Page 1

The Prey Nokor News

២ ថ្ងៃ ១ ។ ៨ ឆ្នខា ាំ ល ទោស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៣ ខែមិងុនា ព. ស. ២៥៥៤ គ. ស. ២០១០

ក្េញផ្សាយររច ាំ្ប្តរហ៍រាល់ព្ងៃអាទិតយ

ឆ្នទាំ ី ០១ ទលែ ១៦/ រថ្មៃ ១០០០ ទរៀល

ព្រៃនគរ

WWW.PREYNOKORNEWS.BLOGSPOT.COM

ទឹម សាខន៖ យល់ខុ្ថា រដ្ឋាភិប្តលខ្ខែរក្េេះោរពារៃលរដាខលួន (តពលី លខមុន)

ភាពផសក ឹ នង ិ បានលបាះលោអាវរគេសទ

The Southeast Asia Globe:

លេើយ ប្ដលអាត្មមបានលឃើញផ្ទធល់នឹង

ប្របសរមួលលោយ ថាច់ ជំលរឿន

ឲ្យអាត្មមភាព។ ល

ចាប់ពឆ្ ី ប ំ ២០០៧ មក លតើរពះអងគទទួល បានបទពលិ ោធន៍អខ វី ះល ? ទម ឹ

ោខន៖

អាត្មមភាពបាន

ទទួលបទពិលោធន៍ថា មានមន្តនថីសងឃ ជាន់ខពស់របស់របស់របលទសកមពុជាមួយ

ចំនួន ដូចជា សលមថចរពះសងឃរាជ លទព វងស

នង រពះអងគរម ួ មាន ិ រកុមបរវាររបស់ ិ

ប្ផបក

ះ គឺជាលលើកដំបូង

នូវបទពិលោធន៍របស់រកុមមន្តនថី

សងឃប្ខមរមួយចំនួនប្ដលជាអបករបឆ្ំង នង ឹ ពាកយលរបៀនរបលៅរបស់រពះសមាម សមាមសមពុទន ។

លយើងជារពះសងឃដូចោប

មាន

ជំលនឿលៅលលើលោលមាត្ម៌អេិងា ប្តមន ិ គួរ

មន្តនថស ី ងឃទំងលនះ របរពត ឹ ថអលំ ពើ

រពះលត ជរពះគុណ ឡុង គម ឺ លាង ,

លាមកព្រពព្ផសប្បបលនះលោះ ។ អាត្មម

ណយ រចក ឹ នង ិ លជៀស ឱម ប្ដលជា

ធម៌អាថ៌កុ ងរពះពុ ប ទោ ន ស

អម លំលេង , លៅរ ៍ ចាន់ ថុលល

,

អបកលចាទរបកាន់អាត្មមភាពពប ី ទថា បានបំប្បកបំ

ណាមកមពុជា

បាក់ចណ ំ ងមត ថ ពលវៀត ិ ភា ។

ពួកលគបានលះបង់

លចាលនូវលោលជំេររបស់ខួនអំ ល ពីមាោ៌

អេិងា ។ ពួកលគបានចាប់បងខំអាត្មម

ភាពមន ិ គិតថា ពួកលគគួរប្តបនថបលរងៀន បរស័ ិ ទលទៀតលទ ទំងល

ដល់ពុទន

សូ មផប្តខល ី ួនរពះសងឃ

មន ិ បានរបតប ិ តថត្ម ិ មពាកយ

លរបៀនរបលៅរបស់រពះពុទផ ន ង ។ អាត្មម

ភាពមានបទពិលោធថា រោឌភបា ិ លលវៀ តណាម របព័នន

តលៅទំព័រទី ២

រពះលតជរពះគុណ ទម បំ ោ ថី ងឃប្ខមរចាប់ផសក ិ ងលជង ើ រសុកគរិ វង់ ឹ ោខន អតត ី រពះលៅអធកា ិ រវតថភដ ី លខតថត្មប្កវ រតូវបានមន្តនស ឹ លេយ ើ

អាជាញធរប្ខមរនង ិ យួនចាប់ញ្ូ ជ នរពះអងគលៅោក់ពនន

ោរលវៀតណាមកាលពីមថ ិ ុ

ឆ្ប ំ ២០០៧ លចាទពប ី ទបំប្បកបំបាក់មត ិ ថភាពលវៀត

ណាមកមពុជា ។ ឆ្ប ំ ២០០៩ បានវលរតឡប់ មកកមពុជាវញលេ ិ ិ ើយបានលភៀសខលួនលៅរបលទសព្ថ លរកាយពីអាជាញធរប្ខមរមន ិ រពមលធវអ ើ តថ សញ្ញដញបណតជូន ។ ប្ខកកឋោ ឆ្ប ំ ២០០៩ រតូវបាន UNHCR លៅរបលទសព្ថបញ្ជូ នលៅរបលទសស៊ុយប្អតកបុងឋានៈជាជនលភៀសខលួន

ី មពជាក្រោមៃី ហុន ខ្្ន ររោ្មិនទាមទារទឹកដក ក្វៀតណាម ុ អបកចូលរួមកបុងការរបារពនពិធបា ី ត់

បង់ទឹកដីប្ខមរលរកាមកាលពី

លពលថមីៗ

លនះ បានលលើកលឡង ើ លោយមន ិ លពញ ចត ិ ថថា លលាក បង្ហាញ

យករដឌមន្តនថី មន ិ បាន

ឆនធៈរសឡាញ់ ទឹកដប្ី ខមរ

លរកាម និងការគិតគូរមកដល់ប្ខមរលរកាម ប្ដលកំពុងរងលរោះ លរកាយពីទឹកដលី នះ រតូវធ្លលក់កុ ងការកាន់ ប កាប់របស់លវៀតណា មលឡើយ ។

ការបល ធ សលនះបានលធវលើ ឡើង

លរកាយពីលលាក ប្សន

យករដឌមន្តនថី

បានប្ថលងោជាថមលី ទៀតលេយ ើ

លៅព្ថងពុធ ទី ០៩ ប្ខមថ ិ ុ លលាក

វទាោ ទ នជាតិអប់រ ំ ិ

យករដឌមន្តនថី េ៊ុន ប្សន ព្នរបលទសកមពុជា ។

កីឡា

ៃ័ត៌មានជាតិ សទមេចឪយាងទសសនកច ិ ចទៅទវៀរ ណាមចុងខែមង ិ ុនាទនេះ

សញ្ញដ

>៣

េ៊ុន

លនះ លៅឯ

កបុងឱកាសផឋល់

ប័រតដល់និសសតលៅោកល ិ

អនររជាតិ

បាល់ោរ់ពានរង្វាន់ពភ ិ ពទោកចាប់ ឧរដមទសនយ ី ៍កូទរ៉េខាងរបងត្រូ ូ វចាប់ ទបកទៅអាហ្វា រិកខាងរបង ើ ូ

>៥

ែៃនព ើបការសម្ងៃរ់ >៦ ី ួ បទបទងហ

វទាល័ យ ិ

កបុងការទម ល

ន័រតុនថាលលាកមន ិ ចូលរួម

ះមកវញលទ។ ិ លលាក

ទរយកទឹកដីប្ខមរលរកាម

យករដឌមន្តនថី

ប្ដលលៅ

អបកសនាយកទឹកដប្ី ខមរលរកាមល វញថាជាអប កសនាេួស ិ

សូ មឲ្យមានការរបុងរបយ័តប សនារបស់ខួ ន ល

ះមក

លេើយលលាក

ចំលពាះការ

បានអះអាងលទៀតថា

ការទមទរយកទឹកដីប្ខមរលរកាមល

ះ វា

េួសលពលលៅលេើយ។ លលាក

យករដឌមន្តនថបា ី នប្ថលងថា

៖ «អបកខលះលៅសនាលៅព្ថងទី ៤កនលងលៅ

ោត់ថា

យ! លគហ៊នសនាដល់ប៉ុណឹ ត ង! ចុះលបើ លធវើមិនបាន រតូវលធវើលម៉ច? លមា៉ងលនះលេើយ លធវើបានលទ?

សូ មផប្ី តរពះករុណាបិត្ម

ល ះ រពះអងគបានតមកល់ប្ផនទីលៅឯអងគ ការសេរបជាជាតិ មិនបានជាប់ដីកមពុ ជាលរកាមចូលមកកបុងអធិបលតយយរបស់ កមពុជាលទ!»។

កាលពព្ី ថងទី ៤ មថ ិ ុ

កនលងលៅលនះ

របជាពលរដឌប្ខមរលរកាមជាលរចើន

ក់

រួម

ជាមួយរកុមអងគការ សមាគមប្ខមរលរកាម និងឥសសរជននលោបាយជាន់ខពស់ផង ល

ះ បាន

ោ ំ ប របារពនពធ ិ រី ំឭកខួប

លបើោត់បានលធវើ យករដឌមន្តនី ថ

អនុសាវរយ៍ ី នង ិ លសចកឋឈ ី ចា ឺ ប់ ប្ដល

អលញ្ជើ ញលៅចុះ! អញមិនលៅជាមួយលទលវុ ើ

ថា ប្ដនដីកូោំងសុី ន ប្ដលមានទំេំ តលៅទំព័រទី ៣

ោត់នឹងយកកមពុជាលរកាមមកវញ។ ខញុំថា ិ

ក្វៀតណាម ត្រទទសទវៀរណាមកាំពុងម្ងន

សមបរេត្ទពយន ងម្ងនវិ សមភាព ិ ិ >៧

បារា ំងបានកាត់ទឹកដីប្ខមរលរកាម

ឬលៅ

ភូមិសាស្ត្រកមពជាក្រោម ុ

អាំពទ ី ត្ី កុងខត្ពកឬសស ី ឬ ទត្ី កុងកង ឹ ទ ើ

>៨


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

ៃ័ត៌មានជាតិ តមកពទ ំ ័រទី ១ ី ព ចាប់មន ិ មានយុតថិធម៌

ទឹម សាខន៖ យល់ខុ្ថា រដ្ឋាភិប្តលខ្ខែរក្េេះោរពារៃលរដាខន លួ

ភាពកបុងការការពារជនរងលរោះ

និងតមាល ត្មម

ចាប់សិទម និ នុសសលឡយ លោយមន ើ ិ បាន

ផថល់ដល់ពួកលគ [ពលរដឌ ] នូវការកាត់ លទសដ៏យុតថិធម៌លឡើយ ។ លរៅពីល

លឃើញថា

អាត្មមភាពបានសិកា

កថីសងឃមព្នការរួ ចរលោះអំពី ឹ

ការរបល័យពូជោសន៍

នង ឹ មានដល់

អបកលទសទំងឡាយដូចជារូបអងគអាត្មម ភាពជាលដើម

លរៅអបកជួយ

និងមានរបលទសលៅោង លេើយព្ថងណាមួយប្ខមរ

លរកាមនង លោល ឹ មានលសរភាពសលរមចនូ ី បំណងប្ដលខលួនលរជស ង ើ លរសន ើ ិ នង ឹ បាន បញ្ច ប់នូវការជះិ ជាន់

ពីសំណាក់រោឌភិ

បាលបកសកុមុ យន ម ិសថលវៀតណាម ។

The Southeast Asia Globe:

លតមា ើ នបញ្ញាអវខ ី ះល បានលកត ើ លឡង ើ ចំលពាះ

លេើយរតូវបាននីរលទសខលួន

លចញពីរប

និងជា

លទសមួយ [កមពុជា] ប្ដលអាត្មមភាពគិត

រពះសងឃមួយអងគ ធ្លលប់បានលទសស

បាននរី លទសខលួន

[រោឌភបា ិ លប្ខមរ]

អាចការពារពលរដឌខួ នបាន ល ។ លរកាយពី

របាប់ដល់ពុទនបរស័ ិ ទ

កាត់លទសលៅកបុងតុលាការមួយ

ពនន

យុតថិធម៌

អាត្មមភាពរតូវបានលគ ោមន

ព្នរបលទសមួយប្ដលបាននិង

កំពុងប្តពាោមលុ បបំបាត់វបផធម៌

របស់អាត្មមភាព ។ លពលអាត្មមភាពលៅ កបុងគុក

អាត្មមគិតថា

ខលួននឹងោមន សងឃមថា នឹងបានរតឡប់មកជួបជុរំ គួ ឹ ោរវញលទ លរពាះមានលរឿងអបកលទសប្ខមរ ិ

ប៉ុប្នថរតូវបានលគ ចាប់ផសកន ឹ ង ិ ោក់

ោរលវៀតណាម គឺអាត្មមភាព មន ិ

ប្មនជាមនុសសលទ ។ ទលងវើប្ដលពួកលគលធវើ ចំលពាះអាត្មមភាព វាលោរលៅជាងការលធវើ ចំលពាះសតវតរិ ចាឆនលៅលទៀត

អាត្មម

ភាពលៅកបុងគុកយូរព្ថងោ៉ងលនះ ប្តអាត្មម ភាពោមនឱកាសត្មមោនលទ ។ ធុំកលិន

សំ លឡងរ ំពង បរោកាល

លរកាម បានោលប់លៅកបុងគុកលវៀតណាម

អារកក់លៅកបុងគុកលៅប្តដក់ជាប់ជានច ិ ច

ចលមលយ ជិះជាន់ និងចាក់ថាបប្ំ ដលអាត្មម ើ

ជាលរចន ើ ។ អាត្មមភាពរតូវលគវាយ សួ រ ភាពមន ំ វីល ិ ដឹងថាជាថាបអ

ះលទ ។

បានចាក់ឲ្យអាត្មមភាព

វាបានបំផ្ទលញ

ថាបប្ំ ដលលគ

សុ ខភាពអាត្មមភាព

លាត់សផង់ចព ី រលចញពីភាព ជារពះសងឃ

អាត្មមភាពកាន់ប្តលខាយលៅៗ ។

សលងកតលឃើញថា

ជាតិ

[រគូលពទយគុកលវៀតណាម]

អបកលទសលៅកបុងគុកលវៀតណាម ?

ទម ឹ ោខន៖ អាត្មមភាពរតូវបានលគ

អាត្មមភាពជាមនុសសមាបក់

លេយ ើ អាត្មមភាព

មួយព្ថងលៅមួយព្ថង

លតកា ើ រោំរទរបស់រពះលតជរពះគុណ

គតព្នកុមារប្ខមរលរកាម

ទម ឹ ោខន៖ អាត្មមភាពចង់ឲ្យប្ខមរ

។ លដើមផលឆល ី យ ើ តបនង ឹ សំ នរួ ប្ដលលគសួ រថា

ជាអវី ? លរកាម

រតូវបានលគទទួលោគល់ជាជន

ជាតិលដើមព្នប្ដនដក ី មពុជាលរកាម ោងតផងរបលទសលវៀតណាម) ូ

(ភាគ នង ិ ឲ្យ

មានការលោរពសិទនិមនុសស ជាមូលោឌន ដូចជា

លដើម ។

សិទព្និ នការលោរពោស

ជា

អាត្មមភាពចង់លឃើញកុមារប្ខមរ

លរកាមមានឱកាស ដូចជាកុមារជនជាតិ

អាចមានសិទនិ

លដើមផប្សវ ល ី ងយល់ពវី បផធម៌របស់ខួ នល

អបកឯងជានរណា ? ពួកលគ ក៏អាចមាន

លមាទនភាពលឆលើយតបវញថា ពួកលគជាប្ខមរ ិ

លរកាម លោយមន ល និងមន ិ កុេក់ខួនឯង ិ លឆលយ ួ ។ ើ ថា ខលួនជាជនជាតយ ិ ន

The Southeast Asia Globe:

លតរើ ពះលតជរពះគុណ

លៅប្តបនថចល

ឬ?

ទម ឹ ោខន៖ អាត្មមភាពលៅប្តបនថ

យួនប្ដរ ។ អាត្មមភាពចង់លឃញ លខឿន ើ

ចល

អាត្មមភាពគិតថា អាត្មមភាពនឹងមានស

បានបលរងៀនលៅកបុងោលាោធ្លរណៈ

ោសន៍របស់អាត្មមភាព

លៅកបុងគុកលវៀតណាម ។ អាត្មមភាពលៅ

រព និងអនុវតថឲ្យបានរតឹមរតូវនូវលសចកថី

កបុងសតអា ិ រមមណ៍របស់អាត្មមភាព ភាពខុសពីលដើម

លរកាយពីបានរងលរោះ

ប្តមានសុ បន ិ អារកក់ជាប់ជានច ិ ច ពលី រពាះ រគប់

ទី អាត្មមភាព គត ិ ថា ខលួននង ឹ

ោលប់ ។

The Southeast Asia Globe:

វបផធម៌ប្ខមរ [អកសរប្ខមរ]

របស់លយង ើ ខញុំ

លដើមផការរួ ី បរួមរបស់ប្ខមរលរកាម

នង ថិ ម៌សរមាប់ជាតិ ិ ប្សវងរកយុតធ

និងខលួនអាត្មម

និងចង់លឃើញរោឌភបា ិ លលវៀតណាម លោ

ភាពផ្ទធល់ ។ អាត្មមភាពមានខលូនប្តមួយ

របកាសជាសកល

ការរួញលរលទ

លដើម ( UNDRIP)

សថីពស និ នជាតិ ី ិ ទជ

អាត្មមភាព

រពះអងគឯងលទ

កបុងការបូជាជីវតលដ ិ ើមផបុ ី ពវ

លេតុឲ្យជាតអា ិ ៕ ិ ត្មមភាពមានជវី ត

សបាយចត ំ ណាស់ លបស ិ ិ ថោលង ើ ិ នជាជីវត អាត្មមភាពបានបូជា លដម ើ ផបុ ី ពវលេតុអ

រពះសងឃប្ខមរលរកាមលធវើកូដកមមទមទរឲ្យរោឌភបា ិ លលវៀតណាមលោះប្លងរពះលតជរពះគុណ ទម ឹ ោខន កាលពឆ្ ី ប ំ ២០០៧ លៅវតថោមគគរី ងស ី រាជធ្លនភ ី លបំ ពញ ។ សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ ៖ ចាងហ្វាងកៅសហរដ្ឋអាកមរក ឹ រតនា ចាងហ្វាងកៅកមពុជា លី ឈូន នព ិ ្ឺង យុង ិ នន យក ថាេ់ ររីជា ក្គឿន លិែិត្អនុញ្ញាត្ច្បាប់កលែ៖ ០០៩ ម.ព.ត្ប.ក ច្បុុះគងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ ២០១០ ការយាល័ យនិពនធ៖ សហរដ្ឋអាកមរកៈP.O Box 51201 San Jose CA 95151 USA , ទូរស័ពទ: (408) 550 5060 ិ ិ ត្ពុះរាជាណាច្បត្កកមពុជាៈ ផទុះកលែ 791 ត្កុមទី 4 ភូមត្ិ ោ 3 សង្កាត្់សឹ ង ទ មានជ័យ ែណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភកនាំ ពញ, ទូរស័ពទ: (855) 017369-683 កគហទាំព័រ: http://www.preynokornews.blogspot.com អុខី ម៉ែល: preynokornews@gmail.com ក ុះពុមព៖ករាងពុមពអងគរ ផទុះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ សង្កាត្់បឹងត្សឡាង ែណ្ឌទួលកោក រាជធានីភកនាំ ពញ

ដូចលនះ អាត្មមភាពោមន

(លៅមានតលលខលរកាយ)


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

ៃ័ត៌មានជាតិ

ហុនខ្្នររោ្មិនទាមទារទឹកដីកមពជាក្រោមៃី ក្វៀតណាម ុ

តមកពទ ំ ័រទី ១ ី ព

លំ បាករបស់ោត់ប្ដរ

៦៧.៧០០ គឡ ី ូប្ម៉រតរកឡា ឲ្យលៅលវៀត

បាច់និោយលទ!

ណាមកាន់កាប់លៅឆ្ប១ ំ ៩៤៩ ។

អាេបឹងលយើងមិន

លធវើលម៉ចលបើលយើងលកើត

អតត ី របធ្លនគណបកសសំ បុក

មកកបុងសងគមអុីចឹង! មានប្តខំតស៊ូលៅ! អាត្មមលជឿថា ោត់(េ៊ុន ប្សន)ឈាមជ័រ

បចចុបផនប បានមានរបោសន៍ថា លបើសិន

រពះលតជរពះគុណបានសប្មឋងលទៀត

លៅកបុងឱកាសល

ណង់ដូ

ះ លលាក ម៉ម សូ

ឃមុំ នង ិ សំ ិ ជារបធ្លនវទយ ុ បុកឃមុំ ជាលលាកលធវើជា

ជាប្ខមរប្ដរ!»។

លពល

យករដឌមន្តនថី លលាកនឹង

ទមទរយកទឹកដីប្ខមរលរកាមល

ថា

ះមក

លោយ

លលាកម៉ម សូ ណង់ដូ បានរបាប់ឲ្យ

ជាលមដក ឹ

ឯកោររបស់ប្ខមរលរកាមប្ដលចង

ប្ំ ខមរប្ដលមន ិ ទមទរយក

ទឹកដប្ី ខមរលរកាមល

ះមកវញ ិ

រកងលោយលលាក រត្មំង ឆ្តប៊ុត បាន

គឺរោន់ប្ត

លរៀបរាប់ថា ទឹកដីប្ខមរលរកាម ឬលៅថា កូ

ោ ំ ម នសមតទភាពប៉ុលណា ត ះ។

ោំងសុី ន

លលាកប្ថលងបញ្ញជក់អំពវី ធ ិ រី បស់ ះមកវញ ិ

ប្ម៉រតរកឡា

លោយរសបចាប់

លខតថចំនួន

លេើយរបជាពលរដឌប្ខមរភាគលរចើនក៏គិត

ប្ផនទីប្ដនដក ី មពុជាលរកាម ។

ទមទរកមពុជាលរកាមមកវញ។ រតង់េឹ ង ប ិ លេើយ កមាលង ំ របស់ពូ! យល់ឬលៅ?

លទ លបលើ ទះបីជាកបុងខណៈលនះ លលាក

លោយ!

អស់ោប

បានគិតគូរអំពស ី ុ ខទុកខពលរដឌប្ខមរលរកាម ប្ដលកំពុងប្តរងលរោះ ក៏លោយ ។

ដលណើ ឋ មដីេឹ ង ប យកមកវញ ិ

ចង់បានអំណាចទំងអស់ោប!

ប្តប៉ុណឹ ត ងលទ!»។

យករដឌមន្តនថរី តូវលគលមល ើ លឃញ ើ ថា មន ិ

លលាក កឹម សុ ោ ប្ថលងថា លលាក

លរកាមប្ដលកំពុងរស់លៅទលី

លទ! អាេបឹងត្មមោទនភាពរបលទសជាតិ

មានរពះលថរដីកាថា

ឬមិនយក

លៅមុខលទៀត អាេបឹងជាក់ប្សឋង! ប៉ុប្នថ

រដឌមន្តនថី េ៊ុន ប្សន ក៏រតូវបានលលាក កឹម

មន ិ ហ៊នលធវអ ើ វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់លវៀតណាម

គន់ផងប្ដរថា

ោងលវៀតណាម គឺោត់មិនសូ វហ៊នលទ!

លលាក ថាច់ លសោឌ សប្មឋងថា លលាក

លទះជាលយើងលធវើកល៏ ោយ

លរកាម

យក

សុ ោ របធ្លនគណបកសសិទនិមនុសស រះិ របមុខរោឌភបា ិ លមន ិ គួរ

មានរបោសន៍ប ល ច

បនធចប ់ ង្ហាក់ស

កមមភាពរបស់អបករសឡាញ់ ទក ឹ ដលី

យករដឌមន្តនថក ី ំពុងប្តោលចលវៀតណាម

«លរឿង អវីប្ដលោត់ប៉ះពាល់ជាមួយ

លយើងជាប្ខមរដូចោបគួរប្តលលើកទឹកចិតោ ថ ប

លយើងមិនលធវើក៏

របធ្លនសេគមន៍ប្ខមរកមពុជាលរកាម

យករដឌមន្តនថលី បម ើ ន ិ គត ិ អំពីទក ឹ ដីប្ខមរ

ក៏គួរគត ិ អំពរី បជាពលរដឌប្ខមរ

២០

លៅកបុងល

ះរួម

មានរពះសួ ោ៌ កំពង់ឫសស ី រតពាំងចង្ហវ

ខញុលំ ជឿថា ប្ខមរលរកាមគឺជាប្ខមរ ដូលចបះលយើងមិនទមទរថា លយើងរតូវប្ត

លពលឥឡូវលនះគឺចាបា ំ ច់លយើងរតូវការពារ សិទិ រន បស់ប្ខមរលរកាម ប្ដលជាប្ខមរប្ដរ»។

ការប្ថលងចំអករបស់លលាក

ឆ្ប ំ

១៩៤៩ ។

ភាព ។ សមតទភាពរបស់ពូផូ វទ ល ឹ កចិតថ

ពីលរពាះោមនអបកណាតវា៉ ោលចយួនទំង

ះ រតូវបានបារា ំង

របគល់ឲ្យលវៀតណាមកាន់កាប់

មុនវាោមនសមតទភាព ប៉ុប្នថពូមានសមតទ

លេើយលគរួមចំប្ណកលដើមផ ី

លោយរាប់ទង ំ លកាះរតល់

និងលកាះរតឡាចផងល

ដូលចបះ៖ «ប្ដល រគប់រគងរបលទសកាលពី

ត្មមពូប្ដរ

គជា ឺ លវៀតណាមោងតផង ូ

លពលបចចុបផនប មានទំេំ ៦៧.៧០០គីឡូ

លលាកកបុងការទមទរយកទឹកដប្ី ខមរ លរកាមល

ក៏មន ិ មានសញ្ញដណាមួយថា

រកុមប្ខមរលរកាមបាក់ទក ឹ ចត ិ ថលឡយ ើ ។

វទយ ិ អាសុ ី លសរដ ី ឹង លៅព្ថងលនះបប្នទមលទៀត ុ លមដឹក

យករដឌមន្តនថី

ប្ថលងចំអកដល់ប្ខមរលរកាមោ៉ងណាក៏

វញ ិ ។

ថា

លបើលទះបីជាលលាក

រពះលតជរពះគុណ

សងឃ

ះផងប្ដរ។

លយឿង

សុិ ន

យកព្នសមាគមប្ខមរលរកាម បាន

ប្ដលលលាក

វាជាលរឿងដប្ដលៗ

យករដឌមន្តនម ថី ន ិ លអើលពអ ើ ំពី

លរឿងប្ខមរលរកាម។ រពះអងគសប្មឋងលទៀតថា

វបាករបស់ លលាក ។ ិ

លលាក

យករដឌមន្តនថក ី ៏ជាប្ខមរ ដូលចបះការ

ប្ថលងប្បបលនះរបប្េលជាលលាកមានផល រពះលតជរពះគុណ

លយឿង

សុិ ន

មានរពះលថរដកា ី ថា ៖ «ោត់ក៏មានការ

លង់លហរ ប្រពកឫសស ី មាត់រជូក កំពង់

រកបី លកាះគង ពាម ពាមបារាជ លមស រកមួនស ផារប្ដក ព្រពនគរ ោលង ំ កំពង់

លោ លរាងដំរ ី ទួលត្មលមាក រពះរតពាំង និងពលលាវ

បចចុបផនបលឈាមះទំង

អស់លនះរតូវបានលវៀតណាមបឋូរលឈាមះ អស់លៅលេយ ើ ។

ចាប់ត្មង ំ ពីទឹកដីលនះរតូវបានលវៀត

ណាមកាន់កាប់មក ការោបសងកត់ និង អំលពរើ ំលលាភសិទម និ នុសសមកលលើរបជា

ពលរដឌប្ខមរលរកាម រតូវបានលគរាយការណ៍ ជាបនថប ធ ប់មកទល់នង ឹ លពលលនះ៕

្ក្មរេឪយាងទ្សនកិេក្ច ៅក្វៀតណាមេុងខ្ខមិងុនាក្នេះ អតត ី

រពះមហកសរតសលមថចឪ

នលរាតថម សីេនុនឹងោងលៅបំលពញរពះ

ទូលលសបើសលមថចឪឲ្យលលើក លឡង ើ ពប ី ញ្ញា

ខលឹមោរព្នរពឹតថិការណ៍លនះ ។ អបកអងគ

ប៉ុប្នថសំលណើលនះមន ិ រតូវបានោវគមន៍

ជាទូលៅចាប់អារមមណ៍និងលចាទ សួ រអំពី

រាជទសសនកិចលច ៅរបលទសលវៀតណាម ចុងប្ខមថ ិ ុ

ទសសនកច ច ៏ករមលនះបានលធវឲ្ ិ ដ ើ យមហជន

លនះ ។ លនះលបលើ ោងត្មម

ឲ្យដឹងលៅព្ថងលៅរ ៍លនះ ។ រពះរាជដំលណើរ

លោយមន្តនថរី ពះបរមរាជវា ំងលឡយ ើ ។ អបក

ភាព

បនធូលលោយមន ិ សបាយរពះទ័យថា

ជាមត ិ ថ

និងជាការលឆលើយតបលៅនឹងការ

ទសសនកិចរច បស់ សលមថចឪរតូវបានលរៀប

អលញ្ជ ើ ញរបស់របធ្ល

ធ្ល

កុមភៈកនលងលៅ។លបលើ ោងត្មមរបភព

ចំលធវលើ ឡើង លៅត្មមការអលញ្ជ ើ ញរបស់រប ធប ិ តលី វៀតណាមលលាក

Minh

Triêt

លដម ើ ផរី តចំ ឹ ណងមត ិ ថភាព

រវាងរបលទសទំងពីរ

ឆ្ំងបានលឆលៀតឱកាសលនះ

ដប្ដលអតត ី រពះមហកសរត

គណបកសរប លដើមផលសប ី ើឲ្យ

បួនព្ថងលៅលលើទឹកដលី វៀតណាម។

នុលៅកាន់

រពះរាជទសសនកច ិ រច បស់រពះមហវរ

ព្នរពះរាជដំលណើរ

ទសសនកិចរច បស់សលមថចឪនលរាតថមសីេ

របលទសលវៀតណាមលៅមន ិ

ទន់កំណត់ចាស់លាស់លៅលឡើយលទ

ប៉ុប្នថរពះអងគ នង ឹ ោងលៅបំលពញរពះ

រាជទសសនកច ិ លច ៅទរី កុងហណូយលៅ

លរោងនង ឹ

បំលពញរពះរាជទសសនកិចរច យៈលពលបឬ ី

សលមថចឪលលើកលឡង ើ ពប ី ញ្ញារពំប្ដន។ កាលបរលចឆ ិ ទ

ធិបតីលវៀតណាម

លលាក Nguyên Minh Triêt កាលពប្ី ខ

Nguyên

កសរតប្ខមរបានលធវើលឡង ើ ជួនចំលពល ប្ដល

សលមថចឪ នលរាតថម សីេនុ ។ សុ វណា ត រា៉ ចុងប្ខមថ ិ ុ

លនះ ។ លនះលបលើ ោងត្មម

ព័ត៌មានសថីពីរពះរាជដំលណើរទសសន

បនធូលរបស់អបកអងគមាចស់សុីសុវតទធ ិ មមិ

កិចចរបស់អតីតរពះមហកសរតប្ខមរលៅ

ប្ដលបានឲ្យដង ឹ លៅព្ថងលៅរ ៍ លនះ។

លរចន ើ ព្ថងមកលេយ ើ ។

លកា មន្តនថជ ី ំនួយការផ្ទធល់របស់សលមថចឪ

កាន់របលទសលវៀតណាមបានលលចលឺជា

រពះរាជដំលណើរ

ទ ំ ីរកុងហណូយ ។

មាចស់សុីសុវតទិ ធមមលិ កាបានពនយល់ថាលនះ គជា ឺ រពះរាជដំលណើរទសសនកច ិ ច

របភព ពម ី ន្តនថរី ពះបរមរាជវា ំងប្ដលបាន

រពំប្ដននឹងលមដឹក

គណបកសរបឆ្ំងលកើតទុកខមន ិ សុ ខចិតថ ចំលពាះការលបាះបលង្ហគលរពំប្ដន

រវាងរប

លទសកមពុជានិងលវៀតណាម ។ តំណាង រាន្តសគ ថ ណបកស សម រងស ុ ី បាន លឆលៀតឱ កាស លនះលដម ើ ផសរលសរល ី ិ ខត ិ មួយចាប់

អងគមាចស់សុីសុវតទិធមមលិ កា

បានមាន

គណបកស សម រងស ុ ី គួរលមល ើ រដឌធមមនុញ្ដ សិនមុននឹង លធវើសំលណើប្បបលនះ។ជំនួយ ការរបស់សលមថចឪរទង់ពនយល់ថា

រពះ

មហកសរតមន ិ អាចលូ កលាន់ចូល កបុង កិចចការនលោបាយបានលឡើយ ។ មា៉ង លទៀតសលមថចឪរទង់ចូលនិវតថនល៍ ៅលេើយ

ត្មំងពឆ្ ី ប ំ ២០០៤ មក លម៉លះ ។ ដូលចបះរពះ អងគរតប្តម ន ឹ ិ អាចពភា ិ កាអំពប ី ញ្ញារពំ ប្ដនបាន លឡើយ ៕ RFI


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

ៃ័ត៌មានជាតិ

NGO ្ុឲ្ ាំ យរក្ួងមហាព្ផ្សៃរង្ហាញៃីេាំនួនជនអក្នារររក្វ្ន៍ក្ៅកមពជា ុ លៅព្ថងរពេសផតិ៍ទី ១០ ប្ខមថ ិ ុ

លលាកឧតថមលសនីយឯ ៍ កលខៀវសុ ភគ ័

អងគការរកុមរបឹកាោលលំ មល ើ កមពុជា បាន

បានបញ្ញជក់ថា កនលងមក រកសួ ងមហ

ស លខង រដឌមន្តនថរី កសួ ងមហព្ផធ សុំ

រោឌភបា ិ ល

របលវសន៍ ប្ដលកំពុងរស់លៅកបុងរបលទស

ប្ដនដីលៅទូទង ំ របលទស។រកសួ ងម ហ

កមពុជាបានបដលិ សធ

លោយមានការបលណថញលចញនូវជនបរ

លសបើលៅកាន់លលាកឧប

យក

រដឌមន្តនថី

ព្ផធបានបំលពញតួ

បង្ហាញជាោធ្លរណៈនូវចំនួនជនអល ថ

ត្មមសំ លណើលនះលទ ។

ប្ដលចុះេតទលលោលោយលលាក ឈុ ន ជា

ព្ផធ

ពុរំ ពមលឆលយ ើ បំភលឺ

កបុងលិខិត លៅព្ថងទី ១០ មថ ិ ុ

បរលទសល

លៅ

មួយព្ថង កាន់ប្តមានចំនួនលរចើនលឡង ើ គួរ ឲ្យរពួយបារមភ។

អងគការរកុមរបឹកាោលលំ មល ើ កមពុជា

បានសុំ ឲ្យរដឌមន្តនថីរកសួ ងមហព្ផធបង្ហាញ ពីចំនួនជនអល ថ របលវសន៍

ទំងរសប

លសនីយឯ ៍ ក លខៀវ សុ ភគ ័ អបក

វាអាចលធវើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណ ភាពទឹក

លិខិតរបស់លលាក រង ៉ុ ឈុ ន បានលធវើការ

ដូចជាលវៀតណាម ប្ដលជារប លទសលៅ

កបុងលិខិតល

ដក ី មពុជា

លបើសិនជាជនអល ថ របលវសន៍

លលាករគូ រង ៉ុ ឈុ ន បានបញ្ញជក់បប្នទម

លពាះសំ លណើលិខិតោងលលើលនះ មន ិ ទន់

ជនអល ថ របលវសន៍មានកាន់ប្តលរចន ើ ខុស របរកតី លេយ ថ យឲ្យជនអល ថ ើ លបប ើ លណា របលវសន៍ចូលរបលទសកមពុជាលោយខុស

ចំនួនជនបរលទស

ចាប់ដូចសពវព្ថងលនះ ពលរដឌប្ខមរនឹងបាត់

បង់ការង្ហរលធវកា ើ ន់ប្តលរចន ើ ។ មា៉ងលទៀត

កាន់ប្តលរចន ើ លឡង ើ ៗ

រកសួ ងមហព្ផធ

ជាលរៀងរាល់

ឆ្ប។ ំ

ជនអល ថ របលវសន៍លវៀតណាម រស់លៅកបុងរបលទសកមពុជា ។ វណា ត រា៉ /RFI

ជិតោងកមពុជា

ថា លៅរបលទសកមពុជា ការេូរចូលព្ន

លៅកាន់របលទសលដើមវញ ិ

ង្ហរជំលរឿនសទិតជ ិ នបរលទស

ចាប់ នង ិ មន ិ រសបចាប់ លតមា ើ នប៉ុ ម ន ប្ដលកំពុងរស់លៅកបុងរបលទសកមពុជា?

ជាបនថប ធ ប់ ។ រកសួ ងមហព្ផធលធវកា ើ រ

នង ិ ជារបធ្លនសមាគមរគូបលរងៀន ពីមយ ួ ព្ថង

ក៏បានអនុវតថចាប់អល ថ របលវសន៍

ខុសចាប់លៅកមពុជា រពមទំងបញ្ជូ នជន

តំណាងរកុមរបក ឹ ាោលលំ មល ើ កមពុ

របលវសន៍លៅកមពុជាថា

និងរគប់រគងអាជាញធរ

លទសណា ប្ដលលធវើអល ថ របលវសន៍ លោយ

រង ៉ុ

ឯករាជយ បានកត់សមាគល់ អំពីជនអល ថ

កបុងការរគប់រគងសណា ថ ប់

ធ្លបប់ោធ្លរណៈ

កមពុជា។ ក៏ប៉ុប្នថមន្តនថជា ី ន់ខពស់រោឌភបា ិ ល

ទភា ី រកច ិ ច លៅលរកាម

ពា ំ កយ

ប្ដលបានទទួលនូវ

រះគន់ លលើការលរបពា ួ ចំនួន ិ ើ កយលពចន៍មយ ះ។

លលាកឧតថមលសនយ ៍ នអះអាង ី បា

សពវព្ថង

ប្ដលជាជនអល ថ មន ិ មានតួលលខ

ចាស់លាស់លទ។ ក៏ប៉ុប្នថ លលាកឧតថម

លសនីយឯ ៍ ក លខៀវ សុ ភ័គ រោន់ប្តបានឲ្យ ដឹងរតួសៗថា

ជិត៥មុន ឺ

ក់លផសងលទៀត។

សូ មរ ំឭកបនថច ិ ថា កាលពីប៉ុ ម នប្ខ

មុនលនះ អបកតំណាងរាន្តសគ ថ ណបកសសិទនិ មនុសស របស់លលាក កម ឹ សុ ោ ក៏បាន ោក់លិខិតជាលាយលកខណ៍អកសរមួយ

ចាប់លៅកាន់លលាករដឌមន្តនថរី កសួ ងមហ

ព្ផធ ស លខង លដម ើ ផសុ ី ំ ឲ្យមានការបង្ហាញ ពីចំនួនជនអល ថ របលវសន៍

ប្ដលកំពុង

រស់លៅកបុងរបលទសកមពុជាប្ដរ។ ក៏ប៉ុប្នថ

មកដល់ព្ថងលនះ មន ិ ទន់មានចលមលយ ើ តប ប្បបណា សន៍

លលើសំណុំលរឿងជនអល ថ របលវ

ប្ដលប្តងប្តកាលយជារបធ្លនបទ

លោស

របលវសន៍រសបចាប់ និងមន ិ រសបចាប់ លៅកមពុជា

លឈាមះជាជនអល ថ របលវសន៍រសបចាប់

ដ៏លៅថគគុកមួយ

របស់ គណ

បកសរបឆ្ំង លៅរដូវលបាះលឆ្បតល ោ៉ងណាក៏លោយ

ះលទ។

លបប្ើ ផាកត្មមលគ

េទំព័រអុន ី ធ័រប្ណត បចចុបផនប របលទស កមពុជាមានរបជាជនរបមាណ ១៤លាន ក់។ កបុងល

ះ មានពលរដឌប្ខមរ ៩០%,

លៅកបុងជំលរឿនសទិតជ ិ ន

ពលរដឌលវៀតណាម ៥%, ចិន ១% និង

បរលទស លៅឆ្ប២ ំ ០០២ មានជនអល ថ

ជនបរលទសលផសងលទៀតសរុប ៤%

ចូលមករស់លៅកបុងរបលទសកមពុជា ។ ចំ

ថា មានពាកយខលះមន ិ សមរមយ នង ិ លរោត

របលវសន៍រសបចាប់លៅកមពុជា ចំនួនជត ិ

ប្វបោយដប្ដលបានបង្ហាញថា ពលរដឌ

មានអត្មទធិបាយប្បបណា

មា៉ងលទៀត

មានជាង ៧មុន ឺ

លទសកមពុជា មានចំនួន ៦ ប្សន

លលាកឧប

លចញពី

យករដឌមន្តនថី ស លខង រដឌ

មន្តនថរី កសួ ងមហព្ផធ លៅលឡយ ើ លទ លៅទី ១០ ប្ខមថ ិ ុ

។ ក៏ប៉ុប្នថលលាកឧតថម

រោត ប្ដលមន ិ សកថិសមជាបញ្ដ វនថលទ។ លិខិតល

ះមន ិ ប្មនជាសំ

លណើលទប្តជាបញ្ញជលៅវញ ិ ដូចជាការ លរបើ ពាកយថា

ឲ្យបង្ហាញចំនួនជនអល ថ របលវ

២មុន ឺ រគួោរ ប្ដលគិតជាចំនួនមនុសស

លវៀតណាម

លរកាយពីមានចាប់អល ថ របលវសន៍

៕ RFI

ក់។ ជាមួយោបល

ក៏

ប្ដលកំពុងរស់លៅកបុងរប

ក់

មានជនបរលទសមកោក់ពាកយសុំ ចុះ

សន៍ជាោធ្លរណៈជាលដម ើ ។

កមពជាក្រោងរញ្ជ ុ ូ នកងកមាល ាំងក្ដ្ឋេះមីនក្ៅររក្ទ្លីរង់ រកសួ ងការពារជាតិព្នរបលទសកមពុ

កមាលង ំ លោះមន ី ចំនួនជាង ២០០

ជា កំពុងប្តលរតៀមបញ្ជូ នកងកមាលង ំ លោះ

ក់មក

ពីកងពលលលខ៥១៣ លៅកាន់របលទស

មន ី ជាលលើកដំបូងលៅកាន់របលទសលីបង់

លីបង់ល

លៅប្ខលរកាយលនះ។

ះគជា ើ ផបំ ឺ លលើកដំបូងលដម ី លពញ

លបសកកមមលោះមន ី រយៈលពល ១ឆ្ប ំ ត្មម

មន្តនថជា ី ន់ខពស់រកសួ ងការពារជាតិ

សំ លណើរបស់អងគការសេរបជាជាតិ។

បានឲ្យដឹងលៅព្ថងសុរក ទី១១ ប្ខមថ ិ ុ

របលទសកមពុជារតូវបានលគកត់

លនះ ថា រកសួ ងការពារជាតមា ិ នប្ផនការ

សមាគល់ថា ជារបលទសមួយលៅកបុងតំបន់

លៅរបលទសលីបង់

រោប់ មន ី ធងន់ធងរជាងលគ លោយោរស

បញ្ជូ នមន្តនថលី ោធ្លកមពុជាចំនួន ១១ ឆ្ប់ៗលនះ

ក់

អាសុី ប្ដលធ្លលប់បានរងលរោះលោយោរ

លៅចុងប្ខមថ ិ ុ

លដើមផលៅព ំ ី ិនិតយលមល ើ ទីត្មង

ន្តង្ហគមសុី វលត្មំ ងពទ ំ ៩៧០ម ិ ី សវតសឆ្ប១

នង ិ ោទនការណ៍ លៅមុនលពលប្ដលកមពុ

ក។ ប៉ុប្នថលរកាយមក របលទសកមពុជាបាន

ជាកំពុងប្តលរតៀមបញ្ជូ នកងកមាលង ំ លោះ មន ី ចំនួន ជាង ២០០

ចាប់លផឋើមបញ្ជូ នកងកមាលង ំ លោះមន ី ចំនួន

ក់ លៅលបាះទី

៣កងរួចមកលេើយ លៅកាន់របលទសស៊ូ

ដង់ ប្ដលបានចាប់លផឋើមដំបូងកាលពីឆ្ប ំ

ត្មំងលៅកបុងរបលទសលនះសរមាប់រយៈ

លពល ១ឆ្ប ំ លៅកបុងប្ខកកកោោងមុខលនះ លរកាមលបសកកមមរកាសនថភា ិ ពរបស់អងគ ការសេរបជាជាតិ។

លៅកបុងចំលណាមមន្តនថលី ោធ្លកមពុជា

ចំនួន ១១

ក់ល

ះ មានមន្តនថីលោធ្ល

កងទហនលោះមន ី ព្នកងពល៤០៥ ព្នកងលោធពលលខមរភូមន ិ ធ លៅមុនការលចញដំលណើរលៅរបលទសស៊ូដង់

កាន់របលទសលីបង់ល ឆ្ប់ៗលនះ។

មន្តនថអ ី បក

ះលៅចុងប្ខមថ ិ ុ

ពា ំ កយរបស់រកសួ ងការ

មាបក់ជាអបកសរមបសរមួលលៅលមល ើ ទី

ពារជាតក ៍ ក ិ មពុជា លលាកឧតឋមលសនយ ី ឯ

ត្មមយនថលហះ

វទយ ិ អាសុ ី លសរ ី លៅព្ថងសុរក ទ១ ី ១ ប្ខមថ ិ ុ ុ

ត្មំងលៅកបុង របលទសលីបង់ គឺលធវដ ើ ំលណើរ ១០

ក់លទៀត

និងមន្តនថលី ោធ្លចំនួន

គលឺ ធវដ ើ ំលណើរត្មមកបា៉ល់

ទក ឹ ដឹកលរគឿងចរកមួយចំនួន យនថ

ដូចជារថ

នង ើ ិ រត្មក់ទ័រកាយដីជាលដម

លៅ

ឈុ ំ សុ ជាតិ បានមានរបោសន៍របាប់ លនះថា

«ចូលរួមកបុងលបសកកមម

មនុសសធម៌របស់អងគការសេរបជាជាតិ

លយើងមានភារកិចស ច ំ ោន់ គឺបញ្ញាទី១ គឺ

ព្ថងទ១ ី ០ មថ ិ ុ

២០០៩ ។ AFP

២០០៦កនលងលៅ។

កមពុជាបានបញ្ជូ នកងកមាលង ំ លោះ

វសវ ិ កមម ោងលោះមីន អាេបឹងជាបញ្ញា

ជាមួយចំនួនមានគលរមាងការលៅអងគការ

អាចជួយកោងផលូវ

លដើមផលៅជួ បជាមួយមន្តនថីអងគការសេរប ី

កកោលនះ កមពុជាមានប្ផនការបញ្ជូ នកង

អាលមរក ិ

លទៀតលៅកាន់របលទសលីបង់ ៕ RFA

ចមផងរបស់លយើងលេើយ។ ទី២ លយើង

សេរបជាជាតិលៅ សបាឋេ៍លរកាយលនះ

អោរលធវើោពន។មានន័យសំ ោន់ណាស់

ជាជាតិលៅកបុងទរី កុងញូវយ៉ក

លេើយនិងកោង

ចំលពាះរបជាជនកមពុជាទំងមូល។

គឺវា

ជាលមាទនភាពរបស់របជាជនកមពុជាផង លេើយជាលមាទនភាពរបស់កងលោធ ពលលខមរភូមិនលធ យើងផង»។

រសបលពលលនះប្ដរ មន្តនថលី ោធ្លកមពុ

សេរដឌ

លផ្ទឋតលៅលលើលពលលវលាជាក់

លាក់ និងចំនួនកងកមាលង ំ លោះមន ី ប្ដល រតូវបញ្ជូ នលៅកាន់របលទសលីបង់ល របភពបានបញ្ញជក់ថា

ះ។

រកសួ ងការ

ពារជាតក ិ មពុជាមានប្ផនការបញ្ជូ នកង

មន ី លៅកាន់របលទសឆ្ត កណា ឋ ល ចំនួន ៤២

អាន្តេវិក

ក់ និងលៅប្ខក

កមាលង ំ លោះមន ី ចំនួនជាង ២០០

ក់


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

កីឡា

ិ ខាងតបង ោរររកួតប្តល់ទាត់ពានរង្ហវន់ៃិភៃក្ោកចរ់ក្រើកក្ៅអាស្តហវក ូ បាល់ទត់ដលណថើម

ោងតផង ូ កូតឌីវរ័ (Côte d’Ivoir)

លបក លៅកបុងរបលទសអារេ៊ក វិ ើ លេយ ើ ំ ង ោងតផង ូ ូ ។ លនះ គឺជាលលើកដប

ល់លេសរ ី ។ លៅកបុងរបវតថិការរបកួត

ការរបកួត

ពានរង្ហវន់ពិភពលលាកបាន

ចាប់

កាលម៉រន ូ ហកណា នីលេសរោ ី ៉ និងអា ពាន់រង្ហវន់ពភ ិ ពលលាក រកុមជលរមស ើ

បងាស់ ប្ដលរបលទសលៅទវីបអារេ៊វិក

ជាតិអារេ៊វិកបានលៅឆ្ងយបំផុត

បានលធវើជាមាចស់ ផធះលរៀបចំការរបកួត

រតម ត ះ ឹ ប្តវគគ ១/៤ ផ្ទថច់រព័រតប៉លុ ណា

លនះ ។ សរមាប់រោឌភបា វិ ិ លអារេ៊ក ោងតផង ូ

(កាលម៉រន ូ កាលពីឆ្ប១ ំ ៩៩០)។ លៅ

លនះគឺជាលមាទនភាព

ឆ្បលំ នះ លៅលពលប្ដលការរបកួតរតូវ

សរមាប់ទប វី អារេ៊ក វិ ទំងមូល។ លគ

លរៀបចំលធវលើ ៅទវប វិ លគរ ំពង ី អារេ៊ក ឹ ចង់

ជលរមស ើ ជាតិអារេ៊វិកណាមួយអាច

អាចឈានលៅដល់វគគ

លៅរង់ចាលំ មល ើ ថា

លតើមានរកុម

លឃញ វិ ើ រកុមជលរមស ើ ជាតិអារេ៊ក

ឈានលៅដល់ វគគ ផ្ទថច់រព័រតប្ដរឬក៏

នឹងលគបានមថង ។

ោ៉ងណា?

លៅកបុងចំលណាមរកុមជលរមស ើ

អារេ៊វិក រតូវរង់ចាអ ំ ស់ ៨០

ជាតិអារេ៊វិក ទំង ៦ រកុមលនះ លគ

ឆ្ប ំ លទើបអាចលធវជា ើ មាចស់ ផធះលរៀបចំការ របកួតបាល់ទត់

លឃើញថា

ដ៏លផលាញលនះ ី

ជាងលគ។ ក៏បប្៉ុ នថ ជាអកុសល ត្មរា

រតូវបានបលងកើត

លឡង ើ កាលពឆ្ ី ប ំ ១៩៣០ ការរបកួត

ពធ វិ ោងតផង។ Reuters ិ ីលបក ើ ការរបកួតបាល់ទត់ដលណថើមពានរង្ហវន់ពភ ិ ពលលាក លៅរបលទសអារេ៊ក ូ

ភាគលរចើន រតូវបានលរៀបចំលធវើលៅទវីប

(រតូវនឹងលមា៉ង៧យប់

ឆ្ប២ ំ ០០២ កូលរ ៉ោងតផង ុ ិ ជប៉ន ូ នង

hannesburg ។ ប ធ ប់ពព ី ធ ិ លី បក ើ

អឺរប ៉ុ និងអាលមរកឡាទ ិ ីន។ កាលពី គជា ឺ របលទសលៅអាសុី

លលើកដំបង ូ

ប្ដលបានលធវើជាមាចស់ផធះលរៀបចំការ របកួតពានរង្ហវន់ពភ ិ ពលលាក។

លរកាយពីបានរង់ចាអ ំ ស់ រយៈ

លមា៉ងលៅកបុង

របលទសកមពុជា) លៅកបុងទីរកុង Joការរបកួតលនះបញ្ច ប់លៅរកុមជលរមស ើ ជាតិអារេ៊វិកោងតផងន ូ ឹងលធវើការរប

កួតលបក ើ ឆ្កជាមួយ រកុមមុច ិ សុិ ក។ លៅកបុងរបវតថិបាល់ទត់

រកុម

លពល ៨០ ឆ្ប ំ ទីបំផុត រពឹតថិការណ៍ដ៏

ជលរមស មន ើ ជាតិអារេ៊វិកោងតផង ិ ូ

ពធ ិ លី បក ើ ការរបកួតពានរង្ហវន់ពភ ិ ព

កបុងពូលល

អោចរយលនះក៏បានមកដល់អារេ៊ក វិ ។ លលាកបានចាប់លផថើមលធវើ

កាលពី

លមា៉ង ២ រលសៀល លមា៉ងលៅអារេ៊វិក

រកុមជលរមស ើ ជាតិកូតឌីវរ័

មានសមតទភាពអាចលៅបានឆ្ងយ

បាន ។ ចាប់ត្មង ំ ពីពានរង្ហវន់បាល់ ទត់ពិភពលលាក

ផ្ទថច់រព័រត

ប្ដលឆលងផុតពីការរបកួតជរមុះលៅ

ះលទ ។ របសិនលបើលៅ

លលើកលនះ អារេ៊វិកោងតផងឆល ិ ូ ងមន ផុតជុំទី ១ លនះលទ វានឹងកាលយជាលរឿង

http://www.worldkhmerradio.com

gba រតូវរបួសបាក់ព្ដ ប្ដលមន ឹ ិ ដង

របវតថិោន្តសថ ប្ដលមាចស់ផធះរតូវធ្លលក់

ការរបកួត

ការរបកួតមត ិ ថភាព

ចង់លធវើជាតំណាងទវប វិ ទំង ី អារេ៊ក

ផុតគឺពូល G ជាមួយ លរបសុី ល ព័រ

ប្ដលចាញ់ ក៏បប្៉ុ នថ លៅកបុងពូល A

លឃើញថា របលទសលៅអារេ៊វិកក៏មាន

ពីកូតឌីវរ័ គឺកាលម៉រន ូ ប្ដលជារកុម

រកុមោលង ំ គឺ អ៊យ ុ រុយហកយ បារា ំង

របកួត បាល់ទត់ករមត ិ ពភ ិ ពលលាក

ត្មំងពីជុំទី ១ ។ ថវីដផតប្ត លៅកបុង ិ កនលងលៅ

១២

របកួត

អារេ៊វិកោងតផងម ិ ូ ន

ជាមួយអារេ៊ក វិ ោងតផង ូ សុ ទនប្តជា និងមុច ិ សុិ ក។

ក៏បប្៉ុ នថ សរមាប់អារេ៊ក វិ ោងតផង ូ

ត្មំងពីលដើមរេូតដល់

លឆបើមរបស់រកុមលនះ គឺ Didier Dro

មូល

ទុយហកល់នង ិ កូលរ ៉ោងលជើង។ប ធ ប់

លដើមផប ី ង្ហាញឲ្យពភ ិ ពលលាក

សមតទភាពលធវើជាមាចស់ផធះលរៀបចំការ លនះប្ដរ ។

លៅ ឆ្ប ំ ២០១០ លនះ មានរកុម

សំ ោន់

ពានរង្ហវន់ពិភពលលាក ៖ អារេ៊វិក

អវីប្ដល

គលឺ ជាគជ័យកបុងការលរៀបចំ

័ ិ តកបុងពូលោលង កូតឌីវរសទ ំ បំ

លទៀត

ជលរមស វិ ដល់លៅ ើ ជាតម ិ កពអា ី រេ៊ក

ះលទ។

មា៉ង

ចប់ ។ រោឌភបា ិ លអារេ៊វិកោងតផង ូ

លជាគជ័យកបុងការរបកួត មន ិ ប្មនជា លរឿងសំ ោន់ទ១ ី ល

ជាអាចរបកួតបានឬក៏អត់។

ោលង ំ មួយប្ដរ លេយ ើ ប្ដលមានកី ឡា

ករ លលងឲ្យកលប ៉ុ ។ កា ឹ លផៗ ី លៅអរឺ ប លម៉រន ូ សទិតលៅកបុងពូល E ជាមួយេុ លលង់ ោណឺមា៉ក នង ី RFI ិ ប្ស៊រប៊៕

៦រកុមប្ដលចូលរួមរបកួត ដលណើថ ម

វិទយខ្ខែ ៌ នទន់លេតុការណ៍របចាំព្ថងត្មមរបព័នន Internet ុ រៃិភៃក្ោក ព័តមា


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

អនររជាតិ

ក្ោក ណាអូតូ ោន់៖ « ជាំក្នឿទុកេិតរៃីររជាជនជាលកខខណ្ឌ ច ាំប្តេ់កងោរខ្កទរមង់ នុ ររក្ទ្ជរុន » លៅ ព្ថងសុរក ទី១១ មថ ិ ុ

លនះ លលាកណាអូតូ

ជប៉ុនបានប្ថលងសុ នធរកថាសថីពី

កមមវធ ិ ន ី លោបាយ

កាន់(Naoto

Kan)

លោយអបកដក ឹ

យករដឌមន្តនថថ ី ព្មី នរបលទស

ប្ដលគណបកសរបជាធិបលតយយរបស់លលាកបានរប កាស

ទូលៅលៅចំលពាះមុខសមាជិកសភា។ លលាកណាអូ

រកុមអបកដឹក

ឬក៏គណបកសនលោ

ណុលោធ្លរណៈរេូតដល់ជិត ផលិតផលកបុងរសុកសរុប

ល់ជំលនឿទុកចិតព ថ ីរបជាជនប្ដរ »។

Kan)

លលាកណាអូតូកាន់

បំណុលោធ្លរណៈ

(Naoto

លុ យលគចាយល

ជប៉ុនចាំបាច់

លោយមន ិ គិតអំពីពណ៌សំ បុរនលោបាយ។

លរបស់លលាកគឺលធវោ ើ ៉ ងណា

លលាកណាអូតូ កាន់ (Naoto Kan) លោយលលាកយល់ថា « លដើមផដ ី ឹក

បិទបញ្ច ប់ោទន

ឬក៏គណបកសនលោបាយប៉ុលណា ត ះលទ ប្តក៏រតូវមាន

ប្តប៉ុ ម នប្ខមក

ការចូលរួម

ពាកយសនា

រយៈលពល ២០ ឆ្បច ំ ុងលរកាយ

លគមន ឹ ិ រតូវពង ឹ ប្ផាកប្តលលើរកុមអបកដក

រំ បលទសមួយ ន ំ លោបាយ

និងការផថល់ជំលនឿទុកចិតព ថ ីរបជាជន

និោយពីនលោបាយការទូតវញ ិ លលាក ណា

យករដឌមន្តនថីថព្មី នរបលទសជប៉ន ុ ។

យករដឌមន្តនថថ មី ី ជ

ប៉ុនរូបលនះបានគូសបញ្ញជក់ថា លបសកមមព្នរោឌភបា ិ ការណ៍ជាប់ោង ំ

ទំងអស់ឲ្យចូលរួមលៅកបុងកច ិ ចពភា ិ កាតុ មូលមួយ

លលើរបព័នោ ន រលពើពននរបស់ខួ ន ល

មានអាយុ ៦៣ ឆ្ប ំ លលាក

មន្តនថី ៤ រូបចុងលរកាយបានបាត់បង់របជារបយ ិ ភាព ោ៉ងរេ័សបំផុត

ប ធ ប់ពបា ី នលឡង ើ កាន់តំប្ណង

លោយពួកលគមន ិ បានលោរពត្មម

លពលលោស

លបាះលឆ្បត។

ដូលចបះ

លនះ និងផថល់ជីវតថម ិ ីដល់របលទសជប៉ុនសរមាប់ព្ថងអ

ប្ដរ» ។ សូ មរមលក ឹ ជូនថា លលាក ណាអូតូកាន់(Nao

លលាក ណាអូតូកាន់(Naoto Kan) ហក់ដូចជា

អំពាវ

កបុងរយៈលពល៤ឆ្បច ំ ុងលរកាយលនះ ។ ប៉ុប្នថ

បញ្ច ប់នលោបាយអតីតកាល

គត។ លលាក ណាអូតូកាន់(Naoto Kan) បាន វរបជាជនជប៉ុនឲ្យផថល់ទំនុកចិតលថ លើលលាក

ប្ដលជប៉ុនកំពុងលពប ើ របទះ

(Naoto Kan) បានអលញ្ជ ើ ញគណបកសនលោបាយ

Kan) បានយល់លឃញ ុន ើ ផឲ្យរបលទសជប៉ ើ ថា លដម ី

លោយលចៀសមន ិ រួច ។

និងមានឱនភាពថវកា ិ

ោរលពើពនន។ រតង់ចំណុចលនះ លលាក ណាអូតូកាន់

ះ ។ លលាកណាអូតូកាន់(Naoto

លធវើកំប្ណទរមង់

ព្ន

លសបើឲ្យមានកំប្ណទរមង់សុីជលរៅមួយលលើរបព័នន

របសិនលបជ ើ ប៉ុនលៅប្តបនថខចី

លចៀសផុតពីលរោះថាបក់េិរញ្ដ វតទុបាន

២០០%

លពលលនះ លលាក ណាអូតូកាន់(Naoto Kan) បាន

បានលលើកលឡើងពីលរោះថាបក់េិរញ្ដ វតទុប្ដល

របលទសជប៉ុនរតូវជួប

និងកបុង

ោ៉ងធងន់ធងរ ។ លដម បនទយឱនភាពថវកា ិ និង ើ ផកាត់ ី

កបុងសុ នធរកថាលលើកទម ួ សថីពក ិ ី ី យ ី មមវធ

នលោបាយទូលៅ

លពលបចចុបផនប

ជប៉ុនជារបលទសអភវិ ឌណន៍មយ ួ ប្ដលកំពុងមានបំ

បាយប៉ុលណា ត ះលទ ប្តក៏រតូវមានការចូលរួម និងការផថ លៅ

លបាះលឆ្បត។

មជាមហអំណាចលសដឌកច ច ២ ិ ទ ី កបុងពភ ិ ពលលាក

រំ បលទសមួយ លគមន ិ រតូវពង ឹ ប្ផាកប្តលលើ ន ំ លោបាយ

សម័យលោស

សូ មជរមាបជូនថា

តូកាន់(Naoto Kan) បានលលើកលឡង ើ ោ៉ងដូលចបះថា « លដម ើ ផដ ឹ ី ក

ម ំ ុនៗ ពលិ សស លោរពពាកយសនា

to Kan) គជា ឺ របមុខរោឌភបា ិ លជប៉ុនទី ៥លេយ ើ

យករដឌ

អូតូកាន់(Naoto Kan) បានរបកាសពីការពរងឹង បប្នទមទំ រួម

ក់ទំនងជាមួយតំបន់អាសុី នោ ិ យជា

នង ិ ជាមួយរបលទសចន ិ

នង ិ កូលរ ៉ោងតផង ូ

និោយលោយប្ឡក។ ទំងលនះមន ិ លភលចលទ បនថរកា សមព័ននមត ថ មួយសេរដឌអាលមរក ិ ជា ិ ៕ RFI

ោមនជលរមស ើ លធវក ើ អវី លរៅពលី ផថម ើ ំប្ណទរមង់ នង ិ បទ ិ ប្ដលបនសល់ទុក

ឧតដមក្្នីយក ៍ ក្ូ រខាងតបងមា ន ក់រតូវចរ់ខនៃី លួ រទរក្ងាើរោរ្មាៃត់ ូ ប្របសំរល ួ លោយ៖កូនប្ខមរ

លោធ្លកូលរ ៉ោងតផង ើ ការលសុើ ប ូ គួរប្តលបក

រកសួ ងការពារជាតិកូលរ ៉ោងតផង ូ

មន ិ បានបង្ហាញព័ត៌មានលំ អិតលទ

អលងកតឲ្យបានរបាកដរបជា លេើយមា៉ង

អំពី

វញលទៀត ិ

អបកមានជំ

ករណីចាប់ខួនចារបុ ល រសមាបក់ប្ដលបលរមើ ការឲ្យ

កូលរ ៉ោងលជង ។ លបលើ ទះជា ើ

នង ិ ខបះប្ខបងកបុងកច ិ ច

របតប ិ តថកា ិ រលបសកកមមប្ដលរោឌភបា ិ ល

រកសួ ងការពារជាតិកូរ ៉ោងតផងអះអាង ូ ថា

កងលោធ្លកូលរ ៉ោងតផងក៏ ូ ជា

របគល់ឲ្យផងប្ដរ»។

ខលួនពិតជាបានចាប់ខួ ននូ ល វឧតថម

លលាក Denny Roy ពនយល់ថា លបើ

លសនយ ៍ ក យ ២មាបក់ អំពប ី ផ្ទ ី ទបំពានលៅ

លទះជា ប្ផនការណ៍របយុទនលនះ

គជា ឺ

លលើចាប់កច ិ ចការសមាងត់ប្ផបកលោធ្ល ។

តរមូវការចាំបាច់របស់កូលរ ៉ោងលជង ើ ក៏

លទសកូលរ ៉ោងតផង ូ

Pyongyang

ត្មមការផសពវផាយព័ត៌មានកបុងរប

លោយប៉ុប្នថ

បានរាយការណ៍ថា

ឧតឋមលសនីយម ៍ យ ួ រូប ព្នកងទ័ពកូលរ ៉ោង លេយ ើ កំពុងប្តសួ រ

លលាកបានបលងាើបការណ៍សមាងត់

ប្ដនកំណត់ណាស់។

ថា ំ លតើ

បប្នទមលទៀតថា លទនភាព និងភាពខុស

លួ ចព័ត៌មានបញ្ជូ នសំ ោន់ៗលទៀតឱយកូលរ ៉

ោបរវាងរបលទសទំងពីរមានការោច់

ោងលជើងប្ដរឬលទ ។ រតូវចាប់ខួ នល ល

ះ លគរោន់ប្តរបាប់ឲ្យដឹង

លឈាមះរតកូលថា Kim

ពីបទលាត

ឆ្ងយណាស់ កូលរ ៉ោងតផងសទ ិ តកបុងោទន ូ ទហនកូលរ ៉ោងតផងកំ ើ ទរី កុង Seoul ។ ASSOCIATED PRESS ូ ពុងោមលាតលៅ Gangneung ភាគោងលកត សរមាប់ប្ផនការឆ្បលំ នះ

ប្ដលបងកប់នូវ

លលាក Denny Roy មន្តនថីជំ

រតោងព័ត៌មានសមាងត់ ។ កបុងចំលណាម

ព័ត៌មានទក់ទងជាមួយនង ឹ កិចចសេរប

ប្ផបកសនថិសុខព្នមជឃមណឍលមជឈមបូ ិ ពា៌

បញ្ជូ នឱយកូលរ ៉ោងលជង ើ មានព័ត៌មានមួយ

ការពាររួមរវាងសេរដឌអាលមរក ិ

ចាប់ខួ នឧតថ ល មលសនយ ៍ ូលរ ៉ោងតផង ី ក ិ ូ នង

ព័ត៌មានប្ដលឧតឋមលសនយ ូ លនះ ី រ៍ ប

ចំនួនប្ដលទក់ទន ិ លៅនឹង “ប្ផនការទ័ព លលខ ៥០២៧”

និងឯកាោរ

គឺលៅមាន

លលាក Denny Roy បានពនយល់

និង

លលាកឧតថមលសនយ ៍ ក យ ២ប្ដល ី ផ្ទ

ទទួលបានផល

របលោជន៍អំពីប្ផនការលនះ

តផងរតូ វបានចាប់ខួ នកាលព ល ី ព្ថងទី ០៩ ូ ប្ខមថ ិ ុ

ផលវបាកប្ដលទ រី កុង ិ

តប ិ តឋកា ិ រលោធ្លប្ដលជាគលរមាងការណ៍ ោងតផងប្ដល ូ

នង ិ កូលរ ៉

នឹងលធវើលឡើងកបុងករណី

មានសន្តង្ហគមជាមួយកូលរោងលជើង ។

កបុងរដឌ Hawaii បានឲ្យដឹងថា ករណី

ការលចាទរបកាន់ោ៉ងដូលចបះ គឺមន ិ ធ្លលប់ លកើតមានលទពីមុនមក ។ ប៉ុប្នថ លលាក

បាននិោយថា

Washington

S e oul

និង

មន ិ គួរបារមភលឡើយ

ចំលពាះកងទ័ពរបចាំភាគោងតផងព ី រ ូ កា ខូចោត់។

លលាក

Denny

Roy

មានរប

ោសន៍ោ៉ងដូលចបះ ៖ «ជាទូលៅ កង

ភាពការពារ នង ិ ខវះការទំនុកចត ិ ថ ដូលចបះ

ខញុំអាចសនបិោឌនបានថា លបើលទះជា កបុង ខណៈលនះ កូលរ ៉ោងលជង ើ អាចមានលរពៀប ជាងោ៉ងដូលចបះកថី ក៏របការលនះ វាមន ិ អាចមានឥទនព ិ លយូរអប្ងវងប្ដល

ឲ្ ំ យ

មានផលអារកក់មកលលើសនថស ិ ុ ខកូលរ ៉ ោងតផងប្ដរ ៕ ូ


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

ក្វៀតណាម

ររក្ទ្ក្វៀតណាមកុមែុយនិ្ក ិ៍ រ ាំៃុងមាន្មបតរិរទៃយនិងមានវិ្មភាៃ

លសដឌកច ិ ច ព្នរបលទសលវៀតណាមគឺ

ករងព្នវជា ិ ជ ោទនជាតិោងរោវរជាវ នង ិ

ជា លសដឌកិចចប្ដលមានថាមពលោលង ំ លៅ តំបន់អាសុី អាលគបយ។ ៍

ការរគប់រគងលសដឌកិចចលវៀតណាម ។

រយៈលពល ២០

លៅទីរកុងធំៗ

ដូចជាទីរកុងហ

ឆ្បច ំ ុងលរកាយលនះភាពរកីរកលៅរបលទស

ណូយឬទីរកុងេូជីមញ លគលឃើញមាន ិ

ចុះអស់ោ៉ងរកាស់ប្រកលលពាលគឺដល់

សថមភថ។ មី ពួកអបកមានថមី ទំងលនះលោយ

លវៀតណាមបានរតូវកាត់បនទយធ្លលក់រសុត

លលចលចញលឡង ថ ើ នូវអបកមានសមផតថស ិ ុក

លៅរបាំមយ ួ ដង។ កាលពី

មានរបាក់លរចើនពុដ ំ ឹងជាលធវអ ើ វី ក៏បានយក

ដប់ឆ្បម ំ ុនលៅទីរកុងហ

របាក់របស់លគលៅវន ិ ិលោគ

កបុងវស័ ិ យ អចលនរទពយ ។ របជាជនោមនជលំ នឿលៅ

ណូយ និងលៅទីរកុងេូជីមញ ិ (ព្រពនគរ) លគលឃញ ើ លទចរកោន

មានលៅពាស

លលើរបាក់ដុងលឡយ លគមានទំនុកចត ើ ិ ប្ថ ត

លពញរគប់ទក ី ប្នលង។ ឥឡូវលនះលៅទីរកុង

លៅលលើរបាក់ដុលាលរឬលៅលលើមាស។

ដ៏ធំជាងលគទំងពីរព្នរបលទសលវៀតណាម លគលឃើញមានសមផណ ូ ៌ េូរលេៀរ លោយលទចរកោនយនថធំតូច

ជាលរឿយៗរបជាកសិកររកីរកបានរតូវប

លៅ

រគប់រប

លៅព្ថងប្ដលលទចរកោនយនថធំតូចទំង

សំ ណាក់របជាជនលវៀតណាម។

លមថចលៅ?

សូ មគូសបញ្ញជក់ថា

ហងលក់ទន ំ ិញរបណិតលៅទរី កុងព្រពនគរ ។ Reuters គួរកត់សមាគល់ថា

លសដឌកិចលច វៀត

សូ មគូសបញ្ញជក់ថា

របលទសលវៀត

២០១១ោងមុខលនះ

បាតុភូតមួយលទៀតដ៏គួរឲ្យកត់សមាគល់

លគកបុងលលាក។ លោយោរប្តមានជំនួយ

ណាមប្ដលបានោគល់ការរកចលរម ន ី ើ

ណាមបានលរជើសយកមាោ៌”លសដឌកិចចទី

គឺ

៥ពាន់លាន ដុលាលរពស ី ំ ណាក់សេគម

ដូរេូបចុកព្ផធកុ ង ប

របលទសលវៀតណាមបានចូលជាសមាជិក

លចញកាន់ប្តលរចើនលឡើងៗលៅត្មមទីរកុង

ន៍អនថរជាតិ លេើយនិងលោយោរប្តមាន ការខិតខំរបឹងប្របងលធវើការអភវិ ឌណន៍លសដឌ

កច ល ិ ចរបស់ខួ នរបលទសលវៀតណាមបចច ុ បផនប លនះបានឈានលជង ើ ចូលកបុងកលប ិ លទសប្ដល

ព្នរប

មានរបាក់ចំណូលថាបក់

មធយម ។ លេើយមេិចឆត្មរបស់របលទស លវៀតណាម គខ ឺ ិតខំរបឹងប្របងលធវើការអភិ វឌណន៍

កបុងកលប ិ

លសដឌកច ល ល ិ ចរបស់ខួ នឲ្យឈានចូ ព្នរបជាជាតឧ ិ សាេកមមលៅ

រវាងឆ្ប ំ ២០២០។

អំលពព ើ ុក

ប្តងបណា ថ លឲ្យលកើតមានការរអ៊រូ ទំ

របលទសលវៀតណាមរតូវរស់ លៅោ៉ងដូច

នង ប យឆ្បៗ ំ របមាណ ិ មានរបាក់កមចក ី ុ ងមួ

ការពុំ

ោ ំ ប សប្មឋងឲ្យលឃញ ើ នូវ

រលួ យ និងអសមតទភាពរបស់មន្តនថីរដឌការ

របជាជនលៅទីរកុងដ៏ធំជាងលគទំងពីរព្ន

មឋត ិ លៅកបុងចំលណាមរបលទសរកីរកជាង

ប្តង

សបាយចិតថរបស់ពួកលគ។

ះរតូវលបើកបរជំនួសលោយរថយនថ លតើ

កាលពីព្មភឆ្បម ំ ុនរបលទសលវៀតណា

ខលួន។

កមមករតូចត្មចប្ដលមានរបាក់ប្ខតច ិ តួច

លភទ លាន់ឮរទេង ឹ អុង ឹ កង ។ លេយ ើ ល

លណថញលចញពីដីប្រសចំការរបស់

ឆ្ប់រេ័សក៏លោយោរប្ត មានការទញ ិ កបុងការ

មានការលូ តលាស់

ទ ំ ំនិញលចញលៅលក់លរៅរប

លទសមានការលបាះទុនលធវវើ ន ិ ិលោគលោយ ផ្ទធល់ពីបរលទសរបមាណពី

១០

លៅ

ផារ”លៅឆ្ប ំ ១៩៨៧ ។ លៅឆ្ប ំ ១៩៩៥ ព្នសមាគមរបជាជាតិអាសុី

អាលគបយ៍

( ASEAN )។លៅឆ្ប ំ ១៩៩៩ របលទស លវៀតណាម

បានចុះកច ិ ចរពមលរពៀង

១១,៥ ពាន់លានដុលាលរអាលមរកកប ិ ុង ១

ពាណិជជកមមជាមួយ

លោតក៏របឈមមុខទប់ទល់បាននឹង

អភវិ ឌណន៍និងជួយ ជំរញ ុ ឲ្យកំលណើនលសដឌ

២០០៩

ឆ្ប ំ

ឆ្បៗ ំ ។ លេើយលសដឌកិចលច វៀតណាមលទៀត វបតថ ច ិភពលលាក ិ លិ សដឌកិចព

លៅឆ្ប ំ

អរត្មព្នកំលណើនលសដឌកច ិ លច វៀត

ណាមមាន៥,៣%(ទល់នង ឹ ៧%លៅ៨% សរមាប់ឆ្បម ំ ុនៗ)។

សេរដឌអាលមរក ិ

ប្ដលជាឱកាសមួយដ៏របព្ពសរមាប់ការ

កិចចមានសនធុះលលឿនលៅមុខ។ លេើយលៅ ២០០៧

របលទសលវៀតណាមបាន

ចូលជាសមាជក ិ ព្នអងគការពាណិជជកមម ពិភពលលាក។

របជាជនលវៀតណាមថាបក់កណា ថ ល

ប្ដលមានរបាក់លរចន ើ បងគួរបានលលច

ធំតូច។ រឯលៅត្មមជនបទវ ញ ភាពរកី ិ ី រកលៅប្តលឃើញមានដប្ដល ។

រយៈ

កាលព្មភឆ្បច ំ ុងលរកាយលនះ ភាពរករី កលៅ របលទសលវៀតណាមបានធ្លលក់ពី

៧០%

មកលៅរតឹម១១% ។ ក៏ប៉ុប្នថគមាលតព្ន វសមភាពក៏ លៅប្តមានកាន់ប្តោលង ំ លឡើ ិ ងៗរវាងអបក

មាននិងអបករកប្ដលអាច

លចាទលចញជាបញ្ញាដ៏ធំមយ ួ សរមាប់រប លទសលវៀតណាមលៅលពលអា

គត។លនះ

ជាការគូសបញ្ញជក់របស់លលាកអគគ

ពី

លៅលដម ើ ឆ្ប ំ

ឱកាសមហស

នបិបាតលលើកទី១១ព្នបកសកុមុ យន ម ិសថ អបកដឹក

លំ វៀតណាមលរោងកំណត់កមម

វតទុលដម វ” តុលយភាពមា៉ ើ ផសលរមចឲ្យបាននូ ី

រកូលសដឌកិច”ច “លកាថបរតួតឲ្យបាននូវបញ្ញា អតិផរណា” លេើយនិងជំរញ ុ បនថឲ្យមាន” កំលណើនលសដឌកិច”ច

ក៏ប៉ុប្នថលដើមផ ី

សលរមចឲ្យបាននូវមេច ិ ឆត្មទំងលនះ រប លទសលវៀតណាមរតូវបនថលធវកា ើ រទក់ទញ អបកលបាះទុនលធវវើ ន ិ ិលោគឲ្យបានលរចើន។ បនថលធវើការអភវិ ឌណន៍លេោឌរច

សមព័នន

លេើយនិងបនថលធវើការអភវិ ឌណន៍ធនធ្លន មនុសស

ប្ដលលៅមានការខវះោតលរចន ើ

លៅលឡយ ើ ៕ RFI

វិទយ្ាំ ផាយលចញជាលរៀងរាល់ ព្ថងត្មមរយៈលគេទំពរ័ http://www.vokk.net ។ ុ ក្េងកមពជាក្រោម ុ


សារៃ័ត៌មាន ព្រៃនគរ

គងៃអាទត្ ាំ ល កោស័ក ព. ស. ២៥៥៤ ត្ត្ូវនង ុ គ. ស. ២០១០ ិ យ ០២ កកត្ ើ ខែបឋមសាឍ ឆ្នខា ឹ គងៃទី ១៣ ខែមង ិ នា

ខ្្វងយល់ៃីភូមិសាស្ត្រកមពជាក្រោម ុ

អាំៃីទីរកុងខ្រៃកឬ្ស ី ឬ ទីរកុងកឹងក្ ើ (តពីលលខមុន)

ចំនួន១.១២១.១៤១

ប្រពកឬសសគ ី ឺជាទីរកុងមួយលៅប្ដន

៥៧០.៨០៧

លោយ ថាច់ របជា ី លគឿន

របុសមាន ៥៥០.៣៣៤

ដីកមពុជាលរកាម បចចុបផនប រតួវបានរោឌភិ បាលោធ្ល

ក់

រណរដឌសងគមនយ ិ មលវៀត

ណាម បថូរលឈាមះលៅជាភា ោយួនថា ទី រកុកកឹងលធើ (thành phố Cần Thơ) ។ ទត្ម ំ ភូមោ ី ង ិ ន្តសថ

ក់ ។

កបុងល

រសី មាន

របវតថោ ិ ន្តសថ៖

លសរ។ឆ្ ំ ៩៧៦ រោឌភបា ី ប១ ិ លោធ្លរណ

រដឌសងគមនិយម លវៀតណាមបាន បូករួម លខតថទង ំ បីគឺ លខតថប្រពកឬសស ី (Phong Dinh)

លខតថលជឿងលទៀង

(Chương

ប្រពកឬសស ី មុនសម័យបារា ំងចូល

Thiện) នង ំ (Ba Xuyên) ិ លខតថោលង

គឺជាដីមយ ួ ភាគព្នទឹក ដីលខតថមាត់រជូក

បាោក់ ប្ដលភាោយួនលៅថា េូវ

លធវើអាណា

និគមលលើទឹកដីកមពុជាលរកាម

ព្នោធ្លរណរដឌលវៀតណាម លៅជាលខតថ

(An Giang) ប្ដលជាលខតថមយ ួ កបុងចំ

ោ៉ង (Hậu Giang) ។

លពលបារា ំង ចូលលធវើអាណានិគមលៅកមពុ

(Hậu Giang) រតូវបានប្ចកលចញជា ២

លាតសននឹងោងោថំ មាត់ទលនលបាោក់

(An Giang) រតូវប្ចកលចញញជា ៦

និង ោលង ំ (Sóc Trăng) ។

នគររបមាណ ១៦៩ គឡ ី ូប្ម៉រត លឆ្ពះលៅ

លខតថមាត់រជូក (Châu Đốc)

ប្រពកឬសស ី ជាទរី កុងមួយលៅប្ដន

ដីកមពុជា លរកាម ឋត ិ លៅកបុងតំបន់វាល ទំ

បព្នដងទលនលលមគងគ

មានទីត្មង ំ

(យួន:Sông Hậu) ចមាងយពទ ី រី កុង ព្រព

ទិស និរតី ។ ទីរកុងប្រពកឬសស ី មានព្ផធ ដី ១.៣៨៩,៥៩ គីឡូប្ម៉រតកាលរ ៉ ។ ធ្លតុអាកាស៖

ទរី កុងប្រពកឬសស ី គជា ឺ តំបន់ប្ដល

មានធ្លតុ អាកាសលៅថ៖

រដូវលភលៀង (ពីប្ខឧសភា ដល់ ប្ខ

វចឆ ិ ិកា)

រដូវរបាំង(ពប្ី ខធបូដល់ ប្ខ លមោ ) ករមត ិ សំ លណើមធយមភាគ ៨៣% ករមត ិ លភលៀងមធយមៈ

១.៦៣៥

o

mm, អងាមធយម ២៧ C ។ របជាជនៈ ទរី កុងប្រពកឬសសមានរបជាជន ី

លណាមលខតថទង ំ ៦ លៅកមពុជាលរកាម ។ ជាលរកាម

ឆ្ប ំ ១៨៦៧ លខតថមាត់រជូក

លខតថតូចៗ គ៖ ឺ

លខតថបារាជ

១៩៩១

លខតថបាោក់

លខតថ គឺ លខតថប្រពកឬសស ី (Cần Thơ) ព្ថងទី ០១ ប្ខមករា ឆ្ប ំ ២០០៤

(Long Xuyên)

លខតថផាប្ដក (Sa Đéc)

លខតថប្រពក ឬសស ី បានប្ចកលចញជាពរី គឺ ទីរកុងប្រពកឬសស ី ប្ដល មានព្ផធដីធមម ជាតិចំនួន ១៣៨.៩៥៩,៩៩ha និងរប

លខតថប្រពកឬសស(Cần Thơ) ី លខតថោលង ំ

ចុងឆ្ប ំ

ជាជន ១.១១២. ១២១

(Sóc Trăng)

បាោក់ (Hậu Giang) ។

លខតថពលលាវ (Bạc Liêu)

ក់ និង លខតថ

រដឌបាលភូមោ ិ ន្តស៖ថ

ឆ្ប ំ ១៩៥៧ លរកាមរបបោធ្លរណ

ទីរកុងប្រពកឬសស ី

(Cần

Thơ)

រដឌលវៀតណាម ទីរកុងប្រពកឬសសរតូ ី វបាន

ប្ចកលចញជា ៩ ទីចាត់ការរដឌបាលគឺ ៥

(Phong Dinh) ។

រសុក ឃុំ ខ័ណឍ ទំងអស់មាន ៦៨ កបុង

បថូរលឈាមះលៅជាភា ោយួនថា ផុងយន ិ លរកាយពីទីរកុងព្រពនគររតួវបាន

ដួលរលំ

ព្ថង

៣០

ប្ខលមោ

សង្ហកត់ នង ួ ិ ៤ ខ័ណឍ ។ ោរុបទរី ម ល

ឆ្ប ំ

១៩៧៥ ពួកយួនកុមុ យន ម ិសថ បានចូល កាន់កាប់ទក ឹ ដីកមពុជាលរកាមជំនួសយួន

ះមាន ៤ ទីរម ួ រសុក ៣០ ខ័ណឍ និង

៣៤ ឃុំ ៕

(លៅមានតលលខលរកាយ)

រពះវហរវតថ លពាធស ិ ិ ំ លរាង រសុកអូរមល់ ទរី កុងប្រពកឬសស ី ។

ប្ផនទទ ី ីរកុងប្រពកឬសស ី ។ Wikipedia

The Prey Nokor News number Vol.1 No.16  

ទលែ ១៦ / ថ្ងៃ ១ ។ ៨ ឆ្នាំខាល ទោស័ក ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៣ ខែមិងុនា រថ្មៃ ១០០០ ទរៀល លលាក យករដឌមន្តនថី េ៊ុន ប្សន ព្នរបលទសកមពុ ជា ។ តលៅទំព័រទី ៣ ឆ្ន...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you