ

ដឹកោំយទៀត្ចុះណា៎ននធណា៎

ត្ថាគត្រំលត្់ ចល ូ និពាឝន ។

ម៉ាងយទៀត្ភិកុន ខ ិងភិកុន ខ ី

បរិ្័ទណាកថសា ី ថ ប់ ឲ្របាន

ឧបា្ក_្ិកាទាំងប៉ុោយន

មានចិត្យថ សាយះសាយនលបត្ិបត្ថិ ។

លបលពឹ ត្យថ គ្នរពយោយលត្ឹមលត្ូវ

ត្លមូវយៅតាមបទបញត្ថិ

អបកយោះយឈ្លយះថាបានខ្ចងចាត្់

លបត្ិបត្ថប ិ ូជាត្ថាគត្ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ជាការបូជាដ៏ឧត្ថម

បូជាលត្ូវចំយ៉៉ងែយ ត្់ចត្់

គឺការបូជាយោយលបត្ិបត្ថិ

លត្ូវតាមបទពុ យទានវាទ ។

មាបលភិកុទា ខ ំងឡាយកបុងសា្ោ

ចូរផចងប ៀ ញ្ញដកុលំ បមាទ

មំលបឹងពាយ៉មយោយឱហាត្់

្យឹងសាយធ៍ខ្្ឝងរកលបយយ៉ជន៍ មវួន៕

ទដ្ឋ ំ ពន ំ២០១០ ិ ភាពព្រណាំងទូកង ព្រជ្ពណ្ីជាត្ខ្េ ិ ែរ គៅគេត្តឃ្លាង

ិ ា គលើកត្ជ្មាមនុសស ដ្ូចរស់ជាត្ខ្ផែ ចំគណ្ះវជា ិ មគលើក ត្ជ្មាម្ផាគ

ើ។

ទកសមុ ព្ទមានគព្ចីនបរបូ ិ រណ្៍ ឹ

គស្សកទកបាត្់ គស្សកបានគឡើយ ។ ឹ

ក ម្ត្ពុំអាចគធវឲ្យអន ើ

យល ់បនតិចបនតួចព្រគសើរជាងយល ់េុស ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

រពះពររលក្ខ ណ្៍បុ រាណ្ (បទកាកគត្ិ) រ ូបំទក ុ ខំ

ទុកយខ អើយទុកខ្ជ ខ វ ំង

ខ្ជវំងពន់ លបមាែ

ពី ត្ច ូ ដល់ ធំ

ទុកង ខ ក ើ ុង ប លបាែ

ទុកឥ ខ ត្លសាកលសានថ

ទុកដ ខ ល់ មវួនកេ័យ ។ អនិចព ចំ ុំ ្ទិត្

ពុំ យងរយៅនិត្រ

យឺ នយូ រយែើយពន

សាវប់ យៅជាយខ្ជយច

អយសាច៍យពកពលក

ឆអង ឹ សាច់ ្រព្

ជាលពះធរែី ។ អនតាថ្ូនរយសាះ

្ូនររ ូប្ូនរយឈ្លយះ ្ូនរ្ពឝ ្ញ្ដី

្ូនរយ្្កាថ-

ធិការយសាភី

្ូនរពន់ ភគិនី

មា្លបាក់ អនថរាយ ។ ដូយចបះគួរគិត្

គួររកាចិត្ថ

មឹងឆ្ងប់ រសាយ

ចិត្្ ថ វូត្អន់ យទាន

ដូចកូននឹងមាថយ

មឹងឆ្ងប់ រសាយ

មឹងបាត្់ យៅយហាង ។ ្ត្ឝកុង ប ពលត្យភទ

យកាោយកើត្យែត្ុ

ពលត្ភូមិភពផង

ពុំ បានដឹងបុែរ

ដឹងគុែត្ប្បង

លុះខ្ត្រំលង

្ុញ្ដកាលយៅឆ្ងងយ ។ យកើត្កាលយកើត្ឯក

លពះពុ ទលន ពះបយចចក

លពះ្ងឃពលោយ

លពះលតា្់ មួយអងគ

ល្ងៀ្ត្ឝទាំងឡាយ ភទធកាលយូ រឆ្ងងយ លពះលតា្់ ពីរអងគ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ធរែី កាលយោះ

លពះលតា្់ ចយំ ពាះ

លត្ឹមពលត្បីអងគ

លត្ចះរ្យី

ភវពឺ លកលត្ចងៀ

លពះទ័យមកល្ងៀ

្ពឝ ្ត្ឝ្មាចយ ។ សា្ោកាលយោះ ពិ យ្្ឥត្យមាះ

លបយ្ើរពលោយ

លពះលតា្់ ៤អងគ

យលបា្្ត្ឝទាំងឡាយ

លត្ចងៀយឆើត្ឆ្ងយ

យោយពុ ទសា ន ្ោ ។ ភទធកាលយនះមាន

លពះពុ ទលន ទងៀញាែ

លបាំអងគយ៉លតា

លពះោមពងវថាវ

លបពពយសាភា

មានលពះសា្ោ

ទីពទរាល់ អងគ ។ លពះកកកុ្យទាន

យដើមយលច្ជាយពា_ ធិលពឹ កេមភ្់មភង ៀ

ឆពែតរងេី

រ្យីលពះអងគ

លពះជនយយ្ថចគងៀ

បួនមុឺនវ្ា ។ លពះយកាោគមយោ

យដើមោឝជាយពា_

ធិលពឹ កេសាខ្ជ

ឆពែតរងេី

រ្យីលជះថាវ

លពះជនយសាសាថ

បីមុឺនឆ្ងបំគត្់ ។ លពះក្េយបា

យដើមពលជជាយពា_

ធិលពឹ កេបរិ្ុទន

ឆពែតរងេី

រ្យីលពះពុ ទន

លពះជនយកែ ំ ត្់

ពី រមុឺនវ្ា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះ្មែយគ្នត្ម លតា្់ ជាបឋម

បរមសាសាថ

ផុ្រ័ត្ប ប លវ័ង ក

យ្ថចគងៀផ្លចញ់មារ

ទីន័ងយពលជថាវ លពះអងគឥត្ភវក ឹ ។

យងកង ើ ទ្បារមី

ឆពឝ ែតរងេី

យលកាមយពាធិលពឹ កេ

ោងលពះធរែី

យទវីសាចទឹក

ពលបីអធិក

ចាញ់លពះសាសាថ ។ សា្ោលបាំពាន់

លពះជនយភគវ័នថ

ខ្ប៉ត្្ិបវ្ា

យ្ថចចូលនិពាឝន

ទុកលពះសា្ោ

យលបា្អ្់ យទវតា

មនុ្េ្ត្ឝទាំងឡាយ ។ លពះ្ិអាររយមលត្ី

យពាធិ្ត្ឝពងវ

នឹងលតា្់ ជាយលកាយ យោយពុ ទទ ន ំោយ

រ្យីឆ្ងឆ្ងយ លពះជនយខ្វងឆ្ងងយ

៨ មុឺនវ្ា ។ យដើមមធឹងជាយពា_

ធិលពឹ កេយ្ោឌ

ខ្មកមានខ្ផវផ្លក

ប៉ុនកងៀរាជរង

ទំែំរ ុកាខ

លំអងបុបាព

រ ុះយរាយយោយមរល់ ។ ធំកន វិ លកអូបោយ

កវន ិ ខ្កវបមចរខ្ជចយ

ផាយរោត្់ ដល់

ទិ្ទីទាំងដប់

អបអ្់ មែឍល

ទឝីបទាំង្កល

ដល់ យៅ្ួគោ ៌ យ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ភទធកាលលបាកដ

យកើត្្ំយៅរ័ត្ប

ទាំងលបាំយលពាងលពាយ

យភលតាបួនយបើក

ឆវងជលសាសាយ

យៅដល់ យលត្ើយោយ

ឥត្ភវក ឹ វាយយ៉ ។ ទយនធងទោធំ

លយលលោំ

យលឿនយលើអាប

្មុលទធំយធង

ខ្បកខ្ផេងសាគយរា

ោគមករលត្ីយពា

ពា្យពញយលត្ៀបលតា ។ ផចុក្ត្ឝឥត្ត្ិច

យោយពុ ទក ន ច ិ ច

្ល់ ខ្្ន្ំមា

យភលតារ័ត្ដ ប ល់

ងបល់ខ្កវរត្ោ

្ូររកាថនថយរកាខ

យលពាងលពាយរ្យី ។ យឈ្លយះបឹងខ្កវឯក

លពះពុ ទលន ពះបយចចក

លពះ្ងឃ្ំមរ័យ *

បឹងខ្កវ្យលមច

យទើបយ្ថចអាល័យ

បឹងខ្កវលបពព

( )

ឥត្អឝីផម ធឹ ដល់ ។ បឹងខ្កវធំយធង

ឮ្ូរ្័ពធយភវង

យលឝើយខ្លឝង្កល

្ុមពលកខ្លង្ុម

ឥត្ទុកម ខ កដល់

លពះពុ ទយន លចើន្ល់

ខ្ត្ងោំ្ត្ឝយៅ ។ យឈ្លយះ្ត្ថយពាជឈងគ ខ្កវកងវិលរាំង

លបាំពីរជាន់ យៅ

រកាបឹងខ្កវ

យលពាងលពាយឥត្យៅ

ខ្កវភវ្ ឺ យៅន ភវខ្ឺ រងភវឺពលក ។

(*) ពាកយ “សំ ខ្យ័យ” ននះ ម្បតែលជាពាកយពី បុរាណ ឬភាាតដលនម្បើ នៅកមព ុជានម្ោម មិ នមាននៅ កន ុងវចនានុ ម្កម។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បឹងខ្កវអត្ិយរក

្ុមលន់ ពន់ យពក

ពុំ ខ្ដលកេិែកេ័យ

រ ូរ្រ ូបយរៀង

ទាត្់ យទៀងលបពព

រ ូបដូចខ្កវពងវ

ភវយឺ ផវកពលោយ ។ លពះយមរាជអរ

លពះកាលឲ្រពរ

ដល់ ្ត្ឝទាំងឡាយ

សាងរ ូបកខនបា ន ន

រ ួចលបាែយៅឆ្ងងយ

កុខ្ជ ំ នយៅអាយ

ល្ុកយនះ្ឹងយភវង ើ ។ លពែយ យសាែសា

ទាំងឆកាមា

ជមភូទីប ឝ យយើ ង

អ្់ ផលគ្នយនយៅ

ចុះយៅរកយភវើង

យូ រអ្់ កមយយែើង

មកជាមនុ្ា ។ វិលសាវប់ វល ិ យកើត្

យយ៉នយកកំយែើ ត្ រាប់ ជាត្ិ្ំមា

កបុងភពខ្ផនដី

ជមភូទីប ឝ បា

លងៀកុង ប ត្ណា ា

ធយល ិ យធយចអលបិយ ។ លពះលតា្់ ៤អងគ

មវួនយៅអនវង ៀ

ពុំ យល់ រ្យី

គួរចិត្គ ថ រួ សាថយ

ឆងល់ឆ្ងងយយ្ចកថី

យកើត្កបុងយោកីយ៍

ទាន់ ខ្ត្សា្ោ ។ លពះពុ ទមា ន នបុែរ

លទលទងៀលពះគុែ

ទុកយលើ្ិរសា

្ពឝ ពងង្ង្ហឝត្

យលើកលពះបាទា

ត្មកល់ទក ុ ោ

យលើត្ផូង្ពឝ ពងង ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៨


កម្មងធម៌ បទ

កបុងចិត្លថ ជះថាវ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ដូចដួង្ុរយ៉ ិ

ដល់ កេ័យមវួនយសាយះ ចិត្យថ ផ្លវះយៅមយី

យលពាងលពាយរ្យី កាន់ សាទនពិ ្ី

ពិ យ្្្ួគ្ន៌ ។ ឲ្រមំយរៀនចិត្ថ

យចះរិះគន់ គត្ ិ

ចិត្យថ ៅលត្ងៀណា

ចិត្ប ថ ុែរចិត្បា ថ ប

ចិត្រា ថ បចិត្ថា ថ វ

ចិត្ផ ថ ងយមេោយផា

ចិត្យថ លសាតាផល ។ ចិត្ម ថ ួយយសាភ័ែ

ខ្បកបានមួយពាន់

លបាំរយយសាត្្ល់

គឺត្ក ួ យិ ល្

មិនយចះ្កប់្កល់

ឲ្រយភវចកុ្ល

សាងបុែរ្មាមរ ។ អបកលបាជញសាគល់ ចត្ ិ ថ ចូលមក្ែឌិត្

ដូចផ្លកបទុមា

ជាឯកចិត្ថ

លបាំបួនយៅោ

ពុំ យភវចយចញទាឝរ មូលមួយមែឍល ។

ចិត្ជា ថ លត្ចងៀ

លត្ចះយពញវងៀ

អាណាលបាែយល់

វាយយ៉យដើរយឈឝ ង

ធូរឥត្កងឝល់

ចិត្ម ថ ូលមកងកល់

យទើបបានអរែំ ។ មនុ្េខ្្នពាន់ យកាដិ ចិត្យថ មមឹ ងយឆ្ងត្

យមាបមបះខ្ជវខ្ជវំ

មវះដល់ យទៀបសាវប់

យមបាលយភើចឆ្ងំង

យទើបរកលពះអរែំ ចងលបាំលបការ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ១៩៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

កាលរ្់ ពុំគត្ ិ

យរៀនធម៌លបលពឹ ត្ថ

ពឹ ងពាក់ អាតាយ

លុះបាត្់ សាយរត្ី

ដល់ កេ័យជោយ

ឲ្រយោកភាវោ

ជូនដើយែើ រយៅ ។ រ ូបសាវប់ យៅអាយ

ចិត្ច ថ ះុ យៅឆ្ងងយ

យកើត្កាយរ្់ យៅ

សាទននរក្ុឹងយភវើង

យឆះយែើង្យៅន

យរាលមវួនលបាែយលអ

រងទុកយខ វទោ ។ លុះយូ រពន់ យពក

បាបខ្ជវំងអយនក

អននថ្ំមា

មវួនលចាល្ុឹងយភវង ើ

យឆះយែើងយខ្ជវចផា

ខ្ល្កយំ យកាោ_

ែលជានិចយច ៅ ។ គិត្យែើ យគួរខ្ជវច

គួររកអបកលបាជញ

មួយមកលបយៅ

ឲ្រដឹងលពះធម៌

្មាយលជាលយលៅ

កាលមវួននឹងយៅ

យទើបបានអរែំ ។ យធឝប ើ ុែរមួយពាន់

បុែរជួយមិនទាន់

បាបយោះវាខ្ជវំង

យមបាលលបចាំ

ចាប់ ចត្ ិ យថ ភើចផ្លំង

ចងចិត្រថ ង ឹ គ្នំង

ោំយៅលពយងើយ ។ សាថប់ យែើ យគួរខ្ជវច ឆ្ងប់ រកអបកលបាជញ កុអា ំ ងយ្្័កថិ

ចិត្ក ថ យុំ ភវចយែើយ

មា្លបាក់ អបកយកើយ យរៀនយកឲ្រយែើ យ ខ្លកងបាពុំ បាន ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

តាមយោយ្ំណាង ភ័ពឝយលពងបានសាង យទើបនឹងភាញក់ លបាែ ចិត្ថា ថ វ លត្ចះ

ល្ែះវិញ្ញដែ

ចិត្អ ថ បកយល្កឃ្លវន

ពិ ត្ពុំ និលទា។ យបើយប់ សាទនសាងត្់

អងគុយលបត្ិបត្ថិ

ផចងច ៀ ត្ ិ ភា ថ វោ

នឹកខ្ត្ធម៌ពងវ

លបពពលជះថាវ

ចូលមំឧ្ាែ៍

យូ របនថិចយៅ ។ នឹកថាឥស្រោធ

អ្់ ទាំងយទវតា

រ ូបលអឥត្យៅ

បានពិ មានរ័ត្ប

្ទិត្យៅលចាលយលអ

ល្ី្ួគគ្ន ៌ ល់ យៅឝ

រាប់ ខ្្ន្ែ្ា ។ នឹកថាមហាកេលត្

មានឫទនិ្កថិ

្ត្ថរត្ ័ ខ្ប កវថាវ

ល្ីយទពអបេរ

បវរកញ្ញដ

ល្ីរត្ ័ ឧ ប ត្ថរា

មកជាមយែ្ី ។ ចិត្ន ថ ឹកភវក ឹ អរ

ចិត្ទ ថ ន់ សាទរ

ទូោយែឫទ័យ

ងងុយក៏បាត្់

អរកាថត្់ យពកពលក

ភាវោលពះពលត្

រត្ប្រែគមន៍ ។ យបើបានធម៌យែើ យ

ចិត្ក ថ ខ្ជ ុំ វ ចយែើយ

្មផត្ថឥ ិ នធលពែយ

្មផត្ថម ិ ហាចលក

្ិទិ្ ន កថឧ ិ ត្ថម

បានយែើ យឲ្រមំ

្នេំត្យៅ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យក្ងឃជាញាត្ិ

កុឲ្ ំ រចិត្ឃ្ល ថ វ ត្

ឲ្រចិត្ន ថ ឹងយៅ

រកាលពះពលត្

បិដកកបុងយលៅ

យែើ យយោកលបយៅ

តាមធមយលកឹត្ា ។ លពះធម៌យ្ដឌើ

យលពាះជាកមាវំង

ដឹងយោយលបាជាញ

បចចុបផនបយនះបាន

ដល់ សាទន្ួគ្ន៌

ទាន់ លពះ្ិអាររ

កបុងលគ្នយលកាយពន ។ យមបាលទាំងបួន

ខ្ដលយៅកបុងមវួន

លបចាំ្ពឝ ពងង

ចាប់ ចត្ ិ ព ថ ុំ បាន

្ឹងខ្ជនអរពលក

អរឲ្រពរពងវ

ដល់ អបកយោះណា ។ កាល្ត្ឝអ្់ កមយ

លពះយមរាជផ្លថំ

យោយចិត្យថ មតាថ

អ្់ ចត្ ិ ក ថ មា ុ រី

កេលត្ីកេលតា

បានរ ួចទុកាខ

ពី នរកោយ ។ យែើ យឲ្រចិត្ក ថ ានថ

រកយរៀនឲ្របាន

បិដកកបុងកាយ

យទើបអ្់ បាបផង

ចំែងរសាយ

រ ួចរ ូប្បាយ

ផុត្ទុករា ខ ល់ គ្នប ។ ចិត្្ ថ ត្ឝអ្់ កមយ

អរនឹងបណា ថ ំ

ឱវាទយោះណា

លីោមកយកើត្

ទាន់ លពះសា្ោ

លពះយមរាជា

ផ្លថំឲ្រយធឝប ើ ុែរ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឲ្រចិត្ច ថ ងចាំ

កុយំ ភវចបណា ថ ំ

រំឭកលពះគុែ

កុឲ្ ំ រចិត្ភា ថ វ ត្់

វិញ្ញដែពី បុែរ

យទើបបាអ្់ ជនយ

បានសាទន្ួគ្ន៌ ។ អ្់ យែើ យយៅនិត្រ បុែរយលពងមក្ទិត្ ឲ្រចិត្លថ ជះថាវ ពុំ សាថយជីវត្ ិ

លកយមថចកថណា ី

ខ្លងខ្ត្អាតាយ

បានលពះធម៌ពងវ ។ យបើមានជីវត្ ិ

រ្់ ឆ្ងងយខ្មនពិ ត្

រាប់ ជាត្ិអ្ំយមយរ

ខ្ត្ងយកើត្រវល់

អំពល់ យពកពលក

យឈ្លយះមវួនយៅភ័យ

លពះកាលកាឡា។ ងកយុំ ងកង ើ ឫទនី

យរែ៍ ពលយ្នី

្ល់ ខ្្ន្ែ្ា

បញ្ជី សាវប់ មក

យយ៉នយកអាតាយ

ឥត្អបកឯណា

លបខ្កកយៅបាន ។ យទាះបីមហាចលក

ឥនធលពែយ យមយកេ ពិ ភពោគសាទន

មចីរ ូបកខយោន

ទុកយូ រយៅបាន

រាប់ ឆ្ងបំយកាដិោន

ែយឺ នខ្្នអ្ំយមយរ ។ នឹងមានអាជាញ

លពះកាលកាឡា

មកយត្ឿន្ពឝ ពងង

ពុំ ដង ឹ កំែត្់

លបាកដនឹងកេ័យ

្ពឝ រ ូបទីពទ

្ឹងសាវប់ ដច ូ គ្នប ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

រ ូបកខនជា ន មវួន

មានទាឝរលបាំបួន

វាយយ៉រកា

បឋវីអាយបា

យត្យជាចតាឝ

បួនជួយរកា

រ ូបរ្់ ្ពឝ ពងង ។ ចិត្យថ ចញយចាលយៅ រ ូបកខន្ ន ល់ យៅ

ដូចអ្់ វ្ ី ័យ

អា្ូររ ូបយពក

លពះកាលយលកាធពលក

ចិត្ខ្ថ បកទីពទ ោំយៅត្ិរចាឆន ។

យលពាះចិត្ឥ ថ ត្បុែរ ពុំ សាគល់ យទា្គុែ ពាលកាចសាមានរ មចីរ ូបកខនម ន ក

ទុកយៅយូ របាន

រាប់ ឆ្ងបំយកាដិោន

ែយឺ នខ្្នអ្ំយមយរ ។ ចិត្ម ថ ឹងរឹងរ ូ្

អញយធឝលើ បទូ្ថ

រ ូបមឹង្ពឝ ពងង

ចងបញ្ច កយខ ោន

មឹងយវទោពលក

ចងអ្់ ្រព្

ទាំងសាម្ិប្ង ។ ឲ្រមឹងងងូរខ្ជវំង

ឲ្រអ្់ កមាវំង អត្់ អាហារផង

ធ្លត្ុយភវង ើ យៅថលន់

យពកពន់ កនវង

យមបាលលពួត្ចង

ចិត្ម ថ ឹងភាន់ ភាំង ។ អជឃត្ថក ិ ទាន

អងគយពាធិញាែ

មួយខ្្នបានមួយ ជាលត្ួយអរែំ

ចិត្យថ កវៀវកាវខ្ជវំង យលបា្្ត្ឝទទា ូ ំង

ខ្្នចលកវាឡា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លបុ្លបាជញគត្ ិ យល់ ពុំ ឲ្រអំពល់

កបុង្ងារា

មវបខ្ជវចឫទនី

អាចឲ្រមកទារ

លពះកាលកាឡា រ ូបកខន្ ន ពឝ ពងង ។

យលកាយលពះនិពាឝន

្ករាជកនវងបាន

មួយរយពមម_

ឆ្ងបំយទើបយកើត្កេលត្

មានឫទន៍បារមី

ចុលវចលកចលកី

ធមយយសាករាជា ។ យលើកលពះធ្លត្ុ ថាកន

អរែនថយហាះធាន

យលចើនពលកយលត្ៀបលតា

យលបើលពះមែិ នធយត្ទរ

យៅយកាះលង្ហក

នឹងអរែោថ

លបាំរយលពះអងគ ។ យលបា្យមថចលង្ហក

យទវានំរាជា

លជះថាវយសាយះលត្ងៀ

ទាំងអគគជាយ៉

ល្ីល្ឹង្ហគរផង

យែើ យបួ្ជា្ងឃ

ទាំងមុឺនទាំងពាន់ ។ លបាំរយឆ្ងបំបាវយ

យកើត្កេលត្ពែតរាយ មិលិនយធ សាភ័ែ

មានលបាជាញឆ្ងវ្់

រែ័ ្រ ួ្រាន់

ដូចកលជវ័ន

្ុវែតរាជែងេ ។ ្ួរអរែោថ

យលចើនជាង្ែ្ា ្ឹងទ័លលគប់ អងគ

រត្់ យៅយៅពលព

ខ្ជវចបារមីលទងៀ

ពុំ មានលពះ្ងឃ

ណាយឆវយ ើ បញ្ញា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្យមថចយកា្ីយ

លជាប្ពឝ យ្ចកថី

យៅត្ុ្ិតា

អយញ្ចើ ញយទវបុលត្

ចរុត្មកជា

ោគយ្នលបាជាញ

ផ្លចញ់លកុងមិលិនធ ។ យងកង ើ លពះសា្ោ

លពះអរែោថ

ឥស្រោធភូមិនធ

វិលវឹងមកសាទន

ទាំងយ្ថចមិលិនធ

យោយលពះនរិនធ

សា្ោយងកង ើ ពលក ។ ្ករាជកនវង

លបាំបីរយផង

យកើត្យ្ថចអភ័យ_

ទុដគ្ន ឌ មិនី

មានឫទនីពលក

ផ្លចញ់អនរត្ិរយ ិទ

អនថរធ្លនខ្ជយំង ។ ឆវងពាន់ វ្ា

្ូនរត្ួអកខរា

្ូនរ្ត្ថយពាជឃងគ

ធម៌លបាំបីមុឺន

៤ពាន់ កផួនលកាំង

មានខ្ត្យៅល័_

ង្ហកទឝីបយោះណា ។ យឃ្ល្័កយទវបុលត្

ឥនធឲ្រចរុត្

ចុះចាក្ួគ្ន៌

ខ្លបលពះធម៌ពងវ

្ីែែភាសា

មកពី លង្ហក

ជាពាករបាលី។ យទពយឃ្ល្័ករា៉ប់

សាថប់ លពះឥនធលបាប់

លជាប្ពឝ យ្ចកថី

ោល្ីអបេរ

បវរលបិមលបិយ៍

ចុះចាកមកមយី

ចាប់ បដិ្ននិ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លត្កូលលពាែយ ែ៍ពងវ ទ្មា្លបពព

ចាកយចញអំពី

ឧទរមាតា

លពះវរជននី

ពងវថាវយសាភី បិតាអរពលក ។

លប្ូត្ចា ិ កគភ៌

ធំយរៀនអកេរ

បួ្យែនភិកុពខ ងវ

យរៀនអ្់ គមភីរ

លពះបិដកពលក

យចះចាំលបពព

បិដកកបុងយលៅ ។ លពះអរែោថ

ជាលគូឧបជាយ៍

យោកខ្ត្ងលបយៅ

លពះពុ ទយន ឃ្លសា

លបាជាញលជាលយលៅ

លគូអ្់ លបយៅ

ឈប់ យ្ងៀមលពយងើយ ។ លពះពុ ទយន ឃ្លសា

នឹកកបុងចិោថ

ថាលគូអញយអើយ

អ្់ ធម៌ប៉ុយែតះ

បួ្យចះយៅយែើយ

យទើបយោកកយនថើយ

ពុំ ្ង្ូពម៉ ។ អរែនថលជាបថា

លពះពុ ទយន ឃ្លសា

យដៀលលគូឯងពន

លត្ូវោក់ ទែឍកមយ

យទើបរ ួចយទា្ពពរ៍

ចមវងលពះពលត្

បិដកលង្ហក ។ យលកាយមែិ នធយត្ទរ

យោកបានយៅខ្លប

គមភីរដីកា

លពះពលត្បិដក

្ីែែភាសា

រ ួចយទា្អាតាយ

យដៀលលគូយោះពន ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះពុ ទយន ឃ្លសា

ទូលត្បដីកា

កុលំ ពួយលពះទ័យ

ទទួលយៅខ្លប

អ្់ លពះធម៌ពងវ

ខ្ដលមុ្វិន័យ

មញំ្ ុ ូមយទាសា ។ អបកោចុះយៅ

្ទិត្យលើ្ំយៅ

អ្់ ឈយួញយលត្ៀបលតា

យបើកយកាថងយៅដល់

ជលសាគរា

យៅថដល់ ឥស្រោធ

ោគ្នយទវតា ។ ជួយយោ្ំយៅ

ឲ្រលូនយលឿនយៅ

កណា ថ ល្មុលទ

ជល្័យធំយធង

ខ្បកខ្ផេង្្ុទន

រយ្ៀលអ្ថងត្ គ

លបាំពីរទិវា ។ យពាធិទត្ទយត្ទរ

វិលមកពី ខ្លប

្ីែលង្ហក

កណា ថ ល្មុលទ

ជួបពុ ទយន ឃ្លសា

លបយគនខ្ដកចារ

ល្ម៉រឥនធថាឝយ ។ លុះយោកយៅដល់

យកាះលង្ហកយល់

ជលធីទោ ូ យ

្ំយៅ្ែ្ា

យភលតាយរៀងរាយ

កំខ្ពងខ្វងឆ្ងងយ

ផវូវធ្លវខ្ជឝត្់ ខ្មឝង ។ រាយយៅតាប់ តាន់

លបសាទវាំងខ្ជន់

មុមោច់ លត្ខ្ែងខ្កង

មានភបព ំ ុ ទបា ន ទ

លត្ោច់ ខ្បកខ្ផេង

លត្ដួចយលើ្ខ្លង

ភបផ ំ ងទាំងឡាយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ចងកូមខ្កវយៅ

ភវយឺ ផវក្យៅន

លត្ចងៀពែតរាយ

ឆពែតរងេី

រ្យីយលពាងលពាយ

មនុ្េយល់ លកាបថាឝយ

បងគរើ ្យី ។ លពះពុ ទយន ឃ្លសា

្ទិត្យៅលង្ហក

ចារខ្លបខ្មបី

ចប់ អ្់ បិដក

គមភីរបាលី

ទាំងធម៌វន ិ ័យ

លបាំបីែឺ យ នបួនពាន់ ។ រ ួចយទើបយទ្ោ

យលបា្យ្ថចលង្ហក

លបុ្ល្ីសាថប់ យលចើន រាប់ មុឺនរាប់ ពាន់

លបយ្ើរយសាភ័ែ យទវតាខ្ជបប់ ខ្ជបន់

សាថប់ លពះធម៌ពងវ ។ មា្លបាក់ ខ្កវកង

យមៀនខ្លពលពំ ផង

បូជាយលចើនពលក

អ្់ អបកយភលតា

ខ្ចកគ្នបទីពទ

អរឲ្រពរជ័យ

ពុ ទយន ឃ្លសា ។ ោចុះ្ំយៅ

យបើកយកាថងវិលយៅ

យទើបអ្់ យទពាថ

ជួយជូនមកដល់

មែឍលនគរា

្ទិត្វត្ថលង្ហក

ទយនវបួនមុម ។ លពះយកត្ុមាោ

លពះទ័យ្ទាន

ថាឝយលបាងគមួយទុក

ជាវត្ថសាអងសាអត្

លបាសាទសានថ្ុម

ទូោយល្ែុក

លពះពុ ទយន ឃ្លសា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២០៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ោក់ ថាមានបុែរ

ខ្លបពាករ្ិងុន ា

ជាពាករយមមរា

លបាំបីមុឺនបួនពាន់

ធមយកោ ខ ន

ខ្លបបានមកជា

ពាករយយើ ងយនះណា ។ សា្ោយងកង ើ ថាកន

ពុ ទ្ ន ករាជបាន

បួនពាន់ វ្ា

អបកបុែរ៤អងគ

ពាលពងេលបាជាញ

យលើកលពះសា្ោ

ងកល់យងវង ើ ឫទនី ។ ធមាយយសាករាជា

ោគយ្នលបាជាញ

អភ័យទុដគ្ន ឌ មិនី

លពះពុ ទយន ឃ្លសា

លបាជាញយសាភី

ខ្លបអ្់ គមភីរ

ពលត្បិដកបាន ។ ពុ ទ្ ន ករាជ្ាន

លុះដល់ ពីរពាន់

អបកបុែរមកយលើក សា្ោយងកង ើ ថាកន

លបាំរយឆ្ងបំមាន អសាចររយៅមាន

ឆ្ងបំរកាឯក្័ក ។ មានមគគ្ញ្ដី

យកាោយកាលី

ឥត្ទី្មាបក់

បារមីយៅពលព

កេិែកេ័យឥត្អាក់ ទនធឹងរកអបក បុែរបារមីតា ។

្ករាជពី រពាន់ បាន លបាំមួយរយមាន

ភ័យមួយយូ រយ៉រ

ឯមុមយៅយែើយ

ចាំចត្ ិ ភា ថ វោ

ឲ្រយោករាល់ គ្នប កុយំ ៅលពយងើយ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

រំពឹង្ករាជ

មានភ័យគួរខ្ជវច

កុយំ ធឝក ើ យនថើយ

ឆ្ងបំករុ ឯក្័ក

អបកនឹងដឹងយែើ យ

ចាំងមិនខ្លងយែើយ

យកើត្អសាចររពលក ។ យរាងជួរលបាំបីដែថប់ ឆ្ងបំយៅលប្ពឝ

ជួបគ្នបវិញពន

ឆ្ងបំវកវិលមក

មនុ្េផងលកា្់ ពលក

រកគ្នបពី ពលព

ថាឝយមវួនមហាកេលត្ ។ ្ករាជពី លបាំប_ី

រយខ្ប៉ត្្ិបពន

យោះឲ្រលបយ័ ត្ប

រំពឹងធម៌ពងវ

លបពពបរមត្ទ

លពះធម៌្ែឌិត្

ផវូវលពះនិពាឝន ។ ឯអ្់ អាជាញ

លពះកាលកាឡា

្ល់ ខ្្នយកាដិោន

ខ្ដលមក្ពឝ ពងង

លបចាំលគប់ លបាែ

ដល់ មវួនពុំ ខ្ជន

ដប់ បីវ្ា ។ ឲ្ររកមគគបួន

លបយ័ ត្្ ប ពឝ មវួន

ឆ្ងបំយរាងចតាឝ_

្័កត្យរៀងយៅ

ឆ្ងបំវករកា

ចកុរយទើបជា

បរិបូរបុែរយល្ច ។ សាធុជនផង

ចូរអបកសាថប់ យហាង

ដើយែើ រពុ ទ្ ន លកាជ

យទាះល្ីយទាះលបុ្

ឲ្រមានចិត្ខ្ជ ថ វច

សាថប់ ពុទ្ ន ករាជ

ចិត្ក ថ យុំ ភវចណា ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឲ្រគិត្ជញ្ជឹ ង

យែើ យឲ្ររំពឹង

្ពឝ ទិនទិវា

ជាមវួនអញយអើយ

លពះកាលកាឡា

យត្ឿនលគប់ យវោ

ទាំងយប់ ទាំងពងង ។ កុឲ្ ំ រយោយភា

កុឲ្ ំ រយទាយសា

យមាយហាយែើយពន

កុល ំ ួចភរិយ៉

កូនយគដពទ

លត្ូវកាន់ វន ិ ័យ

កុភ ំ យ ័ យែើយយហាង ។ ដល់ កែ ំ ត្់ ចាត្់

នឹងបាន្មផត្ថិ

្ិទិ្ ន កថ៍ផង

មា្លបាក់ បរិបូរ

ពិ ទរូ ររត្ប័យហាង

ត្ផូង្ូររកានថផង

បទុមរាគរត្ប័ ។ ្មភត្់យកាយ្យរ

ល្ូវយភាជែសាលី

ផុ្ផុលកំែត្់

ទិ្ទាំងលបាំបី

បារមីលពះពុ ទន

យោយបុែរផគងផ ៀ ត្ គ ់

មកយលើសា្ោ ។ លពះពុ ទមា ន នបុែរ

យត្ជលពះគុែ

លពះអងគខ្ត្ងយលបា្ ទាំងភព្ួគ្ន៌

ទុកយលើ្ិរសា យសាែ្លពហាយ

ជមភូទីប ឝ ពន ។ លពះអងគគងៀយៅ

លពះរ ូបឥត្យៅ

លជាប្ត្ឝយោយញាែ ្ត្ឝមាននិ្េ័យ

លអល្្់ លបពព ជាពុ ទយន វយនយរ

មនុ្េ្ួគោ ៌ យ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះពុ ទជា ន មាច្់

មាន្មាមរណា្់

រ្យីឆ្ងឆ្ងយ

ផាយដូចលតា

រ ុកាខវលវិវាយ

យលបា្្ត្ឝ្មាចយ

្បាយសានថ្ុម ។ យោយយត្ជញាែយញយរ

លពះអមាច្់ ពងវ

នីរភ័យនីរទុកខ

បចចុបផនបយនះពន

លបពពបាន្ុម

ពី យនះយៅមុម

ដល់ និពាឝនយហាង ៕

វត្តពិទូគឃ្លសរងស ី ទព្កុ ី ងម្ព្ពកឫសស ី គេត្តម្ព្ពកឫសស ី

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ធមមសទ្ងវគបុ រាណ្ (បទកាកគត្ិ) ឱ! អងគអនិចាច

ដូចលពះធម៌ថា

រីរ ូបទាំងឡាយ

សាវប់ យៅជាយខ្ជយច

អយសាច៍កុង ប កាយ

យគយដើរយចៀ្ឆ្ងងយ

ថារ ូបចពលង ។ ឱ! អនិចាចកាយ

រីរ ូបរោយ

លុះសាវប់ បីពងង

យោែិ ត្លុះយែើ ប

ខ្្ផយ្ផើមយពកពលក អលមាមយជើងពដ លកយញងលកញាង ។

យមើលយធយញ្្ុះ

យមើលរននលចមុះ

យែើ មទាំង្ងខ្ជង

មមយលៀនអណា ថ ត្

ពុំ សាអត្រ ូបរាង

្ក់ រង ឹ លកញាង

លកញឺត្យដកដី ។ រី្ត្ឝ្ុនខ្ជ

ចចកសាឝនខ្ជវ

ោំគ្នបមកឆី

ជខ្ញ្ជ ងសាច់ យខ្ជយច

ោច់ យោចយោយដី

ខ្ដលយៅកបុងពលព

្យសានសាទនសាងត្់ ។ ឆអង ឹ សាច់ ្រព្

រាត្់ រាយយោយដី

ទីពទខ្ជចយខ្ជចត្់

យោយ្ត្ឝជខ្ញ្ជ ង

រខ្មងលបា្លពាត្់

លុះដល់ កែ ំ ត្់

រោយជាដី ។ ដូយចាបះគួរគិត្

មំរកាចិត្ថ

ទាំងលបុ្ទាំងល្ី

កុឲ្ ំ រយោយភា

យទាយសាអលបិយ

ទាំងយមាយហាកថី

យនះជាឫ្បាប ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឲ្រមំយធឝប ើ ុែរ

អំយពើ ជាគុែ

ទុកមុនដរាប

យលពាះរ ូបមិនយទៀង

កុចា ំ ំឈឺោប

ដួលយដកល្បា៉ប

យទើបរកកុ្ល ។ លទពរអមាលមា៉ន

ញាត្ិសាច់ ្ោថន

ខ្ដលជួយខ្ជឝយមឝល់

យធឝប ើ ុែរឲ្រយខ្ជយច

យែើ យឧទធិ្ផល

មិនង្ហយនឹងដល់

ដូចបំែងយែើយ ។ ជនជាបែឍិត្

រខ្មងយចះគិត្

យធឝទ ើ ក ុ ឲ្រយែើ យ

មវួនលត្ូវពឹ ងមវួន

កុព ំ ឹ ងយគយែើយ

ខ្លកងយគកយនថើយ

មវួនមកខ្ជនបាន ។ មា្លបាក់ ធនធ្លន ខ្ដលមវួនធ្លវប់ មាន

ទាំងអមាលមា៉ន

លុះមវួនសាវប់ យៅ

្ូមផីយលគ្នងលបាែ

យកតាមមិនបាន គ្នយនយកយៅយែើយ ។

យបើ្ងឃឹមយគ

នឹងភាវត្់ ទយទ

យនះជាយទៀងយែើ យ

លត្ូវយធឝប ើ ុែរយៅ

កុយំ ៅលពយងើយ

ទាន្ីលជាយលត្ើយ

ពុំ នឹងអាតាយ ។ ភាវោរំឭក

ឲ្រចិត្យថ ចះនឹក

្មាធិបញ្ញដ

មាន្ីលជាបាទ

លទចិត្លថ ជះថាវ

នឹងបាន្ុខ្ជ

ពិ ត្លបាកដយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ក្បួនាងរបទ្ទស-ជារិ -ាសនា (ល្ងៀយចញមកពី ធម៌ឥទនិបាទ ៤ លបការគឺ ឆនធៈ, វីរយ ិ ៈ, ចិត្,ថ វិមំសា) (បទកាយឫទន៍ ពាករ៦-៨) ឥទនិបាទជាធម៌មានរិទិ ន ខ្ដលលត្ូវលបលពឹ ត្មា ថ ន៤លបការ យយើ ងជាត្ិជាជនយមមរា យបើនឹងយធឝកា ើ រអឝី្យលមចបាន ។ ទី១គឺការគ្នប់ ចត្ ិ ថ យពញចិត្ជា ថ ឫទនិមួយយ៉៉ងចំណាន សា្ោលបយទ្ជាត្ិបាន ដល់ ធម៌កលាែដូចចិត្លថ បាថាប ។ សា្ោជាចាប់ លបយទ្ ជាត្ិលអវយិ ្្យលពាះមានសា្ោ លបយៅជាត្ិឲ្រពងវថាវ កបុងផវូវយោកាផវូវបរយោកោយ ។ លបយទ្ជាត្ិនិងសា្ោ លត្ូវយយើ ងយ្បហាចិត្ក ថ ុំរាយមាយ សាងជាត្ិមាត្ុភម ូ ិទាំងឡាយ ចូរមំសាឝធាយចំយែះឲ្រលគប់ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ទី២គឺការលបឹងខ្លបង ្ង្ហឝត្មបះខ្មបងទាំងពងងទាំងយប់ យធឝអ ើ ឝីមិនមានគិត្ឈប់ កបុងការ្ពឝ លគប់ ឥត្មានយធឝ្យែើយ ។ ទី៣គឺការគន់ គត្ ិ ការយលបើគន ំ ិត្គិត្ទុកឲ្រយែើ យ យធឝអ ើ ឝីមិនយធឝយើ តាះយត្ើយ គំនិត្យនះយែើ យឫទន៍ចំណាន ។ ទី៤បានពិ ចារណា ពិ និត្រលត្ួត្លតាមិនឲ្រ្ល់ ខ្ជន ការអឝីលត្ូវយធឝប ើ ៉ុោយន ក៏្ុទខ្ន ត្បានសាកយមើលមុនយធឝើ ។ ឥទនិបាទទាំង៤យនះពិ ត្ ជាយជើងមានឫទន៍ជយ ួ ជូនដើយែើ រ ឲ្រ្ំយរចបានលបយ្ើរ លប្ិនជាយបើលបលពឹ ត្តា ថ មយអើយ ៕

ទ្គចផុរាលប់ បានសឹមទ្ម ល ះោ ន ចងៀសុមរគប់ រោររូវាមគគី

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ធមមសទ្ងវគ និ ងរពះពររលក្ខ ណ្៍ ឱះឱ! គួរ្យងឝគ

អា្ូរយពករ ូបរាងកាយ

លបុ្ល្ីផងទាំងឡាយ

ខ្ត្ងខ្បកធ្លវយជាធមយតា។

យកយងចា្់ មិនកំែត្់

តាមយោយបទបាលីថា

អនិចន ចំ ិងទុកាខ

អនតាថបីយនះមិញ។

អនិចថា ចំ មិនយទៀង

យកើត្យែើ យឥត្យលអៀងសាវប់ យៅវិញ

ទុកទ ខំ ក ុ យខ ពារយពញ

ឥត្លសាកលសានថគ្នយនទំយនរ។

អនតាថមិនខ្មនមវួន

មិនខ្ជជប់ មជួនឥត្មវឹមយទ

្ូនរយសាះទាំងយយើ ងយគ

លពាត្់ លបា្់ យចាលលទពរ្មផត្ថ។ ិ

មាតានិងបិតា

បុត្ភ ថ រិយ៉្ឹងខ្ជចយខ្ជចត្់

យនះឯងយៅវិបត្ថិ

លគប់ រ ូប្ត្ឝកុង ប ពលត្យោក។

ដូយចាបះគួរយនឿយណាយ

នឹងរ ូបកាយយលគឿងយសាយកយលគ្នក

ោំឲ្រចិត្ជា ថ ប់ យជាក

យៅកបុងយោកយកើត្យសាកា។

យបើលទពរ្មផត្ថមា ិ ន

លត្ូវយធឝទា ើ នកុរំ ួញរា

លពមទាំង្ីលភាវោ

ទាន់ មវួនជាយៅយធឝបា ើ ន។

កុយំ ធឝ្កុលំ ពយងើយ

កុក ំ យនថើយមិនដឹងលបាែ

ទាល់ ខ្ត្យរៀបខ្បកឋាន

យោះយទើបបាននឹកសាថយយលកាយ។

សាវប់ យៅខ្ត្មាបក់ ឯង

កូនយៅខ្ត្ងយរៀបចំឲ្រ

លបខ្វងដីបយណា ថ យ

ខ្ត្បួនែត្ទ្លមាប់ កប់ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លប្ិនជាដុត្វិញ

ឆអង ឹ យោះមិញមួយកញ្ច ប់

កូនយៅយគយមភើម្អប់

មិនហា៊នមចប់ទក ុ យលើផះធ ។

ដូយចាបះកុលំ បមាទ

គួរ្ង្ហឝត្រកយរៀនលះ

ចិត្បា ថ បឲ្រល្ែះ

កមយអាលកក់ ទាំងប៉ុោយន។

បុែរបាបរប្់ មវួន

ោក់ បំពួនទុកមិនបាន

សាវប់ យៅៗតាមលបាែ

លអអាលកក់ ចាត្់ យោយខ្ែក។

មនុ្េណាគ្នយនទាន្ីល

ភាវោមជិលជាអយនក

មនុ្េយោះយៅយោយខ្ប៉ក ពួ កនរកជាោច់ ខ្ជត្។ មនុ្េណាមានទាន្ីល

មិនមានមជិលលបឹង្ង្ហឝត្

ឧ្ាែ៍ មំឱហាត្

តាមយោយខ្ជបត្លពះចមពលត្។

មនុ្េយោះយោះមវួនបាន

រ ួចចាកឋានទុកច ខ ពលង

បាន្ួគល៌ បយ្ើរពលក

យែើ យនឹងបានលពះនិពាឝន។

ឥត្មកប៉ះពាល់ បាន

្ុមយកេមកានថលបយ្ើរយហាង ៕

ចូរដឹងនូវអវី ចដលររូវទ្ធវើ ចូរក្ុំ ទ្ធវើនវ ូ អវី ចដលបានដឹង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២១៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទនាងពិ ាពវិទ្ោគ ឱ! ពិ មាភយអើយយងើបមុមមកអាយ្ិនរា៉ យមថចយែើយយសាកាឥត្លសាកលសានថ ខ្ដលតាំងចិត្្ ថ ុចរិត្ទាំងប៉ុោយន យសាយះសាយនយចញមកគ្នល់ កេលតា ។ សាយពជញលទងៀយ្ថចយ៉ងមកដល់ យែើ យ យមថចយែើយក៏យៅខ្ត្យសាកា លទងៀយ្ថចខ្ជញល់ យ៉ងយៅវិញណា មិនរកាកថប ី ំែងណាមា្យម ។ ោងឆវង្ុមទុកល ខ ុបលពះភស្រកថ ទឹកយនលត្្លសាក់ យពញភស្រកថល្ី ោងលទងៀវយិ យ៉គយសាកយពកពលក មាច្់ ពងវវយិ យ៉គយសាកពុំ យ្ផើយ ។ កូនយអើយមាថយលទាំចាំចមមកុដ ខ្ដលលពះបពិ លត្ជាបិតា មាថយឈឺ ចត្ ិ ណា ថ ្់ លទូងមាថយផា ពី យលពាះបិតាយៅគ្នយនលបាប់ ។ នឹកយែើងចងៀចងក យលើធបឹមមភ្់ យោត្ចុះទមាវក់ ឲ្រកេិែកេ័យ ប៉ុខ្នថអាែិ ត្ត្ផិត្យងវម ើ ពងវ ពុំ ទាន់ ដង ឹ កថកា ី ររាក់ យលៅ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ឱះ! ឱ! កូនលបុ្មា្មាថយយអើយ ពី យនះយៅយែើ យមានខ្ត្យៅ និងគ្នយនអបកណានឹងយៅឪ ខ្បរយៅខ្បរមកយ

ើញខ្ត្យគ ៕

ពិធដ្ម្ងែ ួ តាគមាគ អងគកឋន ី ម (ឡុកហឹង) គេត្តទល ិ ទានគៅកាន់វត្តសិរឧត្ត ី

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទពុទព ធ ាក្រណ្៍ ឱ! លពះ្ងឃជាខ្ល្បុែរ យោកមានគុែធងន់យ៉៉ងមែិ មា ត្ថាគត្្ខ្មឋងជា្ងឃ្នយត្ លបត្ិសាឌនលបាកដកបុងសា្ោអងគ ។ សា្ោបាន៥០០វ្ា ឱយោកយ៉យតាថាបាត្់ ភក ិ ុន ខ ី លពះវិជត្ ិ មារយោកលទងៀពាករែ៍ លពះទ័យយសាយះ្ថាដូយចបះខ្មន ។ សា្ោបាន១០០០វ្ា អរែនថមីណាល្ពទាំងឡាយ វិោ្អនថរាយកបុងយពលយោះពិ ត្ យលពាះលពះអងគលបឌិ ត្តាម្ចចវាចា ។ សា្ោបាន៣០០០វ្ា យោកមានដីកាថាភិកុឧ ខ យបា្ង លទងៀអ្់ កែ ំ ត្់ លត្ឹមយោះខ្មនពិ ត្ យលពាះយោកមិនឋិ ត្យៅនឹងបរិ្័ទ ។ ឱ! យោកអបកតាយ៉យ សា្ោរោយនឹងលគប់ ៥០០០ លត្ូវនឹងឆ្ងបំជត្ ូ ខ្ដលអងគអរែនថ យោកលទងៀនិពននពាករែ៍ ប៉ុយែតះ ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

យមើលចុះលពះ្ងឃ្ពឝ ពងង យោកមំមឝល់ខ្ជឝយអ្់ ពីចោ ិ ថ យលពាះខ្ត្ល្ឡាញ់នវូ ពុ ទសា ន ្ោ យដើមផីយមមរាជើោន់ យលកាយយនះ ៕

ទដ្ឋ ិ ទានគៅវត្ត ិ ភាពគោរពទង ់ព្ពះពុទ ធសាសនា កនុងឱកាសបុណ្យកឋន កគច ោ ងកំពង ់ោវ ស្សុកកគច ោ ង គេត្តព្ពះព្ត្ពា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសរទ្សើររសមី៦ពណ្៌ ឆពែតរងេីភលវឺ ្្់ លអថាវគួរគ្នប់ ចត្ ិ ម ថ ំញ ុ ឆវិវណា ត ភវលឺ ្្់ លអថាវយផវកៗពែតរាយ ចាំងពែ៌ ភវយឺ ផវកគួរឲ្រ្យងឝគនឹកោ លពះអងគលតា្់ លទងៀគងៀយលើព្ុធ្លៗ ឱបរិ្័ទជើពូកោោយយើ ងការពារឲ្របានញាុំដង ួ ចិត្លថ ជះថាវ ពលកចំយពាះពលត្រត្ន៍ជាទីពឹងពន្ត្ឝយោក មនុ្េគរយគ្នកក៏គងៀខ្ត្មាននិ្េ័យ លជះថាវពលកចំយពាះលពះពលត្រត្ោ ឲ្រកមយកសាងមកពុំ បានសាអត្ឲ្រផ្លយផ្លត្់ យៅឆ្ងងយ យោយឥត្មាននិ្េ័យកសាងពី បុយពឝ គួរឲ្រអាយណាចអាធមយណា្់ ខ្ដរ ខ្ដលជនខ្មយររកាទុកកុំឲ្របាត្់ ៕

ព្ពះគចត្យត្មា ល ់អដ្ឋធា ិ ត្ុព្ពះមហា សឺន ឋាន វត្តជ្ព្ពជាប់ ិ ស្សុកគព្ជាយញ គេត្តឃ្លា ំង

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៤


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទរសមីពនសីលធម៌ យយើ ងមញំជា ុ លកុមោរី

្ូមខ្ងវងអំពីពាករ្ីលធម៌

ខ្ដលមនុ្េលគប់ រ ូបទូទាំងនគរ

លត្ូវពឹ ងលត្ូវពរកសាងលគប់ គ្នប។

្ីលធម៌ទក ុ ជាចាប់

ឬជាទមាវប់ មានមវឹមសារ

យរៀបរយ្មឋីកាយចរិយ៉

ឲ្រសាទបោការលអលបពព ។

្ីលធម៌ទក ុ ជាយ្បែ៍

្លមាប់ ខ្កខ្លបជនលបុ្ល្ី

ឲ្របានតាំងយៅតាមលបលកត្ី

មត្៌កលបពពបានពងវងូរប ។

ទីណាមួយមាន្ណា ថ ប់

ឬមានទមាវប់ យធឝឲ្ ើ រងកយុំ ងកើង

ទីយោះមុមជាបានរ ុងយរឿង

យោយរ្យីយែើងពន្ីលធម៌ ។

យែត្ុយនះយយើ ងជាជាត្ិខ្មយរ

យទាះបីអបកខ្ល្ឬកមយករ

លត្ូវមំយលកបផឹកយក្ីលធម៌

ជាឱ្ងលអមកោក់ មវួនយអើយ។

ទដ្ឋ ុ គរៀនអកសរម្េ ែរគៅកនុងវត្តគេឿនទទង ិ ភាពសិសានុសិសសកំពង ឹ គេត្តព្កមួនស

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទសរទ្សើរក្ឋិន ឱ! កឋិ នយអើយពិ ត្ជាអសាចររ

មានទាំងបុបាពត្មកល់រ ុងយរឿង

រីពលត្ចីវរ្ុទខ្ន ត្្មផុរយលឿង

លគប់ យលគឿងបរិកាខរលអយសាភា ។

ឱ! កឋិ នយអើយជាទានអសាចររ

មានចិត្លថ ជះថាវ្ុទ្ ន ឹងលគប់ គ្នប

ជាទានលបយ្ើរមភ្់ជាងទានោោ

កបុងលពះសា្ោពន្មភុទន ។

យមើលយៅយដើមបុបាពល្្់ ញញឹម

ខ្ដលត្មកល់ទទធឹមយ

គួរឲ្រនឹកយ្ងើចដល់ ជនជាត្ិយមមរា

មាន្ទានលជះថាវបានកសាង ។

យមើល្វឹកបុបាពយ

ខ្ដលត្មកល់ចយំ ពាះជាព័ ្ថុតាង

ើញពែ៌ ល្្់

ើញអសាចររ

ហាក់ ដច ូ វា្ោយទពតាមកកសាង

យធឝជា ើ ត្ំណាងលគប់ ទិ្ទី ។

ដល់ ជនលបុ្ល្ីខ្ដលមានសាមគគី

ើញយលគឿងបរិកាខរគួរឲ្រល្ម័យ

យធឝប ើ ុែរកឋិ នលពមទាំងផ្លកភញី

លគប់ ទិ្លគប់ ទីត្ប ំ ន់ ោោ ៕

ពិធរ៉ប់ បាព្ត្ព្ពះសងឃ គៅវត្តចនទរងស ី នាទព្កុ ី ី ងជ្ព្ពនគរ

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ាក្យអារាធនាធម៌ ទ្ទសនា លពហាយ ច យោកាធិបត្ី ្ែមផត្ី កត្ញ្ជ លី អនិវន រំ អាយ៉ចាង ្នថី ធតាថបផរជកខជាត្ិកា យទយ្ត្ុ ធមយំ អនុកមផិមំ បជើ ។ ្ទនមយយភរី វិនយញ្ច កាយំ ្ុត្ញ្ច ពននំ អភិធមយចមយំ អយកាដយយោថ ចត្ុ្ចចទែឍំ បយពាឝធ យនយយរ បរិសាយមយជឃ ។ ខ្លបថា លគ្នយោះ្ែមផត្ី

លពែយ ជាឥ្ូរយោកា

ចូលគ្នល់ លពះសាសាថ

យលើកែតាទ្ិយរារាប ។

យែើ យយពាលពាករទូលថា

្ូមករ ុណាយ្ថចលទងៀលជាប

ដផិត្្ត្ឝអន់ ទន់ ទាប

ទុពឝលភាពបាបពលកលកា្់ ។

ទនធឹងលពះធម៌ពងវ

ជានិ្េ័យបចចយ ័ ចា្់

ឥែូវលទងៀបានលតា្់

យលត្កអរណា្់ ពុំកយនថើយ ។

្ត្ឝមវះលកា្់ យោយកាម

មិនយល់ តាមពលត្លកខែ៍យែើយ

ឥែូវយល់ មវះយែើ យ

យោយអំណាចលពះមានបុែរ ។

យបើបានសាថប់ យទ្ោ

បញ្ញដកាវខ្ជវំងយលើ្មុន

្ូមលពះដ៏មានបុែរ

លទងៀនិមនថលតា្់ យទ្ោ ។

យលបា្្ត្ឝបំបាត្់ យសាក

ទាំងរាគយរាគរ ូបត្ណា ា

ងងឹត្ខ្លបលជះថាវ

យកើត្បញ្ញដភិយយាយល់ ។

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៧


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ពលត្យោកយគ្នកពលត្លកខែ៍

្ងារចលកវិលមិនដល់

អវិជាជជាឫ្គល់

ជាបចចយ ័ ពន្ង្ហខរ ។

ោំ្ត្ឝឲ្រយសាកយៅ

លិចលងៀយៅកបុង្ងារ

បញ្ច មារយមាែននកា

រឹត្រែ ំ ុ ៊ ុ មជុជា ើ ប់ យៅ ។

យែត្ុយនះ្ូមលពះអងគ

យលបា្យលសាចល្ងៀោក់្យតឋ

ចមវង្ត្ឝយឆ្ងភះយៅ

កាន់ យលត្ើយលតាែនិពាឝនោយ។

ដូចកល់ លបទីបធំ

សាយលត្្៊ុើភយឺវ លពាងលពាយ

បំភ្ វឺ ត្ឝទាំងឡាយ

ឲ្រ្បាយកានថភារមរ * ។

លពះ្ទនមយជា្គរជ័យ

លពះវិន័យជារាងធំ

លពះ្ូលត្ជាខ្មេរ ំ ុ

លពះអភិធមយជាខ្្ផកោ្់ ។

អរិយ្ចចជាអនវូង

្លមាប់ ទង ូ ឲ្រឮចា្់

្ត្ឝយោកយង្ហកងុយណា្់

ឮ្គរោ្់ យលកាកយែើងបាន ។

បរិ្័ទ៤ជើពូក

ដូចផ្លកឈូ កកបុងជលោឌន

មវះដុះចាំ្ូររឆ្ងន

រះនឹងរីកយោយរ្យី ។

លពះធម៌ជា្ូររខ្្ង

រះយែើងខ្ចងចាំងរងេី

បំភយវឺ ោកទាំងបី

ឲ្រយល់ ផូវវ សាទន្ុខ្ជ ។

( )

3 (*) ពាកយ “ភារមយ” ននះ ជាពាកយពី បុរាណ ឬជាពាកយនិ យមនម្បើ នៅកមព ុជានម្ោម មិ នមានកន ុង វចនានុ ម្កមន ើយ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៨


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

្ែមផត្ីលពែយ

ឱនបងគអា ើ រាធោ

្យមថចលពះភគវា

យោយគ្នថាយ៉៉ងយនះឯង ។

លពះពុ ទលន ទងៀអនុកល ូ

លពមទទួលនឹង្ខ្មឋង

យោយត្ុែាីភាពខ្ងវង

តាមភាវៈគុែករ ុណា ។

យទើបយលកាកចាកទីយោះ

ភស្រកាថយឆ្ងភះពលពមិគទាយ៍

យ៉ងយចញចរលីោ

ពី ទីយោះយោយលពះបាទ ។

ញាុំង្ត្ឝចល ូ ពុ ទច ន លក

មានបញ្ច វគគយ ី ៍ ជាអាទ៍

ឲ្រផឹកអលមឹត្ជាត្ិ

រ្និពាឝនតាមធមយតា ។

ចាប់ យផថម ើ ពី យោះឯង

លទងៀ្ខ្មថងធម៌យទ្ោ

យធឝព ើ ុ ទលន កឹត្ា

អ្់ វ្ាខ្្្ិបលបាំ ។

ពុំ ងយពុំ បននូរ

លបយយ៉ជន៍យូរអខ្ងឝងឆ្ងបំ

្យលមចបុញ្ដកមយ

ដល់ ្ពឝ ្ត្ឝកុង ប ភពពលក។

យែត្ុយនះឥែូវយនះ

យយើ ងមញំយុ នះសាទរពលត្

បពិ លត្លពះគុែពងវ

្ូមនិមនថយលបា្យទ្ោ ។

អនុយលគ្នះពុ ទប ន រិ្័ទ

ខ្ដលជាប់ ខ្ជត្់ យោយយមាហា

ឲ្រយកើត្មានបញ្ញដ

លបាកដោទីយនះយហាង ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២២៩


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទមរ៌ ក្គឺ ពទ ុ ា ធ សនា ដើែក់ លពះពុ ទសា ន ្ោ ខ្ដល្ទិត្យៅោយោកា ជាទីយ្បហាជាត្ិយយើ ង ឱះ! ឱ! បងបអូនរ ួម្ញ្ញជត្ិយអើយ ។ សា្ោផាយមកយូ រយ៉រណា្់ យែើ យ យយើ ងកុក ំ យនថើយលត្ូវលបុងលបយ័ ត្ប មំរកាមត្៌កយនះកុឲ្ ំ របាត្់ កុឲ្ ំ រវិោ្ខ្ជចយខ្ជចត្់ ។ យោយកថវី ប ិ ត្ថណា ិ មួយ សា្ោយនះឯងខ្ត្ងោំឲ្រផុត្ទុកលខ ពួយ យែត្ុយនះពួ កយយើ ងមំលបឹងបី្ធួយ យដើមផីនឹងជួយឲ្របានរ ុងយរឿង ។ យលពាះយយើ ងយៅមឝ ះឧបនិ្េ័យ មិនបានសាថប់ ធម៌ផ្លធល់ កាយ លពះ្មភុទពន ងវលទងៀញាែ សាថប់ ខ្ត្ឱវាទខ្ដលលពះអងគលទងៀនិទាន ។ ឥត្បានចរចានឹងចំយពាះលពះលទងៀញាែ លសាប់ ខ្ត្និពាឝនយៅបាត្់ ្ូនរឈឹ ង ឱះ! ឱ! យ

ើញខ្ត្លពះពុ ទរន ូប

យែើ យនិងលពះ្ថូប ។ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣០


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

លពះរ ូបគងៀយលើបល័វង ក យ

ើញខ្ត្រ្យីយមៀវយលឿងខ្ចងចាំង

យធឝឲ្ ើ រែឫទ័យមញំរុ ឫ ំ កខ្ជវំង យោយរ្យីចាំងភវយឺ ផវកពែតរាយ ។ ពែ៌ ល្្់ ញញឹមលអអសាចររ ទុកជាទីលជះថាវ អបកកាន់ សា្ោលគប់ គ្នប យគ្នរពរាប់ អាន្ពឝ ទិនទិវា ។ យែត្ុយនះពួ កយយើ ងកុរំ ួញកុរា ំ លត្ូវសាមគគគ្ន ី ប កសាងទាន្ីល យលពាះ្ីលទានភាវោជាបចចយ ័ អាច្ធួយនូវរ ូបរាងកាយ ។ ឲ្រមានត្ពមវលគប់ គ្នប ឲ្របានជាមនុ្េឬមួយ្ួគ្ន៌ ឬមួយសាទនលពែយ ពលត្លត្ិងេោោ ្ុមលគប់ យវោរែូ ត្និពាឝន ៕

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣១


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បទទ្ោរពទងៀជារិ ខ្ដនដីខ្មយរខ្លបថា្ុវែតភូមិ

ខ្មយរលគប់ ភម ូ ិរមែី យោឌន

យរៀងដរាបមកតាំងពី បុរាែ

កូនខ្មយរលគប់ លបាែរ ួមរ្់ សាមគគ។ ី

យពលណាមាន្លត្ូវលបទូ្រាយ

ខ្មយរលគប់ កាយយបឋជាញបថូរជីវី

យធឝ្ ើ ស្រង្ហគមឈ្លបល្ក់ ដល់ លបងពី ការពារដីធឲ្ វី របានគងៀវងេ។ ខ្មយរយលកាមមានមកតាំងពី បុរាែ

ចិត្កា ថ វ ហានត្្៊ូយកយជាគជ័យ

មិនកំសាកមវបខ្ជវចជាត្ិដពទ

បនថសាបពដ ្ឺន គុយ ឧកញា៉។

បែឋុះទឹកចិត្អ ថ បកជាត្ិនិយម

មិន្មងំយដកចាំភពឝ វា្ោ

ចិត្យថ មាះមុត្យលពាះយយើ ងជាយមមរា

យករពី ដន ូ តាទឹកដីខ្មយរយលកាម៕

គទសភាពវត្ត កលបព្ពឹកស (គៅវត្តបាគថ្រ) គេត្តមាត្់ព្ៃូក

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣២


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បញ្ជី រាយនាមសបបុរសជន ឧបរថ មភក្នង ុ ោរទ្បាះពុមព ល.រ.

០១ ០២ ០៣ ០៤

ទ្ម ម ះ

ភិ កខ ុ គឹ ម សុ ខា ម្បធានោរិ យាល័ យម្ទម្ទងៀ នន សមព័ នធសមណនិ សសិរ-និ សសិរតខ្ែរកមព ុជានម្ោម ភិ កខ ុ សឺ ន រាា វរត សំ នរាងអតណែរ ភិ កខ ុ សួ ន បូ រាា នលខាធិ ោ ននសមព័ នធសមណ និ សសិរ-និ សសិរតខ្ែរកមព ុជានម្ោម តា ានរារ ភន ំ នពញ

០៥ ០៦

០៧

០៨

៥០០០០៛ ២០០០០៛ ៤៥៦០០៛ ២០០០០៛

សរុ ប ល.រ.

ចំនន ួ ទឹ ក្របាក្់ ទ្រៀល

ទ្ម ម ះ

ម្ពះនរជម្ពះគុ ណ ថាច់ កុ ងផួ ង ឯកឧរត ម ឧរត មនសនី យ៍ ហាញ់ ចំ រុង និ ង នលាក ជើទវ ថន ផលាល ម្ពមទំងបុ ម្រ (សំ នរាងអតណែរ) នលាក សឺ ង សនម្មច នាយកព័ រ៌មាន សែព័ នធ តខ្ែរកមព ុជានម្ោម (KKF) ម្ពះនរជម្ពះគុ ណ សឺ ង យុឹ ងររនា អភិ ប៉ល ារព័ រ៌មាន នម្ពនគរ

១៣៥៦០០៛ ចំនន ួ ទឹ ក្របាក្់ ដ ុលាល

៥០$ ៥០០$

២០០$

២០០$

ឯកឧរត ម យនត ថារូ សមាជិ ករដឋ សភា ននម្ពះរាជា ០៩

ណាចម្កកមព ុជា

និ ងជាម្បធានមជឈមណឌលវបប

ធម៌ តខ្ែរកមព ុជានម្ោម និ ងនលាកជើទវ វងស នទវី

១០០$

ម្ពមទំងបុ ម្រ ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣៣


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

១០

ពូ ចនទ មី ង វ៉ឿ សែរដឋ អានមរិ ក

១០០$

១១

ពូ នែៀង មី ង នធឿង សែរដឋ អានមរិ ក

១០០$

១២

នលាក ជុ ន គឹ ម នជន ម្បនទស Norway

១០០$

១៣

១៤

១៥

១៦

នលាក ឈិ ន ឈុ ន (នៅម្គូញឹក) និ ងភរិ យា កឹ ង នារី សទឹ ងមានជ័ យ ភន ំ នពញ នលាក សឺ ន តសរ សមាជិ កម្កុមម្បឹ កាភិ ប៉ល សមព័ នធសមណនិ សសិរ-និ សសិរតខ្ែរកមព ុជានម្ោម ភិ កខ ុ សឺ ន តចងនចើ ង ម្បធានោរិ យាល័ យសថិ រិ នន សមព័ នធសមណនិ សសិរ-និ សសិរតខ្ែរកមព ុជានម្ោម នលាក ែុី ប៊ុ នែុ ក និ សសិរ សកលវិ ទាល័ យ ភន ំ នពញអនត រជារិ PPIU

១០០$

១០$

២០$

១០$

នលាក សឺ ន ជុ ើជួន មន្ដនែី សម្មបសម្មួល ននសមា ១៧

គមតខ្ែរកមព ុជានម្ោមនដើ មបីសិទធិ មនុ សស អភិ វឌ្ឍន៍

និ ង

និ ងជាម្បធានបណា ែ ញយុ វជនតខ្ែរ

១០$

កមព ុជានម្ោម ១៨ ១៩

ម្គួារ មុី ន ឈួ ន + បុ ម្រ Switzerland ឧប៉សិ ោ ថាច់ សុ ភាព បុ ម្រ រិ ទធី ធី តា សុ វ៉ឿរី

២០$ ៣០០$

Bern, Switzerland ២០

ឧ.ស នឆង គឹ ម នថ +ឧ.ក ប៉ា វណណឌ្ី +បុ ម្រ Bern,

១០$

Switzerland ២១

ឧប៉សិ ោ ថាច់ ធី ង៉ឿ + ម្គួារ Canada

៥០$

២២

បង ម្សី ននរ នារី បនាទយមានជ័ យ

១០$

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣៤


កម្មងធម៌ បទ

២៣

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

បង សិ រី វិ ចិរត + ម្គួារ សែរដឋ អានមរិ ក សរុ ប

ល.រ

២៤ ២៥

១៩១០$

ទ្ម ម ះ

នលាក ថាច់ ពីយាា +ម្គួារ

២០$

ចំនន ួ ទឹ ក្របាក្់ អឺ រ៉ ូ

France

ឧ.ស គឹ ម នកឿ ឧ.ក ថាច់ ធី ាមុ រ Carcassonne, France

១០០€ ៥០€

២៦

សឺ ន ងឿុកថាយ-ម្គួារ MN-ITALY

៥០€

២៧

ម្រឹ ង ារុង-ម្គួារ MN-ITALY

៥០€

២៨

ម្រឹ ង គី មនណ-ម្គួារ MN-ITALY

៥០€

២៩

ម្រឹ ង ច័ នទាវ៉ឿន់ -ម្គួារ BG-ITALY

៥០€

៣០

យាាញថាញ់-ម្គួារ VR-ITALY

៥០€

៣១

ថាច់ សន-ម្គួារ MN-ITALY

៥០€

៣២

ម្រឹ ង ធូ ហា MN-ITALY

៣០€

៣៣

តមា ន ម្សី ម្សស់ MN-ITALY

២០€

៣៤

Mr. Dith Sari ; France

២០€

៣៥

Mr Ly yannareth ; France

២០€

៣៦

Dith serita ; France

១០€

៣៧

នលាក ន៉ា យាុ ងលី និ ងម្គួារ ; France

៥០€

សរុ ប

៦០០€

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣៥


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

ល.រ.

ចំនន ួ ទឹ ក្របាក្់

ទ្ម ម ះ

ហ្វហវ ងៀសវីស

៣៨

ឧប៉សិ ោ ប៊ុ ន ខាំ មី និ ងម្គួារ Switzerland

១០Fs

៣៩

ឧប៉សិ ោ ប៉ាន់ ែ៊ុ ន + បុ ម្រ Switzerland

២០Fs

៤០

ឧប៉សិ ោ ប៉ាន់ នាម សួ ង Switzerland

២០Fs

៤១

ោំង ប៊ុ ន ស៊ុ ន លី Switzerland

១០Fs

៤២

ឧ.ស មាស សុ ខ្+ឧ.ក មាស ផុ ន

Aarau,

១០Fs

Switzerland ៤៣ ៤៤

ឧប៉សិ ោ ពិ ន នអប Biel , Switzerland

២០Fs

ឧ.ស ង៉ឿ ប៊ុ ន ថន + ឧ.ក ាលន់ Freiburg,

១០Fs

Switzerland ៤៥ ៤៦

Schwarzenbach. Switzerland

Sophal

Affoltern,

២០Fs

ឧប៉សក ម្រុយ នម្ទឿង+ឧប៉សិ ោ នៅ Aarau,

៥០Fs

Switzerland ៤៧

ឧប៉សក+ឧប៉សិ ោ

ម្តា

សុី ន

Zurich,

៥០Fs

Switzerland ៤៨

ឧប៉សិ ោ កុ ង អាន Aarau, Switzerland

៥០Fs

សរុ ប ល.រ.

ទ្ម ម ះ

២៧០Fs ចំនន ួ ទឹ ក្របាក្់ បារ

៤៩

ឧ.ស គឹ ម ាង ឧ.ក EVELYNE KIM France

៥០០฿

៥០

ភិ កខ ុ ថាច់ វ៉សនា វរត នម្ជតាសូ រ, ម្ពះម្រពាំង

១០០០฿

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

ទំ ព័រ ២៣៦


កម្មងធម៌ បទ

និ យមសូ ម្រនៅកមព ុជានម្ោម

៥១

ភិ កខ ុ កុ ល អងៀ ប៉ងកក, នថ

៣០០฿

៥៣

ភិ កខ ុ ថាច់ នប ននទ បុរី, នថ

៥០០฿

៥៤

ភិ កខ ុ សុ រិនទ ននទ បុរី, នថ

២០០฿

៥៥

ភិ កខ ុ រក់ ននទ បុរី, នថ

១០០฿

៥៦

ភិ កខ ុ វ័ ន នលៀង ែុី ម នម្ពតវង, កមព ុជា

១០០០฿

៥៧

ភិ កខ ុ តកវ សរា វរត នដើ មអំ ពិល, ឃ្លលំង

១៦០฿

៥៨

ភិ កខ ុ ថាច់ ម្បី ជានគឿន និ ពនធ នាយក ារព័ រ៌មាន នម្ពនគរ

៥០០฿

៥៩

ភិ កខ ុ តក ពិស័កែិ ម្កមួ នស

១៥០฿

៦០

នលាក ថាច់ លី នភា +ម្គួារ រាំងសុី រ, នថ

៦០០฿

សរុ ប

ម្ាវម្ជាវ និ ងនរៀបនរៀងន ើងវិញនោយ ភិ កខ ុ សងឃភនទទ គឹ ម សុី សំ ណា

៥០១០฿

ទំ ព័រ ២៣៧

Buddhist Reading Head Book  

The book publishing by Sisomna