Page 1

កមពជេ កម ុ េលខ ៤៩ ឆនទ ំ ី ០៥

ែខមក

គ.ស. ២០០៨ - ព.ស. ២៥៥១

យៈ េច មុនេខម យ៉ ងេ

ស់ មន បជពលរដែខមរេ កម បមណ

២០០ នក់ េធីដំេណីរពីប កងប ជ កលពី

សកេផ ង ៗ មកជួបជុំគនកនុងទី

ី បីេធី ង ចៃថងពុធ ទី ៩ មក កនងេទេនះ េដម

បតុកមមទមទរឲយ ជញធររ

ភិបលយួន រកដេំ

ី ី យដធ

លឲយ

ែដលបនរ ឹបអូសយក កលពីឆន ំ ១៩៧៨ និងេពលថមី ៗ េនះ ។

ប៉ុែន កមបតុករ តវទទួលរងករប ងកបទំងកំេ ល

មនមនុស ចំនន ួ ១៦ នក់រងរបួសធងន់ និង០២ នក់ តវសនប់

បត់

ម រតី

េហីយចប់េបះេឡីងរថយនដឹកបញជូ ន តឡប់េទផទះ

ិ វញេរ ង ៗ ខួន ។

បភពព័ត៌មន

ពីតំ

បនឲយដឹងថ របប គប់ គងរបស់រ

ង កមអនកត ៉ ែខមរេ កមមួយរូប ភិបលកុមុ យនិ ម សយួនែដល

មនេង ង មិញ ទីត បធនរដ, េង ង តឹងយុង នយករដម នី,

ស្តីបតុករមនក់កងចំ នុ េ

យ៉ ងេ

មពីរនក់ែដល្រតវ ជញធរយួន យសន្លប់បត់ ម រតី

ស់ក៏មនមនុស ចំនន ួ ១៦ នក់

ប ប់ វុធយួនេ បីដំបងឆក់

ែដក

តវកងកមង ំ

យសំពងប

លឲយរង

ឌឹកម៉ ញ់ មន នៈជអគគេលខធិករបក កុមុ យនិ ម សៃន បេទស

របួសយ៉ ងដំណំ កនុងេនះមន សីចំនន ួ ០២ នក់ តវដួលសនប់ េ យ រពួក ជញធរយួនកុមុ យនិ ម សគិតថ ជនទំង ១៦ នក់

យកដីធីពីបងបូ នពលរដែខមរកមពុជេ កមទំងកំេ ល

ចប់ កមបតុករទំងេនះេបះេឡីងរថយន េហីយដឹក តឡប់េទ

េង ង ភូ តង បធនរដសភ និងបងធំកបលម៉ សុីនេឈមះ ណុង ម េនែតបនទេងីរ ំេ

េយ ក ដំេ

ភសិទធិ បជពលរដ និងរ ឹបអូស

េហីយគមន

ិ យចំេពះករទមទរឲយសងមកវញេឡី យ េបីេទះបី

ជពួកគត់េធីបតុកមមជញឹកញប់កី ។ បភពដែដលបនអះ ង បនថ កលពីពក់ក

ធ តៃថងពុធ តវនឹងៃថងទី ៩ មក

ខងេលីគឺជេមេខងដឹក នំបតុកមម ។ បនទប់មកពួកេគក៏បន

ំ ៉ ងកុះករេនះមក ទីលំេនេរ ង ៗ ខួន េ កយពីមនករជួបជុយ េ យ ពុំមនឧបសគគអីទង ំ អស់ ។

យុ ៥២ ឆន ំ (តេទទំព័រទី ០៤)

អនក សីនង សុខម

ម កេរ ង - សនែខមរកមពុជេ្រកម..............................................................២

-េសចកី្របកសសកលអំពីសិទធិជនជតិេដម...............................៣

-មចស់េកះ្រតល់ ជទសករ ឯអនកឈនពនជមចស់...................៥ -សមណៈនិស តែខម រេ្រកមេបកប  ិ -សហព័នេធ ធម

ល័ យេនៃថ.......................៦

ិ ............................៨ សននិបត្របច ំឆន ំេនឡុងប៊ច

នេធបតុ កមម្របឆ ំងចិន.........១០ -នគរបលយួ នបេ្រង ននិស តយួ ិ -យួ ន -

រភពថបនឃុ បឃិតនិងកមពុជកំចត់ែខមរេ្រកម.........១២

ជញធរយួ នកំពុងសមុគ

ម ញេរ ង្រពះសងឃែខមរេ្រកម............១៣

-ដេំ ណរេឆពះេទទិសខងលិច តទីកមពុជ និង -ជេំ ន េទេលអនក

-កំ

វ..................១៤

.................................................................១៧

ំ ួ ន..............................១៩ ពយ “ែខមរេអយភញក់ខួ នឈប់េធខញុយ

ំ ី ប៉ូលិសែខមរ យ្រពះសងឃែខមរេ្រកម......................២០ -ករវ ិភគអព

-្របវតិមតុ ភូមិកមពុជេ្រកមែដល្រតវបត់បង់............................២២

ទី

ន ក់ករ ៖ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, email: kkfnewsletter@khmerkrom.net, http://www.khmerkrom.net


វិចរណកថ របប្រគប់្រគង្រកង

ជចរនអយុ តធម៌ , មហិចឆ ិ និងេរសេអ ងពូ ជ  

តបូងសពៃថង

ណូយ ៃនបក កុ មុ យន ម ិ សយួ ន គឺ

, ឈនពន, រ ំេ

សន៍ ។ ទឹកដ្រី បេទសេយ ក

គជអត តែដនដ ក ី មពុជេ្រកម ឺ ី

ភសិទធិមនុ ស

ម ភគខង

យយុ ទ ធ

្រសេមលអតតកលបនដ ត ិ ី

េភ សខួ នេចញពីមតុ ភូមកមព ិ ុ ជេ្រកម ដ៏ម ្រជកេកន

មប

េនជុ វំ ញព ិ ិ ភពេ

រួចបំផញជតខ នឥត ិ ួ នឯង និងលក់ឧតមគតេទឲយបរេទសយួ ិ

្រគប់្រគង ឬេធ

និគមមកេលទឹកដក ី មពុជេ្រកម េនៃថងទី ៤ ែខមថុ ិ ន ឆន ំ ១៩៤៩

ម ភអំ

គុ ណ ស្រមស់បុបឆពស់ែវកយួ ន បំេភចនូ វផល្របេយជន៍ជតិ ័ លកខខណ ។ បនទប់ពីពួ កជនអេន្របេវសន៏យួន ទ ំង្រសងេហយ

ភបលយួ ន្រកង ិ

ក់

ណូយ

បនេ្រប

នេយបយយ៉ ងេឃរេឃ ែបងែចកវណៈរ ងយួ ន និង្របជ ពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ។

អស់ជេ្រចនទស វត រ ៏ 

ចផច់ករ រ ំេ

អំ

កមពុជេ្រកម

ភសិទធិមនុ ស

ែដល្រកង

និងបំបត់ពូជ

ណូយេ្រប

សន៏ែខមរ

្រគប់របបនេយបយរបស់ពួកអេន្របេវសន៍

សងឃ បំផញវត

័ ចក់ថន ំ ម េធទរុ ណកមមបណិ ត បញញវន 

មលង្របជពលរដែខមរ

ំ តរត់ េ្រកម ឥតឈប់ឈរេធឲយែខម រេ្រកមមួ យចំនួនធំ បនបងខច  ិ

ច ្រសវងន ឹ ឹ ងកម

នេយបយ ៃនថនក់ដក ឹ ន ំជតិ េ

្របេទស្រស

និងសនិ ភព

ដ៏េខមងងឹតរបស់បនឧ្រកដយួ ន ិ

មនបំណង

និគមេទេលឥណ មន្របេទស ិ ូ ចន

ទិ៏ ។ ជលទធផលៃនអំេពឈនពនរបស់េខមច

ជម ទទួលបនសេ្រមចេជគជ័យជ ី ញ ិ

ែសងបចចុបបនន ្របេទស

្រកង

ះ េទ

ក កនុងេនះមន្របេទសកមពុជជេដម  ។

មហិចឆ

និងកមពុជ ជ

ញ់ យុ តធម៌ ិ

្រសេ

ណូយទ ំង្រសង

ថ ពរ ។ ជក់

វ ្រតវបន្រគប់្រគងេ

ប៉ុែនរេប ប្រគប់្រគងេ

យរ

ភបល ិ

យ្រសេមល

(េកសុ ី ក ្រតជក់សុីេ្រជ) ។ ចំែណក្របេទសកមពុជសពៃថង ក៏ ដូ ច្របេទស រ

គថ ឹ ន ំជតមួ ឺ ន ក់ដក ិ យចំនួនធំៃន ជ

វផងែដរ

ភបលែខម រ ិ

េ្រកមបញ ជ ្រកង

ទ ំងពុទច ធ ្រក

និង

ណូយទ ំងអស់

(

ច្រក

យ៉ងយួ ន

្រតវបនសថិត ច់ៃថ)

យួ ន កនុងករណីេនះ មនកប់សមប់ ឆក់បន់ដធ ្រពះ ី ី េធគត់ 

េទះបបចច ី ុ បបនន េយងេឃ  ញ្របេទសកមពុជឯក ជយក៏ពិតែមន ក៏

សមប់ែខមរេ្រកម ។ល។ អំេពដ៏ៃ្រពៃផ របស់បនឧ្រកដកមម កុមុ យ ម ិ

្រគប់្រគងេសទទ ំង្រសង ។ ឧទហរណ៏ជក់ែសង ករណី្រពះេតជ-

និសយួ នែបបេនះ បនេធឲយ្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម រស់ 

ទ ំង្រតដរ រស់ទ ំងទឹកែភនក រស់េលបថម េលប្រគស រស់ទ ំង ំងពីអតតកលរហូ តមកទល់ បចចុបនបនន ។ ី

កំ្រព រងដួ ងចត ិ

េទះបែខម ន ី រេ្រកមរស់កុ ង្រកញ ុ ំងមត់ខកី

ក៏ទឹកចតែខម រេ្រកម ិ

េនែតតស៊ូេរបំ  រះ ករពរ រក នូ វវបបធម៌ ្របៃពណី ទំេន ម

ទមប់ ភ ម រតេសន ី

អក រ

ស និងជេំ ន ្រពះពុ ទ ធ

ជតយ៉ ងពិត្របកដ ។ ិ

ទេងអយុ តធម៌ របស់្រកង ិ

ពលរដែខមរេ្រកម

ឥត្រ

ក្រ

នពីសំ

នេយបយបំបត់ពូជ ជប់កុ ងេបះដូ ង ន បំេភចបន

ណូយ

សន េ

បនេធឲយ្របជ 

ប់ និងជប់ពនធនគរ ទទួលទរុណកមម ក់ឧ្រកដកមម យួន ិ

យកលៈេទសៈ

សន៍ែបបេនះ ជវបត ដក់ ិ ិ ឬជមងរឺ ងៃរ ី

ែខមរេ្រកម្រគប់្រសទប់វណៈ

ែដលមន ិ

នូ វក្រមងឈឺចប់េខចផ ទ ំងេនះបនេឡយ

ច ។

ប៉ុែនៃផទកុ ងកមព ន ុជ គុ ណ ទឹម

គរិ វង ី ់

េខត

្រតវបនបក កុ មុ យន ម ិ សយួ ន្រកង

ណូយ

ំ ន ខន អតត្រពះេចអធ ករវតភន ដ ិ ខងេជង  ្រសក ី ិ ែកវ

ែដលមនេដម  កំេណតជែខមរកមពុជេ្រកម េទព វង និង្រកម

្រតវបនេសចសងឃ ៧ មក នេយបយយួ ន

ជញធរែខមរបំេរ 

ំ កកលពៃថងទ ៣០ មថុ ន ច់ៃថ ចប់បងខផ ី ី ិ ឹ

ឆន ំ ២០០៧ កនងេទថមី ៗ េនះ ។ េ

យេចទពីបទេធចលន 

េឃសន បំែបកបំបក់មតភព កមពុជ និងយួ ន រួចបញជូ ន្រពះ ិ េតជគុ ណ ទឹម

ខន មក

េនះសបញ ជ ក់ឲយេឃញថ

េ្រកមរណបនេយបយ្រកង

របន ។

ែខមរេ្រកម ប់

ក់គុកេន្របេទសេយ ក ជរ

ភបលកមព ិ ុជ

ណូយ

ែដលមន ិ

នជជនជតេដ  ិ ម

មតុ ភូមកមព ិ ុ ជេ្រកម ែដលជទឹកដរី បស់ដូន បនពួ កអេន្របេវសន៏យួន េ

ម ។

កំពុងសថិត ច្របែកក

កំពុងរស់េនេល ពួ កេគ ប៉ុែន្រតវ

ម ភស ងគម (តេទទំព័រទី ២៤)

និពនធនយក ៖ ថច់ ចនធូ ផ ពផ យ ៖ សឺន រតនៈ, សឺន ច័ន ទ ឯក

រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ទំព័រទី 2

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


(តមកពេលខមុន) ម

ករទទួលខុស តវ ទំេន មទំ

២៣

ជនជតិេដីម គប់រូប

តេមកីងករនិយយសី និងយុទធ

មនសិទស ធិ េ មចចិត

សិទធិេលីក

សេផ ង ៗ កនុងករអនុវតន៏សិទធិ ី គប់រូប មនសិទធិ អភិវឌឈន៍របស់ពក ួ េគ ។ ជពិេសសជនជតិេដម

ចូលរួមករអភិវឌឈន៏ េគហ

ករេលីកតេមកីងសុខភព

ិ េសដកិចច និងសងគមយ៉ ងសកមម ែដលកំពុង ន និងកមមវធី េដីមបី គប់ គងឲយមន បសិទធភពជង

ប៉ះពល់ដល់សទ ិ ិធពក ួ េគ

ិ ននៃន មុនដូចជកមមវធី

ករក

២៤

កយខ័ណទី

ថ ប័នផទល់របស់ពក ួ េគ ។

មនសិទធិេ បី

បស់ឱសថ និងែថទំសុខភព មែបប បៃពណីរបស់ពក ួ េគ

ប់

បញជូ លទំងករអភិរក រុកខជតិថន ំ សត និងវតថុធតុេដីមសំខន់ៗ ។ បុគគលជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទិធបេងកីតេស កមមសងគម និង សុខភពទំងអស់ េ យមិនមនករេរ ីសេអីង ន មក មិត

ៃនសុខភព ងគកយ

និងផូ វចិតែដល ចទទួលយកបនដ៏ខស ព ់បំផុត

ជតិេដីម ែដលមនករយកចិតទុក ក់ ។ ម

២៧

រដគួរបេងកីត និង បតិបតិករណ៍េលីដំេណីរករ យុតិធម៌

ឯក ជយ មិនលំេអ ង ជចំហរ និងចបស់ មនករទទួលខុស តវ សបចបប់

ស់ េហីយផល់េ យ

បៃពណី ទំេន មទំ

ប់ និង

បពន័ធដីធីរបស់ជនជតិេដីម កនុងស នកមមជមួយជនជតិេដីម េដីមបីេ យទទួលខុស តវ និងពិេ គះេយគយល់ទក់ទងសិទជ ិធ ន និងធនធនននរបស់ពក ួ េគ រួមបញចូ លសិទទ ិធ ង ំ អស់េនះ ែដល

ពួកេគបនកន់កប់េ បី បស់េធីជកមមសិទិធ មែបប បៃពណី ។ បជជនជនជតិេដីម គួរមនសិទិធចូលរួមកនុងដំេណីរករេនះ ។

មួយេឡីយ ។

កយខ័ណទី ២៖ ជនជតិេដីម គប់រូប មនសមភពសិទធិ

េសមីគនចំេពះករចូលរួមកំ

ប់ បៃពណី និង បពនធ័កន់កប់ គប់ គងដីធីរបស់ជន

ជតិេដីម ែដលកំពុងមនទំនក់ទំនងេទនឹងដីធី បូរណភពទឹកដី

ី គប់រូប ជនជតិេដម

១៖

គួរ តវេគេធីេ យមនេសចកីេគរពេទនឹង

រដគួរចត់

២៨

កយខណ័ទី ១៖ ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទិធែកែ ប

ិ មលំ ន ែដលបូកបញចូ លទំងករេធីេ យនូវធតុេដីមវញេន

េពលែដលមិន ចទទួលយកបន

ឬ តវេ យមនសំណងមក

ិ វញេ យយុតិធម៌ និងតមភពចំេពះដីធី បូរណភពទឹកដី និង

ិ វធនករចំ បច់ជមួយទស នៈសេ មចករេទជលំ ប់នូវសមិទធិ

ធនធនននរបស់ពក ួ េគ ែដលពួកេគបនេធីជមចស់កមមសិទិធកន់

បនេគដកហូត រ ឹបអូស កន់កប់ េ បី បស់ ឬក៏េធីេ យអន យ

កមមៃនសិទធិេនះ ។ ២៥

ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទក ធិ រពរ និងព ងឹងករទំនក់

ិ េផ ង ៗ ទក់ទិននឹងដីធី បូរណភពទឹកដី ទំនងទំង ម រតី និងវធី

តំបន់មត់សមុ ទ និងធនធនធមមជតិដៃទ ៗ េ ចីនេទ ត ជកមម

កប់ ឬក៏េ បី បស់ជលកខណៈ បៃពណី េហីយដីធីទង ំ េនះ តវ េ យគមនករយល់ ពម េសរ ី ពីមុនរហូតដល់មនសកមមភព ។ កយខណ័ទី ២៖ លុះ

ែតមនករឯកភពយ៉ ងេសរ ីពី

បជជនែដលជជនរងេ គះ សំណងេនះនឹងមនតុលយភពដីធី

បូរណភពទឹកដី

េលីកកំពស់ករទទួលខុស តវ អនគត សនកូនេចរបស់ពក ួ េគ

យកនុង ថ នភពែដលមន ទំហំ គុណភព និង សបចបប់ ឬ មសំណងហិរញញវតថុ ឬករេ ះ

ី បី សិទធិ ឬបនកន់កប់ េ បី បស់ជ បៃពណីរបស់ពក ួ េគ េដម មជំេន របស់ពក ួ េគ ។ ២៦

កយខ័ណទី ១៖ ជនជតិេដីម គប់រូប

មនសិទធិកន់

កប់ដីធី បូរណភពទឹកដី និងធនធននន ែដលពួកេគបន គប់ គង កន់កប់េ បី បស់រស់េន មែបប បៃពណីរបស់ពក ួ េគ ។

កយខ័ណទី ២៖ ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទធិជមចស់

កមមសិទធិេ បី បស់ អភិវឌឈន៍ និង តតពិនិតយដីធី បូរណភពទឹកដី

និងធនធនេផ ង

ែដលពួកេគេធីជមចស់េលីភពជកមមសទ ិ ធិ

បៃពណី និងករ គប់ គងករេ បី បស់ៃនទំេន មទំ

ប់របស់ពក ួ

េគ ក៏ដូចជអី ៗ ែដលពួកេគទទួលបនេលីសពីេនះេទេទ ត ។

កយខ័ណទី ៣៖ រដ តវទទួលករខុស តវ មផូ វចបប់ ី ី បូរណភពទឹកដី និងធនធនននទំងេនះ ។ និងករករពរដធ េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ដូរ

និងធនធនទំង

មួយេ យសមរមយ ។ ២៩

កយខណ័ ទី ១៖ ជនជតិេដីម គប់រូប មនសិទិធអភិរក

និងករពរបរ ិ ថ ន េហីយមនសមតថភពចត់ែចងដីធី បូរណភព

ទឹកដី និងធនធនេផ ង ៗ របស់ពក ួ េគ ។ រដគួរបេងកីត និង ិ ននជជំនយ បតិបតិករណ៍េលីកមមវធី ួ ដល់ជនជតិេដីម

សំ ប់

អភិរក និងករករពរទំងអស់េនះេ យគមនករេរ ីសេអីង ។

ិ កយខណ័ ទី ២៖ រដគួរចត់វធនករេ យមន បសិទធ

ភព េដីមបីធនឲយបនថ គមនកររក ទុក ឬក៏ករនំយកេចញ សំភរៈេ គះថនក់ទង ំ

មួយ ក់កុ ងដ ន ីធី ឬក៏បូរណភព

ទឹកដីរបស់ជនជតិេដីម េ យគមនករយល់ ពមែបបេសរ ី ពីមុន រហូតដល់មន បតិបតិករណ៍េនះ ។

ទំព័រទី 3

(េនមនត)

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


ង កមអនកត ៉ មកពី សក កេប េខត

(តមកពីទំព័រទី ០១) តំ មត់ ជក

ែដលរងេ គះេ យ

ពួក ជញធរយួន សកីដូង

រករេ បីអេំ ពីហង ិ ពីសំ

បនមន ប

សន៍ បប់

ខណៈ េពលកំពុង ប យ បតប់គនថ “ខញុស ំ ុខចិត ខឹងេយីង េ នគរបលមកសមុ តេយីងឲយេឡីង

ក់

រព័ត៌មន

ប់េនហនង ឹ

ន ពួកខញុម ំ ិន

ំ ងឆក់មកឆក់េយីងឲយសនប់ េហីយ េលីកេយីង យកដប

េឡីង

េបះ ក់េលី

ន ខញុែំ បកកបល ហូរឈមយ៉ ងេ ចីន” ។ ករេ បី អំេពីហង ិ ទំងកំេ ល មកេលីពលរដជនជតិេដីមែខមរកមពុជ

េ កម ែដលទមទរដីធីេករដូន របស់ពក ួ គត់ េនទី កងប ជ

ែបបេនះ គឺជភសុ

ងមួយបញជក់ថ រ

ភិបលកុមុ យនិ ម សយួន

េនែតរ ឹងកបលរ ំេ

ភសិទធិមនុស យ៉ ងគេឃីន និងរ ំេ

កមមេ យអហិង

តង់ជំពូជទី ៥ ទំងងេងីល ។

នុញញរបស់ខួន តង់ម

ភរដធមម-

៦៧ ែដលបនែចងអំពីសិទធិជប ួ ជុំបតុ-

សីមនក់េទ តេឈមះ នង េយ៉ តំ

ង កមអនកត ៉ ែដល

រងរបួសធងន់រហូតដល់សនប់បត់ ម រតីផងែដរេនះ បនឲយដឹងថ

រូបអនក សីផទល់

តវពួក ជញធរយួន ប ប់ វុធេខតមត់ ជក

ប ងកបេ យេ បីដំបងែដក យសំពងមកេលីអនក សី “មុនដំបូង

ចប់អូសខញុេំ ចញពីកែនងហនង ឹ (កែនងេធីបតុកមម) េហីយគន បួន

៉ ុ ំ ៃដខងេឆង ៥ ែដក ៃវៃដខង ៉ នក់ចប់ខុេំញ បក ៃវខញ ំ ៤ ែដក និងបុកខនងេជីង ២ ែដកេទ ត បនទប់មក យកដំបងឆក់ ២ មក

ឆក់ខុឲ ំញ យសនប់បត់

េខត

ម រតី

។ េគយកខញុហ ំ ង នឹ េទកែនងេច យ េចទខញុថ ំ េដីរនេយបយ ។ ប៉ុែនខញុេំ ឆីយថ ខញុម ំ ន ិ េធី

នេយបយេទ េមីល ក ស់ពកយបណឹ ងខញុេំ ទ ។ េគថ ឈឺខួន ប៉ុណឹ ងេហីយេនខង ំ េទ តេអស ចង់ងប់ ឬចង់រស់ តិចរកអុស ដុតមិនបនឥឡូវហនង ឹ ”។ សូមរ ំលឹកថ

ករជួបជុំរបស់ កមបតុករែខមរេ កមេខត

មត់ ជក កនុងទី កងប ជ កលពី ង ចៃថងទី ៩ មក គឺេធីេឡីង បនទប់ពីមនករត ៉ េ យែឡកមួយេទ ត របស់បងបូ នែខមរេ កម កនុងេខតឃង ំ េនទី កងែ ពកឫស ី ។ ករជួបជុំរបស់បតុករេខត ឃង ំ បមណ ៤០ នក់េនះ មិន តវបន ជញធរយួទមិឡឥត ិ កមបតុករេខត សនេ បីអំេពីហង ិ េឡីយ ។ ប៉ុែនផទុយេទវញ

តវពួក ជញធរយួនេ បីអំេពីហង ិ េ យមនដំបងឆក់

មត់ ជក ែដក

យសំពងរហូតដល់សនប់តំ

ពួកេគក៏បនចប់េបះេឡីង

ិ វញទំ ងក

លយប់ ។

ង កមអនកត ៉ បនទប់មក

ន ដឹកេទលំេន នេរ ង ៗ ខួន

េនេពលែដលពួក ជញធរ

កងកមង ំ ប ប់ វុធយួន

េ បីអំេពីហង ិ មកេលី បជពលរដែខមរេ កម

ិ កុ ងទី ត ៉ េ យសនិវធី ន កងប ជែបបេនះ េ

ែដលបនមកជួបជុំ

ក េច ឥនទ មកពី

ឃុ ំ ងគឺ សក កេប បនឲយដឹងថ បជពលរដែខមរេ កម មិន ចបំេភចបននូវទេងីផច់ករ និងរ ំេ

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ភសិទម ធិ នុស ទំងកំេ ល

្រកុមបតុករ ែដល្រតវពួក ជញធរយួនេ្របអំេពហិង ប ្ត លឲយរងរបួស ន ម

របស់ពក ួ ជញធរយួនកុមុ យនិ ម សជ ច់ខត ។ េហីយករប ងកប

ែបបេនះ

គឺេធីឲយពលរដែខមរេ កមកន់ែតមនករឈឺចប់ខង ំ

េឡីង ខណៈេពលពលរដរកចបប់ឲយេ ះ ពមេ ះ

កេច ឥនទ បនឲយដឹងថ បនទប់ពីទទួលរង

យ។េ

ិ ករប ងកប េហីយដឹកេទផទះវញេន

េ យពុំមនដំេ

យ ប៉ុែនចបប់មិន

ធ តេវ

េម៉ ង ១២ យប់

យផងេនះ បនេធីឲយពលរដែខមរេ កម

កនុងេខតមត់ ជកបះេបរត ៉ បនេទ តេន ពឹកៃថងទី ១០ ែខមក ែដល កមបតុករមនគនចូលរួម បមណ ១៤០ នក់ ជួបជុំគន រ ជថមីេនខងមុខ

ឃុ ំ ងគឺ

ទមទរ ។ េ កពីគមនដំេ

សក កេប

េដីមបីបនករ

យ និងេធីមិនដឹងមិនឮ ពួក

ជញធរ សក និងឃុប ំ ន បមូលផុ ំកមង ំ បមណ ២០០ នក់

េទ តេ ត មប ងកប កមបតុករ ។ ជអកុសល េ យពុំមនបញជ ពីថនក់េលី

េទីបពួក ជញធរទំងេនះខកចិតមិនបន យសំពង

មកេលីបងបូ នែខមរេ កមេទ តេឡីយ ។ ប៉ុែនេទះជយ៉ ង

ក៏

កមបតុករទំងេនះ េនែតបនេធីបតុកមមបនេទ តេនៃថងទី ១៣-

១៤ មក

កនុងេគលបំណងែតមួយគត់ គឺទមទរឲយរ េង ង តឹងយុង េ ះ យបញដីធីជូនពួកគត់ ។

ភិបល

េទះបីជករប៉ះទងគិចជមួយ កមបតុករែខមរេ កម កនុង ទី កងប ជ មនករអះ ងរបស់នគរបលយួនេខតមត់ ជក ថ

ពិតជមនករប៉ះទងគិចគនមួយ បវែមន ជមួយនឹង កមនគរបលេទ

េតជគុណ ថច់

ំ ិន តំ ុ ងប៊

ប៉ុែនមិនែមនប៉ះទងគិច

គឺប៉ះទងគិចនឹងសមគមនរ ីកី

ពះ

ងសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បចំ

ី ៏ េន បេទសកមពុជ បន បតិកមមភម ៗ ចំេពះទេងដ វៃ ព ៃផ របស់ ជញធរយួនកុមុ យនិ ម ស ែដលេធីសកមមភព មរូបភព េផ ង

េ យគមនេម ករុ

ចំេពះ បជពលរដែខមរកមពុជ

ំ ិន េ កម ែដលបត់បង់ដីធីទង ំ េនះ ។ ពះេតជគុណ ថច់ ុ ងប៊ បនេថកលេទសយ៉ ងខង ំ

ចំេពះទេងីដ៏គេឃីនរបស់រ

ភិបល

យួន ែដលមិនេគរពសិទធិជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម េហីយ ពះ

អងគបែនថមថ

េនះជសកមមភពឡប់ែឡររបស់រ

ខណៈែដល បេទសយួន

ទំព័រទី 4

ភិបលយួន

ី បនចូលរួមេបះេឆនតអនុម័តបេងកត

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


ចបប់ជនជតិេដីម កនុងអងគករសហ បជជតិកលពីៃថងទី ១៣ ែខកញញ ឆន២ ំ ០០៧ កនងេទ ។ គួរបញជក់ផងែដរថ មួយរយៈេពលេនះ ជនជតិេដីមែខមរ

កមពុជេ កម េ កកេឡីងេធីបតុកមម បឆំងនឹងរបប កង ណូយ ជបនបនទប់ េហីយបតុកមមកលពីថមី ៗ េនះ គឺពុំទទួលបនភព ិ មនេឡីយ ។ ប៉ុែនមកដល់េពលេនះ បងបូ នែខមរេ កម ែដល វជជ បត់បង់ដីធីកំពុងែតេធីលិខត ិ បឹងេទេង ង តឹងយុង និងប ល

ថនក់ដឹកនំ បេទសេយ ក

មេហីយ ៗ រង់ចដ ំ េំ

ៃថងទី ២៦ ែខកុមៈភ ខងមុខេនះ ។ របបដឹកនំ

និយមេយ ត

ម ែដលមនទមប់រ ំេ

យេន

ធរណៈរដសងគម

ភសិទធិមនុស េសរ ីជំេន

សន និងឈនពន មនលកខណៈជ បព័នធ េបីេទះបីកុ ងរដ ន

ំ ូជទី ៥ ម ធមមនុញញ តង់ជព ជួបជុំសែមងមតិក៏េ យ

៦៧ បនែចងចបស់អំពីសិទធិេសរ ី

ក៏ជនជតិេដីមែខមរេ កមែដលកំពុងរស់

េនេលីទឹកដីកមពុជេ កម េ កមរបបយួនកុមុ យនិ ម សផច់ករមួយ

េនះ ែតងែតទទួលរងករប ងកប ចប់ ក់ពនធនគរ និងេធីទុកខ បុកេមនញជដ បមក ។ ជក់ែសងបចចុបបននេនះ មន ពះសងឃ

កំេណីតែខមរេ កម

ជេ ចីនអងគ តវរបបផច់ករយួនចប់ផ ក ឹ

េហីយចំនន ួ ០៥ អងគកំពុងជប់កុ ងពនធ ន នគរកនុងេខតឃង ំ និង

មួយអងគេនេខតមត់ ជកេនេឡីយ ៕

ករពិភក អំពក ី មមសិទធិេកះ ែដលយួនដេណី មយកេនះ

តវបនទស នវដី

រព័ត៌មនេសរ ី េចញផ យកនុងឆនទ ំ ី ០១ េលខ ០២ របស់ខួន សំ ប់ែខមក ឆន ំ ២០០៨ ែដលករផ យ េលីកេនះ មរយៈេគហទំព័រ ។ េកះ តល់ ជេកះមួយរបស់ែខមរ េដីមេឡីយមនពលរដែខមរជេ ចីន គ

ររស់េនទីេនះ

ប៉ុែនបចចុបបននេនសល់ែត បមណ គ

មចស់ៃនេកះ

នឹងជ

រប៉ុេ

េហីយមចស់ៃនេកះេនះ ក៏កយខួនជទសកររបស់ កមអនកឈន

ពនេទ ត េដីមបី ជបចបស់េនព័ត៌មនេនះ “ ពឹតិប តសហព័នធ

់ ូវអតថបទមួយ ែដលមនចំណង ែខមរកមពុជេ កម” សូមដក សងន

េជីងថ “មចស់េកះ តល់កយជទសករ ឯ កមអនកឈនពន គឺ

ជមចស់” ែដលមនខឹម េនេលីេកះ

រទំង សងដូចតេទ ៖

ែដលមនសភពអ៊ូរអររេប បជទី កង

កំពុងែផេកះ្រតល់ ែដលលបីថយួនឈ្លនពនយក និងេធជមចស់

ែតពីករសុីឈូលពួ ន កេយ ក េ

ទំេនីបមួយ ពលរដដូន មនកំេណីតជជនជតិែខមរ និងជមចស់

និយយថ

ី ូត៌ និងគមនកមមសិទធិ រស់េនកនុងរេប បជទសករ គមនចំែណកដឡ

សំ

េកះេនះផងេនះ មនចំនន ួ មិនេលីសពី ១០ គ

រេទ ។ ពួកេគ

ិ ចជនជតិេវ ត ដីធីស មប់ បកបរបបចិញចឹមជីវតដូ បនចូលេទ ង ំ ទីលំេនេលីេកះ តល់

ែដល

និងបនែ បេឈមះេកះ

របស់ែខមរមួយេនះ េទជេកះភូកុ ក (Dao Phu Quoc) េនះេទ ។ េ

ក លី គឹមជីន

យុ ៦១ ឆន ំ និង កម គ

រ បន

រស់េនកនុងខទម បបមត់សមុ ទែប៉កខងតបូងៃនេកះ តល់ ។ ករ

រស់េនរបស់េ

និងភរ ិយចូវ ធីលីញ

យេលីករសុីឈូលេន ន

មន និងឈមួញជនជតិេយ ក េ

ក ចូវ សុដ ី ន

បនរស់េនេលីេកះ តល់

យុ ៦៣ ឆន ំ គឺ

ទ និងេធីជជងកំេបរឲយ កមអនក ម។

យុ ៦០ ឆន ំ ែដលបញជក់ថ គត់

ង ំ ពីកំេណីតមកេនះអះ ងថ

ពុំ

មនចំែណកដីធស ី មប់ករ បកបរបរកសិកមម ដូចជនជតិេយ ក

មេទ ។ “ខញុរំ ស់េនកនុងខទម ែកបរមត់សមុ ទេនះអស់រយៈេពល ៦០ ឆនេំ ហីយ ែតពុំមនដីធី និងគមនមុខរបរចបស់ ស់េទ េ ក េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ម”។

កយយ បជពលរដែខមរ

កមជនជតិេយ ក

េនះបនកយជអនកមន ករេន

រស់េនេលីេកះ

មែដលចូលេទ

និងជមចស់ស

គរ

បន

ង ំ ទីលំេនទី មចស់ផទះ

ក់ មចស់ទូកកណូត កប៉ ល់ធំ ៗ ។ ពួកេគ បមូល បក់ពី ិ យេទសចរណ៍ និងពីកសុណ ទ ពីវស័ ី ូ ។

បចចុបបនន េកះ តល់ មនកំពុងែផចំណត កសយន ន និងទី កងេឈមះេដ ងដុង ។ សី ចរយែផនកេទសចរ

ជនជតិេយ ក េនេលីេកះ

ម ែដលបេ ង នស

គរ និងបដិស

រកិចច

បន បប់អនកយកព័ត៌មនទស វដីព័ត៌មនេសរ ីថ

េកះេនះមនចមងយពីេខតកំពតរបស់កមពុជ បែហល ១៥ គ.ម,

ចមងយ ៤៥ គ.ម. ពី សក

េទ ង របស់េយ ក

មសពៃថង

(េខតពមរបស់ែខមរ) និង ១២០ គ.ម. ពីកំពង់ែផ ៉ ចយ៉ ( កមួន

ស) ។ អនក សីបនថ េកះ តល់ សពៃថងជ សកមួយៃនេខតេក ន យ៉ ង បេទសេយ ក

កមអនកេន

ម (េខត កមួនសរបស់ែខមរ) ។

ទែខមរ

េន មែដនសមុ ទនិយយថ

ពលរដែខមរ ែដលគមនសញជតិេយ ក ចូលេទេកះ តល់េនះេទ

ទំព័រទី 5

មមិន តវបនអនុញញតឲយ

ប៉ុែនពួកេគ តវមនទិ

ករចូល

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


បេទសេយ ក

ម ។

កមទ

នេជីងទឹកែខមរ ែដលឈរ

េយ ក

មបនឈនពន ។ េ

កបនបនថ

ង ំ ពីពក់

ី ថ េជីងេនែដនសមុ ទ េខតកំពតសុំមិនបេញច ញេឈមះ បនបេងប

បនអនុញញតឲយេឡីងេកះ េ យ កមត មតករពរែដនទឹក និង

និងសកមមភពេនះ បនបនដល់េចទូតរបស់ ពះអងគ គឺសេមច ពះ

បសិនេបីមនប័ណសមជិកគណបក បជជន

ប៉ូលិសអេន បេវសន៍េយ ក

ករេទ ។

ពួកេគនឹង តវ

ម េពលថគឺមិនចំបច់េធីទិ -

ិ ជេកះ ក លី គឹមជីន និយយថ េកះ តល់ពត

កបន សង់សមីចស់ ៗ ជំនន់មុនពីមយ ួ

របស់ែខមរ េ យេ

ំ ន់ថ កលដប ំ ូងេឡីយមន គ ជំនន់េទមួយជន

រអនកេន

ម បនហូរចូលេកះេនះ និងបន

ង ំ

ជនជតិែខមរ បែហល ៤ េទ ៥ គ ១៧ មកជនជតិេយ ក

រ ែតចប់

ង ំ ពីសតវត រទី៍

ទីលំេនជបនបនទប់ ។ “េបី មខញុដ ំ ឹងេកះ តល់ ជេកះរបស់ែខមរ ប៉ុែន តវប ំងបន បគល់េកះេនះឲយេទេវ ត ម កលពីឆន ំ ១៩៣៩”។ េ

កេមធវ ី ទូច បូ

បនសរេសរថ េ

ថីេបីប ំងបន បគល់េកះេនះ

លី

ឲយេទេយ ក

មក៏ពិតែមនែតអធិបេតយយរបស់ែខមរេនមិនទន់បត់បង់េទ ។

កបនទទួល

គ ល់ថ

លុយកន់កប់េកះេនះ

ៃន កងសុីដនី បេទសអូ

ជនជតិេយ ក

បនចូលលុក

ង ំ ពីសតវត រមុ៍ ន ៗ មកេម៉ះ ។ ប៉ុែន ពះ

ំ ន់មុន និងពីមយ ក តែខមរជន ួ ជំនន់េទមួយជំនន់ ែតងបន

ទមទរជនិចក ច លនូវែដនេកះ និងទឹកដីជេ ចីកែនងេទ តែដល

ទេងីរ ំេ

ភបំពនសិទធិមនុស

លសតវត រទី៍ ១៩ មក គឺចប់ពីឆន ំ ១៨៥៦ ពះម

ក ត

ិ អងគដង ួ បនេធីករទមទរដេណី មយកទឹកដីេនះ តឡប់មកវញ នេ តម សីហនុ ។ េ

៊ ន េប៉ងែស

បធនគណៈកមមធិករ ពំែដន

កមពុជ អតីតរដម នី កសួងឧស ហកមមែរ ៉ និងថមពល បន បញជក់ថ កិតយចុះៃថងទី ០១ ែខកកក ឆន ំ ១៩៧២ រ ភិបល ធរណៈរដែខមរ ៃនេ

កេសន បមុខ លន់ នល់ បនរក នូវ

ករអះ ងជថមី នូវអធិបេតយយេលីទឹកដីរបស់ខួនថ េកះ តល់ េនែតជកមមសទ ិ ធិរបស់កមពុជ ។

ពះអងគមចស់សុស ី ុវតថិ ធមមិេក អតីតេលខ ពះម

ធប់បនមនបនទូល េ េយងឯក

ក ត

រ បវតិថមី ៗ របស់កមពុជថ

េកះ តល់ តវបនបត់បង់ េនកនុងឆន ំ ១៩៨២ េ យករចុះកិចច ពមេ ព ងេលីសនធិសញញ ពំែដនរ ងេ កហ៊ុន ែសន រដម នី កសួងករបរេទស ៃន

ធរណរដ បជមនិតកមពុជ និងេង ង

េកីថច់ រដម នី កសួងករបរេទស ៃន

េវ ត

ធរណរដសងគមនិយម

ម ។ ពះអងគ តវបនគំ មបឹងេទតុ

ពលនេយបយ របស់អនកកន់អំ

ចំេពះករបេញច ញបនទូលែបបេនះ ៕

ចេ យេ

ករ េ កមឥទធិ-

ក ហ៊ុន ែសន VOKK

និងជន់ឈី ពះពុទធ

សនេនកមពុជេ កម ពីមយ ួ ៃថងេទមួយៃថងកន់ែតរ ីកដុះ ល េឡីង ៗ ។ េដីមបីឲយពិភពេ កបនដឹង បន ជបេនទេងី និង

សកមមភពកំចត់េ យឥតបងូ រឈម របស់របប និគមថមី យួន ណូយ និស ិតែខមរេ កមេសទី គប់ បេទស េពលគឺទង ំ កនុង

រព័ត៌មនជហូរែហរ េដីមបីេឆីយតបេទនឹង

នឹងេ ក បនបេងកីត

ត មវកររបស់ បជពលរដែខមរ និងអនរជតិ េ យែឡកេដីមបីបក កតអំេពីឈនពន

របស់ ជញធរយួន

ជក់ែសងកលពីៃថងទី ០១ មក

កនងេទេនះ

ណូយផងែដរ

រព័ត៌មនមួយ

មនេឈមះ “ៃ ពនគរ” បនចប់បដិសនធិេឡីងេនកនុងទី កងៃ ព-

រូបថតអនុស វរ ីយ៍ ៃនសកមមជន្រគប់្រគងប

ល័យែខមរេ្រកម ន្របេទសៃថ

នគរ អតីតទឹកដីកមពុជេ កមែតមង ។ មកដល់ថមី ៗ េនះ េដីមបី

សិទធិស័យសេ មច សនែខមរកមពុជេ កម ។

បេទសៃថឡុងន៍ សមណៈនិស ិតែខមរេ កម ែដលបននឹងកំពុង សិក េនទីេនះ ក៏បនបេងកីតប ល័យមួយេទ ត េដីមបីរក ផទុក

សមណៈនិស ិតែខមរកមពុជេ កម

ព ងឹងៃនករផ ពផ យ

និងផ ពផ យ ល់ឯក

ល់ប

ព័ត៌មនទំងេនះ

រទក់ទិននឹងែខមរេ កម ជពិេសស គឺ

សកមមភពរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម តស៊ូេ យអហិង េលខ ៤៩ ែខមក

េនឯ

ែដលកំពុងបនដំេណីរ

សប មចបប់អងគករសហ បជជតិ េដីមបី

ឆន ំ ២០០៨

បភពព័ត៌មនពី ពះេតជគុណ ថច់

ិ វទយល័ យម

ែដលកំពុងបនករសិក េន

ឡុងកន េខតខ័នែកន បេទសៃថ បន ឲយដឹងថ កលពីៃថងទី ១៦ មក កនងេទេនះ សមណៈនិស ត ិ ែខមរេ កម ប

ទំព័រទី 6

ចុ

សន តំ

បនទទួលករអនុញញតពីសំ

ល័យ េបីកប

ក់អធិករ បធន

ល័យមួយ េដីមបីផុ ក ទ ល់ឯក

រទក់

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


ទិនេទនឹងែខមរេ កម ។ បភពបនអះ ងេទ តថ មូលេហតុ

ៃនករេបីកប

ល័យខងេលីេនះ

ទ័យឈឺចប់ និងទេងីរ ំេ

គឺេកីតមនេឡីងេ យ ពះ

ភសិទធិមនុស យ៉ ងគេឃីនរបស់ ជញ-

ធរ យួន ។ ពះេតជគុណ ថច់

សន បនផល់បទសមភសន៍

ដល់ភនក់ងរព័តម ៌ ន “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម”ថ ឯកប

រែដល ពះអងគ និងសមណៈនិស ិត មនគំេ ងនឹងតមកលក ់ ុង ន ល័យេនះរួមមន

ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម,

ពឹតិប តពនឺែខមរេ កម,

ពឹតិប តយុវជនែខមរេ កម,

ី ីឌី សកមមភព រព័ត៌មនៃ ពនគរ, ថស់សុីឌី, វសុ

សះ សី ,

របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងេស វេភឯក

េ ចីនេទ ត ែដលឯក និងភ

ពឹតិប តគូរ

ៃថ ។

រទំងេនះរួមមនបីភ

រេផ ង ៗ ជ

គឺែខមរ-អង់េគស

ពះេតជគុណ គឹម ប៊ិន ជសមណៈនិស ត ិ ែដលមន

គំនិតផួ ចេផីមបេងកីតប

ល័យេនះេឡីង

បនមនសងឃដីកថ

កនុងនម ពះអងគជ ពះសងឃែខមរេ កមមួយអងគ បនេទបំេពញករ សិក េនេ ក បេទសែបបេនះ ខណៈេពលបនេឃីញប បេទសឯក ជយ

េសរ ីជំេន

េសដកិចចរ ីកចំេរ ីនមនករេគរពសិទធិេសរ ី និង

សនយ៉ ងរលូនែបបេនះ

េធីឲយ ពះអងគកន់ែតមន

ករឈឺចប់ នឹក ណិតដល់ បជកសិករ ពះសងឃែខមរេ កមេន

កនុង សក ែដលកំពុងរស់េ កមគំនបយួន កង ណូយ ។ ពះ េតជគុណ គឹម ប៊ិន មនសងឃដីកបនថ ចំណុចប៉ុនមនខងេលី

េនះេហីយ ែដលជ មញឲយ ពះអងគក៏ដូចជសងឃឯេទ តមូលមតិគន

េបីកប

បរេទស

យ៉ ងក

ល័យេនះេឡីង

េហីយក៏ជ

រមួយជូនេទដល់ជន

េដីមបីឲយបនដឹងចបស់អំពីទុកខលំបក

និងេសចកីតស៊ូ

នរបស់ពលរដែខមរកមពុជេ កម ។ េទះជយ៉ ង

ពះអងគក៏មិន ចបំេភចបន

េនសននចិតសបបុរសជនទំង

ិ ដូចជេ យ ែដលបនជួយគំ ទ និងឧបតថមភជថវក

េស ប និងអនក សី ឡឹម គឹម ន េន បេទសអូ

ក េច

លីជេដីម ។

ដ៏គរួ ឲយេសងីចសរេសីរែបបេនះ

ទក់ទិននឹង ពឹតក ិ រណ៍

សមណៈនិស ិតមួយអងគមនកំេណីតពី បេទសឥ

សពៃថង

កំពុងបនករសិក កនុង បេទសៃថផងេនះ បនមនសងឃដីកគំ ទទំង សងេនសកមមភពរបស់ ពះសងឃែខមរេ កម ។ សមណៈ

និស ិត ពះនម ALISAPARA JoTi ចូលរួមសែមងករ គម កំ េ យទទួលបនដំណឹងថ គំនបមកេលី ពះសងឃ

េ កម សងឃ

ជរ

ភិបលកុមុ យនិ ម សយួន ក់

និងជន់ឈី ពះពុទធ

មរូបភពបេនថកបងប់ ពះពុទធ

ដូចជករណីចប់ ពះសងឃផ ឹក

ិ ទមទរេសរ ីជំេន បតុកមមេ យសនិវធី

សនេនកមពុជ សន និងេធីបប ពះ

គន់ែត ពះអងគចូលរួម

សន ។

ិ ចំែណកឯ ពះេតជគុណ សម ស័កវរៈយុ ទធ ជជនជតិៃថ

េ កយពីបន ននូវ ល់ឯក និងទុកខលំបកែខមរេ កម េលខ ៤៩ ែខមក

ែដលទក់ទន ិ េទនឹងព័ត៌មន

ពះអងគសែមងករភញក់េផីលយ៉ ងខង ំ

ឆន ំ ២០០៨

ទិដ្ឋភពកនងប ្ត ល័យ ៃនម ុ

វិទយល័យម

ចុ

ឡងកន េខត្តខ័នែកន ុ

ែដលថកលពីមុនមក ពះអងគពុំែដលដឹង ឬ គ ល់ែខមរកមពុជេ កម

ជនរ

េឡីយ? េទីបែតេពលេនះ

ពះអងគ ជបចបស់ថ ែខមរ

កមពុជេ កម គឺែខមរជនជតិេដីម ែដលកំពុងរស់េ កម និគម ថមី នភគខងតបូង បេទសេយ ក ម ។ ជមួយគនេនះែដរ ពះ

អងគបនសែមងករគំ ទយ៉ ងេពញទំហង ឹ កនុងករេបីកប ល័យ េនះ េដីមបីបនដឹង ពឹតិករណ៍េផ ង ៗ ែដលកំពុងេកីតមនេឡីង េលីទឹកដីកមពុជេ កម ។

ពះេតជគុណ ចន់

មួង និងសមណៈនិស ិតែខមរជ

េ ចីនអងគេផ ងេទ ត ែដលនិមនេទពី បេទសកមពុជ ចូលរួមកនុង ពិធីេបីកប ល័យ បនសែមងករសបបយចិតជ េនកបបករ ិ េ យ ពះអងគសងឃឹមថ និស ិត និងសមណៈនិស ិតជុំវញពិ ភព

កនឹងកន់ែតបនដឹងបនយល់កន់ែតចបស់អំពីែខមរេ កម ។

េហីយកនុងនមជឈមជ័រែខមរ មនឧតមគតិេសន

បនេថកលេទសយ៉ ង ច់អហងករ ចំេពះទេងីរ ំេ និងជំេន

ជតិ ពះអងគ

សនទំងកំេ លរបស់ថនក់ដឹកនំ កង

ភសិទធិមនុស ណូយ ។

គួររ ំលឹកផងែដរ េនះគឺជេមទនៈភពថមីមយ ួ េទ តរបស់

ី បី ែខមរកមពុជេ កម ែដលបនេបីកប ល័យកនុង បេទសៃថេដម ផ ពផ យ ល់ ពឹតិករណ៍េនកមពុជេ កម និងដំេណីរតស៊ូេ យ ឥតងកេររបស់អងគករសហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម ។ បចចុបបននេនះ ិ េ កមករ គប់ គងរបស់ ពះសងឃកំេណីត ប ល័យខងេលី ឋត ិ ែខមរេ កមែតមង ែដលកនុងេនះរួមមន ពះេតជគុណ គឹម ប៊ន, ពះេតជគុណ សូរ មុនី, ពះេតជគុណ ថច់ សន, ពះេតជគុណ ថច់ េឆន និង ពះេតជគុណ លី សុទន ិ ។ េ យ

ល័យេទីបែតចប់េផីមដំេណីរករ

ល័យខងេលី បនអំពវនវសូមឲយបងបូ នសបបុរសជនកនុង

ឯក

និង

វ ជវ

ចង កង

រ និងកំពុងមនករខះខត ពះេតជគុណៃនថនក់ គប់ គង

និងេ ក បេទសេម

ជួយគំ ទ និងឧបតថមភជបចច័យ និងឯក

មកមង ំ នឹងសទធ ជះថ

កនុងេគលបំណងជ មញឲយប ល័យដំេណីរករកន់ែតរលូនេទមុខ ។ ព័តម ៌ នលំអិតសូមទំនក់ ទំនង ពះអងគ ម បព័នធេលខទូរស័ពទ (៦៦) ៨៧៨៥៥៣២៩០ និង ៨៥៨៣៧៣១៥៥ ៕

ទំព័រទី 7

េច មុនីេខម

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


ិ សមជិក សហព័នធែខមរ ថនក់ដឹកនំ និងសមជក

កមពុជេ កមពិភពេ ក បមណ ៧០ អងគ និងរូប បននិមននិង ិ អេញជ ីញេទពីប រដននជុំវញសហរដ មរ ិក និង បេទស ក

ចូលរួមអងគម

សននិបត បចំឆនរំ បស់ខួនមួយេនទី

កងឡុងប៊ិច សហរដ េមរ ិក កលពីៃថងទី ២៩-៣០ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ កនងេទេនះ េ កមអធិបតីភព ពះេតជគុណថច់ ធេមម ិ េដីមបីពិនិតយេឡីងវញេនែផនករឆ ន ំ ២០០៤ ដល់ ឆន ំ ២០០៨ ៃន ដំេណីរតស៊ូេ យអហិង

សប មលកខនិកៈរបស់អងគករសហ-

បជជតិ ។

ឹ ថ ម បភពពីម នីសហព័នធបនឲយដង

សននប ិ តែដល

បន ប ពឹតិអស់រយៈេពលពីរៃថងកនងេទេនះ គឺមនករចូលរួមពី ថនក់ដឹកនំ ពះសងឃ

និងម នីជន់ខស ព ់សហព័នធែខមរកមពុជ

េ កម រួមមន ពះេតជគុណ តឹង គីចនថ សងឃធិបតីរងៃនសហគមន៍ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម, ពះេតជគុណ ថច់ ធេមម អគគ-

េហរញញឹកសហគមន៏ ពះសងឃែខមរេ កម, ពះេតជគុណ សឺង យុង ឹ

ិ ុសំេឡងកមពុជេ កម, េ រតន ទទួលបនទុកព័ត៌មនវទយ

ក ថច់

ងុ៉កថច់ បធន បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជេ កម, ពឹទធចរយ េច េរ ប បធនសភ ពឹទធចរយ, េ ែខមរកមពុជេ កម, េ

កេ

គឹមថុង អធិបតីសហព័នធ

ក តឹង ម៉ ន់រ ិន នយកែផនករ, េ

តឹង យ៉ ប់ អគគេហរញញឹក, េ

ក បក់ េសរ ីវុឌ អនុ បធនែផនក

ទំនក់ទំនងអនរជតិ, បណិ ត េឃេភី ទី បឹក ជន់ខស ព ់ និងជ

ម នីអងគករ UNPO, អនក សី សឺង ធីណិត បធន សីែខមរេ កម,

ក េក ង រមណី

ក ថច់ ហុង

ថច់

បធន

ិ ខសហព័នធ បចំ កងឡុងប៊ច,

បធន

បធន

ខ បចំរដកលីខងតបូង, េ

ខេន បេទសក

បធនតំបន់ភគខងេជីងសហរដ

តំបន់ភគក

ល េមរ ិក, េ

េមរ ិក, េ

បធន

ខរដផរ ី

ក ថច់ តង

ក តឹងជី បធន

ក េច េសរ ី បធនយុវជនសហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ កម, អនក សី េក ង

កមមែខមរេ កម, េ

, េ

ខន និពនធនយកផលិត-

ក ឡឹម ថញ់ តឹម និងេ ពមទំង បធន

ក សឺង េស ង

ខមួយចំនន ួ េទ ត បន

ិ និងតំបន់ ។ េធីរបយករណ៍សីពីសកមមភពេរ ង ៗ ជុំវញរដ សថិតកនុងឱកសេនះែដរ េ

៉ ថច់ បធន ក ថច់ ងុក

បតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជេ កម បន យករណ៍អំពីសកមមភព

តស៊ូេ យអហិង

ិ សន្តិបត្របចំឆន ំ នទី្រកុងឡងប៊ ុ ច

គណៈអធិបតីសហព័នធ កនងម ុ

ព័នធនឹងបងបូ នែខមរេ កម ែដលបនរត់េភ សខួនេទ បេទសកមពុជ និងកំពុង តវរបបផច់ករកមពុជ គបសងកត់ បនកររ ំេ ភសិទធិ

៉ ថច់ បនសងកត់ធងន់ និងរ ំលឹកដល់បងបូ ន ក ថច់ ងុក

េនះ េ

ជនរួមឈមថ បងបូ នែខមរេ កមែដលេន បេទសកមពុជ តវែត ពយយមរក តកូលរបស់ខួនមិន តវបូ រេឡីយ ។ េហីយ តវពយយមពនយល់ែខមរ ឲយែខមរេចះ ស

េដីមបីេជ ស ងករមក់ងយ

គនជធុ ងមួយ

អនកដៃទ ។ េ

ញ់ គន េចះករពរគន េចះ

មគគី

និងករញុះញង់ពី

តឹង ម៉ ន់រ ិន នយកែផនករសហព័នធ បន

សងកត់ធងន់េទនឹងចបប់ជនជតិេដីម

គឺេធីយ៉ង

ឲយែខមរេ កម

េនកនុង សក បនយល់អំពីចបប់សិទធិមនុស និងសិទធិរបស់ផង ខួន ។ ចំណុចសំខន់េទ តេនះ គឺ ពះសងឃេដរី តួនទីសំខន់កុ ង ន ករដឹកនំ

ឬចលនអហិង

ស មប់សងគមជតិ

និង ពះពុទធ

សនេនកមពុជេ កម ។ ចំែណកេ ក ពឹទធចរយ េច េរ ប បន ន

រលិខត ិ

កអធិបតី ផេំ ផញីសួរសុខទុកខ និងែផនករែដលបនអនុវត និង

កំពុងបនករអនុវតែផនកករងរេលីឆកអនរជតិ ករងរេនកមពុជ េនកមពុជេ កម និងជពិេសសគឺដំេណីរេឆពះេទកន់មតុភូមិ កមពុជេ កម ។ េ ក េច េរ ប បនបនអំពវនវដល់បងបូ នអនក េសន ជតិទង ំ អស់ តវែតខិតខំែថរក បៃពណី ទំេន មទមប់ ជតិែខមរឲយបន គប់ ៗ គន ជពិេសសគឺកូនេចែខមរេន

និងភ

កនុង សក ។ ិ េ ក តឹង យ៉ ប អគគេហរញញឹក ក៏បនបូកសរុបរួមថវក

កនុងទិសេ សិទធិសេ មច សនខួនេ យខួន ឯង ែដលបនអនុវតកលពីឆន ំ ២០០៤ ដល់ ឆន២ ំ ០០៨ ពមទំង

ចំ

អនរជតិ ។ ជពិេសស សហព័នធែខមរកមពុជេ កម បនេធីឲយអនរ-

សមជិក និងសបបុរសជន ស មប់បនេធីសកមមភពឆន ំ ២០០៨

សកមមភពជេ ចីនេទ ត ែដលទក់ទិនេទនឹងសិទធិមនុស េលីឆក

ជតិ

គ ល់ែខមរេ កមជនរ

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

? មកពី

និងចង់បនអី? ពក់

និងចំណូល បចំឆន ំ

បធនតំបន់ និង បធន

េហីយក៏បនសូមអំពវនវដល់

ិ ខ េដីមបីបនរកថវកបែនថ មពីសមជិក

េនះតេទេទ ត ។

ទំព័រទី 8

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


រ ីឯ បធន សីែខមរេ កម អនក សី សឺង ធីណិត ែថងអំពី

ំ ុ ងអងគ ករងររបស់ សី េលីឆកអនរជតិ ចូលរួម បជុក ន ករសហី ។ ជងេនះេទ បជជតិ, េន បេទសអូ លី និងកមពុជជេដម

ថមី ៗ របស់ កមយុវជន កនុងេនះមនករសរេសរពត៌មន និងអតថបទេផ ង ៗ ទក់ទិនេទនឹងសិទធិមនុស ពមទំងបនេបះពុមពជ

ពឹតិប័ ត ស មប់ជដំណឹងេដីមបីែចកជូនបងបូ នជនរួមឈមកនុង

េទ ត អនក សីបនេកតសេសីរចំេពះ សីែខមរ និងែខមរេ កម មួយ

និងេ ក សកផងែដរ ។

ចូលរួមេធីចលនអហិង

មនករជួបជុំពប ី

ចំនន ួ ែដលបនលះបង់េពលេវ ជមួយសហព័នធ គឺេធីយ៉ង

និងមន ម រតីខស ព ់ ចំេពះករ

េហីយអនក សីកប ៏ ន េនៃថងអនគត

ង ំ ចិតសហករ

បជពលរដែខមរ

េ កម និមន និងអេញច ីញមក សកមិនចំបច់សុំទិ ករេឡីយ ។ អនក សី េក ង

ខន និពនធនយកផលិតកមមែខមរេ កម

បនែថងអំណរគុណចំេពះទឹកចិតបងបូ នជនរួមជតិ

ែដលបន

គំ ទនូវផលិតកមម ។ េហីយផលិតកមមែខមរេ កមេ គងនឹងផលិត ី ថីម ៗ េទ ត ជពិេសសគឺក មងឌីវឌី ី ែខមរេ កមជនរ ឌីវឌី

េដីមបីទុកឲយកូនេចជំនន់េ កយបនយល់ ដឹង បវតិ

ស។

?

ចំែណកឯ ពះេតជគុណ តឹង គីចនថ សងឃនយករងៃន

សហគមន៏ ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម សល ៗ ស មប់អងគម

យុទធ

បចំទប ី េមរ ិកបនផល់

សននិបត និងសុំអំពវនវដល់

បងបូ នរួមជតិទង ំ អស់ ជពិេសសអងគករសមគមេផ ង ៗ ឲយ េចះ មគគីគន និងេធីកិចចករបំេរ ីជតិដូច ៗ គន ។ េលីសពីេនះ

ិ ពះអងគបនអំពវនវដល់សមជិក សមជក និងបងបូ នជនរួម ិ សូមជួយឧបតថមភថវកមួ យចំនន ួ ដល់សហព័នធ េដីមបីបន

ឈម

សកមមភពេទអនគត កនុងដំេណីរែសងរកសិទធិសេ មច សនខួន េ យខួងឯង។

សននិបតែដល ប ពឹតិអស់រយៈេពលពីរៃថង ម នី

េ យ

ថនក់ដឹកនំសហព័នធែខមរកមពុជេ កម

ិ មនបនឲយេឃីញនូវលទធផល ជវជជ

ៃនដំេណីរតស៊ូអហិង របស់

ិ អងគម សហព័នធែខមរកមពុជេ កមជេ ចីន ។ េនចុងកមមវធី

សននិបត បចំឆន ំ នៃថងទីពីរ ៣០ ធនូ េ កបណិ ត េឃេភី នយក ិ វទយ ថ នសិទធិមនុស រដ ៃវ ៉ និងជទី បឹក សហព័នធែខមរកមពុជ

េ កម បនផល់ដំណឹងល ៗ ទក់ទិននឹងចលនតស៊ូរបស់សហ-

ព័នធែខមរកមពុជេ កម េលីឆកអនរជតិ ជពិេសសគឺករែណនំឲយ

េចះេ បី បស់សទ ិ ធិមនុស របស់ផងខួន ។ អងគម

័ េន សននិបត បនបញច ប់េទេ យេជគជយ

ង ចៃថងទី ៣០ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ បកបេ យទឹកចិត ស ញ់ ជតិ មតុភូមិ និងមនទឹកចិតគំ ទចំេពះសកមមភពសហព័នយ ធ ៉ង េពញទំហង ឹ ។ េហីយសនយបនករចូលរួម គប់សកមមភពរបស់ សហព័នធនេពលអនគត

សននិបតបនឯកភពេចញ

េសចកីសេ មចនូវែផនករថមី ៗ េនះគឺ៖ បនែផនករដំេណីរេឆពះ េទកន់មតុភូមិ េពលគឺែផនករ ២០០៤ ដល់ ២០០៨ ។

ករងរអនរជតិ ករងរកមពុជ ករងរកមពុជេ កម និងករដឹកនំ របស់សហព័នធែខមរកមពុជេ កម៖ ទី ១- បនករផ ពផ យឲយបន

របស់សហព័នធែខមរកមពុជ

ិ សមភរៈ និងបុគល រ ីកចំេរ ីន ថវក គ ិក ។ ទី ២- ែសងរកករគំ ទពី

អនរជតិកត់សមគល់ថមនកររ ីកចំេរ ីន រហូតអនរជតិបនបែងរ

េ កម ឲយបនកន់ែតេកីនេឡីងបុគគលិក គប់ទក ី ែនង និងចូលរួម

សកមមភពតស៊ូេ យអហិង

េ កមពិភពេ

ក មកដល់េពលេនះ តវបនមជឈ

ករ ម ន

និងចប់ រមមយ៉ងខង ំ ចំេពះទុកខលំបករបស់ែខមរ

ិ េ កមរបប េ កម ែដលកំពុងឋត េ

នជតិ និង

ី ន ួ កុមុ យនិ ម ស ។ និគមថមយ

ក េច េសរ ី បធនយុវជនែខមរេ កម បនែថងអំពីសកមមភព

ពះសងឃ និងបងបូ នេនកនុង សក ។ ទី ៣- ព ងឹងែផនក សីែខមរ

កិចចករអនរជតិឲយបនេ ចីនែថមេទ ត ។ ទី ៤- ករងរយុវជន ។ ិ ទី ៥- ថវកឲយបនទន់ េពលេវ

េនរដកឡូ ដូ ទី កងដិនេវ ី ៕

េទ ងទត់ និងទី ៦-សននិបត VOKK

៉ ុ ីនេ ន រដធនីៃន សហ -វិទយសំ ជសំេឡងរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ផ យេចញពី្រកង ស ុ េឡងកមពជេ្រកម ុ

រដ

េមរក ្របយម តអន កនិយម ិ ស្រមប់បេ្រមដល់  ិ ិ

ប់ករផ យរបស់វទយ ិ ុ េយងខញ  ុំ ។

-កមមវិធីផ យ ៖ ផ យកនុងមួ យសបហ៍ មង េរ ង ល់ ៃថងអងគរ ចប់ពីេម៉ ង ៩ ដល់ េម៉ ង ១០ យប់ េម៉ ងេនកមពុជ

េ្រកម

មកមពស់រលកធតុ

-្របយម ត ិ ិ ក៏

េលខ ៤៩ ែខមក

ចេបក 

ឆន ំ ២០០៨

កសខី ១៥.៦៩០ គឡ ី ូ ហឺត ។

ប់បន្រគប់េពល

មរយៈេគហទំព័រ www.khmerkrom.org/radio ។

ទំព័រទី 9

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


បនទប់ពី បេទសចិន បនទមទរសិទធិេលីេកះែ សតលី

(Hoang Sa) និងេកះប៉ ៉ ែសស (Truong Sa) មក មនយុវជន េយ ក

ប់រយនក់ទង ំ េនទី កង

ណូយ

និង កង

ៃ ពនគរ បននំគនេធីបតុកមម បឆំង បេទសចិន ែដលលុកលុយ ចូលេកះែ សតលី (Hoang Sa) និងេកះប៉ ៉ ែសស (Truong Sa) ែដលជនជនយួនទំងេនះអះ ងថ េកះទំងេនះជមរតក

ម ជធមម ែតងែតេ បី ដូន របស់ខួន ។ រ ភិបលេយ ក កមង ំ េដីមបី យបំែបកអនកេធីបតុកមម ក៏បុែ៉ នកនុងករណីេនះ រ ភិ បលកុមុ យនិ ម សេយ ក

េដីមបីទប់

ិ ម គន់ែតព ងយប៉ូលិសជុំវញបតុ ករ

ក ត់កុឲ ំ យេកីតមនអំេពីហង ិ ែតប៉ុេ

េនះគឺជសនទនរ ងប៉ូលិសេយ ក ដល់បតុករនិស ិតេយ ក

បនជរ

ចិន

ះ ។ ខងេ កម

ែដលពយយមបេ ង ង

ម េនទី កង

ភិបលេយ ក

ណូយ ថេហតុអី

មិនេ កកេឡីងតបតនឹង បេទស

ទក់ទងនឹងករលុកលុយរបស់ចិន

មកេលីេកះែ សតលី

(Hoang Sa) និងេកះប៉ ៉ ែសស (Truong Sa) ែដលដក សង់ េចញពី Info Asia តវបន ក.ក.ន បកែ បេ កផូ វករដូចតេទ៖ និស ិតេយ ក មៈ េយីងចង់បញជូ ន រ េទកន់ បេទសចិន ថ បជជនេយ ក ប៉ូលិសេយ ក

មៈ រ

មក

ន និងមិនចុះញ៉ម ។

ភិបល ជពិេសសគឺថនក់ដឹក

នំបក យល់អព ំ ីករខល់ខយរបស់បងបូ ន ។ េនេពលេនះេយីង

េហីយភគខងតបូងៃនេយ ក

សែខមរ េនេយ ក

មភគខងតបូង េនឯ េរ នរដេឡីយ ។ ដូេចនះបូ នមិនដឹងថ ភគក លរបស់េយ ក មធប់ជ បេទសចមប៉

ធប់ជរបស់ បេទសកមពុជ ។ ទឹកដីដូន របស់េយ ក ម គឺ មនែតភគខងេជីងៃន បេទសេយ ក មសពៃថងបុេ៉ ះ ។

សូមេមីលែផនទីេទេមីល បូ ននឹងេឃីញថ េកះប៉ ៉ ែសល និង េកះែ សតលី មពិតមិនែមនជេកះដីដូន របស់េយ ក ម េឡីយ ពីេ ពះេកះទំងេនះសថិតេនេក ក និងភគក

ល និង

គឺេហតុេនះេហីយបនជនយករដម នីរបស់េយីង គឺេ

ក ផំ

សសិទធិមនុស និង បជធិបេតយយ មកលូក

ំ ង បន បគល់េកះទំងេនះេទឲយ បេទសចិន េនៃថងទី ១៤ ុ ងដុ

ៃដចូលកិចចករៃផទកុ ងរបស់ ន េយីង ។

មៈ ខញុដ ំ ឹងថេយីង តវមនទំនក់ទំនង លជមួយ បេទសចិន ប៉ុែនេយីងមិន ចអត់ ទំបន នឹងករែដល និស ិតេយ ក

បេទសចិនលុកលុយចូលេកះរបស់េយីង

ភិបលរបស់

េយីង តវែតេ កកេឡីងករពរទឹកដីរបស់េយីង ។ េយីង តវែតរូប រួមគនករពរទឹកដីរបស់េយីង ។ ប៉ូលិសេយ ក

របស់េយីង ។ េបីសិនជរ

ខញុដ ំ ឹងថ េយីង តវករពរទឹកដី ភិបលរបស់េយីង មិនអនុញញតឲយបង

មៈ

បូ នេធីបតុកមម បឆំង បេទសចិន ម នថបងបូ ន ចេធីបតុកមម ែបបេនះបនឬ? បងបូ ន តវឆត េយីងយល់ពីេរ ងេនះ...។ និស ិតេយ ក

មៈ េកះែ សតលី និងេកះប៉ ៉ ែសល

គឺជេកះទឹកដីដូន របស់េយ ក បគល់មកឲយ បេទសេយ ក

ិ ។ មវញ

បេទសចិន តវែត

ប់បូ ន បស! ខញុដ ំ ឹងថ បូ នេន េហីយរ ភិបលរបស់េយីង មិនអនុញញតឲយបូ នសិក ពី ប៉ូលិសេយ ក

េលខ ៤៩ ែខមក

និង បវតិ

មភគក

សពិតរបស់ បេទសចមប៉ េនេយ ក

ងទំនក់ទំនងល

ជមួយ បេទសចិន េដីមបីកុំឲយអតីតស តវរបស់េយីង គឺសហរដ

េកមង

បវតិ

ភគខងតបូងៃនេយ ក មសពៃថង ។ ដូេចនះបូ ន ៗ មិន ច និយយថ េកះទំងេនះជេកះដូន របស់េយ ក មេឡីយ

មិនគួរ បឆំង បេទសចិនេឡីយ េយីងគួរែតក មរ ិក េ បីយុទធ

ទិដ្ឋភពបតុកមម្របឆំង្របេទសចិន យ៉ ងសបបយរបស់ពួកនិស ិតជនជតិយួន

មៈ

ឆន ំ ២០០៨

ែខកញញ ឆន ំ ១៩៥៨ ពីេ ពះគត់ដឹងថេកះទំងេនះ មិនែមនជ េកះដូន របស់េយីង ។ និស ិតេយ ក

មៈ ខញុម ំ ិនយល់ សបេឡីយ ។ ដូន របស់េយីងបនេធីស ងគមេដីមបីដេណី មទឹកដី និងេកះទំងេនះ ដូចេនះេយីង តវែតទទួលខុស តវករពរទឹកដី

ទំងេនះ

េកះខះ

ភិបលេយីងបន បគល់េទឲយ បេទសចិននូវ

និងសមុ ទរបស់េយីងខះ

េយីង និង បេទសចិន ។ ែដលរ

និងចំេពះេកះ

ប៉ូលិសេយ ក

េនែកបរ ពំែដនរ ង បេទស

មៈ កុំភ័យបូ ន បស! ដីភគខងេជីង

ភិបលរបស់េយីងឲយេទ បេទសចិន គឺជដីែដលមិនសូវ

មន បេយជន៍ ។ េយីងមិន ចេធីែ សេនេលីដីទង ំ េនះេឡីយ ពីេ ពះសុទធែតជតំបន់ភនំ េហីយគមន បជជនេយ ក

ទីេនះេឡីយ ។ គឺមនែតពួកជនជតិេដីមតិចតួចប៉ុេ

មរស់េន ះ ែដល

រស់េនទីេនះ ដូចេនះ បគល់ឲយេទចិនគឺអត់បញេឡីយ ។

ទំព័រទី 10

ប៉ូលិសេយ ក

មមនក់េទ តៈ បូ ន ៗ េកមង

ស់

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


មិនដឹងេសចកីេឡីយ ។ បូ នេមីលេឃីញែតដីែដលបត់េទ បេទសចិន ប៉ុែនបូ នេមីលមិនេឃីញថ េតីេយីងបនដីបុន ៉ មន

គីឡូែម៉ តពីកមពុជ

និង

វេទ

និង

វ?

ប៉ុែនេយីង តត

ភិបល បេទសទំងេនះេទ ត

ស់ ក៏បុែ៉ នចិនមិនមនសមតថភព មន

ផង ។ បេទសចិនធំ ែតរ

េយីងមិន គន់ែតយកដីពីកមពុជ

ភិបលរបស់េយីងេទ

ែដល ចេធីែបបេនះេនសតវត រ ៍

ទី ២១ ។ ខញុគ ំ ត ិ ថ េមរ ិកក៏មិន ចេធីែបបេនះបនែដរ ។ តវ មនេមទនៈភពេឡីងបូ ន បស ! ។ េនះ

ប៉ូលិសេយ ក

មមនក់េទ តៈ

េន បេទស

េមដឹកនំេសទីរែតទំងអស់របស់ បេទស

ម ឬជនជតិ

េយីង តត

ែផនទីពិភពេ

វឥឡូវ គឺជនជតិេយ ក

វ ែដលមន បពនធជជនជតិេយ ក

ភិបល

ម ។

វ េយធ និងេសដកិចច ។ េនេលី

ក គឺ បេទស

មរួចបត់េទេហីយ ។

វ ែត មពិត គឺជរបស់េយ ក

ិ រ ភិបល មៈ កនុង បេទសកមពុជវញ កមពុជបចចុបបនន ដឹកនំេ យគណបក ែដលជកូនជឹងរបស់េយីង ប៉ូលិសេយ ក

េពលេយីងនិយយថេឆង គឺេឆង ពួកេនះមិន ៊ នងក

េំ ទ ។

មនម នីខះ ជពិេសសគឺម នីធំ ៗ ៃនប៉ូលស ិ គឺជជនជតិេយ ក មរបស់េយីងបនំេធីជែខមរ ។ េយីង ត

េសដកិចចរបស់កមពុជ

េហីយសូមបីែតលក់សំបុ តឲយអនកេទសចរេនអងគរវត

ក៏េយីង តត

ែដរ ។ េពលេយីងចង់បនអីពី បេទសកមពុជ គឺបនភម ដូច ៉ ម នែដរ េនេពលខងមុខឆប់ េនះកមពុជក៏មិនខុសពីនគរចមប៉ បុន ៗ េនះ ។ តត

និស ិតេយ ក

បេទស

េឡីងេល ន

មៈ ខញុទ ំ ទួល គ ល់ថ ឥឡូវេនះេយីង វ និងកមពុជ ប៉ុែនចំនន ួ បជនរបស់េយីងេកីន

ី បី ស់ ដូចេនះេយីង តវករករពរដីទង ំ េនះ េដម

ឲយ បជជនេយីងមនដីរស់េន ។ ប៉ូលិសេយ ក

េនមនដីទំេនរេ ចីន

មៈ កុំ ពយបូ ន បស ។ បេទសកមពុជ ស់ េហីយចំនន ួ មនុស េនកមពុជក៏តិច

ែដរ ។ េយីង ចបញជូ ន បជជនេយ ក មបីបន ួ ននក់េទ កមពុជេនឆនេំ កយ េដីមបីជយ ួ េបះេឆនតេនឆន ំ ២០០៨ ។ បនទប់ ពីករេបះេឆនតឆន ំ ២០០៨ ចំនន ួ បជជនេយ ក

មេនកមពុជ នឹងេ ចីនជងែខមរ ។ គឺ មរេប បេនះ អត់បញេឡីយ េទះជពួក ែខមរ បឹងេធីយ៉ងេម៉ចក៏េ យ

ក៏េយីងេនែតេ បី បជជនេយ ក

ម េនកមពុជេដីមបីេបះេឆនត េហីយេយីងេនែតឈនះជនិចច ។ បនទប់មកេយីងនឹងចប់េផីមេធីេយ ក មូបនីយកមម ដូចែដល េយីងបនេធីេទេលីពក ួ ចម និងែខមរកមពុជេ កម និង

េធីកមពុជឲយេទជេខតរបស់េយ ក ប៉ូលិសេយ ក

ម។

មមនក់េទ តៈ

ី បី វ េដម

បង គន់ែតចង់ឲយបូ ន

ដឹងថ េនេពលែដលេគលបំណងរបស់េយីងេលីកមពុជ និង េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ពួកនិស ិតបតុករជនជតិយួនអស់េនះ កំពុងកក់េក្តេ្រពះ ជញធរជំរុញទឹកចិត្ត

បនសំេរចេហីយ េយីងនឹងចប់េផីមអនុវតែផនករយក បេទសៃថ េទ ត

េយីងបនបងកប់មនុស េនកនុង បេទសៃថ ង ំ ពីឆន ំ ១៩៣០ េម៉ះ ។ អ៊ុេ របស់េយីងធប់បនបួសជ ពះសងឃេន

េពលែដលគត់េធីជេមដឹកនំបក កុមុ យនិ ម ស កនុង បេទសៃថ ឥណូ ចិន េយីងមនជនជតិេយ ក ម ប់ែសននក់រស់កុ ង ន ម នព័ត៌មន បូ នពិតជដឹងថរ ភិបនផល់សញជតិៃថដល់បងបូ នេយ ក មទំងេនះ

បេទសៃថ ។ េបីបូ ន ៗ

បលៃថ

កលពី ២-៣ ឆនម ំ ុនេនះ ។ បងបូ នេយ ក មទំងេនះនឹងេ បី ចេបះេឆនត” េហីយេ យមនជំនយ ួ ពីរ ភិបលរបស់ “អំ េយីង គឺេដីមបីមនឥទធិពលេទេលីរ

ភិបលៃថ ។ ៃថង

មួយ

េយីងនឹងបុកមុខ ពញេទ បេទសៃថ េចញពីកមពុជ និង

េ ពះ បេទសទំងពីេនះ ជេខតរបស់េយីងរួចេទេហីយ ។ និស ិតេយ ក

វ ពី

មៈ

ប៉ុែនជនជតិេយ ក

ខញុេំ ជ ពីអីែដលបងបននិយយ មរបស់េយីង តវែតករពរអីែដលេយីង

កលលបិច និងយុទធ

ី បីយកទឹកដីទង ស េដម ំ េនះមកឲយេយីង

បនយកពីអនកដៃទ ពីេ ពះដូន របស់េយីងបនខិតខំេ បីកមង ំ េហីយេយីង តវែតករពរ ។ េយីងជជនជតិេយ ក

ជអនកេសន

ជតិ េយីង ស

ដូចជនជតិកមពុជ

និង

ម េយីង

ញ់ បេទសរបស់េយីង េយីងមិន ែដលសុខចិតលក់ បេទសេដីមបី

បេយជន៍ផទល់ខួនេនះេទ ។ េយីងមិនខច បេទសចិនេឡីយ ។ បេទសចិនេធី ចបំបត់

រយឆនប ំ ុេ៉

និគមមកេលីេយីងចំនន ួ ១០០០ ឆន ំ ប៉ុែនមិន

សន៍េយីងបន ។ េយីងេធី

និគមចមប៉ ែតពីរបី

ះ េយីង ចលុបបំបត់នគរចមប៉ េចញពីែផនទីពិភព

ំ េនះ! េយីង តវែតេ កក ក ។ ដូេចនះកុំគិតថ បេទសចិនខង

ិ ី បីយកដីេយីងមកវញ! េឡីង បយុទធេដម ប៉ូលិសេយ ក

មៈ បិទមត់! ឈប់ែ សក! រ

របស់េយីង ច ក់គុកេមដឹកនំ ធិត ខងដូ, េ ជនិស ិតប៉ុេ

ក់គុកេពល

ទំព័រទី 11

សន

ភិបល

ដូចជ ពះេតជគុណ

កឪពុក លី និង ពះសងឃែខមរ ។ បូ នឯង គន់ែត ក ៗ បងនឹងចប់បូ នឯង ះេទ បយ័តនខួន! កុំេធីឆួ ត ក៏បនែដរ ៕

ថច់ េ

ភ័ណ

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


កលពីេពលថមី ៗ េនះ ប៉ូលិសយួនបនចុះផ យដំណឹង

រភព តង់ ៗ ថ ខួនបននឹងកំពុង ី បីទប់ ក ត់ និងតំចត់ ល់សកមមឃុបឃិតនឹង ជញធរកមពុជ េដម

មួយ មេគហទំព័រ ែដល ភពតស៊ូអហិង

របស់អងគករសមគមែខមរកមពុជេ កមេនកមពុជ

និងបរេទស ែដលខួនែតងែតេចទ បកន់ថ ជជន និងជ កម បតិកិរ ិយ ។

ំ ឹ ងេខ វ ករផ ពផ យដណ

និសយួន

មេគហទំព័រ

ំ ឹ ងៃផទកុ ងបក ឬដណ ន កុមុ យម

http://www.dongnai.gov.vn/

thong_tin_KTXH/mdocument12052007/mlfolder.2007-0720.0993126784/mlfolder.2007-04-13.0512187133/ mlnews.2007-10-10.0102650248/view?searchterm=Khmer េនះេគបនសរេសរថ Ta da phoi hop voi ban Campuchia (CPP) van dong, ngan chan co lap cac hoat dong cua chung, pha vo am muu bieu tinh truoc cong Dai su quan nhan chuyen tham cua Chu Tich nuoc Nguyen Minh Triet, dong thoi ngan chan nguoi vuot bien sang tinh Ta Keo, khong de chung thuc hien am muu lap “trai ti nan” tai day. ែដលមន េសចកីែ បជភ (CPP)

ែខមរថ

េធីចលនទប់

េយីងបនសហករជមួយមិតកមពុជ

ក ត់សកមមភពរបស់ពក ួ

បំផញលបិកកលេធីបតុកមមេនមុខ ថ នទូត

(ែខមរេ កម)

កនុងឱកសេ

បធនរដេង ង មិញ ទីត េទបំេពញទស នកិចច ។ ជមួយេនះ ទប់

ក ត់ពក ួ ឆងែដនចូលេទេខត

ែកវ

មិនឲយពួក អនុវតកល

លបិចបេងកីត “ជំរ ំេភ សខួន”េនទីេនះបន។ េគហទំព័រមួយេទ ត

http://www.cema.gov.vn/ សរ

modules.php?name=Content&op=details&mid=7407 េសរជភ

យួនថ Ben canh do, can phoi hop chat che voi

nuoc ban Campuchia dau tranh ngan chan, khong de cac to chuc phan dong, nhat la cac Hoi nhom “Khmer Campuchia Krom” va bon phan dong dung chan tren dat Campuchia hoat dong chong Viet Nam. ែដលមនេសចកីជែខមរថ ទនទម ឹ

សកមមភពកម្លង ំ ្រប ប់ វុធកមពជ ុ ប ងកប្រពះសងឃែខមរេ្រកម មុខទូតយួន

សហករេទេលីករងរមួយចំនន ួ នឹងប

មិនខុសពីសហករគនជមួយ

បេទសេផ ង ៗ េទ តេនះេទ ។ េទះបីជ េខ វ សុភ័គ អនកនំពកយ កសួងម

បដិេសធន៍យ៉ងញប់មត់ក៏េ យ ក៏គមនពលរដរូប ជក់ែសង ពឹតក ិ រណ៍ដ៏

វៃ ពៃផ

ៃផទបន េគេជ ែដរ

ៃនករប ងកបេទេលី ពះ

សងឃកំេណីតែខមរកមពុជេ កម កលពីៃថងទី ១៧ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ េន

ែតដិតជប់កុ ងខួ ន រកបលកូនែខមរជនិចច ។ សកមមភពប ងកបេនះ មនុស ជេ ចីនបននិយយថ អនកេគរព ពះពុទធ សងឃពុទធ

ពួកប៉ូលិសអស់េនះមិនែមនជ

សនេទ េទីបេលីកៃដ យសំពងេទេលី ពះ

សន ។ ទក់ទិននឹងករេចទ បកន់របស់បូល ៉ ិសយួន

ែដលថ

អងគករសមគមែខមរកមពុជេ កម គឺជអងគករ បតិកិរ ិយែបបេនះ ពះេតជគុណេយ ង សិន ពះ បធនសមគម ពះសងឃែខមរកមពុជ

េ កម និងជ ពះេចអធិករវត

មគគីរង ី បនមនសងឃីករថ

ករេចទ បកន់របស់ពក ួ ជញធរយួនមកេលីែខមរេ កម ឬអងគករ ែខមរកមពុជេ កម េនះគឺជទមប់របស់ពក ួ េគេទេហីយ ។ រ ភិ-

បលកុមុ យនិ ម សយួន

ែតងែតយកបក កុមុ យនិ ម សជេ តីយមុខ

នឹងេនះ ចំបច់ តវេធីសហករជិតសនិតជមួយ បេទសកមពុជជ

េហីយេបីបុគគលរូប

ពិេសសគឺ កមអងគករ “ែខមរកមពុជេ កម” និងពួក បតិកិរ ិយឈរ

េចទ បកន់ខងេលី គឺ គន់ែតកនុងន័យគំ មកំែហង មិនឲយែខមរ

មិត

តស៊ូទប់ ក ត់មិនឲយពួកអងគករ បតិកិរ ិយទំង

េជីងេនេលីទឹកដីកមពុជ េធីចលន បឆំងេយ ក ចំេពះករ

ម។

រភព តង់ ៗ េ យមិនទុកមុខទុកមត់ឲយ

បេទសកមពុជជមិតខួនែបបេនះ េ កេខ វ សុភ័គ បន បតិកមម បដេិ សធន៍ភម ៗ ថ ជញធរកមពុជ មិនបនចត់ទុកសមគម ែខមរកមពុជេ កម

ជអងគករ បតិកិរ ិយេនះេទ

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

កបន

បញជក់ថ មនករសហករគនរ ងយួន និងកមពុជពិតែមន ប៉ុែន

មួយ

បឆំងនឹងបក

ឬមនគំនិតខុសពី

បក េនះបនន័យថ ជជន បតិកិរ ិយផងែដរ េ យែឡកករ េ កមេនេ ក បេទសតស៊ូេដីមបីសិទធិេសរ ីភពែតប៉ុេ

គួររ ំលឹកផងែដរ កលពីៃថងទី ១៩-២០ មក

ះ។

កនងេទ

េនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងជនរួមជតិែខមរបនជួបជុំគនកនុង

វតែខមរេទពធី

ម ន បេទសក

េដីមបី បរពធពិធីបុណយ

ពុទធភិេសក និងចំេរ ីនសិរ ីមងគល បេគនដល់ ពះភិកុ ខ សនិបេ

េឡីងសមណៈសកិជ ពះេចអិធករវតមនតួនទីដឹកនំសងគម

ទំព័រទី 12

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


សនេឆពះេទរកភពរ ីកចំេរ ីន សហព័នធែខមរកមពុជេ កម

កនុងឱកសជួបជុំេនះ

បនបងញឆនទៈេ យឥតងកេរកនុង

ដំេណីរេឆពះេទកន់មតុភូមិ ែដលជែផនករឆន ំ ២០០៤ ដល់

២០០៨ និងបនជ មញឲយសហគមន៍អនរជតិ េធីករគបសងកត់ រ

ភិបលកុមុ យនិ ម ស

ណូយ

ឲយបញឈប់អំេពីរ ំេ

ភសិទធិ ពះ

សងឃ និង បជពលរដែខមរកមពុជេ កម ែដលកំពុងរស់េលីទឹកដី

សងឃែខមរេ កម ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដីកមពុជ ។

សហព័នធែខមរកមពុជេ កម េជ ជក់ថ យុតិធមិនឹងេកីត

មនចំេពះបងបូ ន បជពលរដែខមរេ កម

ទទួលរងេ គះពីអំពីៃ ពៃផ អមនុស ធមិ កង ែខមរកមពុជេ កម បន

សុីនេ នឌីសុី

ភិបលកមពុជ

េនកមពុជេ កម ៕

អំពវនវដល់ ជរ

ឈប់េ បីអំេពីហង ិ

និងគំ មកំែហងេទេលី ពះ

ែដល

ណូយ ។ េហីយ

សហព័នធបនអះ ងឲយដឹងថ េនសបហ៍ខងមុខេនះ សហព័នធ

កមពុជេ កមបចចុបបននេនះ ។ ទនទឹមនឹងេនះ សហព័នធែខមរកមពុជ េ កម និងជនរួមជតិេន បេទសក

និង ពះសងឃ

ត់ជប ួ ជមួយម នីសហរដ

និងអងគករឃេំ មីលសិទធិមនុស

េមរ ិក េន ៉

៉ យូមិន ៉ យវច

េដីមបីជំ បជូនអំពី ពឹតិករណ៍ថមី ៗ ែដលេកីតមនេនកមពុជ និង េច មុនីេខម

េយង ម បភពព័ត៌មន ពីពលរដែខមរេ កម កនុងេខត ឹ ថ នឱកសបុណយចូលឆនច ិ មក មត់ ជកបនឲយដង ំ ិន-យួន ជត ដល់ខងមុខេនះ េតជគុណ ទឹម

ជញធរយួនកុមុ យនិ ម សេ ត មនឹងេ ះែលង ពះ ី ខន អតីត ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជង

សកគិរ ីវង់ េខត ែកវ និង ពះសងឃចំនន ួ ០២ អងគេផ ងេទ តកនុង ី មពុជេ កម ។ ប៉ុែនបញែដល ពនធនគរេខតឃង ំ អតីតទឹកដក យួនកំពុង បឈមេ ះ មនដំណឹងថ

យេនះពុំទន់បន ច់ សឡះេទ

គឺ

ជញធរយួនកុមុ យនិ ម សបងខំឲយ ពះសងឃទំងបីអងគ

ខងេលី បនរស់េនកនុង បេទសេយ ក

ម េ កយេពលេចញពី

ទិដ្ឋភព្រពះសងឃែខមរេ្រកម េធបតុកមមកងេខត្ត នុ ឃ្លង ំ កលពីៃថងទី ៨ កុមភៈ

ពនធនគរមក ។

បភពដែដល សូមមិនបេញច ញេឈមះ បនឲយអះ ងថ ម សយួន តវេ ះែលងអតីតសងឃទឹម ជញធរកុមុ យនិ

ខន ែដល

តវម នីសងឃកមពុជ ចប់ផ ឹករួចបញជូ នមកឲយយួន ក់គុក ង ំ ពី

ពះេតជគុណ ទឹម និយយែដរថ

បចចុបបននេនះ ពះអងគកំពុង តវ ជញធរយួនេខត

មត់ ជកឃុខ ំ ួន ថីេបី បភពមិនបនអះ ងថ ជញធរកុមុ យនិ ម ស

ៃថងទី ៣០ មិថុន ឆន ំ ២០០៧ នេពលបុណយចូលឆនច ំ ិន-យួនមក

យួនេធីបប ពះអងគ

ដល់េនះេហីយ ។

សភពេសក

េទ តថ

បភពមិនបេញច ញេឈមះេនះ បនបនឲយដឹង

ជញធរយួននឹងបនលួងេ

ឲយ ពះេតជគុណ ទឹម

ម និងគំ មកំែហង េធីយ៉ង

ខន រស់េនកនុង បេទសយួន េបីមិន

ដូេចនះេទេគមិនេ ះែលងជ ច់ខត គុណ ទឹម

ប៉ុែនចំេពះ ពះេតជ-

ិ េគមិនបនដឹងចបស់ថ េតីេ ខន វញ

រស់េនកនុង បេទសយួន េ យែបកពី គ

កសុខចិត

រ ញតិេញមរបស់ ពះ

អងគែដលបចចុបបននកំពុងរស់េនកនុង បេទសកមពុជឬយ៉ ងេនះេទ ។ បុរសមនក់ែដលមិនឲយបេញច ញេឈមះ

និយយ បប់

ិ ុសំេឡងកមពុជេ កម” (VOKK) ែដលបន ភនក់ងរព័ត៌មន “វទយ

ផ យ ម បព័នធេគហទំព័រ www.khmerkrom.org/radio កលពី

ៃថងទី ២២ មក ថ េដីមបីរក ចំណងមិតិភពមុន ឺ ឆនរំ ងយួន និង ែខមរ ទឹម

ពួក ជញធរយួន បែហលជមិនអនុញញតឲយ ពះេតជគុណ

ិ ខន តឡប់េទកមពុជវញេឡី យ ។ បភពែដលបនេឃីញ

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ខន េនកនុងមនទីឃុឃ ំ ង ំ របស់យន ួ បន

ង ំ

ប៉ុែនបនអះ ងថ

េពលេនះ ពះអងគមន

ទឌេ ទមសុខភពេ ចីន

េ យ សកទមងន់

េ ចីនជងមុន េនះេបីគិតពីៃថងែដល តវេសចសងឃ េទព វង ចប់ ិ ុសំេឡង ផ ឹកមក ។ បភពដែដល បនអះ ង បប់ភនក់ងរ “វទយ កមពុជេ កម” េទ តថ ករចូលេទ ទឹម

កសួរសុខទុកខ ពះេតជគុណ

ខន គឺេធីេឡីងេ កផូ វករេទ េហីយេពលែដលជួបជមួយ

ពះសងឃ ទឹម

ខន េគសេងកតេឃីញ ពះអងគមនករភ័យខច

ខង ំ ែថមទំងមិន ៊ ននិយយសីអីទង ំ អស់ ខណៈេពលែដល ពួកឆមគ ំ ុក និងកងកមង ំ េនែកបរេនះផង ។ ទក់ទឹន នឹងករណីេ ះែលង ពះសងឃែខមរេ កមេនះែដរ

េនឯេខតឃង ំ ក៏មនដំណឹង សេដ ងគនេនះែដរ ថ ជញធរយួន មនគេ មងេ ះែលង ពះសងឃចំនន ួ ០២ អងគ ែដល តវតុ

ករ

យួនកត់េទសឲយជប់គុកចំនន ួ ០២ ឆន ំ កលពីឆនេំ ទមិញ ។ េហីយ បភពក៏បនអះ ង សេដ ងគនេនះែដរ ថ ជញធរយួន

ទំព័រទី 13

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


មិនអនុញញតិឲយ ពះសងឃទំងពីរអងគេនះ និមនេចញេ ក បេទសេយ ក

មជ ច់ខត ។

សឲយេឃីញថ រ

ចំេពះបញេនះ

កមម នីែខមរកមពុជេ កម េនកមពុជ ី បីសិទធិេសរ ីភព អងគករសមគម ែដលេធីសកមមភពេដម

និងប

ែខមរេ កម េនបរេទសបននិយយថ ករែដលយួនទុក ពះសងឃ ទឹម

ួ ែដល មិនអនុញញតឲយ ពះអងគមនសិទធិេដីរេហីរ េនះគឺជទេងីមយ

ជករបិទបំង

នូវកិចចសហ បតិបតិករជន់ឈរី ដធមមនុញញរ ង

យួន និងែខមរែដរ ។

កំេណីតែខមរេ កមគង់េន បេទស

ពះសងឃមួយអងគ

ិ ុសំេឡងកមពុជេ កម” ថ កមពុជ បនផល់បទសមភសន៍ដល់ “វទយ បសិនេបី ជញធរយួនេ ះែលង ពះសងឃែខមរេ កម េហីយពួកេគ

(តចប់)

ភសិទធិ បជ

ពលរដ និង ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម េហីយេនះក៏មនន័យថ ពះសងឃទំងបីអងគខងេលី េនែតបនជប់ពនធនគរជដែដល ែត

ពនធនគរេនះ ជពនធនគរឥតជញជង ំ ។

ខន កនុង បេទសខួន េនះជករេលីកសទួយមុខមត់ពក ួ

ម នីសងឃ យ៉ងយួនេនកមពុជ ែដលបនរួមៃដចប់ផ ឹក េហីយក៏

ភិបលកុមុ យនិ ម សយួនេនែតរ ំេ

សូមរ ំលឹកថ ពះសងឃែខមរេ កមទំងបីអងគខងេលីែដល ជញធរយួនេ ត មនឹងេ ះែលង គឺ តវតុ

ករយួនកត់ឲយជប់

ពនធនគរពីបទេផ ង ៗ គន ។ ពះេតជគុណ ទឹម េចទ បកន់ពីបទបំែបកបំបក់ចណ ំ ង

ខន តវ

គគីភពមុឺនឆន ំ រ ងយួន

និងែខមរ ។ ចំែណកឯ ពះសងឃចំនន ួ ពីរអងគេផ ងេទ ត គឺ តវបន តុ

ករយួនកត់េទសឲយជប់ពនធនគរ ពីបទេធីឲយខូចស

ធនប់ និងបងកអសនិសុខដល់សងគម ៕

ប់

VOKK

កមហ៊ុនរដយួនេឈមះ EVN (Electricity of Vietnam)

មនែផនករក

ងទំនប់ រ ីអគគិសនីចំនន ួ ៥ េនេលីទេនេស

កនុងេខតសទឹងែ តង ។ ទំនប់ រ ីអគគិសនីទង ំ េនះ មនលទធភព ផលិតអគគិសនី បមណ ៨១៨ េម គ ៉ ត ។ មករប៉ ន់ ម ន លទធភពៃនផលិតកមម និងតៃមេទេលីទំនប់ទង ំ ៥ េនះ គឺ ទី ១៤២០ េម

តៃម ៣៨៧

ដុ

គ ៉ ត តៃម ៦១១ នដុ

, ទី ៣-៩០ េម

រ, ទី ៤ និង ៥- ៦០ េម

១១៤

នដុ

ករក

ឆន ំ ២០១២ ង ំ

នដុ

រ។

រ, ទី២-១៨០ េម

គ ៉ ត តៃម ៦៤

គ ៉ត

គ ៉ ត ដូចគនតៃមតំបន់នីមយ ួ ៗ គឺ

ី េធីេន ងទំនប់ទង ំ េនះេគរ ំពឹងថ នឹងចប់េផម

គឺេ កយេពលបេងីយផូ វៃហេវ

បេទសេយ ក

ភជប់កំពុងែផ កង

ជមួយនឹងភូមិភគឦ

នៃន

ិ បេទសកមពុជ និងភូមិភគអេគនយ៍ បេទស វ ែដលឧបតថមភថវក ពីសំ ក់ បេទសជប៉ុន (ទីភនក់ងរព័ត៌មន AKP ភនំេពញផ យ

ៃថងទី ៧ ែខកញញ ឆន ំ ២០០៦) ។

អំេពីពុករលួយ និងករ បយុទធ បឆំងតិចតួចេនះ េនែត

ិ ជឧបសគគ ដល់កិចច បឹងែ បងេរ បចំរចនសមព័នធេឡីងវញេន សុី

ិ េសដកិចចឆន ំ ១៩៩៧ ។ កមពុជ បនទប់ពីមនវបតិ វ និងេយ ក ម ក៏បត់បង់ ថ នភពេនឆន ំ ២០០៧ េនះែដរ េនះេបីេយង មអងគករតមភពអនរជតិ ។ ទំនក់ទំនងយ៉ ងសិតរ ងអំេពី

ពុករលួយ ក

និងភព កី ក

ែដលេធីឲយកៃ មផល បមូលផុ ំេទកនុង

ប់ៃដជនពុករលួយ ែដលមនទំនក់ទំនងលជមួយនឹងអនក

នេយបយ ។ អំេពីពុករលួយកនុងមជឈ េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

នម នីរដករេន បេទស

និស ិតកនង្របេទសយួ ន្រគប់រូប ្រតវឆ្លងកត់ករបំពក់បំប៉ន និងហឹក ុ

េយ ក

និងកមពុជ តវេគរ ំពឹងថ

ត់េយធ

បនេធីឲយម នីទង ំ េនះ

កន់ែតមន ទពយសមបតិេ ចីនេឡីង ៗ ែដលបនមកពីគំេ ងទំង អស់ដូចេពលខងេលី និង គប់ គងពីសំ

ទំនប់ រ ីអគគិសនីែដលនឹង តវក

ក់បរេទសយួនក៏ដូចជ បព័នធអគគិសនី ែដល

បនមកពីទំនប់ រ ីអគគិសនីទង ំ េនះនឹង តវលក់មកឲយយួន ។ អគគិ-

ិ ុ ងតៃមេថក ។ េគ តវ សនីេនះនឹង តវលក់ តឡប់េទកមពុជវញកន

ែតមនជំេន ថ

បេទសេយ ក

នឹងលក់អគគិសនីឲយេទ

កមពុជកនុងតៃមេថកជងេន បេទសខួន េ យ រថ កំរ ិតពុក រលួយេនកនុង បេទសេនះ និងអ កំេណីនេសដកិចច ក៏ដូចជ ី បីជយ ត មវករៃនថមពលកនុងតៃមេថក េដម ួ ព ងឹងេសដកិចចរបស់ ិ យទំងេនះ គឺបនេកីនពី ១០-១៥% េរ ង ខួន ត មវករេលីវស័ ល់ឆន ំ ។

ទំព័រទី 14

មូលេហតុមយ ួ េទ តចំេពះករ តទីរបស់យន ួ េនកនុង ្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


បេទស

ផលិតកមមេសប ង

វ និងកមពុជ គឺមកពីករលំបកេយ ក រ,

ករេធីឧស ហូបនីយកមម

មកនុង និងករ

ងទំនប់ រ ីអគគិសនី េដីមបីព ងីកព ងឹងកំេណីនេសដកិចចរបស់

ខួន ។ កនុងរយៈេពល ៥ ឆនច ំ ង់េ កយេនះ បេទសេយ ក ម បនបត់បង់ដីែ សចំនន ួ ៣០០.០០០ ហិក េ យ រករ

អភិវឌ ន៍ឧស ហកមម កនុងេនះករបត់បង់ដ៏ធម ំ យ ួ គឺករក ទំនប់ រ ីអគគិសនីេនះឯង ។ េហតុផលេនះបនេធីឲយេយ ក

សំណង់ទំនប់ រ ីអគគិសនីបនេធីឲយ បជពលរដ ជជនអេន គម និងដីដូន

ដ៏ចំនន ួ េ ចីន តវបេណញេចញពី លែ ស

ែដល បកបេ យជីវជតិ

េន មបេ

យដង

ទេន ។ បជពលរដទំងអស់េនះ តវេគយកេទ ក់េនេលីតប ំ ន់ ផលិតកមមមយ ួ េផ ងេទ ត េឡីយ ។

ឬមួយមិនែដលបនទទួលសំណងអី

ស័យេហតុេនះេហីយ ពួកេគទំងអស់កយជជនរង

េ គះ និងរងេ គះទុរភិក ជ បចំ ។ ម នីពុករលួយែដលបន លួចមូលនិធិៃនករ

ង ំ លំេនថមរី បស់ជនជតិទង ំ នះ េធីឲយជនរង

េ គះកន់ែត កី ក ឬមួយក៏គមនអីទង ំ អស់ ឧទហរណ៍េនតំបន់ មួង

មខងេជីងជេដីម

េនេយ ក

គឺជនជតិទង ំ

យ ែដលេនែតចបមដីែ សចំករ េនខងេ កមទំនប់ រ ីអគគស ិ

នីទង ំ េនះ េ យ

គឺ តវរងផលប៉ះពល់ពីពីរេទបីដងកនុងមួយឆន ំ

រែតករ គប់ គងទំនប់មិនបន តឹម តវ

លែ សបងិនបេងចផលដំ

រទំងអស់។ ទេនេស

ធមមជតិៃន បេទសេយ ក ពលរដបនបំ

េធីឲយទឹកលិច

និងបំផញសតពហនៈរបស់

មន បភពមកពីតំបន់ខង ព ់ បភូមិភគ

ស់ទីលំេន

របស់មជឈមណល បភពធនធន

ម ឆន ំ ២០០១ បនឲយដឹងថ បជ

បឈមនឹងករខះខតេសប ងអ

ររងេ គះពីទឹកជំនន់ តវ

េ យ

រ និងករលំបកេផ ង ៗ េទ ត

ង ំ ពីករកេកីតទំនប់ទឹកេនះ គឺមនជរហូត ង ំ ពីឆន ំ ១៩៩៩ ។

សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ (េនកនុង បេទសេយ ក ម) ពុំបនទទួលករសងរងពីករខូចខតទំងេនះេទ េហីយក៏

ខះ សវ អងករ េដីមបីចិញចឹមពលរដដ៏េ ចីនសនធឹកសនធប់េនះ ។ (ជនជតិភគតិច)

េយង មករសិក

ិ ពុំមនែផនករផល់ឲយពួកេគ ែដលនឹង តវរងនូវផលវបកនេពល

ី អនគតែដរ ។ កនុង បេទសកមពុជ សហគមន៍ននបនបេងកត ី បីចប់បងខឲ ំ យមនសំណង េហីយ ប ញករពរទេនេស ន េដម

ី បី នឹងជំរុញឲយមនករផស់បូ រកនុងករេ បី បស់ទន ំ ប់ទឹកេនះ េដម

បនថយនូវករខូចខតេនតំបន់ខងេ កម ។ េទះជយ៉ ងេនះកីក៏ បញទំងអស់េនះមិនបន តវេ ះ

យែដរ ។ រ

បនបងញនូវមហិចឆ ែផនករធំមយ ួ គឺក ៥ ែថមេទ តេនទេនេស កំពុងេធីករគំ ទដល់ប

របស់ពក ួ េគឲយមនសំណង

ញករពរទេនេស

ននេពលអនគត ។ ប៉ុែនេទះបីជនរ

ជីមិញ ឆន ំ ១៩៣០ គឺបេងកីតសហព័នឥ ធ ណូ ចិន មរូបមន

កង

ណូយេនែតេដីរ មមហិចឆ

ែដលទំនប់កំពុងក

ងទំនប់ទី ១ េនេលីទេនយ៉ លី គឺ

ង (១៩៩៦-២០០០) លំហូរទឹកមិន ប កតី

េធីឲយទឹកជំនន់លិចលង់េនតំបន់ខងេ កម ពលរដ និងសតពហនៈ

លឲយ បជ

ិ ប់ និងងប់យ៉ងេ ចីន េហីយបំផច

បំផញ សវ និងបែនបងករេសទីរទំង សង ។ ករេធីទំនប់បនពេន ន

ង ំ ពីឆន ំ ២០០០ មក

េហីយដំេណីរទឹកេជរនចបនហូរចក់

ប់ក៏េ យ ក៏

និងែផនកររបស់េខមច

បេទសសូេវ តចស់ជដែដល ។

ហ៊ុន

បចចុបបននេនះ កមពុជ គប់ គងេ យេ កនយករដម នី ែសន ែដលេគទំង យសំគល់ថជបវ ពវរបស់ កង

ណូយ និងទទួលបនករគំ ទពីពក ួ ជនកុមុ យនិ ម ស

េហីយបនទទួល គ ល់

បលយួនបនចប់េផីមក

កនុងសំេណី ងទំនប់េនទេន

េស

ទំនប់យ៉លី, ទំនប់េនះបនេធីរច ួ ល់េនឆន ំ ២០០០ ។ េនេពល

បេទសេយ ក

ញទេន

និងបញឈប់ករក

យ៉ ងេពញទំហង ឹ ។ តំែណងនយករដម នីេ

ងទំនប់ រ ីអគគិសនី

ន ។ គណៈកមមករប

ហូរចុះេទកន់ បេទសកមពុជ ែដលេនទីេនះ បសពគនេនទេនេមគងគ ។ ឆន ំ ១៩៩៣ រ ភិ-

ភិបលយួន

ណូយ

ក ហ៊ុន ែសន េនះ

គឺទទួលេ យមិន សបចបប់េទ, គឺគត់េធីរដ ប

រ ឆន ំ ១៩៩៧

រួចេហីយបងកបេងកីតរដសភខួនឯងេនឆន ំ ១៩៩៨ និង ២០០៣ របប សបចបប់ តំ េនះ

ថ នភពេនះពីសំ

ក់អនរជតិ

ងឲយរ ភិបលកមពុជ ។

កិចច ពមេ ព ងសនិភព កងប៉ រ ីសៃថងទី

២៣

តុ

ថជ

យេហតុ

ឆន ំ

១៩៩៩ ឬក៏កិចច ពមេ ព ង ឬសនធិសញញឯេទ ត ៗ កំពុងសថិតកនុង សភព ចេលីកយកមកជែជកគនេនេពលេនះបន ។ េទះយ៉ ង នឹងពុំមនអីែដល ចេធីេទបនេទ េនេពលេនះអំពក ី រ

ភបូរណភពទឹកដីកមពុជ

េទតំបន់ខងេ កម គឺេខតរតនគិរ ី និងសទឹងែ តង បេទសកមពុជ ។ េគប៉ ន់ ម ន បជពលរដយ៉ ងតិច ៣៦ នក់ បនលង់ទឹក ប់

រ ំេ

យ៉ ងតិច ៥៥.០០០ នក់បនរងផលប៉ះពល់ផទល់ពីលំហូរទឹក

បលកមពុជថមីមយ ួ នឹង ចេលីកយកបញអស់ទង ំ េនះេទកន់ តុ ករអនរជតិ េដីមបីលុបេចល ល់សនធស ិ ញញ និងកិចច ពម

េ យ

ំ ន់មិនេទ ងទត់ពីទេនេនះ េហីយ បជពលរដ រទឹកជន

េនះ ។ ករខូចខតេនះ គិតជទឹក បក់មនេ ចីន

នដុ

រដូច

់ ទះសែមបងអនកភូមិ និងបត់បង់មុខ ជករខូច សវ អងករ លិចលងផ របរេន

ទរបស់ បជពលរដជេដីម ។

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ែដល គប់ គងេ យេមដឹកនំ

េ យឆនទៈ បជពលរដពិត បកដ

រហូតដល់រ ភិបលមួយេផ ង

ែដលេកីតេឡីងពីករេបះេឆនត គឺេនេពលេនះេហីយរ

ភិ-

េ ព ងខុសចបប់នន ែដលបនេធីេឡីង ៕

VOKK ទំព័រទី 15

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


េរ ងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំ

ពយេនះ ្រតវបនរក ទុកអកខ វិរុទធ មចបប់េដមទំង សង

វត កច - េរ បេរ ងេ យ ១៣២៨-ឲយម៉បរកដំរសឹក

ឮសពសនធក ឹ

១៣២៩-យួ ន តកកមសញប់ សញង

ថទ ័ពេនះឯង

ចរយ ឃឹន សុខ

គគជ ុ ញេនះឯង ។ ឹ ំជ

ស់េគចក់ជំវុ ញ ។

េ ចន

១៣៣០-គតយល ់កល ់េនះរត់េចញ ិ ទ ំងយប់េនះមិញ ១៣៣១-ឯេ

ច ូលថនញធំផ េពធសត ។ ិ

កេចឃុនឲយទ ័ព ពីេ កេ ចនកត់ េហយគតេល កសិនជំថ ុ ញ។ ិ

១៣៣២-យប់េនះលុះ ពកេឡងវញ សិនេនះឯងវញ

ប ំមួ យអេនេធេ សច ។

ទិដ្ឋភពយួនយកកបលែខមរេធជមុច ំ ងកនកល់ ែំ តអុង

១៣៣៣-ចំងយឆងយេទបនច ិ បមណពេុំ សច

ែ សធំបនចេទ បេសម ។ ិ

សិនជំេុ ច នះេ ប

១៣៣៤-លុះ ពកយួ នយល ់េស មេធ អស់កប ី ិញបញ់ ទំ

១៣៣៥- បញ់ ពីថនញខ ចខចយ

យ។

បញ់ េចញទំ

១៣៣៧-េសទរអស់រ ំេសវទៃទ ី ១៣៣៨-េទបេ

នេសមៃដ ។

េបេច នះឯងអញ

បនចេទ បច ូលជំ ប ។ ិ

១៣៤២-គត់េនះនមេឈមះេចចប េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

១៣៤៧-រឯក ំេភងេនះមិញ ១៣៤៨-េចឃុន

សំ រក ុ បេញចញ

កនុងថនញ នងេឆះម ិ ិនែលង ។ ប់ពកយេនះឯង

យល ់ តវេហយៃគ

គំនតេនះឯងបញ់ េទ ។ ិ

ពុំ មនអន កឯ

១៣៤៩-ឯ គប់ កហម ចលេឆ

នងរ ឹ ំពឹងយល ់េមច ។

១៣៤១-កលេនះមនែខ មរមួ យេលច

ងក ំេភង ។

េនះេឡង កហម ចកវញ ។

ដូេច នះនងគ តេមចវ ញ។ ឹ ិ

១៣៤០-េទបអស់នមុឺនេស មែខ មរ

១៣៤៥-ឲយកត់េដមចកេនះម ិ ិញ សូ រសុកឲយេពញ

ក។

ចង ់រកគំនតគ តែ ប។ ិ ិ

យេយបល ់ ថខគ ំុ ញ តយល ់ ិ

១៣៤៦-ដងកប់ចប់ គប់ៃនេយង ដុតេទជេភង

កេចឃុនមនពកយ ថបញ់ គមន

១៣៣៩-ឲយធួនឲយយួ ន ចញ់

ឃុងេយលេសចកពុំ ង ់។ ី ឆល

េនកនុង បេ

បញ់ លុះេសមៃដ

ដូចេភ ងរលឹមគមន

កច ិ ចករអី ៗ

េធកល ់ឲយ ចះចញ់ ុ ។

១៣៣៦-េចឃុនយល ់យួ នចញ់ េហយ បញ់ វញពុំ េសបយ កព ុំ

យគំនតេនះខ ិ ីម ។

១៣៤៣-េធងរជឃុនភក ី ១៣៤៤-ជំ បបឹងេ

មិនធយមិនធសិនេឡយ ។ ពុំ

មេ

េយបល ់កល ់កច ិ ច

េឆះេនកនុងថនញអស់េធង ។

១៣៥០-លុះ ពកអស់យួនេនះឯង

ច ូលេទជំ ុ ប ទំព័រទី 16

បញ់ ធក់ចះេទ ុ គត ិ

ក់ តង

េ បេកមងកភខចកេចញខ ី ម ។

(េនមនត)

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


មជំេន របស់ែខមរេយងពីបុ ណ អនក

ជ ពលឹងៃនជនែដល

េគចត់ទុក

ប់េទេហយ ប៉ុែន ពលឹង

េន

មែថរក េមលសុខទុកខកូនេចតេទេទ ត ។ អនក

តំ

ងមនុស សីេគេ

“អនកដូន-ដូន

រហូតមកទល់សពៃថងក៏ែខមរេយងេនែតេជ ចទឹកេលក សី

េរ ប

រ ំេ

ពហ៍ពិពហ៍

រក

អនក

េគរពអនក

ងជក់ែសង េពលេធបុណយេឡងផទះ

េនេឡយ ។ ភសុ

ឬយយ”។

ះេ គះចត់ែចងពិធីចូលមប់

ក៏េគែតងែសននឹករលឹកដល់អរុកខ

សុំសុខសបបយ ។ មយ៉ ងេទ ត កល

មនមនុស ឈឺ េបេគរក គទស ន៍ទយ េ គះទិនំន ដឹងថ េធេនះ េគក៏េរ បចំចត់ែចងពិធីែសនេ ពន

តវ តង់អនក

េដមបីអងរករលន់តួអនក

ឲយេ

បណីឲយកូនេច

មទី

ថ ននន

លែ សចំករ ឬេន

មភូមិ

ែដលជធមម

េ កមេដមេឈ ធំ ។ ជូនកលអនក េឈ ធំ

មួយ េ

ខទមអនក

ជួនកលមនរូបតំ ។

តំ

ងរូបអនក

តំ

ងអនក

េគ

ក៏

េ ចនេន

ំងទីេនេលេដម

ងអនក

េធអំពីថីម ឬឆក់

ច បទះេឃញលឹងគ ពះឥសូរ

ខះ ៗ ែដរ ។ ខទមខះេទ ត ពុំមនរូប

េទ ។ អនក

ទំងេនះសុទែធ តមនេឈមះ ។

សុខ អនក

ស អនក

ដូនតី នងស

យពុំចំបច់មនខទមផងែដរ ។ េនកនុង

ឧទហរណ៍ អនក អនក

មវត

មៃ ពភនំ កំថម បឹងបួរ ទេន សមុ ទ

េគែតង បទះេឃញខទមអនក

អំពីេឈ ខឹម

បយប អនក

កហមក អនក

េសរ ីវង

ឃនះជ័យ យយេទព

ង ច ជំទវេម៉ ។ល។ ចស់ ៗ ែតងនិយយ

ត ៗ គនថ អនក

ជអនកទទួលបនទុកេមលករ

េនភូមិ

ខុស តវែថរក ភូមិេនះ

ប៉ុែនេបមនមនុស

អំេពឆគំងឆគងេទេលអនក េមលងយ បមថ េគ

ប ពឹត

ដូចជចំអកអំអន់ បនទបបេនថក ចនឹងបនទទួលទណកមមពីអនក

មនឈឺេកសនធំ ចុកេពះឡប់ ជេដម ។ េគ

ម រតី ចង់ែតរត់េចញពីផទះ

ចដឹងបនអំពីមូលេហតុៃនជំងឺ េ

ករទស ន៍ទយេ គះទិនំរន បស់ គែខមរ បចំភូមិនីមួយ ៗ ។ េបពិជអនក

េធែមន

េលខ ៤៩ ែខមក

េ កយពី គបនែសនេ ពនជបយសមរ

េចកទុំ មន់េ នឹងេធមនុស

បនសះេសបយពីជំងឺ ។ េន

វ ិញ

អនកជំងឺនឹងបនជសះេសបយេឡង

ឆន ំ ២០០៨

នំបែងម

ង មន់រស់ កបល ជក ែព ។ល។ អនក ឲយឈឺរហូតដល់

េហយបនជែខមរេយងេជ ថ អនក

ប់

ស់

ដូេចនះ

ជ ពលឹងដូន

ែដល

េនចំែថរក ករពរកូនេចឲយបនសុខ ។ អនក ពមន បេ

កូនេចែដលខុសឆគងខះ

ចល និងែកែ បកំហុស ។ ចំែណកឯអនក

ែដរ ។ េន អនក

គន់ែត

េដមបីឲយ ង

ម លែ សចំករវ ិញ

ែដលេន

េនះ ក៏ែខមរេយងេជ ថ ជ ពលឹងដូន ែថរក ផលដំ

កម

ែដលេនចំជួយ

និង គប់ គងទឹកដីៃនតំបន់េនះផង

មេដមេឈ ធំខះ េន

មដំបូកមុមែ ស មន

ែដលេគែតងឲយេឈមះថ “អនក

ពះភូមិ” ។ េន

េពលែដលេគភជូរ ស់ែ សេនះ េដមបីសូង ទ េគ តវចត់ែចង ពះភូមិេនះជចំបច់ ។ េពល ស់

ពិធីែសនេ ពនអនក

ែ សចប់សព គប់េហយ រនស់ ( ប ពះភូមិ

ំងពិធីបំេបល

ំ ងេគ) ។ រួចេហយេគបរេគទំងរនស់មក

ភជុំគន តង់មុមែ ស

អនក

េគែតងចត់

ែដលមនដំបូក

ឬេដមេឈ ធំ

ែដល

ន ក់េន ។ កសិករែដលចូលរួមភជូរ ស់ទំង

ប៉ុនមន អងគុយេលកៃដ បណមយ ែសនេ ពន េ បយសមរ បែងមចំ

យមន

ក់កុង ន ចមមួយមុខបនិច ៗ ។

ទំងអស់គននិយយថ “ឱៃថងេនះ ៃថងជេពល ល គុណ ពះេតជះមចស់ៃថង េយងខញំុសូមទឹក សូមដីេធែ ស សព

ទំព័រទី 17

( សវ)

សូមេ

ំ ពះៃព

ជួយែថរក កុំឲយសតសុី

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


បំផញនិងសូមឲយបនផលែផផកេដមល ពមទំងឲយសត ពហនៈេគ កបី បនសុខ បសចកជំងឺដំកត់នន ។ េគែសនេ ពន ចច

មរេប បេនះ

លិខិតមួយេរ ប ប់ពីេគលបំណង សំខន់បែនថមពីេលេនះេទ ត

ចចទឹក ជកិចចបញចប់ ។ ៃថងេនះក៏ជៃថងរ ីក យ

ចំេពះកសិករែដលចូលរួមេធែ សេនះផងែដរ បរ ិេភគ

ច់មន់េ

ម រតី

មគគីជភតរៈភព ។ អនក

ំងេន

េ ពះេគ

ឬកបល ជក ផឹក ង

រួមគន កនុង

ខះេទ ត ែដលមនទី

មទូលធំ េនចុង ឬេដមភូមិ េគែតងេធបុណយ េដមបីសុំេសចកីសុខ

ថយជកិតិយសកនុងមួយឆនំមង

តវករជចំបច់ ។ វ ិធីមួយ

ែដលអនក សកេនតំបន់េនះ

ជគំរប់បីដងេទប

យ សក េនកែនង

កេមឃុំ

បនេធលិខិតបងគប់ករសុំផស់េ

កេច ក

េទ

មួយវ ិញ សឹងមន

មួយ និង តង់ចំណុច

និងហតថេលខរបស់េ េនះ

និងផល បេយជន៍

កធំទំងពីររូប េនេលលិខិត

ប់េទ តផង ។ េគយកបញ ជ េបសកកមមេនះមក

សូ តេនចំេពះមុខទី

ំងរបស់អនក

យមនចស់ទុំ

ជនកនុង សកភូមិជេ ចនចូលរួមផងែដរ ។ េធពិធី

និងប

សបបយ ។ ជូនកលេនេពលែដល សកេកតមនអនិសុខ

េនះរួចេហយ េគបិទលិខិតេនទីេនះ ។ រួចេហយេគ

ដូចជចំបំង ង ំ ជល់

កប់េដមេឈ េនះ ឬយកទីេនះមកចត់ែចងេធអី ៗ បន

ជំងឺ តតបត

សនន ដូចជជំងឺអុតធំ េភ ងេនះ

បកបេ

សននេ គ (

យេ គះ

ហិ តេ គ)

ក៏អនក សកេធបុណយបន់ សន់

ង ំ

យពុំទទួលទុកខេទស ឬេ គះភ័យអីេឡយ ។ មយ៉ ងវ ិញេទ ត

សូមឲយអនក

ជួយអភិបលករពរកូនេចឲយបនរួចពីេ គះភ័យ

និង

ជួយបេណញកំចត់បង់េ គះកចចៃ ងឲយេចញឆងយ

ពី

បសិនេបេគចង់បេណញកំចត់

ឲយេចញពីកែនងទី

បយេផ ងមួយេទ ត

ំងេនះ

េ គះភ័យពីករសងសឹករបស់អនក

េ ពះមនឯក

លំេនរបស់អក ន

ករ ទំង

េនទីរម ួ េខត

និងពិធីេឡងអនក

េនះេទ

រជេ ចនបននិយយសព គប់េហយ) ។

សូមបីែតេនកនុងៃ ព

តត

េនេលភំក ន ៏មនអនក

េមលករខុស តវផងែដរ

កលេបេដរេទ តង់កែនង

អនកេថមរៃ ព

េហយ ក៏េគែតងែតកច់សឹកេឈ ថយអនក

ៃ ពភនំ យេគនំ

គនសនមត់ថ “ថយឆ័ ត” ។ ដូេចនះេគេឃញគំនរសឹកេឈ

ចំណីេផ ង ៗ ែសនេ ពនអនក ភជ័យ ។ អនក

រក ែដរ អនក

េផ ងេទ ត េលខ ៤៩ ែខមក

លុះៃថងេ កយមក

េទ ត េគយកចំេបងេទ យបនពីគំនរេនគល់េឈ ទី េនរបស់េ

េចញឆងយពីទីេនះេ

ន ក់

យយកគុេមពត ឬ

េដមបីសូមេសចកីសុខ ក់អនទក់ រកេឈ ៃ ព

ខះ មនរូបតំ

ងដូចជ

ថនក់ធំ េនទី

េផទរអនក

ឲយេចញេទទី ៖

“េ

មួយ

តង់ទីកំបំងេនះឲយ

េហយេគក៏រត់បេណ រ

ែ សកបេណ រថ

េអយ បយ័តន! េភងេឆះេទេហយ សូមេ

ជួយលត់េភងផង េឆះអុស ចំេបងខញុំអស់េហយ ។ េ

េអយ

េមលេទេ

ជញូជ នកូនេច

េនះេទ

េគ បរពធពិធីឧបកិចចសុំ

មរេប បឧបកិចចដូេចនះ ឆន ំ ២០០៨

ជួយេមលែថឲយលឲយខញំុផង”។

េឆះ ទេ

មនទីរេពទយ

អេញជញអនក

េអយ ខញំុសូមេផញអុស និងចំេបងេនទីេនះ សូម

េគក៏មិនេភចេបះបយមូប

មកេធអីជផល បេយជន៍រម ួ ដូចជកប់េឈ េនះយកមក អនក

“ឱ!

េគយកេភងេទដុតចំេបង

បេភទេនះ េ ចនែតអនក

កុដិ

យេពលពកយែផមែលមថ

ែផនករ

ន ក់េនេនះ ជេដមេឈ ធំជទីទួល ែដលេគ តវករយក រ

ំងេន បសិនេបេគ

រួម សក ឬទីរម ួ េខត ។ ជួនកល េបកែនងែដលអនក

សង់ ពះវ ិ

ែដរ ។ េនះគឺេគេធ

មួយេធជរបំង ។ ដល់ៃថងកំណត់ែដល តវអនុវត

សបបយ ឬសុំឲយករបរបញ់សត ទទួលបន

ែតក៏ពុំមនរង

ដំបូក

យ៉ ងេ ចេន តង់ទីែដលអនក បរ ិេភគបយកញចប់េនទីេនះ

ចេ បមេធយ-

កិចចកល់យកអុស និងចំេបងេទែផក េទគរេនគល់េឈ ជ

បចំ

អនក

េគ

ែបបហិង ជងមុន

ភូមិ សកេទ តផង ។ (កនុងទីេនះ េយងខញំុសូមអនុញញតមិន េលកពីអនក

មិន

ចលត់េភងបនេទ

សូម

និងរបស់របរេចញេទឲយឆងយពីទី

កុំឲយមនេ គះថនក់

េហយផទះេ

តវេភង

េឆះអស់េហយ មិន

ចេនេទ តបនេឡយ” ។ េធែបប

េនះ េគ

ចកំចត់េ

បនេ

យ សបចបប់ េ

ខចទទួលរងេ គះថនក់ពីករសងសឹក

របស់េ

យពុំ ក

េឡយ ៕

េគនំគនែកងេធ ទំព័រទី 18

(ដក្រសងេ់ ចញពីេស វេភក្រមងឯក

រស្តីពី្របៃពណី និងទំេន មទំ

ប់ែខមរ)

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


តេពញបូណ៌ ខ

េយបក់ផត់បំបត់ខល ់

េចមេ មចនទមណល

ឱ!

េអយសំ

ែហចនទនិមមលេលេវ

ងៃ ក

អន កបនចនទៃថ គងរក

បេសរជងជនជតេខម ិ

រស់េនឯកកំ ពពិត ។

ជវី តែខ មរេ កមដូចខេំុ ញ គ

ទុកធ ខ ន ង ឥ ់ តែលចែមបងចត ិ

ឱ ! ែសន

តស៊ប ូ ូ រផច់នឹង

រស់េ កម កញ ំ ពយទុចរច ត

ែរកឃនងជវី តឥតខម ឹ

ណិតបណិ ត បជ ញ

ឥឡូវ តវ

ប់យ៉ងេខចផ

េដមបរី

គេនៃថង ដប់ ប ំបួនធនូ ឺ

សន

ហិត

យៃដយួនពិតែខ មរេអយច ំ ។

េនះេរ ងជូរចត់ បវតិ ខ មរ

េពលេយងបំរះេគសមប់

េបេគេលមសចបប់

សមប់រេងក លជ បច ំ

រ។

កនុងគុកងងត ឹ ។

ែប៉ត ប ំបួនបូ រជេ

័ តុក េចង សូនយជីវត បញញ វន

យេចរយួនែឆកខកចខ ញ ំ ិ

ងឧ កដកមមចបប់ដច ូ េឈង ។ រភពេយង

រួចេហយេរ បចុង យដេំ ឡង

េចរយួនពូជេឈងបុិនអងរ ។

យកេពះេ

េ ពះពកយអងរជ តមុខ ។

ែខ មរអន កខចបបខចនរក យ

ចម៍ ខ មរ

បងេយគយល ់មុខេចរែសបកស

ច់ក

អតតបចច ី ុ បបននគង ់ដូចគន

ែខ មររងេវទនគមនបនសុខ

ឈមលិចែផនដឆ ី ប់ពស សក

េនែតេកតទុកព ខ ី េរ ងកបត់ ។

អនិចចជតិ ខ មរែសនកំសត់

ៃថង

េទបផុតខប ំុ ញ ិ

អង ់

ចសមប់ជតិ

ដ ី ខ មរែតែខ មររស់គមនសិទ ិ ធ

ជវី តេ ក មសិ តលីងជូរចត់

មឹងេហយែខ មរេអយខះ បថន

ឱនកបលឱបយួនេដមប ី ៊ នសុី

សវងដុ

ច់

៊ នសង បកដជក់

ច។

រឈក់អំ

សន៍ឯង ។

ែខ មរេខមចែភនកខក់គមនគតែ កង ិ

តជប់សនទូចេឃញជក់ សង

េ ពះពុលវេងងនុយែមនែទន ។

ែមនេហយែខ មរេអយខះគំនិតខ ី

លះបង ់ភកឱបេជ ងែឆក ី

ហនឹងេហយជីវតពូជមន់ជល ់

ចក់ទត់

ែអបអបយកសុខទូលកែញឆ សមប់គនឯង

មន់េអយ

សវង បក់ ខនុយទកេខ មះ ។ ឹ

មចំេណះ

មកល បងសេមះ

សេ មចឥតេផះផលបនមចស់ ។

លងង ់សែមងឫទ ិ ធ

ជល ់គនគមនគតេរ ង ពត់ បស់ ិ

មចស់ឯងភនល ់គនចង ់ចញ់ ឈះន

ឯង បងជល ់

ចប់ឯង

ែចកគនេគឆេហ យ ី

េពលឯងេនខេគែថទ ំ ំ

ស់បនផលអី ។

គឯងែលងមេំ នះមចស់ ស

រកសឆខ ី ញ

ពូជមន់ ខ មរសុទ ធចតភក ិ ី

នង ។

ករពរទកដ ឥ ី តៃគេល ង ឹ

មន់កត់ពជ ូ យួនពួនសំ េល ង

ខនយ សចអួតេគ ងេ

សំ លត ុ គំ មឥតមនេសបយ

បំណងបេងយបំបត់ជតិ ។

ែខ មរេភចេហយទុកេខ វទន េពល

ែដលយួនព

ែខ មរឈប់សមប់ ខ មរ

ឆន ំ ២០០៨

មកមចយ

ពីទុកច ខ េង តជតសុ ិ ខ។

បវតទុ ខ ស ំ ងគមែខ មរ ិ កធ

ព ងង

សបបយ ។

ឈប់ឈក់ បក់ ខចង

េពលេនះេទបែខ មរបនេឃ ងឃត

េលខ ៤៩ ែខមក

គួរែតែខ មរច ំ គប់

ម រតសហករ ី

កុច ំ ំ សន

ទំព័រទី 19

ឃត

ែខ មរេអយ ៕

កវីអ

មិត្ត

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


កលពីៃថងចនទ ទ ី ១៧ ធនូ ឆន ំ ២០០៧ ពះសងឃែខ មរ

កមពុជេ កមចំនន ួ ៥១ អងគ បន តវប៉ូលិសប ងកប េ

អំ េពហិង

កនុងឱកសន ំយកញតេទឲយទូ តយួន ិ

ភនេំ ពញេដមបទមទរឲយេ ី គ ទម ឹ

ផ កេហ យ ឹ អះ

សងឃ ពះពុទ ធ

ពះ

េន

ជញធរែខ មរថ

ពុំ មន ពះសងឃ យប៉ល ូ ិស

ង ពះសងឃចូលេទកនុង ំ ងឆក់ និងដប

ក ំេភងែវងខ ី គប់ៃដ

ខន ញ ថ ួ ជសញ

េដមប ី

ថ នទូតយួន បគល ់

ពមទងែខលករពរ ំ

ជញធរែខ មរបញ ជ ឲយេទប ងកបែតមង ។

មេយងសេងកត អំ េព

យអហិង ក ៏េ

នឹង តវេគេចទចប់

មួយ េទះបីអំ េពេនះ

យឲយែតប៉ះពល ់ដល ់េវ ត

ក់គក ុ ឬ តវប ងកបេ

យធមិហិង

ដូច ពះសងឃ ៥១ អងគេនះជេដម ។ េនះបញ ជ ក់ថ ែខ មរពុំ មនឯក ជយេទ គព ឺ ិ តជេនេ កមអំ មករេ

ចេវ ត

ម។

របស់េមប៉ូលិសអនកបញ ជ ថ

ពុំ មនប៉ូលិស យ ពះសងឃមុនេទ

គឺ ពះសងឃ យប៉ល ូ ិស

មុន េហយប៉ល ូ ិស គន់ តករពរខន ួ ។ េមប៉ូលិសេនះបន ពះសងឃទងេនះចត់ ំ ជយុវជន

ទ វ េគនឹង

វ ជវ

េមល េប ពះសងឃទងេនះជ ំ ពះសងឃែកងកយ េគនឹងេធ មចបប់ ។

យមនេគេថកលេទស គប់ទស េទបេមប៉ូលិស ិ

េនះែ បសមីវញថ

ទុកឲយ កសួងធមមករ

និងកចច ិ ករ

ពិនិតយសេងកតវញ ។ កនុងេពលប ងកបេនះ

ពះសងឃ ០៦

សន

អងគ បន តវរបួសធងន ់ េហយមន ពះសងឃរបួស

លជ

េ ចនអងគេទ ត ។ ពះសងឃែដល តវរបួសទងេនះ ំ បន តវ

អងគករលីកដូដក ឹ ន ំយកេទពយបល ។ លីកដូ

ជទសក ក រៈរបស់ ី

េហយែដលមនែចងកនុងរដធមមនញ ុ ញ ែខ មរបចចុបបនន

យអំ េព គន់ តនិមនយកញត ិ

ែដលេគបញូ ជ នមក

មេគហទំពរ័

ំ ងឆក់ េដញ យ ពះសងឃ ។ េលកដប េនះពុំ មនជេ

េលខ ៤៩ ែខមក

ខន

ឆន ំ ២០០៨

មរូបភពរបស់ េឃញប៉ល ូ ិស

គជឆកព ឺ ិ តរបស់

ជញធរ

យសនិវធី សប

េទ បគល ់ឲយទូតយួន

េទបនិមនចូលេទ បំណងែតមួយគត់គឺ បគល ់ញតិ គមន

េផ ងពីករ

ញតិ ។ ប៉ូលសចំ នន ួ ពី ១០០ េទ ២០០ នក់ ែដលមន ិ

ថ ប័ន

មអនក យករណ៍ព័តម ៌ នឯក ជយ

ក់គក ុ ។

ងកុ ំ ឲ ំ យតំ

ែដលជ

គឺ កមប៉ូលិសេទ យប ងកប ពះសងឃមុន

បកបេ

ជតិ ខ មរ

សន

ខន និង ពះសងឃ ០៥ អងគេទ ត ែដលយួនចប់

ងរបស់

មុនេទ

ះែលង ពះសងឃែខ មរេ កម

ែខ មរបចចុបបនន ែដល ប ពតអំ េពេឃរេឃៃ ពៃផ មកេល ពះ

ពះសងឃទងេនះ ំ

េទេធចំប ំងេទ

មចបប់ជតិ និងអនរជតប៉ ិ ុេ

គមន

វុធកនុងៃដ

ះ។

សូ តធមិេធសមធិ

េហតុអី បនជេគេរ បចំប៉ូលិស ប់រយ

នក់ ែដលមន

វុធ គប់ៃដេទចបំងនឹង ពះសងឃេទវញ ?

េនះពុំ មនជេលកទមួ ី យេទ

ប ពតដូេចនះ សូម

ជញធរែខ មរពិចរ

ែដល

ជញធរែខ មរ

េមលខនឯង េត ួ

អំ េពរបស់ខនែបបេនះចំ េណញ ឬខត ? មេធយបយែដល ួ

លបំផត ុ គេប ់ឲយតំ ឺ មនចង ិ

ង ពះសងឃ ៥ អងគចល ូ េទកនុង

ទូតយួនេទ

ប៉ូលិសទទួលយកលិខតរបស់ ពះសងឃ ិ

ដូេចនះេឡយ

េហយ ពះសងឃក ៏សងប ់ ពះទ ័យ

បគល ់ឲយទូតយួន

វញេ

ង ។ សូម

បូ នរបស់ គុក

េទ

េទជករេ សច

គមនបញេកតេឡង

ជញធរែខ មរពិចរ

េមល េបមនបង

ជញធរខនឯង ួ

និមនេទកុដ ិ

មនទុក ខ តវេគេធបបចប់

យអយុតធម ិ ិ

េត

ជញធរខនឯងគ តយ៉ ង ិ ួ

ែដរ ? ដូចគនេនះែដរ ពះសងឃទងេនះ ំ មនករនធ ី តេ់ រ ពះសងឃគនេ

តវេគេធេទសេ

កកនុង

នៈជ ពះសងឃែខ មរ

ែបរជ ប ពតអំ េពហិង េ យសតតរច ិ ឆន ។

អំ េព

យអយុតធម ិ ិ

េទបេចញជលិខតទមទរកុ ឲ ំ យេគ ប ពតដូេចនះ ិ របស់េ

ក់

េនះសិទ ិ ធ

េម៉ចក ៏េធមនបន ិ

យេដញ យ ពះសងឃ

ជញធរែខ មរលមមភញក់ខន ួ

ដូចជ

គ ល ់អំ េពល

កក់ គួរេធមិនគួរេធេហយ ។ ប៉ែុ ន េយងយល ់ថ

ជញធរែខ មរ

ពិតជពុំេធ

េឡយ គឺ តវែត

មករែណន ំរបស់ធមិ ពះពុទ ធ

ប់បងគប់ និងេធ

មេវ ត

មវញល

ជង ។ មនទស នៈេគ បប់េយងថ ឧ កដកមមរបស់ ខ មរ កហម

បនកនងផុតេទេហយ មនមនេ គះថនក់េទ ត ិ

េទ ប៉ុែនបចចុបបននេនះ មនេ គះថនក់ធន ង ប ់ ំផត ុ គេវ ឺ ត េនែតមនអំ

ចេទេលអនកដក ឹ ន ំ ខ មរ ។ េគឧទហរណ៍

ថ ដូចជសនធិសញ ញ ខុសចបប់ េធឲយ តវចបប់អំពីបញទក ឹ

ដី

ទំព័រទី 20

អេន បេវសន៍ចល ូ មក សកខុសចបប់

គមនករ

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


តតពិនិតយ អភវឌ ន៍ តេកណ, ិ

ែសនហិក

ឲយេវ ត

េទសេវ ត

បគល ់ដស ី មបទន ប់

មជេដម ។ េគបែនថមថ េបកត់

េទសែខ មរ កហមឆន ំ ១៩៧៥ ដល ់ឆន ំ ១៩៧៩

តវែតកត់

ែដលចូលមកឈនពន បេទសកមពុជ

ពីឆន ំ ១៩៧៩ ដល ់ឆន ំ ១៩៨៩ ផង ។ េ ពះេភគ ទពយជេ ចន តវេវ ត

េសន

ជតិ

មបន់យកេទ បេទសេគ

ក់គក ុ និងសមប់ េហយ បជពលរដែខ មរ តវ

ប់អស់ជេ ចនកនុងែផនករក-៥ ។

េ កម

ចប់ ខ មរអនក

បញមួយេទ ត

មធមម

បេទសែដលេន

និគមបរេទស េនេពលែដលបរេទសចក

េចញេទ េគែតងែតបូ រអនកដក ំ យទក់ទនជមួ យ ឹ ន ំ េដមបកុ ី ឲ ិ បរេទស មនជប់េ

យសនធិសញ ញ ជេដម ។ ប៉ុែន បក

បជជនេនែតបក បជជនដែដល

អនកដក ឹ ន ំេនែត

ដែដល គមនមនករផស់ ។ េម៉ ះេហយេវ ត ែតមនអំ

ដែដល ពិចរ

ចេលបក បជជន

និងអនកដក ឹ ន ំេនះជ

េនះជទស នៈរបស់ ខ មរខះ

េមល េតជករ តម តវ

មនែខ មរអនកយកចតទុ ក ិ

ម េន

សូមជនរួមជតិ

មទស នៈេនះ ឬេទ ?

ក់អំពីបញែខ មរ បនខំ បងែ បង

ឲយេគយកសនធិសញ ញ ឆន ំ ១៩៩១ េនទ ី កងប៉រស សី អំ ពីកចច ិ ពមេ ព ងសនិភព បេទសកមពុជ

មកពិនិតយេមលេឡង

ដនយ បេទសទងេនះ ំ

មនសហ បធនទងព ំ ីរ

និងឥណ ូ េណសុីេសនេរ ងេនះេឡង

ដូេចនះអនកទទួលខុស តវកនុងករបត់បង ់ទកដ ី គឺ ឹ

ទងប ំ រួី មទង ំ ពះម

េសេរេឡងវញ លុះ បំណងេសេរ ។

ក តផង ែដរ ។ ចបប់េនះេគ ែតមនរ

ែបរមកេរ ប ប់

សញ ញ េនះ

ករេដញ យ ពះសងឃរបស់

ជញធរែខ មរេពល

ទ វ េហយេគនឹង

សំ ដទ ី ល ់ ចក

មពិនិតយែ កងបួសែកងកយ ។ េនះជ

េដមបសម ី ុត

ជអនកបួស តម តវ

មធមវិ ន័យ េ ពះមុននឹងឲយេ

ឆយេនះេហយ ែដលបញ ជ ក់ថបួស តម តវ ។

បញេនះេឡយ េ ពះែខ មរអនកមនអំ

ក់អំពី

ចជមចស់ផះទ ពុំ

រវរវល ់េរ ងេនះ

បរេទសេគយល ់ថែខ មរគមនបញអី េទ

ទទួលខុស តវ

បរេទសមិនចប់

ចំ ណកសំ េណររបស់ ខ មរអនកមិនកន់អំ បរេទសេគខចេចទេគថ

រមមណ៍េឡយ

អនកមិន

េ ពះ

ចូលេ ជ តែ ជកកនុងកចច ិ ករៃផទ

កនុងរបស់ ខ មរ េទះេគដង ញ េនះ ឹ ថករអនុវតន៍នវូ សនធិសញ ពុំបន តម តវក ៏េ

ផទះែដលកន់អំ េលខ ៤៩ ែខមក

យ ក ៏េគមន ិ

ចេធអី េកត េ ពះមចស់

ច ពុំបនេសនេទេគ ។ េវ រែលងែតៃច

ឆន ំ ២០០៨

ែដលបញ ជ ឲយ យ ពះសងឃ ភសិទមនុ ស ិធ

មពិត

គឺ កមប៉ូលិសទងេនះវ ំ ញេទ

ែ កងមនយួនែកងកយមកបនំេធប៉ូលិស

ប៉ូលិស

បរេទសេគយកចតទុ ក ិ

ក ៏ដង ំ ឹ ថ ពះសងឃទងេនះ

ន ក់េនកនុងវត េចអធករែតងែតព ិ ិ និតយេមលឆយ គឺ

េហយពុំមនសងឃមថ ឹ

ៃនករអនុវតន៍នវូ កចច ិ ពមេ ព ងេនះេទ

កុឲ ំ យេគចប់

ែដលបញ ជ ឲយប៉ូលិសេដញ

យ ពះសងឃ ។ េ ពះអនក

េយងយល ់ថ

េពញេលញ

ម រតី ពះសងឃ

រមមណ៍អំ ពីអំ េពេឃរេឃ

សមជិកទង ំ ១៨ បេទស បជុំគនពិនិតយេឡញវញ នូវភព

គមនឆនទៈេសនឲយ

មសំ ដេី មប៉ូលិសថ

ពះសងឃ ែដលន ំគនយកញតេទឲយទូ តយួនេនះជយុវជន ិ

រេំ

ក តែខ មរ

ភបលមួ យថមី ែដលមន ិ

សងឃែខ មរកមពុជេ កមបនេទេទ ត

េនះ ក ៏ពុំេកតមនែដរ ។ េយងយល ់ថ េបអនកដក ឹ ន ំ ខ មរ បចចុបបននេនះរហូ ត ពះម

ថ ប័ន

អំ ពីប៉ូលិសែខ មរ យបំ បក ពះ

សងឃ ឬេទ េហយប៉ូលិស

េហយេបេគរពសនធិ

ភបល ិ

សនធិសញ ញ មិន សបចបប់ឆន ំ ១៩៨៥ ឲយ សបចបប់េទវញ

រក បូរណភពទកដ ី ខ មរជេដម ឹ

យទូេទ មនករ

ជរ

ក តែខ មរ បនេធសចចនុមត ័ នូវ

អនកែដល តវ តតអេងកត

ងរបស់

ចេកតេឡងដូេចនះ

េឡយ ។ មន ិ តមែតពុំបនេធសំ េណរេទ

វញ េតអនុវតបន តម តវ ឬេទ រហូ តមកទល ់េពលេនះ េ ពះកចច ិ ពមេ ព ងេនះ ជដេំ

េនះជសំ

ែខ មរ ។ ប៉ុែនមិនសងឃមថ េរ ងេនះ ឹ សភទងព ំ ី រ និង ពះម

គប ង ំ ឺ

ខះ

េដមប ី យ ពះ

ពះសងឃ និងជន

តវែតយកជនែដល

យ ពះសងឃេនះយកេទកត់េទស ។

តង ់ពកយ ពះសងឃបនយកដបទក េទ យតបប៉ូលិសវញ ឹ ដបទកេនះ ពះសងឃយកេទឆន់េ ពះ ឹ

បេទសែខ មរេក

គមនបំណងយកេទ យប៉ូលិសេទ

ព យក ំេភង គប់គនេនះ េតេទ យខមង ំ

ចុះ

ឬទុក

ពះសងឃជខមង ំ ។ ករតបតេទវញេនះ ទំនងជ ពះសងឃ

ទងេនះអត់ ំ ទ ំ លងបន េ

ទងេនះ ំ ញញឹម

តំ

ងទូតយួនលួចេមល

ទំនងជនឹកនុងចតថ ិ

អញេហយ

អស់េនះលងង ់

យអំ េពៃ ពៃផ របស់ប៉ូលិស កូនេចអញេធ

អញមនបច់ និយយេឆយឆងអី េទ ិ ស់ អញ គន់ តញុះបនិច

គន សូមប ី ត ពះសងឃជអនកសូ ត តង ់

ែដរ ៕

ទំព័រទី 21

មបងួចេ

ក៏

មបញ ជ

យប

ម យប

េ យ ្រពះេតជគុណបណិ ត ហុក

ែខ មរ រ

វណ

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


កនុងេស វេភមួ យេបះពុ មពផ យឆន ំ ១៩៦៦ ែដលមន

ចំណងេជង  ថ “្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ” េ ំ ញខងវទយ អនកជន ិ

សនេយបយ បនេធ

កនុងែផនកមួ យសីពីកមពុជេ្រកម េ ដស ី ណទេនេមគងគេនះ

េ្រជ តែ្រជកជេំ

១៧

គេនេពលេយ ក ឺ

េហយកន់កប់ទឹកដក ី មពុជ

រន ិ ឆក ែដលបំេរករេនកន  ុ ង្រកមពិភក

របស់កមពុជេលកចច ិ ពិភក ្រពំែដនជមួ យ នឹងេយ ក បេញច សអំពីបញេនះដូ េចនះវញថ ិ េ្រកយេនកនុង្របវតិ

“េយងម នអះ  ិ

សេទ ។

ក់ដូចជមន្របេយជន៍

េហយេនេល្របធនបទរបស់េគេនះ” ។

េនចុ ងទសវត រ ៍ឆន ំ ១៨០០ េយ ក

កយជទឹកដក ី ូ នេ តម

ំ សុ ីនរបស់ប ំង ង

ៃន្របេទសកមពុជ

រន ិ ឆក បនអះ

១៨៦០

េនះ

េហយ្រពះម

ក ្រត

បនចុ ះហតថេលខេលសនធិសញញ

ក,

នៃធ នែដនដដ ងថ ករេធឧបសមព ី ៏ធ ំ 

ំងសុីន ជរបស់ប ំងេនទសវត រ ៍ឆន ំ

្រគន់ែតជេសចកសំ  រដបលមួ យ ី េរចបេងកត

ះ មនែមនជករកំ ណត់្រពំែដន្រតម្រតវ ិ ឹ េហយេទះបជេ ី

និពនធននជេ្រចន” 

ក៏េ

មខងតបូងបន

ពយបលជមួ យប ំងែដរ ។ កនុងេស វេភរបស់េ

របស់កមពុជេ្រកមេទកូ

ប៉ុ េ

ង្រតឡប់

នូ វអីែដលអនកនិពនធននបន យករណ៍ជេ្រចនមក 

តចតួ ច ិ

មខង

លទសវត រ ៍ ១៩៦០ េនះ បននិយយ

តបូង នពក់ក

មចូ ល

៍ េនះេកតេឡ េត្រព  ឹ តករណ ិ  ងយ៉ ងដូ ច

ចំែណកឯថ

េមចេនះ េ

រមភកថ េន

យនិយយថភូ មភគៃនែដន ិ

ះៃផទកុ ងកមព ន ុជ

េ្រកមទ ំង្រសង ។

រន ិ ឆក

ជបូ រណភពែដនដក ី មពុជរហូ តដល់

លសតវត រ ៍ទី

ពក់ក

រន ឆក អះ ិ

បនសរេសរអំពី្របវតិ

ំ ន់មន្របវតវិ ទូ យ ក៏ពុទ ិ

៍ ទ ំង អំពី្រពឹតករណ ិ

មចបប់េទ ។

ងថ “អនក

សកមពុជេ្រកម

មនក់ឧេទទសនមេពញេលញ

ែដលន ំឲយមន

ថ នករណ៍ដូ ច

បចចុបបននេនះេនេឡយ គ្របជពលរដែខម រ ែដលេគប៉ន់្របមណ ឺ

ថ មនជង ១

ននក់េនកនុងករេធជ  េំ រ នឆន ំ ១៩៩៩ របស់

ម ។ ប៉ុែនេគេជ ថ ចំនួន

េយ ក

េ្រចនដងេនះ កំពុងែតរស់េនកនុងចំេ  ម្របមណ ៨៤

កមពុជ

ននក់ ។

ចមនេ្រចនជងេនះ 

ម្របជពលរដេយ ក

ក រស់ ច នបុ ្រត អនុ ្របធនៃន ជបណិ តសភ

និងជសមជក ិ ្រ

េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

វ្រជវេនឯមជឈមណលជត្រិ

សប ំងេនទី្រកងប៉រសេនះ បនែថងថ ្របវតិ ី

្រជវវទយ ិ

វទូ ិ យេផ ង ិ ែខមរននែដលសរេសរអំពីវស័ ខនេ

េនះបន្រតវខក

រស ងគមអូ សបនយជេ្រចនទសវត រ ៍ និងថអនក 

មអនកនិពនធដ៏េ្រចនេនះ ែដលេន 

និពនធតចតួ ចបំផុតកនុងចំេ ិ

ំ ននរ េហយពុ ម

រស់ នមនជវី ត ិ

េលកមពុជេ្រកមេឡយ ។ យ៉ ង

ឃតចកពី្របវតិ

ក៏េ

សកមពុជ

្របវតិ

មនក់េផត

រមមណ៍េទ

សកមពុជេ្រកម

បន

គថេគបនសរេសរត ចតួ ច ឺ ិ

បំផុតចប់ពីេ្រកយសម័យអងគរ គព ឺ ី សតវត រ ៍ទី ១៥ រហូ តដល់

លសតវត រ ៍ទី ១៩ ឬក៏េនេពញមួ យសតវត រ ៍ទី ២០

ពក់ក

ែតមង េនះេប េ

ម្រប

សន៍របស់េ

យកងះខត្រ

វ្រជវែផនកវទយ ិ

េធឲយមន 

រមមណ៍របស់ពលរដែខមរមន ិ

ករយល់ ្រចឡំ េហយេនះក៏េធឲយ 

្រជះ្រសឡះ

ក រស់ ច នបុ ្រត ។

និងបននូ វបញលំបកែផនកនេយបយ

កមពុជេ្រកម ែតងែតរងករប៉ះពល់ យ៉ងធងន់ធរង កនុងជេំ ្របេទសទ ំងពីរេនះ ។

ែខមរ

ះរ ង

េនចុ ងទសវត រ ៍ឆន ំ១៩៥០ និងេដម  ទសវត រ ៍ឆន ំ១៩៦០

ភកខ ិ ុ សងឃែខមរកមពុជេ្រកម

បនេភ ស្រពះកយេទកន់កមពុជ

េហយបន យករណ៍ថ កងេយធយួ នបន យ្រប

វត

រចូ ល

ម ចប់ភកខ ្រពះេចអធករ ។ េសចកី ិ ុ សងឃ និងេធគត់  ិ

យករណ៍ទ ំងេនះេកតេឡ  ង

ខ ំងេឡង

សេមចនេ តម ្របេទសេយ ក

រដ្រប

របស់េ

េន

មបេ

សីហនុ

កនុងអំឡុងមនអរភពកន់ ែត ិ

យ្រពំែដន

ែដលេនេពលេនះ

ំ ក់ទន ំ ងករទូតជមួ យ បនភជប់ទន

មកនុងឆន ំ ១៩៦៣ ។ េហយេនេ្រកយករេធ

រទមក់្រពះអងគឆន ំ ១៩៧០ កងេយធពលេខមរជតិ ក លន់ នល់ បនសមប់រងគល្របជជនយួ នេ្រចន 

ំងេយ ក ពន់នក់ ែដលរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ េធឲយកងកម  មេធករកប់ សមប់ពលរដែខមរ 

មយ៉ ងេ្រចនសនធ  ឹ កសនធប់ផងែដរ

របស់េ

១៩៨១

េនភគខងតបូងេយ ក ។

េនះ

ក Charles Meyer េនកនុងេស វេភរបស់េ ែដលមនចំណងេជង  ថ

ញញឹមរបស់ែខមរ” ។

មសំេណរ

កេនឆន ំ

“េនពីខងេ្រកយៃន

ចំេពះ្របជពលរដែខមរភគេ្រចនេល  សលប់,

នម

កមពុជ

េ្រកម គជទ វញេទ េនេពល្របជ ិ ឺ ឹកដែី ខមរ ែដលមន្រតឡប់ ិ ពលរដែខមរកមពុជេ្រកម ឬែខមរេ្រកមរស់ដូចចំ

ទំព័រទី 22

ប់ខម ំង េន

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


េលទឹកដរី បស់ខួ ន

បរេទស ។

ែដលឥឡូវេនះកយេទជទឹកដរី បស់ជន

សហគមន៍ែខមរ េនេលទឹកដក ី មពុជេ្រកម បចចុបបននេនះ

ភគេ្រចនេនកន  ុ ងេខត្រពះ្រតព ំង (Tra Vinh), េខតឃ ំង (Soc Trang),

និងសហគមន៍ននេនតំបន់ែ្រពកឫស ី

មត់្រជក (An Giang), និង្រកមួ នស (Rach Gia) ។ េយង

ពលរដេនកូ កនុងចំេ

មជេំ រ នរបស់ប ំងេនឆន ំ

(Can

១៨៨២

Tho),

្របជ

ំ សុ ីនេពលេនះមន្របមណ ៦០.០០០ នក់ ង

ន់នក់ ។ ជេំ រ នរបស់ប ំង

មជនជតយួ ិ ន ១,៧

េដម ឲយមនតលយភព  បតទល់ ី

ៃនឥទធិពលេស មេនកនុង្របេទស ំ ង់ករពរ្របវត-ិ ក ្រតេទ ប៉ុ ែនខញុច

់ករពរ្រពះម ំ នចង “ខញុម ិ ស” េ

ករស់ ច នបុ ្រត បែនថម ។ េលសពីេនះេទ ត េសច

ជ័យេជ

ទី ២ មនេហតុ ផលផទល់ ខួ នែដលខឹងនឹងេស ម កនុង អំឡុងេពល្រគង ជយ ៃន្រពះ ជបិ របស់្រទង់ គ្រពះបទ ឺ ៌ ្រពះអងគ សុ រយពណ ិ

សយម្របេទស ្រកងបងកក ។

េនទសវត រ ៍ ១៦២០ េសចជ័យេជ

្រចន យបំបក់កងកម ំងេស ម

ឆន ំ ១៩០២ ៃនរបយករណ៍របស់កូ

ំងសុីន គមនជនជត ឺ ិ

ឈនពនកមពុជមងេទ ត ។ អនក្រ

ទ ំងអស់េនកមពុជមន្របែហល១.២

ននក់ េនឆន ំ១៩០៣,

ផ យឆន ំ ១៩៦០ បញ ជ ក់ដូចេនះ ។

ននក់ និងែខមរ ២២៤.០០០ នក់ ។ ្របជពលរដ

យួ ន ២, ៦

េនះេប

ម្របវតវិ ទូ ិ ប ំងេឈមះ Alain Forest ។

៍ ទ ំង ្រពឹតករណ ិ

យ ែដលប

ទេនេមគងគរបស់កមពុជមួ យភគធំ

បរេទសកនុងសតវត រ ៍ទី ១៧ គជេវ ឺ េហយ្រកម ជវង ែខមរ

លឲយែដនដស ី ណ

ធក់េទកនុងក

មួ យែដលមនច

ប់ៃដ ចល

បនែសងរកករគ ំ្រទពី្របេទសេយ ក

ម ឬពី្របេទសេស ម េដម ទធគនដេណ ម ជបលងក ។  ប្របយុ ី

ឆន ំ ១៥៩៤ េស មបនលុ កលុ យទី្រកងលែងកធនីៃន

កមពុជេនេពលេនះ

បនទប់ពីេស មបនលុ កលុ យទឹកដក ី មពុជ

េហយ ជលទធផលគ្រពះ ជែខមរចំនួន ៦ អងគ ែដលមួ យអងគ ឺ

បនេឡង្រគង ជយបនបនទប់គន ែដលមួ យអងគ ៗ ្រគងមនេល ិ ស ពី ១០ ឆន ំេឡយ េនះេប

ែដលបនសិក កនុងែផនកមួ យ

ម្រប

សន៍េ

ករស់ ច នបុ ្រត

ែដលចុ ះេនកនុងេស វេភរបស់

ក សីពី្រពះេសចកនេនសតវត រ ៍ទី ១៦ ។ េ

រ ំេ

ះខួ ន

កសរេសរថ

ប់ខម ំងេនកុ ងធន ន ី

្រតវេគចប់ជចំ

ទី ២ េរ បចំរុញ

េនេពលពួ កេស មពយយម ំងេ វ្រជវជនជតប ិ

André Migot សរេសរេនកនុងេស វេភ “ជនជតែខម ិ រ” េបះពុ មព កនុងអំឡុងេពលជមួ យគនេនះ ជ័យេជ

 អនុ ញញតឲយេសចយួ នេង ន ភុ កេង ន បេងកត េនេលទឹកដក ី មពុជ

គទ ឺ ី្រកងៃ្រពនគរ,

ថ្រកងេ

កសិករយួ នេចះែតមក

េឡង ៗ េនកនុងតំបន់េនះ េនះ

ថ នីយ៍ ពនធគយ

េ្រកយមកយួ នេ

ៃសហគន (Sai Gon) េហយសពៃថងយួនេ

ចប់ពីេពលេនះមក

ទី ២ បន

មសំេណររបស់េ

ំងលំេនេ្រចន  ក Migot ។

កនុងអំឡុងេពលេនះ ែដនដភ រ ី គេ្រចនបន្រតវេសចែខម 

ខះ្របគល់ ឲយយួ នជថនូរនឹងករគ ំ្រទែផក ន េយធពីយួ ន, ករកន់កប់របស់យួនេនេលតំបន់េនះ េនេដម  ឆន ំ

បនបញច ប់សព្រគប់

េ្រកយពីេយធបន យប ងកបេទេល

១៨០២

នគរចមប៉ ែដលបចចុបបននក៏ជេយ ក

មក

ករ តទីយ៉ ងឆប់រហ័ សរបស់េយ ក

ល។ ម

ែដលជ័យេជ

របស់េ

ទី ២ េរ បអភេសកជមួ យនឹង្រពះ ជបុ ្រតេសច ិ ី

យួ ន, េនេដម  ទសវត រ ៍ឆន ំ ១៦២០” ។ ជ័យេជ

ទី ២ េរ ប

អភេសកជមួ យ្រពះ ជបុ ្រតេង ន ភុ កេង ន ជេសច្រគប់្រគង ិ ី

្របេទសយួ នេនភគខងតបូង និងទី្រកងេហ ។ េ

ករស់ ច នបុ ្រត បនែថងថ “្របជពលរដែខមរ

ែតងែតេថកលេទសេសចជ័យេជ

កមពុជេ្រកមឲយេយ ក

ទី

ម” ។ េ

ននពុ ំបននិយយឲយបនពិ

រេទ

ំ ងអនរជតៃនភគ ្រពះអងគ ទំនក់ទន ិ ី

វភគទននន េហយេសចជ័យេជ ិ េលខ ៤៩ ែខមក

ឆន ំ ២០០៨

ែដល្របគល់ ទឹកដី

កបនេទ តថ ឯក

ប៉ុ ែនេនះជឥរយបទៃន ិ

េស មបនេសននូ វករ

ទី ២ ែសងរកករគ ំ្រទ

កមពុជ

េ្រកមបនកយជទឹកដរី បស់យួនេនេដម  ទសវត រ ៍ឆន ំ ១៧០០

កមពុជេ្រកម េកតេឡ  ងេនេពល្រពះ ជវង ែខមរេកតច 

េហយមូ លេហតុ

ជម ។ ី ញ ិ

“មនស ងគមជមួ យ្របេទសេស ម និងកមពុជ គេដ  បពយយម ឺ ម ី និងទមទរយកឯក ជយពីេស ម

្របយុ ទ្រធ បឆ ំងគនែដលគមនរ ក

្របមូ លឯក

Migot

ចល

ឈនះចញ់ ។ េនកនុងេស វេភ

កបនពណិនអំពីកលបបវតែដល ិ

រចង្រកងពី្រកមអនក្រ

េបសកជនជតិ

េទេល

េឡម៉ង់, ព័រទុយ

វ្រជវ

និង

គ ល់ និងេអសប៉ញ ែដល

ឋត ិ េន្របេទសកមពុជេពលេនះ បនកកត់្រ

ចំរុះគន ។ េ្រកយេពលេសចជ័យេជ

ំ ញ អនកជន

ទី ២ េ

េរ ង ៉វែបក ៗ យទិវងគតេន

ចុ ងឆន ំ ១៦២០ ្រពះបទឧទ័យបនេធគត់ េសចធេមម ជទី ២ 

ែដលជ្រពះ ជបុ ្រតរបស់អតីត្រពះម របស់ខួ ន ពីេ្រពះ

រនិយយថ ្រពះធេមម ជ និង

្រពះជយរបស់្រពះអងគ បនលួ ចស

ទំព័រទី 23

ក ្រត និងជកមួយផទល់

យសមន៍នឹងគន ។

(េនមនត)

្រពឹតប្រតរបស់ សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ិ


(តមកពីទំព័រទី ០២) ឈនពន ឃុ បឃិតជមួ យប ំង េធទុ ខ ុ កេមនញទ ំងយប់ទ ំងៃថង  កប

និគមេលែខមរេ្រកម

អំ

ក់

ចេ្របចបប់ ៃ្រព េធបប្រពះសងឃ និងពលរដែខមរេ្រកម ជមចស់  

្រសកជនជតេដ  យ៉ ងគេឃន ។ ិ ម ញ ុ ំបី

សន្របជពលរដែខមរកមពុជេ្រកម

ចយួ ន េ

ូ េសន ម រតតស៊ ី

រស់ទ ំង្រតដរកុ ង្រក ន

យគមនេសចកសងឃ មេទេល ី អី េ្រកពីទឹកចត ិ និង ឹ

ជតប៉ុ ិ េ

ះ ។ មួ យេទ តេ

ត េនះសងឃមេទ ឹ

េលបងបូ នរួមជតែខម ិ រេន្របេទសកមពុជ ែដលជ្របេទសរួមេ

ជមួ យគនេនះ សងឃមេទវ ញ ិ ឹ

នេយបយ្រកង

មេនះ ប៉ុ ែនេសចកសងឃ ី ឹ

យ ជរ

បនែ្របកយេទជអស់

ភបលែខម រសពៃថង ិ

សថិតេ្រកមបញ ជ

ណូយេទ ត ដូ េចនះ្របជពលរដែខមរេ្រកម ចុ ះទឹក

្រកេព េឡងេលខ ។ េ

ហិត

យទឹកចត្របជពលរដែខម រេ្រកម ិ

្រស

ញ់ នូ វសមបតិ

ធមមជតិ និងមនឧតមគតិ េសន

ំ ន់េនះ ទ ំង្រពះ ជតិ ្រគប់ជន

អតសញញណជតរបស់ ខួ នមនឲយ ិ ិ

បសូ នយ

ចលនេ្រចនក  ី ប៉ុែនែខមរេ្រកមមនទិសេ េទកន់មតុ ភូមដូ ិ ចគន ។

ជពិេសសបចចុបបនន

ែដលទទួលបនករគ ំ្រទពីសំ

ទ ំងសកលេ

សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក់បងបូ នែខមរ

េនះគជអងគ ករចលនេ ឺ

កមមករនយកៃនតំ

មួ យតំ

ងឲយ្របេទសែដលគមន

្របជជតិ ែដលកំពុងេធសកមម ភពេលឆកអនរជតិ េដម  បទមទរ  ី

សិទធិជមចស់្រសក បចចុបបនន

េ្រកម

ៃនជនជតេដ  ិ ម

កនដកមម អំេពអយុ តធម៌ និងអំេពឧ្រកដកមម របស់យួន ែដល ិ ិ

្រស័យេហតុ េនះ

កេនះ

ម, សមគម, សហគមន៍ និងសហព័នជ ធ េដម  ។

សកមមភពទ ំងអស់េនះ គជចលន អហិង ឺ

នេយបយ្រកង

្របឆ ំងនឹង

ណូយ កនុងករែសងរកសិទធិេសរភព និងទមទរ ី

សិទធិស័យសេ្រមច សនខួ ន េ

យខួ នឯង ។ េទះបែខម ី រេ្រកម មន

និង្របជពលរដែខមរកមពុជ

សហព័នែធ ខមរកមពុជេ្រកម ែដលបនទមុ ះទមយនូ វអំេពៃ្រពៃផ អំេព

មនករបេងកត  ជវត

និងជុ វំ ញព ិ ិ ភពេ

ណូយ

មនេសចកសងឃ មយ៉ ងមុ តម ំ ចំេពះចលនអហិង របស់ ី ឹ

យល់ នូវនេយបយពុ តតបុត

មតុ ភូមកំ ិ េណត

ពីរបប្រគប់្រគង្រកង

ដូ េចនះ សនកមពុជេ្រកម

ភសិទធិ

មនុ ស ។ កនុងករណី ចលនតស៊ូរបស់បងបូ នែខមរេ្រកម ទ ំងេនេល

យអហិង មួ យ្រសប

សនៈរបស់ខួ ន កនុងអងគករសហ-

េ្រកកេឡងតស៊ូ្របឆ ំងជមួយនឹងរ

ែដលរ ំេ

និងជនបរេទសទូ

ងអងគករយូ អនភ អូ ិ ី (UNPO) ែដលជអងគករ

បនេធមកេល  ្របជពលរដែខមរេ្រកម

ភបលយួ ន ិ

មចបប់អងគករសហ្របជជតិ និងជអងគករមួ យឋត ិ កនុងជួ រគណៈ

័ ែតងែតករពរ សងឃ ទ ំង្របជពលរដ ទ ំងបណិ ត និស ត ិ បញញវន េហយជញឹកញប់

ែតមួ យគត់ គដ ឺ េំ ណរេឆពះ

ំងពីអតតកលរហូ តមកទល់ ី

សពៃថង េហយែថមទ ំងបនបងញមតអនរជត ិ ិ និងមតជត ិ ិ បន

ណូយេនះផងែដរ ។

ដ៏លង ង ់េខរបស់បក កុ មុ ន ម ិ ស្រកង

សនកមពុជេ្រកម និង្របជពលរដែខមរ

េ្រកមដៃទេទ ត មនេមទនភពយ៉ ងៃ្រកែលង េ

យបនសហព័នធ

ែខមរកមពុជេ្រកម េធសកមម ភពសនិ វធ ិ ី ទមទរនូ វសិទធិពីរបប  និគមយួ ន

កំេណត ៕

េដម  បសេ្រមចស ិទធិ សនខួ នេ ី

យខួ នឯង

េលទឹកដី

ភិកខុ សឺង យឹងរតន

រូបភព្រពះសងឃែខម រេ្រកម ែដល្រតវ ជញធរែខមរប ងកបកលពីកន្លងមក និង ស្តីែខមរេ្រកមេដកសន្ល បេ តប្រតរបស់ យ ជញធរយួ េខត្តន មែធ ត់ខម្ររជក ថី ម ៗ េនះ េលខ ៤៩ ែខមក ឆន ំ ២០០៨ ទំព័រទី 24 ប់បនទប់ពីទទួលរងករឆក់ ប្រងក្រព សនហព័ កមពកលពី ជេ្រកម ឹ ិ

-

49-KKF Newsletter Janury 2008  

ស្តីបតុករមនក់កនុងចំេេមពីរនក់ែដល្រតវវជញធរយួននយសន្លប់បត់មរតី -ជំ េនេទេលអនកក.................................................................១...

49-KKF Newsletter Janury 2008  

ស្តីបតុករមនក់កនុងចំេេមពីរនក់ែដល្រតវវជញធរយួននយសន្លប់បត់មរតី -ជំ េនេទេលអនកក.................................................................១...