Page 1


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូ ល

រ ៀបរ ៀង្រោយ

ឡាំ ឯម

ឧរត មមន្តនតី ទី សត្ាក្

ព. ស. ២៥០២

គ. ស. ១៩៥៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

BIOGRAPHIE Du Dôc-Phu-Su LAM-EM LAM-EM, fils de LAM-TON et de Néang Hy, est né en 1878 au village de Hung-Hô, province de Bacliêu (Sud-Viêt-Nam). A l’âge de 10 ans, il entra à la pagode de Khveng-Bobel (Bacliêu) pour apprendreles caractèreas cambodgiens et, à 13 ans, à l’Ecole primaire de Bacliêu pour suivre les cours de français. En 1895, après avoir obtenu son Certificat d’tudes Primaires, il fut admis au Collège de Mytho qu’il quitta après 2 ans ddestudes, pour le Collège Chasseloup-Laubat de Saigon. Au concours general de sortie en 1898, il fut reçu no 17 sur une cinquantaine d’élèves. Il désbuta dans l’Administration comme élève-secrétaire le 8 Avril 1899 à la Direction de l’Intérieur à Saigon et fut affecté dès l’année 1900, aux Bureaux de l’Inspection de Bacliêu. En Juillet 1904, il fut mute à Soctrang où il passa la majeure partie de sa carrière. Il y gravit rapidement les different eschee ons de la hiérarchie et le 1 er Janvier 1933, il fut promu au grade de Dôc-Phu-Su. Pendant les dix dernières années de sa carrière, il servait en qualité de Délégué Administratif au Chef-Lieu de Soctrang où il a pu rendre d’éminents services à ses compatriotes. Parmi les oeuvres qu’il a réalisées, il y a lieu de citer la Rénovation, avec l’Institut Bouddhique de PhnomPenh, des Ecoles de pagode pour l’enseignement des caractères cambodgiens. En effet, il avait obtenu l’autorisation d’envoyer à Phnom-Penh quelques bonzes et des laïcs pour accomplir pendant un an, un stage de formation de maîtres dans les éco es de pagodes; par la suite, il a pu obtenir chaque année 10 bourses pour les bonzes qui venaient suivre les cours à l’Ecole Supérieure de Pâli. En vue de devenir, après 4 années d’études, professur de Pâli. Quelques années après la renovation de l’enseignement Khmer, l’Administration Supérieure a envisage sur sa demande appuyée d’ailleurs par Melle KARELÈS, la création dans plusieurs provinces en Cochinchine des écoles primires mixtes appelées «Section Franco-Khmère». Ces escoles prodiguaient à la jeunesse cambodgienne un enseignement de français et de cambodgien aboutissant au Certificat d’études primaires franco-khmères. A la suite de cette organisation, l’Administration française comរ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

01


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

mençant à s’occuper de la minorité cambodgienne, a demandé aux Autorités compétentes de Phnom-Penh d’envoyer 3 instituteurs Khmers pour être placés à Rach-Gia, Soctrang & Travinh avec la mission d’inspecter les nouvelles écoles et de conseiller les maitres nouvellement nommés. Après sa mise à la retraite en 1934, soucieux de l’avenir très sombre de ses compatriotes, il a réuni un certain nombre de ses amis, anciens fonctionnaires, propriétaires et hommes de lettres pour étudier la création d’une association dont le but est d’aider la jeunesse studieuse khmère de Cochinchine à perfectionner sa culture et améliorer son niveau d’instruction. Cette création répondait aux aspiration de ses compatriotes qui avaient en effet besoin d’être soutenus dans leur lutte contre les Chinois et les Vietnamiens plus favorisés socialement. Elle ne manquerait pas, dans les conjonctures du moment, d’être salutaire à toute la minorité khmère de Cochinchine. L’objectif défini ayant reçu l’approbation unanime, l’Association prit le nom de Association pour l’ainélioration morale, intellectuelle et physique des Cambodgiens de Cochinchine Celle-ci a pris définitivement corps après l’approbation de son Statut en fin d’année 1934. Des propagandes actives ont été faites dans la masse des Khmers de diverses provinces pour inciter les parents à souscrire à cette oeuvre et leur montrer l’utilité incontestable de l’instruction. Comme resultat, on pouvait constater qu’un certain nombre de jeunes cambodgiens se firent admettre dans diverses écoles secondaires de Saigon, de Cantho et de Phnom-Penh. Leur succès encore minime augurait bien de l’avenir. En 1938, les membres du Comité directeur de l’Association ont entrepris de nouvelles propagandes pour recueillir des dons volontaires pour la construction d’un siège social devenu indispensable après l’extension de l’oeuvre. Des dons ont été versés à la Caisse de l’Association par des adhérents généreux et grâce à la subvention substantielle de la province de Gouvernement Général de l’Indochine et un don important octroyé par S.M. NORODOM SIHANOUK, l’Association des Cambodgiens de Cochinchine a pu construc un bâtiment convenable en dur de style typiquement khmer qui fut achevé en 1940. LAM-EM a présidé l’Association depuis sa création en 1934 jusqu’en 1947. En tant que Président de l’Association, il a été désigné par le Gouរ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

02


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

vernement de Cochinchine comme membre représentant la minorité khmère à l’Assembléc Générale de l’Institut Bouddhique siégeant alors à Vientiane. C’était pour lui une bonne occasion pour demander la création d’une Section locale de l’Institut Bouddhique en Cochinchine; tous les membres de l’Assemblée, conscients de l’utilité de sa demande, ont accueilli favorablement sa proposition. Le Chef-Lieu de la province de Soctrang a été choisi comme centre du Siège-Social et LAM-EM fut désigné par le Gouvernment Général de l’Indochine comme Président de cet organisme culturel, function qu’il exerce encore aujourd’hui. Par sa loyauté, son labeur inlassable joint à ses bonnes manières de server et son dévouement à la cause publique, il s’est vu décerner les distinctions honcrifiques suivantes. Commandeur de l’Ordre Royal du Cambodge. Officier de l’Ordre Royal du Cambodge, Officier d’Académie Officier du Mérite Agricole du Cambodge, Officier l’Ordre Royal du Million d’Eléphants et du Parasol Blanc, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre Royal du Cambodge, Chevalier du Monisaraphon, Chevalier du Mérite Agricole Français, Chevalier du Mérite Agricole du Cambodge, Médaille d’Honneur en Argent de lère classe, Kim-Khanh de zème classe, Kim-Tiên de zème classe, Sapèque en Argent ou Ngân-Tiên.

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

03


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

BIOGRAPHIE De SAMDECH-POUVISALEREACH SON-DIEP Ministre Honoraire du Royaume du Cambodge, Grand Croix de l’Ordre Royal du Cambodge, Commandeur dé la Légion d’Honneur (1855-1934) SAMDECH-POUVISALEREACH SON-DIEP, file de feu SONLEK et de feu Néak PECH, naquit en 1855 au Village de Nham-Lang, province de Soctrang (Sud Viêt-Nam). Il fit ses études de Cambodgien à la pagoda de Vat-Pech, ChrouyNhor, province de Baclieu et de Français au collège d’Adran à Saigon. A sa sortie de l’école en Novembre 1873, il fut désigné comme instituteur pour enseigner les caractères et la langue Cambodgiens au Collège des Administrateurs stagiaires de Saigon, placé sous le patrongage de MM. PICOU-ROUGET, AYMONIER qui devait un livre magnifique sur le Cambodge et LURO, Inspecteur. En 1877, lors de la suppression de ce collège, il fut appelé à remplir les délicates fonctions d’interprète à la Direction de l’Intérieur à Saigon. Lors de l’arrivée du Prince VATHA, venant de BANGKOK, il fut envoyé à Phnom-Penh, attaché comme interprète de M. Le Lieutenant de Vaisseau BROSSARD de BECQUIGNY, Commandant la Canonnière «YATAGAN» avec laquelle il parcourut le Mékong le Tonlésap. A plusieurs reprises, il fut attaché comme interprète près la colonne militaire, chargée de la repression des troubles provoqués dans le Haut Mékong et du Tonlésap par le prince VATHA. De retour à Saigon, il est mis à la disposition de M. l’Administrteur MOTY, Chef de la Circonscription de Châu-Dôc qui l’investit d’une mission de confiance: celle de procéder à la délimitation des villages cambodgiens dans la province et d’établir les listes des terrains d’habitation et des rizières appartenant aux Cambodgiens. Mais les troubles fomentés par le Prince VATHA ont repris de nouveau. Trois mois à peine se sont écoulés, SON-DIEP rejoint la colonne militaire au Cambodge en quailté d’interprète et est détaché à la lithoរ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

04


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

graphie, chargé de l’impression des vocabulaires franco-cambodgiens, des texts Khmers destinés aux Français désireux d’acquérir la connaissance de la langue et de l’écriture cambodgienne. Il collabora activement à cette oeuvre avec AYMONIER pendant les années 1878 et 1879. En 1880, il est rappelé à la Directin de l’Intérieur à Saigon où il reprend les function qu il exerçait en 1877. En 1881, il est nommé interprète près le Protectorat du Cambodge. Bien que natif de Cochinchine, SON-DIEP devait consacrer au Cambodge la majeure partie de son existence, et aussi les meilleures années de sa vie, au cours desquelles il devait manifester les plus brillantes quailités. Le 17 Juin 188…, il fut désigné pour accompagner le Gouverneur de Cochinchine chagé de soumettre à la signature de S.M. le Roi NORODOM, la Convention de 1884. Après la signature de la Convention, il restait attaché aux bureau de la Résidence Supérieure sous les ordres de M.FOURES, représentant du Protectorat. Par la suite, il devait accompagner à plusieurs reprises l’Obbarach, ou Second Roi, plus tard couronné Roi sous le nom de SISOWATH. Pour aller réprimer les troubles surgis dans diverses régions du Royaume. En 1887, lors de l’arrivée de M. PIQUET venu de France, il sollicita et obtint l’autorisation de retourner à Soctrang auprès de sa vieille mère qu’il n’avait pas vue depuis plusieurs années. Il fut alors nommé Tri-Huyên, puis Tri-Phu de la province de Soctrang. Il construisit le marché de Bai-Xau, M.FOURES étant Administrateur de la province. Avec MM. FOURES, BOCQUILLON, MARCELO, DELANOUE, il fit construire des routes et creuser de nombreux canaux, notamment le canal longeant la route basse de Soctrang à Bai-Xau qui porte encore son nom et les terrassements de la route de Soctrang à Baclieu. Il fut également à l’origine de la construction sur le Rach Nhugia d’un pont métallique de près de 100 mètres de long. En récompense de ses services, il fut promu Chevalier des Ordres Royaux du Cambodge et de l’Annam. Délégué en 1900 à l’Exposition Universelle de Paris et à nouveau proposé pour la Croix de la Légion d’Honneur, il n’obtint que la Croix d’Officier du Nichan El Nouar. En 1904, ayant succédé à SA MAJESTÉ SISOWATH se souvint រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

05


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

du fidèle et loyal serviteur qui l’avait si vaillamment secondé dans les campagnes menées contres les rebelles, l’appela près de lui et lui conféra la dignité d’Oknha Oudom Réacheakech à 9 pâns de dignité (Secrétaire, Particulier de SA MAJESTÉ). Il fut enfin promu Chevalier de la Légion d’Honneur et en même temps Grand Officier de l’Ordre Royal du Cambodge, ayant été élevé en 1906 au grade d’Oknha Nasorisak, Chef du Secrétariat Général de SA MAJESTÉ à 10 paanss de dignité. Il accompagna SA MAJESTÉ SISOWATH à l’Exposition Coloniale de Marseille. A cette occasion, il fut élevé au grade de Commandeur du Nichan El Nouar. Promu en outré Officier du Mérite agricole Français, Officier d’Académie, il reçut la Médaille de la Société d’encouragement au Bien et la Médaille d’Or de l’Expositton de Marseille. En 1908, désireuse de témoigner sa reconnaissance envers le desvouement de SON-DIEP, SA MAJESTÉ, d’accord avec M. le Gouverneur Général PAUL BEAU, lui accorda le titre d’Oknha Kralahom, Minitre de la Marine, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie puis Ministre de la Justice jusqu’en 1926. La méme année, fatigué, sentant le besoin impérieux du repos, S.E. SON-DIEP sollicita sa mise à la retraite. Il fut nommé SAMDECH POUVISALEREACH, Grand Dignitaire du Royaume et Ministre Honoraire de SA MAJESTÉ, après avoir servi fidèlement et loyalement pendant 54 ans, de 1873 à 1927. Au 31 Mars 1924, S.E. SON-DIEP était titulaire des decorations suivantes: Commandeur de la Lesgion d’Honneur, Grand Croix de l’Ordre Royal du Cambodge, Commandeur du Nichan El Nouar, Officier d’Académie français, Officier du Mérite agricole français, Officier du SOWATHARA, Chevalier de l’Ordre du Dragon d’Annam, Chevalier de l’Ordre du Million d’Elésphants, Médaille de SA MAJESTÉ NORODOM, Médaille de SA MAJESTÉ SISOWATH, Médaille de la Sociéte d’Encouragement au Bien, Médaille d’Exposition de Marseille, រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

06


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

Médaille d’Honneur de rére classe (Français). Le Jeudi 12 Avril 1934, à 17 heures, à l’âge de 80 ans, S.E. SONDIEP s’éteint doucement, entouré de l’affection de tous les siens, récitant jusqu’à son dernier soufflé les prères traditionnelles de sa religion. Sa mort fut un deuil national. Des grandioses funérailles furent célébrées au Men auxquelles assistaient SA MAJESTÉ le roi MONIVONG, M. le Résident Supérieur ainsi que les hauts dignitaires du Royaume.

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

07


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូ ល ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូលរនះ បានឧបបរតរិ ើង្ តាំង្ពី ឆ្នាំឆ្ូវល នពវ ស័ក្ ព.ស.២៤៨០ គ.ស.១៩៣៧។ រយើ ង្ខ្ញំបា ុ នរស៊ើបសួ ផ្ទាល់ ដន ូ តា មា មីង្ចាស់ ទំ ៊ ស់ រៅជំនាន់ រនាះ រដើ រោសនាពនយល់ កា

បានដំណឹង្ខ្ល ះ

រោយសា មានឱកាស

“សមាគមសិក្ា” ក្សាង្វិទាល័យរៅរខ្រត

ោលំង្។ រយើ ង្ខ្ញំបា ុ នរដើ រត្រើនរខ្រត, រត្រើនត្សុក្, ភូមិ បានសួ ដំណឹង្រៗ រៅដល់ ដន ូ តា មាមីង្ ដដលរៅរារ់ រាយរត្រើនរំបន់ បានដឹង្ដំណឹង្ខ្លះ រទៀរយក្មក្ផ្សំគ្នារ ើ យ រទើបបានតាំង្ជារ ឿង្រនះរ ើង្។ រ ឿង្រនះឧបបរតរិ ើង្រ ើ យ

ប៉៊ដនតមិនបានសពវ ត្គប់ លអដរ ូ រិរត

បំណង្រ ើយ, រៅខ្វះក្នលះរត្រើន រត្ោះរ ដដលដឹង្សាាល់ វង្សត្រក្ូលបានរត្រើន

រ៊ ដូនតាមាមីង្ជំនាន់ ម៊ន

រោក្បានរ្វម ើ ណកាល

ួស

អស់ រៅ, នឹង្ ក្ដំណឹង្រមក្រទៀរព៊ំ បានត្គប់ ត្គ្នន់ ។ រយើ ង្ខ្ញំបា ុ នខ្ំរឆ្លៀររ ៀបរ ៀង្ បំណង្ឱយបានជាត្បរោជន៍

ដរង្តាំង្ក្បួនរនះរ ើង្

រោយ

ដល់ ញារិសារ់ សារោ ិ រនិង្ក្ូនរៅ

ក្ាុង្វង្សត្រក្ូលរមើល អាន បានយល់ កា សាាល់ គ្នារៅវិញរៅមក្រោយ ភារ ភាព,

ក្ាវង្សត្រក្ូលឱយបានថ្ករុំ ថ្កង្ ើ ៊ង្រ ឿង្មាំមួន ជាយូ អដង្វង្

រៅអនាគររោយញារិសង្ា

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

្ម៌។

ក្


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ដូនតារយើ ង្ពី រដើម

មិនសូវមានទ៊ក្ក្បួន

ត្កាំង្

ក្ំណរ់ ឬ

រសៀវរៅណាមួយស រស រ ឿង្ ពង្ាវតា រយើ ង្រ ើយ បានជាញារិ សនាតនរយើ ង្ដដលដបក្គ្នារៅត្បក្បអាជីវក្មម រៅភូមិត្សុក្ឆ្នាយៗ យូ អដង្វង្ឆ្នាំរៅខានជួបគ្នាព៊ំ សូវសាាល់ គ្នាជាសារ់ ញារិ, គ្នារោយភារ -ភាពរៅវិញរៅមក្រ ើយ រ

មិនបានរាប់ អាន

ល៊ះយូ រៅក្៏យល់ ខ្៊ស

ើញញារិឯង្ពិ រ គិរសាមនថាជាអាក្ឯរទៀរវិញ។ ញារិសង្ា

្ម៌ក្៏

សាបសូនយរៅរត្ោះដរកា សាមនខ្៊សន៊៎ះឯង្។ កាលរបើញារិសង្ា

្ម៌គ្នមនរ ើ យ

ររើស៊ភមង្ាល វាង្ញារិ

សនាតនរក្ើរមានមក្ពី ណាបាន? រោយរមតាតទិត្ព

ម វហា ិ ្ម៌, សូមស៊ភមង្ាលដ៏ឧរតម ររត្មើន

រក្ើរមានដល់ ជនត្គប់ ឋានៈក្ាុង្វង្សត្រក្ូលរយើ ង្រនះ

ដដលបានអាន

ពិ និរយ គិរពិ ចា ណារោយបណឌិរភាព នូវពង្ាវតា ក្ាុង្ផ្ផ្ារសៀវរៅ រនះឱយបានរិ កាលជានិ នត រ៍ ៀង្រៅ។

រសចក្តី ពនយល់ អំពី កា រ ៀបរ ៀង្រ ឿង្ តាមកា ដដលបានដំណឹង្រត្រើនរលើក្

រត្រើនត្គ្នមក្រ ើ យផ្សំ

រ ើង្ជារសៀវរៅរនះ, ដំបូង្បង្អស់ខ្ំញដុ រក្វង្សត្រក្ូលជា៣ត្ក្ុម, រៅថា ៣រមឬ ៣ដមក្ដូររាះក្៏បាន រដើមបីឱយងាយរង្ត្ក្ង្តាមលំោប់ រណ ំ វង្ស ផ្ង្ រដើមបីឱយអាក្អានរសៀវរៅរនះងាយយល់ មិនភាន់ ត្រ ំផ្ង្ រត្ោះ រំណវង្សត្រក្ូលរយើ ង្៣ដមក្រនះមានក្ូនរៅរត្រើន, រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ដរង្ផ្សំផ្ោ ុំា ក្់ ទក្ ៊

ខ្


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ជាសាវមីភ ោ ិ ទាក្់ ទង្គ្នាឆ្លង្រ៊ះឆ្លង្រ ើង្។ រ

រ៊រនះ គួ ដញក្ដមក្

នីមួយៗ ឱយរាស់ ត្ស ះពី គ្នា។ ដមក្ទី១ ខ្ញំក្ ុ ណ ំ រ់ ជាដមក្អក្ស លួរ តាលួរ

A រ ើ យរ ៀបរ ៀង្តាំង្ពី ដន ូ

ូ រដល់ ក្ន ូ រៅ។

ដមក្ទី២ ខ្ញំក្ ុ ណ ំ រ់ ជាដមក្អក្ស B។ ដមក្ទី៣ ខ្ញំក្ ុ ណ ំ រ់ ជាដមក្អក្ស C។ លំោប់ ពីរនាះ មានអក្ស D; E; រៗរៅរទៀរដល់ រប់ រ ឿង្រនះ។ ឯអក្ស ស រស ការ់ ក្ុង្ ា រួអង្ារ ឿង្រនះ គឺៈ រ.ល.

អានថា

តាលួរ

យ.ល.

,,

ោយលួរ

រ.ទ.

,,

តាទួរ

យ.ទ.

,,

ោយទួរ

រ.យ.

,,

តា ោយ

អ.ន.

,,

អាក្ នាង្

តាម របៀបរ ៀបរំ

តាំង្ពី ក្ន ូ រៅ

មានបតីត្បពនធ

ក្ូនត្បុសក្៏

រោយត្សីក្៏រោយ គឺក្ន ូ បរង្ករ ើ រយើ ង្ខ្ញំុ ស រស ោក្់ ម៊ន, ក្ូនត្បសា ោក្់រត្កាយ។

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ត្បវរតិ វង្សត្រក្ូ ល តាមដំណឹង្សនសំបានមក្, រយើ ង្ខ្ញំ ុ សាាល់ បានត្រឹមដរពី ដន ូ លួរ តាលួរមក្ មានបីនាក្់ គឺៈ A-១—ោយលួរ អ៊ក្ ឮរៅរៗមក្ថា ជំទាវ អ៊ក្, កាលរនាះក្មពុ ជារត្កាមរៅក្ាុង្រាជដខ្ម

គ្នរ់ មានភូមិផ្ះា សដមបង្រៅត្សុក្ដខ្វង្សារ់ ឬ

ខ្ារ់ ក្ាុង្ឡាង្រូវ ឹ ៊ ង្ រខ្រតោលំង្ ទល់ ត្ពំ ដដនរខ្រតពលោវ (Bac lieu)។ B-២—តាលួរ រ៉៉ ក្ាុង្រាជដខ្ម រ្វរើ ៅហាវយត្សុក្ព៊ រទល ក្ាុង្រខ្រត ពលោវ គ្នរ់ មានក្ភូមិ១ ោំសាវយរត្រើនរដើម អាក្ត្សុក្ទាំង្ដខ្ម ទាំង្ យួ នរិន ដរង្រ

ើញ ឮរក្ រត៍ មមះភូមិរនាះ រៅខាង្រជើង្វរតព៊រទលរមាលយ

៣-៤គី ូ ដម៉ត្រ។ ឯធារ៊គ្នរ់ រមកល់ទក្ ៊ រៅវរតព៊រទល ក្ាុង្រររិយ ១។ តាម ភាសាយួ ន អាក្ត្សុក្រនាះដរង្រៅថាភូមិ “អ៊ង្ភូរ៉៉”។ C-៣—តាលួរ ដក្ រៅក្ាុង្រាជដខ្ម

រ្វជា ើ រៅហាវយត្សុក្ដខ្វង្

បដបលក្ាុង្រខ្រតពលោវ។ D-៤រ ឿង្ D-៤- ដញក្ររញពី ដប៉ក្អក្ស B គឺ៖ ោយទួរ ដង្ែ ជាក្ូនតាលួរ រ៉៉ មានបតីនាមតាទួរ ដួង្, មាតា បិតាតាទួរ ដួង្ នាមតាលួរ រៅ មានត្បពនធនាមោយលួរ ត្បុក្ ក្ំរណើ ររៅដដនរៅក្មពុជា រខ្រតតាដក្វ ភូមិដត្សឫសសីរនាង្ឬភូមិគស ូ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

គ្នរ់ មក្រៅជាប់ ត្បក្ប ប ជាត្គូរពទយពាបាលជំង្ ឺ រៅក្ាុង្ភូមិដត្ពក្ គយ រខ្រតោលំង្, បរង្ករ ើ បានក្ូន៦នាក្់ គៈឺ ១—ោយទួរ ោវ ២—ោយទួរ ត្ោប ៣—តាទួរ រាម ៤—តាទួរ ដួង្ ៥—តាទួរ រៅ ៦—តាទួរ

ង្់

ន័យជាពិ រសស១រទៀរ រោក្តា សឺន រដៀប ជាឪព៊ ក្រក្មក្ខ្ញំ ុ, រោក្រ ើង្មក្រ្វនា ើ ម៊ឺន រៅក្ាុង្ក្មពុជ ដឋ បានដល់ ថាាក្់ យមរាជ, រោក្ទទួលម ណភាពរៅក្ាុង្ គ.ស.១៩៣៤, ធារ៊រោក្ ក្ូនរៅបានរមកល់ទក្ ៊ ក្ាុង្រររិយ១រៅម៊ខ្ វរតបទ៊មវរីរាជវរារាម ត្ក្ុង្ភារំ ពញ។ រោយសា ប៊ណយសក្តិ រក្ ៍ តរមមះពី ររាះលអ បវ សមប័ទក្ិរគ តិ ណ ៊ បស់ រោក្ ផ្ាយរៅជាសបបុ សរសាមះត្រង្់នឹង្ជារិ សាសនា ត្ពះ មហាក្សត្រ ត្បរិបរតត្ិ រឹមត្រូវតាមផ្លូវរោក្ ផ្លូវ្ម៌ មានជីវបបវរតល ិ អទក្ ៊ រមក្ ឱយក្ូនរៅពឹ ង្ោក្់ ជាបដង្អក្ផ្ង្, បង្បអូនក្ូនរៅ ញារិរៅសនាតន មានសញ្ជារិជាដខ្ម ក្មពុជារត្កាម

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

បានរ ើង្មក្រៅក្ាុង្ក្មពុជ ដឋ

ក្

ង្


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ទទួលទាន រ្វដើ ត្សរមាក និង្រ្វរា ើ ជកា ក្ាុង្រំដណង្រផ្សង្ៗ តាមសមរថ ភាព រ ៀង្ដរាបដល់ សពវ ផ្ថ្ារនះ។ ឯជីវបបវរតិ បស់ រោក្តា សឺន រដៀប ក្ត,ី

បស់ ូបខ្ញំអ ុ ាក្រ ៀប

រ ៀង្រ ឿង្រនះក្ត,ី ក្៏មានដរង្ជាភាសាបារាំង្សពវ ត្គប់ ោក្់ ភាាប់ មក្ តាម រត្កាយផ្ផ្ារ ឿង្រនះ។ ក្ាុង្អវសាន

រយើ ង្ខ្ញំ ុ

សូមបដនថមរសរក្តប ី វា ណាដល់ ក្ន ូ រៅ

ទាំង្អស់ ក្ាុង្វង្សត្រក្ូលថាៈ ត្រូវខ្ំរ ៀនសូត្រផ្លូវរោក្ ផ្លូវ្ម៌ឱយបាន ម្យ័រ

សាង្បណឌិរភាពដ៏ឧរតមឱយបានរោយឆ្នប់

័ស

ទាន់ រពល

ពា្ិម ណៈដ៏ឥរដំណឹង្ ក្ំព៊ង្ទ៊ក្ឱកាសឱយ, កាលរបើបានរមកល់ខ្លួន រោយត្បផ្ពរ ើ យ រទាះជាអាក្មានឧបនិសស័យជាន់ ខ្ពស់ បានបួសជា បពវ ជរ ិ ក្តី

រៅជាត្គ

សថក្តី,

ឆ្នាយភារ ភាពដ៏ត្ជាលរៅ, រ ឿង្ក្ាុង្ផ្ផ្ារសៀវរៅរនះ

គបបី ួមសាមាីគ្នាររៅអនាគរកាលដវង្ ខ្ំពាោមក្រ់ ត្តាពង្ាវតា រយើ ង្រពី

រៅម៊ខ្រទៀរ

ក្៊រំ បាះបង្់ឱយបារ់ ភា រ ភាព

និង្អបចាាយន្ម៌រ ើយ រត្ោះ្ម៌រនះឯង្ ដរង្នាំឱយបានស៊ខ្ររត្មើន ក្ាុង្រោក្រនះ។ ត្ពះអ

ំ សមាមសមពុទធ បានសដមតង្ពនយល់ អំពីផ្ូវល រជៀសវាង្ផ្៊រ

ទ៊ក្រខ ទាសទាំង្ពួ ង្ រ ើ យរ ើង្រៅដល់ ទីស៊ខ្ររត្មើនត្គប់ ជាន់ ត្គ្នប់ ថាាក្់ រនាះៗ មានប ោ ិ យដ៏ពិសាត ណាស់ ក្ុង្ ា ត្ពះផ្ត្របិដក្ ដូរោ៉ង្ត្ពះព៊ ទធ ភាសិរ ក្ាុង្មង្ាលសូត្រ បរាភវសូត្រ សិងាាលក្សូត្រជារដើម។ សូមក្ូន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

រៅ ញារិរៅសនាតន យក្ត្ពះសូត្ររនាះមក្អានពិ ចា ណាឱយចាំជាក្់ ឱយយល់ រាស់ រោយបញ្ជានិង្វិបសសនា ទ៊ក្ជាត្គូអាចា យត្បចាំជវី រ ិ រ៊ះ ក្ាុង្មន៊សសជារិ ដដលរយើ ង្ ក្បានរោយក្ត្មរនះក្៊ប ំ ីរភលររ ើយ រត្ោះ ត្ពះព៊ ទសា ធ សនាទាំង្ឡាយរនាះៗ

បរត្ង្ៀនឱយររះ ក្នូវរសរក្តស ី ៊ខ្

ររត្មើន ក្ាុង្បរាុបបនាជារិផ្នមន៊សស ដដលរពញរោ រោយអនិរាំ ទ៊ក្ខំ អនតាត រនះផ្ង្ ក្ាុង្ប រោក្ផ្ង្ ក្ាុង្ទីបំផ្រ ៊ រោក្ផ្រ។ រោយរមតាតទិត្ព សូមឱយវី យ ិ បា មី

ម វហា ិ ្ម៌ត្ជាលរៅ,

សូមឱយសរាវាចារនះ,

ក្ាុង្កា រ ៀបរ ៀង្រសៀវរៅរនះ,

នាំមក្នូវបណឌិរ

ភាព ស៊ភមង្ាល និមល ម ស៊ខ្ដ៏ឧរតុង្ឧរតម ររត្មើនរក្ើរមានត្គប់ ត្គ្នន់ ដល់ ប៊គល ា ិក្ត្គប់ ថាាក្់

ក្ាុង្រំណវង្សត្រក្ូលរយើ ង្រនះ

ឱយបានសពវ ៗ

កាលររ ៀង្រៅ ក្៊ប ំ ីមានឧបសគា គឺឧបក្ករិ លស១៦ោ៉ង្ មក្រារាំង្បាន រ ើយ។ ភារំ ពញ, ផ្ថ្ា១១រក្ើរ ដខ្រជសឋ ឆ្នាំក្៊ ឯក្ស័ក្ ព.ស.២៥០២ ត្រូវនឹង្ផ្ថ្ាទី១៧ ដខ្មិថ្នា ៊ គ.ស.១៩៥៩ អាក្រ ៀបរ ឿង្ ឡាំ—ឯម ឧរតមមន្រនតី ទីសត្មាក្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ឆ្


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

រ ម ើ រ ឿង្ រោយសា បានរដើ រត្រើនរំបន់ ក្រស៊ើបសួ ចាស់ ទំ ៊ មាមីង្ បាន ដំណឹង្ថា ដូនតារយើ ង្ដដលបានដឹង្បានឮដំបូង្ទាំង្អស់ គឺៈ A-ោយលួរ អ៊៊ក្ រៅភូមិដខ្វង្សារ់ ត្បទល់ ត្ពំ រខ្រតោលំង្និង្រខ្រត ពលោវ B-តាលួរ រ៉៉ រៅភូមិព៊ទរធ ្ល ក្ាុង្រខ្រតពលោវ C-តាលួរ ដក្ រៅភូមិដខ្វង្បដបល ក្ាុង្រខ្រតពលោវ ោយលួរ អ៊៊ក្ បតីរមមះតាលួរ អ៊ិន បានក្ូន១រមមះតាទួរ អ៊ង្ ត្បពនធរមមះោយទួរ ស៊ីវ តាទួរ អ៊ង្ ោយទួរ ស៊ីវ បានក្ូន២នាក្់ ៈ A 1 ១—ោយ សំ បតីរមមះតា មាន់ A 2 ២—ោយ រទន បតីរមមះតា រៅ A 1 ោយ សំ តា មាន់ បានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-ោយ របា៉ តា

ឹក្

២-តា ស់ ោយ......, សឹង្ ៣-តា នាន់ ោយ ស៊ ៤-ោយ សាន តា ញូង្ ៥-ោយ ស៊ខ្ តា រ៊ង្ ៦-ោយ សាស់ តា ស៊ីវ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៧-តា ញាន ោយ ម៊ំ A 2 ោយ រទន តា រៅ បានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-ោយ ទ៊ង្ តា... ២-ោយ រទស តា ខា ៣-ោយ រូរ តា... ៤-តា ឯម ោយ ដក្ន

ត្ក្ុមអក្ស A និ ង្សាខាវង្សត្រក្ូ ល រលើក្រនះចាប់ តាំង្ដញក្រមររញពី អក្ស A រៗ រៅដល់ ក្ន ូ រៅ សពវ ផ្ថ្ាទាល់ រប់ អស់ រទើបតាំង្រាប់ រ ៀបដមក្បនាាប់ ររៅរទៀរ។ ដមក្ោយ របា៉ តា

— ដមក្ោយ របា៉ តា

ក្ ឹ និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

ឹក្ រៅភូមិផ្ដតាផ្ន បានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-ោយ លំ តា ្ន់ ២-ោយ រន់ តា ៣-តា

ង្ស

៊ យ ោយ ផ្ទ ោយ ឌឹ ក្

A 1. ទី១—ដមក្ោយ លំ តា ្ន់ បានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ ចាប នាង្ រជៀម ២-ន. ប៊ិរ អ. រថាង្ ៣-អ. រដៀប ន. អ៊ិម រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-អ. រ

ង្ ន. ការ

៥-ន. បា៉ន់ អ. រមម ៦-អ. រ

ឿង្ ន. ស៊ខ្

៧-អ. ម៉៊ង្ ន. សាម — ដមក្អាក្ ចាប នាង្ រជៀម បានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ យួ ន អាក្ រប ២-អ. សាញ់ នាង្ ៣-អ.

៊រ

ិន ន. ឡារ

៤-ន. អ៊ំ អ. រ

ឿង្ (យួ ន)

— ដមក្នាង្ ប៊ិរ អាក្ រថាង្ បានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ យ៉ ង្ អាក្ ដក្វ ២-អាក្

ួន នាង្ ត្រិរ

៣-អាក្

៊ន នាង្ ដ

៤-អាក្ សាង្ នាង្ សា៊ន ៥-អាក្ ដសម នាង្ រគ្នម ៦-អាក្ វង្ ឹ ៊ នាង្ សគ៊ំ — ដមក្អាក្ រដៀប នាង្ អ៊ឹម បានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ សាង្ នាង្ ខារ់ ២-នាង្ រិន អាក្ ភី

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-នាង្ រ៉៉ អរ់ បតី ៤-អាក្ វាែន់ នាង្ ទឹម ៥-នាង្ រហា អាក្ — ដមក្អាក្ រ ១-អាក្

ូវ

ង្ នាង្ គ្នរ បានក្ូន២នាក្់ ៈ ៊ ន នាង្ ជា

២-អាក្ ញ៉ នាង្ ផ្ទន់ — ដមក្នាង្ គ្នរ អាក្ ឈី វ (បតីរត្កាយ) បានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដក្រ នាង្ ង្ឹន (យួ ន) ២-អាក្ ប៉យ នាង្ ត្កាញ់ ៣-នាង្ គីន អាក្ សាន់ ៤-នាង្ អ៊ីម អាក្ លន់ — ដមក្នាង្ បា៉ន់ អាក្ រមម បានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ត្ពឹ ម បតីសាលប់ អរ់ ក្ន ូ ២-នាង្ មួយ អាក្ ខាល ៣-អាក្ យី ន នាង្ រគ្ន — អាក្ រ

ឿង្ នាង្ ស៊ខ្ អរ់ ក្ន ូ

— ដមក្អាក្ ម៉៊ង្ នាង្ សាម បានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ អា៊ម អាក្ ២-អាក្

ួយ

ុំ នាង្ សា៊ន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-អាក្ ត្ក្ក្ នាង្ លឹម ៤-អាក្ ដខ្ន នាង្

៊ួន

ត្បពនធរត្កាយនាង្ ត្ស៊ន មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ នាង្ សា៊ម អាក្ រយ៉ ន បំដបក្ពួក្ក្ូនរៅអាក្ ចាប នាង្ រជៀម —នាង្ យួ ន អាក្ រប មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ភា អាក្ អ៊ំ ២-អាក្ ោំ នាង្

៣-នាង្ សមី អាក្ រ

ៀង្

៤-អាក្ ឥនា នាង្... ៥-នាង្ ស៊ផ្ទរ អាក្... —អាក្ សាញ់ នាង្ —អាក្

៊រ មានក្ូន១នាក្់ គៈឺ នាង្ ខាន អាក្ ត្សយ

ិន នាង្ ឡារ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ វឹង្ នាង្ រ

ឿង្

២-នាង្ ត្សឹង្ អាក្ ព៊ំ ៣-នាង្ រត្សៀវ អាក្ ភួង្ —នាង្ អ៊៊ំ អាក្រ

ឿង្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-នាង្ រញៀវ អាក្ សាក្់ ២-អាក្ រឈៀង្ នាង្....(យួ ន) ៣-នាង្ ញ៉ អាក្ ដយ៉ រ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ពួ ក្ក្ូនរៅនាង្ ប៊រ ិ អាក្ រថាង្ —នាង្ យ៉ ង្ ់ អាក្ ដក្វ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ រង្ៀម អាក្ អ៊៊ំ ២-អាក្ គួន នាង្ អួរ ៣-អាក្ ក្ិម នាង្

៊ន

៤-អាក្ ដក្ នាង្ ដអស ៥-នាង្ សម៉ន អាក្ ខាន់ —អាក្

ួន នាង្ ត្រិរ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊គ៊ំ រិក្ឪ ២-នាង្ ស៊គំ អាក្ ហាស់ ៣-នាង្ ស ី អាក្ ទាវ ៤-នាង្ ប អាក្

—អាក្

៊ន នាង្ ដ

ម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-នាង្ សាវយ អាក្ គួន ២-នាង្ យឹ ង្ អាក្.... ៣-នាង្ រសឿ អាក្ ជួន —អាក្ សាង្ នាង្ សា៊ន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ សន អាក្ គ្នន ២-អាក្ សង្ នាង្....

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-អាក្ សាន នាង្.... ៤-នាង្ សាម រៅលីវ ៥-អាក្ ដរន រៅលីវ —អាក្ ដសម នាង្ រគ្នម បានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រភឿន នាង្... ២-អាក្ ផ្ទន សាលប់ ៣-នាង្ ដមរ អាក្.... ៤-នាង្ វាែន អាក្... —អាក្ វង្ ឹ ៊ នាង្ គ៊,ំ នាង្ ម៊ឹក្ មានក្ូន៣ នាក្់ ៈ ១-នាង្ សមឹង្ បតីបារាំង្ៈ ឌី កាញឹ ២-នាង្ សរក្ឿន រៅលីវ ៣-នាង្ រពឿន រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ រដៀប នាង្ អ៊ម ឹ រៅភូមដិ ខ្វង្បដបល —អាក្ សាង្ នាង្ ខារ់ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ យង្់ នាង្ ដវន ២-អាក្ ោ៉ន់ រៅរ ៀន —នាង្ រិន អាក្ ភី មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដអស អាក្ រក្ ២-នាង្ សមា៉ញ អាក្ ម៉ូវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—នាង្ រ៉៉ អរ់ បតី —អាក្ វាែន់ នាង្ ទឹម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ សដវន អាក្ យ៊ ង្ ២-នាង្ សដយន អាក្.... ៣-នាង្ សដផ្ន អាក្ រយ ៤-អាក្ គន់ រៅរ ៀន ៥-អាក្ គយ រៅរ ៀន ៦-អាក្ វង្ស រៅរ ៀន —នាង្ រហា អាក្

ូ វ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១-នាង្ សប៊ូ អាក្ ត្រយ ២-អាក្ រ

ៀន នាង្ កាម

៣-អាក្ ខាន់ នាង្ សម៉ន ៤-នាង្ មី អាក្ រ ើ ស ៥-អាក្ ដខ្ន នាង្ រគឿង្ ៦-អាក្ ខ្ឹម រៅរមឿន នាង្ សយ ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ រ —អាក្

ង្ នាង្ តារ រៅភូមិ របើសសបូវ

៊ ន នាង្ជា មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្

៊ ន អាក្ ក្ិម

២-អាក្ ម៉ូវ នាង្ សមា៉ញ់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-នាង្ នួង្ អាក្ ដវន ៤-អាក្ ម៊ឺន សាលប់ ក្ុង្ ា សង្ឃ ៥-នាង្ ន ិ អាក្ អិរ —អាក្ ញ៉ នាង្ ផ្ទន់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ អួន នាង្ អ៊ូយ ២-អាក្ រមៀន រៅរ ៀន ៣-អាក្ រមឿន រៅរ ៀន រមនាង្ គ្នរ អាក្ ឈីវ បតរី ត្កាយ បានក្ូន ៤នាក្់ៈ —អាក្ ដក្រ នាង្ ង្ឹន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ អិរ អាក្ ន ិ ា ២-នាង្ អ៊ូយ អាក្ អួន ៣-នាង្ ង្ួន រៅរ ៀន ៤-នាង្ វាែន រៅរ ៀន់ ៥-នាង្ វង្់ រៅរ ៀន —អាក្ ប៉យ នាង្ ត្កាញ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ បា៉ញ រៅរ ៀន —នាង្ គីន អាក្ សាន់ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ត្ពឹ ក្ រៅលីវ ២-អាក្ ង្ួន រៅលីវ ៣-នាង្ យង្់ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

០៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ យឹ ង្ រៅលីវ —នាង្ អ៊ីម អាក្ លន់ មានក្ូន១នាក្់ គៈឺ នាង្ សកាល រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅនាង្ បា៉ន់ អាក្ រមម រៅភូមផ្ិ ដតាផ្ន —នាង្ ត្ពឹ ម អាក្ ប៉ូវ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ ក្ូនស៊ំៈ អាក្ ញឹប នាង្ ្ឹម —នាង្ មួយ អាក្ ខាល មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ រោក្ នាង្.... ២-អាក្ ោ៉ន សាលប់ ៣-នាង្ រ ៤-នាង្

ង្ អាក្ សា៊ង្ ៊ ន រៅលីវ

៥-នាង្ ឡាង្ រៅលីវ ៦-នាង្ ោន អាក្ យិ ន —អាក្ យី ន នាង្រគ្ន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រយ៉ អរ់ ត្បពនធ ២-អាក្ ដយន រៅលីវ ៣-អាក្ ោ៉វ រៅលីវ ៤-នាង្ ឡាក្់ រៅលីវ —រមអាក្ រ

ឿង្ នាង្ ស៊ខ្ អរ់ ក្ន ូ ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ ម៉ង្ ៊ នាង្ សាម រៅភូមតា ិ សួស

—នាង្ អា៊ម អាក្

ួយ មានក្ូន២នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ លន់ នាង្ ភួង្ ២-អាក្ លឹម អរ់ ត្បពនធ —អាក្

៊ នាង្ ត្ស៊៊ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ សមី អាក្ ត្ស៊៊យ ២-អាក្ រឌង្ រៅលីវ

—អាក្

ុំ នាង្ សា៊ន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ លិន រៅលីវ

—នាង្ ត្ក្ក្ អាក្ លឹម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ត្ជាន រៅលីវ —អាក្ ម៉៊ង្ ត្បពនធរត្កាយរមមះនាង្ ត្ស៊ន មានក្ូន ២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដខ្ន នាង្

៊ូន

២-នាង្ សា៊ម អាក្ រយ៉ រប់ រម—ោយលំ តា្ន់

A-1 ទី ២-រមយាយ រន់ តា ហង្ស រៅភូមិ របើ សសបូវ មានក្ូន៦ ១-អាក្

៊ ូ នាង្ ឈិ ម

២-នាង្ ឥនា អាក្ រលឿង្ ៣-នាង្ រងាែ អាក្ រមៀរ ៤-នាង្ ជីប រិក្អាង្ ៥-នាង្ រកា អាក្ រក្រ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៦-អាក្ អ៊៊ំ នាង្ ឆ្នម បំដបក្ពួក្ក្ូនរៅអាក្ —នាង្ គ្នំ អាក្

៊ ូ នាង្ ឈិម

៊ន

១-អាក្ សាង្ នាង្

២-អាក្ សិ នាង្... ៣-អាក្ សួង្ នាង្ សាលប់ អស់ —អាក្ លីវ នាង្ ដក្វ រៅរផ្ទាសាោ (រខ្រតពលោវ) ១-នាង្ ោក្់ អាក្ ត្សា៊ង្ ២-អាក្ រពញ នាង្

ី៊ម

៣-នាង្ រលៀប អាក្.... ៤-នាង្ លន់ អាក្.... ៥-នាង្ លួន អាក្... ៦-អាក្ ព៊ំ នាង្ ត្សឹង្ ៧-នាង្ ស៊ខ្ អាក្ ស៊ឹម —នាង្ អ៊៊ង្ អាក្ ភលង្ ់ ក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ ក្ឹម នាង្ ដអស ២-នាង្ មួង្ អាក្ ស ៣-អាក្ ទិន នាង្ ស ី ៤-អាក្ គួន នាង្....

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-អាក្ ម៉ូវ នាង្... —នាង្ ដ

ម អាក្

៊ន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-នាង្ សាវយ អាក្ គួន ២-នាង្ សយ៉ ង្ អាក្ គឹម ៣-អាក្ រសឿ នាង្ ជួប —អាក្ ដស នាង្.... មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ខ្ នាង្ សាន ២-នាង្ អ៊ឹម អាក្ ដខ្ន —អាក្ សាួន នាង្ ដឹម រៅភូមិបឹង្ឈួ ក្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ នួន អាក្ ណយ ២-នាង្ អ៊៊រ អាក្ ហាន ៣-អាក្ ជ៊ំ រៅលីវ —នាង្ឡារ អាក្

ិន មានក្ូន៤នាក្់

១-អាក្ សវឹង្ នាង្ រ

ឿង្

២-នាង្ ត្សឹង្ អាក្ ព៊ំ ៣-នាង្ រត្សៀវ អាក្ ភួង្ ៤-អាក្ សវិន សាលប់ ពួ ក្ក្ូនរៅនាង្ ឥនា អាក្ រលឿង្ រៅភូមិ របើសសបូវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—អាក្ អឹម នាង្ ផ្ទ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ សវាែន់ អាក្... ២-នាង្ សមី អាក្ រញើន ៣-នាង្ ញិប អាក្ ដក្រ —អាក្ ប៊ិវ នាង្ ត្ពឹ ម អរ់ ក្ន ូ —នាង្ ត្រ ឹង្ អាក្ សំ មានក្ូនក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ភា អាក្ នារ ២-អាក្ រសន នាង្ សម៉ង្ —អាក្ វ ួន នាង្ ផ្័រ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រវឿង្ នាង្

ឹម

២-អាក្ វិន នាង្ រៅ ៣-នាង្ រភៀរ អាក្ រាជ ៤-នាង្ រមៀរ អាក្ ផ្ទន ដមក្ក្ូនរៅនាង្ រងាែ អាក្ រមៀរ —នាង្ រ

ៀ អាក្ អ៊ិរ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ប៊ី នាង្ ស៊ខ្

—អាក្ ប៊ី នាង្ ស៊ខ្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ សឹង្ នាង្ រ

ង្

២-នាង្ គ្នន អាក្ សាន —អាក្ ថ្៊ក្ នាង្ សា្ អរ់ សាាល់ ពួក្ក្ូន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—នាង្ មាស អាក្ រ

ង្ អរ់ សាាល់ ពួក្ក្ូន ពួ ក្ក្ូនរៅនាង្ ជីប រិក្អាង្

—នាង្ រអង្ អាក្ ស៊ូ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ កាន នាង្... ២-នាង្ រ ឿង្ អាក្... ៣-នាង្ វង្់ អាក្... —អាក្ រហាង្ នាង្ ខ្ិរ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រ

ឿន អាក្...

—អាក្ ត្សីវ នាង្ ដង្ អរ់ សាាល់ ក្ន ូ —នាង្ ឡា អាក្ ឈី ន ក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដសរ អាក្... ២-នាង្ ត្កាញ អាក្ ប៉យ ៣-នាង្ ស៊ន អាក្ នួន ៤-នាង្ ដង្ែរ អាក្ រ

ឿន

៥-អាក្ ឆ្នន់ នាង្ ដសរ ៦-នាង្ សួង្ អាក្... ៧-អាក្ ឆ្ន រក្មង្ —នាង្ ហា៊ន អាក្ សាង្ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រ ង្ អាក្ មិន —អាក្ រៅ នាង្ អ៊ឹង្ អរ់ សាាល់ ក្ន ូ ពួ ក្ក្ូនរៅនាង្ រកា អាក្ រគរ រៅភូមផ្ិ ដតាផ្ន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—នាង្

ិន អាក្ ឈិ ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ សយ អាក្ ដក្រ ២-នាង្ សា៊ន អាក្ អ៊ឹង្

—នាង្ ឯម អាក្ អ៊៊ង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ ្ិន នាង្ សរម៉ ២-នាង្ គឹម អាក្ ហា៊ន ៣-អាក្ រឈឿន នាង្ គឹម រ ង្ ៤-អាក្ ោ៉ង្ នាង្ កាន ៥-អាក្ រតា នាង្ រត្សៀវ ៦-អាក្

ួ ង្ នាង្ រភឿង្

—អាក្ ម៉ូវ នាង្ សម៉ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រលឿង្ អាក្ វ ៊្ ២-នាង្ ថ្ន អ. ផ្ល់ ៣-នាង្ សមាន រៅលីវ ៤-នាង្ សម៉៊ល រៅលីវ —អាក្ គួន ឬ ពរ នាង្ ង្ស មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ នាង្ រយ អាក្ ៊ន ពួ ក្អាក្ អ៊ំ នាង្ ឆ្នម (រៅភូមទ ិ ឹក្សាប) —អាក្ វាែន់ នាង្ ក្ី ១-................

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-................ ៣-................ —នាង្ ដ

ម អាក្ ជិន

១-................ ២-................. ៣-................. រប់ រម ោយ រន់ តា

ង្ស

A-1 ទី ៣-មមក្តា ហ៊ុយ យាយ ទទ យាយ ឌឹក្ រៅភូមិ ឈ្វ ង្ធំ —ដមក្ោយ ផ្ទ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ សូ អាក្ ផ្ម ២-នាង្ ភិន អាក្ សាំង្ កាយរ៊ង្ ថាញ់ ឹ ៊ ង្ ៣-អាក្ យិ ន នាង្..... ៤-នាង្ ជិន អាក្..... —ដមក្ោយ ឌឹ ក្ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ដមក្តា ស់ ោយ.....ោយ សឹង្ ហ និង្ក្ូនរៅ —រមតា ស់ ោយ.... ១-........

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-សឹង្ ហ —ដមក្ោយ.... មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-តា អួង្ ោយ គង្់ ២-តា ផ្ម ោយ ញឹម —ដមក្ោយ សិង្ ហ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-តា ត្ពំ ោយ រប៉ះ ២-ោយ ត្ោប តា នន់ ៣-ោយ ង្ិន តា រ័នា ៤-តា ស៊ូ ោយ ឯក្ ៥-តា ដូង្ ោយ ស-ោយ ផ្ទ ៦-ោយ រ៉៉ តា មាស ដមក្តា អួង្ ោយ រង្់ រៅភូមដិ ខ្វង្បដបល មានក្ូន៥នាក្់ៈ —អាក្ ដរម នាង្ រខ្ៀវ រៅភូមិព៊ររ្លៈ ១-នាង្ នាង្ អាក្ រសៀម ២-នាង្ នង្ អាក្ អ៊ឹម ៣-នាង្ ណ៊ំ អាក្ ង្ិន ៤-អាក្ នន នាង្ ដ

៥-អាក្ អិម នាង្ ញា៉ន —អាក្ ដរម នាង្......

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ ម៊ំ អាក្ អ៊ង្ ២-នាង្ ត្សីន អាក្ យ៊ ក្ ៣-នាង្ យូ ន អាក្ ស់ ៤-អាក្ ពិ ន នាង្ (ជារិយួន) —រោក្ត្គូ ស រៅអ្ិកា វរតពលោវ ស៊គរក្ាុង្សង្ឃ —អាក្ ឱក្ នាង្ ដ

ម មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-នាង្ ញា៉ន អាក្ អឹម ២-អាក្ ទក្ នាង្ រស ៣-នាង្ រ័នា អរ់ បតី ៤-នាង្ រមម អាក្ ឡាង្ —អាក្ រី នាង្ រទឿង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ អ៊ប នាង្ អ៊៊ន ២-នាង្ ត្រីប អាក្ ដផ្ង្ ៣-អាក្ ពា ង្ នាង្ រអះ ៤-នាង្ គង្់ អាក្..... ៥-នាង្ ប៉ូង្ អាក្ ផ្ប (ជារិយួន) —អាក្ រលៀរ—នាង្........................ បំដបក្ពួក្ក្ូនរៅតា អួង្ ោយ រង្់ រមអាក្ ដរម នាង្ រខ្ៀវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ នាង្ អាក្ រសៀម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ស៊ិន អាក្ សួន —នាង្ នង្ អាក្ អឹម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្

ិន អាក្ ហាញ់

—នាង្ ណ៊ំ អាក្ ង្ិន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ សា៊ន អាក្ រយ ២-នាង្ សាង្ អាក្ ្ូ ៣-នាង្ អិម អាក្ គិន ៤-អាក្ នាង្ នាង្ រងាែ ៥-អាក្ ជាង្ នាង្..... —អាក្ នន នាង្ ដ

ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-នាង្ ត្សីវ អាក្

ឺ៊

២-អាក្ សា៊ន នាង្ ដថ្ —អាក្ អិម នាង្ ញា៉ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ គ្ន នាង្ ោក្ខ ២-នាង្ សមា៉ន អាក្ ភិន —នាង្ ម៊ំ អាក្ អ៊៊ង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឯក្ សាលប់ ២-នាង្

ូញ អាក្.....

៣-អាក្ ឆ្នន់ នាង្.... ៤-អាក្ ោ៉ នាង្....

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-អាក្ អ៊ីវ នាង្.... ៦-អាក្ មាស នាង្..... —នាង្ ត្សីន អាក្ យ៊ ក្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឆ្នន អាក្ អ៊ក្ ២-អាក្ ្ួន នាង្.....រៅភាំរពញ —នាង្ យូ ន អាក្ ស មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ោប់ អាក្..... ២-អាក្ រ៊ នាង្....... ៣-អាក្ នាង្ ៤-អាក្ ផ្ទយ នាង្..... ៥-អាក្ ផ្ទរ់ នាង្...... —អាក្ពិ ន នាង្.....(ជារិយួន) ១-...................... ២-........................ ៣-........................ ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ ឱក្ នាង្ ដ

—នាង្ ញា៉ន អាក្ អឹម មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —អាក្ ទក្ នាង្ រស មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ រ

ឿង្ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្ ហា៊ន រៅលីវ —នាង្រ័នា អរ់ បតី —នាង្ រមម អាក្ ឡាង្ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ វង្ ឹ ៊ នាង្

ូន

២-អាក្ មា៉ន់ នាង្ ខ្ិន ៣-នាង្ ឈូ ន អាក្ រខ្ៀវ ៤-នាង្ រឈៀន អាក្ ស៊ូន ៥-នាង្

៊ ូ ន អរ់ បតី

៦-នាង្ រគរ រៅលីវ ៧-នាង្ ធាន អាក្ រភម ពួ ក្ក្ូនរៅនាង្ រទឿង្ អាក្ រី —អាក្ អ៊ប នាង្ អ៊៊ន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រ ើ យ នាង្ សមី ២-អាក្ ហា៊ន នាង្ គឹម ៣-នាង្ ញីវ អាក្ យ៉ ង្ ៤-អាក្ ដសម នាង្ ឯម —នាង្ ត្រីប អាក្ រផ្ង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ អា៊ន អាក្ សាន ២-នាង្ អ៊ឹង្ អាក្ ល៊យ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-អាក្ មួន នាង្ រង្វៀក្ ៤-នាង្ ោន អាក្ រសៀម ៥-នាង្ ទឹង្ អាក្ ដអស —អាក្ ភាង្ នាង្ ដអល មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ សួន នាង្ បួស —នាង្ រ៊ង្ អាក្ ត្បូ (យួ ន) មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ នាង្ សា អាក្ រត្ទឿង្ —នាង្ ប៉ូង្ អាក្ ផ្ប (ជារិយួន) មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ សា នាង្ ដយរ ២-អាក្ រសៀម នាង្ ពូ ៣-អាក្ រៅ នាង្ យូ ៤-នាង្ ឆ្ិន រៅលីវ —ពួ ក្ក្ូនអាក្ រលៀរ ន........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ រមតា ផ្ម ោយ ញឹម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឆ្នយ អាក្ ដណន ២-នាង្ អ៊ប អាក្ រហាម —នាង្ ឆ្នយ អាក្ ដណន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ អ៊៊ន អាក្ អ៊ប ២-អាក្ អ៊ិន នាង្ យឹ ម ៣-នាង្ ភី អាក្ រអង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ លរ អាក្ ភួង្ —នាង្ អ៊ប អាក្ រហាមមានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្អាចា យ កាន់ នាង្ ពរ ២-អាក្ រ

ៀង្ នាង្ សាង្

៣-នាង្ រសៀង្ រិក្ង្ែវូ (រិន) ៤-នាង្ រសៀ អាក្ ជិន ៥-អាក្ យី ន នាង្ ថ្ឹម ៦-អាក្ ន ិ ា នាង្....... បំដបក្ពួក្ក្ូនរៅនាង្ ឆ្នយ អាក្ ដណន —រមនាង្ អ៊៊ន អាក្ អ៊ប មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដង្ែរ អាក្ សាំ ២-នាង្ រស អាក្ អូន ៣-អាក្ រ ើ ស នាង្ សមី ៤-អាក្ ហា៊ន នាង្ គឹម ៥-អាក្ ញីវ នាង្ យ៉ ង្ ់ —រមអាក្ អ៊ិន នាង្ យ៊ី ម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ វម ិ ៊ អាក្ ទឹង្ ២-អាក្ សមី នាង្...(ជារិយួន) ៣-អាក្ ត្ទី នាង្ គន់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-អាក្ ហាយ នាង្ សមបូ ៥-អាក្ ញីប នាង្... —រមនាង្ ភី អាក្ រអង្ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ផ្ន នាង្ ដមវ —រមនាង្ លរ អាក្ ភួង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ខ្ិម អាក្ អាក្់ ២-នាង្ សអឹម អាក្ យិ ន ៣-នាង្ អឹន អាក្ ដយន ៤-អាក្ ្ី រៅលីវ ដមក្ក្ូនរៅនាង្ អ៊ប អាក្ រហាម —រមអាចា យ កាន់ នាង្ ពរ មានក្ូន២នាក្់ រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ ១-អាក្ ប៉៊ន រៅរ ៀន ២-នាង្ ស៊៊ន រៅរ ៀន —រមអាក្ រ

ៀង្ នាង្ សាង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១-នាង្ ត្កាញ់ អាក្

ួន

២-នាង្ ណូ អាក្. ..... ៣-នាង្ ត្ទាប់ អាក្ សវិន ៤-នាង្ រភឿង្ អាក្

ួ ង្

៥-នាង្ ផ្ន រៅរ ៀន ៦-នាង្ សមបរតិ រៅរ ៀន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ រសៀង្ រិក្ង្ែវូ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ រសង្ចាវ (រៅត្សុក្រិន) ២-នាង្ រសង្ជូ អាក្ បូវ ៣-អាក្ រសង្រ

ង្ នាង្ សូប៊ួយ

៤-នាង្ រ ង្រ

ៀ អាក្ រសង្ហាម

៥-អាក្ វិញ-គឹម នាង្. ...(ជារិយួន) —រមនាង្ រសៀ អាក្ ជិន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឯម អាក្ អូន ២-អាក្ ជិនស៊វរថិ នាង្ ក្ង្ (ក្ូនអាក្បារ់ ដប ំ ង្) ៣-នាង្ រ្ឿង្ រៅរ ៀន —រមនាង្ វន ិ ៊ អាក្ សាញ់ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ត្សឹម អាក្....(ជារិបារាំង្) ២-អាក្ រត្ទឿង្ រៅលីវ —រមអាក្ យី ន នាង្ ថ្ឺមមានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ រថ្ឿង្ រៅរក្មង្ ២-នាង្ សា៊ង្ រៅរក្មង្ ៣-អាក្ ស៊ន រៅរក្មង្ ៤-នាង្ ផ្ោល រៅរក្មង្ ៥-អាក្ ស៊នាា រៅរក្មង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

រមតា ត្ពំ ោយ ដប៉ស រៅភូមិ របើសសបូវ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ រទបឿង្ នាង្ ឥនា ២-នាង្ គឹម អ. ដសរ ៣-អាក្ សូ នាង្ រ្ឿង្ ៤-អាក្ ភី នាង្ គីវ ៥-អាក្ រសា នាង្ អ៊ី —ដមក្នាង្ រទបឿង្ អាក្ ឥនា មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ —ដមក្នាង្ គិម អាក្ ដសរ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ជា អាក្ អា៊ន, អាក្ ដក្ ២-នាង្ សិ អាក្ ង្ ៉ ់ ៣-នាង្ រសង្ អាក្ រយ៊ើ ៤-អាក្ រផ្ង្ នាង្

ួន

—រមអាក្សូ នាង្ រ្ឿង្មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាន់ អាក្ ដក្ន ២-នាង្ នឹម អាក្ ដសម —រមអាក្ ភី នាង្ គីវ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្អ អាក្ នាង្ ២-នាង្ ឯប អ.រ័នា

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-នាង្ អួន អាក្ យ៊ ក្ ៤-នាង្ អាន អាក្ រទព ៥-អាក្ រអង្ នាង្ រសន ៦-នាង្

៊រ អាក្ យ៊ ក្

៧-នាង្ ត្គួរ អាក្ ផ្ទក្ —រមអាក្ រសា នាង្ អ៊ី មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ខាន់ នាង្ ២-នាង្ ជា អាក្

ិ៊ន ៊ន

៣-នាង្ រគ្នម អាក្ ដសម រមនាង្ គិម អាក្ ដសរ —ដមក្នាង្ ជា ១-អាក្ អា៊ន .... ២-អាក្ ដក្ អរ់ ក្ន ូ —រមនាង្ សិ អាក្ វែង្ ់ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊៊ំ អាក្ រៅ ២-អាក្ ខ្លឹង្ នាង្ ផ្ន ៣-អាក្ ក្ឹង្ នាង្ អូន ៤-អាក្ ថា នាង្ នាង្ —រមនាង្ រសង្ អាក្ រយ៊ើ អរ់ ក្ន ូ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ រផ្ង្- នាង្

ួ ន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

១-នាង្ ស៊៊ំ អាក្ សាំ ២-អាក្

ិ ៊ ន នាង្....

៣-នាង្ យួ ន អាក្ ន ិ ៤-នាង្ ដយ៉ ន អាក្ សួន ៥-អា នី នាង្ សិង្ ដមក្ក្ូនរៅអាក្ សូ នាង្ រ្ឿង្ —រមនាង្ សាន់ អាក្ ដក្ន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ សម៊ិរ អាក្ របឿង្ —រមនាង្ នីម អាក្ ដសម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ត្បាយ នាង្ សម៉ន ២-នាង្ កាយ អាក្

៊ូន

៣-នាង្ កា រៅលីវ —រមអាក្ រសា នាង្ អ៊ី មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ទាន់ នាង្ ២-នាង្ ជា អាក្

ិ៊ន ៊ន

៣-នាង្ រគ្នម អាក្ ដសម រមនាង្ គិម អាក្ ដសម ដមក្នាង្ ជា ១-អាក្ អា៊ន.........

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

២៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ ដក្ អរ់ ក្ន ូ —រមនាង្ សិ អាក្ វែង្ ់ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊៊ំ អាក្ រៅ ២-អាក្ ខ្លឹង្ នាង្ ផ្ន ៣-អាក្ ក្ឹង្ នាង្ អូន ៤-អាក្ ថា នាង្ នាង្ —រមនាង្ រសង្ អាក្ រយ៊ើ អរ់ ក្ន ូ —រមនអាក្ រផ្ង្ នាង្

ួ ន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

១-នាង្ ស៊៊ំ អាក្ សាំ ២-អាក្

ិ ៊ ន នាង្.....

៣-អាក្ យួ ន នាង្ ន ិ ៤-នាង្ ដយ៉ ន អាក្ សួន ៥-អាក្ នី នាង្ សិង្ ដមក្ក្ូនរៅអាក្ សូ នាង្ រ្ឿង្ —រមនាង្ សាន់ អាក្ ដក្ន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ សម៊ិន អាក្ រ

ឿង្

—រមនាង្ នីម អាក្ ដសម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ត្បាយ នាង្ សម៉ន ២-នាង្ កាយ អាក្

៊ូន

៣-នាង្ កា រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ដមក្ក្ូនរៅអាក្ ភី នាង្ គីវ —រមនាង្ ផ្អ អាក្ នាង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ គន់ អាក្ សា៊ន ឬ ត្ទី ២-អាក្ រ៊ង្ នាង្ សរមឿន ៣-នាង្ ន៊រ អាក្ បា៉ក្ ៤-អាក្ ស៊ខ្ នាង្ សរង្ៀម —រមនាង្ ឯប អាក្ រ័នា មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដ៊ង្ នាង្...... ២-អាក្ ដូយ រៅលីវ —រមនាង្ អួន អាក្ យ៊ ក្ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ វែន អាក្

ុប

—រមនាង្ អាន អាក្ រទព មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ សា៊ន នាង្..... ២-អាក្ ញា៉ន នាង្.....(ជារិយួន) រមអាក្ រអង្ នាង្ រសន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ រ័នា អាក្ ោំ ២-នាង្ ររន រៅលីវ ៣-អាក្ មា៉ន់ —រមនាង្

៊រ អាក្ យ៊ ក្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-អាក្ ោ៉វ រៅភារំ ពញ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្ ោ៉ន់ អាក្...... —រមនាង្ ត្គួរ អាក្ ផ្ទក្ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ង្ែន........ រមអាក្ រសា នាង្ អ៊ី មានក្ូន៣នាក្់ —រមអាក្ ខាន់ នាង្

ិ ៊ ន មានក្ូន៧នាក្់ ៈ

១-អាក្ កាន នាង្ ភ ២-នាង្ ក្ន អាក្ ដង្ែរ ៣-អាក្

ន នាង្ ហាយ

៤-នាង្ ោន អាក្ ខ្ិន ៥-អាក្ រខ្ន នាង្. ... ៦-នាង្ រអន អាក្ លន់ ៧-នាង្ គ៊ង្ អាក្ ហា៊ម រៅ ទឺរ —នាង្ ជា អាក្ ១-នាង្

៊ ន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ី ៊ ន អាក្ ក្ឹម

២-អាក្ ម៉ូវ នាង្ សមា៉ញ ៣-អាក្ ម៊ីន ស៊គរក្ាុង្សង្ឃ ៤-នាង្ នី អាក្ រយើ ៥-នាង្ នាង្ អាក្ ខ្ម —នាង្ រគ្នម អាក្ ដសម មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ផ្ទន នាង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ិន

៣២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ រភឿន នាង្........ ៣-អាក្ ដម៉រ នាង្....... ៤-នាង្ វាែន អាក្....... រប់ រមតា ត្ពំ ោយ ដប៉ស

ដមក្ោយ ត្ោប តា នន់ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដសរ នាង្ គិម ២-អាក្ រំ នាង្ អ៊៊ង្ ៣-នាង្ អ៊៊ំ អាក្ ភិន ៤-អាក្ រភាក្ នាង្ ឯ —រមអាក្ ដសរ នាង្ គិម មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ —រមអាក្ រំ នាង្ អ៊៊ង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ គួន អាក្អាចា យ រូរ ២-នាង្ ញ៉ អាក្ ចាវ ៣-អាក្ កាន់ នាង្..... ៤-នាង្ ស៊៊ម អាក្..... —រមនាង្ អ៊៊ម អាក្ ភិន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ស៊៊ម អាក្....... —រមអាក្ រភាគ នាង្ ឯ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ ដញវ អាក្...... ២-នាង្ ថាន់ អាក្ ផ្ខ្វ ៣-អាក្ កាន នាង្ សប៊ូ ៤-នាង្ ដ ន អាក្

៊រ

ដមក្ោយ ង្ិន តា រ័នា ភូមិ របើសសបូវ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ រ៉៉ នាង្ រ

ៀន

២-អាក្ ត្បាក្់ នាង្ សាំ ៣-នាង្ ញុង្ អាក្ ទង្ ៤-អាក្ ទូរ នាង្ ងាែវ ៥-អាក្ រដៀប នាង្ ត្គីម —រមអាក្ រ៉៉ នាង្ រ

ៀន មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១-នាង្ នន់ អាក្....... ២-នាង្ រនឿង្ អាក្ គឺ ៣-អាក្ ដក្ម នាង្ មា៉វ ៤-អាក្ ដក្ន នាង្ សាន់ ៥-អាក្ ស៊ីន នាង្ សឯម ៦-អាក្ អ៊ីន នាង្ ណឹ ម —រមអាក្ ត្បាក្់ នាង្ សាំ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ រសៀង្ អាក្ ដក្ម ២-នាង្ រត្ររ អាក្ ចាប ៣-អាក្ អ៊៊ំ នាង្ បួស ៤-អាក្ ភ នាង្ រយឿន ៥-នាង្ រមៀរ អាក្ ទឹម —រមនាង្ ញុង្ អាក្ ទង្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រហា នាង្.... ២-នាង្ ឡារ អាក្ ត្ជឹង្ ៣-អាក្ សក្ នាង្.... —រមអាក្ ទូរ នាង្ ងាែវ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ កាន់ នាង្ អា៊ង្ —រមអាក្ រដៀប នាង្ ត្រីម មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ —ដមក្ តា ស៊ូ ោយ ឯក្ អរ់ មានក្ូន ដមក្តា ដួង្ ោយ ស—ោយផ្ទ ោយ សបានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ រទស នាង្ រឹន ២-នាង្ ត្គឹម អាក្ រដៀប ោយ ផ្ទ បានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ សយ អាក្ ញ៉ —រមអាក្ រទស នាង្ គិរ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ អួន អាក្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ិន

៣៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្ ស៊ឹម (សាលប់ ) —រមនាង្ ត្រីម អាក្ រដៀប មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមនាង្ សយ អាក្ ញ៉ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រនឿង្ អាក្ សាញ់ ដមក្ោយ រ៉៉ តា មាស មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ គ្នរ អាក្ រ ២-នាង្ រ

ង្ - អាក្ ឈី វ

ៀន អាក្ ភាង្

៣-នាង្ ជិន អាក្ អ៊ិម —ពួ ក្ក្ូននាង្ គ្នរ អាក្ រ —រមនាង្ រ

ង្ - អាក្ឈី វ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ

ៀន អាក្ ភាង្ អរ់ មានក្ូន

—រមនាង្ ជិន អាក្ អ៊ិម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ អ អរ់ ត្បពនធ —រមអាក្ អ៊ិម នាង្ ដ ១-អាក្ រ

ម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

ៀង្ នាង្ រលៀង្

២-អាក្ វ័ នាង្ រម ៣-នាង្

ឹម អ.

ឺន

មមក្តា នាន់ យាយ សុ និង្ពួក្ក្ូ នរៅ ដមក្តា នាន់ ោយ ស៊ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-តា ញឹម ោយ រ័នា រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-តា ទង្ ោយ

ឺ៊

៣-ោយ នាង្ តា រោ៉ក្ - តា ក្៊យ ដមក្តា ញឹម ោយ រ័នា មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ នួន នាង្ ញឹម ២-នាង្ គីវ អាក្ យិ ម - អាក្ រខ្វៀន —រមអាក្ នួន នាង្ ញឹម ១-នាង្ រ

ង្ អាក្ តា

២-នាង្ រ

ៀម អាក្ តា

៣-នាង្ ស៊ក្ អាក្ ប៊ី —រមនាង្ គីវ អាក្ យិ ម អាក្ រខ្វៀន អាក្ យិ ម អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ អាក្ រខ្វៀន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ គឹន អាក្ រ

ឿង្

២-នាង្ ឯម អាក្ ស៊ីន ដមក្តា ទង្ ោយ

ី៊

មានក្ូន ៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដ៊ក្ភូអ៊ិម នាង្ ស៊ព័ ២-អាក្ សូ បួសស៊គរក្ាុង្សង្ឃ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-អាក្ ដខ្លង្ នាង្ គួន ៤-អាក្ ម៉ូវ នាង្ គ្នរ ៥-អាក្ រក្ៀរ នាង្ ជា ៦-នាង្ រ

ៀន អាក្ អាន

៧-នាង្ រិប អាក្ សាង្ —រមអាក្ដ៊ក្ភូអ៊ិម នាង្ ស៊ព័ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ភី ថ្ីសួន ២-អាក្ ស៊ីស៊វ ៊្ សាលប់ រៅត្សុក្បារាំង្ ៣-នាង្ រនាវរី រៅ ផ្ទក អាក្ រអដរនដប៉ន ៤-អាក្ ស៊ីស៊ម៊្ នាង្ សន ៥-អាក្ ប៊៊រណា ត ស៊ី នាង្ អ៊៊ល ៦-នាង្ ស៊ រ ី ន ័ ា អាក្ គ៊ណវិរ ៧-អាក្ វង្សរណា ទ ិ ិ ធ នាង្ រ

៨-នាង្ ភួង្នា ី អាក្ រត្ទឿង្កាង្ —រមនាង្ ស៊ភី ថ្ីសួន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ភ ទ ិ ធ នាង្ រ ង្ ២-នាង្ អ៊ីដវដស៊ីសាោ អាក្ រប៉រនាង្ —រមនាង្ រនាវរី- អាក្រអដរនដប៉ន មានក្ូនមាាក្់ ៈ អាក្ អង្់រត្ដរៅរដ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ ស៊ីស៊ម៊្ នាង្ សន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ្ីតា អាក្ វ ៊ដិកា ២-អាក្ បា៉រនា្ី រៅលីវ —រមអាក្ ប៊៊រណា ត ស៊ី នាង្ អ៊៊ល អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ សូ រ ី ន ័ ា អាក្ គ៊ណវិរ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ គ៊ណវិរនា រៅរ ៀន ២-នាង្ គ៊ណសារា រៅរ ៀន ៣-នាង្ គ៊ណសណា ត ប់ រៅរ ៀន ៤-អាក្ គ៊ណវិ ក្ ័ ស រៅរក្មង្ —រមអាក្ វង្សរណា ទ ិ ិ ធ នាង្ រ

ន អរ់ មានក្ូន

—រមនាង្ ភួង្ណា ី អាក្ រត្ទឿង្ កាង្ មានក្ូនមាាក្់ ៈ អាក្ ឫទធិ រៅរ ៀន រមអាក្ ដខ្លង្ នាង្ គួន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដង្ែរ រៅ រ ឿន នាង្ ស៊មាលី ២-អាក្ សា នាង្ ត្ក្វាន់ ៣-នាង្ ក្តភ ុំ ី អាក្ គិន ទី១-រមអាក្ ដង្ែរ រៅ រ ឿង្ នាង្ ស៊មាលី មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ វីសូោ រៅរ ៀន ២-នាង្ សូផ្ទ រៅលីវ ៣-អាក្ លីក្ដ ូ រា ត រៅរ ៀន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៣៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ ប៊បាា រៅរ ៀន ៥-នាង្ ស៊វណា ា រៅរក្មង្ ៦-នាង្ មា កា រៅរក្មង្ ៧-អាក្ ក្ូមារា រៅរក្មង្ ទី២-រម អាក្ សា នាង្ ត្ក្វាន់ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ោ៉ រៅរ ៀន ២-អាក្ រយ៉ រ រៅរ ៀន នាង្ គួន មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ នាង្ រសឿង្ រៅរ ៀន ទី៣-រមនាង្ ក្តភ ុំ ី អាក្ គិន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ .......... ២-នាង្.......... ៣-នាង្ .......... ៤-អាក្ ដអស រមអាក្ ម៉វូ នាង្ គ្នរ មានក្ូន៥នាក្់ ទី១-នាង្ ខ្ិម អាក្ ជីម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ សម៊រ អាក្

២-នាង្ សមឹ អាក្ បិន ៣-អាក្ ដឆ្

.....

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ទី២- នាង្ ខារ់ អាក្ សាង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ យ៊ ង្ នាង្ ដវន ២-អាក្ ោ៉ន់ រៅរ ៀន ទី៣-អាក្ ោន នាង្.....មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ រឆ្ឿង្ ២-នាង្..... ទី៤-អាក្

៊រ នាង្ ដ ន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-នាង្ រពញ រៅរ ៀន ២-នាង្ ពួ ន រៅរ ៀន ៣-នាង្ ព៊ ង្ រៅរ ៀន ៤-អាក្ ដប៉រ រៅរក្មង្ ទី៥-អាក្

៊ រ នាង្....អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ រមនាង្ រ

ៀន អាក្ អាន មានក្ូន៤នាក្់

ទី១-នាង្ ស ី អាក្ ឈួ ន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ពក្ ..... ២-អាក្ លីន (សាលប់ ) ៣-អាក្ ដង្ែរ (សាលប់ ) ទី២-នាង្ សប៊ូ អាក្ កាន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ ខា (សាលប់ ) ២-នាង្ រវែ ៣-នាង្ ដង្ែរ រៅលីវ ៤-នាង្ សិម រៅលីវ អាក្ សំ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ង្ (សាលប់ ) ២-នាង្ សង្ ទី៣-នាង្ រា៉ អាក្ថ្ីោ៉វត្គី មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ រង្វៀក្ រៅលីវ ២-នាង្ ្វី រៅលីវ ៣-អាក្ ថាន់ រៅលីវ ទី៤-នាង្ សូប៊ន អាក្ ដផ្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ រសឿង្ អាក្ រឆ្ន ២-នាង្ ង្ែក្អាន់ រៅលីវ ៣-នាង្ គូក្ រៅលីវ ៤-នាង្ រសប រៅលីវ ៥-នាង្ ដសល រៅលីវ រមនាង្ រិប អាក្ សាង្ មានក្ូន២នាក្់ ទី១-នាង្ សំបួ អាក្ ម៉ូន មានក្ូន២នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ រមឿន រៅលីវ រៅរ ៀន ២-អាក្ រតា នាង្ រយន ទី២-អាក្ វ ៊តាថ នាង្ អ៊ង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ សូោ រៅលីវ ២-អាក្ សូម៊រ រៅលីវ ៣-អាក្ សូផ្ទរ់ រៅលីវ ៤-នាង្ សូផ្ទ រៅលីវ ៥-នាង្ វីណា រៅលីវ ដមក្ោយ នាង្ តារោ៉ក្ - តា ក្៊យមានក្ូន៣នាក្់ ទី១-នាង្ កាម អាក្ រ៉៉ ទី២-នាង្ អ៊ឹម អាក្ ស៊ឺ ទី៣-នាង្ រ

ៀ អាក្រសៀង្

ទី១-នាង្ កាម អាក្ រ៉៉ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ អ៊៊ំ នាង្ រ —អាក្ អ៊៊ំ នាង្ រ

ៀន

ៀនមានក្ូន៩នាក្់ ៈ

១-នាង្ រ ៀម អាក្ រួរ ២-អាក្ ន ិ នាង្ ដ

៣-អាក្ សញ៉ង្ នាង្ សាង្ ៤-អាក្ រោ នាង្ រលៀប ៥-នាង្ រ ឿន .......

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៦-នាង្ រ

ឿង្ អាក្ វឹង្

៧-អាក្ រមឿង្ នាង្ ដយន ៨-អាក្ រភឿង្ ....... ៩-នាង្ រ ឿង្ អាក្ សា៊ន ទី២-នាង្ អ៊ឹម អាក្ ស៊ឺ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ រសង្ នាង្ នួង្ —អាក្ រសង្ នាង្ នួង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ីររន រៅរ ៀន ២-នាង្ និន អាក្ ត្ោម ៣-អាក្ រនឿន រៅលីវ ៤-អាក្ ស៊ភាន់ រៅលីវ ៥-អាក្ សផ្ូន រៅលីវ ៦-នាង្ របឿន រៅលីវ ទី៣-នាង្ រ

ៀ អាក្ រសៀង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

១-អាក្ រវង្ នាង្ រភៀន ២-អាក្ ដក្ស នាង្ រអង្ ៣-នាង្ រសឿន អាក្ ឆ្ិន ៤-អាក្ សយ នាង្ ខាន់ ៥-អាក្ ដអស រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

មមក្យាយ សាន តា ញូង្ និង្ពួក្ក្ូ នរៅ ដមក្ោយ សាន តា ញូង្ ភូមផ្ិ ដតាផ្ន មានក្ូន៥នាក្់ៈ ទី១-តា ថាញ់ ោយ គ៊ង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ យិ ម អាក្ ពិ ២-អាក្ ដមន នាង្ សូ ៣-អាក្ រមម នាង្ បា៉ន់ ៤-អាក្ រដៀប នាង្ ង្ែរ ូ ៥-នាង្ ដសម អាក្ អ៊ិរ ទី២-ោយ

ួ រ តា មាន មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-នាង្ ជា អរ់ មានបតី ២-នាង្ រៅ អាក្ សាវយ ទី៣-ោយ រញៀប តាន ឆ្នន់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ អា៊រ អ. ស៊៊ំ ២-នាង្ ឯម អាក្ អ៊ឹម ៣-នាង្ ្ិន អាក្ រលៀរ ទី៤-ោយ ស៊ិម តា រ

ង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១-អាក្ ស៊ឺ នាង្ អា៊រ - នាង្ អ៊ឹម ២-នាង្ ដសម អាក្ អ៊៊រ ៣-នាង្ រជៀវ អាក្ ភាង្ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-អាក្ ញ៉ នាង្ មិន ៥-នាង្ រ

ៀ អាក្ រសៀង្

៦-នាង្ រខ្ៀវ អាក្ ដក្ម ទី៥-ោយ អ៊ិម តា

ួ យ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-អាក្ ជួន (សាលប់ ) ២-អាក្ លួន (សាលប់ ) ៣-នាង្

៊ ង្ អាក្.... ដញក្ពួក្ក្ូនរៅតា ថាញ់ ោយ គ៊ង្

—រមនាង្ យិ ម អាក្ ពិ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្

ូ វ នាង្ រហា

២-អាក្ នី នាង្ ដ

ម អរ់ មានក្ូន

៣-អាក្ រមាក្ នាង្ នួន —រមអាក្ ដមន នាង្ សូ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ រហា នាង្ រហា អរ់ មានក្ូន —រមអាក្ រមម នាង្ បា៉ន់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ត្ពឹ ម អាក្ ប៊ីវ ២-នាង្ មួយ អាក្ ខាល ៣-អាក្ យី ន នាង្ រកា —រមអាក្ រដៀប នាង្ ង្ែរ ូ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឯម អាក្ រមៀង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ រគន នាង្ រ

ន - នាង្ ភី

—រមនាង្ ដសម អាក្ អ៊ិរ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ សា៊ង្ អាក្ សាង្ ២-អាក្ សាន់ នាង្ គីន ពួ ក្ក្ូនរៅ នាង្ យិ ម អាក្ ពិ —រមអាក្

ូ វ នាង្ រហា មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ

—រមអាក្ រមាក្ នាង្ នួន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្រអៀន រៅលីវ ២-នាង្ អួន រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅ អាក្ រមម នាង្ បា៉ន់ —រមនាង្ មួយ អាក្ ខាល មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រោក្ នាង្……. ២-អាក្ ោ៉ន (សាលប់ ) ៣-នាង្ រ

ន អាក្ សា៊ង្

—រមអាក្ យី ន នាង្ រគ្ន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រយ (DE) រៅលីវ ២-អាក្ ដយន រៅលីវ ៣-អាក្ ោ៉វ រៅលីវ ៤-នាង្ ឡាក្់ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ពួ ក្ក្ូនរៅ អាក្ រដៀប នាង្ ង្ែរ ូ —រមនាង្ ឯម អាក្ រមៀង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ រអឿន រៅលីវ ២-នាង្...... —រមអាក្ រគន នាង្....មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ រយន អរ់ មានក្ូន ២-នាង្ ភី ......... ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ ដសម នាង្ អ៊រ ិ —រមនាង្ សា៊ន អាក្ សាង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ សន អាក្ គ្នន ២-អាក្ សាន ........ ៣-អាក្ សង្ ......... ៤-អាក្ក្ សាម ........ —រមអាក្ សាន់ នាង្ គីន បារ់ ដណ ំ ឹ ង្ ពូ ក្ក្ូនរៅោយ

ួ ន តា មាន

—រមអាក្ ជា នាង្......អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្ រៅ អាក្ សាវយ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ពួ ក្ក្ូនរៅោយ រញៀប តា ឆ្នន់ —រមនាង្ អា៊រ អាក្ ស៊ឺ រមើលខាង្រត្កាមរនះ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ ឯម អាក្ អ៊ិម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ត្រូវ នាង្...... —រមនាង្ ឆ្ិន អាក្ រលៀរ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ សិក្ អាក្...... ពួ ក្ក្ូនរៅោយ ស៊ម ិ តា រ

ង្

—រមអាក្ ស៊ឺ នាង្ អា៊រ - នាង្ អ៊ិម អាក្ ស៊ឺ នាង្ អា៊រ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្

៊រ អាក្ សាញ់ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ខាន់

២-នាង្ រ

ៀន អាក្ អ៊៊ំ

អាក្ ស៊ឺ នាង្ អ៊ិម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ រសង្ នាង្ នួង្ —រមនាង្ ដត្សម អាក្ ដស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ សាង្ នាង្ ជីន ២-អាក្ រមៀង្ នាង្ ឯម ៣-នាង្ រសតើង្ អរ់ មានបតី ៤-នាង្ ម ឹ ៊ អាក្ ដត្ក្ស - អាក្ នី —រមនាង្ រខ្ៀវ អាក្ ដក្ម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ មួង្ នាង្ ប៉ូង្ ២-នាង្ រមម អាក្ ដវន ៣-នាង្ សយ អាក្ ប៊ិរ ៤-នាង្ ប៉ូង្ អាក្ រទៀវ ៥-អាក្ មឹ នាង្ សមី

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៤៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-អាក្ រមៀន នាង្........ —រម អាក្ ញ៉ នាង្ មិន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដអស អាក្ រគ្ន ២-អាក្ ត្កាក្ នាង្ ្ី ៣-នាង្......... —រមនាង្ រ ១-អាក្

ៀ អាក្ មាស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ួង្ នាង្ ស៊៊ំ

២-នាង្ សអ៊៊ំ អាក្ គ៊ប ៣-អាក្ សា៊ន នាង្..... ៤-អាក្ រសៀន នាង្ ដ៊ង្ —រមនាង្ រជៀវ អាក្ ពា ង្ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមអាក្ រសង្ នាង្ នួង្ (ក្ូនអាក្ ស៊ឺ នាង្ អ៊ិម) មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ សីររន រៅរ ៀន ២-នាង្ និន អាក្ ត្ោម ៣-នាង្ រនឿន រៅលីវ ៤-អាក្ ស៊ភាន់ រៅលីវ ៥-អាក្ សូផ្ន ូ រៅលីវ ៦-នាង្ របឿន រៅលីវ ដមក្ោយ អ៊ម ិ តា

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ួ យ មានក្ូន៣នាក្់ៈ

៥០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ ថ្ួន (សាលប់ ) —រមអាក្ លន់ នាង្ រង្់វាែ មិនសាាល់ ក្ន ូ —រមនាង្

៊ ង្ អាក្....អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ មមក្យាយ សុខ តា រុង្ និង្ពួក្ក្ូ នរៅ ដមក្ោយ ស៊ខ្ តា រ៊ង្ មានក្ូន៤នាក្់

—តា ពូ ោយ

ង្ស មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-នាង្ រ្ឿង្ អាក្ សូ ២-នាង្ អ៊៊ង្ អាក្ រំ ៣-អាក្ សាំ នាង្

៊ន

—ោយ ឯក្ តា ស៊ូ អរ់ មានក្ូន —រមោយ ត្បិរ តា ស៊ូន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ភាង្ នាង្ សក្់ ២-អាក្ រសៀម នាង្ យស ៣-អាក្ ដក្វ នាង្ រ

ៀវ

—រមតា រមៀរ ោយ ញឹម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ភិន អាក្ រសង្ ២-នាង្ ត្ក្ូរ អាក្ ថ្ម ៣-នាង្ ដ

ម អាក្ អួន

—រមោយ ញឹម តា សំ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ នឹម អាក្ អ៊ិរ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ដញក្ពួក្ក្ូនរៅតា ពូ ោយ

ង្ស

—រមនាង្ រ្ឿង្ អាក្ សូ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ —រមអាក្ សាំ នាង្

៊ ន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

១-អាក្ ញ៉ នាង្ ផ្ទន ២-អាក្ រយក្ នាង្.... ៣-នាង្ ត្សី អាក្..... ៤-នាង្ ម៉ម អាក្

ួន

៥-នាង្ ទូរ អាក្ ោន —រមនាង្ អ៊៊ង្ អាក្ រំ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ ដញក្ក្ូនរៅោយ ត្បិរ តា ស៊ន ូ —រមអាក្ ពា ង្ នាង្ សក្់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្ទរ់ អាក្ សំ ២-អាក្ ម៉ូវ នាង្ ន៊ ៣-នាង្ ដផ្ អាក្

ុក្

—រមអាក្ រសៀម នាង្ យស មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ជ៊រ នាង្ ខាយ ២-អាក្ ស៊៊រ នាង្ ឥនា ៣-អាក្ រសន នាង្ ្ —រមអាក្ ដក្វ នាង្ រ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ៀវ អរ់ មានក្ូន

៥២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ ភាង្ នាង្ សក្់ —រមនាង្ ផ្ទរ់ អាក្ សំ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ រភឿក្ រៅលីវ ២-នាង្ រក្ម រៅលីវ ៣-អាក្ កា ឬ ដអស រៅលីវ —រមអាក្ ម៉ូវ នាង្ ន៊ - នាង្ អួន អាក្ ម៉ូវ នាង្ ន៊ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ រមឿន បួស អាក្ ម៉ូវ នាង្ អួន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ត្ទាប់ រៅលីវ —រមនាង្ ដផ្ អាក្

ុក្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-អាក្ អួន នាង្ ដក្វ ២-អាក្ រអៀង្ រៅលីវ ៣-នាង្ រលខ្ រៅលីវ ៤-នាង្ រ ន រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅអាក្ រសៀម នាង្ យស —រមអាក្ ផ្៊រ នាង្ ខាយ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ វ ៊្ នាង្ រលឿង្ ២-អាក្ ដវ្ នាង្ ស៊ឹង្ —រមអាក្ ស៊៊រ នាង្ សគ៊ំ - នាង្ ឥនា មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រជៀ នាង្ សាវិន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ ជូន រៅលីវ ៣-អាក្ ជូយ រៅលីវ ៤-នាង្ យន់ អាក្ ដង្ែរ —រមអាក្ រសន នាង្ ្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ សយ អាក្ ឌិ ន ២-នាង្ ក្ំត្ោំង្ រៅលីវ ៣-នាង្ ទាំង្ រៅលីវ ៤-នាង្ រង្់ត្ក្ង្់ រៅលីវ ៥-នាង្ វាែនថា រៅលីវ ៦-នាង្ វាែន្ី រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅតា រមៀរ ោយ ញឹម —រមនាង្ ភិន អាក្ រសង្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដ៊ក្ នាង្..... ២-នាង្ ភី អាក្..... ៣-នាង្ អូន អាក្ ផ្ូវ —រមនាង្ ត្ក្ូរ អាក្ ថ្ម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ អ៊ីម អាក្ រ —រមនាង្ ដ

ៀង្

ម អាក្ អូន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-អាក្ ទ៊ំ នាង្...... ២-អាក្ ទឹម នាង្......

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-អាក្ រសៀន នាង្....... ោយ ញឹម បតរី ត្កាយរមមះ សំ បានក្ូន១ រមមះនាង្ នឹម —រមនាង្ នឹម អាក្ អ៊ិរ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ អួន អាក្ រវៀង្ ២-នាង្

ី ៊ អាក្ លិន

៣-អាក្ រូ (សាលប់ អរ់ មានក្ូន) មមក្យាយ សាស់ តា សុីវ និង្ពួក្ក្ូ នរៅ ដមក្ោយ សាស់ តា ស៊វី មានក្ូន៤នាក្់ ទី១-តា វង្ស ោយ រញៀប - ោយ រងាែ តា វង្ស ោយ រញៀប មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ រទៀវ នាង្ កា អរ់ មានក្ូន ២-អាក្ ដស នាង្ ដត្សម តា វង្ស ោយ រងាែ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ លីវ នាង្ សា្ ២-អាក្ រភម នាង្ ហា ៣-នាង្ រនៀវ អាក្

ួន

៤-នាង្ រញៀវ អាក្ គិម ៥-នាង្ ត្សីវ អាក្ ដសម ៦-អាក្ ស៊ីម នាង្ ឡា រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ទី២-តា ស៊ិន ោយ រក្ើរ រៅភូមិផ្ដអាបា៉យ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ទី៣-តា ដបន ោយ ដក្ស មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ទឹម អរ់ មានបតី ២-នាង្ រ័នា អាក្ ស៊ប រមនាង្ រ័នា អាក្ស៊ប មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ំ នាង្........ ២-អាក្ សួន នាង្...... ទី៤-ោយ រខ្ៀវ តា......អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ រមអាក្ ដស នាង្ ដត្សម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ វម ិ ៊ អាក្ រត្គស ២-អាក្ សាង្ នាង្ ជីន ៣-អាក្ រសង្ នាង្........ ៤-អាក្ រមៀង្ នាង្ សាឯម ៥-នាង្ រសតើង្ អាក្ អ៊ិរ - អាក្ ស៊ំ —រមអាក្ លីវ នាង្ សា្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ោក្់ អាក្ រត្គឿង្ ២-អាក្ ត្សីន នាង្....... ៣-អាក្ ផ្ខ្វ នាង្ ថាញ់ —រមអាក្ រភម នាង្ ហា អរ់ សាាល់ ក្ន ូ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ រនៀវ អាក្

ួ ន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ នឹម រៅរក្មង្

—រមនាង្ រញៀវ អាក្ គិម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ទឹម នាង្........ —រមអាក្ ស៊ីម នាង្ ឡា អរ់ សាាល់ ក្ន ូ មមក្តា ញាន យាយ មុំ និង្ពួក្ក្ូ នរៅ ដមក្តា ញាន ោយ ម៊ំ មានក្ូន៣នាក្់ រៅភូមប ិ ង្ ឹ ឈូក្ ទី១-តា ក្៊ល ោយ រដៀប មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ អ៊៊ក្ នាង្ ក្ង្ ២-អាក្ អូក្ នាង្ គួរ ៣-នាង្ ជួង្ អាក្ រជៀប ៤-អាក្ ជា នាង្ ឯម ៥-នាង្ ជិន អាក្ អិន ៦-នាង្ រ

ៀង្ អាក្ រៅ

ទី២-តា អ៊ិម ោយ រសា មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដសម នាង្ គិរ ២-អាក្ ក្ិម នាង្ រ៉៉ ៣-នាង្ ស៊ឹម អាក្ ឱម ទី៣-តា រសក្ ោយ មីង្ មានក្ូន១១នាក្់ ៈ ១-នាង្

៊ ន អាក្ អ៊ិម

២-អាក្ រមៀរ នាង្ ត្បឺន រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-នាង្ សំ អាក្ អ៊៊ំ ៤-អាក្ រ ៥-នាង្ រ

ឿន នាង្ សិ ង្ អាក្

៦-នាង្ រសង្ អាក្ ដក្វ ៧-នាង្ រញៀវ រៅលីវ ៨-នាង្ រញា៉ អាក្ យ៊ឹ រ ៩-នាង្ រខ្ង្ រៅលីវ ១០-អាក្ គួន រៅលីវ ១១-អាក្ លួង្ នាង្ រសង្ ដមក្ទី៣ បំដបក្រៅរទៀរព៊ំ ួរ រោយឥរបានដំណឹង្

ពួ ក្ក្ូនរៅតា ក្៊ល ោយ រដៀប —រមអាក្ អ៊៊ក្ នាង្ ក្ង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រទឿង្ នាង្ ទូរ ២-អាក្ រសៀន នាង្ រិប ៣-នាង្ រសៀម អាក្

៤-នាង្ សាម អាក្ រអៀប —រមអាក្ អូក្ នាង្ គួរ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-នាង្ អ៊ិន អាក្ រឹម

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៥៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្

ូ វ នាង្ ជិន

៣-នាង្ ត្ជឹង្ អាក្ នឹម ៤-នាង្ រជៀវ អាក្ ក្ឹង្ ៥-នាង្ ដញ៉ អាក្ ឥនា ៦-អាក្ រហា នាង្ ្ឹ ៧-អាក្

៊ ន នាង្ ត្គួរ

៨-អាក្ ឡាយ នាង្ ដ

—រមនាង្ ដួង្ អាក្ រជៀប មានក្ូន៩នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ិម នាង្ ស័ក្ ២-នាង្ ស៊ិន អាក្ ឈូ ក្ ៣-នាង្ រហា រិក្មីន ៤-អាក្ ម៉ូវ នាង្ អាន ៥-នាង្ ញ៉ អាក្ ខ្ឹម ៦-នាង្ សាង្ រៅលីវ ៧-នាង្ រសង្ អាក្ រគៀប ៨-នាង្ គួន អាក្ ក្៊ក្ ៩-នាង្ រអង្ អាក្

ង្ស

—រមអាក្ ជា នាង្ ឯម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ជី អាក្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ូន

៥៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ មិរ រៅលីវ —រមនាង្ ជិន អាក្ អ៊ឹម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្

ិន នាង្ រនៀ

២-នាង្ នាង្ អាក្ គិន ៣-នាង្ ឈួ ន អាក្ ម៉ក្់ ៤-នាង្ រទឿង្ អាក្ ត្ពឹ ង្ ៥-អាក្ ដក្រ នាង្ (យួ ន) ៦-នាង្ ផ្ម៉ អាក្ រូក្ —រមនាង្ រ

ៀង្ អាក្ រៅ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ

១-អាក្ រគៀរ នាង្ ត្សី ២-នាង្ ឡាយ រៅលីវ ៣-នាង្ រសរ អាក្ អួង្ ៤-នាង្ ឆ្ន អាក្ រ ើ យ ៥-នាង្ ឡា អាក្ រភៀន ៦-នាង្ រអង្ អាក្ ឡាយ ៧-នាង្ ងាវ អាក្ ជី ៨-អាក្

ឹង្ នាង្ ភីន ពួ ក្ក្ូនរៅតា អ៊ម ិ ោយ រសា ភូមប ិ ង្ ឹ ឈូក្

—រមអាក្ ដសម នាង្ គិន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ រកា នាង្ ដត្ររ ២-អាក្ កា នាង្ ស៊ិវ ៣-នាង្ បា៉ន់ អាក្ ញ៉ ៤-នាង្ ដសរ អាក្

ន់

៥-នាង្ សាន អាក្ ដង្ែរ —រមអាក្ ក្ិម នាង្ រ៉៉ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ចាប អាក្ វាែន់ ២-នាង្ រសតើង្ អាក្ សាន ៣-អាក្ សំ រៅលីវ ៤-អាក្ ប៉ូយ នាង្ ោង្ ៥-អាក្ នឹម រៅលីវ —រមនាង្ ស៊ីម អាក្ ឱម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្

ន់ នាង្ ដសរ

រប់ ត្ក្ុមអក្ស A1

មញក្មមក្អក្ស A 2 ោយទួរ រទន តាទួរ រៅ មានក្ូន៤នាក្់ ទី១-ោយ ទ៊ង្ តា...... មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-តា អាំ ោយ ដក្ស - ោយរន់ ២-តា តាក្ ោយ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ង្់

៦១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-តា ប៊៊ន ោយ គ្នំ ៤-ោយ រៅ តា ព៊ ្ ទី២-ោយ រទស តា ខា រៅភូមិរប៊ើស អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ទី៣-ោយ រូរ តា..........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ទី៤-តា ឯម ោយ ដក្ន មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-ោយ រា៉រ់ តា រនឿង្ ២-ោយ ញឹម តា ផ្ម ៣-តា តារ់ ោយ ប៉៊រ ៤-ោយ អ៊ឹម តា ខាយ ៥-ោយ អ៊៊ង្ តា រ៉៉ ៦-តា

ុរ ោយ អ៊ិន

៧-តា ណ៊រ ោយ អ៊ូ - ោយ ម៉ម ៨-តា រនរ ោយ រត្ក្ង្ ដមក្ោយ ទ៊ង្ តា.......និង្ពួក្ក្ូនរៅ —រមតា អាំ ោយ ដក្ស - ោយ រន់ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមតា តាក្ ោយ

ង្់ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១-អាក្ រផ្ៀន នាង្ នួន - នាង្ ត្ក្ិម - នាង្

ុំ

២-អាក្ រសៀន នាង្ រខ្ៀវ ៣-អាក្ មីង្ នាង្ ស៊ីម

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ រ

ៀម អាក្ រលៀង្

៥-នាង្ រ

ឿង្ អាក្ រ ៊ រ

៦-នាង្ រជៀម អាក្ ចាប —រមអាក្ រថ្ៀន នាង្ នួន - នាង្ ត្ក្ិម - នាង្

ុំ

អាក្ រថ្ៀន នាង្ នួន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ទីវ (សាលប់ ) ២-អាក្ ម៉ូវ នាង្ ង្ិន អាក្ រថ្ៀន នាង្ ត្ក្ិម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឯប អាក្ អ៊ង្ ២-អាក្ ត្សី នាង្ ស៊ិម អាក្ រថ្ៀន នាង្

ុំ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្. .... .អាក្ អ៊ូរ (ឪព៊ ក្មាត

យ បស់ វិញ ស៊ខ្) —រមអាក្ រសៀន នាង្ រខ្ៀវ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-ថ្ី អ៊ិម អាក្ ោប់ ២-អាក្ យិ ក្ នាង្ ៣-នាង្

ិម

ួង្ អាក្ ត្បាជញ

៤-អាក្ រទៀវ នាង្ ស៊៊ំ —រមអាក្ មីង្ នាង្ ស៊ីម អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ រ

ៀម អាក្ រលៀង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ ត្បាក្ នាង្ សាំង្ ២-អាក្ អ៊ី នាង្ ដក្រ ៣-នាង្ ឈ៊ ន អាក្

ិន

៤-នាង្ ឈិ ន អាក្ ណាម —រមនាង្ រសៀម អាក្ ចាប មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ រដមក្ តា ប៊ន ៊ ោយ គ្នំ —រមតា ប៊៊ន ោយ គ្នំ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ ខ្ិង្ អាក្ រៅ ២-នាង្ សូ អាក្ រសៀ ៣-នាង្ ដស អាក្ រ ៊ រ ៤-នាង្ ដរ អាក្ រអរ ៥-អាក្ សាវយ នាង្ អន ៦-អាក្ ជា នាង្......... ៧-នាង្ សាយ អាក្ ឥនា —រមោយ រៅ តា ព៊ ្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឈឹ ម នាង្....... ២-អាក្ វាែន់ នាង្.......... ៣-នាង្ ដ

ម អាក្ ដង្ែរ

៤-នាង្ រសង្ អាក្ ថាន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

(អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ដញក្រៅរទៀរមិនបាន)

មមក្តា ឯម យាយ មក្ន និង្ពួក្ក្ូ នរៅ ដមក្តា ឯម ោយ ដក្ន មានក្ូន៨នាក្់ —រមោយ រា៉រ់ តា រនឿង្ មានក្ូន១០នាក្់ ៈ ១-អាក្ សូរ នាង្

ួន

២-អាក្ ថាវ នាង្ សាំ ៣-អាក្ រថាង្ នាង្ នួន រៅភូមិបឹង្រត្ទៀក្ ៤-នាង្ អ៊ិម អាក្ រដៀប ៥-អាក្ យិ ម នាង្ ហាម ៦-អាក្ រដៀប នាង្ យូ ន ៧-អាក្ ស៊ឹម នាង្ រ

ៀ រៅភូមិព៊្រ្ល

៨-អាក្ ្ឹ អរ់ ត្បពនធ ៩-អាក្ រូរ នាង្ ស៊ីន ១០-នាង្ ជិន អាក្ អូន —រមោយ ញឹម តា ផ្ម មានក្រ់ រ ើ យរៅខាង្ម៊ខ្ —រមតា តារ់ ោយ ប៉៊រ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ អាយ អាក្......... ២-នាង្ ត្ទាប់ អរ់ បតី រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមោយ អ៊ិម តា ខាយ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រគរ នាង្ រកា ២-អាក្ រអ៊រ នាង្ ដរ ៣-អាក្ រ ៊ រ នាង្ ដស ៤-នាង្ ត្គ្នន រិក្រសង្

—រមោយ អ៊៊ង្ តា រ៉៉ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ង្៊ះ អាក្ បាវ —រមតា

ុរ ោយ អ៊ិន មានក្ូន៧នាក្់ ៈ

១-នាង្ យឹ ក្ អាក្ រនឿង្ ២-អាក្ រោ នាង្ ស៊ីម ៣-នាង្ ងាែន អាក្ អិម ៤-នាង្ ឡារ រិក្សាយ ៥-អាក្ អ៊ី នាង្

៦-អាក្ នី នាង្

៊ន

៧-អាក្ មី នាង្ គ្នន —រមតា ណ៊រ ោយ អ៊ូ - ោយ ម៉ម តា ណ៊រ ោយ អ៊ូ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រ

ៀន អាក្ អ៊ិន

តា ណ៊រ ោយ ម៉ម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ មួយ អាក្ ងាែន ២-នាង្ មា អាក្ វ ួន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមតា រនរ ោយ រត្ក្ង្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ឈួ ន អាក្.......... ២-នាង្ សា៊ន អាក្........... ៣-អាក្ ធាន រៅបួស ដមក្ក្ូនរៅតា ប៊ន ៊ ោយ គ្នំ —រមនាង្ ខ្ឹង្ អាក្ រៅ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ទាវ អាក្ ឈឺ ២-នាង្ ឆ្ូវ អាក្ ៣-នាង្ ៤-នាង្

៊ ក្ស៊ូន

ូ វ អាក្ រអៀម ិ ៊ ន អាក្......

៥-អាក្ លូញ នាង្......... —រមនាង្ សូ អាក្ រសៀង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ នាង្ នាង្ ផ្អ ២-នាង្ អិម អាក្ ឈឺ —រមនាង្ ដស អាក្ រ ៊ រ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ វែង្ ់ នាង្ សិ ២-នាង្ ត្រិរ អាក្

ួន

—រមនាង្ ដរ អាក្ រអ៊រ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ណាន នាង្........

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្ ហាន អាក្......... ៣-នាង្ អាន អាក្......... —រមអាក្ សាវយ នាង្ អន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ទិម អាក្ (យួ ន) ២-នាង្ សិម អាក្ (យួ ន) ៣-អាក្ ឈិ ន អរ់ ត្បពនធ —រមអាក្ ជា នាង្......មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១- ................ ២-................ ៣-................. —រមនាង្ សាយ អាក្ ឥនា មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១- ................ ២-................ ៣-................. ដមក្ក្ូនរៅោយ រៅ តា ព៊្ —រមអាក្ ឈិ ម នាង្......... —រមអាក្ វាែន់ នាក្ ជា —រមនាង្ រ

ម អាក្ រង្ែរ

—រមនាង្ រសង្ អាក្ ថាន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ពួ ក្ក្ូនរៅោយ រារ់ តា រនឿង្ —រមអាក្ សូរ នាង្

ួ ន រៅភូមិឈូង្្ំ អរ់ ដំណឹង្

—រមអាក្ ថាវ នាង្ សាំ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រផ្ង្ អរ់ ត្បពនធ ២-នាង្ រសៀន រិក្រផ្ង្ ៣-អាក្ លួន នាង្ ក្ន់ រដៀង្ ៤-នាង្ ស៊៊ង្ អាក្ រ

ៀង្

—រមអាក្ រថាង្ នាង្ នួន រៅភូមិបឹង្រត្ទៀក្ រខ្រតោលំង្ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្ អ៊ិម អាក្ រដៀប មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមអាក្ យឹ ម នាង្ ហា៊ម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្

អាក្ គឹម

២-អាក្ ហាវ នាង្ ន៊រ ៣-អាក្ លន់ នាង្ អាន ៤-អាក្ យន់ នាង្ សាវយ ៥-នាង្ ៦-នាង្ រ

៊ ូ ន អាក្ រសតើង្ ង្ អាក្ ដវង្

—រមអាក្ រឌៀប នាង្ យូ ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ រ

ៀម អាក្ វាែន់

២-អាក្ ស៊ខ្ នាង្ ត្ទាប់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៦៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ស៊ីម នាង្ រ

ៀ - នាង្ ថាវ

អាក្ ស៊ីម នាង្ រ ១-នាង្

ៀ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ៊ ង្ អាក្ រត្ពឿង្

២-នាង្ អា៊ន អាក្ ដស ៣-អាក្ រយៀង្ នាង្ ត្បិរ ៤-នាង្ គ្នន អាក្ ត្សា៊ អាក្ ស៊ីម នាង្ ថាវ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ លន អាក្ រក្ន ២-នាង្ នូរ អាក្ ្ួន ៣-អាក្ សឹរ នាង្រជន —រមអាក្ ្ី នាង្............មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ វាែ (សាលប់ ) —រមអាក្ រូរ នាង្ ស៊ីន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រគ្ន អាក្ យី ន —រមនាង្ ជិន អាក្ អូន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ លួន នាង្........... ២-នាង្ ត្ស៊ន អាក្......... ៣-នាង្ ត្សា៊ន អាក្ គឹន ៤-នាង្

៊ ន អាក្ ញិង្ - អាក្ ជា ដមក្តា តារ់ ោយ ប៉រ ៊

—រមនាង្ អាយ អាក្...........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ ត្ទាប់ អរ់ បតី ដមក្ោយ អ៊ម ិ តា ខាយ —រមអាក្ រគរ នាង្ រកា មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមអាក្ រអ៊រ នាង្ ដរ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមអាក្ រ ៊ រ នាង្ ដស មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមនាង្ ត្គ្នន រិក្រសង្

ួ រ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-អាក្ រឆ្ង្ស៊ូន នាង្........ ២-អាក្ រឆ្ង្បាក្់ នាង្ រគន ៣-នាង្

ួ យ រិក្ដក្

៤-អាក្ ហាន នាង្....... ដមក្ោយ អ៊ង្ ៊ តា រ៉៉ មានក្ូនមាាក្់គៈឺ —រមនាង្ ង្៊ះ អាក្ បាវ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ពូ ន អាក្ ............ ដមក្តា

រ ុ ោយ អិន

—រមនាង្ យឹ ក្ អាក្ រនឿង្ មានក្ូន៩នាក្់ ៈ ១-នាង្ អា៊ន អាក្ ឯក្ ២-នាង្ សារ អាក្ ដសរ ៣-អាក្ ដ៊ំ នាង្ រភម ៤-អាក្ រយ នាង្ ភារ់ ៥-អាក្ ដឆ្ នាង្ រនៀង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៦-នាង្ ប៉យ អាក្ ដប៉ន ៧-អាក្ ដផ្ នាង្ ស៊ប៊ន ៨-នាង្ អយ អាក្ នាង្ ៩-នាង្ អួរ អាក្ គួន —រមអាក្ រោ នាង្ ស៊ិម មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-អាក្ ផ្ផ្ នាង្ ខ្ឹម ២-អាក្ រភឿន នាង្ រៅ ៣-នាង្ ដខ្ម និង្ ៤-នាង្ សាវយ អាក្ ផ្ផ្ ៥-នាង្ រភឿង្ អាក្ ឈិ ន ៦-នាង្ ស៊ ោ ិ អាក្ អាចា យ បា ៧-នាង្ ដឹម អាក្ អ៊ិញ - អាក្ ោ៉ន ៨-នាង្ រអឿង្ អាក្ រក្រ —រមនាង្ ងាែន អាក្ អិម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ ោប់ អាក្ អាចា យ ក្ិម ២-នាង្ សម៉ អាក្ ម៉ូវ ៣-នាង្ រនៀង្ អាក្ ដឆ្ ៤-នាង្ រដៀង្ អាក្ លួន ៥-អាក្ កា នាង្ ត្ជុក្ ៦-នាង្ នឹង្ អាក្ វក្ ឹ៊

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ ឡារ រិក្សាយ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រអៀង្ អាក្ យ៉ូ វ (ជារិយួន) ២-នាង្ រអង្ អាក្ ណាម ៣-អាក្ រសៀ នាង្.......... ៤-នាង្ គឹមរ ង្ អាក្ រឈឿន —រមអាក្ អ៊ី នាង្ ១-អាក្ រ

ូ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ឿន នាង្ នី

២-នាង្ បួ អាក្ ជ៊រ ៣-អាក្ សាវង្ នាង្ អារ ៤-អាក្ ដំ ូង្ នាង្ ត្គីវ ៥-នាង្ សយិ ន អាក្ ជិរ ៦-នាង្ សម៊រ អាក្ មា ៧-នាង្ រោ អាក្ ថាន់ —រមអាក្ នី នាង្ អាក្ នី នាង្

៊ ន - នាង្ អ៊ីន ៊ ន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-អាក្ វក្ ឹ ៊ នាង្ នឹង្ ២-អាក្ រគ្ន នាង្ ឌាក្ ៣-នាង្ ខាន់ អាក្ សំ អាក្ នី នាង្ អ៊ីន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ដ៊ប បួស

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ មី នាង្គ្នប អ៊ន ី អរ់ មានក្ូន រម តា ណ៊រ ោយ អ៊ូ - ោយ ម៉ម មានក្ូន៣នាក្់ —រមនាង្ រ

ៀន អាក្ អ៊ិន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១-អាក្ កាំង្ នាង្ ដខ្ម ២-នាង្ ម៊ឹក្ អាក្ វង្ ឹ៊ ៣-នាង្ ខាយ អាក្ ជ៊រ —រមនាង្ មួយ អាក្ ងាែន អាក្

៊ន

នាង្ មួយ អាក្ ងាែន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដខ្ល អាក្ វង្ ឹ៊ ២-នាង្

រ អាក្ ដខ្ន

នាង្ មួយ អាក្

៊ន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ខ្ឹម អរ់ បតី

—រមនាង្ មា អាក្ វ ួន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឌ៊ន នាង្ រ

២-នាង្ ស៊៊ន អាក្ ឈ៊ រ ៣-នាង្ សាវយ អាក្ យន់ ៤-នាង្ យឹ ង្ អាក្ ស៊ខ្ ៥-នាង្ យន់ អាក្ ស៊ខ្ ដមក្តា រនរ ោយ រត្ក្ង្ —រមនាង្ ឈួ ន អាក្.......អរ់ ដណ ំ ឹ ង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ សា៊ន អាក្.......អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —អាក្ ធាន រៅបួស ដញក្ពួក្រៅតា

រ ុ ោយ អិន រមនាង្ យ៊ិ ក្ អាក្ រនឿង្

—រមនាង្ អា៊ន អាក្ ឯក្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ វ័ នាង្ ព៊ំ ២-អាក្ វិញ នាង្ សមា៉ន់ ៣-នាង្ កាម អាក្ រ

ៀន

៤-នាង្ ត្គូរ អាក្ រគន —រមនាង្ សារ អាក្ ដសរ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ ចារ នាង្..... ២-នាង្ សរមៀវ អាក្ គ្នន ៣-អាក្ វិញ នាង្ យិ ន ៤-នាង្ ដ

ន អាក្ ន ឹ

៥-នាង្ ភួង្ អាក្ តាម ៦-នាង្ ដង្ែរ អាក្........ —រមអាក្ ដ៊ំ នាង្ រភម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ វង្់ នាង្......... ២-នាង្ ណា អាក្ ប៊ឹង្ —រមអាក្ រយ នាង្ ភារ់ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ ដឺ នាង្ អរង្ល ២-អាក្ ការ់ រៅលីវ ៣-នាង្ ស៊ផ្ទ រៅលីវ ៤-នាង្ ស៊រផ្រ រៅលីវ —រមអាក្ដឆ្ នាង្ រនៀន អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ ប៉យ អាក្ ដប៉ន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ សង្ អាក្ រវៀង្ ២-នាង្ សាយ អាក្....... ៣-នាង្ មា ន ី រៅលីវ —រមអាក្ រផ្ នាង្ ស៊ប៊ន មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ រសឿង្ អាក្ រឆ្ន ២-នាង្ អាន រៅលីវ ៣-នាង្ គូក្ រៅលីវ ៤-នាង្ រសព រៅលីវ ៥-នាង្ ដសល រៅលីវ ៦-នាង្ ្ូ រៅលីវ —រមនាង្ អយ អាក្ នាង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ សមា៉ អាក្ ផ្ួន ២-នាង្ ដមវ អាក្ ផ្ន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-នាង្ ម៊ី (សាលប់ ) ៤-អាក្ តារ រៅលីវ ៥-អាក្ រូន រៅលីវ ៦-អាក្ រ៊ន រៅលីវ —រមនាង្ អួរ អាក្ គួន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ រង្ឿន រៅរ ៀន ២-នាង្ រអឿន រៅរ ៀន ៣-នាង្ វាែណា ា រៅរ ៀន ៤-អាក្ សីតា រៅរ ៀន ៥-អាក្ ស ី រៅរ ៀន រមអាក្ រោ នាង្ ស៊ម ី —រមអាក្ ផ្ផ្ នាង្ ខ្ឹម - នាង្ គួន អាក្ ផ្ផ្ នាង្ ខ្ឹម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឌិ ន នាង្ រភ ២-នាង្ ជាវ អាក្ សមី អាក្ ផ្ផ្ នាង្ គួន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រដឿង្ រៅលីវ ២-នាង្ ្ អាក្ ខ្ន ៣-នាង្ ក្ឹម-យ៊ឹ ង្ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ រភឿន នាង្ រៅ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដផ្ន នាង្ រគឿន ២-អាក្ រផ្ឿក្ រៅលីវ —រមនាង្ ដខ្ម អាក្ ផ្ផ្ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រផ្ អាក្ ឌឹ ន —រមនាង្ សាវយ អាក្ ផ្ផ្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ ហា៊ង្ រៅលីវ ២-អាក្ រ

ង្ រៅលីវ

៣-នាង្

ី ៊ ន រៅលីវ

៤-អាក្

៊ ូ ន រៅលីវ

៥-អាក្

៊ ន រៅលីវ

៦-អាក្

ំ៊ រៅលីវ

—រមនាង្ ស៊ ោ ិ អាក្ អាចា យ រ័នា មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ ប៉៊ណា រៅលីវ ២-អាក្ សមី នាង្ ឆ្នយ ៣-អាក្ សាម៊រ រៅលីវ ៤-នាង្ ស៊វណា រៅលីវ ៥-.............. ៦-.............. ៧-..............

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ ដឹម អាក្ អ៊ិញ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ រមឿន រៅលីវ ២-អាក្ រយ៉ រ រៅលីវ —រមនាង្ រអឿង្ អាក្ រគរ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រសរ រៅលីវ ២-អាក្ រសឿង្ រៅរក្មង្ ៣-នាង្ ណា រៅរក្មង្ —រមនាង្ រភឿង្ អាក្ ឈិ ន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឈួ ន បួសរ ៀនរៅភារំ ពញ ២-អាក្ ឆ្នលរ នាង្ រត្ពឿង្ ៣-នាង្ ស៊ភណ ័ អាក្........ រមនាង្ ងាែន អាក្ អិម —រមនាង្ ោប់ អាក្ អាចា យ ក្ិម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ញិម (សាលប់ ) ២-នាង្ ស៊វាែ អាក្ សាង្ —រមនាង្ សម៉ អាក្ ម៉ូវ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រលឿង្ អាក្ វ ៊្ ២-នាង្ ថ្ន អាក្ ផ្ល ៣-នាង្ សមា៉ន រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៧៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ សម៉៊ល រៅលីវ —រមនាង្ រនៀង្ អាក្ ដឆ្ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ រដៀង្ អាក្ លួន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ គង្់ អាក្ រត្ជើប ២-អាក្ ត្សី នាង្ (យួ ន) —អាក្ កា នាង្ សីរន ័ ា (ត្ជុក្) មានក្ូនត្សី១ —រមនាង្ នឹង្ អាក្ វក្ ឹ ៊ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ វាន រៅលីវ ២-អាក្ ផ្វ រៅលីវ ៣-នាង្ ស ៊ន រៅលីវ ៤-នាង្ សារ ឿន រៅលីវ រមនាង្ ឡារ រិក្សាយ —រមនាង្ រអៀង្ អាក្ យ៉ូ វ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រភឿក្ នាង្........... ២-អាក្ រ

ៀង្ នាង្...........

៣-នាង្ សាង្ អាក្........... —រមនាង្ រអង្ អាក្ ណាម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ គឹម

ួ យ អាក្ (យួ ន)

—រមអាក្ រសៀ (រិក្) អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមអាក្ លីម (រិក្) អរ់ ដណ ំ ឹ ង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ គីម-រ ង្ អាក្ រឈឿន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ លីមា៉ រៅលីវ ២-អាក្ ឡាន់ រៅលីវ ៣-នាង្ ស៊ផ្ទ រៅលីវ ៤-នាង្ ស៊ភា រៅលីវ រមអាក្ អ៊ី នាង្ —រមអាក្ រ

ឿន នាង្ នី មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-នាង្ គ៊ំ រៅលីវ ២-នាង្ សរភឿន រៅលីវ —រមនាង្ សំបួ អាក្ ជ៊រ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ និល រៅលីវ ២-នាង្ របឿន អាក្ ប៊៊រ ៣-នាង្ សំបូ អាក្.......... —រមអាក្ សាវង្ នាង្ អា៊រ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមអាក្ ដំ ូង្ នាង្ ត្គីវ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្ សយ៊ិ ន អាក្ ជិរ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ សម៉៊រ អាក្ មា

អរ់ មានក្ូន

—រមនាង្ សរោ៉ អាក្ ថាន់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រ្ឿង្ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ ្ិន រៅលីវ ៣-នាង្ សីោ រៅលីវ —រមអាក្ វក្ ឹ ៊ នាង្ នឹង្ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមអាក្ នី នាង្

៊ ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-អាក្ រគ្ន នាង្ ដដក្ ២-នាង្ ខាន់ អាក្ សំ ដមក្ក្ូនរៅតា ណ៊រ ោយ អ៊ូ - ោយ ម៉ម —រមអាក្ ភាំង្ នាង្ ដខ្ម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ភ៊ំ នាង្ សំ ២-អាក្ ភួន នាង្ (យួ ន) ៣-អាក្ ផ្ទ រៅលីវ —រមនាង្ ម៊ឹក្ អាក្ វឹង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ សមឹង្ បតីបារាំង្ ២-នាង្ សរគឿន រៅលីវ —រមនាង្ ខាយ អាក្ ជ៊រ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ វ ៊្ នាង្ រលឿង្ ២-អាក្ រវរ នាង្ ហាវសី —រមនាង្ ដខ្ល អាក្ វង្ ឹ ៊ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្

រ អាក្ ដខ្ន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ ខ្ឹម អរ់ បតី រប់ ដមក្ោយទួរ ដទន តាទួរ រៅ

មមក្អក្ស B ដូនតាដំបូង្ក្ាុង្ពួ ក្រនះគឺៈ តាលួរ រ៉៉ រ្វរើ ៅហាវយត្សុក្រៅ ព៊ ្រ្ល ក្ាុង្រខ្រតពលោវ (បាក្់ លីវ) មានត្បពនធពី ៈ ទី១-ោយលួរ ដិប ទី២-ោយលួរ បី B1-ទី១-ោយលួរ ដិប បានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-ោយទួរ ឯក្ តាទួរ............ ២-ោយទួរ លីវ តាទួរ........... ៣-ោយទួរ ដង្ តាទួរ ដួង្ B2-ទី២-ោយលួរ បី បានក្ូនមាាក្់ គៈឺ ោយទួរ រៅ តាទួរ រទព B1-ដមក្ោយទួរ ឯក្ តាទួរ.......មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ តា សាន់ ោយ រទស រៅភូមិរបើស B2-ដមក្ោយទួរ លីវ តាទួរ.........មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-ោយ រភៀរ តា សួន រៅភូមិក្ព ំ ង្់ត្ទាប់ ២-តា គ៊យ ោយ ត្បាក្់ រៅភូមិព៊ររ្ល B3-ដមក្ោយទួរ ដង្ តាទួរ ដួង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-ោយ ដមន តា

ិ ៊ ម រៅភូមិដខ្វង្បដបល

២-ោយ ម៊ំ តា ក្៊រ រៅភូមិដខ្វង្បដបល B2-ដមក្ោយទួរ រៅ តាទួរ រទព មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-ោយ អ៊ិម តា អ៊ិម រៅភូមិព៊ររ្ល ២-ោយ គី តា អូក្ រៅភូមិអនលង្ត្់ ពី ង្ រខ្រតត្ក្មួនស ៣-តា

ឹម អរ់ មានក្ូន

៤-ោយ ជី តា ទ៊ំ ៥-ោយ សួន អរ់ មានក្ូន រប់ ដមក្ោយទួរ ឯក្ តាទួរ...........

b-ដមក្តា សាន់ ោយ រទស រៅភូមិរបើស មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្ទ អាក្.............. ២-អាក្ រខ្ង្ នាង្............ ៣-នាង្ មូល អាក្............ ៤-នាង្ ឆ្ឹង្ អាក្............ ៥-អាក្ ខាម នាង្............. អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ដថ្មរៅរទៀរព៊ំ បាន ដមក្ោយទួរ លីវ តាទួរ.......... មានក្ូនពី នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ដមក្ោយ រភៀរ តា សួន និង្ពួក្ក្ូនរៅ —រមោយ រភៀរ តា សួន រៅភូមិក្ព ំ ង្់ត្ទាប់ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ អាន អាក្....... ២-នាង្ គ៊ង្ រិក្យូ គម ី ៣-នាង្ ដរម អាក្ អ៊៊ន ៤-នាង្ អ៊ីរ អាក្ សំ ៥-នាង្ សូ អាក្ ត្ជូក្ ជាមាតយឪព៊ ក្អ៊ង្ដ៊ក្នី ៦-នាង្ រសៀង្ អាក្ ដក្វ ៧-អាក្ ថ្៊ក្ នាង្ អិម ដមក្តា គ៊យ ោយ ត្បាក្់ និង្ពួក្ក្ូនរៅ រមតា គ៊យ ោយ ត្បាក្់ រៅភូមិព៊ររ្ល មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ អ៊៊ង្ នាង្ រថាង្ —អាក្ អ៊៊ង្ នាង្ រថាង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រទព អាក្ ត្សី ២-អាក្ ម៊ំ នាង្ សឹង្ ៣-នាង្ រឆ្ៀវ អាក្ ដ៊ំ ៤-នាង្ បិន អាក្

ួយ

—នាង្ រទព អាក្ ត្សី (ក្ូន អាក្ អ៊៊ង្ នាង្ រថាង្) មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ខ្៊ន នាង្ រត្សើយ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ ខ្៊ន នាង្ រត្សើយ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ ោរ់ អាក្ ទី ២-នាង្ ី អាក្.......... ៣-នាង្ សំបូ រៅលីវ ៤-អាក្ រត្ក្ៀស ៥-អាក្ ឈិ ង្ ៦-អាក្ សាង្ ៧-អាក្ គ៊ង្ —រមអាក្ ម៊ំ នាង្ សឹង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ បា៉ង្ នាង្ សាម ២-អាក្ រាំង្ នាង្

ួន

៣-នាង្ រា៉ អាក្ អ៊៊ន ៤-នាង្ ផ្ណ ៥-នាង្ ផ្ខ្ រៅលីវ —រមនាង្ រ្ៀវ អាក្ ដ៊ំ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ផ្ទន អាក្ រថាង្ —រមនាង្ ប៊ិន អាក្

ួ យ មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-អាក្ នូរ នាង្

៊ ង្

២-អាក្ រដៀប ............ រប់ រមោយទួរ លីវ តាទួរ..........

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ដមក្ោយ ដមន តា —រមោយ ដមន តា

ឹ ៊ ម និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

ឹ ៊ ម មានក្ូន៩នាក្់ ៈ

១-តា រទព ោយ អ៊ិម ២-ោយ អ៊ិន តា ៣-ោយ

ុរ

ី ៊ តា ទង្

៤-ោយ របៀ តា រៅ ៥-ោយ

ួ ន រិក្សាំរកា

៦-ោយ

៊ ន តា សាម

៧-ោយ ថ្ួន តា រ័នា ៨-ោយ ្ី តា ស៊ខ្ ៩-តា កាន ោយ ញុង្ —រមតា រទព ោយ អ៊ិម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ រិន អាក្ សំ ២-នាង្ អ៊៊ំ អាក្ ឡាយ ៣-នាង្ សំ អាក្ អ៊ឺន ៤-នាង្ ស៊ិម អាក្ រោ ៥-នាង្ រសា អាក្ ដ

ដញក្រាយពួ ក្ក្ូនរៅតា រទព ោយ អ៊ម ិ —រមនាង្ រិន អាក្ សំ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ វាែន់ អាក្ គីវ ២-នាង្

ីន អាក្ ឆ្នយ

៤-នាង្ ខ្ឹម អាក្ ផ្ផ្ ៥-នាង្ ទីវី អាក្ រយ៊ើ —រមនាង្ អ៊៊ំ អាក្ ឡាយ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដប៉ន នាង្ ប៉យ ២-អាក្ រយ៊ើ នាង្ ទីវី ៣-នាង្ សដវន អាក្ លួន ៤-នាង្ ដរវ អាក្ រក្រ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ សំ អាក្ អ៊ឺន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ខាន់ អាក្

៊រ

២-អាក្ ជិន នាង្ នួន ៣-នាង្ រៅ អាក្ រក្ឿន ៤-នាង្ សន អាក្....។...... —រមនាង្ ស៊ិម អាក្ រោ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ —រមនាង្ រសា អាក្ ដ

ម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១-នាង្ ណ៊ស អាក្ ទឹម ២-នាង្ ផ្ទ អាក្ ន៊ប ៣-អាក្ គ៊ង្ អាក្ រ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ៀន

៨៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ បា៉ង្ អាក្ វ ៊្ ៥-នាង្ ទឹម អាក្ រគ្ន ៦-អាក្ នូយ នាង្ រគឿង្ —រមនាង្ ទីវី អាក្ រយ៊ើ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ រំ ដញ អាក្ គិម ២-នាង្ រត្ពង្ អាក្

៣-នាង្ រទៀង្ រៅលីវ ៤-អាក្ ោ៉ន់ (សាលប់ ) ៥-អាក្ លីម រៅលីវ —រមនាង្ ខ្ឹម អាក្ ផ្ផ្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឌិ ន នាង្ រភ ២-នាង្ ផ្ទវ អាក្ សមី —រមអាក្ ដប៉ន នាង្ ប៉យ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ សង្ អាក្ រវៀង្ ២-នាង្ សាយ អាក្........... ៣-នាង្ ណា ន ី រៅលីវ —រមនាង្ សដវន អាក្ លួន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រឹម នាង្ ឌិ ញ ២-នាង្ ស៊ប៊ិន អាក្ ញា៉ញ់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៨៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-អាក្ សំណាង្ រៅលីវ —រមនាង្ ខាន់ អាក្

៊រ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

១-នាង្ ខ្៊ន អាក្ ២-នាង្ ៣-នាង្ រ ៤-អាក្

ិន

ូន អាក្ វឹង្ ឿន អាក្........... ន នាង្ រត្ពឿង្

៥-នាង្ រមម រៅលីវ —រមអាក្ ជិន នាង្ នួន ១-នាង្ ណង្ អាក្........... ២-នាង្ ណាន អាក្......... —រមនាង្ រៅ អាក្ រភឿន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដផ្ន នាង្ រគឿន ២-អាក្ រភឿក្ រៅលីវ —រមនាង្ ណ៊ស អាក្ ទឹម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ត្គួរ នាង្ រម៉រ ២-អាក្ ត្គន់ រៅលីវ —រមនាង្ ជា អាក្ ន៊ប មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រសឿន អាក្ ដសម ២-នាង្ គឹម រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣- .......................... ៤- ............................. —រមអាក្ គង្់ នាង្ រ

ៀន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-នាង្ វាែ អាក្ អ៊ីន ២-.......................... ៣- .......................... ៤- .......................... —រមនាង្ បា៉ង្ អាក្ វ ៊្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ខ្ រៅលីវ ២-អាក្ ដត្បង្ រៅលីវ ៣- .......................... ៤-.......................... —រមោយ អ៊ិន តា —រមោយ

ុរ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ

ី ៊ តា ទង្ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ

—រមោយ របៀ តា រៅ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ អ៊ិម នាង្ ជិន ២-នាង្ ស៊ិម អាក្ ចាប —រមោយ

ួ ន រិក្សាំរកា មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្

—រមោយ

៊ ន តា សាម មានក្ូន៧នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ សួស អរ់ បតី ២-នាង្ រដឿ អាក្ ដ

៣-នាង្ មិវ អាក្ រជៀវ ៤-នាង្ រពឿង្ អាក្ យ៉ ង្ ់ ៥-នាង្ បា៉ញ អាក្ ទិម ៦-នាង្ រហា អាក្ យ៉ ង្ ់ ៧-អាក្ បា៉រ់ នាង្ យិ ម —រមោយ ្ួន តារ័នា មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ គួន អាក្ ដខ្ល ង្ ២-អាក្ អួន នាង្ ស៊ូន ៣-នាង្

ិម អាក្ មា

៤-នាង្

ិវ អាក្ ោវ

៥-អាក្ ដក្ន នាង្ រ

លៀរ

៦-អាក្ ជិម នាង្ ខាវន់ ៧-នាង្ សាល អាក្ អ៊ី —រមោយ ្ី តា ស៊ខ្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឥនា នាង្ ផ្ទន ២-អាក្ ោវ នាង្

ិវ

៣-នាង្ នី អាក្ វែង្ ់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមតា កាន ោយ ញុង្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្ទន់ អាក្ ឥនា ២-នាង្ អារ់ អាក្ កាន ៣-នាង្ សាន អាក្ រអៀ ៤-នាង្ ោ៉ន អ ដក្ស ៥-នាង្ យិ ម អាក្ បា៉រ់ ៦-នាង្ អ៊ូន អាក្ ដ

—រមអាក្ អ៊ិម នាង្ ជិន មានរ ើ យខាង្ម៊ខ្ —រមនាង្ ស៊ិម អាក្ ចាប មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដខ្ម អាក្ ភាំង្ ២-អាក្ អា៊ន នាង្......... ៣-នាង្ មួន អាក្ រោះ ៤-នាង្ ម ិ អាក្ ញូង្ ៥-នាង្ ដសរ អាក្........ ពួ ក្ក្ូនរៅតា សាម ោយ —រមនាង្ រជឿ អាក្ ដ

៊ន

ម មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-អាក្ ជិក្ នាង្.......... ២-នាង្ ប៊ិរ អាក្ គង្់ —រមនាង្ ម៊ិវ អាក្ រជៀវ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ទិរ នាង្ ោ៉

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ រពឿង្ អាក្ យ៉ ង្ ់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ភ៊ំ អាក្ សូ ២-នាង្ ភា អាក្ យន់ ៣-អាក្ គួន ត្បពនធបារាំង្ —រមនាង្ រហា អាក្ យ៉ ង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ត្ជុក្ អាក្ កា ២-អាក្ ដរន រៅលីវ —រមនាង្ បា៉ញ អាក្ ទិម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ យ៊ ង្ អាក្ សួង្ ២-នាង្

ឹង្ អាក្ខាន់

៣-អាក្ រយ រៅលីវ ៤-អាក្ រទឿង្ រៅលីវ ៥-នាង្ រដៀប រៅលីវ —រមអាក្ បា៉រ់ នាង្ យិ ម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ោ៉ អាក្ ទិរ ២-នាង្ យី ន អាក្ រនរ ៣-នាង្ ផ្ទ រៅលីវ ៤-នាង្ ផ្ទន់ រៅលីវ ៥-អាក្ ដយ៉ ម រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ គួន អាក្ ដខ្លង្ មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្ ខាង្រត្កាមរនះគឺពួក្ក្ូននិង្រៅ —រមនាង្

ិវ អាក្ ោវ អរ់ មានក្ូន

—រមអាក្ ោវ នាង្ ដអស មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ សាក្ រៅលីវ —រមអាក្ ដក្ន នាង្ រ ១-អាក្

លៀរ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

ឹង្

២-នាង្ ស៊វង្ស ៣-អាក្

ឹ ង្

៤-នាង្ បូង្ —រមអាក្ ជិម នាង្ ខាវន់ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ២-អាក្ ផ្

ុង្ អ រជរ នាង្ (យួ ន)

៣-នាង្ កា ររ អាក្ ខា ៤-នាង្ អ័ដង្ល អាក្ ដឺ ៥-នាង្ ទង្ រៅលីវ —រមអាក្ អួន នាង្ ស៊ូន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ទឹម អាក្ ស៊វាែន់ ២-អាក្ សា (សាលប់ ) ៣-នាង្ ទួរ អាក្ រជៀង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្

ិម អាក្ មា

មានក្ូន២នាក្់ ៈ

១-អាក្ ប៉៊ក្ នាង្ អូន ២-នាង្ រទៀប អាក្ ដវន —រមអាក្ ឥនា នាង្ ផ្ទន មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-អាក្ រជរ នាង្

ុង្

២-អាក្ រណ នាង្ ោ៉ង្ ៣-នាង្ វិមល់ នាង្ ជាង្ ៤-នាង្ វិប៊ល អាក្ ដររ ៥-នាង្ សមា៉ក្ រៅលីវ ៦-នាង្ សម៉ន រៅលីវ ៧-អាក្ ឌឹ ក្ រៅលីវ ៨-នាង្ ន៊ប រៅលីវ —រមអាក្ ោវ នាង្

ិវ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ

—រមនាង្ នី អាក្ វែង្ ់ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ោញ នាង្ រលៀប ២-នាង្ ខ្វិរ អាក្ អន B3-ក្ូននាង្ ផ្ទន អាក្ ឥនា —រមនាង្ អារ់ អាក្ កាន មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ រាជ អាក្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ូន

៩៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្ ស៊ឹង្ អាក្ រជឿង្ ៣-អាក្ បូ នាង្ សាង្ ៤-នាង្ រសឿង្ អាក្ ឌី វ ៥-អាក្ ថ្ន រៅលីវ ៦-អាក្ ោ រៅលីវ ៧-នាង្ សទន់ រៅលីវ —រមនាង្ សាន អាក្ រអៀ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាង្ អាក្ បូ ២-អាក្ ន ិ នាង្ (យួ ន) ៣-នាង្ ង្់ រៅលីវ ៤-អាក្

ី រៅលីវ

៥-អាក្ រ្ឿង្ រៅលីវ —រមនាង្ ោ៉ន អាក្ ដក្ស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ រឈឿង្ នាង្ រក្ៀង្ ២-នាង្ នារ អាក្ សារ ៣-នាង្ មា៉លី រៅលីវ ៤-អាក្ នា ៊រ រៅលីវ —រមនាង្ យិ ម អាក្ បា៉រ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមនាង្ អ៊ូន អាក្ ដ

ន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្

ួ ង្ នាង្ ោលី

២-នាង្

ន រៅលីវ

៣-នាង្ រ

ៀន អាក្ រសឿន

៤-អាក្ ប៉ូ រៅលីវ ៥-នាង្ អ៊៊ក្ រៅលីវ មមក្យាយ មុំ តា ក្ុ ច និង្ពួក្ក្ូ នរៅ B3-ដមក្ោយ ម៊ំ តា ក្៊រ មានក្ូន១២នាក្់ ៈ ១-ោយ សិន តា ដួង្ ២-តា ដស ោយ ងាវ ៣-ោយ រសៀម តា ប៊ិល ៤-ោយ លួន តា ស៊៊យ ៥-តា សាម ោយ ៦-តា

៊ន

ួន ោយ សិ

៧-ោយ អិន តា ក្ង្ ៨-តា រលៀរ ោ អាន ៩-ោយ ត្ជឹង្ តា រទឿង្ - តា រលៀរ - តា រៅ ១០-ោយ ពរ តា ញូង្ ១១-ោយ រ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ៀន តា អួង្

៩៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១២-ោយ ញ៉ តា ដង្ែរ —រមោយ ស៊ិន តា ដួង្ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-នាង្ យស អាក្ រសៀម ២-អាក្ ម៉ូវ នាង្ សី ៣-នាង្ ទូរ អាក្ សារ ៤-អាក្ យ៉ ង្ ់ នាង្ របឿង្ - នាង្ រហា ៥-នាង្ ៦-ន ៧-នាង្

ីន អាក្ ដង្រ ី អាក្ អ៊ិម ូ អាក្ អ៊ី

៨-នាង្ រត្ក្ស អាក្ ផ្ថ្ —រមតា ដស ោយ ងាវ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ត្ពឹ ង្ អាក្

៊ ូ អរ់ មានក្ូន

២-អាក្ ល៊ក្ នាង្ ត្ក្ូរ ៣-នាង្ សវរ អាក្ មួង្ - អាក្ ញ៉ ៤-នាង្ ោំង្ អាក្ ស៊ីម —រមោយ រសៀម តា ប៊ិល មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ និន នាង្ ស៊ីន ២-នាង្ រ៊ អាក្ លីន —រមោយ លួន តា ស៊៊យ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៩៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ ឈន់ នាង្ អា៊ន ២-នាង្ ចាំង្ អាក្ យ៉ យ អរ់ មានក្ូន ៣-នាង្ ទឹម អាក្ ថ្ូវ អរ់ មានក្ូន —រមតា សាម ោយ —រមតា

៊ ន មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ

ួន ោយ សិ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-នាង្ អា៊រ អាក្ រសៀង្ ២-នាង្ អា៊ន អាក្ ឈន់ ៣-នាង្ គ្នន អាក្ ោន ៤-អាក្ ដក្ស នាង្ ោ៉ន —រមោយ អឹន តា ក្ង្ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ោន នាង្ គ្នន —រមតា រលៀរ ោយ អាន មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ នាង្ ស៊ីន អាក្ និន —រមោយ ត្ជឹង្ តា រទឿង្ - តា រលៀរ - តា រៅ ោយ ត្ជឹង្ តា រទឿង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ថ្ូវ ២-នាង្ ទីម ៣-នាង្ អឹង្ ៤-អាក្ រ

ង្

៥-នាង្ អា៊រ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

ោយ ត្ជឹង្ តា រលៀរ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ក្៊ញ រៅ ក្ិម នាង្ ឯម ោយ ត្ជឹង្ តា រៅ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ រ ៀម អាក្ ន៊រ (ឪព៊ ក្-មាតយអាក្

៊ ល)

២-នាង្ រ ឿង្ អាក្ ន៊រ ៣-នាង្ នួន អាក្ រមាក្ —រមោយ រ

ៀន តា អួង្ អរ់ មានក្ូន

—រមោយ ពរ តា ញូង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដក្រ នាង្

ង្់ (យួ ន) - នាង្ អាង្ (យួ ន)

២-អាក្ ដសរ នាង្ ដវន ៣-អាក្ ន៊រ នាង្ រ ឿង្ ៤-នាង្ ស៊ីរមឿង្ អាក្ រ ង្ —រមោយ ញ៉ តា ដង្រ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដវន អាក្ ដសរ ២-នាង្ អ៊៊យ អាក្ ឆ្នយ ៣-នាង្ ប៉៊ង្ អរ់ បតី ៤-អាក្ ជ៊រ នាង្ ឡាយ (យួ ន) មញក្រាប់ ពួក្រៅយាយ មុំ តា ក្ុ ច ពួ ក្ក្ូនរៅោយ ស៊ន ិ តា ដួង្ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ យស អាក្ រសៀម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ជ៊រ នាង្ ខាយ ២-អាក្ ស៊៊រ នាង្ គ៊ំ ៣-អាក្ រសន នាង្ ្ រមអាក្ ម៉វូ នាង្ សី ១-អាក្

៊ ង្ នាង្ (យួ ន)

២-នាង្

ង្ស អាក្ ជិន

៣-នាង្ យន់ អាក្

៊រ

៤-អាក្ ពឹ ង្ នាង្......... ៥-អាក្ រន់ នាង្ ោ៉ន ៦-អាក្ ប៊ិរ នាង្ រនាត —រមនាង្ ទូរ អាក្ សា្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាង្ អាក្ រ

ៀង្

២-នាង្ ស៊ខ្ អាក្ ត្ពូ ៣-នាង្ ស៊ីវ អាក្ រសៀម ៤-អាក្ ខ្ន នាង្ ប៊៊ន —រមអាក្ យ៉ ង្ ់ នាង្ រត្ពឿង្ - នាង្ រហា មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមនាង្

ីន អាក្ ដង្រ អរ់ មានក្ូន

—រមនាង្

ី អាក្ អ៊ិម មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ រសង្ អាក្ រក្ន អរ់ មានក្ូន ២-អាក្ មា៉ន់ នាង្............ ៣-អាក្ ម៉ង្ ់ នាង្............ ៤-អាក្ ម៉៊ង្ រៅបួស —រមនាង្

ូ អាក្ ស៊ី មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្

—រមនាង្ រត្ក្ស អាក្ ផ្ថ្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ រយរ អាក្ សា (យួ ន) ២-អាក្ សិន នាង្.....(យួ ន) ៣-អាក្ កាយ រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅតា ដស ោយ ងាវ —រមនាង្ ត្ពឹ ង្ អាក្

៊ ូ អរ់ មានក្ូន

—រមអាក្ ល៊ក្ នាង្ ត្ក្ូរ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឥនា រៅ ខាន់ នាង្ រអៀវ ២-អាក្ ផ្ន រៅ ្ី នាង្ ស៊ផ្ទ ៣-នាង្ ដង្រ អាក្ អា៊ន —រមនាង្ ស៊វរ អាក្ ញ៉ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្ន អាក្ គ៊ង្ រៅ

៊ំមាកក្់ រខ្រតរោ្៍សារ់

២-នាង្ រយឿន អាក្ ភ. ៣-អាក្ រផ្លរ នាង្ ោប់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ ត្ក្វាញ អាក្ រជៀម រៅរក្ៀនសាវយ រខ្រតក្ណា ត ល —រមនាង្ ោំង្ អា ស៊ីម មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ និរ អាក្ រលឿង្ ២-នាង្ នី អាក្ រ

ឿន

៣-នាង្ រនៀវ អាក្ មន ៤-នាង្ ណា អាក្ រ

ឿន

៥-អាក្ នួន នាង្... (យួ ន) ៦-អាក្ ឈិ ន រៅរៅត្សុក្រសៀម ៧-នាង្ រលៀប អាក្ រោ —រមអាក្........(បតីម៊ន) នាង្ ស៊ីន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ រូរ នាង្... (បានក្ូន ១គឺៈ នាង្ រគ្ន អាក្ យី ន) —រមអាក្ និន នាង្ ស៊ីន មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ សួង្ នាង្ យ៊ ង្ ២-នាង្ សប៊ូ រៅលីវ ៣-អាក្ ណាស បួស —រមអាក្ រ៊ នាង្ លីន អរ់ មានក្ូន ពួ ក្ក្ូនរៅោយ លួន តា ស៊យ ៊ —រមអាក្ ឈន នាង្ អាន នាង្ ត្គួរ អាក្ ឈន នាង្ អាន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ រវ នាង្ រយៀង្ ២-អាក្ ផ្ល នាង្ ថ្ន ៣-អាក្ ផ្ទរ នាង្ ហា៊ន ៤-នាង្ ោ៉ង្ អាក្ រណ (ណ) អាក្ ឈន នាង្ ត្គួរ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ រត្ក្ៀល អាក្ ញាញ់ —រមនាង្ ចាំង្ អាក្ យ៉ យ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្ ទីម អាក្ ថ្ូវ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ អ៊ឹង្ អាក្ ថ្ូវ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ រ ង្-ឈូ ន អាក្ អា៊ន ២-អាក្ វន រៅលីវ ពួ ក្ក្ូនរៅតា សាម ោយ ដមក្ តា

៊ ន មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ ួន ោយ សី

—រមនាង្ អា៊រ អាក្ រសៀង្ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ អា៊ន អាក្ ឈន់ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ —រមនាង្ គ្នន អាក្ ោន មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ នាក្ អាក្ ភិន ២-នាង្ រយៀង្ អាក្ រវ ៣-នាង្ រក្ៀង្ អាក្ រឈឿង្ ៤-នាង្ រគឿង្ អាក្ ដខ្ន

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-អាក្ ក្ួង្ នាង្.... (យួ ន) ៦-នាង្

ង្់ រៅលីវ

—រមអាក្ ដក្ស នាង្ ោ៉ន មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្ ពួ ក្ក្ូនរៅោយ ត្ជឹង្ តា រៅ —រមអាក្ រ

ង្ នាង្ អា៊រ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ អ៊៊ង្ អាក្ វ ៊ថា

—រមអាក្ ក្៊ញ ឬ ក្ិម នាង្ ឯម មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ សរវរ អាក្ វង្់ ២-នាង្ សរ រ អាក្ ត្ជឹង្ ៣-អាក្ រវ រៅលីវ ៤-អាក្ វឹង្ រៅលីវ ៥-នាង្ រមម រៅលីវ ៦-អាក្ វី រៅលីវ —រមនាង្ រ ៀម អាក្ ន៊រ រៅផ្ដរឈើ រមម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្

៊ ល នាង្

ដ៊លសាវី —រមនាង្ រ ឿង្ អាក្ ន៊រ រៅដខ្វង្បដបល មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្

ឹង្ អាក្ រឡា

២-អាក្ រ ង្ រៅលីវ ៣-នាង្ រលៀង្ រៅលីវ —រមនាង្ នួន អាក្អាចា យ រមាក្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ រអឿន រៅលីវ ២-នាង្ អួន រៅលីវ —រមអាក្ ដក្រ នាង្

ង្់ (យួ ន) - នាង្ អាង្ (យួ ន)

អាក្ ដក្រ នាង្

ង្់ (យួ ន) មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ អាក្ រគឿន នាង្...

(យួ ន) អាក្ ដក្រ នាង្ អាង្ (យួ ន) មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ផ្ន រៅលីវ ២-អាក្ រយឿង្ រៅលីវ —រមអាក្ ដសរ នាង្ ដវន មានក្ូន៣នាក្់ គៈឺ ១-អាក្ ញាញ នាង្រត្ក្ៀល ២-នាង្ ព័ រៅលីវ ៣-នាង្ ដប៉ន រៅលីវ —រមអាក្ន៊រ នាង្ រ ឿង្ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមនាង្ សីរមឿង្ អាក្ រ ង្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ន ិ ា រៅលីវ ២-នាង្ ោលី អាក្

ួ ង្

៣-អាក្ សា ៊ន រៅរ ៀន —រមនាង្ ញ៉ អាក្ ដង្ែរ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដវន អាក្ ដសរ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្ អ៊៊យ អាក្ ឆ្នយ —រមនាង្ ប៉៊ង្ អរ់ បតី —រមអាក្ ជ៊រ នាង្.....(យួ ន) រប់ រមោយទួរ ដង្ តាទួរ ដួង្

ដមក្ោយទួរ រៅ តាទួរ រទព មានក្ូន៥នាក្់ ១-រមោយ អ៊ិម តា អ៊ិន រៅភូមិព៊ទរ្ល មានក្ូន៣នាក្់ ៈ —អាក្

ិន នាង្ រញៀវ

—នាង្ មី អាក្ ព៊ ទធ —អាក្ គំ នាង្ រៅ ២-តាឈិ ម (សាលប់ ) អរ់ ត្បពនធ អរ់ ក្ន ូ ៣-រមោយ គី តា អូក្ រៅភូមិអនលង្ត្់ ពី ង្ រខ្រតត្ក្មួនស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ —នាង្ រង្ើន អាក្...... —អាក្ ម៉ នាង្.......... —នាង្ ង្ អាក្........ —អាក្ ញ៉ នាង្......... ៤-រមោយ ជី តា ទ៊ំ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ —នាង្ កាន អាក្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

៊ ង្

១០៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—នាង្ ត្សីវ អាក្....... —នាង្ ត្សឹង្ អាក្........ ៥-រមោយ សួន (សាលប់ ) អរ់ បតី អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ររៅរទៀរព៊ំ បាន

C-មមក្តាលួ រ មក្ តាមោក្យចាស់ ទំន ៊ ិោយត្បាប់ រៗមក្ថាៈ តាលួរ ដក្ រ្វជា ើ រៅហាវយត្សុក្ដខ្វង្បដបល ក្ាុង្រខ្រតពលោវ (បាក្់ លីវ)។ កាលរនាះ ក្ាុង្រាជសមបរតរា ិ ជកា ដខ្ម រ ើ យថាៈ តាលួរ ដក្ មានត្បពនធ១២នាក្់ ដរសពវ ផ្ថ្ារៅសាាល់ បានដរ៣នាក្់ គៈឺ ទី១-ោយលួរ ស៊ីវ ទី២-ោយលួរ រថ្ញ ទី៣-ោយលួរ រអៀ C1-ោយលួរ ស៊ីវ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-តាទួរ បា៉ ោយទួរ ម៉៊ក្ ២-ោយទួរ ក្ិម តាទួរ រមញ ៣-តាទួរ លិម ោយទួរ រខ្ៀវ C2-ោយលួរ រថ្ញ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-ោយទួរ ត្កាញ តាទួរ.......(អរ់ សាាល់ ក្ន ូ រៅ) ២-តាទួរ របឿង្ ោយទួរ....... រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១០៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-តាទួរ ហាប ោយទួរ....... C3-ោយលួរ រអៀ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ ោយទួរ ផ្ន តាទួរ....... C1-រមតាទួរ បា៉ ោយទួរ ម៉៊ក្ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-ោយ ដក្ន តា ឯម ២-ោយ ប៉៊ល តា ស ៣-ោយ ណ៊ំ តា គង្់ ៤-តា

ង្ស ោយ ផ្ទ - ោយ ស

៥-តា រសក្ ោយ ផ្ង្់ ៦-ោយ អូរ តា សា៊ង្ ៧-តា ក្៊រ ោយ ម៊ំ C1-រមោយទួរ ក្ិម តាទួរ រមញ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-ោយ នន់ តា អ៊ីវ ២-ោយ គ៊យ តា រឡា រៅភូមិព៊ររ្ល ៣-តា រដៀប ោយ យស ៤-តា រន់ ោយ ដបន ៥-តា

ិ ៊ ម ោយ ដមន

៦-ោយ រៅ តា សំ ៧-ោយ ថ្ី តា ម៊ឹង្ C1-រមតាទួរ លិម ោយទួរ រខ្ៀវ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-ោយ ត្ោប តា.......... ២-ោយ ដប៉ន តា រិន ៣-តា អ៊៊ន ោយ រៅ ៤-តា ឈូ ក្ ោយ ឈិ ម ៥-តា ដណន ោយ មួង្ - ោយ ដង្ែរ រៅដត្ពក្រត្ៅ ភូមិបរ់ គគី ៦-តា រសៀង្ ោយ ៧-តា វង្ ោយ

ឹ ៊ ង្

ួរ

៨-តា រសា ោយ គិម ដញក្រាប់ពួក្ក្ូនរៅតាទួរ បា៉ ោយទួរ ម៉ក្ ៊ C1-ទី១—ដមក្ោយ ដក្ន តា ឯម មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្ ួររ ើ យ ទី២—រមោយ ប៉៊ល តា ស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រទៀង្ អាក្ នឹម ២-នាង្ ឥនា អាក្ ដក្វ ៣-អាក្ រភឿក្ នាង្ ម៊ំ ៤-អាក្ ណិ ម នាង្ រទៀវ រៅភូមិ្មមរជា ទី៣—រមោយ ណ៊ំ តា គង្់ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-តា យឹ (ស៊គរក្ាុង្សង្ឃ) ២-ោយ អ៊ិរ តា វាែ ៣-តា រមៀរ (សាលប់ អរ់ ត្បពនធ)

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-តា ត្ពំ ោយ អ៊ីវ ៥-ោយ ស តា ត្បា ៦-តា ស៊ខ្ ោយ ្ឺ ៧-តា រៅ ោយ ត្ជឹង្ ទី៤—ដមក្តា តា

ង្ស ោយ រទស - ោយ ស

ង្ស ោយ រទស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្រអៀរ នាង្ រៅ ២-នាង្ សំ អាក្ សាន ៣-នាង្ រសៀង្ អាក្ សំ អរ់ មានក្ូន ៤-នាង្ រសៀម អាក្ រមៀ

តា

ង្ស ោយ ស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ទិរ អរ់ ត្បពនធ ២-នាង្ ដសក្ ថ្ីសាម អរ់ មានក្ូន ៣-អាក្ រា៉ន់ នាង្ ជីប រៅភូមិទំពក្់ សក្់ ៤-នាង្ មឹង្ អាក្ ដមន អរ់ មានក្ូន

ទី៥—ដមក្តា រសក្ ោយ ផ្ង្់ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ទី៦—ដមក្ោយ អូរ តា សា៊ង្ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ទី៧—ដមក្តា ក្៊រ ោយ ម៊ំ មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្ ដមក្ោយ ប៉ល ៊ តា ស និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ រទៀង្ អាក្ ណឹ ម អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្ ឥនា អាក្ ដក្វ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមអាក្ រភឿក្ នាង្ ម៊ំ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ដ

ម អាក្ ឱក្

២-អាក្ អ៊ិន នាង្ រ

ៀន

៣-នាង្ រោ អាក្ ជា ៤-អាក្ ងាែន នាង្ មួយ ៥-នាង្ សា៊ន អាក្ យ៉ ង្ ់ —រមអាក្ ណឹ ម នាង្ រទៀវ រៅភូមិ្មមរជា មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាង្ អាក្ ឈិ រ ២-អាក្ រ

ៀន (ស៊គរក្ាុង្សង្ឃ)

៣-នាង្ រត្ក្ង្ អាក្............. ៤-អាក្

ូ វ នាង្...............

៥-នាង្ត្គួរ អាក្........... ៦-នាង្ ត្កាញ ៧-នាង្ អា៊ន អាក្ យ៉ ង្ ់ ដមក្ោយ ណ៊ំ តា គង្់ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ ដមក្តា

ង្ស ោយ ផ្ទ - ោយ ស និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

—រមអាក្ រអៀរ នាង្ រៅ (ក្ូនតា

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ង្ស ោយ រទស) មានក្ូន៣នាក្់ ៈ

១១៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ រ

ៀន អាក្ មួង្

២-អាក្ ដ

ម នាង្..........

៣-នាង្ រសៀន អាក្......... —រមនាង្ សំ អាក្ សាន មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-អាក្ ឆ្យ នាង្............ ២-នាង្ អិន អាក្............ ៣-អាក្ ឈិ ន នាង្........... ៤-អាក្ ឈូ ន នាង្.......... ៥-នាង្ អារ អាក្........... —រមនាង្ រសៀម អាក្ រមៀ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ អូន អាក្ ជិន ២-អាក្ ញ៉ នាង្ សយ ៣-អាក្ នី នាង្ គីម ៤-អាក្ រសង្ នាង្ ភិន ៥-នាង្ ទឹម អាក្........... ដមក្ោយនន់ តា អ៊វី និង្ពួក្ក្ូនរៅ ដមក្ោយ នន់ តា អ៊ីវ មានក្ូន៣នាក្់ —រមអាក្ រសាម នាង្

ី ៊ ង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

១-នាង្ ស៊ឹម អាក្ ម៊ឹង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-នាង្

៊រ រង្អ៊៊ង្ រៅត្សុក្ឡាំង្រយឿ

៣-នាង្ ញ៉ អរ់ មានក្ូន ៤-នាង្ រទព អាក្ លីវ រៅរខ្រតោលំង្ —រមអាក្ ម៉៊ម នាង្..........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ រៅភូមិឈូង្្ំ ឬផ្ត្ពជាប់ —រមអាក្ ម៊ំ នាង្..........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ រៅភូមិឈូង្្ំ ឬផ្ត្ពជាប់ ដមក្ោយ គ៊យ តា រឡា និពួក្ក្ូនរៅ ដមក្ោយ គ៊យ តា រឡា រៅភូមិព៊ររ្ល មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១- ោយ រង្់ តា អួង្ ២-តា ទ៊ន ោយ រភម ៣-ោយ ម៊ំ តា.............. ៤-ោយ................ —ដមក្ោយរង្់ តា អួង្ មានរៅខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមតា ទ៊ន ោយ រភម មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-រោក្ត្គូ ឈិ រ នាង្ សាង្ អរ់ មានក្ូន ២-នាង្ ផ្ម៉ អ៊ង្ការ័នា ៣-នាង្ ម៊ំ អាក្ ឯម រៅភូមិផ្ដរឈើ រមម ៤-នាង្ រជៀប អាក្ រសក្ —រមតា រដៀប ោយ យស (ក្ូនោយទួរ ក្ិម តាទួរ ម៊ិញ) អរ់ ដណ ំ ឹ ង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមតា រន់ ោយ ដបន អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមតា

ិ ៊ ម ោយ ដមន មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ ដមក្ោយ រៅ តា សំ និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

—រមនាង្ អ៊៊ក្ អាក្ សួន - អាក្ រទាម នាង្ អ៊៊ក្ អាក្ សួន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ទឺ អាក្ រៅ ២-អាក្ ពិ ន នាង្ សួន ៣-នាង្ ជិន អាក្ សាង្ ៤-នាង្ រត្ក្ស អាក្ ត្សី នាង្ អ៊៊ក្ អាក្ រទាម មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ញ៉ នាង្ ដអស ២-នាង្ ត្គួរ អាក្ ខាន់ —រមអាក្ ខ្ិម នាង្ គីន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ គ៊ណ នាង្ រហា ២-នាង្ គឹម អាក្ នី —រមនាង្ ឆ្នម អាក្ ររង្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊នឡាយ ២-អាក្ លី ៣-នាង្ ស៊គឺ អាក្ មា៉រឆ្ង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-អាក្ រហា ៥-សឺ

ួ C1-ដមក្ោយ ថ្ី តា ម៊ិ និពួក្ក្ូនរៅ

—រមនាង្ ប៊ង្ អាក្ អ៊ីន មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ ល៊ក្ នាង្ នី ២-អាក្ លឹក្ នាង្ ម៉ម ៣-នាង្ អិន អាក្ ឆ្នយ ៤-នាង្ អាយ អាក្ ម៉ក្់ ៥-អាក្ រ

ៀន នាង្.........

៦-អាក្ ស៊ិវ នាង្ រ ៧-អាក្

ៀន

យ នាង្ អ៊ឹម

—រមអាក្ នួន នាង្ រសៀង្ ក្ូនសាលប់ អស់ —រមអាក្ អ៊ិរ នាង្ អន មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ត្ពំ រៅត្សុក្រសៀម —រមអាក្ គឹង្ នាង្ រោលក្ អរ់ មានក្ូន —រមនាង្ ឯម អាក្ យស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ភិម នាង្ ខ្ិម ២-អាក្ ផ្ង្់ នាង្........(យួ ន) ៣-នាង្ រនឿង្ អាក្ រជឿង្ ៤-នាង្ រ

ឿន អាក្ ណាំ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមអាក្ ឯក្ នាង្........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្

ួន អាក្ សាម អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ដមក្តាទួរ លិម ោយទួរ រខ្ៀវ មានក្ូន៨នាក្់ ដមក្ោយត្ោប តា.........និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

—រមោយ ត្ោប តា.........អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ដមក្ោយ ដប៉ន តា រិន និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ —រមោយ ដប៉ន តា រិន រៅភូមិ របើសសបូវ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ រថាង្ អាក្ អ៊៊ន ២-នាង្ សូ អាក្

ិម រៅភូមិរដើមរោន

៣-នាង្ ភិម អាក្........... —រមនាង្ រថាង្ អាក្ អ៊៊ន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាំ អាក្ ថាវ ២-អាក្ ភាង្ នាង្ រ

ៀន អរ់ មានក្ូន

៣-អាក្ ទន់ នាង្ រសៀង្ ៤-នាង្ ដសម អាក្ ម៊ឹង្ —រមនាង្ សូ អាក្

ឹម រៅភូមិរដើមរោន អរ់ ដណ ំ ឹ ង្

—រមអាក្ ភិន នាង្............អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ រមតា អ៊ន ៊ ោយ រៅ និង្ពួក្ក្ូនរៅ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ ស៊ូ អាក្ បា៉ន់ ២-នាង្ រៅ អាក្ រ៉៉ ៣-នាង្ ក្ង្ អាក្ ឈិ វ រៅបាយរៅ ៤-នាង្ ងាវ អាក្ ដស ៥-អាក្ រភឿង្ នាង្ អ៊៊ំ ៦-អាក្ អ៊ិម នាង្ ទា ៧-អាក្ ត្បាក្់ នាង្ ទឹង្ ៨-នាង្ ត្ជឹន ថ្ីរនៀវ - ឆ្នឈិ ម —រមនាង្ ស៊ូ អាក្ បា៉ន់ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ លឹន នាង្ រដឿក្ ២-អាក្ ឈួ ន នាង្ រិន ៣-នាង្ លន់ រិក្រទៀវរសង្ ៤-អាក្ ង្ួន នាង្ រ ើ យ ៥-អាក្

ួ រ នាង្ ោ៉ង្

៦-អាក្

ង្់ នាង្ របា៉

—រមនាង្ រៅ អាក្ រ៉៉ មានក្ូន៩នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាន អាក្ ពិ ន ២-នាង្ ឯម អាក្ ហា៊ង្ ៣-នាង្ ដញម អរ់ បតី

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១១៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្ ដ

ម អាក្ រឈៀង្ - អាក្ អ៊ិម

៥-នាង្ ម៉ម អាក្ លឹក្ ៦-នាង្ មិន អាក្ ញ៉ ៧-នាង្ លក្ អាក្ សាវយ ៨-នាង្ សាវយ អាក្ ៩-នាង្

ូវ

ួ ន អាក្ ឥនា

—រមនាង្ ក្ង្ អាក្ ឈិ វ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ យ៉ យ នាង្....រៅបាយរៅ —រមនាង្ ងាវ អាក្ ដស មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមអាក្ រភឿង្ នាង្ អ៊៊ំ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ មួង្ នាង្....... ២-នាង្ ម៊ឹ អាក្ បា៉ង្ ៣-អាក្

ី នាង្ ស៊ខ្

៤-នាង្ រក្ៀវ អាក្ ដួង្ ៥-អាក្ រខ្ង្ នាង្.......(យួ ន) ៦-នាង្

៊ ន អាក្

ិន

—រមអាក្ អ៊ិម នាង្ ទា មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ គវិ អាក្ ពិ ២-នាង្ កាម អាក្ គិន ៣-អាក្ ម៉ នាង្ យស

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-នាង្

ី អាក្ រវញ

—រមអាក្ ត្បាក្ នាង្ ទឹង្ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-នាង្ រក្ន អាក្ មារ ២-អាក្ គិន នាង្ កាម ៣-នាង្ ទីវ អាក្ របា៉វ ៤-នាង្ បា៉ញ អាក្ អ៊ី ៥-អាក្ ហា៊ង្ នាង្ អ៊ន ៦-នាង្ រហា អាក្ គ៊ណ ៧-នាង្ រថា អាក្ អ៊៊ំ ៨-នាង្

ួន អាក្

ឹក្

—រមនាង្ ត្ជីន ថ្ីរនៀ ឆ្នឈិ ម នាង្ ត្ជីន ថ្ីរនៀ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដក្រ នាង្ រៅ ២-អាក្ កាន នាង្ អារ់ (មានរាយខាង្ម៊ខ្) នាង្ ត្ជីវ ឆ្នឈិ ម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្

ូ អាក្ ណាំង្

២-អាក្ គ្នន នាង្ ទូរ ៣-នាង្ ដសរ អាក្ ឈី ន ៤-អាក្ អា៊ន នាង្....(យួ ន)

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-នាង្ ខ្៊ល អាក្ យ៉ូ ន ដមក្តា ឈូក្ ោយ ឈឹម និង្ពួក្ក្ូនរៅ —រម ឆ្នដក្វ នាង្ ទា មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ គឹន អាក្ រឌឿ ២-អាក្ ខ្ួញ នាង្ រសឿង្ ៣-នាង្ រទៀង្ អាក្ ្ី ៤-អាក្ រអៀប នាង្ ស៊ឹម ៥-អាក្ អ៊៊ន (សាលប់ ) ៦-អាក្ ដអប (សាលប់ ) —រមអាក្ ក្ង្ នាង្ ម៊ំ មានក្ូន៩នាក្់ ៈ ១-អាក្ សារ នាង្ រលៀង្ ២-នាង្ រសៀន អាក្......... ៣-នាង្ រ

ៀន អាក្

៊រ

៤-នាង្ រអឿន រៅលីវ ៥-អាក្ រ ឿន នាង្......... ៦-អាក្ លន់ នាង្

៊ ង្

៧-អាក្ ោ៉ន រៅលីវ ៨-នាង្ រអើយ អាក្ ម៊ិ ៩-អាក្ សរ រៅលីវ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

—រមនាង្ រត្ក្ង្ អាក្ រនត្រ មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្ —រមអាក្ រទឿង្ នាង្ ត្ជឹង្ មានក្រ់ រ ើ យខាង្ម៊ខ្ —រមអាក្ ទាវ នាង្ រយៀ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ឹម អាក្ រអៀប ២-នាង្ សូម រិក្រសង្ ដមក្តា ដណន ោយ មួង្ - ោយ ដង្ែរ និង្ពួក្ក្ូនរៅ —រមតា ដណន ោយ មួង្ - ោយ ដង្ែរ តា ដណន ោយ មួង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ អ៊ីន នាង្ ប៊ង្ ២-នាង្ គិន អាក្......... តា ដណន ោយ ដង្ែរ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ យិ ន នាង្ ជឹម ២-នាង្

៊ ង្ អាក្ អ៊៊ំ

៣-នាង្ រគ្នម អាក្ លីវ ៤-អាក្ ជិម នាង្ ដ

៥-អាក្ អ៊ូរ នាង្ ង្ែវូ ៦-អាក្ សិ នាង្........ —ដមក្តា រសៀង្ ោយ —ដមក្តា វង្ ោយ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ី ៊ ង្ និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ អរ់ មានក្ូន

ួ រ និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ

១២៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ រ

ឿង្ នាង្ អ៊ិម

២-នាង្ អន អាក្ រលៀរ រៅដខ្វង្បដបល ៣-នាង្ អាន អាក្ រលៀរ រៅ របើសសបូវ —ោយ

ួ រ តា ស៊ិន រៅរៅរខ្រតបារ់ ដប ំ ង្

១-អាក្ សាន នាង្ ប៉៊ល រៅរខ្រតបារ់ ដប ំ ង្ ២-អាក្ ដ

ម រៅរខ្រតបារ់ ដប ំ ង្

៣-អាក្ លក្ រៅរខ្រតបារ់ ដប ំ ង្ ដមក្តា រសា ោយ គិម និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ —រមតា រសា ោយ គិម មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ អ៊ិម អាក្ រ

ឿង្

២-អាក្ សាវយ នាង្ ដំ ង្ ូ ៣-នាង្ សិ អាក្ មួយ ៤-អាក្ ស៊៊ំ នាង្ អន ៥-នាង្ សឹម អាក្ លន់ រៅ តាម ង្ C2-ដមក្ោយលួរ រថ្ញ តាលួរ........និង្ពួ ក្ក្ូនរៅ មានក្ូន៣នាក្់ ទី១-ោយទួរ ត្កាញ តាទួរ.....មិនសាាល់ ក្ន ូ រៅ ទី២-តាទួរ របឿង្ ោយទួរ......មានក្ូនឬរៅ ១-រ

ឿង្កាភ៊ង្ (ជារិយួន)

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-រ

ឿង្ជូឡាំង្ (ជារិយួន)

៣-រឌញ អ៊៊ក្ (ជារិយួន) ៤-រឌញ ដណវ (ជារិយួន) ទី៣-តាទួរ ហាប ោយទួរ..................មានក្ូនឬរៅ រៅភូមិរយម៉យ (ដត្ពក្ផ្៊ក្) -ក្ូវស៊ខ្ មានក្ូនមាាក្់ ជារិយួនរិន រមមះ ក្ូវរឆ្វ រៅភូមិ អណតូង្ររក្ ជារិយួនរិន C3-ដមក្ោយលួរ រអៀ តាលួរ........ មានក្ូនមាាក្់គៈឺ ោយទួរ ផ្ន —រមោយទួរ ផ្ន តាទួរ......មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-តា អ៊៊ន ោយ

ួរ

២-ោយ ង្ឺន តាសូ ៣-ោយ

ួ រ តា វង្

៤-ោយ រដៀប តា សាន់ រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ ៥-ោយ ដណម តា ណិ ប រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ ៦-តា អ៊៊ំ ោយ ប៉៊ក្ ៧-តា ជ ោយ ម៊ំ រៅភូមិរផ្ទារោន ៨-ោយ រ

ៀន តា អ៊ិម រៅភូមិរត្ជាយតាចារ់

១—រមតា អ៊៊ន ោយ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

ួ រ រៅភូមិបឹង្ឈូ ក្ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

១២៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ មឹង្ នាង្ ដក្វ ២-នាង្ រ

ៀន អាក្ យ៉ូ ន

៣-នាង្ រអៀង្ អាក្ រ័នា រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ ៤-នាង្ អ៊ូ អាក្ តាវ ៥-នាង្ រសៀង្ ឆ្នឈូ ន ៦-នាង្ រអៀប អាក្ អ៊ិរ ២—រមោយ ង្ឺន តា សូ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រអង្ អាក្ យស ២-អាក្ ខាន់ នាង្ អ៊៊ង្ ៣-អាក្ ចាប នាង្ យ៉ ង្ ់ ៤-អាក្ ដស នាង្ អន រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ ៣—រមោយ

ួ រ តា វង្ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ

៤—រមោយ រដៀប តា សាន់ រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ ជីម អាក្ ជា ៥—រមោយ ដណម តា ណិ ប រៅភូមិផ្ត្ពជាប់ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ គិម អាក្ ត្ោប ២-នាង្ រសក្ អាក្

ិម

៣-អាក្ របា៉ នាង្ គ៊ណ ៤-នាង្ ចាប អាក្ ខ្លឹង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-នាង្ រឈៀង្ អាក្..... ៦—រមតា អ៊៊ំ ោយ ប៉៊ក្ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ គ្នន អាក្ ស៊ីវ ២-អាក្ ទួន នាង្ ទូរ ៣-នាង្ ផ្ួន អាក្......... ៧—រមតា ជ ោយ ម៊ំ រៅភូមិរផ្ទារោន មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ អាន អាក្ វាែន់ ២-អាក្ ជា នាង្......... ៣-អាក្ ត្ទី នាង្សាំ ៤-នាង្ រយម អាក្...... ៨—រមោយ រ

ៀន តា អ៊ិម រៅភូមិរត្ជាយតាចារ់ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ដមក្តា អ៊ន ៊ ោយ

ួរ

រៅភូមប ិ ង្ ឹ ឈូក្ មានក្ូន៦នាក្់ 1—រមអាក្ មីង្ នាង្ ដក្វ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ខ្វង្ អាក្ រទៀ ២-អាក្ រភង្ រៅលីវ ៣-នាង្ លីវ អាក្ ឆ្នយ ៤-នាង្ អាយ អាក្ គីម ៥-នាង្ ឆ្នយ រិក្ឈិ វពី

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

2—រមនាង្ រ

ៀង្ អាក្ យ៉ូ ន មានក្ូន៧នាក្់ ៈ

១-នាង្ គ្នំ អាក្ អ៊៊ក្ ២-អាក្ ស៊ីន នាង្ លី ៣-អាក្ ក្យ នាង្ ស៊ីម ៤-អាក្ ដក្ម នាង្ លឹង្ ៥-នាង្ សាន់ អាក្ អ៊ិរ ៦-អាក្

ួន នាង្ ម៉ម

៧-អាក្ វ ួន (សាលប់ ) 3—រមនាង្ រអៀង្ អាក្ រ័នា មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ិវ អាក្ ស៊ូ ២-អាក្ កាន នាង្ រសឿង្ 4—រមនាង្ អ៊ូ អាក្ តាវ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ រឹង្ អាក្ ណ៊រ ២-នាង្ រញាះ អាក្ ខ្ិន ៣-អាក្ រខ្ង្ នាង្ រ

ៀង្

៤-អាក្ ឈី ន នាង្ ង្ែយ ៥-នាង្ គីន អាក្ មាម ៦-នាង្ អួរ អាក្ រូក្ 5—រមនាង្ រសៀង្ ឆ្នឈួ ន មានក្ូនមាាក្់ គឺៈ នាង្ ហាវ អាក្ រថាង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

6—រមនាង្ រអៀប អាក្ អ៊ិរ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ ដមក្ោយង្ឺន តា សូ មានក្ូន៤នាក្់ —រមនាង្ រអង្ អ យស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ត្ពុំ នាង្....... ២-អាក្ ណ៊រ នាង្........ ៣-នាង្ ឆ្ូវ អាក្ គិមរសង្ ៤-នាង្ ដយ៉ ម អាក្ រខ្ៀវ —រមោយ

ួ រ តា វង្ មានក្រ់ ខាង្ម៊ខ្រ ើ យ

ត្ក្ុមអក្ស D និ ង្សាខាវង្សត្រក្ូ ល តាលួរ រៅ ោយលួរ ត្បុក្ រៅភូមិដត្ពក្គយ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ D1-១—ោយទួរ ោវ តាទួរ អូក្ ឬ ផ្ូក្ រៅភូមិដន ូ ោវ ដត្ពក្គយ D2-២—ោយទួរ ត្ោប តាទួរ ដត្ព

រៅភូមិផ្ដនង្

D3-៣—តាទួរ រាម ោយទួរ......

រៅភូមិក្ព ំ ង្់ត្បទាល

D4-៤—តាទួរ ដួង្ ោយទួរ ដង្

រៅភូមិដខ្វង្បដបល

D5-៥—តាទួរ រៅ ោយទួរ រទស

រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់

D6-៦—តាទួរ

រៅភូមិដត្ពក្គយ

ង្់ ោយទួររត្ជៀប

D1 ដមក្ោយទួរ ោវ តាទួរ អូក្ ឬ ផ្ូក្ មានក្ូន៥នាក្់ ៈ រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១២៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-តា គ៊ង្ ោយ ណ៊ំ ២-តា ដក្វ ោយ... ៣-តា ផ្ន ោយ ជួ ៤-តា ដង្រ ោយ.. ៥-តា ត្បាជញ ត្ពះឧបជាយ៍ វរតោលំ រខ្រតោលំង្ ស៊គរក្ាុង្សង្ឃ —រមតា គ៊ង្ ោយ ណ៊ំ មានរៅខាង្ម៊ខ្រ ើ យ —រមតា ដក្វ ោយ......មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ ណ៊ប នាង្ អ៊៊ក្ ២-អាក្ ទូរ នាង្ រសក្ ៣-នាង្ ទូរ អាក្ ្ំ —រមតា ផ្ន ោយ ជួ រៅភូមិដត្ពក្គយ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ រពជ អាក្ រូរ ២-នាង្ អិម អាក្......... ៣-អាក្ មាស នាង្...... ៤-អាក្ ត្បាក្ នាង្........ —រមតា ដង្រ ោយ.........មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ ណ៊ប នាង្........ ដមក្ោយទួរ ត្ោប តាទួរ ផ្ត្ព មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-តា យក្់ ោយ ស៊ខ្ រៅភូមិដត្ពក្គយ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-តា គ៊ណ ោយ ម៊ំ ៣-ោយ សាន តា រហា រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ ៤-ោយ រងាែក្ តា គ៊ង្ រៅភូមិផ្ដនង្ ៥-ោយ អូក្ តា ស៊ខ្ រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ ៦-ោយ

៊ ង្ តា ឈិ ម រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់

—រមតា យក្់ ោយ ស៊ខ្ រៅភូមិដត្ពក្គយ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ មាស នាង្ គង្់ ២-អាក្ ត្ពំ នាង្...... រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ ៣-ថ្ីរៅ នាង្.... (យួ ន) រៅត្ពះត្រោំង្ ៤-នាង្ ត្បុក្ អាក្ ចាប រៅដត្ពក្គយ ៥-នាង្ ងាែន អាក្ ទូរ រៅដត្ពក្គយ ៦-នាង្ រោ អាក្ ររក្ រៅដត្ពក្គយ —រមតា គ៊ណ ោយ ម៊ំ រៅភូមិផ្ដនង្ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ មាស អាក្..... ២-អាក្ មូល នាង្...... ៣-អាក្ ស័ក្ នាង្....... ៤-នាង្ សា អាក្........ —រមោយ សាន តា រៅ រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-រ៊ង្សំ នាង្ ដង្ែរ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-អាក្ រាំង្ នាង្ សួន ៣-នាង្ នី អាក្ គីម —រមោយ រងាែក្ តា រ៊ង្ រៅភូមិផ្ដនង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ អ៊៊ំ ២-អាក្ ស —រមោយ អូរ តា ស៊ខ្ រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ គ៊ង្ អាក្ ដួង្ ២-នាង្ កាន់ អាក្

៊ន

៣-អាក្ រ័នា នាង្ ម៉ម ៤-អាក្ ទិរយ អរ់ ត្បពនធ ៥-នាង្ ឯក្ អាក្........ ៦-អាក្ ទំ នាង្ សួន អរ់ មានក្ូន —រមោយ

៊ ង្ តា ឈិ ម រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ មានក្ូន១០នាក្់ ៈ

១-អាក្ សន នាង្ យ៉ ង្ ២-នាង្ រទស អាក្ សំ ៣-នាង្ ឯម បណឌិររៅ ៤-នាង្ អ៊៊ក្ អាក្ ឯម រៅភូមិអំពិលទឹក្ ៥-អាក្ ដង្ែរ នាង្ ញ៉ រៅភូមិដខ្វង្ដបល ៦-អាក្ ត្សី នាង្ រពជ រៅរខ្រតោលំង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៧-អាក្ ម៉ក្់ នាង្ នី ត្សុក្បឹង្្ំ ៨-នាង្ ដក្វ អាក្......... ៩-អាក្ ជា នាង្....... ១០-នាង្ សួង្ ឆ្នយនង្ រៅភូមិសាយក្៊ង្ D3-ដមក្តាទួរ រាម ោយទួរ..... (ភូមក្ ិ ព ំ ង្់ត្បទាល) មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-ោយ ង្ិន តារសាម ២—ោយ រៅ តា រៅ ៣-តា រសាម ោយ...... —រមោយ ង្ិន តា រសាម មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ នាង្ គង្់ អាក្ ស័ក្ —រមោយ រៅ តា រៅ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមតា រសាម ោយ.......អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ D4-ដមក្តាទួរ ដួង្ ោយទួរ ដង្ មានខាង្ម៊ខ្រ ើ យ D5-ដមក្តាទួររៅ ោយទួរ រទស រៅភូមប ិ ង្ ឹ ត្ក្ចាប់ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-តា

ិ ៊ ម ោយ ដង្ែរ រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់

២-តា គ៊ង្ ោយ........រៅភូមិបឹង្ត្ក្ចាប់ —រមតា

ិ ៊ ម ោយ ដង្ែរ អរ់ ដណ ំ ឹ ង្

—រមតា គ៊ង្ ោយ........មានក្ូន៦នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ ត្បុង្ អាក្ ចាប ២-នាង្ ងាែន អាក្ ទូរ ៣-នាង្ រោ អាក្ ររក្ ៤-អាក្ មាស នាង្ គ៊ង្ ៥-នាង្ ត្ពំ អាក្ រឌៀវ ៦-អាក្ រៅ នាង្....... ដមក្តាទួរ ទបង្់ ោយទួរ រត្ជៀប រៅភូមដិ ត្ពក្គយ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-តា ្ន់ ោយ អន រៅភូមិដត្ពក្គយ ២-តា រទព ោយ ប៉៊ល រៅភូមិបឹង្ត្ពលឹរ ៣-តា ផ្ជ ោយ ទូរ រៅភូមិរដើមរោ្៍ ៤-ោយ អន តា ទា រៅភូមិបឹង្រត្ទៀក្ ៥-ោយ ដមន តា បា៉ រៅភូមិបឹង្ត្ពលឹរ ៦-តា ស៊ខ្ ោយ អូរ រៅភូមិផ្ដនង្ D6-រមតា ្ន់ ោយ អន (រៅភូមដិ ត្ពក្គយ) មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ មឹ អាក្ រៅ ២-នាង្ ដង្រ រ៊ង្រសាម ៣-អាក្ ឯម នាង្ សាន់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៤


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៤-អាក្ អិម នាង្ គ៊ន (ដូនតា បស់ មាតយ ខារ់ រៅហាវយត្សុក្ជីពូ រខ្រតសាវយរ ៀង្ ៥-អាក្ ស័ក្ នាង្ ឌិ ន ៦-នាង្ យ៉ ង្ អាក្

ិ៊ម

៧-អាក្ អ៊៊ក្ នាង្ ស៊ិន ៨-នាង្ ឪ អាក្ រសៀង្ រៅភូមិបឹង្ត្ពលឹរ —តា រទព ោយ ប៉៊ល (រៅភូមិបឹង្ត្ពលឹរ) មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ ម៊ី អាក្

ួន

២-នាង្ ណ៊ំ អាក្ រសា ៣-អាក្ អ៊ិន នាង្ ស៊ខ្ ៤-អាក្ ស័ន នាង្ អ៊៊ក្ —តា ផ្ដ ោយ ទូរ (រៅភូមិរដើមរោ្៍) មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ អិន នាង្ យ៉ ង្ ២-អាក្ សាម នាង្ ដង្ែ ៣-អាក្ រ័នា នាង្ ត្ោប ៤-នាង្

៊ ន អាក្ ជា

—ោយ អន តា ទា (រៅភូមិបឹង្រត្ទៀក្) មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ នួន អាក្ ជា (ក្ូនោយ រ រៅដខ្វ ង្ដបល) ២-អាក្

ិម នាង្ យក្់

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៥


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៣-នាង្ រពជអាក្ រូរ ៤-អាក្ ឌិ ន នាង្........ —ោយ ដមន តា បា៉ (រៅបឹង្ត្ពលឹរ) មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្

៊ន នាង្ ដក្វ

២-នាង្ ង្ែរ អាក្ រនរ ៣-អាក្ ញូវ នាង្ អ៊៊ំ ៤-នាង្

ី ៊ អាក្ ស

៥-អាក្ ដសរ នាង្ ស័ន ៦-អាក្ ណ៊ំ នាង្ គិម —តា ស៊ខ្ ោយ អូក្ (រៅផ្ដនង្) មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ គ៊ង្ អាក្ ដួង្ ២-នាង្ កាន់ អាក្

៊ន (រៅបឹង្ត្ក្ចាប់ )

៣-អាក្ រ័នា នាង្ ម៉ម ៤-អាក្ ទិរ នាង្........ ៥-នាង្ ឯក្ អាក្..... ៦-អាក្ ទ៊ំ នាង្........

ត្ក្ុមអក្ស E និ ង្សាខាវង្សត្រក្ូ ល រោក្តា សឺន រឌៀប

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៦


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

សាវតា រោក្តា “សឺន រឌៀប” អរ់ មានដំណឹង្រត្រើនរទ រយើ ង្ ដឹង្ថាឪព៊ ក្រោក្រមមះ “តា ទបឹក្”

អរ់ អាក្ណារទៀរសាាល់ ថា តា

ទបឹក្ មានបង្បអូនប៉៊នាមននាក្់ ក្៏រទដដ ដរត្បពនធគ្នរ់ រមមះោយ រពជ រស៊ើប ួររៅរទៀរបានដំណឹង្ថា

ោយ

រពជ

មានបង្បអូនត្សីមាាក្់

រមមះោយ ទ៊ំ មានបតីរមមះតា ម៊ឺន។ រ

រ៊រនះបានផ្តរុំ ទបើង្តាំង្ជារ ឿង្សាវតា ររៅ ដមក្តា ទបឹក្ ោរយ រពជ រៅភូមវិ រតរពជ

មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-ោយ នួន តា ង្ួន ២-ោយ នី តា ដក្ ៣-តា ក្៊យ ោយ មា៉ ៤-តា សឺន រឌៀប ោយ ឯម រមោយ នួន តា ង្ួន រៅភូមក្ ិ ព ំ ង្់ត្ទាប់ មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-នាង្ សាំង្ អាក្ គិម ២-អាក្ សាំ នាង្........ ៣-អាក្ ដស នាង្....... ៤-នាង្

ួញ អាក្........ រមោយ នី តា ដក្វ រៅភូមវិ រតក្ណា ត ល

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៧


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-អាក្ រសៀង្ នាង្......(យួ ន) ២-នាង្ ដ

ម អាក្ ដដក្

៣-នាង្ ក្ង្ អាក្ រ៊ប រមតា ក្៊យ ោយ មា៉ រៅភូមវិ រតក្ណា ត ល មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-នាង្ អ៊ីវ អាក្....... ២-អាក្ រសៀវ នាង្....... ៣-អាក្ អួរ នាង្........ ៤-អាក្ រសា នាង្ រទៀប ៥-អាក្ សំ នាង្....... ៦-អាក្ អ៊ីន នាង្........ ៧-នាង្ ដផ្ អាក្...... ដមក្រោក្តា សឺន រឌៀប ោយ ឯម ត្សុក្ោលង្ ំ មានក្ូន៧នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ិលផ្ទន់ នាង្ រត្ទឿង្ (យួ ន) ២-នាង្ សូព ៍ អាក្ ដ៊ក្ ភូអិម ៣-នាង្ យី ្ (សាលប់ ) អរ់ បតី ៤-អាក្ ស៊ ឆ្ន ី ន់ នាង្ មា៉ កា ី សូ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៨


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៥-អាក្ ស៊ ម ី ៉៊រោ តិ ៉ នាង្ ងា៊ំ - នាង្ រប៉ជ ៦-នាង្ ស៊ីបូ ផ្ទរ អាក្ ង្ួនពី ៧-អាក្ រក្រស ី (សាលប់ ) អរ់ ត្បពនធ រោក្តា សឺន រឌៀប មានត្បពនធរត្កាយរមមះោយ លី រៅ ស៊មា៉លី មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊មាផ្

អាក្ យន់ - អាក្ រពទយោ៉ន់

២-នាង្ ស៊ ប ី ូផ្ទ (សាលប់ ) អរ់ មានក្ូន ៣-នាង្ ស៊ ប ី ូដផ្ (សាលប់ ) អរ់ បតី ៤-នាង្ ស៊មាឡា (នាង្ ្ិយ) អរ់ បតី ៥-នាង្ ស៊នា ី ត្ពះអង្ាត្ក្ុម

ល ួង្ម៊នីពង្ស

៦-អាក្ រពជារា៉ នាង្ រប៉រ អាក្ ស៊ល ិ ផ្ទន់ នាង្ រត្ទឿង្ មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ស៊ កាន ២-អាក្ ស៊ កានារ ដ រមនាង្ ស៊ព ៍ អាក្ដ៊រ ភូអម ិ មានក្រ់រ ើ យ រមអាក្ ស៊ ឆ្ន ី ន នាង្ មា៉ កា ី សូ មានក្ូនមាាក្់ គៈឺ អាក្ រ អ៊ង្កាសូ នាង្ សា្ធ រមអាក្ ស៊ ម ី រ ៉៊ ោ តិ ៉ នាង្ ងាែន-រប៉ជ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៣៩


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

មានក្ូន៥នាក្់ ៈ ១-នាង្ ោ៉ងាែ រៅ អ៊៊ល អាក្ ប៊៊្ណា ធ ស៊ី ២-អាក្ ផ្ូសាវ្ធ រៅ ញឹម នាង្ ប៊៊នគីម ៣-នាង្ រខ្មមីោ៉ រៅ មន់ អាក្ រពទយដង្រ ៤-អាក្ សូ ោ ិ ៉ ោ៉ន នាង្ ប៉៊នាាមា ៥-អាក្ រខ្មសូ ោ ិ ៉ រៅ យ៊ រ រៅលីវ រមនាង្ ស៊ប ី ផ្ទ ូ រ អាក្ ង្ួនពី មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ីសូខ្ន រៅ រត្បរ អាក្ ង្ួនវែន ២-អាក្ សា ហា ី ន់ នាង្ ត្សីម៊ំ ៣-អាក្ ង្ួនអាង្ពី ទូ រៅលីវ ៤-អាក្ ង្ួនពី ររា ូ វ ៊ទធ នាង្ សយសូជរ ិ ៥-អាក្ ង្ួនពី ររូ រ នាង្ ទ៊យ គឹមរ

ង្

៦-នាង្ ង្ួនរំបា៉ ី អាក្ តាន់ ជន ិ ប៊ី ៧-អាក្ ង្ួនរៅ នាង្ ប៉ូលីណី ៨-នាង្ ង្ួន្ីរថ្រ អាក្ សា សាវរតលី ដមក្ខាង្បង្បអន ូ រោក្ោយ ឯម មានបង្បអូន៤នាក្់ ៈ ១-តា ស់ ោយ.......

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៤០


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

២-ោយ ឯម តា សឺន រឌៀប ៣-តា រនរ ោយ ក្ិម ៤-តា រនៀវ ោយ ត្ជីន រមតា ស់ ោយ....... មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ទូរ នាង្......... ២-អាក្ គិម នាង្......... —រមោយ ឯម តា សឺន រឌៀប មានក្រ់ រ ើ យ រមតា រនរ ោយ ក្ិម មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ក្ូឡាប (សាលប់ ) អរ់ បតី ២-អាក្ សា ី នាង្.....(យួ ន) ៣-នាង្ រ័ន្ូ អាក្ ដក្ន —រមអាក្ សា ី នាង្.......អរ់ ដណ ំ ឹ ង្ —រមនាង្រ័ន្ូ អាក្ ដក្ន មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-នាង្ រ័នថា...... ២-អាក្ ខ្លិង្.......... រមតា រនៀវ ោយ ត្ជីន មានក្ូន២នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៤១


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-អាក្ ដក្រ នាង្ រៅ ២-អាក្ កាន នាង្ អារ់ (មាតយរោក្តា រោមរាជ) ដមក្ោយ ទ៊ំ បអន ូ ោយ រពជ មានបតរី មមះតា រ៊ង្ម៊ន ឺ មានក្ូន៨នាក្់ ៈ ១-តា ឯម ោយ រសា ២-តា ឈិ ម ោយ ល៊យ ៣-តា ឯប ោយ មាស ៤-ោយ សាន់ តា វាែន់ ៥-តា ដង្ ោយ អិម ៦-តា យ៊ិ ក្ ោយ ត្បាក្់ ៧-តា ជា ោយ សា ៨-ោយ អ៊៊ជ តា រមម រមតា ឯម ោយ រសា មានក្ូន២នាក្់ ៈ ១-អាក្ ប៉៊ក្ នាង្ អ៊ង្ ២-អាក្ លន់ នាង្ នន់ រមតា ឯម ោយ មាស មានក្ូន៤នាក្់ ៈ

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៤២


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

១-នាង្ អ៊៊ម អាក្ ត្ពំ ២-អាក្ ភិម នាង្ គួន ៣-អាក្ ស៊ិម នាង្ ដស ៤-....................... រមោយ សាន់ តា វាែន់ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដដក្ នាង្ ដ

២-អាក្ រ៊ នាង្ នួន ៣-អាក្ រសៀន នាង្.......... ៤-នាង្

ិ ៊ ន អាក្ ឯក្

៥-នាង្ ផ្ទរ់ អាក្ ដយម ៦-អាក្ ស នាង្ ផ្ង្់ រមតា យ៊ិ ក្ ោយ ត្បាក្់ មានក្ូន៦នាក្់ ៈ ១-អាក្ រ

ៀន នាង្ រកា

២-នាង្ រថា អាក្ ឱម ៣-អាក្ ទួន នាង្ ឥនា ៤-អាក្ ដរម នាង្........ ៥-អាក្ រ

ម នាង្ ដស

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៤៣


ក្បួនសាខាវង្សត្រក្ូល

៦-អាក្ ឆ្នន់ នាង្ សាំង្ រមតា ដង្ ោយ អ៊ម ិ ...................... រមតា ជា ោយ សា មានក្ូន៣នាក្់ ៈ ១-នាង្ ស៊ិម អាក្

ិ៊ម

២-អាក្ ដក្ម នាង្......... ៣-នាង្ រជា អាក្ រ៊ង្ រមោយ អ៊ជ ៊ តា រមម មានក្ូន៤នាក្់ ៈ ១-អាក្ ដសម នាង្ គិម ២-អាក្ ស័ក្ នាង្........ ៣-អាក្ ស៊ខ្ នាង្ សំ ៤-នាង្ ឯប នាង្

ិន

ចប់ រ ឿង្

រ ៀបរ ៀង្រោយ ឡាំ ឯម

១៤៤

Lam Em  
Lam Em  

Lam Em Biograhpy

Advertisement