Page 1

កមជេ្រកម ពុ ្រពតប្រតេបះពុ មពផ យជេរ ង លែខេ យសហពនធ ឹ ិ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

េលខ ១៨ ឆនំទី ០២ - ែខមិថន ុ គ.ស. ២០០៥ - ព.ស. ២៥៤៩ - N0 18, June 2005

សុនទរកថរបស់សហព័នធែខមរកមពជ ុ េ កម នទិ ៤ មិថុន  សុនទរកថរបស់សហព័នធែខមរកមពជ ុ េ កម េផញជូនជនរួមជតិែខមរ

កមពុជេ កម នឱកសកន់ទុកខគ មប់ខួប ៥៦ ឆន ំ ៃនៃថង ី ជ និគមនិយមប ង ំ កត់ទឹកដកមព ុ េ កមឲយេទ និគមយួន (៤ មិថុន ១៩៤៩ - ៤ មិថុន ២០០៥) ែថងេ យ េ

ថច់

សិរ

េ កម ែដលមនខឹម

េគរព ។

បធនសភតំ

ងសហព័នធែខមរកមពជ ុ

រទំង សងដូចតេទ ៖

-សូមនមស ករចេពះ្របជុ ប ំ ី ំ -សូមេគរព្រពះវ ិញញណកខនធ

វ ីរបុរសជត ិ ដឧតងគ ៏ ុ ឧតម ។

ៃន្រពះៃ្រតរតនេ៍ យេសចក ី នងវ ិ ិញញណកខនធ

វ ីរសមណៈ

-សូម្រកបថយបងគ ំ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប្រពះអងគ ជទសក ់ ី ក រៈ ។

-សូមសួរសុខទុកខ

ញ់ ប់ ន ។

នងេគរពបងបនរួ ិ ិ រ ូ មឈមជតែខម

ៃថងេនះជទិ បវតិ

ជទ ី

ដ៏ែសនឈចបេខ ឺ ់ ចផ បផត ំ ុ

ែដលជនរួមឈមែខមរេ កម មន ចបេភចបននូ វអេពៃ ិ ំ ំ  ពៃផ របស់ ៃនៃថង

នគមយួ ន ។ ៃថង ០៤ មថន ិ ិ ុ ២០០៥ ជៃថងគ មបខួ ់ ប ៥៦ ឆនំ នគមយួ ន តត ិ

េលជនជតេដ  ិ មែខមរេ កម ។ បងបន ូ រួមឈម េន គបទកែនង ់ ី

ម កេរឿង

-សុនទរកថរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរ...........................១

-ចបបសទធ ់ ិ ម ិ នុស នងែខម ិ រេ្រកម.....................៣

-េសចកែថងករណរបសែខម ី ៍ ់ រកមពុ ជេ្រកម.........៤

-េសចក្របកសពតមនសអពបតុ ី ័ ី ំ ី កមម.............៦ -ស ងគមែខមរយួនកនុ ងអងគករ............................៧ -ពធអបអរ ិ ី

ទរសហពនធ ័ ែខមរ..........................៨

-អជញធរយួនេខតឃងរេ ំ ំ

-អជញធរយួនឃុច ំ ូវ

ភបពន ំ ..............១០

ងរុ ំ ះេរ 

................១១

-អជញធរយួនដកសទធ ...........១១ ិ ្រិ ពះេចអធករវត ិ

-េរ ងកពបែតអុ ំ ់ ង..........................................១២

-ក ំ

ពយ សែ្រមកែខមរេ្រកម.........................១៤

នង ិ សមគមែខមរេ កមនន បន បរពធពធ ិ ី

បណយ រ ុ

បង កូ ឧទទិសម កុ ុ ល សល បេគន ថយជូន ពះ-

ិ ញ ណកខនធ នង ិ ញ ណកខនធ វញ ិ វញ ី ពះវរសមណៈ

ី ុ វរបរសែខម រ

ែដ ល ប ន បូ ជ ពះ ក យ

នៃថងេនះ (៤ មថន ិ ុ ១៩៤៩ - ៤ មថន ិ ុ ២០០៥) របសបងបនរួ ់ ូ ម ឈមែខមរេ កមេន មតបននន គជករសែមងនូ វកតញញូ កតំ ់ ឺ ិ ញ ណកខនប េវទិ ធមចេពះវញ ធ ពបរស គបជំ ុ ុ ់ ននែដលបនេធពលកមម ់  ិ ំ

កនុងបពេហតពូ ុ ុ ជ សន៍ បៃពណី វបបធម អក រ ទមប់ នង សនេនកមពុជេ កម ។ ុ ិ ពះពទធ សន៍

ស ទេន ំ ម

ងពអតតកលរហូ តមកដលបចច ំ ី ី ់ ប ុ បនន ភពគង់វង ៃនពូជ-

វបបធម

េនកមពុជេ កម

ទេន ំ មទមប់

ជងេនះេទេទ ត

បៃពណី

នង ុ ិ ពះពទធ

សន

ែខមរេ កម តវបនសហគមន៍

អនរជតិ ទទួល គ លេពញសទធ ់ ិ ថ ិ ែខមរេ កមជជនជតេដ ិ មេនះ ក៏

ិ កនុងបពេហតជត ថយជីវត ុ ុ ិ សន នងទកដី ិ ឹ កមពជ ុ

របងបនែខម រេ កម េន គបតបនមនេភចនូ វអតសញញណ ់ ំ ់ ិ ូ ជតែខម នូវឧតមគតេសន ជតិ គបកលៈ ិ រេ កម េហយែតងែតរក  ិ ់

េរ ង លឆ ់ ន ំ នងពធកនទកខ ិ ិ ី ់ ុ

សពៃថង បនសថិតេ កមករ តត

េ កម

ករជួបជំុគនជ

េ យ

េទសៈ បកបេ យមនសករជតដ៏ ់ ពស់ ិ ិ ខពងខ របស់

ទកដី ឹ កមពជ ុ េ កម

នគមយួ ន ចបពៃថង ិ ់ ី ទី

េលខ ១៨ ន ំ ២០០៥ ្រពត្ត ទី ន កករ ៖ P.O. 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 583-1503, email: kkfnewsletter@khmerkrom.net, http://www.khmerkrom.net ិ ុ Boxឆ ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម ់ ែខមថន


៤ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ១៩៤៩ រហូតមក េទះជយងេនះក ៉ ី កបងបនរួ ៏ ូ ម ឈមែខមរេ កម េនែតចតទកែដនដី កមពុជេ កមជកមមសទធ ់ ុ ិ ិ សប

េនេឡយក  ី កែខម ៏ រេ កមេនែតខំ បងែ ឹ បង តដរតស៊ូ រក នូវទេន ំ ម

ទមប់

ចបបរបសខនជនចច របស់ នគមប ង ់ ់ ួ ិ េហយចតទកទេង  ់ ុ ិ ំ ជ ទេងខសចបបទង ុ ់ ំ សង ។ ករកតទកដី ់ ឹ កមពុជេ កម ឲយេទរដករ

យួន

គជករឃបឃតដ៏ ុ ឺ ិ

កកបផតរ ង ់ ំ ុ

នគមប ង ិ ំ

រដករយួនបវ យ ែដល បជពលរដែខមរេ កម ប់ មចសទកដី ងេ ់ ឹ មនបនដឹ ិ

ះ។

ចរនសទធ ុ របសជត ិ ម ិ នស ់ ិ

សនេលពភពេ ៍  ិ

ក តវបន

គពរេ យអងគករសហ បជជតិ ។ សប មចបបលទធ ់ ិ បជធប ិ ំ

នង ិ

ននក់ ជ

េតយយ អងគករសហពនធ បរួមគនតេធសកមម ័ ែខមរកមពជ ៏ ំ ិ  ុ េ កម កបនរួ ិ ិ ភព ចលនតស៊េូ យអហង ិ ជំុវញពភពេ

ិ មនជបនបនទបេលឆកអនរជត ផលជវជជ ់  ិ។ ទសេ ិ

ក ទទួលបននូវលទធ-

នងេគលបណងធរបសអងគ ិ ំ ំ ់ ករសហពនធ ័ ែខមរ-

កមពជ គមន ៣ ចណច ៖ ទី ១ ំ ុ ិ ឺ ុ េ កម នបចចប ុ បនន នងអនគត កមងធនធនមនុ ស ទី ២ កមងេសដ្ឋ កចច ំ ំ ិ នងទ ិ ី ៣ កមងគ្រទ ំ ំ

ចេពះគណ ុ ូ បករៈដ៏ៃថថ ំ

របសគណៈកមម ករសកមម សមជិកសមជិក ់

សន នងអតសញ ញ ណជតិ ិ

គបរបបនេយបយរបសយួ ់ ់ ន។

េឆ តឱកសៃនករសែមងទកខ ខញុ ំ ពះករុ ុ ដ៏េ ក ម កេនះ ំ ងនមអធបតសហពនធ ិ ី ័ ែខមរកមពជ ុ េ កម សូមសែមងនូវករេគរព

ខញុ ំ នងដឹ ុ ិ ងគណយង ៉ ជលេ ជជទបផត ី ំ ុ

បៃពណី វបបធម ជំេន

ខសហពនធ ័ សម-

គមែខមរេ កមនន នងបងបនរួ ិ ិ ំ ់ ែដលកពងរសេន ំ ុ ់ ូ មជតទងអស ិ ិ ជំុវញពភពេ ក មនេន ពះ ជ ច កកមពជ ញវេស ែឡន ូ ុ ក ប ង លី នងសហរដ េមរកជេដ ម ជពេសស ំ អូ ិ ិ ិ

ពអនរជត គជសន ី ិ ។ កមងទង ំ ំ ៣ ខងេលេនះ  ឺ ូលៃនែផនករ បន អនវតកនងមក នងកពងអនវតសពៃថង េហយទទួ លបនេជគជ័យ ុ ុ ិ ំ ុ  ជបនបនទបៃន ់ បវតិ ជទអវ ី

សែខមរេ កម ។

ន ខញុ ំ ពះករុ

ខញុ ំ

ងនមអធបតសហពនធ ិ ី ័ ែខមរ

ពះសងឃ នងបងបនរួ ុ មិ ិ ំ ុ ់ ូ មឈមែខមរេ កម ែដលកពងរសេនឯមតភូ ដ៏ែសនកសតៃនេយង ចេពះកចច ំ ់  ែតងែតចូលរួមយងសកមម ៉ ំ ិ ករសងគម

កមពជ ង ម រតតស៊ ូេសន ៉ ុ ំ ចេពះកម ំ ំ ី ុ េ កម សងឃឹមយងមតម

ម រតី ទងកម ងកយចត ង សហពនធ ័ ែខមរកមពជ ំ ំ ំ ិ នងកម ិ ំ ុ េ កម ទង

សកមមភពចលនអហង ិ របសអងគ ់ ករសហពនធ ័ ែខមរកមពជ ុ េ កមេដមបី

ជតិ នង ិ

នងសូ មអពវនវដលបងបនរួ ិ ំ ់ ់ ំ ់ ចូលរួមគំ ទ ូ មឈមែខមរេន គបតបន

សន េហយគ  ំ ទចលនតស៊ូេ យអហង ិ របសអងគ ់ ករ

ិ ថវកយងេពញទហង ៉ ំ ឹ ។

ជំរញន កមពជ ុ ុ បកបេ យមនសករ ិ ុ េ កម ឲយមនេលប នេទមខ ជតិ េដមបីទមទរសទធ សេ មច សនខនេ យខនឯង ិ ិេសរភព ី ួ ួ នមែខម រ េ កមជម ច ស សក ។ កនង ់ ុ

-្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប្រពះអងគ ជទសក ់ ី ក រៈ !

-បងបនរួ ិ រ ូ មជតែខម សម្រ័ គជទបផុ ី ំ ត! េ

ជទេគរព ស ី

េយងទងអសគ  ំ ់ ន ពតជមនករេ ិ

ញ ់ ប ់ នយងេ មះ ៉

យនក ឹ សេ

សូម កបថយបងគំ បេគនពរ នងជូ ិ នពរ ចេពះបងបនរួ ំ ូ ម ឈមែខមរេន គបទកែនង ទទួលបនេជគជ័យ គបេបសកកមម ករ់ ី ់

ងរសងគមជតិ នង ិ

ះ លយពនេពកៃ ក េ យមតភូ ត ុ មរបសេយងកពងសថ ័ ់ ិ ់  ំ ុ ិ េន

េ កមរបប

ន សពៃថង េទះបសភពករណែខម នគមយួ ិ ី ៍ រេ កម

កពងមនភព នតង គប់ គន់ ំ ុ ឹ នងមនទនទទួ ិ ិ ់ លបនសទធ ិ េិ សរភព ី

ទិដភពខងមុខ

ជតិ

សន កនុងេពលដ៏ខីខងមខេនះ ៕ ុ

សូមអរ្រពះគុណ នងសូ ិ មអរគុណ !

រមនទីរជតិែខមរកមពុជេ កម និងករពិពរ័ ណ៍នូវករសែមងេរ ងអំពី បវតិ

សែខមរេនកនុងទី កង ខន់តូ

នពនធ ុ ថច់ ផ ពផ យ ៖ សឺន រតនៈ, សឺន ច័ន ទ ិ នយក ៖ ថច់ ង៉ក ឯក

រ PDF មនេនកនង ំ ័ www.khmerkrom.net ុ េគហទពរ

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

2

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ិ វចរណកថ

ចបប់សិទិម ធ នុស និងែខមរេ កម ិ  េនេពលែដលអងករសហ បជជតបេងតេឡង គ ក

េនឆន ំ ១៩៤៥

ិ ំ ់ ថ បនករដទងអសបនអះ

ី េសចកៃថថរ ូន

មនស ុ

តៃមមនស ុ

ំ ទង

 ិ ិធ ងេលសទ

ំ ់ េ ទងអស

ិ ់ ី ូ យមនមនករ បកនពពជ

បនកយជមល ូ

់ ម ៦ របសអងករសហ បជជត ិ ។ េត  កង គ

ិ បេទសននេនះ នង េគបេុ ៉

បេុ ៉

់ ិ នចបបអនរជត

ឺ ុន ំ  គកងេគលបណងបេ មែផនករ ឹ ំ ួ  ព ងងេសដកចេគ ិ ច ដចជទទលជនយេដមបី ូ ួ

ិ ។ល។ ះ ។ល។ នង  ម កម េតែខរេ

ជេនេ ក សក

់ ូ ករ បកនពជ

ំ  ិ ់ ំ អេពជះជនទង

ិ ិ ិធ  ំ ំ ់ ូ វបបធម៌ នងសនសញជេ ចនេទ ត រមទងករបបតនវ ញ ួ

តវែតរបរមគ ួ ួ ន

ិ ់ បឆងនង ំ ឹ សី កមរ នងចបប ុ

 ុ ិ ។ល។ ករេធទរណកម ម ។ល។ នង

សមបត ិ

ិ ិធ ុ ” មននយដចេមចេទ ័ េត  “សទមនស ? ូ

នវេ ូ

់ ូ តវមន ។ កររមផទងអសហងេហយ ់ ឹន  គបរប ែដល ួ ុំ ំ

 ម កម េតែខរេ

ំ  ិ ់ ី កង ពរអេពជះជនព ទទល ួ

ិ ជករពត

់ គ លជសកល

 ពនយកនវទកេវទនទង ំ ំ ំ េដមបី ូ ុ ខ យ

ី ស ំ  ឹ ូ អេពរបអសយកដែ

ំ ករគ ំ មកែហង

ចប់

់ ុ កគក

ទពយ-

េចទ បកន់ យផល ទ ់

័ ធ ម ឹ ំ ំ មរយៈសហពនែខរកមជេ កម ែដលនងពនយក ុព ំ  ិ ់ ំ កនដកមៃនអេពជះជនទងេនះ ម

៉ សហ បជជត ិ បរញវយកៃនសហរដ ូ ី ូ “

ជនអងករ ូ គ

ឆន ំ ២០០៥

មគភព គី

  េកតេឡងេ

ិ ៕ េមរក

យេសចកេី

ំ ិ មនមនគតព ិ ិ ី បេយជនផលខន ៍ ទ ់ ួ ចេពះជត

ណយបនឬេទ ? ូ

 ូ ី េកតនវេសចកមនះ ែដលជក

ិ ិធ ុ ិ ស់ សទមនស តវបនេគរព នង

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ច កកមជផង ុព

ិ នងេនែខឧសភ ឆន ំ ២០០៥ កនងេទថមី ៗ េនអងករ គ

់ ិ ិធ ុ ចយកចបបសទមនស មកករ

៍ តវ” ។ បេយជនស

ិ ិ ធ គប់ដេចះែខរេ ូ ន ម កមមនសទ

 យកចបបេនះ ់ ី ំ  ំ គន់ េដមបី មកករពរខនពអេពរេ ួ

-

ី នសនបតេលកទ ិន  ី ៦១ េនទី កងហ ឺែណវ បេទសសស

ិ ិធ ុ ិ ិធ ថសទមនស ជសទែដលមនេនកង ុន

ក។

ំ រមទងេន ពះ ជ ួ

 សហ បជជត ិ ដចែដលបនេធេនែខេម ូ

 េ ប  បសកងសងម ់ ុន ឺ ំ ុ ន បេទស នង ិ ចបប់ េដមបី គ គទងកង

សកលេ

 ឲយ កង េដមបី

 ៉ តវេធយង

ិ ។ល។ ដលអងករសហ ់ ។ល។ នង បជជតេិ គ

 ី ិ ិ ិធ ម ៗ មនស េកតមក មនេសចកៃថថរ ុ ូ ន នងសទេស

បចបបនេនះ េ ន ុច

កែត

ិ ំ ៏ ូ សហ បជជតេនះ ? ែខរេ ម កមទងេនកង ុ ន សក កដច

 ិ ់ ិ ច សងមកច ិ ច នងសទ ិ ិ ិធ នេយបយ េហយនងចបបេសដកច គ

ំ ់ ី ៌ ែដលមនស គន ។ ទងអសេនះឯងជសលធម េ ុ

មកបងញអងករសហ បជជត ិ គ

ណយេគរពនវអ ូ ូ ី ែដលេគបនចះហតេលខេនអងករ ុ ថ គ

់ ិ ិធ ុ ី ិ ិ ិធ ែដលយល់ ពមកងឆ សទ ន ំ ១៩៦៦ ៃនចបបសទសវល ុន

សន៍

ចបស់-

 ចូ លជសមជកអងករពណជកមពភពេ ិ ិ ជ េដមបី គ ម ិ

នធម-ម

់  កតមលកងករ បកសជសកល េហយបនេរ ប ក ់ ុន

 ឲយកយជមល ំ ៉ ិ ់ េដមបី ចយងលតលន ូ

់ ពមេលសទ  ិ ិធ ៥ យបនចះកចយល ុ ិ ច

ឬមនរបយករណ៍

ិ ់ ិ បេទសធ ំ ៗ មយចនន ំ ួ ។ សទេនះ ិ ិធ នញ ុ ញ នងចបបជតន ួ បន

ិ ់ ជសមជករបសអងករ គ

ិ នគមយន ួ

ស់ ែដលេគបនេគរពេនះេទ ។ អ ី ៗ ែដលេគេធ 

់ ិ ិធ ុ  ចបបសទមនស សកល បន បកសេឡងេនឆ ន ំ

់ ិ ិធ ុ ចបបសទមនស សកលេនះ

ណយ ។ ូ

់ ពមេនះ ? ករពតគគនមយ ិ ឺ ម ចះកចយល ុ ិ ច ួ

សន៍ ភ

 ី  ែដលេយងេលេសចកសេ មចខងេលេនះ

ិ នគម កង

  ី ណយបនអនវតបននេហយ េទេលអែដលខនបន ូ ុ ុ៉ ម ួ

់ មស មបមនស ុ

 ។ សនេឡយ

១៩៥៨

ំ កងចេ ុន

ិ ី  ិ នងេសរភព េលពភព

ិ បតបត ិ ិ កែដល តវែតេគរព នង

ិ ភបល

ិ ភបល

សហ បជជត ិ េ

ិ ិ ិធ ម នងសទេសភពគ ន

ិ សី ។ េគបនបងញនវឆនៈដេមះមត រ ងបរស នង ុ ូ ទ ៏ ុ  បេងតឲយមនសទមនស ិ ិធ ុ េដមបី ក

យរបសរ់

3

ម ះ តង់

ិ មនមន

័ ិ  ប ជយ នងបេ មផល ថច់ ង៉ក ុ ថច់

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន  ឆនទ េសចកីែថងករណ៍របស់ែខមរកមពជ ំ ី៤ ុ េ កម កនង ុ េវទិកអចិៃ នយ៍ៃនអងគករសហ បជជតិសីអំពីជតិេដម ប ពឹតេទចប់ពីៃថងទី ១៧-២៦ ឧសភ នបូរញ ី ូ វយ៉ក រួមមន ៥ បធនបទែដលមនខឹម បធនបទបទី ១

រ ដូចតេទ៖

សីពីភព្រ ្រក និងេ្រគះទុរិក ភ ែថងេ យេ

ក េយឿង

៉ង ដលជី កី ក នងេ ុ ំ ់ វភពរបសពួ ់ កេគ កនុងករលបបបតភព ់ ិ គះទរុ ិ ភក ែដលែខមរេ កមជួប បទះមនដូចជ ៖ ១- បជពលរដែខមរេ កម

តវបនរដអំ

ចេវ ត

ដកហូត នៈជ បជពលរដ សបចបបកន ម។ ់ ង ុ សងគមេវ ត ២-រ ភបលេវ ត ម បន គប់ គងភូមិ សកែខមរេ កម ិ នងរបអូ ងទព ិ ឹ សដីធែខម ី រេ កមេ យេ បកម  ំ ័ េធឲយ  បជពលរដែខមរេ កមជេ ចនពន  ់គ ឃន ។

រគមនផទះសែមបង នង ិ សថត ិ កនង ុ ភពេ សក-

៣-សទធ ិ ជពលរដ

តវបនបដិេសធចេពះ បជពលរដ ំ

ែខមរេ កម នង ិ កររបអូ ឹ សយកដីធពស ី ី ំ

ករដអ ់ ំ

រួមទងភូ ំ មិ សកែខមរេ កមមន ិ តវបនករពរ ។

ចេវ ត

ិ ៤-សទធ ិ ិដ៏មនតៃមរបស់ បជពលរដែខមរេ កម នងជី ិ វតរស ់

េនដ៏សមរមយមនដឹ ិ ងែសងរកេនកែនង

េទ ។

បជពលរដែខមរ-

េ កម េនែតរសេនកន នងទរ ់ ំ ិ ុ ិ ភក ជបន ។ ុងជីវភព កលបក

ិ ័ ៥-កងះវសយសក បជពលរដ ិ អបរ់ ំ ែផនកេសដកចច ិ ចេពះ ំ

ែខមរេ កម ។

៦-ខះករបណុ ះប លែផនកកសកមម ិ ឲយបន តម ឹ តវ នង ិ ិ គមនបេចចកវទយទេនប ែដលជេហតេធឲយកសផលមនមនករេកន ុ  ំ  ិ ិ  េឡង  ។

ក ស្របធន នង ិ ិ ី ិ សមជកសមជកទង ំ

អចៃិ នយសពបញ ជនជតេដម ៍ ី ី ិ  រួមទងអសេ ំ ់

កតយសទងអស ! ិ ិ ំ ់ ជទេគរព ី

ក េ

យៃនេវទក ិ

៧-សហគមនកសករែខម រេ កម ៍ ិ

ពជំ ី ននមួ ់ យេទជំនន់

ិ ិ ៨-មនវបតខងសខមលភព ុ ុ

េនកនុងសហគមនែខម ៍ រ

មួយមនករអនថយដូ ចជទសករ ។ ់

ក ស ី ជេភញ វ

េ កម ែដលប

កនុងនមសហពនធ ខញុ ស ុ រកថ ័ ែខមរកមពជ ំ ូមែថងសនទ ុ េ កម ែដលសអពភព កី ក នងេ ី ំ ី ិ គះទរុ ិ ភក ជូនអងគេវទក ិ ជប ។ េយងខញ  ុ ំជ

លមកពភព កី ក ។ ី

៩-ជំងខ ឺ កែភន ់ កដ៏េ គះថនក់ បនេកតមកេល   បជពលរដ

ែខមរេ កម កី កជង ៣០០០ គ

ែខមរកមពជ ឺ ិ មេនែដនដីសណទេនេមគងគ ភគ ុ េ កម គជជនជតេដ

ពះ តពង ំ

េ យ

ខងតបងៃន បេទសេវ ត ម ។ បចចប ក ិ ូ ុ បននេនះ អងគករពភពេ មនបនដឹ ងឮ ពភពខះខតរបសែខម ិ ី ់ រេ កមេទ ពេី ពះែតមនករ

េវ ត

ពលរដែខមរេ កម

អតត ី បធនធបត ិ ី

បទបងេ យរបប គប់ គងកមម ត ម ។ រ ភបល ុ ុយនសេវ ិ ំ ិ ិ េវ ត ម បនបននេយបយដ៏េឃរេឃរបសពួ ់ កេគេទេល បជ-

យងធង ៉ នធង ់ រ។

ែដល បឈមមខនងភព កី ក ុ ឹ

អសេ់

កេ

រែតកកសណលគមពលរបសរ ំ ់ ី ី ុ ់ ភបល ិ

ក ស ី ជទេគរព ! ី

មនេពល ែដលខញុ ន បនូ ុ ុ រកថរបសខញ ំ ងបញច ឹ ់ វសនទ ់ ុ ំនេពលេនះ ខញុ ំសូមេលកយកនូ វចំ ប់ រមមណ៍ របសេ់ ក Nelson Mandela 

នងេ ិ គះទរុ ិ ភក

ហកខងតបង ួ កពូ ិ ំ លេនទី កងឡង ូ េនឯជំនប ុ ណៈធមមជតិ បេទសអង់េគស ែដលថ ៖ “ភព កី កមនែមនជលកខ ិ

បចចប លរងនូវទកខ ុ ំ ុ ុ បននេនះ បជពលរដែខមរេ កមកពងទទួ េវទនយងដំ ៗ ែដលេធឲយែ ប បល ៉ ណំ ែដលេកតមនេឡង   ចែដល ំ  េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ម។

រ េនទូទងេខតឃ ំ ំង នង ិ េខត

េទ

េកតេឡងេ យ  

ប ជ័យកេ៏ យ 4

រមនស េហយ ុ 

រសកមមភពៃនមនស ុ ទង ំ

ចមនជ័យជមនះ នង ិ

យ ។ ករជំរះភព

្រពត្ត ឹ ប ិ ្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន ិ កី ក មនែមនជកយវករមនស ុ ធមេទ ិ

ទងអសជទេគរព ំ ់ ី

គជករករពរសទធ ឺ ិ ិជ

ិ យ តម មូល នៃនមនស សទធ ុ ិ ែិ ដលមនតៃម នងជី ិ វតមួ ឹ តវ” ។

កនុងនមតំ ងឲយ បជពលរដែខមរេ កម ។ ខញុ ស ំ ូមេកតសរេសរ យងេ ម ះសម័ គនូវគនតេផ មេវទកេនះេឡង ិ ំ ់ ៉ ំ ិ ិ  នងេគលបណងរបស

កនុងេហតផលេនះ េយងខញ ុ  ុ ំ ជ បជពលរដែខមរេ កម មន ិ ែសងរកអេី ចនជងសទធ  ិ រិ បសេយងខញ ់  ុ េំ នកនង ិ េសដកចច ិ ដ៏ ុ សងគម នង

អសេ់

សមរមយេនកនង មខងតបង ូ ) ែដល ុ ភូមិ សកកមពជ ុ េ កម (េវ ត តវបនដកហូត នងមនបនទទួ លករយកចតទក កពរដអ ច ិ ិ ិ ុ ់ ី ំ េវ ត

មជយូរលង់

េយងខញ  ុំ ។

បធនបទទី ២

ក េ

កអនកេទេល “ករលបបបតភព កី ក នងទរ ុ ំ ់ ិ ុ ិ ភក ” េហយនង  ិ

បញេផ ង ៗ េទ ត ។

ជថមម ី ងេទ ត សូមអរគណចេពះបពេហតដ៏ ុ ុ ុ ៃថថនរូ ស មប់ ំ

សមកេហយ េនកនុងសងគមែខមរេ កមរបស់ ់ 

ក សី បធន អសេ់

ែដលអនញ ុ ញ តឲយខញុ ំបនែថងសនទ ុ រកថរបសខញ ់ ុំ

មនស ុ ធមរបសអសេ ់ ់

ក សី នងេភញ វកតយស ិ ិ ិ

សូមអរគុណ េ

កអនកទង ំ

ក ស្របធន ! ី

សីពី ស័យសិក អប់រែផក្រពះពុ ទធ ន ែថងេ យ ពះម

យ៕

សន

េថរ កន សុផល ម ភពេយងខញ នុ ៃថងេនះ  ុ ំកង េសរភព ខញុ ំ ពះករុ ី

ែដលែតងែត ស ម ភព

ញនូ ិ ់ វសនភព

នង ិ

កនុងនមៃន ពះសងឃែខមរេ កម ២៥០០០ អងគ ែដលរសេនេ ក បេទស នងេនកមព ជ ់ ិ ុ េ កម សូម បកសមនយល ិ ់ ពមដូចតេទ ៖ ១-រ ភបលេវ ត ិ

ម តវែតបញច បនូ ់ វេគលនេយបយ

េបកបេញជតរបសខនមកេល ត ់ ួ  បជជតែខម ិ រេ កម ។ រ ភបលេវ ិ ម

តវែតបញច បនូ ់ វករឆេបកដ៏ៃ ពៃផ មកេលសហគមនែខម  ៍ រ-

េ កម ។ រ ភបលេវ ត ិ

ម តវែតបញច បនូ ់ វែផនករ

េដមបីបផ ំ ញឫសគល់ អតសញញណ វបបធម

បពណ

សន នង ិ បៃពណី

ែខមរេ កម ។ េនទូទងេខតមត ំ ់ ជកទងមូ ំ ល កនង ុ ឆនំ ១៩៧៨ រ ភបលេវ ត ម បងខឲ ំ យ បជជតែខម ិ ិ រេ កមចកេចញពី សកកំេ

េណត នងបងខ ំ ពះសងឃែខមរេ កមឲយចកេចញពទវត  ិ ី ី

ក ស្របធនជទេគរព ! ី ី

រ ភបលេវ ត ិ

ខញុ ំ ពះករុ ម ភពនម ែកន សផល ជ ពះសងឃែខមរុ កមពុជេ កមមួយរូបែតងែត ស ញនូ ។ ម ភពេយងខញ ់ វសនភព ិ  ុំ ិ ំ ខតខយងខ ងេដ មបីករពរ នងផគ ់ ីវតទង យ ែថរក នង ិ ំ ៉ ំ ិ តផគ ់ ងជ ិ េគរពេសរភពអន កដៃទ រួមទងសទធ ុ ជេដម ។ ី ំ ិ ិមនស

អសរយៈេពល ៥៦ ឆនែដលរសេនេ កមរបប ់ ំ ់

ម ពះសងឃែខមរេ កម បនទទួលរងនូវទកខ ុ េវទនយងេ ៉ ចន 

ពស ី ំ

ករដអ ់ ំ

ចេវ ត

េ កមេរ នសូ ត

ភសទធ ុ ិ ម ិ នស

េដមបី ន កេនេរ នសូ ត ់

ិ ម ភពេយងខញ ។ ទវត មេន  ុ ំេទវញ ី កមពុជេ កម ែលងជកែនងមនសវតថ ។ ុ ិភព នងមមួ ិ ំ នេទ តេហយ  វត មមួយចនួ ង តេវ មពួន កខនេដ មបី ំ ន មនភនកងរសម ់ ់ ត ់ ួ

ករចបខន ករ កពនធ ់ ួ ់ នគ នងករេធទរណកមម ិ  ុ ិ រហូតដលបតបង់ ម ។ រហូតមកទលបចច ់ ់ ជីវតជេដ ់ ប ុ បននេនះ បេភទ ៃនករអនវតអេពអមនស េនែតអនវតជបនេ យ ុ ុ ធមទងេនះ ុ ំ  ំ

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ញ់

ជជតែខម ិ រេ កមៃន

េហតផល ុ

ជសកខីភពៃនសហគមនជមតទូ ៍ ិ ទងពភពេ ំ ិ

េដមបីផលក ់ ីស

េហយេដ មបីបេងកន  នូវចេណះដឹ ងនង  ំ ិ បជញរបសពួ ់ កេគ បែនឥឡវបន ៉ុ ូ ែ បកយេទជកែនងមួយេដមបី កទណ កមមដល់ ពះសងឃ នង ់ ិ ប-

ម ភពេយងខញ  ុ ំ បនទទួល រងនូវករឈចបជយូ រមកេហយ ដូចជករេចទ បកនេ់ យគមន ឺ ់ 

ះេឡយ  ។

។ កលពមន ី ុ វតែខមរេ កមទងអសមនចនួ ំ ់ ំ ន ៧០០ វត

មបីឲយកូនេចែខមរធបជទកែនងមនភពសង ប់ ង ត់ នងជកែនងេដ ់ ី ិ

ពនករណ ់ ី ែដល ពះសងឃែខមរេ កមៃន

នរបស់

បចចប ះ នងកពងសថ ត ់ ំ ន ៥៦០ បេ៉ុ ិ ំ ុ ិ េ កម ុ បននេនះ េនសលវតែតចនួ ករគំ មកែហងយងធង ។ ទវត មទងេនះ ំ ៉ នធង ់ រ គបេពលេវ ់ ី ំ

ម ។ មនែមនជរយករណេទ បែនជ ិ ី ៉ុ

គមនករផសបរសញ ញ អបនច ់ ូ ី ិ

យកទកែនងទងេនះេធជជំ រទ ុំ ី ំ 

ជអកសលមនវតចនួ ងគម ។ ុ ំ ន ១៤០ តវបនបផ ំ ញកនង ័ ុ សមយស

នគម ិ

េវ ត

សនធក បេ់ យអយតធម នងកររេ ុ ិ ឹ សនធបគ ់ ម នទបញច ី ិ ំ

ពួក

ម េដមបីឲយ

ឃេមលយងមតចតេទេលសកមម ភព ពះសងឃែខមរេ កម នងពួ ំ  ៉ ៉ ់ ់  ិ ក បន

ងដលឆនទ ំ ់ ៈ ពះសងឃែខមរេ កមេន គបទវត ់ ី

ម េ យ ក់

ឲយ ពះសងឃែខមរេ កមអនវតនូ វចបបថម ុ ់ ី ឬកចបបែដលមនសមរមយេទ ៏ ់ ិ

ករបស់ -

នងករ បតបតែផន ុ ឹ ិ ិ ក ពះពទធ

5

សនេ

ះេឡយ 

ដូចជបងខឲ ំ យ ពះ-

្រពត្ត ឹ ប ិ ្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន កចច សមួយ ិ បជំុកុនងឱកសេនះ គជ ឺ ពតករណ ឹ ៍ បវតិ ស មប់ ពះសងឃែខមរេ កម នង សនកជនែខម រេ កម ។ ម ុ ិ ពទធ ិ

សងឃែខមរេ កមេធែ សចករ ជីក សះេដមបីចញច ឹ តី នងចញច ំ ិ ម ិ ិ ឹមសត

ពហនៈជេដម ។

២-រ ភបលេវ ត ិ

ភពេយងខញ  ុ ំ សូមអពវនវដលអងគ ំ ់ ករសហ បជជតិ សហគមន៍ អនរជតិ នងអងគ ករេ ករ ភបល ែដលមនវតមនេនទេនះជួ យ ិ ិ ី

តវែតបញច បនូ ់ វករគំ មកែហង ំ

េទេល បជជតែខម ិ រេ កមែដលជ កមជនជតភគតច ិ ិ

នងេធករ ិ 

បឆងយងសម ង តេទនងសទធ ុ របស់ ំ ៉ ់ ឹ ិ ជ ិ មនស

ក ីនវូ ករពត ិ អពជំ ំ ី េ

េធជ 

ម ភពេយងខញ  ុ ំ នង ិ សទធ ិ ជ ិ ជនជតេដ ិ មេលទកដី  ឹ កមពជ ុ េ កម ។ ពះសងឃែខមរេ កម តវ បន មឃតមនឲយេធដំ យេសរ ី ពកែនងមួ យេទកែនង ់ ិ  េណរេ  ី

ះទសែទងគ ន ដ៏យូរអែងងរ ង បជ់

ជតែខម ិ រេ កម នង ិ ជនជតេវ ិ ត

ម ។ ឥឡវេនះ ម ភពេយង  ូ ខញុ ំ េសនសុំនូវករសហ បតបតកររបសអសេ កអនក េដមបីជួយែសង ិ ិ ់ ់

មួយេទ តទងកន ំ ង ិ រេ កមៃន ុ បេទស ឬ េ ក បេទស ។ បជជតែខម ម ភពេយងខញ វសទធ  ុ ំ បនបតបង់ ់ អសេហយនូ ់  ិ ិជ រវនរបសខន។ ់ ួ

រកយតធម េសរភព នងេដ មបីបញច បនូ ុ ិ ុ េវទនែដលមនេនកមពជ ី ិ ់ វទកខ ុ

កមម សនសខសងគ ម ថនសងក វូ េស សខភព មនទរី េពទយ គេនមន ុ ិ ុ ំ ឺ

របសអសេ ់ ់

េ កម ។

ិ ភពទទួលបននូវករសក ិ អបរថ ់ ំ ន កខព ់ ស់ ករផគតផគ ់ ង់ថវកេធ  ជីវក មតទបខ ង ិ ំ

សស ់ មប់ បជជតែខម ិ រេ កម ។

សូមែថងអណរគុ ណ ចេពះករច ំ ំ ំ កអនក !

យេពលេវ

ដមនតៃម ៏

(េសចកែថងករណេនះេនមនបនេទ ពតប ី ៍ ឹ ិ តេលខេ កយេទ ត)

េសចកី បកសព័ត៌មនសីអំពី

បតុកមមត ន៉ ឹងទស នកិចចរបស់នយករដម ន្តីេវ ត ី ង ី ១១ មថន ិ ុ ័ ធ ម កលពៃថទ ២០០៥ សហពនែខរកមជេ កម ុព

បវត ិ

ំ  ័ ៌ ់  ិ ច  បនេធេសចក ទកទងេទដេណទស នៈកចេលក កី បកសពតមនមយ ួ

ំ ូ ឹ ំ ូ ់ ួ េទកនសហរដ ់ ដបងៃនេមដកកពលរបសយន រដចតេទ ៖ ូ

ី ត េនេពលែដលនយករដម នេវ

ផង

ិ េមរក

ៃថទ ង ី

អនវតេ ុ

យរ េវ

 បេញញមតអពកររេ ិ ំ ី ំ នេដមបី ច

ិ ិ ភបលកមយនសេវ ត ុ ុម

ម។

៉ ១០ ពក ឹ ដល់ េមង ៉ ២ រេស ល ៖ េមង

៌ ងរយកករណសមត ង ់

ិ (CIA) េហយ  េមរក តវទទលទណកមយង ួ ម ៉

ិ ិធ ុ ភសទមនស របសរ់

ិ ភបលេនះ

មយ ួ

់ ុ គ ឺ តវបនចតទកថជភក ន -់ បេ់

យករេចទ បកន់

ី ទកែនង ៖ Freedom Plaza, Pennsyvannia Ave.

័ ធ ម េនះ ។ កងរយៈកលបននែខកនងមកេនះ សហពនែខរកមជេ កម ុ៉ ម ុន ុព

់ សមទកទង ៖ ូ

អំ

តត

ងឲយែខរេ ម កមែដលជ

យក

ី  ម កមមនចនន ំ ួ ថេបែខរេ

ិ ៌ ំ  ិ ននក់ នងមនវបបធមទេន មទមប់ េហយនងភ ឹ ំ ី ម កមតចតច ិ ួ កេនដងឮអពែខរេ

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ពះ ជ

ឬ (៨០៤) ៣០១ ៤៤០៨ ។

 មបនេឆយតបេ

់ យករចបចង

់ ី ូ ិ ំ  ់ ់ េ កម បរយនកបនរតេភ សខនពភមកេណត ួ

ំ វណី -ទរសពេលខ ័ ទ ង (៨០៤) ៧៤៤ ៣៨៥៩ ូ តំ

ចេវ ត

់ ៍ ិ ។ រដ កសហគមនអនរជត

់ ូ ំ ់  ម កមសត បកនេលែខរេ ត ូ ូ តងទទងភគខងតបងេវ

័ ទ ង េវ ង -ទរសពេលខ (២១៥) ២៩២ ២៨៦៣ ូ

ី ិ  ជនជតេដមេនែដនដសណទេនេមគង គ ៏ ិ យ កពភពេ

 ុ ធ ំ ទពស ី ំ បនេធយទករែសងរកករគ

៉ ិ -ទរសពេលខ ័ ទ ន់ មនរន (២១៥) ៧៤៥ ៣២២៥ ូ

័ ធ ម សហពនែខរកមជេ កម ុព

កេ៏

៊ នទេទ ិ នអពករ ំ ី

 តវបន េឃរេឃ ។ ជនរងេ គះជេ ចន

rd ិ 14th st ) Washington DC (េនចេនះផវ ូ 13 st នង

 េ ចន

ំ ចេពះជន

 មជេ ចនបន

កយេទជពននគរ ធ រេំ

ែដល

បេទសេវ ត-

 បភត ់ ួ ំ ិ នភពរបសខន េដមបី ុ

ណយបនេ ប ូ

កង

ំ ័ ិ ិ  បភយែខរេ ត ។ វត ម កម នងជនជតេដមដៃទេទ

២១

គឺ

ិ ិ ំ ឲយែខរេ ក ី ក នងលងេខ ែដលនឲយែខរ ម កមឋតកងភព ង ់ ម ុន

ំ ូ មទងមល

៉ ់ នខយ

ិ ិធ ុ ភសទមនស

់ មែតងែតបននវែផនកររបសេគ ូ

់ ី ន ំ ១៩៧៥ មក កល ែដលរបបកមយនស ិ តត ចបពឆ ុ ុម

័ ធ ម ឹ  ៉ ួ ិ ុ មថន ២០០៥ សហពនែខរកមជេ កម នងេធបតកមត មយេន ុ ម ុព ៉ ុី រដធនី សនេ

ិ ភបលេវ ត

ិ ិ ៉ បឆងនងអកជះជនរបសខនបនេឡយ ំ ឹ ់ ់ ួ  ចនយយត ។ ន

ិ េ កមមន

ិ ែដលមនខម ឹ េមរក

ំ ូ  ិ ច  ី មកេធទស នកចេលកដបងេនរដធនសហរដ

 ៉ េធយង

ច កកមជ ុព

់ ត របសេវ

ស់ ។ កង ុន

ែខរម

មក ជកេកនេន

ច កៃថឡង់

េ កមករ

 ុ ំញ ូ  ម ែខរេ ម កម តវរងេ គះ ែដលេយងខសមេលក

ិ ភបលេវ ត

 ុ ខ ុ  ពះពទ បនករេធទកបកេមញេល ន ុ -ធ

ិ ័ ៍ សន ។ ករេគរព បណបតណ

ករ តត

6

់ ូ ៖ ថ នភពថមី ៗ ជេគល មកជ មបជនដចតេទ ូ -រ

់ ួ របសខន

ិ ពះ ជ នង

ិ  នងេធករេចទ

របសរ់

ិ ភបល ។

សន តវេនេ កម

្រពត្ត ឹ ប ិ ្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន ់ ួ កី ក -ែខរេ ម កមធកខន

ី ស នង ឹ ូ ិ ទពយសមបត ិ ។ របអសយកដែ ិ ុ -គនករយកចតទក ម

់ ់ ់ បពននករងេ គះេ

ិ ភបលេវ ត

ររ

-រដអ ំ

ំ ឺ ិ យជងពករែភក ន ។

់ កបញលេនកងកមវធសក ម ិ ី ិ ូច ុន ចេវ ត

ិ ់ នងចប

៌ ិ ពនតយេមល ិ ិ  -អនញតឲយអកសេងតករណអនរជត ុ ញ ន ក

ម បម ។

ិ ិធ ុ -េគរពសទមនស ជមល ូ

ែខរមន ម ិ

-ចត់

ំ ិ ំ ័ បភតបភយ

ិ សក

សកលេ

កេម

់ ំ  កគនបេលរ

ិ ភបលេវ ត

អកវទយ ន ិ

ិ ៃនអងករសខភពពភព គ ុ

ិ កមករពរសទមនស ិ ិធ ុ  នង េធករ

ិ នងេសបអេងតនវមលេហតៃនេ គ តតបត ុ ក ូ ូ ុ

ិ នងេខតពល

ំ ុ វកពងទទលរង ។ ួ

់ ី ស - តវ បគលដែ

ិ ទពយសមបត ិ នង

ែដលរ

ឹ ូ មរបអសយក ជនេទមសេដមវញ ូ ច ់  ិ ៕

័ ៌ រពតមនទទង ូ ំ

មដចខងេ កម ៖ ូ

ស ងគមែខមរ-យួន

ពម

ិ ភបលេវ ត-

VOKK

ទដ្ឋ ករសហ្របជជត ិ ិ ភពៃនេវទកអងគ ិ

សអពបញ ជនជតេដម ី ំ ី ិ 

េនកនុងអងគករសហ បជជតិ េសចក្របកសពតមន របសគណបក ចេ្រមននយម ពហុជត ិ ី ័ ់  ិ

ំ ិ ងឲយមន កមេវជបណត ជ

ំ ំ ឺ ិ ់ ់ ់ េនេខតឃង ំ ទងជងពករែភកែដលែខរេ ន ម កម បពននក

ី ិ ដចជេសរភពកងករបេញញមត ូ ច ុន

ិ ំ ់ អងករអនរជត ិ ភកងរ ភបលទងអស គ ន ់

ំ ន ចេពះ ល់ បជពលរដេវ ត-

ម។

័ ធ ម ំ កងនមែខរេ កម សមអពវនវ ម កម សហពនែខរកមជេ ូ ុន ុព

ដលរ់

មភម ូ ិ

់ សកែដលែខរេ ។ ម កមរសេន

់ ំ កពននគរចេពះ ធ

់ បជពលរដែខរេ ម កមសត ូ តង ។

ជបជគ ួ ុ ំ ន តវ

មបនករអនវតែផនករថ ុ មី

់ ម េចទ បកនគនេហតផល ុ ី -េសរភពជមល ូ

 ម កម ។ េលែខរេ

់ ់ ុ ុ  កដលសខមលភព េធឲយែខរេ ម កម

ិ -កនេចែខរេ នសូ តខស ូ ម កមមនបនេរ ព ់ បន

់ ំ ិ ំ ័ ំ -បញឈបជបនននវសកមភពបភតបភយ គ ំ មកែហងមក ទ ់ ូ ម

សន ៍

េនកនង ិ ិ នយ៍ ៃនអងគករសហ បជជតិ សអព ី ំ ី ុ េវទកអចៃ

ជនជតេដ េគសេងកតេឃញមនជនជតយួ ិ មឆនេនះ ំ  ិ នេទចូលរួម នង ិ ែថងសនទ ុ រកថ យ ប

រមកេលជនជតែខម ញ៉ នង  ិ រ មង ៉ុ ិ ជនជតិ

ភគតចដៃទេទ ត ។ គេគកពងែតព ងីកេគលនេយបយ បឆងជន ិ ឺ ំ ុ ំ

ជតភគ ិ េយ ក

កដូ ៏ ចជជនជតេដ ិ ម

មបេុ៉

សូមរឭកថ ំ

មនេន តមែតខណ ិ ឹ ័ សម ី បេទស

ះេទ គព ឺ ងីកទូទងពភពេ ំ ិ

គណបក ចេ មននយម ពហជត ុ  ិ ិ

ក។

ចេ មននយមពហជត ុ  ិ ិ

សន៍ (The Trans-

មួយករេចទ បកនេ់

national Radical Party) ជអងគករអនរជតមួ ិ យ មនេបសកកមម ប

េសនឲយ កម បក ឹ

ក់ បែហលនងអងគ ករ យូអនភអូ ឹ ិ ី បនេធេសចក  ី បកសពត ័ -

ម បនែថងេនកនង ុ បធនបទ មួយពកពនធ េសរភពជ រវ ័នៃនជន ុ ់ ័ េទនងករករពសទធ ឹ ិ ិមនស ី បនេសនឲ  យអងគេវទកចតវធនករ ិ ់ ិ

បកសពតមនរបសគណបក ចេ មននយមពហជត ុ ័ ់  ិ ិ

បញជកថ ករណេនះបនបង ញឲយេឃញនូ វកររេំ ់ ៍  ដ៏ធន ង ធង បកនេរសេអងពស ់ រ នងករ ិ ់   ី ំ េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ឆនមនែដរ ំ ុ

តចជ កម បតករយ ិ ិ ិ ិ

នងជនជតភគ ិ ិ

េគែថមទងមនទទូ ល គ ល់ ំ ិ

បឆងអងគ ករចត់ ងៃន កមជន ែដលេគេ ំ ំ

ភសទធ ុ ិ ម ិ នស

បែនយួ ន ុ៉

យួនមន បឆងជនជតេដ ិ តមែត ឹ ំ ិ ម

ជនជតភគតចេនកន ង ិ ិ ុ សក

សន៍ បន

សន៍

២០០៤ េ យសមជិកអងគករសហ-

េ យនេយបយចតទកជនជតេដ ់ ុ ិ ម

េសចកី

ពមជ

ECOSOC ៃនអងគករសហ បជជតិ ឲយដកទួនទី

បជជតភគេ ចនគ ិ  ំ ទគណបក េនះ ។

ចេពះសហពនធ ំ ័ ែខមរ

ទនទម ឹ នងសដី ឹ ំ េមលងយេមលេថកជនជតេដ   ិ ម

ក ក កក ុ ថជេភរវជន ។ េហយេគបន 

តវប ជ័យកលពែខកកក ី

កមពជ ិ លនធមង ិ ិ ៉ុ ុ េ កម សហគម ពះសងឃែខមរកមពុជេ កម នងមូ

ញ៉

សនេនះកលព ៍ ី

ជទី បក ចេ មននយកពហជត ុ ឹ របសគណបក ់  ិ ិ

មនកតសម គ លថ បេទសេយ ក ់ ់

ជតេដ ិ ម

រ ភបលយួ នកធ បកនគណបក ិ ៏ បេចទ ់ ់

នង ិ

េហយ 

ថ “ បតករយ ិ ិ ិ ” េនះ

េនេលឆកអនរជត ករអនរជតិ  ិ េហយែថមទង  ំ បឆងនងអងគ ំ ឹ

ករ់ ភបលយួ ន៘ ិ

ែដលគំ ទជនជតេដ ិ ម នងជនជតភគតច ិ ិ ិ ៕ 7

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន

ពិធីអបអរ

ទរសហព័នែខរកមជេ្រក ម ធ ម ុព

កងេវទិ កអងករសហ្របជជ គ ុន

េនចេពះមខ ុ បជជតែខម ំ ិ រកមពជ ុ េ កម

កពងចូ ំ ុ លរួមនពធអបអរ ិ ី

របសេ់

ង ំ

ទរេនះ

េរត ៉ មក េ

ែខមរកមពជ ុ េ កម បចំ ពះ ជ

នង ិ

េភញ វែដល

បនទបពសនទ ពិ ធ ី ់ ី ុ រកថេបកអងគ  ង ំ

រៈ តំ

ងសហពនធ ័

ច កកមពជ បនេឡងែថងសនទ ុ រ ុ កថអរគណ ចេពះ ពះសងឃ នងជនរួ មជតិ ពមទងេភញ វទងអស ុ ំ ិ ំ ំ ់ ែដលបនចូលរួមកនង ី ុ អងគពិធអបអរ

េសចកសួ ុ ុ ី រសខទកខ េ កម មនេ

ទរេនះ េហយនងបនពននូ  ិ ំ ំ វ

នង ិ បសទធ ិ ិពរពថ ី ន កដឹ ់ កនសហពនធ ំ ័ ែខមរកមពជ ុ -

កអធបតសហពនធ ិ ី ័ េ

គម ុ ជ ទ ជូនដលជន ់ ឹ ថង

រួមជតទងអស ិ ំ ់ ទង ំ ពះសងឃ ទង ំ គហសថ ែដលកពងជួ ំ ុ យករងរ

សហពនធ សនជតមតភូ ”។ ុ មេនះ ័ នងមនករឈឆ ិ ឺ លចេពះេជគ ំ ិ ិ ឥស រជនែខមរ កនុ ងពធអបអរ ិ ី

កនង ុ រកថេនះែដរ េ ុ សនទ

ិ វសមទធ វញនូ ិ ផល

ទរសហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

មតសមគមែខម រកមពុ ជេ្រកម ិ

ទរគណៈ្របតភូ ិ សហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម េនកនុ ងេវទកអចៃ ិ ិ នយ ៍ អងគករសហ្របជជតសអពបញ ជនជតេដម ិ ី ំ ី ិ  នទ្រកងញវយក ី ិ ី ូ ៉ ។ ពធ

ទរពស ី ំ

ិ ករេរសេអង េផ ង ៗ ែដលរ ភបលេវ ត   ករបនវនសកមម ិ

ជធនភន ី េំ ពញ េ យមនករចូលរួមគ្រទ ំ

ធបេធមកេល ់   បជពលរដែខមរកមពជ ុ េ កម

ក្របជ សែខមរេ្រកមព្រគបមជឈ ្ឋ ន ្របមណជង ់ ី ់

២០០ ្របកបេ យបរយកសឱ ិ

ងពអតតកលរហូ តមកដលបចច តេនះ ។ ំ ី ី ់ ប ិ ុ បនននងតេទអនគតេទ

គមនយងកកេក ចេពះេភញ វ ែដលបនចូល ៍ ៉ ់ ំ

បនទបពសនទ ់ ី ុ រកថរបសេ់

រួម នង បសទធ បតភូ ិ ិ ិពរជ័យដលគណៈ ់ ិ សហពនធ ័ កនង  លេទ ុ ដំេណរចូ

ង ំ

រៈ មក េ

ក េដ ង

ែដល ែដលជចស់ ពទ ឹ ធ ចរយែខមរកមពជ ុ េ កមមួយរូប ែដលេពរេពញ

ពមទងករដឹ ងគណចេពះ ជ ុ ំ ំ

េ យឧតមគតជតេនះ បនែថងចំ ិ ិ

រ ភបលកមព ជ ិ ិ កលជួយគពរដលែខម ំ ់ រកមពជ ុ ែដលជនចច ុ េ កម ។ េ ក ង េរត ហរៃនអងគ ំ ៉ បនគូសបញជកពេគលជំ ់ ី

ី វរភពបនេវនដ៏ អង់ ចក

ប់ រមមណ៍ េកតសរេសរនូ  វ

នងេជគជ័ យដ៏ តចះ តចង់របស់ ិ

កលប ុ ុ ត-កលធ ុ ី ែខមរេ កម គបរូ់ ប នងេ ិ

ពធេនះដូ េចនះថ ៖ វតថប ិ ី ំ ់  ំ ់ ន ែដលកពងែសង ំ ុ ុ ណងរបសេយងទងអសគ េចញកនង គជសកខ រកមពជ ី ឺ ីកមមរបសបងបនែខម ់ ូ ុ ឱកសេនះ េនទេនះ ុ

កបន ស់ ម រតដូ ី េចនះ

សូម ពះេថ នេតថ មជតកេភចថ “េនះ ុ រៈ គប់ ពះអងគ នងបងបនជនរួ ិ ិ ំុ ូ មនែមនជេជគជ័ យែដលេយង េ ពះករតស៊ូ ិ  តវសកបសក ់ លេនះេទ ់

េ កម គបមជឈ នកនុងករសែដងេមទនភពខន ់ ំ ួ េដមបីអបអរ ទរ ចេពះគណៈ បតភូ ក ែដល ំ ិ របសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុជេ កមពភពេ ិ

របសេយងេនែវងឆ ង យ តវ បមូលបញញញណតស៊ូ អតធម ់  ់ ត់ ឆងកត់

នូវឧបសគគធំ ៗ ជេ ចនេទ ត េដមបីទទួលបនសទធ  ិ ិជមចសទកដី ់ ឹ

ិ ី កនុងេពលេនះ េមងេនះ នទេនះ វនទេនះ កពងែតត ងឲយេយង ៉ ី ំ ុ ំ  ទងអសគ ក ំ ់ ន បេញច ញនូវសកមមភព នងកតពកចច ិ ិ ែថង បបពភពេ ់ ិ

សទធ យខនឯង េនេលមតភូ ុ មកមព ិ ិសេ មច សនខនេ  ិ ជ ួ ួ ុ េ កម ជទេសន របសេយង ខញុ ំកសូ ី ់  ។ ខញុ ំ ពះករុ ៏ មអពវនវដលបងបន ំ ់ ូ ែខមរកមពជ េ កម គបមជឈ ន សូ ម កបងក ស កមម ភ ព មួ យ នឲយ ុ ់ ំ ំ ុ

អពេគលបណង នងករេ សកឃនរបស់ បជជតេយងេលេវទក ំ ី ំ ិ ិ   ិ អងកករសហ បជជតិ នទី កងញវយកៃនសហរដ េមរក ិ ។ ូ៉ ៉ េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ដូចជករសមបយង ់ ៉

កនង េលបងបនែខម រកមពជ ី  ំ ុ ន ១៩៨៥-៨៦, ំ ូ ុ ករណកេស ុ េ កមកនង ុ អឡងឆ ៥០ នងករពយយមរេ ិ ំ ភេលសទធ  ិ ិជមូល នរបសែខម ់ រកមពុជេ កម

សមគមែខមរកមពជ ុ េ កម ។

កនេវទកអចៃ ់ ិ ិ នយជនជតេដ ៍ ិ ម

វៃ ពៃផ អមនស ុ ធម កនុងអឡងឆ ំ ុ ន ំ ១៩៤៥, កររ ំ យពូជសនែខម យងធង ៍ រ កនង ំ ុ ន ំ ១៩៦៩, ករេធទរណកមម  ុ ៉ នធង ់ រមក ុ អឡងឆ

រកៃ្រកែលង ។ ឹ

ែថងកនុងសនទ ពធេនះ េ យេ ក ង ុ រកថេបកអងគ  ិ ី ំ េរត បតបតមត ៉ បធនគណៈកមមករេរ បចអងគ ំ ពិធី នងជនយក ិ ិ ិ ិ េ កពកចច ី ិ

កកបនសែដងនូ វេសចកី ៏ ំ

ងងឹតមួយចែណក ែដលែខមរេ កមធបែតបនទទួ លនូវករេមលងយ ំ ់ 

េនះេរ បចេឡងចបពេមង ំ  ់ ី ៉ ១៤ ដល ់ ១៧ នង ិ ៣០ នទ ី ៃថងទ ី ២១ អបអរ

េហយេ 

បតភូ ករសហ បជជតិ ិ សហពនធ ័ ែខមរកមពជ ិ ុ េ កម េនកនង ុ េវទកអងគ នេពលេនះ េយងសងឃឹ មថែខមរកមពជ សផតពភពេខ ម ុ ី  ឹ ុ េ កម នងេជ

អបអរ

មគគរី ង ី

រៈ បនែថងរឭកមក ំ

សងឃឹមយងមតម ៉ ុ ំ ដូេចនះ ៖ ឆង មរយៈករចូលរួមរបសគណៈ ់

េ្រកម នងសមព ន ធ មណនស ិ ័ ស ិ ិត នស ិ ិតែខមរកមពុ ជេ្រកម បន្របរពធពធ ិ ី

ឧសភ េនទធ ី វត

ង ំ

ែដលសហពនធ ័ ែខមរកមពុជេ កមទទួលបនេ យ

សកមមភពសនវធ ិ ិ ី នងអហង ិ ិ

សមគម្រពះសងឃែខមរកមពុ ជ-

បនចបង ក់ ុ

8

ងដំ ូរបសសហពនធ ំ េណរករតស៊  ់ ័ ែខមរកមពជ ុ េ កម

ឲយ

្រពត្ត ឹ ប ិ ្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន េ

េបពដូ ុ បវតិ  ុំ េចនះេទនង ឹ តវខូចេឈមះចេពះមខ ំ

សមគម ពះសងឃែខមរកមពជ ពះេចអធករវត ិ ិ ុ េ កម នងជ

សជតិ

ជកជពខនេឡយ ុំ ់  ។

រង ី បនែថងនូវេ

េឆ តកនង ុ សភ ុ ័ ក អគគេលខធិ ុ ឱកសេនះែដរ េ ក អ៊យ ករមតសមគមែខម រកមពជ ិ ិ ក លេទសរបស់ ុ េ កម បន ននូវញញតេថ

ធយយធមបង កូ ុ ុ លជូនបព ិ មបីជតមតភូ ករជនែដលបូ ជជីវតេដ ល ុ មរួិ ចមក េភញ វកតយសបនចូ ី ិ ិ ិ

ិ រជំុគន កនង កទករកគ ន ជភតរៈ នង ់ ់ ិ ុ កយវករ ិ ី រេភបរក ទរគណៈ បតភូ ំ  ី យៃ កែលង។ កមមវធអបអរ ិ សហពនធ ័ ែខមរ រួមពិ

ករៃនអងគករសហ បជជតិ ឯកឧតម George W. Bush បធន-

េភជន

កមពជ គបេនេវ ់ ់ ុ េ កម បនចបសព

ធបតៃនសហរដ េមរក ិ ី ិ ឯកឧតម Josep Borrell Fotelles បធន សពអេព ជ ី ី ំ  បលយពូ ័

មនស កថ នងអភយកថចេពះេភញ វែដលបន ិ ័ ំ

ចូលរួមទងអស ំ ់ ។ បនទបព ់ ី ពះសងឃ

បជជតែខម Kofi Annan អគគេលខធិិ រេ កម ជូនចេពះឯកឧតម ំ

សភៃនសហគមនអរប ៍ ឺ ុ៉

មគគី

សនរបសយួ ៍ ់ នមក

េមង ៉ ១៧ នង ិ ៣០ នទី ៕

VOKK

េលជតមតភូ ុ មែខម  ិ ិ រកមពុជេ កម ចប់ ងពឆ ំ ី ន ំ ១៩៤៥ រហូតមក ។

ចែណកបង សី លី ធឡង នងបង សី ឡម ំ ី ិ ឹ ធថ ី ែដលបន

អេញជ ញមកពេខតឃ ី ំង

េដមបីចល ូ រួមកកនុងពធអបអរ ិ ី

ទរេនះែដរ

បង សទងពរ ី ំ ី បនសែមងនូវសមនចតេ ិ តកអរយងៃ ៉ កែលងនូវករ

ចូលរួមរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពជ ុ េ កម

កនង ិ ិ នយអងគ ៍ ករ ុ េវទកអចៃ

សហ បជជតសអពបញ ជនជតេដ ិ ី ំ ី ិ មេនះ ។

ឯភកខ សខនថម ិ ុ ថច់ ភព ពះអងគេទបែតេភ  ី ួ ី ៗ េទពេខត ពះ តពង ម េ តកអរខង ស់ ំ បនមនេថរដីកឲយដឹងថ ៖ “ ំ ែដលបនមកចូលរួមពធអបអរ ិ ី

រកវតថអ ប បផទម ឹ ពបនេឡយ ុំ ី  ុ មកេ ទរយងឱ ៉

រកេនះ ។ ចែណកេនកមព ជ ច ឹ ំ  ិ ុ េ កម េយងមន បរពធពធែបបេនះបនេទ សូមបីែតករផ ពផ យ ពតប ិ ី ឹ ិ តកមពជ ុ -

េ កម ឬ សឌកែសតចេ ម ងែខមរេ កម កេយងេធេ ុី ី ៏   យលួច ថកបងបផត ំ ំ ំ ុ ។

ិ ី ចងបញច បៃនកមម វធ ុ ់

ពះេតជគណ េយ ង សន ុ ិ

ិ -វទយសំ ុ េឡងកមពុជេ កម រដធនី ៃនសហរដ

-កមមវិ ធីផ យ ៖

កេ

កមពុជេ កម សូមចូលេទកនុងែវប សូមចូលេទែវប

យន៍

ឆទនែខមរកមពុ ជេ កម អបអរ

ំ ់ ័ ធ ម ជសេឡងរបសសហពនែខរកមជេ កម ុព

ទរសហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម

៉ ុី ផ យេចញពី កង សនេ

់ ់ ិ ុ  ុ ំញ ។ បករផ យរបសវទយេយងខ

៍ ់ ង ់ ី ៉ ៩ ដលេមង ់ ៉ ១០ យប់ ផ យកងមយសបហមង េរ ង លៃថអងរ គ ចបពេមង ុន ួ

 ចេបក

បសិនេបអស់េ

កមៃឆយុ ំ

បធន

ិ ស មបបេ ់  ់ បយមតអកនយម ិ ិ ិ េមរក មដល ន

៉ េមងេនកមជេ កម ុព ិ ិ ក៏ - បយមត

ក់

មកមសរលកធត ព ់ ុ

់ ់ បបន គបេពល

ី ូ ឺ ។ កសខ ី ១៥.៦៩០ គឡហត

ំ ័ www.khmerkrom.org/radio មរយៈេគហទពរ

ក សី អនកនងកញញ បងបនជនរួ មជតិចង់ដឹ ងបែនថមេន ពឹតិករណ៍ និងព័ត៌មនថមី ៗ របស់សហព័នធែខមរ ូ យន៍

www.khmerkrom.net

www.khmerkromre.com ។

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

9

និងចង់ដឹ ងអំពីរេប បេធមប ែខមរកមពជ ូ និងមុខមបរបស់ ូ ុ េ កម

្រពត្ត ឹ ប ិ ្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន

អជញធរយួនេខត្តឃ្លង ំ រំេ ជញធរយួនកនុ ង

បល ី

បលជនខព ី ់ ស ់ យួនេ

ភបំពនមកេលើសមណនិស ត ិ -

េ កយខនង ។

ភកខ ់ ី ២ បនមនេថរ ិ ុ ថច់ តម ឹ ជសមណនស ិ ិតជំននទ

មបូ ែដលមនទ ី ងកន ង ំ ុ ងបរេវណវតឃ ិ ំ នទរួី មេខត ឃង ំ កមពុ ជេ កម បនេ បអ  ំ ចកុមុ មយនសរបសខន ិ ់ ួ រេំ ភ-

ដីកថ សមណនស ិ ិត គបជំ ់ នន់ េសទរែត គប់ ពះអងគ មនេពញចត ិ ិ ិ ី ិ នងកមម វធសក ឹ

បពនមកេលសមណនស ំ  ិ ិត នស ិ ិតែខមរកមពុ ជេ កម មនករណី មមនឲយ ិ

បវ់ ិទយុ

ត ជេ ៉ ចនេលកេ   ចន 

មមនឲយបេញច ញមត ិ នងេ ិ ិ ប  បស ់ បពនធ ័

អុន ិ ធណតជេដម ឺ ិ  ។ េរ ងេនះបនេកតេឡង  

ិ បនទទួលមកវញ

ងពឆ ំ ី ន ំ ២០០៣

ច កកមពុ ជ

បនេភ សខនេទ ជកេកនកនុ ង ពះ ជ ួ

-

េហយបងដលឧតមសន ងករអងគករសហ បជជត ិ  ឹ ់

ែដលែខមរនយមេ ិ

បលជនខព ី ់ ស់

សនបណិ តយរងែដនកូ

ទរួី មេខតឃង ំ ។

មួយគតេនែដនដី កមពុជេ កម ់

េយ ង េញង  ជនយក

បលី

េមរកជេដ ម មនែតបេ ិ ិ ៉ុ

េ ច ងេឡងែថងពទកខ  ី ុ េ

ពឲយ ំុ

ះេ

នគម ិ

មនេស វេភេ កមចណង ំ

ក ថច់ សរិ េន

ត សូមបីែតចេ ម ងែខមរ ែដល

ក មេនសេញច តន ភូមិ សកែខមរេ កម ក៏

ទកនូ ។ ប់ នងពឲយរក ុ វ CD ឬ កែសតទងេនះផងែដរ ិ ំុ ំ

ករអងគករសហ បជជតទទួ ពះអងគេរ ប ប់ ិ លបនទក ួ ុ ជនេភ សខន ថ “េនកនង ំ ុ ន ំ ២០០៤ កនងមក ម នី ថ នទូត េមរក ិ បចំ ុ អឡងឆ

ង ំ ណូ បនឲយដឹង

េវ ត

មនបណងចូ លមកសួរសខទកខ ិ េន ុ ុ នស ំ ិ ត

ែខមរេ កម ែត តវថនកដឹ ់ កនំ

បលី

ង ុ ំ េ យកហកម ់ នី ថ នទូត

េនះថ នស ិ ិតទងអស ំ ់ តវបនឈបស ់ មកមួយែខ គមនអងគ

ៃនែដនដីកមពជ ុ េ កម ។ ិ ី “កមមវធភ

រសពករជិ ះជនរបស ី ី ់ ់

ចែណកសមណនស សខន ុ ុ ែដលេទបែតេភ ំ ិ ិត ថច់ សខម  ួ េទទី កងភនំេពញ េហយសថ  ិតេនេ កមករករពរេ យឧតមសនង

េនះ ចទទួលសស ថ “កនុងមួយជំនន់ ៗ ិ ែត ៥០ អងគ បេុ៉ ះ េហយសស តវបនបញជូ នមកពី គបេខត - កង  ិ ទងេនះ ំ ់ ឯេ

“ថនកដឹ ់ កនំ

មមនឲយ ិ

េជង “ទកខ យេ ុ ែខមរេ កម” ែដលចង កងេឡងេ 

េហយបចច ប  ុ បនន មន ពះម េថរ ពះម េថរ ង ំ ណូ ជនយករង េថរ

េនះថ

យួនមកេលជតមតភូ ុ មកមព  ិ ិ ុជេ កម

ិ ជមជឈមណលពទធ ុ ក ិ វទយលយែត ័

ម ពះេថរដីករបស់ ពះម

េហយកេបះបង់ ករសក  ៏ ិ ទង ំ

មមនឲយសមណនស ុ ន េនទី ង តេលសព ិ ិ ិតជួបជំគ ់  ី

មនឲយទកនូ ុ វេស វេភ ឬ ឯក ិ

មនទី ងជបនងវទយ ថ នពទធ ុ ំ ់ ឹ ិ

ក ឡម ឹ វ ី ជនយករងទី ២ ។

ទី ១ នងេ ិ

ិ ុ េមរក បវទយបរេទស មនវទយ ់ ិ ុ ិ (VOA) សេសរ មមនឲយ ន ុី ី នងវទយសេឡងកមព ិ ិ ុ ំ ិ ិ ុជេ កម ជេដម នង

ងសន សថិតកនុងវតឃំង ន ំ ីុ ពអតតកល ី ី

បលជនខព ី ់ ស់

ែតបេ៉ុ

សមណនស ិ ិត េច សេអ ំ ន នមនមកពេខតមត ិ ី ់ ជក បន

បអងគ ី េឡងេទ 

ជនខព ងពឆ មេឡង  ់ ស់ បនេកតេឡង   ំ ី ន ំ ១៩៩៣ េ កមករផចេផ ួ ិ េគ ង ជ េ យឥស រជនែខមរេ កមមួយចនួ វញ ំ នមន េ កម បមខ ុ ។

នូវករសបេន ទ សពថ ី ី ន កដឹ ់ កនំ

លទី ។

បន

មបូ

រ ែតមនែដលទទួ លបនផលលេឡយ គឺ ិ 

ែថងនូវទកខ ុ លបករបសសមណនស ំ ់ ិ ិត

ទទួលបនទុ កសទធ ិ ម ិ នុស ។ បលី

យួនេនះេទ េហយបននគ  ំ ន

េធឲយសមណនស ុ ទន់  ិ ិតខះធញ

រហូតមក ែតេទបែតែបកខ ច យបុន  ៉ ម នៃថងមកេនះេ យមនសមណនស ិ ិតមួយចនួ ំ ន

ិ ញ ែដលេ ចនែតវញ 

មួយសថត ិ កនង ុ

ិ ី ិ ក ឡម តស ៗ ដូេចនះ ឹ វ ី បនបងញពកមម ី វធសក

េនះ

េនះេទ ។ មនែតបេ ុ៉ ិ

តវបន

ះ សពៃថង នស ិ ិតកនង ុ

មឃតមនឲយ ប សយទកទងនងជនបរ ់ ិ ័ ់ ឹ

ែខមរ នងបល មន ិ ី គកន ឺ ង ៍ ង នពរេពល ី ុ មួយសបហបេ ិ ី ៨ េមង ែខមរ បេ ង នជពេសស គមខវជ ៉ ។ កមមវធភ ិ ឺ ុ ិ ជ ែតងនពនធ ិ

េទសេឡយ  សូមបីជនេនះជេទសចរកេ៏ យ េហយនស  ិ ិតទងអស ំ ់

ិ ី ំ ចែណកេនសល ងទូេទ បេ ង ន ំ ់ ៤ េពលេទ ត ជកមមវធចេណះដឹ

េគមនឲយនស ិ ិ ិត ប សយទកទងនងជនបរេទស ័ ់ ឹ

កំ

ពយ

េ យភ

ឯភ

បលី

គបេ ឺ ង នែ បគមពីរមងគលលតថទបន ី ី

ក៏ តវ

យួន ែដលមន គណតវទយ បវតវទយ ភូមវទយ នង ិ ិ ិ ិ ិ ិ ិ

ិ ទស នវទយៃនលទធ ម។ ុ ុយនសជេដ ិ ិកមម ិ

មសងឃដីករបសភកខ ់ ិ ុ យញ ៉ ់

េនះ

មករពត ិ

បជជតែខម ិ រកមពជ ុ េ កម” ។

គ ជសមណនស ិ ិត

មនដូ ិ ចករេមលេឃញេនះេទ  

រឯករណែដលេគ ី ៍

េ ពះេគខចជន

ភបពនមកេលនស ំ  ិ ិត នង ិ

ម បម មនឲយនស ិ ិ ិតេ ប បស់ ប-

ពនធ េ ពះេគខចនស ុិ ឺ ិ ិ ិតទងអស ំ ់ មនទនកទនង ំ ់ ំ ័ អនធណតេនះ

នងអន ឹ កេ ក បេទស ឬ ផលពតមនអពពតតបត ់ ័ ៌ ំ ី ុ ិ ិ ករ ុ កររេំ ភសទធ បពរបពនមកេល ំ ំ  បជជតែខម ិ រកមពុជេ កមេនះឯង ៕

គថ ឺ ន កដឹ ់ កនំ

VOKK

សថិតេនេ កមបញជ ចខតរបសកមម នេនពី ់ ់ ុ ុយនសយួ ិ

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

សមណនស មថ “ករណែដល ុ ុ បនបភបែនថ ិ ិតថច់ សខម ំ ឺ ៍

ទងេនះ ជបនូវអេពែដលេគកពងរេ ំ ំ  ំ ុ ំ

នមនមកពេខត កមួនស បនតញថ េមលរូ ិ ី  បភពខងេ ក េគេឃញ  ូ ថ យួន បគលសទធ បលជនខព ទង ់ ិ ឲ ិ យែខមរ គប់ គង ី ់ សេនះ ់ ំ សង

មឃតមនឲយេ ប បស់ បពនធ តផង” ។ ុិ ឺ ិ ់ ិ ័ អនធណតេទ

10

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន

ជញធរយួនឃុំចូវ មក

ី  និងកប់បំផញេដមេឈ វតជេកងេ កម

ង ំ រុះេរ 

ងពឆ ំ ី ន ំ ១៩៧៥ េពលេឡងកនអ  ់ ំ

ជញធរកុមុ យ ម នសយួ នបនរបអូ ិ ឹ ស នងរុ ិ ះេរវត 

កថ ់ ន ដងក ំ វូ យក ពះវ ិ

ចេនភូមភគខងតបង ិ ូ

េដមេឈទង  ំ

មែខមរ បផ ំ ញមរតក

ហនេ ិ

វបបធមែខមរគមនឈបឈរ ។ ថម ី ៗ េនះេនៃថងទ ី ០៥ កញញ ឆន ំ ២០០៤ ់ ជញធរយួន ឃុច ំ វូ

ង ំ សក

យទង េខតមត្រជក បនលបលួចកប ់ ់

បផ យុជងមួយសតវត រ ៍ េនវតជេកង ឃុច ី ំ ញេដមគគរែដលមន  ី ំ ូវ

អស ់ ៤ េដម  ែថមេទ ត ។

វតជីេកងេ កម

សថិតេន សក

យទង

េខតមត់ ជក

GIANG)

េ យ

ចអសេទេហយ ់  ។

េពលេ កយមក ឆនំ ១៩៨១ េទបរដករយួ នសងវតមកឲយ 

ថមី ៗ េនះ គេនៃថង ទី ០៥ កញញ ឆនំ ២០០៤ យួនបនរះេរ ុ  ឺ

ប់ ែដល ពះេតជគណ ពះេមគណ េរ នមួយខនង មនពរបនទ ុ ី

េខតមត់ ជក ពះនម ជំុ សួន ក

ងេឡងេនឆ ន ំ ១៩៦៦ មន 

លកខណៈែខមរស មបកូ ់ នេចេរ នសូ ត

កលពឆ ី ន ំ ១៩៧៨ យួនបនេដញ ពះសងឃ នងពទធ ិ ុ បរសទ ិ ័ (HAU

យ មនេដមគគរី នងេឈទលជេដ ម េសទរែត ិ 

ិ បចចប ែខមរវញ ៉ ន់ េ យ ុ បននេនះ វតជីេកងេ កម តវរងេ គះយងធង យួនយកដីជេ ចនជបនងថន េរ ន ។  ់ ឹ លជតេដ ់ ិ មបី ងសង់

ង ំ

កមពុជេ កម ។ វតជីេកងេ កម គជវតមួ យ ែដលយួនមនេគល ឺ បណងយកដី វត នងបផិ ពះវ ិ រកនង ម ុ ំ ិ ំ ចបផ ំ ញកដិ ុ ទី ិ េនះឲយវនសអន យេករមតកជតែខម ិ រ។ ឲយចះេទរសេនេខតឃ ុ ់ ំង

រេធជជ ងក សវ នងកបបផ  ិ ់ ំ ញ

កែនង

រស ងគម

ឥឡវេនះយួ នបនរះេរយក ុ  ូ េរ នថមី េដមបីបបតភស ំ ់ ័ ុ ងេករដំែណលពមន ី ុ

ងសង់

មក ពមទងកបេដ ំ ់ មគគរី ៤ េដម េដមេ ន ត ២ េដម េនកនង ុ

ពែដន ។ េឆ តកនុងឱកសេនះ យួនបនយកកដិ កដី ុ េធកែនង ំ  ់ នង ិ

VOKK

បរេវណដី វតេនះផងែដរ ៕ ិ

ជញធរយួនដកសិទធិ ពះេចអធិករវត ៤ អងគេន សកជុំ កង េខត ពះ តពំង សងឃទង ំ ៤ អងគេនះ ពះម

ជញធរយួនេខត្រពះ្រតពង ំ ជកែនងេកត្រពតករណ  ឹ ិ ៍ KC 50 បនបងគប ់

សងឃរងេ គះ

ឲយម នសងឃែខម រដកហូតងរជ្រពះេចអធករវត ពភកខ ី ិ ី ិ ុ សងឃ ៤ ្រពះអងគ េន សកជុ្រំ កង េខត្រពះ្រតពង ំ កលពចុ ី ងែខមន ី កនងេទេនះ ។

(ខទង ឹ )។

បនមនេថរដីកឲយដឹងថ

“ ពះអងគមិនដឹងថ

ពះអងគ ប ពតអខសេទ ”។ បែនេប ុ៉ ឹ ី ុ  មករកណតេទសរបស ំ ់ ់ ពះអងគ

េ យម នសងឃេខតថ ៖ ី

ែដល ទី១-មនេទសេ យករអនញ ុ ញ តឲយភកខ ិ ថ ី ុ ច់ លេភ

ពះភកខ ិ ុសងឃែដលរងេ គះេ យករដកហូតសទធ ិ ិេនះគឺ ៖ ១- ពះភកខ ុ ែកវ ជ ពះេចអធករវតកពង់ ិ ុ សន ឺ ង៉ក ិ ំ ក យ

ក យ។

េថរ ពះនម សន ុ ែកវ ជ ពះ ឺ ង៉ក

ជជន បឆងរ ភបលយួ ន ំ ិ

២- ពះភកខ ិ ុ ថច់ េជត ជ ពះេចអធករវតសទ ិ ី ី វតកពង់ ំ

អំ

ន កេនកន ង ់ ុ វតរបស់ ពះអងគ ។ ទី២- ពះអងគមនេទស ពះអងគមិន យករណដលរដ ៍ ់

នូវ លទេង ទមទរសទធ យខន ់ ិ ិសេ មច សនខនេ ួ ួ ឯងរបសភកខ េនកនុងវតរបស់ ពះអងគ ។ ់ ិ ុ ថច់ លេភ ី

៣- ពះភកខ ុ ជ ពះេចអធករវតសបូ ិ ុ ថច់ សខ ិ ំ រឫទធិសក ័ ិ។ នគវន ម ៤- ពះភកខ ុឹ ជ ពះេចអធករវត ិ ុ តង ឹ យង ិ

ចយួន

ទី៣-គឺ ពះអងគេគចមនផតពេទសរួ មគនតនងភកខ ិ ុ ី ំ ិ ឹ ិ ុ ថច់ លី

េភ េនះេឡយ  ។

មសងឃដីកររបស់ ពះសងឃ នងពទធ ងវត ិ ុ បរសទចណះេជ ិ ័ ំ ុ

ចែណក ពះម ំ

េថរ តង ពះេចអធករវតនគ ុឹ ឹ យង ិ

ទង ងវតដៃទេទ តេន ំ ៣ ពមទង ំ ពះសងឃ នងពទធ ិ ុ បរសទចណះេជ ិ ័ ំ ុ

វន ម (ខទង ៖ “ម នសងឃបនកណត ឹ ) ពះអងគមនេថរដីកបភថ ំ ឺ ី ំ ់

មន គង់េនវតកពង់ ី ំ ី មនករណភកខ ី ិ ស ុ ងឃ ១ អងគនម ថច់ លេភ ក យ តវបន ជញធរយួនសហករជមួយម នសងឃេខត ចបផ ី ់ ឹក

មកភកខ ធបនមនេទមកទកទងនង ិ ុ លេភ ី ់ ិ ់ ឹ ពះអងគជនចច ិ ”។ ចេពះបញ េចទ បកន់ ករបបទសទធ ំ ំ ិ ិ ិេសរភពរបសម ី ់ នី

ជិត ៗ វតែដលរងេ គះេនះ បនឲយដឹងថ “កលពី តៃថង ី ទី ២៦

េននងកែនង ឹ េហតុ ។ ជេកេ

សងឃេខតមកេលជត ុំ  ិ នង ិ ពះសងឃែខមរ េខត ពះ តពង ំ ពទនមន ់

បែតេគេឃញមនេសចក ់  ី បកស

សេនះបនេឡយ ែត បភពភគេ ចនបនបញ ជ កថ “បញេនះ ់   ់

បភព ប

ហលមួយ េចញពករយលយម នសងឃេខត ែណនដល ី ិ ័ ី ំ ់

មួយ ចកណតបនថ ំ ់

លមកពេហតអឲយចបស ុ ី ី ់

លមកពជត ផ ពផ យនូវ ពត ី ិ នង ិ ពះសងឃែខមរទងេនះ ំ ឹ ិ

ប ត េស វេភ កែសតចេ ម ង ពតមន នង ី ី ំ ័ ិ VCD សពករបពរ

វតែខមរទង មនឲយទទួ ល គ លភកខ ំ ១៤១ ទូទងេខត ំ ិ ់ ិ ុទង ំ ៤ ពះអងគ

តេទ ។ ែដលមននមខងេលកន  ុងងរជ ពះេចអធករវតតេទេទ ិ ទកទននងករដកហូ តសទធ ៃន ពះ់ ិ ឹ ិ ិជ ពះេចអធករវត ិ េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ងពមន ំ ី ុ

េ យមនចបសពមូ ិ ់ ី ល

េហយនខនយកេទបត  ំ ួ ់

បន ៉ុ ម នៃថងេ កយមក

េទស ពះអងគពបទផ ំគនតនងភកខ េ ពះថ ី ំ ិ ឹ ិ ុ ថច់ លេភ ី

បពនរេ ំ ំ

ភសទធ ិ ិេសរភពពស ី ី ំ

ជតមតភូ ុ មែខម ិ ិ រកមពជ ុ េ កម ៕ 11

ករបប ់

នគមយួ ន មកេល ិ VOKK

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


វ ជវ

េរឿងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំ

ពយេនះ ្រតវបនរក ទុកអកខ វិរុទធ មចបប់េដមទំង សង

្ត វត្ត កច - េរ បេរ ងេ យ

្ត ចរយ ឃឹន សុខ

(តពីេលខមុន) ៣៧៥-មួយេ សិ ល

តគត់ តង សូតែសកសែមង

ស គប់កល សិ ងែតឆប់ឆត ុ

បកដឥតទល ់

មនុស ផងេខ ញ វខញ

មូលមកឥតអ័ក ។ ៣៧៦-រស់រកភិកុែខ ក

េននកុយបែងរ

បងឥត ូ

គបៃថង គប់ ខ

រកសី ល

សៃសយ ។

ហូ រែហឥតអ័ក

េចញចូលពឹ ងពក់

៣៧៧-ឮេលចខ ចរខចយ គប់ ខតទីៃទ

ិ េទ សកជតឆ ងយ

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងកនកល់ ែំ តអុង

សឹ ងចូលមូលមក

រកគត់សពៃថង

មែត ប ស័យ

៣៨២-េ បទួនេច

រកអី សិងបន ។ ៣៧៨-កលេនះពុំ

ង ត់ ឮេសចខ ចរខចត់

ដល ់ក ត បធន

ទងអុ ំ ងប

ែដលឈរេន

កំដរក តក ន

សិ ងបនឮ

ថន

សទង ំ

អស់

ខល ់ខយពិ ងពក់

េចញចូល គក គក់

មិន

ងសិ លសងឃ

និងនហមឺ នធំ

ទងពី ំ រេនះេ

ទង ់គិតពិ េ គះ ទងអុ ំ ងបេ

សិ ងមកជុំនំ

ែ បែខទងទ ំ ័ព

ទង ំ

យគិតកប់

និងរះរកកល

តទ ័ពពុំបន

បទគមនពួកពល

ចូលេគឥតសល ់ េទះទងម ំ ន

ខងលួងេនះហង

សឹ ងចូលសិ លែករ

ែខែ ព បឡង

កប់យន ួ វញហង

អស់ឥតគមនសល ់ ។

េ បម នធំ

៣៨៦-សេមចេចពញ ទួនជរេច

ង។

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

េទដល ់សី លែករ

៣៨៥-នេរនតុលកី

៊ នខិតខំ ។

៣៨១-េសច ជបដូេចនះ

និងគិតេចមចប់

ទងែករ ំ ពលផង ។

េមៗេនះៃន

បងខនទី ៃទ ួ

េ ចនៃ កកនង

៣៨៤-សេមចេចពញ ទួនផរេច

ែកនេធ ជករ ស

ពលពលែកនកង

យួនអស់ឥតសល ់ ។

ឥតអ័កសពៃថង ។ ពុំបនេឡ យៃន

យកទងែក ំ ពល

៣៨៣-ទងពលយួ ំ នផង េលកេទប៉ុនប៉ង

និងសែមនមនក់

៣៨០-ម នេយធរ

នេរនតុលផង ទហឹ ងអឺ ងអ័ប ។

ក់ ។

៣៧៩-ថេកតសី លសងឃ អនកភិកុម ខ ួយអងគ

រ សេមចេចពញរ

12

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


វ ជវ នឹង

ំងទ ័ពទល ់

ក់

ជ ័យដល ់

ទូលជ មបេទ ។ ៣៨៧-

មេ

៣៩៥-េលកែលងបភនំ

ហងនិ ងអុងយល ់ ួ

ៃ ពែវងេនះេហ យ ពនឹកជេ តយ

យ ជករ សព គប់ បករ

បកដេនះកូវ ដ បេសង មេន បនទូ ល

នឹងេគពុំឈះន

ហងអុ ងបន ជប ួ

៣៩៦-កលេនះ

រេពជមន ំ ីមន

េទេ

មតយ

យបងគប់

ី បញប់ វុៗ

ពះបទ

ទងយប់ ំ ទងៃថង ំ

ក តក នភូធរ

ចូលដល ់អុងធំ

ថនញៃ ពនគរ

េទបអុងសួរមក៍ ត

អុងឲយថី

សូ ត

សព គប់អំពី

យេសចកី

ំ ឹ ង សកែខ មរ ដណ ប

 ប់េជងទឹ ក។

៣៩៣-ទ ័ពទូកចមបំង េ ចនៃ កសនធឹក េពញពសសនឹក

ដូេចនះ បងែ ប ពលពល សត

ំង

សទុ ះេទក

និងនេរនតុល

គត់មនកំ

ខងេល ំ សអស់ពល

គត់សុ ះទ េទដល ់

យ។

តក់សុ ត

ង ំ

ំងក ំង

ទន់អស់អងគរ

ែក ពលគត់កប់

បក់ទ ័ពខចត់ខចយ

ពលយួនទង ំ

ខចយឈម ចស ចល

ពសេពញសុធរ

ដូចេគកប់ចត ិ

ដួសេដកេ ត ប

យួនយល ់រ

ពុំ

ចនិងេន

ពលយួនភ ំងភឹក ខចទ ័ព

ពលែខ មរេដញេទ

ពុំ

ែករ

ចនិងេន

ថយេទភនេំ ពញ ។

គុនេ ប

៤០៣-ឯអស់ពលយួន

កប់យន ួ េនះមិញ

ទងអស់ ំ េនះមិញ

ែដលដួល

ប់ខន ួ

េចលទងេ ំ គ ងេ កះ (េនមនត)

មិនចូលេសចេឡ យ ។

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ពុំ តវែខ មរេឡ យ

 ំ ក ៤០២-េទះទងេជងទឹ

មកចមបំងេនះមិញ ខឹងនឹងសិ លែក បទែតគត់េចញ

យួនបញ់ មកេហ យ

បក់ បកទ ័ពេទ ។

 គប់េ គ ងេជងសឹ ក

ែដល

េលកេចញេដញយួន

៤០១-រងគរងគល

េ សចេហ យចរេចញ ។ ៣៩៤-អស់អង ុ បេ ម

ំងទ ័ពរេពច ំ

លុះក ័យជនម ។

គុនតឹង

ទង ់ជ ័យេដរ

 ពិ តពុំ ពេងយ

៤០០-ភិតភ័យភ័នភ ំង

៣៩២-បទមនសិ លសងឃ អភិកមួយអងគ អុង

កុឲ ំ យមក

ពលយួនទង ំ

កងល ់ សកែខ មរ ។ នមេនះេឈមះែក

ឲយេចញជឆងយ

៣៩៩-រឯែក ពល

មនេបេហតុអី ។ េទអុងេនះខ ី ច

េបយន ួ េនះចញ់

េសបយធក់មិនដល ់ ។

៣៩០-ដល ់េហ យចរចូល ន ំ ពះបនទូ ល

ហុ ចបនទូ ល

បក់ បកខចត់ខចយ

៣៩៨-បងកករ់ ច ួ េ សច

ម ទង ់បងគប់

មតយ

កុឲ ំ យយួនេទ

ដល ់ពលែខ មរេឡ យ ។

ដល ់ៃ ពនគរ ។

៣៩១-េទបឯ

ស់ទក ឹ តង ់

យ។

៣៩៧-ឲយឈនះស តវ

កប

បងកបព ់ លែខ មរ រ

ពលពលទង ំ

ឲយេចញជឆប់ ។ ៣៨៩-េទបអងគ

ែក

រតតបពលពង

ឲយែតងបនទូ ល

េទបម

តទល ់គនេហ យ

សូ តែសកសិ លសងឃ ឲយមនេតជ

យូរបនិចេទ

អស់ កម េសម នផងមកជុំ

េទបមនឱងករ

ំងទ ័ពេគគទឹក

ឥតបនបងង ់ ។

ស់ថ ។

៣៨៨-ឲយេ

សនធរតបងឃម ុំ ូ

13

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ទំព័រកវនិពនធ

កំ

ពយ

សែ្រមកែខរេ្រកម េ្រកមនឹមែដកអំែរកភំយ ួ ម ន ន

ឱជតិ ខ មរេអ យទងេល ំ េ កម

សន ៍យ ួនេចមេ ម

មសមប់ ខ មរែត ល ់ៃថង

ពុំ ដលសំ ៃច ល ់េវ

ជតិជេខម ផ កង ុ ន ចិត

ទុកេខ

េប ម កសេប ម គប់ គប់េវ ប់មិនេ

ករួមរតចិត គ ំគ

ជូរចត់ គ ំគៃ កកនង

ក់

ទឹកែភនកែខ មរេ កមហូរស អមបរែខ មរ ូ

ម បល ័យ

មនអន កេធខក់េធគថង ់

ច សង ់

ប់អ

របង ់ឥត

កស

ទឹកែភនកែខ មរេ កមហូរជសទឹង

សញជប់សញជឹងពឹ ងឱកស

ែខ មរេ កមខច

ជេម សេភ សខនផុ តភិតភ័យ ។ ួ

ប់េ

ងេគចេច ស

ែខ មរេ កម បស ស ប់

ននក់

ែដលេពញនិយមកនង ុ េ

កកិយ

ឱជតិ ខ មរេអ យេយង

េជ ជក់េល បជធិបេតយយ បជេសរដ ៏ឧតម

មគគី

កមងមូ ំ លមីឲយមួនម ំ

េយង តវរួបរួមខំអប់រ ំ

ពយយមសន ំភពភកី

ី គឺ ដនដេនកមព ុជ

យកសិ ទម ធិ ីងមចូលនឹមយ ួន

េធេនះសមសួនឬយ ៉ង

គិតគូរេឡ ងវញេរ ងទឹកដី

េពលកនងហួសកុេំ ទេមនញ

់ ង ់េនថមី ៗ ែដលបនបតប VINCENT AURIOL ចូលបន ់ដី

បន ់ ខ មរ បស ស អុំ មីង ម

ី បន ់ទឹកបន ់ដកមព ុជ

ី ន តវកបន លូកៃដយកដមិ ួ

PAUL COSTE PLORET រដម ន យកទឹកដី ខ មរេទឲយយ ួន

មួយពន ់ បបួ ំ នរយែសសិ ប បបួ ំ ន (១៩៤៩)

ចុះៃថងទ ី បួន (៤) មិថន ុ

ប ងេធ ំ សិនស ិធ ញ ញ

ី បន ់ដេខម ឲយេប

ភពលីងជូរចត់បនចុកចប់

េឃ ញចបប់ប ងនឹ ំ កេ

ចិតែខ មរេសន

នគ ំ ន ខល ់ខយ

ស់

ជតិទងំ យ

ស់ទងេគខ ំ ុ ញំ

យទឹកដី

ី េ ពះែខ មរមចស់ដជប់ នម ឹ យ ួន  បេងកតអំ

ំ ច ឱជតិ ខ មរេអ យសូមកុខ

មចបប់កបន ួ

ី ៃដយ ួន េយងទមទរដពី

េយងេធ

ែកលេយងេយងដុះេទបបន ជះ

កុេំ ដកបន ់ ពះឲយ ជះឯង

សត ូ

េបេយង បងែ បងនរ

េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

ពួ កែខ មរែ សកយំទងំ បស ស

ែ សកយំទមទរសិ ទេធិ សរ

ប់ឥតករ

ែ កង

មកបនកុ េំ កតែ កង ួ ៊ន ៕ េ

14

ម ផល

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


½

បញញសជតក េរ ងទី ១៧

‹ ïដនâពន¤របសù ì◊ក ញក ុ ៉ ែថម

ì∏ôពçមì· ល កទä ¥ ì

ភ‹òìពញ ³‹ò ¥¬æ¬

េរឿង រិយបណិត អ រេផង ៗ ។ ពះ ទង់ នពះទ័យេ មនសៃក ែលង ទង់ ន ត់ែចងេគ ងស របូ អេនកប រ េសច ពមេ យ តមនីេ មេ ម បរិ រនឹងម ជន េ ទទួលពះពុទបដិ អំពីេភ ទង់ ន ប  យបងំ ទង់ នបូ េ យេទ នធូបគន េ យេសចកីេ រព ទង់  ស់ “បពិតពះដ៏ នបុណេអយ ទូលពះបងំសូមពះអង ទីពឹងទីរឭកដ បដល់អស់ជីវតិ សូមពះអងទង់ ប ទូល បងំ ឧ សកេ រពពះរតនត័យ ំងពីៃថេនះ េដមេ ” ។ ពះពុទបដិ ទង់ នសែមង ដិ រ ៉ងអ រ អែណតេឡងពដ៏ ស នបេញញឆពណរងីរសី ងំ  ំ មួយព៌ណ គឺ េខ វ េល ង កហម ស ហង ទ នឹងព៌ណ ចមះផ យេចញេឆ ល  ត់ភេឺ  ង យពណ យ ផពផ យ េចញេ សពទស ិ ំងពួង ។ ពួកេទព ំ េធស រៈបូ ឋិត ពដ៏ ស ។ ពួកមនុស ម ជន េចញពីទីតំបន់េផង ៗ ំ េធស រៈបូ ែផនដី ។  េ ះពួកមនុស និងពួក េទវ នេមលេឃញ េ វិញេ មកេ យ ក់ច ស់ ។ ពះ ន បទូលនិមនសូមពះពុទបដិ ង ចុះមកេលសុពណ៌សិវ ិ ែដលទង់ ន ត់ែចងបមងទុក ។ លុះពះពុទបដិ ងចុះមកេហយ ទង់ពមេ យចតុរងេស តមុខមនីនឹងម ជន នដែងចូលពះនគរ ។ ទង់ នឲ ង  ក់ពះពុទរូបមួយអងេទ ត េធពីខឹមច័នន៍ េហយទង់ឲដំកល់ទុកកងុ ទង់ឲប សផ យដំណឹង ជន មួយ ន សតិចកី េចនកី ចូរយកមកទឹបពះពុទ បដិ មួយនឹងេយង មស ជះ  េរ ងខនួ ចុះ” ។ លេ ះ នបុរសកំសត់ ក់ េ  ះវិរយិ បណិត អក នស ជះ   ំង នបំណងនឹងលក់ខនួ ទិញ ស

នេសចកីដំ ល ពះ ែដនបញាលរដ ន ត់ ជបេមឲ ំសំពត់រត័ កមល នៃថេចន េ  យពះ ទម រដ ជ ៗ ទង់ នទតេឃញសំពត់េ ះេហយ ទង់ ពះចិ ម មិតអញ នេផរបស់ នតៃមមកឲអញ គួរ អញរករតនវតែដល នតៃម ង េផតបេ វិញេទបគួរ ទង់ ុ យល់ រតនវតុ នតៃម  នអីេសនឹងពះពុទរតនៈេឡយ ដូេចះគួរអញ ងពះពុទបដិ េផេ  យស  ញ់អញវិញ េហយទង់បញាឲ ង សែផ ស ង ពះពុទបដិ េទប ពះ ត់ ជទូត ឲ ំពះពុទបដិ េ  យពះ ទ បញាល ជ េ យក នដែង ម ។ ពះ ទង់  យបងំ ួ ពះពុទបដិ ទង់ ស់ “បពិតពះអងដ៏ចេមនពះ ទ បញាល ជ សំ ញ់របស់ខុំពះអង មនុសមិ ទិដិ សូម ពះអងទង់ពះេម េ សសេ ះេសចេ ះ ឲ នឋិតេ កងផ ុ វូ ស  ទិដិ េបពះអងេ ដល់នគរបញាលេហយ សូមទង់ េធ ដិ របេងតកីជះ  ដល់េសចេ ះ េ យកីេម សេ ះេ សបណីៃនពះអង” ។ ពះ ទម រដ ជ ទង់ នបួងសួង ៉ងេនះ ទង់ ងចុះជូនដំេណរពះពុទបិ  ែតដល់ជេ ទឹកតឹមពះសូរង ។ ខណៈេ ះ ៃផសមុទ ន រទឹក ប ល នបទុម តិ បញពណ៌ធំផុសេលចេឡង េលៃផទឹក េធស របូ ពះពុទបដិ ។ ពួក គ ជក៏ ំ បូ េ យគន េផង ៗ េហយហក់ែហលេ មេ ម បរិ រ ។ ពួក សេទវ ក៏េ យ យ ច ចទិពបុ េផង ៗ អំពី ស បគំតូរតនី ឮសូររងំពិេ ះេលងេលយ គួរ ទី អ រ ស់ ។ ជទូត ំង យ នេបកេភ ដ៏ នសិរដី បដល់ េ នគរបញាល ំ ចូល ល់  បទូលដំ លពីេហតុ េលខ ១៨ ែខមថន ិ ុ ឆនំ ២០០៥

15

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ទឹបពះពុទរូបេ ះ ែតបពនកូនពុំយល់ពមឲ  មី និងបិ េធដូេ ះេទ គឺអក ំងពីរសុខចិតលក់ខនួ  ណជំនួស ន  ក់បគល់ជនូ  មីខួន ឲយកេ ទិញ សទឹបពះពុទ បដិ ។ អក ន សេហយ ចូលេ កងុ  នឹងទឹប ពះពុទរូប ែតអក មរក ពុយ ំ ល់ពម េ យ ង ពះ ពុំ ន់ ងមកទឹបេទ អកដៃទទឹបពុំ នេឡយ ដ ិតខុសនឹង ទំេន មទ  ប់ ។ វីរយិ បណិតនិ យអងរ  ងំ េពក អក ម រក ក៏ ប់ ឲអកឯងចូលេ  បទូលសូមពះ អនុញាតសិន ។ អក នសុំចូល ល់ បទូល មដំេណរ ។ ពះ  ស់ “េបពះពុទបដិ នពះពុទដី អនុញាត ឲអកឯង ៗ ទឹបមុនេយងចុះ” ។ វីរយិ បណិត ក៏ ប  យបងំ ពះ រលះរ ំង តឡប់មក ន់ វិញ េហយអក ំងចិតអធិ នេ យ

េ ល ងនូវ កសចៈេផង ៗ េដម ីសូមឲពះពុទបដិ េបកពះឱស នពះពុទដី ឲ នេឃញ ក់ែសង កដ ។  េ ះ េទវ រក ពះនគរ នចូលែជកកងអងពះ ុ បដិ េធឲពះបដិ ខឹមច័នន៍ នជីវតិ រស់រេវកេឡង ៉ង អ របេញញពះពុទដី “វីរយិ បណិត ចូរអកទឹបត គត ម ចុះ” េហយ នបេញញរសី ំង ំមួយពណ៌ ដូច ពះពុទបដិ អងមុនេ ះែដរ ។ វីរយិ បណិត ក៏ នទឹបពះពុទ បដិ េ យ សែដលខួន ន ំងប៉ុ  នេ ះ ។ ពះ ទង់ ន បព័ត៌ នេ ះ ក៏ឲេ វីរយិ បណិតមក េហយទង់ នពះ ជ នសម តិេផង ៗ េចនអេនក ។ អកនគរក៏ ន ំ ស ក់សំពត់ េដមមកជូនអក ៉ងកកកុញ ។ អក ន រស់េ រួបរួម មួយនឹងគ រ សុខេកមក ន ដ បដល់ ក័យជីវតិ ៕

ិ ូ ពះសងឃែខរកមជេ ិ ិ នយអងករសហ ៍ ិ ី ំ ី ិ  គណៈ បតភ កម ចលរម បជជតសអពបញជនជតេដម ម ូ ួ បជកងេវទកអចៃ ុំ ុន គ ុព

់ ី ង ី ១៦ ដល់ ២៧ ែខឧសភ ឆន 16 ំ ២០០៥ េនបរញវយក ៉ សហរដ ិ ។ ់ ចបពៃថទ ូ ី ូ េលខ ១៨ ែខមថន ្រពត្ត ិ ុ ឆនំ ២០០៥ ឹ េមរក ិប្រតរបសសហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

18-KKF-Newsletter-June-2005  

ទទនកករី ់ ៖ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 583-1503, email: kkfnewsletter@khmerkrom.net, http://www.khmerkrom.net...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you