Page 1

កមពជេរកម ុ ិ ិក ែខវចឆ

េលខ ៦៩ ឆនទ ំ ី ០៦

គ.ស. ២០០៩ - ព.ស. ២៥៥៣

េៈ េ េ  ៃំេ េ េ 

ំេ េ!"# $ េ េ%& ' (េ") * +,-់ /0 12់*3់ 456"ះ 8ែ:;"<+ $ េ 3់ =#"េ>(? 3់ " "េ"េ@) ABេ

1Cែ Dំ 3់ =#"េ េ2)េE/ំ័G$" ំ H3Iំែ4#" E6ះ "៏ 1D 0 +' , េ45 ៗ េ&

ែ12*ំេ2េL""5"M;$? ,?

"MN0? ។ +េ EPះ 8 +21Qែ:;

"<$+េ ។

2ៃRS២៦ %VD W េះ =P ៉ M (=M័

េ D", ំេD? ,=ំYZ M 5េ!"# $ M"? 

េ/) ?"៏(=ំ[%%

\I"Mេ1]"ំ^,D់ ? "M;? $

ៃ ំ ់   ៉ ? 

Eែ ់ c?0% ";ំេ េ 

េ េ  េ ៃM ។ េd^ ) , D់ 

ៃ_Q (2@? ` 

(េed)\I*ះE់ E់  

*\I

 ,េ_ះែ2េ_?` 2"a ័ 0% "; ABេ1)b 

េ_ះែ2=# "ែ12"ំ M ែ +់ េ!"#$f4ែ1

Dំ េ45េ& ។ =P ៉ M "៏ (េ")ំ2" 6 12់_Q (2

M: :iP"j2N2ៃRSDេំ [ះ ( េLំ័ ០៣)

េ 

=# "េ េ>(?

' , =# "េ ?

៉Mែ,េE េg េh) _Q (2"M;$? ,? N"់ 1D 0 +

មកេរឿង -ែខមរេរកមេរកកេដមបស ី ិ តរបកដ...................០២ ី ិទធិេសរភពព

-ែខមរេរកមរ ំលឹកខួបចលនទមទរេសរភព.......................០៤ ី

-កែសនយួ នេហទេងវ សម រងសុ ី ជអំេពវ ិទធងសន.................០៦

-អនករសឡញ់ េសរភព ខកចិតត..........................................០៧ ី ំ សវចុ ះពយបលជង ំ ឺ...........................០៩ -រគូេទពយយួ នមួ យដប

-េមដឹកន ំអសមតថភព បេនទសកសិករ................................១០

-រកុមសិទធិមនុសសអំពវនវឲយេលក អូ បម៉ .........................១១

-រកមហ៊ុ ន និងសហរគសលក់ជីយួនគំរមេឡងៃថល..............១២

-ពួ កយួ នមួ យកតប់តូចេធវេភលៀងេធវពយ  ុ ះេនរសុកែខមរ..............១៣ -សហព័នេធ ធវមហសននិបតរបច ំឆន ំ.....................................១៤

-រសតីែខមរេរកមមនក់េភៀសខលួនេទកមពុជ...............................១៥

-កមមភិបលយួ នេរៀនអកសរែខមរ...........................................១៦

-លបចច ិ ិនេលបយួ ន យួ នយកមកេលបែខមរ-េសៀម...............១៨ -ករពិចរណអំពីសនធិសញញបំេពញបែនថម........................២២

ទីសនក់ករ ៖ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, E-mail: kkfnews@gmail.com, http://www.khmerkrom.net


ជេរចនទសវតសរ ៍មកេនះ ពលរដឋែខមរកមពុជេរកមបន

រស់េនេរកមអំណចរតួតរត

ៃនរដឋភិបលទមិឡ

ែដលមិន

បនសគល់ ទស់ែតេសះនូ វអវីែដលេគេហថ សសន និងសិទធិ

េសរភពតមែបបធមម ជតិ ី

ដូ ចែដលបណ ត មនុ សសជតិេលក

ខងលិចទទួលបន ។

ចប់ត ំងពីេពលែដលរដឋភិបលរកុងហណូយ

ៃន

ទមិឡឥតសសន បនលូ កៃដេទកន់កប់េវៀតណមខងតបូង

ឬអតីតែដនដីកូស ំងសុីន រកុមេមដឹកន ំរកុងហណូយែដលមិន

េដយសរែសបកែភនករកស ែតលភសកករៈ

និងបំេពញករងរេដមប ី

ំ ប់រគួសរខលួន និងផលរបេយជន៍សរ

ំ សវ េនះបនេធវឲយរកុមេមដឹកន ំយួនមួ យដប

ករណ៍

ជិះេសះែលងៃដ

េដយបំពនេទេលសិទធិពលរដឋែខមរេរកម ជនជតិភគតិច និង ែដលកនុងេនះរួមមនទ ំងសិទធិកន់កប់

រកុមយួ នឯករជយ

ដីែរសកសិកមម សិទធិរស់រនមនជីវត ិ សិទធិជួ បជុ ំ សិទធិសែមតងមតិ និងសិទធិេគរពរបតិបតតជេំ នឿសសន ។ល។

េទះជយ៉ ងណ រកុមេមដឹកន ំេវៀតណម មិនែដល

និងយល់ ចបស់ៃនករអនុ វតតន៍សិទធិ

ទទួលសគល់ ថខលួនបនរ ំេលភបំពនសិទធិពលរដឋេឡយ។ េដយ

រកុមេនះកំពុងែតេកអងកអងទ ំងញ័ រខលួនទេរទក េដយពួ កទមិឡ

េវទិករអចិៃរនតយ៍អងគករសហរបជជតិ សតីពីសិទធិជនជតិេដម

ែដលបនសគល់ រស់ជតិ

មនុ សស េសរភពបេញច ញមតិ និងេសរភពជ េំ នឿសសន ប៉ុែនត ី ី សអីេគេនះអះអងថ បនអនុ វតតន៍

សិទធិមនុ សស

ផទុយេទវញ ិ

របបបកសេទលកុ មុ យន ម ិ សតរបស់ផងខលួន

និងេគរពយ៉ ងរតឹមរតូវចំេពះអវីែដលេគេហថ

េសរភពបេញច ញមតិ និងេសរភពជ េំ នឿ ី ី របបមួ យេនះកំពុងែតេលងែលបងកអករង ី

។ល។

េដយ

៌ត វទុរយស េដមបប ី ិទប ំងេករអរសូ

ពយយមអស់ពីសមតថភព

របស់រកុមអមុ ីអេថងខលួន ែដលមិនបនេគរពដូ ចអវី ែដលរកុម

ខលួនបនសនយជមួ យអងគករសហរបជជតិ

េរពះសិទធិេសរ ី

ភពៃនមនុ សសជតិ គឺមនពីធមមជតិ េពលមិនែមនមនលឹម ៗ

ដូ ចអវីែដលរកុងហណូយផតល់ជូនេនះេឡយ ។ រដឋភិបលេវៀតណម

ជរដឋភិបលចំរូងចំរស

រតូវបនេគដឹងយ៉ងចបស់ថ

េរពះរដឋភិបលសអីេគេនះមិនបន

័ ជតិេទ ។ េគរបកន់ សតប់េយបល់ របជពលរដឋ ឬរកុមបញញវនត យ៉ ងដច់អហងករ អនុ វតតន៍េទតមអវីែដលបកសកុ មុ យន ម ិ សតដក់

ំ េចញ ។ ករណ៍េនះ បនេធវឲយែភនករបស់រកុមេមដឹកន ំមួយដប សវរតូវប ំងេដយែសបក

មនុ សស

ដូ េចនះពួ កេគបនតរបៃពណីរ ំេលភសិទធិ

បំពនអនកបេញច ញមតិេដយសនតិវធ ិ ីេដមបលទធ ិរបជធិី

េតយយ និងអនកេគរពរបតិបតតិជេំ នឿរពះពុ ទស ធ សន ។

និពនធនយក៖ ថច់ ចនធូ

រកុមយួ នទ ំងេនះ

របែកកយ៉ងរបៃញ៉ យកែតឈនះទ ំងេនកុ ង ន

ំ ី បញ ។ ទ ំងេនកុ ងក ន ហ សិទិម ធ នុ សសឯទីរកងហសែណវ ិចចរបជុ ព ឺ អកបបកិរយរកម ិ ិចរកេមមេអតេឡម

េខពមរេអមេនះបនបងហញទ ំងកណ ត លៃថងរតង់

់ ៏ែសន ជិនឆអនដ

ខណៈេពល

រកុមយួ នទ ំងេនះបនហ៊ុ ំព័ទយ ធ កដីកសិកមមែខមរេរកម

េនេខតត

មត់រជូកកលពីថមី ៗ េនះ េហយរកុមយួ នបនឈនេទដល់

ំ ួ នបតុ ករចប់ឃុខ ករ ល

ំ ស់នឹងទេងវ ែដលបនេរកកេឡងជទ

អមនុ សសធម៌ទ ំងកំេរលបួ នរជុងរបស់ខួ ន ល ។

តមរយៈអកបបកិរយដ៏ គួរឲយសអប់េខពមេនះ ិ

ែខមរេរកមបនបងហញឆនទៈយ៉ងចបស់មួយថ

ពលរដឋ

ខលួនរតូវករសិទធិ

េសរភពយ៉ ងពិតរបកដ សិទធិកន់កប់ដីធីល សិទធិេគរពរបតិបតតិ ី

ជេំ នឿសសន ជពិេសសគឺសិទធិសវ័យសំេរចវសន េនេលែដន

ដេំ ណតផងខលួនេដយឥតងេរ ។ ករេរកកេឡងរបស់ពលរដឋ

ែខមរេរកម

គឺជទេងវមួយដ៏របៃពកនុងវតថុបំណងបងហញឲយសហ-

គមន៍អនតរជតិេឃញថ ែខមរេរកមកំពុងទទួលរងករគបសងកត់

ពីេមដឹកន ំយួន រឯករេរកកេឡ ី ងេនះគឺេដមបែតស ិទធិេសរភព ី ី ពិតរបកដប៉ុេណណះ ៕

េពរជ វសន

ផសពវផសយ៖  ៈ, ័ 

ឯកសរ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ៖ www.khmerkrom.net អុីែមលទំនក់ទំនង៖ kkfnews@gmail.com េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ទំពរ័ ទី 2

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


( " ំ ័ ០១) េះេ@)? ។ f g ់

Vះ+់ េLេ2) ";  M 5 =# "េ>(? ែ4#"

 ំ'"់ _Q (2? N0? "ំ M ែ pZ \I /E៍=,+ េ h) ់ ែ Dj ់ r M"? េ!

ែ =M% ,2^ , D់ >៉Dj ់ "ែ@ ។

Dំេ[ះYZែ12"ំ M ែ េ") *េ!"# $ M"? 

D$b#(េed)\I =P ៉ M េDេ D", េed) េrg2េ េLេ2)_Q (2"MN0?

=ំ[%%

\Is់ t2់េd1 ) ែu vgw 2 ់ :Gw+-់

+

េ េំ ់ េ ! "#$ % ់ ះ 'ែ) េ 

េ EPេd) េំ េLេ2) ះ 8ែ:;"<+ $ េ

ំ[Vះ+់ េLេ2)ះ 8? x"tI ។

EY‰"់ r +6"„់ /័ែ :;"<$+េ

=P ៉ M (េDេ D", ័ ៌*? ,

(t?៍r _Q (2"MN0?(ំេ 

\I_Q(2"MN0? %0 ែ េf M 5 ។

=e%

, #1 ំ V zេ) េ " 6 :  5

YZ M 5េ!េ េ%& ' (េed ) 

ែ:;"<$+េ>៉eS់eS 10D+"3់ = ះេŠ

េ D", ័ * ៌ ់ =P ៉M "៏ (េed ) េrg2

ៃ (2េ: ‹ , G ំ_"់ f

6=0 ?"1Ce G

េ)=េំ )/{េ,ះ 8 "+ a$ ១៥០=}េD

=េ)/{>៉=M 5e៌Œpg

េLេ2)"M( " M 

េ >៉zGំ ៗ េLេ2)_Q (2" M N0?=ំ

% V ~2c =ំ[%%\I_Q (2? s់ +-់ t2់ំេ Vះ+់ េLេ2)ះ 8ះM  ។ =P ៉M

(េ2)"េ@)េ!"#$េ D",

 ់ :Gw1ែ12r េ!ៃRS២៧ ែ:"Y€ #ំ២០០៩ * " a$ %ƒ?េ";+េD)?=}

េ!%VIc("„៉

 %0 A?1

>៉"េ*2:ៈែ12%V~c %0 (ំ4D GV ំ^G ែ

H+†e E(2(េed)=,tE៍Dេំ [ះែ "

ែ Dំ ់ 21Qែ:;េេ!េ: ,* ់ " 0 េ)

ែ12(េ"េ@) ABេ1Ce G េ2"G" ។ /័ែ :;"<$+េ

"៏ G់ (េed)(?

៍េ& r *Vះ+់ _"់ E ំ េLេ2)%be៌ែ:; េ!"<$+េ 10D+ េ&="5ែ:; %0 (េE =MY€ េ)"\I02 ំ 0 ? ៃ%be៌ %0 (េEៃE G ំ ,,D ៗ ។

0 ំ2" 6 r "#$(?៍ , េ 

េ‡"? េ@)? ។ =P ៉ M "៏(=ំ[%%\I_Q -

=,+ ំt់ #ំ២០០៩ " េ /1QHេ

*េg)

^G ់ ,Ž

(2? េ_ះែ2ះេ EM RV

d10 =MY€ \I

0% *EះM ? x"tI

េ@)%V ែ12D$b# *E?េះ %0 (Dj់ ់ M"? N\Iេed ) "; ។ c័េg) Dj់

\I*M

ៃ =P ៉ M "៏( ំ 0

=M% + , "់ ែ ,=ំYZ 

M 5 2 +eេ ?I ំM\I* D3េLេ2)"Dេ&

 / ,េdE

+?_Q (2"M;$? ,? ។ េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

"( េ r

េ េ!"# $ M"? *

៉Mែ,េ!ែ *" ំ z់

ៃ ";

ំេ ំ[ េ េ េ/) ?ំេ

ំ[េះ"៏ " ំ M ែ t

j zGំ

Dំែ"x *V"

=P ៉ M Dំ ៧០០ 0 ែ12( េrg េ 

_"់ E ំ ែ4#" M 5 ំt់ េ េ%& ' EP %0 (េEេ(ះេ# េ) ំេDេ Dំ 

២៧

"M =P ៉ M េះ %0 (េEេ)2េh) r EP+c័ Dj់ 1* u   ំ4M ំ t់ េ " ៕

ទំពរ័ ទី 3

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ះ 8 +21Qែ:;"<$+េ*

+ ៣០០"់ (Mf # េ!% , E}5 pg ់ 6 -

*ƒ? :‘*ƒ? t #េំ 26"ៃRSD- ១៦ %VDW េ1)b(:Eំ់ ៣៣#ំ ៃAD2 ៊ 0  េ ់ ែ:;"<$+េ

"<$+េ “េ%& 'z bŽ dៃRS ។

េ!េ2)ែ11C

ៃRS១៦ %VDW Mេះ ៣៣#ំ +21Qែ:;

េ (ំf#េ"េ@) ៊ 0  េ ់

:Gw>៉=”HDGN ។ 6 ,៍េះ (េ4, ) េD iP 3់ ់ +21Qែ:;េ

ែ12ំែ2

(Dំេ[ះេd= ) M 5e៌ ់ H'E? ែ12( Vះ+់ េed( ) 21Qែ:;េ ។

ះេ EM េ?   *Eះ

8ែ:;"<+ $ េ *#"់ េ!% , E}5 pg ់

-6 *ƒ? :‘*ƒ? t #េំ ែ12,+ =e " #$ ";%e V (* 81CY‰"់ 02េ/ M\ ំ I

ះេ*+, េ!- ំ '%េ.់ ែ) េ 

(tំ %0 (dំ M ។ Dំែ"eMIំ2" 6 :

10Dេះ %0 (_Q (2? =MY€ \I(េ@)? ។

ះេ EM េ?  (Y‰"់ " #$ e Mេ ះr +21Qែ:;េEP++ េ1)

ែ12*េ1)

"ំេ) េ") េ!េ2)6"1C ់ :Gw M"12់ ់ + ? 10េD#ះ? %0 3 ់ M"ែ:;េ++ E D “+"b ់ + េ ។ េdេ) ះpZ\Iេh) r _Q

(Aេះr ៣៣#ំMេះ21Qែ:;"<$+េ(

(2? (ំេ ែ:;េ ។

ែ121Q=ំ'D"MN0?ំ[ំ"ំេt2 M

េ"េ@) ៊ 0  េ េ "E6 M"ែ"%

៉Mែ,េed+ )

6 ,៍ ១៦ %VDW #ំ១៩៧៦ េ/) ?"៏+េfះ*#"់

េ"េ@)>៉GN

េ1)b0% េ 

េ?"21Qែ:;េ ែ (eMIំ2" 6 A ៊ 0  េ េះ+េ&t2់#ំ

2"aៈE • ះ ែ Mេ'

េ[ះ_Q (2? (

= =# " ៊ 0

* ៍=ះHr

+េfះ*#"់ " #$ ័? :Gwេ "^-2់(D02"#$

"#$Dំេ'=# "េfះ+ ៨ ០០០"់ ។ េ "E6 M"

=MY€ \I"េE(A េះេ@)? ។

ែ"% (ំ2" 6 េ/ M ៍M6 ,៍ ៃRS១៦ %VD W

6 ,៍ៃRS១៦ %VDW #ំ១៩៧៦ EPpZ\Iេh) r

^,D់ ? N0? ៖“េ?ៃRSេំ _ះ ៣០ េ #ំ

ះេ EM េ?  * 81Cេ& r

_Q (2"M;$? ,?

f;v-ៈ ់ +?+ 

េ1)ែ:;"<$+េ +  E D េ_?េ;ះេ ។ _Q

(2? *ំំ4D ,V ំ^G+ េ1)ែ:;េ ំ( ់ 0 ៍+  E D ។ ះ=}* 81C េ& r េ?6 ,៍ ១៦%VDWេះ _Q (2? –់ ែ:;េ12់v–6

21Qែ:;េ %0 2

េ) េ=) ។ េ&ែ:;ែ12េ 2់ ័? េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ែ12+02េ/ េM ed)\Iែ:;េ េ"េ@)ំ ១៩៧៥ _Q (2? "M;? $ ,(4,2់ េ 

12់+21Qែ:; ែ12+* ់ េ1)ៃ6"1C ។ 4-$?េL %V _Q (2? (f g ់ >៉zG ំ G+4 ំ M "

េ2)ែ:;"<+ $ េ េ_?\Iែ:;េ&="5Œ , ែ:;

\Iែ:;េ*េេ2)ះM េL  េ ំេ&ំ ់ ៃ %be៌1 u ំ 0ែ ់ ែ:; ។ 02េ/ េM ះេ/) ?ែ12េed)\I–Žែ:; 

ទំពរ័ ទី 4

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េ "៏ 1D 0 +0:†^ $ំ - 2់(f#េ"េ@)ះេ(

 េ ”។

6 ,៍ៃRS ១៦ %VDWេះ H+†e? (

េ)( ់ "*Gំ_់ H% MeE់ េ េះ

R[ ែ1"

21Qែ:;េ េ›ៃៃ45ំ4M

=េ_?R

(េed)(់NេLេ2)+

ែ12f;H% Me"# $ ៃ1>៉N%េ‹ េ/) ?' , 2\I*M 5

23េ456783 9 :;<ំ3= )9 ៣៣?:ំ

+ ៥ ០០០"់ , (3់ : Gw _"់ f េed)M";+ ៨ ០០០"់ ់ េ NC%V Dំ ៣ ៦ "់ , +់ EM" ២០#ំ Dំ ៤ "់ , +់ EM"?C%V Dំ

"់ , +់ EM" ១៥ #ំD ំ  ៤"់ , +់ EM" ១៣#ំ Dំ *#"់ ,

+់ EM" ៥#* ំ # "់ +់ E" M ៣#* ំ # "់ ។

6"1C"<$+េ dៃRS*+21Qែ:;t់

"់ " ំ M ់ េ!េ -) E់ េ: -, "Mំ ២១ េ

E់ Eំ3 " ់ _Q (2"M;$? ,? ។ 6"1C"<$+េ

 %0 (H'E(tំេ)=ំ'D

 ់ :Gw េ4-\IេLH'E?  ំ:M Dj់ េ_?*1]"ž

“*?2់+21Q

ែ:;េ* ់ M" ។ ?ៈE់ Eែ័ ^,D់ ែ:;េ %0 ( ់ ”1e C ែG Dំ ែ:;េ %0

2ំេ 

  េ ះM 

េ/) ?េ:%be៌ែ:;េ!"<$+េ "ំ M ែ %0 (ៃE G ំ 56 ៗ ។

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

េះ+>៉'

េE េg េh) *=}-

*Eែ:;"<$+េ+េD) (1]"ំ ៊ 0 េ1)b 1 u ("1? ំt់ + េ 1)េះ។ ែ:;"<$+េ

/័ 

ែ12"ំ M េed)D2 ៊ 0 េ1)b េ 

ែ:;េ"# $ M" េLDj់ =,+  %0

(+21Qែ:;-ែ:;េ

"ំ M េedD ) 2 ៊ 0 1u 6 %0 ?

េ \I ៃំ 2r +",86ែ ?" ់

ំ t់ ែ:;េេ!េ%& 'z bŽ dៃRS ។ 0 Y‰"់ r

េះ+េ2)"?េ/) ?ែ12=}

- *Eែ:;"<$+េ((:Eំ់ ៣៣#ំ ៃRS ១៦ %VDW #ំ១៩៧៦-១៦ %VDW ២០០៩ ៃAD2 ៊ 0

 េ 1u=e"=eែេះ :ៈេ2" M N0? ែ12=MY€ \ I21Qែ:;េេ&Dំ"; %Veែេះេះេ@)? ៕

េ/ េ01

ទំពរ័ ទី 5

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


á&#x;˘á&#x;Ľ

-á&#x;&#x2039; ";1"á&#x; p}2á&#x;&#x2020;á&#x;&#x201A;1 2á&#x;&#x192;RS

M "G"á&#x; á&#x;&#x2021; "Má&#x; 1]"á&#x;&#x2020;?(_"á&#x;&#x2039; E á&#x;&#x2020; +

,-á&#x;&#x2039; á&#x; Lá&#x; 2)Eá&#x;&#x2C6;"5 5$ +á&#x; EPá&#x; " 5$ ^-2á&#x;&#x2039; á&#x;&#x201A;12(1"á&#x; p}2 á&#x;&#x2020; tá&#x;&#x2039; D' á&#x;&#x2020; á&#x;&#x2020;á&#x;&#x2020;á&#x;&#x201A;1 A6"1C""<+ $ -á&#x; %& ' á&#x;&#x201D;

á&#x; Â&#x;á&#x;&#x201A;RGá&#x; rg2á&#x; 

? á&#x; Â ;á&#x;&#x2021;á&#x; dÂĄ

 á&#x;&#x2039; ?"1QÂ&#x152;,

 6 ?M á&#x; E á&#x; g á&#x; h) *á&#x; rg2

á&#x; +,-á&#x;&#x2039; á&#x;&#x201A;12á&#x; edá&#x; ) @)á&#x; _?" á&#x; ? 

"Má&#x; 1]"á&#x;&#x2020;?

"Má&#x;&#x201A;:;

á&#x;&#x201A;12 %0 á&#x; Eá&#x; 3

á&#x;&#x2039; r "á&#x;&#x2020; M á&#x;&#x2020;á&#x; )42á&#x; >á&#x;?" M N0?4á&#x;&#x201A;1 á&#x;&#x201D;

á&#x; B C;% 9 7*"=á&#x; DE37á&#x;&#x2020; Fá&#x;&#x2020; "á&#x; % +á&#x; Gá&#x;&#x2021;

á&#x;&#x201A;12*á&#x;&#x2020;á&#x; 2á&#x; L""5

\Iá&#x;&#x2020;"á&#x;&#x2039; á&#x;&#x2020; "<$+ á&#x; %& ':0Dz 42á&#x; >á&#x;? á&#x;&#x201D;

á&#x; Â&#x2021; Nhan Dan (á&#x; Â&#x2021; ";1"á&#x; p}2á&#x; i) á&#x;&#x2020; tá&#x;&#x2039;

(á&#x; #)\I1Q=á&#x;&#x2020;'Dá&#x;&#x201A;:; 3 á&#x;&#x2039; %Â? V \I á&#x; 1)b"M á&#x;&#x2020;

á&#x;&#x201A; ? á&#x;&#x2039; ? 

á&#x; 2"M;$? ,?` p"á&#x; á&#x; Â ;á&#x;&#x2021;+ Â&#x201C;? 

á&#x; 1]"á&#x;&#x2020;Â?1Q }>?á&#x; %& '

Dá&#x;&#x2020;'á&#x;&#x2020;á&#x;&#x2020;á&#x;&#x201A;1"<+ $ -á&#x; %& ' á&#x;&#x2020;'"á&#x;&#x2039; Â?E"5

\I=á&#x;&#x2020;á&#x; )á&#x;&#x201A;12á&#x;&#x201A; + á&#x; Â&#x2021;r+=á&#x;&#x2020;á&#x; )% V 5á&#x; á&#x;&#x2021;

á&#x;&#x201A; ? á&#x; Â ;á&#x;&#x2021;+ (4{?= c?

pZ/\I1]r ? 6]á&#x;&#x201A;Rá&#x; & 0%á&#x;&#x2020;"á&#x;&#x2039; á&#x;&#x2020; 

 á&#x;&#x2020;á&#x; " 5$ r+=á&#x;&#x2020;á&#x; )% V 5 á&#x;&#x201D;

á&#x; ") á&#x; @),á&#x; &

á&#x; !á&#x;&#x192;RS á&#x; á&#x;¤ %VDW á&#x; _?( Â&#x201D;["Iá&#x; Dá&#x;? á&#x;&#x2039; =#" 

Aá&#x; á&#x;&#x2020;\Iá&#x;&#x2039; á&#x;&#x201A; á&#x; h) 42+"á&#x;&#x2039; á&#x;&#x201A; , á&#x;&#x201D;

1QÂ&#x152;,?á&#x; dÂĄ

Dá&#x;&#x2020;'á&#x;&#x2020;á&#x;&#x2020;á&#x;&#x201A;1A"<+ $ á&#x; %& ' á&#x;&#x2020;'"á&#x;&#x2039; á&#x; "

¢?"1QÂ&#x152;, á&#x;&#x201A;á&#x;&#x2030; á&#x;&#x2020;= "#$ÂŁ +??" 6?M á&#x; !x"MN0? r=á&#x;&#x2020;á&#x; )

 á&#x;&#x2039; á&#x; " 5$ á&#x; L1"á&#x; p}2"á&#x;&#x2020; á&#x;&#x2039; á&#x;&#x2020;á&#x;&#x201A;110á&#x; 3#á&#x;&#x2021; EP

á&#x;&#x2020;^GI b + , á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x;&#x2020;[Djá&#x;&#x2039; á&#x;&#x201A;:; á&#x; /) ?á&#x; ed)

-á&#x17E;&#x153;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x;á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x17E;Ąá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2021;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;

á&#x17E;&#x2021;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2020;á&#x; á&#x17E;Ąá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x;á&#x17E; á&#x17E;&#x2013;á&#x;?á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x2019; á&#x17E; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2021;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;

á&#x;&#x201D; "# $ á&#x; 2+?f#á&#x; á&#x;&#x2021;E?(

0 á&#x;&#x2020;2" 6 0r

";1"á&#x; p}2"á&#x;&#x2020; á&#x;&#x2039;

 5$á&#x; á&#x;&#x2021; %0 (1Q á&#x;&#x201A;:;á&#x; vG)? á&#x; _? ";

á&#x; 2)"= á&#x;??x"  á&#x;&#x2039; á&#x; " á&#x;&#x2022;

á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2122;á&#x; á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2030;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x153;á&#x;&#x2030;á&#x17E;&#x;á&#x17E;ťá&#x17E;¸á&#x17E;&#x201C;á&#x; á&#x17E;?á&#x17E;&#x201C;

á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2DC;ď&#x2026;&#x2022;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;?á&#x17E;˘á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;&#x201C; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x;á&#x17E;?á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2122; á&#x17E;ˇ á&#x17E;ť á&#x; á&#x17E;&#x2122;ď&#x2026;&#x2022;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E; á&#x17E;&#x2030;á&#x17E;ťá&#x;&#x2020; á&#x;&#x201D;

á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x2039;á&#x17E;&#x2019;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;¸

@7á&#x;&#x2039; á&#x; 01á&#x;?,

á&#x;&#x192;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x;á&#x17E; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;ˇ

-á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x153;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2019;á&#x17E;¸á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2122; á&#x;&#x2013; á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;˝ á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;?á&#x17E; á&#x;? á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x201E; á&#x17E;? á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x;&#x20AC;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039; á&#x;&#x192;á&#x17E;?á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x161; á&#x;? á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;¸á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2030; á&#x17E;&#x201E; á&#x;Š á&#x17E;&#x160;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2039; á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2030; á&#x17E;&#x201E; á&#x;Ąá&#x;  á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039; á&#x; á&#x17E;&#x2DC;á&#x;&#x2030; á&#x17E;&#x201E;á&#x; á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2021;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC; á&#x17E;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x;á&#x;&#x2039; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2019;á&#x17E;?á&#x17E;ť á&#x17E;˘á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x;á&#x17E; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;¸ á&#x;Ąá&#x;Ľ.á&#x;Śá&#x;Šá&#x;  á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;¸á&#x17E;Ąá&#x17E;źá&#x17E; á&#x17E;şá&#x17E;? á&#x;&#x201D;

-á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;ˇá&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;ˇá&#x17E;?á&#x17E;? á&#x17E;&#x20AC;á&#x;?á&#x17E;˘á&#x17E;&#x2026;á&#x; á&#x17E;&#x201D;ď&#x2026;&#x2022;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x;á&#x17E;?á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201A;á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x; á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x203A; á&#x17E;?á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2122;á&#x;&#x2C6;á&#x; á&#x17E;&#x201A;á&#x17E; á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2013;á&#x;?á&#x17E;&#x161; www.khmerkrom.org/vokk á&#x;&#x201D;

á&#x;&#x2020; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x201D;á&#x;&#x2039;á&#x17E;˘á&#x17E;ťá&#x17E;¸á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x203A;á&#x;&#x2C6; vokknews@gmail.com -á&#x; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;˘á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201C;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E;&#x20AC;á&#x;?á&#x17E;˘á&#x17E;&#x2026;á&#x; á&#x17E;&#x2022;á&#x17E;&#x2030;ď&#x2026;&#x2022;á&#x17E;˘á&#x17E;?á&#x17E;?á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x2039;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x203A;á&#x;? á&#x17E;&#x2122;á&#x; á&#x17E;&#x2122;á&#x17E;&#x201E;á&#x17E; á&#x17E;&#x2030; á&#x17E;ˇ ď&#x2026;&#x2022; á&#x17E;ťá&#x17E;? á&#x; á&#x17E;&#x203A;á&#x17E; á&#x;Śá&#x;Š á&#x;&#x201A;á&#x17E; á&#x17E;&#x153;á&#x17E;&#x2026;á&#x17E;&#x2020; á&#x17E;&#x2020;á&#x17E;&#x201C; á&#x;&#x2020; á&#x;˘á&#x; á&#x; á&#x;Š á&#x17E;ˇ á&#x17E;&#x20AC; á&#x17E;ˇ

á&#x17E;&#x2018;á&#x;&#x2020;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;&#x161;á&#x;? á&#x17E;&#x2018;á&#x17E;¸ 6

á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;šá&#x17E;?á&#x17E;?á&#x17E;&#x201D;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;?á&#x17E;&#x;á&#x17E; á&#x17E;&#x2013;á&#x;? á&#x17E;&#x201C;á&#x;&#x201A;á&#x17E;&#x2019; á&#x17E; á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC;á&#x17E;&#x2013;á&#x17E;ťá&#x17E;&#x2021;á&#x; á&#x17E;&#x161;á&#x17E;&#x20AC;á&#x17E;&#x2DC; á&#x17E;ˇ


េed) ៊ 0 ំt់ _"់ េ េ%& ' @់ េL"# $ ‰េ¤;េ2)"េ?

េ[2EPE ំH ,ៃ

E់ Eេ_?េ "e (t៉" =0 "(*៉ ។ េ "

Scott Filpse (* ៍=ះH

10េD#ះ៖ “េ?) 86r "េE6េed)45d4{?‰ េ ;ះៃេ E\I?"D ,M"_"់ =ំេ  េ/) ?េ%& '6*េ ;ះេ!"# $ ‰េះ ។ េះ"៏ USCIRF 7ះ9 ំ េ,ះ ំ F3= 2*+*7 ៉ HI៉

េ ;ះេ "# $ ‰េ¤; CPC #ំ២០០៩ *

េ Dំ ៨ ៉Mែ,េEេh) *េ ;ះេ េ%&

'េ ែ12YZេះ(េed)\I*េD ,េ េRG ) "MŒ, ' ំ tŒ ,Hេ", Eៈ"; /-

1QHេ" 2-" $ ែ4#"េ =,+ , + េ1)ែ:;"<$+េ, + E D "M+ ? 

ែ12់ ?" _D់ េ_?ែ@"E់

E=ំេ)D ៃ, _Q (2"MN0? ។

-់ " េ /1QHេ"

េD(?៍ , េ =,+ _"់ "Mេ

(

េ/) ?

ែ12(ំេ ំ[េ2)េ 

 េL"# $ ‰េ¤; CPC ៉Mែ,f;េ ;ះេ េ%&

'េះ េ " Scott Filpse ?"";%e V H MHេE#?៍ H M(៉ M D

+=# "ែ4#"%VEេf2េ>-

(?ៃEៈ"; /1QHេ" 2-$"ែ4#"េ  =,+ USCIRF េ "េ!ែ *េ 86zG ំ ំt់ េ&Dំ “_"់ េ ;ះេ%& 'េL"# $

‰ CPC េ2)"េ? ។ េ_?េ " * ៍ Y‰"់ r ' , េ ;ះេ េ!"#$‰ CPC #ំ២០០៩

+ ំ0 ់ េ?) :†$ំ ។ +"់ ែ , េ)េ?) (េ)2 (?៍

ែ12>?=ំេ េ!េ%&

' េ?) HDេ)21]r " េ Hេ" 6_"់ េ េ%& '"#$‰េ¤;េ@)? ។ េះEP+

េ",?' ់ ៉Mែ,េ?) :†$E ំ r 6* , $ E់ f់ ំt់ _"់ េ%& ' @់ េL"# $ ‰េះ”។

េ " Scott Filpse (\I1]េ& r Eៈ";

USCIRF (េL12់េ េ%& ' 2ែ:¢ 

Mេះ េ/) ?"េ "(េed)(?៍0េL" េ /1QHេ"

=ំYZែ12E\I?"D ,

M"_"់ ។ េ "(Y‰"់ r េ%& '(3់ hMំ‹ ំ

ះ 8ែ:;េ ែ12េ"េ@)េed)( M";េ_? , %Veេ1)bេ េ , 3់ hMំ: Gw H3Iេd¡ AMំ2, េ%C េd¡ AM ំ _?, "M NdN%, %_? E6ះ

 ។2។ ?"";%e V H MHេE#?៍ H M (៉ M D +=# "ែ4#"%VEេf2េ>(? ់ Eៈ

"; USCIRF ,េ& r៖ “ែ12_"់ េ េ%& 'េL"# $ ‰េ¤;េះ EP+េf2េ>(? ់ _Q (2 (2 /1QHេ" ៉Mែ,េf2េ>(?េះ HD^G ់ ,Ž េ/) ?េ?) :†$" ំ ំ M ែ ~>េ1)b^G ់

,Žេះ ។ េ2ែ12េ "e =0 (*៉ េ!+

េះ EP+242ៃE់ E ់ េ "e 

*V"6  េ "(េed)+?េ?) :†> $ំ ៉ ?"

D0D §៊C?0 ៊0 ។

D ,M"_"់ ។ េ/) ?:†$េំ !"{0%េ@)? 2: ែ12េ "

េ " Scott Filpse Eៈ"; /1QHេ

(េ #) \Iេ "e ៊0 ^, ់ ,Žេf2េ>-

" 2-$"ែ4#"េ =,+ 6េ!ែ ,

(?"់ YZ CPC ់ េ%& '”។េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ទំពរ័ ទី 7

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ
Dំែ"េ " Michael Cromarties =M

Eៈ"; USCIRF G់ (ែRG2េ1)ែ: M r េ "1Vេ e៍ ំ M Dំេ[ះ(៉ ់ * ់ =E}

1Q0 /1QHេ"3ំេ!េ េ%& ' "៏ េ[ះ ែ េ "("េh) , $

ៃc M 5

ែ12f;"Dំេ)ំេ2ែ12េ%& ' + *V"ៃ=}[‰"; េ "

(D02

េ/) ?េ%&

'េed)\I"Mេ G"់ :Gw+េfះ ។ =MEៈ"; /1QHេ"

-$"ែ4#"េ =,+ 

(Y‰"់ េ& r៖

“1Q(2េ "(t៉"់ =0 (*៉ Eែ េ2)"េ@)Eំ 0 ”

ៃេ 

"់ េLេ2)c 

M 5 ។ េ2) េះEែ "ំ ់ ំ "់ ំ 0 x"

េ%& ' េ_?"ំ ់ _"់ េ%& 'េL"#$‰ CPC DMះ/ េc 2zfំ12់=M័ Dj់ "; 6  េ េ%& ' ់ Congress ។ MេRgេ$ ំ Rg ) ែ¨V 63់ H; ់ េ?) េLេ2)េ

េ%& 'េ ៉Mែ,េf2េ>(? /1QHេ" D” Y‰"់ 12់Eេ%& ' +  [”។

េ1)b\I*េ េ ) 

"់ 6េេ េ 

ែ12" េេ /1QHេ"_"់ ‰Ž

េ ;ះេ%& 'េL"# $ ‰េ¤; CPC "M+ េ1)ែ:; "<$+េ

ែ12"ំ M ់ េ!xេ%& 'z bŽ(

=ះH េ1&េះែ1r H+†e? (Œpgះ 8

ះM េRAែ:;េ

>៉N%េ2

"G" ។ R;C ៗ េះ"េE(3់ ះ 8456" ំេ

ះ%V័?ះM ំ"េ©G+ េ?=}* 81Cr

+21Qែ:;េ1ៃេ& >៉zG ំ

ះ 8ែ:;

ះ=}"៏1D 0 +ះ 8

*េ",?

Dំេ[ះ02័ ៌*E់ M េ+?

 ់ " េ Hេ"

េ/) ?េះ+02េ/ M

េed)\I /1QHេ" ំេDD ,:M ។

ះ 8ែ:;េ=}េះ,េ& r េះេ%&

 េ េ  (CPC) ៉Mែ,_Q (2"M;$? , ? Eែ េDះ†"់ 26"េ_?:Gwx េDះេf M 5

 +21Q  "M=# "េf ,េ  េ ័ ៌* ។ ះ 8=}េះ(ែcេ& r

េះ" េ /1QHេ"HD"

េh) "ំ/M ់ " M N0? ៉Mែ,ះ=}=ំ[%%12់ /E៍=,+ 

\I?_cេ េ 

 េ1)b_"់ េ%& 'េL"#$‰េ¤;េះ ។

+?6៍េះ M d " V NdN%?

0េ ;ះេd¡

AMំ

(* ៍ ំ ់ ែ11C

,េGេE}៖ “ែ12េ?) :†េ$ំ )2 EPrេed)1េ0 D#ះA 6 %0 េDំេ[ះYZេ%& ' ។ េ[ះr Dj ់

' ់ េ%& '(ំេ  ។ +"់ ែ ,10D

+េ?) :†$= ំ # "់ NdN% ";rd?} ះ Mេះ %0 "E(2Œpg ។ េ?) f់ ែ េed ) rd? } ះេ!4-ះេះ 1Q=' ំ D"៏ Œpgេ?) ែ1 ។ 10េD#ះ េ/) ?េ?) E r

Eែ _"់ េ%& 'េL"#$‰េ¤;ៃ

' , េ ែ12E\I? (ª=ំេ ”។ េ!េ2ែ12 r

 េ) /1QHេ"

_"់ េ%& 'D02‰េ¤;េេះ េ េ 10េD#ះ

";ំេ

6G?+>៉'

?

េ "េd¡ AM ំ េvG)?r “ េ)_"់ ‰ŽេL

"#$‰េ¤; "េE6,Œpg>៉3 ់ ៃ1 ។ េ[ះ D$b# "េE6ែ4–"េ2)/ r "េEេed)េះ 6 %0

' %0 *េ ;ះ"# $ ‰េ¤; ៃ' , េ ំេ

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

សកមមភពរពះសងឃែខមរេរកមចុះរចូតរសូវ

2

= ់ េed)=d: M េ”៕

ទំពរ័ ទី 8

េ/ %េ) J

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


‹Gំ

 ័ ៌*+21Qែ:;"<$+េ េ: , = ែ11C"0 ំ M 

(េZ ) (់ =#"?"

័ ៌*6 , /័" <+ $ េ 26"ៃRS ១៦ %VDWr

+21Qែ:;"<$+េេ: ,‹Gំ*

+ ១ ០០០"់ (2~(2េ« _?` E ៃRG =ំេ'?,D,wD

 ំ'"់ "MEេ0 I? ?

1d េ1)b^}់ D ,21Qែ:;េ ។

"MEេ0 I+ ?* ៥០ "់ េed)

1េ)េLេ: ,ែ"¬ 5 េ: ,េt1 "MៃE DMះេLM  M :M"a

~(2` « E ៃRG

ែD"

=ំេ'?,D,wD 012់E 21Qែ:;េ"" ែ12"ំ M ់ េ!"#$េ: ,‹G ំ

= ែ 11C"0 ំ M 

សកមមភពរកុមរគួេពទយយ ួនពយបលអនកជំង.

2=ំេ'? 2(~(2េ« _?` E

 Dj ់ (Y‰"់ r >៉េND' ់ *+

ៃRG"MEេ0 I? ។ 21Qែ:;េ0េះ=ះH

"់ (2~(2េ_?` E ៃRG 2(

េ2)~(2 « 0 21Qែ:;េ"" = ់ *

21Q+ េ1)ែ:;"<$+េ*+ ១ ០០០ =ំេ'?"M? ?1d ។ +21Qែ:;េ

=ះHr

 ់ េ!"#$េ: ,zេ2)

"MEេ0 I? ?1dzេ2)(?"

=ំេ'?,D,wDែD"021Q 10D+ =g g 6" េ_ះេf "់ ំ េ2&"ំ["់ +េ1) ។ +21Qែ:;"<+ $ េ

េេ ;ះ

?0ែ12 Mំ 

dៃRS ់ េ!"#$hM ំ 0 6

 M"D0%r់

េ: ,‹G ំ (េZ ) (់ \I1]r +21Qែ:;េ ""Dំ hM ំ EPhMំ 0 6 hM ំ 0ំ M"D0%r់ (

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ែcr Dំ R%Vែ12" M Eេ0 I? (Dំ'?េL

៥០ 1M ។ េŸេះ "MEេ0 Izេ2)(E2់ ¢"៍ ំt់ ~(2េ« 45 M : M"D0%r់ ១០៥ 1M ។

0េLs‘2

ែ12 MR%V= ់ *+

Et0r េះ+េ2)"?េ/) ?ែ12*

16r"MEេ0 I? DMះេed) ";M 5e៌1េ0 D#ះ :ៈេ2េ1]"ំ ់ " M ែ _"់ *<e M N0? "ំ

eS់េLេ2)"Mែ:;េ

ែ12(េ"េ@)

 េ េ   ់ ់ 1e C G ៕

ទំពរ័ ទី 9

VOKK

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


R;C ៗ េះ"Mែ "# $ M"? (េed)45d-

4{?r +" "ែ:;េ =# "D6 g? Dំ "ំ M ែ iP "j2N2េŸ,

iM:62

tƒ?eS់eS េ_?02េ/ M0g:M

0g

*« Dj ់  ែ12' , 2\Igំេះ %0 p់ េ?_"់ D6 "# $ 1'"់ 2 ។

ែ "# $ M"? (េed ) េD4{?េ: ,

ែ"¬ 5\I1]r

េះMេះ" " ";= %§­៍េ: ,‹G ំ (េDេ D", ែំ

\I_"់ D6 g"# $ 1'"់ 2 ៉Mែ,េ_? 2(េ?េ!េ2)4{

2"់ េD(

ៃំ 2:< ់ +21Q(["់ 0ំf#D6 gេ!

1'"់ 2

ែ12៍េះេed)\I"f ់ 2

42៉ះ[2់ z ”>៉1ំ ។

ែ េ: ,ែ"¬ 54{?+? (,

េ& rD$b#េះ0ំេ: ,‹Gំ *ៃ4-1+ C ៤៥០០ / "(_"់ D6 g"# $ 1'"់ 2

៉Mែ,*

Lៃ ែM74N= O ់  េP Q ;2េ េះ+>៉' េ ;ះេ/ M /៊M -់

" "; = %§­៍ M"េ+? (>?r

ែ4#"" "; = %§­៍ M" (01612់

+21Qេ& AD6 g:M 10% _"់ D6 "#$1'"់ 2 ។ េ ;ះេ/ M /៊M ((់ ែ zេ2)េ& r

+" "Eែ ^G ់ ,Ž"

D6  , ។2។ ៉Mែ,េ_?42Dំេែ12 2(D6 gេ")េ@)zG ំ

េ)"ME 

g"# $ ៃ4-1C * ២ ៧០០ / " %0 p់ :-D:- េ/) ?

?Dំ ំ េDD ,D6 gំ:M 10% ។

េ G¡G"់ zGំ "ំ+ ៃ EM0gf;

េះ េ!xេ: ,2 %"៏ *េ D",t?៍ េ1&f#

EP+21Qែ:;េេ! M"=, Ž 6" ១ ៨០០/ "

+ ??Dំ eំ

" "2z ”>៉1ំ

ំេះេ_?

t៉់ Dំែ"=# "ែ122៉ះ[2់zG ំ ំ4M

"់ 6tƒ? ៃD6 g:M 10%

េះែ1r +21Qែ:;"<$+េ "M" " "៏ %0 2z ”zGំ' ់

 M"េ+?+ ៦០០/ " ។

ែ1 ។ េ!xេ: ,2 % >៉ D' ់ *gD6 

>?r 02េ/ ែM 12' , 2\Ig" "p់ 

+21Q ់ ែ 2tƒ?eS់eS ?ៃRSេL

1]"ំ =# "E់ Eែ4#"" ";េ: ,f;  c ។

0 t0r Dំេ[ះ៍zេ2)េះ "M

" "ែ:;េ M"=, Ž 6" េ: ‹ , G ំ (

េed)\I"f ់ 2z ”1េ0 D#ះ

EPេ_?េ

"M" "ែ:;េ ( ,េ- zG ំ ៗ េLេ2)H+†e

"#$ៃ4-1+ C ២០០០ / " %0 p់ " #$ ? (,/៍ ។ x

?ៃRS។

ែ ? "Mr#"់ 1" ] ំ?2-$"ែ4#"" ";

* c"D ៃ02_Q ។ "M+21Q(=ះH

= %§­៍

? f;v-ៈDj ់ ់ ំt់ 4,2់េ>2់12់+

gែ12ំ\I"េE2tƒ?េះ

េ& r ៍េេះHDេ") េ@)( EPេ_?" M

21Q ។

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

(, , េ- " "r"េE

( "{\I( M េ ®=ំ g េ/) ?EេD)0

EP %0 (

"  c"D  IDj ់ ់ េ@)? ៕

ទំពរ័ ទី 10

6់ #%ៈ

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


=}‹Gំេ)2 M 5 Human Rights Watch

េេ3់ r (ំេ " េE>៉eS់eS េ)

(=ំ[%%12់េ "e /1QHេ" M

េះេ%& '*Dj់ ំt់ ["េE"៏ េ_?

M 5 េed+ ) Eំ10 2់' , េ "# $ G$" ASEAN

់ r

12់េ េ%& '

\I*ែ"ែc 

 េ2ែ12េ%& ' 62េŸ= *E H M HេE#?៍#េំ ?េះ ។

េ D",ែRG៍+័ ៌*

 ់ =}‹Gំ

េ)2 M 5 Human Rights Watch ែ12(ែRG2

"M+21Q" #$ េ េ%& '

G់ (េ3

"េE*េ ែ័" M;$? ,

៉Mេ' • ះ េ[2EPេ េះ %0 (េ1]"ំេ%& '+ =# "=MY€

ែ* 02 ំ 0 ?10DM 5+ 

េ2) េ "េ@)? ។

េ>=ំ[%% ់ =}‹Gំេ)2 

ៃRS ១២ %VDW "G"េះ (េ #) 12់េ "-

M 5

ែ12*#"់ ex ំ " M ៉Ž%?៉ "

1Q=' ំ D

YZៃំេ M 5 េ េ  

";េ_ះែ2"M=# " ់ េ_? ,%e V "M=# "

e /1QHេ" េ "(t៉"់ =0 (*៉ \Iេ2)"េ@)

េ េ%& '

់ ់ 1e C + G ?េ1]"ំេ េ%& ' ។

D2 x"tI "M=# " េ G$" "M=# "fំ

=M=}‹Gេំ )2 M 5

Human

Rights Watch 3ំេ!H M េ " Elanine Pearson

(* ៍r

េ "=0 (*៉Eែ _"់ YZ 

M 5េL"#$េ&Aៈៃ"D"{ ់ ' , េ "#$G$"

ASEAN

 េ2ែ120េ "^-2់(េL

 M 5

HD^G ់ ,Ž`>R ់ :Gwេ_?

"M=# "េed ) ";េ1)b2 +e-

េ ?I ("1 ំt់ }េ%& ' ។

=}‹Gំេ)2 M 5?2់េh) r ៍

ែ12"M=# " ់ ំេះ ( %0 េE3 ់ M"+"M=# "

g= , M : } EPf;02_QE់ f់ ។ 1Q=' ំ D

ំេ 5"Dេ !H M ។

េ%& ' (ំេ ំ[Dj់ =,+ "ំ M ែ =M

េLេ2)េ ែ12:dះេ េ ំេ ំ[

ែ12េ%& '(DMះ/ cេ2z+ *V" ។

+េ EPេ 0* េ%& ' ។

?ែ12់ "5េ2

េ " Elanine Pearson ( g ់ e S ់ ៗ ំេ¯

 M 5

Œpg"M=# " ់ េ!"#$េ 4:G w

េ េ%& ' %0 (េEt?៍r +

េ ?ែ12់ "5េ2?? M

% ,៍3 ់ 0%Dj់ =} /++ Eំ2" 6 0r

 េ2

េ េ%& 'EP+េ ។

េ%& 'G់ (

ŒpgេLេ2)"M=# "េ x"tI

3់ hMំ: Gw

"M=# " េ G$"េpZះ័= M េe)ែ 3់ ះ

:Gw(េ)"ៃ1\I+21Q

8ែ:;េ ែ12(េ"េ@)* េ 

1Qe; M €ែ12+Dj់ " ំ 2 0

'G់ (1Vេ e៍r :Gw(ំេ M 5

េ%& 'ែ =ះHr

ំ+ E D + េ1) * េេ2

េ 456" D"f ។ ៉Mែ,េ េ%&

 ់ េ%& ' ។ "5"M;$? ,េ%& ' "៏ %0

“េ េ =d េ@)? េ%& 'Œpgែ =# "

 MេL62"a" , ៈ

(+21Q+ ? េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

+ េ1)ែ:;"<+ $

ំ[Dj់ ៉Mេ' • ះ៕

ទំពរ័ ទី 11

េ/ េ01% រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


 рЪЂ2рЪѓ1210%gрЪЂg ) 42

D02"12рЪІ 1]r

"рЪє M рЪѓ ┬а

*рЪЂ D",t?рЪЇ" "рЪѓ:;рЪЂ\I

t2рЪІрЪЂ CрЪЂ!рЪЂ2)4{"рЪє M рЪѓ рЪє"2 рЪЃрЪє 2рЪЂ@)

:< рЪІ 56 рЪЌ рЪЂ/) ? рЪћ

+" "рЪѓ:;рЪЂ

рЪѓ12"рЪє M рЪІ рЪЂ! ┬ћ

 рЪє рЪІ рЪѓ11C ,рЪЂGрЪЂE} ┬Њ= рЪѓ11C"0 рЪє M рЪѓ12

EрЪЂD) M  6 +=# "3рЪІ ?"HCрЪЂed)рЪѓ DрЪє

(

рЪЂZ ) (рЪІ =#"?"рЪљ рЪї*%VI$ рЪєрЪЂ@"<$+рЪЂ(VOKK) рЪЂ_? 0 рЪЂрЪЂ┬а;рЪЄr

рЪЂ?рЪЂ2 рЪЃрЪє 2C┬еV

рЪЂ!"#$ рЪЃрЪє 2?E 3рЪІ E "12рЪІрЪЂ1)┬Ђ#рЪє рЪбрЪарЪарЪЕ

рЪЂрЪЄ dрЪЃRS рЪЃрЪє 2CEрЪІ рЪЂ %0 ( рЪЂG) рЪЃрЪє 2,,D 

рЪЌ рЪЂ/) ? рЪћ CEрЪІ рЪЂ 10D+ C Ure C DAP EP* рЪЃрЪє 2рЪЂ")рЪЂ@) рЪАрЪа рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪАрЪЦ рЪарЪарЪа1M"# $ ?(%

рЪѓ12*DрЪєMрЪЄ рЪЦрЪа E@┬ј рЪЂрЪЄрЪЂ)E "12рЪІ["рЪІ "' , рЪѓ:%VDW ┬Ђ#рЪєрЪбрЪарЪарЪЕ рЪЂрЪЄ рЪћ " "рЪѓ:;рЪЂ0рЪЂрЪЄрЪѓcr

рЪЃрЪє 2C Ure рЪѓ1242 рЪЂ!рЪЂ рЪЂ%& ' C Ure

42 xрЪЂ D

рЪѓ12_"рЪІ 2"рЪІ рЪЂ!┬Ј"M/рЪі M /f рЪЂ!" 6 M рЪѓ"┬г 5 M* рЪЃрЪє 2 рЪѓ рЪбрЪерЪа рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪбрЪЕрЪа рЪарЪарЪа 1M рЪЅMрЪѓ,D$b#(рЪЂ")

рЪЂ@)12рЪІ рЪбрЪЕрЪЦ рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪБрЪбрЪа рЪарЪарЪа 1M"# $ ?(% рЪћ

DрЪєрЪѓ"C DAP рЪІ D рЪЂ fрЪІ рЪЂ:&% MрЪЂрЪЄ* рЪЃрЪє 2 рЪцрЪарЪе рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪцрЪАрЪЦ рЪарЪарЪа1M?(% `@┬ј%рЪЂ")

рЪЂ: ,рЪѓ"┬г 5

(>?r рЪЂ2рЪѓ12"рЪє M ┬а

12рЪІрЪЃgрЪЂg ) 4210% рЪбрЪарЪарЪЕ-рЪбрЪарЪАрЪа =# " "рЪЈ

10D++" "1рЪЃрЪЂ& * j?D ,рЪЂ_?

рЪЃрЪє 2 %0 ┬еV "# $ рЪЃрЪє 210D┬Ђ#рЪєрЪбрЪарЪарЪе рЪћ =# " ,

r

EрЪЂD)" "2( рЪЃрЪє 2:< рЪІ рЪєtрЪІ %0 рЪѓ12

(2"рЪІ рЪЂD рЪЂрЪЄрЪЂ)рЪЂe&6┬Ђ#рЪЂрЪє L рЪћ рЪЂрЪЄ рЪЃрЪє 2 %0 рЪІ " "рЪІ рЪЂ")12рЪІ" :< рЪІ 10DрЪѓ12┬ЇGрЪІ

(рЪє6M" рЪЅMрЪѓ,3рЪІ рЪЂ4, )  10%R;рЪЂC рЪЄ"рЪЈHD рЪЂed)\I" "2?"(рЪѓ1

рЪЂ[рЪЄ рЪЃрЪє 2CрЪІ рЪЂ")

рЪЂ@):< рЪІ10D┬Ђ#рЪєM рЪЌ рЪЂ@)? рЪћ

рЪЂ┬а;рЪЄрЪЂd┬А *рЪЅрЪІ% ] M * рЪІ "M/рЪі M 2"рЪІ *┬фрЪѕ

" ";" #$ M"рЪЂR)?┬│? (*>?rрЪќ РђюD$b# рЪЂ)рЪЂe&6 рЪЃрЪє 2 %0 "рЪє┬ћрЪЂ")рЪЂ@)

рЪЃрЪє 2C%0 рЪЂr"0%

рЪЂ@)? рЪћ MрЪЂрЪЄ рЪЃрЪє 2C Ure ?(% рЪЂ ;) %0 * рЪЦ

rрЪє рЪЅMрЪѓ,рЪЂ2рЪЂрЪЄ C Ure ?(%рЪЂ ;) рЪѓ %0 * рЪБ

rрЪєрЪЅMрЪЂ' ┬Ћ рЪЄРђЮрЪћ ME}2рЪЂ┬а;рЪЄрЪЂd┬А *рЪЅрЪІ% ] рЪѓcрЪЂ& r рЪѓ/2+ рЪб ┬Њ рЪБ (,/рЪЇ рЪЂ&

%0 рЪЃC 6

рЪЂ")рЪЂ@) рЪЂ?+" "DMрЪЄ0 рЪЂ/) ? рЪЃрЪє 2C"рЪЈHD 6рЪЂ")рЪЂ@)4рЪѓ1 рЪћ

DрЪєрЪѓ"ME}2рЪЂ┬а;рЪЄрЪЂd┬А B" M HрЪІ =# "2"рЪІ рЪЂC !

"MрЪѓ"┬г 5 "рЪЈ (=рЪЄHрЪѓ1r

рЪЃрЪє 2рЪЃрЪЂ CрЪЂрЪЄ

6,рЪЂ")рЪЂ@)рЪЂ& рЪћ рЪЅMрЪѓ,рЪѓ/2+рЪЂ")рЪЂ@)рЪѓ ,D

рЪЂ@)12рЪІ рЪцрЪбрЪЦ рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪцрЪБрЪЦ рЪарЪарЪа1M?(% рЪћ xC

,wDрЪѓ рЪЅMрЪЂ' ┬Ћ рЪЄ рЪЂ[2рЪЃRG"рЪІ "10D┬Ђ#рЪєрЪбрЪарЪарЪе рЪЂ рЪћ

рЪБрЪерЪа рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪБрЪЕрЪЦ рЪарЪарЪа1M (рЪЂ@)12рЪІ рЪцрЪарЪа рЪарЪарЪа

(┬ф:GрЪЄрЪѓ1 рЪЂ?рЪЂ2(┬ъ["I рЪє 1E C t рЪє рЪЂрЪє @)рЪЃRS C 

DAP рЪІ D HрЪЂ" рЪЂ fрЪІ рЪЂ┬ц;

рЪЃрЪє 2рЪЂ1)

"M+" "рЪѓ:;рЪЂ

( рЪєрЪѓ1? 

12рЪІ рЪцрЪарЪЦ рЪарЪарЪа1M?(% рЪћ C2 "'_ рЪЃрЪє 2

""M/рЪі M  /f ? 10рЪЂD#рЪЄ рЪћ "M" "(

рЪЦрЪАрЪа рЪарЪарЪа1M"# $ ?(% рЪћ рЪЂ_?рЪѓ@" рЪЃрЪє 2C NPK рЪАрЪд-

рЪЂрЪє @)рЪЃRG┬Ј=рЪєрЪЂ)D ,1D 0 ┬Ђ#рЪб рЪє рЪарЪарЪе рЪћ рЪЂ)┬Ј+" "

рЪЂ1) рЪцрЪЕрЪЦ рЪарЪарЪа 12рЪІ рЪЦрЪарЪа рЪарЪарЪа1M (рЪЂ")рЪЂ@)12рЪІ

рЪАрЪд-рЪе ┬еV "# $ рЪЃрЪє 2 рЪБрЪерЪа рЪарЪарЪа1M рЪћ NPK рЪбрЪа-рЪбрЪа-рЪАрЪЦ 0 "j2"рЪЂ e;┬Ј* рЪЃрЪє 2 рЪЦрЪАрЪЦ рЪарЪарЪа1M?(% DрЪєрЪѓ"xрЪЂ 2┬ќEP* рЪЃрЪє 2 рЪЦрЪЦрЪа рЪарЪарЪа1M"# $ ?(% рЪћ

рЪѓcr >рЪЅрЪЂрЪЅD>рЪЅ*рЪЅ 0 "M\ рЪє Ii; w2"рЪІ = C рЪІ рЪЂрЪЄ

рЪѓ:;рЪЂ (=рЪЄHрЪЂ& r рЪЃрЪє 2CрЪѓ рЪѓ рЪЂ")рЪЂ@)рЪѓ рЪЂрЪЄ10%+" "DMрЪЄ0 x рЪЃрЪє 2 %0 рЪѓ рЪѓ ┬ЇG"рЪІ рЪЂr" рЪЂ!"#$10%D 0 рЪІ рЪІ " " рЪЋ

" "рЪѓ:;рЪЂ?0рЪЂ┬а;рЪЄ _% erрЪІ "

рЪЂръЏръЂ рЪдрЪЕ рЪѓръЂръюръЁръє ръєръЊ рЪє рЪбрЪарЪарЪЕ ръи ръђ ръи

ръЉрЪєръќръџрЪљ ръЉръИ 12

RS G %* рЪљ : ръџръќръ╣ръЈръЈръћръџръЈръЪръаръќрЪљ ръЊрЪѓръњ ръЂръўръџръђръўръќръ╗ръЄрЪЂръџръђръў ръи


 ' , ័ ៌*"#$ M"ែ:;

(\I

1]rំ ់ 1e C G A"M/៊ M ? េ ;ះ់ េ& +

2 1Qេ! 0-?េ& hM ំ "> M" -$" េ: , "ំ”e ំ

*e02េ

េ_?*3់ :Gw

M 5*#"់ េ& ែcេLេ2)D ំ  M 5 ៧"់ M ។

2ៃRS១៩ %VD W 21Qែ:;ែ12*េ*Gះ1C

(Mf # េ! ំ ់ 1 C ំ ់ c "#$hM ំ "> M" -" $

េ: " , ំ ”e ំ ៃេ "<+ $ ។ េ " hM M េE& ែ12 (=ះHr+ *Eេ> + ' ំ 

 ់ "័  #៊ ែ&'() '&* &

"> (* ៍\I1]េ!ៃRS២៦ %VDW r "

 *Eេ>េ2D$b# + ' ំ 

េ& (3់ =#" M"*#"់ េ& េ?េ2*ំ ់

r +21Q ់ េ! ំ ់ 1* C ំ ់ -?េ&េះ

+21Q ់ េ! ំ ់ 1* C ំ ់ 0-?េ& hM ំ "*Gំ* c"D

ែ12(_"់ -"់ 4Ž%G "#$ 0-?

េ1Ce G េ/) ?+21Q(1M "់ ័ R?, ៉0 0

 ់ "M/៊ M ់ េ& ់ ""*Gំ 2ៃRS១៦

 ១៧ %VDW"GេL ។

េ " hM MេE& (* ៍\I1]r ៖

«= ់ ់ 1"េ េ!1ែ12 េD= ់ ( េD3់ ែ

µ ។ 3់ ៨"់ (M) ៧"់ េ/) ?3់ 52ៃ៉S/6 # េ& A1]"eIŽ?"េL2"់ េ[ះ_D់ េ b¡េ/) ?»។

េ " iM i់ = (2េ: " , ំ ”e ំ (*

៉Mែ,េ " hM MេE& ែ12(=ះHr +

+21Qេ! ំ ់ 1* C ំ ់ (* ៍\I1] ?2់3"េDេ ។ េ " hM MេE& (\I1] r៖ “ HD2?"(េ េ[ះ+េf2៍Dj់ " Nៃ4-

(DMះ‰ 0·េ?) +?0 "េ/) ?

េ!"#$" Nៃ4- H/#6 ១ ។ ២េ& 421'ំ“"៏ 4-ះ ែb

% H , t=

42េ?) :ំ""

េ/) ?12់េ2f ់ េDះែ េ_ះ10 ៗ =M D 6 ែែ ? "ែGx'!”។

េ!"#$YZំ ់ 1C េ! 0-?េ&េះែ1

 ៍េ!ៃRS២៦ %VDW \I1]ែ1r 3់ េះេ!

េ " hM MេE& (េ3់ r េ " E6 ‹ +

,េ&

=  *Eេ> េ! ” ំ ់ 0-?

៖ “េ!3់ េD)+/#6 េ&

េ[ះ=# "6 ,

េ2; ) 1M I b េ, E H/#6 េ2; ) /; ‘”។ េ " 3់ M េ%B

=# "េ M)=េg ់ =}

[ M 5េ ;ះ H1/M " (* ៍\I 1]r D$b#េះH+†eេ: ," ំ ”e? ំ 2់\I* D3េ1)bេed> ) ៉ ' \I+21Qេ)2េំ !·េD 1C*ំ ់ េL"ែGR;C ។

េ " 3់ Mេ%B

"ំ M "?M Œ , ?”។

(Y‰"់ r៖ “1េ)EP

េ1)bេed)>៉េ៉Dេ¡ / {/#6 

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

េ&េះ +=# "hM h "#$េed ) ំ M #េ4- 1CេL\I"M/៊ M ់ េ& ់ "M? ។

ែ េ " E6 ‹ (1Vេ eេ3់

េះេ_?=ះHY‰"់ r 0េ " %0 (M 5?

"M*G"់ េDM: ែំ េ_?ែ េ "

DMះ/ cេ2z2"់ 1េC ះ\I" M /៊ M ់ េ& ។ េ " E6 ‹ (* ៍r៖ “=M D 6 ែ12េ3 hM M

េE& +?:†$េំ ះ :†= $ំ ់ *េ = ់ *2់ែ េះ ។ =M D6េ :†$* ំ AB ។ :†$ំ ់ Dj់ /6 # ?12់ *V"

ទំពរ័ ទី 13

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


"M? ‰ŽEេ0 I ;័ED ,

 *E ់ :†$”ំ ។

 b$ េL?

H+†eេ!ែ "3់ :Gw

 I~(2+"<$+េ_?` E ៃRG ំ(

? ់ េ& ់ H+†eេ!េ@)? ។ េ/) ?H+†e

េះ _Q (2" M N0?ែRំ(~>?"D ,

"2់េ2េះ

=# "ៃ112់"#$1M "់ ័ R?, ៉0 0 ់ "M/៊ M 

ែD"3?=ំេ'?1uែ D D12់21Q"<$+ ។ េŸ

ែ:;ៃេ "<+ $ េ!ែ D”\I+21Q3"េD

?"េRG )

R; ំេ2& ែ12*D*S?* ៧E@Žែ៉ "ែG

េŠ:Gw ។ ៍?,D,wD 0"6Eំ D”(

 ់ ែ12េ‡r? ” េ&

0-?េ&េL ់ េ! ំ ់ 1R C ;C េ[2EP ់ េ!"# $ 0

0+21Q"<$+ 4,2់េ>៍,D,wD12់" 0

3 ់ ។

gៈ

ែ:;

Et0r

"M? េះEP+eំ ់ "M

ែ12 %0 (+21Qេ3់ r"ំ M ែ ំេ)

េ>(?? េ_?` p"េ ។ ,*,2េE(េh) 

42េ>៍,D,wDេះ

"Mេ

1]"ំ"<$+ (£ៃ1iេ)2"? េed)(ែ:; ែ:; េ

េ/) ?ែRំM"\I"*"ំេ) Mះ6"

ំេះេedេ) G¡%េed)I$ះេ! M"ែ:;េ Dែ =ំេ)D , ៕

"Mេ1]"ំ" ំ 2 0 ៗ ់ ័ែ :;"<+ $ េ

' , " េ! /1QHេ" M -1Q?Dំ

េ

'_ (tំ េ =0 Œ,2+េ1) 6=េ‰) េLD02N #( 3ំ#ំ េ!ៃRS១២-១៣ ែ:e#Ž 

"M់ /0េ 1Q2/័ d „៉ /1QHេ" េ1)b0"

Mp ។

/័ែ :;"<$+េ %0 (េE}2់r +

=} ' ំ \I+ េ1)ែ:;េt់ "់ េ! េ%& 'z bŽ

"ំ M េed) "; ៊ 0 េ_? ,%e V 

េ2)"=,+ េ1)bែ d" េ ("10 +21Qែ:;េ ។

Œ, /័ែ :;"<+ $ េ

(េZ ) \I%VI$

ំ េ@"<+ $ េ2D M ែ:%VD W េះr ( 3ំ#ំ zM:េះ

N #-

ែ126េfេedេ) @)េ! (,/៍ ែ:e#Ž

6*=េ‰)D02' , ` 5ៈ

េ>(?េ)3 ់ 21Qែ:;េេ!េŸេ t់ ?"់ "# $ េf2ំ,់ េ1)bេed)(?៍ 0" Mp"{f#M% V ែ4,N

>េ<ះេL់ *

M 0"<$+េ ។ +េ EP ំ េD_"់ េDែ4 ំ t់ #ំ ២០១០ ។ េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

*ំ Fែ) េ េ. ែ " *%RT U C េPCែ,#

/័ែ :;"<$+េ

េDE ំ េ #N+ 

EP+=}ែ12េ")

ៗ ់ –Žែ:;េែ12

G់ vG ់ ់ *G់ ( ំ ់ 0 ៍ ំ'"់ 1Q

=ំ'D? ។ ?#េំ L?#ំ /័( េed)\I=} + ("#$េ "<$+) =,+ ់ ែ 1]ž

Dj ់ =ំែ:;េ េed)\I=,+ ់ ែ :d2់zd?=ំ M"a2( ំ " ់ ែ:;េ ។

#ំ២០០៩េះ /័ែ :;(េed ) ";E\I

" ់ *}2់+េD)

10D+េed)\I*D02?

េ&Dំេed)N( M";% , Œ , ទំពរ័ ទី 14

 ់ "Mេ1]"ំ

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


 /=P ៉ M េ!" M (៉ ,

";‰Ž" M

 *់ #ំ២០១០

េ1)b M 0% ";D2 ៊ 0

Œ,ែ4#" M 5 D02M  , YZ M 5េ!

េ_?=/ {េ2)"=,+ 

=DៃŒ,?៍

+ េ1)ែ:;"<$+េ ។

x" #$េ% M /5Pែ%, ‰Ž" M ?M %D02M"

ៃ=} /++  , + េ 1),

‰Ž"MŒ, M 5

េL?េ_ះ ័ ?YZ

"#$ េ¯ែ d " 

េ M 5+ េ ("1 ំ t់ 

N #( 3ំ#េំ f 63់ េ4, ) េedេ) !ៃRS

េ & :Gwែ:;េ, ";M 5e៌ D02M 

១២ េ/) ?6 %0 ់េ!ៃRS១៣ v#Ž zM:េះ ែ12

=៊M ?ែ"+េ1) ។

R%V, %E} "{"D1Q(2 1]"ំ /័, _"់

+?Eៈ";?"ៃ=}?0 =M  =0 េ!េ

េ&Aៈ*(?៍3ំ#ំ២០០៩,

0" M

(េZ ) \I1]

ែ4 ំ t់ #ំ២០១០ ។ +េ , ";1េ)

េ #N+ "{,Žេ>2់f#>៉2ំ= =ំែ4-

VOKK

Œ, /័ែ :;"<+ $ េ

េ& rN #( 3ំ#េំ ះ

66 ,េL"# $ ; 

េ<ះេL់ * M 0"<$+េ ៕

Œ , + េ 1)ែ:;េ*#"់ ( ់ េ & :Gw

f g ់

3់ :Gw ់ H+†e? េL

12់េ "<$+េ1)b "់ :Gw ។

Œ ,ែ:;"<$+េ ( ់ េ & :Gw M"(?

េ¹ េ: ‹ , G ំ = 6"1Cែ:;"<$+េ ែ12"ំ M ់

់ េ_?_Q (2"M;$? ," M N0?េះ (េL

12់េ "<$+2េ2R;C ៗ េះ េ1)b "់ :Gw េ?3់ េ_?E(2? 

េ_?=# "

 E ែ:;េ1ៃេ& (េ) AB1Ce G

 ែ) េ េ)*"VMំ W!7*"%$M% ំះ

"G" ។

េE(់ (:†$1 ំ ] ”។

េ! 0:#"េ‰) hM ំ r10 M"(?េ¹ េ: ‹ , G ំ ែ12

េ! 0r10 M"(?េ¹ េ: ,‹G ំ ។ =# " G់

Œ ,ែ:;"<$+េេ ;ះ rD់ eេ) H?M ៦៧#ំ

=# " rD់ eេ) ++ េ 1)ែ:;"<$+េ

(េ & :GwេL12់េ "<$+2េ2R;C ៗ េះ

េ"េ@) ABេ6=0 ?"1Ce G ំ'"់ H+†e? 

*១០"់ ែ ែ ‹Gំេ)2 "; ់ =#"

rD់ eេ) %0 (+21Q"#$ M"zេ2)=ះHr

(ែRG(់ % V I$H Mេ r *"ME(2? Dំ 

 

E ែ:;"<$+េ1ៃេ& +េ&t2់ៃRS

ែ12fេះ(D02+?េ " %V ( ។ =# " 

=# " G់ (D021]"ំ+" " ែ12 %0 ( ់ ”

3់  ំ ែ: M " ។

1CeេG Lេed) ABេ!x"Mែ"¬ 5

zGDAេ" Ag់:GwM% V 4-ះ:†$t ំ 2់ៃRS ។ :†= $ំ ់ 1 ] 2់ែ

េ/) ?ែ1 ។

=# " rD់ េ) (\I1]r៖ “េ1)bេED:Gw :†$ំ

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

េ/) ?=# " "៏

G់ 2Eំt"ំែ/ 3់ :Gw+?0 ' ់ "

ទំពរ័ ទី 15

 រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ
=# " rD់ eេ) dៃRS" ំ M "់ :Gwេ!"# $

េ "<$+

(* ៍r"MH+†e? (

f g ់ Dេំ [ះE f ់ E េ " %V ( ។ +

េ *E េ& េ/& –Ž+េD)

g់:Gwេ!M%V4-ះ=# " = ់ ?ៈេ2* ២ែ:

ែ12"ំ M Eំt"ំែ/ េ¯f#េះ”។

េ_?=# " (Y‰"់ r

េ_?ែ =# " E ែ:;"<$+េ1ៃេ&

"េ/) ?

េ/) ?េed ) _=# " E់ ";

េ[ះ=# " (េ@)េL AB

 ់ េ & :Gw ់ Œ ,ែ:;េ

zេ2)េះ

6"1Cេ!"Mែ"¬ 5 ។

+េD)E (េ) ABេ!"#$"Mែ"¬ 5 2

ែ:;"<$+េ3ំ"#$េ "<$+ ែ12(1]េ

*+ ៤០០/ ""%V េ?1e C េ G ះ

ះេ EM rD់ +=# "ំ["Iៃ /-័ 

េះ (* 81Cr៖ “f ់ f;ំេLេ ៣ េ

f់ ែ េED\I4M "' µ ់ ៃ1ែ1" ់ ?"#$

 ័ ៌*+21Qែ:; េ!េ: ,"

((់ \I1]r

H+†e"M;$? ,?"ំ M ែ M \I

"M"*; (2+ ?េ&="5ែ:; េ1)bp? 2 

_ំ"់ ំ 

E់ E+ េ 1)ែ:;េ

ែ12"ំ M ់ េ!េE់ Eេ_?េ%& ' ។ \I1]+21Qេ: ,"

េE&>៉ (េZ ) r 3់  ំ #ំ២០០៧

“? 

"2់

េ2េះ -Nៃ4-េ: ," ( /+?6

s‘2=់ = ំ DៃŒ,?៍ ់ េ: ,េះ េ)"r#"់ េ&

="5ែ:;0"*; (2=# "1Q+ ?(៥r#"់ េ!  0E

ែ12*+ េ1)ែ:;េ ់

#ំ២០០៥"GេL

"# $ េf2ំ1Ce" G ";

6?" េ_?H+†e02_Q? េ!េះ3់  ំ #ំ ១៩៨១ ៕

ំ ,- ះ

s‘2

េ!ំD"x"+េD)ែ

័= ់ ? ំ  ំt់ aេ) ?"េLេ& ។

េ ;ះ @P% AM ំ @ E(2េ: ," ែ12

"ំ M េ&="5ែ:; >?r

>?ែ:;ៃ៉³ំ

(

H ័ ?េ_?*2"aៈេ ៃp

េ)0េEេLេed)េ! 0E ែ12*+ េ 1)ែ:; េ ់ េ!+េ? ៗ ។ េ/) ?ែ12D02េ&r#"់ ="5ែ:;= ់ ?ៈេ2:Gេះ AMំ@=ះH:GwHD,់ (េ,) ៗ េ/) ? េ1)bេvG)? េL6 %0 ់ =} ។

21Qែ:;េ

"#$េ: ,zេ2)(េZ )

េ!"Mះ" េ!-ែ4#""#$េ: , ។

េ& r

=់ = ំ DៃŒ,?៍េ: ," េ ;ះេd¡ e េ=& (\I

Me ៃRS M" េ/) ?t2់ (,/៍ េEែ 2P ំេ@ៃ៉³ំ

Œ , *#"់ ែ12=ះHr +?ៃs‘2

1]02េ/ M ៃ %0 \I"*; (2 "{="5ែ:;r M: Y€េ&ែ:; EP ំ េLេ2)"M"*; (2hM ំ

 M" េ! ំ ់ ែ12*+ េ 1)ែ:;"<$+េ “"៏ "*; (2េ!-ែ4#"r#"់ េ: ,

ែ12*ំ"់ ំ 

េ2) EP "{?ៈេ2ៃRS? (,/៍ EP "{េ!ៃRSDៗ ំេ)D–"–?>៉H'eេ ?I ។ "; %Ve "{"# $ ?ៈេ2៨ែ:

I‰ៈ េ&េ4†េ) )I‰ៈ ~} 

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ទំពរ័ ទី 16

"#$( ័ ?"់ 

 a6vG";%e V  "{

ំ z់ ៗ 10D+េ& េ %Ve" ះ+?6

";េ! 0E*ែ:;េ ់ េ!េD) េŸ េ¯េ1)bp? 2 

";%e V  "{="5ែ:; ់ "M+ ?z

+?6 ះ ៕

 = "545ំ

6់ #%ៈ រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េរឿងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំណពយេនះ រតូវបនរកសទុកអកខរវិរុទធ តមចបប់េដមទំងរសុង

សរសតវតតរកូច - េរៀបេរៀងេដយសរសតចរយ ឃឹន សុខ ២៦០-តបិតកលយួ នមករតួតរត កងកមព ុន ុជ

សសនរលយខចត ់ខចយ ។

២៦១-ែបកបក ់ធលយរគប់វត ត

ិ េទបអងគ មហកសរត េខត តឲយអំ រុងេឡើងវញ ។ ើ

២៦២-ឯេលកេចឃុនេនះមិញ

ែតងជួយបំេពញ អំ រុងកងរពះសសន ។ ុន

២៦៣-បទកកគតែតង ិ

ដំេណើរដំែណង

ដំណក ់កលរគ

រពះពុទ ធសករជ

ឯងអចគនធ

ពីរពន ់រពះវសស

នងប ិ ីរយបលយ ។

ទិដឋភពយួនយកកបលែខមរេធវជមុំចរងកនកល់ដែំ តអុង

២៦៤-ែប៉តសិបរប ំបួ ន

ឆនំមមីេដញយួ ន រីអងគមហកសរត

២៦៩-កំណន ់សំ អង

សងវត តទ ំងឡយ

កងេរកបន ទយ ុន

កំណន ់បនទំ

ែបកបក ់ខចត ់ខចយ

តមរពះចន ិ ត ។

២៦៥-តបិតរពះនគរ ររសតរត ់ភតភ័ យ ិ

កំណន ់រពះឆយ

រពះសិទរស់ ។ ីធ

តត ំងចបំងគន

២៧០-កំណន ់រពះខត ់

រពះខ ័នធមហកសរត ស័ក ខសំ កព ំ ស់

រជកៃរពរពឹកស

ពុំមនអន កឯណ

កំពង ុ េពញពល

េសៀមលវេរសចរសស់

រពះពនរពះពស់

េរសៀបរសស់របឹមរបី ។

េទបអងគ មហកសរត ើ

េសតចគង ់រជសឋន

ឧដ ុងគមនជ ័យ

កសរតៃថលេនះមន

បុណយេលើសកសរតកសនត

រពះវរបិត ។

២៧១-េសលៀកជរជជយ េកៃសកល ២៧២-ខ លះៃសបៃបតង ែអនអនែកេរកយ

េរសចេទបកសរត ើ

រសគត ់អងកយ

ឲយេហរគន ់គ ូរ នងេរៀបរពះបទ ិ

ភេសក ច ខ រកី ។ ី

២៦៨-ឲយរកេរីសសនម

ពលេពញរកុមំ ុ

រូ បរងរបិមរបី

លអលះអ ស័ក ខសំ

សឹងរពហមចរី

េរីសេរៀបរសស់រសី

ជំពូកអន ់ថមី

យមនជត ី

ដំេណើរែញងញង រៃបបួ នបន ់

នងខ លះៃសបសវយ េភភវត ំងែឌង ។

២៧៣-សំ អងអស់សនំ

េរគឿងរគប់សក ័ ខសំ

លអលះអ េលើសែលង

អេនកអននត

េពកពន ់ឯកឯង

សូ រសំ សក ់ែសង េលើសែលងេលកផង ។

សនំ សិ តទ ន ំងឡយ ។

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ៃសបសបតបន ត យ ជំពូកេទសថមី ិ សក ់សំ ពរនយ ។

២៦៧-េសតចផចញ់ អសូ រ អស់ឥតសំ ណល ់ រកឫកពជត ិ

ឪដំពរនយ

ទន ់ភលន ់ែករកយ

ឹ លរ កងវល ់វក

នងេធវ វត ឹ ើ តបន ។

២៦៦-បក ់ែបករគប់វត ត

សំ អតរូ បរង

(េនមនតេទៀត)

ទំពរ័ ទី 17

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


+ ? “"េ3? *េ1)"ំេ) េ!

េ D

+់ 0 =ំ0៉MេN}2

េ!,$z ំ bŽ" M

2bD"2 ?M %e V 1D 0 zេ៖

-2bD"2១៖ Ž2+tŒ , D22D

េ &ៃ/ (D1Cេf") A2ំៃ1េG?៉េ”

េ& ែ"D02"ំ2េំ !"#$6"1C? 0 Mំ

“? ) ។ េ& ែ"D02"ំ2េំ !"# $ 6"1C?

:M Dj់ េ_? ,%e V ។

"I” ។ "េះ*េ1)"ំេ) េ‡r 'េ?d (េ?d 0 Mំ=Mេfះ"េ Dj់ Dj់ :M Dj់ េ_? ,%e V ។

["់ "' , 2

េ! % 5៣ ME6ះ "t + ែ12

 ់ េ! ?@ំf# EP" េ?d " @Ž ។ េ)x"

D Mtំេះ*:G w េ េe;េ¤; M GŽ េed)

=Mេfះ"េ Dj់ ["់ "' , 2 Dj់

-2bD"2២៖ េg) \I*=ំេ)" M 2? េ_?

ំ0"(៉ ់ * ("់

bŽេ េ"; "M ំ (%

េ)-% ៗ 0 ់ – 404” េ!/; 3?៍12់េ 1]"ំ? ័?េះេ1)b ំ ៉ ' Z ។ -2b 2bD"2៣៖

$ះ”\I*ំ ់ ៃ4-" #$ +

ែ 6DR;់ េDះេed) M ។ ?@ំ r#ំ2

េ/ Mំ\I=ំ'D1]"ំ1QDMះ់ េ:5»?

tH'D" ់ :Gw?េ‡r 'េ?d

= ";…។

f#ៃ+ ំ េះ *េ ;ះr"េ?d @Ž ែ12* *tេ!"” M ។

ែ12

0 Y‰"់ r H'D"'េ?d ែ12 dៃRS

+H'D"េ: ,1e u ំ

Ez bŽ ់ D"M;$? ,

+= ់

េេLេ2)េ1]"ំ H'eេ ?I D <័ } -2bD"2៤៖ 3់ េ4, ) េed)=,tE៍េ_?"*G ំ

េ>េŸ6"*G ំ g់z"# $ ។ -2b 2bD"2៥៖

េ) េ) _Q (2H?៉ ?ៈ

េ ;ះ dM ែ12+s‘2¢ {/-[‰"; 1u

េ2:Gេ1)bេg) េ12់+tŒ , ???ៈ  ។

% 5"េ/) ? ។

េ #N+ ? 2័?0 ៍ "ំេD_Q (2

=M% ,េ>(? G[ េ26"1C?"2់ dៃRS

M % c ៃ+ ំ = ់ ។

eំ ់ Dេ៉ំ ែ12( G[?"?េD) -

េ)1េ0 D#ះ េ )+ D(េ)?M%e V =d:Gះ េ1)b

េះ ។

េ1)bេ)"4GŽ%[‰";េL់ MD ះេŠ

=et M េ /0 ៃt+'D"D េ ;ះt+' D" M (ែ:;េ‡rD) (េ4, ) A?2M"t H'D"'េ?d

“H'D"? 

j េ2)

/0 12់A2

ំ"” M 1C ,េG"/េ!#ំ២២១ ME6ះ "t ។

េ!#ំ ២០៧ ME6ះ "t t%5 N់ ះេŠ

=et M (Ž2េ័*#"់ េ ;ះ េºR0 \I"់ ់  េ2)H'D"េ?d (? ) ។

"#$ Œp} G[េ26"1C?

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

D(េ)

-2b 2bD"2៦៖ 4 ំ M G"់ 12់់ *G់ =#"

H?៉ េg) _Q (2DR;C D02 ់ េ!េ_? េ_?*iP 3់

?"6"1C ំ'"់ + D  

់ *G់ េ2

? (?"2bDេះ"

=M% េ, 2)+ 3 H'D"Dំ(៉ "# $ េRៈេ% ៨៦៦

#ំ EP3់ E6ះ "t ៦០៥ 12់E6ះ "t ១៤៧១ (១៤៧១-៦០៥=៨៦៦) (E3ំ M ។ 10Dេ! % 5១៦

ែ12+=%

ៃt+

'D"Dំ(៉ ? (~>45d4{?0% =ំ

“ , ,  bŽ៍Mេ” េ/) ?េ2)" េg)"េ , D់++ 3

ែ12? 1េ,)(ំ Mេះ

\IE់ Eេ2)" 6 1C

៉Mែ,េ!េY‰

 ់ ? ។ 4-$?េL%V ំ ("1 ់ ? EPេed)

ទំពរ័ ទី 18

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


\I+tŒ , +* ់ M"DMះ់ េ:5»?,D,

េ/) ?េD)់ េ?" ែ12+* ់ M" -់

? ^G ់ ,Ž=# "E់ E

េ_?_"់  ++ ?,

/0 2់ែ E់ Eែ4#"េ>HDេ+

ែ(ំ M 12់E់ Eែ4#"1Q(2 ែ12េed) \IDំ(៉G"់ េL"#$"' , ់ ៃ1 ់ ? /0 12់ dៃRS ។

េ_?េ S ¡S ់

? (េ¯"0េŠAr៖

 ែ12េ") "េ/) ?*

H?M ១៤#ំ  េះHDេed+ ) េE( ។ iP 3់

េ_?េ %ៈ?1 េ ;) 6iP 3់ េ_? េ D","" ME ៌េ ។ =# "D”("ែG “6"1C ់ េ!

" M េ_?e0 េ/) ?p? 2 0 "Mេំ GD?" ª 5 "0  ់ =# "េLេed)+ >ៃ+ Eេះ េ GD េ' , \Iេះ0%E 

េ/) ?"M ំ

"0េŠ ់ េ?) \I"

-់ "? ?"2bDេះ "=M% េ, 2)េ

 ់ េ!4 %0 េg) "0េŠ\I(េD) "Mr ំ ៃRS “?់

១៤៧១ 12់២០០២ EP២០០២-១៤៧១=៥៣១) េ?) េh) 

២-=M% 2 , bD"2២៖ េ)xេL12់េ

ែ:;េ&

េ/) ?(េ)= ់ ?ៈេ2៥៣១#ំ

(#ំ

េ D",z; ់ េ=&\Iេះ ។

r ? ់ េ26"1Cែ:;េ?) (ំ Mេ!េ@)?

' 0hMំ' េ)Œ,1Q “=# "1]"ំេ!េ េះ

េe&េL6េRៈេ% ែ12? េ2E3

ែ12េE M ំ0"

េ EPេ)ែ (?Dំែ"eំ ("<$+េ) េ)េ& ៣៥៥#េំ & (៨៨៦#ំ - ៥៣១#ំ= ៣៥៥#ំ)។ *C%V

+៣៥៥)

EPេ!:dះ

E %VI6"1Cែ:;េ?) + ែ:;HD ់ t ៣៥៥េ& EPេ!E6ះ "t ២៣៥៧ (២០០២ េះេ)E េL42េe& ** ៃេRៈ

េDះ M ំ0"េ ៍ ់ េ?) –

D0x?""េ‰)េ1)េL""ែG'

េ1)bេed)\I( េD0%េf2

D0x"Mេំ GD?" ែ12+"0"M1 ំ u

G ៃ% ់ xេ)6េ%ƒ?"M ំ េL0=# "

* c"D  “=# "1]"ំេ េះ\Iេះ ។ ៣-=M% 2 , bD"2៣៖

េ1]"ំ ? (

េ% ែ12? េ26"1C+ 3 “H'D"Dំ(៉ ។

េ¯+21QAេ& rៈ

? 6េ2េ េ &េ&

ំែ"ំ("់ =#"1]"ំេ េះ\Iេ Gះ ់ ែf# 

`@Ž%?M Œ , 1ែ12េះ ?ៈ /៊ M ែ 

\Iៃ4-" #$ DMះេ:5»?

?M ែំ "ំ("់ េed)

េ2េះ? "៏ េvG¡ £ A?

Œ}់?"ែ , ។ 10D=d ែ12េEG់ (េed)+?ែ:;

?ៈេ/ ំ  , + M, /៊ M ែ 2#ំ១៩៧៩

10េ3#ះែ1 ។ ៉Mែ,>៉'"៏េ_? េ!េ*៉េះ េEេ)2 េh) r េ &ែ+"0*់ ់ "េŒY‰? េ ។ េ1)bvG$ះYំ0% Rេះ\I(Dj ់

េf2Eំ ់ 10? ់ េ? ់ A

=ំ

"#$េ&េ¯"0េŠ

\I=M% ,Eេ*ែ4េ26"1C

ែ"; +េ ' , ំ ់ េ , D? *៉ េ

>៉, េN C, េ@ 1]"H់  6 §6"េ2 :†$ំ ( Mំ េed ) ែ%"ែ" 10Dzេ៖

១-េ1]"ំ? េ ,D? (េ&េ¯េ21Q

Ar៖ + ? EP+េ1)¬ 5 ¬ 5E+ P ' ំ ៃ

+ ? េ)1ះM 3"់ ¬ េ ះេ!"ែG' MH ំ D*េ1)

េi) 'េ45េ& "1Mះែ"b(េ ។ េ1)b?"6"1Cែ:; េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

េ)' , ់ េ?) េL

 ់ េ!េ េះ(េD)"Mះ"េ/) ?

D0x"Mេំ GD

=}"ំ2 0 /0 12់r#"់ ំែ"ំ("់ r#"់ 1" ] ំ\I ‹G +tŒ , េed)\Iៃ4-" #$ េ េះH់ = េg)

 ំ ់ =eេ ?I[ HABែ ‹ ";=ំេ)" M 2?

E់ ែ>៉ 10េD#ះ=ំ'Dr#"់ 1" ] ំ ់ េ េះ េ:5»?េ/) ?េvG¡ េ2 ែf#

ែ12េ េះ"ំ M ែ ់

េ?) ++ ?ំf#ះេ(េ@)

េ/) ?

 េ ់ េ?) ++  E D ។  េ2េះ េ?) "៏េ)%0 2bD៤ ,េ& ។ េŸ

៤-=M% 2 , bD៤៖ EPេ?) ?""*G ំ ័z z"# $ េ ែ12េ?) g់+ M%2 V

D02 G[េ េះេ_?េDM:ែ , ។ េ1]" ំ+ ? (់ + េEr េ?) ++ ? 

េ)D”(6"1Cេ '? េ?) HDេ2)"័េL A?i# ះេ េះំ M(េ 2Mះែ េ?) េ)

េe~(? 2bD"2ំ³?ែ12 ( េLំ័ ២២)

ទំពរ័ ទី 19

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េហត ុឣវីដីែខ មរកលមុនធំេធង

ឥឡូវចែមបងែរងទ ុក ខេខលចផស

េនមួ យចំឣាមដិតដមសវត

ររសតែខ មរេសកឣត ់ឃលនរល ់ៃថង ។

ំ ថកង ររសតែខ មរថកុេ ើ មិនមនរករកី

មុនសម័យឣងគរបវររុងេរឿង ទកដ ីធេំ ធងសមុរទែវងឣនលយ ឹ

ែរសរសូវេឈើៃរពរតីេពញជលស ។

មរនតីរជកររបជត ូចធំ

រួ មសមរ័ គសមគមជំនគ ុំ គ ីន ន

សមគច ីគ ត ិ តមួ យេបះពួ យយរត

ឣមឣងគកសរតសតរសសនជត ិ ។

ដីធឣ ំ សចរយរបជមនសិទ ិ ធ

ខម ំងេនឆងយជិតឥតហ៊ នេបៀនេបៀត

ធនធនមន ុសសចំរះុ េរពងរពត

ជួយជរមុញជតបនសុ ខេកសមកសនត ។ ិ

ប៉ែុ នតឥឡូវេសកេសេពកៃរក

របជរករកីទ ុក ខភ័យរគប់របណ

ឣត ់ឃលនេលហមលហមតមេគហដឋន

ខ លះេដើរសុំ ទនគមនទ ំងេគហ ។

ឣនករកឣត ់ឃលនឣនកមន ៗ ហួស

មរនតីកបលេពះធំហួសគណន

របជំច ុ ូលយតគ តែតណត ់គន ឺ ិ

េចញពីសភជួបគនឣូែតល(Hotel) ។

មរនតីសបបយររសតខចយទកែភន ក ឹ

័ ច កំែឣល ឣងគរ ័កសេរចីនេពករបវញ

រឹបលុយរបជទ ំងេញើសទ ំងែក ឣល

លក ់េករដំែណលទ ំងវបបធម៌ជត ិ ។

មរនតីេឈលះគនរបជទ ុកខ

ឣនកណតវ៉បញ ហ សសន ៏ជត ិ

រតូវែតបត ់ខនស ល ប់ដច ូ សតធ វ តុ ួល

ជប់គ ុកចេងឣៀតញតរងទ ុកខ ។ ិ

ែខ មររបឹងេឈលះគនទមទរឣំណច

េសៀមយួ នបិសចបួ ចមត ់ដក ់គន

ថេយងរបេង យកេនត យដល ់ណ ើ ើ ើ

រតូវែបងកមពុជជពីរចំែណក ។

ដីកមពុជេរកមធំេធងលវឹងេលវើយ

យួ នបលន ់ឣស់េហើយែខ មរេរកមសែងវក

ដីកមពុជេលើរបេសើរពន ់េពក

េសៀមេថលម ុ េមឃបលន ់ទ ំងែភនករសស់ ។ ើ ប៉ន

េនះមកពីែខ មរ ៗ គតែតខ ំ ិ

េឈលះគនតេណតើមបលលងគ ័ សកយស ិក

ទព ី ឹ ងេសៀម-យួ នមកជួយសេរងគះ

បត ់ឣវីបត ់ចះឲយែតឣញឈន ុ ះ ។

ឹ វរ សម័យបចបបនន កន ់ែតវក ុច

ររសតែខ មររតដររស់កងសរមស់ ុន

មួ យតមក ុមមុយនសត ិ តរមិះយួ នចបស់

មួ យថរតចះបះតមេសរី ។

ិ ី ជូយេរសចរសង ់ជតឃ ិ ល តពីឣវច

ែខ មររស់មនន ័យេលើដីឣងគរ

លមមេហើយែខ មរេឣើយឈប់ខ ំគនេទ

ន ំគនេឆពះេទកន ់ផលូវសមគ ី គ

ក3 លក់េឈមះ

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

ទំពរ័ ទី 20

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


េយងសូ មដករសង ់ឯកសរខ លះ ើ

ែដលសរេសរ

របជមនតកមព ិ ុ ជេនះឯង

េនះរជរដឋភបលចំ រះុ េកត ិ ើ

េដយអន កជំនញករទក ់ទងនងបញ ហ ទកដ ីរពំរបទល ់ែដន ិ ឹ

េឡើងេដយករេបះេឆនតរតឹមរតូវតមរបបរបជធបេតយយ ិ

េសនហជតយកេទព ិ ិ ចរណ ។

ក ូនេចរបស់ខន ួល

រវងរបេទស

កមពុជ

នងេវៀតណម ិ

សំ រប់ជនជតែខ ិ មរ

បនទប់ពីកងទ ័ពេវៀតណមច ូលមកកន ់របេទស

កមពុជ េនៃថងទ៧ ី មករ ឆនំ១៩៧៩ សធរណរដឋរបជមនត ិ

កមពុជ នងសធរណរដឋ សងគមនយមេវៀតនម បនេធវសនធ ិ ិ ើ ិ សញ ញ ជបនតបនទប់ដច ូ េទេនះ៖ ៃថងទ ី

១៨

កមភៈ

១៩៧៩

សនធសញ ញ សនតភព ិ

ំ ឲយរជរដឋភបលចំ េទបេវៀតណមបងខ រះុ េនះ ែដលមន ើ ិ គគណបកសរបជជនកមព ឺ ុជ

េនែតកន ់

អំ ណចកំពូលឲយេធវសនធ ញ បំេពញបែនថមេនះេឡើង ។ ើ ិ សញ សនធសញ ញ បំេពញបែនថមេនះ ិ

បនឆលងកត ់រជរដឋភបល ិ

ិ ក ឆលងកត ់សភ េទបៃថង ទ៣០ វច ២០០៥ រពះមហកសរត ើ ី ិឆ

រពះបរមនថនេរត ត សីហន ុមី បនផតល ់សចចប័នដល ់សនធិ

សញ ញ បំេពញបែនថមេលើ សនធសញ ញ កំនត ់រពំែដន ចះៃថង ុ ទី ិ

មិត តភព នងសហរបត បត ករ ចះហត ុ ថេលខេដយ ផ ំ វ៉ន ់ ិ ិ ិត

២៧ ធនូ ១៩៨៥ ។ េវៀតណមបនអបអរយ ៉ងកល ំង េដយ

របឹកសរបជជនបដិវត តន ៍កមពុជ ។

សនធសញ ញ មិនរសបចបប់ រតូវបនេធវឲយរសបចបប់ េហើយ ។ ិ ើ

ដ ុង រដឋមរនតីទ១ ិ របធនរកុម ី េវៀតណម នង ិ េហង សំ រន

ៃថងទ៧ ីរ ប ី កក កដ ១៩៨២ កច ិ ចរពមេរពៀងសតីពីទកដ ឹ

វតសរសត ិត

ចះហត ុ ថេលខេដយរដឋមរនតីករបរេទសេវៀត

ណម េងលៀង ភូថច ់ នង ិ ហ ៊ុ ែសន ។

ៃថងទ២០ កក កដ ១៩៨៣ សនធសញ ញ សតីពីេគល ី ិ

ករណ៍ េដើមបីេដះរសយរពំែដន រវងសធរណរដឋរបជ

មនតកមព សងគមនយមេវៀតណម ចះុ ិ ិ ិ ុ ជ នងសធរណរដឋ ហត ថេលខេដយ េងវៀង ភូថច ់ នង ៊ុ ែសន ។ ៃថងែខឆនំ ិ ហន ដែដល

បនបែនថមកច ែដន ិ ចរពងេរពៀងសតីពីលក ខនតកៈរពំ ិ

រវងរបេទសទ ំងពីរ ។

ៃថងទ២៧ ធនូ ១៩៨៥ សនធសញ ញ កំណត ់រពំែដនរវង ី ិ

សធរណរដឋរបជមនតកមព ិ ុជ

នងសធរណរដឋ សងគម ិ

នយមេវៀត ណម ចះហត ុ ថេលខេដយ េងវៀង ភូថច ់ នង ិ ិ ហន ៊ុ ែសន ។

បែនថម?

េរកយមក េហត ុឡវីបនជេកតសនធ សញ ញ បំេពញ ើ ិ េយងយល ់ថ ើ

បនជមនសនធសញ ង បំេពញ ិ

បែនថម េរពះ រដឋភបលេវៀតណមយល ់ចបស់ថ សនធិ ិ សញ ញ ទ ំងពីរពុំរសបចបប់េឡើយ េដយេវៀតណមខនឯង ួល

ច ូលមករតួតរត

របេទសកមពុជ

ែតងត ំងរដឋភលែខ មរ ិ

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

េដយកមលង ំ ទ ័ព

េហើយ

េហថរដឋភបលសធរណរដឋ ិ

បំណងរបស់ខនបន សំ េរចេដយេជគជ ័យ េដយយល ់ថ ួល

សកមមជនសិទមន ុសសនងអន ករបឆំងខ លះបនរតូវចប់ដក ់គ ុក ិធ ិ

េដយសរកររបឆំងនងសនធ សញ ញ បំេពញបែនថមេនះ ។ ឹ ិ េយងគួ រពិចរណេមើលនូវសនធសញ ញ ើ ិ

ែដលមន

ភពពុំេសមើគនេនះ ។ របេទសេវៀតណមបនេធវអណន គម ើ ិ េលើរបេទសកមពុជេពលេនះ

េនះក ៏អស់ឯករជយ

ដូេច នះរបេទសកមពុជេពល

អស់អធបេតយយជត ិ ិ

គគ ឺ ម នករ

រគប់រគង ជតេដយខ នឯងេទ បនទប់ពីពួ កេខ មររកហមបន ិ ួល

ដួ លរលំេទ

័ ពួ កបញញ វនតែខ មរ

ពួ កែខ មរអន កេចះដឹងបន

សលប់ នងរតូ វេគសមលប់េសទើរែតទ ំងអស់េទេហើយ ។ េខ មរ ិ

សថិតេនេរកមបងគប់េគ នងខ វះអន កេចះដឹង េតអចចត ់ទ ុក ិ ើ ថ

សនធសញ ញ ទ ំងេនះមនយុតធម៌ េទ? ិ ិត

េហើយេបើសនធិ

សញ ញ ទ ំងេនះមិនចំេណញដល ់េវៀតណមេទ

បន

េហត ុអវី

ជេវៀតណមចង ់បនសនធសញ ញ ទ ំងេនះឲយរសប ិ

ចបប់ គសនធ សញ ង បំេពញបែនថមេនះ ។ ពីេរពះេដយសរ ឺ ិ

សនធសញ ញ េនះ េតែខ ុ ម ន? ីអស់ប៉ន ិ ើ មររតូវបត ់បង ់ទកដ ឹ េយងសូ មដករសង ់ឯកសរមួ យេទៀត ើ

នយយថ ិ

េវៀតណម បនេបះបេងគលសីមរពំែដនែខ មរ-េវៀតណម

បនខ លះពី ឆនំ១៩៨៦ ដល ់១៩៨៨ េតបេង គ លទ ំងេនះចត ់ជ ើ

រតឹមរតូវឬេទ?

ទំពរ័ ទី 21

េបើបេងគលទ ំងេនះេបះេនេពលែដល រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ែខ មរសថិតេនេរកមកររតួតរតរបស់េវៀតណម

អត ថ

បទេនះបនតេទៀតថ កងែផនសមុ រទែខ មរ េសចករពមេរពៀង ីត ុន

ឆនំ១៩៨២ បនកត ់យកសមុរទែខ មរ ៣០ ០០០គម២ េហើយ បនបេងកតេនក ងែដនសមុ រទែខ មរ ើ ុន

នូវសមុរទជ

រដឋភបល ិ

របកសលុបេចលជផលូវករ

វរឹតែតរបេសើរ

ណស់េទេទៀត ។ បងបអូនរួ មឈមអន កេសនហជតទ ិ ំងកង ុន នងេរករបេទស រតូវបនតសកមមភពតេទេទៀត េដើមបីកឲ ុំ យ ិ

សនធសញ ង បែនថមេកតមនបន ។ េបើគមនអវី មកបែនថមេទ ិ ើ

របវតសរសត ១០ ០០០គម២ េទៀត េរកមកររតួតរតរួ មគន ិត

សនធសញ ញ ហនឹងតមផលូវចបប់វេនែតងប់ដែដល”។ េសចក ី ត ិ

តណម

បែនថម េនះពីរឆនំ ។

ែខ មរ-េវៀតណម ។ មួ យេទៀតេនៃថងទ១១ សីហ ១៩៩៧ េវៀ ី

នងៃថបនេធវ ក ិ ើ ច ិ ចរពមេរពៀងគនេនេលើៃផទសមុរទ

េដយមិនបនកកសួ រែខ មរេឡើយ ។ កច ិ ចរពមេរពៀងេនះ ៃថ បនកត ់ផតច ់ ៣០ ០០០គម២ ៃនៃផទសមុរទែខ មរ ។ បងបអូនរួ មជតែខ ិ មរ!

ែខ មរបត ់បង ់ទកដ ី ឹ

េបើសនធសញ ញ ទ ំងេនះេធលឲយ ិ ើ

េហត ុអវី បនជេរបសឲយរស់មិនលុប

េចល ។ តេទេនះ េយងសូ មេលើកយកវគ គមួ យៃនេសចក ី ត ើ

ែថលងេនះ

េធវមុ ញ ើ នរពះមហកសរតែខ មរឲយសចចប័នសនធសញ ិ

េយងេឃ គមួ យេទៀត សរេសរថ ើ ើ ញឯកសរកងវគ ុន

កច ិ ចរពមេរពៀងឆនំ១៩៨២

ន ំឲយែខ មរបត ់េកះ

គេកះ ឺ

រតល ់ នងេកះរកចកេសះជស ថ ពរ ែដលមនេសចកដូ ិ ី ត ចត

េទេនះ៖ “កច សរសត ចះៃថង ុ ទី ិ ចរពមេរពៀងសតីពីតំបន ់ទករបវត ឹ ិត ៧

កក កដ

១៩៨២

ែដលបនចះហត ុ ថេលខេដយេលក

ែថលងរបស់បណឌិត សយ បូរ ី េនៃថងទ៨ ី ក ុមភៈ ២០០៣ េន

េងវៀង ភូថច ់ ជមួ យនងេលក ហន ៊ុ ែសន រដឋមរនតីរកសួ ង ឹ

ិ យល ័យមួ យនវ៉សី នេតនឌ សកលវទ ុ ី សុី សហរដឋអេមរិក

នងេកះរកចកេសះ េទឲយយួ នផតច ់ជសថពរ ថវេ ី បើេនៃថងទ ី ិ

កងក ច ុ ួ យែដលេរៀបចំេឡើងេដយរគឹះសមពន ័ ែធ ខ មរ េន ិ ច របជំម ុន

ថ ៖ “ខរំុ ញ គន ់ែតជំរបថ សគឹកណរពះមហកសរតែខ មរមិន ឡយរពះហត ថេលខ

ផតល ់សចចប័នដល ់សនធសញ ញ បែនថម ិ

ណ មួ យឲយេវៀតណម សនធសញ ញ ទ ំង ៥េនះសលប់ឯង ិ េដយមិនបច ់របកសលុបេចលក ៏បន

ប៉ែុ នតេបើរជ

( " ំ ័១៩) េ?) 2េេ&+ D ែ12(

?"Eេ?) ។ 10េD#ះេ?) %0 =M% ,¢(?"2៥ , េ& ។

៥-=M% 2 , bD"2៥៖ េ!េ2ែ12"*Gំ័

េ?) 4,w2ំ2ំ _Q (2េ េះេ/) ?

េ?) %0

េg) _Q (2H?៉ ?េ@) េ1)b\I+tŒ , E

េះ S ់D ,??ៈ ។ េ1]"ំ?^,ំr _Q (2 H?៉ %0 េ) េ) េ@)េ_?+ 

ែ12េ;ះ ”

ករ បរេទស ។ កច ិ ចរពមេរពៀងេនះបនរបគល ់េកះរតល ់ ៣០ ធនូ ១៩៥៧ រពះករុណរពះបទសុររមឹត បនេចញរពះ រជរកិតយបញ ជ ក ់អំ ពីកររកសទ ុកនូវសិទរបស់ របេទសែខ មរ ិធ

េលើេកះេនះក ៏េដយ ….។

(េនមនតេទៀត)

េ?

៦-=M% 2 , bD"2៦៖

EP+1'"់ 2DM

េ?) េed)េ3់ ៌ b$12់

"*Gំ€% ƒ , =# "េ #N+ ់ េ េះ ?"េL _"់ EM"េed)M"; 1M ំ^G័: "j2 ់ *G់

2័?0 ៍ ។ 4 ំ M េ?) ំ( ់ ំ _Q (2 H?៉ េះេ&

។ េ2េះ EេះEP+"; ់

េ?) េ_?` ែ""( ។

10េD#ះេ>េL"?

6េ?) HD\Iេ?) Y‰េed) ";(D , *

េ2)េះ

M 5ែ122=់ ំ D D 2S់េ¤G _D់ z %0

េ26"1C3 6"1Cែ:; ។ េ/) ?6,េ<ះេL

D 2"aៈេ‹េ› *? b" + ,$Y€%ƒ, ់ + េះ(េ

េ[ះAេDះ3-

'+េ/ M ំ 6េ?) %V ។ 10េD#ះេ?) %0 , =M% ,2bD"2 ៦ EP2bD1"េ¿; %0 1"ំ¬ ។ េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

HDvG$ះY ំ \Iេh) r

ែ%"ែ"z

+ ?(?"

2bD"2 ់ D ែ12េ26"1C? "=M% ,េ1)b z2D EPេ េ &េ&

ែ12 េL6=d ែ12

(~"៍M"េ_?េ "Œ,3 េh េ!"# $ េ &%េÀ1េ)េ<ះេL់ z2D#ំ២០០០ ៕

ទំពរ័ ទី 22

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ដសងពីេស វេ គ-តរមិះជិះកឯង ឬយួ នរបឆ ំងនឹងបរ ំង៖

“ម េម អំ ច ន

ក៏បនបំបះ

.....កនុងឆន ំ១៩២៦ មនេលកសងឃយួ នមួ យអងគេឈមះ

ែខរេម” េម”

បំេបររបជ

ំង

ត ប៊ ុត

ផម កុ ងតក បនបេងកតនិកយមួ យេហថ កវដយ ។ េនឆន ំ

ពលរដឋឲយ

៏ ទ ំ ូលទ ំ ូលយមួ យរបែហល ថន់ កនុងេខតតេរងដរំ ី េនេលេបទដីដធ

េនតមចំករេកស៊ូ ។ល។ ទីបំផុតបរ ំងបនចប់ េងវៀង ថយ

ំ ុង និកយេនះបនេលកទីត ំងរបស់ខួ នមកេនឃុ ឡ ល

របឆ ំងនឹងបរ ំង េធវកូ ដកមមេនតមេរងចរក ធំ ៗ ជេដម និង

មួ យពន់ហិកត ។ េនកមពុជេរកម និកយេនះបនេជគជ័យ

ហុ ក ែដលជេមគណបកសអនកជតិនិយមេវៀតណម យកេទ

ណមនក់ចូលជមួ យេទ ។ ផទុយេទវញេនកមព ិ ុ ជ និកយេនះ

ដឹកន ំគណបកសដៃទេទៀត ក៏រតូវបនបរ ំងចប់ដក់គុកែដរ ឬ

១៩២៧

េរចនែតជមួ យយួ នេនៃរពនគរ ឬជុ វំ ញទ ិ ីរកុងែតគមនែខមេរកម

សកមមខល ំងណស់

រហូ តដល់ រជរដឋភិបលែខមរហមឃត់មិន

ឲយែខមរចូ លជមួ យេទៀតផង ។ េនឆន ំ១៩២៧ ថម កុ ងតក ែដលបនផលស់មកេធវសកមមភពេនភនេំ ពញ

េដយ េឡ វុ ំៃប ។ េនកនុងពិធីបុ ណយមួ យ

ំ ួស រតូវបនជន

េនទីសនក់ករេនែខ

សមលប់េចលេនកនុងឆន ំទី១២ ែខមិថុ ន ឆន ំ១៩៣១ ។ ចំេពះអនក បញជូ នេទេកះរតឡច ។

េនមុ ខសថនករណ៍ដ៏ែសនតឹងែតងេនះ

អជញធរ

បរ ំងេនឥណ ែតែខមរេរកម ិ ូ ឌ ចិន បនងកមករកែខមរេរកមវញ គមនអនកេធវនេយបយ គមនអនកដឹកន ំ ។ េពលេគេធវបបយល់

វចឆ ិ ិក ឆន ំ១៩២៧ មនែខមររបែហល ៨ ០០០នក់ បនេទចូ ល

ថ េនះមកពីកមមេពៀរ េពលបនសុ ខវញ គឺគិតែតខំរកសុ ីឲយ ិ

នក់ ។ និកយេនះមនជេំ នឿថ េនកនុងេលកេនះមនអទិេទព

ទហនបរ ំង ខងកងេថមរេជង និងជទីរបឹកសរពះមហកសរត

រួមកនុងចំេណម អនកេទចូ លរួមទ ំងអស់របែហល ៣០ ០០០

៉ ៍ ែដលជនយ មនរទពយសមបតតិេរចន ។ េលក ហគសតុង បរូយ

ែតមួ យ ។ េនកនុងឆន ំ១៩៣៥ និកយេនះមនសមជិករហូ ត

ែខមរ បនសរេសរពីកមពុជេរកមេនះ ករពរែខមរេរកម សរេសរ

ជប៉ុនមនក់េឈមះ ម៉ ត់ សហុ ៊យសហីត ជចងហវងរកុមហ៊ុ ន ដយ

េរបេទៀត េដមបទមទរស ិទធិែខមរេរកមឲយបនសវ័យត ឲយមនរដឋ ី

ំ ងជមួ យនឹង ដល់ ៣០០ ០០០នក់ ។ និកយេនះបនទំនក់ទន ណន គូ សី ហ កនុងបំណងទក់ទងជមួ យេសតច េគឿងេដ ។ ឆន ំ១៩២៩

រកុមគណបកសអនកជតិនិយមេវៀតណម

មនបំណងេធវឃតេលកអគគេទសភិបល ែពយរ ប៉ស់គីេយ ែត

ែខមរេរកម ។ របែហលជេលកបនយកេឈមះ ថច់ េសម មក បលអណនិគមពិេសស

េដយពិតរបកដផង ។ល។

និងឲយមនតំណង

នេយបយ

ពីៃថងទី១៧ េទ១៨ កកកដ ឆន ំ១៩៣០ េលកអគគ

មិនបនសេរមចប៉ុែនតបនសមលប់េលក បស ំង នយកហតថព

េទសភិបលឥណ ូ ឌ ចិន ែពយរ ប៉ស់គីេយ និងេលករតុត ែថមែមរ ៍

េនះបនជរំ ុញឲយមនករបះេបរេនបនទយ េអៀង ៃប េហយ

ជអភិរកសរជបណណល័ យេនភនេំ ពញ និងេលកតត ជសរសត

លិកេនហណូយ ។ េនកនុងៃថងទី១០ ែខកុ មៈភ ឆន ំ១៩៣០ រកុម កូ នទហនយួ នសមលប់បននយទហនបរ ំងរបស់េគផង

ចំែណកខង េហ ជីមិញ វញបនរបែមរបមូ លយុ វជនយួ ន ិ ែដលមនមេនគមវជ ិ ជ ដូ ចខលួន និសតេវៀតណម

េហយបេងកតគណបកសកុ មុ យ ម

េនៃថងទី៣ ែខកុ មៈភ ឆន ំ១៩៣០ េនហុ ងកុ ង

ែដលេរកយមក បនកលយេទជគណបកសកុ មុ យន ម ិ សតឥណ ូ ឌ ចិន

េហយមន រតឹង ភូ ជអគគេលខធិករេនេពលេនះ ។ រកុមេនះ េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

េទសភិបលកូ ស ំងសុីន អមដេំ ណរេដយកញញស.កេប៉ែឡស ចរយសលបលីជន់ខស ព ់េនភនេំ ពញ កមពុជេរកមេនកនុងេខតតរពះរតព ំង េទសភិបល

បនមកសួ រសុ ខទុកែខ ខមរ

និងឃល ំង

េលកអគគ

មនបំណងលួ ងេលមផសយទំេនៀមទមលប់ែខមរ

ំ ងរពះពុ ទស េរកម តមទំនក់ទន ធ សន និង បណ ត ល ុ ត ះបណ

ភសបលី ។ គឺកនុងន័យេនះេហយែដលេគេឃញមន មជឈមណឌលែខមរ

ទំពរ័ ទី 23

មួ យេនៃរពនគរ

ែដលយុ វជនែខមរេរៀនេនវទយ ិ រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ


ំ ន បន ។ ល័ យ សហសសលូ ឺ ប៍ ឡូបត៍ អចជួ បជុ គ

េនៃថងទី២១-២២ េខមិន ឆន ំ១៩៤៤ មហសននិបតរបច ំឆន ំ

ៃនពុ ទស ធ សនបណិឌ តយេនភនេំ ពញ

បនរបរពឹតតិេទេនេខតតឃល ំង

េហយេនេពលេនះ ែថមទ ំងបនសេរមចបេងត ក ឲយមនសខតំបន់

មួ យេនកូ ស ំងសុីនេទៀតផង ។ េនកនុងឆន ំ១៩៣២

សថនករណ៍បនធូ ររសលមកវញ ិ

គុ ក ។ េនកនុងឆន ំដែដល និកយហវហវ រតូវបនបងកបេងកតេឡង

េដយេលកសងឃមិនេចះអកសរមនក់េឈមះ ហវិន ភូ សូ េនកនុងេខតត

មត់រជូក មិនឆងយប៉ុនមនពីរពំែដនែខមរេឡយ ។ និកយេនះមិនខុសពី

រពះពុ ទស ធ សន ហីនយនេនះេឡយ ។ េរកយមករកុមេនះបន េរៀបចំកមល ំងទ័ព

េដយមនករជួ យជេរគឿងអវុធពីជប៉ុនរបឆ ំង

នឹងបរ ំងនឹងេវៀតមិញេទៀតផង ។ េដយកររបឆ ំងនឹងកុ មុ យន ម ិ សត

គណបកសធមមនុញ បនផលស់បូ រអន ត កដឹកន ំ េលក េងវៀង ភូ ខយ ជ

និងេរកយេពលបរ ំងកន់កប់ឥណ រកុមេនះរតូវ ិ ូ ឌ ចិនបនេឡងវញ

កវងជីវ ពីអនកនិពនធ េងវៀង ផនឡុង និងពីបណិឌ ត េងវៀង វុ ំងរទិញ ។

មុ ខវយេវៀតមិញេពញទី

ចូ លនឹង

េនឆន ំ១៩៥១

អនកទទួលខុសរតូវេដយមនករជួ យឧបតថមព ភ ី េលក

វសវ ិ ករ

ប៊ួយ

បនអនុ ញញតឲយបេងកតគណៈបកសសងគមរបជធិបេតយយ េហយេចញ េរកយេពលេវៀតមិញចប់បន

និង

ឯេលក រត ធូ ថូវ វញេរកយព ិ ី បនរតឡប់មកពីរបេទសបរ ំង បន

របហរជីវត ិ ហវិ ភូ សូ សមជិកគណបកសេនះែបកែខញកគន ខលះរត់េទ

បរ ំងេដយេចញមុខ ។ េនកនុងឆន ំ១៩៣៣ បរ ំងបនេដះែលង

មិញវញ ិ ។ សពវៃថងសសនេនះ មនបរស័ ិ ទរបមណ ១លននក់ ។

បេងកតគណបកស

កនុងបំណងរបយុ ទត ធ ទល់ ជមួ យនឹង

រតុតសគីសគ

អនកជប់គុកនេយបយវញ ិ

េធវឲយពួ កេនះមនឱកសរបមូ លគនីគន

ំ េរៀបចំជគណបកសេឡងវញ ។ េនៃរពនគរ រតឹង វុងយ៉ វ បនេរៀប ិ

េង

ឌិនយីម

ខលះេទៀតេទចូ លនឹងេវៀត

ឃ-សមគមែខមរកមពុជេរកម៖

ចំគណបកសកុ មុ យន ។ កនុងេពលេនះ ម ិ ិ សតឥណ ូ ឌ ចិនសរជថមីេឡងវញ

េឆលៀតឱកសសថនករណ៍បនសងប់សងត់បនតិចេនឥណ ូ ឌ ចិននិងឱកស

មុ ខរពួញែតមួ យ ។ ែត ៤ឆន ំេរកយមក គឺេនៃថងទី១២ ែខមិន ឆន ំ

ំ ិតតភកតិរបស់េលកមនេលក លីនី, ថច់ ឡឹម ឯម បនរបមូ លផតុម

ពួ កខង រតុត សគីសគ និងកុ មុ យន ម ន ិ សត បនរួបរួមគនរបឆ ំងនឹងបរ ំងកុ ង ១៩៣៧ រកុមទ ំងពីរ ក៏បនែបកបក់គនេទវញ េដយសរពួ ករតុត ិ សគីសគ

េចទពួ កកុ មុ យន ម ិ សតថ

ជអនកចញ់

ពីេរពះពួ កេនះមន

បំណងចរចជមួ យនឹងបរ ំង ។ ចប់ពីែខមិថុ ន ឆន ំ១៩៤៦ រហូ ត

ែដលបរ ំងបនងកមរកខងែខរម កមពុជេរកមវញេនះ ិ

េលកត

សម៉ន, ថច់ ជ, លី ែហម, រតឹម ែតម, រតឹង សូ , ផន់ ឃុ ន, សឺង សួ ន, សឺន ៃថេងវៀង ។ល។ េដយមនករជួ យេរជមែរជងពីសំណក់ រពះសងឃផង

បនន ំគនបេងកតរកុមសមគមសិកសវទយល័ យេខមរ ិ

ដល់ ែខសីហ ឆន ំ១៩៣៧ មនកូ ដកមមបនេកតេឡង យ៉ ងេហច

ជតិ េនែដនកូ ស ំងសុីន ែដលែខមរេរកមទូេទសគល់ ថ សមគមែខមរ

មុ ឺនៃថង ។

មនទីសនក់ករេនផទះរបស់េលកផទល់ គឺកនុងទីរួមេខតតឃល ំង ។ ែខមរ

ំ ួ ន ១០ ណស់ក៏ ៤៣៧ដងែដរ ែដលប ំឲយកតបង់ៃថងេធវករអស់ចន េនកនុងែខកញញ

ឆន ំ១៩៣៩

រដឋភិបលបរ ំងែដលមន

េលក ដឡឌីេយ ជនយករដឋមរនតី បនផអកគណបកសកុ មុ យន ម ិ សត បរ ំង

េដយេចទថជអនកចញ់ មុ ខចបំង

បរ ំងេនកូស ំងសុីន

ជេហតុ េធវឲយអជញធរ

បរងកបយ៉ ងធងន់ៃដពួ ករតុតសគីសគ និងកុ មុ យ ម

និសត ។ រត ធូ ថូវ និងរតឹង វុ ំងយ៉ វ រតូវបនអជញធរបរ ំងចប់ដក់

េលខ ៦៩ ែខវចឆ ឆន ំ ២០០៩ ិ ក ិ

កមពុជេរកម ឬេហយ៉ ងខលីថ សមគម េនកនុងឆន ំ១៩៣៤ េដយ េរកមសម័រគចិតតជេរចន

បនខិតខំន ំគនេដរពនយល់ ដល់ ែខមរេរកម

ឯេទៀត ៗ អំពីអតថន័យៃនសមគមេនះ និងរបែមរបមូ លរបក់កស

់ េដមបទប់ ី ទល់ នឹងករចំណយរបស់សមគម និងសងអគរ ខលះេដរ

ខលះេទៀតជិះកង់េទដល់ រសុកែរសចំករ

ញកឥខលចេនឿយហត់អីទ វ ំងអស់ ។

ទំពរ័ ទី 24

រហូ តដល់ រគប់ចុងកត់មត់

(េ&'នតេទ ត) េ&'នតេទ ត)

រពឹតតបរតសហព័ នែធ ខមរកមពុជេរកម ិ

69-KKF-Newsletter-November-2009  

ៃ ំេះ (េំ័ ០៣) ទក P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, E-mail: kkfnews@gmail.com, http://www.khmerkrom.net...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you