Page 1

កមពជេរកម ុ េលខ ៧១ ឆនទ ំ ី ០៧

ែខមករ

គ.ស. ២០១០ - ព.ស. ២៥៥៣

េដយៈ េច មុនេខមរ ំេ ែ  េ ១៩ ់ ែ ំ!់ េ"# $% #េំ & ៃ(េ$ )

(េ*( + ,-./0( 1័ែ3 េ 4េ".ៃ56 789៍$%២៦ = 5> ៗ េះA BេCំែៃេ+ ំ

,- B DៃEF ៃ(េ$  $$BG9់ B េC Hែ េIJ (KL(់

MៈេIH 0) 

ំែេ+Jេ/+J .BេC7 ់ JៈេBJែ

េះ ។

ំេ  ែ េ េ!េP Q RJ

េ េ  ំេ 

 

(SM ៣២U#ំ )7ះR,-4Aេ ែ 

ំ =(់ a)]b (េំSc /% េ %

់ (េ$ ៃ5េ+$%% េ+\% ំ 0$30េ/េ$ 

(ែfេ$ A 7/ ghM(័Mi ំ (ំេM+ េ Xេj

ែែ A

ែ េXn oំ)K់ ។

េKំ B ៥់ # Kំេ ២៤់ )XYZ(់ េ[

់ េ+]K b ែំ Z (៉ែ/e)់ a) ។ េ!)

េJ% B េC7 ់ េ] ^េ[េ+IH 0) ែេKះ

CG B 0kGេEl ៗ Cm( ់ ែេ

$$BG9់ B េCHែ (KL(់

េះ ។ េ! េP Q )(េ*( + ,-4េ$ A _ៃ56 េះ BេCំB(ំ) _ះេ \`RD 05XY

េ! េP Q )េp_+0ះC់ qៗ Kំេrះេe

េs)J( ់ IH 0)េ[េ+ (េ[$ំ័$% ០៣)

មកេរឿង -HRW: កមពុជគមនឆនទៈទទួលសគល់ ែខមរេរកម....................០១

-ែខមររួមៃដបញឈប់ទេងវរកុងហណូយ...................................០២

-កសិករេខតតរតវ ិញរករយន ី ឹ ងផលបងកង............................០៤ -េវៀតណមរបតកមម ទ ំងរចសរសកី....................................០៥ ិ -យួ នបញជូ នរកុមសិលបៈែខមរេរកមេទហណូយ..................០៧

-USCIR: អំពវនវឲយដក់េវៀតណមកនុងបញជី េខម...............០៨

័ -រពះសងឃែខមរេរកមភ័យខលចេរឿងខិតតបណ ណ .........................១០

-តំៃលរសូវធលក់ចុះេនែដនដីសណតទេនលេមគងគ.....................១១ -េរឿងកំពប់ែតអុង................................................................១២ ំ ……………………..១៣ -កំណពយ “រហូ ចប់ចរនទ, បណ ត ំជីតខញុ… -សកមមភពរពះសងឃរពះពុ ទស ធ សន…………………………..១៤ -កមពុជេរកម េរកមអណនិគមបរ ំង.............................១៥

ទីសនក់ករ ៖ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, E-mail: kkfnews@gmail.com, http://www.khmerkrom.net


ថមី ៗ េនះ រកុងហណូយបនសែមតងករខឹងរចេឡត

េតតទ ំងរចស់រសកី

និងអនតរជតិ

េរកយេពលមនកររបតិកមមពីមតិជតិ

សតីពីករេរសេអ  ងរបជពលរដឋ

ករកត់េទស

េចទរបកន់ទ ំងខុសកបួន និងគំនិតេខមងងឹតៃនសកមមភពេបះ េជងចូ លតំបន់ដីមួយែផនកទិសខងលិច ។ ចប់ពីអណនិគមយួ ន

ចូ លឈលនពនរហូ តបនរតួត

រតេលែដនដីសណតទេនលេមគងគជសថពរនៃថងទី ៤ ែខមិថុ ន ឆន ំ

១៩៤៩ មក ែខមរកមពុជេរកមរប់លននក់ ែដលរស់េរកមករ

រគប់រគងរបស់រដឋភិបលរកុងហណូយ

ែតងទទួលរងករ

េរសេអ  ង និងរ ំេលភបំពនែផនកសិទធិមនុ សសឥតមនឈប់ឈរ ។ ់ រយបទ រហូ តមកដល់ េពលេនះ រកុងហណូយមិនទន់បនទនឥ ិ

របស់ខួ នេនេឡ ល យ

នន

េបេទះជមនករបតឹងតវ៉ពីបណ ត អងគករ

រួមទ ំងសហព័នែធ ខមរកមពុជេរកម

ែដលតំណងឲយែខមរ

េរកមេនកមពុជេរកមក៏េដយ ។ រកុងហណូយ េនែតបនតករ

បំពុលសមរតីែខមរ-ែខមរេរកមមួ យចំនួន ទ ំងេនកមុ ជេរកម និង ព

កមពុជ ។ កនុងេនះ មនករអនុ ញញតឲយចូ លជបកសជន បំពក់

បុ ណយស័កិត

និងផតល់លភសកករៈបនតិចបនតួចដល់ បងបអូនែខមរ

េរចន ែដលេធវឲយទ ំងជនជតិយួ ន ជនជតិភគតិច ែខមរ និងែខមរ

េរកម មិនេពញចិតតេពញេថលម េហយេខពមរេអមទេងវរបស់រកុង

ហណូយបចចុបបននេនះ ។

ចំេពះែខមរេរកម រកុងហណូយគួ រចងច ំថ ែខមរេរកម

មិនរតូវករបេញច ចបេញច ផតល់កិតតិយសរសេមល ឬបុ ណយស័កិត

េដមបរបល័ យែខមរគនឯងេនះេទ ី

េហយក៏មិនេពញចិតតនឹងរបប

មួ យែដលមនគំនិតមិនលអេនះែដរ ។ ែខមរេរកម រតូវករែតមយ៉ង

គត់ គឺសិទធិេសរភពៃនស ី ិទធិសវ័យសេរមចេជគវសនខលួនេនេល

មតុ ភូមិរបស់ខួ នែតប៉ ល ុ េណណះ

របថនរបស់ែខមរេរកមេឡយ ។

េរកពីេនះមិនែមនជវតថុបំណង

េរកពីករប៉ះទងគិចនឹងែខមរេរកម

ទទួលរងកររះគន់ ជបនតបនទប់ពីអនតរជតិ ិ

រកុងហណូយបន

េដយសរែតរកុង

ហណូយបនកត់េទសសកមមជនេដមបលទធ ិធិបេតយយេនេវៀត ី

ណម ។ អវីែដលែបលកជងេនះេទៀត គឺរកុងហណូយបន និង កំពុងែតេធវឲយែខមរេនកមពុជវេងវងឆន ំងបយ

ករណ៍េនះក៏

េដយសរយួ នបនមនគំនិតឈលនពនរបេទសកមពុជ ។

សូ មជនរួមឈមែខមរ-ែខមរេរកម និងអនករសឡញ់ េសរ ី

េដមបបំ ៃថលឲយពួ កេគ ែដលេធវឲយបងបអូនែខមរកនុងរបេទស  ី េរករដច់

ភព ែដលបនទទួលស័កិជឃតករបស់ រកុងហណូយ េមតត ត

តេមកងដល់ ជនជតិភគតិច

េឃសន ទទួលយកនូ វអវីែដលជមហនតរយដល់ ជតិ ។ រកុង

មនករភ័នរត ចឡំថ រកុងហណូយមនសនតនចិតតល អ េចះេលក រសុក

ែខមរ

និងែខមរេរកមែដលជមចស់

រតូវបនអងគករបកសកុ មុ យន ម ត ់ ិ សតយួនមនទំនុកចិតតផល

ំ ញ់ លបច បដិេសធនូ វករបេញច ចបេញច បំពុលរបស់ពួកយួ ន កុ ច ិ ហណូយ

គមនបំណងលអណមួ យដល់ េយងេឡយ

េរកពី

កិតតិយសឲយ ។ ែតផទុយេទវញ រកុងហណូយេរបលបចខច ិ ិ ីៃដែខមរ

មេធយបយរ ំលយជតិសសន៍ែខមរ បំផិច ល បំផលញេធវឲយែខមរេយង

ដ៏េខមងងឹតរបស់ពួកេគ ។ ទ ំងេនះគឺជលបចដ៏ ិ េខមកខវក់ ែដល

យួ នេនះេទវញ ិ ។

ែលងឲយសគល់ ខួ នឯងជែខម រ ល

េរបលបចយកបយលបមត់ ពែព ិ

សមលប់ែខមរែតប៉ុេណណះ គឺយួ នបញ ជ ឲយែខមរទ ំងេនះបំេរែផនករ  រកុងហណូយកំពុងបំពុលសតិអរមមណ៍ទ ំងែខរម និងែខមរេរកម កបត់នឹងមនសិករជតិ

កបត់នឹង

ឧតតមគតិជតិ កបត់នឹងរបជពលរដឋខួ នឯង និងែលងសគល់ អីវ ៗ ល

ទ ំងអស់ េដយសរេរគយួ នបនរតតបតពសេពញសរពងគ

កយអនកទ ំងេនះ ។

មកដល់ េពលេនះ

រកុងហណូយបនបេងកតបញ ហ ជ

និពនធនយក៖ សន សេរមច

របទុសរ ត យនឹងគន ែលងទុកចិតតគន ែបរជេទឱបៃដឱបេជងពួ ក ែខមររតូវែតរួមៃដបញឈប់នូវទេងវរបស់រកុងហណូយែដល បំែបកបំបក់ែខមរ

ពិេសស គឺែខមរេរកមរតូវេរកកេឡងរួបរួមសមគគីគនជធលុងមួ យ ឈប់ឈក ល ់វេងវងនឹងបុ ណយស័កិលបសក ត ក រៈបនតិចបនតួច

រកុងហណូយបនផតល់ឲយ ។

ែដល

េពរជ វសន

ផសពវផសយ៖  ៈ,  ័ 

ឯកសរ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ៖ www.khmerkrom.net អុីែមលទំនក់ទំនង៖ kkfnews@gmail.com េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ទំពរ័ ទី 2

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


(%$ ំ ័$% ០១) ែ េ េIJេ!S(G ៍

A េ4ំ 0sJ,-ែ)(៉េ i ះ EFJេ[

XY&BេC0)o(់ RM៍

.(g*Hែ េ

េះេZ+J៖ “េ

X y៉0$3 0 េ

X C័ 0sJ,-ែ ) A$$BG9់ែ េHែ េIJ (KL(់

េKះែ0sJ (៉ែ/ B e់ 07# េp_7 + / gh(័Mi,B zk ំ ។ BA#់ េ7# េp_+ (៉ែ/េJ+ េ[ B &% BJេ[BJ េIះG,-ែBK ...”។

KំែMេ! AK់ B )7ះR,-4ែA

 " ! េ េ# េ$ េ# ៊ ( ' (់ េ*ៃ,)

េ ែ េ 0ែ$$B)eំr%IH

0) }JK0/$I់ 7_%េZ+J ។ %ៃ56$%១២ ែ =

)េp_+

0 0BJKL(់ េEz + n

័C 7# ំr- BDៃEF Œ (់ ))(់ ( / &

(៉ែ/់េេះ n \%ែ7~BJំ(៉៏ 0

េ+Jេ/+J់Hែ េ…ំេះេZ+J ។

េ ែ េ

េ[)$1 ំ ] J B េ \`RD 0A#ំ ~X

 (.េo$(់ Qេ+េះ េ! េ

X

េ+ &)$1 E/់ n ែ ។

G័៌S#  ែ A

=IH 0) 0ែ

…់ $.េ^=៉Xែ េេះែ

េC េ~

េ! AK់ B (/េ$ A BេCេ$+(ែេ+ &

េ+ &(F(់ %( / &G័៌S# 0េ† 

ៃ56$%២២ ែ = េះ ។ (៉ែ/ B េC04KL ់ A

Rzp ំែេ+Jេ/+J.េ 

c/%C) ៃ 8~់ (.$ំKះេ[េ+BេC% េ+c/%C)េះេ[េ+េ+\%7_%េះេ$

េrះc/%

C)េ‚ះ ƒំ „ )េ+េK&s៉េ^(F(់ % េ+ &BេC េIJ0)0sJ7_ % … ំ 7 ់ ។ េ

ែ េ

)េ #+ ំ ,-IH 0) េK&

ែ )េp_+KះEŽJ(/(F(់

េ1+ Jេo$(់ A

ែ េ…ំ១៩ ់ េះ %ៃ56$%២៥ = Rzp # 8~់ (.$ំ)7ះRA

BេC)(័៌S

ំ Q់ ៗ /% %Hែ េKំ B ១៩ ់ េ[់ A#់

េ+( ់ េ+\%(‹(់%X0 p Y %KL(់ េp_7 + / ghM(័Mi

0 0!J័l7l $$BG9់ B េCHែ 

់េ …ំ7 ់ េះ ។ េ! េ$ (n= c/%C-

័េ3 El ៗ ។ េ†%េះ BេCេ"Xn េ \`RD

ែc/%C) )(n%ៃ56$% ១៤ =

េIJេK&nX7/ ghM(័Mi (័MiCG B 00 0r់

) 8~់ (.$ំ ))(់ ែ #  A ័៌S

 ( 0ែ G#់ េ"Eែ េrះBេCe>p% EFះ

.Xn (េ[A#់ េ+( ់ េ! ។ េ! េ$ (n=

…់ $..‡Jm s៉X# េˆ +J(េះ េ!

ែ េ nេ[A#់ េ+%ៃ56KF ($%២៥ =) េ+\%

ែ\េ" ។

េP េ1 RJ ៥៥U#ំ 7%េ4ំ‰Šេ^>p%េ " 

G_J$ េ /S់ n )ែ5 ƒ$n ័ $F%(េ$ ៃ5,-

4A

(ែfA

េ!(័S ៌ …ំ7 ់ %(H

េp_+ែ((($kG (KL(់ ់េ ែ េ។

7.- ែKះ1fេQេIJេ!JH

េ!e]េ^េ[េ+IH 0)(K‹(\#េ$

c/% 1៊ ែ # ែ p# Cm%0Xp Y % S(់ 7# ំ 0$30 

ƒo(់ េ! ។ េ!(/េ$ A BRzpJB )

IH 0) ។ (Hែ េ ែXn B

េ1+ Jេ!៏ 0RKqoJ ំ n ែ េrះRzpJB ំ េ)e(់ ែ(KnEFះេ!

េ!Jn ់ េ1+ J ។ េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

0(0$( ƒo(់ 

េ េ1+ JេះCm$$B Xn ែBJC់ ( ់ =

ៃ5o(់ (េ[់ (េ$ %ៃ56$% ៥ ែ p# េះ ំXn )79%n

ទំពរ័ ទី 3

E/់ែ G#់ េ"(េ / ះ រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


R #់ B េC េrះ ័JQ KBេCXn o(់ (េ[ ់ (េ$ េX XY&។

េsƒ)JM៍

( ់ 1័ែ3 

ែែ េ…ំេះ0M(.CM(l ់ 7 ំ K _ៃ56។

CBំ . nែA

ែំ

)JM៍( ់ 79• ំ

េ ែS$%G#់ pេំ " 1HRេ0 0ំេp_+

េ+ 0 $30 l Human Rights Watch េK&EŽJ

‡ ៊ nេ+\% 0$េ30 %‡0)

%ៃ56p $%២០ =េះ )េp_+0ះC់ ់េ] ះGJ

ែ េ

េ(SM

ំ =(់ H

)7ះRA _ៃ56េះSHែ ៨!់

ំ ់ េ"…ំេX$

េIJGេp_+$”(េ#& ំេ! 0 $30 l 0]េ^ G 7ំ% ំ់ RzpDMnJ ។ KំែM)J M៍( ់ c/ % 0 $30 lេ" ៏),-4ែ

A SHែ េ % ១ ! េ[ ១! ះ ំ

 ់ េ"# (េ$ (៉ែ/‡CេK+BេC0Xn ) =IH 0) eំr

}E/់ n nX7/ ghM(័Mi

ំ (ំេM+ }េ XេjCG B េZ+J េះ៏ េIJG

( ់ IH 0) 

Kំេrះ$េ_7 + f‡េ^H

ែ េ ែ)់ េCK%(េ$ េX ។ )J M៍េះ) េ A

A ំ េZ+J 0 $ 30 H (

KL(់ ែIH 0) 7ះRA o់ $H ែ េ

(Hែ េs)J

ែ់ េ %េX េ[ n \%ែE/់ 0$30េែE#

៏ IH 0))(=–J#E/់

r់ B េCEែ ៕

ƒ,-4%( 0 ែ ំេM+ែ 

េ ់ េ"#េ /ƒXY& 7%េ /ះrំ ែ> េ

(៉ៃ56( ] n

)(េ*( + ,-4%េ+ែ =េះA

ៃេ+U#ំ២០១០

 0 េ /Qេ+

េះ

េC េ~េ+ &

ែ)K0. ‹(~ ំ ែេ&

K0/េ&េ5 + .$$B)$0E #  ់ %kំៃ៏) េ+េZ+CB ។

 0 ែ េេ‚ះ AK់ p%J េ $ % RJ

៣៥U#ំ _ៃ56 ់ េ"# ំqp ំ }JB េ˜KnXA&់

)(េ*( + ,-4A nX(~(ំK់ U#ំ២០០៩ ( 0 ែ េK+CG B 

ែំ ់ េ"#  5~X

 

 . /0 ! 0 102 34់ េ5េេ'6 7

,-4%7# % AK់ p%J ់ េ"#  Qេ+ )

េg‹  q 0$% B ƒXY& ំែ (LJ

,-4A

K់

េrCmេ+េZ+១០០-១២០C%Zេ+BJ10 ƒ េះ

K0/ េIJG$$B)$0E #  ់%K0. ‹ (~ ។ A p%J

)(េ*( + ,-4េ$ A

់ែ

= េះ ំៃ(~)េ+ំI(់ ែ(េះ េp_+,7# n0 (LJ 0S$.K0/K‹.(/េ$ ។ េ(+ƒ េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

(nE(~(ំK់ U#ំ២០០៩

$0E # 

$$B)% ៦៥០-១ ១០០C%Zេ+10ƒ # BJnX

េ(+េ( (េp (.U#ំ២០០៨ េ[េះ ។ 0 េ"

 ំqp ំ )7ះRេ$ A ំៃ(~(េ $េ 

ទំពរ័ ទី 4

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


០១ Cm(SM%១៥០-១៦០ ០០០ េ+BJC%Z ។

A

SៃEFK > 0. ‹(~=(់ r់ 10ƒ( ់ ( 0 

(~(េ $េ ០២ Sំៃ១១០-១២៥ ០០០ # 

# 7M/ $. េ&េ /• ំ 0 BJ

៥០-៦០ ០០០#BJC%Zែ ។

s៉]Mំ ។ េ K/= % JM៍ំ70% Kំ B % ៃ

BJC%Z

%k(~(េ $7់ ៏Sំៃ…((ំE%

…់ $0.7ះRQេ+េះ

 B 0 

Kំ B េ$ # េ /ែ› l%

Xn )$$BQ(q

េ /• ំ Xn )េC,-4A

s៉េDK ់ SៃEF>

07 0X™š៍($េ /ƒXY& ៏ )េ+េZ+ េ e#

 ៤៥០០10 ƒ )I់ K 0 . ‹(~# ]់ $%%

 ំqp ំ 5~X េg‹  q 0$% B

េ `Œ ់ Q ំ ំ 0 0ៃ(…( n(~ _ះCM‡ ។

េះែ េIJ BBJេះ(g់ A 0 េ"# 

(៉ែ/ៃEFK > ំ B ២ ៧០០10 ƒ Xn $$BេeះេIJG

េ /ƒXY&ំែXn )៉ ់ . (nE(~(ំK់

Kំេrះេ1M៍េះ Xn )េ‚ះេ1^ % 1៊ (Œ

7ះRេ$ A (~…ំេះេ†%់ n េ"េ+$%EŽ

% 0 K0. ‹(~# ]់ $%% េ1+ J0)

ែ ។ B 0 07 0X™š៍($ )(ែfA

n (g់ A U#ំ២០០៩ េះ $n…ំេ /ះ

U#ំ ។ B 0 07 0X™š៍($េ /ƒXY& )

(F(់ 0 07 0X™š៍($ េJ&0ះC់ A

# ៏S4េ[(េ$  0 K0E

G/(់ ƒែMំ%(F(់ 0 07 0X™š៍($ ។

$n…់ េ+$BK=់េ1+ J ( 0 RK$$B)E

rំ S( 0 (SM ២ ៦០៨ CG B )

KំេM&%K0. ‹(~េះ% ១៥-២០! # BJ

10 ƒៃBJnX ។

CB]=(nA %េ /ះrំ េ"kេ /ែ

I់ K0. ‹(~េ"េ+ៃEF > ១ ៦៨០ 10 ƒ េ1+ JB េC $3 .ែ$$B)EKំេM& .U#េំ [0& ៕

េះេ(+េ( (េp (

› l% 0េ /• ំ េះBJែ Sេ K/%=JM៍

89់ េ":័<

 l(SM ៩០ (េ$ 0ំ(់ េ"េ+0 េ! ។ Kំេrះ(េ$ J0 /េX 

79• ំ

េ+ 0 $30 l Human Rights Watch េ+េZ+Aេ" #U#ំ២០០៩

 េះ

IH 0)J0 /JB)

o(់ K 0I់ C=(់ 0(់ ៃ េp_ + ‡

េ+\%$30(p0(េJ- 7# េ ( ់ (Blogger) 7# ‰Šេ+\% 0$30់ (់ p > % 0 SY SY

ៃG ែ0Xn )IH 0)J0 /JB$$B

េ េ  ំេ 

 

%ៃ56$%២២ = េះ 79• េំ +

0 $30 l Human Rights Watch )(8*&)JM៍ េ+$%២០ ែS(ែX ៦១២$ំ័ េKំMេ+

World Report 2010 េIJ)េ+េZ+7ំ%Gf‡ 0 $30 េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

G9់ }េ&K0/េ&េ5 + ។

េ! េ( RI J(0(/0 ៃ79• ំ

េ+ 0 $30 l Human Rights Watch (oំេ"ំ(់ R %

)S(G ៍A IH 0)J0 /JB D់ K n )េ(/z ំ =(់ (8*&,-េ+ &A

ទំពរ័ ទី 5

េX S

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


e( ~់េ[េ+‰Š

េIJ /X0 p Y %Q ំេC

(ំEេ"# Kំេ(េ$ q( ំ ់ R % េះ ។ 79• ំេ+ 0 $30 l

) ំែJ B

)A េX .(េ~ + J$3(c8~(េ[េ+

7# ]… ់ (Uំ.IH 0) ែABេCSCំ0េp_+ ‡េ+\%$30 (p0(េJ- }េ+\%ែែ(nX(( (”េ…( ់ GŒMៈH 90JេX _ៃ56 េះ ។ )JM៍79• េំ + 0 $30 l

Human

Rights Watch េ"…ំ) ~់p 6 ់ េ$ A _ៃ56S

 l=(់ J់

ែ េs)J )េp_+

‡េ+\%េ %‡G េIJ /X0 p Y %

(៉ែ/Xn

)IH 0)J0 /JBo(់ I់ C…ំCេ + ។

)JM៍េះ ៏ )េ+េZ+Eែ7ំ%(៉ះ

$9K Y 0$េ_ + 7 ž lp៌ែRzpJB ‰J ំ េ[ េ+0េ+ែ  េ េ"kេX Q\

MៈេBេC)េេZ+‰Šេ^>ែ 0 ។

(c8~(េ[េ+0‡C0K ័ 3 # ំ ៉ƒ-

y៉ ៃំ(់  = q (, 7# ]េ^G k=-េ"# 

M%]េ!ះ>p% BJ.IH 0) ៏ K n (េM/& ះ េ"X/¡S៉J 0)y៉ ។ េsƒ)JM៍

( ់ 79• ំេ+ 0 $30

 lែ),-4េ$ A %U#ំ េ[0&េះ េ"#(េ$ េX s៉0K(ំES២០M% ែ Xn េCo(់ ំ 

េ1+ JេះCm(nE/េំ [េ+7# 

េ %‡G 

េIJGៃេo$(់ %($(~

0eំ$IH 0)J0 /JB

7# េp_ + ‡េ+\%

7 /0 ់ 9ƒJ់ (/0 ។

េ! េ( RI )S(G ៍េ$ A IH

0)េX CBែេe 0 $30

ៃ ‰ŠេIJ

/0Xp Y % 0r 0 $30 (H#(េ$ េX ។ េ! េ( RI ) ~់ p6់ ៗ េ$ A (េ$

េ+ 0 $30 l Human Rights Watch, 79េ+ែ េ… 7/0, 1HRេ0, K 7qេC 0 ( / (េ$ D7ំKBJKំ B េ"7m ( ៉ )េp_ + 0ះ

C់ Q ំ ៗ េ[េ+IH 0)JB %ៃ56$%២២-២៣ = េះ

(F(់ %!េD>0&( ់ JB ់ េ…

 ៃ0JB ៤់ ,-(់ 3e% ៥ េ[ ១៦U#ំ ƒSƒ ៧៩ េo$(់ %($េp_ + ‡E/ ំំ IH 0)J0 /DMnJ ។ េˆ +J(

.(0#័JGf( 9េX 

េះ 7# ំr- B(េ$ េX េ‚ះ េ_` េ ^8Š )ែ េA~េ… A (េ$ D

7ំKQេ+េះ )nៃេ ែKn# 0K ‹ ៃEF#( ់ េX ។ 7# ំr-េ‚ះ េ_` េ ^8Š )(0… ំ Kេ¡េƒំេ=(BA៖ “េះCm

‡ _ះˆFៈ េ ែKn0K‹ៃEF # ( ់ េX  ។ េX (េ$ BJSKL(់ $! ំ (់ ។ េX ់ េ… េ + KL(់

(ំEK Y (ំ„ & / 0

(េ$ 0េ+\%r‡J/0p៌ៃHph r

(េs៍ B ( ់ 9 ែ /0‡ Xf‡ 0 0

7 0X™š៍”។ 7# ំr- B (េ$ n(េះ )7ះ-

Rs៉IK់ 18~ ƒCំ0J0 /( ់ E េ$ 

A “ែ់ េ… 7# (ះេ)េះ CmXn l Xn ំ1 េ1+ J.Xn ƒKL(់ $! ំ (់ ( ់ េX ”។

n ]=(nA េះ0ែេ+$%BJេ$ែ

7# E/់ ] J B 0Xn េ"U6J%(g* 0 $30 lេ"#U#ំ

IH 0)J0 /JB ់ េ… 7# ]… ់ ,-(់

េ†%0ះC់ េ^IH 0)DMnJ A0

(៉ែ/េX D់ K n 0 ‹%¢mLDៃ56 .េ^

២០១០ េះេZ+J ។

)េe 0 $30 l

0េ %‡G 

េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

79• ំ

3e 0$$B(0% 1C៍7/0 ។ 0ះC់ េះេGះ ៕

ទំពរ័ ទី 6

េ# េ":= រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


( ័៌S%(Hែ េ េ"# 

េ /• ំ 7%ែ>េ ),-4េ"ៃ56789៍ $%២៦ = េះA 0េ+ែ េ }ែ េ" (n .Sំ 0 \ៈ( ់ ែXn )

o់ ƒ ំ

េ$ KM៍

0េ (KំេZ+េIJF%X(\p0

%¡

0

េ[ ំែេ"#0pƒ % ំ0័M៍ៃ$0‰7-

Ž%J៍(M-BJr់ U#ំA ំ Z-DMnJ G$ៃ56(េ~ + (lJ0 /JB ។

$0‰7 lX%J៍(M-BJr់ U#ំA ំ Z

)េ4ំ(េ$ េX 

07(7 .Xn

)3េp_េ+ "k$%

DMnJ o(់ ƒំ%ៃ56$%២៩ ែ = ់ៃ56$៣ % ែ ៈ

>/0 ?ៈែB. េ េB ំំ ែ C=ៃ0<=

ែៃ56េ+ ៃ(((lេ…J0 /JB(K‹(\#

េ+ែ េn( េះ),-4េ$ A 0 \ៈBេC

ែ>េ ))(់ ,-4A 0 \ៈែ េ

េ

េះ ។ Hែ េS#់ ់ េ"#$% B េ /• ំ 7% េ /• ំ

.ំ,- 0 \ៈែ េេ"

ំ(់ ‰$ំ($េ េC9 }ែ>េេ[KnB

. ំ(.,-7 ់ % f‡ េ+\%េ+ ់ S់ ែ 

ែ0BJSX(\p0ៃž 5 A 0RK.

់ ៃ5 ) ។

…់ $0.. /0 M៍េះ 0BJKំ B ៃ7# ƒ

ƒំ0័M៍េ (ៃM%( / 0 េ"#(េ$ េX 

I 0 \ៈែ េ"េ

( ែ េ ែ n 0(េ‹&េ‚ះ )(8*&%

$%ៃ56$%២៩ = ់ៃ56$៣ % ៈ Q េះ 0S

 ែ.Xn េp_េ+ "k$%DMnJQ េះ ។

េS$ៈ‡( ់ េC

ែ.SX/Sេ"# %p%េះ

0េ Cm)rំែំ ((($ 0 \ៈែ េ[ ំ ែែKn េ z`X0 07/0$ lំG/ ។

( ែ េn(េះ(/េ$ A

 0 \ៈែ 

េេ /• ំ ែំ,-ែ េេ[ ំ ែេ+ េះ 0 \ៈ.I់ ƒ ំ េ ៣(េ $ nKេ 

0Mr$-

)ំ

0េ (ៃM%0េ+ែ េ

ែ ំ=(់ េ (Kំ%p%Rr1៍ 0r1៍ ។ BJe#េះ 0 \ៈែ េេ /• ំ

(ៃM%

. ំ ែេ"($Kំេ 

េ ((0J 0($Kំេ េ # D n0 

 lេX Eែ េះេ(+េsƒេ (Kំ( ់

F%X(\p0 %¡ 0េ$ KM៍េ /• ំ ។ ( 0 េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

)េ+េZ+A0 \ៈែ េ ែ.េ[ ំ ែេ"k$%DMnJ (េs៍េK+ ំ=(់ Hែ េ

07/ ghM

0ែ េេះេ$ ។ េrះេ (Kំ,-Sំ 0 \ៈែ េ េ[ ំ ែេ"#0$%(M-BJr់ U#ំA ំ Z £%េCេះ e់ ែ ‡Z(់ ែZ ំ=(់

(8*&,-00 07/0J់េ+ &A IH 0) DMnJ)JK0/$I់

0E/់¤ ់ែ 

េែ(៉េ i ះ ។ (៉ែ/EJ F េ[XY& BេCS ំ 0 $េ30 %

‡C(់ e់ #(េ‹&0 0 $30( B ] 0 $ 30 ់ (់ > p %េnƒ

េ+ ។។

0

0 $30េe(0(/0េ] ^ះ$3G 

0BJKំ B )0ះC់ េ$ A IH 0)J0 /

JB (K‹(\# ំ ែ់ ¢ %X(\p0ែ េ"េ 

ទំពរ័ ទី 7

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ƒJៈៃ ‡ ំែ ំេ (ំr់ 0($Kំ

_ e់ ែ))(់ G័៌S# JB A $0‰ƒំ

េ េ+ ។ M៍េះ )ែ /េZ+,-េ+ &=់ែ

0័M៍ ំែ¥(M៍c/%(ៃM%េះ

Cmេ+\%េ+

ែIH 0)DMnJ

(n0sJB 0េ / ƒំ 0sJេIJែZ

U#ំnX(M-KnU#ែំ (ៃM%0 }Xp Y %េEl ៗ

F Jេ"ំៃX(\p0Xž េY XYG

ែ េ ។ 0េ ,-ែ េេ ` ំ េ (ំr់

#XY ័Jេ (ៃM% ។ BJេះ .RK¥េ$F -

េ (KំេZ+,-SX/S

(ៃM%ែ (៉ែ/េK Kំេ JB ។។

( ់ 0ែ 

BJ.(# (េ$ 00 / /07/07 ំ %

(៉ែ/(C9េ‚ះ

‡ \ែ(( 0XYេ XYG( ់ េ (ៃM% ៃ

• ំ 0S(0(េះេ$ ។ (C9េ‚ះ . R

កញ ញ នង រសរតន ័

េ…ះ(%S0ះC់ s៉េះ/%

. R_ JF%X(\p0 %¡ 0េ$ K៍ៃេ /

0ែ ៕

(FែE#េ %‡G 7/0

) េ s៉

KL ់ ែZA Gf‡ 0 $30 lេ"# (េ$ េX េ"ែ$់ ំJLKះែ េ1+ J7# ់

7ំKេ"ែ(/ ‡e( ~់ Cំ=ំែ1 0 ែ5…ំ)o(់ y់ 3e nX7# ែ7X/ 0$30

េ %‡(េ‹&0 េ %‡G 0េ Cm 7# (p0(េJ-

ែ ៊ n េ+\% 0$30

េŒX>ែ)rេeះ ។

0B

CMៈ 1HRេ0 $$B(FែE#េ %

‡G 7/0 )7ំrXX់េ!(Œp0(%

 2/0DE FG ៃ <ៈ . USCIRF

CMៈ 1HRេ0 $$B(FែE#េ %

‡G 7/0 (USCIRF) ),-( / &G័-៌

1HRេ0BJ]&,-H ‡eំ$ 07័KL(់ 0 $30 l ំ =(់ (េ$ េX ។

(េ$ េX Xn េC=JM៍A)ំេ!

Sេ+0 េ!4%Kែ =េះA )I់

0 $30េ %‡]េ^G s៉R់ R%B 0

់

Rេ0 7ំrXX,-I់ េ‚ះ(េ$ េX េ[# 

(”, ] -ះ $3G JB k=- oេK&%X/BJ

&/0BJnេ[េ! )=៉់ 7n )S៉ (Œp0(% 1H

ែ /េ"េ(K‹(\#េះ IH 0)DMnJំែ

(‹%េ¦ ៃ( / (េ$ ំេ! េ %‡G }េ˜

Kំ B ែIH 0))7ះRA JB …ំេះ0

&/0ែ)I់ n េ!(Œp0(% %ៃ56$%

(0s៉Q ំ 7ំ%7# េ~M៍ែE# 0 $30 l

់ ‡G7qេC CPC ។

RK(/Cqេ"(/េ$ ។ េ1M៍ )េp_+,-S

៦ ែ = U#ំ២០១០ CMៈ 1HRេ0 $$B

េ %‡G 0 0 $30េ %‡ៃƒំ$%េំ " ។ 

េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ទំពរ័ ទី 8

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ
%ៃ56 $%២៥ = ះេCM 5Y &.D់

)7ំrXX,-Sេ %‡G 

ំ =(់ (េ$ េX 

 ។ ះេCM)S >េ$ A េ

4ំJ0 /េX )់ ¢ %¥//C0(YX/៍ 0 (ៃM%ៃ$3G េ"# (េ$ េX ។ M៍ េះ Cmែ /េZ+,-េ+ &KL ់ (F(់ %RzpJB (”, ] -

n ( ់ ះ79oេK&%X/)y៉ េ1+ Jំ(”] !់ C(់ $%ែ ƒំ%ែ p#េះ ។

ះេCM 5Y &.D់ 7ំrXX,-IH 0)

J0 /JBែ(ែK,-IK់ Zះ‰G េs)J

0

េ1+ JIH 0)Xn ែ(©(់ $េ_+ . (/ .

‡G ។

េ! Michael Cromarties 7(ŒCMៈ

1HRេ0 $$B(FែE#េ %‡G 7/0 Œ (់ ) េ # េ K/ែ% 5 M៍េះA

េ!

(Yេ p៍… ំ Kំេrះ)៉ ់ (SM( ់ 7C9H$n 1HRេ0េ"េX 

ែAេX េe

0 $30 l ។ M៍េះ ៏ េrះែេ!)េ+ & /ƒ ៃGf‡ 0 $30 l ែeែែ(o(់ %

េែ(េ$ J0 /េX )Kn SYៃ79rM00 េ! ។

7(ŒCMៈ 1HRេ0 $$B(F

ែE#េ %‡G 7/0 )(/A៖ “H)េ! )=៉់

G 

7n )S៉

CBែេ+េZ+Cំ n $qៃេ %‡

0…់ $0េ[េ+Gf‡ 0 $30 lេ"

េX ។ េ+ %េះCBែំM់ $ ំ ់ $ ំ $nk 0េX េIJំM់ I់ េX េ[#(%

េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

0ះេ 3 < , JKF់ ំ 0LM NេOេ=/0"

CPC

0Kះ1fេQeំ$់7័KL(់ (0

. 0 $េ30 %‡េX ( ់ ‡ Congress”។ CB(g់ n ែA

CMៈ 1HRេ0

$$B(FែE#េ %‡G 7/0 CmCMៈSp0ៃIH 0) 1័R 3 េ0េ$_‡C%k=- ។ CM Sp0BJេះ Xn )ƒ់ ែេZ+េIJេ!(Œ-

p0(%

0CMៈ(lេs)J…ំ%េ"# .$ 3 ‡

0េ XS ។ េeM៍$$B Xn ំ Q់ ( ់

CMៈេះ Cm• ំេ+°ៈេ %‡ៃC0 Cំ 0 េs)J ]េ^G ƒIេ1M៍ 0Gf ‡់ ែ / ៃំេ! េ %‡G 7/0 េ+ %េះ

ែ5…ំSB$%E / ់7G ៍់េe

េs)J(Œp0(%, Hc/% B(េ$ 0 .$3 ‡ 1HRេ0 ។ CMៈ 1HRេ0 $$B(FែE#េ %‡G 7/0

Xn )(េ~ +

េ"U#ំ១៩៩៨ (េ[ƒេ K/%( /% % 0$30 l ៕

ទំពរ័ ទី 9

' $៉ 

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ះ ែ ំេM+ែ េKំ B ៥79

ែ(់ l័JA))K 0/(័Mi(Uំ.ៃ56៧ = ំែ±Y េ"#  ័JQ K

7ះRA c/% B DៃEF

(F(់ %S( S#់

េ[(‹ះ(‹,-

ះ …ំេះG‡$$Bំ1 ។

ះ ែ  េ ែំ!់ េIJ

G ័JQ Ko(់ %C) (F(់ %

ះ …ំេះ Xn )េC l័J%($))K 0/(័Mi

់ 7 ំ Kេ"ៃ56$% ៧ = U#ំ១៩៧៩ ។

ះេCM AK់ y៉&់ ះ ២៦X Ž ),-

4%ែ !់ ះJA Kំេrះ l័J

ះ79(Yេ p៍…ំ 

0េo$(់ េ^ 0/(័Mi £%េC

េះ ។ ះេCM AK់ y៉&់ )S >េ$ A ះ79 ំ ែ ័JQ K

Kំេrះ(់ r់ ័ 3 . េ^

0/(័Miេះ េrះS( S#់ េ‚ះ េ %mG c/% BDៃEF)េ[B(ះ79 0(‹ះ(‹ 

(Uំ.ៃ56៧ = %េ+ែ េះ ។ ះេCM

,-ះ79េ[េp_+G‡េ"Kំេrះ េ!¥(J

េ"#$% #េំ &

)S >,-4េ"ែ =

(F(់ %ះ79 0ះ ៤79 េElេ$ Knេ[់

)7ំ% Xf0‡

េIJG(់ ័J%)K

%X E % ះ(SM ៣២X Ž _ៃ56 ំ !់ 

េះA ះ79 0ះ ៤79េElេ$ ំែJ B

0/(័Mi(Uំៃ56 ៧ = ។

$.>េ"េ+ែ =េះ ។

េ!JHc/% 1៊ ែ )ែ5 A េ!

)4A 0/(័Mi…ំេះ

CmXn )េ)ះេ"(េ$

ះេCM %X E % )S >(g់ A

ៃ5 េ1+ JJKnេ[(េ$  េ+\%)K ។ េ!

េJ%)Cqេ"#(េ$ ៃ57 ់ Jៈេ

េះA BេC.Xn o(់  ( 0 េ(+ B េCេ"ែ(/

ះ79េ$+(ែ0/េ[់(េ$  %ៃ56$% ៤ =

(SMBJU#ំ ។ ះេCM %X E % S > េ$ A

Hc/% េ េ+\%,-ះ79Sេ %‡េZ+XY&

ះ79 ំ ័JQ KេrះS( S#់ េ‚ះ

េ %mG

7ះRA c/% BDៃEF

as(‹ះ(‹ះ79

0 kេ$ ,- េ 

0 0BJG‡%(់ r់ ័េ3 ^េះ ។

0/(័MiែេC7ះRA

Xn )ះ ែ 

ំេM+ែ  េKំ B ៥79 )K(Uំ.ៃ56 ៧ = េះ)0sJA ៃ56 ៧ = ៃ56ែ) Œ ់ Kn# C(់ CេIJេX ។ ៃ56 ៧ = ៃ56ែែ Œ ់ Kn#  / (់ ៃែ

( ់ (េ$

J0 /េX ែ)ំេ! (ំr 0 B ƒ ។ 0/(័Miេះ)0sJេ$ A ((„/K់ J0 /( ់ 1៊ ែ CmRJ៉ J0 /េX 

JHc/% )SKំេrះ7# ែ)K 0/(័Mi…ំ )K 0/(័Mi…ំេះ ។

េ!¥/េ %J៍េ… ៃˆ % 0$30 (ŒJ

IH / / 0 B DៃEF )(់ ែ #  A៖ េIJ ះ79

“ះ …ំេះ

័JQ K

េJ+ 0)Cំ=ំែ1េp_+o(់ 

ះ …ំេះេ$ ។ េJ+ ំែេp_ + េ + (7េ~េ+ M%េះ េ$

00…់ )ំM់ l័JBJេះ

េ1+ J( 0 េ(+េJ+ 4A7# េp_េ+ ^េះ

េះេJ+ .េ #+ ,-! េp_ + េK&>o(់ ƒ %0Xp Y %KL(់ ”។ េ! ៃˆ % 0$30 (ែfA េ!C0A ះ …ំ ៥79េះ SRM៍ ័JQ KេIJ ះ 79ែ(៉េ i ះ៕

o(់ ƒ ំ %((េះXn )(េ~ + េZ+េIJេX 0 េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

)S(G ៍

ទំពរ័ ទី 10

តំង ជំនៈ រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េsƒ,-4%( 0 ែ 

ែំ

 ់ េ"kេX Q\ ៃ7%ែ េ )

,-4េ"Kែ =េះA (K‹(\#េះំៃ Xn 7~េ"

#(េ$ េX 0sJB េ"q( ំ ់ ែ> M/ $េ េC90sJេIJែZ Cm ំ ែŒ ់ Kះ l. ៗ េ1+ J ។

 0 ែ េ េ"េ /B- JB េ˜េC 

s៉ )4A េp (.េះBJ )/1៍ ៃំ Xn 7~

ែ)ំេK&%េ /-BJKំ B ៃំ(់ ែ> M/

 . /0 ំ'2 េ9J េ5DEេេ'6 7

$េ េC9)Œ ់ Kះ(SM ១០០#BJC%Z ។ ំៃ Xn ែXn )( 0 D 6 

nKេ"

…់ $0.(‹ះំៃ Xn 7~េះែ

េ!

#េ /S់ n េ /!X េ /• ំ 0េ /B-

I&់ 8

0¢ &pំ ៗ េ"# (េ$ េX ។

s៉េDK ់ S>ែ (SM ៣ ០០០10 ƒXn

េ+

A

ំែXn ) 0 ់ ,-7# ¥y៉

 0 ែ េេ"េ /B- ),-4េ$ 

(K‹(\#េះំៃ Xn 6 Xn )¢ &$0&# 

ំៃ ៥ ៤០០# BJC%Z ។ %k Xn េ + }D

េ$ A _ៃ56េះេ"q( ំ ់ 7n ៊ 0& ៃេ /B- $$B nKQេIJG²$30 ៃ0ៃ( ។ េ!

I&់ 8 (g់ េ$ A ំ(់ ែ>ែ $$B nK

Qp6់p6 (ំECmេ" R0& ែSៃEF> ២ ៥០៥

 ំ n X 6 Xn )េC$0&# ំៃែ ៤ ៨០០(៉េ i ះ។

10 ƒ ។

េ$ A

),-4A

 0 ែ េ

ែ0)(េ‹&េ‚ះ)(ែf

KំែMk(េ $ Xn 7n (D 6 

nK

(េ $ ST5 0 Jasmines CmSំៃ%៥ ៨០០-៦០០០ #BJC%Z ។

 0 BJn(េ‚ះ I&់ 8 %េ /B-

៏ ))(់ ,-4ែA (‹ះំៃេះ CmXn )

¢ &pំ ៗ េ"(េ$ េX ( %Kែ p#

 0 %េ /B- )7ះR,-4

េsƒ7# េ~M៍ #(េ$ េX nេ1ែ 0 $$B²$30ែ((

េះ េIJGែBេC0)7X/ƒCំេ=ៃnXេp_+ ែ 0Kះn0Xn \Q# …ំេះ៏ េ1EBJ ែំ,-ែ _ះ$. េ1+ J0ៃ((Kn# ែ ។

…់ $0.ំៃ Xn 7~Œ ់ Kះ ¢ &7# េ+

$0& Xn ),-4ែA ំៃ Xn 7~Œ ់ KះេIJG

U#ំ២០០៩ េ ៉ះ ។ 0 េ‚ះ I&់ 8 (ែfេ$ 

េេះ 0 េ"ំ(់ ែ> M/$េ េC9

ែ( 0 ំែy(់ ៃ.K n ់ ។

#Jៈេž % Q ំៃ Xn 7~RK(/Œ ់ Kះ ៕

A

M៍ែ(‹ះំៃ Xn 7~ែ((េះCmេIJG

េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ំែ

o(់ េE/ + K n ់ ។ ¢ &៏ )(g់ េ$ A េ"

ទំពរ័ ទី 11

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េរឿងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំណពយេនះ រតូវបនរកសទុកអកខរវិរុទធ តមចបប់េដមទំងរសុង

សរសតវតតរកូច - េរៀបេរៀងេដយសរសតចរយ ឃឹន សុខ ២៨៦-េសតចរទង ់សី លសិ ទ ិ ធ េដយេនទសពិ ត ធម៌រជរគប់រគង ី រសតផង កវរ

របមរបប់មរនតី ពុំ ឲយកនលង

ែលងចបប់បូរណ ។ ២៨៧-េសតចឲយតកែ់ តង

ដំណក ់ខវត ់ែខ វង

មរនតីរជសឋន

អេនកអណក ់

េឆលៀវឆលក ់រូហន

ហក ់ដូចភិមន

ពី ភពសួរ ៍គ ។ ២៨៨-កំែផងគូខន ់

បនទយបីជន ់

មនទងធ ំ ល ផសរ

េរងរជហត ី ថ

ពជីអសុពរ

េរងរជរតថ

ទិដឋភពយួនយកកបលែខមរេធវជមុំចរងកនកល់ដែំ តអុង រកុងកមពុជ ។

ជជួរេរៀងរយ ។ ២៨៩-ឃលងមសឃ ំ ល ងរបក ំ ់ ឃលងេកេសយយភ័ ំ សត

២៩៦-រគូផងអឺ ងកង

រកេរៀបរតថ

គរគឹកគរគក ់ ។

ភរសតទងឡយ ំ

ឃលងរគប់ ំ របករ

េរតៀបរតេរៀងរយ

េរៀបកងបន ទយ ុន

២៩៧-ជំទវេទវេី ឈមះរបក ់

២៩០- េសតចេរបីមរនតី

េធវប  នទយថមី

២៩៨-ឲយេរៀបរទះរទស

េរសចេហយមុឺនមស

រួចរល ់េរសចេហយ

រនតប់រពះនគរ

២៩៩-អស់គនមនីមនរបញប់

េរៀបរកផគូរផគប់

នមេឈមះមុឺនមស ។

ឥតែអខ វះេឡ យ ។

បរិបូរជេរតីយ

ជីករសះផងេហយ

ជំទវរបក ់របប់ ។ ផទុករទពយទងឡយ ំ ។

សពវ រគប់របករ ។ ២៩១-បទែបរបះែរបចងជ

ភូជងគេលល

រកុងកមពុជ ។

២៩៣-កលេនះរពះេចយ ុធយ

៣០០-ផទុកេពញចរេចញរបញយ រេទះទងឡយ ំ គគឹកគគុក ។

និទនពិ តពី ។ ២៩២-កលមហកសរតធិបតី

រគងរជបូរ ី

៣០១-ចកថនភិមនភូមិរសុក

ឹ ខី ម ។ មកអយវង

២៩៥-ថវយមហកសរតធិបតី េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ចរេចញេឆពះមុខ

មករសុកអតម ។

េសតចរទង ់េមតត

ិ ថកលពុំ បនពណ៌ន ៣០២-វល

ពិ តពី មគ៌

បរជរបញប់ ។

េបករគូទងឡយ ំ ។ ២៩៤-ែដលេទពី េខត តបរ៉យ

និងកូនពី រនក ់

េខត តកំពង ់សវយ

៣០៣-ឲយបនដល ់ថនជឆប់

រគូផងអឺ ងអប់

អរឥតឧបម ។ ឥសូរសិ រសី

(េនមនតេទៀត) ទំពរ័ ទី 12

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េពលេមឃរសឡះចបស់គន់នភ

េទះរពឺរងចរនទែចងចរ

បំភែផនភពមនុ លឺ សសសតវអងវរ

កុឲ ំ យចរនទចររលងររតី ំ ។

ិ ញេដះទុ ិ ច ំចរនទវលវ កែខ ផនដ ី

ែសអកេនះែសអកថមីភផ លឺ ល ស់េវនគន ។

មនុសសមនភ័យេផអើលជួយយកអសរ

វយេប៉តេខ ញៀវខញបេងអលរហូ ។ ើ

េទះេខតថយផុ តរលត់ពនលឺ ើន

ផកយជួយបំភតភ លឺ ជ ប់ែខថមី

ែតេបើចរនទរតូវរហូ ចប់

រហូ ចប់ចរនទយន ួ ចប់ែខ មរចង ែខ មរេរកមរងទុកយ ខ ន ួ រតួតមូទ ូ

រសមីរសអ័ពរទ គបទបេលក ីវ

ឥឡូវចំណងរតរួ ឹ តែសនយូរ

ជេរឿងចត់ជរូ ែខ មរបត់េសរ ី ។

ចងកូមមចចុរជខសច់ ំ ចរនទ

ជតែខ ី ិ មរឈឺផសជមចស់ទកដ ឹ

គមនសេមលងេប៉តមិនឮមនុសសែរសក

ជួយេដញបំែបករហូ ឲយែបរ

ចបប់អនតរជតរតូ ិ វយួនជន់ឈី ល

កូនេចរបុសរសីេចះយួនេភលចែខ មរ ។

ចរនទែខ មរេរកមរតូវគតេគចែក ិ

ករពរដែី រសរតកូលពូជពងស ។

ែខ មរសុខយួនសុខគមនឆលតគមនលងង ់

គមនេឡើងគមនលង ់សុខដុមរមន ។

ែខ មរេរកមចង ់េចញពីមត់រហូ

េទះឆប់ឬយូរជតរតូ ិ វគង ់វងស

ៃហសធុជនជតរគប់ ទសទ ិ ិ ី

ី គួរឈប់វក់វេឈ ល ះែខ មរផងគន

មិនជករគួរែហកហួ រគនឯង

រហូ ែខងែរងព័ ៉ នែធ ខសរតក ឹ

អនកមនអំ ណចកុក ំ ចគនឯង

គួរគតខ នះែខ នងជួយយកអសរ ិ

អត់ឱនខនតីេដម ើ បកមព ី ុជ

ឈប់េតះេដៀលគនចរនទអងវរ

េបើមនែខ មរយំ គមនែខ មររតូវអរ

េរពះអីឈមជ ័រេយើងរួមមត ។

ខុសរតូវតចតួ ចេយើងជរគួសរ ិ

ពូជពងសចរនទរហូ ច ំេលប ៕

ឆន ំេនះរូបតចស់ណស់េទេហើយ

មិនយូរេទៀតេឡើយនឹងសលប់បត់បង ់

េបើេចេចះេហើយកុេំ ឡើយេភលចជតិ

េចខំខឃ ី ម ម តជួយជតសសន ិ

េចខនេនេកម ងរតូវែតខំរបឹង ួល

ិ ជ ។ កុេំ នបងអង ់របឹងេរកបវជ

េរពះយួនឥឡូវកំពង ុ កប់ឆករ

េនជតេខមរឲយេរសចសបសូ នយ ។ ិ

កុល ំ ង ់លភយសេរសកកមេភលចខន ួល

ត ំងចតត ំ ក ុ រលួយ ។ ិ ឲយមួនកុព

េពញេដយកលលបចម ិ ិនែដលលអេឡើយ

េចរយួនេនះេហើយជសរតូវេយើង ៕

េចរតូវចងច ំកុេំ ភលចឲយេសះ

េទះយួនកុមុ យន ម ួ េសរកត ី ី ិសតយន

េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ទំពរ័ ទី 13

ែខ មរេរកមេសទើរអស់សលប់េដយៃដយួន

េចរយួនអរបិយឈមវែតមួយ

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ព ុទ ធភសិតថ សពវ ទនំ ធមមទនំ ជិនត ិ ែរបថធមមទនឈន ះ

រគហសត ក ៏រពះអងគខរំ បឹងែរបងបិណឌបរតពីសទធព ុទ ធបរ ិស័ទយកមក

អស់ទនទ ំងពួ ង ។ ពកយេនះមនអតថន ័យថ ករឲយវតថុេផសង ៗ ដូច

ជួ យសេរងគះចំេពះអន ករងេរគះ ឬក ុមរកំរពគមនទព ី ឹ ងផងែដរ ។

េដម ើ មិនរបេសើរជងករឲយរពះធម៌

េសចកតសេរង គ ះចំេពះអន កមនទកខ ុ ី

ជករឲយបយទកនំ ចណ ំ ី សំ េលៀកបំ ពក់ ទលំ ឹ ី េន ថន ំែកេរគជ

គកររបប់ មេធយបយលអ ឺ

ធម៌សេរងគេនះរពះព ុទ ធសំ ែដងថ ជសងគហធម៌ គករេធវ ទនេដយ ឺ ើ េដយេសចកតករុ ី ណ

គករ ឺ

មេធយបយរតូវ េឆពះេទរកេសចកតសុ ី កចំេរ ីនេឡើយ។ ឧទរហរណ៍

អណិតអសូ រ ។ េនះជសងគហធម៌ែផនកទព ី ី រ បនទប់ពីរពះអងគបន

ែផលសវយេទ េគឲយរគប់សវយ េហើយរបប់មេធយបយឲយយករគប់

មួ យមក ។ មនរពះសងឃ នងព ុទ ធបរ ិស័ទែខ មរខ លះ បនផតល ់អំ េណយ ិ

ករឲយែផលសវយមួ យ េគទទួលទនែតមតងក ៏អស់េទ ប៉ ែុ នតេគមិនឲយ េនះេទដំដក់ជីេរសចទក ឹ

ែថទ ំរហូតដុះជេដម ើ

ែបកជែមក

បេញចញជផកែផល េគេបះរល ់ឆនំ ។ យ ៉ងណមិញ រពះធម៍ែដលរពះ

ព ុទ ធសំ ែដង បនបងហញនូវមគ៌ េឆពះេទរកេសចកតសុ ី ខចំេរ ីន ដល ់

ិ ព ុទ ធសសនកជនែខ មរសំ រប់យកេទរបតបតត វ ិ ិ ិ ។ ជីវតកន ុងបចបបននរតូ ុច ខំសិកសេរៀនសូ រត

ិ ខំរបឹងរបកបរបរចញ ិ ច ឹ មជីវតរបកបេដយធម៌

បណុ ត ះគ ុណធម៌ មនសីលធម៌ជេដម ើ ឲយបនរបេសើរៃថលថល ។

រពះ

ធម៌ បនបងហញផលូវេទកន ់កររ ំលត់ទ ុកខទ ំង អស់គរពះន ញ ឺ ិ វ ន បន

ដល ់មគគគផល របកបេដយអងគ ៨ ឺ ូ វរបតបតត ិ ិ

េបើរួ មឲយខបនដល ់ទន ីល

របទនធម៌េទសន

បណុ ត ះគណធម៌ ុ ដល ់ព ុទ ធបរ ិស័ទែខ មរជែផនកទ ី

ជសមភរៈ ឬជបចយដល ច័ ់កកបតរកហមែខ មរ ឲយយកេទែចកជន ជតែខ ករកីរកេទៀតផង។ ិ មរែដលរងេរគះនងអន ិ រពះសកមមភពដ ៏ឧតតុងឧតតម

ែខ មរេនះ

ជចេមលើយតបេទនងរគិ សស ត សន ឹ

ិ ំេនភនេ អងតមវទយ ំ ពញរបេទសកមពុជថ ុ េនះបនរតូវរដឋមរនតីរកសួ ងព័ត ៌មន

ព ុទ ធសសន

មនសកមមភពែបបេនះ

េដម ឲយបនរតឹ មរតូលកនុងនមព ុទ ធសសនក ើ បីរបតបតត ិ ិ ិ

មនែតសសនខនេទ ួល ។

សំ ដីអួតអង

ៃនរជរដឋភបលែខ មរ ិ

េធវើ

ិ ុំ យនយយប៉ ះពល ់ដល ់ លិខតរពមនេទរគប់ វទយ ិ ិ រទសសន ៍ កឲ ិ ុ នងទូ

រពះព ុទ ធសសនដូចរគិសស ត សនេនះ

របស់រពះព ុទ ធជអទេទពទ មួ ិ ី យរបស់រពះ

ែដលបនផសយអួ ត

ែដលអចែចកអំ េណយដល ់ជនជតែខ ិ មររកីរក

សីលភវន ឬសីលសមធបញ ញ ។ ករសិកសឲយយល ់ចបស់លស់ ិ អំ ពីពកយេរបៀនរបេដ

របស់រពះសងឃចំេពះសងគម

េរពះរពះសងឃរពះព ុទ ធ

សសនក ៏មនែចកអំ េណយជរបៃពណីជយូ រមកេហើយ។ េដយ

ិ េយងសូ មអនញ ុ ញ តេធវករវ ភគអំ ពី ើ ើ

ជន ។ ព ុទ ធសសនបងហញរពះធម៌ គមេធយបយរ ំលត់ទកខ ុ (ធមមទប) ឺ ី

សកមមភពរបស់អនកផសយរគិសស ត សន ែដលែចកអំ េណយដល ់

ិ ញ ណ ខនឯង (អតតទប) ។ រពះធម៌ៃនរពះព ុទ ធ បនកលយជរពលឹងវញ ី ួល

ណ?

ចំែណកព ុទ ធសសនកជនបនេដ បតត ុ េដយ ើរតម គរបត ិ ឺ ិ ិ ឬអនវតត ដក់ជប់កុងសន ន ត នចតតៃនព ុទ ធសសនកជនែខ មររគប់ៗរូ ប។ ិ ិ

រពះសងឃរពះព ុទ ធសសន េរកពីេរបសរបទនរពះធម៌ដល ់

ព ុទ ធបរ ិស័ទរពះអងគខ លះបនផតល ់អំ េណយេដយសមភរៈ

ឬជរបក់

កសដល ់ជនរងេរគះេដយេរគះធមមជត ិ ដូចជរតូវខយល ់រពុះ រតូវ

ជនជតែខ ិ មរេនះ

េតេធវ ើ េឡ ើ ើ ងេដយសុទ ធចតត ិ

ឬេដយបំ ណងយ ៉ង

េបើអន កផសយរគិសស ត សនេនះែចកអំ េណយេដយមន

បំ ណងទក់ទញជនជតែខ ិ មរ ជពិេសសយុវជនែខ មរឲយេជឿសសន

របស់ខន ុំ រ ិសុទ ធេឡើយ ។ អំ េណយណែដលេធវើ ួ ល អំ េណយេនះពប ិ េទេហើយចង ់បនអវី មកវញ េឈមះថដូចគនឬឲយៃថលឈួ ន ល ឬជករ

ទក់ទញទកច តត ឹ ិ ។ អំ េណយែដលបរ ិសុទ ធ គអំ ឺ េណយែដលផតល ់

ំ នន ់ េធវឲយខូ ទកជ ចខតផទះសំ ែបង នងដល ់ជនកំរពអនថ ដល ់ជន ឹ ើ ិ

ិ េទេហើយគមនចង ់បនមកវញគ ឲយេដយេសចកត សេរង គ ះែតមយង ៉ ។ ឺ ី

ព ុទ ធបរ ិស័ទរបេគនរពះអងគផទល ់ ឬបនមកពីសបបុរសជនតមករ

សនទួចបេញ ឆ តរតី)

ពិករ េដយទកច តត ឹ ិ អណិតអសូ រ ។ អំ េណយទ ំងេនះបនមកពី ែណន ំរបស់រពះអងគ

េដម ើ បបនវតថ ី ុទ ំងេនះយកេទជួយសេរងគះ

យ ៉ងណមិញ

រគិសស ត សនបនផតល ់អំ េណយ

(ជរេបៀបនយ ុ

ដល ់ជនជតែខ ិ មរឲយលះបង ់រពះព ុទ ធសសន

ិ េហើយច ូលកន ់សសនរបស់ខនវ ួ ល ញ ជអំ េណយមនពិសព ុល ឬ

ិ ញ ណ ែដលជរពលឹងវញ

អន ករងេរគះ ។ មិនែតប៉េុ ណណះ មនរពះសងឃខ លះែដលមនសមតថ-

ទ ុកដូចជក ំបិតសមលប់រពះព ុទ ទសសន

េទៀតផង ។ មួ យេទៀត េនតមវតតអរមនន េនរសុកែរសចំករ

កនុងចបប់ជតែខ អងគករសហរបជជត ិ ជពិេសសដូច ិ មរ នងចបប់ ិ

ភពនងមនលទ ធភព ិ

បនជួយចញ ិ ច ឹ មេកមងកំរពអនថគមនទព ី ឹង

នងេនទ រកុ វជនសនក់េន េដើមបស ិ ី ង ែតងែតមនក ុមរ នងយុ ិ ី ិ កស េរៀនសូ រតេរកមករឧបតថមភពីរពះសងឃ ។ រតង ់សបបុរសធម៌របស់ រពះសងឃេនះបញ ជ ក់ថ

េទះបីរពះអងគមិនបនរកសុីេធវករដូ ចជ ើ

េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ំ េនឿ ែដលមនែចង របស់ជនជតែខ ុ ំេលភសិទខងជ ិ មរ ទកជកររ ិធ

ជករទក់ទញក ុមរែខ មរ

័ ែដលជយុវវយេរកមអយុ ឲយេជឿ

សសនខនជកររ ំេលភដ ៏ធងន ់ធងរនូវសិទទ ិ ធ ំងេនះ ៕ ួល

ទំពរ័ ទី 14

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ដសងពីេស វេ

“ម េម អំ ច ន

ករណ៍មួ យ

ក-ពលរបហរជប៉ុន៖ េដយសរជប៉ុនបនវយរបហ

និងទមលក់រគប់ែបក

ែខរេម” េម”

ំ ី បញ ជ ក់អព

ំង

ត ប៊ ុត

ំងេនេពៀលហប៊ួរ អេមរក កេមទចនូ វទីត ំងរបស់អេមរកក ិ ិ ំងក៏

នេយបយ

តុ ល ឆន ំ១៩៤៤ កងទ័ពអេមរក ិ ំងបនវយយកេកះមួយកនុង

សហព័នឥ ធ ណ ូ ឌ ចិន រួមនឹងបរ ំង និងភគីេផសងេទៀតៃនសហគម

បនរបកសសរងគមនិងរបេទសជប៉ុនវញ ។ េនៃថងទី២០ ែខ ិ

របជុ េំ កះ ហវីលលីពីន េឈមះេក អីយត៍ ។ េលក កយ៉ូ សហីសហវ៉ អគគរទូតរបេទសជប៉ុនរបច ំឥណ ូ ឌ ចិន

បរ ំងេនឥណ ូ ឌ ចិន បេងកតសហភពបរ ំង ែដលកនុងេនះមន

ែដលផតល់របេយជន៍េរករបេទសមនបរ ំងជតំណង ។ េន

មុ ននឹងផលស់េចញពី

កនុងសហភពេនះ ឥណ ទ ល់ ។ របេទស ី ូ ឌ ចិនមនសិទធិសរភពផ

ករទូតរបស់េលក ដឺគូ ថ េបជប៉ុនរតូវបត់បង់ ហវីលលីពីន ជប៉ុន

លកខណៈែបលកពីគនេដយសរអរយធមិ ពូ ជសសន៍ និងទំេនៀម

តំែណងេនះេទេលកបនរបប់េលក ដឺ ប៊សសំងេហស ទីរបឹកស នឹងេធវករេសេរនេយបយេនឥណ ។ ទីរកុងម៉ ិ  ូ ឌ ចិនេឡងវញ

លីល ៃនរបេទសហវីលលីពីន បនធលក់េទកនុងកណ ត ប់ៃដកងទ័ព

ទី៥ ែខកុ មៈភ ឆន ំ១៩៤៥។ េនៃថងទី៩ ែខមិន អេមរក ន ិ ំងេនកុ ងៃថង

ឆន ំដែដល េលកអគគេទសភិបលឥណ ូ ឌ ចិន ដឺគូ និងេលកអគគ ៉ ូ បនជួ បពិភកសគនជករធមមតេនទីរកុង រជទូតថមី ម៉ ត់សូ ៊មូ ត

ៃរពនគរ ។ កនុងេពលពិភកសគនេនះ បរ ំងបនទទួលសុ ខចិតត ផតល់េសបៀងអហរ និងអងកររបច ំឆន ំសរមប់កងទ័ពជប៉ុន ។ ែត

ទ ំង៥

ែដលេនកនុងសហព័នឥ ធ ណ ូ ឌ ចិន

េហយែដលមន

ទមលប់ រតូវទុកលកខណៈផទល់ ៃនរបេទសនីមួ យ ៗ េនះឲយេន

ដែដលេនកនុងសហព័នធ ។ ែតចំេពះបញ ហ ឯករជយ េលក ដឺ

ំ ស់ជដច់ខត ។ េហគល ជទ

ខ-បវដយរបកសឯករជយេនេវៀតណម៖ េនៃថងទី៩

មីន

ឆន ំ១៩៤៦

ៃថងែដលជប៉ុនយកបន

ឥណ ូ ឌ ចិនបរ ំងទ ំងមូល ជប៉ុនបនរបប់បវដយពីឧបតតិេហតុ

ំ េនឥណ ូ ឌ ចិន ។ តមករជរុញពីជប៉ុន បវដយ ក៏បនរបកស

េនេពលចប់ករពិភកសគនេហយេនះ េលកអគគរជទូតជប៉ុន

ឯករជយេវៀតណមេនៃថងទី១១ ែខមិន ឆន ំ១៩៤៥ ។ េលក

េដមបព ី ិ ភកសគនជសមងត់េទេទៀត ។ េនេម៉ ង ១៩ េលកអគគ

ខុទក ទ ល័ យេសតច បវដយ និងជអនកនិយមខងបរ ំងរតូវបន

ំ េដយបងខឲយផត ល់

ំ ឹ ងថ ជប៉ុន រតឹង រតុងគីម ជនយករដឋមរនតី ។ េដយបនដណ

ំ យេលកអគគេទសភិបលឥណ បនសុ ឲ ូ ឌ ចិនេនជមួ យែតពីរនក់

រជទូតជប៉ុនបនដក់ឱសនវទដល់ េលក ដឺគូ ឲយដក់កងទ័ព បរ ំងទ ំងមូលេរកមបញ ជ កររបស់ជប៉ុន

ចេមលយវញេនេម៉ ង២១ ។ ែតេវលេម៉ ងមិនទន់ដល់ ផង ជប៉ុន ិ ក៏បនចប់វយរបហរមកេលកងទ័ពបរ ំងេនរគប់ទីកែនលង

ផម

គវិញ

អតីតរដឋមរនតីរកសួ ងសិកសធិករ

និងជនយ

ដកខលួនេចញ ។ េនៃថងទី១៧ មិន បវដយ បនែតងត ំងេលក មនបំណងរបគល់ តុ ងកឹង-អណណម និងកូ ស ំងសុីន ឬកមពុជ

េរកម េទឲយបវដយ កន់កប់េនៃថងទី២៥ មិថុ ន ឆន ំ១៩៤៥

ទ ំងអស់េនឥណ ូ ឌ ចិន ។ េលក ដឺគូ រពមទ ំងសហករ ី ទ ំង

រពះមហកសរតែខមរ រពះបទ នេរតតម សីហនុ បនេចញេសចកតី

ំ រ ំង មកកងអវុធហតថេយធជប៉ុន ក ំបុឹតយ បនរបមូ លផតុប

េដយេសនឲយមនគណកមមធិករមួ យចរចគនពីបញ ហ រពំែដន ។

ទហនទ ំងសុីវលរតូ វកងទ័ពជប៉ុនចប់ខួ ន ល ិ

ំ ំងឲយេនកុ ងជ ែដលជអនកចញ់ ដក់ឃុឃ រំ ុ ំអស់េទ ន

កុ ងស៊ុលជប៉ុប កូ ស ំងសុីន ។

មីណូត

បនត

េលក

រតូវបនែតងត ំងជេទសភិបល

េនៃថងទី២៤មិន ឆន ំ១៩៤៥ រដឋភិបលេលក ដឹេហគល

ឬរដឋភិបលបេណ ត ះអសននបរ ំងេសរបនេធវ ី េសចកតីែថលង េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ំ ី កមពុជេរកមជកមមសិទធិរបេទសកមពុជ របកសមួ យ បញ ជ ក់អព

េនៃថងទី៨ សីហ ជប៉ុនបនរបគល់ តុ ងកឹង-អណណម និងកមពុជ េទឲយបវដយ ។ ជប៉ុនបនខិតខំជរំ ុញឲយមនឯកភពេនេវៀត

ណម

េដយមនបញចូ លកមពុជេរកមេទជមួ យផង

ជប៉ុនខលួនឯង

េទះបី

ំ ន់េនឥណ មិនបនកន់កប់រគប់តប ូ ឌ ចិនេនះក៏

េដយ ។ េនតុ ងកឹង និងេនអណណម ពួ កេវៀតមិញ ឬបកស

ទំពរ័ ទី 15

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


សមព័នេធ ដមបឯករជយេវៀតណម ី

បនេកតេឡងកលពីឆន ំ១៩៤១

េរកមករដឹកន ំរបស់ េងវៀង អយកវុក ែដលទុកជប៉ុនជអនកឈលន ពនដូ ចបរ ំងែដរេនះក៏បនចប់វយឆមក់េទេលកងទ័ពជប៉ុនវញ ។ ិ

ជប៉ុនរតូវតទល់ នឹងមុ ខសរងគមពីរ គឺជមួ យេវៀតមិញផង និងកងទ័ព បរ ំងផង ែដលបនដកថយេចញពីហណូយ មុ នេពលែដលជប៉ុន វយលុ ក ។

គ-បរជ័យរបស់កងទ័ពជប៉ុន៖

េនៃថងទី៦ ែខសីហ ឆន ំ១៩៤៥ សហរដឋអេមដរកបនទម ល ក់រគប់ ិ

៉ ីម៉ ែបកបរណមណូេទេលរកុងហីរូស និង ៣ៃថងេរកយមកេទេល ហ

ំ យជួ យ េរកយពីចញ់ សរងគមជមួ យ េម៉ េសទុង និងសតសីន សុ ឲ ពនយល់ ដល់ េលក ដឺេហគល ផង េដមបឲយេលកយល់ ថ េវៀតណម ី មិនអចរតឡប់មកេនេរកមអណនិគមបរ ំងតេទេទៀតបនេទ ។

េនៃថងទី២៥ ែខសីហ បវដយ បនដក់រជយេចញពីរជ

ំ ងរជយ និងរតអធិរជេទឲយេវៀតមិញ ។ បលល័ ងគ េហយរបគល់ ដប េនៃថងទី២៩ សីហ ហូ

ជីមិញ បនរកកសបេងកតរដឋភិ-

បលបេណ ត ះអសននេវៀតណម ។ េនៃថងទី២ កញញ េនេលកប៉ល់

មីស៊សូរ ី ែដលចតេនឈូ ងសមុ រទ តូ កយូ ។ ជប៉ុនបនចុ ះហតថេលខ ចុ ះ ចញ់ សរងគមជសថពរ

េនចំេពះមុ ខេលកឧតតមេសនីយ៍ អេមរ ិ

រកុងណហគសគី ។ េដយេឃញបរជ័យជិតមកដល់ េហយ ជប៉ុនក៏

ក ំង ម៉ ក់អរទួរ និងឧតតមេសនីយ៍ បរ ំង ឡឺែកលរ ។ ត ំងពីេពលេនះ

ភពវញ ។ េនៃថង ិ ។ ចំែណក បវដយ វញ ិ ក៏អស់េសចកតីសងឃមែដរ ឹ

ខលះេទៀតែថមត ំងបនជួយបងហត់ហឹ វកហវឺនកងទ័ពេនះេទៀតផង ។ រឯ ី

បនចប់េផតមេដះែលងអនកេទសនេយបយទ ំងអស់

ឲយមនេសរ ី

ទី១៩ ែខសីហ ឆន ំ១៩៤៥ វទយ ិ ុ េវៀតណមបនផសយឯកសរ ៣

សំខន់ ៗ របស់េសតច បវដយ គឺ៖

៍ េដមបរកសករពរឯកភព -ឯកសរសតីអំពីវធនករណ ិ ី

ឯករជយេវៀតណម ។

ំ យរបជពលរដឋយួន -លិខិតសុ ឲ

និង

េធវពលិកមមរគប់ែបបយ៉ ង

មកេនឥណ ធ ័ណឌេទឲយេវៀតមិញ ូ ឌ ចិន ជប៉ុនខលះបនរបគល់ អរុធយុ ទភ

េចរកមមេកតមនេនពសេពញ រលដលរហូ តដល់ កុ ងទ ន ីរកុង ។ ំងេឡងវញ៖ ឃ-ករេរៀបចំអធបេតយយភពបរ ិ ិ

ពីរសបតហ៍ មុនករទមលក់រគប់ែបកបរមណូអេមរក ិ ំង

ជិតពីរែខមុ នករចុ ះចញ់ សរងគមរបស់ជប៉ុន កលពីៃថងទី២៣

ឆន ំ១៩៤៥

ែខកកកដ

សននិសីទេនប៉ុស៌ដ ត ំ

បនសំេរចឲយចិនអនកជតិ

់ ខចិតតចុះពីរជបលល័ ងក េហយរស់ជ េដមបករពរឯករជយ ។ រទងសុ ី

និយមដកអវុធកងទ័ពរជប៉ុនចញ់ សរងគមេនឥណ ូ ឌ ចិន

របេទសមួ យរណបេគ ។

បរ ំងវញ ិ

ររសតធមមតវញ ិ

េនកនុងរបេទសមួ យេសរជជងេសយរជយេនកន ី ុង

-លិខិតមួ យេទៀត េផញេទេលកឧតតមេសនីយ៍ ដឺេហគល អងវរ

និងពនយល់ េលកឧតតមេសនីយ៍ ថ ផលរបេយជន៍បរ ំង

មេធយបយែតមួ យេដមបសេរង គ ះ ី

និងឥទធិពលេចតភពបរ ំងេនឥណ ូ ឌ ចិន

គឺ

បរ ំងរតូវែតទទួលសគល់ ឯករជយពិតរបកដរបស់េវៀតណម និងសុ ំ

ំ យមនគំនិតបេងកតឲយមនេឡងវញនូ កុ ឲ វអធិបេតយយភព ឬមួ យរដឋិ

បលបរ ំងេទះបីតមមេធយបយណមួ យក៏េដយ ។ េនតុ ងកឹង និងអណណម

ំ េឆលៀតឱកសែដលគមនរដឋអណ ចរគប់រគង

ពួ កេវៀត

មិញ បនកន់កប់ហណូយ េនៃថងទី១៩ ែខសីហ ។ កន់កប់ទី

រកុងេវ ៉ េនៃថងទី២៣ ែខដែដល ឯចំែណកេនៃរពនគរវញ រកុមេនះ ិ

បនបេងកតគណកមមធិករបដិវតតន៍យួនខងតបូងមួ យ ។ រកុមរតុតសគី

និង

េនខង

េជងែខសរសបទី១៦ និងអង់េគលសេនខងតបូង ។ ចំែណកេនរបេទស

រដឋភិបលបេណ ត ះអសននបរ ំងេសរ ី េរកមករទទួល

ំ ខុសរតូវេលកឧតតមេសនីយ៍ ដឺេហគល បនកន់កប់អណ ចេនេល

របេទសបរ ំងទ ំងមូល ។ េនៃថងទី១៥ ែខសីហ ឆន ំ១៩៤៥ រដឋភិប

លេនះបនែតងត ំងេលកឧតម ត នវ ី ដកហសង់លីេយ ជសនងករជន់

ខពស់ េនឥណ ូ ឌ ចិន េដយមនេលកឧតតមេសនីយ៍

ំ ួ សេលកឧតតមេសនីយ៍ េបលសត៍ បញ ជ ករជន់ខស ព ់ ជន ូហ

ឡឺេកវរ ជេម

ៃនបរ ំងេសរ ី

បនេលតឆ័រតេនកូ ស ំងសុីន និងេនេពលជមួ យគន េលកឧតតម េសនីយ៍ េមែសមរ

េនតុ ងកឹង

បញជូ នមកៃរពនគរ ។

រតូវកងទ័ពរជប៉ុនចប់ខួ នបនេហ ល យ

េនៃថងទី៥ ែខកញញ េបសកកមមេយធអង់េគលសមួ យរួមទ ំង

ំ ួ ន ៣០០នក់ កនុងេនះមនមួ យកងអនុ េសនធំបរ ំង ៃនកង អស់ចន

សត ែដលមនរត ធូ ថូវ ជអនកដឹកន ំ និងរកុមនិយមបរ ំងមន ប៊ូយ

េវេសនធំេលក៥ ទ័ពេថមរេជងអណនិគម មកជមួ យផងបនមក

រ ំលយេចល ។

ឧតតមេសនីយ៍ េមបញ ជ ករជតិអង់េគលស េដរកហ េសយ ក៏បនមដល់ ទី

កវងជីវ និង ផម គវិញ ជេដមរតូវបនពួ កេវៀតមិញកមចត់ និង ំ េនៃថងទី២០ ែខសីហ េវៀតមិញបនបងខឲយបវដយដក់ រជយ

ចកេចញពីរជបលល័ ងក ។ បវដយ បនសរេសរលិខិតមួ យេទៀតេទ ំ យេលក របធនធិបតីសហរដឋអេមរក ិ េលក រទូម៉ន់ េដយអងវរសុ ឲ របប់េទេលក អត់េតល រដឋមរនតីរកសួ ងករបរេទសអង់េគលស េលក

េជៀង កយេជៀក របធនធិបតីចិន េរកយមករត់េទេនេកះៃតវ៉ន់ េលខ ៧១ ែខមករ ឆន ំ ២០១០

ដល់ ទីរកុងៃរពនគរ ។ មួ យអទិតយេរកយមក គឺេនៃថងទី១២ េលក

រកុងៃរពនគរែដរ អមេដយកងពលកលឹងេលខ២០ ។ េដយរបេទស

អង់េគលសទទួលសគល់ អធិបេតយយភពបរ ំងេនេលឥណ ូ ឌ ចិន េលក

ឧតតមេសនីយ៍ រកហេសយ៍

ក៏បនេធវសហរបតិបតតិករយ៉ ងជិតសនិទ

ជមួ យ និងឧតតមេសនីយ៍ េសឌឹល ។

ទំពរ័ ទី 16

(េនមនតេទៀត) េនមនតេទៀត)

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ

71-KKF-Newsletter-January-2010  

េ់េេ (េំ័ ០៣) ទក P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, E-mail: kkfnews@gmail.com, http://www.khmerkrom.net -U...