Page 1

ទិវាបុណ្យឯករាជ្យ នៃសហរដ្ឋអាមេរ ិក

សឹងតែមួយសប្តាហ៍កនលងមកហហយ អនកតដលរស់ហៅហលើទក ើ ឹ ដនី នសហរដឋអាហមរក ិ ប្តនឮ

សូ រសហមលងផ្ុុះ

ពទ ី ហី នុះមាង

អសនាស ិ ុ ខហោយប្បករ ចាំហ

ពទ ី ហី

ុះមាងទាំងនងៃយប់។

ណាមួយហទ

ុះមន ិ តមនជាសនូរកាំហភលង ើ ហោយសារ

បុតនាគស ើ បអបអរសាទរ ឺ ូ នរផាវែូចធាំតដលអនកប្សុកអុចហដម ី

ុះនងៃបុណ្យឯករាជយននសហរដឋ អាហមរក។ ជាប្បនពណ្ី ជនជាែិអាហមរកាំ ិ ិ ងតែងប្ប្តរឰពិធីហនុះ

ជាហរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ហៅនងៃទី៤តខកកកោ ជានងៃ តដលសហរដឋអាហមរកប្តនប្បកសឯករាជយព ច ិ ី ប្កភព អង់ហគលស។ សាារែីហសនហាជាែិមាែុភូមប្ត ិ នប្ែូវ បង្ហាញហឡើង ហោយករហោែទង់ជាែស ិ ហរដឋអា ហមរកហស្ ិ ើ រតែប្គប់មុខផ្ុះ

នង ិ ហៅតាមប្គុះឹ សាានសាធារណ្ៈ។

ហហើយពធ ិ អ ី បអរសាទរក៏ប្ែូវប្តន

ហរៀបចាំហឡង ើ ជាទូហៅ ទាំងជាផលូវករ នង ិ ជារហបៀបប្គួសារ។ ពធ ិ អ ី បអរសាទរហនុះ មានឬសគល់ យងហប្ៅហៅកនុងប្បនពណ្ីអាហមរកាំ នហយប្តយ។ ិ ង អាំពហី សរភាព ី ហែហើ ៅនងៃបណ្ ុ យហនុះ ប្បជាពលរដឋអាហមរកាំ វី ុះល ? ិ ងហធវអ ើ ខ

មានមនុសសែិចែួចណាស់ តដលហធវើករង្ហរហៅនងៃបុណ្យឯករាជយ។ គជា ឺ នងៃតដលប្កុមប្គួសារ ហវចខចប់

ចាំណ្ីអាហារយកហៅតាមសួ នឱទានសាធារណ្ៈ

គ្ន ាំ ន

គនឺ ងៃអាង ាំ សាច់ទទួលទនជាករ

បង្ហាញអាំពក ាំ ហៅហលើទាំហនៀមទមាលប់អាហមរកាំ ី រឱយ ែនមលយងខ្លង ិ ង ចាំហ

ុះហសរភាពនហយប្តយ។ ី

សកមាភាពចប្មុុះកនុងទវា ាំ សាច់តដលហៅថា ិ ហនុះ មានករប្បណាាំងគ្ននទទួលទនតផលឳឡក ឹ ឬនុាំប្តុង ហែដក (Hot dog) នង ដូចជាករហលង ហបសបល (Base ball) កររែ់ប្បណាាំង ិ តលបកកឡា ី ហោយ ហជង ើ បី ករតហលទក ើ ។ សហគមចាំនួនហប្ចន ឹ នង ិ ប្តញ់ គ្ននហោយកាំហភលង ើ ទក ឹ ជាហដម ើ ប្តន ហរៀបចាំពធ ិ អ ី ុជកាំប្ជួច កាំដរហោយបទហភលងហសនហាជាែ។ ិ កាំប្ជួចតដលលអគួរ ឱយចាប់អារមាណ្៍ជាង ហគ ប្តនប្ែូវបង្ហាញតាមកញ្ច ក់ទូរទសសន៍។ ពួកបុគគលិកខលុះ ប្តនយកនងៃវសមកល ប្បចាាំឆ្នរាំ បស់ ិ ហគមួយនងៃ មកបតនាមហលើករឈប់សប្មាកចុងសប្តាហ៍ បនាសប្មាកឱយប្តនយូរ ហដម ស ើ បហគចហវសព ី ី ី ែុណ្ាភាពរដូវហតា ហៅសប្មាកកយហៅតាមហឆនរសមុប្ទ ឬហៅតាមរមណ្ីយោឋន


ទវា ហ ិ ឯករាជយ គជា ឺ ជានងៃបុណ្យហសនហាជាែិ ហដើមបអបអរសាទរចាំ ី ចាំហ

ុះអវតី ដលមានទដ ិ ឋភាពជាវដាមាន

ុះសហរដឋអាហមរក។ អនកនហយប្តយជាហប្ចើន ប្តនបង្ហាញខលួនហៅតាមទក ិ ី តនលងតដលមានករ

ហរៀបចាំ ជាសាធារណ្ៈ ហដម ើ បបង្ហ ី ា ញករគ្នាំប្ទរបស់ខួ លនចាំហ

ុះប្បវែាសា ិ ស្តសា មែ៌ក នង ិ ប្បជាពលរដឋ

កនុងប្បហទស។ ហលើសពអ ាំ អស់ ប្បជាពលរដឋននសហរដឋអាហមរក ី វទ ី ង ិ បង្ហាញនូវករដឹងគុណ្ចាំហ ហសរភាព និងឯករាជយ តដលប្តនមកហោយករែសូ របស់មនុសសជាំ ី

ុះ

ន់ដាំបូងៗ ននសហរដឋអាហមរ ិ

កបចចុបបននកល។ ទិវាឯករាជយ ជាទវា ិ បុណ្យរបស់ជាែិ។ ហោយសកមាភាពមនុសសដ៏ហប្ចើនប្តនហចញដាំហណ្ើរហៅ

ទហី ៅហរៀងៗ ខលួន ចរាចរណ្៍ក៏មានករកកស្ុះជាហប្ចន ពធ ើ កតនលងតដរ។ រឯប្បភពននករហរៀបចាំ ី ិ អ ី បអរ សាទរហនុះ គឺ

ហៅឆ្ន១ ាំ ៧៧៥ ប្បជាពលរដឋននរដឋ នូវអុន ើ ករប្បយុទធ ី តគលន(New England) ប្តនចាប់ហផាម

ជាមួយនង រដឋហនុះ។ ហៅនងៃទី២ តខកកកោ ឆ្ន១ ាំ ៧៧៦ សភាប្តន ើ បឯករាជយរបស់ ឹ ពួក អង់ហគលស ហដម ី ហប្តុះហឆ្នែហោយ សមាៃែ់ អនុមែ ័ យកឯករាជយពច ី ប្កភពអង់ហគលស។ ករប្បកសឯករាជយប្តនប្ែូវ

ហធវហើ ឡង ូ ពរី នងៃ ហប្កយ គហឺ ៅនងៃទី៤ តខកកកោ ឆ្ន១ ាំ ៧៧៦។ ករសូ ប្ែហឡង ើ ជាដាំបង ើ ជាហលើកទី១ នូវហសចកាីប្បកសឯករាជយ ប្តនហធវើហឡើងហៅនងៃទី៨ តខកកកោ ឆ្ន១ ាំ ៧៧៦។

ប្កុមប្បែភ ិ ូប្តនចុុះ

ហែាហលខ្ហលើហសចកាប្ី បកស ឯករាជយ ហៅនងៃទី២ តខសីហា ឆ្ន១ ាំ ៧៧៦។ ហៅឆ្ន១ ាំ ៨៧០ ទវា ិ ឯក រាជយប្តនប្ែូវហរៀបចាំហឡើង ហ

បុតនាពួក

បុគគលិករបស់រដឋមន ិ ប្តនទទួលប្ប្តក់កនប្មសប្មាប់នងៃបុណ្យ

ុះហទ។ គទ ាំ ៩៤១ ហទប ឺ ល់តែរហូែដល់ឆ្ន១ ើ ពួកហគប្តនទទួលប្ប្តក់កនប្ម សប្មាប់ឈប់សប្មាក

ហៅនងៃបុណ្យឯករាជយ។

មានកាំណ្ែ់សាំគ្នល់ដស ៏ ាំ ខ្ន់មយ ួ ហ ទាំងពរី រូប

ហោកប្បធា

ុះគប្ឺ បធា

ធប ិ ែី ងូមាស់ តជហវស ឺ ុ ន នង ិ ចន អាោាំ

ជាអនកប្តនចុុះហែាហលខ្ហលើហសចកាប្ី បកសឯករាជយ

ហហយ ើ ហាសិបឆ្នហាំ ប្កយមក

ធិបែី ននសហរដឋអាហមរកទាំ ងពីររូបហនុះ ក៏ប្តនហធវើមរណ្កលកនុងនងៃ-តខ- និងឆ្ន ាំ ិ

ជាមួយគ្នន គហឺ ៅនងៃទី៤ តខកកកោ ឆ្ន១ ាំ ៨២៦ ដូចគ្នន។ ក៏ជាហរឿងគួរកែ់សាំគ្នល់មយ ួ ហទៀែ

គឺមានជនជាែិកាំហណ្ើែហដើមអាហមរកាំ ិ ង

ប្បហទស ហហយ ាំ ហនុះ មានជាែន ើ ប្កុម កុលសមពនធទង ិ ង ិ រោឋភប្ត ិ លផា្ល់របស់ពួកហគ។ ហប្តពទ ី ង់ជាែអា ិ ហមរកាំ ិ ងតដលបក់ហៅតាមផ្ុះ

នង ិ តាមប្គុះឹ សាានសាធារណ្ៈ

រស់ហៅកនុង អវតី ដលជា

នម ូ នន ឯករាជយរបស់សហរដឋអាហមរក យ តដលមនុសសមាន ិ ែ ិ ារប ិ គមា ឺ នរូបសាំ ណាកដ៏លបលាញមួ ី កនុងពភ ិ ពហោកតែង

ប្ប្តថានចង់ឱយប្តនហៅដល់

ទុកជាអនុសាវរយ៍ ី ផងហ

ឱយប្តនហឃញ ើ នង ិ សា្បអតងអល

ហហយ ើ ងែរូប

ុះ គឺ គឺរប ូ សាំ ណាកែាំណាងឱយហសរភាពន ី ិងឯករាជយ (Statue of Lib-

erty)កសាងហឡង ើ ហៅហលើហកុះ តអលីលស នអតឡន (Ellis Island) ននទប្ី កុងនូវយក។ អវតី ដលគួរកែ់ សាំ គ្នល់ហទៀែហ

ុះ គឺរប ូ សាំ ណាកហនុះ ប្ែូវប្តនហធវើពីសាពន់សុទធ ហហើយមានកាំពស់ជាងមួយរយតមប្ែ

នង ់ រី រយនមៃប្ប្តាំហតាន ។ ិ ទមៃនព

អែាបទប្សាវប្ជាវហោយ៖ ខ្ុាំប្តទ សឺង សហប្មច/VOKK ននវទយ ិ សាំ ុ ហឡងកមពុជាហប្កម

កនុងឱកសបុណ្យឯករាជននសហរដឋអាហមរក ាំ ០១១ ិ នងៃទី៤ តខកកកោ ឆ្ន២

July 04 2011-VOKK  

ហវចខចប់ ចាំណ្ីអាហារយកហៅតាមសួ នឱទានសាធារណ្ៈ គឺនងៃអា ាំងសាច់ទទួលទនជាករ ហោយ ហជើងបី ករតហលទឹក និងប្តញ់ គ្ននហោយកាំហភលើ ងទឹកជាហដើម។ សហគមចាំនួនហប្ចើ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you