Page 1

កមពជេ កម ុ េលខ ៤៣ ឆនទ ំ ី ០៤

អតីត ពះម

ែខកកក

ី ត វរក

នេ តមសីហនុៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ បនេចញលិខត ិ ចុះៃថងទី ៦ ែខកកក បមុខ ជរ

ភិបល

គ.ស. ២០០៧ - ព.ស. ២៥៥១

ឆន ំ ២០០៧ ជូន

ឲយជួយពិនិតយចំេពះសំេណីរបស់សមគម

ែខមរកមពុជេ កម កនុងករែសងរក ពះេតជគុណ ទឹម

ខន ែដល

តវេសចសងឃ េទព វង និងនយកសងឃ ននទ ែង៉ត ចប់ផ ឹក

កលពីៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៧ េ យេចទ បកន់ថ ពះ េតជគុណ ទឹម

ខន យក

សវតេធីទីបញជករស មប់បំេ មី

ចលនេឃសន និងបំែបកបំបក់ គ

រេវ ត

មគគីភពជតិ-អនរជតិម

ម-កមពុជ ។

េ កយពីសហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ

កមមធិករ ប ពឹតិកមម

ក,

គណៈ

អងគករសមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ

ទំង ២២, អងគករសមគមែខមរកមពុជេ កមទំង ១២, សហគមន៍

ែខមរកមពុជេ កម បចំទីប េមរ ិកខងេជីង ពុទធ

សនែខមរេនសហរដ

និងមជឈមណល ពះ

េមរ ិកជេដីម បនេចញេសចកីែថង

ករណ៍អំពវនវផទួន ៗ ករ ិយល័យសិទធិមនុស អងគករសហ បជ

ជតិ បចំេនកមពុជ កលពីៃថងសុ ក ទី ៦ កកក

ជំរុញឲយរ

ភិបលកមពុជ

េតជគុណ ទឹម

េនះែដរ ក៏បន

ជួយែសងរកកែនង ន ក់េនរបស់ ពះ

ខន ។

ពះេតជគុណ ទឹម ែខមរកមពុជេ កម េន សក

ខន ពះជនម ៤០ វស

កំេណីត

យទង េខតមត់ ជក ។ េភ សខួន

េទ បេទសកមពុជកនុងឆន ំ ១៩៧៩ ។ បចចុបបននជ ពះេចអធិករវត

ពះភិកខុ ទឹម

ខន េចអធិករវតភនំដិនខងេជង ែដល តវសងឃ េទព វង ផ ឹក

ិ សកគិរ ីវង េខត ែកវ ។ ពុទធំ នំដន ភនំដិនខងេជីង ភូមិផ រ ឃុភ សនិកជនែខមរេ កម ែដលេចញចូលពីកមពុជេ កម េទកមពុជ

ែតងែត

ន ក់

ស័យ បយទឹកកនុងវត រួមទំងជនេភ សខួនែខមរ

េ កម ែដលរត់េគចពីរបបផច់ករ កង ពះេតជគុណ ទឹម ពះេតជគុណ

ទឹម

ណូយផងែដរ ែតងបន

ខន ជ ពះេចអធិករវតជួយទំនុកបំរុង ។ ខន

ធប់មនសងឃដីក បប់ភនក់ងរ

“ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម” ថប៉ុនមនែខមកេនះ ពះអងគ តវបនពួកនគរបលសមងត់របស់យន ួ ម ន, េចញចូលកនុងវត

និងមនករគំ មកំែហង ពះអងគជេរ យ ៗ ។ េនកនុងេខតមត់ ជក មុនករណីចប់ផ ឹកេនះប៉ុនមនែខ ពលរដែខមរេ កមែតងបន

ឮ ជញធរយួន បកសជញឹកញប់ផងែដរ (តេទទំព័រទី ០៣)

ម កេរ ង -លិខិជូ នបង ៗ និង ពឹទធចរយែខមរេ កម.......................................២ -េទព វង បំភចំ ឺ េពះករចប់ផ ក ឹ ពះសងឃែខមរេ កម..................៤ -បុ ណយឧទទិសកុ សលដល់ ពះសពភិកខុ េអ ង សុ ខេធ ន................៥ - ពះសងឃ តវបំ មេធធមមយ -

េដមបសន ិ ភព..........................៦ ី

ជញធរយួ នរបអូ ឹ សដីែ សចំករែខមរេ កម ប់រយហិក

...........៧

-សងឃ បកសរបស់មជឈមណលសហគមន៍សងឃអនរជតិ...........៨ -យួ នបំៃភ បវតិ

សថកមពុជេ កមរបស់ ..............................៩

-បុ ណយចូ ល ពះវស ................................................................១១ -កំ -

ទី

ពយ “េ កកេឡងែខមរេអយ េដញែឆកយួន”........................១៣ ច់មិនបនសុ ី យកឆឹងពយួរក................................................១៤

ន ក់ករ ៖ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 655-3838, email: kkfnewsletter@khmerkrom.net, http://www.khmerkrom.net


វិចរណកថ កនុងនមជយុ វជនសកមមករងរ

ំ នេសចកេី កមពុជេ កម នងខញុម

មនស យ៉ ងខ ំង ែដលមន

សនេធដ ិ  េំ ណរវញព ិ ភពេ

េជគ

របស់សហព័នែធ ខមរ

ំទ ក េដម  បែសងរកករគ ី

មនុ ស ជេ ចន ែដលបនរស់េនេ កមករ គប់ គងរបស់េវ ត  ម បនបេញច ញ

និសយ៉ ង

ជួ យឧបតថមដ ភ ល់ ែខមរេ កម

កនុងនមមចស់ សកៃនទឹកដក ី មពុជ

យ៉ ងេសង ម

េសចកទូ ី នមនជេ ចនព  ីប

លអនកជតន ិ ិ យម

កមពុជេ កម ។

េ កម ។ េយង

សេ មចចត ិ

ំ ទួលបន មករេធដ  េំ ណររបស់នងខញុំ នងខញុទ

និងេបជញពលីេដម ែខមរេ កម  បបញ ី

ំ នករសញប់ែសញង ជ មញឲយនងខញុម

បំផុត ។ ប៉ុ ែនជអកុ សល េ ល

លអំេពពុ ករលួ យ

មន ិ

ែដលបន

ចនិយយបន

េហយបន

និងេគរពេកតែ កងជទី

យេនេលពិភពេ

េទបប

កមនកររក ី

លឲយមនមនុ ស ជេ ចន 

ថពួ កគត់គជអន កជតន ឺ ិ ិ យម

សមរបស់ ពួកគត់បនអះ ី

ងដូ េចនះ

េនះជ

ំ ុង េហយពួ កគត់កព

ំ កេផ ង បូ ករួមទ ំងករបងទ ក ុកល ខ ប

បឈមមុ ខនឹងករពិត

ែដលកនុងេនះែតងែតបងកបញ និងមនបំណងដ៏េខមងងឹតមួ យ

ង ត់

ន ៃដ និង បយុ ទធ បឆ ំងនឹងបក កុ មុ យម

ែដលបចចុបបននេនះកំពុងែតេ កកេឡងតស៊ូ ដូ ចែដលេវ ត

បំផញវបបធម៌ បៃពណីែខមរ

ខះបន អះ

មកំពុងពយយមបំផច ិ

ែដលេនេសសសល់ េលទឹកដី

គន់ែតសកមមភពចូ លរួមបតុ កមមអហិង

ំ ឹ ងេទ គ និងជូ នដណ

រេនឯ សកកំេណត

តឡប់េទ សកកំេណតវញបនេឡ ិ យ

និយយេទ តថ ទ ំងេនះ គ េ

រពួ កេគនឹង តវ

ជញធរ សករុកគួ នជបនទន់ ។

យែឡកនងខញុេំ ជ ជក់ថ

ំ តគតព បេយជន៍ខនឯងប៉ុេ បងខច ិ ិ ី ួ

ំ ៏មន េហយនងខញុក ិ

មនក់េនះែដរ ។ ប៉ុ ែនអែដល ី

ធម៌ែខមរេ កម កំពុងែត បឈមមុ ខនឹងករបំផញឲយ

កំពុងមនចលន ទង់ ទយ

ជអងគករមួ យមនមគ៌អហិង ជវជជ ិ មន

និងេឆពះេទរកដេំ

ខណៈែដលមនអងគករមួ យចំនួន

េដម េី ករដូ ន  បទមទរដ ី មួ យ

ស់

យអំពីបញសិទធិមនុ ស

ពយយមេ បអំ  េពហិង

និងបូ រណៈភពទឹកដី ។ ជករពិត

័ ែដលរូបនងខញុេំ ពញវយេនកន ិ ុ ងសងគម បជធបេតយយ

ែដលមនករេបកទូ 

យចកខុវស័ ិ យ

េហយក៏មនករ

េង ងឆងល់យ៉ងខ ំងអំពីេសរភពបេញច ញមតិ និងករចលន ។ ី

ស មប់យុវជនទ ំង

យ ែដលេនបរេទសសពៃថងេនះ េយងខញ  ុំ

ែតងទទួលបនករផល់ សិទធិ កម ំងបតុភូតមួ យចំនួន ឧបករណ៍

ំ ី បញៃន និងករដង ឹ ចបស់អព

ែដលថពួ កេយង  តវេចះេ ប បស់

េដម  បជួ ី យបងបូ នមចស់ សកដ៏ជទី ស

េយងេនេលទឹកដក ី មពុជេ កម

ញ់ របស់

អីែដលជករ ពយបរមភ

ំ ន ៉ េនះគករភ័ យខចបក កុ មុ យន ម ឺ ិ សយួ ន េនែតបនបំពក់បប

បុ ណយស័កមកេលបង ៗ និងចស់ ពឹទធចរយែខមរេ កមេយង  ។

េទេលបុ គល គ

អនកទ ំងេនះ គន់ែត

នងខញុំ ពយបរមភេនះ គសពៃថង េនះ អរយធម៌ ឺ ិ េ

ន ៃដៃនករេរសេអ  ង

ទំនងគនរ ងែខមរេ កម និងែខមរេ កម ។

បសូ នយ

ម ះ តង់

មនឲយមនករទំ នក់ ិ

មន ិ តវករមនសញញប ត

េដម ដង  បយល់ ឹ សកមមភពេ ី

បៃពណីវបប-

របស់បក កុ មុ យន ម ិ សេវ ត

ំងប៉ូលិសបងខ ំង និងករពយយមេ បកម  នងខញុំ

ចវល ិ

េបពួ ធ ឹ ងកបួនបតុ កមម  កេគមនជប់ពក់ព័នន

េនះ ។

អងគករមួ យចំនួន ដូ ចជសហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម គឺ

េហយមនអនកខះបន

និយយសំេ

ែដលកំពុងមនសកមមភពយ៉ ងសកមមេលឆកអនរជតិ

ថពួ កអនកចូ លរួមបតុ កមមទ ំងេនះនឹងពុ ំ

េដម ផច បងរបស់អងគករដៃទ ៗ  បពយយមបំ ិ បំផញនូ វករ បងែ ឹ ី

េទ ត

មនអនក

កលវទយល័ យ ិ

របស់អងគករមួ យចំនួន

ស មប់េ ប បស់អងគករដៃទេទ ត េដម បេយជន៍  បទញយក ី

ំ ូ ចចតយ៉ ផទល់ ខួ នេនះេទ ។ នងខញុត ងខ ំងេនេពលបនេឃញ ិ

ចស់ ៗ ពឹទធចរយមួ យចំនួនគត់បេងកត  េនះបេងកត  េនះ បំែបក

បំបក់អងគករមួ យចំនួន េហយកំពុងែតបងកឧបស័គដ គ ល់ អក ន ដៃទ

េដម មចនូ វេគលបំណង និងផល បេយជន៍ជូនជតិ ។  បសេ ី េឡ ករតស៊ូរបស់ែខមរេ កម មនែមនេធ ិ  ងេ

យឯកឯង

េនះេទ ។ បសិនេបទទួ លបនឯក ជយ និងសេ មចបនេគល  បំណងេនះ

គេក ឺ តេឡ  ងពីភព

មនក់ បេសរជងបុ គល គ មនក់

មគគី

និង

ន ៃដរ ងបុ គល គ

ឬកំពូលថនក់ដក ន ទ ំង ឹ ន ំរបស់អក

េនះ ។ េនះគជកតពក ចច ឺ ិ មួយជួ យដល់ (តេទទំព័រទី ១៦)

និពនធនយក ៖ ថច់ ចនធូ ផ ពផ យ ៖ សឺន រតនៈ, សឺន ច័ន ទ ឯក

រ PDF មនេនកនុងេគហទំព័រ www.khmerkrom.net

េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

ទំព័រទី 2

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


(តមពីទំព័រទី ០១) ថបនចប់ផ ឹក ពះអងគេហីយ ៗ បនយក ពះអងគេទ ក់ពនធនគរេទ តផង េ យេគេចទ បកន់ ពះអងគ

ទឹម

ខន ថជជន បតិកិរ ិយ បនពំនឯ ំ ក

រ “ ពឹតប ិ ត

សហព័នធែខមរកមពុជេ កម”, ថសចំេរ ងែខមរេ កម និងឯក

េ ចីនេទ ត

សីអំពីសិទធិមនុស ជភ

មគគីភពម

រែខមរ-យួន ។

រភពេ យេ

ប់ែតេគេឃីញេសចកី បកស

របស់េសចសងឃ េទព វង និងនយកសងឃ ននទ ែង៉ត ឲយចប់ផ ឹក ខន

តវបន ជញធរយួន កង

ណូយ

ផ ពផ យជថមីេទ តេនកនុងេខតមត់ ជក កមពុជេ កម ខណៈ

ម ះថ គត់មន ិ

េនះេទ ។ ប៉ុែនគត់ថ

ខន េនទី

ពះអងគជ ពះសងឃែខមរ មិន តវនីរេទស ពះអងគមកឲយ ជញធរ កង ណូយេនះេឡីយ ។ ចំែណកឯេ ពកយ កសួងម ទឹម

ិ ៃផទវញ មន ប

ក េខ វ សុភ័គ ជអនកនំ សន៍ថ “េយីងេធី មេ

ខន ជជងេធី មសហ បជជតិ” គឺេ

អះ ងថ ពះេតជគុណ ទឹម

មកដល់េដីមែខមិថុន

ពះេតជគុណ ទឹម

ភិបលកមពុជ បន

ដឹង ពះេតជគុណ ទឹម

រជ

ែខមរចូលមកទឹកដីកមពុជ

េ កម ។ ជពិេសសេធីឲយខូចទំនក់ទំនង និង

នំពកយរ

ក េខ វ សុភ័គ

ខន បនសម័ គ ពះទ័យនីរេទស

ខួនមកកមពុជេ កម បនទប់ពី តវបនេគចប់ផ ឹករួច ។ ករែខង គំនិតគនរបស់អក ន នំពកយ កសួងម

ៃផទ

និងអនកនំពកយរ

ភិបលអំពីករណីបត់ខួន ពះេតជគុណ ទឹម

-

ខន េនះេធីេឡីង

បនទប់ពីមនកររ ិះគន់របស់អងគករជតិ និងអនរជតិ ។ េសចកី

ែដលេសចកី បកសេនះេទីបែតេធីេឡីងេនកមពុជ នៃថងទី ១៦

ែថងករណ៍

ែខមិថុន ។ មយ៉ ងេទ តេគេឃីញសងឃ បកសេនះមនពីរភ

មនុស អងគករសហ បជជតិ

គឺភ

យ៉ ងខង ំ ចំេពះករចប់ផ ឹក និងបត់ខួនរបស់ ពះេតជគុណ ទឹម

ែខមរ និងភ

យួន ែដល បភពអះ ងថ ភ

ឲយសងឃ េទព វង និងននទ ែង៉ត េបះ ឯភ

យួន

ែខមរេគ

ចុះហតថេលខជផូ វករ ។

េគយកមកបំភ័យ ពះសងឃែខមរ គប់វត

កមពុជេ កម ។ សងឃ បកសែដលមនទំងពីរភ

មេន

គឺភ

យួនេនះ ជភសុ ងមួយែដលេគ ចនិយយបនថ េសចសងឃ េទព វង និងននទ ែង៉ត ពិតជបនទទួលបញជពី េច

មគណៈ បតិភូសនិសុខយួនចូលថយបងគំ កល

យយួន

ពីេដីមែខមិថុនេនះេហីយ សំ

េ ពះេ កយពីបនជួបសំេណះ

លជមួយគណៈ បតិភូសនិសុខ

និងគណៈបញជករយួន

បនខល់ខយ

និង ពយបរមភ

ខន ។ េសចកីែថងករណ៍សរេសរដូេចនះថ “េយីង ពយបរមភ

ជខង ំ អំពីសុវតថភ ិ ពរបស់ ពះអងគ

ែខមរ

និងភ

ែដលេចញកលពីៃថងសុ ករបស់ករ ិយល័យសិទធិ

េនេពល កម គ

ហិតមិនដឹង ពះអងគេនទី

ច់

េហីយជរំ ុញឲយ ជញធរមន

សមតថកិចច ជួយែសងរកករបត់ខួន និងទីកែនង ន ក់េនរបស់ ពះ

អងគ” ។ េសកី បកសបនបែនថមេទ តថ ខួនបនទទួលព័តម ៌ ន បញជក់ថ ពះេតជគុណ ទឹម

ខន មិនបនសម័ គចិតនីរេទស

ខួនមកកមពុជេ កមេឡីយ ។

រហូតមកដល់េពលេនះ មនែតេ

ក េខ វ សុភគ ័ មនក់

ប៉ុនមនៃថង េគេឃីញេសចសងឃទំងពីរអងគេនះ បនបញជូ នម នីសងឃ

គត់ែដលដឹងថ ពះេតជគុណ ទឹម គរមួយ

ំ យខូច ? តវយួនេធីទរុណកមមដូចេម៉ចខះ? ចក់ថនឲ

សរៃស ប

ទ? តវបងត់

ថនក់េ កម ពីភេនំ ពញែដលកនុងេនះមនេឈមះសងឃ ណយ ចឹក, ចនទថល, អម ឡឹមេហង និងឡុង គឹមេល ង េទបេញឆត

និមន ពះេតជគុណ ទឹម ឯ

គណេខត ខន

ខន គង់េនវតខងេលី ឲយេទ បជុំេន

ែកវ បនទប់មកក៏ចប់ផ ឹក ពះេតជគុណ ទឹម

េហីយមនជន ប ប់ វុធមិន គ ល់មុខ បមណបួន

នក់រុញ ពះអងគេឡីងរថយនដឹកមកយួនែតមងេទ ។ ចំែណកឯសកមមភពចប់ផ ឹក ទឹម

ខន េឡីងរថយនមកឲយេច

និងរុញ ពះេតជគុណ យយួនេនះ កមអងគករ

សមគមករពរសិទធិមនុស , សមគមែខមរកមពុជេ កម, សហព័នធ-

ែខមរកមពុជេ កមពិភពេ

ក,

អងគករសហ បជជតិ

និង

ច់

ញតិ ពះអងគបនសែមងករ ពយបរមភយ៉ងខង ំ េហីយចត់ទុក ថ េនះជទេងីចប់ព ងត់ និងចប់ច មិតមនុស

ករេខត

ះ។

ទក់ទឹននឹងករណីចប់ព ងត់ និងច មិត ពះេចអធិករ

ី វតភនំដិនខងេជង េ

ែដលមនេដីមកំេណីតែខមរកមពុជេ កមេនះ

ទិញ បកំ តំ

បដិេសធថ គុណ ទឹម

ង ថ នទូតយួន បចំេនកមពុជបន

ថ នទូតយួនបនផល់លិខត ិ ឆងែដនជូន ពះេតជខន ។ គត់បនបនថ ករណីបត់ខួន និងចប់ផ ក ឹ

េនះ ជបញៃផទកុ ងរបស់ ន បេទសកមពុជ ។

សូមបញជក់ផងែដរ េ កយពីករចប់ផ ឹក ពះេតជគុណ

និង ដ

េច

យយួន ។ ប៉ុែនអំណួតេនះ តវបនបញឈប់បនទប់ពីមន

ែកវពីបទចប់ព ងត់មនុស ។

ឆន ំ ២០០៧

គន់ែតគត់មិន ពម បប់ពីទីកែនងប៉ុេ

េនះ? េ យ

ខន េសចសងឃ េទព វង បន បកសចប់ ពះសងឃ និង

គហសថេដីមកំេណីតែខមរេ កម ១១ រូបេទ ត េដីមបីបញជូ នមកឲយ

ករឃេំ មីល និងរ ិះគន់របស់អងគករសិទធិមនុស ជតិ-អនរជតិ ។

ក េខ វ កញរ ីទធ រដម នី កសួងព័ត៌មន និងជអនក

េលខ ៤៣ ែខកកក

ែភនកទំងរស់? តវវះេពះ ឬ តវសមប់យ៉ង

ប៊ូ? តវេខះ

ទឹម

ិ យ និងរដធមមនុញញ បេទសកមពុជផង ែដល តវបនអងគករ ទំងវន័ ហុកបឹងេទតុ

រ? តវផឹកទឹក

ែដលរ ំេ

សមគមករពរសិទធិមនុស ែខមរកមពុជេ កមទំង ១២

ខន កំពុងេនកនុងពនធន-

ិ េបី មពុទធបរ ិស័ទ (តេទទំព័រទី ១៦) ចំេពះបញ សីញីវញ

ទំព័រទី 3

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


េ យមិន ច បឈមមុខនឹងកររ ិះគន់ បេទចផ

ពី

ិ ធរណមតិជតិ និងអនរជតិ ជុំវញបញ ចប់ផ ឹក ពះេតជ-

ខន ពះេចអធិករវតភនំដិនខងេជីងកលពីចុងែខ

គុណ ទឹម

មិថុនេនះ េសចសងឃ េទព វង បនេចញេសចកីបំភឺមយ ួ េនៃថង

ទី ១២ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧ ។ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជ

េ កម” មនេសចកីេ មម

មនស ចុះផ យេសចកីបំភឺដូចតេទ ៖

“ករអនុញញតឲយផ ឹក មសំណូមពរអនកចបប់ និងអនុវត ទី ៣៧ និងម

ទី ៤៣ របស់រដធមមនុញញៃន ពះ ជ

ិ តឡប់ មសំណូមពររបស់ទណិ ត ច កកមពុជ និងករឲយវល ី ជ ប់ ទឹម ខន ចុះៃថងទី ៣០ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៧ ដូចបនេផញភ មកជមួយសូមបញជក់ថ ទណិ ត ទឹម មិនែដលទទួល គ ល់ ពះពុទធ

សន ថជ

េឡីយ េទះបីេនទី

ចត់ទុក ពះពុទធ

ខន និង កមបក ពួក សនរបស់រដមង

ក៏ដូចកែនង

សនរបស់រដជ

ពួក កមេនះបន

សន យ៉ង

ពួកេគ

បងប់បនុ ះេទេលីសេមចសងឃ ជ ែដលជ ពះបិ សងឃថ ជ

បេយជន៍របស់ បជពុទធ

សនិក ។ ដូេចនះេហីយ េទីបអនកចបប់

ិ យធរសងឃ បនេបីកអងគ បជុំសងឃ និងអនកចបប់ ែវក និង ពះវន័

ែញកទេងីរបស់ទណិ ត ទឹម

ខន ឈនចូលដល់ក មិត

ិ យធរសងឃ និងអនកចបប់ស មប់រដ បនឯកភពគន េហីយ ពះវន័

ថជេទសបំែបកបំបក់

ថនក់ ពហមទណ តវែត

មគគស ី ងឃ ចូលដល់េទសប ជិក និង

ចកសិកខបទ ។

េសចកីដូចបនបំភឺ និងពនយល់ខងេលីេនះ េទីបមន

ិ យធរសងឃ សំណូមពរពី ពះវន័ សងឃ ពះម

សុេមធធិបតី

និងអនកចបប់

មរយៈសេមច

សេមច ពះសងឃនយកៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ, សេមច ពះអគគម សងឃ ជធិបតី សេមច ពះ សងឃ ជ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ក៏ ទង់ ពះអនុញញតឲយ

ទណិ ត ទឹម

ចកពីបពជិក ម បៃពណីៃនចបប់ ពះ

ខន

ពុទធ

សន និងចបប់ស មប់រដជធរមន ។ ប៉ុែន ទណិ ត ទឹម

ពុទធ

សនជនិចច

ខន រូបេនះ គឺជមនុស ទិដិរបុឹងរ ឹងរូសេនែត បឆំងនឹង ពះ

យ៉ ងេនះេហីយអនកចបប់ តវែតអនុវត ម

ិ យ េសចសងឃ យ៉ង េសចសងឃកុមុ យនិ ម ស េសចសងឃគមនធមិវន័

ទទួល

ែដលមនសិទធិបប ំ ស ួ បន និងផ ឹកបន េទីបេគេ

របស់ ហ៊ុន ែសន ។ ចំេពះទណិ ត ទឹម គ ល់ ពះពុទធ

សន

ថជ

ខន មិន តឹមែតមិន

សនរបស់រដប៉ុេ

ះេទ

ៃនចបប់រដធមមនុញញដូចខងេលី ពុំមន ជញធរដបល ម នី

ជករ

មួយបនចូលរួមជក់ែសងេនះេទ គឺសុទធែតម នីសងឃ

ែថមទំងបន ង ំ ខួនេធីសកមមភពបំផញ ពះពុទធ សន មន ទង់ ទយយ៉ ងធំេធង គួរឲយភ័យខច និងញ័ ររនធត់ ដូចជបេងកីត

ទំងបនេធីករែឆកេឆរេទេឃីញមន វុធ(កំបិត

មគគីភពរ ង

េនកនុងកុដិ ជក់ែសងេនកនុងបនទប់របស់ទណិ ត ទឹម បនរកេឃីញនូវឯក រជេ ចីនដូចជ V CD

កមចលនបំែបកបំបក់

មគគីរ ងកមពុជ-េវ ត បនេធីបតុកមម ០២ េលីក បឆំងនឹងមិតភព

ម ជក់ែសង

កមពុជ-េវ ត ម និងរហូតឈនដល់េធីករ បឆំងជមួយនឹង សមណសិស សមណនិស ិត អនកបួសកនុង សន េ យចត់

ទុកថជសងឃ ជញធររបស់ ហ៊ុន ែសន ែដលមនចំនន ួ បមណ

២០ អងគ េទករពរសុវតថិភព សនិសុខដល់ កមបតុកមមខស ុ ចបប់ ែតពួកែដលមិនទទួល

គ ល់ ពះពុទធ

សន ថជ

សន

មកផ ឹក ែថម ង ំ គីម) េន

់យមជអចិៃ នយ៍ េនះជភសុ ងមួយ ។ មួយេទ ត ជប់កុ ងថង ន រ ភិបលមនសមតថកិចច និងម នីសងឃបនចត់កមង ំ ែឆកេឆរ

េហីយែថមទំងមន សីមយ ួ រូប

ទណិ ត ទឹម

ខន ផទល់

ចំនន ួ ែថមេទ តេន

ខន ផទល់

ស ភស

េដកេនេលីែ គកនុងបនទប់របស់ ពមទំងសមភរៈរបស់ សីេនះមួយ

យឡំជមួយបរ ិកខទណិ ត ទឹម

កមករងរ តតពិនិតយ

ខន េទីប

បនយកភសុ ងទំងអស់េនះបងញ ខន បុគគលរូបេនះបនេឃីញដូេចនះេហីយក៏មន

របស់រដេនះ េគបន បមូលកមង ំ គនចំនន ួ ៦០ អងគ មកដល់មុខ

ទណិ ត ទឹម

សងឃ

ិ តឡប់េទេនឯ សកកំេណីតវញ(កមព ិ ខួនេគវល ុ ជេ កម) ពុំមន ជញធរ មនក់ចប់បងខំបណូ ជ នទណិ តរូបេនះ ឲយ ជញធរេវ ត

វតឧ

ម េហីយបនបេញច ញនូវសកមមភពហិង មកេលី ពះ

ែដលជអនកស មបស មល កមពួកេគេនះ

េ យេ បី

សមភរៈេផ ង ៗ មនពូេថ និងដំបង ជេដីម េដញកប់ ពះសងឃ

សមណសិស សមណនិស ិត ែដលមនគន បមណ ២០ អងគ េហីយបងកឲយមន កមស មបស មលរងរបួស ៤ អងគ ។

េមីលេឃីញេនទេងី ចូលមកវតឧ

ទណិ ត ទឹម

េ យ

វែបបេនះ កមស មបស មលក៏បងខំចិត

ម ។ ទំងអស់េនះ គឺជទេងីអសីលធមិរបស់

ខន បនបំផញ ពះពុទធ

មន ទង់ ទយធំបំផុត

សន ០៧ មក យ៉ ង

ែដលទេងីេនះឈនដល់េទសសងឃេភទ

បំែបកបំបក់សងឃជពួក ជ កមតមះតមិះេដ លដល់ ពះពុទធ

សន

ិ យ ទេងីេនះជករគួរឲយ ែដលេគចត់ទុក ពះសងឃគមនធមិ គមនវន័

ភ័យខចបំផុតំេពះករបត់បង់ ពះពុទធ េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

សន

ករេអ នខមស និងភ័យខចនឹងទេងីរបស់េគ េទីបេធីសំណូមពរឲយ

មេនះេឡីយ ។

ំ វ ម នី ខញុំ ពះករុ ម ភព សូមឯកឧតម េ កជទ ជករ គប់ប ថនក់ និងគណៈបក នេយបយទំងអស់ ពម

ទំងអងគករេ ករ េនះេ យេ

ភិបល សូម ពះេម

ម ះសម័ គបំផុត

ប់ នជបង

និងទទួលយកនូវេសចកី ស

ជបូ ន ជម តជក់របស់េយីងទំងអស់គន” ៕

ែដលជឧតម ទំព័រទី 4

ទទួលយកនូវេសចកីបភ ំ ឺ

រកនុង ពះពុទធ

ញ់

សនដ៏

ហតថេលខ និង េទព វង

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


កលពីៃថងទី ២៦-២៧ មិថុន យ៉ ងេ សមគមែខមរកមពុជេ កម

បមណ

១០

ស់ មន

ែដលមនទី

និពនធេ យអនក សី Rebecca Sommer េនះេឡីយ ។

ពះេតជគុណ េយ ង សិន មនសងឃដីកបនេទ តថ

ង ំ េន

បេទសកមពុជ បន បរពធពិធីបុណយឧទទិសកុសលគំរប់ខប ួ ១២០

មួយញុះញង់ ឬ

ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម គមនបំណង

ៃថងៃនករសុគតរបស់ ពះភិកុ ខ េអ ង សុខេធ ន ែដល តវបនសុគត ៌ ំបង េ យ ថក ំ ជទីបំផុត បនទប់ពីចូលរួមបតុកមម គមន៍

បំែបករដ ដូចែដលេគបនេចទ បកន់េនះេទ ។ ករេ កកបតុ-

េង ង មិញ ទីត បធនរដផច់ករយួនកុមុ យនិ ម ស េនៃថងទី ២៧

ជញធរកុមុ យនិ ម សយួន ែដលបនេចទ បកន់ ពះសងឃ និងចប់

ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០០៧ ឯខងមុខ ថ នទូតយួនកនុង បេទសកមពុជ ។ ភិកុ ខ េអ ង សុខេធ ន ពះជនម ៣០ វស

ី មពុជេ កម េខតឃង ំ ទឹកដក

កំេណីតេន

តវសុគតេនវត ទនំ ជឹង

សកអងគ

ក គឺ បឆំងនូវទេងីដ៏េផគីនរបស់

កមមរបស់ែខមរេ កមទូទង ំ ពិភពេ

ផ ឹក ពះសងឃេ យគមនករេអ នខមស់ែតប៉ុេ

ប៉ុែនជ

អកុសល េនកនុង បេទសកមពុជ េពលែដល ពះសងឃ និងពលរដ ី បីនញ ែខមរេ កមេធីបតុកមមេ យអហិង េដម ំ តិេទជូនតំ ង

សនួល េខតក ល បនទប់ពច ី ូលរួមបតុកមមជមួយសមណបបតុិ ១០០ អងគេផ ងេទ ត េនខងមុខ ថ នទូតយួន បចំទី ករជត

ពីរេលីក ។ រហូតដល់ៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០០៧ មន ពះសងឃ

កងភនំេពញ ខណៈែដល េង ង មិញ ទីត េទេធីទស នកិចេច នទី

ែខមរេ កម មួយអងគ តវជនមិន គ ល់មុខេធីឃត បនទប់ពីបនចូល

េនះ ។ ពិធីបុណយគំរប់ខប ួ ១២០ ៃថងៃនករសុគតរបស់ ពះអងគ តវបនសមគមែខមរកមពុជេ កម បរពធេនវត

សទឹងមនជ័យ ខ័ណមនជ័យ

មគគីរង ី សងកត់

ជធនីភនំេពញ ។ ពិធីបុណយេនះ

មនករនិមន-អេញជ ីញចូលរួមយ៉ ងកុះករពីសំ

ក់ ពះសងឃ និង

ី មពុជ ។ ពលរដែខមរេ កម ែដលកំពុងរស់េនេលីទឹកដក ពះេតជគុណ េយ ង សិន

សងឃែខមរកមពុជេ កម ែដលមនទី

ពះ បធនសមគម ពះ

ង ំ េនវត

មគគីរង ី េហីយ

បនគង់ជអធិបតីកុ ងពិ ន ធីបុណយគំរប់ខប ួ ១២០ ៃថងៃនករសុគត

េនះ មនសងឃដីកថ ែខមរកមពុជេ កម គឺជជនជតិេដីម ែដល

មកេហីយ

ថ នទូតយួនេនះ ែតង តវបន ជញធរកមពុជ

រួមេធីបតុកមម ។ េនះគឺជេ

កនដកមមមយ ួ ដែ៏ សនេខចផ រជ

ទីបំផុត ែដល ពះសងឃអនកកន់ ពះពុទធ េនកនុង បេទសកមពុជ ជ

ំងមួយេលីកជ

សន

តវេគេធីឃត

ែដលជ បេទសមួយចត់ទុកពុទធ

សនរបស់រដ ។ េលីសពីេនះ គឺមនករេ

សន

យចំេពះ

ិ យឲយបនចបស់ ជញធរែដនដី ែដលពុំបនេធីេកសលយវច័

ស់

េហីយែបរជេចទ បកន់ថ ពះអងគបនេ បី បស់េ គ ងេញ ន េធី អតឃតខួនយ៉ ងគេឃីន ។

ចំែណកឯ ពះភិកុ មួ ខ យអងគ

ែដលបននិមនចូលរួមកនុង

ជយូរលង់

ស់

ពិធីបុណយឧទទិសកុសលដល់ ពះសពភិកុ ខ េអ ង សុខេធ ន មន ី ឲយដង ឹ ែដរថ ពះអងគ ក៏ដូចជសមណៈនិស ិត និស ិត សងឃដក

សន៍មយ ួ

មន

ែខមរេ កម គប់អងគ ចូលរួមពិធីបុណយខួប ១២០ ៃថងៃនករសុគតភិកុ ខ

ផូរផង់ ។ ពលរដែខមរកមពុជេ កម ជង ៩០ ភគរយកន់ ពះពុទធ

បនដឹងថ ែខមរកមពុជេ កម មិន ពេងីយកេនីយចំេពះករសុគត

មនកំេណីតេនេលីទឹកដីដូន កមពុជេ កម ។

ែខមរកមពុជេ កម

ស និងអតសញញណជតិខួនដ៏ល

បៃពណី វបបធម៌ អក រ សន េហីយមនវត

គឺជជតិ

មជង ៦០០ វត ែដលជ គឹះមូល ន

ៃនវបបធម៌ និងរក ករពរវបបធម៌ អរ ិយធម៌ែខមរេ កម ។ ប៉ុែន េ កយេពលរបបផច់ករ

ទឹកដីកមពុជេ កម ែដលេគ

េនះ គឺែខមរេ កម រស់េន

និគមយួន គ ល់ថ េវ ត

ក់

និគមេលី

មខងតបូងសពៃថង

ក់ដូចជកូនឥតប ខះករទំនុកបំរង ុ

េអ ង សុខេធ ន ៃថងេនះ គឺចង់បញជក់ឲយមតិជតិ និងអនរជតិ

ដ៏ ថ៌កំបង ំ

េហីយទទួលយកករេចទ បកន់េ យគមនេហតុ

ផលពី ជញធរែដនដីកមពុជេនះេឡីយ ។

ពះភិកុ អងគ ខ េនះ បន

េទ តថ ែខមរេ កម គប់រូបមនករឈឺចប់ ចំេពះឃតកមមមកេលី ភិកុ ខ េអ ង សុខេធ ន ខង ំ បំណងសែមងឆនទៈ

ស់ េហីយករ បរពធេនះ កនុងេគល

និងករឈឺចប់

មយ៉ ងេទ តក៏ជ

រមួយ

ជងេនះេទេទ ត គឺរបបផច់ករយួនកុមុ យនិ ម សេនះ បនេរ ីស

ទមទររកយុតធ ិ ម៌ជូន ពះភិកុ ខ េអ ង សុខេធ ន ផងែដរ ។

ែខមរេ កមជបនបនទប់ ។ សពៃថងែខមរេ កម ពុម ំ នសិទធិេសរ ីភព

ៃថង គឺៃថងទី ២៦-២៧ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៧ េនះ តវបនបញច ប់

េអីងនឹង បកន់ពូជ

សន៍

េហីយ ក់គំនបគបសងកត់មកេលី

ជមនុស ជតិ ដូចែដលមនុស គប់រូបេលីពិេ របបយួនកុមុ យនិ ម ស

ែដលជជនឈនពន

កមនេនះេទ ។ បនរ ិះរក គប់

មេធយបយេដីមបីគបសងកត់ និងកំចត់ែខមរេ កម េ យឥតបងូ រ ី អូ ែដលដក ឹ នំ និង ឈម យ៉ ង មិញមិនខុសអីពីឯក រវឌី េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

គួររ ំលឹកថ ពិធីបុណយែដលបន បរពធអស់រយៈេពលពីរ

េ យេជគជ័យ េ យពុំមនករ

ំង រ ឺ

ម បមពី ជញធរែដន

ដីកមពុជេនះេទ ។ ពីធីបុណយ តវបនបញច ប់នូវៃថងទី ២៧ មិថុន បនទប់ពីបន បេគនចងន់ ពះសងឃ

ឆងយ ៕

ទំព័រទី 5

និងទទួលេភញ វកិតិយសជិត េ

ភ័ណ

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


ពះសងឃែខមរេ កម

ែដលរត់េភ សខួនពីរបប គប់ គង ក់ខួនកនុង បេទសកមពុជ បនមន

ផច់ករយួនកុមុ យនិ ម សេទ

គេ មងេធីធមមយ

េដីមបីផ ព

មួយពីវតភនំេឆពះេទកន់ភនំឧតុ ងគ

ផ យអំពីសិទធិមនុស , ែសងរកសនិភព និងយុតិធមិជូន ពះសងឃ

ទំង ៥ អងគ កំពុងជប់ពនធនគរ និងបងបូ នែខមរេ កមេនេលីទឹក ដីកមពុជេ កម កំពុង តវរបបផច់ករយួន

សិទធិមនុស ទំងេសរ ីភពជំេន

សន ។

ណូយ រ ំេ

េយង ម បភព័ត៌មនពី ពះេតជគុណ

បធនសមគម ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម

ភទំង

េយ ង

សិន

បចំេនកមពុជ បន

មនសងឃដីកឲយដឹងថ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កមែដលកំពុង

រស់េន គប់ទិសទីកុ ង ន បេទសកមពុជ បនមនគេ មងេធីធមមយ សនិភពមួយពីវតភនំ ទី កងភនំេពញ េឆពះេទកន់ភនំឧតុ ងគ េនេខតក

ប៉ុែន តវបនបដិេសធេ យសងឃ បកស

មួយ ។ សងឃ បកសបដិេសធ ពះសងឃេធីបតុកមម កូដកមម កុបកមម ឬធមមយ

ិ គឺជកររ ំេ េ យសនិវធី

ភរដធមមនុញញ េនះេបី

របស់សមជិក កម បឹក រដធមមនុញញ

េយង មេសចកីែថងករ

កមពុជមួយរូប ។ សងឃ បកស ែដលេចញេ យសងឃនយក ននទ ែង៉ត កលពីៃថងទី ៨ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៧ បនទប់ពីទទួលបនលិខត ិ សុំ េធីធមមយ

របស់ ពះសងឃ

បកសេនះបនែចងថ

និងពលរដែខមរេ កម

ម ច់ខតចំេពះភិកុ ខ និង

សងឃ

មេណរ

សនេថរ ទកនុង បេទសកមពុជកនុងករបេងកីត ឬចូលរួម បតុកមម កូដកមម កុបកមម និងយករូបភពធមមយ េដីមបីដែងជ ពុទធ

កបួននន

េធីឲយប៉ះពល់ដល់សនិសុខស

ប់ធប់

ធរណៈ

កនុងសងគម ។ សងឃ បកសរបស់គណៈនយកសងឃ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ែដលចុះហតថេលខេ យសេមចសងឃនយក ននទ

ែង៉ត និងេទសរដម នី រដម នី កសួងធមមករ និង

សន ឃុន

ង ំ ែដលមនចំនន ួ ៦ បករ ចុះៃថងទី ៨ ែខមិថុន ឆន ំ ២០០៧

េនះរួមមន៖

បករ ១- ភិកុ -ខ មេណរ គប់អងគកុ ង ន ពះ ជ ចក ិ យមន ពះៃ តបិដកជេគល េដម ី បី កមពុជ តវ បតិបតិ មធមមវន័ េលីកសទួយតំៃល ពះពុទធ សនឲយបនសថិតេសថរ គប់ ៥០០ ពះ

វស ឲយបនបរ ិបូរ ។

បករ ២-

សនេថរ ទ

ម ច់ខតចំេពះភិកុ -ខ

មេណរ ពុទធ

កនុង ពះ ជ ច កកមពុជទំងអស់ កនុងករ បេងកីត ឬចូលរួមេធីបតុកមម កូដកមម កុបកមម និងយករូបភពធមមយ

ធនប់

េដីមបីដែងជកបួនននេធីឲយប៉ះពល់ដល់សនិសុខស ធរណៈកនុងសងគម ។

េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

ប់

បករ ៣- ភិកុ -ខ មេណរ មិន តវផល់ព័ត៌មនមិនពិត ម គប់រូបភព េធីឲយជះឥទធិពលមិនលដល់ ពះពុទធ សន និង

សងគម ។ ជ

បករ ៤- ភិកុ -ខ មេណរ ពុទធ សនេថរ ទកនុង ពះ ច កកមពុជទំងអស់ តវែតអនុវតសងឃ បកសដូចមន

ែចងកនុង បករ ១, ២ និង ៣ ខងេលីេនះឲយមន បសិទធភពខពស់ បំផុត ។

បករ ៥- ភិកុ -ខ មេណរ អងគ ែដលមិនអនុវត ម ិ យ ពះពុទធ សងឃ បករេនះ តវទទួលេទសទណ េទ មធមមវន័ សន និងចបប់រដធមមនុញញ ជធរមន ។

បករ ៦- សងឃ បកសេនះ មន បសិទធភពចប់ពីៃថង

ចុះ ពះហសថេលខេនះតេទ ។ គួរបញជក់ថ

េ កយពីករេចញសងឃ បកសខងេលី

មន ពះសងឃជេ ចីនអងគ មិនថេនកមពុជ ឬកមពុជេ កមេនះេទ បនសែមងករមិនសបបយ ពះភ័យ េហីយបេញច ញ បតិកមមភម

ៗ ចំេពះសងឃ បកសេនះ ។

ពះសងឃមួយអងគ ពះនម េច

សមបូរណ៍ ពះជនម ២៨ វស សពៃថងគង់នូវវតមួយកនុង សក យ ទង េខតមត់ ជក ទឹកដីកមពុជេ កម មនសងឃដីកថ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម តវ ជញធរយួនគបសងកត់ រ ំេ

មនុស , រ ឹបអូសយកដីធី និងេសរ ីភពជំេន សងឃឹមនរ

េ កពី ពះសងឃ

ភែផនកសិទធិ

សន េហីយគមន

និងបងបូ នែខមរេនេ ក បេទស

េដីមបីសែមងមតិ បឹងត ៉ ទមទរសិទធិេសរ ីភពជូន ពះសងឃក៏ដូច ជពលរដកនុង សកេនះេទ ។ ប៉ុែនេនេពលមនសងឃ បកស របស់គណៈនយកសងឃ ៃន ពះ ជ ច កកមពុជែបបេនះ ពះ

អងគមនករេ

យយ៉ ងខង ំ េហីយេនះគឺជសកមមភពមួយ

ំងែខមរកមពុជេ កម ែដលរត់េភ សខួនេទកមពុជ េជ ស ងពី របបផច់កុមុ និ ម សយួន ណូយ េធីករសែមងមតិ ។ ពះភិកុ ខ េច សមបូរណ៍ បនបនថ គណៈសងឃនយក ៃន ពះ ជ ិ យ តងស ់ ិកខបទ ច កកមពុជ មិនបនពនយល់ពិ រ ថរ ំេ ភវន័ មួយកនុងចំេ ម ២២៧ សិកខបទេនះេទ ។ កនុងេនះរួមមន

ប ជិក ៤, សងឃទិេសស ១៣, អនីយតៈ ២, និស គគិយបចិតិយៈ ៣០, សុទក ធិ បចិតិយៈ ៩២, បដិេទសនីយៈ ៤, សិកខិយវត៧៥ និងអធិករណៈ ៧ េនះេឡីយ ។

សូមបញជក់ថ ករេធីបតុកមម កូដកមម កុបកមម ឬកបន ួ ធមមយ គឺជសិទធិសែមងមតិរបស់មនុស ជតិ េហីយករេចញ

សងឃ បកសេនះ គឺរ ំេ

ធមមនុញញ ពះ ជ

ភទំង សងេទសិទធិមនុស

ពមទំងរដ

ច កកមពុជផងែដរ េនះេបីេយង មេសចកី

ែថងកររបស់សមជិក កម បឹក ធមមនុញញកមពុជមួយរូប ៕

ទំព័រទី 6

វិចិ ត

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


ដីែ សចំករ ប់រយហិក របស់ពលរដែខមរេ កម េខតមត់ ជក ឬេ

ថ នយ៉ ង តវរដអំ

េន

ចយួនបន់យក ។

អំេពីបន់ទង ំ កំេ លេនះ បនេកីតមនេឡីងេនកំឡុងឆន ំ ១៩៨០ ែដលយួនកុមុ យនិ ម សេ បីលបិចជេន សែខមរេ កម េខតមត់ ជកេទ

រស់េនតំបន់ទឹកលិច ។ រហូតមកដល់សពៃថងេនះ ពលរដែខមរ

េ កមេខតមត់ ជក េនែតេធីករត ៉ ទមទរឲយ ជញធរយួនសង ិ មកវញេនចំ នន ួ ដីែ សចំករ ែដលយួនរ ឹបអូសយកទំងេនះ ។

េយង ម បភពព័ត៌មនពីេខតមត់ ជក បនឲយដឹងថ

យ៉ ងេ

ស់កលពីៃថងទី ៩ មិថុន មនពលរដែខមរេ កម

ចំនន ួ ពីរភូមិកុ ង ន សក

យទង បននំគនេ កកេឡីង បឆំងនឹង

ពួកគត់ ប់រយហិក

។ េហតុករណ៍េនះ េកីតេឡីងបនទប់ពី

ទេងីដ៏េផគីនរបស់ ជញធរយួន ែដលបនបន់យកដីែ សចំកររបស់ ពលរដែខមរេ កម េខតមត់ ជកមិន ច ទំបននូវទេងីរបស់ ជញ ធរយួន ែដលេចះែតរ ឹតបនឹង និង ក់គំនបមកេលី កម គ

ពួកគត់ ។ េ

ក េច

បមណ ៧០ គ

សន

ងអនកភូមិ

យុ ៤៥ ឆន ំ តំ

រ មកពីភូមរិ

ង ំ និងភូមិ កំង កច កនុង សក ់ ងក យទងបន បប់ថ “ករេ កកេឡីងទមទរេនះ គឺមិនចងប

បញជមួយរ ភិបលយួនេទ ពលរដទំងអស់គន គន់ែតត ៉ សុំ

ិ ុេ សិទធិកន់កប់ដីែ សចំករវញប៉

បភពព័ត៌មនេផ ងមួយេទ តបនឲយដឹងថ

រហូតមក

ដល់ៃថងទី ១៩ ែខមិថុន ពលរដខែខមរេ កមេខតមត់ ជកពុំទទួល ប

យពីសំ

លឲយមនតំ

ជញធរយួនប ងកប និងចប់ខួន ប៉ុែននគរបលយួនបនព ងយ

កមង ំ ជេ ចីន េដីមបី

ងអនកភូមិ ១២០ នក់េទពី សក

យទង

ថ ទី កង េ

ជីមិញ ។ ប៉ុែននគរបលយួន

មមិនឲយអនកត ៉ ទង ំ េនះេធីដំេណីរេ យរថយន

មឃត់ កមអនកត ៉ ទង ំ េនះែដលបនេធី

ដំេណីរេ យរថយនេឆពះេទេគលេ របស់ខួន េហីយឲយអនកត ៉

េធីដំេណីរេ យេថមីរេជីងពីេខតមត់ ជកេទទី កងៃ ពនគរ ចមងយ

ផូ វ បមណជង ៤០០ គីឡូែម៉ ត ។ េ

ក េច សឺន

យុ ៥៥ ឆន ំ រស់េន សក កេប

ងអនកត ៉ កុ ងេខតមត់ ន ជក បនមន ប សន៍ឲយដឹងផង ែដរថ កមអនកត ៉ បនេធីដេំ ណីរមកពីភូមិ គប់ទិសទីកុ ង ន សក តំ

យទង និង សក កេប កនុងេគលបំណងែតមួយ គឺទមទរឲយ ជញធរយួនថនក់ជតិេ ះ យបញដីែ សចំករ ែដលបនរ ឹប

ក េច សឺន បនថដំបូង

អូសយកកលពីកំឡុងឆន ំ ១៩៨០ ។ េ

េឡីយ កមអនកត ៉ ទង ំ ១២០ នក់ បនសំេរចចិតេបះបង់េចល

ករត ៉ េនះ េ យ

ក់ ជញធរយួនេនះេឡីយ ។ េទីប

និង កេប មកត ៉ ដល់ ជញធរថនក់ជតិេនទី កងៃ ពនគរ ែដល សពៃថងយន ួ េ

យួនេនទី កងៃ ពនគរ ។ េទះបីជអនកត ៉ ទង ំ េនះ មិន តវបន

េ ពះជវី ភពកន់ែតយ៉ ប់

ំ កេនះ” ។ យឺន ៗ ជពិេសសប៉ុនមនឆនម

បនដំេ

ពលរដកំពុង បមូលផំ គ ុ ន េនទី កងៃ ពនគរ ទមទរឲយ កម ជញធរយួនសងដីធី

រផូ វឆងយេពក េធីដំេណីរេ កមកំេ

ទិតយេកែហង និងេភ ងេជគជំ េហីយ តវចំ ៃថងេទ ត ។ ប៉ុែនេទះជយ៉ ង

កី ទីបំផុតមនតំ

ពះ

យេពលេ ចីន ងអនកត ៉

បមណ ៣០ នក់ បនមកដល់ទី កងៃ ពនគរ េហីយេធីបតុកមម

ទមទរឲយ ជញធរយួនថនក់ជតិរកដំេ

យជូនពួកគត់ ។

គួររ ំលឹកថ ករេ កកេឡីងបតុកមមត ៉ ទមទរឲយ ជញ

ចមងយ ប់

រយគីឡូែម៉ តេនះេទ គឺអនុញញតឲយេដីរេថមីរេជីង ។ អនកត ៉ ១២០

ធរយួនេ ះ

ទមទរឲយ ជញធរយួន បគល់ដែី ស ជង ៥០០ ហិក មកពួក

ំ ូងបំផុត គឺនូវៃថង េ កមេខតមត់ ជក បនេ កកេឡីងបតុកមមដប

យបញដីែ សចំករេនកនុងេខតមត់ ជក េនះមិន

របនេធីបតុកមម

ែមនជេលីកដំបូងេនះេទ ។ េគេនចំយ៉ងចបស់ថ ពលរដែខមរ

ិ ែដល តវបន ជញធរយួនរ ឹបអូសយកកនងមក ។ ប៉ុែន គត់វញ

ទី ១-២ ែខកញញ ឆន ំ ២០០៦ តវជៃថងបុណយជតិ បេទសេវ ត

នក់តំ

ងឲយ បជពលរដជង

ករត ៉ េនះមិនបនសេ មច េ យ តំ

៤០០

រប៉ូលស ិ យួន

ងអនកត ៉ មនក់ េឈមះ េច េហង

ម (Quoc Khanh) េហីយករេធីបតុកមមេនះេទ តេ

ំង ។ យុ ៥០ ឆន ំ

យទង បនបេងីប បប់ “ ពឹតិប តសហ-

សពៃថងរស់េន សក

ំ េនះបនជិះរត់រថយន ព័នធែខមរកមពុជេ កម” ឲយដឹងថ អនកត ៉ ទង េចញពីេខតមត់ ជក េលខ ៤៣ ែខកកក

េដីមបីយកញតិទមទរេនះឲយេទ ជញធរ

ឆន ំ ២០០៧

េដីមបីទមទរឲយ ជញធរយួនរកដំេ យុតិធម៌ជូនពួកគត់

និងផល់ភព

៏ ៉ ប់ ែដលកំពុងរស់េនកនុងកំរ ិតជីវភពដយ

យឺនេ កមរបបផច់ករបនយួនកុមុ យនិ ម ស៕

ទំព័រទី 7

តក៏

កញញ សីរ ័តន

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


មជឈមណលសហគមន៍ ពះសងឃែខមរអនរជតិ ែដលមន ទី ង ំ េនរដម៉ កកក

ឈូេសត សហរដ

ឆន ំ ២០០៧

េមរ ិក កលពីៃថងទី ០៣ ែខ

ពះសងឃធិបតី ភិកុ ធមម ខ េថេ

បធនមូលនិធស ិ និភព

ពុទធ

សនិកអនរជតិម

ឃន

េឃសននទ

េឡីយ េហីយ ពះអងគេ បីធេមមសថជ វុធតស៊ូជមួយស តវ ។ ម ពះទ័យរបស់ខុ ំញ ពះករុ

សំណូមពរចំេពះេមដឹកនំច កទំងពីរ ចបល់គន ពះពុទធ

សូមេផញី

ម ភព េម

កុំេធីករ ចបូក

ស់ថ “អពមងគល” ។ ទនទឹមនឹងេនះផងែដរ

បធនសីទីមជឈមណលសហគមន៍ ពះសងឃែខមរអនរជតិ និងជ

េមដឹកនំទង ំ ពីរ កមមិន តវ ប ពឹតិអំេពីពុករលួយ េ យអំ

បធនសហគមន៍ ពះសងឃែខមរសហរដ

អគតិធម៌ ៤ យ៉ ងគឺ ៖ ទី ១- ឆនទគតិៈ លំេអ ងេ ពះ ស

បកសជូន

េមរ ិក

បនេចញសងឃ

ធរណៈជន គប់ជន់ថនក់ ចំេពះសកមមភពៃន ពះ

ទី ២- េទ

លំេអ ងេ ពះខច និងទី ៤- េម

មនេសចកីេ

សមប់ ពះសងឃកី

ខឹម

មនស ចុះផ យនូវសងឃ បកសេនះ

ែដលមន

រទំង សងដូចខងេ កម ៖ ខញុំ ពះករុ

ម ភពធមមេថរភិកុ ខ កនុងនម ពះភិកុ សងឃ ខ ិ េហីយសថិតេនកនុងជវី តជអន កបួស ែខមរែដលចស់វស មួយរូប ចំនន ួ ជង ៥០ ឆនក ំ នងមកេហីយ ។

សូមថយបងគំ ពះេថ នុេតថរៈជទីេគរពសកករៈដ៏ខង ព ់ខស ព ់

សូមចំេរ ីនពរញតិេញមជទីេម តីកុ ង ន ពះធម៌! េយង ម

ពឹតិករណ៍េផ ង ៗ ែដលេកីតេឡីងេន

កមពុជេ កមកី េនកនុង ពះ ជ ខញុំ ពះករុ

ម ភព េ

និយយសរុបេទ

គតិៈលំេអ ងេ ពះលងង់ ។

ករចប់ ពះភិកុ សងឃផ ខ ក ឹ កី

ជញធរជពុទធ

េបីមនករពក់ព័នធដល់តុ

សនិកមិន តវេធីផទល់េឡីយ

ករ

ចក

ែដលមនចរ ឹកទុកេនកនុងតតិយសងគយន ពះបទអេ

កម

កម

បន ពះ ជបញជឲយ មតយេទជួយ

រមងប់អធិករណ៍េនកនុងវតេពលេនះ ពះភិកុ សងឃរ ខ ឹងទទឹង មតយ ។

េដីមបីសិទធិ េសរ ីភព សនិភព

ចំេពះករេធីធមមយ

គមន វុធកនុងៃដជ

ែដលផទុយនឹង ទឹសី ពះពុទធ

ពួកជ កមៃនអនកបួស ជករបងញេភទអនកបួសដល់

េចញរួច

សកមមភពទំងេនះរបស់បងបូ ន

ឬមិនឲយសែមងេចញនូវទឹក ពះទ័យ

និងទឹកចិត

សនេឡីយ ។ េគចង់ឲយេដីរ ម

បកបេ យមនសករជតិ

ែខ បនទត់ែដលគូសឲយេដីរប៉ុេ ជអនក

តវេគបិទខចប់មិនឲយ

ខួនឯង មុននឹងេជ ពះអងគែដរ ។ ដូេចនះ ករទប់

ប់ពិចរ ក ត់

(អំ

ំងរបស់

ចរបស់ គហសថ) ។ ទី ២- ែផនកពុទធច ក

ចរបស់ម នីសងឃ)

ចំេពះនូវ បេទសកមពុជេយីង

ខញុំ ពះករុ

ម ភពយល់ថ

ពះសងឃពុទធ

សនសំខន់

ស់ ដូចជេនកមពុជេ កម េបីគមន ពះសងឃេហីយ និងវត

មេទេនះ វបបធមិ អក រ

សែខមររ

យយូរេហីយ ។ េ ពះ

សកមមជនរបស់រ ភិបល បជជនមិនសូវេជ ទុកចិតេទ រ ីឯ ពះ សងឃជទ

ន ពះពុទធជមចស់

ឆន ំ ២០០៧

មន

ធរណៈ

ង ំ ពីសម័យពុទក ធ លែតគមនប សរេសរអក រដូេចនះ

េឡីយ ដូចជ កម ពះម

កស បៈ ៥០០ រូបឆងកត់ពីតំបន់មយ ួ

េទតំបន់មយ ួ ពុែំ ដល ច់រយៈ ។ ទំេន មទំ កមពុជ និងពិភពេ េ

ប់ ពះសងឃសម័យេនះ

សេមច ពះម

េដីមបីសនិភព

ករហូតបនលបីលបញ ពះនមេពញ

ក ។ រ ីឯពកយធមមយ

កល

េនះ មនឥទធិពលនឹង តវេគយកមក

េ បីជ បេយជន៍េដីមបីសិទធិ េសរ ីភព សនិភព ឬេដីមបីសុជ ំ ំនយ ួ េផ ង ៗ ក៏មន ។ សូមេសចកីសុខសនិភព យុតធ ិ ម៌ េសរ ីភព ពមទំង

សមមទិដិបនដុះ លេកីតកល លគុមពេនកមពុជេ កម ក

ល និងកមពុជេលី េ យអំ

បន ល់ទុកកុំបីេឃ ងឃតេឡីយ ។

េគទុកចិតជងេ យ កមេនះ

គមន វុធកនុងៃដេហីយមិនសូវមនឧបសគគជមួយ សី េលខ ៤៣ ែខកកក

េនះ

េឃសននទ ពះអងគបនយកមកបនជធមមយ

បងបូ នៃនភនក់ងរ កសួងមនសមតថកិចចទង ំ ២ ែផនក៖ ទី ១- ែផនក ច ក (អំ

ធម៌

ជនឲយបនេឃីញជមងគលដ៏ឧតម(មងគលសូ ត) ។ ទិដភពែបប

ះ សូមបី ពះពុទធជមចស់ ពះអងគ

ស់ដឹងនូវសចចធម៌ ក៏គង់េបីកសិទធិឲយអនក

មត

ក៏ដក វសមប់អស់ ពីរ បី អងគេទ េនះជករយល់ខស ុ របស់

និងយុតិធម៌ បកបេ យករផ យេម

យុតិធម៌ និងសនិភព ។

សម័យេនះ

សងឃទំង គហសថ ែដលខំ បឹងប មះពីករគបសងកត់ៃនរបបមួយ បសចកសិទធិេសរ ីភព

េទីបបញជូ នេទកត់

េទសជបនេទេទ ត ឧទហរណ៍ដូចជសម័យអេ

ស់ចំេពះសកមមភព ពះ

សន

ករ

ិ ចឆ័យ មធម៌វន័ ិ យរបស់គណៈសងឃសិន តវែតឆងកត់ករវនិ

ច កកមពុជទី ២ បចចុបបននេនះកី

ញ់ ។

គតិៈ លំេអ ងេ ពះសប់ ។ ទី ៣- ភយគតិៈ

សងឃែខមរកមពុជេ កម េដីមបីសនិភព េសរ ីភព សិទធិមនុស េន

កមពុជ និងកមពុជេ កម ។ “ ពឹតិប តសហព័នធែខមរកមពុជេ កម”

ែលបង ទំព័រទី 8

កមពុជ

ចៃនសចចះ ខនី កតញញូ បន

សូមអរ ពះគុណ និងសូមអរគុណ ៕ VOKK

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


គណៈកមមធិករមជឈិមបក កុមុ យនិ ម សេវ ត ម និង គណៈកមមធិករបញជករតំបន់នរិ តី បនេចញផ យេស វេភបំៃភ

ដុងៃណ េដីមបីកប់ឆករ

បនយួនេរ បចំ េហីយផ ពផ យកលៃថងទី ៨ ែខមីន េនះ

ី បីពឹង េង ង ។ ករចងសមព័នធភពជមួយេសច តកូល េង ង គឺេដម

ង ំ ទីលំេនកនុងភូមិ ។

ឆន ំ ១៦២០ េសចេចន

ករពិតពក់ព័នន ធ ឹង បវតិទឹកដីកមពុជេ កម ។ េស វេភែដល តវ

៉ អភិេសកជមួយ ពះនង ងុក

គណៈកមមធិករបញជករតំបន់នរិ តី មនេគលបំណងទុកជឯក

ែផកកមង ំ កងទ័ពេវ ត

េ កម) និងព ងឹងករយល់ដឹងអំពីឫសគល់

ជនជតិេវ ត

រ បវតិសេងខបអំពីតំបន់ភូមភ ិ គខងតបូងេវ ត

ម េ យបំេផីស និងគមនករេអ ន

តំបន់ភូមិភគខងតបូងេវ ត ខមស់បនិច

(កមពុជ បវតិៃនករអភិវឌ ម

ះ។

ិ ិ ជ មួយអប់រ ំ ម រតីេសន បវតិវទយ ជមុខវជ និងលត់ដំអតចរ ិត បជពលរដ

នភពជតិ

ជតិ េមទ-

េហីយេធីឲយពលរដ

យល់ដឹងអំពីភរកិចចករពរបូរណភពទឹកដី និង បៃពណីវបបធមិ របស់ បេទសជតិនីមយ ួ ៗ ។ ទឹកដីកមពុជេ កម ក៏ តវករ បជ

ពលរដ

អំពី បវតិ

និង ល់មនុស ជតិទង ំ សផងែដរ

យេលីពភ ិ ពេ

ប៉ុែនជអកុសល

ទូទង ំ បេទសមិន តវបន ជញធរយួន កង ចង កង ឬបនេរ នសូ តអក រ ទំ

ប់េនះេទ កុំថេឡីយសិក

កយល់ដឹង

ែខមរកមពុជេ កម

ណូយ អនុញញតឲយ

សែខមរ រក បៃពណីទំេន ម

និង

វ ជវ បវតិៃនករកេកីត

ទឹកដីកមពុជេ កម ។ មកដល់េពលេនះ យួនបន និងកំពុង

ី បីបំៃភ និងែកៃចននូវអតសញញណ ពយយមរ ិះរក គប់លបិចកល់ េដម

ពះនមជ័យេជ

៉ ន ជបុ តីរបស់េសច េង ង ភុក

មកត់បនថយឥទធិពលេស ម។ ចំែណក

ិ េសចេង ង វញ ទំនក់ទំនងដ៏លេនះបងកលកខណៈងយ សលឲយ ម ចូលមកកប់ឆករ

ឧដុងគផងែដរ ។

ំ ឆន ំ ១៦២៣ េសច តកូល េង ង បនេសនី ជ ងេចន

ឲយជនជតិេវ ត

ម េបីកទូ

យករកប់ឆករេនតំបន់ខ ត់ បជ

ី បី គប់ គង េសចអងគេនះបនបេងកីតប៉ុស៌ស មប់ ជន េហីយេដម យកពនធ រេនតំបន់ៃ ពនគរ

េ កយេពលេសច ជ័យេជ

១៦២៨ ម នី ជករេចន

និងផ ពផ យេស វេភ បវតិសេងខបសីអំពី បវតិៃន

ី មពុជេ កម ។ េន តង់ចំណុចមួយកនុងេស វេភ ករកេកីតទឹកដក

បំៃភករពិត ែដលយួន បកសថ “ទស នៈ តឹម តវអំពីឫសគល់

ិ គខងតបូងេវ ត និង បវតិៃនករអភិវឌ តំបន់ភូមភ

និយយអំពី បវតិៃនករកេកីតភូមិភគខងតបូងេវ ត

េ កម) យួនបនអះ ងថ៖

ម”

ែដល

ម(កមពុជ

“ភូមិភគខងតបូង កយេទជចំែណកមួយមិន ចកត់

ផច់េចញពី បេទសេវ ត

ម ពីសតវត រទី៍ ១៦ មកដល់សព

ៃថង ។ ចប់ពស ី តវត រទី៍ ១៦ េ យ

មនករេ ជ តែ ជកពី

ំ េស ម កនុង ជ ងែខម រមនករែបកបក់យ៉ងខង ំ រហូតដល់េធីឲយ បេទសជតិចុះទន់េខ យ ក់ដូចជពុំមនឱកសយកចិតទុក ក់ដល់តំបន់លិចទឹកេនភគខងេកីត

េហីយធតុពិត

គឺមិន

ិ កនុង ថ នភពែបបេនះ គប់កមង ំ េដីមបី គប់ គងតំបន់េនះ ។ ឋត បជជនេវ ត

េលខ ៤៣ ែខកកក

មជេ ចីនេនតំបន់ធន ួ ឆន ំ ២០០៧

ចូលមកេមសយ

ម បនមនវតមន

ទី ២ ចូលទីវងគតកនុងឆន ំ

មនករែបកបក់យ៉ងខង ំ ស ងគម

បនេកីតេឡីងរ ងបក ពួកនីមយ ួ ៗ ជហូរែហរ េ យ កមខះ

ទទួលជំនយ ួ េយធពី បេទសេស ម

េយធពី ជវង េង ងរបស់េវ ត ម

ំ យ េហីយ កមខះទទួលជន ួ

ម ។ ស ងគមទំងពីរមិនប៉ះ

ែដលកប់ឆករៃផទដីទំេនរេនែដនដី

បេងកីតយនករ គប់ គងទូទង ំ តំបន់

បនចង កង

បនយល់ សប

ពសេពញែប៉កខងេកីតៃនភូមភ ិ គខងតបូង និងតំបន់ៃ ពនគរ ។

ពនឥតេអ នខមស់ ។

កនុងេគលបំណងេលបយកទឹកដីកមពុជេ កម និងបំបត់ ន បវតិ ស េបក បស់េកមងជំនន់េ កយ ថមី ៗ េនះ យួន

េសចេចន

សំេណីេនះ ។ េពលេនះ បជជនេវ ត

ពល់ដល់ជនជតិេវ ត

របស់េចរយួនឈន

ង ំ ទីលំេន េនតំបន់េចន

ំ លិចទឹក េហីយក៏បេងកីនឥទធិពល តកូលេង ង ជមួយ ជ ង

ជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ កម ។ ជពិេសស បវតិៃនករកេកីត និង

ករឈនពនកន់កប់ទឹកដីកមពុជេ កម

ទី ២ េរ ប

ិ សណទេនេមគងគេទ ប៉ុែនផទុយមកវញបងក លកខណៈឲយ ជវង េង ង ែដលមន បជជនេវ ត

ក់កលេនះ ម នីេមង មមករស់េន ។ មយ៉ ងេទ ត កនុងដំ ិ េនេ កមករ គប់ គងរបស់ េន បេទសចិនមួយចំនន ួ មិន ពមឋត ជវង េឆង

បនមក

ង ំ ទីលំេនេនភូមិភគខងតបូង

ជួយឲយ

ដំេណីរករបញជក់អំពីសិទធិ គប់ គងរបស់ ជវង េង ង េលីភូមិភគ

ខងតបូងេទមុខកន់ែតេជ នេល ន ។ ចប់ពីឆន ំ ១៦៧៩ េសច េង ង ភុកតឹង បនបងក លកខណៈងយ សលឲយចិនមួយ កម ដឹកនំេ យេ

ក េយ ង

ឹ នំ ង៉ងឌិត មកកប់ឆករេនតំបន់េទ ងយ៉ ង មួយ កមេទ តដក េ យ តឹង េធ េស ង េទកប់ឆករេនតំបន់េប ន ៉ ដុងៃណ ។ កនុងរយៈេពល ២០ ឆន ំ ៃផទដីែដលមនទំហព ំ ីបេរ ដល់ទេនេទ ង យ៉ ង ែដលមនជនជតិេវ ត មមករស់េនពីមុន បនកយេទ

ជមជឈមណលេសដកិចចដ៏សំខន់ មនភូមិ សក មនផ រលក់ដូរ

យ៉ ងអ៊ូរអរ

និងកំពង់ែផែដលមនន មកពីប

ី ។ ជ ចិន ជប៉ុន ឥណូ េនសុី ជេដម េ យ

ល បេទសដូច

រមន បជជនរស់េនេ ចីនកុះករ

ទីេនះបន

កយេទជមជឈមណលអភិវឌ ។ ឆន ំ ១៦៩៨(តេទទំព័រទី១២)

ទំព័រទី 9

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


េរ ងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំ

ពយេនះ តវបនរក ទុកអកខ វិរុទធ មចបប់េដមទំង សង

វត កច - េរ បេរ ងេ យ

ចរយ ឃឹន សុខ

១២២៥-គតកចេសចម ច ស់ដងកូវ ដូេចនះមន ិ ិ តវ

យកេទេ បសេចលកនុងេកះ ។

១២២៦-េសចមនមនទូលដូេចនះ ឲយន ំេចញេ

េ បសេកះ ត

មះ

ចេនះឋង ។

១២២៧-េហយេសចឲយេ

ះេទសែលង

លួងអងគអិមឋង មកគុងកនុងថនញេសចេនះ ។ ១២២៨-បទកគតិ តង

ដំ

លកលេនះ

កចប៉ុនពីេ គះ

កលបុណយេឡងគុន ចប់េសេចងេនះ

បញូ ជ នចក

១២២៩-ចប់េ

ដេំ ណរដ ំ ណង

ថន។

កេច

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងកនកល់ ែំ តអុង

សេមចេចពញ

មបន

ថយេសចេទពរ

យូរជ បមន

ដប់ៃថងេទបបន

បំេរេ បេទ ។

បំផញនគ ១២៣៤-លុះៃថង ប ំបី

រះ បញប់

បងគប់ពល

ពះនមអងគមី

អងគែប៉នេនះេន

ដល ់ថនញេហយេ

១២៣៥-

ឃត់េនេនះខជប់ ។ ១២៣១-អស់រប ូ ក ត ពីេសសេ

ប់

ែតងបងគប់

ទងបួ ំ នពិសី

ខចេឡងគុនឯង ថឲយេទផទប់

មនឲយេទឆ ង យ។ ិ

១២៣២-េ កយេនះេទ ត យ

េចញអស់អន យ េគកគ ំងគំនិត ។

១២៣៣- េធពុំទន់

ឲយឋងទកចត ិ េធឲយេសនត

ឆន ំ ២០០៧

តក់

សូរក តៃថ

ពុំ ជប ពះទ ័យ

ជយួនេឃេឃ

បំណងន ំេសច

េ តច តង ់ន ំេទ

លុះលង ់លំេន

នគរយួនេនះ ។ ១២៣៦-ឯក តបួនអងគ

ពុំដង ឹ ចកបង ់ អុងឯង

មនទីេទឆងយរឯ ខល ់ខយ

ហូ តងរ

ជអនកប

ហូ តេ គ ងដកមនុស េធឲយឆងល ់ឆងយ

របទូកមនីមន

និងន ំេសចទ ។

ពះេរ មអនុជ

ទងបួ ំ នអងគេទ

េលខ ៤៣ ែខកកក

េកតកបរសមី

ភ ទបុតម

១២៣០-ទូលលួងក ត

នមុឺនទង ំ

ែតង

េ បយួនេយង

១២៣៧-ចូលគល ់ឆប់ៃ ក

អេញជញក តៃថ

ចុះទូកមនីមន

លុះេសចេទដល ់

េធឲយភន់

មណល

ពុំដង ឹ បទ

ថន

បំ បកទៃទ ី ។

និងបំផត់ ទំព័រទី 10

ឃុ ំ ជ

(េនមនត) ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


មទំេន មទំ

វស េហីយពុទធ ជភ

ប់កុ ង ន ពះពុទធ

សន លុះចូលដល់រដូវ

សនិកជនែតងនំគន បរពធ

បលីេ

“បុណយចូលវស ”

ថ “វស ូបនយិក” ។ បុណយចូលវស គឺជ បុណយមួយមនេដីមកំេណីត ង ំ ពីសម័យពុទធកលមកេម៉ះ ។

ពះមន ពះភគ ទង់អនុញញតឲយមនករចូលវស ជពីរែបប

គឺ

ៃថងចូលកន់វស ខងេដីម (បុរ ិមិកវស ) និងៃថងចូលកន់វស

ចុង (បចឆិមិកវស ) ។ ភិកុ ទំ ខ ង

ែដលមិនេនកនុងដំេណីរ

ចចូល

គែដល ពះពុទធ និងភិកុ ទំ ខ ង ១២៥០ រូប បូ រពី ចំករ េ ន ត មកគង់េនកនុងៃ ពឫស ី េទ ប កង ជ គឹះ គឺជរដូវវស

កន់បុរ ិមិកវស

បតផង ។ កនុងេពលជមួយគនេនះ មនភិកុ មួ ខ យចំនន ួ ចូលេទ កបបងគំទូល ពះ ថ “បពិ ត ពះអងគដ៏ចំេរ ីន! កនុងេពលខញុំ

េ ច ែខទុតិយ

ធ និងេចញេនៃថង ១៥ េកីត ែខអស ុជ េ ពះ មនពុទធនុញញតថ “អនុជនមិ ភិកខេវ ជនំ អនុវតិតុំ” ែ បថ

ទំង

ករអនុវតេលីកែខ របស់ ពះ ជចុះ” ។

ងវតថមីបង និងដល់ករនិមនបិណ-

ែដលេធីឲយពិបកដល់ករក

ពះអងគទង ំ

ច់បិណបត មភូមិអនក សក

ខញុំ ពះអងគ និងបណុ ះបងប់ដល់គណៈ

យបនឮេគេពលតិះេដ ល

របស់េយីងថពួកសមណៈជ

កយបុ ត មិនសមនឹងេដីរបិណបត

កនុងរដូវេភ ង េដីរជន់េ ម សស់ ជន់ជេនន និងសតលិត ែដល េចញមកេលីដីេនេពលេភ ងធក់េនះេឡីយ ។ សូមបីែតពួកបរ ិព

ជកេនកនុងលទធដ ិ ៃទ និងពួកអនយតិរយ ថិ ែដលជអនកេពលនូវធមិ កក់ក៏គង់ែតពួកេគឈប់សំ កេនកនុងរដូវវស េនះែដរ ។ មិន ែតប៉ុេ

ះ សូមបីែតសត

េលីចុងេឈីែដរ” ។

ទំងេនះ

យក៏គង់ ចូល ជកកនុសំបុក

បទំង

ពះពុទធ ទង់ ពះតំរ ិះថ គឺជពកយ តឹម តវ

“ពកយតិះេដ លរបស់អក ន សក

និង ពះអងគផគល់ក៏មិនទន់បន

បញញតិនូវករចូលកន់វស េនះ ដល់ភិកុ ទំ ខ ង ពះអងគេ

ភិកុ ទំ ខ ង

យមក បជុំ

យផងែដរ េទីប

េដីមបី ទង់អនុញញតករចូល

កន់វស ជផូ វករ។ ពះអងគ ទង់ ស់ថ “មនលភិកុ ទំ ខ ង យ! េនរដូវវស កសធតុមិនសូវលសំ ប់េធីដំេណីរេឡីយ ។ ភិកុ ខ ទំង យក៏ តវករទីកែនង សំ ប់េរ នសូ ត ពះធមិរម ួ គនកនុងរដូវ េភ ងេនះែដរ ។ ឥឡូវេនះ េយីងមនកែនងលមួយ ែដល ចជួយ ភិកុ សងឃឲយេច ខ សផុតអំពីជមងឺតមកត់េផ ង ៗ និងេច ស ងករេដីរ ជន់េ

ម សស់ និងសតលិតននែដលេចញមកេលីដីេទ តផង ។

េរ ង ល់ឆន ំ កនុងរដូវវស ភិកុ ខ ែដលកំពុងសថិតេនកនុងដំេណីរ ិ តឡប់មកកន់ ឬក៏ ច់ចរ មជនបទេផ ង ៗ េនះ តវែតវល ិ វតវញឲយទន់ េពលេដីមបីចូលកន់វស

េពលចូលកន់វស

េនះ អនក ចសូមឧបសក ឧបសិករស់េន មតំបន់ែដលអនក គង់េនេនះឲយជួយផគត់ផគង់នូវចងន់បិណបត ។ ឧបសក ឧប-

សិកទំង

យេនះ ក៏ ចទទួល បេយជន៍អំពីករេ ប ន បេ

ធមិរបស់ភិកុ សងឃកន ខ ុ ងឱកសេនះែដរ” ។

េ យេហតុថ កនុងរដូវវស មនដល់េទ ៤ ែខ ចប់ពីៃថង ១ េ ច ែខ ធ (ឬែខទុតយ ិ ធ េបីឆនេំ នះមនអធិកមស) រហូតដល់ៃថង ១៥ េកីត ែខកតិក ភិកុ ខ តវចំវស បនែត ៣ ែខ េបី េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

េនៃថង ១ េ ច ែខ

ធ ឬែខទុតិយ

ិ ។ ែតេបីសិន រហូតដល់ៃថង ១៥ េកីត ែខអស ុជ េទីបេចញវស វញ មនឆន ំ

ជអធិមស គឺឆនែំ ដល តវេលីកែខ តវចូលេនៃថង ១

“មនលភិកុ ទំ ខ ង

តថគតអនុញញតឲយភិកុ ចូ ខ លវស េទ ម

ចំេពះភិកុ ខ

វស េនៃថង ១ េ ច ែខ

ែដលជប់កិចចធុរៈ

ចចូលកន់បចឆិមិក

ពណ៍ រហូតេទដល់ៃថង ១៥ េកីត ែខ

ិ កតិក េទីបេចញវស វញក៏ បនែដរ ។

ករចូលវស ទំងពីរយ៉ ងេនះ ភិកុ មិ ខ ន ចេគចេវះបន

េឡីយ គឺ តវែតចូលជ ច់ខត ដូចមនពុទធបញញតិថ “ន ភិកខេវ

វស ំ ន ឧបគនពំ េយ ន ឧបគេចឆយយ “មនលភិកុ ទំ ខ ង

បតិ ទុកកដស ” ែ បថ

យ ភិកុ ពុ ខ ំ ចមិនចូលវស បនេឡីយ គឺ តវែត ចូលវស ច់ខត េបីភិកុ ខ មិនចូលវស ភិកុ រូខ បេនះនឹង តវ បតិទុកកដ” ។ ៃថងចូលវស ភិកុ ខ តវចូលកនុងេ ងឧេបសថគរ

េដីមបីអធិ

នចូលវស ពមគនថ “ឥមសមឹ

វស ំ ឧេបម” ែ បថ “េយីងទំង សេនះ” ។

េពលអធិ

ភិកុ ខ តវ

េស ឥមំ េតមសំ

យចំវស អស់ ៣ ែខេនះកនុង ង ំ ចិតថនឹងេនកនុងេវ

រក អរុណរះេឡីង ែតកនុងេពលខួនេនកនុងេខតៃន កំណត់ ៣ ែខ ។

តី

សរហូតដល់

េបីភិកុ ចំ ខ វស កនុងទីេសនសនៈ មួយ តវែតកំណត់ េខត និងបរ ិេវណទីេសនសនៈេនះ ។ េបីេនេ ចីនគន តវអធិ ន ចូលវស ពមគនថ

“ឥមសមឹ

វស ំ ឧេបម” ែ បថ “េយីងទំង

េសនសេន

ឥមំ

យេនចំវស អស់ ៣ ែខេនះ

កនុងទីេសនសនៈេនះ” ។ េបីភិកុ េនែតម ខ ន ក់ឯង តវែតអធិ

នថ “ឥមសមឹ េសន-

សេន ឥមំ េតមសំ វស ំ ឧេបមិ” ែ បថ “អញ ឬ វស អស់ ៣ ែខេនះ កនុងទីេសនសនៈេនះ” ។

វិ

េបីេនកនុងកុដិធំេ ចីនគន

ទំព័រទី 11

រេនះ” ។

េបីេនែតមនក់ឯង តវអធិ

ម អញេនចំ

តវអធិ ន ពមគនថ “ឥមសមឹ

េរ ឥមំេតមសំ វស ំ ឧេបម” ែ បថ “េយីងទំង

វស អស់ ៣ ែខកនុងវ ិ

េតមសំ

នថ “ឥមសមឹ វ ិ

យេនចំ

េរ ឥមំ &

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


&េតមសំ វស ំ ឧេបមិ” ែ បថ “

ម អញេនចំវស អស់ ៣ ែខ

កនុងវ ិ រេនះ” ។ េបីេនកនុងតូប ឬកុដិតូច ែតមនក់ឯងកនុងៃ ព តវ កំណត់េខត ឬទីបរ ិេវណៃនតូប ឬកុដិេនះ តវអធិ នថ “ឥមិស ំ

ិ ំ ឥមំ េតមសំ វស ំ ឧេបមិ” ែ បថ “អញ ឬ ឬ ឥមយំ កុដយ

អញ េនចំវស អស់ ៣ ែខេនះ កនុងតូបេនះ” ។

កនុង សនីមយ ួ ៗ េនេពលភិកុ សងឃបនអធិ ខ នចូល វស រួចេហីយ ភិកុ េច ខ ស ឬម េថរ តវ បកស បប់នូវេខត ៃន ស គឺកំណត់ ពំ បទល់វត គប់ទិសទំងបួនឲយភិកុ -ខ មេណរ

គប់រូបបនដឹង េដីមបីនឹងេច ស ងអំពីករ ច់វស

ពីេ ពះែតករបេ

េនេ កេខតៃន

យឲយអរុណរះេឡីង

សេនះ” ។

េបីដល់ៃថងចូលវស េហីយ

កនុងេពលែដលខួនសថត ិ េនេធីដំេណីរ

មនភិកខ

េទមក ឬែអអង់រង់ចច ំ ូលវស េ កវត េឃីញថមិនសមគួរេឡីយ

ភិកុ េនះនឹ ខ ង តវ បតិទុកកដ ។ េបីភិកុ ចូ ខ លវស េនទី តវែតរក

េហីយ

តីេនកនុងទីេនះ រហូត គប់េពលកំណត់ ៣ ែខ ។ េបី

មនធុរៈ តវេចញេទេ ក វសជចំបច់ខនមិនបន គបបីេចញ

ិ ចុះែត បញប់ តឡប់មកវញឲយទន់ េពលមុនអរុណរៈ ។ ភិកុ ខ ច

ទេ យស

ហករណីយបន៖

១- េបីបនដឹងជមុនថ ម

ឬបិ ៃនភិកុ ខ ឬ

េនះមនធរុៈ ឬមនជងងឺធងន់ ។

េណរ

២- េបីមនេគមកនិមនថ មនឧបសក ឬឧបសិក

៣-េបីមនេគមកនិមន កនុងសងឃករណីយកិចច មួយ។ ក៏បុែ៉ ន មទមប់មុននឹងេចញពីវត ឬ ស េទ តវអធិ នថ “សេច េម អន េយ នតិ ស ហពកនេរេយវ បុន និវតិស មិ...

ទុតិយមបិ... តតិយមបិ” ។ ែ បថ “េបីមិនមនអន យ ឬឧបសគគ ដល់

ហៈ ពុំខន ។...ជគំរប់ពីរដងផង ។ ... ជគំ ប់បីដងផង” ។ ភិកុ ខ

េលីកស

េង ង ភូកញ់ មក គប់ គងតំបន់េនះ េ យមនបេងកីត ថ ប័នរដ

បលធំេនៃ ពនគរ ។ ដូេចនះេហីយដល់ចុងសតវត រទី៍ ១៧ េសច េង ង

បនបេងកីតអំ

ភូមិភគខងតបូង

ច គប់ គងរបស់ខួនមកេលីមជឈមណល បញជក់អំពប ី ូរណភពទឹកដរី បស់ជនជតិេវ ត

មេនទីេនះជករជក់ែសង ។ េចន

បូរណភពទឹកដី គប់ គន់េនទីេនះមង

ពុំែដលបញជក់ពី

េឡីយ “។

េនកនុងេស វេភេនះ យួនបនបញជក់េទ តថ ជនជតិ យួន មនវតមនេលីទឹកដីកមពុជេ កម ង ំ ពីសតវត រទី៍ ១៦ េម៉ះ េដីមបីកន់

ែដលជកំឡុងេពលជនជតិយន ួ ចូលរុក នកប់ឆករ

រកនុងេស វេភេនះ យួនបន និយយេទ តថវបបធមិរបស់ហូណន ឬេ ថនគរភនំ មិនែមនជ វបបធមិរបស់ែខមរេទ ដូចជ បៃពណីទំេន មទំ ប់េរ បចំ ពហ៍

កប់ភូមិភគខងតបូងេនះ ។ ខឹម

ហៈេចញអំពីវតេទេហីយ

តវែត តឡប់មកវតខងកនុង

ិ (គឺ ចេនេ កវត តឹមែត ៦ អរុណៃនៃថងទី បំពីរវញ

ភិកុ មិ ខ ន តវេនេ កវតឲយហួសអរុណៃនៃថងទី ៧ ឲយេ េ

តនឹង តវ ច់វស

និង តវ បតិទុកកដ

ិ និងសងឃ និស កឋន

បនេទ តផង ។ វស ែដរ

ករចូលវស

អធិ

ះ ពុំេនះ

មិន ចទទួល

មិនចំេពះែតភិកុ េទ ខ

មណរក៏ តវចូល

េទីប តវ មពុទធនុញញតែចកនូវសងឃ

នចូលវស ប៉ុេ

តី) ។

ភេផ ង ៗ ែដលេកីតេឡីងកនុងវតេនះ

មេណរមិនមនកិចចេ យករប រ

េឡីយ

ះ។

គន់ែតឲយ

សំខន់បំផុតែដលយុវជននំគនចូលបួស ទីវត

និងមកសំ

េដីមបីអប់រ ំខួនឲយមនចរ ិយសមបតិល

សន ៕

ក់េនកនុង

មគនង ពះពុទធ

ដក សងេ់ ចញពីេស វេភ “បុណយទំេន មែខមរ”

អតីតរដេលខធិករ កសួងវបបធមិ វ ជវ បវតិ

ិ តសិលបៈ និងវចិ

និងជអនក

សែខមរបនែថងថ ទេងីេនះគឺជករបំៃភ បវតិ

ស ែដល បេទសជិតខងកមពុជ េ ចីនេធីែបបេនះ

ឆនម ំ ុនេម៉ះ។ េ េលីសិ

ចរ ឹក

ង ំ ពី ២០

កមន ប

សន៍េទ តថ កមពុជមនឯក រេន ួ េហីយមិនចំបប់េទរវល់នឹងករបំៃភរបស់ពក

យួន សកីដូងេនះេទ ។

គួររ ំឭកផងែដរ បញយួន សកីដូងបំៃភ បវតិ

ទឹកដីកមពុជេ កមជរបស់

ព័ត៌មន និងជអនកនំពកយរ

ស ថ

ក េខ វ កញរ ីទធ រដម នី កសួង

ភិបល បេទសកមពុជបនបញជក់ ថទឹកដីកមពុជេ កម ជអតីតទឹកដីរបស់ែខមរកលពីមុន ែដលយួន បនយក េហីយពលរដែខមរេ កមកំពុងរស់េនទីេនះក៏ជមចស់ទឹក ដីែដរ ។ បចចុបបននេនះ អីែដលថនក់ដឹកនំសហព័នធែខមរកមពុជេ កម និងបងបូ នែខមរេនេ ក បេទស ពយបរមភេនះ គឺនិស ិត និង បជ

ពិពហ៍ជេដីម ។ ចំេពះករអះ ងេនះ ផទុយគនេទនឹងឯក រ សហព័នធែខមរកមពុជេ កមពិភពេ ក ែដលបញជក់ថទឹកដីកមពុជ

េស វេភបំៃភករពិតេនះ យូរ ៗ េទនឹងកយេទជឯក

១៩៤៩ េពលែដលប ំងបន បគល់ទឹកដីេនះឲយេទយួន ។

នឹង បវតិ

េ កមសថិតេ កមករ តត

របស់យន ួ

ទក់ទឹននឹងបញេនះ

េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

ចប់

ង ំ ពីេ កយឆន ំ

កបណិ តមីែសល

េណ

ែត

េន បេទសកមពុជ និងកមពុជេ កម ក៏ដូចជ បេទស កន់ពុទធ សនកនុងេ កែដរ េពលចូលវស េនះ ជឱកស

បងបូ ន ឬញតិមិ ត មនធុរៈ ។

(តមកពីទំព័រទី ០៩) េសចេង ង បនចត់ ង ំ ម នីមយ ួ រូបេឈមះ

ិ ុ ចេនះ ស ម អញនឹង តឡប់មកវតវញកន

ម អញេទ

ពលរដែខមរេ កមមិនបនដឹងចបស់អំពី បវតិ ជវរបស់និស ត ិ ែខមរេ កម េ ពះឯក សទឹកដីកមពុជេ កម

រេផ ង ៗ ែដលទក់ទឹន

េមេចរយួនកុមុ យនិ ម សមិន

អនុញញតឲយនំចូល បេទសខួនេនះេឡីយ ៕

ទំព័រទី 12

ស ។ មយ៉ ងេទ ត

កញញ សីរត័ ន

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


ែសនអស់សំេណច េសចមនេចញ ិ បប់សី ថសងឃ ចង ់វលឆប់

ឆប់វលេទ

ប់ កនុង សកយួន ។

យួន សកសំ បុក សប់សងឃែខ មរ

ែខ មរសងឃែតងែត រត់មកពួន

ពួនមក ជកេន េ ពះដង ឹ ខន ួ

ង ខនដ ឹ ថយួន ួ

ចប់

មដល ់ដ ី កមពុជ

ប់េសទរ គប់គន ជលំ

ជកមមេវ

ប់

ុ លួង បេ េផមពកយសំ អយ

ែឡែប៉

វន័យជសងឃ គងចបង ់េល ង

ន័យចំ ល ់ៃថង េសចសងឃឆកួត ។

ឆកួតសងឃយកចបង ់ គង គបខន ួ

ខន ួ គបេ

ចឆកួត

ក់ឲយផឹក

ផឹកេ

ផទួន ៗ េ

ង ់ លង ់នឹងលបច ែខ មរក ៏មនលង ិ ិ

ប់ ហ ៗ

ចបស់បនំ

សន៍ សះអត់ សង ់ យ ថយ ពះសងឃ យសងឃ ម ត

ប់គមនេហតុ ។

ស់ កល ់ពួកែ បត

គ ករណ៍ គតគូ រ ខចជតបង ់ ិ ិ

សង ់អត់ខ ត់សបង ់ បង ់បយបត ។

សងឃ ពះេទ ង តង ់ េទបមិនខត

ម តសងឃសងត ៉ ជន់ ខ មរេ កក ។

េ កកេឡងែខ មរេអយ េ កករួមគន

គនរួមែខ មរជ េដញពួកេថក

េថកពួក

យ៉ ង សងឃ តេ

ចខន ួ

េហតុផ ំ កែឡត ចប់ ពះសងឃ ។

សងឃ ពះេច អធករ គ ិ

ខតមិនបនបុណយ េ

បយួន កត់កែខ មរ ។

ែហ ៗ េខមចែខ មរ

ែ បតពួកអងគរក អនកផ េំ ហតុ

បតបយចំ

យយ៉ ងថនឹក សល ់េ

លបចហន ចេទ ិ ឹ ងយួនេញច មនត ិ ិ

េហតុគមនសកសម បនំចបស់ ិ

បង ់ជតបត់ ិ

បយួន ខន ួ បងអួត

ឆកួតនឹងអំ ណួត ផឹកេនមយួន ។

ច កនផទ ឹ ួន ៗ

េទតចយ៉ ងេម៉ច ិ

ែប៉ គមនវន័យ ។

េល ងចបង ់មិនែមន ថង ់ខ ចប់ ត

តខ ចប់កប់េភង ជចំណី

ខនេ ួ

កចង ់ វលេទ សក

ផ កចប់ ទង ំ ពក ឲយពួកែឆក ឹ

យ៉ ង សងឃែប៉ ឡ

យួនេនមេលចេផម

ម បែលងែថង ពកយកុហក ។

ទុកេខ ពញទំនក ុ េ ពះយួនេហ ។

យ៉ ង ប៉ងចប់ផ ក ឹ

អួត បងសំ ឡឹង អំ

យ ពូជែខ មរេ កម ។

សងឃថេ

សកេទ េនអី េបេពញទុក ខ

ែឆកពក ួ

ប់

េលចតម នេភ េជ ពកយេផម ិ ិ

កុហកទងរស់ ំ េឆយថសងឃ េហយួន

មចប់ ។

ទុកេខ សទរ

ប់លំរ ំ

េ កមែខ មរែតេឈមះ ែតចតេល ិ

ក តេង៉លេគក េកអត់សីល ។

សីលអត់េរ នសូ ត សូ តចបប់បក

បក ចបប់កប់ចក់ ជីកដល ់កល ឹ

េងបេ

យ សះគន ចងជបច់

េហប

៊ ន បយុទ ធ មនស ិ ុ តេទប

បច់ជអនកផច់ បូ រ

កលដល ់កល ់ឬស ដកេ ឹ

េលខ ៤៣ ែខកកក

េចញមនទំ នង ប៉ងសី បប់ ិ

ឆន ំ ២០០៧

យថមឹល

ថមឹលេ

យេសម សល មនេ ិ

យេងប ។

៊ នេហប

េទបែខ មរេយងេងប ផុតខយ ំុ ញ ន ួ ៕ ទំព័រទី 13

សួន េសរ ីរ

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


ជេ ចនសតវត មកេហយ 

ែខមរេ កម តវរ

ភបល ិ

យួ នសមប់រងគលយ៉ ងៃ ពៃផ បំផុត េហយគមន បជជតិ មួ យេនេលសកលេ

េនះ

កេនះដង ខ ុ កេមនញ ឹ ឮេឡយ ។ ករេធទុ  កប

ភបលកុ មុ យន វតមកេលែខមរ ម ិ ិ សយួ នមន ិ តមែតអនុ ឹ

េ កមេនកនុងមតុ ភូមកមព ិ ុ ជេ កមែតប៉ុេ តតបតចូ លេទកនុង បេទសកមពុជ

ះេទ គពួ ឺ កេគបន

េធឃតន  ិ ងចប់ផ ក ឹ ពះ

សងឃែខមរេ កមយ៉ ងមន បសិទធិភពេទ តផង ។ ក

ែដលកុ មុ យន ម ិ សយួ ន

ចេធជពយ  ុ ះជេភ ងបន

មទំេនងចតេន បេទសកមពុជេនះ គប ិ ឺ

លមកពីែខមរមួ យ

ន ចំនួនតូ ចកំពុងឈក់វេងងងប់ងល់ នឹងយសសកិ យ៉ ងេភតេភ  

េភចគតដល់ ិ

ច់ឯងឈមឯង

ចប់ ពះសងឃែខមរេ កម

៊ នបំពន

ែដលជពូ ជែខមរ

បញជូ នមកឲយយួ នេធទរុ ណកមមយ៉ង 

សបបយ ។ េតទេង ទ ំងេនះរបស់ 

ជញធរែខមរេនមន

ជែខមរែដរឬេទហន៎ ?

រជតិ

៍ ដ៏គួរឲយចុ កឈមមួ យែដលបន ថមី ៗ េនះ ពឹតករណ ិ

េកតេឡ  ងេន បេទសកមពុជ ចំេពះ ពះសងឃែខមរេ កម ពះនម ទឹម

ខន

តវបន

ជញធរែខមរេនេខត

ទី ៣០ មថុ ិ ន ២០០៧ េយង

ែកវចប់ផ កេនៃថង ឹ

មលិខិតមួ យចបប់ជភ

៉ និងែខមររបស់សងឃនយកននទ ែងត

ចុ ះៃថងទី ១៦ មថុ ិ នេ

យួ ន យ

េសចសងឃែខមរ

ប់យសចប់ផ កេទវ ញ ។ េធជេសចសងឃស ិ  ី ឹ

មត់ម៉ត់

េ បពកយអញ ៗ ដូ ចេកមងឃលេគអញចឹ ង េត 

េសចសងឃែបបេនះឲយអនក ពះេតជគុ ណ

ទឹម

េគេគរពេទ ? ករេចទ បកន់

ខន

បំែបកបំបក់

បេទសែខមរ-យួ នេនះ គឺ ខុសកន់ែតឆងយេទេទ ត េ ពះថ

េគគមនភសុ

ងអីបនិ ចបនួ ចេ

ះេដម ញ់ ជ  បបង ី

េរ ងមួ យដ៏គួរឲយចុ កឈមេទ តេនះ

ចប់ផ ក ឹ ពះេតជគុ ណ ទឹម េ កមរួច មជឈ

នននេនជវំ ញព ិ ិ ភពេ

កេនះ

ឲយេទេដកកនុងបនទប់ ពះេតជ-

េពសយេនផ រសទឹងមនជ័យ

ខន េហយបញ ែឡ ច ំងេឡងទូរទស ន៍េធជឡប់ 

េដម ឆ ត  បេបកបេញ ី

សែខមរេពញមួ យនគរ ។ េតគួ  រេជ ែដរេទ

េប សីសំផង ឹ កំពុងសំែដងភពយនកនុងបនទប់ ពះអងគ កនុងខណៈ

ំ ុ ងែតជប់គុកឯេ ែដល ពះអងគកព ជលបចកលដ៏ េខម កខក់របស់រ ិ

ះ ? ។ ទេងទ ំងអស់េនះគឺ

ភបលយួ ន ិ

កររួមចំែណកបេនទសបងប់ ពះពុ ទ ធ

ចុ ះដល់ បតគូ ថរបស់ពួកេគ ។ ពះពុ ទ ធ

សន

ឬក៏បុគល គ ែដលបនបចធូ លីប ញ ច ស់ខយល់

ចប់ជតិ

េករេឈមះ ពះេតជគុ ណទឹម

តភព មនែដលមនម ិ ិ

សន៍ឯងបញជូ នមកឲយេគេធបបដូ េចនះេ 

បែហលជេគេ

សេងកតឲយចបស់េទេឃញថ អស់េ េនះខះចំេណះដង ឹ ខងផូ វ ពះពុ ទធ

ែតពួ កេគយកពុ ទវធ ន័ ិ យ

ទឹម

៊ន

ះ ? េនះ

េហដភព ឬទសភពេទប តម ឹ តវ

ករណីចប់ផ ក ឹ ពះេតជគុ ណ

េចះែដរ

េទអុ ី

ខន េបេយ ង  

កធំ ៗ េន បេទសកមពុជ

សនសេមបម  និងធម៌

ស់

ឬក៏

ថ៍របស់ ពះពុ ទ ធ

សនមកេធជពូ ក, កេនទលេដម  ប ី ទប់អងគុយ ? េ ពះថកនុង 

ពះពុ ទវធ ន័ ិ យ ភកខ ិ ុ អងគ ចំេ

មួ យែដល តវបនចប់ផ កេនះលុ ះ ឹ

ែតភកខ ិ ុ អងគេនះ ប ពឹតេលមសនឹង មៃន

ជក បតប ិ ិ

មួ យកនុង

បតប ជក ិ ទ ំង ៤ គ៖ ិ ឺ សមប់មនុ ស ១, លួ ច

ទពយេគមួ យ ១, េសពេមថុ នធមម ១ និងអួ តគុ ណវេសសែដល ិ

គមនកនុងខួ ន ១ ។ ចំេពះ ពះេតជគុ ណ ទឹម

បនបំពននឹងពុ ទធបបញញតមួ ិ យចំណិតទងសក់ េលខ ៤៣ ែខកកក

ឆន ំ ២០០៧

ខន វញគ មន ិ េ

ះ ែបរជ

បុ គល គ ែដលបន

ងអំេព

និងកមពុជ ឲយ

កនុង

ប់ឱនធក់

ទង់មន ពះត មស់ថ

មណៈេគតម

មតភពដ៏ មហិមៃន បេទសទ ំងពីរ គយួ ន ំ ៗ ។ គួ រ ិ ឺ ន-ែខមរមុ នឆ ឺ

ឲយអស់សេំ ណចែមន !

ក់

ក៏ែបរជេទជួ ល សី

បុ គល គ ែដលបន

ខន ពីបទេធឲយែបកបក់ 

េ កយេពល

យេឃញមនករ បតកមម យ៉ងខ ំងពីសំ ិ

គុ ណ ទឹម

កខភព ។ ី

ខន និងបនបញជូ នមកកមពុជ

បនឯកភពពីេសចសងឃ េទព វង ចុ ះៃថងទី ១៧ មថុ ិ ន បន េចទ បកន់ ពះេតជគុ ណ ទឹម

មគគភពរ ង ី

កក់រែមងធក់ចុះ

ននរក

រឯ ី

ងអំេពល រែមងបនេឡងេទកន់សុគតភព ិ ធូ លីេនះនឹងជះ

មកេលខួ នឯងជមនខន ។ ដូ េចនះអនកែដលបនផួ ចេផម  បងខូច ិ ខន និងបងប់ ពះពុ ទ ធ

សន

េនះពិតជ តវទទួលេទសដូ ចនងចញ កនុងសម័យ ិ ិ ច មណវក ពះពុ ទក ធ លជមនខនេឡ ិ យ ។ េរ ង ៉វទ ំងេនះ

យួ នេទែដលជអនកទទួលខុស តវ

ចំេពះករចប់ខួ ន ពះេតជគុ ណ ទឹម េគសេ មចកចច ិ រួចែបរជេ

ភបលែខម រេទវញ ិ ិ

បកន់ពីមជឈ

ននន គរឺ

យថ

ស់

ជេរ ង ៉វៃផទកុ ងរបស់ ន

ដូ េចនះអនកែដលទទួលនូ វករេចទ

ច់មនបនសុ ិ ីយកឆងពយ ឹ ួ រក

ំង សបបយចតខ ិ

ខន េនះ ែតេ កយពី

ភបលែខម រឯេ ិ ។

ចំែណករ

ះេទវញេទ គឺ ិ ភបលយួ នេគ ិ

យពួ កេគបនរួចេទសទ ំង សង

ឥឡូវេនះពួ កយួ នកំពុងែតអងគុយទះៃដេសចយ៉ ងខ ំង វតមនរបស់ែខមរ

មនេចះេហ ិ យ ៕

ទំព័រទី 14

និងែខមរកំពុង បឈមមុ ខ

ចំេពះ

ក់គនមនេចះចប់ ិ ថច់ បីជេគ ន

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


ែបបេនះ

ករអនុ វតលបចកលដ៏ ិ

កក់ជួជតរបស់ ិ

ែដលបននឹងកំពុងែតបនេធចំ  េពះែខមរេ កមេយង 

មនព ិ ិ បកយល់ េទ

េបេយ  ងេចះេធករ 

និងវភគែតបន ិ ិ ចប៉ុ េ ពិសពុ ល រ ំ

យវបបធម៌

មនឲយដ ង ឹ ខួ នមុ ន ិ

ម ែតចតបងក ប់េ ិ

បៃពណី និងពូ ជ

និងមនេ បអំ 

ំ ក់ បែនថមេដម ភ័យកច់បប  បបំ ិ ី ភតបំ បេញច ញមតិ

សន៍ែខមរេ កម

ំ ចបងខត ិ បងខគំ មកំែហង

ំ យ ច កុ ឲ ម រតឲយខបខ ី

៊ន

េរប េគែត ិ ជន់េធបបរបស់  មះេចញពីករជះ 

ះ ។ បចចុបបននេនះេយងេឃញថ

ស មប់បណ ុ ះប

លភ

រ ជូ យ គ

ជញធរយួ នបនេបក 

សែខមរ និងមនសង់

ឲយែខមរេ កមេរ នសូ តអក រ

េសប ង

នេហតុ ករណ៍

ះ ។ យួ នយកែតកលលបចដែដល ៗ ិ

ភន់ លួ ងេ មកេ ប បស់ គេធ ឺ ជទន់ 

ប៉ុ េ

ជញធរយួ ន

ខះ

ែខមរ មនសង់ផទះ និងជួ យផល់ ជ

រែខមរេ កមមួ យចំនួន ជពិេសសេម

ដក ឹ ន ំធំ ៗ របស់យួនបនេឆ តឱកសេធដ  េំ ណរ និងមនយក

អំេ

យតចតួ ចេទ បេគន និង ិ

ពលរដែខមរេ កមេន

មវត

កសួ រសុ ខទុកខ ពះសងឃ និង

មេនកនុងេខតមួ យចំនួន ែដល

មនបងបូ នែខមរេ កមរស់េនភគេ ចនកុ ះករ ។ េនះ គន់ែត  ំ ន គតទុ ជមេធយបយ តជក់របស់េគ ដូ ចេគបន បជុ គ កមុ នជ ិ េ សច េធយ៉ ង  អំេព

ឲយែខមរេ កមបំេភចេចលករឈឺចប់ និង

កក់របស់េគពីមុ នមក ។ សំខន់ជងេនះេដម  បបំ ី ភ័នមតិ

អនរជតឲយេឃ ិ ញថ

ែខមរេ កមជជនជតេដ  ខះែដរ ។ ិ ម

សូ ម ពះេតជគុ ណ គប់ ពះអងគ

ំ ី កលលបចលួ ដង ងេ ឹ ឲយបនចបស់អព ិ យួ ន ។ តវមន

ឲយរងបុ ឹ ង ឹ

រមមណ៍គតដល់ ិ

ភបលេគេចះចប់ ិ

និងបងបូ នរួមជតិ

ម របស់បក កុ មុ យន ម ីស

ឲយចបស់ ម រតី និងឧតមគតជត ិ ិ

ំ យយួ នដក កុ ឲ ឹ ន ំេធខុ  សផទុយពីេគលេ

ស់ទស នៈ

ដ៏ តម ឹ តវ

របស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម ។ សូ មទន ជប និងយល់ ដង ឹ

ជមុ នថ េយង 

គមន៍ និងសូ មែថងអំណរគុ ណជអេនកបប-

របស់េមដក ឹ ន ំយួន គប់េពលទ ំង

ករចំេពះករជួ យឧបតថមភ

ំ ទួលយកនូ វករដក អស់ ែតសូ មកុ ទ ិ បងខំ ឹ ន ំ ឬករបងខត

មួ យ

មុ យន របស់ជនជតយួ ម ិ ន េហយបេ មនេយបយកុ  ី សយួ ន កនុង ករែកៃចន ពះពុ ទ ធ

ផល់ បុណយស័កិ កនុងពុ ទធបញញតិ

សន

ឲយេទជ

មរេប បរបបរបស់យួន

ភសកករៈឲយ ពះសងឃែខមរ

យខុសវន័ ិ យ

៍ ស មប់បផ ំ ច េដម  បេី បជឧបករណ ិ បំផញ 

បៃពណី វបបធម៌ខួ នឯង និងកុ េំ ធជឈ ន ន់ឲយយួ នកុ មុ យន ម  ី សេធ របស់សហព័នែធ ខមរ ករ បឆ ំងនឹងដេំ ណរករតស៊ូដ៏ តម ឹ តវ កមពុជេ កម ។ សូ ម េលខ ៤៣ ែខកកក

ំង

ម រតេឡ ិ ី ងវញ

ឆន ំ ២០០៧

ន ល់ សកមម-

ភពនិង គប់មគ៌ចបប់ធមមនុញរញ បស់យួននេពលបចចុបបនន និង

ចបប់របស់អងគករសហ បជជតស ិ ីអំពីសិទធិមនុ ស អំ

ែដលរដ

ចយួ នបនចុ ះហតថេលខជផូ វកររួចេហយេនះ េត

ធរយួ នបនអនុ វតែដរឬេទ ។

ពះគុ ណមចស់ គប់ ពះអងគជទីសកករៈ

ជញ

និស តបញញ ិ

័ យុ វជន យុ វនរែដលជទំ ព ំងសង វន ន ឫស ី េពលេនះគជេពល ី ឺ

េវ

ៗ ទ ំងអស់ េយងជែខម រេ កម ជ 

សំខន់ជងេពល

មចស់េដម  ៃនទឹកដក ី មពុជេ កម

ំងអស់គន តវមន េយងទ 

កតពកចច ិ ជចមបងចំេពះបញជតេយ ិ ង ។ កលៈេទសៈបន ំ ម ំង ជរំ ុញឲយេយងទ ំងអស់គន តវ បមូ លផុ ក

មគគជធ ី ុ ងមួ យ

េដម  បឈនេឡ ងដល់ ករេបជញេ ប បស់ ី

ូ ទម ម រតី េធករតស៊ 

អងគករែតមួ យគត់របស់ែខមរកមពុជេ កម

ែដលមនករគ ំ ទ

ទរយុ តធម៌ ិ

មករដក ឹ ន ំរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម គជ ឺ

េពញលកខណៈពីអងគករ UNPO និងអងគករសហ បជជតេទ ិ ត ផង ។ េពលេនះេយងម ន  ិ ធងន់ធរង ែដល

ចេដកបទែភន កបំេភចករឈចប់ ដ៏ ិ ឺ

និគមយួ នបនេធឃតកមម និងឧ កដកមម  ិ

មកេលពលរដែខមរេ កមដ៏ែសនអភ័ពៃនេយងបនេឡ  យ ។

ច សង់ជតិ គជករណ ឺ ី យកចច ិ

ករករពរ និងករេ

ច ំបច់របស់ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កមមចស់ សក េ ពះ ករជួ យែសងរកយុ តធម៌ ិ

មមគ៌អហិង

ចបប់របស់អងគករសហ បជជតិ ជញធរយួ នរ ំេ

ែដល តវ

មនីតវិ ធ ិ ៃន ី

ជូ នចំេពះពលរដែខមរេ កម

ភបំពន ជះ ិ ជន់ និងេធទុ  កេខ ទស

មួ យន ំមកនូវេសចកីសុ ខ សនិ ភព សម

ខុសចបប់ គជក ឺ

ភព

សប

និងមតភពេជ ស ងករេ បអំ ិ  េពហិង េនកនុងសងគម

មនុ ស ជតដូ ិ ចគន ។ តវបន

ដូ េចនះកនុងនមជពលរដ មនេដម  កំេណតជែខមរែដល និគមយួ នេធទុ ខ ុ កេមនញជទមងន់  កប

េហយបំបទ ិ

មត់មនឲយន  ៃនទឹក ិ ម ិ ិ យយជយូ រមក និងកនុងនមជជនជតេដ

ដក ី មពុជេ កម

តវែតេបជញចតេធ ករទមទរជវ ជជ ិ មននូ វសិទធិ ិ 

សេ មច សនខួ នេ

យខួ នឯង

មសនិ វធ ិ ី

មម

ចបប់

របស់អងគករសហ បជជតិ ែដលបនែចងេចញជផូ វករ លុ ះ ែតសេ មចេជគជ័យេនេពលដ៏ខីខងមុ ខជ

ពិចរ

ឲយបនលិតលន់

ថ ពរ ។ សូ ម

និងេធករេ ប បេធ ប ល់ សកមម

ំ ន់ វរជនែខម រេ កម គប់ជន ភពតស៊ូេធនេយបយរបស់ ី  ទទួលបនេជគជ័យេ

គួ រឲយេ

េចញពី បភព

ទំព័រទី 15

យ បករ

េត

ខះ េហយប ជ័យែដល

និងឈចប់ ជទីបំផុតេនះមកអំពីេហតុ អី ឺ

ែដរ ៕

ឯក

រសហព័នធែខមរកមពជេ ុ កម

ពឹតប ិ តរបស់សហព័នែធ ខមរកមពុជេ កម


ំងអស់គន េដម (តមកពីទំព័រទី ០២) ពលរដេយងទ  បអនុ  ី វតនូ វសិទធិ

ំងអស់គនបនករតស៊ូេ និងេ ក បេទស ។ ដូ េចនះឲយែតេយងទ 

សិទធិមនុ ស

គនជមនខនេឡ ិ យ ។ េ

មនុ ស

និងេសរភពជមូ ល ី

ន ែដលបន បកសជសកលសីអំពី

ក៏ដូចជេសចកី បកសជសកលអំពីសិទធិរបស់ជនជតិ

េដម  ែដល បេទសេវ ត

ម ជហតថេលខីមួ យផងែដរេនះ ។

ធនធនមនុ ស គជក ឺ

និងសិទធិមូ ល កប់ដធ ី េី

ច ំបច់

ន េតពលរដេយ ង  

យរេប ប

ែតេបខះធនធនមនុ ស 

ចចប់េផម  និងទមទរសិទធិកន់

? យ៉ ង

មញ ិ

មនខុ សពីកូ នេកមង តវ ិ

ែតេរ ន រ មុ ននឹងេរ នេដរ េនះេទ ដូ េចនះករតស៊ូរបស់េយងទ ំងអស់

គន គត ឺ មវឲយេយងមនសិទធិមូ ល តវមនករអត់ធត ម ់ ប

ែខមរេ កមមនមូ ល

នជមុ នសិន ។ េយងទ ំងអស់ គន

ទអងគរវតគជអចឆ រយៈវតថ ឺ ិ ិ ុ ដ៏លប,ី អរយធម៌

ំ និងវត ន គះរ ឹ ងម ឹ

ម ប់រយេនះ មនែមន ិ

ំង ងកនុងមួ យយប់េនះេទ ។ ដូ េចនះ ករតស៊ូរបស់ពលរដេយងទ 

អស់គន

េហយជតរបស់ េយងក៏ តវចំ ិ 

ប៉ុ ែនេយង

មសកមមភពមួ យចំនួន

ជមួ យគនេនះ បនដង ឹ បនឮ

យេពលេវ

យូ រែដរ

ែដលកំពុងែតរួបរួមេធករ 

និងន ំយកបញែខមរេ កមេទបងញអនរជតឲយ ិ េហយេយងទ ំងអស់នឹងបនជ ំ

េដម មចបំណងស័យសេ មច សនខួ ន ។  បសេ ី

នជបនបនទប់

ំ សពៃថងេនះមនមនុ ស មួ យចំនួនបនខ បសួ រនងខញុថ ឹ

ែខមរេ កម មនសងឃមែដរឬេទ ? េយង ឹ

មសំដរី បស់េ

េត

ក Edmund

ំ ះ េនះគឺ ំបច់ស មប់ជ័យជន Burke បនេពលថ “អែដលជករច ី

អំេពលរបស់បុគល គ គប់រូប ែដលមន ិ ប ពឹតអំេព

ជក់ថដួ ង ពលឹង

និងកសងឃ មរបស់ ដូន ី ឹ

កក់” ។ នងខញុេំ ជ

េយងទ ំងអស់គននឹង

ឯង ពួ កេយងនឹងបំផញនូ វកសងឃ មរបស់ បជពលរដេយងទ ំងអស់ ី ឹ ំងចតថឈន ះេទ ប៉ុែនខញុំ ិ

ចតថបនសេ មចេនះេទ ិ ំ ន ភពែដលខញុម

េហីយករ

ែឆកេឆរេនះមិនមនដីកេឡីយ ។ លុះមកដល់ៃថងទី ១ ែខកកក

ឆន ំ

២០០៧ េទីបមនដីកែឆកេឆរពី ពះ ជ ជញ េហីយេគក៏បនេរ បចំថត

ិ រូបេឡីងវញផ ពផ យ មកញច ក់ទូរទស ន៍ែតមង ។ ទេងីដ៏អយុតិធមិ

ពះសងឃ ងពលរដែខម កមមេនមុខ ថ នទូតយួន បចំ បេទសក ំ ២០០៧ េលខ និ៤៣ ែខកកករេ កម ឆនបតុ

ំ នបន ។ ខញុម ិ

ំង

ំងចតថន ិ ឹ ងរស់េ កមពនឺ េសរ ី េ កក

ំ ឹ ងចកេចញពីអនក ល់ គន េហយខញុន

ខណៈែដលអនក ល់ គនេដរ ផូ វមិន តម ឹ តវ” ។

អី ៗ ទ ំងអស់គសថ មនករ ឺ ិតនូ វេលេយងទ ំងអស់គនេធឲយ 

ំ ំ អសទិសភព ។ ចូ លកុ ច បស់េពលេវ

ឋត ិ កនុង

យ និងេដកច ំេពលេវ

តវែតេ ប

ឲយមនតំៃល និងេផម ភពេពលេនះ ។  េធសកមម 

ំ ងឃមថបង រលិខិតដ៏ខីេនះ នងខញុស ៗ ក៏ដូចជ ឹ

ពឹទធចរយែខមរេ កម គប់រូប នឹងមនករភញក់ខួ ន េហយេជ ជក់េល

ខួ នឯង

និងមនទទួ លរងឥទធិពលេ ិ

េឡយ ។ បញទ ំងអស់េនះ

យអំ

ឬទឹកលុ យេនះ

មនែមនស មប់នងខញុំ ឬអនក ល់ គន ិ

ំងអស់គន េហយ េនះេទ គឺ ស មប់អតថ បេយជន៍ជតរបស់ េយងទ ិ 

ំងអស់ តវបងញ និងអនកជតន េនះគជអ ឺ ី ៗ ែដលេយងទ  ិ ិ យមែខមរ តវពិចរ

េនះេទ

ំ ន់ ស មប់ជនជន ឲយែមនែទន េ ពះ មន ិ តមជបញ ឹ

ំ ន់េ កយ ៗ េទ តផងែដរ ។ ប៉ុែនក ក៏ស មប់ជនជន

សំខន់េនះ េតបង ៗ និង ពឹទធចរយេយងទ ំងអស់គន បនបំេពញតួ  នទីជទំព ំងសង ន ឫស ព ី ិ ត បកដ

ិ យ និងរ ំេ ជន់ឈវី ន័

តវបនេគែឆករកេឃីញេ កយពី ពះអងគមិនគង់េនកនុងវត

ប៉ុ ែនខញុំ

ែដលអនក ល់ គនេដរ ផូ វ តម ឹ តវ

(តមកពីទំព័រ ០៣) ចំណុះេជីងវត និង កមអនកឃេំ មីលសិទធិមនុស

មួយ េដីមបីេធីឲយ បជពលរដយល់ ចឡំសប់ ពះអងគ ។ េ ពះ សីរូបេនះ

ំងចតថ ំ នជេំ ន ខញុម ិ

េឡងកនុងមគ៌ដ៏ តម ឹ តវមួ យ ។ េ កកេឡងជមួ យអនក ល់ គន ខណៈ

កំណត់េហយឬេន ? ៕

នថ េនះជករេរ បចំរបស់ ជញធរ ឬម នីសងឃជន់ខស ព ់

ំ ន ក Abraham Lincoln ធប់េពលថ “ខញុម ិ

ខញុំ តវែតេ កកេឡងជមួ យអនក ល់ គន

េ ទលបំភកន ឺ ុ ងឧតមគតស ិ មប់កូនែខមរកមពុជេ កម គប់ ៗ រូបេនកនុង

សននិ

យឯក

ដូ ចែដលដូ ន

ំ ន់មុនបន ជន កញញ េក ង សុទធី

ភរដធមមនុញញែបបេនះ េទីបសមគមែខមរកមពុជ

េ កម ថយសំេណីរសេមចឪ អតីត ពះម

ី ត នេ តមសីហនុៃន វរក

ច កកមពុជ ។ មកដល់ៃថងទី ៦ ែខកកក សេមចឪ ទង់ជូន ី បីជយ សំេណីរដល់ ជរ ភិបល េដម ួ ែសងរកទីកែនង ន ក់េនរបស់ ពះ ពះ ជ

េតជគុណ ទឹម

ខន េ យសែមងអំពីកងល់ខល់ខយ និងយកចិត

ទុក ក់បំផុតចំេពះកូនេច េចទួតែខមរកមពុជេ កម ៕

េច មុនីេខម

ំ គប  មបីជូនញតិ ពះសងឃ និងពលរដែខមរេ កម បមូលពផឹ ត ខ ថ នទូស ត ហព័ េមរនិកែធ េនកមព ទំព័រទី 16 ខមរកមពជ ុ ិ ន មុតរបស់ ុ ុ ជេេដកម

43-KKF-Newsletter-July-2007  

ពះភិកខុ ទឹម ខន េចអធិករវតភនំដ ិនខងេជង ែដលលតវសងឃ េទព វងង ផផឹក -ច់ មិនបនសុ ី យកឆឹងពយួរក................................................១៤ -បុ...