Page 1

ចេញផ្សាយររចា ំសប្តាហ៍រាល់ថ្ងងអាទិត្យ

ឃ្លល ំចមើលការរ ំចោភសិទម ធិ នុសសចៅកមពជាចរកាម ុ

ឆ្នាទំ ី ០៣ ថេែ ២៩ ខែកឥរគរ ិ ថ្ងៃ

០៨ ថ្ងៃ ១ ។ ២ ឆ្នាថោះ ด ំ ดត្រស ០១ ខែមករា ព. ស. ២៥៥៥ ី ័ក ត្រូវនង ឹ ថ្ងៃទី ด គ. ស. ២០១២

ររភពព័តមា ៌ នស្ថីអព ំ ីខ្មមរក្រោម

P

REYNOKORNEWS.INFO

ចសរ ីភាព និង្ សុភមង្គលគ្មមនចទ ចរើគ្មមនសិទស ធិ ចរមេ វាសនាមលនចោយ ួ មលនឯង្ ួ

ក្ោយ ថាច់ ររជា ី ក្ ឿន មុមោរយាល័ យ UNHCR ទីរកុងបាងកក ររក្ទស្ថ្ង ថ្ងង ទី ២៦ ខ្មក្មសា ឆ្នប ំ ២០១១៖ កូនររុស្ ក្ោក ក្ៅ ក្េន ទាំងពីររូររង្ហាញរូរងតឪពុកររស្់មួ លនក្ដកស្រមាក់ក្ៅ ិ កបុងមនធីរក្ពទយយួនក្ៅទីរម ួ ក្មតថបារាជ (Long Xuyen) ខ្ដលមានក្ជើងថ្ដជារ់ក្នបះរចវាក់ដល់អបកយកព័តមា ៌ នថ្ង ។ (ព័តមា ៌ នលមអត ិ ទំពរ័ ៦)

សកមមជនខ្មមរចរកាមរ ិះ គន់ចវៀត្ណាមពីការ ផ្សស ឹករពះសង្ឃខ្មមរ

សង្ឃខ្មមរចរកាមខ្សវង្រកអនារាគមន៍ពី អង្គការសហររជាជាត្ិ

អានចៅទំព័រ ៦

៤ ឆ្នន ំ ថ្នការផ្សាយ ររស់ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

ចោយរង្ខំ

អានចៅទំព័រ ២ អានចៅទំព័រ ៣

រពឹត្ាិការណ៍

ចាក់រកចឡក !

២៨ កុមភៈ ១៩៧៥

ខ្មមរចរកាមជានរណា ? វចារេកថា ិ វទយ ិ ស្ំ ុ ក្េងកមពុជាក្រោម

ឯកសារររវតថិសាស្តស្ថស្ី អ ថ ំពី

រពះក្តជរពះ ុេ ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត រា៉ ផ្ថល់រទស្មាភស្ន៍ដល់អបកយកព័តមា ៌ នក្ៅមុមសាោដំរូងរាជធានភ ី ក្បំ ពញោលពី ថ្ងងទី ២១ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ។ រូរងត៖ ស្ួ ន រូរា៉ (ព័តមា ៌ នលមអត ិ ក្ៅទំពរ័ ៤ )

សមរភូមផ្ស ិ ារកំពង់ ថែរតត្ពះត្រពាំង

រត្ឹង្ មា៉ន់ រ ិនទ៖ កមពជាមិ នអាេទាមទារកមពុជាចរកាមមក ុ វិញប្តនចទ មានខ្ត្ខ្មមរចរកាមជាមាចស់ដីអាេច្វើប្តន

ន របាលខ្មមររស្តង្ហាររពះស្ងឃខ្មមរក្រោម ក្ៅមុមសាទនទូតយួន នាទីរកុងភបក្ំ ពញ

ោលពថ្ី ងងទី ១៧ ធ្បូ ឆ្នប ំ ២០០៧ មេៈ ខ្ដលរពះស្ងឃខ្មមរក្រោមររមាេជាង ៥០ អងគ យកញាតិក្ៅជូនមស្តនថីសាទន

ទូតយួន ក្ដើមផជរមុ ញឲ្យរោឌភបា ី ិ លក្វៀត ណាមក្ោរពស្ិទនិខ្មបរក្រោមក្ៅកមពុជា ក្រោម ។ រូរងត លីោដូ អានចៅទំព័រ ៥

សាមក្េរ ម ឹ ស្ំ ណាង រតូវយួនបាញ់

កិចចររជុំដំណាច់ឆ្នបរំ រស្់ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ៅទីរកុង San Jose រដឌ California ស្េរដឌអាក្មរក ិ ោលពថ្ី ងងទី ៣០ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ។ (ព័តមា ៌ នលមអត ិ ទំពរ័ ៨)

ររហារក្ៅថ្ងងទី ២៦ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ ១៩៧៥ អានចៅទំព័រ ៧


សារលិមិត្

អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ីស្័ក ព. ស្. ២៥៥៥

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

៤ ឆ្នន ំ ថ្នការផ្សាយររស់ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ មកដល់ឆ្នបង ំ មី ថ្ងងទី ០១ ខ្មមករា

ោរមវះនតខ្ផ្បករក្ចចកក្ទស្ និងកំេុស្

មានអាយុោល ៤ ឆ្នប ំ ក្េយ ក្រើ ត ើ ិ

ក្េយ ។ ទុកជាយា៉ងក្នះកថី ក្យើងមញុំ ើ

ក្ធ្វើោរផ្សពវផ្ាយតាមររព័ននអិនក្ធ្ើេិត

មានក្មាទនភាពនលង ំ ណាស្់ ខ្ដលបាន

មក ។ រយៈក្ពល ៤ ឆ្នប ំ ក្នះ ោរក្បាះ

ពក្ិ ស្ស្

ឆ្នប ំ ២០១២ ក្នះ សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ ចារ់តាង ំ ពីសារព័តមា ៌ នមួយក្នះ

ឆគងក្ផ្សងៗ

បាន

ក្ោយអក្ចតនាមន ិ នន

រកុមោរផ្ាយថ្ន សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ

ោលពថ្ី ងងទី ០១ ខ្មមករា ឆ្នប ំ ២០០៨

រំក្រក្ោកអប កនង ើ ិ ស្ងគមជាតខ្ិ មមរ

ពុមពជាោខ្ស្តររចាំស្បាថេ៍

ក្ៅក្រោមនឹមអាណានិ ម រកសកុមុ យ ម

ក្ៅរពះ

រាជាណាចរកកមពុជាក្ទើរបានខ្ត ២ ឆ្នប ំ

និស្ថ

ក្ទ ។ ោរផ្សពវផ្ាយររស្់ សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ

ក្នះ

ជា

ិ ឺ ខ្មមរក្រោមខ្ដលកំពុងខ្តឋត

ថ្នររក្ទស្សាធារេរដឌស្ងគម

និយមក្វៀតណាម ស្ពវថ្ងង ។ អវីខ្ដលជា

កបុងក្ោលរំេងខ្ចក

ក្មាទនភាព នង លង ំ ជាងក្នះ ិ កថរី ករាយន ី

រ ំខ្លក នូវដំេឹងក្ផ្សងៗទាក់ទងនឹងជវី

ក្ទៀតក្នាះ

ឹ ឺ ក្ពលខ្ដលក្យង ើ បានដង

ភាពររស្់ពលរដឌខ្មមរក្រោម ខ្ដលកំពុង

ថា

រស្់ក្ៅកបុងខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ឬ ភា

និយមចូលចិតថអានក្រចើន ក្ៅក្លើក្ េ

ជុំវញព ភ ិ ិ ពក្ោក

ខ្ស្ត

នងតផងថ្នររក្ទស្ក្វៀតណាម និងក្ៅ ូ

ទំពរ័ ក៏ដូចជាោរជួយោំរទអានតាមោ

ក្ដើមផឲ្យជនរួ មជាតិ ី

ខ្មមរក្ៅររក្ទស្កមពុជា នង ិ ក្រៅររក្ទស្

ក្ េទំពរ័ ងមីររស្់ សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ ខ្ដលមានអាស្យោឌន www.preynokornews.info ។

ចារ់តាង ំ ពីថ្ងងទី ០១ ខ្មមករា ឆ្នប ំ

២០១០ សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ ក្ចញ

ផ្ាយររចាំស្បាថេ៍ តាមររព័ននអិនក្ធ្ើ

នង ើ ។ ិ រពះពុទនសាស្នា ជាក្ដម ស្ងគម៖

ទី ០១ ខ្មមករាឆ្នប ំ ២០១២ បានក្បាះ

ក្ េទំពរ័

ក្ទស្កមពុជាបានចំនន ួ

ស្ងគមក្ផ្សងៗដូចជា Facebook

ពុមពជា

ោខ្ស្តររចាំស្បាថេ៍ក្ៅររ ២៨

ក្លម

សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ ។

ខ្ចករ ំខ្លកព័តមា ៌ នតាមរណា ឋ ញ

េិតបានចំនន ួ ១០២ ក្លម និងចារ់ពី ថ្ងងទី ០១ ខ្មមករា ឆ្នប ំ ២០១០ ដល់ថ្ងង

ោរក្បាះពុមជា ព ោខ្ស្តក្ៅកមពុជា៖ ក្ោយយល់ក្

ព័តមា ៌ នខ្ដលបានចុះផ្ាយតាម ក្យង ើ មញុំបានខ្ចករ ំខ្លកអតទ

រទព័តមា ៌ នទាំងក្នះ ក្ៅតាមរណា ឋ ញ

និងខ្មមរក្រោម

ើញថា

ពលរដឌខ្មមរ

មានកងវះនតលទនភាព

កបុងោរក្ររើរបាស្់អន ិ ក្ធ្េ ើ ិត

ក្ទរ ើ

េៈកមមោរ សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ

និង

ស្ក្រមច ក្ធ្វើោរក្បាះពុមពជាោខ្ស្តក្ចញ

ក្ោកអបកនឹងទទួល

ក្ៅទីរកុងភបក្ំ ពញ ក្េើយបានខ្ចកចាយ

ក្រោយពី សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ បាន

Twitter ផ្ងខ្ដរ ។ តាមរយៈរណា ឋ ញ

ោលពថ្ី ងងទី ១១ ខ្មមករា ឆ្នប ំ ២០១០

បានព័តមា ៌ នងមី ក្ៅក្លើទំពរ័ Facebook

ផ្ាយររចាំស្បាថេ៍ក្រៀងរាល់ថ្ងងអាទិតយ

ទទួលអាជាញរ័េត ពីរកស្ួ ងព័តមា ៌ នខ្មមរ

ស្ងគមទាំងក្នះ

កនលងក្ៅក្នះ។

និង Twitter ររស្់ក្ោកអបក ររស្ិនក្រើ

នានាកបុងររក្ទស្កមពុជា ក្ដើមផពួ ី កោត់

ទំពរ័ Facebook និង Twitter ររស្់

ភាពខ្មមរក្រោម

ោរផ្ាយតាមក្ េទំពរ័ ៖ ចារ់តាង ំ ពីបានរក្ងាើតក្េើងមក

សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ បានក្ធ្វោ ើ រផ្សពវ

ខ្ដលបានក្បាះពុមពក្ៅររក្ទស្

កមពុជា ។ ក្នះក្េយ ជា ៏ ំ ើ ឺ ពានរង្ហវន់ដធ្

បានរជារជាព័តមា ៌ នអំពខ្ី មមរក្រោម ។

២០០៨ ដល់ថ្ងងទី ០១ ខ្មមករា ឆ្នប ំ

សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ មានអបក

ក្ោកអបកចុចភាជរ់ចូលជាស្មាជិក ថ្ន

ក្ៅដល់ពលរដឌខ្មមរក្រោម ក្ៅតាមក្មតថ

បានទទួលនូវព័តមា ៌ នងមីៗ ស្ថីអំពីសាទន ក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម

នង ិ ក្ៅកបុងពភ ិ ពក្ោក ។

រយៈក្ពល ៤ ឆ្នប ំ កនលងមក រកុម

រុ គលិកថ្ន សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ ររស្់ ក្យើងមញុំ

បានររឹងខ្ររងអស្់ពីកមាលង ំ

មួយស្រមារ់ក្លើកទឹកចិតថ ដល់រកុមោរ ង្ហរក្យើងមញុំ

ក្ដើមផរនថ ី ផ្សពវផ្ាយតក្ៅ

មុមក្ទៀត ។ ក្យង ើ មញុំក្រថជាញចត ិ ថថា នង ឹ

ររង ំ ោយចត ើ ផី ឹ ខ្ររងអស្់ពីកមាលង ិ ថ ក្ដម រនថោរផ្ាយកបុងឆ្នប ំ ២០១២ ក្នះឲ្យ ោន់ខ្តររក្ស្ើរជាងមុនខ្ងមក្ទៀត ។

សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ បានចារ់

ោយចត ិ ថ មន ិ នលចោរក្នឿយេត់ ស្ុ ទន

រដិស្ននជា ិ រូររាងក្េង ើ ោលពថ្ី ងងទី ០១

ក្ដើមផផ្ ី ាយជូនក្ោកអបកនូវដំ

ក្តជរពះ ុេ ស្ឺង យុង ឹ រតនា ក្ៅវតថ

បាន និងជាព័តមា ៌ នខ្ដលក្ោកអបករតូវ

េវក្នៀ ស្េរដឌអាក្មរក ិ ជាចាងហាវង

ខ្តជាអបកស្ម័រ ចត ិ ថ ក្ធ្វោ ើ រមន ិ ត ិ ពក ី ថ្រម ក្េើយ

េឹងនិងព័តមា ៌ ន ខ្ដលអាចក្ជឿទុកចិតថ ោរស្ថីអំពជ ើ ខ្មមរក្រោម ី វី ភាពជនជាតក្ិ ដម ក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ស្ពវថ្ងង ។

ម៉៉ងក្ទៀត ោរផ្ាយររស្់ សារ

ព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ ក៏ ង់មន ិ ផ្ុតពីមាន

ផ្ាយព័តមា ៌ នតាមរយៈ ក្ េទំពរ័ រលក់

ខ្មមករា ឆ្នប ំ ២០០៨ ក្ោយមានរពះ ក្មមររងស ី ទីរកុងស្ាេូក្ស្

រដឌោលី

ោរផ្ាយ នង ិ រពះក្តជរពះ ុេ ថាច់ ររីជា ក្ ឿន ក្ៅទីរកុងភបក្ំ ពញ ររក្ទស្

កមពុជា ជានិពនននាយក រពមទាំងមាន រុ គលិកមួយចំនួនក្ទៀត កមពុជា

ក្ៅររក្ទស្

នង ិ ក្ៅកមពុជាក្រោមបានស្ម័រ

ចត ួ ផ្ងខ្ដរ ។ ដល់ ថ្ងងទី ០១ ខ្ម ិ ថជយ

ខ្ដលមានអាស្័យោឌន www.preyno

មករា ឆ្នប ំ ២០១០ សារព័តមា ៌ ន ថ្រព

kornews.blogspot.com ក្េើយក្យើង

ន រ មាន ក្ោក លី ឈូ ន ជាអបក

ក្រៀងរាល់ថ្ងង និង ោខ្ស្ត ថ្រពន រ ជា

ក្បាះពុមពោខ្ស្តក្ៅររក្ទស្កមពុជាជា

មញុំបានចុះផ្ាយ

នូវអតទរទព័តមា ៌ នជា

ទទួលមុស្រតូវខ្ផ្បកចារ់កុ ងោរស្ុ ប ំ ចារ់

ឯកសារ PDF ជាក្រៀងរាល់ថ្ងងអាទត ិ យ

ចាងហាវង ។

រនាធរ់ោខ្ស្តបានក្បាះពុមពក្ចញផ្ាយ

ឆ្នបង ំ មី ឆ្នប ំ ២០១២ ក្នះ ក្យើងមញុំស្ូម

ក្ៅកបុងររក្ទស្កមពុជា ។

ររស្ិទនិពរដល់ មត ិ ថអបកអានក្ៅរ រ់ទិស្

សារព័តមា ៌ ន ថ្រពន រ បានរក្ងាើតនូវក្

រ រ់រ រ់ទន ិ ទវា ិ រារតក ី ុំរន ី ន

កបុងឱោស្ឆ្នបង ំ មី ឆ្នប ំ ២០១២ ក្នះ

េទំពរ័ ងមីមយ ួ ក្ទៀត យោឌន

ទីបានជួរខ្តក្ស្ចកថីស្ុម ក្ស្ចកថីចក្រមន ើ

ខ្ដលមានអាស្័

ពិក្ស្ស្បានទទួលពុទនពរ ៤ ររោរ

www.preynokornews.info

អាយុ វេតៈ ស្ុ មៈ ពលៈ កុំរីក្

ក្ដើមផរងា ី ភាពង្ហយរស្ួល ដល់មត ិ ថអបក

ឃ្លលត ក្េើយក្ហាង ៕

អាន កបុងោរចូលតាមោនព័តមា ៌ នងមីៗ

ជា លៀង

ស្េរដឌអាក្មរក ិ

នង ិ ស្ិការសាវរជាវនូវអតទរទរសាវរជាវ

ថ្ងងទី ០១ ខ្មមករា

ទំពរ័ ងមីមយ ួ ក្នះ ។ កបុងក្លើក្ េព័រងមីក្នះ

.ស្. ២០១២

ក្ផ្សងៗ ខ្ដលបានចុះផ្ាយក្ៅក្លើក្ េ

ព. ស្. ២៥៥៥

រកុមការផ្សាយថ្ន

ក្យើងមញុំនឹងក្ធ្វើោរចុះផ្ាយ នូវព័តមា ៌ ន ជាតិ

ក្រោម

អនថរជាតិ

ខ្មមរក្រោម ក្រោម

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

ភូមសា ិ ស្តស្ថកមពុជា

រពត ថិ រេ៍ររវតថសា ឹ ោ ិ ស្តស្ថររស្់

ររវតថិអបកមានក្ករក្ម ៍ថ ម ះខ្មមរ

(នរណាមលះក្ៅកមពុជាក្រោម?)

ោខ្ស្ត ថ្រពន រ ោក់លក់ក្ៅតាមតូរកបុងទីរកុងភបក្ំ ពញោលពីថ្ងងទី ០៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ ២០១០ ។


ព័ត្៌មានជាត្ិ

អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ីស្័ក ព. ស្. ២៥៥៥

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

សកមមជនខ្មមរចរកាមរ ិះគន់ចវៀត្ណាមពីការផ្សស ឹករពះសង្ឃខ្មមរចោយរង្ខំ ថ្ងងចន ័ ,ធ ២៦ ខ្មធ្បូ ២០១១

កំណត្់ចហត្ុ

ក្ោយ ស្ុ ម ក្មមរា វអូ ី ក្អខ្មមរ |

ចពលមកពីកមពជាចរកាម ុ

វា៉ ស្ុីនក្តាន

ក្ដើមផចូ ោរ ី លរួមកបុងោរឃ្លលក្ំ មល ើ

រ ំក្ោភស្ិទម និ នុស្សខ្មមរក្រោម ពស្ ី ំណាក់

ក្មដឹកនាំស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

ក្ៅស្េរដឌអាក្មរក ិ ក្រោមនិយាយថា

រោឌភបា ិ លក្វៀតណាម

និងស្កមមជនខ្មមរ

កបុងោរពិនត ិ យនូវសាទនភាព ថ្នោររស្់ក្ៅ

ំចំ ោរផ្សកក្ោយរងខ ឹ

ររស្់ពលរដឌខ្មមរក្រោម ក្ៅកមពុជាក្រោម

ក្ពាះរពះស្ងឃខ្មមរក្រោមមួយអងគងមីៗក្នះ

ស្េព័នខ្ន មមរកមពុជាក្រោម (KKF) បាន

កបុងររក្ទស្ក្វៀតណាមជាោររ ំក្ោភក្លើ ក្ស្រភាពសាស្នា ។ ី

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

ស្កមមជនខ្មមរក្រោម

ក្ចញផ្ាយនូវទរមង់ (Form) ស្ំេួរ

មួយស្រមារ់អក ប ខ្ដលមានឱោស្បាន

និង

ក្ៅទស្សនាក្ៅកមពុជាក្រោម ក្ដម ើ ផក្ឆល ី យ ើ

កបុងររក្ទស្ក្វៀត

ក្ធ្វើជាកំេត់ក្េតុ ក្រោយក្ពលរតេរ់

ណាមជំរញ ុ ឲ្យអាជាញធ្រក្វៀតណាមក្ោរព ស្ិទម និ នុស្សនង ិ ស្ិទនិសាស្នា

មកវញ ិ ។

ក្ោយ

នងក្រោម

ំចំ ោរចារ់ផ្សកក្ោយរងខ ឹ

និយាយថា

ក្មមះ.....

ក្ោយក្វៀតណាម ភា នងតផងោលព ី ូ

ទំនាក់ទំនង....

ខ្មធ្បូក្នាះ ជាក្រឿងផ្ធុយនឹងចារ់ស្ី ព ថ ីស្ិទនិ

ក្តអ ើ បកក្ៅកមពុជាក្រោមពថ្ី ងង-ខ្ម-ឆ្នប ំ

មនុស្សនិងស្ិទសា និ ស្នា ។

ណា ?

ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ររធាន

ភូម-ិ ុំ-រស្ុក-ក្មតថ ខ្ដលអបកបាន

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោមមានមូលោឌន

អាជាញ

ធ្រក្វៀតណាមចង់រស្តង្ហាររំរិទស្ិទក្និ ស្រ ី ភាពសាស្នា

ស្ងឃខ្មមរក្រោម ធ្ម៌

ខ្ដលក្កត ើ ក្េង ើ ក្េយ ើ នង ិ រញ្ឃរ់

ពលរដឌខ្មមរក្រោមមន ិ ឲ្យក្ជឿក្លើរពះស្ងឃ

និង រពះពុទនសាស្នា ។ ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ចាត់ទុកថា ក្រឿងទាំងក្នះជា ោរក្ធ្វើផ្ុ យព ធ ច ី ារ់ខ្ដលក្វៀតណាមបាន ចុះេតទក្លន

ទទួលសាគល់ចំក្ពាះមុម

រកុមររឹកាស្ិទនិមនុស្ស អ.ស្.រ. ោល ពីឆ្នប១ ំ ៩៨២ ។

ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ខ្ងលងថា៖

«ខ្តផ្ធុយក្ៅវញ ថា ិ ឺ េបង ឹ

ក្ៅ(ក្មមះទក ី ខ្នលងជាខ្មមរ ក្ោក ថាច់ ង៉ុកថាច់ ររធានស្េព័នខ្ន មមរកមពុជាក្រោម នង យវអូ ី ក្អកបុងរដឌធានវា ិ រពះក្តជ ុេ ទម ឹ សាមន ទស្សនាោរយាល័ ិ ី ៉ ស្ុី នក្តាន កបុងអំេុងទស្សនកច ិ ក្ច ៅស្េរដឌអាក្មរក ិ ។ រូរងត៖ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

រំភត ័ មន ិ រំភយ ិ ឲ្យរពះ

ហា៊នតវា៉ ពីក្រឿងអយុតថិ

រោឌភបា ិ លយួន

មន ិ ខ្ដលបានររ ល់ ស្ិទនិ

ឬក៏

ពុំបានរររពឹតថ ដូចោរក្ចាទររោន់ក្នាះ ក្ទ ក្េយ ៏ នដង ឹ ឮ ើ រពះក្ៅអធ្ោ ិ រវតថកបា ក្រឿងរា៉ វក្នាះខ្ដរ ខ្ដលថាអបករស្ី ោញ់

ក្វៀតណាម

ោរមន ិ ក្ពញចិតថ ពីស្ំណាក់រដឌអំណាច

មួយថ្ងង ជាជាងមួយខ្មក្ៅ ឆ្នប ំ ២០០៧

ហាយស្ពវថ្ងងក្នះ»។

ក្ចាលរស្ុក ។

អនធិត លី ស្ន បានអះអាងថា៖

«ក្រពាះអីក្ ក្ធ្វើអុីចឹងមន ិ រតូវ ។ ក្

ក្ចាទក្លើមន ួ ក្េើងវញ ិ ិ រតូវ ដូក្ចបះចង់រស្ ក្ដើមផជ ួ កសាងវតថ»។ ី យ

អនធត ិ លី ស្ន ក៏ដូចជាស្កមមជន

ណាមក្ទ»។

ព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម បានដករស្ង់ស្ំដី

ឺក្ោក ថាច់ វ ី

រពះក្តជ ុេ លី ស្ន រពះជនម

អបករស្ី ោញ់ ធ្ី ធ្ូ មកអះអាងថា អាជាញធ្រមូលោបនក្វៀតណាម

បានរងខំ

ុំ វញហាយ រស្ុកវញចូ វ ិ ិ

អបករស្ី ោញ់ ធ្ី ធ្ូ ឲ្យផ្ថិតក្មថ្ដោក់

រស្ុករពះនាម ថាច់ េ៊ន ចារ់ផ្សក ឹ

ធ្រមានក្េតុផ្លផ្សករពះក្តជរពះ ុេ ឹ

ោលពពា ថ លខ្មធ្បូ ី ក់កណា

ក្រោយពី

មានពាកយរេឹថ ងពស្តី ស្ី ថចំណាស្់អាយុ

ពាកយរថឹងពីរទចារ់រ ំក្ោភក្ដើមផឲ្ ី យអាជាញ លី ស្ន ។

ក្ោក ថាច់ វណា បានអះអាងថា ី

ជាង ៦០ ឆ្នប ំ ឺអបករស្ី ោញ់ ធ្ី ធ្ូ រថឹង

អាជាញធ្រក្វៀតណាម

រស្ីោញ់ ធ្ធ្ ី ូ សាបក់ក្ៅកបុងកុដក្ោក

ោលយជាក្ោលក្ៅ ថ្នោររស្តង្ហារពអា ី ជាញ

ពីរទរ៉ុនរ៉ងរ ំក្ោភក្ស្ពស្ននវៈ ។ អបក ក្ដម ួ កច ើ ផជ ី យ ិ ចោរវតថនងខ្ផ្បកស្មាអត ។

ខ្ងលងរបារ់វអូ ី ក្អស្ំ ក្េងស្េរដឌអា

ក្មរកតាមទូ រស្័ពធពីររក្ទស្ ក្វៀតណាម ិ

អនធត ិ លី ស្ន បានអះអាងថា ោរ ក្ចាទររោន់ទាង ំ ឡាយ

ជាោរមួល

រង្ហាច់ ។ លី ស្ន បានពនយល់ថាមលួន

ខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ៅស្េរដឌអាក្មរកអះ ិ

រពះស្ងឃខ្ដលរួស្មួយចំនន ួ ខ្ដលមាន

ណា និងក្ស្ចកថីររោស្ព័តមា ៌ នស្េ

ក្មតថស្ុករតាំង (ឃ្លលង ំ ) រតូវអនុ េ

«រ៉ុខ្នថក្ធ្វើក្នះ ក្ដើមផរ ី ំេងចង់

ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ថ្នស្េព័នន

ឆ្នន់រក្ពលយរ់កុ ងកុ ប ដក្ិ ោកក្នាះ ។

រពះ ុេ លី ស្ន បាននម ិ នថក្ៅរកទក ឹ

យកក្ៅអនុវតថកុ ងររក្ទស្ក្វៀត ប

តាក្ស្ក

ក្កត ើ ក្េង ើ ។

មានោរតាមោន

នលង ំ មកក្លើវតថតាក្ស្ក

ក្េើយវតថក្នះ

រំផ្លលញក្ករ ៍ថ

ក្មមះវតថតាក្ស្កក៏ដូចជា

ក្វៀតណាមថាបក់ ុំខ្ដលក្ ក្ធ្វើកុ ង ប

ុំ វញ ិ

អាងខ្ដរថា

នង ឹ ររមាម

ក្ធ្វើកឋន ិ ទានរយៈក្ពលខ្ត

ក្នាះ រតូវរស្តង្ហារ ចារ់ោក់ ុ

រពះក្តជរពះ ុេ ថាច់ េន អនុ េរស្ុកវញហាយ នង ិ ិ ជាតំណាងររ

រពះស្ងឃខ្មមរក្រោមមួយចំ

នួនខ្ដលហា៊នតវា៉ ររឆ្នំង

និងរត់

រពះក្តជរពះ ុេ ម ី ក្មឿន មកពី

វតថតាក្ស្ក

បាននម ិ នថក្ភៀស្រពះោយ

ជាពលរដឌខ្មមរក្រោម កបុងរស្ុកដខ្ដលពុំ

ក្ោយសារោរក្ធ្វើទុកខរុកក្មបញ

ក្េងស្េរដឌអាក្មរកក្ទ ិ

ទានក្នាះ ។ រចចុរផនប រពះក្តជ ុេ

បានក្ឆលើយតរចំក្ពាះស្ំ េួរ

វអូ ី ក្អស្ំ

រពះក្តជ

ុេ ថាន់ េន ខ្ដលជាអបកផ្សកអនធ ត ឹ ិ

លី ស្ន បានស្ួ រថាមកពីនងណា? ក្េើយ

សាស្នា

ខ្ផ្បក

ទាក់ទងនឹងបាតុកមមកឋន ិ

កំពុង ង់កុ ងររក្ទស្ស្៊ ប ុ យខ្អត ។

ររក្ទស្ក្វៀតណាម ទទួលរងោររះិ

បានោត់ផ្លថច់ទូរស្័ពធភាលមក្ៅ

ន់ខ្ផ្បក

ោររតតផ ិ ត ិ ក្ស្រភាពសាស្នា ី

ក្ពលឮ មញុំបាទទូលក្ោកថាមកពី វអូ ី ក្អ

និង

ទូរស្័ពធជាក្រចន ើ ក្លើកភាលមៗរនថក្ទៀតរតូវ

ោររះិ ន់ នង ំ ក្នាះ ិ ោរក្ចាទររោន់ទាង

ក្ៅស្េរដឌអាក្មរក ិ

ោរព៉យាម

ោត់ផ្លថច់ក្ោយ ោមនោរទទួល ។

អាជាញធ្រក្វៀតណាម ក៏ពុំទាន់មាន ររតិកមមតរ

ក្ៅនឹងោរអះអាងររស្់

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

ោររ ំក្ោភស្ិទនិមនុស្សពីស្េរដឌ

អាក្មរក ិ ។ ខ្តក្វៀតណាមរចានក្ចាល ក្ោយចាត់ទុក រតឹមរតូវ ៕

នង ិ ស្កមម

«ក្រពាះអីក្ ក្ធ្វអ ើ ញ្ច ឹ ងមន ិ រតូវ ។

ក្ ក្ចាទក្លើមន ួ ក្េង ិ ិ រតូវ ដូក្ចបះ ចង់រស្ ើ វញ ក្ដម ើ ផជួ ី យកសាងវតថ»។

អនធត ិ លី ស្ន

ណាម) ?

ស្មាជិករ ួសារ

ខ្ដលបានជួរ

ក្រោយ

ជនខ្មមរក្រោមក្ៅក្េយ ើ ខ្ដរ ។

កសាងរញ្ហាឲ្យបានធ្ំ ក្េើយនិងរំផ្លិច

ខ្មមរក្រោមមាបក់ក្ទៀត

១៩ ឆ្នបរ ំ ស្ ួ បាន៤រពះវស្ាកបុងវតថក្ស្រ ី

ធ្រក្វៀតណាមររស្ិនក្រមា ួ ើ នរញ្ហាអវីមយ

នង ិ ជាក្វៀត

ររស្ិនក្រើក្ អាចឱយទាក់ទងក្ទៀតក្ៅថ្ងង

ធ្ីធ្ូ ភ័យនលចក្េើយខ្រស្កក្ពលរពះក្តជ

ក្ោរពស្ិទនិ ខ្ដលមលួនបានទទួលសាគល់ ក្ដើមផ ី

បាន

ោក់ក្ចញ ៖

ខ្ដលរតួតរតា

ក្ៅស្េរដឌអាក្មរកបានខ្ងល ងថា ិ

ជាស្ំ េួរមួយចំនន ួ

ខ្ដលស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

ក្ពាះរពះក្តជ ុេ លី ស្ន កបុងវតថមយ ួ ក្លើទក ឹ ដីកមពុជាក្រោម

នង ិ ោរចូលរួម

ថាជាោរវាយតថ្មលមន ិ

ក្តក្ើ ៅកបុងរស្ុកភូមរិ រស្់អបក

នយា ិ យភាសាខ្មមរ ឬ ក្ទ ? មានវតថខ្ដរឬក្ទ

?

ក្

ក្តើវតថមាន

លកខេៈយា៉ងដូចក្មថច ? ក្តើរពះស្ងឃ

មានរក្រងៀនអកសរខ្មមរកបុងវតថ ឬ ក្ទ ? ក្តើ មានកមមវធ្ ប ខ្ដរ ឬ ក្ទ ? ិ វី រផធ្ម៌កុ ងវតថ

ក្តើរពះពុទនសាស្នា បានរតូវររតិ

រតថិកុ ងរស្ុ ប កភូមរិ រស្់អបក ក្ោយស្កមម ខ្ដរ ឬ ក្ទ ?

ស្ូ មកត់ក្មមះខ្មមរក្រោម

ខ្ដល

ស្កមមអបកបានជួរ នង ិ កត់ស្ំោល់ ក្តើ

ក្ ក្នាះចង់ជយ ួ ោរង្ហរក្ៅថ្ងងក្រោយ ឬ ក្ទ ? ក្តើមានោររ ំក្ោភស្ិទនិមនុស្ស

ជាក់ខ្ស្ថង

ខ្ដរ ឬ ក្ទ ?

ក្ៅកបុងភូមរិ ស្ុកររស្់ អបក

ស្ូ មក្រៀររារ់មលះៗ

អំពីលកខេៈ

ភាពេិងា ខ្ដលខ្មមរក្រោមកំពុងខ្តជួរ ររទះ ?

ក្តជ ើ នជាតខ្ិ មមរក្ៅកមពុជាក្រោមក្ៅ

ខ្តជាមាចស្់កមមស្ិទនិ ថ្នដីក្ករមត៌កររស្់ ក្ ខ្ដរ ឬ ក្ទ ?

ក្ស្ចកថីស្ក្ងាត ខ្ដលអបកចង់ខ្ចក

រ ំខ្លកជាមួយស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ដម ើ ផកត់ ី ស្មាគល់ស្រមារ់ោរង្ហរ

ក្ៅ

អនា ត កបុងវស្័ ិ យោរពារ និងក្លើក តក្មាង ើ ស្ិទនិមនុស្ស

ស្ូ មក្មតាថរំក្ពញរកោស្ ក្េើយ

រញ្ជូ នមកអបកខ្ដលមានទំនាក់ទំនង ។


អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ីស្័ក ព. ស្. ២៥៥៥

ព័ត្៌មានជាត្ិ

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

សង្ឃខ្មមរចរកាមខ្សវង្រកអនារាគមន៍ពីអង្គការសហររជាជាត្ិ រពះក្តជរពះ ុេ ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត

រពះស្ងឃខ្មមរកមពុជាក្រោមមួយរពះ

អងគ ង់ក្ៅវតថសាម គរី ងស ី

រា មានក្ងរដីោក្ៅថ្ងងទី ២៨ ធ្បូ ក្ោយ

ស្ង្ហាត់ស្ឹ ង ធ

រពះអងគបានក្លើកជាចមងល់ថា

មានជ័យ មេឍមានជ័យ រាជធានីភបំ ក្ពញ កំពុងភ័យរ៉ូលិស្ចារ់មួ ន ល ។

អងគោរស្មា មខ្មមរកមពុជាក្រោម

ចំនន ួ ១១ ក្ៅកមពុជា បានក្ផ្ញើរបាយ ោរេ៍រួមោបក្ៅោរយាល័ យឧតឋមស្បង ិ ោរ

របាយោរេ៍រួមោប

ជាតិក្នះ

និងអនថរ

មនុស្សទាំងក្នាះ ក្ធ្វើអនថរា មន៍ជយ ួ រពះ

រពះក្តជរពះ ុេ ជា ស្ុ វេតភូមិ ។

ភបក្ំ ពញ បាននិមនថសាកស្ួ រោលពីថ្ងងទី ២១ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ក្ចាទររោន់ពី រទញុះញង់ឲ្យរររពឹតថិរទក្លមើស្ជាអាទ៍

មាស្ រស្ុកមុមកំពូល ខ្មរតកណា ឋ ល

ក្ទៀត

ោលពីខ្មវចឆ ិ ិោកនលងក្ៅ ។

។ នង ួ អងគ ិ ករេីរពះក្ៅអធ្ោ ិ រវតថមយ

ខ្ដលរតូវក្ រក្េឋញក្ចញពវី តថ

ក្ៅខ្មរតកណា ឋ ល ោលពីក្ដើមខ្មវចឆ ិ ិោ ឆ្នប ំ ២០១១ ក្ោយោមនមូលក្េតុ ។ នាយកកមមវធ្ ិ ី

ថ្នស្មា មខ្មមរ

កមពុជាក្រោម

ក្ដើមផស្ ី ិ ទនិមនុស្ស

និង

សាស្ន៍ថា

ោរក្ធ្វើរបាយោរេ៍ក្ៅ

ខ្ដលក្ បានរក្េឋញរពះអងគក្ចញពវី តថ ទីពីរ

ស្ុំ ឲ្យក្ធ្វើអនថរា មន៍ក្ៅ

សាោដំរូងរាជធានភ ី ក្បំ ពញក្លើកខ្លង ោរក្ចាទររោន់

រពះស្ងឃខ្មមរក្រោម

មួយអងគក្ទៀត រពះនាម ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត

អភវិ ឌណន៍ ក្ោក ស្ឺន ជំជន ួ មានររ

រា

ឧតឋមស្បងោរស្េររជាជាតិ

មួយរកុមររស្់ក្ោក ស្ួ ន ក្ស្ររោ ី ឌ ក្ៅ

ទទួល

រនធុកខ្ផ្បកស្ិទម និ នុស្សក្នះ មានក្ោលរំ

េងពីរស្ំ នន់ទី ១ ស្ុំ ឲ្យសាទរ័នស្ិទនិ មនុស្សអនថរជាតិមយ ួ ក្នះ មន៍

ជួយអនថរា

ឲ្យរពះស្ងឃក្ដើមកំក្េើតខ្មមរ

ក្រោម រពះនាម ជា ស្ុ វេតភូមិ មាន ស្ិទនិ ង់ក្ៅវតថខ្រពកឫស្ស ក្ៅ

ុំស្ំររួ

ខ្ដលសាោដំរូងរាជធានីភក្បំ ពញ

ក្ចាទររោន់រពះអងគថាជារ់ពាក់ពន ័ នជា

មញុំ ត ិ ថាោរក្ធ្វើ ដូក្ចបះជាក្រឿងអយុតថិធ្ម៌ ស្រមារ់ក្ោក ក្េយ ឹ ើ ឥេូវក្នះ មន ិ ដង ថារពះអងគ ង់ក្ៅទណា ផ្ង" ។ ី

ក្ោក ស្ួ ន ក្ស្ររោ ី ឌ ជាររធា

េៈកមាមធ្ោ ថិ មម ក្ដើមផយ ិ ររររពត ឹ ក ី ុតថិ

ធ្ម៌

នង ិ ស្មធ្ម៌

ខ្ដលក្ោកបាន

ររឆ្នំងនិងរោឌភបា ិ លកមពុជា ។ ក្េើយ ោលពីថ្ងងទី ២១ ធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ក្នាះ ំ ូងរាជធានភ រកឡារញ្ជ ី សាោដរ ី ក្បំ ពញ ក្ោក ក្ស្ង ស្ុ ន បានសាកស្ួ ររពះ

ស្េរដឌអាក្មរក៖ "ក្ោយសារក្ធ្វើកនលង ិ

ក្តជរពះ ុេ ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត រា ទាក់

ចាស្់ោស្់

ក្នះ ខ្តរពះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត រា

មកេបឹងមន ិ មានោរស្ក្រមចណាមួយ

ទងក្ៅនឹងករេីក្ោក ស្ួ ន ក្ស្ររោ ី ឌ

ក្េើយោររក្េឋញរពះអងគ ជា ស្ុ វេត

បានរដិក្ស្ធ្ ក្េើយអះអាងថា រពះ

ទាំងអស្់ ឲ្យខ្តស្ទិតក្ៅខ្មរតកណា ឋ ល

រោឌ ក្នាះក្េយ ើ ។

ពី េៈស្ងឃខ្មរតក្ទ

ភូមេ បឹ ឲ្យក្ចញមន ិ ង ិ ឲ្យ ង់ក្ៅវតថណាៗ

អងគមន ិ ខ្ដលសាគល់ក្ោក ស្ួ ន ក្ស្រ ី

ររក្ទស្បារា ំង ខ្ដលបានឧរតទមង ភ វោចំ នន ួ ៣០ € ររចាំខ្មកបុងោរក្បាះពុមោ ព ខ្ស្ត ថ្រពន រ ។ ិ សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

ចាងហ្វវង លី ឈូន

(Email: khmerkampucheakrom@gmail.com) (Email: lychhoun@yahoo.com)

និពនននាយក ថាេ់ ររីជា ចគឿន (Email: thachpreicheakoeun@gmail.com) ការយាល័ យនិពនធ ិ រពះរាជាណាចរកកមពុជា ផទះកលែ 791

រកុមទី 4 ភូមរិ ា 3

ស្ង្កាត្់ស្ឹ ង ទ មានជ័យ

ែណ្ឌមានជ័យ, ភនកំ ពញ

រពះក្តជរពះ ុេ ៖

អាតាមក្ៅខ្តភ័យនលចចំ

ទូរស្័ពធៈ (855) 017-369-683 (ดด កមពុជា)

ទូរស្័ពធៈ (408) 550-5060 (ดดด អាក្មរក) ិ Email: preynokornews@gmail.com ក្ េទំពរ័ ៈ www.preynokornews.info ក្ េទំពរ័ ៈ www.preynokornews.blogspot.com ក្ េទំពរ័ ៈ www.vokk.net លិែិត្អនុញ្ញាត្ចាប់ ក្លម ១១៤ ព.ម. ររក/ថ្ងងទី ២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ ២០១១ កបាះពុមពចំនន ួ ១០០០ ចាប់

ករាងពុមពអងគរ ផទះកលែ ៦២ អាកប ផលូវ ៣៣៦ ស្ង្កាត្់បឹងរស្ឡាង ែណ្ឌទួលកោក រាជធានីភកនំ ពញ

ក្ៅក្ពលពួកក្ បានក្ធ្វើោរទាម

ដល់មានោរស្មាលរ់រពះស្ងឃខ្មមរកមពុជា

ក្រោមក្ទៀតកនលងមក រ៉ុខ្នថរេូតមកទល់ ក្ពលក្នះ ក្ មន ិ ទាន់រកយុតថិធ្ម៌ជួនក្ៅ

ក្េយ ើ ៖" ដូចជាោរតវា៉ អាជាញធ្រយួនចារ់ ររជាពលរដឌ

នង ិ រពះស្ងឃខ្មមរកមពុជា

ឲ្យរញ្ច រ់ឲ្យបានឆ្នរ់ៗក្ៅក្ដើមផឲ្ ី យអាតាម

ក្រោមអី ក្យើងខ្តងខ្តនាំោបបាតុកមមទាម

ក្កើតក្េើងចំក្ពាះអាតាមក្ទៀត" ។

ជា ក្យើងក៏មានោរក្ធ្វបា ើ តុកមម រ៉ុខ្នថខ្តង

ក្ពញ មន ិ ទាន់ផ្ឋល់ដំេឹងថា យា៉ងណា

េៈកមមោរ សារព័តមា ៌ នថ្រពន រ ស្ូ មខ្ងលងអំេររពះ ុេចំក្ពាះរពះក្តជរព ុេ ស្ឺន វត ិ ក្ៅ

អភបា ឹ រត្នា ិ ល សឺង្ យុង្

ទារស្ិទនិក្ស្រភាពន ង ី ិ រញ្ហាក្ផ្សងៗ រេូត

រេូតមកទល់ថ្ងងទី ២៨ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ំ ូងរាជធានភ ២០១១ ក្នះ សាោដរ ី បំ

ក្ស្ៀង

ខ្ដលសាោដំរូងរាជធានី

ស្ុ វេតរា

រពះអងគស្ួរអំពីករេីក្នះក្ៅវញ ិ ។ ទាក់

ង់ក្ៅស្ុ មកបុងវតថផ្ង កុំឲ្យមានរញ្ហាអី

ក្ដើមផក្ី ស្បើស្ុំឲ្យអងគោរស្ិទនិ

ស្ងឃខ្មមរកមពុជាក្រោមរពះនាម

កមពុជា

ក្ពាះស្ុ វតទភា ិ ពររស្់អាតាម ដូក្ចបះអាតាមស្ុំ

ខ្ដលក្ផ្ញើក្ៅ

ោន់សាទរ័នស្ិទម និ នុស្សជាតិ

រ៉ុខ្នថមូលក្េតុអវី បានជាតុោោរនិមនថ

មក ខ្តងទទួលនូវោររស្តង្ហារពីអាជាញធ្រ

"រចចុរផនបក្នះ

ក្ៅថ្ងងទី ២៨ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ។

អងគោរស្មា មខ្មមរកមពុជា

រកុមររស្់ក្ោក ស្ួ ន ក្ស្ររោ ី ឌ ក្នាះក្ទ

រពះអងគកំពង់ស្ិ ត ទ កបុងភាពភ័យនលច

មនុស្សក្ៅកបុងរស្ុកមួយចំនន ួ ក្ទៀត

ក្ទៀតថា

ក្រោម រួមមានរពះស្ងឃផ្ងក្នាះ កនលង

ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត រា មានក្ងរដីោរញ្ហជក់ថា

រនធុកខ្ផ្បកស្ិទម និ នុស្ស និងអងគោរស្ិទនិ

ក្ោក ថាច់ ក្ស្ោឌ បានក្លើកក្េង ើ

មន ិ ខ្ដលសាគល់ក្ោក ស្ួ ន ក្ស្ររោ ី ឌ ឬ

ទងនង ឹ រញ្ហាក្នះ

ថ្នអងគោរស្េររជាជាតិទទួល

រពះអងគ

កមពុជាក្រោមក្ទ" ។

ក្ៅក្េើយក្ទទាក់ទងក្ៅនឹងករេីនិមនថ

សាកស្ួ ររពះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត

ទារស្ិទនិ

និងោររ ំក្ោភក្ៅររក្ទស្កមពុ

ខ្តមានោររស្តង្ហារ

ពអា ី ជាញធ្រកមពុជា

រេូត ដល់ មានោរស្មាលរ់រពះស្ងឃរពះ

នាម ក្អៀង ស្ុ មក្ធ្ឿន មន ិ ទាន់មានោរ រសាវរជាវ" ។

ក្ោក ស្ឺន ជំជន ួ បានអះអាងថា

រា ោលពីថ្ងងទី ២១ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ។

តុោោរ បាននម ិ នថរពះស្ងឃខ្មមរកមពុជា

ស្មា មខ្មមរកមពុជាក្រោមចំនន ួ ១១ ក្នាះ

ក្ចាទររោន់ពីរទរពេមទេឍក្នាះ វាជា

ក្ៅកបុងរបាយោរេ៍ររស្់ អងគោរ

បានស្រក្ស្ររញ្ហជក់

អំពីកឋីរពួយបារមភ

អំពីករេីរពះស្ងឃខ្មមរកមពុជាក្រោមទាំង

ររស្ិនក្រម ើ ន ិ មានដំ

ពរី រពះអងគក្នះថា

ក្ណាះរសាយ ចំក្ពាះរពះស្ងឃខ្មមរកមពុជា ក្រោមទាំងពីររពះអងគ

ឲ្យបានចាស្់

ោស្់កុ ងោរផ្ឋ ប ល់យុតថិធ្ម៌ជូនរពះអងគក្ទ ក្ៅថ្ងងអនា ត

ររខ្េលនង ឹ មានរញ្ហា

ដថ្ទក្ទៀតក្កត ើ ក្េង ើ ចំក្ពាះរពះស្ងឃ នង ិ រងរអូនខ្មមរកមពុជាក្រោមក្ទៀត ។ ទាក់ទងក្ៅនិងរញ្ហាក្នះ

ររធាន

ក្រោមរពះនាម ក្ស្ៀង ស្ុ វណា ត រា ក្េើយ ក្រឿងអយុតថិធ្ម៌ និងរំបាក់សាមរតីក្ៅដល់ រពះស្ងឃខ្មមរកមពុជាក្រោម ង់ក្ៅកមពុជា៖

"មញុំ ត ត ិ ថា រពះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង ស្ុ វណា

រា រពះអងគមន ិ ខ្មនដូចជាតុោោរក្ចាទ ររោន់ក្នះក្ទ"។

តំណាងអងគោរ ស្មា ម

ខ្មមរ

កមពុជាក្រោមបានក្លើកក្េង ើ ថារពះស្ងឃ ខ្មមរកមពុជាក្រោម

ង់ក្ៅកមពុជាមួយចំ

នួន បានររឈមនឹងោរក្ធ្វើបារក្ផ្សងៗ ដូចជា

ោរចារ់ផ្សករពះក្តជរពះ ុេ ឹ

ស្េ មន៍ខ្មមរកមពុជាក្រោមក្ោក ថាច់

ទម ឹ សាមន ោលពឆ្ន ី ប ំ ២០០៧ ករេី

រពះស្ងឃខ្មមរកមពុជាមួយចំនន ួ

ក្ៅខ្មរតកណា ឋ ល រពះនាម ជា ស្ុ វេត

ក្ស្ោឌ បានពនយល់ ថា ស្កមមភាពររស្់

និងអងគ

ចារ់មួ ន ល នង ិ រក្េឋញរពះក្ៅអធ្ោ ិ រវតថ

ោរស្មា មខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ៅកមពុជា

ភូមិ ោលពី ខ្មវចឆ ិ ិោ ឆ្នប ំ ២០១១ និង

ទារស្ិទនិក្ស្រភាព នង និ ន់ ី ិ ទាមទារស្ិទោ

រពះក្តជ ុេ ក្ស្ៀង

ឺោមនស្កមមភាពអវីក្រៅ

ពីក្ធ្វើោរទាម

ករេីតុោោរនិមនថ

និងក្ចាទររោន់ ស្ុ វណា ត រា ក្នះ

ោរ់ដខ្ី រស្ចមាារ ក្ៅររក្ទស្ក្វៀតណាម

ជាក្ដម ើ ។ ពួកក្ អះអាងថា ស្កមមភាព

មានមស្តនថីជាន់មពស្់ក្វៀតណាម

ោស្ ររស្់អងគោរស្េររជាជាតិស្ី ព ឋ ី

ពីអាជាញធ្រក្វៀតណាម

ក្ៅមេៈខ្ដល

មករំ

ក្ពញទស្សនកិចចក្ៅកមពុជាមឋងៗក្នាះ ។ ពួកោត់ ោមនរំេងណាមួយក្ធ្វើោរររ

ខ្ររក្នះ

ជាក្រឿងផ្ធុយក្ៅនឹងក្ស្ចកឋីររ

ស្ិទនិជនជាតិក្ដើម ។

មារតា ៣៤ ក្ស្ចកឋីររោស្ររស្់

ឆ្នំងនង ៖ ិ រោឌភបា ិ លកមពុជាក្នាះក្េយ ើ

អងគោរស្េររជាជាតិ

ថា

ស្ិទនិកុ ងោរក្ល ប ើ កកមពស្់រក្ងាើត និងរកា

"ដូក្ចបះមញុស្ ំ ូ មជរមារជាសាធារេៈក្ៅ

អងគោរស្មា មខ្មមរកមពុជាក្រោម

រក្ងាើតក្េង ើ

ក្ដើមផោ ី រពារស្ិទរនិ ស្់ក្ៅ

ស្ឋីពស្ ី ិ ទនិជន

ជាតិក្ដើមបានខ្ចងថា ជនជាតក្ិ ដើមមាន រចនាស្មពន ័ នទំក្នៀមទមាលរ់ សាស្នា ររ

ររស្់ររជាពលរដឌខ្មមរក្រោម នង ិ វរផធ្ម៌

ថ្ពេី

ទឹកដីខ្មមរក្រោមក្ទ

ររព័ននវន ឆ័ កឋី ឬ ោរវន ឆ័ កឋី តាមទំ ិ ិចយ ិ ិចយ

សាស្នា ោន់ថា

ររថ្ពេីររស្់ ខ្មមរក្រោមក្ៅ ដូក្ចបះោរក្ចាទររ

ខ្មមរកមពុជាក្រោមចង់ផ្ួ លរោ ឋ ឌ ភិ

បាលក្ដើមផោ ី ន់អំណាចអី អត់មានទាល់ ខ្តក្សាះ ោន់ថា

ដូក្ចបះោរោរពេ៌ក្ចាទររ

ចង់ររឆ្នំងនិងរោឌភបា ិ លអីជា

ោរោរពេ៌

ចង់រំបាក់សាមរតីខ្មមរ

ររស្់ពក ួ ក្

នង ិ ីររតរ ិ នត ី ិវធ្ ិ តថិជាពក្ិ ស្ស្

ក្េើយកបុងករេីខ្ដលមាន

ក្នៀមទមាលរ់ រតូវក្ធ្វើក្ៅតាមរទោឌនស្ិទនិ មនុស្សអនថរជាតិ ៕

ររភព៖ វទយ ិ អាស្ុ ី ក្ស្រ ី ុ

ក្ោយ៖ ទីន េាោរយា ី ៉

ោលររក្ចឆ ិ ទ៖២៨ ធ្បូ ២០១១


ទសសនៈ

អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ីស្័ក ព. ស្. ២៥៥៥

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

ចាក់រកចឡក ! ខ្មមរចរកាមជានរណា ? ថ្ងងទី ២២ ខ្មធ្បូ ឆ្នប២ ំ ០១១

ជាក្រចើន

ពាកយ ’’ចាក់រកក្េក’’ តាមវចនានុ

preynokornews.blogspot.com

ក្ោយ ស្ឺង ស្ក្រមច រកមររស្់ ណាត

សារព័តមា ៌ ន

ស្ក្មថចរពះស្ងឃរាជ

ជួន

ជា ពវ ជាោរយកថ្ដ ឺ ករិ យាស្័ ិ

ក្ៅចាក់ ឬ ចុចរតង់កខ្នលងរក្ស្ើរឱយភាញក់ ខ្តោលណាភាញក់ក្តាងង្ហកយា៉ងរេ័ ស្

រុរាេយកពាកយទាំងក្នះមករក្ងាើត ជា ពាកយស្រមារ់នយា ិ យ ខ្ដលចាក់ក្ៅ

ស្ ឺ ំ ក្ៅរតង់

ក្េយ ើ នង ឹ រកក្េកមន ិ

នន ។

មុននឹងោច់ឆ្នបសា ំ កល

២០១១

ចូល ២០១២ វទយ ិ ស្ំ ុ ក្េងកមពុជាក្រោម ស្ូ មចាក់រកក្េកខ្មមររួមក្ោេត ិ

រ រ់

និនាបោរនិក្យាបាយឱយង្ហកក្មល ើ ក្រោយ មួយខ្ភលត៖’’ក្តើខ្មមរក្រោមជានរណា?’’ ។ ក្រើក្លើកយកក្រឿងរា៉ វខ្មមរក្រោមមក

ក្រៀររារ់ពេ៌នាក្

ញ ើ ថា ខ្វងណាស្់ ។

រ៉ុខ្នថស្ូមក្លើកយកចំេុច ស្ំ នន់ដុំៗ

ក្េើយក៏មានកបុងក្ េទំពរ័ ថ្រពន រ

ខ្ដរ

http:// ឬ

ចិនក្ទ ក្េើយក្រើក្ររៀរក្ៅនឹងររជាជន

ររវតថិសាស្តស្ថ ឬចាំក្េើយក្ភលចក្ៅវញ ិ ឬ មន ិ ទាន់បានអានក្រចើន

ខ្តរចេំខ្មមរ

មានោរជារ់ជំពាក់ចំក្ពាះរស្ុកកំក្េើត

ក្រពាះខ្មមរក្រោមរស្ឡាញ់

ស្ញ្ហជតិខ្មមរររស្់មួ នន ល លង ំ ណាស្់ ។ ក្រើ ចង់ដឹងថា

អបកណាមាបក់ក្នាះ

ជាខ្មមរ

ក្រោមខ្មន ឬ មន ិ ខ្មនរោន់ខ្តស្ួ រថា ោលក្ៅឯរស្ុកកំក្េើត ណាមួយ

?

ខ្តងក្ៅវតថ

ក្ របាកដជាក្ឆលយ ើ របារ់

ក្រពាះខ្មមរក្រោមក្ស្ធើរខ្តមួយ

ជាមន ិ នន ។ ក្រឿងខ្ដលក្ធ្វឲ្ ើ យ កមពុជា

ររស្់រពះនាង រតូវបានរនថជារេូតមក

បានយកមករញ្ចូ លកបុងរូរោយខ្មមរវញ ិ

ក្ៅខ្តររោន់នជរ់មួ នរនថ ជ ពីរាជរពះនាង លីវ យី មក ខ្ដល

ឺរុរស្ខ្មមរក្រោមជាទួក្ៅ

រស្់ក្លើទឹកដីកមពុជាក្រោមក្ៅខ្ត

ក្ឆលយ ើ “ចាស្ !“ ជារេូតមកដល់ស្ពវថ្ងង ក្ៅក្ពល

ខ្ដលខ្មមរក្ៅកមពុជារថូរមក

ក្ឆលើយថា ’’បាទ!’’ ។ ក្រឿងក្នះ ស្ូ មសាក ស្ួ រខ្មមរក្រោមណាមាបក់ចុះក្រើមន ិ ក្ជឿ ។ ចុះក្រើខ្មមរមានពូជអំរូរក្ចញមកពី

ររភពជាមួយោបក្េតុអក វី ខ្៏ មមរក្រោមរតូវ

រស្់ក្ៅក្រៅរពំខ្ដន ថ្នរពះរាជាណាចរក កមពុជាស្ពវថ្ងងក្ៅវញ ិ ?

ក្រឿងក្នះខ្វងក្ទៀតក្េើយ ។ ស្ូ ម

ក្ោកអបកក្មតាថក្ឆលៀតក្ពលក្រក ើ ក្ស្ៀវក្ៅ

ររវតថសា ិ ស្តស្ថ ខ្ដលមានក្បាះពុមពផ្ាយ

រ ឺ ំបាត់ដីខ្មមររំបាត់ពូជខ្មមរទនធម ឹ

រកលំ បាកក្វទនាយា៉ងណាកថី ជាស្ក្រមចចិតថក្វចស្ំ ពាយ

ខ្មមរមន ិ

ក្ដើរក្ចាល

កសាងររវតថសា ិ ស្តស្ថងខ្មី កលង

ោលយមួយ

ខ្ដលខ្មមរក្រោមមន ិ អាចទ

ខ្ដលអបកដឹកនាំយួនបានក្ធ្វើ

ឺមន ិ រតម ឹ ក្ទ

តក្ៅក្ទៀត

ក្េើយជាតិខ្មមរនឹងបានងាុំ

កបុងរក្ចចកក្ទធស្

មួយក្ទៀត ឺ៖

ចុះក្េតុអវី

ថ្នោរជញ្ហជត់រព

ក្យង ស្ំេួរ ិ ើ វលមកោក់ បានជាមានខ្មមរក្រោម

មករស្់ក្ៅ រពះរាជណាចរកកមពុជាក្រចន ើ ណាស្់ខ្ដរ ?

ក្រឿងមនុស្សមាបក្ៅកបុងពិភពក្ោក

ក្នះ ោរក្ធ្វើដំក្េើរក្ចាលរស្ុកក្ៅរកទីដ៏ ថ្ទក្ដើមផសាងជ ីវភាពងមីជាក្រឿងធ្មមតា ។ ី ឧទាធេរេ៍ ក្ៅររក្ទស្ណាក៏មានជន

ជាតិចិនរស្់ក្ៅរកស្ុី ក្រពាះររជាពលរដឌ

មន ិ នន ។ ោរខ្ដលរ ំពឹងក្លើកថី ក្មតាថ

ររស្់អបកណាមាបក់ ក្េើយក្មតាថមន ិ ទាន់ ក្កើតមាន

ក៏រតូវខ្តតស្៊ូអត់រទាំតក្ៅ

ក្ទៀត រ៉ុខ្នថក្រើោមនក្មតាថក្ទ ក៏ស្ូមខ្តកុំ ក្ធ្វបា ើ រដល់មមខ្មមរដូចោប ក្ទស្រារ់ទាង ំ យួនផ្ង

នាំឱយររ

ក្ស្ើចចំអកររ

មាងក្មល ើ ង្ហយ ដល់ជាតិខ្មមរទាំងមូល

ខ្ដលមន ិ ក្ចះរស្ឡាញ់ ោប ។ វាោមនចំ

ក្េញអវច ី ំក្ពាះខ្មមរក្ទ ខ្ដលយកខ្មមរោប ឯងជាស្រតូវក្នាះ

ស្កមមភាពមលះ

ោស្់

ស្ុ មសានថតាង ំ ពត ី ូចរកូចឆ្នមមក

រំពានយា៉ងណាក៏បានតាមចិតថ ។ ទរ ី ំ

ណាម

ក្ៅររក្ទស្

ឺោរចូលរួមជាមួយខ្មមរកបុងរស្ុក

ោរពារក្មល ើ ោរមុស្រតូវយួនចង់រ ំក្ោភ

កំក្េើត

ខ្តមានមូលក្េតុជំរញ ុ នលង ំ ។ ក្ទាះជា

ផ្ុតខ្មមរក្រោម

អងគោរស្េររជាជាតិ

មន ិ អាចក្រៀររារ់ឱយពិសាថបាន

ឺទាល់

អំពីទឹក

មមខ្មមរដូចោប

ក៏នឹកក្

ើញដល់ជនរួម

ក្ៅកបុងរពះរាជាណា

ចិតថខ្មមរក្រោម ខ្ដលបានរត់ក្ចាលរស្ុក

ចរកកមពុជា ខ្ដលមានរពះមហាកសរតជា

ធ្ំៗខ្ដលក្កត ើ មានមកក្េយ ើ

រាស្តស្ថ នង ឹ នាំក្ោយខ្មមរោប ិ រោឌភបា ិ លដក

កំក្េើតក៏ក្យង ើ ស្ូ មក្លើកខ្តមូល ក្េតុ

ក្ឺ ោយ

សារដង្ហារ់អាណានិ ម រក្រៀរទំក្នើរងមី

ររស្់រោឌភបា ិ លក្វៀតណាមក្នាះឯង ។

នម មិ រូរ ថ្នមលររ់ រដេថរដល់ររជានុ ិ ត ឯង ។ ដូក្ចបះ ដំក្េើរខ្មមរក្រោមកមករស្់

ក្យង ើ មានក្ស្ចកថីរ ំក្ភរ ើ ខ្ដលបានក្

ញ ឹ នាំធ្ំៗថ្នរោឌភិ ើ ថាបក់ដក

ជួររររស្័យទាក់ទងជាមួយខ្មមរ

ក្ៅ

ខ្មនខ្ត ោរជួររររស្័យដ៏មលីក្នាះ មន ិ ទុកខខ្មមរក្ៅទក្ី នាះបាន

ក្រចើនក្ទក្េើយខ្មមរក្រោមមលួនឯង

ក៏ញ

មន ិ ដូចោបនឹងដំក្េើររាតតាតររស្់ ជន

ក្ៅវញ ិ ខ្មមរក្រោមជាកូនកំរពារតូវក្ វាយ ដំក្ធ្វើបារក្ទើររត់រកខ្ម៉ឳ

ឲ្យជួយ ឺជា

មមខ្ដលរត់រកមម ។ ក្ៅជំនាន់ ស្ងគមរាស្តស្ថនយ ិ ម នក្រាតថម

ស្ីេនុ

រពះមហាកសរត ខ្តងយល់ពីទុកខលំ

ក្ធ្វើមានក្ោលក្ៅចាស្់

អំក្ៅ វាលខ្រស្ វតថអារាម ដីភូមធា ិ ល រ់រស្់

អាចដង ឹ ស្ុ ម

ក្ោកនឹងបានមូលជុំោប ខ្លងនំោបឯង

ខ្មមរសាគល់ស្ុមទុកខពត ររស្់ខ្មមរោបឯង ិ

កបុងស្ំ រុកោមនក្មបា

ឺក្ររៀរ

ក្េយ ើ អំរូរខ្មមរ

សាទស្ិោ ដ៏លផលាញក្ពញសាកល ី

ង់មានថ្ងង

ដូចកូនកំរពារស្់

ជាទួក្ៅ ។ ខ្តចំក្ពាះខ្មមរក្រោម

កមពុជាក្រោមកបុងោលកនលងមក ។ ពិត

អបកោសាងមហារបា

មានស្ងឃមទុ ឹ កកបុងចិតថថា

ក៏ក្ៅខ្ត

ក្ដើមដូង ក្ដើមសាវយ ចំោរក្ចក ចារ

ខ្ម៉ឳរងរអូនមត ិ ថភកថិញាតិស្នាថន ក្ចាល

ក្នាះ ខ្មមរនឹងបានសាវងសាមរតីខ្លងរស្ ញ ើ ខ្មមរោបឯងជាស្រតូវ

តាមក្ស្ចកថីរបាថាបររស្់ មួ ន ល

ខ្ដលខ្មមរក្រោមក្ៅររក្ទស្កមពុជា

ជាតិយួនមកវាតទីក្ៅកមពុជាខ្ដរ។ ផ្ធុយ

វា ំងខ្ភបកក្មល ើ ក្

ក្ទាះជាខ្មមរក្រោមមន ិ ក្ពញចិតថ នឹងអវីៗ

ខ្តវារ៉ះពាល់ដល់ររវតថិជាតិសាស្ន៍ខ្មមរ

បាលខ្មមរបានក្ធ្វើដំក្េើរទស្សនកិចច និង

លឹងខ្មមរក្នះ

ក្េយ ើ ខ្មមរក្រោម

ោល

ពីអតីត

ពាស្ដី រ៉ុខ្នថក្ពលរពលឹងខ្មមររតូវជញ្ហជត់

មកពខ្ី មមរក្ចះខ្ត

មានវរផធ្ម៌ក្នះដូចោប ។ រ៉ុខ្នថវរផធ្ម៌

ខ្មសរពះរាជវងានុវងស

សាស្តស្ថរំេងរំបាត់ក្រឿងពិត

រករាយណាស្់ ី

រក្ណា ថ ះអាស្នបក្ទ

ក្ងាង ើ រុងក្រឿងសារជាងមី !

ឬ ក្បាះរង់ក្ចាល ក្លើកខ្លងខ្តក្ៅកបុង

ររវតថិ

ក្ៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា ឺពុំខ្មនជា ដក្ំ េើរជនជាតច ិ ិនក្ដើររកស្ុី ក្ទ ក្េយ ើ ក៏

ថា ក្ម េ ឬ ក្មកុដខ្ិ ដរ ។ ទាំងររ

មួយខ្ដលខ្មមរកណា ថ លស្ពវថ្ងងបានក្ភលច

រេូតដល់មានោររំថ្ភលោថ្េ

ខ្តរ ំោយររភពកំក្េើតខ្មមរក្រោម

ជាតដ ិ ូក្ចបះ

ចំក្ពាះអបកក្ៅរចេំ

ខ្រកបាក់ក្ជរោបរទេង ឹ អង ឹ កងពាស្ទក ឹ

ក្ទស្កមពុជា និងក្ៅកមពុជាក្រោម ក្យើង

លផចោក់ រំបាង ំ ររស្់រោឌភបា ិ ិ លយួន

ង្ហយក្ដរើ ក្ចាលរស្ុកក្ទ ។ ក្េយ ើ ក្រើខ្ររ

ចត ំ ណាស្់ ិ ថនលង

ក្េើរផ្សងក្រពងមកពរី រក្ទស្ឥណា ឍ ខ្មន

ស្ូ មផឋានានុ រកមររស្់រពះស្ងឃ ក៏ក្ៅ ី

ធ្ងនក្់ ៅពម ួ ថ្ងងក្ៅមួយថ្ងង ក្រោមកល ី យ

ទួលយកបាន ។ ោរខ្កខ្ររររវតថិសាស្តស្ថ

ជាណាចរកកមពុជាក្នាះ រោន់ខ្តជាក្រឿង

ក្មភូមិ ក្មរស្ុក ក្មទ័ពក្មដឹកនាំ ។ល។

ោរោរស្ងាតក្់ នះ ហាក់ដូចជាោន់ខ្ត

ររស្់មួ នន ល លង ំ ណាស្់ ។ ក្ទាះរីក្វទនា

ក្ៅជាស្រោមក្ទព ក្ធ្វើឱយរពះនាងលីវយី

រិតា ក្មផ្ធះ ក្មកស្តនាធញ ក្មដំរូល ក្ម ុំ

ោរររអូ ឹ ស្ដីធ្លី ។ល។ ក្េើយទមងនថ្់ ន

ោន់មួ នថា ល ជាខ្មមររេូត ក្េើយខ្តងតូច

រ៉ុខ្នថខ្មមរក្រោមររ

ក្រោមោលយជាក្ៅក្រៅរពំខ្ដន ថ្នរពះរា

ក្ផ្ថម ើ ពព ី ងស ឥតទល ី ិ ងគ ដូចជាក្មបា មាតា

នង ឹ ដី ។ តាមោរស្ក្ងាត

ទមាលរ់ររថ្ពេី វរផធ្ម៌ អកសរសាស្តស្ថ

ោបនង ឹ ោរ

ក្ោយក្ររើធ្ូ សា ប ប

ជាធ្ំ ។ មុមនាទថា ី ប ក់ដឹកនាំស្ុទនខ្តចារ់

ឺសាទនភាពផ្ធុយរស្េះ មុស្

ទំក្នៀម

ពន ិ ត ិ យចំក្ពាះមក្នាស្ក្ញ្ច តនាជាតិខ្មមរ ឺ

ឧបាស្ិោថ្នវតថណាមួយយា៉ងនជរ់មួ ជន

ក្ោយរពះន រ រនថក្ធ្វើោរក្ោរពក្ភទរស្ី

ស្ពវថ្ងង

កបុងកិចចររតិរតថិពុទនសាស្នា

ពត ិ ខ្មនខ្តរស្់ក្ៅក្រោមោរ

ចតពានពារក្លើរូរេភាព ខ្ដនស្មុរទ

រ៉ុខ្នថទំក្នៀមទមាលរ់ វរផធ្ម៌ររថ្ពេីខ្មមរ

យួនខ្ដលស្រមុកចូលមករស្់ក្ៅកមពុជា

រតួតរតាររស្់យួន

េំក្េយ ើ

សាស្នា អបកណា មាបក់កជា ៏ ឧបាស្ក-

ថ្នអបកដំ

នង ឹ ជនជាតិ

ោបដូចក្ម

ក្ៅរពះបាទ េ៊ុន ក្ទៀន ខ្ដលររចូល

បានោលយក្ៅជារពះជាយា

មានមូលក្េតុមន ិ ដូចោប

ក្រោមថា ជាជនជាតយ ិ ួ ន ។ មន ិ ួររច

រយភា រយស្ុ ទនខ្តជា អបកោន់រពះពុទន

ររខ្េលជាបានោលយ

ក្រៅ ។ រ៉ុខ្នថស្រមារ់ខ្មមរក្រោម ោរក្ចញ

រតោងជូនទាំងអស្់ ។ អបកខ្ដលមន ិ ចាំ

កំពយទ័ ឹ ោត ូ រ www.wikipedia.org នង

ធ្លក ក្លើកទ័ពក្ចញចាំងជាមួយទ័ពស្ំ

ចមាំង

រេូតដល់េូរក្េៀរ ក្ចញពីររក្ទស្ក្ៅ ក្ចាលរស្ុក កំក្េើតកមពុជាក្រោម ឺមាន

បានភាលម

ក្លើស្ក្ កបុងក្ោកក្នះ

ោក់ខ្តពាកយ Khmer Krom ចូលកបុង

ពីរពះនាង លីវ យី រាជនីថ្នន រក្ោក

ថ្នអតត ី អាណាចរកខ្មមរ

ចិនមានក្រចើន

តវា៉ ចំក្ពាះរោឌភបា ិ លក្វៀត

ឱយអនុវតថក្ស្ចកថរី រោស្ររស្់

ស្ថីពីជនជាតិ

ក្ដើមខ្មមរក្រោម ខ្ដលយួនមលួនឯងជាភា ី េតទក្លមី ។ ក្នះជាក្រឿងធ្មមតាខ្ដល ខ្តងក្កើតមានកបុងពភ ិ ពក្ោក មានោរជះិ ជាន់ស្ងាតស្ ់ ងាន ិ

ឺ ទីណា

ទីក្នាះ

ខ្តងមានោរក្ររំ ើ រះ ។ ស្ូ មផក្ពលក្យ ី ើង ចារ់ស្ងាតក ់ ាលរតីរតីកក្៏ ររំ ើ រះខ្ដរ ក្លើក ខ្លងខ្តរតីក្ងៀត ឬ រតង្ហ ី រ់ ។ ោរតស្៊ូ ក្ោយអេង ិ ាក្នះ

ជាក្រឿងខ្មមរក្រោម

ជាមួយរោឌភបា ិ លក្វៀតណាម ក្េើយខ្មមរ

ក្រោមខ្ដលស្ូ មខ្តក្ស្ចកថីស្ុម ស្ូ មខ្ត កថីក្មតាថករុណាពីរោឌភបា ិ លខ្មមរ កុំឱយក្ ក្ធ្វបា ើ រចារ់ចង អយុតធ្ ថិ ម៌

ឬក្ចាទររោន់ក្ោយ

ក្ឺ យើងោមនមូលក្េតុអវី

ខ្ដលរតូវររឆ្នំងជំទាស្់ជាមួយ រោឌភបា ិ

ក្ញើតនឹងរករសាយក្រឿងពិតខ្ដរ ក្ោយ

បាកររស្់ខ្មមរក្រោមខ្ដល រត់ក្ភៀស្មលួន

មាត់ចាស្់ជាក្ ចមន ៉ ិ ស្យួន ិ រួច ពីរូល

ខ្លង ក្េយ ើ រពះអងគខ្តង ិត ូរខ្រងខ្ចក

រ៉ុេតឹងលមមខ្មមរយល់ោបបានក្េយ ើ

មន ិ

ក្ៅស្ុ មសានថ មានជាអាទ៍ក្ៅតាមភូមិ

ងមី

នលចទូកក្ៅកំពង់ក្ៅ ខ្តនិយាយរជុល

ក្ោះក្ៅក្ៅស្ួ រចក្មលយ ើ រារ់ក្មា៉ង រស្ួល រស្ួលមន ះជួរររ ិ ិ រួចមលួនវលមកផ្ធ

ពននកូនវញផ្ង ។ ិ

រ៉ុខ្នថដំក្េើរទស្សន

មកក្ោយរពះទ័យក្មតាថធ្ម៌

យា៉ងថ្រក

ដីធ្លីផ្ធះស្ខ្មផង ដល់កូនក្ៅឱយបានរស្់

រស្ុកនានាថ្នក្មតថបាត់ដំរង ដូចជាក្ៅ

កច ថិ រេ៍ដ៏ស្ំនន់ ិ ចក្នាះ រារ់ថាជារពឹតោ

នបច រមាស្ ោច់រក្ទះ អក្េថើកខ្េរ

ស្រមារ់ថាបក់ដឹកនាំខ្មមរទួក្ៅ

ក្ៅជំនាន់ក្នះ ក្យើងពុំបានក្

កបុងររវតថសា ិ ស្តស្ថខ្មមរ យកចិតថទុកោក់

ចាត់ទុកជា ំរ ូ កបុងោរ

ចំក្ពាះស្ុ មទុកខររស្់

ខ្មមរដូចោប ។ ក្នាះក្េើយ ជាតថ្មលររស្់ ជាតសា ិ ស្ន៍ខ្មមរ ។

ស្មាពធ្ខ្ដលខ្មមរក្រោមបាន

និង

កំពុងទទួល ឺមានទាក់ទងនឹងក្ស្រភាព ី

ចាក់រកក្េក ឱយង្ហកក្មល ើ ក្រោយ

ជាកថីរំេងរស្ថ្មកបុងកញ្ច រ់

ជំនូនឆ្នប ំ

២០១២ វទយ ិ ស្ំ ុ ក្េងកមពុជាក្រោម

ស្ូ មចូលរួមកបុងោរ ខ្មមរ’’

’’ជញ្ហជត់រពលឹង

ជាទូក្ៅឱយវលមករួ ររួមោបវញ ិ ិ

បាក្វលនង ិ ក្ៅក្មតថដថ្៏ ទក្ទៀតជាក្រចើន ។

ឈរ់ក្ជរតមះតះិ ក្ដៀល រចាស្ក្ឆអះរក្ងាត ើ

ភាពមនុស្សធ្ម៌ខ្ររក្នាះពីស្ំណាក់រោឌ

ក្ភលចថាោរក្មលះររខ្កក ខ្េកេួរទាស្់

ក្រស្ក្េ យ ក្ៅខ្តចាត់ទុករស្ុកខ្មមរជាទី ើ ើ

បានចំក្េញអវក្ី ទ ផ្ធុយក្ៅវញ ិ

ភបា ិ លខ្មមរក្ទ

ើញស្កមម

ក៏រុខ្៉ នថខ្មមរក្រោមោមនជំ

ពង ឹ ជាជរមកដ៏កក់ក្ៅថស្រមារ់ ក្ ចក្វស្ ពីយមរាជយួន

ដំណាក់ោលក្នះ

អបកខ្ដលមន ិ ឬ មន ិ ចាំររវតថសា ិ ស្តស្ថ ឬចាំក្េយ ើ ក្ភលចក្ៅវញ ិ ទាន់បានអាន

ក្រចន ើ ខ្តរចេំខ្មមរក្រោមថាជាជនជាតយ ិ ួន ។ មន ិ ួររចេំក្េយ ើ ពត ិ ខ្មនខ្ត

រស្់ក្ៅក្រោមោររតួតរតាររស្់យួន រ៉ុខ្នថខ្មមរក្រោមររោន់មួ លនថា ជាខ្មមររេូត ក្េយ ើ ខ្តង

តូចចត ំ ណាស្់ ចំក្ពាះអបកក្ៅរចេំជាតដ ិ ថនលង ិ ូក្ចបះ ក្រពាះខ្មមរក្រោមរស្ឡាញ់ ស្ញ្ហជតខ្ិ មមរ ររស្់មួ លននលង ំ ណាស្់ ។

លថ្នរពះរាជាណាចរកកមពុជាក្េើយ ។

ំនុំ ុំ ន ួ ជាមួយខ្មមរោបឯង ។ ស្ូ មកុំ

ខ្ទងខ្មវង ំនិតោបកបុងរ ួសារខ្មមរ ម៉កជាមួយក្ោលក្ៅ

មន ិ

វា ឺ រតូវ

ររស្់ររក្ទស្

ខ្ដលមានខ្ផ្នោរេ៍ រំខ្រករំបាក់ខ្មមរ ឱយក្មធចមធី

រស្ួលក្លរយកទាំងមូលខ្ត

មថង ។

ក្នះជារំេងលអររស្់ខ្មមរក្រោម ជនរងក្រោះក្រោមនឹមខ្ដកររស្់រោខភិ បាលយួន ។

ស្ូ មស្ពវស្តវបានររករក្ោយ ក្ស្ចកថស្ ី ុ មក្កសមកានថ !


ព័ត្៌មានជាត្ិ

អាទត្ ិ យ ០៨ កកត្ ើ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ស្ ី ័ក ព. ស្. ២៥៥៥

ស្េ មន៍ខ្មមរកមពុជាក្រោម ក្ៅឯ

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

ឃ្លល ំចមើលការរ ំចោភសិទម ធិ នុសសចៅកមពជាចរកាម ុ

ស្ិទនិមនុស្សធ្ងនធ្ ់ ងរក្ៅក្វៀតណាម រ៉ុខ្នថពុំ

បានជំរញ ុ ររក្ទស្មហា

នាយស្មុរទ

អំណាចឃ្លលក្ំ មល ើ រខ្នទម រ ំក្ោភស្ិទខ្និ មមរក្រោម ណាម ។

មានរកុមមស្តនថីោរទូតណាមួយ

ក្ៅក្លើោរ

ទូរស្័ពធក្នាះក្េើយ ។

កបុងររក្ទស្ក្វៀត

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

ក្ឆលើយ

របាយោរេ៍ចំនន ួ ១២៥ ទំពរ័

ររស្់

អងគោរឃ្លលក្ំ មល ើ ស្ិទនិមនុស្ស

ខ្ដល

Human Rights Watch មានចំេង

មានមូលោឌនកបុងទីរកុង Camden រដឌ

ក្ជើងថា «ោរររងួមជាតិសាស្ន៍ឲ្យតូច»

នក្យាបាយធ្ំៗ ចំនន ួ ២ ស្រមារ់ខ្ផ្ន

ឆ្នប ំ ២០០៩ ថាោររ ំក្ោភស្ិទខ្និ មមរក្រោម

New Jersey បានក្ផ្លឋតក្លើរពឹតថិោរ

បានក្ចញផ្ាយោលពីថ្ងងទី ១ ខ្មមករា

ោរោរង្ហរររស្់ មួ នក្ៅឆ្ន ល ប ំ ២០១២ ។

កបុងររក្ទស្ក្វៀតណាម មានដូចោររត ឹ តផតដល់ ជក្ំ នឿសាស្នា អកសរសាស្តស្ថ ិ

ខ្ផ្នោរទាំងក្នាះរួមមាន ោរជំរញ ុ

ឲ្យររក្ទស្ចិន

និងស្េរដឌអាក្មរក ិ

រញ្ហាខ្មមរក្រោម

មេៈសាទនោរេ៍

ក្ផ្លឋតោរយកចត ិ ថទុកោក់រខ្នទម

ររថ្ពេី វរផធ្ម៌ ស្ិទនិកុ ងោររក្ញ្ច ប ញ

អំពី

មតិ ោររ ំក្ោភយកដីខ្រស្ចមាារ លំ ក្ៅ ឋាន ោរចារ់ស្កមមជននក្យាបាយ

នក្យាបាយ ក្ៅតាមរណា ឋ ររក្ទស្ក្ៅ

ឃ្លំង

មជឈមរូ ិ ពា៌ ចិន រេូតដល់ ររក្ទស្ភូមា

ក្ដើម ។

ក្ផ្លឋតោរយកចត ិ ថទុកោក់ ក្ៅក្លើរញ្ហា

ខ្ផ្បកស្តស្ី ថ

មានោរខ្ររររួល ។ ខ្ផ្នោរទី ២ ក្េង ើ កក្ដឋខ្ផ្នដី ទឹកទក្នលក្ម ងគ

ឺនឹង

កំពុងមានោរក្កើនក្េើង ក្ៅតាមតំរន់ ខ្មមរក្រោមរស្់ ក្ៅ ណាមក្នាះ ។

ំ ំណាច់ឆ្នប ំ ក្ោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ររធានររតរ ល ុ ងកិចចររជុដ ិ ស្មាជិោររស្់មួ នកប ិ តថិស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោមខ្ងលងក្ៅោន់ស្មាជក ោលពីថ្ងងទី ៣០ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ។

ស្កមមភាពោរង្ហរខ្ដលស្េព័នន

ពិភពក្ោក ក្ោក ថាច់ ងុក ថាច់ បាន

ខ្មមរកមពុជាក្រោមក្រោងចូលរួមផ្ង

រង្ហាញអំពីលទនផ្ល

នងមុមក្នះ រកុមររក និ នុស្សថ្ន ឹ ាស្ិទម

ខ្ងលងថា រោឌភបា ិ លក្វៀតណាមមន ិ ខ្ដល ខ្ររង

ថ្នកច ច ត ិ ម ិ មំររង ឹ

ររស្់មួ នក្ដ ល ម ើ ផទ ី រ់ទល់នង ឹ រញ្ហា

ករមត ិ ទឹកទក្នលក្េើងមពស្់ក្នាះក្េើយ ក្រើ ក្ទាះរីមានជំនយ ួ ពីរណា ឋ ររក្ទស្នានា កបុងពិភពក្ោក ។

ខ្ដរ

ឺក្ៅថ្ងងទី២១ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ ២០១២

អងគោរស្េររជាជាតន ិ ង ឹ ក្ោះអក្ញ្ជ ើ ញ រោឌភបា ិ លក្វៀតណាម

ឲ្យចូលរួមក្ឆលើយ

រំភលអ ឺ ំពរ ី ញ្ហាររោន់ពូជសាស្ន៍នានា

ក្ៅកបុងទវា ី មពុជាក្រោម ិ បាត់រង់ទក ឹ ដក

នាខ្មមង ិ ស្េព័ននខ្មមរក្រោម ិ ុនាក្នាះវញ នឹងចូលរួមឃ្លលក្ំ មល ើ កបុងដំក្េើរោរក្ឆលើយ រំភរលឺ រស្់ រោឌភបា ិ លក្វៀតណាម រញ្ហាស្ិទក និ ុមារ

អំពី

នង ិ ោរអរ់រ ំតាមោរ

ក្ោះក្ៅររស្់រកុមររឹកាស្ិទនិមនុស្ស ។ ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោមពិភព

ក្ៅកមពុជាក្រោម ក្េើយស្េព័ននខ្មមរកមពុ

ក្ោក ក៏ក្រោងនឹងក្ធ្វើញតថិ ឬ ក្ស្ចកឋី

ថាច់ ក្ធ្វើក្ៅកបុងកំេុងមហាស្នបបា ិ តររ

ោរេ៍ក្ៅទក្ី នាះ ។

ោររ ំក្ោភស្ិទនិមនុស្សធ្ងនធ្ ់ ងរររស្់ រោឌភិ

ថ្នរដឌ California ស្េរដឌអាក្មរក ិ ពីថ្ងង

ក្វទិោស្ឋីពីជនជាតិក្ដើម

ោរខ្ងលងររស្់ក្ោក

ថាច់

ងុក

ចាំឆ្នបរំ រស្់មួ នកប ល ុ ងទីរកុង សាន់េូក្ស្ស ទី ២៩ ដល់ថ្ងងទី ៣១ ខ្មធ្បូ។

ថ្នស្េព័ននខ្មមរកមពុជាខ្ងលងថា

ោររ ំក្ោភស្ិទនិស្តស្ី ថ

ស្ទិតកបុងររក្ទស្ក្វៀត

ររធានស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

និងោររ ំក្ោភក្លើស្ិទនិស្តស្ី ជា ថ

អបករស្ី ស្ុឺ ង ស្ុី និត ររធានកមមវធ្ ិ ី

រួមទាំងរញ្ហាករមត ិ

កបុងតំរន់វាលទំក្នៀរ

ុំ

ជាក្រោម

ក៏នង ឹ ចូលរួមក្ធ្វើក្ស្ចកឋីខ្ងលង

រកុមក្នះក៏នឹងចូលរួមផ្ងខ្ដរកបុង

ពីថ្ងងទី១៨

រេូតដល់ ថ្ងងទី ៣០ ខ្មឧស្ភា ចំខ្េក

ក្រោងចូលរួមកច ិ ចររជុំអាសា៊ន

កបុងររ

ក្ទស្កមពុជានាខ្មវចឆ ិ ិោនងមុម ។

ក្ោក ថាច់ ងុក ថាច់ មានររ

សាស្ន៍រនថថា

រោឌភបា ិ លស្េរដឌអា

ក្មរកបានោំ រទដល់ស្កមមភាពររស្់ ិ

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម កបុងោរទាម ទារឲ្យរោឌភបា ិ លក្វៀតណាមក្ោរពស្ិទនិ

ររស្់ ពលរដឌខ្មមរក្រោម ទាំងជំក្នឿសាស្ នា វរផធ្ម៌ និងទំក្នៀមទមាលរ់ពីដូនតា។

បាលក្វៀតណាម

ទងក្ៅសាទនទូតក្វៀតណាម

ក្រោម ស្រមារ់ក្ោកររធានាធ្ិរតីស្

េរដឌអាក្មរក ិ Barack Obama ខ្ដល

ោរជួញដូរផ្លូវក្ភទ

ោររងខំឲ្យក្ធ្វើជាក្ពស្៉ចារ ស្តស្ី ថក្ដើមផអា ី ពាេ៍ពិពាេ៍

ខ្ងលងោរេ៍អំពីោរក្ធ្វើទុកខរុកក្មបញ នង ិ មកក្លើពលរដឌខ្មមរ

ណាមមានដូចជា

កបុងររក្ទស្ក្វៀត

វទយ ិ អាស្ុ ី ក្ស្របានព៉យាមទាក់ ី ុ

ររចាំក្ៅ

កមពុជា ក្ដើមផស្ ះិ ន់ ឬ ិ ី ុំ ោររំភលជ ឺ ុំវញោររ ោរក្ចាទររោន់នានា

ោរជួញដូរ

និងស្ិទម និ ន ិ

ក្ស្មើោបរវាងរុរស្កបុងោរទទួលបានោរ អរ់រ ំជាក្ដម ើ ។

ររធានាធ្ិរតីបារា ំង វា ំង ស្ង់ អូរ ី

យូល (Vincent Auriol) ថ្នអាណា និ មនយ ិ មបារា ំង

បានចុះេតទក្លន

ោលពថ្ី ងងទី ៤ ខ្មមង ំ ៩៤៩ ិ ុនា ឆ្នប១ ររ ល់ ទឹកដីកមពុជាក្រោមក្ៅឲ្យរពះក្ៅ

បាវ ោយ អធ្ិរាជក្វៀតណាម ។ ក្ស្ៀវ ក្ៅម ុ គក្ទធស្ក៍ររស្់ ស្េព័ននខ្មមរកមពុជា

ក្រោមក្ចញផ្ាយោលពី ឆ្នប ំ ២០០៩ បានរង្ហាញថា ទក ឹ ដីកមពុជាក្រោម មាន ថ្ផ្ធដីទំេំ ៦ មុន ឺ ៧ ពាន់

ីេូខ្ម៉រត

រកឡា ៕ RFA

អំពីោររ ំក្ោភ

ចសរ ីភាព និង្ សុភមង្គលគ្មមនចទ ចរើគ្មមនសិទធិសចរមេវាសនាមលនចោយមល នឯង្ ួ ួ

សាធារេរដឌស្ងគម

ណាមមានបាវចនាជាតិថា ក្ស្រភាព ី

និយមក្វៀត ១៩៧៥ ពួកកុមុ យន ម ិស្ថក្វៀតណាម បាន ១៩៧៥

ឯករាជយ

ឈបះរររសាធារេរដឌក្វៀតណាម

ស្ុ ភមងគល បាវចនាជាតក្ិ នះ ោរឈមះក្នះ

រតូវបានរកយកុមុ យន ម ស្ ិ ថក្វៀតណាម

ខ្ដល យួនកមមុយនិស្ថក្េើង

ជាថ្ងងរ ំក្ោះ ដ៏ក្ជា ជ័យររស្់ ក្

ភា នងតផងក្នាះ ក្ស្រភាព និង ឯករាជយ ដីកមពុជាក្រោម ី ូ

ក្េើយ ។ ោលពក្ី នមច េូ ជី មញ រតូវបានក្ៅជនជាតិយួន ិ មន ិ ទាន់សាលរ់

ោត់ខ្តងខ្តបាននិយាយជា ក្រោមរតូវ

ភាព

ក្រពាងរពាតក្ពញ កុមុ យន ម ិស្ថក្នាះ

ឈបះបារា ំង នង ង ិ អាក្មរកោំ ិ

រពះស្ងឃ

នង ិ ររជាពលរដឌខ្មមរក្រោមជាក្រចន ើ រូរ នង ិ អងគបានចូលរួមក្ធ្វើរដិវតថន៍

ជាមួយយួន

កុមុ មយនិស្ថខ្ដលមាន េូ ជី មញ ជា ិ ររធាន ក្ដើមផរី ំក្ោះខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។

ទរ ី ំផ្ុត ក្រោយថ្ងង ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប ំ

និងពលរដឌខ្មមរក្រោម

ក្រពាះបានចាញ់ ោក់ពនននាោរ នង ិ យកក្ៅស្មាលរ់ក្ទៀត

និងមន ម ិ ក្ៅក្រោមនឹមអាណានិមយួន កុមុ យ ិ យូររ៉ុនាមនទីរកុង ឋត

ទរី កុង េូ ជី មញ ិ ។ ិ វញ

ក្រោយក្ពលយួនកុមុ យន ម ិស្ថ

ោន់ោរ់ខ្ដនដីកមពុជាក្រោមក្នាះ ពួកក្

ស្ទិតកបុងសាទនភាព ដ៏ក្មមងងឹតខ្ររ មន ិ រតឹមខ្ត

ស្ពវថ្ងង ជាររស្់ជនជាតិយួនក្ទ មន ិ ខ្មន ណាមយកពាកយក្នះមកក្ររើ

រោន់ខ្តជា

មន ិ នឹក ុេដល់ពលិកមម ោរេរ់ខ្េក្ដើមផរតួ ី តរតាខ្មមរក្រោមជាជន

ដូក្ចបះ ឯករាជយ ក្ស្រភាព ស្ុ ភមងគល ស្ពវថ្ងង ជាររស្់ ជនជាតិយួនក្ទ មន ី ិ ខ្មនជារស្់

ខ្មមរក្រោមក្េើយ ។ រោឌភបា ិ លក្វៀតណាមយកពាកយក្នះមកក្ររើ រោន់ខ្តជាោរេរ់ខ្េ

ក្ដើមផរី តួតរតាខ្មមរក្រោមជាជនជាតក្ិ ដើមថ្នខ្ដនដីកមពុជាក្រោម នង តិចក្ផ្សងៗក្ទៀត ិ ជនជាតភា ិ ក្ៅកបុងររក្ទស្ក្វៀតណាមខ្តរ៉ុក្ណា ត ះ ។

ដូក្ចបះ ឯករាជយ ក្ស្រភាព ស្ុ ភមងគល ី

ចូល ជារស្់ខ្មមរក្រោមក្េើយ ។ រោឌភបា ិ លក្វៀត

ក្ោយសាមនថា ឯករាជយ និង ក្ស្រ ី បានដួលរលំ ក្ៅថ្ងង ៣០ ខ្មក្មសា ឆ្នប ំ ក្នះរពះស្ងឃ និង ររជាពលរដឌខ្មមរក្រោម ររស្់ខ្មមរក្រោមខ្ដលបានពលីជីវតក្ៅកប ិ ុង ឺជាររស្់ខ្មមរក្រោម ក្ពលខ្ដលបាន

ួ ក្ ខ្ងមទាំង ឺពក

ខ្ដលបានក្លរទក ក្បាកយួនមួយោថរយា៉ងធ្ងន់ នង ឹ ិ រតូវបាន ផ្ង ។

បានផ្លលស្់ោររ រ់រ ងពីរររ េគន (Sai Gon ) ក្នាះ រតូវបានរថូរក្ៅជា

ក្ពលរររសាធារេរដឌក្វៀតណាម

ជាមួយយួន ស្មរភូមរ ត ះក្ទ ិ ុក្៉ ណា

រតូវបានមករំេងនិង បានចារ់រពះស្ងឃ

ខ្ដនដីកមពុជា ថ្រពន រខ្ដលយួនក្ស្រធា ួ តរមួតក្ទៀត ។ ី ល រ់ក្ៅថា សាយ និស្ថមយ

ញឹកញារ់ថា "ោមនអវរី រក្ស្ើរជាងឯករាជយ យួនក្ស្រមកជារររយួ នកុមុ យន ម ស្ ិ ី ិ ថវញ។ ក្ស្រភាពក្េ យ ី ើ "។

យួនបានក្លើកទង់ជាតិ ខ្ដលធាលរ់ចូលរួមរដិវតថ

តាមោរអះអាងររស្់ រោឌភិ ខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ក្ដើមផអរអរសាទរទ វា យំមន ី ិ ិ ក្ចញទក ឹ ខ្ភបក

យក បាលក្វៀតណាមស្ពវថ្ងងថា

ក្ៅអនុវតថក្បាករបាស្់ខ្មមរក្រោមជាយូ រមក

ភាលម

ជាតិក្ដើមថ្នខ្ដនដីកមពុជាក្រោម

និងជន

ជាតិភា តិចក្ផ្សងៗក្ទៀត ក្ៅកបុងររក្ទស្

ក្វៀតណាមខ្តរ៉ុក្ណា ត ះ ។ ដរារណាក្យង ើ មន និ ក្រមច ិ មានស្ិទស្

វាស្នាមលួនក្ោយ

ឯង ឬ មន ល ិ មានភាពមាចស្់ោរក្លើមួ នឯង ក្ទ ខ្មមរក្រោមមន និង ស្ុ ភ ិ មានក្ស្រភាព ី មងគលក្េយ ើ ៕


ឯកសារ

អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ីស្័ក ព. ស្. ២៥៥៥

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

រពឹត្ាិការណ៍ ២៨ កុមភៈ ១៩៧៥ ឬ សមរភូមិផ្សារកំពង្់ ចមត្ារពះរត្ពា ំង្ ចាប់ពីកលែកនះកៅ សារព័ត្៌មាន គរពនគរ នឹងកចញផាយនូវឯកសារ «រពត្ ត រណ្៍ ២៨ កុមៈភ ១៩៧៥ ឬ ស្មរភូមផ ឹ កា ិ ារកំពង់ កែត្តរពះរត្ពាំង» បានរបមូលចងរកងកោយ កោក ោច់

កស្ បចចុបបនន ជារបធានស្ភាត្ំណាងគនស្ហព័នធខែមរកមពុជាករកាម (KKF) ជាអត្ត្ ី អគគកលខាធកា ិ រគណ្ៈកមាមធកា ិ រគណ្ៈពុទធសាស្នាកេរវាទមជឈមណ្ឌលគរពនគរ នង ិ ជាអនកធាលប់ជាជនរងករោះ កនុងរបបកុមុ យន ម ស្ ិ តកវៀត្ណាមកាលែលួនកៅជាស្ងឃកនុងខែនែីកមពុជាករកាម ។ ខាងករកាមជាែលឹមសារកែើមាំងរស្ុងគនឯកសារកនះ ។ (ត្ពកី លែមុន) ដំេឹង សាមក្េរ

ម ឹ ស្ំណាង

ស្ក្រមចចត ិ ក្ោយនិមនថ ិ ថងយក្រោយវញ

ក្ៅកខ្នលងក្ផ្សង ។ ស្ូ មមរនីថស្ងឃក្មតាថ

ោរង្ហរក៏បានខ្ចកចាយក្ស្ចកថរី រោស្

ំក្នឿ និងស្ិទនិក្ស្រភាពនងជ ី

ស្មេបាតុករមួយអងគៗ មានរពះភ័ស្តកថ

ក្ពលក្វោផ្ងចុះ ។

ំក្នឿសាស្នា ោរពារស្ិទនិក្ស្រភាពជ ី

រពះស្ងឃ ២០០ អងគ ខ្ដលកំពុង ុំ

ស្ងាធ្ិោរកផនបាតុ កមម ។ រកុមស្ងា ួ

រពមានដល់អបកោន់អំណាចរដឌ កុំឲ្យររ

ស្ុ តរតូវបានកញ្ហដថាច់ ធ្ី ក្លៀង នង ិ

រពត ថិ ំក្ពអ ឹ អ ើ មនុស្សធ្ម៌

មនធីរក្ពទយធ្ំផ្ារកំពង់ បានយកដំេឹង

សាស្នា ។ ទី ៤ ជូនដំេឹងលអដល់

ក្កៀង ធ្ី ហាវង ជា ិោនុរោឌយិោក្ៅ ក្នះមកររក្ នរពះក្ម េ ។ ទទួល

បានដំេឹងក្នះភាលម រពះក្ម េក៏បាន

រញ្ហជឲ្យភក ិ ុ ខ ថាច់ យុន ិ -ថាច់ ធ្នកុង និង ថាច់ ធ្ន ក្ភឿក ក្ៅផ្ធះសាកស្ព កបុងមនធីរក្ពទយ ងតរូរនិងយកសាកស្ព ររស្់សាមេរ

ឹម ស្ំ ណាង មកវតថ

កំពង់ ។ ខ្តក្វជជរេឍិតក្ៅទក្ី នះបាន របារ់ថា

ចាំពិនិតយសាកស្ពឲ្យបាន

ចាស្់ោស្់ស្ិន ។

រពះក្តជរពះ ុេររធាន

បាន

ទាក់ទង នង ិ ក្ោកអភបា ិ លក្មតថក្ដើមផ ី

មនុស្ស

ឃ្លំង

រ ំក្ោភក្លើស្ិទនិ

ក្ៅរនាធយកំខ្េនពលមាន

ក្ស្ចកថស្ ី ងឃម ឹ

នង ិ ទុកចិតថចំក្ពាះក្ម

ដឹកនាំខ្មមរកបុងក្មតថ ។

ឥេូវស្ូ មអក្ញ្ជ ើ ញមត ិ ថអបកអានមក

តាមោនបាតុករក្យើងក្ៅរពួញទី

វញមថ ង ។ ក្មា៉ង ៩ កនលះ ក្ទរ ិ ើ រពះស្ងឃ ងាូវនិមនថមកដល់វតថចមា៉រូរ ី ។ រពះស្ងឃ ទាំងអស្់ ក្ៅកបុងវតថចារ់ក្ផ្ថើមក្ចញដំ ក្េើរខ្េកផនបាតុ កមម ួ សាោក្មតថ

ក្ឆ្នពះក្ៅោន់

ក្ដើមផទាមទារឲ្យរដឌ ោរ ី

យកសាកស្ពមក ក្ធ្វើរុេយតាមររថ្ព

ក្ងវៀង

យល់រពម

ទី ១៨ ខ្មកុមភៈ កនលងមកក្នាះ ។

េីពុទនសាស្នា ។ ក្ោក ក្ស្ើង បាន រុេយ កំេត ិ

ឲ្យយកសាកស្ពក្ៅផ្ធះក្ធ្វើ

មន ិ ឲ្យយកក្ៅសាោ េជា

វា៉ ន់ ក្ស្ើង ក្ោះខ្លងរពះស្ងឃ

២០០ អងគខ្ដលរតូវចារ់ផ្សក ឹ តាំងពីថ្ងង កផនបាតុ ករក្យើងក្ៅរពួញទី ួ

ោត់តាមវតថក្

ឿន វតថចំោរ វតថរស្ះនា

ធ្ោ កមម ិ រកផនបាតុ ួ

យុទនជាមួយនឹងពួកអាណានិ ម ក្រពាះ

រំេងររស្់ក្យើងទាំងអស្់ អងគ

ក៏បានចាត់ឲ្យក្កមងវតថ

ក្ដម ើ ផជ័ ី យជំនះក្ៅថ្ងងខ្ស្អក ។ ក្ោល ក្មថចរ ំក្ោះរពះស្ងឃទាំង ខ្ដលរតូវចារ់ផ្សក ឹ

២០០

ឺក្ធ្វើ

អងគ

ឺក្យើងមន ិ រតូវោរររ

យុទនជាមួយនង ឹ ទាហាន ឬ ន របាល យួនក្នាះក្ទ ។

កផនបាតុ កមម ួ

ក៏បានមកដល់វតថ

ចមា៉រូរ ី វញក្ៅក្វោក្មា ៉ ង ៥ និង ៣០ ិ នាទី ទាំងក្រកៀមរកំ ។ រកុមស្មេបាតុ

ក្ពញថ្ផ្ធវតថ ។ ចំខ្េករកុមក្មដឹកនាំវញ ិ

នមង ំ ដូច េៈកមមោរដឹកនាំរពះស្ងឃ ំក្នឿសាស្នា ខ្មមរោរពារស្ិទនិក្ស្រភាពជ ី

ករមានោរក្នឿយេត់

ក្រោយក្ពល

ទទួលទានក្ភស្ជជៈរួច

ក៏ក្ៅស្រមាក់

រងាុយបារខ្ផ្សងេុ យរទក្ោម ី

ពាស្

ក្ៅកណា ថ លវាលខ្រស្

ក៏បាន ង់ជុំោបរងាុយខ្ផ្សងបារ ី

នង ិ

ក្

ឿន ។ ក្ៅនងក្ណាះ ងបល់ោត់

មានន័យថា ក្យើងរតូវក្ចះអនុក្ោមកិចច

ទទឹងផ្លូវក្ៅថ្រពន រ

ខ្ត ២ ក្មា៉ងក្សាះ ក្យើងរតូវចាញ់ លផច ិ

ក្រចន ើ រយនាក់ ររោរ់ក្ោយោំក្ភលង ើ រ រ់

ថាច់ វង់

សាកស្ពររស្់រពះស្ងឃោលហាន ររស្់

ក្ៅក្លើអូតូរលនក្ឌ

ថាច់ ោ និងថាច់ ស្ិន ក្ៅរស្ុកក្ទសា

ោរឲ្យទាន់រពឹតថិោរេ៍វវឌឃន៍ ិ ក្មសៀអភបា ួ ោថរ ិ លក្មតថមយ

ឺមុស្ោប

ស្ថីពរ ី ញ្ហា

ក្យើងខ្ដលបានពលីកមមជីវត ិ ក្ដើមផជា ី តិ និងសាស្នា ។

ោលក្ណាះ

ក្រក្ើ យង ើ ឲ្យមាថយ

ឪពុកក្ៅយកសាកស្ពទាន់ក្ពល

ក្

ឿន

ឺងបល់នងក្ជើងវតថ

ពិភាកាោបក្េើយ បានស្ំ ក្រចចិតថដូចត

មានទាហានអាណានិ មយួន

ក្ៅរពះស្ងឃទាំងអស្់

មកដខ្ងាស្ព

ំវញរកុ ក្ធ្វើពយេយារតាជុ ង ិ ុ មានរោឌភបា ិ លរចចុរផនប រពត ឹ ថអំក្ពថ្ើ រពថ្ផ្ស

ក្េើយក្ោះ ក្ោយរព

ខ្ដលបានររ

សាហាវយង់

បង

ោរ់ស្មាលរ់រពះស្ងឃខ្មមរក្ោយោមនក្រស្ ើ

មុម ។ ក្ពលក្នាះក្េើយ ក្យើងបានរំ ក្ពញរំេងដល់រពះស្ងឃោលហាន ស្ំ ណាង

ឹម

ខ្ដលបានខ្ចកឋានក្ៅោន់

ស្ុ តិភព ។ ទី ២

ឺក្យើងស្ខ្មថងនូវ

កំេឹងជំនស្ ួ វញ្ហ ិ ដ េកខននររស្់រពះស្ងឃ ោលហាន

ឹម ស្ំ ណាង ក្េើយទុកជា ំរ ូ

ដល់កូនក្ៅខ្មមរជំនាន់ក្រោយ ។ ទី ៣

ចូលមកថាវយរងគំរពះក្ម េ

មាបក់

ក្េយ ើ ររក្ នក្ទយយវតទុមួយកញ្ច រ់

រួច

ក្ចញក្ៅវញមួ យរ ំក្ពច ខ្តក្ៅកបុងកញ្ច រ់ ិ ក្នាះមានស្ំ រុរតមួយចារ់

ខ្ដលមាន

ក្ស្ចកថីទាង ំ រស្ុងដូចតក្ៅក្នះ ៖

ភូមិរថ្រងថ្ងងទី ២៦ ខ្មកុមៈភ ឆ្នប ំ ១៩៧៥

ំ ឹ ងមកក្ោករង ស្ូ មររក្ នដេ

ក្ស្ និង មស្តនី ស្ ថ ងឃ ស្ូ មទានរជារ

មញុំោបបានឮរអូនមញុោ ំ ប របារ់ថា សាក ស្ពរពះស្ងឃ ខ្ដលរតូវទាហានយួន

រញ្ហជឲ្យកផនបាតុ កមម ោតស្ននង ឹ រោ ួ តូចធ្ំទាង ំ អស្់

ខ្ដល េៈកមមោរររ

ក្ស្ចកថីររោស្ររស្់ ក្នឿសាស្នា

រួចអាន

េៈកមមោរតស្៊ូខ្ឆក

ក្ឆររកន របាល

និងទាហានយួននិង

ខ្ចកចាយ

នូវក្ស្ចកថីររោស្ររស្់

េៈកមមោរតស្៊ូ ។ រពះស្ងឃខ្ដល មានភារកិចចខ្ឆកក្ឆរឡាន

មានចំនន ួ

១០ អងគ ក្េើយមាន ១០០ អងគ ក្ទៀត ក្ៅោរពារពីក្រោយ ។ រពះស្ងឃក្យើង មានខ្មសលួ ស្ទាក់ទងមកទចា ី ត់ោរវតថ

ចមា៉រូររី រ់ក្ពល ។ ឡានឈបួលឬក៏រង យនថអវីកក្៏ ោយ ក្ដើមផព ី ិនិតយ

រតូវខ្តឈរ់ក្ៅទីក្នះ

ខ្តរពះស្ងឃក្យើងមន ិ បាន

ជួរររទះឬចារ់បានទាហាន ឬ ន រ បាលណាមាបក់ក្ទ

តាំងពរី ពលឹមទល់

រពលរ់ ។

ក្ៅវតថស្ំក្រាង តាមផ្លូវក្ៅថ្រពន រ ក៏

មានរពះស្ងឃ ២០០ អងគក្ៅចាំសាាត់ ឡានទាហាន

ចា ំ ល ក្ំ មល ឺ ឃ្ល ើ ខ្រកងរដឌអំ

មានរពះស្ងឃចំនន ួ ៥០ អងគចាទ ំ ទួលដំ

ក្េតុក្នះ

ស្ូ មក្ោករងនិងមស្តនី ថ

ខ្ចងតាមោល រួ ផ្ងចុះ ។

មញុំរពះករុណា អបករ ូ ថាច់ ធ្ី ចក្រមើន

ទទួលបានដំេឹងក្នះភាលម

ក្តជ ុេររធាន

រពះ

បានរញ្ហជឲ្យភក ិ ុខ

ក្យើងក្ៅយុទនភូមភា ទី ិ

េឹងពវី តថស្ំក្រាង

ក្ៅក្មតថ

មា ឺ នក្រស្កកមមអារ

ក្ដម ើ ក្ឈរើ ំលំ ោត់ទទឹងងបល់

ររស្ិនក្រើ

មានឡានទាហានដឹករពះស្ងឃ

ខ្ដល

រតូវផ្សក ឹ ក្ៅក្មតថ ខ្រពកឫស្ស ី ។

ក្ៅក្វោក្មា៉ង ៥ ោងច ទីចាត់ោរ

វតថចមា៉រូរ ី

បានទទួលដំេឹងមកថា

រពះស្ងឃក្យង ើ បាននម ិ នថមកដល់ សាពន យង់េឹក

ឺក្ៅចមាងយ ៧

ីេូនាទិស្

រពះក្តជរពះ ុេររធាន និង េៈកមម

ថាច់ យន ិ និង ថាច់ ធ្នកុង ក្ៅយក

ក្ស្ចកថរី រោស្ក្នះ

ស្ំ ណាង ថា រតូវក្ោះរសាយយា៉ងណា

ក្ៅដល់ទរ ី ចាឆ ក្ភលង ើ រូជាស្ពរពះស្ងឃ

ស្ងឃ ២០០ អងគនម ិ នថក្ៅទទួល និងក្ធ្វើ

ក្ៅក្េើយ ។ ស្មេទូតទាំង ២ អងគ

ក្កើតក្េើងរវាងអាជាញធ្រខ្ដនដី

ោរកំពុងខ្ត ត ិ ពីរញ្ហាសាកស្ព

ម ឹ

រសារ់ខ្តក្កមងវតថ

ចមាងយពីទាហានអាណានិ មររខ្េល

ធាន ក្ោយភាជរ់មកជាមួយស្ំ រុរតមួយ

ក្ៅក្ពលកំពុងអានក្នះ ក្យើងក្ៅ

៥០ ខ្ម៉រត ។ ក្ពលក្នាះ ន របាលនង ិ ទាហានអាណានិ មពុំមានររតក ិ មមអវី

ខ្ដរ ។ កផនបាតុ កមមររស្់ក្យើងស្ំ ចត់ ួ ក្ៅទីក្នះមួយស្នធុះធ្ំ ក្ដើមផព ី ិភាកាោប ក្មល ើ ថា ក្តើរតូវក្ៅមុម ឬ ងយក្រោយ ថ្នកផនបាតុ កមមកបា ៏ ន ួ

ស្ក្រមចចិតថងយក្រោយវញ ិ ក្ដើមផក្ជៀស្ ី វាងោរររេូកោប ។

ក្មា៉ង ១ រក្ស្ៀល ក្រោមពនលឺរពះ

ទន ិ ករក្ៅថក្ឆះ

ឲ្យរកុមោរង្ហរ

េៈកមមោរដឹក

មានជាពីរភាសាខ្មមរ-យួន ។

ស្ងាធ្ោ ិ រ

ក្ដើមផទុ ី កនាទី

ក្េើយ ។

នង ិ កក្ញ្ហចងមន ិ ចាំបាចក្ៅក្ទ ក្រពាះក្ៅ ក្ៅោរយាល័ យរដឌបាលវតថកំពង់ ិ

ទាំងឡាយរតូវខ្តឈរ់

ខ្រពកឫស្ស ី ។ ក្ៅ វតថក្ោះខ្កវស្ិរ ី វញ ិ

ក្ៅរស្ុកកំពង់ធ្ំ ។ ចំខ្េកកំពង់សាពន ឆ្នងយក្េយ ើ មានក្រោះថាបក់ក្ទៀតផ្ង ។

ក្ៅតាមផ្លូវពីផ្ារក្មតថក្ៅរស្ុកងាូវ រតង់ មថុវំ តថចមា៉រូរ ី រងយនថដឹកនាំអបកដក្ំ េើរ

សាកស្ពក្ៅរូជាក្ៅនងក្កើតភូមិរថ្រង

ក្ោយក្ោរពរារ់អានដ៏ក្សាមះពីនាង

ក៏បាន

ក្ៅថ្ងងក្នះ ទី ២៧ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ ១៩៧៥

ណាច ក្ងវៀង វា៉ ន់ក្ស្ើង រញ្ជូ នរពះស្ងឃ

ក្សាម ។ ភក ិ ុ ខ ថាច់ រ៊ុង -និង-ស្ឺង ងួន

ស្ងាធ្ិោរថ្នកផនបាតុ កមម ួ

ឥេូវ ក្ ើ ញក្មសៀក្មភូមិរថ្រង ថាច់ នវយ យក

ក្េើយតរមង់ទិស្មកចំកផនបាតុ កមម ។ ួ

មានោំក្ភលង ើ យនថ

ររស្់ េៈកមមោរដក ឹ នាំរពះស្ងឃខ្មមរ

បាញ់ ររហារោលពីរពឹកក្នាះ

ំ ឹ ង ក្េើយចាត់ ស្ងឃ ក្មតាថរជារជាដេ

នាំរពះស្ងឃខ្មមរោរពារស្ិទក្និ ស្រភាព ជំ ី

កល់ទុកក្ៅសាោ េ

ឹម សាក្រត នង ិ ក្កៀង ក្េញ

រសារ់ខ្តមានកញ្ហដ

ភក ិ ុខ

ក្យង ើ បានទទួលក្ជា ជ័យមួយយា៉ងធ្ំ

មានន័យថា ក្យង ើ យកសាកស្ពមកដំ

ចាត់ស្មេទូតទាំងឡាយ ឺ ភក ិ ុខ

ក្ៅទាក់ទងនឹង

នម ិ នថក្ៅរស្ុកងាូវនម ិ នថរពះស្ងឃ

តិរតថិោរបានររ ល់ជូន

ើញថា

ឪពុកមាថយស្ព

ម ឹ ស្ំ ណាង ក្េយ ើ

ថ្ដ មានរក្ទះតង់ «អូតូរលនក្ឌ» ក្េយ ើ

ក្ៅដក្េើថ មសាកស្ពក្នាះមកវញ មន ិ ិ ចាំបាច់ចារ់ទំោរ់អីក្នាះក្ទ ក្

ក្ៅក្នះ៖

អំពីក្រឿងបាត់សាកស្ព

រពះស្ងឃោលហាន

អងគមលះយកថ្ដ ងថាងស្

បានស្ំ ក្រចចិតថនិមនថតាមវាលខ្រស្វញ ិ ។ នងក្កើតវតថ

េៈកមមោរដឹកនាំ ខ្ផ្បករដឌបាល

កំពុងពិភាកា

ឥេវក្នះ កផនបាតុ ករក្យង ើ កំពុងឈរ់ ួ ួ

ររុងក្ជើងោរជាមុន កុំឲ្យចាញ់ កលលផច ិ

ិ ោនុរោឌយិោក្ៅមនធីរក្ពទយធ្ំ

ពួកវាមានោបក្រចើនក្យើងដកងយ ថ្ងងក្នះ

ក្រៀងៗអងគ

រតូវ

ថាច់ ធ្ី ក្លៀង និង ក្កៀង ធ្ី ហាវង

ក្យើងរតូវ ិតផ្លវបាក ក្រោយក្ពលររ ិ

ក្េើរ ។ រកុមស្ងាធ្ិោរកផនបាតុ កមមក៏ ួ

មួយស្រមារកូនក្ៅជំនាន់ក្រោយ

េតទក្លន

ស្មេបាតុករ ឲ្យបានយល់ចាស្់ថា

មកយកស្ពក្នាះក្ទ ។ ក្នះជាក្មក្រៀន

រា ំងដំ

អំពី រអូនៗ

ក៏បានពនយល់ដល់

មន ិ នម ិ នថតាមផ្លូវងបល់ក្ទ ក្រពាះនលចមាន រ៉ូលិស្រដឌោរអាណានិ មយួន

ក្េើយចាត់ោរឲ្យទាន់

ក្ោយក្ោរពរារ់អានដ៏ក្សាមះ

រស្ក្ពាន ក្ោយមានោរក្រោធ្នឹងរកុម

ស្ ឺ ូ មឲ្យឪពុកមាថយស្ពមក

យកក្ោយផ្លធល់ ក្េយ ើ មន ិ ឲ្យរពះស្ងឃ

ំ ឹង រជារជាដេ

កផនបាតុ កមមកបា ៏ ន ួ

បានយកបារមួ ី យ

កញ្ច រ់ មកររក្ នរពះក្តជរពះ ុេររ ផ្ង ។

មនធីរក្ពទយធ្ំថ្ងងទី ២៦ ខ្មកុមភៈ ឆ្នប ំ ១៩៧៥

ំ ឹ ងពិក្ស្ស្ រអូនៗ ស្ូ មររក្ នដេ មកក្ោករង ហាវយ មស្តនី ស្ ថ ងឃ ស្ូ ម ទានរជារ !

ក្ៅក្វោក្មា៉ង ៧ ោងច រអូនៗបាន ក្ៅរកក្មើលសាកស្ពរពះស្ងឃ ខ្ដលរតូវ ទាហានយួនបាញ់ ររហារលពីរពឹកមិញ

ក្នាះ ឥេូវរដឌោរបានរញ្ជួ ន សាកស្ព

ោរេ៍នង ិ ងតរូរជាឯកសារ ។ ក្ពល ោលហាន

ឹម ស្ំណាង ជិតរលត់អស្់

ក៏បានក្ៅស្រមរ់ស្រមួល និង ក្ោក ថាច់ នវយ ឲ្យជួយយកអដឌិធាតុ មក

ររក្ នសាោ េ ។ ភក ិ ុ ខ យន ិ នង ិ កុង

និមនថមកោន់វតថកំពង់វញទាំ ង ិ

ក្រកៀមរកំ ។

ថ្ងងក្នះទី ២៧ ខ្មកុមភៈ ក្ៅតាមផ្លូវ

ពផ្ ី ារក្មតថក្ៅរស្ុកងាូវ ក្កើតវតថចមា៉រូរ ី

ក្ៅរតង់មុ ថន ំ ង

រងយនថដឹកនាំអបកដំ

ក្េើររតូវឈរ់ ក្ដើមផឲ្យរកុ មោរង្ហរររស្់ ី

េៈកមមោរខ្ឆកក្ឆររកន របាល និង

ទាហានយួនក្ៅក្ពលជាមួយក្នាះ រកុម

នងតផងថ្នវតថ ចមា៉រូរ ី ។ ក្ពលក្នាះទី ូ ចាត់ោររពះស្ងឃតស្៊ូ

ក៏បានចាត់រពះ

អនថរាមន៍ ររស្ិនក្រើមានោរររេួកោប

និងរពះ

ស្ងឃ ។ ក្ៅក្លើសាពនយង់េឹក រដឌោរ

រោន់ខ្តរស្ះរនាលខ្ដករនថច ិ រនថួច ក្ដើមផ ី កុំឲ្យថាបក់ក្លើស្ី រ ថ ក្នាធស្ តំខ្េងខ្តរ៉ុក្ណា ត ះ

ក៏ដក

ក្រពាះអបកោន់អំ

ណាចក្ៅទីក្នះស្ុ ទនខ្តខ្មមរ

ក្ ក្ធ្វើក្នះ

ក្ដើមផខ្មម ី រខ្ដរ ។ ជួនក្ពលរពះស្ងឃមក ដល់សាពនទក ឹ ក៏បាននាចអស្់លមមក្ទរ ើ រពះស្ងឃស្ក្រមចចិតថចងកផនលុ យោត់ ិ

ខ្រពកខ្តមថង ។ រពះស្ងឃជំនយ ួ មកដល់ វតថចមា៉រូរ ី ក្ៅក្វោក្មា៉ង ៦ ោងច ៕

(ក្ៅមានតក្លមក្រោយ)


ព័ត្៌មានជាត្ិ

អាទិត្យ ០៨ កកើត្ ខែបុស្ស ឆ្ននកំ ោះ រត្ីស្័ក ព. ស្. ២៥៥៥

សារព័ត្៌មាន ថ្រពនគរ

រត្ឹង្ មា៉ន់ រ ិនទ៖ កមពជាមិ នអាេទាមទារកមពុជាចរកាមមកវិញប្តនចទ ុ មានខ្ត្ខ្មមរចរកាមជាមាចស់ដីអាេច្វើប្តន ខ្ងលងក្ៅោន់ស្មាជិក ស្មាជិោ ថ្នស្េព័នខ្ន មមរកមពុជាក្រោមកបុងអងគររជុំដំណាច់ឆ្នប ំ ោលពីថ្ងងទី ៣០ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ កនលងក្ៅក្នះ ក្ោក រតឹង មា៉ន់ រនធ ិ

នាយកខ្ផ្នោរថ្នស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោមបានខ្ងលងថា

ររក្ទស្កមពុជាមន ិ ី មពុជាក្រោមពក្ី វៀតណាមមកវញបានក្ទ ិ អាចទាមទារខ្ដនដក

ក្រពាះររក្ទស្ទាំងពីរក្នះ

បានក្បាះរក្ង្ហគលរពំខ្ដនរួចក្េើយ និងថា មានខ្តខ្មមរក្រោមក្ទ ខ្ដលជាជនជាតិក្ដើម ឬ ជាមាចស្់ រស្ុកថ្នខ្ដនដីកមពុជាក្រោមអាចក្ធ្វើោរតស្៊ូ ក្ដើមផ ី ស្ិទស្ ិន ក្រមចវាស្នា មលួនក្ោយមលួនឯង ក្ៅក្លើខ្ដនដីកមពុជាក្រោម បាន ។ ក្ោយ ថាច់ ររជា ី ក្ ឿន

និង ជីវតក្ោយសាររុ ពវក្េតុជាតិ ។ ិ

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោមបានក្រើក

រនាធរ់មកពិធ្ីសាស្នកិចច

កិចចររជុំដំណាច់ឆ្នបរំ រស្់ មួ ន ល ក្ៅទីរកុង

ក៏បានចារ់

ក្ផ្ថើមក្េើង ក្រោមកិចចនាម ំ ុមររស្់ក្ោក

សាន់ េូក្ស្ស រដឌោលីេវញា៉ ស្េរដឌ

អាចារយ េម ឹ នយ ខ្ដលកបុងក្នាះមាន

អាក្មរក ិ ចារ់ពថ្ី ងងទី ៣០ ដល់ ៣១ ខ្ម

រពះស្ងឃចំនន ួ ៦ អងគនិមនថចូលរួម ។

ធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ កនលងក្ៅក្នះ ។ កិចចររជុំ

រនាធរ់ពីពិធ្ីសាស្នកិចច

ក្នះ មានោរចូលពីស្មាជិក ស្មាជិោ

ពិធ្ីសាវ មន៍

ក្ភញៀវក៏បានចារ់ក្ផ្ថើមក្ោយក្ោក

ថ្នស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម ពីររក្ទស្

ក្ឃ្លន

លី

ររធានសានស្េព័ននខ្មមរកមពុ

នានាររមាេ ជាង ១០០ រូរ ។ កច ិ ច

ជាក្រោម ររចាំទរី កុងសាន់េូក្ស្ស រដឌ

ព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម ចំក្ពាះក្ោលមាោ៌

ថ្ងងទីមយ ួ បានរញ្ច រ់ក្ៅក្វោក្មា៉ង

ររជុំក្ផ្លថតក្លើទស្សនវស្័ ិ យ ររស្់ ស្េ

ោលីេ័រវ ញា៉ភា នងក្ជើង ។ កិចចររជុំ

ស្ិទនិស្ក្រមចវាស្នាមលួន ក្ោយមលួនឯង

ោងច ។

ររស្់ពលរដឌខ្មមរក្រោមក្ៅខ្ដនដីកមពុជា

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម ភាសា

ក្រោម , ក្ធ្វក្ើ ស្ចកឋរា ី យោរេ៍ោរង្ហរ

អងគក្ លស្ក្ៅថា

ររចាំឆ្នបន ំ ិងោក់ខ្ផ្នោរក្ៅអនា ត ។

ថ្នស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

បានខ្ងលងក្ៅកបុងអងគររជុំថា

ខ្ដនដី

កមពុជាក្រោម ជាដម ួ ភា ថ្នររក្ទស្ ី យ

ទក ឹ ដីក្នាះ អាចក្ធ្វបា ើ ន"។ ក្ោក ក្តា

ម ិ ងុង អធ្ិរតស្ ី េ

ក្ធ្វេ បឹ ើ ង

ក្ៅោត់ថា

រពះករុណារិតាក្នាះ រពះអងគបានតមាល់

ក្រោម ោលពីឆ្នប ំ ១៩៩៦ ។ រចចុរផនប

បានជារ់ដីកមពុជាក្រោមចូលមក

ថ្ន អងគោរររជាជាតោ ិ ម នតំណាង ក្ៅ

ក្មា៉ងក្នះក្េយ ើ ក្ធ្វើបានក្ទ ? ស្ូ មផខ្ត ី

ក្ឺ វៀតណាមនង ិ កមពុជា

រុក្រររវតថសា ិ ស្តស្ថ រេូតមកទល់ រចចុរផនប

រដឌខ្មមរក្រោមរតូវបានឋត ិ ក្ៅកបុងររក្ទស្

ទីខ្មមររ រ់ស្ម័យោល ។ ក្ៅកបុងក្ស្ច

និស្សតក្ៅសាកលវ ទ៉ល័ យន័រតុន ថា ិ ិ

បានអះអាងថា រោឌភបា ិ លខ្មមរមន ិ អាច

ងុង

ខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ក្នាះមកវញក្ទ ។ ិ

ក្វោក្មា៉ង ០៩ និង ៣០ នាទីរពឹក ថ្ងង

ក្ៅអបកស្ន៉ យកខ្ដនដក ី មពុជាក្រោម

មាន ក្ោក យស្ សារុេ នង ិ អបករស្ី

ក្វៀតណាម ។ ក្ោក រតឹង មា៉ន់ រនធ ិ

ភាព ក្ោយមានោររញ្ហចំងរូរភាពខ្ផ្ន កថីខ្ងលងោរដខ្ដលក្នាះ ក្ោក ក្តា

ិម

បានស្ងាតធ្ ់ ងនក្់ ៅក្លើចំេុច ជូនអងគររជុំ

ទាមទារខ្ដនដីកមពុជាក្រោមពក្ី វៀតណាម

ស្ំ នន់ៗជាក្រចន ើ ចំេុច

ក្ទ

បាលក្វៀតណាមបានរបារពន "ទិវាវរផធ្ម៌

មកវញបានក្ទ ដូក្ចបះ មានខ្តខ្មមរក្រោម ិ

ខ្ដលជាជនជាតិក្ដើមក្ៅក្លើខ្ដនដី

មួយក្នះ

អាចក្ធ្វើោរក្ររំ ើ រះក្ដើមផស្ ី ិ ទនិ

ស្ក្រមចវាស្នាមលួនក្ោយមលួនឯង បាន នាក្ពលអនា ត ។

ក្ោក រតង ឹ មា៉ន់ រនធ ិ បានខ្ងលង

ដូចជា ោតរតោងអំពីពធ្ ិ ខ្ី ដលរោឌភិ

ខ្មមរក្រោម" ខ្ដលយួនក្ៅថា "ទិវាវរផ ធ្ម៌ខ្មមរណាមរូ" ក្ៅក្មតថមាត់រជូក ខ្ដន ដក ី មពុជាក្រោម ោលពខ្ី មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១

កនលងក្ៅក្នាះវារោន់ខ្តជាោរក្ឃ្លស្នា

យា៉ងក្នះថា៖ "ទឹកដីកមពុជាក្រោម មន ិ

ររស្់រោឌភបា ិ លក្វៀតណាម

ខ្មមរទូក្ៅ ។ ខ្មមរកមពុជាក្រោម មន ិ ខ្ដល

ខ្តរ៉ុក្ណា ត ះ។

ខ្មនររស្់ខ្មមរក្រោមមាបក់ឯងក្ទ

ឺររស្់

ររហារមកក្លើស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម

មានររក្ទស្ក្ោយខ្េកក្ទ ។ ររក្ទស្ ឺររក្ទស្ខ្មមរ ។ ក្យើង [កមពុជាក្រោម]

េបឹង

ជាចំខ្េកមួយររស្់ររក្ទស្ខ្មមរ

ខ្តស្ពវថ្ងង

រពំខ្ដនេបឹង

ក្ បានោត់

ក្េយ ក្ បានក្បាះរក្ង្ហគលរពំខ្ដនអស្់ ើ

ក្េយ ។ ក្េតុដូក្ចបះក្េយ កមពុជា ើ ើ

ក្រោម េបឹង វាធាលក់ក្ៅកបុងររក្ទស្ក្វៀត

ណាម ក្យើង [ខ្មមរក្រោម ] េបឹង ក្ៅកបុង ររក្ទស្ក្វៀតណាម

ក្េតុដូក្ចបះ

ក្េយ ររក្ទស្កមពុជាេបឹង ោមនក្លស្ ើ ណាខ្ដលក្ៅទាមទារកមពុជាក្រោម បាន ក្ទ ខ្តក្យើង [ខ្មមរក្រោម] ជាមាចស្់ក្ដើមថ្ន

ក្ដើមផវា ី យ

ក្ោក ក្តា "ដូក្ចបះ េបឹង

ម ិ ងុង បានខ្ងលងថា៖

ទីមយ ួ ក្េតុខ្ដលនាំឲ្យក្ ក្ធ្វើ

ឺមានោរមបះខ្មបង ជរមុញពីរង

រអូនខ្មមរក្យើងក្ៅនងក្រៅ ។ ទីពីរ ោរ

បានខ្ងលងោលពីថ្ងងពុធ្ ទី ០៩ ខ្មមង ិ ុ នា ឆ្នប ំ ២០១០ ក្ៅឯវទ៉សា ទ នជាតិ ិ អរ់រ ំ

ក្ោយស្នថិវធ្ ិ ីររស្់ខ្មមរក្រោមមួយ បាន

ក្ោកនាយករដឌមស្តនថី េ៊ុន ខ្ស្ន

ស្េព័ននក្យង ើ "។

ររក្ទស្ទាំងពីរ

រួចក្េយ ី មពុជាក្រោម នង ើ ៗខ្ដនដក ិ ពល

ជាចលនាតស្៊ូ

រ៉ុេតឹង! ចុះក្រើក្ធ្វើមន ិ បាន រតូវក្ធ្វើក្ម៉ច ?

ព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម បានខ្ងលងអំពីឫស្ស ល់ររវតថិសាស្តស្ថខ្មមរ តាំងពីមុនស្ម័យ

KKF

Federation

ក្ដើមផន ី ង ឹ វាយររហារមកនង

កមពុជាពីអតីតោល ខ្តរចចុរផនប រោឌភិ បាលខ្មមរបានទទួលសាគល់រពំខ្ដន រវាង

K h m e r s

Kampuchea-Krom

អបកចូលរួមររជុំកុ បងកិចចររជុំដំណាច់ឆ្នបរំ រស្់ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោកោលពីថ្ងងទី ៣០ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ។

ក្ោក រតឹង មា៉ន់ រនធ ិ នាយក

ខ្ផ្នោរ

កបុងឱោស្ផ្ឋល់ស្ញ្ហដរ័រតដល់

ខ្ផ្នទីក្ៅឯអងគោរស្េររជាជាតិ មន ិ អធ្រ ិ ក្តយយររស្់ កមពុជាក្ទ!»។ ស្ូ មរញ្ហជក់ថា

កបុង

អងគររជុំររចាំឆ្នប ំ

ក្នះ បានចារ់ក្ផ្ថើមររជុំក្ៅ

ក្ោកមន ិ ចូលរួម កបុងោរទាមទារយក

២០១១

ក្ោកនាយករដឌមស្តនថី េ៊ុន ខ្ស្ន បាន

ស្ុ រកទី ៣០ ខ្មធ្បូ ឆ្នប ំ ២០១១ ខ្ដល

មកវញក្នាះថា ិ

ជាអបកស្ន៉េួស្

ក្េើយក្ោកស្ូ មឲ្យមានោរររុងររយ័តប ចំក្ពាះោរស្ន៉ររស្់មួ ន ល

ក្េើយបាន

អះអាងក្ទៀតថា ោរទាមទារយកខ្ដនដី កមពុជាក្រោមក្នាះ

វាេួស្ក្ពលក្ៅ

ក្េើយ ។

ក្ោកនាយករដឌមស្តនថីបានខ្ងលងថា

៖ «អបកមលះក្ៅស្ន៉ក្ៅថ្ងងទី ៤ កនលង

ក្ៅ ោត់ថា ក្រើោត់បានក្ធ្វើនាយករដឌម

ស្តនថី ោត់នឹងយកកមពុជាក្រោមមកវញ។ ិ

មញុំថា អក្ញ្ជ ើ ញក្ៅចុះ ! អញមន ិ ក្ៅ ជាមួយក្ទក្វុយ! ើ

ក្ ហា៊នស្ន៉ដល់

ទក ឹ ដីកមពុជាក្រោម មន ិ ខ្មនររស្់ខ្មមរក្រោមមាបក់ឯងក្ទ

វន ិ ីតា

ិ ី ។ កិចច ីលីន ជាអបករំក្រកមម ើ វធ្

ររជុំថ្ងងក្នះ

េៈកមមោររបានស្ក្រមច

ក្រជើស្ក្រស្ភ ក ើ ិ ុ ខ ថាច់ ហាន់ និង ភក ិ ុខ

យាញ់ តូន ទទួលនាទជា ី ក្លនធ្ិោរ នង ិ ក្ោក ក្តា

ម ឹ ងុង ជាអធ្រ ិ តថ្ី ន

ជាក្រោម

ក្ៅជា

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជា

ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម ជាស្មាជិក

ោត់ជាភាសាអង់ក្ លស្ថា UNPO ។ តាមរយៈោរចូលជាស្មាជិកថ្នអងគោរ

UNPO ក្នះ ស្េព័ននខ្មមរកមពុជាក្រោម បានោលយជាស្មាជិក

ថ្ន

ក្វទិោ

អចថ្ិ ស្តនយ ថ ថ្៍ ន អ.ស្.រ ស្ឋីពរ ី ញ្ហាជនជាតិ ក្ដម ើ (The UN Permanent Forum on Indigenous Issues) ក្េើយពួកក្

(KKF) បានចូលខ្ងលងោរេ៍ស្ឋីអំពីោរ រ ំក្ោភស្ិទនិ

មនុស្សខ្មមរក្រោមក្ៅកបុង

ក្វទោ អងគោរស្េររជាជាតម ួ ក្នះ ិ ិ យ ជាក្រៀងរាល់ឆ្នប ំ

ក្ដម ើ ផជ ី រមុញឲ្យក្វៀត

អងគររជុំ ។ កិចចររជុំបានចារ់ក្ផ្ថើមក្រោម

ណាមក្ោរពស្ិទនិជនជាតិក្ដើមខ្មមរក្រោម

អងគររជុំ

ក្យាងតាមក្ស្ៀវក្ៅម ុ គក្ទធស្ខ្ដល

ស្បូរក្ភលងក្ោរពទង់ជាតិខ្មមរក្រោម រនាធរ់ពព ី ធ្ ិ ីក្ោរពក្ភលងជាតិ

ក្ៅខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ។

ទាំងមូលរតូវក្ៅឈរស្មឹងសាមធ្៍ ១ វនាទ ិ ី

បានក្រៀរក្រៀងក្ោយស្េព័ននខ្មមរកមពុជា

វញាេមនថ រពះវរស្មេន ិ ី ី រស្ខ្មមរ ិងវររុ

ក្មមះថា

ក្ដើមផរបារពន ពិធ្ីក្ោរពដឹង ុេ ី

ចំក្ពាះ

ក្រោមរ រ់ជំនាន់ខ្ដលបានពលីរពះជនម

រឺ រស្់ខ្មមរទូក្ៅ ។ ខ្មមរកមពុជាក្រោម

មន ិ ខ្ដលមានររក្ទស្ក្ោយខ្េកក្ទ ។ ររក្ទស្ រឺ រក្ទស្ខ្មមរ ។ ក្យង ើ [កមពុជាក្រោម] េបង ឹ ជាចំខ្េកមួយររស្់ររក្ទស្ខ្មមរ

រក្ងាើតក្េង ើ ក្ោយរឋូរក្មមះពី ស្ភាកមពុ

ខ្តស្ពវថ្ងង រពំខ្ដនេបង ក្ បានក្បាះ ឹ ក្ បានោត់ក្េយ ើ

រក្ង្ហគលរពំខ្ដនអស្់ក្េើយ ។ ក្េតុដូក្ចបះក្េើយ កមពុជាក្រោម េបឹង វាធាលក់ក្ៅកបុងររក្ទស្ក្វៀតណាម ក្យង ើ

[ខ្មមរក្រោម ] េបឹង ក្ៅកបុងររក្ទស្ក្វៀតណាម ។ ក្េតុដូក្ចបះក្េើយ ររក្ទស្កមពុជាេបឹង ោមនក្លស្ណាខ្ដល ក្ៅទាមទារកមពុជាក្រោមបានក្ទ ខ្តក្យើង [ខ្មមរក្រោម] ជាមាចស្់ក្ដើមថ្នទក ឹ ដីក្នាះអាចក្ធ្វើបាន ។

ក្រោមក្បាះពុមពោលពីឆ្នប ំ

២០០៩

"ផ្លូវក្ៅយកស្ិទស្ និ ក្រមច

វាស្នាមលួនក្ោយមលួនឯង" បានរញ្ហជក់ ំ រររស្់មួ លនថា ស្េព័ននខ្មមរ ពក្ី ោលជេ កមពុជាក្រោមនឹងក្ធ្វោ ើ រតស្៊ូក្ោយស្នថិ

វធ្ ញ ិ ីរស្រតាមចារ់អនថរជាតិក្ដើមផជរមុ ី ឲ្យក្វៀត

ណាមក្ោរពស្ិទនិនិងក្ឆ្នពះក្ៅ

យក "ស្ិទនិស្ក្រមចវាស្នាមលួនក្ោយមលួន ឯង" ររស្់ជនជាតិក្ដម ើ ខ្មមរក្រោម ក្ៅ ខ្ដនដីកមពុជាក្រោម ៕

The Prey Nokor News number Vol.3 No.29  

The Prey Nokor News number Vol.3 No.29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you