Page 2

បាលបារា ំង ចះនងៃ ុ ទ ី ១៩ សែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៨ ។ ទក្សដ្ ូ ង ំ សុិៃ ឈប់សិ តយៅ ថ ីក្សសា ឹ ក្សងលក្ស ខៃក្សៈ ឯ ំ យទៀតយហើយ ។ ី នាយសមុក្ទ របស់បារាង ិ ត ជាទក្សដ្ ឹ ុា

មាក្តា ៣- ក្ងក្រណ្ ខ ក្ៈស្សុ ក្យួ ន ក្រូវកក្កក្ែលក្ន ខ ក្ៈ ី ដដលលក្ន ិត ិត ុន

សុិៃក្តូវចាតទ ់ ុក្សជាក្សមមវតុ ថ នៃការសំ យរចចត ិ តរបស់សភាខាងយលើ

ក្សា ូ ង ំ

ដ្ូចបាៃសចងយៅ

ក្សងមាក្តា៧៥នៃរដ្ឋ ធមមៃញ្ញ ុ ( ចំពូក្ស៨នៃសភាបារាង ំ សសស )។ ុា

ចាប់យៃះ ៃងក្តូ វបាៃអៃវត ុ តដ្ូចជាចាប់រដ្ឋ។ ឹ យធវយៅទូ លូ នងៃទ៤ ើ ី មិង ុនា ១៩៤៩

តថគលខា

ខ្វនសង្់ អូ រយែ ិ ូ ល( ព្បធានាធិបត)ី

មានទំ

តថគលខា

ង្រ់ ី គក្ឿយ(នាយក្រដឋមន្រនតី)

ំ ់ ោាបានព្ជាបព្ាប់គ ដូច្បជាគយង្ទា ង្អស ើ

តថគលខា

បែូលក្ូ ស ែលគរ ែ

(រដឋមន្រនតីទឹក្ដីបារា ំង្ឯនាយសមុព្ទ)

ព ើ យថ្វ ក្ូស័ង្សុិន ឫុ ក្មុ ជាគព្ក្កម

ំ ៦៩ ពានរ ់ ឡ ំ ន់ដីសណតទគនគល មរង្ គ ។ ី ូ ខ្មព្ែ តព្ក្ឡា គៅតប

អាោនិរមយួន

ំន ព្រប់សម័យក្កលគរមរំ ក្ព្រប់មគធោបាយគដើមបគក្ង្បន ល ិ ង្ខ្ក្ថ្នប ា ខ្ង្ដា ា នព្បវតិាន្រស ត ត ី ំ ូ វភសុ តាង្ច្បាស ់ ព្ក្ខ្ឡត ង្ន ត ើ យបទបា ិ

គដម ើ បបដ ី គិ សធនូវភារជាមាាស់ទឹក្ដរី បស់

ខ្មរែ គព្ក្កមដូច្បសនិ សញ្ញ ធ ា ព្រំខ្ដនខ្មរែ -យួន ខ្ដលបានច្បុះ ២០០៥ ក្នង្ ល មក្គនះ

តគថ លខាក្កលរីថ្ងទ ៃ ី ៥ ធូ ា

ំ ះរបស់យួនខ្ដលមព្ំ បង្ខ្ព្បង្ដគណ ជាជ័យជន ធ ឹ ើ ត មយក្សិទិ ជា

ំ ន់ដីសណតទគនគល មរង្ គ រីរាជាោច្បព្ក្ក្មុ ជា។ក្ ៏បុ ខ្ែ ន ត សន្ធិសញ្ញារពំខ្ែន្ មាាស់ទឹក្ដីតប ព ក្ោះ ក្

យ ។ ី

ម្ន្ ិ អាចែកហូតសទ្ ិ រធិ បស់ខ្មែរក្រោម្

រីគព្ពាះថ្វ

ចំក្ោះទ្ក ី ម្ពុជាក្រោម្ ឹ ែក

ខ្មរែ គព្ក្កមជាង្៨លាន (៨,២៤០,០០០)នាក្់នាបច្បុ បបន គា នះ ា

ំ ន់មក្គ ខ្ដលជាក្ូនគៅតរូជគព្ច្បើនជនា

ើ យ ក្៏ព្តូវយួនព្បខ្ក្ក្ថ្វ

ខ្មនជាមាាស់ព្សុក្ខ្ដរ។ គៅក្ុ ង្សន យ ា ា ី ទគវទិក្កអច្បថ្ន្រន ត ៍ ថ្នស ិស ិ គដម ើ

បាន្

ខ្មរែ គព្ក្កមគយើង្មិន

ព្បជាជាតស ត ី ជនជាតិ ិ ីរ

(The United Nations Permanent forum on Indigenous Issues)

ំ តោ ង្

អាជាាធរយួន Nations Permanent Forum on Indigenous People Issues) នាបូរន ី ី វយែក្ ស ស

រដអា ឋ គមរក្ ិ

ំ ក្ក ក្កលរីថ្ង ៃ ១៧ ខ្មឧសភា ឆ្នា ំ ២០០៦ មន្រនី ទ ត ូតយួន ព្បចាអង្ គ រ

ព្បជាជាតិ បានខ្ងង្ ល ក្ករមួលបង្កាច្ប គ

អត្ថនយ ័ ០៤ មថ ិ ុ នា

ើ យក្ុ

ក្មតិជាតិ និង្អនរត ជាតិថ្វ

គៅ

ទំពរ័ ២

Meaning June4th 2012  

Meaning June4th 2012

Meaning June4th 2012  

Meaning June4th 2012

Advertisement