Page 1

ព. ស. ២៥៥៦ ថ្ង ៃ ៥ ។ ៩ ឆ្នា ดរំด ោង ចត្វា ស័ក ត្រ ូវន ឹងថ្ង ៃទ ី ด១៣ ខែកញ្ញា គ. ស. ២០១២ ១២

ឆ្នា ំទ ី ០៣ រេែ ៣៣ / ១.០០០ រ ៀេ

ប្រភពព័តមា ៌ នស្ត អ ី ំពីខ្មែរក្ប្ោម

P

REYNOKORNEWS.INFO

ខួប ៥ ឆ្នាទ ំ ិវាសិទធិជនជាតិដ ើម ១៣ កញ្ញា

១៤ របដទស្ំៗគាំរទសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោមចូ ជាសមាជិកអ្ាកផ្ដ

់ដោប

ននអ្ង្គោរសហរបជាជាតិ (ECOSOC)

ដវៀតណាម សិទជនជារ ធិ ិរ ើម្ ខរររជ ើងជារ់ រមោ ះ

រោយ ថាច់ ត្រ ីជា រគឿន ( ព ័រ ៌មានេម្រអិ ទំព ័ ២ - ៣ )

ខ្ខែរដរោម៖ “ដ

ើង្មិនអាចផ្លាស់បដូរអ្តីតោ

ព្ប

nard)

ខ្តដ

ើង្អាចផ្លាស់បតូរអ្នាគត”

តិភូសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

និង ម៉ុងតាញ៉៉រត៍ (Montag

បានលលើក្យក្លោលការណ៍

នលោបាយអុឺរប ុ ថា សិទធិរបស់រួក្លគមន ិ ព្តូវ

លព្កាម និងមូលនិធិ ម៉ុងតាញ៉៉រត៍ បានជួបជុំ

លទាះបីលវៀតណាមានការរក្ ី

ជាលសេក្ដដី ងែងការណ៍

របស់សហរ័នធដខមរ

ក្មពុជាលព្កាម នង ៉ តាញ៉៉រត៍ ក្នុង ិ មូលនធ ិ ម ិ ុង ឱកាសរួក្លគបានលៅលធវើទសសនក្ិេច

ទង់ជាតដិ ខមរលព្កាម ។

សហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោម

ចាប់រថ្ី ងៃទី ១៨ ែល់ទី ២១ ដខមង ិ ុនា

ឆ្នន ំ

េលព្មន ើ ដននក្លសែឋក្ិេចក្ល៏ ដាយ ។ ខាងលព្កាម

ដហតុ

សុិ ក្ ។

សំ ខាន់ៗជព្ាប ែល់អនក្គូសលព្ោងការណ៍ បានលោររ

មូ

ទីព្ក្ុងព្បូដសល (Brussels) ព្បលទសដបល

លៅ

២០១២

តំណាងសហរ័នធដខមរក្មពុជា

លោក្ លៅ ព្តូវអាជាាធរលវៀតណាមដាក្់ លខានះលជើងខណៈោត់ក្ំរុងានជំងឺ។

ោនលៅទីព្ក្ុងព្រូដសល (Brussels) លែើមប ី

អានរៅទំព ័ ៧

សភាអុរឺ ប ុ , ទព្ី បក្ ឹ ានលោបាយ, តំណាង

១១ ឆ្នា ំ វតតមានខ្ខែរដរោម

លបើក្ក្ិេចព្បជុំមយ ួ ជាមួយព្ក្ុមសាជិក្ព្រឹទធ

រដាឋភបា ិ លដបលសុិ ក្ (Belgique) នង ិ មូល និធិដែលបានចាត់តាង ំ ល

ើង លដាយអងគការ

ររៅទំព ័ ៤

សហព័នធខ្ខែរកមពុ ជាដរោមដ្វ ើមហាសនា ិបាតដ ើកទី ៩ ឹ នាំអាណតតិថ្ែី ដ ើមបីដរជើសដរើសដម ក

ពាោមចូ កាុង្

ដៅកាុង្ឆ្នកអ្នត រជាតិ អានរៅទំព ័ ៣

ួនកំពុង្ដ

ង្ដខោន

កាុង្ឆ្នកអ្នត រជាតិ អានរៅទំព ័ ៤

រពឹតតិោរណ៍

រកុមរបឹកានន អ្ .ស. ប.

២៨ កុមភៈ ១៩៧៥ ឯកសារប្រវតតសា ិ ស្តស្តស្ត ីអំពី

ស្មរភូមិផ្សារកំពង់ ក្មតតប្ពះពា ំង

អក្សរថ្ងសរលសរថា «ថ្ង-យួន» សំ លៅលលើ ជនជាតិថ្ង ដែលរស់លៅក្នុងព្បលទសលវៀត ណាម

ក្នុងក្បនែដងែ បង្ហែញរជ ី នជាតិ ួ

នីមយ ួ ៗលៅក្នុងព្បលទសថ្ង ក្នុងរិធប ុ យ ី ណ

វសាខបូ ជា អ. ស. ប. លៅរុទម ធ ណឌល ិ

លខតតនគរបឋម កាលរីថ្ងៃទី ០២ ដខ មង ិ ុនា ឆ្នន ំ ២០១២ ។ ជនជាតថ្ិ ងមន ិ

រូបគំនូរដែលគូរលលើជញ្ជាង ំ លេតយ ិ បាន

ោនលព្ៅនែូវការប៉ុលណា ោ ះលទ លគដងមទាំងសរ

គម ឹ សុ មន៍ ព្តូវទាហានយួនបាញ់ ព្បហារ

ចារអក្សរថា ព្រះភក្ ិ ុ ខ លយឿង សុ ខ នង ិ

ព្តឹមដតលព្បពា ើ ក្យ «យួន» ក្នុងការជដជក្ លសរបដាជាអក្សរថ្ងលព្បពា ើ ក្យថា «យួន»

គណៈក្មមការនាយក្ងមថ្ី នសហរ័នដធ ខមរក្មពុជាលព្កាម លព្កាយរបា ី នលបាះលឆ្ននត លៅទព្ី ក្ុង Hamilton ព្បលទសកាណាដា

លៅក្នុងរិធប ុ យ អ. ស. ប. លទៀតនង ។ ី ណ

កាលរថ្ី ងៃទី ១២ ដខសីហា ឆ្នន ំ ២០១២ ។

នាថ្ងៃទី ២១ ដខក្ុមភៈ ឆ្នន ំ ១៩៧៥ ។

អានរៅទំព ័ ៥

អានរៅទំព ័ ៦ - ៧

អានរៅទំព ័ ៨

លៅក្នុងវតតព្ក្រុឈ ំ ូ ក្ព្ចាលចារុ ៍


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្នា ំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

ជាសមាជិក អ្ាកផ្ដ

១៤ របដទស្ំៗគាំរទសហព័នធខ្ខែរកមពុ ជាដរោមចូ

រត្ោះ

រនះក ដី

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

់ដោប

់ននអ្ង្គោរសហរបជាជាតិ

ខរមានកា ជំទាស់ ព ីរវៀរណាម្ សហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្ម្ ិនបានកាា យជាសមាជ ិក ថ្នគណៈកម្ ោកា អង គកា ម្ ិនខម្ន ោា ភ ិបាេថ្ន ត្ក ុម្ត្រ ឹការស ាក ិច ច ន ិងសង គម្ក ិច ចអង គកា សហត្រជាជារ ិ (UN-ECOSOC) កងុ ា នាម្ជាអ ាកផ្ ដេ់រោរេ់ ។ ខររទាះជាោាង

អង គកា សិទម្ន ធិ ុសសអន ត ជារ ិសខម្ ដងកា រាកាដយចំរោះសហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្ខ េម្ ិនបានជារ់ ជាសមាជ ិកថ្នអង គកា សហត្រជាជារ ិម្ ួយ

រនះ រោយា ខរត្ររទសម្ ួយចំន ួន ព ិរសសត្ររទសរវៀរណាម្បានរបាះរឆ្នា រទមាា ក់ ។ អ ាកសិកាខផ្ ាកត្រវរាស្តសត តិ ខែ ោ បានពនយេ់ថា សហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្ម្ ិនជារ់ ជាសមាជ ិករនាះ រោយា ខររញ្ញាត្ររទសរវៀរណាម្ម្ ិនទាន់មានទំន ុកច ិរ តរេ ើសហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្ ។

កា

គណៈក្មមការអងគការ

លរី ថ្ងៃេនទ

ទី ២៣ ដខ ក្ក្កដា

មន ិ ដមនរដាឋភិ

បាល ថ្នព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាលសែឋក្ិេចនង ិ សងគម ក្េ ិ ចអងគការសហព្បជាជាតិ(ECOSOC

– Economic and Social Council) បានលបាះលឆ្ននតបែិលសធ

សហរ័នធដខមរ

ក្មពុជាលព្កាមលៅកាត់ថា KKF េំលពាះ ការសុំ េូលជាសាជិក្ ក្នុងនាមជាអនក្ នដល់លោបល់ ។

លៅក្នុងបទសាភសន៍មយ ួ ជា

មួយ Radio Australia ភាសាយួន លេញនាយថ្ងៃទី ២៥ ដខក្ក្កដា ឆ្នន ំ ២០១២ អនក្នាំពាក្យ នង ិ ជាព្បធានដនន ការណ៍ របស់សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

លោក្ ព្តឹង ា៉ន់ រនទ ិ បានដងែងថា កាល រីឆ្ននម ំ ុន របស់

ព្ក្ុមគណៈក្មមការសលព្មេ

ECOSOC

បានយល់ព្រមឲ្យ

សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

លធវជា ើ សា

ជិក្ក្នុងនាមជាអនក្នដល់លោបល់

ថ្ន

ECOSOC ដតមក្ែល់ ថ្ងៃទី ៣០ ដខ ឧសភា ឆ្ននលំ នះ លវៀតណាមបានជំទាស់ េំលពាះលសេក្ដស ី លព្មេលនះ ។ ដវៀតណាមថា

KKF

មាន

សិទលធិ សមើោនេំលពាះមុខេាប់ នង ិ មន ិ ាន

បំណង្ទាមទារឯករាជយ៖ កាលរីថ្ងៃទី ២៩ ដខឧសភា

អគគរែឋទូត ល

វ៉៉ យ ព្តុង (Lê Hoài

Trung) តំណាងរបស់លវៀតណាមព្បចាំ អងគការលព្ៅរដាឋភបា ិ ល on

(Committee

Non-Governmental

Organ

isations – CNG0) ថ្នព្ក្ុមព្បឹក្ា លសែឋក្េ ិ ច

និងសងគមក្ិេចរបស់អងគការ

សហព្បជាជាតិ ( ECOSOC ) បាន ឲ្យែឹង

អំរីមូលលហតុជំទាស់សហរ័នធ

សិទលធិ រសលអ ង ើ ើ រវ៉ងជនជាតលិ នះ ឬ ជន ជាតិលនាះល

ើយ

ជាតិទាង ំ អស់ថ្នព្បលទសលវៀតណាម ។

ជនជាតិដខមរនង

ធរលៅព្គប់សាាប័ន ។

លោក្ ព្តុង បានបនតលទៀតថា

លៅដតរស់

រែឋដខមរលព្កាមលៅលវៀតណាមលទ " ។ តាមព្បសាសន៍

របស់លោក្

ក្នុងការលលើក្ទឹក្េត ើ ិ តដខមរលព្កាម ឲ្យបលងកត រែឋឯក្រាជយ នង ិ រដាឋភបា ិ ល " របស់រល រែឋដខមរលព្កាមមួយលៅលវៀតណាម ។

តាមព្បសាសន៍ លោក្ ព្តុង ថា

លវៀតណាមានការលោររែល់ ជន

ជាតទា ំ អស់ ិ ង

ក្នុងលនាះានដខមរលព្កាម

លៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ ថ្នព្បលទស

លវៀតណាម ែូេោន , មនុសសព្គប់ោនាន

៥៤

ជនជាតិ ក្នុងលនាះានដខមរលព្កាមនងដែរ

លដាយព្សុះព្សួលជាលព្េើន

តំណមក្លហើយ

ក្នុងការការពារ

និង

សាាបនាព្បលទស [លវៀតណាម] " ។

ព្តុង ថា សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ាន "ានទស ិ លៅនលោបាយលមមងងឹតមួយ

រួមទាំង

បនតបនាទប់ និងរួក្លគានតំណាងអាជាា

ព្បលទស មន ិ ដមនជាអនក្តំណាងឲ្យរល

ដវៀតណាមចង្់បំដលាចរបវតតិ

ល្ែើយតបលៅនឹងបញ្ជែលនះ

លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ ជាព្បធានសហ វ៉មន ិ

ដមនជាលរឿងដខមរលព្កាមេង់ទាមទារទក្ ឹ ែី អវីលទ

ក្រណីដននទីគឺលវៀតណាមព្តូវដត

ទទួលសាគល់ការរិតនូវលរឿងព្បវតតិសាស្តសត

របស់ខួ ន ែ ។ លោក្បញ្ជាក្់ថា ការលចាទ ព្បកាន់លនះ

លចាល

នូវការលចាទព្បកាន់រភា ី គលី វៀត

ណាមលដាយលលើក្លហតុនលថា លយង ើ

និងលយង ំ ន ើ ខាុម ិ ដែលបលងកើត

រដាឋភបា ិ លណាមួយដាេ់ ល

ព្ោន់ដតជាការលលើក្ល

ង ើ

"រួក្

មន ិ ដែលបាននិោយែល់បញ្ជែ

ឯក្រាជយលទ

លដាយដ ក្

យ ើ "។

ា៉ន់

តាមព្បសាសន៍ លោក្ ព្តឹង

រនទ ិ

សិទម ធិ នុសស

របស់រលរែឋដខមរលព្កាមលៅ

លវៀតណាម ដែលជាព្បជាជាតដិ ខមរលព្កាម របស់លយង ើ ខាុរំ ងទុក្ខជាយូរមក្លហយ ើ "។

លោក្ ព្តឹង ា៉ន់ រនទ ិ បានាន

លោក្ ព្តឹង ា៉ន់ រនទ ិ បានព្ចាន

ទិសលៅរបស់សហរ័នធដខមរ

ព្បសាសន៍ទាក្់ទងនឹងអវដី ែលសហរ័នធ ដខមរក្មពុជាលព្កាមចាត់ទុក្ថា កាន់រូជសាសន៍

ជាការព្ប

និងជិះជាន់សិទធិ

សាសនានិងអវីដែលលោក្បានលចាទព្ប កាន់រដាឋភបា ិ លលវៀតណាមថា ណងរ ំោយវបបធម៌

ានបំ

ភាសារបស់ ដខមរ

លព្កាម ។ លោក្និោយថា សហរ័នធដខមរ

ក្មពុជាលព្កាម

ានលោលការណ៍តស៊ូ

ក្មពុជាលព្កាមលរលសុំ េូល ជាសាជិក្

លែើមបស ី ិ ទធិមនុសស,

អងគការសហព្បជាជាតលិ នាះ

ដែនែីសណដទលនែលមគងគ [ក្មពុជាលព្កាម ]

ថ្នព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាលសែឋក្េ ិ ច ទទួលបានសិទធិ

សាស្តសត ៖

រ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាមបានបំភថា ែឺ

តស៊ូមតិដ ើមបីោរពារ

សិទធិខ្ខែរដរោម៖

ានការរក្េលព្ម ន ី ើ ជា

"ព្គួសារលវៀតណាមានទាំងអស់

ានទសា ី ន ក្់ការលៅលព្ៅ

KKF

លោក្ ព្តុង បានបនតលទៀតថា

ជវី ភាររបស់ជនជាតន ួ ៗ ិ ម ី យ

នូវព្បវតតិ

សាស្តសតដតប៉ុលណា ោ ះ។

លៅក្នុងេំលណាមជន

ដខមរក្មពុជាលព្កាម លព្ពាះថា "សហរ័នដធ ខមរ ក្មពុជាលព្កាម

ដែលលវៀតណាមេង់បំលភែេ

និងសងគមក្េ ិ ច

"លែម ើ បី

ក្នុងការេូលរួមសដមដង

មតជា ិ សាធារណៈលៅលលើលវទិកា ថ្នអងគ

ដែលរលរែឋដខមរលព្កាម

សិទធិជនជាតិលែើម

ក្ំរុងរស់ លៅ

សរវថ្ងៃ ។

លោក្បានបញ្ជាក្់អំរីាព្តាទី

ការសហព្បជាជាតិ នង ិ រាល់លរលដែល

៣ ថ្នសិទជ ធិ នជាតិលែើម ដែលព្តូវបាន

លនះគស ឺ ហរ័នដធ ខមរក្មពុជាលព្កាម

ថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ជា ឆ្នន ំ ២០០៧ ថា លវៀត

លវៀតណាមេូលសដមដងមតិ លៅលលើលវទកា ិ

អងគការសហព្បជាជាតអ ិ នុមតិ កាលរី

សិទេ ធិ ូលរួមដែរ ។ លព្ៅរីលនះ

ណាមជាព្បលទសហតាលលខីនងដែរ

ក្៏ាន

គណៈ

ក្មមការថ្នលវទិកា ក្៏បានអល្ា ើ ញព្បលទស

ាព្តា លនះបានបញ្ជាក្់ថា រាល់ជនជាតិ

នានាមក្សាដប់សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម លធវលើ សេក្ដរា ី យការណ៍

អំរសា ី ា នភារ

សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ អភបា ឹ រតនា ចាងហ្វាង លី ឈូន នរ ិ ល សឺង យ៉ង ិ នធនាយក្ ថាច់ ររីជា គគឿន

ការយាល័ យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ផ្ទះលលខ 791ព្រុម្ទី 4 ភូម្ព្ិ ា 3 សង្កាត់សឹ ង ទ មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភនលំ ពញ ។ ិ

ទំនាក្់ទំនង៖ ទូរស័រទៈ (855) 017-369-683 ឬ (855) 023 42 44 89 (ดดក្មពុជា) ទូរស័រទៈ (408) 550-5060 (ดดអាលមរក្) ិ Email: preynokornews@gmail.com លគហទំររ័ ៈ www.preynokornews.info ឬ លគហទំររ័ ៈ www.preynokornews.blogspot.com លិខិតអនុញ្ញាតចាប់៖ លលខ ៣៣៦ រ.ម. ព្បក្ / ថ្ងៃទី ២២ ដខឧសភា ឆ្នន ំ ២០១២

លបាះពុម្ពចំនន ួ ១០០០ ចាប់ លៅលរាងពុម្ពអងគរ ផ្ទះលលខ ៦២ អាលប ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កាត់បឹងព្សឡាង ខណ្ឌទួលលោរ រាជធានីភលនំ ពញ

ររៅទំព ័ ៣


ខែួនែល់ រិភរលោក្ថា រាល់ទលងវើរបស់

រម្កពទំី ព ័ ២ លែម ធិ លព្មេវ៉សនាខែួនលដាយ ើ ានសិទស ខែួនឯង អំរីនលោបាយ សងគម និង លសែឋក្ិេចថ្នជនជាតិរបស់ខួ ន ែ ។

លោក្ថា៖"សហរ័នដធ ខមរក្មពុជា

សហរ័នធក្ំរុងលធវើលនាះ ព្ោន់ដតេង់ការ ពារសិទធិលសរភារ ី

ឲ្យមនុសសព្គប់ោនបានែង លែម ញ ឹ ើ បជព្មុ ី ឲ្យលវៀតណាមអនុវតតតាមអវី ដែលលគបាន

មន ័ ធនឹងការេង់ទាមទាររែឋ ិ ជាប់ពាក្់រន ឯក្រាជយលនាះលទ ។

េុះក្ិេស ច នាជាមួយអងគការសហព្បជា ជាតិ" ។

អនក្សិក្ា

ដននក្ព្បវតតសា ិ ស្តសត

បានរនយល់ ថា

សហរ័នធដខមរក្មពុជា

លព្កាមមន ិ បានជាប់

ជាសាជិក្ព្ក្ុម

ព្បឹក្ាលសែឋក្ិេច និងសងគមក្ិេចថ្នអងគការ សហព្បជាជាតលិ នាះ

លដាយសារដត

បញ្ជែព្បលទសលវៀតណាម មន ិ ទាន់ាន ទំនុក្េិតត លលើសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ើយ ។

ពនយ ឲ្ ់ យដវៀតណាម

់ពី

ោរតស៊ូដ ើមបីោរពារសិទធិខ្ខែរដរោម៖ លទាះបីជាោ៉ងលនះក្ដី អនក្ព្បវតតិ

សាស្តសតបានជំរញ ុ ឲ្យសហរ័នធដខមរក្មពុជា

លព្កាមខិតខំតស៊ូ បដនាមលទៀត រិលសសលធវើ

ថ្នសាក្លវទាល័ យ ិ

ភូមន ិ ទភលនំ រញ

សំ បូរ

ាណា ោ រា៉

ានព្បសាសន៍ថា ការលបាះលឆ្ននតលព្ជើស លរសយក្សហរ័ នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ើ សាជក្ ិ ព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាលសែឋក្េ ិ ច

សងគម

ក្ិេចថ្នអងគការសហព្បជាជាតិលនះ អាព្ស័យលលើភាគីអនតរជាតិ

ជា វ៉

ដែលជាព្ប

លទសជាសាជិក្ជាអនក្សលព្មេ ។

ប៉ុដនតោ៉ងលនះក្ដី លោក្ សំ បូរ

ាណា ោ រា៉ បានរនយល់ ថា សហរ័នធដខមរ ក្មពុជាលព្កាម

ព្តូវព្បឹងដព្បងតលៅលទៀត

លៅក្នុងព្ក្បខ័ណឌ ល

ឲ្យអនតរជាតិលមល ើ

ែ រិលសស ើញនូវសក្មមភាររបស់ ខួ ន

ឲ្យរែឋលវៀតណាមយល់ ែង ឹ

អំរទ ី ស ិ លៅ

របស់ ខួ នដែលថា ែ ខែួនព្ោន់ដតលធវើការង្ហរ លែើមបទា ី មទារសិទធិលសរភារ ី

ជូនព្បជា

រលរែឋដខមរលនាះ ។

មុនលនះ លៅថ្ងៃទី ១៨ ដខក្ក្កដា

មិនដ្វ ើតាម

ានអងគការអនតរជាតេ ិ ំនួន

ព្បធានគណៈក្ាមធកា ិ រ

សិទធិ

១៤

ក្នុង

លនាះានអងគការឃ្លែលំ មល ើ សិទធិ មនុសស

លៅព្បលទសបារា ំង

(HWR – Human Rights Watch),

លនះជាលរឿងអាព្ក្ក្់មយ ួ ដែលរដាឋភិ

– International Com mission of

មនុសសលវៀតណាម

វរ័ វ៉ុ ំង អាយ ានព្បសាសន៍

លោក្

បាលលវៀតណាម

មន ិ េង់ឲ្យានការដក្

ដព្បនូវលោលនលោបាយ

លោររសិទធិ

គណៈក្មមការអនក្េាប់អនតរជាតិ Jurists),

(ICJ

អងគការរិភរលោក្ព្បឆ្នំង

ការលធវទា ើ រុណក្មម

(OMCT – World

មន ិ ឲ្យសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាមេូលរួម លៅក្នុង

ECOSOC

ក្នុងនាមជាអនក្ ំ ស់លវៀត នដល់ព្បក្ ឹ ា , ១៤ ព្បលទសជទា ណាម

ោំព្ទសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

និង ១០ ព្បលទសអនុបវ៉ទ ។

ព្បលទសដែលោំព្ទលវៀតណាម

ានែូេជា េន ិ , Cuba , Indonesia, Lybia,Mongolia,

Philippines,

មនុសស លៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាមលនាះ

Organi sation Against Torture) ...

Brazil,

បាន

ដខមរក្មពុជាលព្កាមថា

ទំហង ឹ " ែល់សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

Nicaragua, Ukraine, ឥណា ដ និង

ដតដបរជា

លធវើការលចាទព្បកាន់សហរ័នធ

រែឋឯក្រាជយ

េង់ទាមទារបលងកើត

លៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាម

វញ ិ លនាះ ។

លោក្ វរ័ វ៉ុ ំង អាយ៖ «វ៉ជា

លរឿងគួរឲ្យអាា៉ស់ដែលព្បលទសជាសា ជិក្ថ្ន UN មន ិ បានលធវអ ើ លវី ៅតាម្នទៈ របស់ខួ ន ែ

លដាយសារដតានសាពធរី

នង ិ

"សដមដងការោំព្ទោ៉ងលរញ បានទាមទារឲ្យអងគការមួយលនះ

ក្នុងក្េ ិ ចព្បជុំកាលរថ្ី ងៃេនទ

ទី

Netherlands,

២៣ ដខក្ក្កដា គណៈក្មមការមន ិ ដមន

Spain,

Switzerland,

សលព្មេ

រក្ ិ (United States of America) ។

ានលៅព្បជាជនក្នុងព្បលទសលវៀតណាម

សងគមក្ិេចអងគការសហព្បជាជាតិ(ECO

អំរីការេូលជាសាជិក្ភារ

លព្កាម លៅក្នុងព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋក្េ ិ ច នង ិ

ដែលសហគមន៍អនតរជាតិ មន ិ ឈរភាគី

SOC) ។

ដែលលព្សក្ឃ្លែនលសរភារ» ។ ី

២៧ ព្បលទសលបាះលឆ្ននតោំព្ទលវៀតណាម

ក្នុងព្បលទសលវៀតណាម

ែូេជា Bulgaria, Canada, Finland, Lativa,

នដល់លោបល់ របស់សហរ័នធដខមរក្មពុជា

ថ្នសញ្ជាអវជា ិ

១៤ ព្បលទសដែលលបាះលឆ្ននតោំ

France, Germany, Ireland, Italy,

ង អនក្ការពារសិទធិមនុសស

លហយ ើ ក្៏ជាការបង្ហែញ

រុសស ុ ី .... ។

នឹងសាានភារលៅលវៀតណាម " ។

បល្ច ញទសសនៈ លដាយសនតិវធ ិ ីទាក្់ទង

បង្ហាក្់សំល

លែើមបប ី នទេ់

Ecuador,

ព្ទដខមរលព្កាម ជំទាស់លវៀតណាម ាន

រដាឋភបា ិ ល (CNGO) បានលបាះលឆ្ននត

មួយព្បលទសលវៀតណាម

Bangladesh,

"ានសិទធិអនុវតតសិទធិលសរភារ ក្នុងការ ី

ព្បលទសលវៀតណាម លហើយសមគំនិតជា

ព្បជារលរែឋ

ោ៉ងណាបង្ហែញ អំរីសក្មមភាររបស់

UN

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ឆនទ ៈរបស់ខន ាួ ៖

ថា

សាស្តសាតចារយដននក្ព្បវតតសា ិ ស្តសត

លោក្សាស្តសាតចារយ

ិ សមាជក

ជូនព្បជារលរែឋដខមរ

លព្កាមលៅព្បលទសលវៀតណាមបេចុបបននលទ

លព្កាម បាននសរវនាយនូវាព្តាទាំងលនះ

លៅល

ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្នា ំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

លទធនលថ្នការលបាះលឆ្ននត

Slovakia, អង់លគែស

(United Kingdom) និង សហរែឋអាលម ព្បលទសអនុបវ៉ទានែូេជា

ព្បលទសអូស្តសាតលី, Chile, Zambia នង ិ Bahamas...៕

គឺ

១១ ឆ្នា ំ វតតមានខ្ខែរដរោមដៅកាង្ ុ ឆ្នកអ្នត រជាតិ រោយ ថាច់ ត្រ ីជា រគឿន លៅថ្ងៃទី ១៥ ដខក្ក្កដា ឆ្ននលំ នះ

ជាថ្ងៃគព្មប់ខប ួ ១១ ឆ្នន ំ ដែលសហរ័នធ ដខមរក្មពុជាលព្កាម (Khmers Kampu

chea – Krom Federation) បាន េូលជាសាជក្ ិ

ថ្នអងគការព្បជាជាតិ

និងរលរែឋដែលោមនតំណាង (Unrepr esented Nations and Peoples Organization) លៅកាត់ថា UNPO កាលរថ្ី ងៃទី ១៥ ដខក្ក្កដា ឆ្នន ំ ២០០១ លៅទព្ី ក្ុឡាលអ

ព្បលទសហូ

ង់

សមទ ិ ធិនលជាបឋមដែលលក្ើតលេញ

រី

ការេូលជាសាជិក្

ថ្នអងគអនតរជាតិ

មួយលនះ គឺបានលធវើឲ្យអងគការលនះទទួល

សាគល់លមមះ «ដខមរលព្កាម» លហយ ើ បាន ក្ត់េូលក្នុងប្ា ី សាជក្ ិ

របស់លគជា

ភាសាអង់លគែសថា « Khmer Krom » លដាយលគបានទទួលសាគល់ «ដខមរលព្កាម» ថាជា

ព្បជាជាតម ួ ថ្នដែនែក្ ី មពុជា ិ យ

លព្កាម ឬ ភាគខាងតបងលវៀតណាម ។ ូ

លនះជាការក្ត់សាគល់ជំហាន

ចាប់លនដើមមួយ

ដែលបានលធវើឲ្យវតតាន

របស់ « ដខមរលព្កាម » បានលលេមុខលេញ

លៅក្នុងឆ្នក្អនតរជាតិ រហូតមក្ែល់ថ្ងៃ លនះ

ខណៈដែលរលរែឋដខមរលព្កាម

ានព្បាណជិត ៨ ោននាក្់ដែល

ក្ំរុងរស់លៅដែនែីក្មពុជា លព្កាមសរវថ្ងៃ

ព្តូវបានមជឈដាឋនជាតិ និងអនតរជាតិែឹង ឮរ័តា ៌ ន ររ ួ លគកាន់ដតលព្េន ី ក្ ើ នាលរល

បេចុបបននលនះ

ានរលរែឋដខមរលព្កាមខែួន

លមមះទាំងររី លនះ

ព្បសិនលបើ

ក្មពុជាលព្កាម » នង ិ «ក្មពុជាលព្កាម ជា

លៅក្នុងឆ្នក្អនតរជាតិ ។

កាល » ជាលែើម ។

បានេូលជាសាជិក្អងគការព្បជាជាតិ

ដែលរស់លៅលលើទតា ំ ថ្នដែនែីក្មពុជា ី ង

លព្កាមជានរណា ? » នង ិ «ក្មពុជាលព្កាម

ានសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

សំ លៅលៅដែនែី

បានតស៊ូោ៉ងសវិតសាវញ

ព្បឆ្នំងនឹង

របបយួនព្គប់យុគសម័យ

ដែលអស់

ឯងនង និងរលរែឋដខមរថ្នព្បលទសក្មពុជា

លោក្អនក្យក្េិតតទុក្ ដាក្់លនាះ វ៉មន ិ

រដាឋភបា ួ បាននិោយនិង ិ លមួយេំនន

លព្កាម» សំ លៅលៅលលើមនុសស ឬ រលរែឋ

ែី « ក្មពុជាលព្កាម » មន ិ ទាន់បានព្តម ឹ

លព្កាម នង ិ ិ រឯ ី « ក្មពុជាលព្កាម » វញ

នង

ក្នុងលនាះានអនក្កាដសតនិងមស្តនតី

លព្បព្ើ បាស់លមមះ «ដខមរលព្កាម» នង ិ ដែន ព្តូវលៅល ល

ើយ ។

នាលរលក្នែងមក្ លយើងសលងកត

ួ ើញានមនុសសមួយេំនន

បាន

នោ ិ យពាក្យសំ លៅលៅលលើរលរែឋ« ដខមរ

ានការយល់ព្េ

ំោនល

ើយគឺ

«ដខមរ

ដែលដខមរលព្កាមក្ំរុង

រស់លៅ ឬ ដខមរលព្កាមជាាចស់ព្សុក្ថ្ន ដែនែីក្មពុជាលព្កាម ។ ែូលេនះ

លបលើ យង ើ េង់នោ ិ យ

ដែនែម ួ ភាគថ្នព្បលទសក្មពុជារអ ី យ ី តីត

ទព្ាំបានលគសាគល់ថា « ដខមរ

លៅទណា ? » លនាះ គែ ី ឺ ូនតាដខមរលព្កាម ការរាោមលុ បបំបាត់រូជសាសន៍រី

លោក្ទាំងលនាះ ានឧក្ញ៉៉ សឺង គុយ

លព្កាម» ឬ « ដខមរ » ដែលរស់លៅដែនែី

សំ លៅលៅលលើមនុសស ឬ រលរែឋគរួ លព្បើ

និងអនក្ខែះលទៀតនិោយពាក្យសំ លៅលលើ

ថា « ខាុំជាដខមរលព្កាម » ឬ « បងបាូនដខមរ

សរវថ្ងៃ ។

លព្កាម» ថា «ដខមរក្មពុជាលព្កាម » ឬ « ដខមរ

សំ លៅលៅលលើដែនែី ឬ ភូមសា ិ ស្តសតព្តូវ

លៅអវម ួ ី យ

រីដខមរលព្កាម » ឬ « ខាុធា ំ ែ ប់លៅដខមរលព្កាម

ែីក្មពុជាលព្កាម

លព្កាមខែួនឯងព្តូវែឹងឲ្យបានេាស់អំរី

ក្មពុជាលព្កាមថា «បងបាូនក្មពុជាលព្កាម» លមមះភូមសា ិ ស្តសតឬលមមះដែនែី«ក្មពុជា

លព្កាម » លៅវញ ំ ក្ ិ ែូេជានិោយ « ខាុម លលង » ជាលែើម ដែលលមល ើ លៅហាក្់ែូេ ជារួក្ោត់ រល ិ លៅល

លៅានភារព្សលរេព្ស

យ ើ ។

ពាក្យថា « ដខមរលព្កាម » ែូេជានិោយ លព្កាម»

ជាលែើមនង ិ លបើេង់និោយ

លៅថា « ក្មពុជាលព្កាម » ឬថា « ដែន »

ែូេជានិោយថា

«ដខមរលព្កាមជាាចស់ព្សុក្

ថ្នដែនែី

ក្មពុជាលព្កាម » , « ដខមរលព្កាមព្តូវបាន អាជាាធរលវៀតណាមលធវទ ខ ុក្លមនញ ើ ុក្ប

លៅ

ក្មពុជាលព្កាម » , « ខាុំបានលៅលលងលៅ

ជាលែើម បានបូជាជីវតលែ ទធ ិ ើមបរក្ាព្រះរុ ី សាសនាលងរវ៉ទ

ឲ្យបានគង់វងសែល់

ចាប់តាង ំ រីថ្ងៃដែល«ដខមរលព្កាម»

និងរលរែឋោមនតំណាង(UNPO) ដែល

(KKF)

ជាអនក្តំណាងលធវកា ធិ នុសស ើ រដននក្សិទម

ជាមួយសហគមន៍អនតរជាតិ មក្ែល់ថ្ងៃ ទី ១៥ ដខក្ក្កដា ឆ្ននលំ នះ ានរយៈលរល

ដត ១១ ឆ្ននគ ំ ត់បុល៉ ណា ោ ះ បានលធវើឲ្យរដាឋភិ បាលលវៀតណាមានការផ្លែស់បូ រនលោ ដ

បាយសព្ាប់រលរែឋដខមរលព្កាម លៅដែន ែីក្មពុជាលព្កាមគួរឲ្យក្ត់សាគល់ ។ លនះ

ក្៏លដាយសារដតលមមះ « ដខមរលព្កាម »

ែូលេនះ

លែើមបបានសលព្មេទ ស ី ិ

ដែលដខមរលព្កាមព្គប់រប ូ េង់

បាននាលរលអនាគតលនាះ គឺបុគគលដខមរ

ព្តូវបានលលេមុខលេញ

លៅក្នុងលវទកា ិ

អេថ្ិ ស្តនតយថ្៍ នអងគការសហព្បជាជាតិសី ដ

រីបញ្ជែជនជាតិលែើម (UNPFII) ជាលរៀង រាល់ឆ្នន ំ

ដែលលធវើឲ្យរដាឋភបា ិ លលវៀត

ខែួនជាងលគទាំងអស់ លហើយនាំោនព្បាប់

ណាមមន ំ ដខមរលព្កាម លៅ ិ អាេោក្់បាង

សញ្ជាណរបស់ខួ ន ែ លទប ើ លធវឲ្ ើ យដខមរលព្កាម

ែូលេនះ ការដែលដខមរលព្កាមនាំោន

លៅមជឈដាឋននានាឲ្យបានព្ជាប នូវអតដ

កាន់ដតរព្ងឹងបាន នូវឥទធិរលរបស់ ខួ ន ែ

កា ខ េខែ ោ រត្កាម្នា ំគ្នា រៅរមោះ « ខែ ោ រត្កាម្ » ន ិងខ ន ី « កម្ជា ុ ព រត្កាម្ » រស់ ែនឲ្យបានចាស់ ួា , កា ុះរ ងើ ន ូវធនធានម្ន ុសសខែ ោ រត្កាម្រៅត្គរ់ ទ ីកខន ាង ន ិងកា ពត្ង ឹក ឥទ ធិ រស់ ខែ ោ រត្កាម្រៅកងុ ា ឆ្នកអន ត ជារ ិ ជាគនះម្ ាឹ ួយចារ់ រផ្ម្រឆ្នព ើដ ះរៅ កកា ផ្លា ស់ រ ូ ដ សង គម្ខែ ោ រត្កាម្ទា ំងរៅរត្ៅត្ររទស ន ិងរៅខ ន ីកម្ជា ុ ព រត្កាម្នារពេអនាគរ ។

ក្នុងរនាំងដែក្របស់លគបានតលៅលទៀត ។

លៅលមមះ « ដខមរលព្កាម » និងដែនែី

«ក្មពុជាលព្កាម» របស់ខួ នឲ្យបានេាស់ ែ , ការែុះល

ើងនូវធនធានមនុសសដខមរលព្កាម

លៅព្គប់ទក្ ី ដនែង នង ិ ការរព្ងឹក្ឥទធរិ បស់

ដខមរលព្កាម លៅក្នុងឆ្នក្អនតរជាតិជាគនែឹះ មួយចាប់លនដើម

សងគមដខមរលព្កាម

លឆ្នពះលៅរក្ការផ្លែស់បូ រដ ទាំងលៅលព្ៅព្បលទស

នង ិ លៅដែនែីក្មពុជាលព្កាម អនាគត ៕

នាលរល


លិមិតមិតអ ត ក ន អាន

ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្នា ំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

កា

ួនកំពុង្ដ លរីថ្ងៃទី ២៣ ដខ

ក្ក្កដា ឆ្នន ំ ២០១២

ក្នែងលៅលហើយងមីៗលនះ ព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋ ក្ិេច និងសងគមក្ិេចថ្នអងគការសហព្បជា ជាតិ

បានលបាះលឆ្ននះតបែិលសធមន ិ

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ង្ដខោនកាុង្ឆ្នកអ្នត រជាតិ

វាជារ ឿងគ ួ ឲ្យអាមាាស់ខ េត្ររទសជាសមាជ ិកថ្ន អ. ស. រ. ម្ ិនបានរធអាើ រៅត្វម្ ាី ឆន េៈ រស់ ែនួ ា ណាម្

រោយា ខរមានសមាព ធពរវៀរណាម្ ី

រហើយសម្គំន ិរជាម្ ួយត្ររទសរវៀរ

រ ើម្បីរន េច់រង្អអ ក់ សំរ ងអ ាកកា ោ សិទម្ន ធិ ុសស

រហើយក៏ជាកា រង្អា ញថ្នសញ្ញា

ទទួលសាគល់ការសុំ េូលជាសាជិក្ ថ្ន

អវជិ ាមានរៅត្រជាជនកងុ ា ត្ររទសរវៀរណាម្ ខ េសហគម្ន ៍អន ត ជារ ិម្ ិនឈ មងភាគ ីត្រជា

លព្កាម

ពេ ាកងុ ា ត្ររទសរវៀរណាម្ខ េររសកឃ្លា នរស ភាព ី ។

ព្ក្ុមព្បឹក្ាលនះ របស់សហរ័នធដខមរក្មពុជា និងជាការបតូរឥរោបទរបស់ ិ

លទាស

ក្នុងការសាែប់ជនសែូតព្តង់

លដាយសារការព្បឆ្នំងជំទាស់ោ៉ងខាែង ំ

១៩៧៩› ។ លរឿងកាប់សាែប់មនុសសលៅ

រថ្ី ងៃទី ២០ ដខឧសភា ឆ្នន ំ ២០១២

លយៀតណាមក្នុងអមែង់

របស់តំណាងរដាឋភបា ិ ល ថ្នព្បលទសសា

ព្បលទសក្មពុជាកាលរីជាង ៣០ ឆ្ននម ំ ុន

ការបែលិ សធ របស់ព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាលសែឋក្េ ិ ច

ការអនតរជាតលិ ធវកា តធ តិ ម៌ជូន ើ រ លែើមបរក្យុ ី

ធារណរែឋសងគម នយ ិ មលយៀតណាម ។ និងសងគមក្ិេចថ្នអងគការសហព្បជាជាតិ

លនះបានលធវើឱយមជឈដាឋននានា ានលោ បល់ និងានក្ងវល់ខុសៗរីោន ។

ក្នុងការជំទាស់លនាះលវៀតណាម

ានលោក្ ល

ហាវយ ព្តុង ជាតំណាង

បានលលើក្យក្ព្បការមួយេំនន ួ

ដែល

ទាក្់ទងលៅ និងសាានភារថ្នការរស់ លៅ របស់ដខមរលព្កាម

ឆ្នន ំ

១៩៧៧-

ក្នុងឯក្សាររុំល

ញ ានដេង ើ

អំរជ ី នជាតិលយៀតណាមលទ ។ កាលរី

លនាះ

លនាះ ឥ ូវលនះ ក្ំរុងដតព្តូវបានតុោ

តបងលគលៅ ូ

ជនជាតយ ិ ួនខែួនលគថា

យក្ជាលលស ក្នុងការលឃ្លសនាលៅអងគ

ជនរងលព្ោះ លហើយសងឃមថាតុ ោការ ឹ

ដខមរលព្កាមថា

លងើយលយៀតហគក្ល់ មៀង

លនះ នឹងានសុ ភវន ឆ័ ក្នុងការរក្យុតតិ ិ ិេយ

ធម៌លនះ ។ រឯលរឿងពាក្យថា ‹‹យួន›› លនាះ ី វញ ិ

ជំនាញ

សូ មទុក្ឱយភាសាវទូ ិ ជាអនក្ាន ខាងដននក្ភាសាលោក្រនយល់

េុះ ។ (១)

រណរែឋលយៀតណាម ឬលយៀតណាមខាង ‹‹លងយ ើ លយៀត (Nguoi Viet)›› លគលៅ

(Nguoi Viet Goc Mien) ក្នុងន័យថា រលរែឋយន ួ លែម ើ ក្ំលណើតជាដខមរ ។

‹‹យួន›› ជាជំនស ួ ែូលេនះលហើយបានជា

បណា ដ ព្បលទសមួយេំនន ួ ឱយោំព្ទញតតិ

ជាតយ ិ ួនថាលយៀតណាម ឬលវៀតណាម

ជាហូររដហតាំងដតរី

លគលព្បើសព្ាប់លៅព្បលទសលនះ

ក្មពុជាលព្កាម

លដាយបានប្ចុ ះប្ចូ ល

ជំទាស់របស់លវៀណាម ។ ក្នុងការលលើក្ ើងលនាះ ានេំណុេមួយលវៀតណាម

បាននិោយថា “លមែឹក្នាំសហរ័នធដខមរ ក្មពុជាលព្កាមបានលព្បពា ើ ក្យ

លសៀម

យួន ក្នុងន័យលមល ើ ង្ហយែល់ព្បជាជាតិ

លនះ

រុំដែលាននរណាានក្់លៅជន

លទ លព្ពាះពាក្យថា ‹‹លយៀតណាម›› លនះ លៅថា

ព្បលទសលយៀតណាមតាមសំ

ជនជាតិ

‹‹យួន›› លនះរបស់លមែឹក្នាំសហរ័នធដខមរ រត

ដែលធាែប់ដតលព្បើព្បាស ជាលលសក្នុងការ

ខ្ខែរដរោម៖ “ដ និងព្បជាជនោមនតំណាង

(UNPO) ។ គណៈព្បតភ ិ ូតំណាងដខមរ លព្កាម [ លៅក្មពុជាលព្កាម ] នង ិ ម៉ុងតា

ញ៉៉រត៍ [លៅតំបន់ខពងរា ់ បភាគក្ណា ដ ល] ថ្នព្បលទសលវៀតណាមបានសដមដង នូវក្ដី បារមភរបស់រក្ ួ លគលៅលលើការ លៅដតបនត រ ំលោភសិទម ធិ នុសស

ថ្នរដាឋភបា ិ លលវៀត

ណាម ែូេជាការរតបនត ឹ ឹងលលើលសរភារ ី

ព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋ

ក្ិេចនិងសងគមក្ិេច ថ្នអងគការសហព្បជា ជាតគ ិ រួ ដតទទួលសាគល់ សាជក្ ិ ភារ លព្កាម

លហយ ើ នដល់

ឱយសហរ័នធដខមរក្មពុជា

លែើមបលី ធវើជាថ្ែគូក្ុ ងការអភ ន វិ ឌ្ឍ

ន័យ ថ្នភាសាដខមរមន ិ គួរអនក្ការទូតយួន

សងគមក្ិេច លៅព្បលទសលវៀតណាម ដែល

ការសហព្បជាជាតិ លែម ើ បេ ី ្ចុ ះប្ចូ ល

ក្នុងសហគមន៍លនះានជាអាទ៍ ជនជាតិ

ព្បលទសមួយេំនន ួ ឱយោំព្ទញតតិ ខែួនល

របស់

ើយ លព្ពាះថាការលចាទព្បកាន់លនះ

ជាការលចាទព្បកាន់

ដែលរុំានមូល

ានជនជាតែ ិ ល់លៅ ៥៤ ជនជាតិលៅ ដខមរក្មពុជាលព្កាមនងដែរ ។ ដតការលធវស ព្បដហសរបស់បណា ដ ព្បលទស មួយេំនន ួ ដែលានសិទធិលបាះលឆ្ននតកាល

រីថ្ងៃទី

ញ ើ ពាក្យថា ‹‹គញ ិ ›› ក្នុងន័យ

ណាមលទ

នទុយមក្វញានពាក្យថា ិ

លចាទព្បកាន់លនះលទៀតលសាត វ៉នទុយលៅ ព្បជាជាតិថ្ងៃទី

១៣

ដខក្ញ្ជា

ឆ្នន ំ

ព្តង់ាព្តាទី ១៣ ៖

Article 13/-1.Indegi nous

people

have

revitalize,

use,

the

right

develop

to and

ដខមរលយង ើ លព្បពា ើ ក្យថា ‹‹យួន យួន›› លនះ

transmit to future generations

បូរាណកាលមក្

their histories, languages, oral

ែូេោននឹងជនជាតតិយួន ដែលដតងដត

traditions, philosophies, writing

Mien) ឬ លមៀង (Mien) អុីេឹងដែរយួន

retain

លៅវញ ។ ែូលេនះការដែលដខមរលយង ិ ើ លព្បើ

persons.

លៅដខមរលយើងថាលងើយលមៀង

(N g u o i

systems and to designate, and their

own

commu nities,

names

pl aces

for and

២៣ ដខក្ក្កដា ឆ្នន ំ ២០១២ បាន លធវឱ ើ យ សំ ល

ងរបស់ព្បជារល

រែឋលវៀតណាម

ែូេជាព្បសាសន៍ របស់អនក្ការពារសិទធិ ឲ្យ អាា៉ស់ ដែលព្បលទសជាសាជក្ ិ ថ្ន UN មន ិ បានលធវអ ើ លវី ៅតាម្នទៈរបស់ ខែួន

លដាយសារដតានសាពធរីលវៀត

ណាម លហើយសមគំនិតជាមួយព្បលទស លវៀតណាម

លែើមបបនទ ់ ង្ហាក្់សំល ី េប

អនក្ការពារសិទម ធិ នុសស លហយ ើ ក្៏ជាការ បង្ហែញថ្នសញ្ជាអវជា ិ ានលៅព្បជាជន

ក្នុងព្បលទសលវៀតណាមដែលសហគមន៍ អនតរជាតិមន ិ ឈរ

ខាងភាគីព្បជារល

រែឋក្ុ ងព្បលទសលវៀតណាម ន

ដែលលព្សក្

ឃ្លែនលសរភារ» ៕ ី

—————————

(១) យួនជាោកយខ េខែ ោ ខរង រត្រើត្វ ំងពរី ូ ុម្រ ូោណម្ក

ូចជា យួន

ច ិន ចាម្ ជាា មាាឡាយូ កងាិ គ ភ ូមា ។េ។

ទ ីកខន ាង ន ិងរ ុគ គេមាា ក់ ៗ ។

មែនពានព្បលទសលវៀតណាម និងជាប់

ព្បជាជាតិ

ើយក្នុង

ស រស ចា ន ិងអកស ាស្តសដ ត្ពម្ទា ំង ការមោះរ ើម្ រស់ ព ួករគរៅកងុ ា សហគម្ន ៍ ូចជា

ជាលែើម

រម្កពទំី ព ័រ ើម្

រុំានការខុស្គងអវីល

ន ិងរផ្ េ ឱ្យក ូនរៅជំនាន់រត្កាយន ូវត្រវរាស្ត ត ិ ស ដ ភាា ចារ់ ទមាា រ់ ទសសនវជាាិ ត្រព័ន ធ

លៅនង ឹ នាំដខមរ ឹ អនក្ែក្

ប៉ុល

ួនជានរណា ?

ព្រមទាំងរក្ាលមមះ

លែម ើ របស់រួក្លគ លៅក្នុងសហគមន៍ ែូេ

មាត្ត្វទ ី ១៣.១ ជនជារ ិរ ើម្ មានសិទរធ ធិ ឱ្យ ាើ ស់ រ ងើ វញ ិ សិទរត្រើ ធិ ត្បាស់ អភ ិវឌ្ឍ

ទូតយួនរូបលនះ បានភាាប់ការលព្បើពាក្យថា

ក្ុមុ យន ម ិសតាន

លៅក្នុងព្បលទសលនះ ។ ក្នុងភាសាដខមររុំ

ជំនាន់ងមីលគលៅដខមរលយង ើ ថា លងើយក្មពុជា

លនៀងអនក្លៅលយៀតណាមខាងតបង ូ ។

ទាំងរីរលនះ” ។ មន ោ ះ អនក្ការ ិ ដតប៉ុលណា

ក្មពុជាលព្កាម

គឺលគ

នង ិ អក្សរសាស្តសដ

មនុសស Vo Van Ai ថា៖ ‹‹វ៉ជាលរឿងគួរ

មក្ជាព្តាវញែដែល លៅលរលបេចុបបនន ិ

លនះបែិលសធ ការលសនើរបស់សហរ័នធដខមរ

រួេលៅជាវញប ិ ិញ - លៅជាគីវ ុង រួេ

ទាែប់ ទសសនវជា ិ ា ព្បរ័នធសរលសរចារ

២០០៧ សដីអំរីសិទធិរបស់ជនជាតិលែើម

លៅជាតម ិ នុសសមួយ លៅព្បលទសលយៀត

និងសងគមក្ិេច

េាប់

មន ិ អាេបានឮ ែល់មជឍដាឋនអនតរជាតិ

ដខព្តព្រះព្តពាំងយួនែូរ លៅជាព្តាយញ ិ

នាវឱយអងគការលសែឋក្ិេច

ភាសា

នឹងលសេក្ដីព្បកាសរបស់ អងគការសហ

ជាតិមនុសសទាំង ៥៤ ដែលក្ំរុងដតរស់ ានល

លព្កាយនូវព្បវតតិសាស្តសដ

ជាជាតិមនុសសមួយក្នុងបណា ដ

លៅយួនខែួនលគថា លងយ (Nguoi ើ គញ ិ

លែម ើ បជាលលសក្ន ី ុ ងការសុំ អំពាវ

ព្តដាង

នោ ិ យមក្លម៉ែះ លព្ពាះលៅឯព្សុក្ខាុំ គឺ

និងលនទរឱយក្ូនលៅជំនាន់

ព្បាស់អភវិ ឌ្ឍ

ដាឋនព្តម ឹ ព្តូវទាល់ដតលសាះ ។ លហយ ើ ការ

Kinh)

េំដណក្ខាុំវញ ធាែប់ដតលព្បើពាក្យ ិ

សិទធិលព្បើ

យួនក្ុមុ យន ម ស ិ ដសរវថ្ងៃលនះ លគ

ថា ‹‹យួន›› លនះតាំងដតរីលរលដែលលេះ

មក្ោត

ក្នុងសហគមន៍លយៀតណាម

ព្បលទសលវៀតណាមដបក្បាក្់ជារីរសាធា

នឹងសក្មមភាររបស់

សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

ពាក្យ ‹‹យួន›› លែើមបលៅជាត ម ី ិ នុសស មួយលៅ

ង ិ ើ វញ

តាមរិតលៅ

បានទទួលសាគល់ (Granted) ឱយសហ រ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ជាសាជិក្កាល

ានសិទលធិ ធវឱ ើ យរស់ល

ជា ទីក្ដនែង និងបុគគលានក្់ៗ ។

_រោក វ ័ វា ំង អាយ (Vo Van Ai ) អ ាកកា ោ សិទម្ន ធិ ុសសរវៀរណាម្រៅរត្ៅត្ររទស

គណៈក្មមការព្ក្ុមព្បឹក្ាលនះ រីការដែល

ាព្តាទី ១៣.១ ជនជាតិលែើម

ើង្មិនអាចផ្លាស់បដូរអ្តីតោ

សាសនា,

ការអប់រ ំ,

លសរភារថ្នការ ី

លៅក្នុងក្ិេចព្បជុំ

ខ្តដ

ែ៏ានសារៈសំ

ព្បលទសអុឺរប ុ លទៀត ។

ើង្អាចផ្លាស់បតូរអ្នាគត” ព្តូវលធវើការរិចារណាដងម

រួក្លគតាមេាប់ជាតិនិងអនតរជាតិ ។ ែំលណើរទសសនក្ិេចងមីបំនុត

បល្ច ញមតិ, ការបលងកើតសាគម និង

ខាន់លនះព្តូវបានឯក្ភារថា សាានភារ

ព្បតភ ៏ នចាប់អារមមណ៍ែល់សំល ិ ូក្បា

មួយគួរព្រួយបារមភោ៉ងខាែង ំ លហើយថា

អំពាវនាវឲ្យលវៀតណាមទទួលសាគល់ជន

ភបា ិ លលវៀតណាម ថាលតើលវៀតណាមបាន

ព្បលទស និងនតល់សិទធិជាមូលរដាឋនែល់

យក្េិតតទុក្ដាក្់ រីព្ក្ុមអនក្គូសលព្ោង

ដែលបានេូលរួមក្នុងអងគព្បជុំ

មួយលធវឲ្ ន ើ យានការរក្េលព្ម ី ើ

សិទធិក្ុ ងការេលនាជាលែ ន ើម ។ គណៈ

[សិទធិមនុសស ] លៅលវៀតណាមជាបញ្ជែ

អនុសាសន៍ទាង ំ ១៨១ េំណុេរបស់

នង ឹ ានក្េ ិ ចរភា ិ ក្ាមួយជាមួយនង ឹ រដាឋ

ជាតទា ំ ៥៤ ព្ក្ុមដែលជាអនក្បលងកត ើ ិ ង

អនុវតតអវីខែះលែើមបស ី ិ ទធិមនុសស ។ សាាន

រួក្លគលែើមបឲ្យានភារលសម ី ើ ោន ។ អនក្

ព្បលទសអុឺរប ុ ក្នុងការជព្មុញ លសើរល

ើង

លធវើឲ្យព្ប

ដននក្សិទធិមនុសសលៅលវៀត

ណាម ។ ប៉ុដនតអនុសាសន៍ទាង ំ លនះាន លព្េន ើ ណាស់ដែលរដាឋភបា ិ លលវៀតណាម មន ិ បានរិនិតយលមល ើ និងអនុវតតតាម ។

ភាររបស់ជនលភៀសខែួនដខមរលព្កាម ព្បលទសក្មពុជា មក្រិភាក្ា

ព្តូវបានលគលលើក្ល

លៅ ង ើ

និងវ៉ជាបញ្ជែមួយដែល

សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

បាន

បាន

សនាតាមការអំពាវនាវ របស់ដខមរលព្កាម សុំ ឲ្យទទួលសាគល់រាល់សាានប័ន របស់

ព្ក្ុងព្រូដសលលនះ

លៅទី

ជាការក្ត់សាគល់

មួយក្នុងក្េ ិ ចនារភាាប់ ក្នុងក្េ ិ ចខិតខំព្បង ឹ ដព្បងជាបនតបនាទប់

ការណ៍នលោបាយ

លែម ើ បលី ធវឲ្ ើ យានការ លហើយក្៏ជាបញ្ជែ

លទៀតលៅេុង ឆ្នន ំ ២០១២ លនះ ៕

ជាងលនះ

ខាងមុខ

ដព្បសព្មួល ថាច់ ត្រ ីជា រគឿន


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្នា ំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

មូ

ដខមរក្មពុជា

លព្កាម

ោមប្ចុ ះប្ចូ ល

បានរា

ព្បលទសមួយេំនន ួ

និង អងគការលព្ៅរដាឋភបា ិ លលែើមបឲ្ ី យជួយ លធវើោ៉ងណា

ឲ្យបានេូលជាសាជិក្

ក្នុងព្ក្ុមព្បឹក្ា លសែឋក្ិេច និងសងគមក្ិេច ថ្នអងគការសហព្បជាជាតិ ប៉ុដនតមន ិ បាន សលព្មេែូេបំណងល

យ ើ ។

ការដែលសហរ័នធ

ដខមរក្មពុជា

លព្កាមបរាជ័យលនះ គឺលដាយសារព្បលទស ជាសាជិក្ព្ក្ុមព្បឹក្ាលនះ

ភាគលព្េើន

លបាះលឆ្ននតលៅថ្ងៃទី ២៣ ដខក្ក្កដា ឆ្នន ំ

ោំព្ទជំហររដាឋភបា ិ លសងគម

២០១២

និយមលវៀតណាម ដែលជំទាស់នឹងលបក្ខ ភារសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម សុំ េូល ជាសាជិក្ព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាជាគណៈក្មមការ

មួយក្នុងេំលណាមគណៈក្មមការទាំង ៦ របស់ អ.ស.ប. ។

សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម បាន

ទទួលការោំព្ទរីព្ប លទសេំនន ួ ១៤ ជា សាជិក្ព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាលសែឋក្េ ិ ចនង ិ សងគម

ក្េ ិ ច អ.ស.ប. លហយ ើ នង ិ អងគការលព្ៅរដាឋ ភបា ិ លអនតរជាតិ រួមនឹងអងគការលព្ៅរដាឋ ភបា ួ ១២ ដែលលសនើ ិ លព្បចាំតំបន់េំនន សុំ េូលជាសាជិក្រិលព្ោះ

នដល់លោ

បល់ក្ុ ងក្ ន េ ិ ចព្បជុំព្បចាំ ឆ្ននលំ ៅបុរញ ី ី វយ៉ក្

សព្ាប់ឆ្នន ំ ២០១២ ។ សាធារណរែឋ សងគមនិយមលវៀតណាម បានទទួលការ ោំព្ទរីព្បលទសេំនន ួ ២៧ រឯព្បលទស ី េំនន ួ ១០ បានលបាះលឆ្ននតអនុបបវ៉ទ ។

ឯក្អគគរែឋទូតលវៀតណាម ព្បចាំ អ.ស.ប. លោក្ ល

ហាវយ ព្ទុង (Le

Hoai Trung) បានលៅការរាោមរក្ លសរភារ និងយុតតិធម៌របស់ សហរ័នធដខមរ ី ក្មពុជាលព្កាមសព្ាប់ជនជាតិដខមរថា មក្ រា ី នគំនត ិ នលោបាយ

ដែលជាការ

រ ំលោភធៃនធ ់ ៃរ ែល់ តថ្មែឯក្ភារជាតិែ៏ ជាទីសកាករៈ ។

តំណាងសហរែឋអាលមរក្ន ិ ិងព្ប

លទសលអៀរ

ង់ (Ireland) បានដងែងថា

ជាការមន ិ សមរមយទាល់ដតលសាះ ដែល ជំទាស់មន ិ នដល់ការទទួលសាគល់ អងគការមួយ

ែល់

លដាយសារអងគការលនះ

សដមដងទសសនៈ នទុយរជ ី ំហររដាឋភបា ិ ល ដែលានវតតាន

ក្នុងព្ក្ុមព្បក្ ឹ ាលសែឋ

ក្ិេច និងសងគមក្ិេចលនាះ ។

ព្បធានអងគការលមមះ

ក្ាមធិការលវៀតណាម

គណៈ

ដននក្សិទធិមនុសស

(Vietnam Committee on Human

Rights=VCHR) លោក្ វ ៉ វ៉៉ ន់ អាយ (Vo Van Ai) បានដងែងោំព្ទសហរ័នធ ដខមរក្មពុជាលព្កាមថា ជាការអាា៉ស់បំនុត ដែលរែឋជាសាជិក្

អ.ស.ប.

អនក្េូលថ្ែរារា ំងសំ ល

បនទន់

តាមសាពធលវៀតណាម លហយ ើ កាែយជា

ព្សបេាប់

កាុង្រកុមរបឹកានន អ្.ស.ប.

ដហតុសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោមពាោមចូ

រោយ ហាស់ ាន l RFA ហរ័នធ

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្ បានពាោម្ច ូេជាសមាជ ិកព ិរត្គ្នះផ្ ដេ់រោរេ់កងុ ា ត្ក ុម្ត្រ ឹការស ាក ិច ច ន ិងសង គម្ក ិច ចរនាះ

ម្កពត្ក ី ុម្ត្រ ឹការនះទទ ួេរនកុ េ

ចារ់ខចងខរងខចកសត្ម្ ួេ ន ិងផ្ ដេ់ជនំ ួយ េ់សកម្ ោភាពខផ្ ាករស ាក ិច ច សង គម្ក ិច ច ម្ន ុសសធម្៌ ន ិងវរបធម្៌កងុ ា សកេរោក កងុ ា នាម្អង គកា សហត្រជាជារ ិ ។ ត្ក ុម្ត្រ ឹការស ាក ិច ច ន ិងសង គម្ ក ិច ច ររងររចញព ើក ីធម្ ោន ុញ្ាសហត្រជាជារ ិរៅឆ្នា ំ ១៩៤៥ រធវាើ រាធនកម្ ិ ោម្ ដងរៅឆ្នា ំ ១៩៦៥

សណា ឋ នឬឋានៈ ។ ឋានៈរិលព្ោះនដល់

១៩ ទឹក្ែីលនាះែូរលមមះ ១១ ែង គឺរី

ក្ិេចសហព្បជាជាតិ ជាសាខាែ៏សំខាន់

បល់រិលសស និងានលមមះេុះក្នុងប្ា ី

"អណា ោ ម" វញ រួេ "ទិញហាយោន់" ិ

ក្មមការមួយក្នុងេំលណាមគណៈក្មមការ

ណារុំបានទទួលឋានៈណាមួយតាម

"ដាយងូ" រួេ "ជាវជី" រួេ "ដាយលវៀត"

មួយថ្នអងគការសហព្បជាជាតជា ិ គណៈ

រិលព្ោះនដល់លោ

ានអតាព្បលោជន៍ (roster) ។ អងគការ

ទាំង ៦ ថ្នអងគការរិភរលោក្លនាះ ។

ការលសនើសុំអាេានលមមះក្នុងប្ា ី រាយ

រាោម េូលជាសាជិក្រិលព្ោះនដល់

ក្ិេចជាអងគការសព្ាប់នដល់លោបល់មដង

សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាមបាន

លោបល់ ក្ុ ងព្ក្ុ ន មព្បក្ ឹ ាលសែឋក្េ ិ ច

នង ិ

សងគមក្ិេចលនាះ

មក្រីព្ក្ុមព្បឹក្ាលនះ

និងនដល់ជំនយ ួ

ែល់សក្មមភារដននក្

"អណា ោ ម" លៅ "ព្តាន់ណាម" រួេលៅ រួេ "ដាយក្ូលវៀត" រួេ "ដាយលវៀត" រួេ

រួេ "លវៀតណាម" រួេ "ដាយណាម" ។

នាមថ្នព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋក្ិេច និងសងគម

បារា ំងដាក្់តំបន់តុងក្ឹង អណា ោ ម និង

ាកល ។

លៅថា

លដាយដ

ក្រីដងែងមន ិ ទទួល

ក្ូស័ងសុី ន

លព្កាមអាណានិគមខែួន

ឥណូ ឌ េន ិ បារា ំងដសស

១៨៨៧ ែល់ឆ្នន ំ ១៩៤៥ ។

រឆ្ន ី នំ

ទទួលបនទុក្ចាត់ដេងដបងដេក្ សព្មួល

សាគល់សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម លព្ពាះ

លសែឋក្េ ិ ច សងគមក្េ ិ ច មនុសសធម៌ នង ិ វបប

ង៉ុក្ ថាេ់ ព្បធានសហរ័នធដខមរក្មពុជា

សហព្បជាជាតិ ។ ព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋក្ិេច

ថា រដាឋភបា ិ លសងគមនិយមលវៀតណាម យក្មូលលហតុថា

ដខមរលព្កាមលៅជន

លហើយជាព្បលទសលសរ ី ព្បកាន់លទធិព្បជា

ជាតិលវៀតណាមថា

"យួន"

បារា ំងនិងអង់លគែសលគោំព្ទសហរ័នធ ។

ធម៌ក្ុ ងសក្លលោក្ ន និងសងគមក្ិេច

ក្នុងនាមអងគការ

បលងកើតលេញរធ ី មមនុ្ា

សហព្បជាជាតិលៅឆ្នន ំ

១៩៤៥

វលសាធនក្មម មដងលៅឆ្នន ំ ិ លទៀតលៅឆ្នន ំ

១៩៦៥

១៩៧៤

លធវើ

មដង

ានព្បលទស

សាជិក្រី ១៨ ែល់ ៥៤ នាលរល បេចុបបនន ។

សាជិក្ភារ

ក្នុងព្ក្ុមព្បឹក្ា

លនះ ដបងដេក្តេ ិ ឬ លព្េន ើ លៅតាមតំបន់ ក្នុងរិភរលោក្

រួមទាំងសាជិក្

អេិថ្ស្តនតយ៍ ថ្នព្ក្ុមព្បឹក្ាសនតិសុខសហ

ជាអងគការលៅលព្ៅព្សុក្

លោក្

លព្កាមក្នុងរភ ិ រលោក្ ានព្បសាសន៍

ភាសាសំ លៅ

សាសន៍របស់លគ ។

លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ ៖ « ...

ពាក្យថា យួន ជាពាក្យរីជីែូនជីតាមក្ លមែះ៉ លហើយជនជាតិែថ្ទលៅព្បលទសលវៀត ណាម

ែូេជាជនជាតិភាគតិេ

តាញ៉៉ ក្៏លគលៅថា យួន ដែរ»។

អាសុី ៦ ឲ្យទវប ៉ុ ដប៉ក្ខាងលក្ត ី អរឺ ប ើ ១០

ែូលចានះដែរ

ឬអាលមរក្ខាង ិ

តបង ៉ុ ខាងលិេ ព្រម ូ និង ១៣ ឲ្យអឺរប ទាំងតំបន់លនសងៗលទៀត ។

លព្ៅរីានរែឋជាសាជិក្

ម៉ុង

រឯជនជាត ចា ី ិ ម ដែលានឫស

គល់រអ ី តីតអាណាេព្ក្ចាមា៉

ឲ្យទវីបអាលមរក្ឡាទ ិ ីន

ដែលជា

ព្បាងលមល ើ ង្ហយជាតិ

ព្បជាជាតិនង លពាលគឺ អាសនៈេំនន ួ

១៤ នដល់ឲ្យទវប វិ ១១ ឲ្យទវប ី អាស្តហក្ ី

ថាេ់

ជនជាតិលវៀតណាម ព្សាវព្ជាវ

សរវថ្ងៃថា

ក្៏លៅ យួន

លហយ ើ លោងតាមឯក្សារ

ការលៅលនាះ

ក្៏មន ិ សំ លៅ

និោយប្ឆ ិ តបល្ឆ ៀង ក្នុងន័យព្បាង លមល ើ ង្ហយអវីល

ើយ ។

តាមរងាវតារសលងខបថ្នទក្ ឹ ែី

លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ បញ្ជាក្់ ថា សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាមលៅដតាន សងឃម ឹ

លព្ពាះព្បលទសដែលោំព្ទសហ

រ័នធដខមរលព្កាម ជាព្បលទសមហាអំណាេ ធិបលតយយ៖ «មហាអំណាេានស.រ.អា

រឯ ម ី ព្បលទសក្ុមុ យន ិ សត ាន រុសសុ ី ជា លែើម លគោំព្ទលវៀតណាម លហើយលៅថ្ងៃ

េុងលព្កាយ េិនលគែូរគំនិតរីោព្ំ ទសហ រ័នធ លៅោំព្ទ យួន វញ ិ ។ មិនានអី េដមែក្លទ ក្ុមុ យន ម ម ិ សត លគោំព្ទក្ុមុ យ និសតោនលគអុីេឹងឯង» ។ បំណង

សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ាន េង់បានសិទធិេូលរិលព្ោះនតល់

លោបល់ លៅក្នុងព្ក្ុមព្បឹក្ា

លសែឋក្ិេច

នង ិ សងគមក្េ ិ ច អ.ស.ប. លព្ពាះថា ាន ព្បលទសជាលព្េន ិ អ. ស. ប. ើ ជាសាជក្ រួមនឹងព្ក្ុមព្បឹក្ាលនះផ្លទល់នង ជំនយ ួ

នដល់

ទាក្់ទងនឹងវស័ ិ យលសែឋក្ិេច

សងគមក្ិេចមនុសសធម៌ ព្បលទសលវៀតណាម

និងវបបធម៌ែល់

ប៉ុដនតដខមរលព្កាមមន ិ

ាព្តា ៧១ ថ្នធមមនុ្ាសហព្បជាជាតិ

អតត ន ន ី លខតតក្ុ ងអាណាេព្ក្េ ិ ភាគខាង

បានទទួលនល

និងសងគមក្ិេច អនុញ្ជាតឲ្យសងគមសុី វល ិ

សមុព្ទេិនខាងតបង ូ

ជាជនជាតិលែើម លលើដែនែីសណដក្ូស័ង

លបើក្ឱកាស

ែល់ព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋក្ិេច

លពាលគអ ឺ ងគការលព្ៅរដាឋភបា ិ ល េូលរួម រលិ ព្ោះនដល់លោបល់េំនន ួ អងគការ

២.៥០០

ក្នុងនាមជាសាជិក្ានសិទធិ

រិលព្ោះនដល់លោបល់ ។

សាសភារសាជិក្ានបី

ែូេជនជាតិលវៀត

តបងន ូ ិងអតីតអាណាេព្ក្េមា៉តាមែង

ណាម ។ មា៉ងលទៀត ដខមរលព្កាមដែល

Wikipedia

សុី ន

អង់លគែស

េុះនាយក្នុង មុននង ឹ បាន

កាែយជាលមមះព្បលទសលវៀតណាមដែនែី របស់េិនលនាះ

ដាក្់លមមះថា

ណាម

លវៀត មក្ទល់ឆ្នន ំ ១១១ មុន គ.ស. ។ ចាប់រស ី តវតសទី ៨ មក្ទល់សតវតសទី

រុំានសិទធិលសរភារលរញលលញ ី

ែូេជាជនជាតលិ វៀតណាមលនាះល មួយវញលទៀត ិ

យ ។ ើ

ដខមរលព្កាមបានរាោម

ទាមទារសិទធិលសរភារ ក្នុងនាមជាាចស់ ី ទឹក្ែីោ៉ងលហាេណាស់ឲ្យបានែូេជន

ោកយថា យួន ជាោកយពជី ី ូនជ ីត្វម្ករម្ះា រហើយជនជារ ិ ថ្ទរៅត្ររទសរវៀរណាម្ ូចជាជនជារ ិភាគរ ិច ម្ាងត្វញ៉ា ុ ក៏រគរៅថា យួន ខ _រោក ថាច់ ងកាុ ថាច់ ត្រធានសហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្

លែម ើ ក្ំលណើត

ាន

លៅដែនែីក្មពុជាលព្កាម

លហយ ើ បានលៅរស់ លៅ ស. រ. អា. បនាទប់ រីេូលបំលរក្ងទ័ រលវៀតណាម ើ

េូលវ៉យ

លុ ក្រ ំលដាះក្មពុជារីព្ក្ុម ប៉ុល រត លៅ

ឆ្នន ំ ១៩៧៩ គឺលោក្ នវី ឡាំ អធប ិ ាយ ព្បាប់វទយ ិ អាសុ ី លសរថា ី ុ

រែឋអំណាេលវៀត

ានលោលការណ៍សំ រាប់ដខមរ

លព្កាមដែលរុំឲ្យឱកាសែូេជនជាតិលវៀត

របស់ អនក្ការពារសិទធិមនុសស ។

លោបល់ ទូលៅឋានៈ

ព្បជារលរែឋដខមរមួយរូប

ណាម

ម្ ដងរទៀររៅឆ្នា ំ ១៩៧៤ មានត្ររទសសមាជ ិកព ី ១៨ េ់ ៥៤ នារពេរចរបន ុច ា ។

ព្ក្ុមព្បឹក្ាលសែឋក្ិេច និងសងគម

ជាតិលវៀតណាមដែរ ។

ណាមលទ

ជារិលសសក្នុងវស័ ិ យសិក្ា

អប់រ ំ ។

លោក្ នវី ឡាំ៖ «ក្ុមុ យន ម ិ សត

ហនឹងតាំងរីលែើមមក្ លគមិនថា មិនឲ្យ លយើងលរៀនលទលគឲ្យ

ប៉ុដនតលគរក្ព្គប់

មលធាបាយឲ្យលយើងហនឹងឈប់ឯង។ លគ ឲ្យលរៀនរីថានក្់ទី ៦ ទី ៧ ទី ៨ ទី ៩

ទី ១០ អុីេឹង ប៉ុដនតេូលថានក្់ទី ៦ លគរក្ មលធាបាយលហើយ ។ ែូេជាថានក្់ទី ៦ ហនឹង

ក្ូនដខមរហនឹងអាេលធវើជាព្គូបលព្ងៀន

បាន។ លបើក្ូនយួន ថានក្់ទី ១០ ១១ ១២ លទើបលធវើព្គូបលព្ងៀនបាន ។ ក្ព្មិតបលព្ងៀន

លបើក្ូនយួន បលព្ងៀនថានក្់ទី ៦ ៧ ៨

លហើយក្ូនដខមរបលព្ងៀន ថានក្់មលតយយថានក្់ ទី ៣ ទី ៤ អុីេឹងលទ» ។

លបើជាទាហាន រែឋអំណាេលវៀត

ណាមនដល់អាទភា ិ រែល់ដខមរលព្កាម លៅ ថា

អ៊ូលទៀន

ប៉ុដនតព្តូវលៅលរៀនសាោ

នាយទាហានខុសោន លៅសាោលនសង

គដឺ ខមរលព្កាមលរៀន

ជនជាតិលវៀតណាម

លរៀនលៅសាោលនសង៖ «...ខាុំ និោយរី

លៅទាហាន។ លយើងដតថានក្់ទី ៩ ទី ១០ លៅទាហាន

លេញមក្ពាក្់សក្ដិ

ភាសាយួន លគលៅថា អ៊ូលទៀន (អ៊ូលទៀន = អាទិភារ) លគឲ្យក្ូនដខមរបានលៅេូល

លរៀនសាោទាហាន ។ លបើក្ូនយួន ថានក្់ ទី ១២ បានលៅេូលសាោទា ហាន បាន លហើយលេញមក្ពាក្់សក្ដិ ១ ក្ូន ដខមរលគឲ្យលៅលរៀន លៅសាោលមមះ ែុង លែ។

ែុងលែហនឹងមិនអាេល ើ ងផ្លកយ

បានលទ ។ ក្ូនដខមរ ៩៩% លរៀនលៅែុងលែ

ហនឹងលហើយ ។ ក្ូនយួន លរៀនថានក្់ទី ១២

លៅលរៀន លៅសាោទាហានលៅដាឡាក្់ លេញមក្ពាក្់សក្ដិ ១ ែូេោនដែរ ប៉ុដនត

អាេមនលៅពាក្់ផ្លកយបាន ។ ក្ូន ដខមរបានព្តឹមសក្ដិ ៥ អស់លហើយ»។

លោក្ថា លបើដខមរលព្កាមេង់បនត

ការសិក្ាដវងឆ្នៃយ ក្ូនអនក្ព្ក្ព្តូវដសវង ល

ង ើ មក្លរៀនលៅព្បលទសក្មពុជា រឯក្ូ ី ន

អនក្ធូរធារ

អាេបនតលរៀនលៅមហាវទា ិ

ល័យលៅព្ក្ុងថ្ព្រនគរបាន លដាយរលបៀប ខែួនទីរឹងខែួន

លពាលគឺោមនក្មមវធ ិ ី

ឧបតាមភរីរែឋ ង្ហយព្សួលែល់និសសតដខម រ ិ អាេទទួលបានលនាះល

យ ៕ ើ


ព័ត៌មាន

ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្នា ំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

មហាសនា ិបាតសក

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ននសហព័នធខ្ខែរកមពុជាដរោម ដ ើកទី ៩ ដបាះដឆ្នាតដរជើសដរើសគណៈកមែោរនា

អាណរកាេទ តិ ី ៣ ឆ្នា ំ ២០១២ - ឆ្នា ំ ២០១៦ សេចក្ដក្ ី ំ ណត់ សេតុព្នអង្គមហាេនបា ិ ន តរយៈសពល ២ ព្ងៃ គឺ ព្ងៃទី ១១ និង្ ១២ ខែេី ហា ឆ្នន ំ ២០១២ នថ្ៃដៅរ៍ ទី ប់មួ

តស៊ូ និងានគុណធម៌ក្ុ ងការតស៊ ន ូ លដាយាន សេចៈ ខនតី ក្ត្ាូ ក្នុង

ខ្ខសីហា ឆ្នាព ំ ីរពាន់ ប់ពីរ

ខែួនលរៀងៗខែួន ។ លហើយលោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ ានក្តីសងឃមលដាយ ឹ ំ រគឺ លធវើព្តូវគត ឈរទាំងលលើលោលជហ ិ ព្តូវនង ឹ លោលការណ៍អនតរជាតិ ។

ទីរកុង្ហាមិតុន, របដទសោណាដា -រិធីក្រ៖ លដាយលោក្ លី លេឿន

-លា៉ង៖ ៨ នង ិ ៣០ នាទី ព្រក្ ឹ លា៉ងលៅទព្ី ក្ុងហាមត ិ ុន,

បដនាមរីលនាះ លោក្ព្បធានព្បតប ិ តតិបានអំពាវនាវេំលពាះសាជិក្-កា

សមសភាពគណៈកមែោរនា

េលនាតស៊ូទទួលបានលជាគជ័យ ។ ជារិលសសបងបាូនដខមរលព្កាម ព្តូវ

ព្បលទសកាណាដា

ករួមមាន៖

-លោក្

លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ ព្បធានព្បតប ិ តតិ

ោ៉ប់

លហរ្ា ិ ក្ក្សហរ័នធ ។

លោក្ព្រឹទាធចារយ លៅ លរៀប ព្បធានសភាព្រឹទាធចារយ

លែម ុ ឱយ ើ បជ ី ំរញ

នាយក្រែឋបាលសហរ័នធបានលធវើរបាយ

នង ួ ិ េំណាយជំនស

លោក្

លៅ

លសរ ី

លវទិកាសំ ណួរ—េលមែយ ើ ៖ សតីរីអងគការលសែឋក្ិេច និងសងគមក្ិេច ថ្ន

លោក្ ថាេ់ លស ព្បធានសភាតំណាង

អងគការសហព្បជាព្បជាតិ.... ។

លោក្ ព្តង ឹ ា៉ន់ រន ិ នាយក្ដននការ

លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ នង ិ លោក្ បណឌិត

លោក្ ព្តឹង ោ៉ប់ នាយក្រែឋបាល

លោក្ ព្បាក្់ លសរវុី ឌ្ឍ អនុព្បធានព្បតិបតតិ ដននក្ក្ិេចការបលទស លោក្ព្សី សឺង ធី ណិត ព្បធានស្តសី ត

ូលភើ បានបក្ព្សាយ

អំរន ួ លនះ លហយ ី លព្បលោជន៍ថ្នអងគការអនតរជាតម ិ យ ើ លរលលនះលយង ើ

មន ិ បានជាប់ជាសាជិក្ក្៏រិតដមន ដតលយើងអាេលៅានឱកាស និង ានសងឃម ឹ លព្ពាះព្បលទសមហាអំណាេលគបានលបាះលឆ្ននតោំព្ទលយើង

លោក្ លៅ លសរ ី ព្បធានយុវជន

ក្នុងលនាះានសហរែឋអាលមរក្ ិ និង បារា ំងជាលែើម....។

លោក្ លៅ លសរ ី លហរ្ា ឹ ក្

ដព

លោក្ សឺង ហួរ អធិបតីរង

ូលភើ ទីព្បឹក្ាជាន់ខពស់សហរ័នធ និង លោក្

តំណាងទវីបអឺរប ៉ុ រីព្បលទសបារា ំង

ព្តឹង

ការណ៍អំរង ណូល ិ ី វកាេំ

ព្រះលតជ ព្រះគុណ ធធ ី ី ធលាម ព្រះអគគលលខាធិការ

ថាេ់ លវៀន

េូលរួមោំព្ទេលនាសហរ័នធទាង ំ អស់ោន

ដតលេះរួបរួមោននិងសាមគគីោនជាងែុងមួយលែើមបនលព្បលោជន៍ ដតមួយ។ ី

លោក្ លតា គម ិ ងុង អធប ិ តី

លោក្ បណិឌ ត

ទាំងអស់

រួមនឹងព្បធានតំបន់,

លោក្ ថាេ់ លស ព្បធានសភាតំណាងអនក្ដតងតាំងេាប់ និងជា

ដេងលក្ខនតិក្ៈសព្ាប់សហរ័នធបានអាននូវេាប់លបាះលឆ្ននត

២០០ នាក្់ ។

ទី ៩ ជូនអងគមហាសននិបាត...។

នង ិ ព្ប

លព្កាម លៅសហរែឋអាលមរក្, ើ ព្បាណជត ិ ិ កាណាដា, បារា ំង ជាលែម

កាសអំរីសមសភារលបក្ខជនឈរលមមះលបាះលឆ្ននត សព្ាប់អាណតតិ

-ឧលទទសនាមលភាៀវក្ិតតិយលដាយ លោក្ ថាេ់ សារុម ព្បធានសហ

លោក្ លតា គម ិ ងុង អធិបតី បានព្បកាសរ ំោយគណៈក្មមការ

-សាវគមន៍លភាៀវក្ត តិ សលដាយលោក្ ថាេ់ ដែក្ ព្បធានគណៈ ិ យ

ក្មមការ

ណាដា ។

វតតដខមរក្មពុជាលព្កាម

លៅទីព្ក្ុងហាមត ិ ុន

ថ្នព្បលទសកា

-សាវគមន៍លភាៀវក្ិតតិយសរបស់ លោក្ លក្ៀង គម ី ព្បធានសាគម

ដខមរលព្កាមព្បចាំព្ក្ុងតូនរ ៉នតូន ព្បលទសកាណាដា លដាយានលោបល់ ខែី គស ឺ ួ រសុ ខទុក្ខបងបាូន ជនរួមជាតិ លៅព្គប់ទស ិ ទី ។

-លោររទង់ជាតិ លដាយអនក្ព្សី គឹម រសមី (ដក្វ ក្ញ្ជា) េំលរៀងលដាយ

ផ្លទល់ ។ ល

-លោររវញ្ជ ័ ធវរបុ ិ ា ណក្ខន ី រស

លព្េៀងផ្លទល់លដាយ

នី ។

អនក្ព្សី

ថាេ់

-បណិឌ ត Cooper ទីព្បឹក្ាជាន់ខពស់ សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

ដងែងអំរីសិទធិមនុសស និងសក្មមភារសហរ័នធលៅអាសុី ក្នុងលនាះ ាន ការេូលរួមព្បជុលំ វទិកាអាសា៊នជាលែើម កាលរីដខមង ិ ុនាក្នែងលៅ ។ លោក្ បណឌិតបានបញ្ជាក្់ថា ងមីៗលនះ សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម បាន ជួបជាមួយព្រះសងឃជាសមណនស ិ សត ិ ដខមរលព្កាមលៅព្បលទសថ្ង

នង ិ

ជួបនឹងមស្តនតីព្ក្សួ ងការបរលទសលៅកាណាដា កាលរីថ្ងៃទី ៧ - ៨ ដខ សីហា លនះ ជារិលសស បានដងែងអំណរគុណ និងរាយការណ៍បដនាម

ចាស់លែើមបលព្ជ ការងមី ។ ី ើសលរសគណៈក្មម ើ

ទី ១-លោក្ ដៅ ដរៀប បានដងែងលបតជាាេិតតថា នឹងបនតសក្មមភារ បដនាមលទៀតលែម ើ បលធវ ី ឱ ើ យដខមរលព្កាមរស់....។

ទី ២ - លោក្ ថាច់ ដស ព្បធានសភាតំណាង ានលាទន

ភារបានេងព្ក្ងលសៀវលៅមួយក្ាលលព្កាមេំណងលជើងថា

ទុកោខ្ខែរ

ទី ៣ - លោក្ របាក់ ដសរើវឌ្ ុ ឍ ដងែងអំរីព្បវតតិថ្នការតស៊ូរបស់ សហរ័នធ....ការតស៊ូរបស់សហរ័នធនឹងបានទទួលលជាគជ័យនាលរល ឆ្នប់ៗខាងមុខ ។

ទី ៤ - លោក្ រតឹង្ មាាន់ រិន ានព្បសាសន៍ថា លយើងខាុំលក្ើតក្នុង

ព្តក្ូលជាតន ិ យ ិ ម... កាលណាលយើងានលាទនភារថា លយង ើ ជាដខមរ

លព្កាម គឺ ដខមរលព្កាម លយើងមន ួ ោត់ ិ សាែប់លទ.... ានដតសហរ័នធមយ ដែលជព្មុញឱយយួនជិតទល់ព្េក្.... លយើងនឹងេូលព្សុក្ក្នុងលរលខាង មុខឆ្នប់ៗខាងមុខ...។

-ទី ៥ - លោក្ ថាច់ ង្ាក ុ ថាច់ ានព្បសាសន៍ថា មន ិ េង់ល

ញ ើ

២០១២ ។

អនតរជាត.ិ ..

លព្កាមលវទនាលៅក្មពុជាលព្កាម...

ងតរូបអនុសាវរយ៍ ី ជាមួយមស្តនតស ី ិ ទធិមនុសស, មស្តនព្តី ក្សួ ងការបរលទស,

លសរភាររ ី ីលវៀតណាម ។

២០១២ ក្នុងលនាះបានបង្ហែញ រូបងតថ្នសក្មមភារជាលព្េើន... ែូេជា និងសាាប័នអនតរជាតិមយ ួ េំនួននងដែរ ។

លោក្ព្បធានព្បតិបតតិបានបញ្ជាក្់ថា សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

ានលសេក្តីសងឃម ំ អស់ានទឹក្េិតត ឹ គឺ លដាយបងបាូនជនរួមជាតិទាង

ញ ើ វតតានដខមរលព្កាម លលើឆ្នក្

-ទី ៦-លោក្ រតឹង្ ោ ា ប់ ានព្បសាសន៍ថា មូលលហតុអវីដខមរ

ការណ៍រយៈលរល ៤ ឆ្ននក្ ំ នែងលៅ គឺចាប់រីឆ្នន ំ ២០០៨ រហូតែល់ឆ្នន ំ

លព្កាម...

សូ មបងបាូន

ព្សាវព្ជាវសួ រចាស់ទុំអំរព្ី បវតតដិ ខមរ

ជនរួមជាតិលងើបឈរល

ើងលែើមបទាមទារស ី ិ ទធិ

ទី ៧-លោក្ សឺង្ ហួរ បងព្បុសលោក្ សឺង ទួន អតត ី ព្បធាន

ព្បតិបតតិ.... ព្បសាសន៍ថា សិទធិមនុសសលលើរិភរលោក្ គឺជាសិទធិរបស់ ដខមរលព្កាម ។

អឺរប ៉ុ ....។

លៅទវីប

លោក្ ថាច់ ដស ព្បកាសអំរីតំណាងព្បលទស និងតំណាង

សាខា ឬ សាជិក្ សាជិកាថ្នសហរ័នធ លៅតាមបណា ត ព្បលទស, ទវីប, រែឋនានាជុំវញភ ភ ិ ិ រលោក្

ានសិទធិលបាះលឆ្ននតលព្ជើសលរសលបាះ ើ

លឆ្ននតគណៈក្មមការនាយក្សហរ័នធ ។

គណៈកមែោរដរៀបចំោរដបាះដឆ្នាតអាណតតិទី ៣ រួមមាន៖ ទី ១ - លោក្ យស សារុន ជាព្បធាន ទី ២ - លោក្ ព្តង ឹ ជី ជាអនុព្បធាន

ទី ៣ - លោក្ ថាេ់ សុីចាន់ អគគរន ិ ត ិ យ

ទី ៤ - លោក្ព្សី ថាេ់ សុ នល សាជិក្ ទី ៥ - លោក្ សុ ខ នម ី លលខាធិការ ទី ៦ - លោក្ ថាេ់ ោរ សាជិក្ ទី ៧ - លោក្

ម ឹ ខាយ លឃ្លសនក្ ិ របោស ទធ ផ្

ននោរដបាះដឆ្នាត៖

ងលឆ្ននត េំនន ួ ៦៩ សនែឹក្

លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ ទទួលបានសំ ល លោក្ លៅ លរៀប ទទួលបានសំ ល

ង េំនន ួ ៨៧ សនែក្ ឹ

ង េំនន ួ ៦៤ សនែឹក្

លោក្ ថាេ់ លស ទទួលបានសំ ល

ង េំនន ួ ៦៥ សនែឹក្

លោក្ ព្បាក្់ លសរវុី ឌ្ឍ ទទួលបានសំ ល លោក្ ព្តង ឹ ា៉ន់រន ិ ទទួលបានសំ ល លោក្ ព្តង ឹ ោ៉ប់ ទទួលបានសំ ល

ងេំនន ួ ៦៧សនែឹក្

ង េំនន ួ ៦៥ សនែឹក្

ង េំនន ួ ៦៥ សនែឹក្

ងេំនួន ៥៨ សនែឹក្

វញអងគ មហាសននិបាត និងលព្តក្អរេំលពាះទឹក្េិតតព្រះសងឃ និងសា ិ

ជិក្ សាជិកា ដែលានសាមរតលី សនហាជាតលិ ែើមបទាមទារស ី ិ ទលធិ សរ ី ភារ.... ជារលិ សស ព្រះលតជព្រះគុណ ធធ ់ ៃនថា ់ ី ី ធលាម បានសងកតធ ព្រះសងឃ

ក្៏ានតួនាទីេូលរួមេំដណក្ក្នុងការក្ិេចសងគមជានិេច

កាល ។ លព្ៅរីលនាះ ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម បានបង្ហែញអំរី សក្មមភារដែលព្រះអងគ

ដរោម ។

ដខមរលព្កាមសាែប់បនតលទៀត.... លជៀសវ៉ងមន ិ ឱយដខមរលព្កាម និង ដខមរសាែប់

-លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ ព្បធានព្បតិបតតិសហរ័នធ លធវើរបាយ

ព្រមទាំងលធវើ

ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម បានានលងរែីកាចាប់អារមមណ៍ជុំ

សរមាប់អាណតតិទី ៣

លដាយសារយួន ឬ សព្តូវ......េង់ល

របាយការណ៍អំរស ី ក្មមភារសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម

លោក្ សឺង ហួរ ទទួលសំ ល

ដបកោជនឈរដម ែ ះដបាះដឆ្នាតនិង្ោរដបត ជាាចិតត

អំរីការសុំ េូលជាសាជិក្សាាប័នលសែឋក្ិេច និង សងគមក្ិេច ថ្នអងគការ

សហព្បជាជាតិ លៅបូរញ ី ូ វយ៉ក្ កាលរថ្ី ងៃទី ២៣ ដខក្ក្កដា ឆ្នន ំ

នង ំ រែ ិ សម័ព្គេត ិ តបលព្មស ើ ហរ័នធតាង ី ំបូង...

លោក្ ថាេ់ លវៀន ទទួលសំ ល

ម ឹ ខាយ

សាខា, ទព្ី ក្ុងព្រមទាំងសាជិក្ សាជកា ថ្នសហរ័នធដខមរក្មពុជា ិ

រ័នធព្បចាំព្បលទសកាណាដា ។

ការសិក្ា

ដខក ឡឹម ខា

ខៃច៖

ែឹក្នាំលដាយ៖ លោក្ព្រឹទាធចារយ

ទី ៨ - លោក្ ថាច់ ដវៀន រីអឺរប ៉ុ លរៀបរាប់អំរីព្បវតតិផ្លទល់ខួ ែនថ្ន

បាននិមនតលៅេូលរួមបុណយវសាខបូ ជាអនតរ ិ

ជាតលិ ៅទព្ី ក្ុងបាងក្ក្ និងែំលណើរទសសនក្េ ិ ចលៅក្មពុជាលព្កាមកាលរី លរលងមីៗលនះ ។

អងគមហាសននិបាតសក្ល លលើក្ទី ៩ បានប្ច ប់លៅថ្ងៃទី ១

នាលវោលា៉ង ០៥ និង ៣០ នាទីោៃេ ព្បក្បលដាយភាតរភារ និង សាមរតលី សនហាជាតខ ិ ពស់ ។

នថ្ៃអាទិតយ ទី ១២ ខ្ខសីហា ឆ្នា ំ ២០១២ -ចាប់លនតើមរីលា៉ង ០៩ និង ៣០ នាទីព្រឹក្

លោក្ លៅ លសរ ី ព្បធានយុវជនដខមរលព្កាមល

ង ើ អាននូវសាររបស់

លោក្ សឺង សលព្មេ អគគនាយក្រ័តា ៌ នសហរ័នធផ្លតលំ នាើនូវខែឹមសារ

សំ ខាន់ៗ សព្ាប់អងគមហាសននិបាត ជារិលសសបានលលើក្យក្នូវ េំណងលជើងក្ំណារយមួយដែលជាសានថ្ែនិរនធរបស់ លោក្ សលព្មេ ានេំណងលជើងថា លរលដែលព្តូវយំ...។ សមសភាពគណៈកមែោរនា អាណតតិោ

កថ្ែី

ឆ្នា ំ ២០១២-២០១៦

ទី ១-លោក្ ថាេ់ លវៀន អធិបតី ។

ទី ២-លោក្ លៅ លរៀប ព្បធានសភាព្រទា ឹ ធ ចារយ ។ ទី ៣-លោក្ ថាេ់ លស ព្បធានសភាតំណាង ។ ទី ៤-លោក្ ថាេ់ ង៉ុក្ ថាេ់ នាយក្ព្បតប ិ តតិ ។

ររៅទំព ័ ៧

សឺង


ទស្សនៈ

ថ្ង ៃ ត្ពហសបរ ៍ ១២ រោច ខែត្ាពណ៍ ឆ្នា ំរោង ចត្វា ស័ក ព. ស. ២៥៥៦

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ដវៀតណាមសិទធិជនជាតិដ ើមខ្បបដជើ់ង្ជាប់ដខាាះ ថ្ព្រនគរ ក្ត់សាគល់ល

រោយ ថាច់ ត្រ ីជា រគឿន

ទិ

វ៉សិទជ ធិ នជាតលិ ែើម ព្តូវបាន ព្បារឰជាលរៀងរាល់ឆ្នន ំ

លខតតឃ្លែង ំ នសក្លដាយបានលចាទថា ព្រះ ឹ

លៅក្នុងព្បលទសលវៀតណាមឲ្យានការរក្ ី

ការលោររ និងលលើក្សទួយសិទធិជនជាតិ

ពានលលើធមមនុ្ា របស់សាគមព្រះរុទធ

លៅគំរាមក្ំដហង និងរ ំលោភសិទធិរួក្លគ

ដែលក្ំរុងលធវើអាណានិគម លដាយរដាឋភិ

លនះ

ការរក្េលព្ម ន ិ ានណាមួយ ជុំវញ ិ ី ើ ជាវជា

លៅ

ពាសលរញរិភរលោក្ លដាយព្ក្ុមជន

លែើមដខមរលព្កាម

ជាតិលែើមនានារួមទាំងដខមរលព្កាមលៅលព្ៅ

ព្បលទសនង នាថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ជា ។ កាលបរលេឆ ិ ទលនះ

ញ ើ ថា មន ិ ាន

លៅដែនែីក្មពុជាលព្កាម

បាលលវៀតណាមល

យ ។ េំណុេដែល ើ

សងឃដខមរលព្កាមអងគលនះ

បានរ ំលោភបំ

សាសនាលវៀតណាម លព្ពាះព្រះសងឃអងគ

បានទាក្់ទងព្រះសងឃនិងរលរែឋ

ដខមរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទស ។

ព្តូវបានលព្ជស ើ លរស ើ

គួរឲ្យព្រួយបារមភជាលព្េន ើ ដែលក្នុងលនាះ

ព្បកាស នូវលសេក្តីព្បកាសជាសាក្ល

រីសំណាក្់រដាឋភបា ិ ល និងជនជាតិយួន

ណាមលធវើទារុណក្មម លៅក្នុងរនធនាោរ

គំរាមក្ំដហងព្រះសងឃ

លេញ

ង ័ និងការ ើ បរី ំឭក្ែល់ការអនុមត ើ លែម

សតីរីសិទធិជនជាតិលែើមលៅថ្ងៃទី ១៣ ដខ

ក្ញ្ជា ឆ្នន ំ ២០០៧ ដែលគិតរហូតមក្ ទល់លរលលនះានរយៈលរល

ឆ្នន ំ

រួមានែូេជា ការលរសលអ ើ ើងរូជសាសន៍

លខតតាត់ព្ជូក្

លលើរលររែឋដខមរលព្កាមាចស់ព្សុក្

រហូតែល់ធាែក្់ខួ នឈ ែ ឺ

ការ

នង ិ រលរែឋដខមរ

លព្កាមានការចាប់ដាក្់គុក្ លដាយព្ោន់

ក្នែងលៅលហើយ ។ លសេក្តីព្បកាសជា

ដតរួក្លគព្បមូលនតុំោន

និងលសរភារជាមូ លដាឋន របស់ជនជាតិ ី

ររសិទក្ ធិ ុ ងការព្បត ន ប ិ តតព្ិ រះរុទធសាសនា

សាក្លលនះ

បានទទួលសាគល់នូវសិទធិ

លៅព្គប់ទក្ ី ដនែងទាំងអស់ លោក្

ក្នុងរិភរ

លដាយមន ិ ានការលរសលអ ើ ើងអវី

ទាំងអស់ ជារិលសសលៅក្នុងាព្តា ថ្ន

លសេក្តីព្បកាសលនះ បានដេងអំរី «សិទធិ របស់ជនជាតិលែើមដែរ ។ រួេមក្

សក្លលនះព្តូវបានចាត់ទុក្ថាជា “សតង់

ក្មពុជា ការមន ិ ានសិទធិសដមតងមតិអំរី

រហូតមក្ទល់លរលលនះ

បញ្ជែដខមរលព្កាមលៅទីសាធារណៈ និងជា

របស់ លោក្ លៅ លហន ជិតនុតក្ំណត់

ដខមរលព្កាមមន ិ ានសិទព្ធិ បាររធ រធ ិ អ ី បអរ

បានែំណឹងអវរ ី ោ ី ត់លៅល

លហយ ើ ដតព្ក្ុមព្គួសារលៅមន ិ ទាន់ទទួល យ ើ ។

លែើមបល្ែ ី ើយតបលៅនឹងការលបតជាាេិតត

របស់លវៀតណាម ដែលបានេុះហតាលល

លព្ពាះការលោររសិទធិជនជាតិលែើម គឺជា

លដាយលសរ ី ។

ការអភវិ ឌ្ឍ

ព្បលទសលវៀតណាមឲ្យាន

លវៀតណាម លយើងសូ មលលើទឹក្េិតតឲ្យរដាឋ

លសមើនឹងជនជាតិយួន

ជាអនុសាសន៍សព្ាប់រដាឋភបា ិ ល

ភបា ិ លលវៀតណាមរិចារណាល

ការអនុវតតតាមលសេក្តីព្បកាស

វ ិ ើងវញនូ

ជា

ព្រះលតជព្រះ

គុណ ថាេ់ លធឿន លៅវតតសិរតាលសក្ ី

រាល់ការសួ រ

លហន

រលរែឋដខមរលព្កាម ដែលានសក្មមភារ ធម៌ផ្លទល់របស់ដខមរលព្កាម

លៅក្មពុជា

ព្សបតាមលសេក្តីព្បកាសជា

េូវ លៅលខតតព្រះព្តពាំង អនក្តវ៉៉ ែធ ី ដែី ែល

សក្លសតីរស ធិ នជាតលិ ែម ើ ។ល។ ី ិ ទជ

លហើយ ។

ការដែលអាជាាធរលវៀតណាម តបតលតបៀត ិ

លៅលលើ ព្រះលតជព្រះគុណ ថាេ់ លធឿន

លោររសិទជា ធិ មូលដាឋន

អាជាាធរ បានចាប់ដាក្់គុក្ជិតរីរឆ្ននម ំ ក្ ព្តូវលុ បលចាលនូវការលចាទព្បកាន់

លព្ពាះទលងវើ នង ិ សក្មមភាររបស់ព្រះអងគ តាមអវីដែលអាជាាធរលវៀតណាម

បាន

លចាទថា «ទាក្់ទងដខមរលព្កាមលៅលព្ៅព្ប វន័ ិ យព្រះរុទធសាសនាល

យ ើ ។

ាចស់ព្សុក្ថ្នដែនែីក្មពុជាលព្កាម

លែើមបរួ ី ក្ោត់បានែឹង

ែល់

រលរែឋដខមរលព្កាម បានព្ជាបជារ័តា ៌ ន ខែួន ។

ររ ើឯណារៅសិទជនជារ ធិ ិរ ើម្ ? រត្ោះ រោក រៅ រហន ត្គ្នន់ខរជាអ ាកទាម្ទា ឲ្យអាជាា ធ រវៀរណាម្សង ីរក

អំរស ី ិ ទរធិ បស់

ូនត្វ រស់ គ្នរ់

ម្កវញខររា ិ រណា ុ ោះ ។

សាររ័តា ៌ ន

ប្ឈប់ជាបនាទន់

លព្កាម

លៅ

ន ិោយខេងរចញ រហើយអាជាា ធ រវៀរណាម្បានោក់ រមា ះរជ ើងគ្នរ់យករៅពាបាេជំង ឺរៅម្ន េី រពទយទា ំងអយុរធម្៌ តិ ។

ក្នុងបណា ដ ព្បលទសទាំង ១៤៣ បានព្ោំ

និគមជន ។

លៅលខតតាត់ព្ជូក្ នង ិ អនក្ព្សី ព្តង ឹ ធី

ព្តូវលដាះដលងលោក្

រោក រៅ រហន រៅរែរ តមារ់ត្ជ ូក ត្រ ូវបានអាជាា ធ រវៀរណាម្រធទា ាើ ុណកម្ ោរៅកងុ ា ពន ធនាគ្ន ហូរ េ់ធាាក់ ែនឈឺ ួា

ជាព្បលទសហតាលលខីមយ ួ

ដែលជាអាណា

លែើមបលល ី ើ ក្សទួយវបបធម៌ដខមរ ដែលជាវបប

ជាសក្លសតីរីសិទធិជនជាតិលែើម

ជនជាតភា ិ គតេ ិ ទាំង ៥២ ែថ្ទលទៀត

លដាយបងកលក្ខណៈ ឲ្យរួក្លគានសិទធិ

ររសិទធិដខមរលព្កាមែូេខាងលព្កាមលនះ ៖

សិទធិភារបំនុត លហើយអំពាវនាវសូ មលោ

ភាគតិេឲ្យានព្បសិទធិភារបំនុត លែើមប ី នង ិ

េំលពាះព្បជាជាតដិ ខមរលព្កាម

េលមែយ នង ើ ិ គំរាមក្ំដហងព្រះសងឃ នង ិ

ព្តូវនសរវនាយ នូវលសេក្តីព្បកាស

លលើក្សទួយជីវភាររលរែឋដខមរលព្កាម ជា

និងបល្ច ញមតិ

សក្លសតីរស ធិ នជាតលិ ែម ើ ឲ្យានព្ប ី ិ ទជ

កាសជាសក្ល សតីរីសិទធិជនជាតិលែើម

ព្តូវដតអនុវតតលៅតាមលសេក្តព្ី ប

ទវ៉ ធិ នជាតិ ិ សិទជ

លុ បបំបាត់លចាលការលរសលអ ើ ើងរូជ

សាសន៍

Hội Phật Giáo Việt Nam) ដែលជា

ណាម

លែើមជាសាធារណៈ

ការរក្េលព្ម ន ិ យ ។ ី ើ ព្គប់វស័

លទស» លនាះ មន ិ ដមនខុស ឬបំពាននឹង

លនះានរយៈលរល ៥ ឆ្នន ំ លហើយ ដែល

ជាេុងលព្កាយ

លយើងចាត់ទុក្ថា

និងានគំនិតេលងាៀតេងាល់ េំលពាះការ លែម ើ ដខមរលព្កាមលនាះ

របស់ជនជាតិ

វ៉ជាការលធវឲ្ ើ យព្ប

លទសលវៀតណាមខែួនឯង កាែយជាព្ប លទសមួយ ានែំលណើរងយលព្កាយព្គប់ វស័ ិ យ

និងលវៀតណាមព្តូវបានសហ

គមន៍អនតរជាតិ មន ិ លោររនូវអវី

ក្ត់សាគល់ល

ញ ើ ថា

ដែលខែួនបានេុះសនធិ

សញ្ជាលនសងៗជាមួយអងគការសហព្បជា

ជាតិ ។ អវីសំខាន់ជាងលនះ លៅលទៀត លនាះ

រលរែឋដខមរលព្កាមនឹងបានយល់

កាន់េាស់រម ួ ថ្ងៃលៅមួយថ្ងៃ អំររ ី យ ី ុត តបតដែលខែ ុ ួ ន បានអនុវតតេំលពាះរួក្លគ

លរលលនាះ អវីៗដែលជាការលឃ្លសនាលលើ បបូរាត់របស់ លវៀតណាម

វ៉ដលងាន

ព្បសិទភា ធិ រលទៀតលហយ ើ ៕

សំ បក្រីលព្ៅ រឯមនុ សសរងបុ ី ឹ ឹងលដាយសារេត ិ ត។

ដខក្ក្កដា ឆ្នន ំ ២០១២ លនះជាអាទ៍ ។

ទី ៥-លោក្ សឺង ហួរ អគគលលខាធកា ិ រ។

ែីកា លលើក្ទឹក្េិតតែល់គណៈក្មមការងមី និងព្បកាសដតងតាំងព្រះសងឃ

ក្៏បានអំពាវនាវ េំលពាះសាជិក្ សាជិកា ថ្នសហរ័នធ និងបងបាូន

ទី ៧-លោក្ ព្តង ឹ ោ៉ប់ នាយក្រែឋបាល ។

ក្មពុជាលព្កាមក្នុងលនាះ រួមាន៖

ព្បចាំឆ្នន ំ ២០១២ ថ្នសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាមលៅថ្ងៃទី ១៥-១៦ ដខធនូ

រម្កពទំី ព ័ ៦

-ព្រះលតជព្រះគុណ ធធ ី ី ធលាម នាយក្អនតរសាសនា បានានលងរ

ទី ៦-លោក្ ព្តង ឹ ា៉ន់រន ិ នាយក្ដននការ ។

មួយេំនន ួ

ទី ៨-លោក្ ព្បាក្់ លសរវុី ឌ្ឍ អនុព្បធានព្បតប ច រលទស ។ ិ តតិក្េ ិ ប ទី ៩-ព្រះលតជព្រះគុណ ធីធី ធលាម នាយក្អនតរសាសនា ។ ទី ១០-លោក្ព្សី សឺង ធី ណិត នាយក្ស្តសី ដត ខមរលព្កាម ។ ទី ១១-លោក្ លៅ លសរ ី នាយក្យុវជនដខមរលព្កាម ។

ទី ១២-លោក្ លតា គម ិ ងុង អតត ី អធប ិ តស ី ហរ័នធដខមរក្មពុជា

លព្កាម ឧតតមទីព្បក្ ព ់ ថ្នសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ។ ឹ ាជាន់ខស បនាទប់រីគណៈក្មមការនាយក្ងមី

បានសចាចនិងលនទរតំដណងរួេ

លហយ លោក្ អធប ើ ិ តី ថាេ់ លវៀន បានលបតជាាេត ិ តនឹងខត ិ ខំរុះពារព្គប់ ឧបសគគក្ុ ងបុ ន រវលហតុជាតិរម ួ ទាំងសហការ ជាមួយនង ឹ គណៈក្មមការ

នាយក្ចាស់លែើមបបនត ី លោលលៅ ថ្នសិទធិសលព្មេវ៉សនាខែួនលដាយខែួន ឯង

ការជាប់គុក្

ររធរធ ិ អ ី បអរសាទរ

ខាោំព្ទេំលពាះលសេក្តីអនុមត ័ លនះ លវៀត

មួយេាប់បញ្ជាឲ្យចាប់

ព្ទលលើលសេក្តអ ័ លនះ ី នុមត

េលព្មន ើ នង ិ ថ្ងែងូ ន ជាជាងខែួនលព្បអ ើ ំណាេ

ក្នុងដខក្ក្កដា ក្នែងលៅលនះ សា

ជាតិលែើមថ្នដែនែីក្មពុជាលព្កាម ឬ ភាគ

លវៀតណាម

លោក្ លៅ លហន ព្ោន់ដតជាអនក្ទាម ែូនតារបស់ោត់មក្វញដតប៉ ុលណា ោ ះ ិ

ក្មមុយនិសតលវៀតណាម បានលេញលិខិត

ថ្ងៃទី ១៣ ដខក្ញ្ជា ឆ្នន ំ ២០១២

លព្ពាះ

លមល ើ ទូរទសសន៍ដខមរនាយេូលរីព្បលទស

សាគមសាសនារបស់រដាឋភបា ិ លបក្ស

ខាងតបងព្បលទសលវៀតណាមនងដែរ ។ ូ

លៅមនទីរលរទយទាំងអយុ តតិធម៌ ។ លតើឯ

សងែីលក្រ

លែើមព្គប់ព្បជាជាតិទាង ំ អស់” ដែលក្នុង

លនាះក្៏ានព្បជាជាតិដខមរលព្កាម ជាជន

ដាក្់លខានះលជើងោត់យក្លៅរាបាលជំងឺ

ទារឲ្យអាជាាធរលវៀតណាម

គមព្រះរុទធសាសនាលវៀតណាម (Giáo

ដាររួមមួយ ថ្នសមទ ធ លរបស់ជនជាតិ ិ ន

លហយ ើ អាជាាធរលវៀតណាមបាន

នង ែី រហាមរល រែឋដខមរលព្កាម ី កា ិ បញ្ជែែធ

ែូេដខមរលព្កាមលៅលព្ៅព្បលទសលទ ។

លសេក្តីព្បកាសជា

និោយដលង

?

សាទរទិវ៉សិទជ ធិ នជាតិលែើមលៅក្នុងព្សុក្

ចាប់តាង ំ រី ព្តូវបានអនុមត ័ លៅឆ្នន ំ

ព្តូវបានអាជាាធរលវៀត

ណាលៅសិទធិជនជាតិលែើម

រលិ សស លៅក្នុងព្បធានបទលនះែដែល

សវ័យសលព្មេវ៉សនាខែួន លដាយខែួនឯង»

២០០៧

លធវើការទាមទារ

លដាយសនតិវធ ិ ី ជព្មុញឲ្យរដាឋភបា ិ លលោ

លែើមភាគតិេទាំងអស់ទាង ំ ស្តសី ន ត ិងបុរស

េំដណក្ លោក្ លៅ លហន លៅ

អនុញ្ជាតឲ្យរលរែឋដខមរលព្កាម ព្បា

ព្រមទាំងព្រះសងឃ ជយលនាត លព្បាះព្រំររជ័យជូនែល់ គណៈក្មម

ការនាយក្ងមី ។

-លោក្ លៅ លរៀប ព្បធានសភាព្រទា ឹ ធ ចារយ បានានព្បសាសន៍ផ្លតំ

លនាើែល់គណៈក្មមការនាយក្ងមី

ព្តូវខិតខំព្បឹងដព្បងបនតក្ិេចការលរឿង

វ៉សនាដខមរលព្កាម គឺទិសលៅនិងលោលបំណងដតមួយ... លហើយលោក្ ព្បធានសភាព្រឹទាធចារយបានបដនាមសងកតធ ់ ៃនថា ់

“កាតមរងលដាយសារ ឹ

លែើមបលធវ ី ជា ើ សហការេំ ី លពាះអនតរសាសនាថ្នសហរ័នធដខមរ

ព្រះលតជព្រះគុណ រតឹង្ កុ

រួមនឹងព្រះសងឃដខមរលព្កាមលៅព្បលទសឥណា ឌ ,

លសរលង្ហ ក និងភូា... ជាលែើម ។ ី

-លោក្ព្សី សឺង្ ្ី ណិត នាយក្ស្តសី ដត ខមរលព្កាម បានានព្ប

សាសន៍ចាប់អារមមណ៍រាល់ក្ិេចការរបស់សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ជា

រិលសសលោក្ព្សីានលាទនភារោ៉ងខាែង ំ ដែលការតស៊ូរយៈលរល

លៅបរលទសលេះនោ ិ យភាសា

ដខមរ នង ែ រលព្កាម....។ ិ ទទួលសាគល់ខួ នឯងជាដខម

-លវទកា វឌ្ឍរបស់ សហរ័នធដខមរក្មពុជា ិ ិ ិ សំនរួ និង េលមែយ ើ ជុំវញការវ

លព្កាម និងការតស៊ូរបស់សហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាមលលើឆ្នក្អនតរជាតិ... ជារលិ សសអងគមហាសននបា ិ តលលើក្ទី

បានសងកតធ ់ ៃនជ ់ ុំវញព្រ ត ិ ឹ តិ

ការណ៍លៅវតតលសរលសក្សា ំ ី ិ តក្នុងព្សុក្លព្ជាយញរ ដខព្តឃ្លែង លព្កាម

លមតាតអល្ា ើ ញលៅេូលរួមក្េ ិ ចព្បជុំ

ិ ូឡាញណា សហរែឋអាលមរក្ ឱយបានលព្េើនក្ុះក្រ ជារិលសសព្បធានតំបន់, ព្បធានសាខាលៅជុវំ ញ ិ

ព្រះលតជព្រះគុណ មាស សាដវឿន ព្បធានសមណនស ិ សត ិ ដខមរ

ក្នែងមក្បានលធវឱ ើ យក្ូនលៅដខមរលព្កាម

ជនរួមជាតលិ ៅជុំវញរ ភ ិ ិ រលោក្

ខាងមុខ លៅទីព្ក្ុងឆ្នឡាត់ រែឋណតក្ូ

លៅសហរែឋអាលមរក្ ិ

ព្រះលតជព្រះ គុណ ដអ្ៀង្ លីរុន លៅសហរែឋអាលមរក្ ិ លព្កាមលៅព្បលទសថ្ង

-លោក្ យស សារុន អនុព្បធានសភាព្រឹទាធចារយ ថ្នសហរ័នធ

ក្មពុជា

ដែលអាជាាធរយួនគំរាមក្ំដហងចាប់ព្រះសងឃនសក្កាលរ ឹ ីេុង

រភ ិ រលោក្លែើមបលធវ ី ើរបាយការណ៍

នង ិ សាតប់ដននការងមីសព្ាប់ទស ិ

លៅថ្នែំលណើរលឆ្នពះលៅកាន់ាតុភូមក្ ិ មពុជាលព្កាម ។ អងគមហាសននិបាតសក្លលលើក្ទី

ថ្នសហរ័នធដខមរក្មពុជា

លព្កាម បានព្បកាសបិទក្មមវធ ិ ីលព្កាមអធិបតីភារ លោក្ ថាេ់ លវៀន

អធិបតី សព្ាប់អាណតតិកាលឆ្នន ំ ២០១២-២០១៦ លៅលវោលា៉ង ១

នង ិ ៣០ នាទោ ី ៃ េ នាថ្ងៃអាទត ិ យ ទី ១២ ដខសីហា ឆ្នន ំ ២០១២ ព្ប ក្បលដាយបរកាសភារតភារ ិ

នង ិ លាទនភារជាតិខពស់េំលពាះការ

លជាគជ័យថ្នសហរ័នធដខមរក្មពុជាលព្កាម ក្នុងេលនាតស៊ូលដាយអហិងា លែើមបទាមទារស ី ិ ទធិសលព្មេវ៉សនាខែួនលដាយខែួនឯង រីនឹមអាណាយួន ក្ុមុ យន ម ិសតបេចុបបនន ។

ព្ក្ុងហាមត ិ ុន, ព្បលទសកាណដា,

ថ្ងៃទី ១២ ដខសីហា ឆ្នន ំ ២០១២

អនក្ក្ំណត់លហតុអងគមហាសននបា ិ ត រពះលិកោុ សឺង្

ុឹង្ រតនា


ឯកសាររបវតត ិសាស្តសតកមពុជាដរោម

ព្រឹ ត្ិ ត ការណ៍ ២៨ កុ ម្ភៈ ១៩៧៥ ឬ សម្រភូ ម្ិផ្សារកំ រង់ ខេត្ត ព្រះព្ត្ពាំង ឯកា «រពឹតតោរណ៍ ២៨ កុមភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរលូមផ្ ិ ារកំពង្់ ដខតតរពះរតពា ំង្» បានត្រម្ ូេចងត្កងរោយ រោក ថាច់ រស រចរបន ុ ច ា ជាត្រធានសភារំណាងថ្ន សហព័ន ធខែ ោ កម្ជា ុ ព រត្កាម្ (KKF) ជាអរ ីរអគ គរេមធ ិកា គណៈកមាោ ធ ិកា គណៈព ុទ ធាសនារង វាទម្ជឈម្ណឌ េថ្ត្ពនគ ន ិងជាអ ាកធាា រ់ ជាជន ងរត្គ្នះកងុ ា ររក ុម្យ ុ ោ ន ិសតរវៀរណាម្កាេ ែនរៅជាសងឃក ួា ងុ ា ខ ន ីកម្ជា ុ ព រត្កាម្ ។ មងរត្កាម្ជាែម្ា ាឹ រ ើម្ទា ំងរសុងថ្នឯកា រនះ ។ ព្សុក្ក្ំរង់ធំ ។ វតតដែលេូលរួមាន

(រព ីរេែម្ ុន)

ខា

ហាវយ

គគរី លព្ៅ ខាេ់ក្ណា ត ល

ងលព្កាមលនះ ជារបាយ

ក្នុងព្សុក្

ការណ៍របស់ ភក្ ិ ុ ខ ថាេ់

សំ បរួ សំ លរាង

ែូេតលៅលនះ៖

រស ិ ី

ខាុំកានានការ

បិែក្តារាម សិោព្ទ

លសាក្សាតយខាែង ំ ណាស់នូវលរឿងរា៉ វដែល ការលខតត

មក្លនះ លទាះេង់ឬក្៏មន ិ េង់ក្ល៏ ដាយ ខាុំ

កានក្៏ព្តូវលធវើតាមបញ្ជារីថានក្់លលើដែរ ាន ន័យថា ល

លរលលធវខ ើ ុស

រួេលទប ើ រក្ព្តូវ

ញ ។ ដងមរលី លើលនាះលទៀត សាាន ើ

ការណ៍សឹក្សរវថ្ងៃ ានសភារធៃនធ ់ ៃរ ណាស់ដែរ

គឺរីព្រលឹមមញ ិ លនះ

រួក្

រពះលិកោុ ដ

ឿង្ សុខ

រពះលិកោុ គឹម សុមន៍

សាមដណរ គឹម សំណាង្

រក ើរ ឆ្នា ំ ១៩៥០ (ត្ពះជន ោ ២៥)

រក ើរ ឆ្នា ំ ១៩៥៣ (ត្ពះជន ោ ២២)

សុគរ ថ្ង ៃទ ី ២៣ ខែក ុម្ ភៈ ឆ្នា ំ ១៩៧៥

សុគរ ថ្ង ៃទ ី ២៣ ខែក ុម្ ភៈ ឆ្នា ំ ១៩៧៥

រក ើរ ឆ្នា ំ ១៩៦០ (ត្ពះជន ោ ១៥)

រ ួសរ ៀនរៅវរ តចា ុ ៍ រសុកងកវូ

រ ួសរ ៀនរៅវរ តរកាះាា រសុកងកវូ

រែរ តត្ពះត្រោ ំង ។ ូរងរ៖ ហងស ធ ីត្វ

រែរ តត្ពះត្រោ ំង ។ ូរងរ៖ ហងស ធ ីត្វ

ថ្ងៃទី

លៅព្សុក្ងកូវ និង ុំបលី ទៀតលៅព្សុក្លផ្លន

សនិទធសានល ។

សាពន ថ្ងៃទី ៥

សាែប់អស់ជាលព្េើនដែរ ។ លហតុលនះលទើប

ព្បតិភូសងឃ ក្៏បាននិមនតមក្ែល់ ោន

ព្តូវរួបរួមទាំងក្ាែង ំ សាមរតីនង

ព្រះសងឃទាំងអស់ ។ លា៉ង ៥ ោៃេ

ដាេ់

ឯទាហានលយង ើ ក្៏ព្តូវរបួសនង ិ

ខាុំកាន និងមស្តនតីរែឋការលខតតសលព្មេេិតតថា

ក្នុងការ

រែរ តត្ពះត្រោ ំង ។ ូរងរ៖ ថាច់ យិន

ក្ុមភៈ ឆ្នន ំ ១៩៧៥

ព្បក្បលដាយភារ

លា៉ង ៤ នង ិ ១៥ នាទី គណៈ

ព្បយុទធ

លហើយព្បលគនែំណឹងលាែល់

ព្សុក្លទសាលសាមថ្ងៃទី

ព្សុក្ក្លញ្ជចងថ្ងៃទី ៤

និងព្សុក្ក្ំរង់

ំ យ ឯសាោគណ ជន ួ

ក្នុងរីធីបុណយលនះលៅសល់បុនា ៉ មន

ព្តូវ

វតតព្តូវអនុវតតឲ្យបានព្តម ឹ ព្តូវ នូវលសេក្តី

ដែលព្តូវនសក្ទាំ ងអស់ ។ ឹ

ទី ២- ខាុំកានសនាថាឈប់ដ្ក្

ល្រវតតអារាមតលៅលទៀត ។ យល់ថា

ទី ៣- បញ្ជែសងជំងឺេិតត ខាុំកាន ខាងព្រះសងឃព្តូវសុ គត

អងគ ខាងរែឋការក្៏ានសាែប់ ២ នាក្់ដែរ លរឿងលនះ

ខាុំកាននឹងជូនងវកាបនត ិ ិេបនតួេ

ែល់ព្គួសារសរ លែើមបលី ធវើបុណយតាមព្ប ថ្រណីរុទធសាសនា ។

ទី ៤- សូ មព្រះគុណព្គប់អងគឈប់

លធវើបាតុក្មមតលៅលទៀត ។

លតើព្រះគុណព្គប់អងគ

ឲ្យព្រះសងឃកាែហាន

ដែលបានរលីក្មមជវី ត ិ

លព្ពាះជាតិនង ិ

សាសនាដខមរក្មពុជាលព្កាម ។ តុលយការ៖

យល់ព្សប

ព្រះភក្ ិ ុ ខ ថាេ់ ហាវយ តំណាងព្ប

តភ ី ថា៖ ិ ូ ក្៏ានលងរែកា

-“សូ មលោក្អភបា ិ លលខតត រងចាំ

បនតិេលទៀត ។ លព្កាយរីការរិភាក្ាោន

គណៈព្បតិភូ ក្៏យល់ព្សប់តាមមតិអភិ បាលលខតត “ ។

សរវព្គប់

ដេក្ឲ្យព្គួសារសរទាំងអស់ ។

អាព្ស័យលហតុលនះ សូ មព្រះគុណ វតត

បណា ត ព្បធានគណៈក្មមការព្សុក្-

ព្បលគន-ជូនែំណឹងលនះ ។

សមបរឫទធ ិស័ក្ ូ

លោក្រាជ

សីា នាោវណា ោ រាម អងគរាជ បុរ ី បទុម វងសក្ំរង់ងម េំបក្់ាស េមា៉អងគរជ័យ រួមមត ិ ត ព្ក្រុំឈូក្ សារាម

រលិ សសរាម

រស ិ ី

សង្ហវរឫទធស ិ ័ក្ នង ិ លពាធិ

ចាប់នសក្លនាះ ានលសរភារល ឹ ី

ង ិ ។ ើ វញ

ក្ំរុងរាបាលលៅមនទីរលរទយនារលខតត ។

សូ មព្បលគន-ជូនែំណឹងែូេតលៅលនះ៖

១ - ព្សុក្និមយ ួ ៗព្តូវនិមនត និង

អល្ា ើ ញ មក្កាន់សាោគណវតតក្ំរង់ ក្នុង ១ ព្សុក្ ១ ថ្ងៃ ១ យប់ លធវើរធ ិ ី

បុណយដាបងសក្ូ លយឿង ិ ុ លជូនវរសមណ សុ ខ—គម ឹ សុ មន៍ និង គឹម សំ ណាង ។

២ - ព្សុក្ក្ំរង់ធំថ្ងៃទី ១ ព្សុក្ងកូវ

បារមភអវីល

ើយ លៅលរលល

ើញព្រះសងឃ

ព្បជារុទធបរស័ ិ ទ និមនតនិងអល្ា ើ ញមក្

កាន់វតតក្ំរង់ គម ឺ ក្លធវើបុណយទានលដាយ លសាមះដតប៉ុលណា ោ ះ។

សូ មលោក្អភបា ិ លលខតតទទួលនូវ

ព្រះលមគណ ថ្នគណៈរុទធសាសនារវ៉ទ

ហតាលលខា និងព្បថាប់ព្តា

ហតាលលខា និង ព្បថាប់ព្តា

សោក្វរសេនីយ៍ឯក្ អភិបាលសែតតវិញបិញ សូ មលមតាតព្ជាប អាតាមភារ

ក្នុងនាមព្រះលមគណ

ថ្នគណៈរុទធសាសនាលងរវ៉ទលខតត សូ ម ជូនែំណឹងែល់លោក្អភបា ិ លលខតតឲ្យ បានព្ជាបថា

គណៈក្មមការែឹក្នាំព្រះ

ំលនឿ សងឃដខមរការពារសិទលធិ សរភារខាងជ ី សាសនា

ដាបងសក្ូ ុ ល

លធវើលៅវតតក្រ ំ ង់

ខាងជំលនឿសាសនា

េូ មស្ញច ើ ំ សោះ

នង ិ របួសជាលព្េន ើ ។

ំលនឿសាសនា ការពារសិទលធិ សរភារខាងជ ី

បាលលខតត ក្ុំានការភាាក្់លនាល ើ ឬ ព្រួយ

ថ្ងៃទី ០១ ដខមនា ី ឆ្នន ំ ១៩៧៥

េំដណក្ខាងរែឋការវញសា ែ ប់ ២ នាក្់ ិ

គណៈក្មមការែឹក្នាំព្រះសងឃដខមរ

អាព្ស័យលហតុលនះ សូ មលោក្អភិ

ែឹក្នាំព្រះសងឃដខមរការពារសិទលធិ សរភារ ី

ថាច់ រាជ

បានសំ លរេេិតតនឹងលធវើបុណយ ែល់វញ្ជ ិ ា ណក្ខនធព្រះសរ

រ ើម្បីបានត្ជារព័រ ៌មានជុវំ ញា ិ ថ នភាពសង គម្ខែ ោ រត្កាម្រៅកម្ជា ុ ព រត្កាម្ ន ិងរៅរត្ៅត្ររទស រោកអ ាកអាចច ូេទសសនាត្វម្ យៈរគហទំព ័

អាព្ស័យ

បានយក្ា៉សុី នអគគស ិ នី

ព្រះសងឃទទួលភតតរេ ួ

ព្បធានគណៈក្មមការ

រពះដតជរពះគុណ ្មែសា

សងឃកាែហាន គម សំ ណាង សានក្់ ឹ

១៩៧៥ ខាងមុខលនះ ។

ការរាប់អានែ៏លសាមះរីអាតាមភារ ។

ព្រះសងឃ ៥ អងគ ដែលព្តូវរបួសធៃនល់ នាះ

ព្រះលៅអធិការវតតរម ួ មត ិ ត គឺ វតតព្រះ

ជំនយ ួ ជារនែឺក្ុ ងក្មម ន វធ ិ ី។

ថ្ងៃទី ០១ ដខមនា ី ឆ្នន ំ ១៩៧៥

ព្សាល ៨៩ អងគ ធៃន់ ៥ អងគ សុ គត ៣ អងគ ។ ព្រះសងឃ ២០០ អងគ ដែលព្តូវ

គវឺ តតលពាធសា ិ ល

នង ។

រយកាល ៥ ថ្ងៃ និង ៥ យប់ ។ គឺចាប់

លធវើលៅវតតលពាធិកាលរាជក្ំរង់

ព្រះសងឃព្តូវរបួស

ដសចកតីរបដគន-ជូន ំណឹង្

តាមសំ លណើ ៤ ខ របស់ខុ ំកា ា ន ដែរឬលទ ?

ក្េ ិ ចេរចាលនះបានេប់

លៅការោល័ យវតតក្ំរង់ លែើមបរ ិ ី ិភាក្ា

ក្ដនែងលធវប ើ ុណយ

តាំងរីថ្ងៃទី ០១ ែល់ទី ០៥ ដខមនា ី

បញ្ជែលធវប ើ ុណយ

ទី ១-ខាុំកាននង ឹ លដាះដលង ព្រះគុណ

លលើក្ដលងដតសាជក្ ិ

២៣ និង ២៦ ដខក្ុមភៈ ក្នែងមក្លនាះ ។

េូលក្ុសលទាំងអស់លព្កាយរីេំណាយ

៣ - បេចយ ័ ដែលបានមក្រីព្បាក្់

អនុគណព្គប់ព្សុក្ ព្រះលៅអធិការព្គប់

កាលរីថ្ងៃ

រាជក្ំរង់ ។ រធ ិ ីលនះនឹងព្បព្រត ឹ តលៅក្នុង

គណៈក្មមការនាយក្ ព្តូវនិមនតមក្សឹង

លរៀងៗអងគ

ទាំងបីអងគដែលបានសុ គត

ការទាំង ៥ ថ្ងៃ នង ិ យប់ ។

អងគមក្នសះនាលរឿងលនះ

លរលណារតដតព្បលស ឹ ើ រលរលលនាះ ។

ក្ំរង់និលព្ោធ

សំ លរាងឯក្ លកាះដក្វសិរ ី

រ ួសរ ៀនរៅវរ ត ួម្ម្ ិរ ត រសុកកំពង់ ធ ំ

ព្រះសងឃទាំងអស់បាននម ិ នតមក្កាន់វតត

លបើបានឆ្នប់

សុ វណោមុននា ី ោរាម

សុគរ ថ្ង ៃទ ី ២៦ ខែក ុម្ ភៈ ឆ្នា ំ ១៩៧៥

ព្បយុទធខាងសស្តង្ហគមេិតតសាស្តសត ជាមួយ

លយៀក្ក្ុង លទប ើ ខាុំកាននម ិ នតព្រះគុណព្គប់

គងជ័យឫទធិស័ក្

សាលរាជ បូក្រួម ២ វតត លៅព្សុក្ក្នែង់ លៅលវោលា៉ង ៤ ោៃេថ្ងៃទី ២៨ ដខ

លយៀក្ក្ុង បានវ៉យក្ំលទេ ុំទាង ំ ៥

ក្ដនែងលសស

េមា៉បូរ ី េមបលសាភណ ព្រះរនាែជ័យ ុី

ើងរវ៉ងព្រះសងឃ និងរែឋ

ក្នុងរយៈកាលប៉ុនាមនថ្ងៃក្នែង

អងគ

ដក្ាប ឥែឋ នង ិ វតតក្ំរង់ សិោ

ជលងី ជុំព្បាសាទ

បានដងែងអំណរព្រះគុណ ែល់ព្រះសងឃ

បានលក្ត ើ ានល

លកាះ លោក្ ខទឹង

ទ័រងម លខឿន េំការ ក្នក្

“ជាបឋម លមសៀ លងវៀង វ៉៉ ន់ លសើង រួេបនតលទៀតថា

ក្ំរង់ក្ាយ ងមទល់ ក្ំរង់

ថ្ព្ជ លព្តាក្លិេ លព្តាក្លក្ើត ព្សះនាគ

សតីរីក្ិេចេរចាលៅសាោលខតត

លយើង

លផ្លនក្ំបុព្ត

ក្មមវធ ិ ីលរលព្រឹក្

គឺលព្កាយលរល គឺានរិធីដា

បងសក្ូ ិ ា ណក្ខនធវរី ិ េំលពាះព្រះវញ្ជ ុ លឧទទស សមណទាំងបអ ី ងគ

លហយ ើ ានលភែង

រិណពាទយ របស់បងបាូនលយើងលៅ សំ បរួ ក្ំែរបរោកាស ។ ិ

រលី ា៉ង ២ ែល់ ៦ ព្រះសងឃ

នង ិ ព្បជាបរស័ ិ ទបាន និមនតនង ិ អល្ា ើ ញ មក្បនតៗោនមក្កាន់វតតក្ំរង់ ។ ទាំងលនះលគសលងកតល អនក្ព្គូដខមរក្នុងលខតត នង ិ យុទធជនដខមរ

លភាៀវ

ើញាន លោក្ព្គូ

បងបាូននគរបាល

នានាព្សុក្ក្នុងលខតត

សិសានុសិសសសាជក្ ថ្នសហ ិ -ជកា ិ រ័នធរុទធសាសនិក្លងរវ៉ទ ព្ក្ុមនារស ី ីល

ថាច់ រាជ

ធម៌នានាវតត លោក្តំណាងរាស្តសត លក្ៀង

ព្រឹក្លនះថ្ងៃទី ០១ ដខមនា ឆ្នន ំ ី

សូ ក្ លោក្អភបា ិ លលខតតរង លក្ៀង ចាំង

រពះដតជរពះគុណ ្មែសា ១៩៧៥

ទិែឋភារលៅវតតក្ំរង់

ាន

តំណាងលៅលខតត លងវៀង វ៉៉ ន់ លសើង ។

សភារអូរអរលដាយានព្រះសងឃ ព្បជា រុទធបរស័ ិ ទដែលបាននម ិ នត នង ិ អល្ា ើ ញ

មក្រព្ី សុក្ វតតនានាលៅក្នុងលខតត លែម ើ បី េូលរួមក្នុងរិធីបុណយដា េំលពាះព្រះវញ្ជ ិ ា ណក្ខនធ ហាន

បងសក្ូ ុ លជូន

ព្រះសងឃកាែ

ឿង្ សុខ — គឹម សុមន៍

និង គឹម សំណាង្ ដែលព្តូវអាជាាធរអា ណានគ ិ មយួនបាញ់ ព្បហារកាលរថ្ី ងៃទី ២៣ និងទី ២៦ ដខក្ុមភៈក្នែងលៅលនះ ។ ថ្ងៃលនះ

គណៈក្មមការបុណយគឺ

(ដៅមានដ

ខដរោ

)

—————————————— កំណត់សមាគ

់៖

រោងត្វម្ឯកា រនះ ត្ពះភ ិកខុ រយឿង សុែ ន ិង គ ឹម្ សុម្ន ៍ បានសុគរ រៅថ្ង ៃទ ី ២៣ ខែក ុម្ភៈ ឆ្នា ំ ១៩៧៥ ។ រោងត្វម្អរ ថរទ

«សម្ ភ ូម្ ិវរ តត្កពឈ ំ ុ ូក

ត្ចាេចា »ុ ៍ រោយត្ពះរកស វនរោ ិ ម្ហា ត្រ ឹង យន់ ត្ពះរម្គណ រែរ តត្ពះត្រោ ំង ត្ពះភ ិកខុ រយឿង សុែ ន ិង គ ឹម្ សុម្ន ៍ បានសុគរ រៅថ្ង ៃទ ី ២១ ខែ ក ុម្ភៈ ឆ្នា ំ ១៩៧៥ ។

www.preynokornews.blogspot.com ឬ www.vokk.net

The Prey Nokor News number Vol.3 No.33  
The Prey Nokor News number Vol.3 No.33  

The Prey Nokor News number Vol.3 No.33.pdf

Advertisement