Page 1

ព. ស. ២៥៥៦ ថ្ង ៃ ២ ។ ១២ ឆ្ន ดរាំด ោង ចត្វា ស័ក ត្រ ូវន ឹងថ្ង ៃទ ី ด១០ ខែធ្ ូ ន គ. ស. ២០១២ ១២

ខួប ៦៤ ឆ្នទ ាំ ិវាសិទធិមនុសសអនត រជាតិ

ឆ្ន ាំទ ី ០៣ រេែ ៣៤ / ១.០០០ រ ៀេ

ប្រភពព័តមា ៌ នស្ត អ ី ំពីខ្មែរក្ប្ោម

P

REYNOKORNEWS.INFO

ខ្ខែរវព្ោមចូលរួមហាសនន ិបាតជនជាតិវ ើមភាគតិចរិភរវោកខួបវលើកទី ២០

អាសា៊ាន ន ិង កមពុជាវព្ោម

ទង់ជ្ញតដិ ខែរលព្កាម នង ិ ទង់អាសា៊ាន ភាជប់គ្នន ។

យុវជនដខែរលព្កាមេូលរួមក្នុងមហាសននបា ព្បលទសសេីស ើ ភាគតេ ិ តជនជ្ញតលិ ែម ិ រភ ិ រលោក្លលើក្ទី ២០ លៅទព្ី ក្ុងែសដណវ ឺ កាលរថ្ី ងៃទី ២៧ នង ិ កា ិ ថ្ងៃទី ២៨ វេឆ ិ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ ( អានតទព័ំ រ ២ )

រិធីបវ្ហះវោមព្តូ សាប រោបវព្ោយរីនាយករ ឋ

អាជាាធរវ ៀតណាមគាំរាមចាប់ព្រះសង្ឃខ្ខែរវព្ោមផ្សឹក

អានរៅទាំព ័ ៧

សេចក្ដប្ី រកាេជាេក្ល េដ ីពេ ី ិ ទធម ិ នុ េស

មន្រនត ីយួនហាមបវ្ហះ

អានរៅទាំព ័ ៦

ព្រឹតតិោរណ៍ ២៨ កុមភៈ ១៩៧៥

រិធីព្បណាំងទូក្ ង លៅលខតតឃ្លង ំ ។

ឯកសារប្រវតតសា ិ ស្តស្តស្ត ីអំពី

អានរៅទាំព ័ ៣

ស្មរភូមិផ្សារកំពង់ ក្មតតប្ពះព ំង

ជនជាតិបា៉ាខ្ែសទីនអបអរ សាទរោរបវង្កើតរ ឋ វោយ ោរវបាះវឆ្នតវៅអង្គោរ សហព្បជាជាតិ ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ់ លធឿន (លវេង) និង ព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី ព្រះលៅអធកា ព្តូវបានអាជ្ញាធរលវៀតណាម ិ រវតតសិរតាលសក្ ី គំរាមក្ំដែងចាប់ផ្សក្រ ឹ ប ី ទព្បឆ្ំងរដ្ឋាភបា ិ ល នង ិ ទាក្់ទងដខែរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទស ។

អាជ្ញាធរលវៀតណាមគំរាមថា នង ណ ថាេ់ លធឿន ព្រះសងឃដខែរលព្កាមលៅវតតសិរតាលសក្ ថ្ន ឹ ចាប់ផ្សក្ព្រះលតជព្រះគុ ឹ ី

ំ យមន្តនស លខតតឃ្លង ំ ឲ្យទាល់ដតបានលៅក្នុងឆ្ន ំ ២០១៣ ខាងមុខលនះ លព្កាយររ ួ លគខំរាយាមបងខឲ្ តី ងឃថ្នសមាគមរុទធ ី ក្ សាសនាលវៀតណាមចាប់ផ្សក្ម ឹ ន ិ បានសលព្មេ នាលរលក្នលងមក្ ។ សែរ័នដធ ខែរក្មពុជ្ញលព្កាមបានលេញលសេក្ដដី ងលង លៅអបា ី ៉ា ដែសាីនលៅ អ. ស. ប. ។

អានរៅទាំព ័ ៥

ការណ៍មួយលសនើឲ្យអងគទូតនានាលៅលវៀតណាមដ្ឋក្់សមាពធែល់រដ្ឋាភបា ព្រះសងឃវតត ិ លលវៀតណាម ព្តូវផ្ដល់លសរភារែល់ ី សិរតាលសក្ជ្ញបនា ា ន់ លព្រះសាសនាជ្ញសិទម ធិ យ ួ មន េ ិទផ្ ធិ ល ត ់ររី ដ្ឋាភបា ី ិ ដមនជ្ញបុរស ិ លលទ ។ អានរៅទាំព ័ ២

រូបគំនូរដែលគូរលលើជញ្ជង ំ លេតយ ិ បាន ចារអក្សរថា ព្រះភក្ ិ ុ ខ លយឿង សុ ខ នង ិ

គម ឹ សុ មន៍ ព្តូវទាហានយួនបាញ់ ព្បហារ លៅក្នុងវតតព្ក្រុឈ ំ ូ ក្ព្ចាលចារុ ៉ិ៍

នាថ្ងៃទី ២១ ដខក្ុមភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ។

អានរៅទាំព ័ ៨


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកកកដិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ខ្ខែរវព្ោមចូលរួមហាសនន ិបាតជនជាតិវ ើមភាគតិចវៅវលើរិភរវោកខួបវលើកទី ២០ ងគការ

សមាគមដខែរ

ទទួលបានការអប់រ ំលៅព្គប់ក្ព្មត និង ិ

ក្មពុជ្ញលព្កាមបានសេះ ដសេងរក្

ព្គប់រប ូ ភារថ្នការអប់រ ំ លដ្ឋយគ្នែនការ

ព្គប់មលធា

លរសលអ ង ើ ើ លែយ ើ ។

បាយ លែម ើ បកា ី រររសិទដធិ ខែរក្មពុជ្ញលព្កាម រស់លៅលលើទឹក្ែីក្ំលណើតរបស់ខួ ន ល ក្នុងព្បលទសលវៀតណាម

លៅ

ថា

ដែលរួក្លគអះ

លោក្ ថាេ់ ង៉ាុក្ ថាេ់ បានឲ្យែង ឹ អងគការយូនីដសែេ

បានបលងកើតសាោលរៀន

អាងថា ដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមទទួលរងនូវការ

(UNICEF)

លៅលខតតព្រះព្ត

រំង ឲ្យដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមលរៀនអក្សរដខែរ ។

គ្នបសងកត់ នង ង ិ ការលរសលអ ើ ើ រីអាជ្ញាធរ

លោក្បញ្ជក្់ថា

លោក្បានលសនើសុំឲ្យ

លវៀតណាម ដែលផ្ាុយរីលសេក្ដីព្បកាស

អងគការយូនីដសែេ ជួយែល់ដខែរក្មពុជ្ញ

ជ្ញតិលែើមភាគតិេ ។

ការយូនីដសែេែនឹង

របស់អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ

សដីរជ ី ន

លព្កាមបដនាមលទៀតលលើវស័ ិ យអប់រ ំ៖ «អងគ

តំណាងសែរ័នធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម

បានលលើក្រប ី ញ្ាព្បឈម

ដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម លៅព្បលទសលវៀតណាម

ឲ្យជួយលដ្ឋះព្សាយ នូវបញ្ាមួយេំនន ួ

ថ្នព្ក្ុមព្បក្ ធិ នុសស ឹ ាសិទម

មានការសិក្ាអប់រ ំ សិទធិជំលនឿសាសនា

ថា រដ្ឋាភបា ិ លលវៀតណាម បានយក្េិតត

លែើងវញនូ វព្បថ្រណី និងទំលនៀមទមាលប់ ិ

ជ្ញរលរែាលវៀតណាមដែរ

សិទធិដងរក្ាការររ

តិេលៅលលើរិភរលោក្ខួបលលើក្ទី ២០

ដែលដខែរក្មពុជ្ញលព្កាមក្ំរុងជួបព្បទះ រួម

លែើងលៅទីព្ក្ុងែសដណវ ឺ

និងបញ្ាលោក្ លៅ លែន ទទួលរងនូវ

លរសលអ ើ ើងអេីលទ ។

សរេថ្ងៃក្ំរុងឈធ ឺ ៃន់

អះអាងថា ក្ូនលៅដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម មន ិ

(Genava)

ព្បលទសសេីស លៅថ្ងៃទី ២៧ និងថ្ងៃទី ២៨ វេឆ ិ ិកា ។

លោក្ ថាេ់ ង៉ាុក្ថាេ់ ជ្ញព្បធាន

សែរ័នធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម ព្បសាសន៍ថា

លោក្មាន

លៅក្នុងមហាសននិបាត

លែើយ

លព្កាយលរលលគ

លដ្ឋះដលងលេញរគ «ក្ូនសិសស ិ ី ុក្វញ៖ ជនជ្ញតិលវៀតណាម មក្លរៀនលៅអាលមរក្ ិ

រុំមានការ

លោក្ ថាេ់ ង៉ាុក្ ថាេ់ បាន

មានសិទធិលរញលលញ

ក្នុងការទទួល

បានការអប់រ ំែូេក្ូនលៅលវៀតណាម លនាះ

លៅលលើរិភរ

ដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម និងជនជ្ញតិទាង ំ អស់

ដែលលគអនុមត ័ កាលរីដខក្ញ្ា

លៅព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាសិទធិ

លទាះបីជ្ញយា៉ាងណាក្៏លដ្ឋយ ខាងរ

លោក្បានមក្េូលរួមលនាះ

គឺលោក្

មនុសសថ្នអងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ លែើមប ី

លព្កាមគ្នែន ។ ែូលេនះ តុលយភារេំលរះ េំនន ួ ៥៤ ែនង ឹ »។

ដ្ឋាភបា ិ លលវៀតណាម ឲ្យែឹងក្នលង មក្

ជ្ញវបបធម៌របស់ ខួ ន ល ។ សិទធិលនះ រួមមាន ដែលបង្ហាញ

គឺផ្ុ យរ ា ីលសេក្ដី

មក្រីព្បលទសមួយេំនន ួ បានដ្ឋក្់លិខត ិ

ទារុណក្មែលៅក្នុងរនធនាគ្នរ

ទុក្ដ្ឋក្់លលើដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម ែូេនឹងព្ប

ជ្ញង ១ មុន ឺ ៥ រន់នាក្់ េំលរះដខែរ

ដែលមានតំណាងជនជ្ញតិលែើមភាគតិេ

បានលរៀន

ព្បលទសសេីស កាលរីថ្ងៃទី ២៧ នង ិ កា ិ ថ្ងៃទី ២៨ វេឆ ិ ឆ្ន ំ ២០១២ ។

លៅក្នុងមហាសននិបាតជនជ្ញតិលែើមភាគ

ដែលលគលធេើ

ដខែរ ១៦៥ នាក្់ លៅលខតតព្រះព្តរំង

យុវជនដខែរលព្កាមេូលរួមក្នុងមហាសននបា ើ ភាគតេ ិ តជនជ្ញតលិ ែម ិ រភ ិ រលោក្លលើក្ទី ២០ លៅទព្ី ក្ុងែសដណវ ឺ

េំនន ួ របស់

ព្បកាសរបស់អងគការ

សែព្បជ្ញជ្ញតិ

សដីរីជនជ្ញតិភាគតិេ

ឆ្ន ំ

២០០៧ លនាះ ។

មាព្តា ១១ ដេងថា ជនជ្ញតលិ ែម ើ

ភាគតិេមានសិទព្ធិ បតិបតតិ និងលធេឲ្ ើ យរស់

របស់ខួ ន ល

នង េី ិ អភវិ ឌ្ឍន៍អៗ

រីអតតសញ្ាណវបបធម៌

ដែលមានរីអតីតកាល

បេចុបបនន និងអនាគត ។

មាព្តា ១៤ ជនជ្ញតលិ ែើមភាគតេ ិ

មានសិទធិបលងកត ើ

បានជួយែល់ក្ូន

នង ិ ព្គប់ព្គងសាាប័ន

និងព្បរ័នធអប់រ ំរបស់ ខួ នលដ្ឋយផ្ទ ល ា ល់ការ អប់រ ំជ្ញភាសារបស់ ខួ នផ្ទ ល ា ល់

ក្នុង

លក្ខណៈសមព្សបនឹងវធ ិ ីសាន្តសតតាម

វបបធម៌ ថ្នការបលព្ងៀន និងលរៀនសូ ព្ត

នង ិ គលព្មាងលទៀតលគែនង ឹ

បលងកើតសាោដខែរលៅលខតតឃ្លង ំ លែើយខាុំ បានលសនើឲ្យជួយបលងកើតសាោដខែរ

លៅ

ព្គប់លខតតទាង ំ អស់»។

តំណាងសែរ័នធដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម

បានបញ្ជក្់លទៀតថា លៅក្នុងមហាសននិ បាតរយៈលរលរីរថ្ងៃលនាះ ខាន់

លគលផ្ទដតសំ

រកា ី រអប់រ ំរបស់ក្ូនលៅរបស់ជន

លែើមភាគតេ ិ លៅលលើរភ ិ រលោក្

នង ិ

បញ្ាជំលនឿសាសនារបស់ ជនជ្ញតលិ ែើម ភាគតិេ តបត ិ

ដែលក្ំរុងដតព្តូវបានលគរត ឹ

និងគំរាមក្ំដែងលៅក្នុងព្បលទស

មួយេំនន ួ លលើរិភរលោក្ ៕ RFA

របស់រក្ ួ លគ ។ បុគគលជនជ្ញតលិ ែម ើ ភាគ តិេព្គប់រប ូ ជ្ញរិលសសក្ុមារ

មានសិទធិ

អាជាាធរវ ៀតណាមគាំរាមចាប់ព្រះសង្ឃខ្ខែរវព្ោមផ្សឹក

ែរ័នដធ ខែរក្មពុជ្ញលព្កាមបានលេញលសេក្ដដី ងលងការណ៍មួយេុះថ្ងៃទី ១២ ដខវេឆ ិ កា ើ បលសន ិ ឆ្ន ំ ២០១២ ក្នលងលៅលនះ លែម ី ើេលំ រះអងគទូតនានាក្នុងព្បលទសលវៀតណាម ព្រមទាំងអងគការសងគមសុី វលនានាលៅក្ន ិ ិ រលោក្ ុងរភ

ជួយអនតរាគមន៍លៅរដ្ឋាភបា ព្រះសងឃវតតសិរតាលសក្ដែលក្ំ រុងព្តូវ ិ លលវៀតណាមឲ្យផ្ដល់លសរភារែល់ ី ី

បានអាជ្ញាធរលវៀតណាមគំរាមក្ំដែងចាប់ផ្សក្ ឹ ។ ខាងលព្កាមជ្ញខលម ឹ សារថ្នលសេក្ដដី ងលងការណ៍លនះ ។

អាជ្ញាធរលវៀតណាម បានលកាះនម ិ នត

លីវ នី អនុព្បធានថ្នរណ សិរសបតា ិ

សាសនាលដ្ឋយការភ័យខាលេ ។

សិរតាលសក្ ឃុំតាលសក្ ភូមវិ ញហាយ ិ ី

លោក្ លី វញ ិ កាង បានលសនើឲ្យព្រះលតជ

េំលរះអងគទូតនានាក្នុងព្បលទស

លៅអធកា ិ រ ។ ព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី

នាលៅក្នុងរភ ិ រលោក្

ព្រះលតជព្រះគុណព្រះនាម លីវ នី ថ្នវតត

ព្សុក្វញេូ វ លខតតសុក្ព្តាំង ឲ្យលៅរួម ិ ព្បជុំលៅវតតឃ្លង ំ លខតតសុក្ព្តាំង លៅថ្ងៃ ទី ១០ ដខវេឆ ំ ០១២ ។ ិ កា ិ ឆ្ន២

លៅក្នុងអងគព្បជុំលនាះ អាជ្ញាធរលវៀត

ណាមបានលរៀបដផ្នការ

ឲ្យព្រះសងឃ

ដែលព្តូវបានចាត់តាង ំ

ជ្ញសមាជិក្

សមាគមព្រះសងឃលសនហាជ្ញតិ

លវៀត

ណាម ដែលជ្ញអងគការចាត់ តាំង លព្កាម វព្តរុទធសាសនាមហាយានលវៀតណាម លែើមបលធេ ី ើការលចាទព្បកាន់

េំលរះព្រះ

លតជព្រះគុណ លីវ នី រប ី ទរ ំលោភ បំ

មាតុភូមលិ វៀតណាម ព្រះគុណ

លីវ

លខតតសុក្ព្តាំង

នី

េំលរះលែតុការណ៍លនះ លយើងលសនើ

ោតំដណងជ្ញ

ណាមព្រមទាំងអងគការសងគម សុី វលនា ិ

បានព្បដក្ក្មន ិ ព្រមោតំដណង លែយ ើ

ព្បញាប់លធេើការព្រមានែល់លវៀត

ណាមឲ្យបញ្ឈប់បងខំ ព្រះលតជព្រះគុណ

ដែលព្រះលតជព្រះគុណ

គង់លៅ ។ ឥែូវលនះ អាជ្ញាធរលវៀតណាមបាន

លីវ នី ោរត ី ំដណងជ្ញលៅអធកា ិ រ។

លផ្ាើលិខិតលកាះលៅ េំលរះគណក្មែការ

ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ់ លធឿន (លវេង) នង ិ ព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី ព្រះលៅអធកា ិ រ

១៤ ដខវេឆ ំ ០១២ ។ វាជ្ញព្រឹតតិ ិ ិកា ឆ្ន២

រដ្ឋាភបា ិ ល និងទាក្់ទងដខែរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទស ។

វតតសិរតាលសក្ ឲ្យមក្រួមព្បជុំលៅថ្ងៃ ទី ី ការណ៍គព្មាមក្ំដែង

ែ៏គរួ យក្េត ិ ត

រនេាប់រុទធសាសនា លដ្ឋយមន ិ ព្រម

ទុក្ដ្ឋក្់ ដែលអាជ្ញាធរលវៀតណាម អាេ

ដែលអាជ្ញាធរលវៀតណាម

បង្ហគប់របស់រដ្ឋាភបា ិ ល

វតតសិរតាលសក្ព្តូ វបានអាជ្ញាធរលវៀតណាមគំរាមក្ំដែងចាប់ផ្សក្រ ី ឹ ប ី ទព្បឆ្ំង

ភបា ិ លលវៀតណាមបានលធេើឲ្យ

ក្នុងការបងខំឲ្យព្រះ

មន ិ បានសលព្មេ កាលរី ដខក្ក្កដ្ឋ ក្នុង

ព្បកាន់េំលរះព្រះលតជព្រះគុណ លីវ នី

ព្រះសងឃលសនហាជ្ញតិ ។ លព្កាយរីបាន

ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ់ លធឿន ។

ដខែរលព្កាមទាំងលនាះ

ឆ្នលំ នះ ។

លព្កាយដែលបានលចាទព្បកាន់ យា៉ាងអយុតតិធម៌េំលរះព្រះលតជព្រះគុណ

ឲ្យោចាក្រត ចាប់ផ្សក្ ី ំដណង លែយ ើ ឹ ក្នុងប៉ាុនាែនឆ្នក្ ំ នលងលៅងែីៗលនះ រដ្ឋា

បានជ្ញបនតបនាាប់

សលព្មេ

នឹងលេញបញ្ជឲ្យ ភានក្់ង្ហរលធេើការលព្កាម

ឲ្យលធេើបទលចាទ

ព្បញាប់លធេកា ើ រព្រមាន

ណាមឲ្យឈប់បងខំចាប់ផ្សក្ ឹ

ែល់លវៀត ព្រះលតជ

ព្រះគុណ ថាេ់ លធឿន ។

ព្បញាប់លធេើការព្រមានែល់លវៀត

ណាមឲ្យអនុញាតេំលរះដខែរលព្កាមអាេ

ចាប់ ផ្សក្ព្រះលតជព្រះ គុណ ថាេ់ លធឿន ឹ េង់ចាប់ផ្សក្ ឹ

សូ មលមតាតចាត់

វធានការជ្ញបនា ា ន់ែូេតលៅលនះ ៖ ិ

បានលគេរួេ លេញរីអងគព្បជុំលែើមបន ី ិមនត ព្តែប់លៅវតត

លវៀត

សងឃដខែរលព្កាមេូលរួមជ្ញមួយសមាគម

ព្បាក្់ដខររី ដ្ឋាភបា ិ ល)

លែយ ើ ក្៏លធេើការ

លឃ្សនាក្មែវធ ិ ីនលយាបាយរបស់រដ្ឋាភិ

បាល ក្នុងទិសលៅគ្នបសងកតេ ់ ំលរះព្រះ សងឃដខែរលព្កាម

ដែលមានលសេក្តីកាល

េូលក្នុងសមាគម លនះរួេមក្ ព្រះសងឃ

ហានហា៊ានលធេកា ើ រ តវា៉ា ទាមទារលស រភារ ី

មន្តនតីរបស់រដ្ឋាភបា ិ ល

លព្កាមក្ំរុងដត

បានកាលយលៅជ្ញ (លដ្ឋយទទួល

សាសនា ។ នាលរលលនះ ព្រះសងឃដខែរ

លធេើក្ិេចព្បតិបតតិព្រះរុទធ

ព្បតប ិ តតិព្រះរុទធសានាលងរវាទ

បាន

លដ្ឋយសនតិភារគ្នែនអនតរាគមន៍រ ំខានសំ ណាក្់រីរដ្ឋាភបា ិ ល។

លធេើការរ ំឮក្េំលរះលវៀតណាម

សាសនាជ្ញសិទម ធិ យ ួ

ថា

មន ិ ដមនជ្ញបុរេ

សិទផ្ ធិ តល់ររី ដ្ឋាភបា ិ លលទ ៕


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកកកដិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

រិធីបវ្ហះវោមព្តូ សាបរោបវព្ោយរីនាយករ ម ឋ ន្រនត ីយួនហាមបវ្ហះ

ព្រះ

លដ្ឋយ ថាេ់ ព្បជ្ញ ី លគឿន

រព្ី បមុខរដ្ឋាភបា ិ លលវៀតណាម

សងឃ នង ិ រល

នាយក្រែាមន្តនតីលវៀតណាម

រែា ដខែរលព្កាម

លងេៀង

តង ឹ

យ៉ាុង បានលេញបទបញ្ជមួយេុះ ថ្ងៃទី

លៅតាម លខតត

១៧ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ និង មាន

នានាថ្នដែនែីក្មពុជ្ញលព្កាម ឬភាគខាង តបងលវៀតណាម ូ

លោក្

ព្បសិទភា ធិ រចាប់រីថ្ងៃទី ១៥ ដខក្ញ្ា

ព្បាររធរធ ិ ីបុណយអក្

ឆ្ន ំ ២០០៩ ហាមរលរែាលវៀតណាមទូ

អំបុក្ លៅរាព្តីថ្ងៃ ១៥ លក្ើត ដខក្តតិក្

ទាំងព្បលទស

បលង្ហាះលគ្នមព្គប់រប ូ ភារ

ផ្ាះ, វតតអារាម និងក្ដនលងក្មានតនានា

បង្ហករលព្គ្នះអគគិភយ ័ មក្

ព្តូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ដខវេឆ ិ ិកា លនះ លៅតាម

តាមអេីមយ ួ ដែលលគលលើក្លែើងថា លែើមប ី

លៅតាមព្បថ្រណីជ្ញតិ

នង ិ រលរែាដខែរលព្កាមបានអះអាងថារដ្ឋា

និងសាសនា

របស់រក្ ួ លគ ។ រធ ិ ីបុណយអក្អំបុក្ ឆ្ន ំ

ព្រះសងឃ

ភបា ើ បលុ ិ លលេញបទបញ្ជលនះ លែម ី បបំ

លនះ អាជ្ញាធរលវៀតណាមក្៏បានចាត់តាង ំ ក្មែវធ ំ រិរណ ័ ៌ រណិជជក្មែ ិ ីតាង

បាត់ព្បថ្រណី បលង្ហាះលគ្នមរបស់រួក្លគ

និង

ដែលធាលប់មានតាំងរីបុរាណកាលមក្។

លទសេរណ៍លៅលខតតព្រះព្តរំង ចាប់រី

សូ មបញ្ជក្់ថា

រលរែាដខែរលព្កាម

ថ្ងៃទី ២២ ែល់ ថ្ងៃទី ២៨ ដខវេឆ ិ កា ិ លនះ

លៅក្មពុជ្ញលព្កាមដតងដតព្បាររធរធ ិ ប ី ុ ណយ

លព្កាម

ដខក្ក្ដិត លរៀង រាល់ឆ្ន ំ ក្នុងលនាះក្៏មាន

លដ្ឋយមានការេូលរួម

មក្រីលខតតនានា

ររ ី លរែាដខែរ

អំបុក្ នង ិ សំ រះព្រះដខ លៅថ្ងៃ ១៥ លក្ត ើ

លែើមបសដមដ ង ី

សិលបៈនិងបង្ហាញរីវបបធម៌ដខែរផ្ងដែរ។ មាន

លយាងតាមលសេក្ដី

ក្មែវធ ិ ីព្បណាំងទូក្ ង, លយព្បទីប និង

ព្បណាំងទូក្ ង លៅលខតតឃ្លង ំ ក្មពុជ្ញលព្កាម ។

ព្បកាសរ័ត៌

បលង្ហាះ លគ្នមលៅតាមវតត អាមរាមនិងទី

របស់គណៈក្មែការលរៀបេំតាង ំ

រិររ័ ណ៍បុណយអក្អំបុក្ឆ្ន ំ

២០១២

លនះ មានក្មែវធ ិ ីព្បណាំងទូក្ ង លៅែង ទលនលែុងបិន

ឋត ួ លខតតព្រះ ិ លៅក្នុងទីរម

ព្តរំងរយៈលរល ៣ ថ្ងៃ ចាប់រី ថ្ងៃទី

ដខវេឆ ិ ិកា លនះ ផ្ងដែរ ។ ឆ្នលំ នះ មានទូក្

ង អាជ្ញាធរលវៀត ណាម ក្៏បានចាត់តាង ំ

ណាំង លែើមបអ ី ំណរបុណយ អក្អំបុក្ ។

ដខែរ

៥០

លព្គឿងមក្រីវតតនានា

េូលរួមព្ប

ក្មែវធ ័ ៌ វបបធម៌ ិ ីមលហាព្សរតាំងរិរណ និងក្មែវធ ិ ីក្មានតលផ្សងៗ

ែូេជ្ញ

លោក្ ឡំ វន ិ លភឿង នាយក្រងថ្ន

លយព្បទប ី នង ិ លព្េៀង រា ំ ក្មានត ផ្ង

ឃ្លង ំ របស់រដ្ឋាភបា ិ លលវៀតណាមបាន

ព្រះសងឃដខែរលព្កាម លៅលខតតឃ្លង ំ

២៥ ែល់ ២៧ ដខវេឆ ិ កា ិ លដ្ឋយមានព្ក្ុម

មនារី វបបធម៌,ក្ឡ នង ី ិ លទសេរណ៍ លខតត

ទូក្ ង តំណាងឲ្យ លខតតនានា លៅក្មពុជ្ញ

ព្បាប់បណា ដ ញ រ័តមា ៌ នលវៀតណាមក្នុង

មួយអងគ បានព្បាប់ សាររ័តមា ៌ ន ថ្ព្រ

ដបប គេ ឺ មាៃយ ១.០០០ ដម៉ាព្ត សព្មាប់

អក្អំបុក្ សំ រះព្រះដខ លៅលខតតឃ្លង ំ

ទូក្ ង ក្នុងព្សុក្ ថ្នលខតតព្រះព្តរំង និង លព្កាមមក្េូលរួមព្បណាំងផ្ងដែរ ។

មានទូក្ ង េំនន ួ ៦ លព្គឿងតំ ណាងឲ្យព្សុក្ទាំង ៦ ថ្ន លខតតព្រះព្ត រំង ក្នុងលនាះមាន ព្សុក្ក្លញ្ចង, ព្សុក្ ក្ំរង់សាពន,

ព្សុក្ក្ំរង់ធំ,

ព្សុក្ងកូវ,

ព្សុក្ថា

ក្មែវធ ី ីព្បណាំងទូក្មាន

ក្ឡ ី ក្រន្តសី ត នង ិ ១.២០០ ដម៉ាព្ត សព្មប់ ក្ីឡក្របុរស ។ លព្ៅរីធីព្បណាំងទូក្

ដែរ ។

េំណុះលជើងវតតនានា លធេើរិធីដសនលោក្ ដខលៅតាមផ្ាះផ្ង

និងបានេូលមក្វតត

ក្មានតនានា តាមព្បណី ជ្ញតម ិ ន ិ ដែល អាក្់ខានលែើយ លបើលទាះបីរក្ ួ គ្នត់ក្ំរុង រស់

លៅលព្កាមការព្គប់ព្គងរបស់រដ្ឋាភិ

លធេើរម ួ គ្ននផ្ង លដ្ឋយមានក្មែវធ ិ ី លព្េៀង រា ំ

បាលលវៀតណាមយា៉ាងណាក្ដី ។

បលង្ហាះលគ្នមវញ ំ មន ិ លៅលខតតឃ្លង ិ បាន

របស់ព្ក្ុមជំនុំទំលនៀមទមាលប់

ក្មានតតាមព្បថ្រណី ផ្ង ។ េំលរះការ បលង្ហាះែូេរីមុនលទៀតលទ ។

លទាះបីអាជ្ញាធរលវៀតណាម

បាន

លយាងតាមឯក្សារព្បណាំងទូក្ នរ ិ នធ

លដ្ឋយ ថាេ់ ដប៉ាន បានសរលសរថា រិធី ព្បណាំងទូក្

លក្ើត

ស.

លៅ

នគរ អំរីព្បថ្រណី ការព្បាររធ រិធីបុណយ

ចាត់តាង ំ ឲ្យមានក្មែវធ ិ ីមលហាព្សរ ក្នុង

សម័យលដងេក្

ដែលនង ឹ រលបៀបេំលៅរាព្តី ១៥ លក្ើតដខ

ដខែរយា៉ាងណាក្៏លដ្ឋយ ព្រះលៅអធកា ិ រវតត

េ័នា ទី ១ ព្ទង់ដតងតាំងរញាតាត ង្ហរ

ក្ក្ដិក្ លនះថា រលរែាដខែរលព្កាមលៅតាម

រ.

លែើង

២០៧១

ទវា បុណយអក្អំបុក្បង្ហាញរីព្បថ្រណី ិ

គ. ស. ១៥២៨ លដ្ឋយ ព្រះ បាទ អងគ

ជ្ញលព្េើនមន ិ ហា៊ានបលង្ហាះលគ្នមលទ លព្កាយ

ជ្ញសនិទធភូ បាល ជ្ញលសដេ ព្តាញ់ លៅក្មពុ ជ្ញលព្កាម ព្សុក្បាសាក្់ ឲ្យលរៀបេំក្ង

ព្សុក្លផ្ទនដ្ឋេ់ និងទព្ី ក្ុងព្រះព្តរំង ។

ទ័រលជើងទក្ ឹ ដេក្លេញជ្ញបព្ី ក្ុមលែើមបលធេ ី ើ

និង ១.២០០ ដម៉ាព្ត ។ ការព្បណាំង

េព្ក្ចាមា៉ា ។

ការព្បណាំងមាន េមាៃយ ៨០០ ដម៉ាព្ត

សន្តង្ហគមនង ឹ ការវាយលុ ក្ របស់ អាណា

ថានក្់លខតត ទូក្ ង ព្សុក្លផ្ទនដ្ឋេ់ បាន

លបើលយាងឯក្សារមហាបុរសដខែរ

ទទួលជ័យោភី លលខ ១ ។

វញ ិ លៅ រ. ស. ២៤០៤ គ.ស. ១៨៦០

លទសដែលមានទូក្ ង មក្រលី ខតត នានា

បង្ហគប់ឲ្យមន្តនតរា ី ជការ

ណាក្់ដផ្ទតទូក្ ទូក្មួង ទូក្ដេវ ដែល

េំដណក្

ការព្បណាំងលំ ដ្ឋប់ព្ប

បានដេងថា ព្រះបាទ នលរាតដម ព្តាស់

ថ្នដែន ែីក្មពុជ្ញលព្កាមេូលរួមលនាះ ទូក្ លលខ

ទាេទសមាស

តំណាងឲ្យលខតតព្ក្មួនសបានជ្ញប់ ១

លរៀបេំរធ ិ ប ី ុ ណយ

លសដេគង់ព្រះរាជែំ

លនះលបើលយាងតាមព្ប

អុំព្បណាំងថាេយ ផ្ទដេ់ព្រ័ព្ត ក្នុងលទស

លខតតព្រព្តរំង បានព្បាប់ សាររ័តមា ៌ ន

និង បដណដត ព្បទីបថាេយែល់ព្រះេងកូម

សាសន៍របស់រលរែាដខែរលព្កាមមានក្់ លៅ

កាលលេញវសា លធេែ ើ ង្ហេយែល់ព្រះេ័នា

ថ្ព្រនគរ លៅថ្ងៃទី ២៧ ដខវេឆ ិ ិកា លនះ ។

ដក្វ ៕

លៅតាមែងទលនលបាសាក្់ ថ្នលខតត

ឃ្លង ំ វញ ិ ក្៏មានក្មែវធ ិ ព្ី បណាំងទូក្ ង

រយៈលរល ២ ថ្ងៃ គថ្ឺ ងៃទី ២៧ នង ិ ២៨

រធ ិ ីបលង្ហាះលគ្នមលៅព្សះគូ លខតតព្រះព្តរំង ។ សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ អភបា ៉ឹ រតនា ចាងហ្វាង លី ឈូន និរនធនាយក្ ថាច់ ររីជា គគឿន ិ ល សឺង យង

ការយាល័ យនព ទ មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភនលំ ពញ ។ ិ ិ នធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ព្ិ ា 3 សង្កាត់សឹ ង

ទំនាក្់ទំនង៖ ទូរស័រាៈ (855) 017-369-683 ឬ (855) 023 42 44 89 (ดดក្មពុជ្ញ) ទូរស័រាៈ (408) 550-5060 (ดดអាលមរក្) ិ Email: preynokornews@gmail.com លគែទំររ័ ៈ www.preynokornews.info ឬ លគែទំររ័ ៈ www.preynokornews.blogspot.com លិខត ិ អនុញ្ញាតចាប់៖ លលខ ៣៣៦ រ.ម. ព្បក្ / ថ្ងៃទី ២២ ដខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២

លបាះពុម្ពចំនន ួ ១០០០ ចាប់ លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កាត់បឹងព្សឡាង ខណ្ឌទួលលោរ រាជធានីភលនំ ពញ


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកកកដិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

សាកសីវ ើមបណដឹង្រ ប ឋ បវ ណីខ្ខែរវព្ោម ខកចិតតកនុង្សាោកដខ្ី ខែរព្កហម វព្រះ វខៀ

សាំផ្ន មិនព្រមវ្លយ ើ តប សព្មាប់ការជំនុំ

មានវសាលភារ ិ

ជព្មះ ។ ក្នុងនាទីបញ្ច ប់ ព្បធានអងគសវ

លោក្ លៅ នី បេចុបបននរស់លៅក្នុង ឃុំព្រះបាទជ្ញន់ជុំ ព្សុក្គិរវងស លខតត ី

លៅ នី ដែលជ្ញលែម ើ បណដឹងរែាបបលវណី

នង ិ ដងលងទាំងយំលសាក្

ទាំងការឈចា ឺ ប់របស់លោក្

លនះដសេងរក្លឃើញនូវការរិត

នាការ

ក្៏បានផ្ដល់ឱកាសែល់លោក្

ដងលងអំរីទុក្ខលសាក្ និងរយសនក្មែ ព្រម ជូនអងគ

សវនាការ ។ លោក្ លៅ នី ក្៏បានសូ ម ការអនុញ្ាត

រព្ី បធានអងគសវនាការ

លែើមបសួ ី រលឆ្ពះលៅលោក្

លខៀវ

លែើមបដសេ ី ងរក្សាក្សរ

សំ ផ្ន

និងទីក្ដនលង

ដែលអ៊ាុ៊ុំព្បុសរបស់លោក្សាលប់លនាះ ក្នុង លគ្នលបំណងព្បមូលយក្អែាិធាតុ មក្ លធេប ើ ុណយ តាមព្បថ្រណី។ លោក្ លៅ នី បានមានព្បសាសន៍ថា លោក្ លខៀវ សំ ផ្ន

សាគល់អុ៊ុំព្៊ា បុសរបស់គ្នត់េាស់

ណាស់ លព្រះធាលប់ែូបបាយជ្ញមួយគ្នន លទៀតផ្ង

លព្កាយរជ ី លមលៀសព្បជ្ញ

លែើមបណដឹងដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម បានផ្តល់សក្ខក្ ន សវនាការ កាលរថ្ី ងៃទី ២៣ វេឆ ិ កា ី មែក្ុ ងអងគ ិ ២០១២ ។

លដ្ឋយ គម ឹ បុរ ី l VOKK

ងគជំនុំជព្មះវសាមញ្ា ិ

ក្នុងតុោការ ក្មពុជ្ញ

កាលរថ្ី ងៃទី ២៣ ដខ

សាក្សរ ឬ តឹក្តាង មន ិ ទាន់លឃើញ លៅលែើយលទ ។

នាលរលព្រក្ ឹ ថ្ងៃែដែលលនាះ

េំលរះមុខអងគសវនាការ

លៅ

ដែលមានវតត

ថា មន ិ ព្តូវឲ្យលគែឹង អតតសញ្ាណថា

ថាលុ ះព្តាដតព្បជ្ញរលរែា

េូលមក្ទី

ទីព្ក្ុងភនលំ រញ ជិតផ្ារអូឡរ ំ ិក្ កាល

លៅនឹងបណដឹងរែាបបលវណី

របស់ជនរង

លព្គ្នះដខែរក្មពុជ្ញលព្កាម ។ ប៉ាុដនដលោក្ព្សី លអៀង

ធរី ទធ ិ

ព្តូវបានអងគជំនុំជព្មះ

សាោែំបូង សលព្មេផ្ទាក្ការលចាទព្ប កាន់លដ្ឋយរក្លឃើញថា លអៀង ធីរទធ ិ រុំ

មានកាយសមបទា និងបញ្ាសាែរតីព្គប់ ព្គ្នន់ ក្នុងការេូលរួមការជំនុំជព្មះក្តី។ ឋត ិ ក្នុងសាលសវនាការ

ថ្នអងគ

រី ឆ្ន១ ំ ៩៧០ រស់លៅជ្ញមួយបងព្បុស

១៧

លែើយព្តូវបានលគជលមលៀសបនតិេ

ធនាគ្នរឥណទានជ្ញតលិ ែយ ើ ក្នុងលគ្នល

តាមរងលភលង ើ លែយ ើ លោក្ ព្រមទាំងព្បជ្ញ

របស់លោក្

ដែលមានមុខង្ហរជ្ញមន្តនដី

បំណងរបស់លោក្គេ ឺ ង់លធេជ្ញ ើ ទាហា៊ាន

មន ែឹងថាលគ្នលលៅ ដែលលគបញ្ជូ ន ិ

អត់បានលធេើជ្ញទាហានលទ ។ លព្កាយរី

សាលប់

លៅលនាះលៅទីណាលទ ឬ

រស់លនាះមន ិ ែឹងលទ

លោក្ ព្រមទាំងព្បជ្ញរលរែា លៅទីព្ក្ុង

ព្គប់ទីសំេត

ទង លខតតមាត់ព្ជូក្ ក្មពុជ្ញលព្កាម ជ្ញ

ជនបទទីថ្ទៗរគ្ន ី ន លដ្ឋយដែក្ព្គួសារ

លព្កាយគឺ លៅភូមេ ិ ក្ធំ ក្នុងព្សុក្លមាង ឫសស ី លខតតបាត់ែំបងលនាះ គ្នែនការង្ហរ

លព្កាម បានផ្តល់សក្ខីក្មែក្ុ នងអងគសវនា

ទឹក្ែីក្មពុជ្ញលព្កាម

គ្នែនបាយទឹក្ែូបេុក្

ក្នុងេំលណាមព្បជ្ញរលរែា

ភូមព្ិ តរំងសាប ក្នុងព្សុក្បាទី លខតត

សាក្សមួ ើ បណដឹង ដខែរក្មពុជ្ញ ី យរូបថ្នលែម

ការថា លោក្មានបង និងក្ែួយរីរនាក្់ លព្កាម

ដខែរក្មពុជ្ញ

រាប់រន់នាក្់លផ្សងលទៀតបាន

សាលប់យា៉ាងអាលណាេអធមែក្ុ នងរបបដខែរ

ព្ក្ែម លដ្ឋយដែក្អ៊ាព្ំ បុស របស់លោក្ ល្ែះ លៅ លៅ ក្៏បានសាលប់លដ្ឋយអា ង៍ក្ំបាង ំ រែូតមក្

ែល់លរលលនះរក្

ភនលំ រញ

ព្តូវបានជលមលៀសឲ្យលៅ

របស់លោក្

លៅ

ព្បុងលគេខលួនលៅរស់លៅឯ ដែលជ្ញព្សុក្

ក្ំលណើត របស់ខួ នវ ល ញ ិ ដតលរលលៅែល់

តាដក្វ ព្តូវបានអនក្ភូមខ ថា លបើ ិ សបព្បាប់ ឹ លៅែល់ព្រំដែនលគ

នង ឹ សាាក្់សមាលប់

លែើយ ែូលេនះ ព្ក្ុមព្គួសារលោក្ ក្៏លៅ ោក្់ខួ នក្ន ល ុ ងព្សុក្បាទី

លខតតតាដក្វ

លនាះ ។ អនក្ភូមក្ ៏ នព្បាប់លោក្លទៀត ិ បា

រិតជ្ញសមព្សប

បានលសនើសុំតាមរយៈលមធាវ ី របស់លោក្

មន ិ បានលវលើយតបលៅ នឹងសំ ណួរលនះលទ

លោក្ លខៀវ សំ ផ្ន ដតប៉ាុលណា ណ ះ េូលរួម សាដប់អងគសវនាការលនះ ៕

រែូតែល់ទីសំេតេុង

លធេរើ ក្សុី េញ្ ល ិ ច ឹ មជវី ភារផ្ទាល់ខួ នលែ ើយ

គ្នែនការរា

ែូលេនះបងរបស់លោក្

និងក្ែួយរីរនាក្់លទៀត បានសាលប់យា៉ាងអ លនាេអធមែ ។ ក្នុងសាលសវនាការ នា ថ្ងៃែដែលចាប់រលី មា៉ាង ០១៖៣០ ែល់

លមា៉ាង ០៣៖០០ រលសៀល លោក្ លៅ នី បានលរៀបរាប់ព្បាប់

នូវអងគលែតុជូនអងគ

សវនាក្រទាំងអារមែណ៍ខសក្ យា៉ាង ឹ ខសល ួ

លែើយមានព្ប

សារ ី េូលរួមសាដប់លនាះលទ លដ្ឋយលោក្

ដតប៉ាុលណា ណ ះ ។ លោក្បានដងលងលទៀតថា

បាលជំងឺលែើយ

លៅ

លយាជន៍សព្មាប់អងគជំនុំជព្មះ ។ សូ ម

ក្នុង

លោក្ លៅ នី ដែលមានអាយុ ៥៩ ឆ្ន ំ មានលែើមក្ំលណើតលៅក្នុងព្សុក្សាេយ

ព្បសាសន៍ថាសំ ណួររបស់លោក្

លគនាំលៅក្ដនលង

អារមែណ៍បានព្តម ់ ល ំង ឹ ដតភត ិ ភ័យសលនសា

១៧ ដខលមសា ឆ្ន១ ំ ៩៧៥ ព្ក្ុមព្គួសារ

គឺលោក្ ែសង់មា៉ាក្ ឡដវញ បានមាន

រលរែារាប់រន់នាក្់លផ្សងលទៀតលនាះ

ថ្ងៃលជ្ញគជ័យ របស់រក្ ួ ដខែរព្ក្ែម ថ្ងៃទី

ជំនុំជព្មះវសាមញ្ា ក្នុងតុោការក្មពុជ្ញ ិ

ការលនាះលទ ។ ដតសែលៅព្ក្មអនតរជ្ញតិ

មតងៗ រីក្ដនលងមួយលៅក្ដនលងមួយលទៀត

Mike Force របស់អាលក្រកាំ ិ ង លព្រះ មានព្បាក្់ដខខពស់ ដតផ្ាុយលៅវញលោក្ ិ

មន ិ ិ ក្នុងវសាលភារថ្នសវនា ិ ឋត

ទាំងបីរប ូ គឺមានដតលោក្ នួន ជ្ញ និង

ផ្ន និងលោក្ព្សី លអៀង ធីរទធ ិ ដែលតប

ព្តូវបានលគដ្ឋក្់ល្ែះថាជ្ញព្ក្ុម

លនះ

លវលយ ើ ដបប

របស់លោក្ផ្ង ។ ែូលេនះជនជ្ញប់លចាទ

លដ្ឋយលោក្សុំ រក្ាសិទធិលៅលសៃៀម ។

លនាះ

លចាទសួ រទាំងបងខំឲ្យក្ូនក្ដី

ក្៏សាលប់យា៉ាង អាង៍ក្ំបាង ំ រែូតមក្ែល់

បានព្បាប់អងគសវនាការលទៀតថា

លោក្ដែលលគជលមលៀសរទ ី ីព្ក្ុងភនលំ រញ

បបលវណី ដែលជ្ញអនក្ផ្ែល់នូវសក្ខីក្មែ

រ។ លព្កាយរលី នាះមក្ លោក្ លៅ លៅ

លនាះ លោក្ លៅ នី បានជព្មាបអងគស វនាការថា លោក្បានលែង ើ មក្រស់ លៅ

បានមានព្បសាសន៍ថា លែើមបណដឹងរែា

សព្មាក្ក្នុងមនាីរឃុំឃ្ង ំ និងសូ មមាន ំ ញ ព្គូលរទយជនា លៅដងរក្ាសុ ខភារ

របបក្មពុជ្ញព្បជ្ញធិបលតយយ (ដខែរព្ក្ែម) គលឺ ោក្ នួន ជ្ញ, លអៀង សារ,ី លខៀវ សំ

គង់ សំ អុន និងលោក្ព្សី អាតា ែគីលសស

មានបញ្ាខាងសុ ខភារ ។ លោក្ ក្៏

ដតលោក្

សរេថ្ងៃលនះ ។ ដតលោក្ លខៀវ សំ ផ្ន

ព្ក្ុម

ជ្ញតិការររលោក្ លខៀវ សំ ផ្ន គឺលោក្

លៅ លៅ មន ញលទ លោក្ ិ ិ ិ ព្រមវលមក្វ

ឲ្យេូលមក្ព្ក្ុងភនលំ រញវញ ិ

លព្កាមលទ លដ្ឋយបដូរ ព្តក្ូលលោក្រី លៅ

នី មក្ នន់ នី វញ ិ ។ លោក្ លៅ នី ក្៏

ែូេេត ី ិ ត ។ សែលមធាវជ្ញត ិ នង ិ អនតរ

រលសៀលលនះមន ិ មានវតតមានលោក្ លអៀង

មានលោក្ នួន ជ្ញ, លអៀង សារ ី និង លោក្ លខៀវ សំ ផ្ន េូលរួមសាដប់ផ្ងដែរ

លៅវញលគ្នលបំ ណង មន ិ ិ បានសលព្មេ

ព្ក្ែមររី នាក្់អលញ្ជ ើ ញលោក្ លៅ លៅ

វេឆ ិ ិកាបានលបើក្សវនាការ លលើសំណុំលរឿង

០០២ កាត់លទាសលមែឹក្នាំក្ំរូលៗ ថ្ន

ដតផ្ាុយ

ជព្មាបផ្ងដែរថា អងគសវនាការនាលរល

អតតសញ្ាណ

មន ិ ឲ្យលគែឹងថាជ្ញដខែរ

មក្តុោការ

លោក្ លៅ លៅ តាមរយៈក្ងទ័រដខែរ

ព្ក្ុងវញទាំ ងអស់ លទើបលោក្េូលមក្ដែ ិ

លោក្ក្៏ោក្់

លោក្សងឃមបានលែ ឹ ើង

ខសក្ខស លថា ឹ ួ

នី

ជ្ញដខែរលព្កាមលែើយ លព្រះលបើលគែឹង លគ នង ឹ សមាលប់លចាលភាលម

សដមដងការខក្េត ំ ិ តយា៉ាងខាលង

រលរែាលេញ រីទីព្ក្ុងភនលំ រញ លោក្ លខៀវ សំ ផ្ន បានសរលសរសំ បុព្តលផ្ាើជូន លោក្ លៅ នី ដែលមានអាយុ ៥៩ ឆ្ន ំ មានលែម ើ ក្ំលណើតលៅក្នុងព្សុក្សាេយទង លខតតមាត់ព្ជូក្ ក្មពុជ្ញលព្កាម ជ្ញសាក្សមួ ី យរូបថ្ន

តាដក្វ

លោក្ លៅ នី ។


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកកកដិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ជនជាតិបា៉ាខ្ែសទីនអបអរសាទរោរបវង្កើតរ ឋ វោយោរវបាះវឆ្នតវៅអង្គោរសហព្បជាជាតិ

លដ្ឋ

យែំណឹង

សិនលបព្ើ គ្នន់ដតជ្ញនម ែិ រូប លគក្៏មន ិ ត ិ បាន

លនះមានសារ សំ ខាន់

លធេើអេីៗលែើមបប ី ញ្ឈប់ដែរ ។ លែើយលព្កាយ រីជំលនឿទុក្េិតត

ជ្ញ

រិលសសសព្មាប់ព្បជ្ញជ្ញតិ ដែលក្ំរុង

និងការ

រស់លៅ លព្កាមការព្តួតព្តារបស់បរលទស

ព្តូវលគលធេអា ើ ណា

សូ មលធេើការែក្

West

ដអលថា ព្បសិនលបរ ួ លគមន ើ ក្ ិ េូលរួមក្នុង ជំលនឿទុក្េត ៏ ាលទ ិ តែល

Bank

ដែលលក្ើតមាន កាលរីថ្ងៃព្រែសបត៍ ទី

និងរិភរលោក្

២៩ ដខវេឆ ញ ិ ិកា ឆ្ន ំ ២០១២ មសលម ិ ិ

ក្ន្តញ្ជវ

បានលហា៊ា

លៅមក្កាលរីថ្ងៃ

ព្បក្បលដ្ឋយតុលយភារជ្ញមូលដ្ឋាន

បាញ់ កាព្ំ ជួេ

និងដព្សក្លព្េៀងអរគុណ

is to have an independent state,

អងគការសែព្ប

particularly for us Palestinians

ជ្ញជ្ញតិបានលបាះលឆ្នត

យា៉ាងលហាេ

who have live under occupation

េង់បានជ្ញយូរណាស់មក្ លែើយគឺ រែា មួយដ្ឋេ់លដ្ឋយខលួនឯង ។ លសេក្តស ី លព្មេ

ជ្ញព្បវតតសា ិ ន្តសត

របស់មហាសននិបាត ថ្នអងគការសែព្ប

for a long time.”

លបាះលឆ្នត លែយ ើ លៅលព្កាមសមាពធរស ី ែរែាអាលមរក្ ិ ព្គ្នន់ដតក្នុង ២ សបាតែ៍ មុនលនះ

————————————— “ទាក្់ទងែល់លរឿងលនះ វទយ ិ សំ ុ លែង

ក្មពុជ្ញលព្កាម

សែគមន៍អឺរប ៉ាូ គឺជ្ញគនលិះក្នុងការ

បានទទួលសាររីលោក្

R i c k e n

P a t e l -

ថានក្់ែឹក្នាំមាននិនានក្រមន ិ គ្នំ

លជើងចាស់ សមាជិក្រែាសភា និងអនក្

ផ្ទលស់បូ រជ ត ីវតភា ិ ល មៗ

ភាសាអង់លគលស

ទាំងព្សុង ែូេតលៅ ៖

លែសរូែាែឹមខាងលក្ើត

ព្បជ្ញជ្ញតិ

លៅថា ដវសដបង ហាគែាន្តសី ប ត និង ការព្គប់ព្គងរបស់ លែយ ើ

ឋត ិ លៅលព្កាម

អុីព្សាដអលលៅ

ប៉ាុដនតជនជ្ញតបា ិ ៉ា ដែសាីនែ៏

លព្េើនបានសាគល់រស់ជ្ញតិ

ថ្នការទទួល

សាគល់ជ្ញសក្លដែល ១៣៨ ព្បលទស

ប៉ាុនាែនលមា៉ាងមុនលនះ អងគការសែ

នូវឯក្រាជយលៅលលើដែនែី

ដែលអុីព្សា

ដអលបានកាន់កាប់ ។ លោក្ មហា

លម៉ាែ ព្សួ អាយុ ២៨ ឆ្ន ំ ជ្ញជនសុី វល ិ សាមញ្ា មានក្់

ដែលឈរខាងមុខព្ក្ុម

មនុសស ២ រន់នាក្់ក្ំរុងកាន់ទង់ព្គវ ី លៅដវសដរង ថ្នទព្ី ក្ុងមា៉ាឡស់ បាន នយា ិ យថា៖

អសាចរយណាស់

“វាជ្ញអារមែណ៍មួយែ៏

ដែលមានព្បលទសមួយ

លទាះជ្ញព្តឹមដតល្ែះក្តី ។ សុ បិនែ៏លា

របស់អនក្ណាក្៏លដ្ឋយ គឺេង់បានរែាឯក្ រាជមួយ ជ្ញរលិ សស សព្មាប់លយង ើ ជ្ញ ជនជ្ញតបា ិ ៉ា ដែសាីន

ដែលបានរស់ លៅ

លព្កាមការកាន់កាប់អស់ លរលែ៏យូរ ” ។ “It’s a great feeling to have a state, even if in name only. The most beautiful dream of any man

លព្េើនរន់នាក្់ បានលធេើវភាគ ិ

ែឹក្នាំ

អនក្សាររ័តមា ៌ ន

ដែលមានភារសេិតសាេញមតង

មួយតាមរយ:ការតស៊ាូមតិ

ការដ្ឋក្់

សមាពធ លសេក្តស ី លព្មេថ្នសភា លសេក្តដី ងលងការសាធារណ: បង្ហាញមូលលែតុ

នង ិ

លដ្ឋយ

ថ្នការលព្កាក្ឈរ

ការគ្នបសងកតក្ ់ ុ នងការលធេែ ើ ំ

លណើរ នង ិ ព្បក្បការង្ហរ ការព្បដក្ក្មន ិ ព្រម ទទួលសាគល់សិទធិរបស់រក្ ួ លគ និង ការគព្មាមក្ំដែងជ្ញព្បចាំ េំលរះសនតិ

សុ ខ និងអំលរើែិងា ។ ថ្ងៃលនះ កាលរី ៦៥

ឆ្នម ំ ុន

អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ

បានទទួលសាគល់ ព្បលទសអុីព្សាដអល

ដែលចាប់ លផ្តើមមាគ្ន៌មួយ ក្នុងការបលងកើត

១៩៤ ថ្នសក្លលោក្ ។ លោក្អគគរែា

សាាបសាងម ់ តរិ បស់លយង ើ បានបង្ហាញថា

រក្អនក្ែឹក្នាំែស ៏ ិត េ សាេញ ែូេជ្ញលោក្

េំលរះការបលងកើតរែា បា៉ាដែសាីន ។ ការ

ដែលបានសល់រស់រានមានជីវតរ ិ ីរជុំរ ំ

ព្សបជ្ញមួយ នង ត ញសាររ័តមា ៌ ន ឹ បណា

ជ្ញតអ ិ ព្ុី សាដអល ដែលបានលែើរតួ យា៉ាង

អស់មយ ួ ជំនាន់មនុសស ។ លែយ ើ រលី ស

ែូ

ថ្នសនតិភារ ។ លដ្ឋយលសេក្តី សងឃម ឹ

ទទួលសាគល់បា៉ាលែសាីន

ជ្ញព្បលទសទី

ទូតបា៉ាដែសាីនព្បចាំទេីបអឺរប ៉ាូ បានមាន

“គឺជ្ញជ័យជំនះែ៏ធំ

ព្បសាសន៍ថា៖

នង ំ រភ ិ មនុសសមានទួទាង ិ រលោក្ ដែល

ថ្នការទាមទាររបស់ជនជ្ញតិបា៉ាដែសាីន

ទាមទារការបលងកើតរែា ។

េំនន ួ លព្េន ើ ទព្ី បក្ ឹ ា

លៅលព្កាមរបបផ្ទតេ់ការ លយាធារបស់ អុី

របស់ក្មាលង ំ មហាជន ។

យល់ព្រម

អស់រយ:លរលរាប់ទសសវតសរ ៍ ក្នុងែំលណើរ

បានេុះែតាលលខាលលើញតតិ

អាវា៉ា អាស និងព្ក្ុមសមាជិក្

ទានេំលរះែិបសងគែ: លែើមបព្សង់ មតិ ី

មែិមា

បនាាប់រមា ី នការធាក្់ងយ

ដសននាក្់

គនីគ្ននលយើងជិត ១ ោន ៨

បានអបអរសាទរក្នុងការ

លលើ ១៩៣ សមាជិក្ថ្នមហាសននិបាត អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ បានលបាះលឆ្នត

ដែលព្ប

លយើងមានការចាំបាេ់ព្តូវដតទទួល

នង ំ ព្បជ្ញធប ិ ក្មាលង ិ លតយយបានលវលយ ើ តប

លដ្ឋយដែនែម ួ ភាគធំ ថ្នរែាលនះ ដែល ី យ

រាប់ទសសវតសរ ៍មក្លែើយ

ព្សាដអល

ថ្ងៃលនះ ដែលលយើងខាុំសូមលធេើការបក្ដព្បរី

មានខលម ឹ សារ

លនះ ។

បានជួបជ្ញមួយរែាមន្តនថ្តី នរដ្ឋាភបា ិ ល ែ៏

ជ័យជំនះ ។

លៅលរលលនះលទ

ទំររ័ ទីមយ ួ លៅទូទាង ំ សាររ័តមា ៌ ន លៅ

បានផ្តល់ឲ្យលៅហាគែាក្នុងដខ

សែគមន៍លយង ើ

សាានភារដបបលនាះ

Avaaz.orgavaas@avaas.org លៅ

មន ិ

បានព្តូវេុះក្នុង

មា៉ាស

និងហា

ជ្ញរលរែាបា៉ាដែសាីនបានរងទុក្ខលវទនា

ជ្ញជ្ញតិ លដ្ឋយទទួលយក្ បា៉ាដែសាីន មន ិ ព្តឹមដតជ្ញរែាសលងកតការណ៍

សក្មែភាររបស់លយង ើ

លឃើញរដ្ឋាភបា ិ លអុីព្សាដអល

បាន

ទេីបអឺរប ៉ាូ ។

ព្ទរែាបា៉ាដែសាីនលៅលែើយ ។ ឋត ិ ក្នុង

ថា

ព្បជ្ញជ្ញតិទាមទារការលបាះលឆ្នត

ក្៏គជ្ញ ឺ ជលព្មស ើ លាបំផ្ុតមួយ

លវលើយតបអំលរើែិងាដែលលយើង

នាទីព្ក្ុង New York ថ្ងៃទី ២៩ ដខវេឆ ិ ិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រូបងត៖ Reuters

ព្រះលព្កាយលរលដែល

ណាស់ក្ជ្ញ ៏ ផ្លូវការដែរនូវអេី ដែលរួក្លគ

លែយ ើ

លោក្ Mahmoud Abbas ព្បធានាធិបតបា ី ៉ា ដែសាីន លៅទសា ី ន ក្់ការអងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ

ព្រ

ែសបត៍ (ទី ២៩ ដខវេឆ ំ ០១២) ិ ិកា ឆ្ន២

ក្ំរុងដតលរៀបេំខួ ន ល

ជ្ញក្ិេចេរចាសនតិភារែ៏រិតព្បាក្ែដែល

លដ្ឋយសបាយរក្រាយលែ យ ី ើ

ឱបគ្ននលៅវញ ិ

លនាះបា៉ាដែសាីន

្នលៅមុខ លដ្ឋយគ្នែនលគលែើយ ។ គឺ

ែូេតលៅ៖

ជនជ្ញតបា ិ ៉ា ដែសាីន

ជំហានងែីលនះ

បង្ហាញែល់សែរែាអាលមរក្ ិ និងអុីព្សា

រី The Associated Press អំរីសាាន Ramallah-

នគ ី ៉ា ដែ ិ មលលើទក្ ឹ ែបា

សាីនកាន់ដតលព្េើនលនាះ

ព្សង់ និងបក្ដព្បជ្ញភាសាដខែរនូវអតាបទ ការលៅ

ដែលផ្ទសុ ក្ភាររបស់អុីព្ស

ដអលជ្ញមួយ សាានភារបេចុបបនន ដែល

ខាុំព្រះក្រុណា ខាុំ សឺង សលព្មេ ថ្នវទយ ិ ុ សំ លែងក្មពុជ្ញលព្កាម

មន ិ លាមក្ជ្ញលព្េើនឆ្ន ំ

របស់ព្បជ្ញរលរែាបា៉ាដែសាីន

លែើមបសនត ភា ី ិ រ

លែើមបសែគមន៍ ល យង ី ើ

សាធារណ:លៅទួទាង ំ ទេីបអឺរប ៉ាូ

-ការ

៧៩% ថ្នព្បជ្ញរលរែាអឺរប ៉ាូ បានគ្នំព្ទ សាាបសាងម ់ តិរបស់លយើង មានការសម នានា

លែយ ើ បានព្តូវលលើក្លៅជដជក្

ក្ំរុងដតេូលរួមលែើមបអបអរសាទរ” ។ ី

លែញលដ្ឋលមតងលែើយមតងលទៀត លៅក្នុង

ជ្ញរលរែាបា៉ាដែសាីន

និងបារា ំង ។

ែំលណើរលឆ្ពះលៅរក្លសរភារ ថ្នព្ប ី

លៅឆ្ៃយរីទី

បញ្ច ប់លៅលែយ ើ លទ ។ ប៉ាុដនតលនះគឺជ្ញជំ ហា៊ានលៅមុខ

សភា ថ្នេព្ក្ភរអង់លគលស លអសា៉ាញ •

លយង ើ រលអែិក្ ើ បានលផ្ាសា

ព្តូនក្ ិ រាប់រន់សារ តាមលែេសប៊ាុក្ នង ិ

ក្នុងលរឿងលនះ ។ លោក្ ថ្ែឡ ែាែុីែ

រសលរញទាំងទេីបអឺរប ៉ាូ លែើយបានទូរ

គណៈ ព្បតភ ិ ូតំណាងរបស់បា៉ាដែសាីន

ទេីត (twitter) លៅអនក្ែឹក្នាំទាង ំ ឡយ សរាលៅព្ក្សួ ងការបរលទស

នង ិ ព្បមុខ

ព្បចាំទប េី អរឺ ប ៉ាូ បានដងលងថា៖ “អាវា៉ា អាស

រែារាប់រន់ ។

បានលែើរតួយា៉ាងសំ ខាន់

ធំសលមបមលសែ ួ ជ្ញន់ ើ ើ ផ្ាះក្ំរស់ បន

និងសមាជិក្របស់ ខួ ន ល ក្នុងរិភរលោក្ លែើមបបញ្ច ី ុះ

បញ្ចូ លរដ្ឋាភបា ិ លនានា ឲ្យគ្នំព្ទេំលរះ ការទាមទារបលងកើតជ្ញរែាមយ ួ

នង ិ លែើមប ី

លព្កាក្ឈរជ្ញមួយលយើង

តាមរយ:

លសរភារ និងសនតភា ី ិ រ ។ រួក្លគបាន សាមគគីភាររបស់លគ លែើយវនា:និងការ

គ្នំព្ទរបស់រក្ ួ លគ នឹងព្តូវបានេងចាំនិង វាយតថ្មល ទួទាង ំ ទក្ ី ៉ា ដែសាីន” ។ ឹ ែបា

លយើងេងោតសនធឹងបដ្ឋែ៏

លៅ

ខាងលព្ៅទីសានក្់ការគណក្មែការ សែ គមន៍អរឺ ប ៉ាូ លៅទព្ី ក្ុងព្រុេដសល លរល ដែលថានក្់ែក្ ឹ នាំក្ំរុងដតរួមព្បជុំ

លៅ

ខាងក្នុង ។ រួេលែើយ លយើងបលងកើត ឲ្យ មានការភាន់ភាង ំ មួយលទៀត លៅព្ក្ុងមា៉ា

ព្ឌ្ីែ ។ កាលរីមុន លយើងធាលប់បាន បដណតតនាវាតូេកាត់មុខ អងគការសែ

សព្មាប់ជន

លយើងបានលបាះថ្ែល្ង លៅ

ជ្ញតិជេីែេ ។ ថ្ងៃលនះ ជនជ្ញតិ បា៉ាដែ

លសតហាេន ដែដសសល មានអាយុ ៩៤ ឆ្ន ំ

លែើយមតងលទៀត ក្នុងភារថ្ងលងូ ន លៅេំលរះ

ព្បមូលផ្តុំណាែស ី និង រន ៉ាុ រុនដ្ឋក្់ ជន សំ ខាន់ ក្នុងការលរៀបេំសនតភា ិ រលៅអូស លែើមបឲ្យលោក្ន ័ វជ្ញ ិ ជ ី ិយាយរីនយ

មាន ក្នុងការបលងកើតរែាលនះ ។ មតងមួយ

ព្បក្បលដ្ឋយឥទធិរល

លែើយសែគមលយើង បានលែើរតួសំខាន់

លំ លៅឋានែ៏សុខសានត

រែាទាង ំ ឡយថ្នសែ

សាីន្នជំហានលៅក្នុងមាគ្ន៌ដតមួយ

មុខដភនក្ សែគមន៍អនតរជ្ញតិ ដែលរួក្ លគព្តូវបានព្បដក្ក្

មន ិ ទទួលសាគល់

េក្តថ្ី ងលងូ នលនះ លយង ើ អាេសាាបនាបាតព្គះិ និងលសេក្តីលព្តក្អរ

Ricken,

Alice,

Ari, Wissam, Allison, Sam, Ju-

គមន៍អរឺ ប ៉ាូ បានបំដបក្លេញអំរស ី ែរែា

lien, Pascal, Wen, Pedro, Sara-

លៅរក្យុតតិធម៌ និងព្បជ្ញរលរែារបស់

ey, Paul, Marie, Aldine, Luca,

លទប ើ ដតបាន ទទួលលៅលរលលនះ ៩ ព្ប

Avaaz team

បានលបាះលឆ្នតព្បឆ្ំង

បារា ំង

– The Associated Press covers

លអសា៉ាញ អីតាលី ស៊ាី ែ េ ិន បានលបាះ

today’s victory, the Guardian

អាលមរក្ ើ បលវល ិ លែម ី យ ើ តប នង ឹ ការែលង្ហាយ

vanan, Emma, Ben, Dalia, Alex-

លគ ។ លៅក្នុងការលបាះលឆ្នតដែលលយើង

Jamie, Morgan and the whole

លទសលៅក្នុងេំលណាម ១៩៣ ព្បលទស

PS Here are some sources

!

លឆ្នតគ្នំព្ទបា៉ាដែសាីន ។

covers our polling two weeks

មុនែំបូង បានជំទាស់ថា ការបលងកើតរែា

vides a map of the vote result,

លៅលរលដែលលគទទួលបរាជ័យ

response.

សែរែាអាលមរក្ន ិ ង ិ អុព្ី សាដអល

មានលព្គ្នះថានក្់ែល់សនតិភារ រួេលែើយ ជ្ញការអេីដែរ

ក្៏មន ិ

លដ្ឋយថាការលបាះលឆ្នត

ព្គ្នន់ដតជ្ញនម ណ ះ ។ ប៉ាុដនតព្ប ិ ែត ិ រូបប៉ាុលណា

ago, Avaaz’s Daily Briefing proand Haaretz describes Israel’s


ស្ិទ្ិម ធ នុស្ស

ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកកកដិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

សេចក្ដប្ី រកាេជាេក្លេដ ីពេ ី ិ ទធម ិ នុ េស

Universal Declaration of Human Rights អន ុម័រ ន ិងត្បកាសត្វមរសចកសរត្មចថ្នមហាសន ដី បាររេែ និ ២១៧ A (III) ច ុោះរៅថ្ង ៃទ ី ១០ ធ្ ូ ន ១៩៤៨ Adopted proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948 មាប្ា ១ មន ុសសទ ាំងអស់ រក ើរមកមានរស ភាព ី ន ិង ភាពរសមៗើ គ្នន កងុ ន សិទ ធិ ន ិងរសចកថ្ង ដី ៃង ូ ន ។ មន ុសសត្គប់ ូបសុទ ធខរមានវចា ិ ណញ្ញា ណ ន ិង សរ ិសមបជញ្ាៈ រ យ ើ ត្រ ូវត្បត្ពរឹ តចាំរ ោះគ្នន រៅវញរៅមកក ិ ងុ ន ស្មម រ ីោប់ អានគ្នន ជាបង បនូ អ ។ មាប្ា ២ មន ុសសត្គប់ ូបមានសិទ ធិ ន ិងរស ភាពត្គប់ ី ខបបយ៉ាងទ ាំងអស់ ខែេមានខចងកងុ ន រសចក ដី ត្បកាសរនោះ រោយគ្នម នកា ខបងខចកជារ ិ ស្មសន ៍ ពណ៌ សមបុ រេទ ភាស្ម ស្មសនា មរ ិនរយបាយ ឬមរ ិរសសងៗរទៀរ ត្បេពជារ ិ ឬសង គម ត្ទពយសមបរ ត ិ កាំរណើ រ ឬឋានៈែថ្ទៗ រទៀររ យ ើ ។ បខន ែមរេ ើរនោះរទៀរ ម ិនត្រ ូវរធ្កា ាើ ខបងខចក ណាម ួយរោយសាំអាងរៅរេ ើឋានៈខាង នរយបាយ ខាងខែនសមរ ែក ិច ច ឬឋានៈជាអន ត ជារ ិថ្នត្បរទស ឬខែនែ ីខែេប ុគ គេម ួយ ូបជា សមាជ ិករ យ ើ រទោះត្បរទសរនាោះជាត្បរទស ឯកោជយ ឬសែរិ រៅរត្កាមអាណរត្គប់ ត ិ ត្គង ឬម ិនត្គប់ ត្គងរោយែនួ ៃ ឯង ឬសែរិ រត្កាមកា ោក់ កត្ម ិរែថ្ទៗណាម ួយថ្នអធ្ ិបររយយភាព យ៉ាងណាក៏ រោយ។ មាប្ា ៣ ប ុគ គេមាន ក់ ៗត្រ ូវមានសិទ ធិ ស់ ោនមានជីវរិ មាន រស ភាព ី ន ិងសនសុ តិ ែផ្ទទ េ់ែនួ ៃ ។ មាប្ា ៤ គ្នម នជនណាមាន ក់ ត្រ ូវជាប់ កងុ ន ភាពជាទសក ឬកងុ ន ភាពជាអ នកបរត្មើរគរ យ ើ រ យ ើ កា ជ ួញែ ូ ទសក កងុ ន ទត្មង់ យ៉ាងណាក៏រោយ ត្រ ូវហាមឃារ់។ មាប្ា ៥ គ្នម នជនណាមាន ក់ ត្រ ូវទទេទ ួ ុណកម ម ឬកា រធ្បាប ាើ ឬកា ោក់ ទណឌ កមយ ម ៉ាងស្មហាវ រឃា រៅអមន ុសសធ្ម៌ ឬ យ៉ាងរោកទប រ យ ើ ។ មាប្ា ៦ មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទឲ្យរគទទ ធិ េស្ម ួ គ េ់ែនួ ៃ ោជាប ុគ គេម ួយ ូប ចាំរ ោះម ុែចាប់ រៅត្គប់ ទ ី កខន ៃងទ ាំងអស់ ។ មាប្ា ៧ មន ុសសទ ាំងអស់ មានភាពរសមៗើ គ្នន ចាំរ ោះម ុែ ចាប់ រ យ ើ មានសិទទទ ធិ េបានន ួ ូវក ិច ចកា រោយចាប់ រោយរសមៗើ គ្នន រោយគ្នម នកា រ សរអ ើ ើងណាម ួយរ យ ើ ។ មន ុសសត្គប់ ូបមាន សិទទទ ធិ ួេបានន ូវក ិច ចកា ែនួ ៃ រសមៗើ គ្នន ត្បឆ្ ាំងទេ់ន ឹងកា រ សរអ ើ ើងណាម ួយខែេជា កា ាំរោេន ូវរសចកត្បកាស ដី រនោះ ន ិងត្បឆ្ ាំង ទេ់ន ឹងកា ញោះញង់ ណាម ួយខែេនា ាំរៅមាន ុ កា រ សរអ ើ ើង ។ មាប្ា ៨ មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទទទ ធិ េបានន ួ ូវកា រោោះ ត្ស្មយរោយរ ុោកា ជារ ិ ខែេមានសមរ ែ ភាពចាំរ ោះអាំរព ើទ ាំងឡាយខែេ ាំរោេសិទសាំ ធិ ខាន់ៗ បស់ ែនួ ៃ ខែេមានខចងរៅកងុ ន ែ ឋធ្ម មន ុ ញ្ា ឬខែេមានខចងរៅកងុ ន ចាប់ ។ មាប្ា ៩ គ្នម នប ុគ គេណាមាន ក់ត្រ ូវទទេ ួ ងកា ចាប់ ែនួ ៃ កា ឃុាំឃាងែ ាំ នួ ៃ ឬន ិ រទសែនួ ៃ ត្វមអាំរព ើច ិរ ត បានរ យ ើ ។ មាប្ា ១០ កងុ ន កា រធ្រសចក ាើ សរត្មចជាច ដី ុងរត្កាយអាំព ី សិទ ធិ ឬការព ាក ិច ច បស់ ែនួ ៃ ន ិងរៅកងុ ន កា រចាទត្បកាន់ អព ាំ ីបទឧត្ក ិែណា ឋ ម ួយមករេ ើែនួ ៃ ប ុគ គេត្គប់ ូបមានសិទ ធិ មានភាពរសមគ្ន ើ ន យ៉ាង រពញរេញរែ ើមបីឲ្យមានសវនាកា ស្មធា ណៈ ន ិងត្រ ឹមត្រ ូវ ខែេរធ្រាើ ងើ រោយ រ ុោកា ឯកោជយន ិងម ិនេាំរអៀង ។ មាប្ា ១១ ១. ប ុគ គេណាខែេរគត្រ ូវរចាទត្បកាន់ចរាំ ោះ បទរេមសត្ព ើ ទ ម ណឌ មានសិទសាំ ធិ អាងោែនួ ៃ ជា ជនគ្នម នរទស រ ូ ែេ់រពេមានេសតត្វ ុ ង ត្គប់ ត្គ្នន់បញ្ញាក់ ោែនួ ៃ មានរទស អាស្ស័យ

រោកស្សី Eleanor Roosevelt កាន់ចាប់ ភាស្មរអសា៉ាញថ្នរសចកត្បកាសជាសកេសដ ដី ពី ីសិទមន ធិ ុសស ។ រៅត្វមចាប់ រៅកងុ ន កា ជាំនជាំ ុ ត្មោះកជាស្មធា ដី ណៈ ខែេមានកា ធានាត្គប់ ត្គ្នន់សត្មាប់ ប ុគ គេរែ ើមបីកា ែនួ ៃ ។ ២. គ្នម នប ុគ គេណាមាន ក់ មានរទសពបទត្ព ី ម ទណឌ ចាំរ ោះអាំរព ើណាម ួយ ឬកា ម ិនត្បរ ិបរ ត ិ ត្វមណាម ួយ ខែេម ិនបានចារ់ជាបទរេមស ើ ត្ព ទ ម ណឌ រត្កាមចាប់ ជារ ិ ឬអន ត ជារ ិ រៅែ ណៈរពេខែេបទរេមសបានត្បត្ព ើ រឹ តរ ងើ ។ គ្នម នរទសបញ្ារណាម តិ ួយ ត្រ ូវបានរគយកមក ោក់ បងខរាំ ៅរេ ើជនណាមាន ក់ ឲ្យធ្ ៃន់ជាងរទស បញ្ារខែេបានអន តិ ុវរ តន ៍រៅែណៈរពេខែេ បទរេមស ើ ត្ព ទ ម ណឌ រនាោះបានត្បត្ពរឹ តរ យ ើ ។ មាប្ា ១២ គ្នម នប ុគ គេណាមាន ក់ ត្រ ូវទទេ ួ ងន ូវកា រត្ជៀរ ខត្ជកត្វមអាំរព ើច ិរ ត កងុ ន ក ិច ចកា សមាៃ រ់ផ្ទទេ់ែនួ ៃ កងុ ន ត្គ ួស្ម េាំរៅស្មែន ឬកា រ្យ្ ៃើ ៃង ឬ វាយត្បហា រៅរេ ើក ិរយស តិ ន ិងរក រ្ តិ៍ ម ោះ បស់ ែនួ ៃ បានរ យ ើ ។ ប ុគ គេត្គប់ ូប មានសិទ ធិ ទទេបានន ួ ូវក ិច ចកា ែនួ ៃ រោយចាប់ ត្បឆ្ ាំង ន ឹងកា រត្ជៀរខត្ជក ឬកា វាយត្បហា ទ ាំងរនោះ ។ មាប្ា ១៣ ១. ប ុគ គេត្គប់ ូបមានសិទរធ្ ធិ ែាំាើ រណើ រោយ រស ី ន ិងមានសិទមានទ ធិ ីេាំរៅកងុ ន ត្ព ាំខែនថ្ន ត្បរទសន ីម ួយៗ ។ ២. ប ុគ គេត្គប់ ូបមានសិទចាករចញព ធិ ីត្គប់ ត្បរទស ួមទ ាំងត្បរទស បស់ ែនួ ៃ ន ិងមានសិទ ធិ ត្រ ប់ មកមារ ុត្បរទស បស់ ែនួ ៃ វញ។ ិ មាប្ា ១៤ ១. ប ុគ គេត្គប់ ូបមានសិទខសា ធិ ង ក ន ិងទទ ួេ បានន ូវសិទត្ជករកានរៅក ធិ ងុ ន ត្បរទសែថ្ទៗ រទៀរកងុ ន ក ណី ណា ខែេមានកា រធ្ទាើ កខុ ប ុក រម នញមករេ ើ ូបែនួ ៃ ។ ២. សិទសុ ធិ ាំកា ត្ជករកានរនោះន ឹងម ិនអាចរេ ើក មកសាំអាងបានរទ រៅកងុ ន ក ណី ណាខែេកា រធ្ទាើ កខុ ប ុករម នញរនាោះ រក ើររចញពបទរេម ី ស ើ ខែេព ាំ ុ ខមនជាបទរេមសខាងនរយបាយ ើ ឬ ខែេរក ើររចញព ីអាំរព ើទ ាំងឡាយខែេសយ ុ ទ ន ឹង រគ្នេបាំណង ន ិងរគ្នេកា ណ៍ បស់ អង គកា ស ត្បជាជារ ិ ។ មាប្ា ១៥ ១. ប ុគ គេត្គប់ ៗ ូបមានសិទទទ ធិ េបានន ួ ូវ សញ្ញារ ិម ួយ ។ ២. គ្នម នប ុគ គេណាមាន ក់ ត្រ ូវរគែក រ ូ សញ្ញារ ិ បស់ ែនួ ៃ ឬត្រ ូវបានរគបែ ិរសធ្រចាេន ូវសិទ ធិ ផ្ទៃ ស់ ប ូ ដ សញ្ញារ ិ បស់ ែនួ ៃ ត្វមអាំរព ើច ិរ ត បានរ យ ើ ។ មាប្ា ១៦ ១. ប ុ ស ន ិងស្តសតរី ពញវ ័យត្គប់ ូប រោយគ្នម ន កា ោក់ ក ាំ រ ិ េកខែណឌ ណាម ួយ អាស្ស័យរេ ើ ព ូជស្មសន ៍ សញ្ញារ ិ ឬស្មសនា មានសិទរធិ ៀប

អា

ព ៍ ិ ៍ ន ិងកស្មងត្គ ួស្ម ម ួយ។ ប ុ ស ន ិងស្តសតមា ី នសិទរសម ធិ ៗើ គ្នន កងុ ន កា រ ៀប អា ព ៍ ិ ៍ កងុ ន អាំ ងរពេ ួម ស់ រៅជា ុ ម ួយគ្នន ជាបត្បពន ដី ធ ន ិងរៅរពេខេងេោះគ្នន ។ ២. អា ព ៍ ិ ៍ន ឹងអាចត្បត្ពរឹ តរៅបាន េុោះត្ត្វខរមានកា យេ់ត្ពមយ៉ាងរពញរេញ ន ិងរោយរស ពី សាំ ី ណាក់ អនាគរគ ូស្មាម ីន ិង េយ ិ ។ ៣. ត្គ ួស្ម ជាកត្វត ពងសធ្ម មជារ ិ ន ិងជាកត្វត ពងសត្គ ឹោះ បស់ សង គម រ យ ើ ត្គ ួស្ម មានសិទ ធិ ទទេបានន ួ ូវក ិច ចកា ពសង ី គមន ិង ែ ឋ ។ មាប្ា ១៧ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទជាមាច ធិ ស់ កម មសិទ ធិ រទោះជាប ុគ គេក ដី ឬជាសម ូ ភាពក។ដី ២. គ្នម នជនណាមាន ក់ ត្រ ូវរគែក រ ូ កម មសិទ ធិ បស់ រគត្វមខរអាំរព ើច ិរ តបានរ យ ើ ។ មាប្ា ១៨ មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទនធិ ិងមានរស ភាពខាង ី សវូ ៃ គាំន ិរ ខាងសវូ ៃ សរ ិសមបជញ្ាៈ ន ិងខាងសវូ ៃ ស្មសនា។ សិទរនោះ ធិ ោប់ ទ ាំងរស ភាពក ី ងុ ន កា ផ្ទៃ ស់ ប ូ ដ ស្មសនា ឬជាំរនឿ ត្ពមទ ាំងរស ភាព ី កងុ ន កា សាំខែងរចញន ូវស្មសនា ឬជាំរនឿ ត្វម យៈកា បង្ហា រ់បរត្ងៀន កា ត្បរ ិបរ ត ិ កា រគ្ន ព ប ូជា ត្ពមទ ាំងកា ត្បា ព ធពធ្ិ ីសកាា ៈរសសងៗ រទោះត្វមមាន ក់ ឯងក ដី ឬ ួមកងុ ន ស គមន ៍ ជាម ួយអ នកឯរទៀរក ដី ន ិងរទោះត្វមស្មធា ណៈ ឬជាឯកជនក។ដី មាប្ា ១៩ មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទរស ធិ ភាពមានមរ ី ិ ន ិង រស ភាពក ី ងុ ន កា សខម ដងមរ ិ។ សិទរនោះោប់ ធិ ទ ាំង រស ភាពក ី ងុ ន កា ត្បកាន់មរ ិ ន ិងកា សខម ដង មរ ិ រោយគ្នម នកា រត្ជៀរខត្ជក ត្ពមទ ាំងរស ី ភាពកងុ ន កា ខសាង ក កា ទទេ ួ ន ិងកា សសព ាសាយព័រ ៌មាន ន ិងគាំន ិរនានា ត្វម យៈ ត្បព័ន ធរឃាសនាណាម ួយក៏រោយ ន ិងរោយ ឥរគ ិរព ីត្ព ាំខែនអរាី យ ើ ។ មាប្ា ២០ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទរស ធិ ភាពក ី ងុ ន កា ត្បជុាំ ន ិងរធ្សមាគមរោយសន ាើ វតិ ធ្ិ ី។ ២. គ្នម នជនណាមាន ក់ ត្រ ូវរគបងខរបងខ ិ ឲ្ ាំ យច ូេ ួមកងុ ន សមាគមណាម ួយរ យ ើ ។ មាប្ា ២១ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទចធិ ូេ ួមកងុ ន ោឋ េ ិ បាេថ្នត្បរទស បស់ ែនួ ៃ រោយផ្ទទ េ់ ឬត្វម យៈរាំណាងទ ាំងឡាយ ខែេរគបានរត្ជ ើសរ ស ើ រោយរស ី ។ ២. មន ុសសត្គប់ ូបមានសិទចធិ ូេបរត្មើកា ង្ហ ស្មធា ណៈថ្នត្បរទស បស់ ែនួ ៃ រសមៗើ គ្នន ។ ៣. ្ន ទៈ បស់ ត្បជាពេ ែ ឋ ត្រ ូវខរជាម ូេោឋ ន ត្គ ឹោះថ្នអាជាា ធ្ បស់ ោឋ េ ិបាេ ។ ្ន ទៈរនោះន ឹង ត្រ ូវបានសខម ដងរចញត្វម យៈកា របាោះរឆ្ន រ

យ៉ាងរទៀងទរ់ ត្វមរពេកាំណរ់ ន ិងព ិរ ត្បាកែ ខែេន ឹងត្រ ូវរធ្ជាសកេ ាើ ន ិងមានសិទ ធិ របាោះរឆ្ន ររសមៗើ គ្នន រ យ ើ ត្រ ូវរធ្ត្វម ាើ យៈ សនករឆ្ន ៃឹ រសាំង្ហរ់ ឬត្វមទត្មង់ កា របាោះរឆ្ន រ រោយរស ណាម ី ួយ ខែេមានរថ្ម ៃរសមើ ។ មាប្ា ២២ ១. កងុ ន ឋានៈជាសមាជិកថ្នសង គម មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទទទ ធិ ួេបានន ូវសនសុ តិ ែសង គម ន ិង មានសិទយេ់ ធិ ែ ឹងអាំព ីសិទរសែ ធិ ឋក ិច ច សង គម វបប ធ្ម៌ ខែេជាស្ម សាំខាន់ចា ាំបាច់សត្មាប់ រសចក ដី ថ្ង ៃង ូ ន ន ិងកា កចរត្មើ ី នរោយរស ថ្នប ី ុគេ គ ិក េកខណៈ បស់ ែនួ ៃ ត្វម យៈក ិច ចែ ិរែ ាំ បស់ ជារ ិ ែ ឋន ីម ួយៗ ន ិងក ិច ចស ត្បរ ិបរកា ត ិ អន ត ជារ ិ រ យ ើ ស្សបត្វមអង គកា ចារ់ត្វ ាំង ន ិងធ្នធាន ថ្ន ែ ឋន ីម ួយៗ ។ មាប្ា ២៣ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទរធ្ ធិ កា ាើ ង្ហ មាន សិទរត្ជ ធិ ើសរ សកា ើ ង្ហ ន ិងមានសិទរធ្ ធិ កា ាើ ង្ហ កងុ ន េកខណៈត្រ ឹមត្រ ូវ ន ិងគ ួ រពញច ិរ ត ត្ពម ទ ាំងមានសិទទទ ធិ ួេបានន ូវក ិច ចកា ទេ់ន ឹង ភាពឥរមាន កា ង្ហ រធ្ ាើ ។ ២. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទទទ ធិ ួេត្បាក់ របៀ វរស រសម ៍ គ្ន ើ ន សត្មាប់ ទរងកា ើា ង្ហ ែ ូចគ្នន រោយ ឥរមានកា រ សរអ ើ ើងអរាី យ ើ ។ ៣.ជនខែេរធ្កា ាើ ង្ហ មានសិទទទ ធិ ួេបានន ូវ ត្បាក់ បណា ាំ ច់ត្រ ឹមត្រ ូវ ន ិងគ ួ រពញច ិរ ត រែ ើមបី ធានាជីវភាព ស់ រៅ បស់ រគ ន ិងត្គ ួស្ម រគ ឲ្យមានន ូវរថ្ម ៃថ្នរសចកថ្ង ដី ៃង ូ ន បស់ មន ុសស រ យ ើ ត្រ ូវបានបាំរពញបខន ែមត្វមមរធ្ោបាយ កា ខស នកសង គមរសសងៗរទៀរ ត្បសិនរបើ មានកា ចា ាំបាច់ ។ ៤. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទបរង ធិ រស ើា ជីព ន ិងមានសិទចធិ ូេជាសមាជិកថ្នស ជីព រែ ើមបី កា សេត្បរយជន ៍ បស់ ែនួ ៃ ។ មាប្ា ២៤ មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទឈប់ ធិ សត្មាក ន ិង េាំខ កមាន ត ោប់ ទ ាំងកា កាំណរ់រពេរមា៉ាង រធ្កា ាើ សមរ រ ុសមសេ ត្ពមទ ាំងថ្ង ៃប ុណយ ឈប់ សត្មាកត្វមកា កាំណរ់ រោយបានទទ ួេ ត្បាក់ របៀវរស រទៀរសង។ ៍ មាប្ា ២៥ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទទទ ធិ ួេបានន ូវ ជីវភាពត្គប់ ត្គងត្វមបទោឋ ន សត្មាប់ សែុ ភាពន ិងសុែ ុមាេភាព បស់ រគ ន ិងត្គ ួស្ម រគ មានជាអាទ ិ៍ ចាំណីអាហា សាំរេៀកបាំ ក់ េាំរៅឋាន កា ខងទ ាំសុែភាព ន ិងរសវាសង គម ក ិច ចចា ាំបាច់រសសងៗរទៀរ ត្ពមទ ាំងសិទទទ ធិ ួេ បានន ូវសនសុ តិ ែកងុ ន រពេគ្នម នកា ង្ហ រធ្ ាើ រពេ មានជាំង ឺ រពេធាៃ ក់ ែនួ ៃ ព ិកា រពេប ូ ដ ភាពជា រមមា៉ាយ ឬរ ោះមា៉ាយ រពេចាស់ ជោ ឬកា ែ ាោះ ខារខាងជីវភាពែថ្ទៗរទៀរ កងុ ន កាេៈរទសៈ

ខែេ ស ួ ព ីភាពមាច ស់ កា បស់ រគ។ ២. មារ ុភាព ន ិងក ុមា ភាព មានសិទទទ ធិ ួេ បានន ូវកា ខងទ ាំ ន ិងជួយទាំន ុកបត្ម ុងព ិរសស។ ត្គប់ ក ុមា ទ ាំងអស់ រទោះរក ើរពឪព ី ុកមាដ យ រ ៀបអា ព ៍ ិ ន ៍ ឹងគ្នន ក ដី ឬម ិនបានរ ៀប អា ព ៍ ិ ៍ក ដី ត្រ ូវបានទទ ួេក ិច ចកា ខាងសង គមក ិច ចែ ូចគ្នន ។ មាប្ា ២៦ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទទទ ធិ ួេកា អប់ ាំ។ កា អប់ ាំត្រ ូវខររធ្រាើ ងើ រោយឥរគ ិរថ្ង ៃ យ៉ាង រហាចណាស់ សត្មាប់ កា អប់ ាំោន ក់ បឋម ន ិង ម ូេោឋ ន។ កា អប់ ាំជាន់ែប ាំ ូងត្រ ូវខរមានជា ការព ាក ិច ច។ កា អប់ ាំខាងបរច ចករទស ន ិងខាង វជាាិ ជីវៈ ត្រ ូវខររ ៀបចាំឲ្យមានជាទ ូរៅ រ យ ើ កា អប់ ាំោន ក់ ឧរ ដមត្រ ូវរបើកឱកាសរសមៗើ គ្នន ឲ្យ ែេ់មន ុសស ត្គប់ ូបទ ាំងអស់ រោយឈ រេ ើ ម ូេោឋ នគ ុណសមបរ ត ិ បស់ រគ។ ២. កា អប់ ាំត្រ ូវខររផ្ទដ ររៅ កកា កចរត្មើ ី ន េូរោស់ យ៉ាងរពញរេញថ្ន ប ុគ គេ ិកេកខ ណៈ បស់ មន ុសស ន ិងរឆ្ព ោះរៅ កកា ពត្ង ឹងកា រគ្ន ពសិទមន ធិ ុសស ន ិងរស ភាពជាម ី ូេោឋ ន នានា។ កា អប់ ាំរនោះ វារេ ើកសទយ ួ ែេ់កា យេ់ែ ឹង កា អរ់រអានអធ្ោស្ស័យគ្នន ន ិង ម ិរ តភាព វាងត្បជាជារ ិ ព ូជស្មសន ៍ ឬត្ក ុម ស្មសនាទ ាំងអស់ រ យ ើ ន ឹងជួយអេ ិវឌ្ឍន ៍ែេ់ សកម មភាពនានា បស់ អង គកា ស ត្បជាជារ ិ កងុ ន កា កាសនភាព តិ ។ ៣. មាត្វប ិត្វ មានសិទជាអាទ ធិ ិភាពកងុ ន កា រត្ជ ើសរ សន ើ ូវត្បរេទថ្នកា អប់ ាំសត្មាប់ ប ុត្រ ធ្ ីត្វ បស់ រគ ។ មាប្ា ២៧ ១. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទចធិ ូេ ួមចាំខណក រោយរស ី កងុ ន ជីវភាពវបបធ្ម៌ បស់ ស គម ន ៍ មានសិទរត្កប ធិ សជារ ិថ្នសិេបកម ម ទ ាំងឡាយ ន ិងមានសិទ ធិ ួមចាំខណកកងុ ន វឌ្ឍន ភាពថ្នវទោស្មស្ត ិ ស ត ន ិងគ ុណត្បរយជន ៍រសស ងៗ ខែេជាេទ ធសេរចញព ីវឌ្ឍនភាពរនោះ។ ២. មន ុសសត្គប់ ូប មានសិទទទ ធិ ួេបានន ូវក ិច ច កា ែេ់សេត្បរយជន ៍ខាងសីេធ្ម៌ ន ិង សមាា ៈខែេរក ើររចញព ីសេ ិរកម មខាងវទោ ិ ស្មស្តស ត អកស ស្មស្តស ត ឬសិេបៈខែេែនួ ៃ ជាអ នក បរងរើា ។ មាប្ា ២៨ ប ុគ គេត្គប់ ូបមានសិទទទ ធិ ួេបានន ូវ របៀប រ ៀប យសង គម ន ិង របៀបរ ៀប យអន ត ជារ ិ រែ ើមបីឲ្យសិទនធិ ិងរស ភាពខែេខចងក ី ងុ ន រសចកត្បកាសរនោះស ដី ដេ់កា យេ់ែ ឹងយ៉ាង រពញរេញរៅបាន។ មាប្ា ២៩ ១. ប ុគ គេមាន ក់ ៗមានក ណី ក ិច ចចាំរ ោះស គម ន ៍ ខែេជាកខន ៃងខរម ួយគរ់ ខែេអាចបរងរើា ន ូវកា កចរត្មើ ី នរពញប បិ ូ ណ៍ ន ិងរោយ រស នី ូវប ុគ គេ ិកេកខណៈ បស់ ែនួ ៃ ។ ២. កងុ ន កា អន ុវរ តន ៍សិទរស ធិ ភាព ី បស់ ែនួ ៃ មន ុសសត្គប់ ូប ត្រ ូវសែរិ កងុ ន កា កាំណរ់ ទ ាំងឡាយណា ខែេចាប់ បានកាំណរ់ កងុ ន រគ្នេបាំណងឲ្យមានកា ទទ ួេស្មគេ់ ន ិង រគ្ន ពែេ់សទិ ធិ ន ិងរស ភាពទ ី ាំងឡាយ បស់ អ នកែថ្ទ ន ិងរែ ើមបីរ្យរបន ៃើ ឹងកា រត្ម ូវយ៉ាង ត្រ ឹមត្រ ូវអាំព ីសីេធ្ម៌ របៀបរ ៀប យស្មធា ណៈ ន ិងថ្នសុែ ុមាេភាពទ ូរៅរៅកងុ ន សង គម ត្បជាធ្ ិបររយយខរប៉ារណា ុ ណ ោះ។ ៣. កងុ ន ក ណី ណាក៏រោយ សិទនធិ ិងរស ភាព ី ទ ាំងរនាោះម ិនអាចយករៅរត្បើត្បាស់ សយ ុ ទ ន ឹង រគ្នេកា ណ៍ បស់ ស ត្បជាជារ ិរ យ ើ ។ មាប្ា ៣០ ឥរមានបទបញ្ារណាម តិ ួយថ្នរសចកត្បកាស ដី រនោះ ត្រ ូវបានរគបកត្ស្មយោ អាចឲ្យ ែ ឋណា ម ួយ ត្ក ុមណាម ួយ ឬប ុគ គេណាមាន ក់ មាន សិទខបប ធិ ណាម ួយ រែ ើមបីរធ្សកម ាើ មភាព ឬ ត្បត្ព ឹរ តអាំរព ើអមាី ួយ រឆ្ព ោះរៅកា បាំសចបាំ ៃិ ផ្ទៃញ ន ូវសិទ ធិ ន ិងរស ភាពទ ី ាំងឡាយ ខែេមានខចង រៅកងុ ន រសចកត្បកាសរនោះរ ដី យ ើ ៕


ទ្ស្សនៈ

ថ្ង ៃ ចន ទ ១២ រោច ខែកកកដិ ឆ្ន ាំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

អាសា៊ាន និង្ កមពុជាវព្ោម មុនលរលលបើក្ក្ិេចព្បជុំរីសិទធិមនុសសលនះ

លដ្ឋយ សឺង សលព្មេ l VOKK

លវលើ

យនង ឹ សំ ណួរថា លតើ

ដតររី ថ្ងៃ

លសេក្តព្ី បកាសអំរី សិទធិមនុសស

២០១២

ដែល

លព្កាម

?

ការព្រះនាម លីវ នី ឲ្យោរត ី ំដណង

រងការរ ំលោភ

លធឿន ។ លែើយមក្ទល់នឹងលរលដែលខាុំ

នង ិ ចាប់ផ្សក្ ឹ ព្រះសងឃដខែរ ព្រះនាម ថាេ់ ក្ំរុងដតសរលសរ អតាបទលនះ រ័តមា ៌ ន

ជ្ញេលមលយ ើ លយង ើ ជ្ញដខែរ

េុងលព្កាយ បានឲ្យែឹងថា វតតដខែរលព្កាម

សូ មរួមេំដណក្ការខក្លសេក្តី

សងឃមរបស់ ព្បជ្ញរលរែាដខែរ ឹ

លនាះ

ក្៏ែូេជ្ញ

ព្បជ្ញរលរែាព្បលទសែ៏ថ្ទលទៀត

ក្ំរុងដតលៅលព្កាមការែ៊ាុមរ័ទធរី

ក្ង នគរបាលយួនលៅលែើយលទ ព្គ្នន់

ដែល

ដតក្ងក្មាលង ំ មានេំនន ួ តិេជ្ញងមុន ។

ហាក្់ែូេជ្ញរុំបានទទួលការក្ក្់លៅត រី

ទាក្់ទងែល់ព្រឹតតិការណ៍លនះ

ដែលលេញរីក្េ ិ ចព្បជុំ

លសេក្តព្ី បកាស

រដ្ឋាភបា ិ លលវៀតណាមបាន

និងព្ប

សិទធិរីសំណាក្់រដ្ឋាភបា ិ ល ថ្នព្បលទស ទាំងលនាះ

ឆ្ន ំ

លដ្ឋយបំណងបងខំព្រះព្គូលៅអធិ

លសក្

សិទភា ធិ រប៉ាុណា ណ ដែរ េំលរះជនរងលព្គ្នះ ទាំងឡយដែលទទួល

ដខវេឆ ិ កា ិ

ែ៊ាំរទ ័ ធវតតដខែរ លៅលខតតឃ្លង ំ គឺវតតសិរតា ី

សមាគមព្ប

លទសអាសា៊ានមានព្បលយាជន៍

១២

បញ្ជ ឲ្យនគរបាល ៨០ នាក្់ លៅលធេើការ

លទើបនឹងលធេើលែើងងែីៗ

លដ្ឋយក្ិេចព្បជុំក្ំរូលថ្ន

គថ្ឺ ងៃទី

លៅក្នុង

ការព្បជុំថ្នព្បជ្ញជនអាសា៊ានឆ្ន ំ ២០១២

លនាះលែយ ។ ប៉ាុដនត លដ្ឋយលៅព្បលទស ើ

ដែលលធេលើ ែង ើ រថ្ី ងៃទី ១៤ ែល់ថ្ងៃទី ១៦

ការយក្េិតតទុក្ដ្ឋក្់ រីដភនក្ព្តលេៀក្អនក្

ដខែរលព្កាមបានលលើក្លែើងដែរ ដតបានព្តូវ

ក្មពុជ្ញក្៏ែូេជ្ញព្បលទសែ៏ថ្ទលទៀត

មាន

វេឆ ិ ិកា លៅទីព្ក្ុងភនលំ រញ ក្៏មានព្រះសងឃ

ការររសិទធិមនុសសជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិែ៏ លព្េន ើ

រួក្យួនដែលមាននិនានការ រដ្ឋាភបា ិ ល

លយង ើ ខាុំសូមអនុញាតប ិ ំដបរទស ិ

លៅសមលង ឹ លមល ើ វាសនាដខែរលព្កាម ជ្ញព្ប ជ្ញរលរែាែអ ៏ ភរេ ផ្ទតេ់លេញ

ដែលព្តូវបានកាត់

លោក្ព្បធានាធប ត ល) ឈរជ្ញមួយលោក្ ែ៊ាុន ដសន នាយក្រែាមន្តនតីថ្នព្រះរាជ្ញ ិ តី សែរែាអាលមរក្ ិ បារា៉ា ក្់ អូបាមា៉ា (ក្ណា

ំ រ ណាេព្ក្ក្មពុជ្ញ និងលោក្ លងេៀ៉ា ង តន ំ ូលអាសា៊ាន លៅលសតវមាន រាជធានភ ិ ឹ យ៉ាុង នាយក្រែាមន្តនតីលវៀតណាម ក្នុងក្េ ិ ចព្បជុក្ ី លនំ រញ ព្បលទសក្មពុជ្ញ នាថ្ងៃេន ័ ា ទី ១៩ វេឆ ិ កា ិ ២០១២ (Carolyn Kaster / AP Photo)

លែើយលបាះលចាលលៅឲ្យរស់

លៅលព្កាមនម ឹ ដែក្ ថ្នការព្តួតព្តារបស់ អនក្ែក្ ែ ស ឹ នាំយួនក្ុមុ យន ិ ត។

ដក្លមា

មនុសស

អនក្ែឹក្នាំព្បលទសលនះ ដតងព្ចានលចាល

រិតដមនលែើយ ថាការរ ំលោភសិទធិ

ដែលដខែរលព្កាមទទួលរី

សំ ណាក្់រដ្ឋាភបា ិ លយួន សឹងដតកាលយ លៅជ្ញលរឿងព្បថ្រណី

លៅព្បលទសលវៀត

សាានភាររ ំលោភបំរនសិទធិ

មនុសសរបស់ខួ លន ។ ប៉ាុដនតជ្ញលទធផ្ល ទាំងព្សុង ឡយ

នូវការលចាទព្បកាន់ទាង ំ

លដ្ឋយអាស់អាងថារបាយ

អេលី ក្ត ើ លែង ើ លសាះ

របស់នាយក្រែាមន្តនតី

ក្៏ែូេជ្ញការលវលើយតបនឹង អនុសាសន៍រី

ASEAN summit in Cambodia, violations, says Verena Harpe of

ព្បលទសនានា

actually

សក្លលោក្ដែរ ។ រីជំនាន់មយ ួ លៅ

យា៉ាងទទឹងទិសលនាះ

ភ័យ ព្បលហាងលរះ េំលរះអេីដែលខលួន

ជំនាន់មយ ួ ដខែរលព្កាមដែលព្ទាំព្ទនឹងការ ព្បមាងលមល ើ ង្ហយ

នង ិ ការរ ំលោភជះិ

ទនាឹមនឹងការព្បដក្ក្ អាជ្ញាធរលវៀត

ណាមដតងព្បកាន់យក្េាប់ ដែលខលួន បាន

តាក្់ដតងលែើងសព្មាប់ដតលបើក្ផ្លូវ

ជ្ញន់លនាះមន ិ បាន ក្៏លព្កាក្លែើងតវា៉ា ព្ប

ែល់ការលព្បើអំណាេផ្ទតេ់ការ

ែិងាផ្ង ។ ប៉ាុដនតលទធផ្លដែលលេញរី

ក្ព្មត ិ ែ៏តឹងរងមួ ឹ យ

ឆ្ំងតាមរលបៀបអែិងាផ្ង តាមរលបៀប ការបះលបារ

លដ្ឋយគ្នែនបណា ត ញលរៀបេំ

លដ្ឋយដ្ឋក្់ការលព្បើសិទធិមនុសស មានលព្គ្នះថានក្់

របស់ ខួ ន ល

លៅក្នុង

លព្កាមលលសលធេើឲ្យ

ែល់សនតស ិ ុ ខសាធា

ព្តម ឹ ព្តូវទាំងលនាះ បានព្តម ឹ ដតព្តូវទទួល

រណ:សីលធម៌សាធារណ: ឬសណា ត ប់

ណាក្់អាជ្ញាធរលវៀតណាម

លទាះជ្ញយា៉ាងលនាះក្៏លដ្ឋយ លៅក្នុង ក្ិេចព្បជុំក្ំរូលថ្នព្បលទសអាសា៊ាន ដែល

ការលព្បើក្មាលង ំ បន្តង្ហកបយា៉ាងចាស់ថ្ែ រីសំ អនក្លសនហាជ្ញតិដខែរ ជវី តបាត់ ខួ លន ិ

បណា ត លឲ្យ

ព្តូវសាលប់បាត់បង់

នង ិ ជ្ញប់គុក្ព្េវាក្់ជ្ញ

លព្េន ើ ឥតគណនា លដ្ឋយគ្នែនអព្តាក្ត់ សាិតិេាស់ោស់ និងគ្នែនរិភរលោក្ ែឹងឮលែើយ ។

រត ិ ដមនលែយ ើ លៅក្នុងអំែុងលរល

ប៉ាុនាែនឆ្នេ ំ ុងលព្កាយលនះទុក្ខក្ងេល់របស់ ដខែរលព្កាម

បានព្តូវសែរ័នធដខែរក្មពុជ្ញ

លព្កាមលធេើឲ្យបានែឹងឮ ែល់ដភនក្ព្តលេៀក្

ធានប់សាធារណ: ។

លធេលើ ែង ី លៅទព្ី ក្ុងភនលំ រញ រាជធានី ើ ងែៗ ថ្នព្បលទសក្មពុជ្ញ ដែលជ្ញប់របងបលងកយ ើ ជ្ញមួយព្បលទសលវៀតណាមទឹក្មុខញ

ញឹម ព្គលែុើលធេើលរើែូេគ្នែនលរឿងលៅែែង

human

Southeast Asian leaders at their

សាានភារសិទម ធិ នុសសរបស់ ខួ ន ល ។ ប៉ាុដនត

“The

បីែូេជ្ញសំ លណើេេំអក្េំលរះដខែរលព្កាម

ការណ៍ទាំងលនាះ ជ្ញការនយា ើ ិ យបំលផ្លស គ្នែនការរិត

លៅវញ។ ិ

rights declaration, passed by

ដែលឲ្យលវៀតណាមដក្

allows

human

rights

ធាតុរិតខាងក្នុង អនក្ែឹក្នាំយួនរិតជ្ញ

Amnesty International Germany.”

បានខំោក្់បទ ិ បាំង

“លយង ើ សងឃមថា ឹ

ណាស់

យា៉ាងលហាេ

រែូតែល់េប់ក្េ ិ ចព្បជុំក្ំរូល

លនាះដែរ លដ្ឋយលសេក្តីព្បកាស ដែល

ព្ក្ុមសមាគមព្បលទសអាសា៊ាន លធេើលែើង ហាក្់ែូេរនលធេើឲ្យនាយក្រែាមន្តនតី

រូប

លនះ បានធូរព្ទូងខាក្ លព្រះគជ្ញ ឺ លសេក្តី

លោក្ព្សី

បានទាំងបដនាមថា៖ សែគមន៍អនតរជ្ញតិ

នង ិ ព្បលទស ឹ លធេកា ើ របំភលឺ េំលរះសមាជក្ សមាគមអាសា៊ាន ថាអេីដែលលគ បានលធេើ

លនាះ មន ិ អាេ ទទួលយក្បានលែើយ។

អងគការសែព្បជ្ញជ្ញតិ ក្៏បានព្បកាស ដែរថា

លសេក្តព្ី បកាស

ដែលលធេើលនាះ

ព្បកាសមួយ ដែលហាក្់ែូេជ្ញមន ិ បាន

មន ិ ព្តម ឹ ព្តូវលាលទ ។ លរលលនះ ក្៏ជ្ញ

លសាះលែើយ ។ េំលរះលសេក្តីព្បកាស

ព្តូវបង្ហាញឲ្យេាស់

ជំនាញការដផ្នក្អាសុី ថ្នអងគការនលិ ទាស

ែគមន៍អនតរជ្ញតរិ ំរង ឹ លព្េើនជ្ញងលនះ

លធេើឲ្យអនក្រ ំលោភសិទធិមនុសស ខាលេដព្ក្ង

លរលលវោ

ដែលរដ្ឋាភបា ៉ា ់ ិ លអាែឺមង ជ្ញក្ិេចព្រមលព្រៀង

លនះ លោក្ព្សី លវលរណា ហាប ជ្ញអនក្

លទេភាគីជ្ញមួយព្បលទសអាសា៊ាន

ក្មែអនតរជ្ញតរ ៉ា ់ ក្៏បាន ិ ព្ី បលទសអាែម ឺ ង

លែយ ធិ នុសស ខានតអនតរជ្ញតិ ើ ថា សិទម

វាយតថ្មលថា

ជ្ញការរិតដមនដទន

គឺ

“បានអនុញាតិ ឲ្យមានការរ ំលោភសិទធិ

ថាស

ព្តូវដតេងភាជប់សព្មាប់ព្គប់ព្បលទស” ។

លដ្ឋយដែក្ លៅក្មពុជ្ញលព្កាម លៅ

រយើងជាខែ ម រត្កាម ត្ពោះសងឃ ន ិងត្គ សែទ ាំងកងុ ន ទ ឹកែ ីកមជា ុ ព រត្កាមទ ាំងរៅកងុ ន ត្បរទស កមជា ុព ទ ាំងរៅត្គប់ ទ ិសទ ីកងុ ន សកេរោក ត្រ ូវខរពត្ង ឹកកា រសរូ ោយអ ង ិ ាររៅរទៀរឲ្យ

សាក្លលោក្ លែើយអនុសាសន៍ ជ្ញ

កាន់ខរខាៃ ាំងកាៃ ន ិង ង មឺ មា៉ារ់ រែ ើមបីអត្ង ួនមរ ិសកេរោកឲ្យយេ់ត្ជ ួរត្ជាបអាំព ីកា ព ិរជាក់ខសតង

លវៀតណាម

ខែេកាំព ុងខររក ើរមានរៅរេ ើខែនែ ីសណត ថ្នទរន ៃរមគង គ

លព្េន ើ

ក្៏បានព្តូវផ្តល់លៅឲ្យអនក្ែឹក្នាំ រស ី ំ ណាក្់អងគការសែព្ប

ជ្ញជ្ញតិ ក្៏ែូេជ្ញរីសំណាក្់អងគការអនតរ

ជ្ញតិនានា លែើមបឲ្យព្បលទសលនះ លធេើការ ី

វទយ ិ សំ ុ លែងក្មពុជ្ញលព្កាម

សដមដង

ន ិងរែ ើមបីបញ្ឈប់ កា ាំរោេបាំ ន

ទ ាំងឡាយ ព ីសាំណាក់ ោឋ េ ិបាេយួន ខែេជា ោឋ េ ិបាេម ួយថ្នត្បរទសកងុ ន សមាគមអាស្មន ។

សូ ម

នូវការយល់ព្សបទាំងព្សុង

េំលរះការវាយតថ្មលរបស់

យួន លងេៀង តឹង យុង លមល ើ លៅហាក្់

ណាមលៅលែយ លែយ ើ ើ ក្៏មន ិ ដែលបាន

ទទួលការយក្េិតតទុក្ដ្ឋក្់ រីសំណាក្់

មនុសស”

លវលយ ើ ព្បដក្ក្ថា ជ្ញលរឿងមន ិ រិតលទ ។

លោក្ព្សី

ជំនាញការសិទម ធិ នុសសក្ិេចការអាសុី ថ្ន អងគការនរី លទាសក្មែអនតរជ្ញតអា ៉ា ់ ិ ែម ឺ ង លៅលលើលសេក្តីព្បកាស

លដ្ឋយក្ិេចព្បជុំអាសា៊ានថា

ដែលលធេើលែើង មន ិ មាន

ព្បសិទធិភារេំលរះបណា ត ព្បលទស

អា

សា៊ានក្៏ែូេជ្ញសព្មាប់ព្គប់ ព្បលទសលៅ ក្នុងលោក្ ។

េំលរះលយើងជ្ញដខែរលព្កាម ដែលរង

លព្គ្នះលដ្ឋយសារការរ ំលោភសិទធិមនុសស

សិទសា ធិ សនា នង ធិ មូលដ្ឋាន ែ៏ ិ សិទជ្ញ ថ្ទលទៀតសព្មាប់ជនជ្ញតលិ ែម ើ

លនះជ្ញ

សញ្ាថា លយើងជ្ញដខែរលព្កាម ព្រះសងឃ

និង ព្គែសាទាង ំ ក្នុងទឹក្ែីក្មពុជ្ញលព្កាម ទាំងលៅក្នុងព្បលទសក្មពុជ្ញទាំងលៅព្គប់ ទស ន ិ ទក្ ី ុ ងសក្លលោក្ ការតស៊ាូ

ព្តូវដតរព្ងឹក្

លដ្ឋយអែង ិ ាតលៅលទៀតឲ្យ

កាន់ដតខាលង ំ កាលនិងែែឺងមា៉ាត់ អព្ងួនមតិសក្លលោក្

លែើមប ី

ឲ្យយល់ព្ជួត

ព្ជ្ញបអំរីការរិតជ្ញក្់ដសតង ដែលក្ំរុង ដតលក្ត ី ណត ថ្នទលនល ើ មានលៅលលើដែនែស លមគងគនិងលែម ការរ ំលោភបំរន ើ បបញ្ឈប់ ី

ទាំងឡយ រីសំណាក្់រដ្ឋាភបា ិ លយួន ដែលជ្ញរដ្ឋាភបា ិ លមួយ ថ្នព្បលទសក្នុង សមាគមអាសា៊ាន ។

មានដតមលធាបាយលនះលទ

លទើប

លរឿងរា៉ា វរ ំលោភសិទធិលសរភារលៅលល ី ើ ដខែរ លព្កាម

ឮខារខាារ

នឹងព្តូវបានអនតរជ្ញតិទទួលែឹង

ក្នុងក្ិេចព្បជុំសមាគមព្បលទស

អាសា៊ានលលើក្លព្កាយៗ ក្៏ែូេជ្ញក្ិេចព្ប ជុំនានាក្នុងសក្លលោក្ ៕


ឯកសារព្ប តត ិសាន្រសតកមពុជាវព្ោម

ព្រឹ ត្ិ ត ការណ៍ ២៨ កុ ម្ភៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភូ ម្ិផ្សារកំ រង់ ខេត្ត ព្រះព្ត្ពំង ឯកស្ម «ព្រឹតតោរណ៍ ២៨ កុមភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមផ្ ិ ារកាំរង្់ វខតតព្រះព្តរ ាំង្» បានត្បម ូេចងត្កងរោយ រោក ោច់ រស បចបបន ុ ច ន ជា ត្បធានសភារាំណាងថ្នស ព័ន ធខែ ម កមជា ុ ព រត្កាម (KKF) ជាអរ ីរអគ គរេខាធ្ ិកា គណៈកមាម ធ្ ិកា គណៈព ុទ ធស្មសនារង វាទមជឈមណឌ េថ្ត្ពនគ ន ិងជាអ នកធាៃ ប់ ជា ជន ងរត្គ្នោះកងុ ន បបក ុមយ ុ ម ន ិសតរវៀរណាមកាេែនរៅជាសងឃក ួៃ ងុ ន ខែនែ ីកមជា ុ ព រត្កាម ។ ខាងរត្កាមជាែមស្ម ៃឹ រែ ើមទ ាំងស្សុងថ្នឯកស្ម រនោះ ។

(បាព្តាេ)

(រព ីរេែម ុន) ស់លោក្

១៨-ឧតតមវងារាម (លផ្ទនអ

ណូ ត ង)

លោក្ព្សី

១៩-បុលរេសិរលកាះដក្វ (លកាះ ី

ទមាលប់) ២០- លរធិព្រឹក្សគិរវងស (សាេយ ី

ជ្ញឳរុក្មាតយ ថ្នព្រះ

លសៀមងែី )

សរទាំងបអ ី ងគ សូ ម

២១-លរធិព្រឹក្សគិរវងារាម ី

(សាេយលសៀមចាស់)

២២-លខមរារេនា

ទទួលយក្នូវក្ិតយ តិ សរក្ ី ូនលៅ របស់

សមពុទធ

ក្ូនដខែរជំនាន់លព្កាយ ។ ងេីលបើរាងកាយ

២៥-លក្តុបូរល៌ កាះសំ លរាងទង (លកាះសាល)

អស់លោក្ លោក្ព្សី ដែលជ្ញគំរែ ូ ល់ ព្រះគុណទាំងបីអងគ លែយ ើ ក្តតី

ដតក្ត តិ សនង ៉ិ៍ត ែ ះ ិ យ ិ លក្រល្

ក្នុងសនាតនេិតតក្ូនដខែរជ្ញនិេច លព្កាក្ឈរលែើងតស៊ាូ

លៅរស់រលវក្ ើ

ព្បឆ្ំង

ព្រះភិកខុ វយឿង្ សុខ

ព្រះភិកខុ គឹម សុមន៍

សាមវណរ គឹម សាំណាង្

រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៥០ (ត្ពោះជន ម ២៥)

រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៥៣ (ត្ពោះជន ម ២២)

សុគរ ថ្ង ៃទ ី ២១ ខែក ុម ាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥

សុគរ ថ្ង ៃទ ី ២១ ខែក ុម ាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥

រក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៦០ (ត្ពោះជន ម ១៥)

ប ួសរ ៀនរៅវរ តចា ុ ិ៍ ស្សុកងាវូ

ប ួសរ ៀនរៅវរ តរកាោះស្មៃ ស្សុកងាវូ

ការររនូវមត៌ក្

លែើយ

នូវនលយាបាយព្បល័យរូជ

សាសន៍ របស់អាណានិគមព្គប់សម័យ នូវអំណរព្រះគុណ

េំលរះព្រះសងឃព្គប់អងគ ដែលបានរលី

ក្មែទាង ំ ក្មាលង ំ កាយ វាចា េត ិ ត ក្នុងការ បំលរញនូវភារក្ិេចែឧ ៏ តតម

គឺការរ ំលដ្ឋះ

ព្រះសងឃ ២០០អងគ ដែលព្តូវអាជ្ញាធ រអាណានិគមយួន បានចាប់ផ្សក្តាំ ងរី ឹ ថ្ងៃទី ១៨ ក្ុមភៈ ក្នលងមក្ ។

កាយវការទាំ ងលនះ សរឲ្យលឃញ ិ ើ ថា

រែរ តត្ពោះត្រ ាំង ។ ូបងរ៖

ងស ធ្ ីត្វ

លរលតស៊ាូព្បឆ្ំងជ្ញមួយនង ឹ អំលរថ្ើ ព្រថ្ផ្ស យង់ឃនង

អមនុសសធម៌របស់អនក្កាន់

អំណាេ

លៅលខតតវញប ិ ិញដែលបាន

ំលនឿ រ ំលោភមក្ លលើសិទធិលសរភារខាងជ ី សាសនានិងសិទធិមនុសស ។

ោយែំនង ឹ ែំណឹងលខាលេផ្ាលនះ

ដែលបានរារា ំងែំលណើរ

គឺអាជ្ញាធរលខតត បានព្បគល់ មក្វញ នូវ ិ

ក្នុងការព្បតិបតតជ ិ ំលនឿសាសនា

របស់

លយើង ។ ខាុំព្រះក្រុណាអាតាែភារ សូ ម លសាើេសរលសើ

ក្នុង

ជ្ញធលុង

មួយ សាែទល់នឹងសាែព្បឈមមុខេំលរះ មហាឧបសគគ

ព្រះសងឃបីអងគបានរលីក្មែជីវត ិ

ខាុំព្រះក្រុណាអាតាែភារ ក្៏បានទទួល ំ ឹ ងលាមយ ែណ ួ ដែរ គឺព្រះគុណព្គប់អងគ

ព្រះគុណព្គប់អងគមានសាមគគី

នូវវរភាររបស់ ព្រះគុណ ី

ព្គប់អងគ ។ សក្មែភារទាំងលនះព្តូវបាន ចារក្ទុ ិ ក្ក្នុងព្កាំងមាស

ថ្នទំររ័ ព្បវតតិ

បានទទួលលជ្ញគជ័យយា៉ាងព្តេះព្តេង់ លសរភារែល់ ព្រះសងឃ ី

២០០

អងគ

របស់លយើង ដែលព្តូវចាប់ផ្សក្ ឹ តាំងរីដខ

រែរ តត្ពោះត្រ ាំង ។ ូបងរ៖

ងស ធ្ ីត្វ

ែ៏លខាលេផ្ា

របស់ព្រះលមគណលនះមក្

គឺបាឋក្ថា

របស់ព្រះលតជគុណធមែវរិ លយា គឹម សាង ិ នាយក្សាសនា

គណៈក្មាែធិការ

ក្ណា ត ល ថ្នគណៈរុទធសាសនាលងរវាទ មជឈមណឌលថ្ព្រនគរ

ដែលលយើងសូ ម

ែក្ព្សង់ខលះៗែូេតលៅលនះ៖

«ព្រះក្រុណាអាតាែភារ មានលសេ ក្តលី ខាលេផ្ាយា៉ាងថ្ព្ក្ដលង

លដ្ឋយបាន

ទទួលែំណឹងយា៉ាងលព្ក្ៀមព្ក្ំថា

មាន

លភាៀវទាំងឡយ

ដែលបានយក្នម ឹ ដែក្មក្ដ្ឋក្់

លលើសាែដខែរលយើង

រាប់សតវតសរ ៍មក្

លែើយ ។ ព្រលឹងព្រះគុណទាំងបីអងគ បានដ្ឋស់សតិលយើងលគទាំងឡយដែល

លៅរស់ថា លបប ែប់ ើ អ ី ងគបានែួលលែយ ើ អងគ រយ-រន់-មុន ឺ អងគ លព្កាក្លែង ើ លៅ

គជ្ញ ូ ព្មាប់ឲ្យក្ូនលៅ ឺ គំរស

លយើងជំនាន់លព្កាយ ។ ព្រះគុណ លយឿង គុណ គឹម សំ ណាង បានបូជ្ញកាយ

ថាេយជវី ត សា ិ លែម ើ បជ្ញត ី ិ សនា ងេលី បើរាង កាយ

បានដេក្ឋានលៅលែយ ើ ក្៏រត ិ

ដមនដតក្ិតតិយស

និងលក្រល្ ៉ិ៍ត ែ ះរបស់

ព្រះគុណទាំងបី គឺជ្ញព្រះសងឃកាលហាន

េំលរះអស់លោក្ លោក្ព្សី ដែល

ជ្ញប់លៅ »។

ការសុ គតរបស់ព្រះគុណទាំងបី

អងគលនះ បានដ្ឋស់សតក្ ិ ូនដខែរទាំងអស់

កាលហាន

ទាំងបីអងគវញ សូ មទទួលយក្នូវមហា ិ

ជ្ញព្គួសារ

កាលហាន រស ី ំ ណាក្់ព្បជ្ញរលរែាដខែរទូ លៅលៅក្មពុជ្ញលព្កាម

លដ្ឋយលគ្នរររាប់

អានតលរៀងលៅផ្ងេុះ ។ លែើយសូ មក្ុំ

លភលេលធេើបុណយរ ំឭក្គុណ ែល់ព្រះសងឃ កាលហានទាំងបអ ី ងគលនះ

លែម សតក្ ើ បដ្ឋស់ ី ិ ូនលៅ

ជ្ញលរៀងរាល់ឆ្ន ំ

លព្កាយឲ្យេងចាំលៅក្នុងេិតត ល័យរូជសាសន៍

លយង ើ ជំនាន់ នូវទំលវព្ប ើ

របស់អាណានិគម

ររ ។

អាល័យ រូបរាងក្សណក្ស័ យ លក្រល្ ៉ិ៍ត ែ ះ ិ

ក្នុង

ជ្ញរលរែានានាលៅក្នុងភរដផ្នែលី នះ។

ឲ្យជ្ញប់និសស័យ លក្ើតជ្ញព្បុសព្សី

គួរក្ុំ

ងែី )

សងឃក្ុះក្ុញ រក្ក្ដនលងឈរសឹងមន ិ េង់

ែម)

័ វន-យុ វតី ទាយក្ ទាយិកា និងព្រះ បាន ។

លមា៉ាង៧ោៃេលភាៀវក្ត តិ សនិងរុទធ ិ យ

បី

រែ ើមបីបានត្ជាបព័រ ៌មានជុវាំ ញស្ម ិ ែ នភាពសង គមខែ ម រត្កាមរៅកមជា ុ ព រត្កាម ន ិងរៅរត្ៅត្បរទស រោកអ នកអាចច ូេទសសនាត្វម យៈរគ ទាំព ័

៣៨-ព្រះឥនាឧទាន (បថ្ព្ង

៣៩-ក្ំរង់លរធិព្រឹក្ស (បថ្ព្ង

ចាស់)

៤០-ោវេនាសរារាម (ែីព្ក្

៤១-បនាាយ ព្បជុំរល (បនាាយ

ព្ក្) ៤២-មជឍមសាល (ឫសសមគ ឹ ី ុ )ំ ៤៣ជមពូទេប ិ វរារាម (លព្ជ្ញយទនា ) ។

លៅថ្ងៃទី២លនះក្មែវធ ិ ីមានែូេតលៅ

លៅសល់ដតគណៈក្មែការបុណយ លៅក្ំ

វញ្ ិ ា ណក្ខនធព្រះសងឃកាលហាន។ លព្កាយ

ែរព្រះសររែូតែល់លមា៉ាង ១២ អាព្ធា ត លទើបបិទក្មែវធ ិ ី។ ព្រឹក្លនះថ្ងៃទី

ដខមនា ិ

ឆ្ន ំ

១៩៧៥ គណៈក្មែការបុណយគព្ឺ សុក្ងកូវ

វតតដែលេូលរួមមាន៖ ១- ព្បទក្សណ ិ និលព្គ្នធ (េុងថ្ព្រ)

២-លកាះដក្វមុនី

ជ័យ (ដសលងចាស់)

៤-ព្រះេុោលមុនី

សំ បា៉ាន (ដសលងងែី ) ៣-លរធិដសលងមាន

នមសសការរតនព្ត័យ សមាទាន

សីល ព្រះសងឃដ្ឋបងសក្ូ ុ ល ឧទាិសែល់ លរលព្សស់ព្សូបរួេ

ព្រះលតជគុណ

នាយក្ និងមន្តនតីសងឃក្នុងលខតត ព្រមទាំង ព្បតិភូបាននិមនត

និងអលញ្ជ ើ ញលៅសួ រ

សុ ខទុក្ខ នង ិ ព្បលគនអំលណាយបនតប ិ នតួេ ែល់ព្រះសងឃទាំងព្បាំអងគ

ដែលព្តូវ

របួសធៃនកា ់ លរីមសលមា ៃយ ិ ក្ំរុងរាបាលរបួស ផ្ារលខតត

លែើយ

លៅមនាីរលរទយក្នុង

ដែលសាិតលៅខាងលិេវតតក្ំ

លេតយ ិ (ចាយែ)ី ៥- លរធប ិ ង ឹ (បង ឹ )

រង់ ។ ក្នុងលរលសួ រសុ ខទុក្ព្រះសងឃ

តរាជយ(ព្ក្ ) ៨-ជំនិតមានជ័យ (ជំនិត)

បានលកាតសរលសើរទឹក្េិតតកាលហានអង់

៦- ក្ំរង់ែួ ង ល (ក្ំរង់ក្)តី ៧-េំបា៉ាបូរលសរ ី ី ៩-មុនីរងសស យ ី ិ រវរារាមមានជ័ ី រក្)

(សាេយ

១០-សាោរភ ិ កាករាម(តាសឹក្)

ព្រះព្បាងគ (ព្បាងគ )

ដែលបានបូជ្ញកាយថាេយជវី តទាំ ង ិ

ព្បាសាទ)

៣៧-នលិ ព្គ្នធារាម (ថ្ព្ជ

លនះ៖

បនាាប់រីបាឋក្ថាែ៏ព្បក្បលដ្ឋយ

រ ំឭក្វញ្ ិ ា ណក្ខនធព្រះសងឃកាលហានទាំង

៣៤-សតាារាមវន

លរៀងៗខលួន ។ ឯព្រះសងឃវញ ក្៏បាន ិ

១១-នាវាសិរងែ ី លគ្នល(ក្ាលទូក្) ១២-

ែល់រិធីដ្ឋបងសក្ូ ុ ល

៣២-ឧតតមភរ ី

៣៦-សុ វណណលទរេីឯក្វមលល រារាម ិ

មក្រួម ។ លៅទីធាលវតតលររលរញលដ្ឋយយុ

សូ មអរព្រះគុណនង ិ សូ មេំលរន ើ

ខលឹមសារលនះមក្

បា៉ាង)

(ែំបងរក្់)

ដែលបានអលញ្ជ ើ ញ

៣១-តាលភរី ី

៣៥-សុ វណណរាជព្រឹក្ស (សាល

លព្កាយមក្គរ ឺ ិធលី លៀងលភាជនាហារែល់

និមនតលៅកាន់អារាមលរៀងៗអងគដែរ

យួន ព្គប់សម័យកាល ។

គួរព្បង ឹ អាតាែ

(តារ ៉ាម)

ការរស់លៅថ្នសភារជ្ញអនក្ជ្ញ ែូេជ្ញព្ប

ជ្ញតិលយើងឲ្យបានឆ្ប់ែល់លព្តើយ

(លផ្ទនសដងកចាស់)

(បាយា៉ាម) ៣៣-សុ វណណ

វជ័ ិ យ (ថ្ព្ជលគ្នក្)

បរស័ ិ ទក្៏បានព្តែប់លៅកាន់លគែដ្ឋាន

ក្ព្មរក្បាន ែូេសុ ភាសិតបានដេងថា «សាលប់លព្រះជ្ញតសា ិ សាន

រាជមនារី

មុខលទៀត ក្នុងការបនតែំលណើរលរបំ ើ រះរបស់

ក្ត តិ សនង ៉ិ៍ត ែ ះថា ិ យ ិ លក្រល្

បានរលីក្មែលែើមបជ្ញ ី តិ

សុ ខ ព្រះគុណ គឹម សុ មន៍ និងព្រះ

បនាាប់រស ី ុ នារក្ថា

នគ ិ ម

ការព្បឆ្ំងព្គប់រប ូ មនតរបស់អាណា

គុណព្គប់អងគ

ថា ទឹក្េិតតែអ ៏ ង់អាេកាលហានរបស់ព្រះ

ក្ខនធរបស់ព្រះវរបរេ ី ជិតទាំងបី ឆ្ប់បាន សូ មអរព្រះគុណនង ិ អរគុណ។

-២៨

ឧតតុងមានជ័យ (រ ំែួល)

រែរ តត្ពោះត្រ ាំង ។ ូបងរ៖ ោច់ យិន ័ វយលក្ែ ងលព្រះដតជ្ញតិនិងសាសនា

ជ្ញមាតាបិតារបស់ព្រះសងឃ

សាសនា

លៅលសាយសុ ខលៅក្នុងសុ គតិភរ ។

សាមគគស ី ុ វណណទី (ថ្ែទទង ឹ )

រាជែួងដក្វ (លផ្ទនែូង)

ប ួសរ ៀនរៅវរ ត ួមម ិរ ត ស្សុកកាំពង់ ធ្ ាំ

លៅក្មពុជ្ញលព្កាមឲ្យលព្កាក្ឈរលែើង ក្នុង

ក្ុមភៈក្នលងមក្ ។ ទាំងលនះសឲ្យលឃើញ

សាន្តសតដខែរលយង ក្ូន ើ បជ្ញតព្មាែល់ ើ លែម ី

លៅជំនាន់លព្កាយ ។ សូ មឲ្យព្រះវញ្ ិ ា ណ

២៧-

២៩-សិររ័ ិ ី ទធជុំ (លផ្ទនសដងកងែី) ៣០-វភាគ

សុគរ ថ្ង ៃទ ី ២៦ ខែក ុម ាៈ ឆ្ន ាំ ១៩៧៥

កាល ។

សូ មដងលង

២៦-ព្ក្រុំឈូក្ព្ចាល (ចារុ ៉ិ៍) លក្តុបូរ៌គមពរី សាគរ

លែើយ

ែូនតាឲ្យបានគង់វង់តលរៀងលៅ

២៣-លរធិ

ព្រឹក្ស (ងកូវ ) ២៤-ក្បបព្រឹក្ស (បាយឆ្វ )

បានរោយលៅ

របស់ព្រះគុណទាំងបីអងគ

(ទួលតាងុក្)

័ (ថ្ព្រវលលិ) លតាវន

១៣-សុ វណណមាលី

១៤-សតាារាម

(ក្ំរង់សាល) ១៥-លគ្នបាលនិលព្គ្នធ (លផ្ទន ព្រល)

(លរាងវាល)

១៦-លរាងរស ័ ឧតតម ិ ី ជយ

១៧-ឧតតមមានជ័យសួ សី ត

របួសព្រះនាយក្ ព្រះលមគណនង ិ ព្បតភ ិ ូ អាេ

ររជ្ញតិ

ក្នុងនាមក្ូនដខែរលសនហាជ្ញតិការ នង ិ សាសនាឲ្យបានគង់វង់ត

លរៀងលៅ ។ លែយ ើ សូ មឲ្យរបួសរបស់ព្រះ គុណព្គប់អងគ លែើងវញ ិ ៕

ឆ្ប់បានជ្ញសះលសបយ ើ

(រៅមានររេែរត្កាយ)

www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net

The Prey Nokor News number Vol.3 No.34  

The Prey Nokor News number Vol.3 No.34

Advertisement