Page 1

០៨ ព. ស. ២៥៥៧ ថ្ង ង ៧ ។ ១១ ឆ្ន មាញ់ ាំดด បញ្ចសក ័ ររ ូវន ឹងថ្ង ងទ ី ១២ ខែរ ុលា គ. ស. ២០១៣

ចេញផ្សាយប្រចាំសប្ដាហ៍ចរៀងរាល់ថ្ងៃ ចៅរ៍

វវៀតណាមផដន្ទទវោសព្ពះសង្ឃ ២ អង្គ និង្ ពលរដ្ឋខ្មែរវព្ោម ៧ រូប ឲ្យជាប់ គុ កពី ១០ ខ្ម វៅ ៦ ឆ្ន ាំ

ឆ្ន ាំទ ី ០៤ លលែ ៤២ l ខចកម ិនគ ិរថ្ង ល

ប្រភពព័តមា ៌ នស្ត ព ី ីខ្មែរក្ប្ោម

P

REYNOKORNEWS.INFO

អតថន័យតួ អកសរវៅ វលើ ផ្ទង្សិ ាំ លាចារកវតត ឹ សមបររង្សី ូ

ពលរដឌដខយរដលកាមដៅភូមព្ិ លពជាប់ លសុកដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វង ាំ លត្ូវបាបត្ុលាការបកស

លពះសងឃ ២ អងគ នង លសុកដលជាយញរ ិ ពលរដឌដខយរដលកាម ២ រូប ព្នវត្ថសិរតាដសក ី

លពះវហារវត្ថ សមផររងស ិ ី ( សមផរួ ) ដដល ួ

កាលពី ព្ថ្ងទី ២៥ ដខកញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។

ដោសឲ្រជាប់គុក ពី ២ ឆ្ប ាំ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ កាលពី ព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ យួង និងបាន

កុមុ យន យ ស ិ ដថ វៀត្ណាម លបកាសសាលលកមផឋនធដោសឲ្រជាប់គុក ពី ១០ ដខ ដៅ ១ ឆ្ប ាំ

ដខត្ថឃ្វង ាំ លត្ូវបានត្ុលាការបកសកុមុ យន យ ស ិ ដថ វៀត្ណាម លបកាសសាលលកមផឋនធ

លៅថ្ង ងទ ី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៣ អ្ នកភ ូម ិថ្រពជាប់ ៥ នាក់ ខ លជាប់ ទាក់ ទ ិនន ឹងរពះលរជរពះគ ុណ ល ី ច ិនាា ថ្នវរ តថ្រពជាប់ ររ ូវបានរ ុលាោរលែរ ត ឃ្ល ងាំ ថ្នបកសក ុមយ ុ ម ន ិសតលវៀរណាម របោសសាលរកមឲ្យជាប់ ពន ធនាគារម្នន ក់ ៗ ព ី ១០ ខែលៅ ១ ឆ្ន ាំ ព ីបទ “បង កអ្សនសុ តិ ែទ ីសាធារណៈ” តាមម្នរតា ២៤៥ ថ្នចាប់ រពហ្មទណឌ របស់ របលទសលវៀរណាម ន ិងមក ល់ថ្ងទង ី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៣ រ ុលាោរ ខ ល បានរបោសសាលរកមសលរមចផ ានាទ លទាស រពះសងឃព ីរ អ្ង គ ន ិងពលរ ឋខែ មរលរោម ២ រ ូបលទៀរ ឲ្យជាប់ គកុ ម្នន ក់ ៗព ី ២ លៅ ៦ ឆ្ន ាំ ព ីបទ “ចារ់តា ាំងនា ាំមន ុសសលចញលៅលរៅរបលទស” ន ិង ” ទទ ួលរបាក់ ព ីសហ្ព័ន ធខែ មរកមជា ុ ព លរោម ល ើមបីចារ់តា ាំង របឆ្ ាំងរ ឋ ភ ិបាលបកសកម ុ យ ុ ម ន ិសតលវៀរណាម” ។ (អានបនតវៅទព័ាំ រ ២) ាំ មន្តនតយ ី ួ នថា បកសជោស ់ វៅ កមពុ ជាជាប់ វឆ្នត ជនជាតិយួន និង្ខ្មែរវព្ោម ព្តូ វបានបញ្ូ ជ ន វៅស្សុ ក

ខ្មែរវព្ោមវៅកមពុ ជានឹង្វធវ បា ើ តុ កមែ មុមស្ថថនទូតវវៀតណាម

បានដក ឹ នាំសាងសង់ជាថ្យី ដោយ

បញចុ ះខណឍសីមាកាលពឆ្ ី ប ាំ ១៩៩៨ ។

ទាំព ័រ ៨

ស្ថលារាជធានីភវពញ ន ាំ មិនឲ្យខ្មែរវព្ោមវធវ ើ បាតុ កមែ មុ មទូតវវៀត ណាម វៅថ្ថងទ ី ១៣ ខ្មតុ លា

វៅថ្ថងទ ី ១៣ ខ្មតុ លា វនះ

ប៉ូលិសដខយរបានបង្ក្រាបលពះសងឃដខយរដលកាម ដៅមុខសាទនទូត្យួន នទលី កុងភបដាំ ពញ

ដលាក សម រងស ុ ី លបធានគណបកស

កាលពព្ី ថ្ងទី ១៧ ដខធ្បូ ឆ្ប ាំ ២០០៧

សដង្ក្រគះជាត្ក ិ មភុជា ។

ខណៈដដលលពះសងឃដខយរដលកាមលបមាណ

ត្ាំណាងអាជាញធ្រយួន ដៅលសុកថ្ាូវ

ជាង ៥០ អងគ យកញត្ថិដៅជូនមង្ក្នសា ថី ទ ន

ដខត្ថលពះលត្ពាំង បានដឃ្សនដៅកាន់

ទូត្យួន ដដម ញឲ្ររោឌភបា ើ ផជលមុ ី ិ លដវៀត្

ពលរដឌដខយរដលកាម ដៅដពលថ្យៗ ី ដនះៗថា លបសិនដបើគណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ កមភុជាជាប់ដឆ្បត្

ណាម ដោរពសិទព និ លរដឌដខបរដលកាម ដៅ

ដៅ

កមភុជាដលកាម កបុងដនះ មានសុាំ ឲ្រដោះ

មន ិ លត្ឹមដត្ជនជាត្ិ

ដលងអត្ីត្ លពះដៅអធ្កា បាំ ន ិ ិ រវត្ថភដ

យួនដទ ដដលលត្ូវបានរោឌភបា ិ លកមភុជា បញជូ នដៅដវៀត្ណាម

ខាងដជង ើ ទម ឹ សាខន ព្នដខត្ថតាដកវ

សូ មផដី ខយរដលកាម

ដដលរស់ដៅលសុកដខយរ ក៏លត្ូវបានបញជូ ន

រពះសងឃខែ មរលរោមរវ៉លល ើករ ូបងររពះសងឃ លៅទ ីលានរបជាធ ិបលរយយ នាទ ីរក ុងភ នលពញ ោលពរព ី កថ្ង ឹ ទង ី ២៥ ខែម ិង ុនា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ល ើមបីទាមទារ

អានលៅទាំព ័រ ៤

អានលៅទាំព ័រ ៣

លត្ឡប់ដៅកមភុជាដលកាមវញផងដដរ ។ ិ

ឲ្យអាជាា ធរលវៀរណាមល ះខលងរពះសងឃ ន ិងពលរ ឋខែ មរលរោមខ លររ ូវបានចាប់ ែនួ ល លៅលែរ តឃ្ល ងាំ កមជា ុ ព លរោម ។

និង លពះសងឃ ៥ អងគ ដៅដខត្ថឃ្វង ាំ ។ រូបថ្ត្ លីកាដូ

អានលៅទាំព ័រ ៤


ព័ត៌មាន

ថ្ង ងលៅរ ៍ ០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក ័ ព. ស. ២៥៥៧

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

វវៀតណាមផដន្ទទវោសព្ពះសង្ឃ ២ អង្គ និង្ ពលរដ្ឋខ្មែរវព្ោម ៧ រូបឲ្យជាប់ គុ កពី ១០ ខ្ម វៅ ៦ ឆ្ន ាំ ករណីពលរដឌដខយរដលកាម ៥ រូប ឲ្រ

ដខឧសភា អាជាញធ្រដវៀត្ណាមបានបញ្ញជ

ជនជាប់ដចាទជាពលរដឌដខយរដលកាម

ជញ្ញជាំងកុដលិ ពះដត្ជលពះគុណ លី ចន ិ ឋ

ជាប់គុកពី ១០ ដខដៅ ១ ឆ្ប ាំ ៖

ឲ្រកងកមាវង ាំ សនថិសុខរបស់ ខួ នដៅដោះ វ

ោាំង ៥ នក់ ដនះ មានលសុកកាំដណើត្ដៅ

ដហយ ើ ចាប់លពះអងគោក់ចូលបាវ

ភូមដិ បៀងដុង A (Bien Dong

A ) ឃុាំ

វងលតាច់ ដុង (Vinh Trach Dong) ទី ិ

ដៅដធ្ឝើោរុណកមយ

ដៅសាលាលសុក

(Thach Thuol) លបសូ ត្ ឆ្ប ាំ ១៩៨៥

ដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វង ាំ ោ៉ងធ្ងនធ្ ់ ងរ

របស់បកសកុមុ យន យ ស ិ ថ

លពះដត្ជលពះ គុណ លី ចន ិ ឋ ផសក ឹ និងដធ្ឝើ

ឲ្រជាប់គុក ដូចត្ដៅ ៖ Sà Bột)

១ ឆ្ប ាំ , ២.អបកលសី លី ធ្ី

យន់ (Lý Thị Dạnh) ១ ឆ្ប ាំ , ៣.អបក លសី ឡឹម ធ្ី ឡង (Lâm Thị Loan) ១ ឆ្ប ាំ , ៤.ដលាក Minh Hải)

លី មន ិ ហាយ (Lý

១១ ដខ និង ៥.ដលាក

តាាំង ផលាវ (Tăng Pho La)

១០

ដខ ។ ចាំដណកអបកលសី លី ធ្ី សាបុត្ លត្ូវបានត្ុលាការកាត្់ដោសកាំបាង ាំ មុខ

ដលពះោត្់បានដភៀសខវួនដចញ ដៅដលៅ លបដទសមុនដពលដវៀត្ណាមចាប់ខួ ន វ ។ ដោងតាមដសចកឋលី បកាស

ដៅលកម

របស់

ដៅកបុងអងគសវនការដនះថា

ពលរដឌដខយរដលកាមោាំង ៥ រូបដនះ លត្ូវ បាន ដចាទលបកាន់ដោស ដលពះបានជួយ ទូងសគរ និងព្វរោាំងដៅវត្ថព្លពជាប់ កាល

ពព្ី ថ្ងទី ២៣ ដខមន ើ ផី ី ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដម លបឆ្ាំងនឹងការសដលមចរបស់រោឌភបា ិ ល ដវៀត្ណាម

កបុងការចាប់ផសកលពះដត្ជ ឹ

លពះ គុណ លី ចិនឋ ។

ោរុណកមយដនះ ដលពះអាជាញធ្រដវៀត្ណាម បានដចាទលបកាន់លពះអងគថា

១.អបកលសី លី ធ្ី សាបុត្ (Lý Thị

សូ មបញ្ញជក់ថា កាលពព្ី ថ្ងទី ១៦

ោក់ទងដខយរដលកាម

បាន

ដៅដលៅលបដទស

បាំពននង ឹ ធ្មយនុញដ ព្នសមាគមលពះពុទន សាសនដវៀត្ណាម ។ ចិនឋ

បចចុបផនប

សាលលកុមដនះ បានសដលមចផឋនធ

ដោស លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន

មូលដហត្ុ ដដលអាជាញធ្រដវៀត្ណាមចាប់

ដវៀត្ណាមសដលមចលបកាស សាលលកម

និសថដវៀត្ណាម” ។

យក

លកុងពលលាវ ដខត្ថពលលាវ មាបក់ៗលត្ូវ បានត្ុការដាំបូង

ចាត្់តាង ាំ លបឆ្ាំងរោឌភបា ិ លបកសកុមុ យយ

លពះដត្ជលពះគុណ

លី

និងពលរដឌដខយរដលកាមមួយចាំនន ួ

ជាលគូសូលត្វត្ថដសរតាដសក ី

ឲ្រជាប់ពនន

នោរ ៦ ឆ្ប ាំ លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី (Lieu Ny) លបសូ ត្ ឆ្ប ាំ ១៩៨៦ ជាលពះ ដៅអធ្ិការវត្ថដសរតាដសក ី

ឲ្រជាប់ពនន

នោរ ៤ ឆ្ប ាំ ដលាក ថាច់ ភូមរិ ទន ិ (Thach

Phum

Rich)

ដកើត្

ឆ្ប ាំ

១៩៨៩ ឲ្រជាប់ពនននោរ ៣ ឆ្ប ាំ ពីបទ

“ដភៀសខវួនដៅលបដទសដលៅ ដដម ង ើ ផលបឆ្ាំ ី រោឌភបា ិ ល” និង ដលាក លតា វណត ថា (Tra Quanh Tha) ឲ្រជាប់ពននន

ដដលរងការគាំរាមកាំដហង ពីអាជាញធ្រដវៀត្

ោរ ២ ឆ្ប ាំ ពីបទ “ចាត្់តាង ាំ នាំមនុសសរត្់

សិទលនិ ជកដកាន

រូបដនះ មានលសុកាំដណើត្ ឃុាំវញហាយ ិ

ណាមដនះ បានដភៀសខវួនដចញដៅសុាំ

ដៅការោល័ យឧត្ឋម ិ

សបងការអងគការសហលបជាជាត្ិ ទទួល បនធុកជនដភៀសខវួន ព្ថ្ ។

ដៅកបុងលបដទស

ដចញដៅលបដទសដលៅ” ។ (Vĩnh

Hải)

អបកោាំង ៤

លសុកដលជាយញរ

ដខត្ថ

ឃ្វង ាំ ។ ដោងតាមការដចាទលបកាន់ពម ី នធរី

ករណីលពះសងឃ នង ពលរដឌដខយរ ិ

ដសុើ បអដងាត្

ត្ុលាការដខត្ថឃ្វង ាំ ព្នបកសកុមុ យ យ

ដនះ ថា បានដជឿតាមការដឃ្សនពី

ដៅព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ សដលមចផឋនធ

ដោយ លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី នង ិ

ដលកាម ២ រូបឲ្រជាប់គុកមាបក់ៗពី ២

បាំផុសបាំផុល ដថាាលដោស និងបាំដបក

ដលកាមឲ្រជាប់គុកពី ២ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ ៖

និសថដវៀត្ណាម បានលបកាសសាលលកម ដោស លពះសងឃ ២ អងគ នង ិ ពលរដឌដខយរ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ ពីបទ “ចាត្់តាង ាំ នាំមនុសស ដចញដៅដលៅលបដទស” និង ” ទទួល

លបាក់ពីសហព័ននដខយរកមភុជាដលកាម ដដម ើ ផី

ព្នបកសកុមុ យន យ ស ិ ថយួន

(VKSND) បានដចាទជនោាំង ៤ រូប សាំ ណាក់មនុសសអាលកក់ដៅដលៅលបដទស

ដឡើង

ដដើមផដី ចាទលបកាន់ជនជាប់ដចាទ

ោាំង ៤ នក់ដនះ ថា ចាប់ពី ឆ្ប ាំ ២០១០ រហូត្ដល់ដពល

លត្ូវបានចាប់ខួ ន វ

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន និង លីវ

នី បានទទួលលុ យចាំនន ួ ១២ ដលើក ដដលសរុបទឹកលបាក់លបមាណ

១១៨

លាន ដុង (លបដហល ៥.០០០ ដូលាវរ សហរដឌអាដមរក) ពលី កុមអឝម ួ ដដល ិ ី យ ត្ុលាការដនះដៅថា ពួកលបត្ិកិរោដៅ ិ

និងចាប់ខួ ន វ

ខណៈ ដដលលពះសងឃោាំងពរី អងគ នង ិ ពលរដឌោង ាំ ពរី រូបដនះ ពាោមដគចឆវង ចូលទឹកដីលបដទសកមភុជា ។ ដៅកបុងអងគសវនការ

លពះដត្ជ

លពះគុណ លីវ នី ដលាក ថាច់ ភូមរិ ទន ិ

នង ិ ដលាក លតា វណតថា បានសារភាព កាំហុស

និង

សុាំ ឲ្រសលមាលដោស

២១ ដលើក ជាមួយនង ិ ុ ឹ វទរ

បានដលើកដឡង ើ ថា

ពីរអងគដនះ បានផឋល់បទសមាមសន៍ចាំនន ួ

មន ិ លពមសារភាពដឡើយ ដហើយលពះអងគ

កមភុជាដលកាម” (VOKK) នង ិ អាសុ ិ វទរ ី ុ

អងគបានថ្ត្ដនះ ដធ្ឝដើ ឡង ើ ផរី ាំឭកដល់ ើ ដដម

“សាំ ដឡង

ដសរ ី ជាដខមរភាសា ដដលមានខវឹមសារ អឝីមយ ួ

តាមត្ុលាការបកសកុមុ យន យ ិ សថ

មួយដនះដៅថា

បាលដវៀត្ណាម” ។

“ដថាាលដោសរោឌភិ

ដោងតាមសាលដកា ី រ

ដដដល

វឌ វី ដដលលពះ ី ីអូឃប

ខួប ៩ លពះវសា ព្នការសាងផបួសរបស់ លពះអងគ ។

សូ មបញ្ញជក់ដៅព្ថ្ងទី

២៥

ដខ

កញ្ញដ ដនះ ដដរ ត្ុលាការដខត្ថឃ្វង ាំ ក៏ បានលបកាសសាលលកម

ផឋនធដោស

បានលបកាសថា ដៅព្ថ្ងទី ១៩ ដខឧសភា

ពលរដឌដខយរដលកាម ៥ រូបដៅ ភូមព្ិ លពជាប់

កបុង ភូមតា លសុក ិ ិ ដសក ឃុាំវញហាយ

បទ “បងាអសនថស ិ ុ ខទសា ី ធារណៈ” ផង

ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដៅវត្ថដសរតាដសក ឋត្ ិ ដៅ ី

ដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វង ាំ លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន និង លពះដត្ជលពះគុណ លីវ

ឲ្រជាប់គុកមាបក់ៗពី ១០ ដខដៅ ១ ឆ្ប ាំ ពី ដដរ ។

អងគសវនការរបស់ត្ុលាការបកស

នី បានឲ្រ ដលាក ថាច់ ភូមរិ ទន ី ីអូ ិ ថ្ត្វឌ

កុមុ យន យ ិសថដវៀត្ណាមពីរដលើកដនះ បាន

តាមការដចាទរបស់ត្ុលាការថា

អងគ និងពលរដឌដខយរដលកាម ៦ រូប នង ិ

ចាំនន ួ ពីរឃវីប ដដលមានអត្ទនយ ័ អឝីមយ ួ

មាន

បាំបាក់ កមាវង ាំ សាមគគីជនជាត្ិដៅកបុងលប

បានចមវងចូល USB ដដើមផយ ី កដៅលប

បានដលើក

របយក ឹ

ចាំដណក លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន

លកខណៈ “បាំផុសបាំផុល” នង ិ “ដថាាល

ដដលត្ុលាការដវៀត្ណាម

ដខត្ថមាត្់លជូក

ដលៅលបដទស និងដចាទថា លពះសងឃោាំង

ថាច់ ដធ្ឿន បានដធ្ឝើសកមយភាពដឃ្សន

ដទសដវៀត្ណាម ។ ដោងតាមភសថុតាង

លពាំដដនលចក ឃុាំអាងបិន លសុកអាងភូ

ដោស” រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម ដហើយ

ដទសកមភុជា ។ ឯកសារវឌ ូ វីបដនះ ី ីអឃ

សដលមចោក់គុកលពះសងឃដខយរដលកាម

ង្ក្សី ថមាបក់កាត្់ដោសកាំបាង ាំ មុខ ។ ការ កាត្់ដោសដនះ

ដៅបនធប់ពីពក ួ ោត្់

បានជាប់ឃុាំឃ្ង ាំ អស់រយៈដពលជិត្ ៥ ដខកនវងមក ៕

លត្ូវបានន គរបាល ដវៀត្ណាម លបចាាំ

លពះសងឃដខយរដលកាមត្វ៉ ដៅទីលានលបជាធ្ប ញ ធ្រដវៀត្ណាមដោះដលងលពះសងឃ នង ិ ដត្យរ នទីលកុងភបដពញ កាលពីលពក ឹ ព្ថ្ងទី ២៥ ដខមថ្ ិ ុន ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផោមោរឲ្រអាជា ី ិ ពលរដឌដខយរដលកាម ។ សារព័ត៌មាន ព្រពនគរ អភបា ៉ឹ រតនា ចាងហ្វាង លី ឈូន ចាងហាឝងរង សន ឺ ចែង ចែើន នព ិ ល សឺង យង ិ នននយក ថាែ់ ររីជា ចគឿន

ការយាល័ យនិពនធ៖ ព្ពះរាជាណាចព្ររមពុជា ផទះលលខ 791ព្រុមទី 4 ភូមព្ិ ា 3 សង្កាត់សឹ ង ទ មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភនលំ ពញ ។ ិ

ទាំនក់ទាំនង៖ ទូរស័ពធៈ (855) 017-369-683 ឬ (855) 023 42 44 89 (ดด កមភុជា) ទូរស័ពធៈ (408) 550-5060 (ดดด អាដមរក) ិ Email: preynokornews@gmail.com ដគហទាំពរ័ ៈ www.preynokornews.info ឬ ដគហទាំពរ័ ៈ www.preynokornews.blogspot.com លិខិតអនុញ្ញាតចាប់៖ ដលខ ៣៣៦ ព.ម. លបក / ព្ថ្ងទី ២២ ដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១២

លបាះពុមពចំនន ួ ១០០០ ចាប់ លៅលរាងពុមពអងគរ ផទះលលខ ៦២ អាលប ផលូវ ៣៣៦ សង្កាត់បឹងព្សឡាង ខណ្ឌទួលលោរ រាជធានីភលនំ ពញ

សូមខង លងអ្ាំណររពះគ ុណ ចាំល ះរពះលរជរពះគ ុណ ថាច់ វសនា លៅវរ តរសមលី ែមរារាម របលទសអ្តាល ុី ី បានឧបរ ថមរភ បាក់ ចនាំ ួន ១៦៥ ូលាលរ សរម្នប់ លបាះព ុម ភោខសរលលែលនះ ។


ព័ត៌មាន

ថ្ង ងលៅរ ៍ ០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក ័ ព. ស. ២៥៥៧

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ខ្មែរវព្ោមវៅកមពុ ជានឹង្វធវ បា ើ តុ កមែ មុមស្ថថនទូតវវៀតណាម វៅថ្ថងទ ី ១៣ ខ្មតុ លា វនះ អងគការសមាគមដខយរដលកាម

ដដល

មានមូលោឌនដៅលបដទសកមភុជា ដលោង នង ឹ ដធ្ឝើបាត្ុកមយ

១០ ដខដៅ ៦ ឆ្ប ាំ កាលពីព្ថ្ងទី ២៥ និង

ដោលបាំ ណង ៣ ោ៉ង គឺ៖

ដខយរដលកាម ៧ នក់ ដដលត្ុលាការលបជា

ដោងតាមដសចកឋជ ី ូនដាំណឹងមួយ

ដគនលពះសងឃ នង ិ ជូនពលរដឌដខយរកមភុជា

លពក ឹ ព្ថ្ងទី ២៥ នង ិ លពក ឹ ព្ថ្ងទី ២៧ ដខ

ព្លពនគរ ទទួលបាន ព្ថ្ងទី ០៦ ដខត្ុលា

ណាមខាងត្ផង) ដដលកាំពុងលត្ូវបានលប ូ

២៧ ដខកញ្ញដ កនវងដៅដនះ ។

ដៅមុខសាទនទូត្ដវៀត្

ណាម នទីលកុងភបដាំ ពញ ដៅព្ថ្ងទី ១៣

ចាប់ដដលការោល័ យ ិ

រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម

ដនះថា អងគការសមាគមដខយរដលកាម នឹង

ដខត្ុលា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផោ ី មោរឲ្រ ដោះដលងលពះ

សងឃ ២ អងគ និងពលរដឌដខយរដលកាម ៧ ដផសងដទៀត្ដដល លត្ូវបានត្ុលាការដខត្ថ ឃ្វង ាំ

ព្នបកសកុមុ យន យ ិសដថ វៀត្ណាម

លបកាសសាលលកមឲ្រជាប់ពនននោរ ពី

សារព័ត្មា ៌ ន

ដធ្ឝើបាត្ុកមយដៅ “ដវលាដមា៉ង ៨៖ ៣០

នទី លពក ឹ រហូត្ដល់ ដមា៉ង ១២ ព្ថ្ងលត្ង់ ដៅមុខសាទនទូត្ដវៀត្ណាម នរាជធានី

ភបដាំ ពញ” ។ ការដធ្ឝើបាត្ុកមយដនះ កបុង

ទី ១ - ដដើមផដី សឝងរកយុត្ថិធ្ម៌លប

ជនដវៀត្ណាម បានកាត្់ដោសកាលពី

ដលកាម ដៅឯដដនដីកមភុជាដលកាម (ដវៀត្

កញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដម កោត្់មាន ើ ផឱ្រពូ ី

ឈមដៅ និងការរ ាំដលាភសិទនិមនុសសពី សាំ ណាក់ អាជាញធ្រ ដវៀត្ណាម ។

ទី ២- ដសបើដល់ រោឌភបា ិ លសាធា

រណរដឌសងគមនយ ិ មដវៀត្ណាម លត្ូវដោះ ដលងលពះសងឃ ២ លពះអងគ និង ពលរដឌ

សហព័នធខ្មែរកមពុ ជាវព្ោមោមោរឲ្យវវៀតណាមវ

ដសរភាពដឡ ិ ។ ី ើងវញ

ទី ៣- សូ មអាំពវនវដៅដល់ អងគ

ការសិទនិមនុសសជាត្ិអនថរជាត្ិ

អងគការ

សហលបជាជាត្ិ សហគមន៍អរឺ ប ៉ុ អងគ ទូត្នន លបចាាំលពះរាជាណាចលកកមភុជា និងលបចាាំដៅសាធារណរដឌសងគមនិយម

ដវៀត្ណាមដមតាថជួយ តាមោនឃ្វដាំ មល ើ

និងអនថរាគមន៍ នូវរាល់អាំដពើរ ាំដលាភសិទនិ មនុសសមកដលើលពះសងឃ នង ិ ពលរដឌដខយរ កមភុជាដលកាម

ដដលលបលពឹត្ថដោយរដឌ

អាំណាច និងរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម ។

ដលៅពី អងគការសមាគមដខយរដលកាម

ដៅទីលកុងភបដាំ ពញ ពលរដឌដខយរដលកាមដៅ ដលៅលបដទសក៏កាំពុងនាំោបដលត្ៀម ខវួនដធ្ឝើ បាត្ុកមយ

ដៅមុខសាទនទូត្ដវៀត្ណាម

ទូោង ាំ ពិភពដលាកផងដដរ ៕

ះខ្លង្ព្ពះសង្ឃមុ នវពលតុ លាោរជនុាំ ជព្មះកដ ាំ ី

សហ្ព័ន ធខែ មរកមជា ុ ព លរោម លចញលសចករបោសព័ ាី រ ៌ម្នន ថ្ង ងទ ី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ទាមទារ ឲ្យ រ ឋ ភ ិ បាលលវៀរបណាម ល ះខលងរពះសងឃព ីរលៅវរ ត លសរតាលសក ី គ ឺ រពះលរជ

រពះគ ុណ ល ីវ ន ី ន ិង រពះលរជរពះគ ុណ ថាច់ លធឿន ន ិង ពលរ ឋខែ មរលរោម ម ុនលពលរ ុលាោរបកសក ុមយ ុ ម ន ិសតលវៀរណាមរបោសសាល

រកមជាំនជាំ ុ រមះក ាី អ្ នកទា ាំងលនះ លៅថ្ង ងទ ី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៣ កន លងលៅលនះ ។ ដៅព្ថ្ងទី ២០ ដខកញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣

ដនះ ពីសហរដឌអាដមរក ិ

ដៅកាន់លបដទសកមភុជា

សហព័ននដខយរ

ចាប់ខួ នជាមួ វ យនឹងយុវជនដខយរដលកាម ពីរ

កមភុជាដលកាម បានដចញដសចកឋលី បកាស

នក់ដផសង ដទៀត្ គឺ ថាច់ ភូមឫ ិ ទនិ នង ិ

ព័ត្មា ៌ នមួយ លបត្ក ិ មយដៅនង ឹ ការកាត្់

ដលាក លតា វណតថា ។ កបុងន័យដនះ

កឋីករណី លពះសងឃ និងពលរដឌដខយរដលកាម ដៅវត្ថដសរតាដសក ី

ដខត្ថឃ្វង ាំ

អាជាញធ្រដវៀត្ណាម

ប៉ុដនថលត្ូវបាន

ដយើងផឋល់អនុសាសន៍ជាបនធន់ដល់

មាចស់ជាំនយ ួ របស់ ដវៀត្ណាម ដូចត្ដៅ៖

របស់

ដដលនឹងដធ្ឝើដឡើង

ដសបើឲ្រដវៀត្ណាម

ជាំនុាំជលមះកឋីលប

ដៅព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ ខាងមុខ ដនះ ។

កបដោយត្មាវភាពដសរ ី

បញ្ញជក់ថា “ អាជាញធ្រដវៀត្ណាម និងនាំ

ដោយសារដត្ពួកដគមន ិ បានលបលពឹត្ថបទ

ដសចកឋលី បកាសព័ត្មា ៌ ន

បាន

ដហយ ើ ពួកដគ

លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី និង លពះដត្ជ

នង ថិ ម៌ ិ យុត្ធ្

អាចលត្ូវបានដោះដលង

ឧលកិដឌកមយណាមួយដទ ។

លពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន ដលាក ថាច់ ភូមិ

ជលមុញឱ្រលបដទសដវៀត្ណាម ផឋល់

ឫទនិ នង ិ លតា វណត ថា ដៅវត្ថដសរតា ី

ដមធាវ ី

ដខត្ថឃ្វង ាំ ដឡើងត្ុលាការ ដខត្ថឃ្វង ាំ

លពះគុណ លីវ នី និង ដលាក ថាច់ ភូមិ

ដសក

ឃុាំវញហាយ ិ

លសុកដលជាយញរ

រទន ិ និង ដលាក លតា វណតថា ដៅកបុងអងគ

ដនះ ។ អងគសវនការ នង ឹ លបលពត្ ឹ ថដៅ

សវនការ ។

ចាប់ពីដមា៉ង ០៧ លពក ឹ ដៅមនធរី ត្ុលា

ទី ២ ទីលកុងឃ្វង ាំ ដខត្ថឃ្វង ាំ ” (Đ/c: Số 1, Đường 30/4, Phường 2, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng)” ។ ដសចកឋីលបកាសព័ត្មា ៌ នដនះបាន

បញ្ញជក់ដទៀត្ថា៖

ជលមុញឱ្រដវៀត្ណាម អនុញ្ញដត្ឱ្រ

ដដលមានអសយោឌន

អាោរដលខ ១ វថ្ ិ ី ៣0/ដមសា សរាត្់

“លពះដត្ជលពះគុណ

លៅថ្ង ងទ ី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៣ រ ុលាោរបកសក ុមយ ុ ម ន ិសតលវៀរណាម បានសាលរកមផ ានាទ លទាស រពះលរជ រពះគ ុណ ថាច់ លធឿន (Thach Thuol) របសូរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៥ ជារគ ូសូររវរ តលសរតាលសក ី ឲ្យជាប់ ពន ធនាគារ ៦ ឆ្ន ាំ រពះលរជរពះគ ុណ ល ីវ ន ី (Lieu Ny) របសូរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៦ ជារពះលៅអ្ធ ិោរវរ តលសរតាលសកឲ្យជាប់ ី ពន ធនាគារ ៤ ឆ្ន ាំ លលាក ថាច់ ភ ូម ិរទិ ធ (Thach Phum Rich) លក ើរ ឆ្ន ាំ ១៩៨៩ ឲ្យជាប់ ពន ធនាគារ ៣ ឆ្ន ាំ ព ីបទ “លភៀសែនលៅរបលទស ួល លរៅ ល ើមបីរបឆ្ ាំងរ ឋ ភ ិបាល” ន ិង លលាក រតា វណណ ថា (Tra Quanh Tha) ឲ្យជាប់ ពន ធនាគារ ២ ឆ្ន ាំ ព ីបទ “ចារ់ តា ាំងនា ាំមន ុសសររ់លចញលៅរបលទសលរៅ” ។

អ្ នកទា ាំង ៤ រ ូបលនះ ម្ននើសុកលាំ ណើ រ ឃុាំវញហាយ ិ (Vĩnh Hải) ើសុក

លីវ នី នង ិ លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់

លរជាយញរ លែរ តឃ្ល ងាំ ។ រូបថ្ត្ លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី (ដឆឝង) និង លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន

វណតថា

ដដលអាជាញធ្រដវៀត្ណាម

ដធ្ឿន ដលាក ថាច់ ភូមិ ឫទនិ និង លតា

លត្ូវបានរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម

បានដៅ

ចាប់ពីឆ្ប ាំ ២០១២ មក អាជាញធ្រដវៀ

ពលរដឌដខយរដលកាមឲ្រចូលដធ្ឝើជាសាកសដៅ ី

ត្ណាម

ដទប ើ ដត្បានបញ្ញជក់លបាប់លកុមលគួសារដៅ

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន និង លកុម

ថាច់ ដធ្ឿន ជាដលចន ើ ដង ។

កបុងសបាឋហ៍ដនះ ដមធាវការពរកឋ ី ី

ដដើមផព ួ ដគដសឝងរក ី ក

។ អងគជាំនុាំជលមះកឋីដនះ

ដធ្ឝើដឡើង លោន់ដត្ដដើមផផ ី ថនធដោសពួកដគ ដត្ ប៉ុដណា ត ះ”។

ដបើដោងដៅតាមលិខិត្ដកាះដៅ

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន និងលពះ

ដត្ជលពះគុណ លីវ នី និង ដលាក ថាច់ ភូមរិ ទន ិ និង លតា វណតថា

អាចការពរ

ខវួនដោយនោ ួ ដគមន ិ យលបសិនដបើពក ិ មានដមធាវ ី ។

ជលមុញឱ្រសាទនទូត្បរដទសដៅកបុង

លបដទសដវៀត្ណាម

ដដើមផដី ផញើត្ាំណាង

របស់ពក ួ ដគ បានចូលរួមតាមោន អងគ សវនការដនះ ។ សូ មបញ្ញជក់ថា មុនដពលដវៀត្ណា

ចាប់ខួ នកាលព វ ី ព្ថ្ងទី ២០ ដខឧសភា

ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។ រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម

ដល់លពះ

ដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន និង លពះ ដត្ជ

ដៅព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣

ការដខត្ថឃ្វង ាំ

ដដម ួ ការពរកឋី ើ ផជ ី យ

កបុងអងគជាំនុាំជលមះកថីដនះ បានដចងថា “ របស់ លពះអងគ” ឧលកិដឌ

នឹងលត្ូវបានដចាទពីបទ

គុណ លីវ នី នង ិ លពះដត្ជលពះគុណ ដសចកឋីដថ្វងការណ៍បានបនថដទៀត្

“រត្់ដភៀសខវួនដៅដលៅលបដទស

ថា៖ “ លបសិនដបើ អាជាញធ្រដវៀត្ណាមមន ិ

“ការដរៀបចាំសលមាប់មនុសសដផសង

លពះគុណ លីវ នី នង ិ លពះដត្ជលពះគុណ

ដដើមផលី បឆ្ាំងនឹងរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម” នង ិ

បានគាំរាមចាប់លពះដត្ជលពះ

ដទៀត្ដដើមផរី ត្់ដភៀសខវួនដៅបរដទស” ។

បានពាោមចាប់ខួ ន វ និងផសកលពះដត្ជ ឹ ថាច់

ដធ្ឿន

លពះអងគនឹងមន ិ បានចាក

ដចញពីវត្ថរបស់ លពះអងគដឡើយ ។ ដូច

មដបើសវនការជាំនុាំជលមះកឋី

ដថ្រដីកាអាំពវនវ

ដៅកបុងវដដអូ វី ី ឃប

១១ ដខកញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣ ត្ុលាការបកស

សាសនលបត្ិបត្ថិ

តាមគនវងធ្ម៌សងប់

ដដលលពះសងឃោាំងពីរអងគដនះ បានមាន មួយថា លពះអងគលោន់ដត្ជាលពះសងឃពុទន របស់ខួ នដត្ប៉ វ ុដណា ត ះ ។ ដោយសារដត្ លពះអងគមន ិ អាចលបត្ិបត្ថិសាសនដោយ សងបសា ់ ង ត្់ដៅកបុងវត្ថរបស់ លពះអងគបានត្

ដៅដទៀត្ ដទើបបានពា ោមរត្់ដគចខវួន

លពះសងឃ

និងពលរដឌដខយរដលកាមដនះ ដៅព្ថ្ង

ទី

កុមុ យន យ ស ាំ បាន ិ ថដវៀត្ណាម ដខត្ថឃ្វង

ដចញលិខិត្ដកាះដៅ ពលរដឌដខយរដលកាម

មួយចាំនន ួ ដដើមផដី ៅដធ្ឝើជាសាកស ី កបុងការ ដចាទលបកាន់ដោសដល់លពះសងឃ

និង

ពលរដឌ ដខយរដលកាមោាំងដនះ ផងដដរ ៕


ព័ត៌មាន

ថ្ង ងលៅរ ៍ ០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក ័ ព. ស. ២៥៥៧

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

ស្ថលារាជធានីភវពញ ន ាំ មិនឲ្យខ្មែរវព្ោម វធវ បា ើ តុ កមែ មុ មទូតវវៀតណាម វៅថ្ថងទ ី ១៣ ខ្មតុ លា វទ ភបដាំ ពញ:

សាលារាជធានភ ី ដបាំ ពញ

មន ិ អនុញ្ញដត្ឲ្រដខយរដលកាម

សមាគមលពះសងឃ

ដៅកបុងលប

បានមានដថ្រដកា ី ថា

ដទសកមភុជា ដធ្ឝើបាត្ុកមយ ដៅមុខសាទន ទូត្ដវៀត្ណាម

លបចាាំកមភុជា

នព្ថ្ងទី

១៣ ដខត្ុលា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដទ ដោយឲ្រ ដលើកដពលដធ្ឝបា ើ ត្ុកមយដៅព្ថ្ងដលកាយ

ដខយរកមភុជាដលកាម

កាលពលី ពក ឹ ព្ថ្ងទី

អាជាញធ្រ ដលើកដហត្ុផលថា ការដធ្ឝើបាត្ុ

ត្ាំណាងខាងសាទនទូត្ដវៀត្ណាម

អងគការសមាគមដខយរកមភុជាដលកាម បាន

ខាងលកសួ ងការបរដទសកមភុជា

ភបដាំ ពញ អាំពីការដធ្ឝើបាត្ុកមយ ដៅមុខទូត្

ដខយរដលកាម ។

ដវៀត្ណាម លបចាាំដៅកមភុជា នព្ថ្ងទី១៣

កមយ ដៅព្ថ្ងទី ១៣ ដខត្ុលា គឺវជាន់ោប

លពះដត្ជលពះគុណ បានដសបើសូមឲ្រ

១០ ដខត្ុលា ឆ្ប២ ាំ ០១៣ ត្ាំណាងខាង ជួបពភា ិ កាជាមួយខាងសាលារាជធានី

ដៅទលា ី នលបជាធ្ប ិ ដត្យរ ។

និង

មក

ទទួលយកញដ ត្ថិ របស់ អងគការសមាគម លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុ វណា ត

ដខត្ុលា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។ ប៉ុដនថខាង

រា៉ បានបញ្ញជក់ថា ដោលបាំណងព្នការ

ជាមួយខាងសមាគមលគូបដលងៀនកមភុជា

សាលារាជធានភ ី ដបាំ ពញ មន ិ អនុញ្ញដត្ឲ្រ

ដធ្ឝើបាត្ុកមយ

ពភ ិ ពដលាក ដៅព្ថ្ងទី ១៣ ដខត្ុលា

វញ ិ ។ ពដី លពះការដធ្ឝើបាត្ុកមយ វជាន់ោប

លបជាពលរដឌដខយរកមភុជាដលកាម ចាំនន ួ ៧

ឯករាជរ ដដលលបារពនពធ្ ិ ីទវ ិ លគូបដលងៀន

ដធ្ឝើដទ ដោយឲ្រដលើកដពលដៅព្ថ្ងដលកាយ

ដដរ។

ក៏បុដ៉ នថតាមពិត្ដៅ

ជាមួយខាងសមាគមលគូបដលងៀនកមភុជា

សមាគមលគូ

បដលងៀនកមភុជាឯករាជរ

លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុ វណា ត រា៉ លបធានសថីទី ព្នសមាគមលពះសងឃដខយរ

ក៏មន ិ លត្ូវបាន

អាជាញធ្ររាជធានភ ី ដបាំ ពញ

កមភុជាដលកាម កបុងបាត្ុកមយកនវងមក ដៅទលា ី នលបជាធ្ប ិ ដត្យរ ដដើមផោមោរឲ្រ ី

អនុញ្ញដត្ឲ្រ

ដវៀត្ណាមដោះដលងលពះសងឃ នង ិ ពលរដឌដខយរដលកាម កាលពីព្ថ្ងទី ១៥ ដខមថ្ ិ ុន

ជួបជុាំ ដៅទលា ើ ផី ី នលបជាធ្ប ិ ដត្យរ ដដម លបារពនទិវលគូបដលងៀនពិភពដលាក លពឹក ព្ថ្ងទី ១៣ ត្ុលា ដទ ។

ការមន ិ អនុញ្ញដត្ឲ្រសមាគម នង ិ

លពះសងឃដខយរដលកាម ដធ្ឝើបាត្ុកមយដនះ គឺ បនធប់ពីត្ាំណាងអងគការ

ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។

សមាគមដខយរ

កមភុជាដលកាម ធានីភដបាំ ពញ

នង ិ ត្ាំណាងសាលារាជ

រួមោាំងអាជាញធ្រពក់ពន ័ ន

បានជួបលបជុាំោប កាលពលី ពឹកព្ថ្ងទី ១០

ឯករាជរ

បដលងៀនពិភពដលាក ដៅព្ថ្ងទី ១៣ ដខ

ត្ុលា ដដរ ។ លពះអងគ បានមានដថ្រដកា ី បនថថា ដនះ

ដខត្ុលា ដៅសាលារាជធានភ ី ដបាំ ពញ ។

លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុ វណា ត

រា៉ ត្ាំណាងបាត្ុករ និងជាលបធានសថីទី

ដដលដរៀបចាំលបារពនពិធ្ីទិវលគូ

ដោយមានការដលើកដឡង ើ ដបប

ខាងអងគការសមាគមដខយរកមភុជា

ដលកាម ក៏បានសដលមចដលើកដពល ដោយ ដធ្ឝើបាត្ុកមយដៅព្ថ្ងដលកាយវញ ។ តាមគាំ ិ ដរាងគដឺ លោងនង ឹ ដធ្ឝបា ើ ត្ុកមយ

ដៅព្ថ្ងទី

១៦ ឬ១៧ ដខត្ុលា ខាងមុខដនះវញ ិ

គឺដសបើដល់ រោឌភបា ិ លដវៀត្

ណាម ដោះដលងលពះសងឃ ២ អងគ នង ិ នក់ ដដលត្ុលាការដវៀត្ណាម

បាន

កាត្់ដោស កាលពីព្ថ្ងទី ២៥ និងព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផឲ្រពួ ក ី ោត្់មានដសរភាពដឡ ង ិ ី ើ វញ ដលកាម

ដខយរ

ក៏សូមអាំពវនវដៅដល់អងគការ

សិទនិមនុសសជាត្ិ

អនថរជាត្ិ

អងគការ

សហលបជាជាត្ិ សហគមន៍អឺរប ៉ុ ជួយ តាមោនឃ្វដាំ មល ើ

នង ិ អនថរាគមន៍នូវ

រាល់អាំដពរើ ាំដលាភសិទម និ នុសស

ដលើលពះ

ងសឃ និងលបជាពលរដឌដខយរដលកាម ៕

ាំ មន្តនតយ ី ួ នថា បកសជោស ់ វៅកមពុ ជាជាប់ វឆ្នត ជនជាតិយួន និង្ខ្មែរវព្ោម ព្តូ វបានបញ្ូ ជ នវៅស្សុ ក កាលពព្ី ថ្ងអរគរ ទី ២៧ ដខសីហា

ដជើង ព្នដខត្ថតាដកវ លត្ូវបានរោឌភបា ិ ល

ដឃ្សនដល់ពលរដឌដខយរដលកាមដៅ កបុង

ណាមោក់ពនននោរ ដោយដចាទពប ី ទ

រោឌភបា ួ ដដើមផ ី ិ លបានដបើកកិចចលបជុាំមយ វត្ថមយ ួ

ដខយរចាប់ផសក ឹ

ឋត្ ិ ដៅកបុងលសុកថ្ាូវ ដខត្ថលពះ

“បាំដបកបាំបាក់

លត្ពាំង ដដលមានមនុសសចូលរួមសាឋប់

ហ៊ុន ដសន បានដលើកដឡើងថា ដបើអបក

ដនះ ត្ាំណាងរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាមបាន

ណាមាបក់ចង់បានដដនដីកមភុជាដលកាម

ដលើកដឡង ើ ថា សាទនភាពលបដទសកមភុជា ដលកាយពីការដបាះដឆ្បត្

សភាពតានត្ឹងោ៉ងខាវង ាំ បកសធ្ាំៗពីរ

មន ិ

ដលពះគណ

ចាំដពះ

បញ្ញាជនអដនថលបដវសន៍ ដដលកាំពុងរស់ដៅលសុកដខយរ

ត្ាំណាងអាជាញធ្រដវៀត្ណាមរូបដនះ បាន ដលើកដឡង ើ ថា

លបសិនដបើគណបកសស

ដង្ក្រគះជាត្ឈ ិ ះប ដឆ្បត្

មន ិ លត្ម ឹ ដត្ជន

ជាត្ិយួនដទ ដដលលត្ូវបានដគចាប់បញជូ ន ដៅដវៀត្ណាម សូ មផដត្ដខយ រដលកាម ក៏លត្ូវ ី បានដគបញជូ នមកកមភុជាដលកាម

ផង

បកសលបជាជន

ជន

ផ្ដឋស់ ” នាំឲ្រមានបញ្ញាដល់សងគម គឺ

ចាំឲ្រលសួលបួល ។ មន ិ ដមនជាដរឿងដលច

ជាត្ិយួនមកលសុកដខយរ ដហយ ើ សនាថា

សដង្ក្រគះជាត្ិដទ ។ ត្ាំណាងអាជាញធ្រដវៀត្

ដខយរ បចចុបផនបសុ កសា យ យ ញណាស់ ។ ចាំ

នឹងចាប់ជនជាត្ិយួនោាំងអស់

មន ិ

លត្ូវជួយដឃ្សនឲ្រគណបកស

ណាមបានដលើកដឡើងដទៀត្ថា បកស

ដមរក ិ

គណ

សដង្ក្រគះជាត្ិដដើរតាមសហរដឌអា

ដដលជាសលត្ូវរបស់ ដវៀត្ណាម

និងថា សហរដឌអាដមរក ិ មន ិ ចង់ឲ្រដវៀត្ ណាម បានសុ ខដទ ។

ត្ាំណាងអាជាញធ្រដវៀត្ណាមបាន

ដដរ ។ ដត្ផធុយដៅវញ ិ លបសិនដបើគណ

ដថ្វងថា៖ “សាទនភាពដៅទដី នះឥឡូវដនះ

ជាត្ិយួន

បកសលបជាជន និងគណបកស សម រងស ុ ី

កមភុជាជាប់ដឆ្បត្

ដដលដឡើងដៅដៅលសុកដខយរ

រោឌភបា ិ លដដលដឹកនាំដោយ

ដលាក

ហ៊ុន ដសន នង ឹ ជួយ ដរៀបចាំឲ្ររស់ដៅ លសុកដខយរោ៉ងលសួល ។

ត្ឹងដត្ងណាស់ ឥឡូវមានពប ី កសធ្ាំៗ គឺ [គណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ] ។ គណបកស

សម រងស ុ ី ចាញ់ ដឆ្បត្ដត្ត្វ៉ រហូត្ ។ ដបើ

ដសើចដទ ។ ដូដចបះ សាទនការណ៍ដៅលសុក ដពះបងបអូនដដលដទើបលត្ឡប់មក ជួយ

ដដើរដឃ្សនោ៉ងណាឲ្របានលអ ។ កុាំ

តាមអាដមរក យថា ិ តាមអាដមរកមានន័ ិ លបឆ្ាំង ហ៊ុន ដសន ។ តាមអាដមរក ិ គឺ

ត្ទល់ជាមួយដវៀត្ណាមដហើយ ។ អាដម រក ិ

ដទ” ។

វមន ិ ចង់ឲ្រដវៀត្ណាមបានសុ ខ

ដោលនដោបាយរបស់គណបកស

បាយ

ដវៀត្ណាមហាម មន ួ ិ ឲ្រនោ ិ យអឝម ី យ

ដត្

ដដលដគដៅថា

“ដដរើ ដឃ្សនដផឋស

ដដញមកអស់

ដលចើនចាំណុច កបុងដនះមានដោលនដោ

ដោះលសាយបញ្ញាជនអដនថលប

មន ិ ឲ្រដៅទីដនះដទ ។

ដវសន៍ផងដដរ ។ គណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ

បងបអូន ដយង ើ ពដី នះដៅ លត្ូវបានដគដរៀប

ខុស ចាប់ឥត្ឈប់ឈរពស ី ាំ ណាក់ជន

លបសិនដបើបកសលបជាជនឈបះដឆ្បត្

លបធានគណបកសសដង្ក្រគះ

លសុកដខយរជួយដវកមុខជនជាត្ិយួនដដល

។ តាម សម រងស ុ ី មានន័យថា

គឺោបដយើងហបឹង មន ិ ថា ដខយរយួនអុីដទ វ

ដៅកមភុជាដលកាម វញ លត្ូវបានអាជាញធ្រ ិ

រងស ុ ី

រងស ុ ី

ឥឡូវមានមនុសសដលចើនដដលតាម សម

ដទើបដត្លត្ឡប់ពីលបដទសកមភុជាដៅលសុក

ខាត្ពលរដឌដវៀត្ណាម មកលសុកអស់ ។

ដៅដវៀត្ណាមវញ ិ ។ មា៉ងដទៀត្ ដលាក ជាត្ិ

សដង្ក្រគះជាត្ិ ព្នលបដទសកមភុជា មាន

ដដល

បញជូ ន

មកដនះ ផសពឝផាយ អឝីដដលមន ិ លអ ។

គណបកស សម រងស ុ ី ជាប់ដឆ្បត្ ោច់

សលមាប់ពលរដឌដខយរដលកាម

លបសិនដបើគណបកសខវួន ដឹកនាំលបដទស

សម

ដត្ងដត្ដលើកដឡង ើ ពកា ី រហូរចូលដោយ

ដត្ងដលើកដឡង ើ ជាញឹកញាប់ថា

នឹងពឹងដលើពលរដឌដខយរដលកាមដដលដៅ កាំពុងលាក់ខួ ន វ ផងដដរ ។

មានសមត្ទភាពដៅយកទឹកដីកមភុ

ជាដលកាម ពីដវៀត្ណាមមកវញបានដទ ។ ិ

សាលាដរៀនបឋមសិការបស់ជនជាត្យ ិ ួនដៅទដនវសាប ព្នលបដទសកមភុជា ។

គឺគណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ

លបោញលបទង់ោបដរឿងលទនផលដឆ្បត្ ។ យួន

ដលាកនង ឹ ជូនកាឋរមឈូ ស ដលពះដលាក

មាន

នង ិ គណបកសលបជាជនកមភុជា កាំពុង ដត្

មត្ ិ ថភាពដវៀត្ណាម

កមភុជា” ។ នដពលកនវងមក ដលាក

លបមាណ ៣០០ នក់ ។ កបុងកិចច លបជុាំ

សពឝព្ថ្ង

ដហើយបញជូ នដៅឲ្រដវៀត្

ដៅកបុងលបដទសកមភុជា

ចាំដណកគណបកសលបជាជនកមភុជា

ដោងតាមរដឌនុញដ ព្នលបដទសកមភុ ាំ ូកទី ៣ សឋីអាំពី “សិទនិ នង ជា លត្ង់ ជព ិ ករណីយកច ិ ច

របស់លបជាពលរដឌដខយរ”

មាលតា ៣៣ បានដចងថា “លបជាពលរដឌ ដខយរមន ិ អាច

លត្ូវបានដកសញ្ញជត្ិ

និរ

ដទស ឬ ចាប់បញជូ នខវួនដៅឱ្រលបដទស

ដលៅណាមួយដឡយ ដលើកដលងដត្មាន ើ កច ិ ិ ចលពមដលពៀងជាមួយោបដៅវញដៅមក

និង លបជាពលរដឌដខយរ ដដលកាំពុងរស់ដៅ ឯបរដទសលត្ូវបានរដឌោព ាំ រ” ។

ដោងតាមលពះរាជសារមួយចាប់ ចុះព្ថ្ងទី ២២ ដខធ្បូ ឆ្ប ាំ ១៩៩២ របស់

លពះករុណា លពះបាទសដមឋច លពះនដរា

ដដលដឹកនាំដោយ ដលាក ហ៊ុន ដសន

ត្ឋម

សីហនុ

បានលបកាសជាសាធារ

ដោលនដោបាយ បញជូ នជនជាត្ិយួន

កមភុជាដលកាម ឬ ពលរដឌដខយរដដលដកត្ ើ

ជិត្ ៣០ ឆ្ប ាំ មកដហើយដនះ មន ិ មាន

ណៈថា ពលរដឌដខយរដលកាមដដលដកើត្ដៅ

លត្ឡប់ដៅដវៀត្ណាមវញដទ ិ

ដៅកបុងលបដទសដវៀត្ណាមមានសិទលនិ គប់

គណបកសដនះ

ដោយ

ដត្ងដត្ដលើកដឡើងនូវអឝី

មួយ ដដលខវួនដៅថា “គុណ ៧ មករា” ដនះ ។ កាលពីឆ្ប ាំ ២០០៧ លពះដត្ជ លពះគុណ ទម សាខន លពះសងឃដខយរ ឹ

ដលកាម ជាលពះដៅអធ្កា ាំ ិនខាង ិ រវត្ថ ភបដ

លោន់

កបុងការទទួលបានសញ្ញជត្ដិ ខយរ

លសបចាប់ លបសិនដបើពក ួ ដគចង់ មករស់ ដៅដលើទឹកដីព្នលបដទសកមភុជា ៕


ព័ត៌មាន

ថ្ង ងលៅរ ៍ ០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក ័ ព. ស. ២៥៥៧

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

វវៀតណាមវៅអន កភូ មិថ្ព្ពជាប់ វៅពិន័យព្បាក់ វចាទពីបទរួមថ្ដ្នឹង្ ព្ពះវតជព្ពះគុ ណ លី ចិន្ទដ លៅលពលងៗលនះ មី អាជាា ធរលវៀរណាម បានលៅអ្ នកភ ូម ិថ្រពជាប់ ព ុទ ធបរស័ ិ ទចាំណុះលជ ើងវរ តថ្រពជាប់ ២០ នាក់ ឲ្យលៅសាលាឃុាំ ល ើមបីពន័ិ យរបាក់ ម្ននក់ ៗ ៧៥០ ន់ ុង ព ីបទ អ្មវី ួយខ លរក ុមសមរ ថក ិច ចយួនលចាទថា អ្ នកទា ាំងលនះបានរ ួមថ្ ជាម ួយរពះលរជរពះគ ុណ ល ី ច ិនាា រពះសងឃខ លររ ូវបានរ ឋ ភ ិបាលលវៀរណាម ចាប់ ផសឹក ន ិងរចកច ូលបាវលៅលធទារ វើ ុណកម ម ោលព ី ខែឧសភា ។ ពលរ ឋខែ មរលរោមទា ាំងលនះ ម ិនបានបង់ របាក់ ល់សមរ ថក ិច ចលទលទ លហ្ើយព ួកគារ់ន ឹង បងព ាឹ ួកមន្តនអាជាា តី ធរ ទា ាំងលនះ ព ីបទគាំរាមពលរ ឋយកលុយ ។ អាជាញធ្រដវៀត្ណាមដៅឃុាំវញហា ិ

ដៅលកុមមង្ក្នថីយួនោាំងដនះដទ ដលពះពួក

យ លសុកដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វង ាំ បាន ដកាះដៅពលរដឌដខយរដលកាម

ោត្់មន ិ បានដធ្ឝអ ើ ឝីខុសដឡយ ើ ។

ដៅចាំណុះ

សូ មបញ្ញជក់ថា បចចុបផនប លពះដត្ជ

ដជើងវត្ថព្លពជាប់ លបមាណ ២០ នក់ ដៅ

លពះគុណ លី ចិនឋ បានដភៀសខវួនដៅ

ចាំនន ួ ៧៥០ ពន់ដុង ដោយគាំរាមថា

ឧត្ឋមសបងការ

សាលាឃុាំ ដដើមផព ័ លបាក់កុ ងមា ប ប ក់ៗ ី ិនយ ពលរដឌោង ាំ ដនះ

សុាំ សិទនិលជកដកាន

ទទួលបនធុកជនដភៀសខវួន (UNHCR)

រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម

លត្ូវបានរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម ចាប់ផសក ឹ

នទីលកុងបាងកក លបដទសព្ថ្ បនធប់ពី

ចាប់ ផសក ឹ និងដធ្ឝើោរុណកមយ កាលពីដខ ឧសភា កនវងដៅដនះ ។

និងលចកចូលបាវយកដៅដធ្ឝើោរុណកមយ

ប៉ុដនថពលរដឌ

កាលពីដខ ឧសភា ។ ដបតា ើ ម ដលាក

ដខយរ ដលកាមោាំងដនះ មន ិ បានបង់លបាក់ឲ្រ មង្ក្នថីអាជាញធ្រដវៀត្ណាមដទ ោត្់បានអះអាងថា មានចាប់

អងគការសហលបជាជាត្ិ

បានជាប់ោក់ទន ិ នង ឹ

លពះដត្ជលពះគុណ លី ចន ិ ឋ លពះសងឃ ដដលលត្ូវបាន

ដៅការោល័ យ ិ

ដលពះពួក

ដវៀត្ណាម

មន ិ

ថាច់ តាាំងមុនី បចចុបផនប មានអបកភូមព្ិ លព លពះដត្ជលពះគុណ លី ចន ឋ ល ) លពះសងឃវត្ថព្លពជាប់ លសុកដលជាយញរ ដខត្ថឃ្វង ាំ ដលកាយពលី ត្ូវបានអាជាញធ្រដវៀត្ណាម ិ ឋ ( រូបកណា ចាប់ផសក ឹ នង ិ លចកចូលបាវយកដៅដធ្ឝោ ើ រុណកមយ កាលពព្ី ថ្ងទី ១៦ ដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៣ ។

ពិនយ ័ លបាក់ដបបដនះដទ

ដហយ ាំ ង ឋឹ មង្ក្នថីអាជាញ ើ ពួកោត្់នង ឹ នាំោបប

ធ្រដវៀត្ណាម ោាំងដនះពី បទពុករលួ យ

ពីលសុកមកថា អបកភូមព្ិ លពជាប់ របស់

គុណ លី ចន ិ ឋ លពះសងឃដដលលត្ូវបាន

ណាម ។

ដៅដៅសាលាឃុាំ

ចូលបាវយកដៅដធ្ឝើោរុណកមយ

ដៅសាទប័នពក់ពន ័ ន

ព្នរោឌភបា ិ លដវៀត្

ដលាក ថាច់ តាាំង មុនី អបកភូមព្ិ លព

ជាប់ សពឝបព្ថ្ងកាំពុងរស់ដៅ រដឌចរដចៀ

ដលាកលត្ូវបានអាជាញធ្រដវៀត្ណាម ដកាះ កាលពីព្ថ្ង ដៅរ ៍ ទី ៧ ដខកញ្ញដ កនវង

ដៅដនះ ។ ដលាកបានដថ្វងថា លកុម

(Georgia) សហរដឌអាដមរក ិ បានលបាប់

សមត្ទកិចច

ដខកញ្ញដ ថា ដលាកទទួលបានព័ត្មា ៌ ម

ជាអបករួមព្ដ

វទរ ិ សាំ ុ ដឡងកមភុជាដលកាម ដៅព្ថ្ងទី ១២

ដដើមផព ័ លបាក់ ី ិនយ

បកសកុមុ យន យ ិសដថ វៀត្ណាម

បានដចាទ

លបកាន់អបកភូមោ ាំ ដនះថា ិ ង ជាមួយនឹងលពះដត្ជលពះ

ដវៀត្ណាម

ជាប់ លបមាណ ១៣ នក់ បានដភៀស ខវួនដៅលបដទសព្ថ្ ដលពះរោឌភបា ិ លដវៀត្ ណាមគាំរាមកាំដហងោក់ទិននឹងលពះដត្ជ

អាំពប ី ទគាំរាមកាំដហងយក

លពះគុណ លី ចន ិ ឋ ។

កាលពដី ខឧសភា

ឆ្ប ាំ

២០១៣

រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាមចាប់ផសក ឹ និងលចក

លបាក់ពីលបជាពលរដឌ ។

ដនះ លពះដត្ជលពះគុណ លី ចិនឋ លត្ូវ

កាលពីដខឧសភា ។

ទុកទដងឝើដដលអាជាញធ្រដវៀត្ណាមបានដធ្ឝើ

នឹងលពះសងឃវត្ថសិរតាដសកព ី ីរអងគដទៀត្

បនថដទៀត្ថា

លកុមអបកភូមព្ិ លពជាប់ោង ាំ

លបលពឹត្ថផុ យន ធ ឹងចាប់ ដដើមផរី បយកលបាក់ ឹ

ដឡើងដៅសាទប័នជាន់ខភស់ព្នរោឌភបា ិ ល

ថា អបកភូមោ ាំ ដនះ មន ិ ង ិ លត្ូវបង់លបាក់

កាល

ដលាក ថាច់ តាាំងមុនី បានដថ្វង

ដនះ

នឹងបឋឹងកមាយភបា ិ លយួនោាំងដនះ

ដលាក ថាច់ តាាំងមុនី បានចាត្់

ដបបដនះចាំដពះដខយរដលកាម

ថា

ជាការ

ពីពលរដឌដខយរដលកាមសវូត្លត្ង់ ។ ដលាក

បានរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាមចាប់ផសក ឹ រួម គលឺ ពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ ដធ្ឿន នង ិ

លពះដត្ជលពះគុណ លីវ នី ដោយដចាទពី បទថា

លពះសងឃោាំងដនះបានោក់ទង

ដខយរដលកាមដៅដលៅលបដទស ៕

ាំ វឡើង្វលើ សពី ១០០ និង្មូចខាតរាប់ រយលានដ្ុ លាារ ជនរង្វព្រះទឹកជនន់ ១០ ត្ុលា ២០១៣

ព្នគណៈកមាយធ្កា ិ រជាត្ិលគប់លគង ដលោះ

ដម៉ន គម ឹ ដសង l VOA

ទឹកជាំនន់កុ ងលប ប

វ៉ សុី នដតាន៖

ដទសកមភុជា អស់

បានឆក់យកជីវត្មនុ សស ិ

១០៤

កុមារអាយុ

នក់ដោយកបុងដនះមាន

លត្ម ាំ ងដដរ ឹ ដត្អាយុពរី ឆ្បផ

ដហើយមង្ក្នថីរោឌភបា ិ ល ដលោះថាបក់ដនះ ដឡើយដទ ។

បានលពមានថា

អាចមន ិ ោន់ផុត្ដៅ

ទក ឹ ជាំនន់ដដលបងាដឡយ ើ ដោយ

ទដនវដមគងគនង ិ ទក ឹ ដភវៀងបានពនវច ិ ដខត្ថ លកុងដសធើដត្ោាំងអស់កុ ងលពះរាជាណា ប

ចលកកមភុជាដហើយនឹងបងាការខូចខាត្កបុ

មហនថរាយបានបញ្ញជក់លបាប់វអូ ី ដអតាម ទូរស័ពធកាលពីព្ថ្ងពុធ្ថា៖

«ឥឡូវដនះ

ដយើងនិោយលត្ឹមការប៉ះពល់ នោ ិ យ

ដល់ ការខូចខាត្

កុាំ

ដលពះខូច

ខាត្វមានខវះដដរ ។ ប៉ះពល់ឥឡូវដនះ ដយើងយកដត្ដខត្ថដកប ដខត្ថកាំពត្ ដខត្ថ កាំពង់ដសាម ដខត្ថកាំពង់សឺ ដភ ចញដទ ដលៅ

ពីហបឹងប៉ះពល់ ោង ាំ អស់ដហើយ ។ ទឹក

ជាំនន់ទដនវដមគងគ នង ិ ទក ឹ ជាំនន់ទក ឹ ដភវៀង សូ មផដត្សា ឝ យដរៀងដដលោយនទដនវដមគងគ ី ក៏លិចប៉ុនយនលសុកអញច ឹ ងដដរ»។

ដទើបដត្ដៅ ព្ថ្ងពុធ្ ដគបានបញចូ ល

ដដលអាចនង ាំ ឹ បងាដលោះថាបក់កាន់ដត្ខាវង ដហយ ើ ទក ឹ ដភវៀងដៅបនថធាវក់ ។

ចាំនន ួ អបកសាវប់ដបើដៅ ត្ិចជាងឆ្ប ាំ

២០១១

ដដលជាឆ្បអា ាំ លកក់ជាងដគក៏

មានចាំនន ួ ខភស់រច ួ ដលសចដៅដហយ ើ

ដលាក ញឹម វណតោ បានបដនទមថា៖ «ការសាវប់មកដល់ឥឡូវដនះគឺបានបូក

សរុបទូោង ាំ ២០ រាជធានដី ខត្ថមានដល់

ការប៉ះពល់ ។ ដលាក ញឹម វណតោ អនុលបធាន

ដដលជាអាងសថុកទឹក ដ៏ធ្ាំដៅដខត្ថបាត្់ ាំ ងការពរមន ដប ិ ឱ្រវបាក់ដោយខវួនឯង

ដៅដឡយ ើ ដទដោយមង្ក្នថី ននចាត្់ទុក ថាដោយសារដត្ការចាត្់វធានការសុ ខា ិ ភបា ិ លបានមុន ។

ោ៉ងណាក៏ដោយដលោះទឹកដ៏ធ្ាំ

២៩

រួចផុត្ដៅដឡយ ើ ដទដហយ ើ អាជាញធ្រកាំពុង

នក់»។

ហបង ថ ឹ មានង្ក្សី ៩

ដលាកបានបញ្ញជក់ថា

ដដើម

សដលមចទមាវយទាំបន់អាងបឹងកាំពឹងពួយ

ោាំងដនះ

ដហយ ើ កបុងសរុប

ដហយ ើ កុមារ១៤

ប៉ះពល់

ចាក់ដៅស៊ូ ដៅតាមបណា ថ ដខត្ថដដលរង

ោយីពលរដឌដដលរងដលោះ

២៩

ដផបកដហោឌរចនសមភន ័ នផូ វថ្ប វ ល់

ដោយសារដត្អាជាញធ្របាន

ការណ៍ពីបញ្ញាសុ ខភាពដដលដកើត្ដឡើង

កាំពង់ចាម

មានតាាំងពីកុមារត្ូចៗដហើយ

ដដល

រាយ

ដដលដកើត្មានជាដលើកទីមយ ួ កបុងរយៈ

ដខត្ថដពធ្ិ៍សាត្់ និងដខត្ថកាំពង់ឆ្បង ាំ ចូល

កបុងបញជ ី ដ្យះដខត្ថ ដដលទទួលរងផល

ដៅមន ិ ោន់មានដសចកថី

ដៅ ១០៤ ដហើយកាំពង់ចាមដលចើនជាងដគ

ងទឹកលបាក់ោ៉ងដហាច ណាស់ ៥០០ លានដុលាវរដដរ ដដលភាគដលចន ើ ដៅដលើ

ចត្ ិ ថទុកោក់កូនឬោ៉ងណាដទ»។

ខវះមានជាំងឺ ។

អបកសាវប់ មានអបក

នង វ ក់ទក ឹ ិ លសវងលសាធា ឹ ជា

«ដយើងមានការដសាកសាថយ

ណាស់ដរឿងសាវប់ឆ្បដាំ នះ។ ដសាកសាថយ លត្ង់ថាដកយងដនះវត្ូចៗដពក ត្ូចអាយុពីរ ឆ្ប ាំ

ដហយ ើ ជួនកាលមាថយមន ិ សូ វយក

ដពល ៧០ ឆ្បក ាំ នវងមកដនះដៅ មន ិ ោន់

ពរះទ ី ៤ហបង ឹ វលបដហលជា ៣៦ ដមា៉ង ុ ២

ឬក៏ ៤០ ដមា៉ងដទៀត្ដលពះឥឡូវវដៅបា៉ សុី ហឝិកឯដណាះ ។ ដគរកដ្យះោក់ឱ្រ វមន ិ ោន់ដឃើញផងដហើយដបើកាលណា

វមកមន ិ ដូរទស ិ ដទ វមកចាំកមភុជាដហយ ើ ដបើសិនជាវមន ិ ដបរទស ិ ដទវចាំដយង ើ ដត្

ហយង ។ ខញុាំកាំពុងដត្ឱ្រមង្ក្នថី ខញុាំតាមោន អាំពីដលផឿនដហើយទិសផ្ដវស់បូ ររបស់ ថ វ

ត្ដៅដទៀត្ដលពះវដៅ សល់៣៦ដមា៉ងវ អាចព្ថ្ងដៅរ ៍ឬព្ថ្ងអាទត្ ិ រ»។

តាមោនដលើខរល់ពរះមួ ុ យដទៀត្ដដល

កបុងរយៈដពលថ្យៗ ី ដនះលបដទសកមភុ ជាទទួលរងដលោះដោយទឹកជាំនន់ចាំនន ួ

ដពលដ៏ខខា វី ងមុខដនះ។

២០១១ ។ ដៅឆ្ប ាំ ២០០៩ មានជនរង

អាចនឹងបក់ចាំលបដទសកមភុជាកបុងរយៈ ដលាក

អ៊ុយ

សាំ អាត្

លបធាន

នយកោឌនលគប់លគងដលោះ មហនថរាយ ព្នអងគការកាកបាទលកហមកមភុជាបាន បញ្ញជក់ថា៖

«វលោន់ដត្ថាវដៅ

ដទៀត្ឬអត្់ដលពះខញុាំដមល ើ ដៅ

យូរ

ដឃើញថា

ពីរដលើកធ្ងនធ្ ់ ងរគឺដៅឆ្ប ាំ ២០០៩ និងឆ្ប ាំ ដលោះសាវប់ចាំនន ួ ជាង ១៤០ នក់ ។ រឯ ី

ឆ្ប ាំ ២០១១ អបកសាវប់ដកើនដល់២៤៧ នក់ លបជាពលរដឌរងផលប៉ះពល់ចាំនន ួ ជាង ១ លាន ២ ដសន នក់ កបុងដខត្ថ លកុងនន ៕

វទយ ិ ុ “សាំលេងកមជា ុ ព លរោម” លចញផាយជាលរៀងរាល់ថ្ង ង តាមរយៈលគហ្ទាំពរ័ WWW.VOKK.NET


ព័ត៌មាន

ថ្ង ងលៅរ ៍ ០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក ័ ព. ស. ២៥៥៧

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

អង្គោរសិ ទធម ិ នុ សសោមោរឲ្យវវៀតណាមវសើ វរ ើោរោត់ វោសខ្មែរវព្ោម រាំណាងអ្ង គោរសិទមន ធិ ុសសលៅកមជា ុ ព បានទាមទារឲ្យរ ឋ ភ ិបាលលវៀរណាម លសើលរលរឿងក ើ ោរ់ ាី លទាសរពះសងឃខែ មរលរោមចាំន ួន ២ អ្ង គ ន ិងរបជាពលរ ឋចាំន ួន ៧ នាក់ លទៀរជាបនាទ ន់ ព ីលរ ះ ថា រ ុលាោររបជាជនលវៀរណាម ោរ់ លទាសអ្ នកទាងលនះ ាំ ោលព ីសបាាហ្ម ៍ ុនគាម នភសតតា ុ ងចាស់ លាស់ កងុ ន ោរ ក់ បនកុ ទ អ្ នកទា ាំងលនាះលទ ។ លកុមមង្ក្នថីសិទម និ នុសស

ដលើកដឡង ើ

ថា រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម កាំពុងោប សងាត្ដ់ ខយរដលកាម និងរ ាំដលាភសិទនិមនុសស ដោយដលបើលបាស់ លបព័ននត្ុលាការ ចាត្់ការដខយរដលកាមរស់ដៅ

ដដើមផ ី

ដលើទឹកដី

កាំដណើត្របស់ ខួ ន វ ព្នលបដទសដវៀត្ណាម ភូមភា ិ គខាងត្ផង ូ ។

ត្ាំណាងអងគការសិទនិមនុសសដៅ

កមភុជា បានបដញច ញលបត្ិកមយចាំដពះការ ផឋនធដោសលពះសងឃ

និងលបជាពលរដឌ

ដខយរដលកាមដនះថា ោយនមូលោឌនចាស់ លាស់កុ ងការោក់ ប បនធុកដៅដលើអបកោាំង ដនះដទ ។

ត្ាំណាងអងគការសិទនិមនុសសោាំង

ដនះ អាំពវនវឲ្ររោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម ដោះដលងជនជាប់ដចាទោាំងដនះ

ជា

បនធន់ និងអាំពវនវឲ្រសហគមន៍អនថរ

ជាត្ិ ដធ្ឝើអនថរាគមន៍ចាំដពះករណីដនះ ។ ដោយដហត្ុថា លពះសងឃ និងពលរដឌ ោាំងដនះកាំពុងជួបនូវដរឿងអយុត្ធ្ ថិ ម៌ដៅ កបុងលបដទសកុមុ យន យ ស ួ ដនះ។ ី ថមយ

នយកលបត្ិបត្ថិអងគការការពរជន

ជាត្ិភាគត្ិច ដលាក អាង ចាន់រទន ិ ិ មាន លបសាសន៍ថា

ត្ុលាការលបជាជនដវៀត្

កាត្់កស ឋី ាំ អាង

ដលើរបាយការណ៍របស់

ប៉ូលិស នង ល ិ មន ិ បានយកសាកសឲ្រចូ ី កបុងសវនការដនះដទ ។

ត្ុលាការដវៀត្ណាម

ដោសលបជាពលរដឌចាំនន ួ ៥ នក់ កាល ពព្ី ថ្ងទី ២៥ ដខកញ្ញដ កបុងដនះមានមាបក់

មជឈមណឍលសិទម និ នុសសកមភុជា ដលាក

ដសុើ បអដងាត្

រាជធានីភដបាំ ពញ

រោឌភបា ិ លកមភុជា នន

លត្ូវដបឋជាញចិត្ថដធ្ឝើការ

ដៅដលើការដចាទលបកាន់

ដដលរករាលោលព្នការរ ាំដលាភ ី

លពះដត្ជលពះគុណ នឹងនិមនថដៅសាលា គដលមាងដធ្ឝើបាត្ុកមយ

ដដើមផព ី ិភាកាោបអាំពី

ដៅតាមការដកាះ

ដសធ្ញត្ថិ

ចាំដណាមអបកោាំង ៥ នក់ដនះ ត្ុលាការ

ថាដខយរដលកាម

រងដលោះោាំងដនះ ។

ដោះដលងពលរដឌដខយរដលកាម

ផ្ដឋច់ការដវៀត្ណាម

ដត្ងដត្ដធ្ឝើការោប

និងរ ាំដលាភសិទនិជនជាត្ិដដើម

ដខឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៣ មក ។ កបុង

ភាគត្ិចដៅកបុងលបដទសដវៀត្ណាម មន ិ

ដវៀត្ណាម កាត្់ឲ្រជាប់ដោសកបុងមាបក់ៗ

ដទៀត្ដទ ។ ដលាកបញ្ញជក់ថា អឝីដដលជា

ខាត្សណា ឋ ប់ធាបប់សាធារណៈ និងកផត្់

ដនះ

ពី ១០ ដខ ដៅ ១២ ដខ ពីបទបងាឲ្រខូច

រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម ។ បនធប់មក ដៅ ព្ថ្ងទី ២៧ ដខកញ្ញដ ត្ុលាការ ដដដល បានដបក ើ សវនការកាត្់ដោសលពះសងឃ

ឬជនជាត្ិភាគត្ិចដព្ទ

កបុងលបដទសដនះដទ ។

ដៅមុនដពលត្ុលាការដវៀត្ណាម

មាបក់ៗពី ២ ឆ្ប ាំ ដៅ ៦ ឆ្ប ាំ និងលបជា

ដរសដអ ើ ើងពូជសាសន៍

កាត្់ដោសឲ្រជាប់ពនននោរ ៣ ឆ្ប ាំ នង ិ

(UNPO)

ពលរដឌពរី នក់ដទៀត្ ដ្យះ ថាច់ ភូមរិ ទន ិ

លបជាជាត្ិ

ដដលត្ុលាការកាត្់ ៩

នក់ដនះ

ដចញមុខត្វ៉

និងលបជាពលរដឌ

គណៈកមយការលុ បបាំបាត្់ការ អងគការសហ

នង ិ លបជាជនោយនត្ាំណាង

បានោក់របាយការណ៍ដៅ

ឧត្ថមសបងការអងគការ

សហលបជាជាត្ិ

កាលពីដខមថ្ ិ ុន ឆ្ប ាំ ២០១៣ ដដើមផសុ ី ាំ

ឲ្ររោឌភបា ិ លកមភុជា ដធ្ឝើអនថរាគមន៍ដៅ រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម

ឲ្រដោះដលង

លបជាពលរដឌដខយរដលកាមោាំងដនះ

ដដល

ចាំដពះការដសបើសុាំបដងាើត្សាលាដរៀនដៅ

អាជាញធ្រដវៀត្ណាម ចាប់ខួ នកាលព វ ីដខ

ដហយ ើ មឋងដទៀត្ ។ លទនផលចាំដពះការ

ភបា យ ស ិ លកុមុ យន ី ថដវៀត្ណាម ដនះ ។

កបុងវត្ថ

ដោយពួកោត្់បានដសបើសុាំមឋង

រោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម

លត្ូវ

ការសិទម និ នុសសអនថរជាត្ិឯករាជរ មាន

ោាំងដនះ

មូលដហត្ុ សាំខាន់

សលមាប់ផឋល់យុត្ថិធ្ម៌ចាំដពះលគួសារជន

នន ដដើមផកា ី រពរសិទលនិ បជាពលរដឌដៅ

មន ិ ដបើកទូលាយឲ្របដងាើត្អងគការ

នម ថាច់ ដធ្ឿន ឲ្រជាប់ពនននោរកបុង

ដលាក អាង ចាន់រទន ិ ិ បានដលើកពី

នង ិ ការ

អនុញ្ញដត្ឲ្រអបកជាំនញដៅបរដទស រួម

កាត្់ដោសលពះសងឃ

ដ្យះ លតា វណតថា ចាំនន ួ ២ ឆ្ប ាំ ។

ដោយការចាប់ខួ នោាំ វ ងបាំពន

បញ្ញាធ្ាំដនះ គលឺ បដទសកុមុ យន យ ួ ិសថមយ

ចាំនន ួ ពីរអងគ លពះនម លីវ នី និងលពះ

ដោយសារដត្ពួកោត្់

ត្ុលាការ

លបធាន

រា៉ បញ្ញជក់ថា ដៅព្ថ្ងទី ១០ ត្ុលា ដនះ

ដធ្ឝើោរុណកមយដលៅលបព័ននត្ុលាការដនះ

និងលបជាពលរដឌដខយរដលកាមដនះ

អដងាត្ឲ្របានលគប់លោន់ដទ

ដលើសពីដនះដទៀត្

សាសន៍ដៅរោឌភបា ិ លដវៀត្ណាម នង ិ

សងាត្់

ដោយសារដត្ោត្់

ដលកាម

ត្ុលាការមន ិ បានដសុើ ប

ត្ុលាការដដើមផចា ី ត្់ការអបកោាំងដនះ ។

លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុ វណា ត

ដភៀសខវួនរត្់ដគចពីការចាប់ខួ ន វ កាលពី

កាត្់កាំបាង ាំ មុខ

ដោសដខយរដលកាមចាំនន ួ

ពីដលពះថា

ដោយរោឌភបា ិ លដលបលើ បាស់

គណៈកមយការដនះ ក៏បានផឋល់អនុ

បាំពនដលកាមរូបភាពព្នការអនុវត្ថចាប់

បានកាត្់ដោសលពះសងឃដខយរ ចាំដពះពួកោត្់ដទ

ដៅវញ ិ

គឺពក ួ ោត្់លត្ូវដៅកបុងគុក

អ៊ូ វរៈី មានលបសាសន៍ថា រោឌភបា ិ ល

ណាម

មន ិ មានយុត្ថិធ្ម៌

បានកាត្់

ោមោរដនះ

ឧសភា ដលកាមបទដចាទថា កផត្់នឹងរោឌ

ោាំងមកពីអងគការសហលបជាត្ិ និងអងគ

សិទនិចូលដៅដធ្ឝើការ ដោយផ្ដធល់ជាមួយ សហគមន៍ជនជាត្ដិ ដម ើ

នង ិ ជនជាត្ិ

ភាគត្ិចដៅលបដទសដវៀត្ណាម

និង

ករណីដផសងៗដទៀត្ ។

លបធានសឋីទីសមាគមលពះសងឃដខយរ

កមភុជាដលកាម

នង ិ ជាលពះដៅអធ្កា ិ រវត្ថ

សាមគគរី ងស ុ ី លពះដត្ជលពះគុណ ដសៀង សុ

វណា ត រា៉ មានដថ្រដីកាថា ដៅព្ថ្ងទី ១៣

នម ិ នថរបស់សាលារាជធានភ ី ដបាំ ពញ ។ សាទនទូត្ដវៀត្ណាម

បានបដិ

របស់អងគការសមាគមដខយរ

ដលកាមជាបនថបនធប់ ចាំដពះការដសបើសុាំឲ្រ ដដលដវៀត្

ណាម ចាប់ខួ នដនះ វ ។ ការដធ្ឝបា ើ ត្ុកមយ ជាជដលមស ើ ចុងដលកាយ

ដដលលពះសងឃ

និងពលរដឌដខយរដលកាម នឹងដធ្ឝើបាត្ុកមយដៅ ព្ថ្ងទី ១៣ ដខត្ុលា ដនះ ។

ទនធម ឹ នង ឹ ដនះដដរ សមាគមដខយរកមភុ

ជាដលកាម

ដដម និ នុសស ើ ផស ី ិ ទម

នង ិ អភិ

វឌណន៍ កាលពីព្ថ្ងទី ៧ ត្ុលា បានោក់ លិខិត្ដៅដលាកឧបនយករដឌមង្ក្នថី រដឌ មង្ក្នថីលកសួ ងការបរដទស ត្ប ិ ត្ថកា ិ រអនថរជាត្ិ

និងសហលប ដដើមផស ី ុាំ ការ

អនុញ្ញដត្ជួបដធ្ឝដើ សចកឋីរាយការណ៍

ពី

សាទនភាព រស់ ដៅរបស់លបជាពលរដឌដខយរ

ត្ុលា ខាងមុខ លពះអងគនឹងដឹកនាំលពះ

ដលកាម ដៅកមភុជាដលកាម និងអាំពីករណី

នក់

សងឃ នង ិ លបជាពលរដឌដខយរដលកាមដនះ ។

សងឃ នង ិ លបជាពលរដឌលបមាណ ២០០ ដធ្ឝើបាត្ុកមយដៅមុខសាទនទូត្ដវៀត្

ណាម លបចាាំដៅរាជធានីភដបាំ ពញ ដដើមផ ី សុាំ ឲ្ររោឌភបា ិ ល

សាធារណរដឌសងគម

និយមដវៀត្ណាម

ដោះដលងលពះសងឃ

នង ាំ ៩ នក់ដនះវញ ិ ។ ិ លបជាពលរដឌោង

ត្ុលាការដវៀត្ណាម

ដត្មកទល់ដពលដនះ

ដឆវើយត្បណាមួយពី

ផឋនធដោសលពះ

មន ិ ោន់មានការ ដលាក

ដហា

ណាាំហុង ដៅដឡើយ ៕ RFA

ុ ជា ខ្សវ ង្រកអនតរាគមន៍ពអ ព្បធានបកសព្បឆ្ង្វៅកមព ាំ ី នតរជាតិ លលាក សម រងសុី របធានគណបកសសលន្ត្គ ះជារ ិ ថ្នរបលទសកមជា ុ ព កាំព ុងបាំលពញទសសនក ិច ចលៅអ្ ឺរបុ ៉ ល ើមបីខសវងរកក ិច ចអ្ន តរាគមន ៍ ន ិងគា ាំរទឲ្យរ ឋ ភ ិបាលទា ាំងលនាះ កទាំ ុ ទ ួលសាគល់រ ឋ ភ ិ

បាលកមជា ុ ព បចបបន ុ ច ន ខ លលលាកចារ់ ទ ុកថា ជារ ឋ ភ ិបាលបលងរើ ក លេើង ល យរ ឋសភាលចញពោររ ី ាំលលាភរ ឋធម មន ុញ្ា ។ ដលាក សម រងស ុ ី បានជួបអគគដលខាធ្ិ

លបដទសកមភុជា៖

ជាត្ិដៅទីលកុងឡុង លបដទសអង់ដគវស ។

ការលបជុាំរដឌសភាដោយខុសចាប់

ការសមភន ័ ន

គណបកសដសរន ី ិយមអនថរ

ដោយខុសចាប់ នង ិ ផធុយពរី ដឌធ្មយនុញដ

រដឌលបហារ។»

រដឌសភាបដងាើត្

ត្ុលា

ពីរជាសាំ ខាន់ ដៅលបដទស អង់ដគវស និង

ដខត្ុលា

ដដើមផជ ួ សមាជិករដឌ ី ប

សភាសហគមន៍អឺរប ៉ុ បដនទមដទៀត្ បនធប់មក

ដលាកនឹងបនថដាំដណើរដៅ

អងគការសហលបជាជាត្ិ និងរោឌភបា ិ ល

Brok) ពនរល់ បដនទមពីសាទនការណ៍ ព្ន

ជាទីកដនវង

១០

ដៅព្ថ្ងទី

អឺរប ៉ុ ដលាក អុីល មា៉លបូក (Elmar

ដដលសភាសហគមន៍អឺរប ៉ុ ជួបលបជុាំោប។

កាន់លបដទសដប៊លហសក ុី

ដលាក ជាម ដយៀប មង្ក្នថីជាន់ខភស់

កាន់សហរដឌអាដមរក ិ ដៅទីលកុងញូយ៉ក

គណៈកមយការកច ិ ចការបរដទស ព្នសភា

ដោយោយនការចូលរួមពី

ដគវស និងបារា ាំង ដលាកនឹងដធ្ឝើដាំដណើរ

ដៅលបដទសអង់

ដលាកក៏បានជួបនង ឹ លបធាន

ដហយ ើ ដលាកនង ឹ បនថដាំដណើរដៅ

បារា ាំង

របស់រដឌសភា

ដាំដណើរដឆ្បះដៅលទនិកុមុ យន យ ីសថ ដោយ

ដៅកាន់លបដទសដប៊លហសក ុី

ថា កាលពីព្ថ្ងលពហសផត្ិ៍ ទី ១០ ដខ

បដងាើត្គណៈកមយការជាំនញោាំង

ដលាក សម រងស ុ ី បដនទមដទៀត្ថា

ដសុើ បអដងាត្ ភាពមន ិ លបលកត្ី ព្នការដបាះ

ដលាក សម រងស ុ ី មានលបសាសន៍

ដលាក សម រងស ុ ី ក៏បានរះគន់ ការ ិ

ត្ាំណាងរាង្ក្សគ ថ ណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ ។

ដលកាយពីទសសនកិចច

ដឆ្បត្ ។

បាលកមភុជា ។

ដហយ ើ រោឌភបា ិ លដនះ ដកត្ ើ ដចញមកពី

ដសរន ី ិយមអនថរជាត្ិ ោាំលទការបដងាើត្ឲ្រ

មានគណៈកមយការអនថរជាត្ិមយ ួ ដដើមផ ី

ដលាក សម រងស ុ ី មានលបសាសន៍ ថា ដលាកបានបញច ប់ដាំដណើរទសសនកិចច

និង

ការបដងាើត្រោឌភបា ិ លដោយខុសចាប់

កមភុជា ។ ដលាកដសបើឲ្រសមភន ័ នគណបកស

វទរ ាំ ០១៣ ។ ិ អាសុ ី ដសរ ី កាលពយ ី ប់ព្ថ្ងអាទត្ ិ រ ទី ២៩ ដខកញ្ញដ ឆ្ប២ ុ

ហាររដឌធ្មយនុញដ កាលពីព្ថ្ងទី ២៣ កញ្ញដ

ដលាកបានលបាប់មង្ក្នថីសមភន ័ នគណបកស ដសរន ី យ ិ មអនថរជាត្ិថា

លបធានគណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ ដលាក សម រងស ុ ី ដៅកបុងកមយវធ្ ិ ីដវទិកាអបកសាឋប់

«ដគយល់អាំដពរើ ដឌលប

នង ិ រដឌធានវ ី ៉ សុី នត្ុន

ដដម ើ ផជ ី ាំរាបមង្ក្នថី

អាដមរកព ិ ីភាពមន ិ លសបចាប់របស់រោឌភិ

ដលាកចាត្់ទុកថា

ការបដងាត្ ើ ដនះជា

មានគណបកសមួយ កបុងរដឌសភា ។

គណបកសលបជាជនកមភុជាបដដិ សធ្ ថា បកសកាន់អាំណាច

កាំពុងដោរពតាម

ចាប់រដឌធ្មយនុញដ ដហើយរដឌសភា និងរោឌ

ភបា ិ លថ្យីនឹងបនថដាំដណើរដៅមុខ ដោយ មន ាំ ណបកសសដង្ក្រគះជាត្ិ ិ រង់ចាគ

ដោះ

ជាមានត្ាំណាងរាង្ក្សថដត្ ៦៨ រូប ពីបកស កាន់អាំណាចដត្ឯងក៏ដោយ ៕ RFA


វរបធម៌

ថ្ង ងលៅរ ៍ ០៨ លក ើរ ខែអ្សសុជ ឆ្ន ាំមាញ់ បញ្ចសក ័ ព. ស. ២៥៥៧

សារព័ តមា ៌ ន ព្រពនគរ

យបដូ រវ្ ែ ះវតតមកជា “ វតតព្តឹមវប”

សមាគមសង្ឃវៅវមតតព្ពះព្តពង្ាំ វចាទោខ្សតវវៀតណាម លុ បបបាត់ ាំ ភាស្ថខ្មែរ វ

លៅថ្ង ងទ ី ១៨ ខែលមសា កន លងលៅលនះ រពះអ្ន ុរបធានសម្នគម រពះសងឃសាមគលសន គ ី ហា ជារ ិលែរ តរពះររ ាំង ឬ លៅរតាវញ ិ រពះលរជរពះគ ុណ រពះឧបជាយ៍ ថាច់ សុែ សាន ត បានសរ លសរ ល ិែរម ិ ួយចាប់ លផជើ ា នូ សាថប័ន ព័រម្ន ័ នលៅកងុ ន របលទសលវៀរ ណាម ល ើមបីរបរ ិកម ម ចាំល ះអ្រ ថបទព័រ ៌ម្ននម ួយចាំន ួនខ ល បានច ុះផាយតាម អ្ខវី លរពះអ្ង គបានអ្ះអាង ថា “ែុសោរព ិរ” សតពី ីោរ ក់ តា ាំងរ ូបភាពរបស់ លលាក ររ ឹម លប ន ិង សម្នជិក រគ ួសារលៅលល ើជញ្ញជាំង រពះវហារ ិ វរ តកាំពង់ ល ធ ិរព ឹកស (លៅវរ តបថ្រងចាស់ ) ន ិង វរ តលាវចន ទសសរារាម (លៅវរ ត ីរកហ្ម) សថរិ លៅ ឃុាំហាមយ៉ង ើសុកងវូ ក លែរ តរពះររ ាំង ។ ដោងតាមលិខិត្ដដលដនះ លពះដត្

ជលពះគុណ ថាច់ សុ ខសានថ ត្ាំណាងឲ្រលពះសងឃ

កបុងនម

ដខយរដលកាម

បានអះអាងថា ដៅ

កមភុជាដលកាម

“ដៅមន ិ ោន់មានវត្ថ

អារាមដខយរមួយ

ដគសរ ដសើរដៅវញ ិ ។ ដបើដូដចបះដមនដត្ើ ភាពដឹងគុណរបស់មនុសសដយង ើ

១១ ដខដមសា ២០១៣ ដយង ើ ខញុាំ លពះ

សារលិខិត្បនថដទៀត្ដទៀត្ថា “

ផាយតាម

ការដដល ដលាក លត្ឹម ដប ជួយ ជួស

និងមានភាជប់

ជុលវត្ថអារាម សង់លពះវហារ សាលា ិ

ជាមួយរូប ភាពរបស់វត្ថកាំពង់ដពធ្លិ ពក ឹ ស

ោន ដហាព្លត្ថ្យី ជាដដើម រួចឆ្វក់ដ្យះ

និង វត្ថលាវចនធសសរារាម ។ កបុងអត្ទបទ ចាប់អារមយណ៍ោ៉ងខាវង ាំ

បានដគដៅដ្យះតាមរយៈដ្យះត្ាំបន់

មួយឃ្វថា “វត្ថដលាក លត្ម ឹ ដប” ដធ្ឝឲ្ ើ រ

ភូមសា ិ ង្ក្សថដដល បងបអូនលបជា ពលរដឌ

លុ បបាំបាត្់ដ្យះដខយរ៖ លពះដត្ជលពះគុណ ដដលមានលពះ ជនយ

៦០

លពះវសាអងគដនះ

បដញច ញអារមយណ៍

បាន

ខាញលោ៉ងខាវង ាំ

ខណៈ វត្ថកាំពង់ដពធ្លិ ពក ឹ ស

ដដលមាន

អាយុកាលជាង ៦០០ ឆ្ប ាំ លត្ូវបានដគបថូ រដ្យះដៅជា “ វត្ថលត្ឹមដប” ដៅវញ ិ ។ សារលិខត្ ិ ដដដលបានបនថដទៀត្

ដទៀត្ថា “ដៅដខត្ថលពះលត្ពាំង

មាន

ចាំនន ួ ១៤១ វត្ថអារាមដខយរ មានលពះ សងឃ ជាង ៣.០០០ អងគ

និងមាន

៩៩% ព្នពលរដឌដខយរដលកាមអបកកាន់លពះ ពុទនសាសន ដដលជាសាសន របស់

ជាត្ិ ។ តាាំងដដម ើ ដរៀងមកដៅមន ិ ោន់ មានវត្ថអារាមណាមួយលត្ូវបានកសាង

ដឡើង ដហើយលត្ូវបាន ោក់ ដ្យះថា “

ដខយរ ចាំណុះដជង ើ វត្ថទដី នះ រស់ដៅ រសិន

លបសិនដបើ

មានការសាទបនកសាងវត្ថ

១ ដថ្ម ដទៀត្សលមាប់ដខយរ លត្ូវដគោក់ ដ្យះជាវត្ថ លត្ម ឹ ដប កថី ដនះក៏ជាការ លបដសើរដទដត្ើ គមា ដទ? ឺ នអបក ណារះគន់ ិ

រ ាំឭកអាំពដី រឿងលបវត្ថិព្នការកសាងវត្ថ

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ សុ ខ សានថ មានពុទនដីកាថា ៖ “លបវត្ថិព្នវត្ថដខយរ ដៅ ដខត្ថលពះលត្ពាំង លត្ូវ បានបងាសាទនបន ដឡង ើ មានអាយុកាលជាងមួយពន់ឆ្ប ាំ

មកដហើយ និងវត្ថដដល លត្ូវបានកសាង

ថ្យប ី ាំផុត្ក៏មានអាយុកាលជាង ៤០ ឆ្ប ាំ ដហើយដដរ វត្ថនីមយ ួ ៗសុ ទនដត្មាននម បញដ ត្ថិ ជាភាសាបាលីដរៀងៗខវួន ឬក៏លត្ូវ

អារាមរបស់ដខយរដៅដខត្ថលពះលត្ពាំង

លបជា ជាត្ិដខយរដឡើយ ។

ផបូរដួង ជាដដើម ។ ដបើនោ ិ យតាមដផបក

អកសរសាង្ក្សថ នមស័ពធ ឬ ដ្យះបុគគល មន ិ អាចផ្ដវស់បូ រថ

ដៅខុសដ្យះ

បានតាម អាំដពើចិត្ថដឡើយ លបសិនដបើោក់ដ្យះ

?

ដហើយ

ដ្យះវត្ថ

អារាម របស់ ដយង ើ ខញុាំលពះករុណាតាមដត្

ចិត្ថចង់ដូដចបះ មានន័យ ថា ចង់ កាព្ឡ ភាសាជាត្ិដខយរ

ក៏ចង់ដមល ើ រយ

ោយនអឝីលបាសចាកសីលធ្ម៌

លបព្ពណី

កដមធចលពះវហារបុ រាណ ិ

សាងលពះ

វហារថ្យ ិ ី?

ដឆវើយត្បនឹងព័ត្មា ៌ នដដលបាន

ចុះផាយោក់ទិន

នឹងវត្ថកាំពង់ដពធ្ិ

បនថដទៀត្ថា ៖ “ដោះបីដយើងខញុាំ ដៅ មន ិ

មួយរូប

ខុស ឬ លត្ូវ ក៏ដយង ៏ ចដង ឹ ខវះដដរ ើ ខញុាំកអា ។ លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ សុ ខសានថ

បានបនថ ៖ ដ្យះវត្ថអារាមរបស់ដយើងខញុាំ បានដិត្ជាប់កុ ងអារមយ ប ណ៍

របស់ ញាត្ិ

ដញាមពុទនបរស័ ិ ទ និងលពះសងឃដខយរោាំង អស់រច ួ ដៅដហើយ បាលវញ ិ

ដហើយដដរ

ចាំដណកខាងរោឌ

ក៏លត្ូវបាន ដមាវ៉ះដហើយ

បានចុះបញជ ី រច ួ

ោយនអបកណា

មាបក់មានសិទនិបូ រដ្ ថ យ ះដផសងដឡយ ើ ដហយ ើ ក៏នូវមន ិ

ោន់មានវត្ថដខយរណា

មួយដដលលត្ូវបានដគោក់ដ្យះ វត្ថលត្ឹម ដប ដៅមុខដកាវងោឝរដនះដទ ។ ដនះ

លបដហល មកពី អស់ ដលាកមន ិ ដចះអាន

អកសរដខយរ ឬអស់ដលាកមន ិ ចង់ដមល ើ ឬក៏

ដត្ើមានអឝខ ចាប់ទមាវប់ លបព្ព ី ុសនង ឹ

ណីដខយរដៅ ? ដនះគឺជាសកមយភាពដដើមផ ី កត្់លតា និងបញ្ញជក់នូវ ការដោរពដឹង គុណពី

សាំ ណាក់លពះសងឃ

និងពុទន

បរស័ ិ ទចាំណុះ ដជើងវត្ថដល់បុគគលដដល កបុងការជួសជុលកសាងវត្ថ

អារាម ។

សារលិខិត្បានកត្់សមាគល់ ដល់

កាំពង់ដពធ្ិលពឹកស ោាំងលសុង ដហើយដទើប

នង ិ

ណាក៏

ដៅកដនវងោក់លពះពុទនបដិមាផង

សមាជិកលកុមលគួសារ ដៅកណា ថ លលពះ

តាាំងរូបថ្ត្ ដលាក លត្ឹម ដប

ដោយដចាទជាសាំ ណួរថា

សូ វដចះភាសាដវៀត្ណាមោ៉ង

ដមន

ដហើយក៏មន ិ

ពករចរចាមអារាមថា ”ដលាក លត្ម ឹ ដប

ចាំហដហយ ើ “។

លពះដត្ជលពះគុណមានពុទនដកា ី

មន ិ ដមនដៅខាងកបុងផង

លពក ឹ ស នង ិ វត្ថលាវចនធសសរារាម ោក់

ថាច់ សុ ខ

ដ្យះវត្ថរបស់ដយើង ខញុាំលពះករុណាោ៉ង

លគួសារដលាក ដៅខាងដលៅ លពះវហារ ិ

មានគុណ

វហារ លពះដត្ជលពះគុណ ិ

រួចអស់ដលាក យល់ ដឃញ ើ ោ៉ងណា?”

ដហយ ើ

បាំបាត្់ទវី ត្ថ

រាជាដួងដកវកាំពង់ដូង ដគដៅកាត្់ថា វត្ថ

បញដ ត្ថិជា ភាសាបាលី ។ ដូចជា វត្ថធ្មយ

ដៅដត្

វត្ថដដដល

កបុងដោលបាំណងលុ ប

ការឆ្វក់ដ្យះ ឬ តាាំងរូប ចមាវក់…

ដោយ ដត្ការដៅដ្យះ របស់ ដយើងខញុាំ

១៤១

ចង់ោក់ដ្យះវត្ថដោយដលបើដ្យះ ដផសង

ដបើពក ួ ោត្់មន ិ សូ វជាយល់ដឹង អាំពីនម

វត្ថលត្ឹមដប” ដនះដទ ។ អស់ដលាកមាន ការភាន់លចឡាំ ដហយ ឬ ? ១៤១ វត្ថ ើ

[ជាអកសរយួន] ឬ រូបចមាវក់របស់ លកុម

លពះវហារ វត្ថបព្លងចាស់ លសុកថ្ាូវ ដខត្ថលពះលត្ពាំង ។ ិ

ចាំដពះពករ

ោស់ដភបកខាវង ាំ ណាស់” ។

យក

ដៅោក់ដៅកដនវងណាដៅ?

ករុណាបានដឃើញអត្ទបទ [ភាសាយួន]

ោាំងដនះ ដយើងខញុាំលពះ ករុណាមានការ

ដបរជាលត្ូវដគរះិ

គន់ ចាំដណកករណីលសដមលើ សព្មលត្ូវបាន

លិខត្ ិ បាន បនថដទៀត្ថា “ដៅព្ថ្ងទី

បណា ថ ញអុិនដធ្ើដណត្

ដនះបានរាយការណ៍អាំពីលកខណៈ

មនុសសពិត្សកមយភាព

ដ្ះថា វត្ថលត្ឹមដប ដៅដឡើយដទ” ។

បានចុះ

ដឹងគុណដទប ើ លត្ូវ ។ ដហត្ុអឝីបានជា លត្ូវ

ទទួលរងការរះគន់ ោ៉ងដូដចបះ? ករណី ិ

ណាដដលបានោក់

មួយចាំនន ួ ដដល

លពឹកស និងវត្ថលាវចនធសសរារាម ដោយ

គួរ ឲ្រដកាត្ សរដសើរ និងទទួលបានការ

ដៅ

ដខត្ថលពះលត្ពាំង

និងជួសជុលវត្ថអារាម គឺជាលបការមួយ

សានថ

កត្់សមាគល់ ដៅកបុងសារលិខិត្

“ដលាក

លត្ម ធ្ន់ ឹ ដប គជា ឺ អាជវី ករ សមផរលទពរ ូ ដហើញដលាកក៏ជាពុទនបរស័

ទមាបក់ ដដលដពរដពញដោយចិត្ស ថ បផ ុ រស ។ ដលាក មានគាំនិត្ផថួច ដផថើមក សាងសាំ ណង់សងគមកច ិ ចជា ដលចន ើ កដនវង

ដូចជា សាលាដរៀន, សង់លាំដៅឋាន ជូនលបជាពល រដឌលកីលក ដខត្ថលពះលត្ពាំង រាប់ពន់ខបង, ផថល់ដសវដថ្ោាំសុខភាព ដល់អបកលកដោយឥត្គត្ ិ ព្ថ្វ

ដោះ

លសាយការររ រាប់រយករណី ជូនបង បអូនដៅមូលោឌន,

និងការចូលរួម

ចាំដណកោ៉ងដលចើនកបុង ការលុ បបាំបាត្់ ភាពលកីលក ដៅដខត្ថលពះលត្ពាំង ដនះជា សកមយភាពពត្ ិ

ដហយ ើ ជាសកមយភាពដ៏

បានបាំផ្ដវញលពះវហារបុ រាណ ិ

ដៅវត្ថ

បានភាជប់នឹងរូបថ្ត្វត្ថផង ។ កាដសត្ លពះ

វហារថា ខាងដលើមានោឝរដចញចូល ៤ ិ

ោឝរធ្ាំ ១ ោឝរអម សង់ខាង ២ និងោឝរ ដលកាយ ១ ។ ោឝរធ្ាំលត្ូវបានោក់ដៅទិស

ខាងដកើត្ ដលើជញ្ញជាំងោឝរធ្ាំ ដគបានចារ សិលាចារកកត្់ លតាគុណសមផត្ថរិ បស់ ឹ

ដលាក លត្ម កលសី ដវឿង ឹ ដប នង ិ ភរោអប ិ

ដុង អាញ់ ។ លចកចូលោឝរ ខាងសាថាំ ដលើ ជញ្ញជាំងមានឆ្វក់ដ្យះ និងរូបថ្ត្ឪពុក បដងាើត្ដលាក លត្ឹម ដប គឺ

ដលាកតា

ដយឿង ដកឝើ និងមាថយ បដងាត្ ើ ដលាក លត្ម ឹ

ដប គឺដលាក ោយ លត្ឹម ធ្ី សុិ ញ និងរូ លបពននដដើមឪពុក ដលាក លត្ឹម ដប គឺ ដលាកោយ ថាច់ ធ្ី សុិ ញ ។ លចក

ចូលោឝរខាងដឆឝងោក់តាង ាំ ផ្ដធង ាំ សិលា ចារកកត្់ លតាគុណសមផត្ថិ ឹ

របស់ បុលតា

បុលត្ី ោាំង ៣ រូបរបស់ ដលាក លត្ឹ មដប ជាអកសរយួន គឺ លត្ឹម លត្ុង ងុឹង , លត្ឹម ដថ្ឝៀក គីវ និង លត្ឹម ខាយ ហាឝ ។ លចក ចូលោឝរខាងដលកាយ មានរូបថ្ត្ខាបត្ធ្ាំ

ោក់តាង ាំ រូបថ្ត្ ដលាក លត្ម ឹ ដប នង ិ

ភរោ និងបុលតាបុលត្ី របស់ ោត្់ដៅ ិ

ជញ្ញជាំងខាងដលៅលពះវហារ ។ ជញ្ញជាំង ិ លពះវហារខាងកប ិ ិ លត្ូវ ុ ង ោាំងោាំង ៤ ទស បានដគគូររូប គាំនូរពុទនលបវត្ថិ ដទៀត្ផង ។ ដឆវើយត្បនឹងការរះគន់ ិ

ដៅដលើ

ដលាកកសាងថ្យដី ឡើងវញ ិ ថា “តាមពិត្

កាដសត្អប់រ ាំដវៀត្ណាមថា

លពះសងឃ

ដលាក លត្ម ិ ឹ ដប បាន ចាំណាយថ្វកា

លពក ឹ ស នង ិ វត្ថលាវចនធសសរារាម នមសាារ

ការកសាងលពះវហារ វត្ថកាំពង់ដពធ្ិលពឹកស ិ

និងពុទនបរស័ ិ ទដខយរ

ផ្ដធល់ខួ ន វ

ដោរពចាំដពះរូបថ្ត្លគួសារ ដលាក លត្ម ឹ

ោ៉ងដលចន ើ

ដដើមផអ ី ដញជ ើ ញ

សនទក ឹ សននប់

ដលាក ដងឝៀង កាាំ ឡី

(Nguyen Cam Luy) មកដរសាំ ើ ណង់

ដៅវត្ថកាំពង់ដពធ្ិ

ដប ដនះ លពះដត្ជ លពះគុណ ថាច់ សុ ខ សានថ

បានអះអាងកបុងសារលិខិត្ថា

លពះវហារ បុរាណយកដៅោក់កដនវងថ្យី ិ

“ជាដរឿង មន ិ លត្ឹមលត្ូវដទ” ។

ដនះ ដោយរកានូវទលមង់ដដម ើ សាំ ណង់

Tan Su) អត្ត្ ី ដលខាធ្កា ិ រោឌនបកស

ដពធ្ិលពឹកស ។ ដូដចបះ ព័ត្មា ៌ នដដលលផ ី

ោ៉ងចាប់ពីឆ្ប ាំ ១៩៨១ ដល់ ១៩៩២

រួចដទប ិ ើ ដលាកដធ្ឝកា ើ រជួសជុល លពះវហារ លបវត្ថិសាង្ក្សថ

របស់ វត្ថបុរាណ

កាំពង់

ថា ដលាក លត្ម ឹ ដប បានកដមធចសាំ ណង់ ចាស់ រួចសង់សាំណង់ថ្យី

ដហយ ើ ដលើក

ត្ដមាង ើ ថា ជាវត្ថរបស់ លត្ឹម ដប ដនះដរឿង ដនះមន ិ ពិត្ ដទ “ ។ លពះសងឃ

លកហម

និងពុទប ន រស័ ិ ទដខយរវត្ថដី

នមសាារសាំ ពះ

ដលាក ដងឝៀង ត្ង ឹ សុឺ (Nguyen

កុមុ យន យ ិសថដវៀត្ណាម

លបចាាំឃុាំហាម

បានលបាប់ កាដសត្ដវៀត្ណាមកបុងលសុក ថា ដលាកធាវប់ បានបួស ដរៀនដៅវត្ថ កាំពង់ដពធ្ិលពឹកស

ដហើយក៏ធាវប់បាន

គង់ដៅ រយៈដពលខវដី ៅវត្ថលាវចនធសសរា រាមដដរ ។

រូបថ្ត្លគួសារ

ដលាក ដងឝៀង ត្ង ឹ សុឺ បានបនថ

វជជ ៉ ក៏មន ិ មានរបស់ោត្់ដទៀត្ ដមថច ិ ដឃញ ើ

ដលាក លត្ម ឹ ដប?

ដទៀត្ថា ដលាកនង ិ ពុទនបរស័ ិ ត្ដខយរ ខង ឹ

សមាជិកលគួសារសុ ទនសឹង

២០១៣ កាដសត្អប់រ ាំ (Bao Giao

ខវួនបានោក់តាង ាំ រូបថ្ត្ ដលាក លត្ឹម ដប

មានដលើកទឹកចិត្ថផង? ។ ដលាក និង ជាពុទន

សាសនិកលសឡាញ់ និងដោរពលពះពុទន សាសន

ការផថួចដផថម ើ

គាំនត្ ិ កសាង

កាលពីព្ថ្ងទី ២៩ ដខដមសា ឆ្ប ាំ

D u c )

ដវៀត្ណាមបានចុះផាយ

ព័ត្មា ៌ នោក់ទន ិ នង ឹ

វត្ថកាំពង់ដពធ្ិ

សមាោ៉ងខាវង ាំ ចាំដពះព័ត្មា ៌ នថា ពួក និង

លកុមលគួសារដៅចាំ

វហារ វត្ថ ោាំង ពរី ដនះ ៕ ិ

កណា ថ លលពះ


អតថន័យតួ អកសរវៅវលើ ផ្ទង្សិ ាំ លាចារកវតត ឹ សមបររង្សី ូ វរ តសមបូររងសី (សមបួរ) ជាវរ តរពះព ុទ ធសាសនាលងរវទខែ មរម ួយ ឋ ិរលៅកងុ ន លែរ តរពះររ ាំង បានកលក ើរលេើង កងុ ន ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ លបើគ ិរមកទល់ឆ្ន ាំ ២០១៣ លនះ វរ តម្ននអាយុោល ១៦៤០ ឆ្ន ាំលហ្ើយ ។ លបើ

លយងតាមឆ្ន ាំកសាងវរ តសមបួររងសីលនះ ន ិងតាមឯកសាររបវរសាស្តសត តិ យនួ ថា លសាចររក ូល លង វៀង របស់ យនួ បានច ូលមកោន់ោប់ ទ ឹក ីថ្រពនគរ លៅច ុង សរវរសរទ៍ ី ១៧ នាឆ្ន ាំ ១៦៩៨ លឃើញថា ជនជារ ិយួនបានច ូលមកវរទ ីខ ន ីកមជា ុ ព លរោម លរោយខែ មរលរោមកសាងវរ តសមបួររងសី ១៣១៦ ឆ្ន ាំ ។

ផ្ដធង ាំ សិលាចារក ថ យ ១.៧ ដម៉លត្ ទទង ឹ ដដលមានលបដវងបដណា ឹ ៤.៨ សាាំ ងទីដម៉ត្ កលមាស់ ០.៩ សាាំងទីដម៉លត្ នង ិ មានទមងនល់ បដហល ៥០០ គឡ ី ូលកាម ដៅវត្ថសមផររងស ី (សមផរ) ួ ួ លសុកកាំពង់សាភន ដខត្ថលពលត្ពាំង ។

មាងយពទ ួ ី រី ម

ដខត្ថលពះលត្

ដបាសអដងអល

ពាំង លបមាណ ៤០ គឡ ី ូ

សមផរូ លបដហលជាដៅកាត្់ពី សមផររងស ី ូ ាំ ដហយ បចច បផនប ពុ ទ ប ន រ ស័ ទ ដខយ រ ដៅជុ វ ញ ិ ើ ិ ុ

មានលបជារាង្ក្សដថ ខយរដលកាម រស់ដៅោ៉ង

សមផរួ ដដដល ។ ត្ួអកសរដខយរបរុរាណ

សមផរពនវ គឺ ឺ ។ ដូដចបះ សិលាចារកដនះ ឹ ូ

ដម៉លត្ កាំពង់សាភន គឺជាលសុកមួយ ដដល កុះករ

មានវត្ថដខយរោាំងអស់ ២២ វត្ថ

កបុងចាំដណាម ១៤១ វត្ថព្នដខត្ថលពះលត្

ពាំង ។ វត្ថោង ាំ ដនះមានដូចជា វត្ថ ័ ដៅ វត្ថតាដធ្ៀវ កសាង មហាដពធ្វិ ន

ឆ្ប ាំ គ. ស. ១៣៦៧ វត្ថបទុមសាគរ ដៅ វត្ថកាំពង់សាភន កសាងឆ្ប ាំ គ. ស .១៨១៨ វត្ថរត្នទបា ី រាមដកាះដកវ ដៅ

អូរមច ិ កសាងឆ្ប ាំ គ. ស. ១៦៥៧ វត្ថ បទុមលកពុរាំ ័ត្បដកសរបុបាពចមាមាស ដៅ

វត្ថ សាំ ណឹងធ្ាំ កសាងឆ្ប ាំ គ. ស. ១៣៦៤ ជាដដម ើ ។

វត្ថដនះ

ក៏ដៅដត្ដៅថា

វត្ថ

នង ា ដនះ ិ ដសចកថជា ី ភាសាសាំ ង្ក្សឹ ត្

លត្ូវ

បាន ដលាក ហសក សុីដដស បកដលបដៅ ជាភាសាបារា ាំង ដហើយដលាក សាង្ក្សាថ ចាររ អាាំង ជូ លាន បានសរដសរមកជា

អកសរដខយរសម័យថ្យី ថា “វភាគីន្តន្ទទសយ ិ ែ ត សហស្សនិសសត ចលជជហ្ម មវ ត ិ ”

ទិចុ ច

ដលបសលមួលដសចកឋីមកជាភាសា

អស់

ដថ្រកាពុទនបរស័ ិ ទោាំង

ដដលដៅកបុងភូមលិ សុកមួយដនះ

ដទើបវត្ថដនះ

ដ្យះថា

សមផររងស ី គឺ ូ

ជា ដួងលពលឹងរបស់ វត្ថសមផររងស ី នង ិ ូ

ភសថុតាងមួយ បញ្ញជក់ឲ្រដឃញ ើ ថា ដខយរ

ដលកាមជាមាចស់លសុក អាណាចលកនគរភបាំ ឬ ដដនដក ី មភុជាដលកាម សពឝព្ថ្ង ។ វត្ថសមផររងស ី ូ

មានព្ផធដីទាំហាំលប

មាណជាង ១១.១៧០ ដម៉លត្លកឡា វត្ថ ដនះលត្ូវបានជួសជុលដឡង ិ ើ វញអស់

ដខយរដលបថា “ដោយ មានពនវប ឺ ត្់ដបនដចញ

ដលើកមកដហើយ

បដបាសអដងអល” ។

ដោយលពះដៅអធ្ិការវត្ថលពះនម

ពមា ាំ មួយពន់ ព្នដសថចនគ មក ី ត្់ោង ដលាកសាង្ក្សាថចាររ អាាំង ជូ លាន

។ ការរុះដរដល ើ ើ កទី ៤

លត្ូវបានកសាងលពះវហារជាថ្យ ិ ី

ដឹកនាំ ថាច់

យ៉ួង នង ិ បានបញចុ ះខ័ណឍសីមាដៅឆ្ប ាំ

ដោយដឡក វត្ថសមផររងស ី ដៅ វត្ថ ូ

បានបញ្ញជក់ថា ដនះជាសិលាចារកមួ ឹ យ

៣៧៣ សទិត្ដៅភូមតា ិ ដៅ (Trà Kháo)

៨ ដបើដោងដៅតាមការវភាគត្ួ អកសរ គឺ ិ

ដនះ និងតាមឯកសារលបវត្ថិសាង្ក្សថយួន

ដហលដខត្ថតាដកវសពឝព្ថ្ងដនះ ។ សិលា

ចូលមកកាន់កាប់ទក ឹ ដីព្លពនគរ ដៅចុង

ណឍថា K.419 ។

ថា

សមផរួ បានសាទបនដឡើងកបុង គ. ស.

ឃុាំលកសាាំង (Hòa Ân) លសុកកាំពង់សាភន (Câu Kè) ដខត្ថលពះលត្ពាំង សាទបន ដឡើងកបុង ព. ស. ៩១៧ គ. ស. ៣៧៣ ដបើគិត្មកទល់នឹងឆ្ប ាំ ២០១៣ វត្ថដនះ

មានអាយុកាល ១៦៤០ ឆ្បដាំ ហើយ ។ ដបើដោងតាមបញជ ី

កមភុជាដលកាមដឃញ ើ ថា

នង ិ សទិត្វិ ត្ថដខយរដៅ វត្ថសមផររងស ី គឺ ូ

ជាវត្ថមយ ួ ដដលបានកសាងដឡើងមុនដគ

បងអស់ កបុងចាំដណាមវត្ថដខយរ ដដលបាន

ដដលចារ ដឡង ើ ដៅសត្វត្សរ ៍ ទី ៧ ឬ ទី មុនសម័យអងគរដៅដទៀត្ ចារកដនះ ឹ

ដនះ

លបហាក់លប

មានចុះដលខបញជ ី សារដពើភ័

ដោងតាមខវឹមសារ

សិលាចារក ឹ

ដសថចនគោាំងមួយពន់ដដលដខយរ

ដយើងធាវប់ដោរពបូជាតាាំងពីបុរាណមក ដនះ

១៩៩៨ កនវងដៅដនះ ។

ដោងតាមឆ្បក ាំ សាងវត្ថសមផររងស ី ួ

ថា ដសឋចលត្កូល ដងឝៀង របស់ យួនបាន សត្វត្សរ ៍ទី ១៧ នឆ្ប ាំ ១៦៩៨ ដឃើញ ជនជាត្ិយួន

ដដនដីកមភុជាដលកាម ដលកាម ឆ្ប ាំ ៕

បានចូលមកវត្ទី ដលកាយដខយរ

កសាងវត្ថសមផររងស ី ១៣១៦ ួ

លពះវហារវត្ថ សមផររងស ិ ឹ នាំសាងសង់ជាថ្យី ដោយ ី ( សមផរួ ) ដដលបានដក ួ

លពះដត្ជលពះគុណ ថាច់ យួង នង ិ បានបញចុ ះខណឍសីមាកាលពឆ្ ី ប ាំ ១៩៩៨ ។

បដញច ញពនវឺោ៉ងចញ្ញ ិ ច ចមកប

កសាងដៅដដនដីកមភុជាដលកាម ។ បចចុបផនប

វត្ថសមផរងស ី នរកានូវ ួ មា

ផ្ដធង ាំ សិលាចារកមួ ឹ យ បដណា ថ យ ១.៧

ដដលមានលបដវង

ដម៉លត្ ទទង ឹ ៤.៨

សាាំងទដី ម៉ត្ កលមាស់ ០.៩ សាាំងទដី ម៉លត្ នង ិ មានទមងនល់ បដហល

៥០០

គឡ ី ូ

លកាម ។ ផ្ដធង ាំ សិលាចារកដនះ មានចារ ឹ អកសរដខយរ បុរាណ មួយបនធប់ ដដលដលៅ ពីអបកបុរាណវទាម ន ិ ិ អាចអានបាន

ដឡើយ ។ ដត្ដសចកថីព្នអកសរដៅកបុងផ្ដធាំ សិលាចារក ឹ ដនះ លត្ូវបានអបកលសាវលជាវ បារា ាំងដសសសាគល់យូរមកដហយ ើ ដោយ

ដគបានយកដៅចុះផាយដៅ កបុង លពឹត្ថិ បលត្សាលាបារា ាំងចុងបូព៌

(Bulletin

de l’ecole Francaise l’Extrieme Orient XIX) កាលពឆ្ ី ប ាំ ១៩១៩ ។ កាលជាំនន់ដនះ

វត្ថដនះដ្យះថា

លពះវហារចាស់ របស់វត្ថសមផររងស ហារថ្យ ិ ិ ី។ ី ( សមផរួ ) ដដលបានដគរុះដរដចញកាលព ើ ីឆ្ប ាំ ១៩៩៧ ដដើមផកសាងលពះវ ី ួ

ល ើមបីបានរជាបព័រ ៌ម្ននជុវាំ ញសា ិ ថ នភាពសង គមខែ មរលរោមលៅកមជា ុ ព លរោម ន ិងលៅលរៅរបលទស លលាកអ្ នកអាចច ូលទសសនាតាមរយៈលគហ្ទាំពរ័

www.preynokornews.info ឬ www.vokk.net

The prey nokor news vol 4 no 42  
Advertisement