Page 1

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្

Khmers Kampuchea Krom Federation UNPFII, UNPO, IDBF Members KKF. Representatives Council, Chair Office: 3801 Lynward Rd, Columbus,OH.43228, Phone:614-580-4382 Email: xethach@att.net

អត្ថន័យ ០៤ មិថុនា ់អង្ គ ជាទីសក្ការៈ! សូមថ្វាយបង្ព្រះសង្ឃព្រប គំ

ំ ់ ជាទីព្សឡាញ់! សូមគោររបង្បូ នខ្ម រែ ទាង្អស អ

ជាគរៀង្រាល់ឆ្នា ំ គៅថ្ងទ ៃ ី ៤ មង ិ ុនា គនះ ខ្មរែ គព្ក្កមគៅព្រប់ទិសទី

់ទុក្ថ្ខ នទិវាបាត់បង្់ទឹក្ដី បានព្សុះោា ព្បាររធរិធក្កន ី

ជុវំ ញភរខ្ែនដ ិ ី

ំ ់មួយ រជាថ្ង រៃ ឭក្ន ូ វក្ករឈចាប ឺ ឺ

ំ ន់ ់ជនា របស់ខ្មរែ គយើង្ ។ គដើមបតបស ង្ រែ គយង្ព្រប ា នូវរុណូបក្ករថ្នបុរាក្ករជនខ្ម ី ើ ី ំ ន់គព្ក្កយ ឲ្យបានដឹង្ បានយល់ រឺ ៦៣ ឆ្នាគំ ព្បាប់ដល់ក្ូនគៅជនា

និង្

អ ើ យ ខ្ដលបង្បូ ន

ខ្មរែ គព្ក្កមដ៏ខ្សនព្សគោះរបស់គយង្ ើ ព្តូវរស់គៅគព្ក្កមនឹមអាោនិរមងី ែ រយ ឺ ួ នគសរ ី និង្យួនក្ុមុ យន ង្ោ ែ ា មក្គលើបង្បូ នគយ អ ែ នគរលខ្ល។ ែ ិ ស ត ខ្ដលបានគធទ ើ ា ុ ក្បុក្គមញ ើ (Vincent

ថ្ងទ ៃ ី ៤ មង ិ ុ នា ១៩៤៩ Auriol)

់ អូរគោល ែ ំ គមែះ ខ្វនសង្ ព្បធានាធបត បារា ង្ ិ ី ិ

បានព្បក្កសច្បាប់គលម ៤៩-៧៣៣

គៅគនះ៖

ំ មានគសច្បក្ីទា ត ង្ព្ស ុ ង្ដូច្បត

យោងតាមមតព ំ សសស , ិ ី រដ្ឋសភានៃសហភាពបារាង

ក្រឹក្សានៃសាធារណរដ្ឋបារាង ំ បាៃសំ យរច

រដ្ឋសភាៃងក្រុ ម ិ

យហើយអៃ ុម័តយោយរដ្ឋសភានៃ សាធា

រណរដ្ឋបារាង ំ ក្រធានាធបត នៃសាធារណរដ្ឋ ិ ី

ក្រកាសចាប់ដ្ូចតយៅ យៃះ៖

មាក្តា ១ - ក្ងក្របខណ្ ឌ មាក្ា៦០នៃសាធារណរដ្ឋបារា ំងសសស ុន

របស់សភាក្សសា ូ ង ំ សុិៃ នាសម័យក្រជំនុ ងៃទ ី ២៣ សែយមសា ឆ្នាំ ១៩៤៩ ទក្សដ្ ក្ស ី ូស័ងសុិៃក្តូវបាៃសក្សសក្រ តាមមាក្តាដ្ូចខាងយក្កាម៖ ឹ

ៃងតាមមត ិ ិ លក្សៃ ខ ក្សៈ ិត

មាក្តា ២ -ទក្ដ ំ ុ ះរបស់យួន ទោង ីក្ ូសាំងសុិន ក្រូវបានរភ្ជាប់ទៅជារដឋចណ្ ឹ

តាមយសចក្សក្រកាសរួ ម ចះនងៃ ុ ទ ី ៥ មង ីត ិ ុនា ១៩៤៨ ៃងយសចក្ស ិ ី ត ក្រកាសរបស់រោឋភិ អត្ថនយ ័ ០៤ មថ ិ ុ នា

ទំពរ័ ១


បាលបារា ំង ចះនងៃ ុ ទ ី ១៩ សែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤៨ ។ ទក្សដ្ ូ ង ំ សុិៃ ឈប់សិ តយៅ ថ ីក្សសា ឹ ក្សងលក្ស ខៃក្សៈ ឯ ំ យទៀតយហើយ ។ ី នាយសមុក្ទ របស់បារាង ិ ត ជាទក្សដ្ ឹ ុា

មាក្តា ៣- ក្ងក្រណ្ ខ ក្ៈស្សុ ក្យួ ន ក្រូវកក្កក្ែលក្ន ខ ក្ៈ ី ដដលលក្ន ិត ិត ុន

សុិៃក្តូវចាតទ ់ ុក្សជាក្សមមវតុ ថ នៃការសំ យរចចត ិ តរបស់សភាខាងយលើ

ក្សា ូ ង ំ

ដ្ូចបាៃសចងយៅ

ក្សងមាក្តា៧៥នៃរដ្ឋ ធមមៃញ្ញ ុ ( ចំពូក្ស៨នៃសភាបារាង ំ សសស )។ ុា

ចាប់យៃះ ៃងក្តូ វបាៃអៃវត ុ តដ្ូចជាចាប់រដ្ឋ។ ឹ យធវយៅទូ លូ នងៃទ៤ ើ ី មិង ុនា ១៩៤៩

តថគលខា

ខ្វនសង្់ អូ រយែ ិ ូ ល( ព្បធានាធិបត)ី

មានទំ

តថគលខា

ង្រ់ ី គក្ឿយ(នាយក្រដឋមន្រនតី)

ំ ់ ោាបានព្ជាបព្ាប់គ ដូច្បជាគយង្ទា ង្អស ើ

តថគលខា

បែូលក្ូ ស ែលគរ ែ

(រដឋមន្រនតីទឹក្ដីបារា ំង្ឯនាយសមុព្ទ)

ព ើ យថ្វ ក្ូស័ង្សុិន ឫុ ក្មុ ជាគព្ក្កម

ំ ៦៩ ពានរ ់ ឡ ំ ន់ដីសណតទគនគល មរង្ គ ។ ី ូ ខ្មព្ែ តព្ក្ឡា គៅតប

អាោនិរមយួន

ំន ព្រប់សម័យក្កលគរមរំ ក្ព្រប់មគធោបាយគដើមបគក្ង្បន ល ិ ង្ខ្ក្ថ្នប ា ខ្ង្ដា ា នព្បវតិាន្រស ត ត ី ំ ូ វភសុ តាង្ច្បាស ់ ព្ក្ខ្ឡត ង្ន ត ើ យបទបា ិ

គដម ើ បបដ ី គិ សធនូវភារជាមាាស់ទឹក្ដរី បស់

ខ្មរែ គព្ក្កមដូច្បសនិ សញ្ញ ធ ា ព្រំខ្ដនខ្មរែ -យួន ខ្ដលបានច្បុះ ២០០៥ ក្នង្ ល មក្គនះ

តគថ លខាក្កលរីថ្ងទ ៃ ី ៥ ធូ ា

ំ ះរបស់យួនខ្ដលមព្ំ បង្ខ្ព្បង្ដគណ ជាជ័យជន ធ ឹ ើ ត មយក្សិទិ ជា

ំ ន់ដីសណតទគនគល មរង្ គ រីរាជាោច្បព្ក្ក្មុ ជា។ក្ ៏បុ ខ្ែ ន ត សន្ធិសញ្ញារពំខ្ែន្ មាាស់ទឹក្ដីតប ព ក្ោះ ក្

យ ។ ី

ម្ន្ ិ អាចែកហូតសទ្ ិ រធិ បស់ខ្មែរក្រោម្

រីគព្ពាះថ្វ

ចំក្ោះទ្ក ី ម្ពុជាក្រោម្ ឹ ែក

ខ្មរែ គព្ក្កមជាង្៨លាន (៨,២៤០,០០០)នាក្់នាបច្បុ បបន គា នះ ា

ំ ន់មក្គ ខ្ដលជាក្ូនគៅតរូជគព្ច្បើនជនា

ើ យ ក្៏ព្តូវយួនព្បខ្ក្ក្ថ្វ

ខ្មនជាមាាស់ព្សុក្ខ្ដរ។ គៅក្ុ ង្សន យ ា ា ី ទគវទិក្កអច្បថ្ន្រន ត ៍ ថ្នស ិស ិ គដម ើ

បាន្

ខ្មរែ គព្ក្កមគយើង្មិន

ព្បជាជាតស ត ី ជនជាតិ ិ ីរ

(The United Nations Permanent forum on Indigenous Issues)

ំ តោ ង្

អាជាាធរយួន Nations Permanent Forum on Indigenous People Issues) នាបូរន ី ី វយែក្ ស ស

រដអា ឋ គមរក្ ិ

ំ ក្ក ក្កលរីថ្ង ៃ ១៧ ខ្មឧសភា ឆ្នា ំ ២០០៦ មន្រនី ទ ត ូតយួន ព្បចាអង្ គ រ

ព្បជាជាតិ បានខ្ងង្ ល ក្ករមួលបង្កាច្ប គ

អត្ថនយ ័ ០៤ មថ ិ ុ នា

ើ យក្ុ

ក្មតិជាតិ និង្អនរត ជាតិថ្វ

គៅ

ទំពរ័ ២


ក្ុ ង្ព្ប គទសយួនោែនជនជាតគដ ភារត ច្ប ា ើ (Indigenous People) គទ រមានខ្តជនជាត ិ ម ឺ ិ ិ ំ ួ ន៥៤ជាតាសន ៍ខ្ដលមានព្បជាជនព្បខ្ (Ethnic Minorities) ច្បន ិ

ល ១០ លាននាក្់ក្ុ ង្ ា

ច្បគំ ោមព្បជាជនយួន ៨០ លាននាក្់ ។ គៅក្ុ ង្គរលជាម ា ួ យោាគនាះខ្ដរ មន្រនី ទ ត ូ តយួន បានវាយព្បហារដល់ ស

័ ខ្ធ មរែ ក្មុ ជាគព្ក្កម រន គដាយគចាទថ្វ ព

គបារ ទាមទារខ្បង្ខ្ច្បក្ទឹក្ដី ក្ុ ង្បោ ា ត ជនជាតិភារតិច្ប ។

រ័នជា ធ ព្ក្ុមបះ

ក្កលរីគដម រែ គព្ក្កម ើ ឆ្នា ំ ២០០៧ (៨ក្ុមៈភ ) អាជាាធរយួនបានចាប់ែសក្ព្រះសង្ឃខ្ម ឹ

រួច្បញាត់រុក្ គ

៌ ក្កលរីថ្ងទ គដាយគចាទថ្វ ៃ ១០ឧសភា ើ យក្កត់គទាសោែង្អយុតធម ិត ី

ំ ព្រះសង្ឃទាង្គនះបានបង្ ភា ម ា រអសនិ ស ត ុ មក្ុ ង្សង្ ា គ ។ ដល់ខ្មមង ត ិ ុ នា ព្រះគៅអធក្ករវត ិ ភ ាំ ដិននាម ទឹម ាមន គមតមា ត ត់ព្ជូក្គ

ព្តូវអាជាាធរខ្មរែ ចាប់ែសក្ ឹ រួច្បបញ្ូ ជ នឱយយួនញាត់រុក្ គៅ

ឆ ា ូច្បមិតភា ត រខ្មរែ -យួន។ ិ ិក្កគដាយគចាទថ្វគធ ើ យក្កត់គទាសគៅខ្មវច្ប ើឱយម

គព្ពាះខ្តព្រះអង្បា ។ គ នជួយសគន្រង្កគះខ្មរែ គព្ក្កមខ្ដលបានរត់មក្រីក្មុ ជាគព្ក្កមគនាះឯង្ ព ំ រីរឆ្នាគព្ក្កយមក្ ព្រះសង្ឃខាង្គលើព្តូវយួនគដាះខ្លង្ឱយមានគសរភារ គ ី

ើយ

ក្៏បានរត់គភៀសមួ នម ល ួ យាគទៀតមក្រស់គៅព្បគទស សុីខ្អត ថ្ងទ ៃ ី ០២ ខ្មក្ញ្ញា ឆ្នា ំ ២០០៩ ។ ដល់ខ្មគមា ២០១០

ំ ី មក្គធើជាាក្ស រ័នបា ង្ប ធ នអគញ្ើជ ញអនិ តទា ទ ា ី

រស់ គៅក្ុ ង្សន ា ា ិទគវទិក្កអច្បិថ្ន្រនយ ត ៍ ថ្នស ិស ស

ព្បជាជាតិសី រ ត ី ជនជាតិគដើម គៅបូរន ី ី វយែក្

រដអា វបានមន្រនី ទ ឋ គមរក្។ខ្តព្តូ ត ូ តយួន បដគិ សធមនព្រមទទ ួ លក្កររឹតគទៀត ។ ល។ ិ ិ

ំ ំ ន់ ព្បឈមនឹង្ក្លលបច្បម ទិវា ៤ មង ិ ុ នា ជាក្ករសខា ិ ួ លបង្កាច្បខាង្គលើ ក្កររឭក្

ំ ់ ោាជាខ្មរែ ។ រិធរី ឭក្ម ំ ោស់សព្មាប់គយង្ទា ង្អស ួបទី ៦៣ ថ្នទិវាបាត់បង្់ទឹក្ដី ើ

រឺ

ក្ករព្បក្កសោែង្មគហាឡារក្ឱយមត ិ ិជាតិនិង្អនរត ជាតិបានដឹង្ បានយល់ថ្វ ក្ូនគៅ ជន គ ត ា បរំ ះននាលតសូ ៊ មនរាងយ ិ វង្សគបជា ិ នូវក្មស ជ ែ ិទិ ជាវ ធ ជ នរបស់ដូនតាគយង្ ិ មា ើ លុះព្តាខ្តបានគជារជ័យជាអវានត។

រឺ

ើ យហា៊នបូជាក្កយ

ថ្វាយជវី តគដ ម ិ ើ បក្ករពារ ី

សិទិជាមា ធ ា ស់ទឹក្មាាស់ដក្ ព ី មុ ជាគព្ក្កមជាន ិ ច្ប ា

់ ៤ មងុ ក្កលហាន របស់វរសមណៈ វរបុ ខ្មែ ូ អង្អាច្ប ី ី រស វរនារ ី ិ នា ជាថ្ងៃរ ំឭក្នូវព្បវតតតស៊ ិ ី រ

៍ត ខ្ំ ណល ព្រប់សម័យក្កល ខ្ដលបានរលីក្មែជីវត វគក្រដ ិ គដើមបក្ករពារនូ ី

ឱយបានរង្់វង្់រ

មក្ដល់ សរាថ្ងៃ ។

អត្ថនយ ័ ០៤ មថ ិ ុ នា

ទំពរ័ ៣

ូត


មងុ ិ នា

ជាទិវាបង្ាលក្ខណៈាមរគជាត ី ិ

គដម ា ប់រាល់ ម ើ បបន្រង្ក ី

រីបរគទស នាបច្បាុបបនា និង្អនារត មានយួ ននិង្គសៀម។ល។

ិ ច្បឆតាគលបទឹក្ដខ្ី មែរ

ឆ្នា ំគនះ ជាមួបទី ៦៣ (១៩៤៩-២០១២) ថ្នក្ករបាត់បង្់ក្មពុជាគព្ក្កម ាខាស

រ័នខ្ធ មែរ

គព្ក្កមព្បចា ំរដអ យ ស .រ.អា. បានគរៀបច្បំរិធគនះ គៅថ្ងៃទី ៩ មងុ ឋ ុល ល ី ីណ ី ិ នា ២០១២ ព្តូវនឹង្ថ្ងៃ ៤ គរាច្ប ខ្មគជសឋ ឆ្នា ំគរាង្ច្បតាាស័ក្ រ. ស. ២៥៥៦ គៅសមារមខ្មែរ

Cambodian Association of

Illinois 2831 W. Lawrence Ave.Chicago.IL.60625.

ំ ុត ក្ាុង្ាែរតជាត ដ៏ ព ់មពស់បែ ី ិ បរសុ ិ ទ ធ និង្ក្ាុង្ឧតតមរតជាត ិ ិដ៏មង្

សូ មព្រះរុ ណព្រប់អង្គ

អស់គលាក្ គលាក្ព្សី យុ វជន យុ វតីទា ំង្ឡាយ គមតាតជួ យឧបតថមោ ភ ំព្ទ ទា ំង្ក្កយវាចាច្បិតតនិង្

ធនធានតាមលទធភារ ខ្ដលអាច្បជួ យបាន គដាយមនគរ សគអ ង្ថ្វ ខ្មែរក្រោម្ ខ្មែរកណ្ត ា ល ឫុ ិ ើ ើ

័ ខ្មែរក្លី រឺ ខ្មែរខ្តមួ យ គដម ៤ មងុ ើ បញា ី ិទធិភារសមតាម អតថនយ ិ នា ែង្ ី ុ ំង្រិធគនះឱយមានព្បស ច្បុ ះ ។

ំ ទទា ំង្ឡាយ ។ សូ មគមតាតទទួលនូ វក្ករគោរររាប់អានដ៏គាែះ រីគយើង្មាុព្ំ រះក្រុោ មាុបា ព្ក្ុង្ឈក្កគហា គ រដឋអុលល ី ី ីណយ ថ្ងៃទី ០៩ ខ្មឧសភា ឆ្នា ំ ២០១២

ក្ោក ថាច់ ក្ស ក្រធាៃសភាតំណាងនៃសហព័ៃ ធសែ ែរក្សមពុជាយក្កាម ពិភពយោក្ស

លិខត្ ិ ចមលងៈ

-សូ មប្រគេន-ជូនេណៈកមមការនាយកននសហព័នធខ្ខមរកមពុជាគប្កាម -បណ្ត ា សាខាសហព័ន្ធ

-បណ្ត ា សមាគមខ្មែរក្រោមទូក្ៅ ក្ៅជុំវញភពខ្ែន្ដ ិ ី។ គដើមបទា ី នប្ជារ និងប្ជារជាដំណឹង»។

-វទយ ៌ ន្ព្រពន្គរ «គដើមបជ ិ សំ ី ួយផ្សពវផ្ាយ» ។ ុ ក្េងកមពុជាក្រោម ន្ិង សារព័តមា -រណណសារ-

អត្ថនយ ័ ០៤ មថ ិ ុ នា

ទំពរ័ ៤

Meaning June4th 2012  

Meaning June4th 2012

Meaning June4th 2012  

Meaning June4th 2012

Advertisement