Page 1

ឆ្នាទំ ី ០២ ទលែ ២០/ រថ្មៃ ១.០០០ ទរៀល

The Prey Nokor News ០៥ ព. ស. ២៥៥៤ ថ្ងៃ ១ ។ ២ ឆ្នាខា ំ ល ទោស័ក ត្រូវនង ឹ ថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស. ២០១១

ក្េញផាយរបចា ំ្ប្តរហ៍រាល់ថ្ងៃអាទិតយ

WWW.PREYNOKORNEWS.BLOGSPOT.COM

ក្វៀតណាមហាមរគួសារ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន េូលក្ៅ្ួរ្ុខទុកប ខ រីក្ៅកនងពនធ នាគារ ុ

ដោយ កញ្ញដ សឺង មាលា

ខួប ៣ ឆ្នន ំថ្នោរផាយរប្់

រគួសារ ដលាក ដៅ ដេន ររូវ

សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ

បានអាជ្ញញធរដវៀរណាមហាមចូលដៅសួរ សុ ខទុកខបថីរបស់ខួ នដៅកប ល ុ ងគុកយួន

ឋរ ិ

កបុងរសុកសាវយទង ដខរថមារ់រជូក ដដន

ចាប់តាង ំ ពីដធវើផសពវតាមរបព័នន

ដក ី មពុជ្ញដរោម ដរោយពី ដលាក ដៅ ដេន

អ្ិនដធើណិរ ោលពីថ្ងងទី ០១ ដខមករា

ររូវបានរកុមនគរបាលដវៀរណាម

ចាប់ខួ នោលព ល ថ្ី ងងទី

១៧

ដខធបូ

ឆ្នប ំ ២០០៨ មកដល់ថ្ងងទី ០១ ដខមករា

ឆ្នប ំ

ឆ្នប ំ ២០១១ ដនះ សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ

២០១០ កនលងដៅដនះ ដចាទពប ួ ី ទអ្វម ី យ

មានអាយុោល ៣ ឆ្នប ំ ដេើយ ដរចំដោះ

ដដលបកសកមមុយនស ិ ដថ វៀរណាមចារ់ទុក

ោរដបាះពុមពជ្ញោដសររបចាំសបាថេ៍ដៅ

ថាជ្ញោរ «បំផ្លលញរទពយសមផរថិ (រដឌ) នង ិ

រពះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញវញ ដទើបដរបាន ិ

បងកអ្សនថស ិ ុ ខទសា ី ធារណៈ » ( Hủy

មួយឆ្នបដំ ទ ។ ោរផសពវផាយរបស់

hoại tài sản và Gây rối trật tự công

ព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ ដនះ កបុងដគាលបំណង ដចករ ំដលកនូវដំណឹងដផសងៗទាក់ទងនឹង មករា ឆ្នប ំ ២០១០ កនលងដៅដនះ ។

công ) ។ របភពពរ៌មានពសា ី ច់ញារិ

ជីវភាពរបស់ពលរដឌដខមរ ដដលកំពុងរបស់

របស់ដលាក ដៅ ដេន ដៅរសុកសាវយ

ដៅឯដដនដីកមពុជ្ញដរោម

ទង (Tri Tôn ) ដខរថមារ់រជូក (An

ដខមរដៅរបដទសកមពុជ្ញ

នាង ផួន (Neang Phươn) មន ិ ររូវបាន

ថា «ដខមរដរោមជ្ញនរណា ?» ។

សាវយទង (Tri Tôn ) ដខរថមារ់រជូក ឲ្យ យ ើ ។

វរថអ្ងគតាមមុញ ិ ខណឍដដកក រាជធានភ ី ដបំ ពញថ្ងងទី ២៣ ដខធបូ ឆ្នប ំ ២០០៩៖

ញារិរបស់ ដលាក ដៅ ដេន បានអាជ្ញញធរដវៀរណាម រសុកសាវយទង ដខរថមារ់រជូក រ ំដលាភសិទនិដលើខួ នគារ់ ល ដោយ ខាងដលើដដលសុំ មន បាន ិ របាប់ដមមះ ោរដធវទ ខ ុកដមបញនង ល ក ីដករដូនតារបស់ខួ នោលដៅដដនដ ី មពុជ្ញដរោម ។ ើ ុកប ិ ោររបយកដ ឹ និយាយយា៉ងដនះ « គារ់ [នាង ផួន] ដរោយពរី រូវបានរុលាោររបជ្ញជនយួនថ្នបកសកុមុ យន ម ស ិ ដថ វៀរណាមដចញ មន បានចូ ល ដៅគុ ក ដម ល បថ គា រ់ ដ ទ ។ ិ ើ ី ដីោចាប់ខួ ន ល ដលាកបានដភៀសខលួនដៅរបដទសកមពុជ្ញដដម ើ ផរស់ ី ដៅ ដរមន ិ ររូវបានអាជ្ញញ ដគ [អាជ្ញញធរយួន] មន ឲ្យដ ឹងកដនលងឃុំ ធរដខមរដធវអ្រថសញ្ញដណបណតសញ្ញជរដខមរឲ្យដ យ ដបដទាះបរដឌធមមនុញ្ដថ្នរបដទសកមពជ្ញ ិ ើ ិ ើ ើ ី ុ ឃាំង [ដលាក ដៅ ដេន] ដ ើយ » ។ បានអ្ះអាងថា ដខមរដៅដរៅរបដទស ឬ ដខមរដរោម ដពលមនដជង ើ ចូលដល់ទក ឹ ដីដខមរ ដបើដយាងតាមលិខិររបោស អាចបានទទួលសញ្ញជរដិ ខមរដោយសវ័យរបវរថយា ំ ុរ ដលាកក៏ ិ ៉ ងណាក៏ដោយ ។ ទប ី ផ សដរមចចរ ិ ថដភៀសខលួនដៅសុំ សិទរនិ ជកដោនដៅរបដទសថ្ងកបុងអ្ងគោរ UNHCR ។

សារលិខិត

កំណាពយ

លែ ំ ី ម របស់ ិ រ ិ អបអរសាទរឆ្នាង

ពស ិ ពុលវលៃខិ ែែរ

ទោក ទោម គម ឹ ងុង

>៣

ដដើមផផ ី ាយជូនដលាកអ្បកនូវ

បាន

នង ៌ នដដលដលាកអ្បកររូវ ិ ជ្ញព័រមា

ចាប់តាង ំ ពីថ្ងងទី ០១ ដខមករា ោរសថីអ្ំពីជីវភាពជនជ្ញរិដដើមដខមរ ដដល

ដលាក ដៅ ដេន បកាញឯកសារដផសងៗទាក់ទងនង ល គារ់ដដលររូវ ឹ ដរឿងផ្លធល់ខួ នរបស់

តក្ៅទំព័រទី ២

ើយ

ដធវើោរមន ិ គិរពីកថ្រម

បកាញឲ្យមរជ្ញ ៌ នដដលអាចដជឿទុកចរ ិ រិនង ិ អ្នថរជ្ញរបា ិ នរជ្ញប ដំណឹង នង ិ ព័រមា ិ ថ

(An Lợi) ឃុំជីឡាង ំ (Chi Lăng) រសុក

គុកដ

និងដរៅរបដទស ជ្ញអ្បកសម័រគចិរថ

បានរជ្ញបជ្ញព័រមា ៌ ន ជ្ញពិដសស គឺចង់ ដ

ើយ

ចូលដៅសួ រសុ ខទុកខបថីរបស់ខួ ន ល ដៅកបុង

ភាគខាង រកុមបុគគលិកថ្ន សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ

ដៅជុំវញព ភ មជ្ញរិ ោយចរ ិ ើ ផឲ្យជនរួ ិ ពដលាក ដដម ី ិ ថ មន ិ ខាលចោរដនឿយេរ់ សុ ទនដរ

ថា របពននរបស់ដលាក ដៅ ដេន ដមមះ ដៅភូមអា ិ ងដ

រយៈដពល ៣ ឆ្នប ំ កនលងមក

រផងថ្នរបដទសដវៀរណាម សពវថ្ងង នង របស់ដយង ំ ិ ើ ខញុំ បានរបង ឹ ដរបងអ្ស់ពក ី មាលង ូ

Giang) បានរបាប់សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ

អាជ្ញញធរដវៀរណាម

សារ

របវតរិសាស្ត្រ >៥

ឆ្នប ំ ២០០៨ ដល់ថ្ងងទី ០១ ដខមករា ឆ្នប ំ កំពុងរស់ដៅដដនដីកមពុជ្ញដរោម សពវថ្ងង

២០១០ សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ ដចញ កបុងដនាះរួមមាន ោរដរសដអ្ ើ ើងពូជសាសន៍ ផាយរបចាំសបាថេ៍

តាមរបព័ននអ្ិនដធើ ោររ ំដលាភសិទម និ នុសស និងោរបំបិទសិទនិ

ណិរ បានចំនន ួ ១០២ ដលខ នង ិ ចាប់ពី ដសរភាពកប ី ិ រករិ ពះពុទនសាសនា ុ ងោររបរប

ថ្ងងទី ០១ ដខមករា ឆ្នប ំ ២០១០ ដល់ថ្ងងទី របស់ជនជ្ញរិដដើមដខមរដរោម ពីសំណាក់ ០១ ដខមករាឆ្នប ំ ២០១១ បានដបាះពុមពជ្ញ អាជ្ញញធរបកសកុមុ យន ម ិសថដវៀរណាម សពវ ោដសររបចាំសបាថេ៍ដៅរបដទសកមពុជ្ញ បានចំនន ួ ១៩ ដលខ ដរោយពី

ថ្ងង ។ ដរៅពីដនះ សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ ក៏

សារ បានដណនាំឲ្យមរ ិ ថអ្បកអានបានរជ្ញបអ្ំពី

ព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ បានទទួលអាជ្ញញ ប័ណត ភូមសា ិ ស្តសថ ពីរកសួ ងព័រមា ៌ នដខមរោលពីថ្ងងទី ១១ ដខ

ក្វៀតណាម

០៧ មករា ជាថ្ងៃទវៀរណាមឈ្លៃន អាទមរកិ រវ៉ាករណីនគរបាលទវៀរ ពាន ? >៦ ណាមវ៉យអាកការទូរ... >៧

ថ្នដដនដក ី មពុជ្ញដរោម

តក្ៅទំព័រទី ២

ភូមិសាស្ត្រកមពជាក្រោម ុ

អំពី ទត្ី កុងថ្ត្ពនគរ ឬ ទីត្កុងហូជីមុិញ

>៨


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទត្ ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ិ យ ០៥ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ឹ គងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

ព័ត៌មានជាតិ

ក្វៀតណាមហាមរគួសារ ក្ោក ក្ៅ ក្ហន..... ចាប់ខួ ន ល ២ ចាប់ដផសងគាបដដលបានដចញ Lăng)

រសុកសាវរទង

ដខរថមារ់រជូក ចំនន ួ រប មាណ ៦០០ នាក់ ដធវបា ើ រុកមម

ដោយនគរបាលដសុើ បអ្ដងករ រសុកសាវយ ដដនដក ិ ី មពុជ្ញដរោម ោលពថ្ី ងងទី ១៨ ដខធបូ រវ៉៉ យកដធ ី លីកសិកមមមកវញ

ោលពឆ្ន ី បំ

ទង ( Cảnh Sát Điều Tra) ថ្នរោឌភិ ឆ្នប ំ ២០១០ បនាធប់ពីដលាកររូវបានអ្គគ ២០០៧ រេូរដល់ឆ្នប ំ ២០០៨ ដៅដដន បាលបកសកុមុ យន ម ិសថដវៀរណាម គឺ មួយ សបងោរសេរបជ្ញជ្ញរិ ទទួលបនធុកជន ដីកមពុជ្ញដរោម ចាប់ដចញថ្ងងទី ១៧ ដខធបូ ឆ្នប ំ ២០១០

ដភៀសខលួន (HNHCR) របចាំទីរកុងបឹង

ោលពីថ្ងងទី ០៨ ដខដមសា ឆ្នប ំ

សដរមចឃុំខួ ន ល ដលាក ដៅ ដេន (Châu កក់ របដទសថ្ង ដធវោ ើ របដដិ សធ ឋានៈជ្ញ ២០០៨ ដវលាដមា៉ង ៣ ភលឺ ក៏មានករណី

Hên) ពីថ្ងងទី ១៧ ដខធបូ ដល់ ថ្ងងទី ២០ ជនដភៀសខលួន ។ ោរសដរមចចិរថដធវើមារិ ដបាករគាប់ដបកដផសងចូលផធះដលាក បងកឲ្យ ដខធបូ និងលិខិរទី ២ សដរមចបដនទមោរ ភូមន ិ ិវរថរបស់ ដលាក ដៅ ដេន ដនះ ររូវ របពននរបស់គារ់រងរបួស

ដេើយដលាក

ឃុំខួ នរយៈដពល ល ៨៧ ថ្ងង បដនទមដទៀរ ពី បានរបពននរបស់ដលាកដមមះ នាង ផួន ដៅ ដេន និងរបពននគារ់ ក៏បានររ់ដៅ

បទ «បំផលិចបំផ្លលញ ឬ មានដចរនាបំផ្លលញ អ្ះអាងថា មស្តនថីអ្ងគោរ UNHCR បាន របដទសថ្ង ដដើមផស ី ុំ សិទរនិ ជកដោនពឧ ី រឋម រទពយសមផរិ(រដឌ) នង របាប់ពក ួ គារ់ថា ិ បងកអ្សនថស ិ ុ ខទសា ី ធារណៈ» ដោយដយាងតាមមារតា ១៤៣ ដំដណើរររ

រគួសារគារ់អាចដធវើ សបងោរអ្ងគោរសេរបជ្ញជ្ញរទ ិ ទួល

ប់ដៅោន់មារុភូមរិ បស់ខួ ន ល

និង មារតា ២៤៥ ថ្នចាប់រពេមទណឍ វញដោយសុ វរទិភាពគឺអាជ្ញញធរដវៀរណាម ិ សាធារណរដឌសងគមនិយមដវៀរណាម ។ សូ មបញ្ញជក់ថា

ដលាក ដៅ ដេន ដនះ ដធវដើ

ោរចាប់ខួ ន ល

មន ល ិ ដធវើោរចាប់ខូ នដ ដលាក

ើយ ។

ដៅ

ង ើ ដរោយពី ១៩៥៤ ដៅភូមអា ិ ងដ

ដេន

បនធុកជនដភៀសខលួន ក៏បុដ៉ នថររូវឧរឋមសបង ោរអ្ងគោរសេរបជ្ញជ្ញរទ ិ ទួលបនធុក

ជនដភៀស ខលួន របចាំរកុងបាងកក បាន

ដកើរឆ្នប ំ បដិដសធន៍ដោយអ្ះអាងថា ពួកគារ់អាច

យ ឃុំចូវឡាំង ររ ើ

ប់ដៅរបដទសដវៀរណាមវញដោយ ិ

ដលាក និងរបពននដលាកដមមះ នាង ផួន រសុកសាវយទង ដខរថមារ់រជូក ដដលររូវ អាជ្ញញធរដវៀរណាមនឹងមន ិ បានដធវើមារុភូមន ិ ិវរថពីទីរកុងបឹងកក់ ដទសថ្ង អាងដ

រប បានអាជ្ញញធរដវៀរណាមចាប់ឃុំខួ នដនះ ល

ពួកគារ់ដនាះដទ ៕

ចាប់ឃុំខួ ន ល ដលាក ដៅ ដេន ដៅទីរកុងបង ឹ កក់ របដទសថ្ង

ដៅោន់រសុកកំដណើរដៅភូមិ នង ិ បានដភៀសខលួនដៅរបដទសថ្ងដនាះ

ោលពថ្ី ងងទី ២៥ ដខកកកោ ឆ្នប ំ ២០១០ ។ រូបងរ ថាច់ របជ្ញ ី ដគឿន / PN

យ ឹ នាំរបជ្ញពលរដឌ ើ (An Lợi) ឃុំចូវឡាំង (Châu ដរោះដលាកធាលប់បានដក

ខួប ៣ ឆ្នន ំ ថ្នោរផាយ.... ដោយមានោរដធវអ្ ើ តាទធិបាយនូវចំណុច

ដខរថនម ួ ៗជ្ញដដម ើ ។ ី យ

សារព័រមា ៌ ន

ចាប់បដិសននិជ្ញរូបរាងដ

ថ្រពនគរ

ដរោមបានសម័រគចរ ួ ផងដដរ ។ ដល់ ផាយជ្ញធមមតា ។ ម៉៉ងដទៀរ ោរផាយ នង លង ំ ជ្ញងដនះដទៀរដនាះ ិ ថជយ ិ កថរី ករាយខា ី

អ្បកទទួលខុសររូវដផបកចាប់

ដរជរពះគុណ សឺង យុង ឹ ររនា ដៅវរថដខ ដធវជ្ញ ើ ចាងហាវង ។ មររងស ី ទីរកុងសាេូដស រដឌោលីេវដនៀ

និងរពះដរជរពះគុណ ថាច់ របជ្ញ ដគឿន ឧបសគគខលះ ី

ពដិ សសបានទទួលពុទនពរ ៤ របោរ គឺ

ោរផាយថ្ន សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ មាន ដៅរបដទសកមពុជ្ញ ។ ដនះដេយ ើ គជ្ញ ឺ ោន អាយុ វណតៈ សុ ខៈ ពលៈ កុំបដី ឃលៀងឃាលរ ដដលបានបំដរ ើ រកវន់ដធ ៏ ំមយ ួ សរមាប់ដលើកទឹកចិរថ ដល់ ដ

ដទាះបីមាន ដលាកអ្បកនិងសងគមជ្ញរិដខមរ ជ្ញពិដសស រកុមោរករដយើងខញុំ ដដើមផបនថ ី ផសពវផាយរ

ដោយមានោរគំរាមកំដេង គឺជ្ញរិដខមរដរោម

ើយដហាង ៕

សេរដឌអាដមរក ិ ថ្ងងទី ០១

ដដលកំពុងដរឋរ ិ ដៅ ដៅមុខដទៀរ ។ ដយើងខញុំដបថជ្ញញចិរថថា នឹង

ដខមករា ព.ស.២៥៥៤ គ.ស.២០១១

ដៅដលើរកុមោរកររបស់ដយង ើ កថី ថ្នរបដទសសាធារណរដឌសងគមនយ ិ មដវៀរ ោរផាយកបុងឆ្នប ំ ២០១១ ដនះឲ្យោន់ដរ

សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ

ដៅទរី កុងភបដំ ពញ របដទសកមពុជ្ញ ជ្ញនព ិ នន ដផបកសនថស ិ ុ ខ ពស ី ំ ណាក់រោឌភបា ិ លដវៀរ ដរោមនម ឹ អាណានគ ិ ម នាយក រពមទាំងមានបុគគលិកមួយចំនន ួ ណាម

ដសចកថី

ក៏ដូចជ្ញោរជួយ ចដរមន ើ រគប់រគប់ទិនទិវ៉រាររីកុំបីខាន ជ្ញ

យ ។ ទុកជ្ញយា៉ងដនះកថី ដយើងខញុំរកុម គាំរទអានតាមោដសរដដលបានដបាះពុមព ើ

រយៈដពល ៣ ឆ្នប ំ ថ្នោរផាយ ដមាទនភាពខាលង ំ ណាស់

សេរដឌអាដមរក ិ ជ្ញចាងហាវងោរផាយ របស់ដយើងកនលងមកដនះ

មានអ្បកនិយមចូលចិរថអាន ទិសទីបានជួបដរដសចកថីសុខ

កបុងោរសុំ េុសឆគងដផសងៗ ដោយអ្ដចរនាមន ិ ខាន ដរចើនដៅដលើដគេទំពរ័

០១ ដខមករា ឆ្នប ំ ២០០៨ ដោយមានរពះ ចាប់ដបាះពុមពោដសរដៅរបដទសកមពុជ្ញ

ដទៀរដៅរបដទសកមពុជ្ញ

ឆ្នបង ំ មី ២០១១ ដនះ ដយង ើ ខញុំ

ថ្ងងទី ០១ ដខមករា ឆ្នប ំ ២០១០ សារព័រ៌ របស់ សារព័រមា ៌ ន ថ្រពនគរ ក៏គង់មន ៌ ន សូ មរបសិទព និ រដល់ មរ ឹ ថា សារព័រមា ិ ផុរ ដពលដដលដយង ើ បានដង ិ ថអ្បកអាន ដៅរគប់

បាន មាន ថ្រពនគរ មាន ដលាក លី ឈូ ន ជ្ញ ពីមានោរខវះខារដផបកបដចចកដទស និងកំ ថ្រពនគរ

ើងោលពីថ្ងងទី

គឺ

បកសកុមុ យន ម ស ំ ោយចរ ិ ថ របង ឹ ដរបងអ្ស់ពីកមាលង ិ ថដដើមផបនថ ី

និងដៅកមពុជ្ញ ដរដយើងដៅដរខំរបឹងពុះោរ ដដើមផបនថ ី ោរ ណាម សពវថ្ងង ។ អ្វីដដលជ្ញដមាទនភាព របដសើរជ្ញងមុនដងមដទៀរ ។

ោដសរ ថ្រពនគរ ោក់លក់ដៅតាមរូប និង ដចកឥរគរ ិ ថ្ងលដល់អ្បកអានដៅភបដំ ពញោលពឆ្ន ី ប ំ ២០១០ ។ សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ ៖ អភបា ឹ រតនា ចាងហ្វាង លី ឈូន នព ិ ល ្ឺង យុង ិ នននាយក ថាេ់ របីជា ក្គឿន លិែិត្អនុញ្ញាត្ច្បាប់កលែ៖ ០០៩ ម.ព.ត្ប.ក ច្បុះគងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នន ំ ២០១០

ការយាល័ យនិពនធ ស្ហរដ្ឋអាកមរកៈP.O Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស្័ពទ: (408) 550 5060 ិ ិ

ត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជាៈ ផទះកលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមត្ិ ោ 3 ស្ង្កាត្់ស្ឹ ង ទ មានជ័យ ែណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភកនំ ពញ, ទូរស្័ពទ: (855) 017369-683 កគហទំពរ័ : http://www.preynokornews.blogspot.com

អុីខម៉ល: preynokornews@gmail.com

កបាះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ ស្ង្កាត្់បឹងត្ស្ឡាង ែណ្ឌទួលកោក រាជធានីភកនំ ពញ

រកុមោរផាយថ្ន


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទត្ ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ិ យ ០៥ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ឹ គងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

សារលិខិត

សារលិខិតអបអរសាទរឆ្នន ំងែី រប្់ ក្ោក ក្ោ គឹម ងុង អធិបតី ្ហព័នធខ្ខែរកមពុជាក្រោម សូ មថាវយបងគំរពះដងរានុដរទរៈ ជ្ញទី

យល់ថា របព័ននមា៉សុី នគាបសងករ់ ដូចជ្ញ

សូ មជរមាបសួ របងបអូនរួមជ្ញរិទាង ំ

និង P 39 មន ិ អាចបំបាក់សាមររីរស៊ូ

សោករៈដ៏ខពងខ ់ ពស់ !

រកសួ ងប៉ូលិស P 44 (ឬ A 44), P 38,

អ្ស់ ជ្ញទីរសឡាញ់ រាប់អានយា៉ងរជ្ញល

របស់ពូជសាសន៍មយ ួ

ដរៅ !

កបុងឱោសចូលឆ្នបង ំ មី

ធម៌ជ្ញយូរលង់បានដ

ឆ្នបសា ំ កល

តាងនាមផ្លធល់ខួ នផង ល ជ័យ

(KKF)

ដគារព

និង

ទាំងដៅ

ឲ្យមានសុ ខភាពលអ

សងស័យថា ដរើោររស៊ូទាមទារសិទនិស័យ វ សំ ដរច

“មាន”

ដដលទាក់ទិននឹងវ៉សនាកមពុជ្ញ នូវដសចកថស ី ងឃមរបស់ ឹ

ដករសង់កំណាពយ

ដដលកមមុយនិសថយួន ចាប់ដផថើមោន់ោប់

នាឆ្នបប ំ នថបនាធប់ដរោយពីដនាះមក

កមពុជ្ញដរោម ។ តាំងពីឆ្នប ំ ១៩៧៥ របប ដខមរដរោមយា៉ងដរចើន

សុ ភាសិរដយៀកណាមមួយឃាល

ររូវររ់ដចាលរសុក លាញដដលបានដចងថា ៖

“រសឡាញ់ ដករដោះពដ ី ូនតា

ដ៏លផ ី កថីសងឃមងម ឹ ីសំរាប់ដខមរដរោម ពីដរោះ ៖

១/ ជនជ្ញរិដខមរដរោម ដដលមាន

ោលមា៉ក(Karl Marx) នង ិ េូ ជី មិ ញ មករបដទសកមពុជ្ញ ប៉ុដនថគាបដៅដរមន ិ បាន

“គួរអ្ស់សំដណើច កណូ ថ បទារ់រដទះ សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោមនាំមុខបានលូ រ

អ្ធននិយម ដដលរបអ្ូ ឹ សយកដីធលី សឹង ររូវយួនចាប់ពីរបដទសដខមរ

(Nực cười châu chấu đá xe. របឈមមុខនឹងោររស៊ូយូរអ្ដងវង

បានចាប់ដផថើមអ្នុវរថនដយាបាយ សុ ខ ដូចករណី ភក ិ ុ ខ ទឹម សាខន ដដល សាមនដរកណូ ថ បដួលដបរជ្ញរដទះដផអៀង” យកដៅោក់

ដរទាំងអ្ស់ពីរបជ្ញពលរដឌ មកដធវើជ្ញកមម គុកដៅរបដទសយួន ។ ជ្ញលទន

លាស់ មានបទពិដសាធន៍រគប់រគាន់ ដដើមផ ី

ផល ដខមរដរោមដដល ៩០% របកបរបរ សាមរររី គប់រប ូ ភាព

កបុងដគាលបំណងកំ

២/

ឧទាេរណ៍បកាញយា៉ងចាស់នូវ

កសិកមម ររូវធាលក់កុ ងភាពរកកសរ់ ប រេូរ ចារ់ពូជសាសន៍ដខមរដរោមរបស់យួន មន ជ័យជំនះរបស់សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម ិ មានខលះស៊ូលក់មមខលួនឯងដដើមផ ី បានសដរមចដទ ។

ដូរយកដសផៀងអាហារចិញ្ចឹមរកពះ ។ ចំ

សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

ពីឆ្នបដំ ៅ

ដដល ដរោម

ដោះរពះសងឃវញ រោឌភបា ម មានមូលោឌនដៅបណា ថ របដទសដសរ ី ជ្ញ ជ្ញដរោម ិ ិ លបកសកុមុ យ ដលើកដំបូងកបុងរបវរថសា ិ រសដខមរកមពុជ្ញ

និងដធវើទារុណកមមយា៉ងថ្រពថ្ផស ។ រឯរបជ្ញ ដរោម ី

រំដណលសាវតារពីយូរយា ឥ ូវដល់ដវនដខមររគប់គាប

បនថទាមទារគង់ដរបាន ។ ” ជ្ញទីបញ្ច ប់ ខញុំរពះករុណា ខញុំបាទ

ជ្ញ សូ មដងលងអ្ំណរគុណ

Tưởng rằng châu chấu ngã, ai ngờ និរនថរ ៍ តាមររមូវោររគប់ោលៈដទសៈ។

ដទាះជ្ញយា៉ងដនះោរប៉ុនប៉ងបស្តកកប xe nghiêng)

របស់សកមមជនមាបក់

ដូចរដៅ ៖

ដលាក ដតា គឹម ងុង អ្ធិបរស ី េព័នដន ខមរកមពុជ្ញដរោម ។ រូបងរ www.khmerland.net

ឆ្នប ំ ២០១០ កនលង ជ្ញខួបទី ៣៥

នស ិ ថយួនបានចាប់ផសក ឹ យកដៅោក់គុក

រ ី ឯយូរ ឬ ឆ្នប់ អារស័ យដលើ

ជ្ញរិទាង ំ អ្ស់គាប ។ ររង់ចំណុចដនះ សូ ម

ដខមរកមពុជ្ញដរោមដៅអ្នាគរ ។

ដល់

ចដមលយ ើ

រពះដរជរពះគុណរគប់អ្ងគ និងបងបអូនរួម

ដរោម កបុងរបវរថិសាស្តសថដទើបកនលងងមីៗដនះ

?

នឹងកថី

យា៉ងខលន ី ង ិ របាកដរបជ្ញតាមដេរុផលគឺ

បាទសូ មដងលងនូវចំណាប់អារមមណ៍ ដោយ

សិទរនិ បស់អ្បកោន់អ្ំណាច

វ៉សនារបស់ដខមរដរោម

សងឃមបានដជ្ញគជ័ យឬដទ ឹ

ដឆលៀរឱោសដនះ ខញុំរពះករុណា ខញុំ

និយម

តាម

បងបអូនមួយចំនន ួ រូច មានមនធិល

រុងដរឿង រគប់ដពលដវលា ។

នង ិ សូ មបកាញ

និងោររក ី

សីលធម៌ នង ័ ឍ ធមមជ្ញរិ ។ ិ តាមលកខខណ

បញ្ញដវ៉ងថ្វ ជីវភាពសបាយ និងសមផរូ

សដងខប

នូវដសចកថីសុខដសរ ី

ដខមរដរោមវ៉រសបតាមតាមចាប់

របដគនរពះដរជរពះគុណរគប់អ្ងគ

កបុងនិងដរៅរសុក

យួនររូវដរ

ចរមុងចដរមន ើ របស់ដខមរដរោមដដរ ។ សិទនិ

សូ មថាវយរពះពរ

និងជូនពរដល់បងបអូនរួមជ្ញរិ

យ ។ ដបយ ើ ើ ួនចង់

បានសុ ខដសរ ី នង ិ រកចំ ី ដរន ើ

២០១១ ខញុំរពះករុណា ខញុំបាទ តាងនាម សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

ដដលមានអ្រយ ិ

យា៉ងរជ្ញលដរៅ

ចំដោះោរគាំរទសេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

ចរនថនដយាបាយអ្នថរជ្ញរិ ពស ី ំ ណាក់បងបអូនដខមររគប់ជំពូក ។ សូ ម

ដដលបានដចងកបុង ដសចកថរី បោសថ្នអ្ងគ ដងលងអ្ំណរគុណផងដដរ ោរសេរបជ្ញជ្ញរិ

ដល់អ្ងគោរោរ

សថីអ្ំពីសិទនិជនជ្ញរិ ោរសិទនិមនុសស អ្ងគោរសារព័រមា ៌ ន និង

គឺសមរទភាពរ ំដោះវរជនដខម រ ដដើម គាំរទសិទនិមាចស់ទឹកដីជ្ញមររកទល់ រោឌភបា ី ិ លនានា ដដលមានសេរដឌអាដម

ដដលយួនចាប់ឃុំឃាង ំ ដៅឯកមពុ នឹងរដឌអ្ំណាចអាណានិគម ឲ្យបានមកដភៀសខលួននដយា របដទស យ័ញ រួន,

១៤៧ រកន ៉ូ ជ្ញដដើម ិ ិងសភាអ្ឺរប

ោរជំនយ ួ

រួមទាំងសាធារណរដឌសងគម សមាារៈ សាមររី នង ិ មដធ៉បាយ របស់

បាយកបុងបសចិមរបដទស មានរពះដរជរពះ នយ ិ មដយៀកណាម

បានដឹកនាំោររស៊ូអ្េិងាដលើ គុណ ទឹម សាខន,

បានទទួលសាគល់ ដលាកអ្បក បងបអូន ដរបៀបបាននឺងអ្ុកស ី

គឹម សិទនិពិដសសរបស់ជនជ្ញរិ

ដដលតាំងទី ដេសនដយាងដដងាើម

សរមាប់អាយុជីវរ ិ

ពលរដឌសូ រររង់ ល ដរចើនោន់នាក់ ររូវយួន ឆ្នកអ្នថរជ្ញរិ ។ ោកយថា ដខមរដរោម មួយ ដមឿន, លី ហាវង, លី ដសឿង នង ិ ិ ថាច់ លំ ដៅដំបូងដលើដដនដីណាមួយ (ដូចជន ថ្នវ៉សនាដខមរកមពុជ្ញដរោម ឲ្យបានដៅឋរ ដចាទថាមានគំនិរបះដបារ ដេយ ើ ចាប់ចងវ៉យដំ

របឆ្នំង មា៉រ់ ដដលសូ មផដី រយុវជនដខមរខលះ មន ិ ទាំង ដធឿង ជ្ញដដើម ។ ដោយសារដេរុដនះ ជ្ញរិដខមរដៅដៅកមពុជ្ញដរោម)

រេូរដល់របហារ សាគល់ផង

បានោលយដៅជ្ញគំររ ូ ស៊ូមន នគរបាលយួនមានោរខាលចរដអ្ង ិ

ជីវរ ិ ដូចករណី រពះដរជគុណ គឹម រុក ររឹមដរសំ រាប់ដខមរអ្បកជ្ញរិនិយម

មន ពួកអ្ដនាថរបដវសន៍មកោន់ោប់ (ដូចជន ិ

ប៉ុដនថ ហា៊នចាប់អ្បករបឆ្នំង តាមអ្ំដពើចិរថដទៀរ ជ្ញរិយួន)។

ដចើង ជ្ញដដើម ។ វ៉សនាដខមរកមពុជ្ញដរោម សរមាប់ជនជ្ញរិដដើមអ្នថរជ្ញរិផងដទៀរ។

ដពលដនាះ បានធាលក់ចុះកបុងភាពដមមងងឹរ ចំដោះពួកដមដយៀកកុងហាណូយវញ ស ិ សឹងដរោច់ពូជដៅដេយ ើ ។

មុនដពល ដងរចីរោល ។

ដេើយដបរដៅដរបើពិធីលួងដលាមដៅវញ ិ ។ ឆ្នប ំ ២០១១

េព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម បានរ ំឭកពួកដគនូវ ដបក ើ វគគទសវរសរ ៍ងមី

ជក្ោ ខ្ខែរកមពជាក្រោម ុ ជាអមតៈ !

៣/ នាសម័យោលដនះ ដមដឹកនាំ ោណាោ,ថ្ងងទី ២៥ ដខធបូ ឆ្នប ំ ២០១០

ដេៀបនឹងដល់ យួនគាមនជំដរសដទ ដរៅពីររូវផថល់នូវសិទនិ ើ

ដេយ លី យដខមរដរោម ។ គារ់លមមនង ើ នាំមកនូវដសច ជ្ញមាចស់ដីធឲ្ ឹ

ក្ោ គឹម ងុង

អ្ធិបរីសេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

អ្ររ ំ នង ី រពះសងឃដខមរដរោមទាំង ៥ អ្ងគដៅដខរថឃាលង ិ រពះដរជរពះគុណ ទម ឹ សាខន ដដលររូវបានអាជ្ញញធរដវៀរណាមចាប់ោក់គុគោលពឆ្ន ី ប ំ ២០០៧ ដៅកមពុជ្ញដរោម ។


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទត្ ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ិ យ ០៥ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ឹ គងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

ព័ត៌មានជាតិ

បអនរ្ី ក្ៅរប្់បណ្ឌិត ្ឺង ង៉ុក ថាញ់ ទទួលមរណ្ភាពកនងរពះជនែ ១០២ ឆ្នន ំ ូ ុ ដោយ ថាច់ របជ្ញ ី ដគឿន

ពុទនសា សនាដៅវរថសំដរាងអ្ដណថរ ភូមិ

ដលាកយាយ សឺង ធី ដងម ដកើរឆ្នប ំ ដរចស សកករ់ភបដំ ពញងមី ខណឍដសនសុ ខ

១៩១១

ររូវជ្ញបអូនរសីដៅរបស់បណឍិរ រាជធានីភដបំ ពញ ។

សឺង ង៉ុក ថាញ់ ដដលមានដដើមកំដណើរ

ដៅភូមគ ិ គរី ដរៅ រសុកកំពង់ធំ ដខរថរពះ ថាញ់

សូ មបញ្ញជក់ថា បណឍិរ សឺង ង៉ុក (ភាសាអ្ង់ដគលសៈSon

Ngoc

ររោំង ដដនដីកមពុជ្ញដរោម (បចចុបផនបយួ Thanh , ភាសាយួនៈ Sơn Ngọc នៈ Ấp Kỳ La xã Hòa Thuận huyện Thành) ដកើរឆ្នប ំ ១៩០៨ សាលប់ ១៩៧៧ Châu Thành tỉnh Trà Vinh) សពវថ្ងង ដៅកបុងគុកជីវ៉៉ (Chí Hòa) របស់បកស រស់ ដៅរបដទសកមពុជ្ញ បានទទួលមរណ កុមុ យន ម ស ិ ថយួន ។ ជ្ញអ្ររ ី នាយករដឌម

ភាពដេយ កបុងជនាមនយុ ១០២ ឆ្នប ំ ដៅ រនដី ខមរឆ្នប ំ ១៩៤៥ និង ១៩៧២ ,ជ្ញអ្ររ ើ ី ដវលារពឹកថ្ងង ទី ០២ ដខមករា ឆ្នប ំ ២០១១ រប កនលងដៅដនះ ។

សពររូវបានយកដៅដំកល់

មុខចលនាដខមរដសរ ី

ពិដសសដខមរ

និងកងកមាលង ំ

និងជ្ញអ្បកបានបដងកើរសារ

និង ព័រមា ៌ នជ្ញភាសាដខមរ មុនដំបូងដៅកមពុជ្ញ

ដលាកយាយ សឺង ធី ដងម ដករ ើ ឆ្នប ំ ១៩១១ សាលប់ ថ្ងង ទី ០២ មករា ២០១១

ដរៀប ចំដធវើពធ ិ ប ី ុណយដៅតាមរបថ្ពណីរពះ ដមមះ «នគរវរថ» នាឆ្នប ំ ១៩៣៦ ៕

បណឍិរ សឺង ង៉ុក ថាញ់

សាខា្ហព័នធខ្ខែរកមពុជាក្រោម ក្ៅទីរកុងឡងបិ េ ក្បើកអងគរបជុំក្ប្តះក្ឆ្ននតក្រជើ្ក្មដឹកនា ំងែី ុ ដៅថ្ងងអាទរ ិ យ ទី ០២ ដខមករា

កនលងដៅដនះ

របស់

សាខាសេព័ននដខមរកមពុជ្ញ

មក

ដរោមរបចាំទីរកុង ុងបិច ថ្នរដឌោលីេវ

ថាច់

សូ ផ្លន

អ្ងគរបជុំកបា ៏ នសដរមចដរៀបចំដបាះ

ដឆ្នបរដរជើសដរស ើ

ដនៀ ភាគខាងរផងសេរដឌ អាដមរក ិ បាន ូ ំ យ ដបក ួ ដរោមោរដរៀបចំដ ង ើ អ្ងគរបជុម ើ ដោយអ្បករសី

សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោមដនាះរួច របធានសាខាសេព័នន

ដខមរកមពុជ្ញដរោមរបចាំទីរកុង ុ ងបិច តាម ោរកណរ់ ២ ឆ្នបម ំ ថងរបស់សេព័នន ។

អ្ងគ របជុំបានដបាះដឆ្នបរដរជស ើ ដរសដលាក ើ

របធាន

សាខា និងដលាកដកៀង រមណីអ្នុរបធាន

ោញ់ ឃុរ ជ្ញរបធានសាខា, ដលាក ជ័យ

សាខាសេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោមភាគខាង

បូរនធ ិ ជ្ញអ្នុរបធាន និងដលាក ថាញ់ ឆ្នន់

ជិកនង ិ សមាជិោចូលរួមយា៉ងដរចើនកុះករ

ដរោមរបចាំទីរកុង ុងបច ិ ។

រផង ូ ថ្នរដឌោលីេ័ដវ នៀ ដដលមានសមា

ជ្ញអ្នុរបធានទី ២ ថ្នសេព័ននដខមរកមពុជ្ញ

ដរោមអ្ធប ិ រភា ី ពដលាកសឺងសដរមចអ្គគ

ដលាក ោញ ឃុរ របធានសាខា

នាយកព័រមា ៌ នសេព័នន ដដើមផដធវ ី ើរបាយ

សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

ពិភាកាជុំវញដផនោរកប ិ ុ ងដំ ដណើរដឆ្នពះដៅ

ដោយសំ ដ

ោរណ៍

ុង បិច ដដលបានោរគាំរទពីអ្ងគរបជុំ

របចាំឆ្នបរំ បស់ខួ នន ល ិងពិដរគាះ

យកសិទស និ ដរមចវ៉សនាខលួន

ដោយខលួន

សរមាប់អាណរថិោលឆ្នប ំ ២០១១ និង ដសើរ ២០១២

ចំដោះសមាជិកោរបស់ខួ នជ្ញន ល ិចច របស់គណៈកមមោរនាយក,

រសបតាមលកខន ័ ក ថិ ៈរបស់ សេ ោលដរងដរយកចរ ិ ថទុកោក់គារំ ទចល

ព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

ោរកណា ថ ល,របធានសាខា,

ោរជ្ញរិរបស់ដខមរដរោម ។ អ្បករសី ថាច់ ដដើម

អ្បករសី ថាច់ សូ ផ្លន របធានសា សូ ផ្លន ក៏បានមានរបសាសន៍ជំរាបដល់ ដ

ខាសេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

រផងថ្នរដឌ ោលីេ័ញា វ ៉ បានដ ូ

អារមមណ៍អ្ំពស ី កមមភាពដផសងៗ វវឌណន៍ របស់សេព័ននដៅរំបន់ ិ

ង ើ ចំណាប់ ១២ ដខធបូ ឆ្នប ំ ២០១០ កនលងដៅងមីៗដនះ ដៅដដនដីកមពុជ្ញដរោម ។ បានដបើកអ្ងគ

ោលីេវ សនបិបាររបចាំឆ្នប ំ ដៅទីរកុងអ្ូដ

ដនៀ ភាគខាងរផង ី ូ ដោយបានដោរសរ រដឌផលរោ

បានរប

ដដម ើ ផផលរបដយាជន៍ ី

ដលាក ជ័យ បូរនធ ិ មានដដើមកំដណើរ ដដលជ្ញប់ដឆ្នបរជ្ញអ្នុរប

នដូ កបុងដពលងមៗ ធាន បា នមានរបសាសន៍ដរៀបរាប់អ្ំពរី ប ី

កបុងរយៈដពលមួយឆ្នប ំ និងពិនិរយ ដនះ ក៏បានោំនាន ំ ូវរបាយោរណ៍ដផសងៗ វរថិសដងខបនិងខិរខំរបឹងដរបងដឹកនាំសេ ង នូវដផនោរដដំ ណើរដឆ្នពះដៅយក នង ឱយបានសដរមចដជ្ញគជ័យដូចដោះ ិ ើ វញ ិ ដផនោរសរមាប់ឆ្នប ំ ២០១១ ថ្នសេ ព័នន

ភាគខាង អ្ងគរបជុំផងដដរថា ោលពីថ្ងងទី ១១ និង សិទនិសដរមចវ៉សនាខលួន ថ្នោរ សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

សេព័នន ។

ប់ពោ ី រចូល រួមអ្ងគសនបិបារ នូវដខររកំពរ

ដដលរបធានសាខា នាសេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម ដដលជ្ញអ្ងគ បន់ , រំណាងទវប ី នង ិ រំណាងទរី កុងជ្ញ របចាំឆ្នប ំ ដៅទរី កុងអ្ូដ

សេព័ននពីរឆ្នបដំ បាះដឆ្នបរមថង ។

អ្ស់ររូវដរជួយគាប

គណៈកមម ភាគខាងរផង ថ្នរដឌោលីេ័រវ ដនៀ ដដល ូ របធានរំ ដទប ើ ដរររ

ងដឆ្នបរភាគដរចើន

សាសន៍អ្ងវរករដល់ទឹកចរ ិ ថបងបអូន ទាំង

ំ ំណាច់ឆ្នប ំ ២០១០ របស់សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម ោលពថ្ី ងងទី ១០ - ១១ នង កិចចរបជុដ ិ ១២ ដខធបូ ។

ឯង ពន ី ម ឹ អាណានិគមយួនបចចុបផនប រួម ទាំងោរដបាះដឆ្នបរដរជើសដរសដមដ ឹកនាំ ងមី ើ

របចាំទីរកុង

ដោយខលួនឯង ព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោមជរមាប ដល់ អ្ងគរបជុំ ទីមរ៉ ខាងដកើរ ។

ទាក់ទន ិ នង ឹ អ្ងគសនបបា ិ ររបចាំឆ្នប ំ

ដនាះផងដដរ ។

សូ មបញ្ញជក់ជូនថា

អ្ងគរបជុំបាន

បនាធប់ពអ្ ចាប់ដផថម ើ ពដី មា៉ង ២ នង ី ងគរបជុំបានពភា ិ កា នង ិ ិ ៣០ នាទី លាងច

នដូ ថ្ន ដៅរដឌផលរោដនាះ ដលាក ដកៀង រមណី អ្នុ សាថប់នូវវ៉គមិនជ្ញដរចើនរូប មានរបសាសន៍ រេូរដល់ ដមា៉ង ០៥ និង ៣០ នាទី ី

ដដើមផបុ ី កសរុបលទនផលោរករ របធានសាខា សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម អ្ំពីលទនផលដជ្ញគជ័យ

វិទយ្ំ ុ ក្ឡងកមពុជាក្រោម ដចញផាយដរៀងរាល់ថ្ងង តាមរយៈដគេទំពរ័

និងោរវវឌណន៍ រដសៀល ៕ VOKK ិ

www.vokk.net


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទិត្យ ០៥ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនឹងគងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

ព័ត៌មានជាតិ

ក្្េករីជូនដំណ្ឹងអំពីោរក្ធវើដំក្ណ្ើរក្ៅទ្សនាខ្ដនដីកមពជាក្រោម ុ

ដដម សា និ នុសសដខមរដរោមដៅដដនដក សពវថ្ងង មានោរធូររសាយ ឬ ធងនដ ់ ល់ករមរ ច លជនជ្ញរិ ើ ផបានរជ្ញបព ី មពុជ្ញដរោម ឬ ភាគខាងរផងថ្នរបដទសដវៀរណាម ី ី ទ នភាពសិទម ិ ណា ដដលជ្ញនច ិ ោ ូ

ដដម និ ស ម ស ើ ដខមរដៅកមពុជ្ញដរោមជ្ញជនរងដរគាះដោយោររ ំដលាភសិទព ី ំ ណាក់រោឌភបា ិ លបកសកុមុ យន ិ ដថ វៀរណាមដនាះ ដទប ើ សេព័នដន ខមរកមពុជ្ញដរោម (KKF) ដដលមានទសា ី ប ក់ោរដៅសេរដឌដមរក ិ នង ិ ជ្ញ សមាជក ួ ដដលបានដចញផាយតាមរយៈដគេទំពរ័ វទយ ិ សំ ិ ថ្នអ្ងគោររបជ្ញជ្ញរន ិ ង ិ របជ្ញជនគាមនរំណាង (UNPO) បានដធវរើ បជ្ញមរម ិ យ ុ ដ ដខមរដរោមដៅជុវំ ញព ភ ខ ច់ញារដិ ៅរសុកកំដណើរឯដដនដក ិ ី មពុជ្ញដរោម ិ ពដលាកដដលមានឱោសដធវដ ើ ដំ ណើរដៅសួ រសុ ខទុកសា ំ ឹ ងមានខលម ក៏សេព័នដន ខមរកមពុជ្ញដរោមបានសំ ណូមដល់អ្ក ប ដដំ ណើរទាំងឡាយជួយផថល់ជ្ញដណ ឹ សារដូចខាងដរោមដនះ ៖ ដូដចបះ ដដើមផជ្ញរបាយោរណ ៍ ឱយ ជ្ញនិចច ។ សូ មជំរាបបញ្ញជក់ថា បងបអូន ី

ដូចបងបអូនដខមរដរោមទាំងអ្ស់

បានដឹងរសាប់ដេើយថា រោឌភបា ិ លយួន ពិភពដលាកបានដឹងរជួររជ្ញប ដរងព៉យាមអ្នុវរថនដយាបាយ សងករ់ ដយើង

គាប ោរណ៍ពិរជ្ញក់ដសថង

មានោគាបសងករ់ អ្ស់គាបគឺទាមទារឱយមានោរចូលរួមយា៉ង

ដល់ោររកា របថ្ពណី ទំដនៀមទមាលប់ដខមរ សកមម ពី ដយើងជ្ញដខមរដរោមរគប់ៗរូប ។ ដយើង បិទមន ិ ឱយដរៀនអ្កសរសាស្តសថជ្ញរិដខមរ

សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោមបាន

ោររបអ្ូ និ ុ ងោរដធវ ប ដ ឹ សដីធលី សិទក ើ ំដណើរ ោរ ដចញផាយនូវដបបបទមួយ សរមាប់បង សាថប់វទយ ិ ុ

នង ិ ដមល ើ ទូរទសសន៍

និងកច ិ ិ ច បអូនដដលបានវលររ

របរិបរថិរពះពុទនសាសនាដដលដយើងទាំង

ប់ពី

ប់មកវញស ិ ឹ មបំដពញ

លុ ះដល់វលររ ិ ដេើយដផញើ

ដលង រសុកកំដណើរវញជួ យបំដពញ ។ ិ

អាចទាក់ទងជ្ញមួយបានដដរឬដទ?

P.O. Box 193 Tel. 856-655-3838

ដោយសារោរបងខិរបងខំ

Fax.856-655-1503

នស ួ ើ ផជ ិ ថយួន ។ ដដម ី យ

ដយើងតាមផលូវចាប់ គឺដយើងទាំងអ្ស់ គាបជ្ញ ោរោរដល់សុវរទិភាពរបស់បងបអូន សេ

៥-សូ មរាយដមមះសមាជិករគួសារ លកខណៈេិងាដដលដខមរដរោម

Federation

ខុស

ជ្ញអ្បកទទួលបនធុកដធវោ ួ កុមុ យ ម ើ ររវ៉៉ ឱយ របស់ពក

១០-ដរៀបរាប់អ្ំពីរចនាសមពន ័ ន

ដដលអ្បកបានដៅជួប

ពីរាប់ោន់ឆ្នបម ំ កដេើយ ។ល។ តាមោរផថ ពីសាទនភាពទួដៅដដលដរបរបួល មនុសស

Email: info@khmerkrom.org

ោរ្ទង់មតិកងដំ នុ ក្ណ្ើរ

រពះសងឃបានបដរងៀនភាសាដខមរឬដទ

៧-ដរស ើ កមមភាពរពះពុទនសាសនា

បានររូវរបរិបរថិកុ ងសេគមដខម ប រដដរ

ពេះថនមរសឡាញ់ រាល់ ទិននទិវា

រុក្ជា ណា ខ តិទា ំងឡាយក្ុ ងប្ដនក្រុ ន

មត៌ក្ដូ នាពញមរាសុ េរត ិ

ញុសេាប់រាប់ពឃ្លៀងក្បួនឲ្យពមាត ។

ពរពាះព

ពសទើរសូ នយជនមជីវរុី ក្ជា ខ តិជិត

រតរួ ឹ តមាចស់សាម៍ពិតឥតខ្លលេប្រក្ង វារព័ទព ធ នធ័ជុរំ ុ ំព

ើសពវទីពភទសលូតេិតតជា

រស់ពឹងសាសន៏ពរហាពរបងអួយ

ជាតិមាចស់ពក្ើតទុក្រខ ពួយអាប់សិរ ី សម័ររររប់ាយរបល័ យប្ញែរអរបិយ

ំ យជះ ំ ត់សិរ ី ក្ុ ឲ្ ិ ជាន់បបា

ប្ញមរពរាមមាចស់ដីពិតយួ នរតួតរា

បុ ក្រុក្ទុក្ពខ វទនាររប់ពរហា ។

ឲ្យពូ ជប្ញែរក្សណក្ស ័យពយងមានស ើ ិទធិ ។ ិ

មិនប្រក្ងរប្អងមាចស់ដីដូនា

ក្ំពូជយួ នឫសាេិតតពោលពមសៀត

ដដម ើ ផក ី ិចចដលើករដមកង ើ

នង ិ ោរោរសទនិ

ឬ មនុសស ?

សូ មបំដពញ ដេើយដផញើមក ជ្ញមួយ

បិទទា ំងទំពនៀមទមាលប់ពញមរា

ពតើប្ញមរបដឹងនរណាជួ យពោះរសាយ? ។ ពេនះពៃើយសូ មប្ញមររបុសរសីទា ំងអស់ ពរាក្ព

ើងរសុ ះគ្មនឲ្យបានររប់ាយ

ទាមទារនូ វតក្មលសិទធិមក្វញ ិ ពូ ជប្ញែរមិនញុសពីពោរយួ នព

ើយ

ំ ពនតើយបដឹងពយ៉ ៀក្មិញ សូ មប្ញមរក្ុ ក្

បញ្ច ប់ថ្លនក្់បរញ្ញ ិ ា ពរេើនពរពាងរពាត ប្តយួ នពរបើលបេពសន ៀតប្ញមរគ្មមនារ ិ

ក្ោយ ថាេ់ ្ំក្ណ្រ

ប្ញមរពរាម ក្ណា ដ ល រស់ពរៅឯអាយ

អាណិតប្ញមរពរាមតស៊ូសិក្ា ពដើមបបំ ើ រនិងប្ថជាតិ ី ពរប្ញម

ដល់សេព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោម

ឲ្យពរៀនប្ដរប្តប្ក្ប្របវញ្ញ ិ ា សា

យួ នរស់ជិតប្ក្បរប្ញមរសុ ទេ ធ ិតតជា

ក្ៃអស់រុក្ជា ខ តិញមីឃ្មមតរពួតក្ដ

ភ័ក្រក្តឃ្ឹក្រាស់ ពុំពេះខ្លមស់ពរឯង ម

អាពូ ជប្ញែរប្ញងប្រងនឹងសាលប់ក្ថៃណា

សដងករ

ដរើអ្បកចង់បដនទមដសចកថី

បិទសិទធិសិក្ាអក្សរសាក្រសតប្ញមរ

ទឹក្ដីប្វងអនាលយពក្រាលពិត

មិននឹក្សាមនប្ញែរមារពាលរលួ យ

ជាមា ច ស់ ើ

វាយឫក្សងកត់ពរៀបមាចស់ក្រក្ប្លង

ឲ្យប្ញែរពផែើសង្ខខររស់ជាមួ យ

១២-

សូ មរាយដមមះសកមមជនដខមរ មនុសសដដលអាចទាក់ទងបាន ៕

ពរបៀបមក្សងគមប្ញមរយំរាល់ ក្ថៃ

៏ រសាមានយគ្មមនពេះរត ពូ ជវលលិប្ញែ ិ

?

ដរមា ិ វី បផធម៌ដៅកបុងវរថដដរ ឬ ដទ ើ នកមមវធ

ពេះមានរំនិតពធវើពុ តពផែើញួ ន ល

បំពានរ ំពលាភជិះជាន់ឋានទី

១១-ដរដើ ខមរដរោមទាំងអ្ស់គាប ដៅ

វរថដនាះមានលកខណៈយា៉ងដូចដមថច ? ដរើ ថ្ពណីរបស់ដគដដរឬដទ ?

រុក្ជា ខ តិទា ំងឡាយដុះពពញរពឹក្ា សរមស់លាស់លូតថ្លលររប់ពវលា

កំពុងដរ

ដរើថ្ងងដរោយដយង ជួបរបទះ ។ ើ

ពិ្ពុលវលលខ្ខ្ខែ ិ ខែរ

កំណាពយ

ថ្ន

៦-ដរើអ្បកបានដៅវរថដដរឬដទ ? ដរើ អាចដចញចូលបានជ្ញមួយដីទឹកមរ៌រ រប

ជនរងដរគាះ ដនាះឯង ជ្ញអ្បកជំនាញោរដ៏ ព័ននដខមរកមពុជ្ញដរោមសន៉ថា នឹងដងរកា ទ្សនាកមពជាក្រោម ដទ? ុ សំ ខាន់ដរោះដយង ័ មា ៌ នដនះ ជ្ញឯកសារសមាងរ់ ៨ើ ដឹងដរឿងដរចើនជ្ញងដគ។ ោរផថល់ពរ ១.ដមមះ..................................

ប្បលក្ប្តប្ញែរនាមាពូ ជទុេរច ត ិ

ដដលអ្បកបានដឃញ ើ ដករ ើ មានចាស់ ជ្ញង

ឬ ដឃើញ ? (សូ មផថល់ដមមះភូមជ្ញ ិ ដខមរនិង ដគដៅកបុងភូមរិ សុក?

Khmer Kamuchea-Krom

Pennsauken , NJ08110

សាទនភាពដដម ើ

៩-សកមមភាពរ ំដលាភសិទនិមនុសស

៤-ភូមណា ខលះដដលអ្បកបានដៅ ិ

ដរោមដនះ៖

ដំដណើរដៅ

ដរោមដដលអ្បកបានជួប ដរើថ្ងងដរោយ អ្បក ដនាះអាចចូលរួមោរករដដរឬដទ?

Email ឬ Fax មកអាស័យោឌនដូចខាង ជ្ញយួន )

អ្ស់គាប បានរកាដំដណលដករដូនតា តាំង ោរបំដពញដបបបទដនះ ជ្ញោរសាធបសធង់ ល់ដយាបល់ពអ្ ី បកជំនាញោរដផបកសិទនិ

៣-ដរើអ្បកបានដៅទសសនាកមពុជ្ញ

គឺរគាន់ដរដធវើោរករ់ ដរោមពីថ្ងងណា?

សពវដបបយា៉ងចំដោះដខមរដរោម មាន ដលើទក ប រ ឹ ដីភូមរិ សុក របស់ដយង ើ ទាំង សមាគល់ចងចាំកុ ងច ិ ថ

ទាំងអ្ស់គាប

បានដឃញ ឌ ពពរ ើ ទដ ិ ភា ិ ថ្នោររស់ដៅរបស់ពលរដឌដខមរដរោមយា៉ងណាដនាះ

២.ទំនាក់ទំនង..........................

នូវសាទន មន ិ បាច់យករកោសដនះដៅតាមខលួនដៅ

ដដលកំពុងដកើរ កមពុជ្ញដរោមដទ

ងកមពុជ្ញដរោម (www.vokk.net) ជូនចំដោះបងបអូនដខមរនង ិ

ពីបទរ ំពលាភសិទធិប្ញមរជុ វំ ញ ិ

ពនាះប្ញមរផុ តពទាពមនញរស់សុញសានត

យួន ជ្ញជ្ញរសា ួ ដដលចូលចរ ថ ល នោនទក ប ជរ ុ ដមបញដលើមាចស់រសុកដរបៀបដូចរុកខជ្ញរដិ ខញរដរងដរាលមនុសសមាបឲ្យរមាស់ដៅថរកហាយឥររសានថ ។ ី ក ិ ខាងតាមរដបៀបដអ្បអ្ប ដពលបានដៅជរ ី ដេយ ិ សន៍មយ ិ ម ឹ ដអ្ ើ ដធវទ ើ ុកខបក


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទត្ ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ិ យ ០៥ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ឹ គងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

របវតរិសាស្ត្រ

០៧ មករា ជាថ្ងៃក្វៀតណាមឈ្លលនពាន ? ដោយ ដោយ តាំង សារា៉ ោ/RFA

របហារដដណើឋ មអ្ំណាចគាប

ោលបរដចឆ ិ រផាយៈ 2011-01-07

ដរោយថ្ងង ៧ មករា គឺជ្ញដរឿងមលនោន

មនុសសមួយចំនន ួ ចារ់ទុកថា ថ្ងង ៧

របស់របដទសដវៀរណាម មកដលើរបដទស

មករា គឺជ្ញថ្ងងចាប់ដផឋម ើ ថ្នោរោក់នឹមររួរ រតារបស់ របដទសដវៀរណាម

កមពុជ្ញ

មកដលើរប

ដទសកមពុជ្ញ ។

ដលាកនាយករដឌមស្តនថី េ៊ុន ដសន

ោលពថ្ី ងងពុធ ទី ៥ ដខមករា បានរពមាន

កមពុជ្ញមួយចំនន ួ មានទសសនៈថា រោឌភិ

ជ្ញងមដី ទៀរថា ោរដកងចំដណញដផបកនដយា

បាលកមពុជ្ញចាប់ពីថ្ងងទី ៧ ដខមករា ឆ្នប ំ

បាយណាមួយដលើគំនរឆអឹង មម និង

១៩៧៩ រេូរដល់ឆ្នប ំ ១៩៩៣ គជ្ញ ឺ រោឌភិ

ទឹកដភបករបស់ របជ្ញពលរដឌដោយដធវោ ើ រ

បាលខុសចាប់ ដេើយរាល់សននិសញ្ញដ ឬ ដ

ង ើ រវ៉ងកមពុជ្ញ

វ៉យរបហារថ្ងង ៧ មករា គឺជ្ញអ្ំដពើអ្សីល

ដដលដធវើ

ធម៌ ។

នង ិ បរដទសកបុងរយៈ

ដៅដរោយរបបវ៉លពឃា ិ ដដដល

ដពលដនាះ គឺជ្ញោរខុសចាប់ទាង ំ អ្ស់ ។

បានសមាលប់ពលរដឌដខមរសលូរររង់ជិរ

ដលាកបណិឍ រ ដៅ ម៉ុង ថ្េ ដដល

ជ្ញអ្បកឃាលដំ មល ើ កមពុជ្ញ

លាននាក់

អ្ំពីសាទនោរណ៍របស់

ពលរដឌដខមរអ្បអ្រសាទរថ្ងង ០៧ មករា កបុងសម័យរដឌកមពុជ្ញដោយមានោរ រដមកង ម ើ ឆ្នយាលកខណ៍ ដមបកសកុមុ យន ិសថ

មានរបសាសន៍ថារោឌភបា ិ លថ្ន

ទាំង ៤ រូប គឺ Karl Marx , Vladimir_Lenin ,Ho_Chi_Minh និង អាចារយ ដមៀន ។

របបសាធារណរដឌរបជ្ញមានិរកមពុជ្ញ កបុង កំ

ួ ុងទសវរសរ ៍ទី ៨០ រគាន់ជ្ញភាគីមយ

កបុងចំដណាមភាគីធំៗ

ចំនន ួ

ដដលអ្នថរជ្ញរដិ គបានដង ឹ ឮរគប់

គាប ។

រកុមអ្បករសាវរជ្ញវអ្ំពរី បវរថសា ិ ស្តសថ

កច ិ ចរពមដរពៀងទាំងឡាយណា

ដៅ ដវៀរណាម ។ តាមរយៈសននិសញ្ញដដនះ រកសួ ងោរបរដទសដវៀរណាម

ចាប់ទាង ំ ឡាយកបុងទសវរសឆ្នប ំ

ជ្ញសននិ

ដៅដដើមទសវរស ១៩៨០ ដដដល

របស់ដខមររកេម ភាគីរណសិរសរ ំដោះរបជ្ញ ដដើមផរី គប់រគងរួមគាប ។

ដលាកនាយករដឌមស្តនថី េ៊ុន ដសន បានចុះ មានចមាងយ ១.២៧០ គី ូដម៉ររ លារ ដដលដកនពលរដឌដខមរ

ជ្ញរិដខមររបស់សដមឋច សឺន សាន ភាគី េ៊ុ ន វ

សុី ន

បុិច

ចំដណកសននិសញ្ញដឆ្នប ំ

របស់ រពះបាទ វញ ិ

ដៅថ្ងងទី ១០ ដខរុលា ឆ្នប២ ំ ០០៥

អ្រីររបធានចលនានិសសរដដ ើមផ ី ិ

រពំដដន ដដលបដងករ ើ ដ

ណាម

កបុងកំ

ួ ដផសងដទៀរ ើងដដើមផគ ី ូសរពំដដនងមីមយ

និងមនុសសរាប់មន ុឺ

កមពុជ្ញបានបារ់ថ្ផធសមុរទរបស់ខួ នជ្ញង ល

ថ្ងងដនះ ។ រកុមអ្បកវភាគបានចារ់ ទុករពឹរថិ ិ

ដៅដខវចឆ ិ ិោឆ្នប ំ ២០០៥ ដដដល រដឌ ៣មុន ឺ គី ូដម៉ររោដរ ៉ ចូលដៅកបុងរបដទស ោរណ៍ដនះថាជ្ញរបបវ៉លពិឃាដទី

ឲ្យសននិសញ្ញដបំដពញបដនទមដនះមានភាព

ទំេំថ្ផធរបដទសដបលេសក ិ

(Belgium)

អ្រីរនាយករដឌមស្តនថីសម័យសាធា

ដោយមន ិ ដផអកដលើ រសបចាប់ ខណៈសមាជិកថ្នរកុមរបឹកា ទាំងមូល ។

រណរដឌរបជ្ញមានិរកមពុជ្ញ ដលាក ដប៉ន

ជ្ញជ្ញរិ ដោយសដមឋចរពះបាទ នដរារថម ទាំងដនាះផធុយពីមារតា ៥៥ ថ្នរដឌធមមនុញ្ដ មុរទកមពុជ្ញដដលដវៀរណាមដលបយក

ដវៀរណាមរយៈដពល ១០ ឆ្នប ំ មានរប

១៩៨២ ដផនទីដដលរមកល់ដៅកបុងអ្ងគោរសេរប

១៩៨៣ នង ិ សននស ិ ញ្ញដឆ្នប ំ ១៩៨៥ ។

បានបង់ជវី រ ិ

បរដទសដវៀរណាម ។ សននស ័ ដវៀរណាម ដដលជ្ញទំេំដធ ៏ ដំ នាះ សឹងដសមើ បនាធប់ពីរបបដខមររកេម ។ ិ ញ្ញដដនះ ដធវើ សភា រពទ ឹ នសភា របស់ កមពុជ្ញបានអ្នុមរ

ណាមោលពីទសវរសទី ៨០ ដនាះ រួម រវ៉ងរបដទសទាំងពីរ ១៩៧៩

ដល់ ដខរថដោះកុង។ នាក់

កកកោ ឆ្នប១ ំ ៩៨៣ រវ៉ងដលាក េ៊ុន ដសន សននិសញ្ញដឆ្នប ំ ១៩៨៥ ដដើមផឲ្ ី យមានភាព ដលាក សា៊ន ដប៉ងដស មានរបសាសន៍ថា នាក់ដទៀរ របួសពិោររេូរមកទល់សពវ

ុងោររគប់រគងរបស់ដវៀរ ដ

មានសននិសញ្ញដឆ្នប ំ

ដល់ ដខរថកំពរ។ ចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នប ំ រេូរដល់ ៤៥ ឆ្នប ំ

កបុងទរី កុងហាណូយ ទំេំ ៩៥ ោន់គី ូដម៉ររោដរ ៉ ដដលលារ ដខមរ-ថ្ង ដដលដធវឲ្ ើ យមនុសសជ្ញង ២ ដសន

ង ើ ដៅថ្ងងទី ២០ ដខ (Ha Noi) ដដលជ្ញសននស ិ ញ្ញដបដនទមដលើ សននង ឹ ពីដខរថកំពរ

សននិសញ្ញដដដល ដលាក ដងវៀង កឺ ថាច់ រដឌមស្តនថីរកសួ ងោរ

កមពុជ្ញមានចុះកច ិ ចរពមដរពៀងជ្ញមួយដវៀរ

ពីទូទាង ំ របដទស

សឋីពីដគាលោរណ៍ដដើមផដី ោះរសាយ (Phan Van Khai) នាយករដឌមស្តនថីថ្ន ចំដណករពំដដនសមុរទរបស់ កមពុជ្ញ មាន ឲ្យចូលដៅោប់ថ្រពដៅតាមរំបន់រពំដដន

លទនិរបជ្ញធិបដរយយ ដលាក អ្៊ុំ សំ អាន រដឌមស្តនថីរកសួ ងោរបរដទសកមពុជ្ញ ជ្ញមួយ រសបចាប់ ។ មានរបសាសន៍ថា

រោឌភបា ិ លកមពុជ្ញ ដរោមោរររួររតារបស់

ដខសបនាធរ់រពំដដនកមពុជ្ញ-ដវៀរណាម ដវៀរណាម ដរបើដគាលនដយាបាយ ក ៥

១៩៨៣ េរទដលខាជ្ញមួយដលាក ផ្លំ វ៉៉ ន់ ថ្ខ សននឹងពីដខរថររនគិរ ី

នដរារថម សីេនុ នង ថិ ៈ របដទសដវៀរណាម ិ ភាគរី ដឌកមពុជ្ញរបស់ រពំដដន និងកច ិ រច ពមដរពៀងសឋីពល ី កខនក ដលាក េ៊ុន ដសន ។

ទុកខដសាក

របស់ពលរដឌដខមរដៅដរមានមន ិ ដចះចប់ ។

២៧ ដខធបូ ឆ្នប ំ ១៩៨៥។

ភាគីកមពុជ្ញរបជ្ញធប ិ ដរយយ របស់កមពុជ្ញទំេំ ១ មុន ឺ គី ូដម៉ររោដរ ៉

សញ្ញដខុសចាប់ ។

១៩៨០

ដដលដធវើឲ្យបារ់បង់ទក ុឺ គី ូ ឹ ដដី ខមររាប់មន ដម៉ររោដរ ៉ដៅដវៀរណាមដនាះ

ដៅថ្ងងទី ឥទនិពលថ្នរបដទសណាមួយ

ដេើយដរៅពីសននិសញ្ញដខុស

ដរោយរបបដខមររកេម ។ ភាគីទាង ំ បួន ភាគីដវៀរណាមបានោរ់យកដដនសមុរទ ដនាះរួមមាន

ដេើយដៅ

ឃាលដំ មល ើ កមពុជ្ញបានរវ៉៉ ថា

សននិសញ្ញដ

ដលាកបនថថា ដោះធំៗ កបុងដដនស សុ វណត

ដដលធាលប់ជ្ញប់គុកដៅរបដទស

ដលាក អ្៊ុំ សំ អាន មានរបសាសន៍ សីេនុ ជ្ញរោឌភបា តាំងពក ិ លថ្នរបបរាជ្ញនយ ិ ម ដខមរ នង ិ ផធុយពក ី ច ិ ចរពមដរពៀងទរី កុងបា៉រស ី ី ំ ុងឆ្នប ំ ១៨០០ មានដូចជ្ញដោះ សាសន៍ថា ដផនោរ ក ៥ ជ្ញដផនោរ

បនថថា សននិសញ្ញដទាំងដនះបានដធវើឲ្យបារ់ កបុងឆ្នប ំ ១៩៦៤ ដនាះដ បង់ទឹកដីកមពុជ្ញរាប់ោន់គី ូដម៉រររកឡា ដៅរបដទសដវៀរណាម។

ើយ។

ឯកសាររបស់ គណៈកមាមធិោររពំ

ដដលដធវើឲ្យបារ់បង់ទឹកដីកមពុជ្ញ ។

ររល់ ដេើយដរោយមកររូវបានបឋូរដមមះ ពិឃាដបដនទម ។

តាមរយៈោររវ៉៉ ពីរកុមអ្បកឃាល ំ

ដៅជ្ញដោះ េវូ កុក និងដោះអាចម៍ដសះ

មស្តនថីសាទនទូរដវៀរណាមទាំងដៅ

ដដលមានមូលោឌនកបុងរប ដមល ើ ទាំងដនះ ដៅឆ្នប ំ ២០០៥ ដដដល ររូវបានដវៀរណាមដលបយកកបុងឆ្នប ំ ១៩ កបុងរដឌធានីវ៉៉សុី នដតាន សេរដឌអាដមរក ិ

ដដនកមពុជ្ញ

សននស ើ ផអ្ ិ ញ្ញដឆ្នប ំ ១៩៧៩ សឋីពស ី នថិ ដទសបារា ំង បានបកាញថា ដដម ី នុវរថន៍ រោឌភបា ិ លរបស់ ដលាក េ៊ុន ដសន បាន ៥៧ ដេយ ើ ររូវបានបឋូរដៅជ្ញដោះ ទូជូ ជ្ញ នង ិ កបុងរបដទសកមពុជ្ញ មន ិ អាចដធវអ្ ើ តាទធិ

ភាពមរ ិ ថភាព

និងកច ិ ចសេរបរប ិ រថោ ិ ររ សននស ិ ញ្ញដឆ្នប ំ

១៩៨៣

ដនះឲ្យមានរប ចាប់ខួ នដលាក ល រង ៉ុ ឈុ ន របធានរកុម ដមមះដវៀរណាម ។

យៈដពល ២៥ ឆ្នប ំ និងបនថជ្ញសវ័យរបវរថិរ សិទនភាព ដលាក ចាន់ សុី នាយករដឌមស្តនថី របឹកាឃាលដំ មល ើ កមពុជ្ញោក់ពនននាគារថ្រព

រកុមអ្បកឃាលដំ មល ើ

បាយបានដទចំដោះបញ្ញាសននស ិ ញ្ញដ នង ិ

សាទនោរណ៍ ោរដចាទរបោន់នានាថា ដវៀរណាមបាន

យៈដពល ១០ ឆ្នបម ំ ឋង ដដលចុះកិចចរពម កមពុជ្ញ នាដំណាក់ោលដនាះ បានដចញ សរយៈដពលបដី ខដេើយ រឯសមាជ ិករកុម នដយាបាយដៅកមពុជ្ញនិយាយថា ី ដរពៀងដៅថ្ងងទី ១៨ ដខកុមាៈ ឆ្នប១ ំ ៩៧៩ សារាចរមួយ ដៅថ្ងងទី ០៩ ដខរុលា ឆ្នប ំ របក ឹ ាដនះ ដដលមានដលាក ដអ្ៀរ ចាន់ កច ិ ចរពមដរពៀងទាំងឡាយ រវ៉ងដលាក

ដេង

សំ រន ិ

របឹការបជ្ញមានិរកមពុជ្ញ

របធានរកុម ១៩៨៣

តាមោរចង់បានរបស់រោឌភបា ណា ដលាក ដមនណារ ដលាក ជ្ញ មុនបី ដរងដធវើដ ិ

ជ្ញមួយដលាក លដវៀរណាម

ផ្លំ វ៉៉ ន់ ដុង (Pham Van Dong) ដខមរ នាយករដឌមស្តនថ្ថី នរបដទសដវៀរណាម។

និងពលរដឌដខមរទាំងអ្ស់

ររូវមាន ធមមនុញ្ដ

ករណីយកិចចជយ ួ សរមួលដល់របជ្ញជន

ង ើ ដៅថ្ងងទី៧

ដសន

រដឌមស្តនរថី កសួ ងោរបរដទសកមពុជ្ញ ដគាក

ង ិ ខាងជ្ញ ើ ជ្ញមួយរបដទសជរ

បានររ់ដគចខលួនដចញដៅដរៅ ធមមជ្ញរិរបស់កមពុជ្ញោន់ដរខារបង់។

របដទសពីោរតាមចាប់របស់អាជ្ញញធរ ។

ចំដណកសននស ិ ញ្ញដឆ្នប ំ ១៩៨៥ គឺ កមពុជ្ញ

ដខកកកោ ឆ្នប ំ ១៩៨២ រវ៉ងដលាក េ៊ុន ជ្ញសននិសញ្ញដ

ដដលកមពុជ្ញ ដនះ ។

រកុមអ្បករវ៉៉ អ្ំពីបញ្ញាបូរណភាព

ដដើមផប ី កគប់ដល់អាជ្ញញធរ និងដលាក សាយ បូរ ី សមាជិករកុមរបឹកា ដរឿយៗដគសដងករដឃើញដដនដី និងសមផរថិ ទឹកដីនិយាយថា ដផនោររបស់ដវៀរណាម

សននស ដៅកមពុជ្ញ ។ ិ ិ ញ្ញដឆ្នប ំ ១៩៨២ សឋីពីរំបន់ សុី វលដវៀរណាមដដលរស់

ទក ឹ របវរថសា ិ ស្តសថ ដដលដធវើដ

រាល់ វ៉រទីយកទឹកដីកមពុជ្ញរេូរមកដល់ឥ ូវ

របធានគណៈកមាមធោ ិ ររពំដដន

កបុងោរដលបររបាក់ទឹកដីកមពុជ្ញ

ដៅដរ

ដលាក កឹម សុ ខា របធានគណ បនថឥរឈប់ឈរតាមរគប់រប ូ ភាព។ ដៅរ

បកសសិទនិមនុសស មានរបសាសន៍ថា សននិ យៈដពលចុងដរោយ

ដដលមានមូលោឌនកបុងរបដទស សញ្ញដទាំងឡាយរវ៉ងកមពុជ្ញ-ដវៀរណាម

មានដសចកឋរា ី យ

ោរណ៍ជ្ញដរចន ើ អ្ំពព ី លរដឌដខមរដដលដរង

សឋីពោ ំ ៩៧៩ ជ្ញសននិ ដររអូញដរអរ និងបារមាអ្ំពីោរបារ់បង់ដីធលី ី រកំណរ់រពំដដន បារា ំង ដលាក សា៊ន ដប៉ងដស មាន ដរោយថ្ងង ០៧ មករា ឆ្នប១

ដដលចុះេរទដលខាដោយដលាក របសាសន៍ថា តាមចាប់អ្នថរជ្ញរិ រាល់ សញ្ញដដដលដធវើឲ្យខាររបដយាជន៍ជ្ញរជ្ញ ិ

ជ្ញមួយដលាក ដងវៀង កឺថាច់ (Nguyen េ៊ុន ដសន រដឌមស្តនរថី កសួ ងោរបរដទសកមពុ សននិសញ្ញដទាំងឡាយណាដដលដធវើដ

ើង

ដរសចមាកររបស់ខួ ន ល ដដលសទិរដៅជ្ញប់រពំ

ដរចើន ។ ដលាកបនថថា ថ្ងង ៧ មករា ជ្ញ ដដនដវៀរណាម ៕

Co Thach) រដឌមស្តនថីរកសួ ងោរបរដទស ជ្ញ ជ្ញមួយដលាក ដងវៀង កឺថាច់ រដឌមស្តនថី ដរោមោរររួររតារបស់បរដទស ឬដរោម រពរ ថិ រណ៍មួយដដលពួកដខមររកេមវ៉យ ឹ ោ


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទត្ ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ិ យ ០៥ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ឹ គងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

ក្វៀតណាម

្ហរដឋអាក្មរ ិកតវ៉៉េំក្ពាះករណ្ីនគរប្តលក្វៀតណាមវ៉យរបហារក្លើអនកោរទូតរប្់ខន លួ ដោយ សឺង មាលា

Ma r c h a n t

ដយាងតាមព័រមា ៌ ន BBC ដដល បានដចញផាយោលពីថ្ងងសុរកទី

ជ្ញនាយដផបកខាងកិចោ ច រ វ៉៉ ន់លី ររូវបានអាជ្ញញធរបានដោះដលងឲ្យ

នដយាបាយរបចាំសាទនទូរសេរដឌ អាដម ដៅដរៅឃុំបដណា ឋ ះអាសនបរយៈដពល

០៧

នាទីរកុងហា ឆ្នប ំ ដដើមផព ឺ ហារក ី ៉បាលជំងម ី ។

រកដៅរបដទសដវៀរណាម ិ

ដខមករា កនលងដៅដនះបានឲ្យដឹងថា ស

ណូយ ។ រកសួ ងោរបរដទសសេរដឌអា

ោលពដី ខធបូ

កនលងដៅដនះឯកអ្គគ

េរដឌអាដមរក ិ បានរបរិកមមចំដោះអ្គគរដឌ

ដមរកបានដធវ ិ ើោររវ៉៉ ជ្ញផលូវោរតាមផលូវទូរ

hington សេរដឌអាដមរក ិ អ្ំពីករណី អ្បក

រកុងវដយ៉ រមា ៌ ន ី នណា (Vienna) សឋីអ្ំពីពិធោ ី រ ដសរភាពសារព័ ី

ទូរដវៀរណាម

របចាំទីរកុង

Was

ដោយដលើកយកលកខខណឍថ្នអ្នុសញ្ញដ

ោរទូរអាដមរោំ ិ ងមាបក់បដរមោ ើ រដៅសាទន

ោរទូរ

ខុសររូវ

អ្ះអាងថា ដៅឆ្នប ំ ២០១០ កនលងដៅដនះ

ររូវបានអាជ្ញញធរ

ដី ដេើយចាប់ោក់កុ ងឡាន ប ពស ី ំ ណាក់

លិកោរទូរ ។

ើង

នង ៤០ នាក់ ររូវ ិ ិ របរប ិ រថិតាមជ្ញោច់ខារ ដោយមានមនុសសជរ

ដដើមផធា ី នាសនថិសុខ

នគរបាលដវៀរណាមោលពីថ្ងងទី ០៥ ដខ

រដឌទូរអាដមរករបចាំ រកុងហាណូយ បាន ិ

ដដលថារគប់រោឌភបា ំ ដ ិ លទទួល ដវៀរណាមបានររបនថ ឹ ឹងោន់ដរ ខាលង

ទូរសេរដឌអាដមរកដៅដវៀរណាម ទទួល ិ

រងោររបតាយរបរប់ អ្ូសទាញ ផឋួលដៅ

និងសុ វរទិភាពបុគគ អាជ្ញញធរចាប់ខួ ន ល និងោរ់ដទាស ដោយ

សារដរោរបដញ្ច ញមរិ ។ សភាអាដមរកក៏ ិ

អ្បកនាំោកយរកសួ ងោរបរដទសដវៀរ បានទាមទារផងដដរ

ឲ្យរោឌភបា ិ លអាដម

មករា កនលងដៅងមីៗដនះ ។

ណាម អ្បករសី ដងវៀន ដភឿង ក៉ (Nguyẽn រកបញ្ច ិ ូ លរបដទសដវៀរណាមកបុងបញ្ជ ី ដមម

របចាំទីរកុង Washington ដដើមផដធវ ី ើោរ

ដៅ និងបំដពញោរករផងដដរ ។

អ្បកនាំោកយថ្នរកសួ ងោរបរដទស

Phương Nga) សន៉ថានង ថ្នរបដទសរ ំដលាភដលើសិទដនិ សរភាព ដផបក ឹ ពន ិ រ ិ យដមល ើ ី ដលាក Christian Marchant (ដឆវ ង ) នាយដផប ក ខាងក ច ោ ច រនដយាបាយរបចាំ សា ទ នទូ រ ិ សេរដឌអាដមរក ករណីដនះ ដរថា មស្តនថីោរទូរនានាក៏មាន ជំដនឿសាសនា ៕ ិ បានមានរបសាសន៍ថា សេរដឌអាដមរកដៅរបដទសដវៀរណាម ។ www.vietnam.usembassy.gov ិ ខលួនបានចូលដៅជួបអ្គគរដឌទូរដវៀរណាម ភារកិចចដគារពចាប់របដទសដដលដគសាបក់ រវ៉៉ ដៅនង ឹ ករណីដដល អ្បកោរទូរអាដមរ ិ ោំងមាបក់បដរមោ ើ រដៅសាទនទូរសេរដឌ អាដមរកដៅដវៀរណាម ិ តាយរបរប់

សូ មបញ្ញជក់ថា

ោលពរី ពក ឹ ថ្ងងទី ចារយរគស ិ ថសាសនា ខាងនោ ិ យោរូលិក

0៥ ដខមករា ដេរុោរណ៍ដនះបានដករ ដលាក ដងវៀន វ៉៉ ន់ លី (Nguyẽn Văn Lý) ររូវបានរុលាោរដវៀរណាម ើ

ទទួលរងោររប ដ

ើងកបុងដពល

នឹងសកមម ភាគកណា ថ ល ថ្នរបដទសដវៀរណាម ។

ជនោរោរសិទនិមនុសសដវៀរណាម

គឺអា

អ្បករងដរគាះគឺដលាក

ទ្សនៈ សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ មានមារាេាប់

ំ មទារយក្ផទះពនាះវញ ប្ដលអនក្ ញលួនសុ ទា ិ ំ ៏បានពៅពិនិតយ រឺ ពលាក្ពមឃ្ុ ក្

រសុ ក្បានប្េងពោយញលួនឯង “មារាបួ ន

ពោររួេញលួន

ោរ់ដទាស

ដដលអ្បកោរទូរអាដមរក ិ ខាងដរៅផធះរបស់គារ់នាទីរកុងដវ ៉ (Huế) ោក់ពនននាគាររយៈដពល ៨ ឆ្នប ំ ោលពី

ពីសំណាក់នគរបាលដវៀរ ោំងព៉យាមចង់ជប ួ ជ្ញមួយ

ណាមយា៉ងកំដរាលដនាះ ។

គួរបញ្ញជក់ថា បុពវជិរ ដងវៀន វ៉៉ ន់ លី

។ រួេក្៏

ឆ្នប២ ំ ០០៧

ពីបទថាបានដឃាសនា

Christian របឆ្នំងនឹងរោឌភបា ិ ល ។ បុពវជិរ ដងវៀន

ដលាក ដងវៀន វ៉៉ ន់ លី (Nguyẽn Văn Lý)

រតីធំរតប្តក់្រី ុ តីតូេ?

ំ ី របវតតិរបស់ផះ មាចស់ជាប់ សួ រនា ំមាចស់អព ។ ារពិតរឺពពល រតឹមឆ្នន ំ ១៩៧៩ ផង ។ េំប្ណក្មក្ មក្ទល់ ពពលពនះ ទ ពនាះ ផ្តលស់ជាររីវញ ិ

រុ ក្” ។ ពៃើយក្៏មានពរឿងក្ំប្បលងមួ យ ។ មាចស់ផះ របជា ទ បានរបប្ក្ក្ោេ់អៃង្ខក សានក្់ពៅពនាះ បុ រសពោរបានពដើរ ពិ ដល់ ឥ ូ វ ប្ដលសាានារណ៏វវឌ្ឍន៍ ិ ំ ប្ដលប្តងដណា លតៗ

ំ ំ និតយពមើលផទះនិងពធវើារក្ត់េណា

គ្មនមក្ថ្ល៖ ថ្លរឺជាផទះប្ដលញលួនបានទទួលបនត

មានមនុ សសញូេមានក្់មានបំណងេង់

ពក្រពីឳពុ ក្ មាតយញលួនមក្ ញលួនក្៏បាន យ៉៉ងៃមត់េត់មិន

ពលរដឋយួនមានពរេើនជាង

ប្របរបួលសរមួលឱយយួ នជារៃូ ត

ប្ញមរពនាះមិនរួ រឱយ្ៃល់ពទពរពាះយួ ន

វាសនាប្ញមរនឹងពៅជាយ៉៉ងណាប្ដរ

ពោរប្ដលេង់បានផទះពរ

ឱយមាចស់ផះ ទ ដឹង។ យ៉៉ងពនះពទៀតមិនដឹងថ្ល ក្ថៃពរាយ មានប្ផនារេាស់លាស់ មិនញុសពី

ំ អនក្មានរបាជាែរាក្់ ។ ពោយពមឃ្ុ ជា

បានផទះរបស់អក្ ន ដ៏ក្ទ ពធវើជាផទះរបស់ ពៅទីពនាះជាយូ រមក្ពៃើយ

ារប្ដលេំនួន

ពៃើយក្៏

ញលួន ។ ពរាយពីរិត រូ រពធវើប្ផនារ មនុ សសេិតតពោរ ក្៏ព្លើយបញ្ញ ពលើក្គ្មនសរមុក្មក្ឱយពរេើនពលើស ា ក្់ភាលម ប្ដរ ឬក្៏រតូវសំណូក្ពោរផងមនដ ិ ឹង ពទ ។ េំប្ណក្ពៅក្មពុជាពរាមវញ ិ ៃមត់េត់ពៃើយ ពនាះ

មនុ សសញូេេតត ត ិ ពោរ ថ្លាលសាងសង់ផទះពនាះ ជីាញលួន បានាត់ក្ីឱយពោរពនាះ

ក្៏បានពវេសំពាយពធវដ ើ ពំ ណើរ បានរាប់ក្ត់រាទុក្ទា ំងអស់

ពៅដល់ ផះ ទ ប្ដលញលួនេង់បាន ពៃើយ នួ នពផ្តទង ពធវើជាមានអាារៈពៃវៃត់រួេ ព

ើងពៅសំពះ

ជាមួ យមាចស់ផះ ទ មួ យយប់ប្សអក្ព

បាលន

ឱនលំពទានរួ រសម ព ំ ន ក្់ពៅ ព ពដើមបសុ ី សា

ើងសឹមបនតដពំ ណើរ

ើអវី

លុ ះរពឹក្ព

មាចស់ផះ ទ

ើងបុ រសពនាះ

ផទះបានឮាពរៀបរាប់របស់បុរសេិតត

េំនួនពលរដឋយួន

ញលួនបានពដើររក្យួ រឆ្នន ំមិនពឃ្ើញ

ពផតៀក្ឯាតររាលជាព

ជួ បពឃ្ើញផទះរតូវនឹងភិនភារជីា

ឯជពណើត រជា

នូ វ ពក្រមត៌ក្ជាផទះមួ យញនងឱយ ប្ត បនតិេពសាះ

ពៅឱយយួ នរឺជាពរឿងអយុ តិធម៌ ៃួស ត វស័ ិ យនឹងទទួលបាន

ពៅ

។ ភ័នភា ំងជាខ្លល ំង

ក្ពាះមាន ើ

ពសាះ ពទើបប្តមក្ដល់ ភូមិពនះក្៏បាន ក្រមាស់បីៃ៊ុ ន ។ រត់ផះ ទ ជាព ព

េំនួនប្ញមរពរាម

រតូវយួ នបំរបួញមក្រតឹម លាននាក្់បុ ព៉ ណាោះ

ពរពាះយួ នមាននពយ៉បាយពធវើយួ នូ

ឆ្នន ំ បនីយក្មមប្ញមរពរាម ឱយរលាយពូ ជ

ពោយពឃ្ើញទ័ព ពលរដឋប្ញមរនិងយួ នាមពញតតញះ េំនួនរបជាពលរដឋប្ញមរ រសាប់ ល មក្ វញ ិ ា ំងពីភូ មោ ិ ឋ ន រា ំង

រឺ

ពញតតរក្មួនស

បានពក្ើនព

ើង ពលឿនញុស ធមមា

មានយួ ន ពរពាះយួ នមាននពយ៉បាយ

នរត ៩.២០០ នាក្់ ឯប្ញមរមានរៃូ តដល់ ពភទយួ នឱយពៅជាប្ញមរវញ ិ ើ ពរជាះរជលងដងអូ រ សូ មបប្តក្ូ ី ពា ំង

ើង

របជាពលរដឋប្ញមរមានារ ១៨៨៨ ពបើពលើក្យក្ប្តេំនួនរបជា ពៅជាយួ ន ។ រឯពៅក្មព ី ុ ជាឯពណាះ

ពោរព្លើយគ្មមនញុស ា ំងពនាះទា ំងអស់

ដូ េជាជញ្ញ ា ំងជាព

ប្ដលពក្នព ើ

មាចស់របពទសប្ដលមានជាងរបា ំបី

របរល់ ទឹក្ដីក្មពុជាពរាម ប្តជាងមួ យ

ំ នសួ រពីពរឿង យួ នពធវើដពំ ណើរដល់ ទីណា សាគល់ ទី ពធវើារពរបៀបពធៀបាមសាិតិរបស់បា ពមឃ្ុ បា

ផទះទា ំងប៉ុនាមន

។ ដូ ពេនះ ពាះ

មាចស់ផះ ទ ពនាះពទ។ ក្នុងពពលប្ដល

មិនញុសពី មាចស់ផះ ទ ប្ដល រតូវពមឃ្ុ ំ ពៅក្មពុជាពរាម

ពៅ រា ំងបាន

ំ ន់ទព ័ ទីងយួ នពលើក្ ក្មពុជាាលជនា

ក្៏លា រសង្ខក្េិតត ពរពាះញលួនមិនប្ដលបាន េូ លក្រព

ជីដូន-ជីា សំណួរប្ដល

្ៃល់ េូ លមក្បពងអើលពួ ក្ប្ញមររក្ៃមឱយរត់

ក្៏ពក្ើតក្តីពងឿង

ញលួនមុ ននឹងសាលប់ពៅបានបនសល់ ទុក្

បានប្ផតផ្តត ំពនាះទា ំងអស់

ោប់និយ៉យប្លងពេញពៅពៃើយ

ំ ពរឿងដណា លពនះ ពធវើឱយពយង គ្មមនញួរបងវិលផទះក្ំពុងរស់ពៅពៅឱយ ើ

អវ ព ើ ី។មាចស់ ជាពរាមទា ំងពៅក្មុ ជា

ើអវី ឯរនូ តរនាបជាព

ពៃើយពដើរសំពៅពៅផទះ ោប់ភឹក្ន ល ឹ ក្ដល់ ពរឿងពនះពសាះ

ំ ក្់ពាក្យបតងថ្ល ពមឃ្ុ ោ ឹ

ឺេុ ក្

មានប៉ុនាមនា ំាតរជញ្ញ ។ ារប្ដលបា លាននាក្់ ា ំងជា នឹក្ពឃ្ើញដល់ ពរឿងពីរ ទា ំងពៅក្មុ ព ពោរពៅវញពនាះពទ ិ

។ មាចស់ផះ ទ ក្៏ទទួល រពមឱយសានក្់ពៅ ពោរពៃើយ ។

និង ឈាម ។

ា ំពធើព វ ី

អវ ើ ី

។ ប្ញមរជាមាចស់របពទសមានារ

នូ វេំ ឯមាចស់ផះ ទ រតូវពដើរេុ ះពេញទា ំងេុក្

រនូ តរនាប

ក្៏ ជពណើត រប្ដលពធវើពីព

ះ ន ពៅ

ប្ក្លង

ផទុយពី

ំ ំង ទឹក្តូ េមួ យក្៏យួនដឹងក្ប្នលង ១៨.០៨០ នាក្់ រឺប្ញមរពរេើនជាងយួ ន ពៅ ក្មពុជាពរាម ។ ពរឿងអាថ៌ក្បា

ទាល ប្ដរ។ រឺពពលពនាះទ័ពយួ នមិនប្ដល មួ យជាពីរ។ ពញតតរពះរតពា ំង មាន ពនាះ ើ

ើររីមានា ំជាក្ រតូវារប្ញមរជាអនក្នា ំផូ វល

ឯា ំពរាមបងស រពៅវញ អ ់បានរតូវ យួ ននា ំផូ វប្ញម ល ិ

រឺប្ញមរសាលប់អស់បុ ៉ននាមននាក្់

ំ ន់បុ ៉លពតគ្មមន អនក្ណាដឹង ពទមានប្ត យួ ន ៤៦.៣១២ នាក្់ ឯប្ញមរមាន ពៅជនា

ពនាះពបើរិត រៃូ តដល់ ៥១.០៥៥ នាក្់។ ពៃើយ

តក្ៅទំព័រទី ៨


សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ គងៃអាទត្ ំ ល កោស្័ក ព. ស្. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ិ យ ០៥ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននខា ឹ គងៃទី ០៩ ខែមករា គ. ស្. ២០១១

ខ្្វងយល់ពីភូមិសាស្ត្រកមពជាក្រោម ុ

អំពី ទីរកុងថ្រពនគរ ឬ ទីរកុង ហូ ជី មុិញ ំ ច ថ្រពនគរ ជ្ញទរី កុងដ៏សំខាន់ នង ច រថ្នរដឌោរធំដៅកបុងដដនកមពុជ្ញដរោម នង ៏ ំខាន់មយ ួ ថ្នអាណាចរកដខមរមុនដពលជនជ្ញរិ ិ ជ្ញទរី បជុក ិ ោ ិ ជ្ញអ្ររ ី កំពង់ដផោណិជជកមមដស

យួនដភៀសខលួនមករស់ដៅកបុងអ្ំ ងសរវរសរ ៍ទី ១៧ ។ ដរោយដពល ដសថចដខមរ រពះបាទ ជ័យ ដជោឌ ទី ២ (១៥៧៣–១៦២៧) បានដរៀបអ្ភដិ សកជ្ញមួយសបំដសថចយួនមក ថ្រពនគរ ររូវ ុ

បានជនជ្ញរយ ួ ដៅថា ដខរថយា៉ឌន ិ ន ិ ( Gia Định Thành) នាឆ្នប ំ ១៧៩០ តាមដសថចដមមះ ដងវៀង អាញ់ (Nguyễn Ánh) ។ ដរោយដពលបារា ំងោន់ោប់បានទរី កុងថ្រពនគរ នាឆ្នប ំ ១៨៥៩ ដៅថ្ងងទី ១៥ ដខមនា ឆ្នប ំ ១៨៧៤ របធានាធប ើ ថ្រពនគរ ដៅជ្ញទរី កុងសាយេគន (Thành Phố Sài ី ិ របា ី រា ំងដមមះ Jules Grévy បានដចញបទបញ្ញជមួយកបុងោរបដងករ

Gòn) ។ កបុងសម័យអាណានគ ំ សេព័នន ិ មនយ ិ មបារា ំង ថ្រពនគរ ជ្ញមជឈមណឍលដ៏សំខាន់ មន ិ ររម ឹ ដរោណិជជកមមដទ វ៉ដងមទាំងជ្ញមជឈមណឍលរដឌបាល វបផធម៌ នង ិ អ្ប់រ ំ ទូទាង

ឥណូ ឍ ចន ោ៌របដទស» (Paris in the Orient) ។ ដរោយពរី បបសាធារណរដឌដវៀរណាមដដលមានសេរដឌអាដមរកគាំ រទររូវបានដួល ិ នង ិ ររូវបានដគចារ់ទុកថាជ្ញ «ទរី កុងបា៉រសថ្នបូ ិ ិ រលំនាថ្ងងទី ៣០ ដខដមសា ឆ្នប ំ ១៩៧៥ ទរី កុងថ្រពនគរ ររូវបានបកសកុមុយន ម ស ុិ (Thành phố Hồ Chí Minh) ដដម ី ញ ើ ផរី ំឮកដល់ ិ ដថ វៀរណាម បថូរដមមះជ្ញភាសាយួនថា ទរី កុងេូជម ដមមះដមដក ម ស ថ ន ួ េូ ជី មុញ ឹ នាំបកសកុមុយន ិ យ ិ ។ បចចុបផនប ថ្រពនគរ ជ្ញទរី កុងដដលមានរបជ្ញជនរស់ដៅដរចន ើ ជ្ញងដគ នង ិ ជ្ញមជឈមណឍលដសដឌកច ិ ច វបផធម៌ នង ិ អ្ប់រ ំ ដ៏សំខាន់របស់ របដទសបកសកុមុយន ម ស ិ ថ សាធារណរដឌ សងគមនយ ិ ម ដវៀរណាម ។ ដោយ ថាច់ របជ្ញ ី ដគឿន

ទឹកលិចរតាំដៅយូរ ។ ថ្រពរដបាះ ថ្រព

ទីរកុងថ្រពនគរ ឋរ ថ ល ិ ដៅចំកណា

ថ្រពដរសាងកបុងទំនាប ។ ថ្រពដរសាង ថ្រព

ទតា ំ ភូមសា ី ង ិ ស្តសៈថ

ដបះដូងថ្នរំបន់ទាង ំ ពីរគឺ

ដដលមានដដម ើ ដឈរើ ដបាះៗ ។ ថ្រពរ ំដលាង

រំបន់វ៉ល

កបុងទខ ី ពស់

ទំនាប (Tây Nam Bộ ) និងរំបន់ដូន

ដដលមានដដើមដឈខ ើ ពស់

ដរសាងៗ ។ ថ្រពេ័រថ្រពដហាង ថ្រពធំ

ថ្ណ ( Đông Nam Bộ) របស់ដដនដី

ដដលឆ្នងយោច់រសយាល អ្ំពរី សុកភូមិ

ជ្ញប់នឹង ដខរថទល ួ តាដមាក (Thủ Dầu

ចាំដបៀរដបៀន ។ល។ (ម. ព. ជ្ញំ, ដញៀរ

កមពុជ្ញដរោម

និងមានទតា ំ ខាងដជង ើ ី ង

គួរដសញើបគួរដសផម ដរោះដរងមានសររូវ ើ

Một ) បចចុបផនបជ្ញ ដខរថបិនដភឿក (Bình Phước) ,ោយ័ពយជ្ញប់នឹងដខរថដរាងដរំ ី

សារ, ថ្ផស ផង) ។

ជ្ញប់នង ឹ ដខរថដូនថ្ណ ( Đồng Nai) ,

ថ្រព, មាន់ថ្រព...; មនុសសថ្រព...។ ព. រប. ថ្រព

( គុ. ) ដដលដកើរ, ដដលមានដៅ

(Tây Ninh) ,ខាងដករ ើ នង ិ ឦសាន

កបុងថ្រព : សរវថ្រព, រកបីថ្រព, ដគាថ្រព, ដឆក

អាដគបយជ្ញប់នឹងដខរថអ្ូរោប់ ( Bà Rịa

ជ្ញប់នង ឹ ដខរថកំពង់ដគា (Long An) នង ិ

នយា ិ យថ្រពៗ ។ នាំឲ្យថ្រពគំនរ ិ នាំឲ្យ

- Vũng Tàu ) , ខាងលិច និងទិសនិររី

ឆគងៗ, ដឆវងៗ : ឫកថ្រពៗ, សមឋថ្ី រពៗ,

ដខរថដម-ស (Tiền Giang) ។ ពទ ី រី កុង ថ្រពនគរ

ដៅទីរកុងហាណូយភាគខាង

ដជើងថ្នរបដទសដវៀរណាម មានចមាងយ របមាណ

១.៧៣០

គី ូដម៉ររ

និង

ចមាងយ ៥០ គី ូដម៉ររ ដៅសមុរទចន ិ

ខាងរផង ូ (South China Sea) ។

ចំដោះអាសុី អាដគបយ៍ ទីរកុងថ្រពនគរ ជ្ញ ចំណុចរួមថ្នផលូវគមនាគមន៍ដស ៏ ំ ខាន់ រួម មាន ផលូវដគាក ផលូវទឹក និងផលួវអាោសរ

ដទស ើ គំនរ ិ , ឲ្យចដងអៀរគំនរ ិ ។ល។

រជុងមួយថ្នទីរកុងថ្រពនគរ បចចុបផនប ។ រូបងរ wikipedia ភាជប់នឹងដខរថនានាដៅកបុងរំបន់ និងជ្ញ រចកអ្នថរជ្ញរិផងដដរ ។ អំពីក្ឈ្លែះ

នបណិឍ រយ បានបញ្ញជក់ថា ៖

ថ្រពនគរ ( ន. ) ដមមះរកុងជ្ញទីរប

ភាសាដខមរៈ ោកយ «ថ្រពនគរ» ដបើដយាងតាម

វចនានុរកមដខមររបស់

បានដបាះពុមព ដោយវទ៉សា ទ នពុទនសាស ិ

ំ ច ជុក ិ ចោរ ថ្នរដឌោរធំដៅកបុងដដនកមពុជ្ញ ដរោម ។

សដមថចរពះសងឃ

រាជ ជួន ណារ (ដជ្ញរញ្ញដដណា) ដដល

ដូចដនះ ោកយថា «ថ្រពនគរ» ដយើង

អាចោរ់ដចញជ្ញពីរសពធ គឺ «ថ្រព» និង

នគរ

ន-គ

សំ . បា. ( ន. ) បុរ,ី

«នគរ» ។ បណា ថ សពធទាង ំ ពីរដនះ សពធ

រកុង : អ្បកនគរ គឺអ្បករកុង ។

ដលើដដដល មានអ្រទនយ ័ ថា ៖

ន័យថា «នគរ , របដទស ឬ ទដ ី ីដដល

មានរុកខជ្ញរ,ិ លតាជ្ញរ,ិ រិណជ្ញរិ ដុះ

ជ្ញរិ,

នីមយ ួ ៗ ដបើដយាងតាមវចនានុរកមខាង ថ្រព

( ន. ) របដទស ឬទីដដី ដល

ដដរោស រទុបរទុល : ថ្រពរូច, ថ្រពធំ ។ ថ្រពរនាម ថ្រពកបុងបឹង ឬកបុងទីដដលមាន

សរុបមក ោកយ « ថ្រពនគរ» មាន

មានថ្រព» ឬ « នគរដដលមានមានរុកខ លតាជ្ញរ,ិ

រិណជ្ញរិ

ពឈាមះ ពសុ ង សុ ង ពសុ ង ឱយពដរើ ពថ្លក្រ ំពលាភសិទធពសរ ភាព ើ ើ ិ ី

េាស់ពទ ។ រឺយួ នប្ដលបាន ពឃ្មសនាឱយប្ញមរពរាម

ឱយតួ ពលញ ១ លាន ៧ ប្សន ពៃើយ សាមរគជាមួ យយួ ន ី

(ដៅមានរដលខដរោយ)

ដូេមុន

ពេះរួបរួម បានពទៀតពទ ។ ប្លបងនពយ៉បាយ

ពៃើយឱយយក្ ប្ដលយួ ន

មានប្តយួ នពទ ពទើបដឹេពីេំនួនពិត សៃព័នប្ធ ញមរក្មពុជាពរាមជាសរតូវ ។ ពានត

់ រក យក្សលឹក្ពានតញចបស

វាបានាលយពៅជាា ំបតេ ត ិ ិ

រឯេំ ង ។ ដូ ពេនះពីរតមពពល ិ ឹ ា ំងពី ពសុ ើង ដងឯងពៅវញ ី នួនពួ ក្យួ នប្ដល ប៉ុប្នតពបើ ាមពយងដ ើ ឹ

ំ ួ ស អនក្សាលប់ សុ ង ពសុ ើង ញំពដរើ ពឃ្មសនាមក្ ដូេ ពនះពៅ យួ នពរបើពសនៀតណាក្៏ពោយ េូ លមក្ពៅរសុ ប្ញមរជន ក្៏មានប្តយួ នប្ដរពទើបដឹង ។ ប៉ុប្នត ជាជួយឱយប្ញមរពរាមប្ដល មានពរឿងមួ យ

ប្ដលហាក្់ពៅប្ត បានដឹងឮ

មិនទាន់ ក្៏បិទញទបព់ រឿងប្ញមរពរាម

ពីសៃព័នប្ធ ញមរក្មពុជា ពៃើយ ។

េាស់លាស់ដប្ដល រឺពោរប្ដលបនលំ ពរាម ាន់ប្តបានដង ឹ បានសាគល់ ។ ញលួនមក្ពធវើមាចស់ផះ ទ

បានរួមេំប្ណក្ក្នុងារ

ប្ដលយួ នា ំង

ជួយពលើក្ យូ រពទរង់ប្តមានរតីប្ដលធំជាងញលួន

ពរពាះជាតិប្ញមរនិងយួ ន ក្ំពស់សាមរតប្ញម តព ល ឹ ញលួនថ្ល ពទៀតខ្ល ំញួ នសុ ី រពរាមឱយ ដង ីពរេមនផុ ិ

មានលក្ខណៈ របក្ពណីញុសគ្មនរស ឥ ូ វពនះ ះ

ប្លងជត ិ

មិនរបាក្ដជា រពបសក្ក្មម របស់ពសុ ង សុ ង ពសុ ើង ញលួនជារតីធំខ្ល ំរតបាក្់រតីតូ េពនាះមិន ឺ ើ

ពៅផទះពនាះបានសុ ញរសួ លពទ ។ មា៉ង

រឯពរឿងរទ ី ឹសតី

លាយមិនេូ លគ្មនពទ

ើយ ។

មានអងគារសៃព័នប្ធ ញមរ ាមពជើងពលញថ្ល រតីពនាះរបប្ៃល

ពៅ ក្មពុជាពរាមជាឳពុ ក្មាតយ ពេញមុញ ជាមក្ពីសមុ រទទិសខ្លងពជើង ៕

ដុះ

ដដរោស រទុបរទុល » ។

ក្មពុជាពរាមយួ ន បានជួ លប្ញមរមានក្់ ារពារមនឱយយួ នពមល ង្ខយពមល ិ ើ ើ

តពីទំពរ័ ទី ៧

របាក្ដ

ដដលមានដបបបទឬសណា ឋ ប់ធាបប់

ដលាក ដសុើង សុ ង ដសុើ ង សមាជិកមជឈមបកសកុ មុ យន ម ិ ិសដថ វៀរណាម ។

The Prey Nokor News number Vol.2 No.20  

ខួប ៣ ឆ្នន ំថ្នោរផាយរប្់ សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ ទលែ ២០ / ថ្ងៃ ១ ។ ២ ឆ្នា ំខាល ទោស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា រថ្មៃ ១ .០ ០០ ទរៀល ឆ្នា ំទី ០២ កគហទ...

The Prey Nokor News number Vol.2 No.20  

ខួប ៣ ឆ្នន ំថ្នោរផាយរប្់ សារព័ត៌មាន ថ្រពនគរ ទលែ ២០ / ថ្ងៃ ១ ។ ២ ឆ្នា ំខាល ទោស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា រថ្មៃ ១ .០ ០០ ទរៀល ឆ្នា ំទី ០២ កគហទ...

Advertisement