Page 1

ជាតិ

សសនា

មហជនែខ�រ

េសចក�ីដឹងគុណ ំ ំ ូ ង ខ�្រំ ពះករុណា ខ�បា ជាដប ុ ំ ទសូ ម្រកបថា�យបង�ពីចមា�យដល់ ្រពះពុ ទ � ្រពះសង្ឃជា ុ

ទីសក�រៈ។ សូ មឱនកយេគារពដល់ េលក ថាច់ ង៉ុកថាច់ ្របធានសហគមន៍ែខ�រកម�ុជាេ្រក មពិភពេលកជាទីេគារព នឹងសូ មេគារពគណៈកម�ករនាយយក ្រពមទ ំងឧតម � ទី្របក្សោរប ឹ

់ ស់ៃនខ�ំ ។ ស់ សហព័នែ� ខ�រកម�ុជាេ្រកមពិភពេលក ជាតិ អន�រជាតជាទ � ខ� ិ ីេគារព ដ៏ខង ុ

ំ ទ សុី សែឡនក៏ដូចជាបងប�ូនែខ�រដៃទេទៀតែដរ បាន េលក អ�ក្រសីជាទីេគារព ខ�ុបា

គា ំ្រទេដយយកចត� ិ ទុកដក់ ពុ ំែដលដច់េឡើយអំពីប��ែខ�រកម�ុជាេ្រកម ែដលកំពុង្របឈម

មុ ខយា៉ងតនតងេ្រកមករ្រត� ្រត របស់រដ�ភបាលយួ នតេរៀងមកទល់ សព�ៃថ�េនះ ។ ទុ កល � ំ ឹ ិ ំ ករបស់បង បាក អយុ ជីវតរបស់ បងប�ូនែខ�រកម�ុជាេ្រកម គឺជាទុ ករ� បស់ខុ ំ� ក៏ដូចជាទុកល � បា ិ

ំងអស់គា�ផងែដរ ។ ប�ូនជាតែខ� ិ រេយងទ ើ

ំ � ល់ ក�ុងនាមជាកូ នែខ�រមួ យរូប េនពុ ំទន់ែដលបានេឃើញមានអ�ក កន�ងមកខ�ួនខ�ុផា

ដឹកនា ំែខរ� ណាមា�ក់ ហ៊នេលើកយកប� � ទឹកដីកម�ុជាេ្រកម មកលត្រតដងេនេលើឆាក

អន�រជាតម� នេនឆា� ំ ិ ងណាេឡើយ ត ំងែតពីរដ�ភិបាលបារ ំងបានកត់េទឲ្យរដ�ភបាលយួ ិ

១៩៤៩មក ។ ពិេសស សូ ម្បែតរជវង្សោនុ វង្សែខ�រ ែដលែតងបានចរទុ ក្របាប់កូន េចែខ�រជ ំ ី

ែខ�រ្រគប់ នាន់េ្រកយ ែថ�ងថាមានអនុ ភាពបារមី អំណាចេចស�ខ� ំងពូែករក�ុង្របវត�ស�ស� ិ

រជ្យកលតេរៀងមកេនាះក៏េដយ ។ ក៏គា�នអង�មួយណាអង់អចហ៊នគូ របង�ញ ឬបំផុសឲ្យ េយើងរល់ គា�ជារ�ស�ទូេទមានគតជាត ន � បាន្រតឹមែត ិ ិ ិ យមេនាះក៏េទែដរ (្រគាន់ែតអង�ខះ

បានគតប៉ ុ េណា�ះ) ។ ឹ

ែតផ�ុយេទវញ ិ េនសតវត្សរ ៍ទី២១េនះ សំេឡងផ�រសេ�ង�ះជាតែខ� ិ រកម�ុជាេ្រកមដ៏រន�ឺ

េនះ ែបរជាបានឮ េចញពីវរៈជនអេនា � ្របេវស�ែខ�រ ែដលមានសតិសម្បជ��ៈជាតិ វងៃវទន់ ី សភាពករណ៍បានបេង�ត ើ ជាស�ប័ណ�េ្រក្រសុ ក នឹងេ្រករដ�ភបាលមួ យេនាះគ៖ ិ ឺ សហព័ន�

1


ែខ�រកម�ុជាេ្រកមពិភពេលក ។ សហព័នេ� នះ បានេចញមុ ខយា៉ងក�ហនមុ ឺងមា៉ត់ ្របកបេដ

យភាពភ�ឺស�ង បាននា ំជីកកកយយកនូ វប� � មាន៦៣ឆា� ំរបស់ែខ�រកម�ុជាេ្រកមកន�ងេទ

េនះ មកដក់េលើឆាកអន�រជាតិ ជាពិេសសបានលត្រតដងយា៉ងច្បោស់្រកែឡត អំពីពុ តត្បុត

ំ ក នឹងករជះ របស់រដ�ភបាលយួ នកុ មុ យន � � បា ិ ិ ិ ស� ែដលកំពុងបានបន�ដក់នឹម បង�រទុ កល

ជាន់បទស បងប�ូនែខ�រកម�ុជាេ្រកម ។ េហើយេដម ើ ្បបង ិ ិទ�េសរភាពរបស់ ី ី � ញដល់ សហគមន៍អន� រ ជាតបានេឃ ិ ើញ ដឹងឮ បានចច់អរម�ណ៍បន�បនា�ប់ រហូ តឈនដល់ ករេបើកពិភាក្សោេដះ

្រសយេនក�ុងអង�ករសហ្របជាជាតិ បាននា ំឲ្យមហ្របេទសជាេ្រចនក� ើ ុ ងសកលេលកគា ំ្រទ ្រសបច្បោប់ េហើយបានចូ លរួមជួ យេធ�ើ អន�រគមន៍ រកដេំ ណាះ្រសយជាបេណើ� រៗ ជូ នេដយ

សន�ិវធ ។ ិ េទៀតផង ី

ំ � ល់ បានេចទជាសំណួរមួ យមកខ�ួឯងថា! េតើវរៈភាពដ៏ សកម�របស់ ចំេពះខ�ួនខ�ុផា ី

ំ ះដ៏មហិមារបស់ែខ�រេយង មនែមនជាជ័ យជន ថា�ក់ដក ឹ នា ំសហព័នែ� ខ�រកម�ុជាេ្រកមជាអ�េទ? ី ិ ើ

ំ ះែដលទទួ លបានតេរៀងមកទល់ សព�ៃថ�េនះ បានមកេដយសអ�ែដរ? េទឬ? េតជ័ ជា ើ យជន ី

ករពិតណាស់មនែមនបានមកព ិ ី អំេណាយទនរបស់យួនហណូយ ឬេដយករបន់្រសន់

់ ៍ នឹង្រគ ករណ េនាះេឡើយ ។ ជ័យភាពដ៏្រតចះ្រតចងជាបណា � ក់បេណើ� រក�ុងកច� ិ សហ្របតបត� ិ ិ មាតុ ភូមដ៏ ពិតជាបានមក ប់េបសកកម�របស់អស់េលកក�ុង្របេយាជន៍កត� ិ យសជាត ិ ិ ិ េឆ�មេនះ ើ

េដយសករលះបង់ខ� ំងក� នឹងេក�គគុ ក្របកបេដយមា�ស់ករ មានភាពភ�ស ឺ � ងវងៃវ ក�ប់ បានទន់េហតុ ករនេយាបាយែ្រប្រប�លរបស់ពិភពេលក នេយាបាយក�ុងតំបន់ផង ជាពិេស

សេស��តនេយាបាយែបរបត់្រកឡិច្រកឡុចរបស់រដ�ភិបាលយួ នហណូយែតម�ង ។

្រពះពុ ទ � ្រពះសង្ឃជាទីសក�រៈៃនេយង ុ ថាច់ ជាទីេគារព អ ើ េលក្របធាន ថាច់ ង៉ក

ស់េលកគណកម�ករនាយក ឧត�មទី្រពឹក្សោជាតិ អន�រជាតរបស់ សហព័នែ� ខ�រកម�ុជាេ្រកម ិ

ពិភពេលកជាេគារពរប់អនដ៏ខង េនះ � ់ខ�ស់ ។ គុ ណសម្បត�ិដ៏ៃថ�ថា�ក្រមមានជា្របវត�ស�ស� ិ

បានញា ុ ំងឲ្យចិត�របស់ខុ រំ� ំេភើបេកតស�ប់ែស�ងេទ�េឡើង និងពន់េពកណាស់េដយរកអ�ីមកេ្រប� ំ ូ មសែម�ងនូ វក�ដ ំ នេឡើយ ។ េហើយខ�ុស ខ� បផ�ឹមពុ បា ី ី ឹងគុ ណ េគារពេកតសរេសើរដល់ វរៈភាពដ៏

ង់ខ�ស់របស់អស់េលកេនះេដយអស់ពីដួ ងចនា ិ � ខ�ុំ ។

2


ំ � ល់ សូមបួ ងសួ ង្របេគនជូ ន្រពះពរដល់ ្រពះសង្ឃ្រគប់្រពះអង� ជាទីប�� ប់េនះរូបខ�ុផា

សូ មអន�ងដល់ ្រពះពុ ទជ � ួ យ្របេគននូ វពរសព�សរធុ ករ សុ ខភាពេពញបរបូ ិ រ នឹងឥទ�ិ

ពលខ� ំងក�មានដល់ ្រពះអង�្រគប់្រពះអង� ។ េហើយនិងសូ ម្របសិទ�ពរជ័យជូ នដល់ េលក្រប

ធាន គណកម�ករនាយក ្រក�មឧត�មទី្របក្សោរបស់ សហព័នែ� ខ�រកម�ុជាេ្រកមពិភពេលកទ ំង ឹ

អស់ បានជួ ប្របទះែតនិងពុ ទព � របួ ន្របករគ៖ ឺ អយុ វណ�ៈ សុ ខៈ ពលៈ និងទទួ លបានេជាគ

ជ័យថ�ៗ ី េទៀត្រគប់េពលេវលជានិរន�េទេហង ។

គួ រពុ ំគួរឬេលើសលស់ខះ � ខតយា៉ងណាេនាះ សូ ម្រពះអង� អស់េលកទ ំងអស់េមត�

ំ ទេដយអនុ េ្រគាះផង ។ ំ រុណា ខ�ុបា អធ្យោ្រស័យ ខន�ីអភ័យេទសែចកខ�ុក ំ ទ ំ រុណា ខ�ុបា ំ ី ខ�ុក េដយក�េគារពដ៏ ខង � ់ខ�ស់អព ី

សុ ី សែឡន

េធ�េនៃថ� ទី៦ ែខសីហ ឆា� ំ២០១២ ើ

3

letter to KKF  

Letter to KKF

letter to KKF  

Letter to KKF