Page 1

កមជេ្រកម ពុ ្រពត្ត ឹ ប ិ ្រតេបះពុមពផ យជេរៀង លែខ ់ េ យសហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

េលខ ១៧ ឆនំទី ០២ - ែខឧសភ គ.ស. ២០០៥ - ព.ស. ២៥៤៩ - N0 17, May, 2005

ថ នភពជនជតិទួកែម៉នេន្របេទសអុី ក ៉ ់ ជនជតិ ប ហ ី ត្រត ងបង្ហញអងគករ UNCHR

និងជនជតិែខមរេ្រកម បន ់ េសចកែថងកររបសេ ្តី ្ល

ក ថច់ ងក ថច់ ុ៉

្របធន

ិ ័ ធ ម ់ ័ ធ ្របតបតសហពនែខរកមជេ្រកម ែថងេទកនសហពន ្តិ ្ល ុព ិ  ករពរសទ្រកមជតពន ិ ិធ ិ ុធ អនរជតេដមបី ្ត

សន ភ

ិ ិ ិ ័  ី ៦១ េន នង ជនជតភគតច នសមយ្របជេលកទ ុំ ី ់ ី ង ី ១៤ មន ី ទ្រកងហ ឺែណវ ចបពៃថទ េម

២០០៥ ។ េ

ក្របធនជទេគរព ! ី

ែដលតំ

ងឲយសហគមនដ៏ ៍ ធំ

េគលនេយបយេ្រជ តែ្រជក្រគបល ់ ំ បថ ់ ន ក់

នងពសូ ិ ំុ វបនទទួល

មួយេនះ

សូមបីែតជនជតទួ ិ កែមន ៉

់ ង ី ២២ ដលៃថទ

កពួ ញពស ុ ៏ កេគេនែតទទួលរងនូវករេធទកខ  ុ បកេមន ី ំ

នូវេសរភព នងសទធ ុ ជមូល នេ ី ិ ិ ិមនស

ែមន មនកសងឃឹ មថនងដលេពលេវ ៉ ី ឹ ់

បទឧ្រកដកមម ទង ិ ំ

ជតភគតចេហយ ិ ិ 

យមកេលភ 

ះេឡយ  ។ ជនជតទួ ិ ក-

្រតវបញច បអេពហង ់ ំ  ិ

នង ិ

ក់

នង ិ

សទធ ិ វិ បបធមរបសជន ់ -

កនុងេពលែដលកងកមងសហរដ េមរកបន ំ ិ ី ចូលេទកនង ។ េទះជយង ៉ ់ កលពពរឆ ី ី ន កនងេទេនះ ំ ៉ ុ ្របេទសអ៊ ក កេ៏ យ កេគលនេយបយឧ្រកដកមម ថមី ៗ េនះ កពងបងក េឡង ៏ ិ ំ ុ  ្របឆងនងជនជតទួ េចះែត្រតវបនេគ្រប្រពតជហូ រែហរ ។ ំ ឹ ិ កែមន ៉ ឹ

ម កេរឿង ី ក៉ ់ ជនជត ិ ប ហ ី នងជនជតែខម - ថ នភពជនជតទួ ិ កែមនេន្របេទសអ៊ ៉ ិ ិ រេ្រកម.....១ -ត ំ

ងសហពនធ ័ អេញជ ញចូ ើ លរួមជ គមន ិ េន

កលវ ិទយលយេ វណ ័ ័ .........................៣

-នស ន ថម ិ ិតែខមរកមពុ ជេ្រកមទទួលអណរឆ ំ ំ .ី ....................................................................៣

-ភព្រក្រកកពុ ស្តែខមរភូម ិ ្ល បង ី ំ ងគ ំ មកែហង្របជ ំ ៉ ..................................................៥

-អតត្រពះ ជ ី

ត្រត ង កមពុ ជេ្រកម-ៃ្រពនគរ-េកះ្រតល់.......................................៦

-េរ ងកពបែតអុ ំ ់ ង.........................................................................................................៧

-អនក បពល ឬ ្រពះកេន្លង....................................................................................១០ -ក ំ

ពយទកែភន ឹ កែខមរេ្រកម.......................................................................................១១

-េវទកគនតជត .ិ ......................................................................................................១២ ិ ំ ិ -េរ ងកនកវណ្ណ ជ.....................................................................................................១៥

ិ ័ ធ ម ក ថច់ ងក ុ ៉ ថច់ ្របធន្របតបតសហពនែខរកមជេ្រកម ្តិ ុព

ិ វធនករដំ បូងៃនកងកមងែដលនមខេ យសហរដ េមរក ំ ំ ុ ិ

ចូល

កនង ៉ ់ បនេធឲយជនជតឃត  ិ ឺ ្រតវបនេគែតង ង ំ នង ិ ុ ្របេទសអ៊ី ក

េលកសទ នផវករសខន  ី ី ូ ំ ់ ៗ ជេ្រចនរូ  ប ្រពមទង ំ ួយកនុងតួនទជម មនករែកែ្របមខមតជនជតឃតជេ្រចនេផ ងេទ ត កនុងលទធភ ុ ់ ិ ឺ  ិ ព សនឃតឃត នងទួ កលពមនេពលេបះេឆ ន ត នែខ ុ ឺ ិ កែមន ៉ ី ុ េម

ឆនំ ២០០៥ េនះ ។

្របជជន

ជនជតទួ ិ កែមន ៉ ប ៉ ់

ែតងែត្របថនរួមរសកន យ ់ ង ិ ុ សនភពជមួ

្របជជនឃត ឺ

កដូ ុី ន ៏ ចជ្របជជនខលដូ សេរ

របសពួ ់ កេគ កនង ិ េិ សរភពកន ី ៉ ់ ុ ករទទួលបនសទធ ុង្របេទសអ៊ី កែដលជ

កែនងមន្របជពលរដ នង ិ អនក

មួយគតគូ ិ រដលទលែតេ ់ ់

សនេផ ងេទ ត ែដលមន្រតវបន ិ

ះ ឲយមនសទធ ិ ិេសរភពេសម ី  ៗ គន

ទងកន ទងកន ង ំ ុងកររសេន ់ ំ ុងករែចកចយ្រទពយសមបតេ្របងកន ិ ុ ្របី ក្រគបរូ េទសខន  ន េទនង្របជពលរដអ៊ ឹ ៉ ់ ់ បែដរ។ ួ ឲយបនេសមគ េ

ក្របធនជទេគរព ! អងគកររបសេយងខញ ី ់  ុ ំ សូមអពវ ំ -

នវដលគណៈកមម ករ េម ជួយចតចូ ់ ់ លជរបយករណសខន ៍ ំ ់ ៗ

សព ចសឲយេបស ី ី ថ នភពរបសជនជតទួ ់ ិ កែមន ៉ នង ិ ្រពមទងទទូ ំ ំុ

កជនជនខព ុ ់ សទទួ ់ លបនទក ិ ិមនស ុ ែផនកសទធ

ជួយឃំេមលកររេ  ំ

េលខ ១៧ ឆនំ ២០០៥ ្រពត្ត ទី ន កករ P.O. Box 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 583-1503, email: kkfnewsletter@khmerkrom.net, http://www.khmerkrom.net ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម ់ ៖ែខឧសភ


ទងអសខងេលជករផទ យ ែដលបនកពង ំ ់  ិ ំ ុ ុ សឡះពី ថ នភពពត ិ មន ។ េយងខញ េកតមនមកេល្របជជតែខម   ិ រកមពជ  ុំ ុ េ្រកមជវជជ មនកងលជខ ង ស់ ែដល្របជពលរដែខមរេ្រកម គជជនជត ់ ំ ឺ ិ ភគតច មរយៈ្របពនធ ុ ិ ងយ្រតវេគេធបប  ័ េស សខភព្រគបល ់ ំ ប់

ជំងឺ ែដលពួកេគកពងទទួ លរងទកខ ធន ង ធង ុ ែផនកសខមលភពដ៏ ុ ំ ុ ់ រជមួយ

នងនេយបយរ ិ ំ

យពូជ

សនរបសពួ ៍ ់ កេគ ។ ដូចជករណជមង ី ឺ

ខកែភន ់ ក ចប់ ងព ំ ី ២០០៣ មកេមះ៉ គមនករពយបលែថទំ

មួយឲយបន្រតម្រតវ សមរមយអេី ឹ នងជះឥទធ ិ ិពល េវ ត

មបន

េទដល្របជជតែខម ់ ិ រកមពជ ់ ់ ់ ុ េ្រកម បពននក

ិ រករកឱសថេទវញ ុ

សទធ ែដលមនមកេលជនជតទួ ុ ិ ិមនស  ិ កែមន ៉ ។ េ

សកមមជនចំ

របសខន េ យនេយបយបញជូ នមនស ជ ី េ្រចន ុ មក ងទលេនថម ់ ួ ំ ី ំ  ចេពលែដលជនជ ប ហី ែដលរសេនកន ង ំ ់ ំ ់ មភគខង ិ ុ តបនភូ

ែតកយខនឯងេទជជនជតភគតចយងឆបរហស ិ ិ ៉ ់ ័ ួ

នង ិ

េវ ត

ប ហ ី-

មរយៈ

ពចរ ិ

ក្របធនជទេគរព ី

!

សូមេម េ

ថ (HRC) បនេសនសុំឲយេវ ត

េ្រកមដ៏ធមួ ំ យកនង ុ េនះផងែដរ

ក្រតវេគ ៏

កងៈខតចណ ំ ី

ះេឡយ  ។ វត

ម្រពះពទធ ុ

សន បន

មឃត់

អនកទងេនះសទធ ន ុ សងែតមន្របថ ំ ឹ

សន ្របជពលរដែខមរកមពជ ុ េ្រកម

រ កងះខតថនេពទយ នង្របពនធ ។ ំ ិ ័ អបរ់ ំ នងករងរ ិ

េយងខញ ករ សូមេម ចត់  ុស ំ ូមអពវនវមកដលគណៈកមម ំ ់ ចូលជរបយករណដ៏ ថ នភពសទធ ែដលបន ុ ៍ សខនៃន ំ ់ ិ ិមនស

េលកយកមកបង ញ្រតស ៗ កនុងេសចកែថងករេនះ េហយសូ ម  ី  អពវនវមកេបសកជនសទធ សូមឲយចតវធនករ ុ ជនខព ំ ិ ិមនស ់ ស់ ់ ិ

កត់

ជបនទន់ កនុងករជួយេ ធងរេនះ ។

បបញច ់ ូ លទងសហគមនែខម ំ ៍ រ-

ជករេឆយតបរបសេវ  ់ ត

្របជជតែខម ិ រកមពជ ុ េ្រកម

បនទទួលរងេ្រគះពពលកមម កមរ ករជួញដូរមនស នងេពសយកមម ុ ុ ី ិ

មផលពតមនសពជនជតភគតច ់ ័ ី ី ិ ិ

ែដលកពងេកតមនកន ំ ុ  ុង្របេទសេនះ

!

ិ ។ កម សនមួ កមរ ុ ុ ី របសពួ ៍ យជនឈ ់ ី មចតេទវញ ិ ់ កេយងខញ  ុំ

ក្របធនជួយ

ែដលគណៈកមមធករសទធ ុ ៃនអងគករសហ្របជជតិ េ ិ ិ ិមនស

េដមបីែសងរក

កមនកតយសដូ ចជមនស ុ ជតដ៏ ុ ី ៏ ិ ិ ិ ៃទេទ តែដរ េហតអ្រតវបនជត ិ

ប ៉ ់

ផងេមល  េទេលរបយករណជេលកទពររបសេវ  ៍  ី ី ់ ត

ក្របធនជទេគរព ី

េដមបីអនវតឲយច្រទស្រពះពទធ ុ ុ ំ ី ី

របសពួ យបពេហតនេយបយ នង ុ ុ ់ កេគផង ែដលបនេភ សខនេ ិ ួ រី ង់ ករេធទកខ ញ្រគបទដភព ពស ករ់ ភបលអ៊ ុ  ុ បកេមន ់ ិ ី ំ ិ ៉ អសពរ ់ ី េ

មរយៈ្របធនបទខេនះ ី

ន ៗ ឲយអេញជ ញេទកនង រកមពជ ំ ់ ុ តបនែដលមនែខម ុ -

មេគរពបនចេ ិ

សន

កនុងទកដី ឹ ី អ៊រង់ ត សូមេម ជួយគតគូ ៉ ។ មយងេទ ៉ ិ រពសវតថ ី ុ ិភព នងសនសខ ិ ិ ុ

ទសវត កនងេទេនះ ។

ែតងែតសអពវនវមកដល ុំ ំ ់

្រតវេគបផ ។ ្រពះសងឃេយងខញ ំ ញេចលបេណ រ ៗ េហយ   ុ ំ្រតវបន ិ ី ុ េគចប់ កគក ។ កមមវធបណយទន ្របៃពណី ់ ុ នងេធឃតផងែដរ ិ 

ង នងវបបធមៃនជនជតេផ ិ ិ សុីន ។ េយងខញ  ុ ំសូមអពវនវមកកន ំ ុ ណតកលៃនគណៈកមម ករ មរយៈ្របធនបទេនះ សូមេម ជួយ ិ

េសបអេងក ត ថ នករជនជតភគតច ុ ិ ិ

អងគកររបសេយងខញ ់  ុំ

ែដល្រតវេគទទួល គ ល់ មសង់ សទធ ុ អនរជតិ មន្រតវបន ិ ិមនស ិ

្របៃពណរបសផងខន ចសពី ់ ិ ិ មបទ្រគប្រគងអ ់ ំ ួ េ យ្របតបត ៃថងកនង មនែតបេ ះក្រតវ្របឈមមខនងកររសេន ុ ឹ ៉ ិ ៉ុ ៏ ់ ុ ្របេទសអ៊រី ង់ ភ

នង ិ

នង្រពះសងឃែខម រេ្រកម ែដលមកព្របេទសកមព ជ កពងែត្របឈម ិ ី ំ ុ ុ មខនងករេធទកខ ញ រេំ ភបពនដ៏ ធន ង ធង ុ ឹ ុ  ុ បកេមន ំ ់ រ កនុងេពលែដល ិ ពួកេគវល្រតឡបមក សកកេណតវញ ។ សទធ ់ ំ  ិ ិ ជ ិ ជនជតភគតច ិ ិ

ីរង់ តបងឈងខងលចៃន្របេទសអ៊ ិ ៉ កនង  ួ ូ ុ ទស នៈមួយេធខនឯងថជ ជនបរេទសកនង ុ មរបសពួ ិ ់ កខន ួ ។ ពួកជនជតិ ប ហ ី ែតង ុ មតភូ

េ យករទកទញទងបងខ ំ នងេ យករ កក្រមតពនធ ់ ំ ិ ់ ិ

ធែសងរកពមូ ី លេហតុ

េ យមនបនយកចតទក កចេពះអន កទង ិ ិ ុ ់ ំ ំ

។ េ្រកមកពងរសេនសពៃថង ំ ុ ់

កនង ុ មិ ុ មតភូ

ែតទទួលករលបបបត ុ ំ ់ នូវអតសញញណជតិ វបបធម ភ

េដមបីពេិ

ណតៃនគណៈកមម ករ ិ

ក្របធនជទេគរព ! សពៃថងេនះ ជនជតទេប កពង ី ិ ី ំ ុ

កកបងកបទកេចលយងេ្រជនូ វបញទងេនះ ់ ំ ំ ់ ុ ៉ ំ

េហយបនយកឱកសេនះ  េនះេ

ះេទ ។ ជមងេឺ នះបន ល ល

ច សង់ ថ នភពរេំ

ភសទធ ង ់ ុ ដ៏ធន ិ ិមនស

ខញុ ំបទសូមែថងអណរគណយង្រជលេ្រជ ុ ំ ៉ ្របធន ៕

ិ ជូនមកអងគករ HRC វញថ ខនសនយនង្រតវផលជូ ឹ ់ ន បែនទេង ៉ុ ួ

ចេពះេ ំ

នពនធ ុ ថច់ ផ ពផ យ ៖ សឺន រតនៈ, សឺន ច័ន ទ ិ នយក ៖ ថច់ ង៉ក ឯក

រ PDF មនេនកនង ំ ័ www.khmerkrom.net ុ េគហទពរ

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

2

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន

តំ

តំ

េ្រកម ែដលមនេ

័ ិ កលវទយល័ យេ វណ

ងសហព័នធអេញជ ញ  ចូលរួមជ គមន ិ េន សហពនធ ័ ែខមរកមពុជ

ក យប ី ខ នង ិ េ

បនជួបពភក ិ

ក ្រតង យប ឹ ៉ ,

ក ថច់ ែលន

ជមួយថនកដឹ ់ កនំ

ិ វទយលយ នងែថងេទកននស ័ ិ ់ ិ ិត

ែផនកសក ិ អនរជតិ

លយេ វ ័ណ ័

ៃន

េនទ្រកង ី

ិ កលវទយ

គ ស បូរូ

(Glassboro) រដញវេជ ី សីុ (New Jer-

Mr. Craig Katz, េ

sey) សហរដ េមរក ិ កលពថង ី ទី ០៥ ែខេម

ក ្រតង ឹ យប ៉ បនេឆ តឱកសេនះ េលកេឡងនូ   វ

កររេំ

្របធនបទសអពលទធ ភព ៃនករេផះបរនស ី ំ ី ូ ិ ិតែខមរកមពុជេ្រកមេន ិ កលវទយលយេ វ ័ណ ។ េហយចណចព ័  ំ ុ ិ

កនុងជំនប ួ េពលេ្រកយេទ ត ។ េនកនង ិ ឹ ំ ់ ំ ុ ខមទនកទនងអនរជត េ វ ័ណ េ

ក យប ី ខ បនែថងសេងខបអព្របវត ំ ី ិ

ក ថច ់ ែលន

ភសទធ ុ កលពអតត ិ ិមនស ី ី

កដូ ៏ ចជបចចុបបនន

ពស ី ំ

ក់

រ ភបលយួ ន ែដលេធឲយែខម រេ្រកម្រតវរងទកខ ុ េវទន ។ សនទ ុ រកថ ិ 

រនង្រតវបនពភក ឹ ិ ៃន

ក យប ី ខ នងេ ិ

េ្រកម ទនកទនងរ ង្របេទសប ង ំ ់ ំ ំ កមពុជ នង ិ យួន កនង ី ុ អតត កល ។ េហយសនទ ក គសងក តធង ុ រកថទងមូ  ំ លរបសេ់ ឺ ់ នេទេល ់ 

ឆនំ ២០០៥ ។ េ

ក ្រតង ឹ យប ៉ ,េ

របសេ់

ិ កលវទយលយ ័

ក យប ី ខ ទទួលបនករ

គមនយងខ ងក ែដល ៍ ៉ ំ

គតបនពនយលសវនករអព ់ ់ ំ ី ថ នភពេនកមពជ ុ េ្រកម

សែខមរកមពជ ុ

ជតិ េមរក ិ មនករដឹងឮតចតួ ិ ច

ស់ ៕

ែដលជន-

និស ត ិ ែខរកមជេ្រកមទទួ លអំណរឆនថ ំ ីម ម ុព

្រពះេតជគុណ េយៀង វ

សមណនស វកត្ត ិ ិត នស ិ ិតែខមរកមពុ ជេ្រកម នងេភញ ិ ិ យ ិ ស កនុ ងទធ ី ្ល វត្ត

្ណ ្របធនសមពន ័ ធសមណនស ិ ិត នស ិ ិតែខមរកមពុ ជេ្រកម

សមណនិស ិត និងនិស ិតែខមរេ កម បមណ ៥០ អងគ និងរូប បនេរ បចំពធ ិ ី ជួបជុំ គនមួយ កលពីៃថងទី ១៣ េម

ឆន ំ ២០០៥ េនវត

មគគីរង ី

មគគរី ង ី

ទទួលអណរឆនថម ន ថម ំ ី ។ កនុងករេរ បចពធជួ ំ ី ី បជំុទទួលអណរឆ ំ ំ រី បស់ នស ត ិ ែខម រ កមព ជ េ្រកម កលពពរឆ ន បនបន ទ បមកេនះ កបន្របរពធ ិ ី ី ំ ់ ៏ ុ

ជធនី

 ទទួលអំណរឆនថ ភនំេពញ េដមបី ំ ី ម ឆនរំ ក សបស័ក ព.ស. ២៥៤៩ េ យមនករ

េឡងេនកន ង  ិ ុ បរេវណវត

និងរូបយ៉ ងអធិកអធមបំផុត ។

ិ ី ែដលែថងេ យ ភកខ វធ ិ ុ េច នស ប រៈ ិ ិតែខមរកមពុជេ្រកមបនឲយដឹងថ “ករជួបជំុគនេនះគជរេប ឺ

ចូលរួមគំ ទពីសំ

េនះមនភពអធកអធមជងប ិ

ក់ ពះសងឃ និង គហសថ ពី គប់មជឈ ន បមណ ២០០ អងគ

មួយែដលអងគករ

ឆនេនះជឆ នទ ែដលសមណនស ិ នស ំ ំ ី ៣ េហយ  ិ ត ិ ិត

មនេដមកេណតែខម រកមពុជេ្រកមេនកមពុជ ំ  េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

មគគរី ង ីេនះែដរ

សែមងនូវទកចត ឹ ិ

បនេរ បចពធជួ ំ ិ ី បជំុគន 3

ែតស្រមបករជួ បជំឆ ុ នំ ់

ឆនមន ុ រកថេបកកមម ំ ុ ៗ ។ កនង  ុ សនទ ង អន្របធនសមព ន ធ មណនស ិ ុ ័ ស ិ ត

កេ៏ យែតងែត្របរពធេឡង េដមបីជបេល ងគន  ់

មគគីគន បរេយបលគ ង ់ ន នងែចករែលកចេណះដឹ ិ ំ ំ ូ ្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន ិ ធនដលគ ៍ ់ ន េទវញេទមក

្រពមទងបទពេ ំ ិ

កមពជ ុ ឲយេ

មននងផ កករងរ ុ ឹ

សក លអណរឆ ន ថម ុ រិ មួយរយៈខេដ ី មបីេរ បចខនទទួ ំ ួ ំ ំ ី ។ មរយៈសនទ កថេនះែដរ ភកខ ង បនឲយដឹងថ “បចចប ធ មណិ ុ េច ុ បនន សមព័នស

ះ” ។

បនទបពច ់ ី ំ

ប់ រមមណ៍ របសេ់

ង ំ

រៈ មក កញញ

សន សភព ប ុ ផ ែដលមនទកមខ ុ ឺ បប ឹ ុ សស្របម្របយ ់ ិ ិ

រ បន

នស ិ ិ ិត មនសមជិករបសខនចនួ ់ ួ ំ ន ១៦២ រូប កនង ិ ត ុ េនះមននស ជ្រពះសងឃចនួ ចនួ ំ ន ១៣២ ្រពះអងគ នង្រគហសថ ិ ំ ន ៣០ រូប ។

េឡងេទកនេវទក ងឲយនស  ់ ិ កនង ិ ិតែខមរកមពជ ុ នមតំ ុ េ្រកម ែថង េទកន្រពះសងឃ នងេភញ វទងអសនូ ចេពះវតមន ុ ់ ិ ំ ់ វករដឹងគណ ំ

បណិ ត ែដលអនកខះ អងគខះ កពងបេពញកមម សក ុ មិ ំ ុ ំ ិ េនឯមតភូ

េនះ ។ កញញ បប ចេពះករខតខតស៊ ូ ុ ផ កបនេកតសរេសរផងែដរ ៏  ំ ិ ំ

កនង ំ នសមជិកទងេនះ ំ ុ ចនួ

មនសមសភពពថ ី ន កបរញ ់ ិ ញ រហូតដល់

ដ៏ៃថថរបស្រពះសងឃ ់ យងសត ៉ ិ

កមពុជេ្រកមកមពជ សហភពភូម ្រពះ ជ ុ េន្របេទសឥ ច្រកៃថ នងេនសហរដ េមរកេទ តផង ។ េហយចនួ ិ ិ  ំ ននស ិ ិតែខមរ-

នងែថងថ

ភកខ ិ ុ េច

នពនធ ិ កំ

រពតមន នងនពនធ ័ ិ ិ ្របេ

ដលសមជិ ករបសខន កប ់ ់ ួ នងសមជិ ិ

មេ

រូបករណឲយបនេរ នបន ៍

នងអសេ ិ ់

ចរបសប ់ ់

កេនះ េយងខញ នងខតខក  ុស ំ ូមេបជញចតថ ិ ឹ ិ ំ សមនងទពងសន ងឫស ី” ។ ឹ ំ ំ

ះេទ គកនងមកេនះ សមព័នស ធ មណនស ឺ ិ ិត បនេបកវគគ 

ិ ជ ជីវៈ ពយ វជ

ចេពះសងគ មែខមរេ្រកម ំ

រនរនភពរបសសមព ន ធ មណនស ិ ់ ័ ស ិ ិតេនះ

រហូតដលចបចងចបេដ ុ ់ ់ ុ ់ ម ។ េ យគណប ំ

ង បនបញជកបែនថ មឲយដឹងយងេនះថ ៖ ់ ៉

លរយៈេពលខនូ ងចបចខះ ី វចេណះដឹ ំ ំ ់

“េ យ

សហពនធ ័ ែខមរកមពជ ់ ង់ ុ េ្រកម ជួយផគតផគ

“សកមមភពរបសសមព ធ មណនស ន  ចេណះដឹ ង ់ ័នស ិ ិត មន្រតមែតបេងក ិ ឹ ំ

ខនឯងបេ ុ៉ ួ បណុ ះប

ញរបសសមព ធ មណនស ់ ័នស ិ ិត

េហយ  េទបនស  ិ ិតេយងខញ  ុ ំខះ ែដលខះលទធភពកនង ិ ុ ករបនករសក ិ េនម វទយលយ ក្រតវបនសបបរសជនននេនបរេទស មន ័ ៏ ុ

កមពុជេ្រកមេនះ មនែមនមនែតបេណះេទ គេនមនេ្រចនេទ ត ៉ុ ឺ  ិ ែដលសមព័នស ធ មណនស ែតេគ ងគរ្របមូលផំឲ ិ ិតកពង ំ ុ ់ ំ ុ យកនែតធ េឡងជល  ំ ប់ ។

នងេភញ វ្រគបរូ់ បែដលបនចូលរួមកនង ិ ិ ី ុ អងគពធ

លបរបទពេ ធនគ ិ ៍ ន នឱកស ូ ជួបជំគ សន៍ ចេរន ុ ន េនះ ្រពះភកខ ុ ិ ុសមណនស ិ ិត ំ  បនផលអន ់ សន៍ បទពេិ ធនដ៏ បន ៍ លមួយចនួ ំ ន ែដល្រពះអងគបនេឃញ 

ក ជេដម”

អងគភពេផ ង ៗ េទ តៃន

ជួប្របទះ នងបនអនវតពប ុ ិ ី

នង្រគហសថ ផងេនះ កនង ិ ឹ ំ ទក្រពះភ ឹ ័ កអង់ ចក ន ុ កយពលរងម ង បនសងកតធង ន នូ វ តួ ន ទរបសនស ត ិ ថ “នងខតខេរ ់ ់ ី ់ ិ ឹ ិ ំ ន

សែដងនូ វករតូចចតដូ គេយងេ ំ ិ េចនះ “ជករពត ិ ឺ 

ជតមតភូ ុ មឲយរួ ុ ី ិ ិ ចផតពរបប

រឯ្រពះេតជគណ េយ ង សន ែដលជ្របធនសមគម ុ ី ិ

្រពះសងឃែខមរកមពជ ពិធី ្រពះអងគ ិ ុងនមជអធបតៃនអងគ ិ ី ុ េ្រកម នងកន មន្រពះទយេ្រតកអរ ចេពះទេង ខនះែខនងតស៊រូ បសសមណនស ័ ំ ់ ិ ិត នស ិ ិត្រគបរូ់ ប នងចេពះវតមនរបសេភញ ិ ំ ់ វចូលរួមទងអស ំ ់ ្រពមទង ំ

រឭកបែនថ មដលសមណនស ំ ់ ិ ិត

ង ំ

នស ិ ិតឲយខតខេរ ិ ំ នសូ្រតេទេឡង 

េដមបីជួយសេ ងគះជតមតភូ ុ មិ ិ

កនុងឱកសេនះែដរ េ ក ង រៈ ែដលជតំ ង ំ សហពនធ ម រតី មគគីគន ័ ែខមរកមពជ  ំ ុ េ្រកម បនេកតសរេសរចេពះ

ជតមតភូ មេលអន ុ មេយងសងឃឹ ិ ិ   ក

ទងអសគ ងឫស ីដ៏រងមបផត ំ ់ ន េនះេហយ  ែដលជទពងសន ំ ំ ឹ ំ ំ ុ ។

នងចេពះករ ិ ំ

ខតខេរ ន ធ មណនស ិ ំ នសូ្រតរបសសមព ់ ័ ស ិ ិតែខមរកមពជ ុ េ្រកម ។ េ

ស់

េ្រពះប ងេធេនះ ខសនងចបបអងគ ុ ំ  ឹ ់ ករសហ្របជជតទង ិ ំ សង ។

េ្រកម ដលសមព ន ធ មណនស ់ ័ ស ិ ិតជេរ ងរហូតមក ។

ចេពះករេរ បចពធជួ ំ ំ ិ ី បជំុគន

១៩៤៩ េនះ ែតេយងខតខទងអសគ  ិ ំ ំ ់ ន េទ គង់ែតបនមកេយងវញេទ  ិ

ងខនជកលប្រតដ៏ ល េដមបីរេំ ះ ុ ុ ួ នគម ឈនេទដលេគលេ ិ ់

្រពះភកខ ង កពបនេភចផងែដរនូ វករដឹងគណ ុ ិ ុ េច ៏ ុំ ចេពះ ជរ ភបលកមព ជ ែដលមនករសេនស្របណដលែខម ំ ិ ី ់ រ ុ

ចេពះករែដលប ងកតទកដី នេនៃថងទី ០៤ មថន ំ ំ ់ ឹ េយងឲយេទយួ  ិ ុ

សេ្រមច សនខនេ យខនឯង សម មបណង្របថ ន របសែខម ំ ់ រ ួ ួ េ្រកម្រគបរូ់ ប សប មចបបអងគ ់ ករសហ្របជជតិ ។

ដ៏អង់ ចក

្របេទសេជ នេល នខះ ែចកជូនដល់

សមណនស ្រគបគ ិ ិត នស ិ ិតឲយបនដឹង្រគបអងគ ់ ់ ន ។ ្រពះអងគក៏បន

ចេពះមខេភញ វកតយស ែដលចូលរួមគ្រទ បរយនក ុ ំ ិ ិ ំ ់ ់ ទង្រពះសងឃ ំ

សូ្រតឲយមនចេណះខព ងខ ់ ពស់ ក ំ

ងខនឲយ ួ

កនង ិ ករសេណះស ំ ំ ុ កចច

មនវគគែតង

ែខមរកមពជ ចេពះមខមតរួ ុ ិ មជំននរបសខន  ិ ំ ់ ់ ួ ុ េ្រកម ។ េនេលេវទក

ភកខ ិ ុ េច

អងគភព

កនង ី ុ អងគពិធេនះ

កមនយវជននស ុ ៏ ិ ិតែខមរេ្រកមពររូ ី បេន

ទ្រកងៃ្រពនគរ បនេទចូលរួមេហយពួ កេគបនឲយេយងដឹ ី   ងថ “ពួក

រៈ បនបញជកពេគលជំ ហរ នងទសេទរបសសហពនធ ់ ី ិ ិ ់ ័ ែខមរ

េគមន រមមណ៍ រេភបរក ំ  ី យ

កមពជ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកមឲយដឹងថ “សហពនធ ុ េ្រកម ជសមជិកអងគករ

េយងថ ពួកេគេនេ្រកមរបប 

ស់ េហយពួ កេគបនតញែតរ្របប  ់ ូ

ិ ី េ យេសរដូ េរ បចកមម ំ វធ ី េចនះេទ ។

UNPO សហពនធ វទកដី ័ ែខមរកមពជ ិ ឹ កមពជ ុ េ្រកម មនទមទរនូ ុ េ្រកម ិ មកវញេទ េ្រពះទកដី ឹ កមពជ ិ េនកមពជ ុ េ្រកមេនែតសថត ុ េ្រកមដែដល

នគមយួ ន យួនមនអនញ ុ ញ តឲយ ិ ិ

ិ ី ី យរបស់ លករេរ បចកមម ់ ំ វធអមួ

ពួកេគមង ៗ ្រតវបនសមតថកចច គ បបញ ិ យួនឃំេមល  នងបង ិ ់ ជ ថ ្រតវ

ឯករបតេនះ គែខម ់ ឺ រេ្រកមបតបង់ ់ នវូ សទធ ិ ជ ិ មចសៃនទកដី ់ ឹ កមពុជេ្រកម េហតេនះែខម រ េ្រកមទមទរេហយទមទរេទ ត េ យសនវធ ុ  ិ ិ ី

េធអេចះេធអចះ ចេធអមួ វអី មករចូល  ី  ី ុ ពួកេគមន ិ  ី យ ឬនយយនូ ិ

រហូតទលែតបនទទួ លសទធ ់ ិ េិ ពញេលញជមចសេដ ់ ម ៃនទកដី ឹ កមពជ ុ

ឆនថម សបសក ំ ី ឆនរក ំ ័ បនចបសព្រគបេនេវ ់ ់

េមង ៉ ១៣:០០ ៃថង

េលងែលបង្របជ្របយេផ ង ៗ ្រពមទង ិ ំ ក ំ ំ

នផង ពស ី ំ

នងអហង សប មចបបអងគ ិ ិ ់ ករ េ្រកម ។ េហយេ 

រូបេនកមពជ ៉ េចនះថ ុ យងដូ

ង ំ

UNPO

ចត ន របសពួ ិ ឬ មបណង្របថ ំ ់ កេគេនះបនេទ ។

ិ ី បជំន កមមវធជួ ុ ស ិ ិត នស ិ ិតែខមរកមពជ ំ ុ េ្រកម ទទួលអណរ

អងគករសហ្របជជតិ

រៈ កបនអងរកដលែខម ៏ ់ រេ្រកម្រគប់

ដែដល បនទបពមនពធ ២៥០ អងគ នងករ ់ ី ិ ី បប្រត្រពះសងឃជង ់ ិ

យវនស យភពអ៊រូ អរ នងរក ុ ិ ិតេយងេពរេពញេ  ិ ី យៃ្រកែលង ៕

“ទសេ របសសហពនធ ិ ់ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកម

គឈនេទសកមម ភព នងដំ ឺ ិ េ

យេនឯមតភូ ុ មកមព ិ ុជេ្រកម

ិ េហតេនះ សូមបងបនែខម រេ្រកមេនកមពុជ កបងក ុ ុំ ផលវបកអមួ ី យដល់ ូ េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

ក់

វ ិទយសេឡងកមព ុ ជេ្រកម (VOKK) ុ ំ

4

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន

ភព កី កកំពង ុ គំ មកំែហង បជ សែខមរភូមិ ភូមិ ភូមិ

បជ

ប៉ងសថិត កនុងឃុំរដួ ំ ល ( Dong chau) សកថកូ វ ( Tra Cu) េខត ពះ តព ំង ។

ប៉ង

មន បជ

សែខ មររស់េនចំនន ួ

ំ សែខ មរកនុងភូមិេនះជពក់ បំណុលរដករសរុប

៣១៥

៤០០០.០០០.០០០

ិ ែដលមនសមជកមធយមកន ុ ងមួយ គ

(បួនពន់

នដុង)

ប៉ ង

រចំនន ួ

នក់ ។

និ ងភគេ ចនកំពង ុ េបះបង ់ ផទះសំ បង

ែ សចំករ េទេធជកមមករេនទី កងៃ ពនគរ និ ងទី កងភនេំ ពញ ។

ឯអ៊ំ សី ថច់ ធកង សថិតេនភូមិ ី

ភូមិ

បង ៉ មនចមងយ បមណ ៤៥ Km ពទសខងតបង ី ិ ូ ៃនទរួី មេខត ពះ តពង នងមន បជ សែខមររសេនយងេ ំ ិ ់ ៉ ចន 

ំ នឲយដឹងថ ផទះេនះរដ េមលេទដំ បល ូ សងក បកថម ី  ់ ី ៗ អ៊ប  ័ សេទបែត

េគជួយសង់ឲយ េហយេគសង់ ឲយេនះ មនែតសរសរ នងដំ  ិ បូល ឯ

កះករ ដូចភូមែខម ឹងែដរ ។ ុ ិ រដៃទេទ ត ៃនេខត ពះ តពងអញច ំ

ជញជំង ទរ បងច ះគមនេនះេទ ែតរដេគ បប់ ុ ់ ួ ឬករចកេបតងធផទ ថផទះេនះេគេធអស នដង ុ ។ មករបន  ់ ៥ ៉ ់ ម នរបសអន ់ ក សក

កនុងទសវត រទ កមញលកលយ នងកន ុ ុ ៍ ី ៤០ សមយេយ ័ ិ ិ ុង

ទសវត រទ ះ េង៉ ឌនយម ពមទង ំ ៍ ី ៥០ សមយជេម ័ ិ ី នង ិ ហូជីមញ ិ កនង ះពួកេវ តកង ុ នង ៍ ី ៧០ សមយជេម ័ ិ ធវគ ី ី ភូមិ ុ ទសវត រទ

បង ៉

អនកភូមេនទេនះ បនដឹងថ ចនួ ិ ី ំ នទក ឹ បក់ ៥

កមនខសអពភូ ៏ ិ ុ ំ ី មែខម ិ រេផ ង ៗ េទ តេទ គឺ តវរងករបផ ំ ញពពួ ី កយួន

យងដំ ៉ ណំ ។ ភូមិ

ងពេដ ំ ី មេរ ងមក

បជ សែខមរភូមិ

ឲយ បជ ស

បងកន ៉ ង ុ មួយ គ

រៗ មនដីែ ស បសបហច ់ ិ ិ -

យុ ១៩ ឆនំ ជអនកបេ ម មផទះ បនទងពរ ំ ី បនឲយដឹងថ “ែខមរ ូ េយងមកេធកមម ស់ បពននកឯេ ះ   ករេនៃ ពនគរេនះេ ចន  ់ ់ ់

េ យែឡកបនទងពរ មិ បង ុំ ំ ល ។ ំ ី មន សកកេណតេនភូ ំ  ៉ ឃរដួ ូ អនកទងពរ ឆងយពឪពកម យ បងបន ំ ី បនចកេចលផទះសែបង ំ ី ុ ូ

ងពេ ំ ី កយឆនំ ១៩៧៥ មក ជីវភពរសេនរបស ់ ់ បជ សែខមរេចះ

បនឲយដឹងថ េ យ

មប

សនរបសេ ៍ ់

ងសង់ខួនឯង េបេធផទ   ះទបផទលដី ់ ែបបេនះ ពួកគត់

ិ េនឯទី កងៃ ពនគរេនះវញ បន ឺ មញ ិ ូ បសេឈមះ សន យុ ២១ ឆនំ ជកមមករផលតេ ម ះ គម ិ គ ងជ័រ នងបន ិ ូ សេឈ ី ី ធី ង

ទ កមនតចតួ ៏ ិ ចផងែដរ ។

ជីវភព សមបរហូ បយមនខះហូ ប ់ ិ ិ ូ រេហ រ បកមនខះចយ លេន ថ នធំ ៗ ដំបូលេកប ង ជញជងក រ សរសរផចក ឹ ែតចប់ ំ ំ ែតថយចះជល ុ ំ ប់ ។

នដងេប ុ  បគល់

ចេធបនសមរមយជងេនះ េ យមនទងបងច  ំ ិ ូ ទរ ជញជំង នង កលេបតងធផទ ះេទ តផង ។ ុ

មខរបរជចមបងរបស ុ ់ បជ សែខមរ

បង ឯរបរេន ៉ គេធែ ឺ  សចករ ំ

បង ៉ ែដលផទះរបសគត ់ ់

ក អ៊ំ ថច់ វង

“ករថយចះៃនក មតជី ុ ិ វភពរបស់ បជ សែខមរេនះ

េចលករសក ិ

មកេធជកមម ករេនះ កេ៏ ពះថ ដីែ សចមកររបស់ 

ឪពកម យបន ុ ឺ មញ ិ ) ែដលេ កយពឆ ី ន ំ ១៩៧៥ េនសលបនច ់ ិ ូ (សន

សយដី ែ សចមកររបសពួ ុ ុយនស ័ ់ កគត់ តវបន ជញធរកមម ិ

បនចេនះ េពលេនះ តវបនមចសបណលរបអូ ់ ំ ុ ឹ សយកអសេទេហយ ់  ួ េ យ រែតករខចទ ុ ី នេគមកចញច ិ ឹមបងគ ។

យួនដកហូតយក នងបងខ ឲ ំ យ បកបជីវភពកនុងរបបសមូហភព” ។ ិ

បជ សែខមរកនង បនឲយេយងដឹ ៉  ងបែនថមថ ុ ភូមិ បង “ជីវភពរបសពួ កចះ ់ កគត់ កនែតធ ់ ់ ុ បនទបពឆ ់ ី ន ំ ១៩៩០ មក គឺ

ែបរមកបង សី ថច់ ធសខម មិ ី ុ ុ រសេនភូ ់

បងែដរ ែដល ៉

េ កយពពួ ុ ី កគតមួ ់ យចនួ ំ ន បកនយកមខរបរចញច ់ ិ ឹមបងគជធំ ។

េទបែត តឡបមកព ងរបសគត  ់ ី កងភនេំ ពញ បនេរ ប បពដំ ់ ី េណរេរ  ់ ់

ភពរបស់ បជ សែខមរ សក

ចបង យុ ១៨ ឆនំ ពមទងកូ ុ ំ ន បស យុ ១៤ ឆនម ំ ន ក់ បនចះេឡង 

ទកទននងបញ បកបមខរបរចញច ុ ់ ិ ឹ ិ ឹមបងគ ប

ឲយេយងដឹ  ងថ “ គ

លឲយជីវ-

បងធ កចះេនះ បង បស សន ៉ ់ ុ ឺ គន ិ

ទី កងភនំេពញជងមួយឆនមកេហយ ំ  បង សី នងកូ ិ នទងពរេទទ ំ ី ី កង

បនឲយេយងដឹ  ងថ “ករខូចខតកនង ិ ឹមបងគរបសគត ់ ់ មកពី ុ ករចញច គតខះទន ត តៃមបងគមននងនរេ ុ នងមយងេទ ៉ ិ ឹ ់ ិ

ឯរដូវខះក៏

ភនេំ ពញ បកបមខរបររញរេទះលកទកសែណ ក នងលកនបង ុ ុ ់ ឹ ិ ់ ំ ័ុ

ះ រដូវខះកបនៃថ ៏

អួត បបេយងដូ ់  េចនះ “កលចបេផ ់ មចញច ិ ឹមបងគេដមដំបូង បងគររបស់ េ យ

រែតគតពទនមនបទពេ ់ ុំ ់ ិ

សែមបង

នង ដះបនចបនច ឯបង សេទភន េំ ពញខរកបែន បន ំ ិ ំ ុ ិ ី ំ ួ លយកក ុ ុ៉ ម នឆនមក ់ េដមបីយកមកេ ះែ សភេឡងវញ ឺ  ិ ។ េ ពះបន ំ

ធន៍

នងមខរបរេនះ េពលេនះមខរបរគតបននងនរ នងបនទទួ លកៃ ម ុ ឹ ុ ់ ឹ ិ

េនះ

េ យករមនបនេបកន ិ ុិ ៉ ង ុ ករែថរក បងគ របសគតខូ ់ ់ ចខតជនចច ិ ។

គួរសមែដរ ។ គតបនឲយដឹ ងបែនថមថ ករែដលគតបនទទួ លផល ់ ់

កៃ មពករចញច ី ិ ឹមបងគេនះ បទពេិ

ធនេហយ ៍ 

កេ៏ យ

សយថ ័

េពលេនះគតមន ់

គួបផ ំនងមនបងបនេនេ ក បេទសជួយទន ុ ឹ ូ

ជ បចផង គតពបនខច ុ ំ ់ ុំ ីបលនរ

រងករខូចមងមកលេនះ” ។

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

ច់ ។

ករេគេឡយ មខរបរេនះ រកកៃ មេ យខនឯង ពបនេធជកមម ុ ំុ   ។ បង ួ បញជកថ ់ “ឯបរបសគត ី ់ ់ នងកូ ិ នតូច ៗ ២ នក់ េនផទះេមលែថទផទ  ំ ះ

បែតចះេថក ។ ចែណកបង បស ថច់ កសល បន ុ ុ ់ ំ

គតេចះែតខូ ចមនឈប ់ ិ ់

រគតមនកូ នទងអស ់ ំ ់ ៤ នក់ គតនងកូ ់ ិ ន សី

ចេពះ ថ នភព គ ំ

េទ េពលែដលបងគរបសគត ់ ់

រ បជ សេនភូមិ

បធនភូមរងភូ មេនះ បនឲយដឹងថ ៖ ិ ិ -”ភូមិ

5

េធឲយករចញច  ិ ឹមបងគ បង ៉

បងមន បជ សសរប ុ ៣២៥ គ ៉

រ កនង ុ េនះ

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ព័ត៌មន ែខមរ ៣១៥ គ

មនគន ៥ នក់ ។ បួនពន់

រ យួន ១០ គ

រ ។ គតជធមយមកន ិ ុង ១ គ

ខះមខខះេ កយ បនចនួ ុ ិ ឹ បកកន ់ ុង ១ ខនង បំ ំ ន ៩ ខនង គតជទក នដង ុ ។

-ចនួ ុ ែដល បជ សែខមរជំពក់ ជញធរយួន សរប ុ ំ នលយ

ចនួ យវនរែខម មិ ុ ុ ំ នយវជន ី រេ កម ៩៥% កពងចកេចលភូ ំ ុ

នដង ុ ។

សកេទេធជកមម ករេនទី បជំជ ុ នេផ ង ៗ ទងកន  ំ ង ិ ក ុ សក នងេ សក ។

-ជំនយ ួ ឥតសណងរបសអងគ ំ ់ ករ CAMA (េខម) ផលដល ់ ់

បជ សែខមរកនង ំ ន ៦០ គ រ ។ កនុង ១ គ រ ១០ ុ ភូមិេនះចនួ នដង ស មបជទនសង់ ផទះេន លទនបទកលច ( លែ ស ុ ុ ់ ំ ឹ ិ

ឥឡវអន េ ពះគមន ់  ូ កខះេបះបង់េចលផទះអសេហយ លទធភពេលកធផទ ះឲយផតពទកេជរ លៃថង ុ ី ឹ  ់ េនះបនេទ ។

បណល ៕ ំ ុ

បងទងមូ ួ សង់ផទះឲយេ យ ៉ ំ ល រដករយួនជំនយ

អតីត ពះ ជ

បង មថ ៉ បនបញជកយងធង ់ ៉ នបែនថ ់

“ែខមរេ កមជកូនបណលរដយួ ន នងេមឈម ញ ំ ុ ិ ំ ន កពង ំ ុ ួ យួនមួយចនួ បឈមមខនងករបតបង់ ដីែ ស ចមករ េ ពះគមនលយសងេម ុ ឹ ុ ់

ចញច ិ ឹមបងគ)

កនង ុ ភូមិ

ក បធនភូមរង ិ

VOKK

តត ង

កមជេ្រកម -ៃ្រពនគរ-េកះ្រតល់ ុព

ប ំងជអកទទួ លខុស្រតវ ន

់ កងអតបទមយរបសសេមចឪ ្រពះម ថ ួ ្ត ុន

៉ មែវប

ចះៃថទ ុ ង ី ០៥ ឧសភ ឆន ំ ២០០៥ ផ យ ់ របស្រពះអងជភ គ

ំ ប ង

ី ្រត វរក

ី ១ ្រតវបនបញបគរឲយេ េឡអងទ ុ ច ់ ួ ឹ ំ ់ ូ ករដកនរបសប

ិ ្ត ែដលេកះសនភពបន

់ ឹ ់ ិ ់ ់ បកែ្របេ្រកផវករ ទកទនដលបញៃនករបតបងទក ូ ្ល

្របកន់ ្រពះម

 ័ ំ ួ ក ្រតេយងេ្រកយសមយអងរមយចនន គ ួ

ំ ិ ្រពះ ជតរះថ

កងអតបទេនះ ថ ុន

 មនឥស រជនែខរេយងខះ ម ្ល យផល ទ ់

ថជអកទទលខស្រតវេ ន ួ ុ ី ឹ ទកដកមជ ុ ព េទប

ី១។ បេឡអងទ ូ៉ ុ

់ សេមចឪ្រទងមន ្ត

័ ់ កងទពរបស្រពះករ ុ

បនេចទ

ករុ

់ ់ ំ ចេពះករបតបង

់ ំ ុ ់ ហតេន យបផតរបសប េសច ្ត

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

ិ ម ឈនពន នង ្ល

់ ួ ករតសេនះបនរហតដលពក ូ៊ ្ត ូ

់ ំ ្រតវែតមយគតចេពះករ ួ

់ ្របគលឲយេវ ត

ក ្រតែខរអងេនះ ឬ ម គ

ឥណចន ូ ិ

-

 ឺ ួ េហយគពក

ជអកទទលខស ន ួ ុ -

ី ី ឹ មនវែដនដកមជេ្រកម ទកដៃ្រពនគរ ូ ុព

ិ េកះ្រតលរបសេយង ់ ់  ៕ នង

រែតករ

ច្រករបស់

់ ី បន្របយទរហតដលទបញប ុ ធ ូ ច ់

ិ ិ ំ  នគមនយមប ងេនះេហយ

ំ ឬ ពក ង ្ត ច្រកពតនយមប ្តិ ិ ួ

បេឡអងដេចះែដរ ។ ូ៉ ុ ូ ន

់ ្រពះអងឌង គ ួ បនបមករបស្រពះ ទ ់

ិ ំ នគមប ងដេណម្រតត្រ ្ត

់ ឹ ័ ់ ១- បនបពសមយអងរមក មនករបតបងទក ទ ់ ី គ យ

្រពះនេ តម ្ត

ិ នគម

េនះមនដចតេទ ៖ ូ

 អងេនះ ។ បែន្របករេនះេកតមន េ គ ុ ៉ ្ត

ិ ់ ់ នងេ្រកមករ្រគប្រគងរបស

់ ួ ំ ឹ ្របឆងនងកងកមងរបសពក ្ល ំ

ំ ់ ំ ចេពះករេចទ្របកនទង

ី ម េនេ្រកម ជយរបស្រពះម ់ ដែខរ

៉ បត

ី ់ ិ ់ ិ ៃ្រពនគរ ២-ទកទនដលែដនដកមជេ្រកម នង ុព

ិ ្ត ្របេទសជតខង។

៏ ី ្ល ់ ុ ំញ ចេមយដខរបសខ ្ល

ឺ គ្របេទស

ំ ់ ៉ ី ិថ ប ង បនេនសលយងតចជងកលពសតេនេ្រកម ូ

ី ដកមជេ្រកម ុព

កេ

់ ី អតបទដង្រសងេចញព ថ

បូ -៉ 6

័ ៌ ិ ្ត រពតមនេកះសនភព

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


វ្រជវ

េរឿងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំ

ពយេនះ ្រតវបនរក ទុកអកខ វិរុទធ មចបប់េដមទំង សង

វត្រកច - េរ បេរ ងេ យ

ចរយ ឃឹន សុខ

(តពីេលខមុន) ២៨៨-បទ ពហមគត ិ កប់ ចរចចប់ចងពេពជ ញ ពី េ កយេនះបនិច េទបអងគេសចឧៃទ ជ ។ ២៨៩-េសចគង ់សុកសបបយ ែខ មេ

យអងគឯ

េសចយយទួនេយម ជ ជេច

កលេនះមិញ ។

២៩០-េឡ ងស័កសឹ ងជធំ

ជចមជុំចល ូ ពសេពញ េច

រទួនេនះមិញ

ំ ំងចិញចឹមជងទង

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងកនកល់ ែំ តអុង

យ។

២៩១-សុទ ធសឹ ងែតចមជ ឲយេធជងលុះសព

គប់ ខតផងទង ំ

េធជរក

មកបងគប់មចស់េយ ង

៣០១-សំ នន ួ

យ។

ំ ២៩៣-ឲយគិតែកនយកមនុស ែខ មរឲយអស់ ខតទង សំ នន ួ ពលពី

ចូលជុំផះទ សនងែក

គុង េខយ ទ មនបុណយស័កសមសួន

គត់េ បបំេរយួ  ន

៣០២-ឯអងគឧញម៉ុក

អស់ គបនយ៥មុឺនគត់ ។

ឲយេមលឲយធួនែថរ

២៩៤-េហ យឲយមនម ន តតបញជីជកំណដ េទបអុងឲយេលងេទសេនះ ។

ពី ពមមត់ ជកេនះ

កត់ទមះត មង ់េទ ។ ុ

ី ី ២៩៥-បទអុងចង ់ជកដ ២៩៦- តវពម ពះេ

២៩៨-ឯ ពះ ជ

កលេនះនមេច

 ំ ២៩៩-ឯេដមដេណ  រេនះ

យ ែសងខង

៣០៥-េហ យ

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

មេ

ក់ទក ុ និងសនងែក

េធជេមធំសេ មច ។ ច់

ជញ ។

សកបខចឥតឧបម គប់សំនន ួ បញូ ជ នអស់ ។

 មះ ស់ឲយឧកញ េយម ជជងេដមេឈ

ី រស ន ំមនុស េទទងអស់ ំ ជេមកងជកែ ពកេនះ ។

៣០៦-េយម ជរស ជធំ េមកងជុំជិតពិ េ គះ

យ។

ី និងជកែ ពកេនះទំលះុ

េខតប យណ៍ រក

ផំ

ែកនបនមកេ ត ប

ស់

យនែខតទង ំ

េចញ តត

មសំ នន ួ កូន កំេម ។

៣០៤- ពះបទឧៃទ ជ

េហតុេនះអុងឲយ តវ េកនមនុស េទជួយ ជក ។ ចត់ ចងែចកេយធ េចញេ

ែចកពិ តពី កបលែខតខន់

ន ំមនុស េទថយេសច ដូចតំ ស់ ពះ

ែ ពកជថមីកត់ទល ំ ះុ

ភិតខបខចឱអុង

យ ែខតប យមកបែងរ

៣០៣-ែផផ ំអញ់ ហមតហ ់ មង េរ បផគូ រផគងេចញចរ

ទ ័ត មត់ សមុ ទេនះឯងកូវ

២៩៧- ពះបទឧៃទ ជ

មបញជី

ែក ។

គិតថួនែថអស់ គប់ គន់ ។

េទបែចកេមគិតកន់

៥មុឺនែមន បកដ

សនងនមេនះេឈមះេ

៣០០-គិតែកនមនុស ទង ំ

សឹ ងជនយជធំធន ួ ។ ២៩២-កលេនះអុង

សក

៣០៧-រឯអងគសង ន ែក

សក ។

មអុងេនះ សែចកចយ ។

ែដលជេមែខតប យ

េយម ជរស ជនយ ធំសំេរច

េឈមះឧកញម៉ុក

7

ច់ ជករ ។

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


វ្រជវ ៣០៨-សនងែកគត់មិនខច បុណយេយម ជរស់ធជ ំ សំ េរច

ច់ ជករ

៣០៩-គត់

េន យហត់អត់ គប់គន នឹងេភកពុំេពញេពះ ។

បងគប់ករពុំេកតខច ។

ងបុណយក

ទង ់កូរ

អងគឯង

៣២៦-ពលែខ មរ គប់សំនន ួ េ ជញ

េហតុេនះគត់ពំ ខ ុ ច ពុំេកតែ កងេយម ជេ

៣២៧-ចុះមង

ះ។

ំច ំទុកេទ ។

 យផវ កូន១០េដរមួ ូ

ី ែសងដេទទក់ ទល ់េទស ។

ី ឲយច ំជកេនទី

កនុងេពះែ ពកែចកេនះេ

េ សចេហ យេគេបកទឹក ហូ រគគិកេពញេ ពះែ ពក ។ ៣៣១-អនក

មិនបនធូ រឲយធក់ឆប់

៣១៧-ែតងែសងរត់េទមក មិនឲយ ជកដល ់តិចេ

៣១៩-លុះមន់រងវខញ សពៃថងដេូ ចនះកូវ ៣២០-អងករអុងឲយ

អែណតេលទក ឹ បន ៣២១-អងករេគ ៣២២-ឯទឹកេ េ

ំ េរកខ ៣៣៦- យដកំ  ន ួ

យឲយចុះេលកេទ តេទ

ថែខ មរមិនខំ បង

ក់ ស គប់ បណ

យល ់យប់

ចលមកៃ កកនង

៣២៣-ឯមនុស ផង គប់គន ខំេធករេហ យេ សកឃន ៣២៤-ដល ់

លិតេលយែលអស់

សផងទង ំ

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

េនះឯងយួនរតរងខឹង

ឹ បនដង យពុំ លង ។ ប់ បកដ ។

ស់ទៃី ទ ។

ិ ងយ យេន សកជតឆ

គប់ ខតផងទង ំ

យ ែបកខចត់ខចយគនទីៃទ ។

៣៤០-ខះរត់រច ួ ដល ់េទ

ទីលំេនឯងេនះន័យ

៣៤១-ខះមនទេនខន់ លួចទូកឆងពុំបន

ម ។

ប់សនមត ់

ង ត់ បកដ គិតគនរត់េចញ បញយ ។

ន ំកូនេចចូលៃ ព

លេទជឈឺ មនជមងឺលះុ ក ិណក ័យ

លំបក់ពន់េពកៃ ក ៣២៥-អស់

អស់អងគ បណ

ស់ ។

ស់ ថែខ មរចស់ពទ ុ ធ េ ចន ។

៣៣៩-រត់ចរចកេចញេទ េ

រមនុស េ ចនផង នឹងរករុងកលគិតគមន ។

ឹ និងផកទឹ កមិនបន

ប់

ងពុ ំ ំ រហ័ស

៣៣៨-ែខ មរយល ់យួនដូេចនះ គិតគន សះ

េហ យេហ មេពះចុងៃផទផង ។ េ

គ ំង អន់កំ

េទបបនយួន ែលង លមមែតឯង

ឃនប៉ុនមនេលបឆេងរ ។

តសឹ ងលក

មះ

៣៣៧-េប យពុំកេ កក ពុំរេព ំ កខនេនះឯង ួ

ក់ឃង េគបំ ពងទឹកកំេបរ

ខំេលបេទចេងរ

ង។

យទឹកេទ ។

ស់និងេន ពិ តពុំបនបទ

យួនយល ់យឺ ត ស់

កឈប់យប់េដកេន ។

ជដ ំ

នចុះេ

៣៣៥- េន យេហ យសគម

ប់ទៃី ទ ។

សនឹងេន ទពុ ំ ំ បន ។

ក់

លិចលង ់កនុងែ ពកេនះ សត

មនុស េន យ

៣១៨-ដ បដល ់ ពលប់ ចស់េដកលុកយប់េនះៃន តេ

យន័យគងគរេ

ី ៣៣៤-េធករជកែ ពកេនះ េហ បនឹងបន សមុតេ ក

ឲយ បញប់វលវញ ។

េទបអុងឯងឲយ យ

លិចលុងកនុងេនះក ័យ សតេ

៣៣៣-ទទឹងែ ពក១០ពយម ជេំ ទម៥ពយមេ

ក់ចក់ បញយ ។

ស់ៃន ។

៣៣២-ហូ រចូលបតេតក ខងពនឹ ំ កពន់េពកៃ ក

៣១៥-េកបបនេហ យឲយឯង េលកលី សងរត់ឃមតខមញ់

រមនុស អស់ទងេនះ ំ េសទ រនិងេ

 ពិ តពុំេឡ ងកលេគែ សក យឺ តៃដេជង

លិចលុងកនុងេពះែ ពក េ ពះហូ រែបក

អងគុយេកប យខប់ៗ ឲយឈរកប់កកយវញ ។

យខប់

បនសំ នន ួ នឹងេបកទឹក ។

៣៣០-អុងឲយេគ បម បប់ េធឲយឆប់រច ួ ពី ពក

ង។

 ៣១៤-េដមទី េ បេកបដ ី មិនឃមតខខ មី ំ បញប់

ចុងទី

រួចហមតហ ់ មង គប់សំនន ួ

េគច ំឯង គប់ខន ួ

លយួនមួយផង ច ំ យខ នងឲយរត់ឆប់ ។

៣១៦-េបេធឲយយឺ តយូរ

 តផវ តវយប់ ។ េដរគិ ូ

មង

៣២៩-េគចុះទី

ុ ទីផង ៣១៣-នយមួយមនយួនបី ច ំកបលទីចង

ឲយរ

យទី គប់បញជីពលទង ំ

ពួកែខ មរេយ ងទង ំ គប់ ពុំ បសពករទន់យន ួ ។

៣១២- បំបីនក់ សនងបួន គិតសំ នន ួ ចនីកពី រ

ដល ់ចុងទីេនះមិញ

ទងេនះែសនមួ ំ យបយ ។

៣២៨-េទបផុតអស់ពក ួ ពល េធករយល ់យួន បសព

៣១១-លុះចប់ជីកែ ពក អុងឲយែចកនយមួយកូវ

ក់េ

សំ នន ួ ឯចមងយ

៣១០-ឯឧកញេយម ជ យល ់ពុំខចខនដូ េចនះ ួ ចំ សំ គល ់េទសទងេនះ ំ

យគិតគូរពិ េ គះ

យពលយួនេធករេនះ

ពឹ ង ប ស័យ េទពុំទន់ដល ់ទី

ក់អងគ បណ ។ ថន

េនយប់ខនពួកទីៃ ព ។

៣៤២-េ ពះខចគយលបតេគ គប់ទេនែ ពកៃធកៃន

យ ពុំសបបយបទ ជករ

រងគត់ តសពៃថង

8

េបបនៃដចប់ជន ូ អុង ។

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


វ្រជវ ៣៤៣-អស់ េ ចន

សរត់ទង ំ ស់បងង ់

៣៤៤-បទកលេ កយ

យ និងនិយយឲយចប់ចង ុ និយយចុងឯេ កយវញ ។

៣៤៦-េទប

ន ំនិយយឲយ

សែខតឯេទ ត

ថសនងែកេគមុត

សទង ំ

ំ ៣៤៨-អុងយួនពុំពិេ គះ ឲយជេពះពកយនិ យយ  ចូលចិតេដរសព

លុះែតេគេចមចប់

ឹ ពុំដងេ គះ កនិង

បងបន ូ

ឹ ៣៥០-ពុំដងេទសកលអី និង សដេី ម

ក រកអនក

ដូចគត់គមន ។

ច់សនន

វលវងថកនភូមប ិ យណ៍ ។ សពសូនយេននយ

ឹ  យដងេដមជក់ ។

ញតិទង ំ

ហងេ បបំេរឆប់  ួ

ឲយេទសុំ ពំ ទ ុ ន់េឡ យ ។

៣៦៦-នងយូបនែសង សឹ ងេ

ម ។

យេ

ប់ ពកយេគ បប់ដេូ ចនះេហ យ

កជេ តយ ពិ តពុំេសបយពី ទក ុ ខ ។

 ិះគិត អួល ៣៦៧-ផកេផះទងគ ូ

ណិតផី

ក ឹកក ួ លកលេក ផ រ េសទរមរ ួ តំ

ប់ឥតសៃង ។

ី ជវត បណ ។

ំ ៣៦៨-ដេណ  រដ ំ ណងកព គិតេរ ង ប

មយកត មប់

មេ

៣៦៩-សេងខបទុក តមេនះ និងរករះរកចយែចង

៣៥៣-ឱះឱរូបសពសត គូរគន់គត ិ រូប ល ់គន

៣៧០-បទកកិ តង តំេណរដ ំ ណង តំ

ទពយធនបុនស័ក

រ។

និយយ

សឹ ងឥតករដូេចនះឯង ។

ជចំណីេនកនុងៃ ព ។

េទសុំ កឲ ុំ យកប់ ៣៥៧-

ម តេទមិនទន់ ៣៥៨-

ប់

េចះច ំជក់

ភ័ន

ច់

ំ យដេណ  រេនះសព

ម តទូល ក តឥសូរេ

យេ

យ។

ជមងឺសះ

ក-

ន។

៣៧៤-េទះទងេ ំ សិ ងសះ េ

គិតករថយពិតពុំឆង គ ។

9

តសិ ងសះ

បសកសិ ករ មូលមករកគត់ ជមងឺតមកត កន់ ទយដល ់មត់

េទះមនេបឈឺ

សនងេនះេ ពះ បជ ញ បយ

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

ទ ត់ ។

 ៣៧៣-េដរដល ់ សក

េគកួបកប់គត ិ មុនេ សច ។

មកទូលទល ់អងគេសច េ

យសងត

រកេរ នសី លែស សពៃថងខឃ មី ម ត េននកុយសងត

យេនក ័ តេ

ឹ  វលវងខេី ម ចញចរ ម តដងេដមកី

៣៥៩-េសច

៣៧២-ែតងជអនកថមី ន ំេននកុយេដរ គិតេ

និងឲយ ទពយជរងន់ ។ មេ

អនកភិកុែខ ករ ។

មអនកភិកុែខ ក ឥតឯមនឃត ។

ម ត ចរខឃ មី ម តជ បញប់

ម តចរេចញេទ

លកលេនះ

បួសជសែមនរ េននេនះេឈមះកុយ បថុយខនែត ួ

ជបដល ់ក ័ តេជ សជ ័យ ឧៃទ ជរះគិតឆប់ ។ ស់ឲយ

ពី សិលសងឃកនុង ជេនះ ។

៣៧១-េហ យមនមនុស មនក់ ចូលេទពឹ ងពក់

៣៥៥-កលអុងឲយេចមចប់ ចងសនងខជប់បនេនះៃន ៣៥៦-េសច

យែតង

នគរេកតេហតុ ភិនេភទ កេ កះ មនសឃមួយេឈមះ

៣៥៤-ឯរូបេចលេនដ ី ជចំណី កក ម តែខង ចិក ជែញចង

លកលយួនបន គិតសមប់សង ន េនះឯង ។

បក់ ែដលគត់ពក់ គប់៣៥២-ចិេញច នតបងមស ូ មមៃដ េគបូតយកទីៃទ អងគឯងក ័យសូនយ

៣៦៥-េគចប់តបិតសនងែក យួនឯងឯគិតសមប់

ះេទស

េ សចេហ យេគយក ទពយ េ គ ង ប

យេ

ឲយកូន បពនធមយ

យ។

និងេទ បេទសមប់ ។

តកបលជប មម កុឲ ំ យ

ក តៃថ សព ពះទ ័យែតងករុ

៣៦៤-េគចូលេទបឹង បប់ អស់

ប់

ចង ់បនខជប់ភញក់

៣៦៣-សនងែកគត់ក ិណក ័យ សូនយេនៃ ព ពក សម

យ គិតចត់ចយេចញេចមចប់ ។

៣៤៩-រឯសនងែកេនះ

៣៥១-េ

េសចែសនេ

សរត់ ។

រសពពកយេយម ជ

ចបេញចះ

តវ ពះទ ័យម

៣៦២-េហតុេនះម

ឹ បកដ ឈបេឈ តដង ុ

ប់ អស់

ថសនងែកគិតកច

េគចប់ចង

ី េ ះ ប សំ ដពិ

យ។

ឲយ រត់េទកុខ ំ ច។

៣៤៧-ឯអុងយួនបន

ពកយ-

ំ ក់គរូ េកបះកបច់កបរផងដ ប ៣៦១-គត់េចះទងឆ ូ

សរត់ អស់ បកដដេនះឯង-

សរត់ទងេនះ ំ េហតុជំេនះសនងប យ

សនងែកជនយ

ធយៃ សកិចក ច រចង

េពជលបចលបិកលបង ទក់ ណងណងេរ ង បទប ។

មិញ េយម ជរស់េគេចញ េទបឹងអុងឯងសព ៣៤៥-ថ

៣៦០- បជញគត់េវ ងៃវ

កិយ េចលខយល ់ថមីៗ ន

រេព េ គ យយី កុង ន បណ

ន ឥតឯអំ ពល ់ ។

(េនមនត)

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


វបបធម៌

អក ន

បពល(១) ឬ “្រពះកេនង”

ដក សងេចញពេស ំ ទ ់ ី វេភ ្របជុេរ ងេ ពងែខរម ៃន កមជនុ ំ េន ំ មទមបែខម ់ រភគ ៨ របស ់ ទយ េនេជងភនប ំ ពល កនុង សក

ជក) ែដនកូ

យទង េខតចូវដក ុ (មត់-

ងសន េ ំ ីុ មនអនក មួយសខនជងេគ ំ ់

បពល ឬ ពះកេនង ។

ថ អនក

បែសនអន ក េនកនង ់ ុ រ ងែខពិ ខ េជស ។ ពណ៍ មនកណត ិ ំ ់ បែន ៉ុ ១ ឆនេគេធែតមងេទ ំ 

គ គកគេ គង ឹ រេស ល

ជនជិតខង

ឲយមនេភ ងធកកន ់ ង ុ េវ អព ំ ី បវត ិ ៖

លចទូ ិ ក-ករអនកដំេណរ  ងព តដលៃថង ំ ី ពករហូ ឹ ់

េហយេដក 

បេនេ កមេដម ់

េឈមួ  យធំ មនមប់

ខ េនែកបរមត់ ចងអនង់ ប ចេនះេទ ។ ំ ៉

េ កមេដមេឈែមន 

ក៏ បមូលអសប ់

កេពេសនខន  ួ តវេសចពលជ ពះ ម សមបដូ ក៏ បញបមករកេមល េឃញ បេន ់ េចនះេហយ  ់   កេពេដក  ់

ងឫសគ មន ំ

េនះដូចបណងែមន ។ ំ

ខំ េឡងេលេគក  

ឧប ជបនឮដំណឹ ងថ

កដូ ់ ចជអនកខងពូ ំ ែកមនឥទធិឫទធិ ទយកឆត ៏ ុ អនក សកសួរ ៗ កប ៏

កេពប ចចញករតេ  ៉ ់ ៏ ់ ះៃដ េសចពលក៏ តឡបមកេកះ ់

មនឈន ះេគផង ិ

មនកអងគ ់ យ  ក ចូលេហយ  រូបេនះេធ ុ ទទូរកែន ង កហម ។ កលេបអន

ទកេធែ ុំ ងអនក ឹ  ស អនក សកកបន ៏ ់ សនេធបណយសេភ ់  ុ

ថែតបេណះ ៉ុ

ិ ។ ឯ កេពប វញ ច ុ  ៉ េ យ តវរបួសធងន់ ពមទងខងចតនង ំ ឹ ិ ឹ បយទធ

បយ េរ បចេធជម ៃព សងឃឹក េភង ំ 

ករអនមួ ច ះ ជួនជឆនំ ី ី យ ៗ អនក នយយមនឲយេខ ិ ិ

េកតជរលកទកធ  ឹ ំ

រ តរ់ យអស់ ។ កេពទងពរ ុ គន  ំ ី បយទធ

ពណពទយ េភងែខមរ បគុំ េ ច ង ំ មទេន ិ ំ ម មនបញជនរូ់ ប បស ឫកព

ម ផង”

ខនជ កេពមួ  យធំ េ ទខ ៍ ទ រខទរ័ ែហល ួ យង កេពប ចបនជួ បភម ក៏ ង ុ គនយង ៉ បញបេទរក ់  ៉ ំ បយទធ ៉

បមូលរួបរួមលយកកគ យខះ លឆ ុ ់ ន ផ ំនង ឹ បក់ ជករផលមកជួ ់ ់ នំ

ផង េដមបីទញេគ ិ

រទូកេនះ

ម ចះុ សង់ទឹក តង់េនះបនចសន ិ ិ

មេណរចះេទកន ង ុ ឹ ក ុ ទក

ធ ឬ

កស ៏ ំុ យយេ យ

ចូរ យយអូសទូកេឡងេលេគករង់ ចំ  

េនរហូតមកដលសពៃថង េនះ ។ ់

ែតដលែខដូ ចមនេរ ប បខងេលេនះេហយ ់ ់  

សនបណិតយ

មេណរេឃញអនង់ មួយយងធ  ៉ ំ កគត ៏ ិ

ឧបយ បប់ យយេនះថ ៖

ឯរូប ងអនក េនះពមនេទ មនែតថមភនំ ១ ដំុធំ ែដលប ុំ

ជនេលកមក កសនម តជរូ  ់ ់ បអនក

មេណរឮដូេចនះ

េទ ។ េទដលពមប ច ់ ៉

ិ ំេនះ អនក សកជំុវញភន

មធបបនដឹ ងឮពេដ ់ ី មេរ ងមក

ធបេធរ ់ 

“េទប ច ៉ ”

ថ នពុទ ធ

ែតកបល

េហយសង់ ខទមមួយេនទេនះេធបណយ  ី  ុ

មកជួយកតយក ់

យកកបល កេព

កកន ង ឲយប ជនេមលដ បមក ។ ុ ់ ុងខទម តមកល់ទកជត ំ  លះយូ យអសេទ ប ជន ុ រអែងងេ កយមក កបល កេពកពករលួ  ៏ ុ ់

មពកយនយយត ៗ គនមកថ កលពេដ ិ ី ម នង ិ

កយកេឈមកឆ កេធឲយដូ ចជកបល កេពមន ៏  ់   ុ យកេទតមកល់ដូចេដម

មកេនទេកះេនះ ។ េសចពលជបងេធលេនកន ុ យ ឯ ី  ំ ុងៃ ពដបមួ ឧប ជជបនេនកន នឥតមន ុ យេផ ងពគ ី ន បនេសចកសខ ី ុ ូ ុងដបមួ

េសចពល នងឧប ជ េនជសខសបបយេលេកះេនះ ុ ិ 

ភនប ំ ពលេនជេកះតូចមួយេនេឡយ  ឧប ជមនកជបនបេងក ត  ់ ូ

ស តវ

េសចពលមួយអងគ

សទធ ុ ែតជអនកមនឫទធេិ ច

ខងពូ ំ ែក

ទករហូ តមកដលសពៃថង េនះ ។ ុ ់

ឥតមនទសែទងគន ុំ ុំ បកនខងនងគ ់ ់ ឹ ឹ ន

៊ នេប តេប នេឡយ  ។

លះុ

ឧប ជជបន ម េនកនង ិ ឹមសត កេពមួ  យធសេមប ំ ូ មនចញច ុ អនង់ប ច ង ែដនកូ ងសន េដ ម បី ជ យនជំ ន ះេជ ង ុ ៉ េខតឡងេស ំ ី ិ ុ

ចសជ ់

េ យ បករអេី

ែតេកះតូចេនះដះុ លខពសបនជភន ់ ំ

ះេឡយ 

លះេសចពល ុ

រេទេទ តេទ ដឹងខនថមខជមនបនរសយនយូ ុ ិ ់ ឺ ួ

កេ៏

ទក កេពមួ ឹ ។ េ យបនឮលបីថ េនពមអនង់ប ចមន ៉  យកច

ឧប ជបនមក បបថ ៖ េយងមនឫទធ ់  ិេច ខងពូ ំ ែកេលភន  ំេនះ ូ េបឥតអពបងេទ ចូរបននងអកយយ ពមទងប ជនគតេធអ  ំ ី ំ ិ  ី ូ ិ

យលេឃញករមន េទបគតថ េបសនជទក ុ ់  ិ សលនងទក ឹ ុ កេពេនះ   ិ  ិ

កបខនេឡយ ុំ ី  ។

ស់ កលទូ ចន ់ ក េគះខមនស ំ ុ អសជេ ់  េសចពល

ឲយេនយូរេទ

មួយជេករទកឲយអន កេ កយ ៗ េគបនដឹងបន គ លេឈ ម ះេយងផង ុ ់ 

ិ នងបផ ត ពែលងេឡយ ុ ជេ ចនេទ ុំ ឹ ំ ញជីវតមនស  

អណះអពេសចពលេទ ំ ឹ ំ ី

ឧប ជជបនេន គប់ គងរក ូ េហយយកថម មួយដំុ មកសនមតទកជត ងេសចពល បប់ ទេនះ ុ ី  ំ

ដូេចនះគួរែតសមប់ េចល ។

នកដល ប ច ឹ ់ កេពអនង់  ៉ េសចពល ណតដល ិ ់ ស ។

ៃថងមួយកក ៏

ខនជេ កេនន ១ អងគ នមនសេ ិ ំ េទអនង់ប ច ៉ ួ ិ ។ លះុ បថននង ជជបនឲយផតជី ុ សមប់ កេពរបសឧប ុ វត ឹ បយទធ  ់ ូ

េដរបនបនចកជួ យយចសកពងអទូ ិ ៏ បនង ឹ ់ ំ ុ ុំ កតូចមួយ

កសួ ៏ រថ ៖ “ យយអេញជ ញេទ ១-ឯក

មក

រេនះេលខ ៥៦០៣២ េរ បេរ ងេ យេ

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

?“

ជនឲយជួយេធជ  េសចពល

ឧប ជជបននងប ូ ិ

មេណរ

ក ីេទៃថងេ កយ ។

បេទ េទេកតជអន ក ភនំេនរក ដំថ ុ ម ែដល ់ 

ជនសនមតទកជត ុ ំ

ងដលសពៃថង េនះ ។ ់

ឧប ជជបន ក៏ បេទេទ ត េហយេទ ី ់  ូ េ កយពេនះ េកតជអន ក សកប ច  ៉ េនែថរក កបល កេពរហូ  តមក ៕

យយេឆយ  ៖

ក មូវ៉ ែសម អភបលេខត ថញអុ ិ ់ ី សក 10

យទង េខតចូវដុក កូ

ងសុ ំ ន ី ។

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


ទំព័រកវនិពនធ

កំ

ទឹកែភកែខរេ្រកម ន ម

ពយ

េនះគឺេរ ងពិតឥតមនពីរ

ែខ មរេ កមែសងលីឃនងេវទន

រស់រងទរុណហួ សពណ៌ន

ី ជវតរងពន់ េពកៃ ក ។

េពល បកបកមមេគេ

រួស យេ

ម ះេសម

េគចែកេ

ះខនចំ អតេពះ ួ

េប

ី រលីងអសបបរស ។ សំ ដជូ ុ

េហ យេ សច យ ត់ឥត បណី គបនចំណី

ក់បំពន ួ

ឯ កពះែខ មរសិ តេ ក មផស់ េខ

ច់ឈឺសពសុសេពញ ងកយ ។

ិ ន មរពត់ ំ ដតរ ម

វេស កពក់

ក់េម ត

ច់ សបកហូ រឈមេរ ង ល ់ៃថង

ច់រៃយ៉

មនៃថង

ច់បយហូ បនំផូ ម ។

ឹ ឈឺ ថកត់មង ៗ គមនថន ំផក

ផទះ

ខះេទ តអត់េគហ៍េរេដកខ ទម

សុខភព ទឌេ ទមបត់កមង ំ ។

ី ជវត

សែខ មរែសនេ

កយ៉ ក

ែភនកខូងដូចេខមចកយេសក ទឹកែភនកែខ មរេ កមហូ រឥត េ បចបប់ផច់ករម

ំង ច់

ចគមនសឹ កប ំងេលេ កម

រស់េ

យលំបកេសទរមរណំ

សគម

គ ំងេនែតគំេ ងឆឹង ។

េ ពះមយកំ

ចមឹងសុីមឹង

ស៊ូ ទខំ ំ បងទង ំ តដរ ។

តឹងរង

័ ក ី ជវតឥតែម៉ ទក ុ វខ ណ

បវតិទក ុ ធ ខ ស ំ ងគមែខ មរ

ី ដេករែខ មរមនែបរជ ក

ី ជវតែខ មរេ កមែសនេខចផ

ឆន ំងគមនអងករេ

េប៉ផត ។

េលភពអនធិកម

កំសត់

កែណងកេ

រងច ំៃថងផត ុ ទុកទ ខ រុណ ។

ចកនុង លវដ

ឱះឱ! អនិចចេខមរជតិ

ៃថង

រ តឃតចកពនធន ៍

ផុត កញ ុ ំ ពយេចរទុរជន

បនសុខេ

ភ័នដូចសិ បប ។

ប៉ុែនេប ខ មរច ំភពេ ពង

េហ យែហកគនឯងគមនអវ

េនះពិតជែខ មររតេខចផ

គមនៃថង

េ ពះថទេន ង មគបក

េប ជសី

ពិតជមិនបនេភកេឡ យ

ចេមយថ

ដូេចនះេប ខ មរ បថនសុខ

ឆងផុតពីទក ុ ន ខ ឹមច កពតិ

តវព ងង េហ យ

ម រតីអំណត់

សុខសងបេ់ ឡ យ ។ មិនែសងេហ យ ប់េទ ង បកដ ។

មគគផ ី ត់ទត់េចរេ សកឈម ។

ងជ មះកតកែម ួ

ឫកទូលកែញឆែឆកឧទទម

េប ខ មរផុតេ គះេ ជះសទឹងឈម េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

សុខសងប ់ លងេប មទុកេខ ទ តេអ យ ៕ 11

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


េវទិក គំនិតជតិ យុទ ធ

សថី ូ ិកមជេ្រកម ្ត រម បស់យួនេនេលើមតុភម ុព

កលពៃថង ី ទី ១០-២១ ឧសភ គ.ស. ២០០៤ សហពនធ ័ ែខមរ

ទេងរបសយួ គជនេយបយបភនមតជត ់ នទងអសេនះ ំ ់ ឺ ំ ័ ិ ិ

កមពុជេ្រកម បនេធេសចកែថងករណចនួ  ី ៍ ំ ន ៧ ្របធនបទគឺ ៖ ១-្របធនបទសអពសក ី ំ ី ិ ធករ ិ ២- ្របធនបទសអពវបបធម នង ី ំ ី ិ

៣- ្របធនបទសអពសខមលភព ី ំ ី ុ

នងអនរជត ិ ិ

កនុងបណងបេញជ សឲយផតអពពកយថ យួនេធើ ុ ំ ី ំ នគមមកេលជតមតុ ូ ែខម ិ ើ ិ ភម ិ រកមពុ ជេ កម ជែផនករពនយេពលដំេណរ  នេយបយអហង ិ របសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកម

សន

កនង ុ ករទមទរ

សទធ យខនឯង េដមបីយួនយកេពលបណុ ះ ិ ិសេ្រមច សនខនេ ួ ួ ប លមនស ុ ជនជតយួ ិ ន ទ នយួន នគរបលយួន ម នយួ ី ន

៤-្របធនបទសអពបរ ី ំ ី ិ ថន

៥-្របធនបទសអពសទធ ុ ី ំ ី ិ ិមនស

ឲយេរ នភ

៧-្របធនបទសអពេសដកចច នង ករអភវឌ ី ំ ី ិ ិ ិ សងគមេន

េសដកចច ិ ៃនធនធនធមមជតរបសែខម ិ ់ រ នេយបយ នងអ ិ ំ

៦-្របធនបទសអព ី ំ ី សជនជតេដ ី ិ ម

សន៍ បទរេំ

សំ បបននេយបយេធ ់ 

កមពជ ុ េ្រកម មរេប បដេណ ម សនៈ

ឯេវទកអចៃ ករសហ្របជជតិ នទ្រកងញវយកសហរដ ី ិ ិ នយៃនអងគ ៍ ូ ៉ េមរក ិ ។ េ្រកយេពលែដលអេព្របលយពូ ជ ំ  ័

ែខមរ

នគមមកេលែខម ិ  រ

េនេលេវទកអនរជត  ិ ិ ច្រតត

្រ កនុង ថ បនជតែខម ័ ិ រកមពុជេ្រកម េនេពលែដលអងគករសហ្របជជតិ ចូលមក្រគប្រគងទកដី ់ ឹ ែខមរកមពជ ុ េ្រកមនអនគតេនះ ។

ភសទធ ិ ិ

្របសនេបយួ រកមពុជេ្រកមែមន ិ  នមនបណងលចេពះែខម ំ ំ

យួន តវែត

មនស នងករបផិ ុ ិ ំ ចបផ ំ ញវបបធមែខមរកមពុជេ្រកម េកតេឡងពអេព   ី ំ 

បញឈបបញ ជឧបសគគ ទ ន់ ៖ ់ ័ របសែខម ់ រកមពុ ជេ កម ៦ យងជបន ៉

ជយូរឆនេទេហយេនះឲយឮខទ រខទេពញសកលេ ំ 

េ្រកម

្រប្រពតរបសយួ ឹ ់ ន ្រតវបន

ត្រត ងពភព ថកបងកបយងេ្រជ ី ំ ំ ់ ៉

ផសបរនេយបយបនដី ់ ូ ់ បនេធ

យួនកបន ៏

នគមមកេលជតមតភូ ុ មែខម ិ  ិ ិ រ

កមពុជេ្រកម មយទ្ សថមែី ដលេ ថស ងគមេខមរូបនយកមម ។ ុ ធ ិ យួនបន កេឈ ម ះថមដ ី លែខម បងខឲ ំ យែខមរ ់ ់ រកមពជ ុ េ្រកម ខនឯងថ ែខមរ មេប េន្របេទសេវ ត ម ។ ួ យួនបនបផស្របជជតែខម ែដលកពងរសេនកន ុ មិ ំ ុ ិ រេ្រកម ំ ុ ់ ុងមតភូ នគមរបសយួ ិ ់ នេនះ

េន្រគបទកែនងទូ ទងសកលេ ់ ី ំ

គេឈ ម ះភូមឺ ិ ឃុំ សក-េខត-្របេទស

យួនេនះ ្រតវេ

ជភ

យមក កនុងទកដី ឹ ភគខងតបង ូ ែដលយួនេ ថ មគី ជទកដី ឹ របសយួ ់ ន ឬេសចែខមរ្របគលទកដី ់ ឹ ឲយ

ពអតតកល ី ី

កតទកដី ់ ឹ េទឲយយួនសូមបីែតមួយ

េប ំ

ជករតបគណេនះេឡយ ុ 

េ្រពះថគមន្រពះម

ខមង រេ្រកម ចង់បែបកបបកមតភពែខម រ-គញ ំ ជពួក្របតករយែខម ិ ិ ិ ំ ំ ់ ិ ិ -

ឯង

ិ ។ អស្រតវ្របគលមកឲយែខម រេធ ជីវកមមវញ ់ ់

។ យួនបនេ្រប្របសែខម ចែខមរគន ុ  ់ រកមពជ ុ េ្រកមឲយេចញមខកេមទ

ថច់

ងេថ ង

យួនបនបញជ

៣-ភ

ករជេន សទងបងខ ំ សមបេ់ យ ថ៍កបង េធ ំ ំ ំ េចទ កេទស ់

ទរណកមម ដល់ ុ

ែដល្របរពធេនេខត្រពះ្រតពង បផស ំ យួនបនេ្រប្របសេវទកេនះ  ់ ិ ំ ុ សេមងេដមទង ំ សងរបសយួ ់ នដូចតេទ ៖....

េឡយ  ។

ជតិ ែដលមន

កនុងពធេនះ យួនបនេ្រប្របសែខម ិ ី  ់ រកមពជ ុ េ្រកមឲយេ្រច ងបងតមតជត ំ ួ ិ ិ នងអនរជតថ ិ ិ ែខមរេនកមពជ ុ េ្រកម ែដលយួនេ

ថែខមរ

វបបធម ។

មេបេនះ

ប់

នងករបបត ិ ំ ់ មករកណតេគតនមេនះ ំ ់

៥-ជំនយ ួ អនរជត្រតវែចករែលក ិ ំ

កមពជ ឹ ុ េ្រកមឲយបន្រតម្រតវ

ផង។

មនសទធ ិ ិេសរភពេពញបរបូ ី ិ ណខងែផនក

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

នង្រពះពទធ ុ ិ

៤-្របជពលរដែខមរកមពជ ិ ់ យេ យ ុ េ្រកម មន្រតវកតបនថ

សពសលបៈជនជតេដ ិ ិ ម

កហង ក លេទស ចេពះែខម រេ្រកមអនកេសន ំ ឹ នងេថ ិ ំ

វបបធមែខមរ

សន ្រតវេលកតេមក ង ជ ចខត ។   មន្រតវែកៃចន ិ ់

CD ចេ្រម ងរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពជ ិ ី ទី ៥ ុ េ្រកម ។ នងកលពថង គ.ស.២០០៥ យួនបនេរ បចមេ ំ

ែខមរ អក រែខមរ ្រតវឲយែខមរេ្រប្របសជផវករៃន  ់ ូ

សថបនរបសរដេនកន ុ មរបសខន ័ ់ ិ ់ ួ ុងមតភូ

ែដលបន

យសហពនធ ទនកទនងជមួ ំ ់ ំ ័ ែខមរកមពុជេ្រកម ផ ពផ យ្រពតប្រត ឹ ិ ័ នង ិ េម

ក ្រតែខមរអងគ

២-ធនធនេសដកចច េនេលមតភូ ុ មែខម ិ  ិ រកមពុជេ្រកមទង ំ

ន អនគណេខត្រពះ្រតពង ុ ុ ំ នង្រពះេតជគណ ិ

ឲយចប្រពះសងឃែខម រទង ់ ំ

ិ ្របវតរបសយួ ែខមរវញ ិ ់ នេនេលទក  ឹ

ឬកបចច ៏ ប ុ បននេនះ ចំ មេនះេឡយ  ។

្រពះេតជគណ សខ ុ ុ

ែដលយួនេ

ឆកកនកបេបកទូ ់ ់ 

ឲយ្របឆងចេពះែខម រកមពជ ំ ំ ុ េ្រកម

គ.ស.២០០៥

សែខមរកមពជ ុ

ជតិ-មតភូ យួនចូលមកកប់ ុ មែខម ិ រកមពជ ិ ិ ុ េ្រកម មន្រតវនយយថ

នងកន ុ មែដលកពងេធ ិ ុងមតភូ ិ ំ ុ  ជ សកមមភពទមទសទធ យខនឯងេនះថ ិ ស ិ េ្រមច សនខនេ ួ ួ

ជកែសងកលពចងែខមន ់ ី ុ ិ

ស ភូមិ

ដីែខមរេ្រកម ្រតវ្របកស្របប្របជជនយួ ន នង្របជជនកន ់ ិ ិ ុងពភព េ កឲយដឹងថ យួនបនចួលមកឈនពនេធ នគម មកេល ិ

កមពជ ុ េ្រកមេ េ្រកម

១-យួន្រតវែតឈបែកៃចន ្របវតិ ់

ដល្របជពលរដែខម រ ់

រួមទងករែថទែផន ុ ំ ំ កសខមលភព

៦-្រតវផលសទធ ់ ិ ិេសរភពដលែខម ី ់ រកមពុជេ្រកម

ដូចែដល

មនែចងកនង ្របជធបេតយយ ់ ិ គមនសទធ ឺ ិ េសរភព ី ិ ុ ចបបអនរជត 12

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


េវទិក គំនិតជតិ

កនុងជីវភពនេយបយ ជីវភព ម រតី ជីវភពសមភរៈ្រគបែផន ់ ក នង្រគបវសយទងអស ចត់ ងគណបក នេយបយ ិ ់ ិ ័ ំ ់ មនេសរភព ី ំ

ចត់ ងសមគម ចត់ ងសហជី ព នងអងគ ករម ំ ំ ិ

១-យួន្រតវដក

េ្រកម ែដលមនទហ ំ ំ ៦៨៦០០ គឡែម្រត្រក ី ូ ៉ តបងេទសេវ ត មបចចប ូ ុ បនន ។

ជន េផ ងៗ

េសរភពខងករបេញច ញមតិ សរេសរ េបះពមព ុ ផ យ េធបតកមម ុ ី  េធកូ ន ម េដរេហរ  ដកមម ទកទងសប្រត ់ ំ ុ

នគមេចញពមតភូ ុ មែខម ិ ី ិ រកមពុជ

គសថ ឺ ត ិ េនភគខង

២- កទកដី ់ ឹ ែខមរកមពុជេ្រកម េនេ្រកមករ្រគប្រគងរបស ់ ់

ន កេន ។ល។ ់

អងគករសហ្របជជតិ

នង្រតវេគរពឲយបន ចខតនូ វកមមវតថុ ពេសស ២ យង ិ ់ ិ ៉ របស ់

មធមមនញញ ុ ៃនអងគករសហ្របជជតិ ជំពូកទី

 ឲយមនបរយកសនេយបយេសរ ១១-១២-១៣ េដមបីបេងកត ិ ី នង ិ បរសទធ ិ ុ ភពស្រមបែខម ់ រកមពុជេ្រកម

ែខមរកមពុ ជេ្រកមគ ឺ ៖

េ យខនឯង ៕ ួ

អនវតសទធ ុ ិ ិសេ្រមច សនខន ួ ថច ់ សុរនទិ

ករទមទរយ៉ងទទូចរបស់ែខរម ម ច ស់ដី លករបរយយខងេ កមេនះ ់ ិ

ដូចជ

បនចែមន ។ ំ ិ

អេពលរបសេសចែខម រ ំ  ់

តវបនេសចយួនជនឈ ់ ី

េហយ 

កៃឡថ ជេជគជ័យេលែផន ន ក់) របសខន  កកលលបិច (យក សជធ ី ់ ួ ិ ។ ចប់ ងពេពលេនះមក (យួន) េទវញ យួនចូលលកលយ ុ ុ េធ ំ ី

បែនជេមេរ ន ែដលែខមរមនក់ ៗ តវែសងយល់ េហយេធករសយ ុ៉   ័

សេ មច េ យខនឯងចេពះេជគ សន ៃន បេទសជតខន ំ ិ ួ ។ ួ មលំ នៃន បវតិ ស កមពជ ំ ឹ ុ ជច កភព ដ៏ធលង

ទកខ ញែខមរេ កម េ យេ បលបិ ុ បកេមន ុ  ចកល គបរូ់ បភព។

ចន ិ ។ ខងតបងទលេ ់ ជយម៉ ូ ខងេកតទលសម ុទ។  ់

ពះេច មញ មង ិ ៉ រហូតដល់ ពះេច យ៉ ឡង ុ (េសចយួន) មក េមះ៉ ។ ពេសស គេនកមព ជ មះ ិ ឺ ់ ម ផសបរេឈ ់ ួ ុ េ កម ពួកយួនចបេផ

េលយ ង  ។ ពំ បទលខងេជ ់

តសន្ង យូ ឹធ ទលេខត ់ យូ ។

េយងដឹ យួនេធយួ េល ែខមរ ងព  ងេហយថ   នឧបនយកមម ិ ំ ី ជ

ន បេទស

ខងលចទលភូ ិ ់ ម នង ិ

ចេណរេ កយមក ពួកអនរយជន យួន េស ម ជ ទ ពួកេនះ ំ

មនមហចឆ ិ

េខតពេខមរភ ី

កមពជ ុ េ កម េ

ក ។ រឯពួ ចែតទទួ លផលចេណញ េ យ ី កអនរយជនទងេនះ ំ ំ ំ

គយ ុ ជេដម ។

េចរ យួន េស ម បនេធឱយែខម រធកចះឱនភពេសទ ។  ់ ុ រ គបវសយ ់ ិ ័

េ យ

ត កបតបង់ េរ វរួញឥតឈប់ ។ អែដលេនសល ៏ ់ ី ់

េនះ គអតសញ ញ ណ “ែខមរេល, ែខមេ កម” ែតបេ៉ុ ឺ

សយេ យ ័

កមនេឆនម ូ បឆង  ជន គបជំ ់ នន់ េ កកេឡងតស៊  ំ

ិ តួយងឧកញ នគមយួ ន រហូតដល់ ៊ នបូជជីវត ុឺ ិ ៉ ៉ សន

នង ឹ

យសខេលគនរទកខ សែខមរយងរេភយ ។ អេពជួ ុ ុ  ំ ៉ ំ  ំ  ជតរបស ិ ់

ឯទកដី ឹ េទ តេ

ែដលគមនឫសគលរបសយួ ់ ់ នេទ

ិ ។ ែតអែដលេយងេនរក វញ បនមកទលេពល េនះ ី  ់

ជច កពតិ តទនយម នងលបិ ចកលដ៏ពសពល ុ បែបក ី ិ ិ ឹ ំ

បបកៃផទ វស ងគម កបសម បគ ំ ់ កនង  ់ ់ ន ឯងឥត ុ ែខមរ ឱយែខមរេកតមននូ រសេ់

មកជភ

េដមេហតប ុ

លឱយែខមរ មន ច តជកចត នបន ិ ់ ិ នងយួ ឹ

រយួនេនះ ធបមន បវតកបសម បែខម ់ ិ ់ ់ រ យងៃ ៉ ពៃផ បផត ំ ុ

ដូចជសមយ េ ទ ង មញ យង ័ ិ ៉ យួនបនយកែខមរ ែដលយួនចត់

ះ។

មេលកយកអបូ កនុងចេំ មពូក បតករយខងេល ិ ិ ិ  េយងសូ   ំ រ គមនកេណតយួ នមួយមកនយយ ។ េឈមះថយួនេនះ គមនគនត ំ  ិ ឺ ំ ិ

ិ ទកជទសករ ែ ពកជីកវញេត មកកបទងរសេ ុ ់ ំ ់ យមនស

កនង ុ គ.ស. ១៦៩៦

េទៃមភនក់ ។ រួចយួនបងរទកសម ុ ទចូលប ូ ឹ

ជមមេជ ង កន ុ

េលបទកដី ឹ េគឯង បមណ ៥ សតវត រមកេហយ ៍  ។ ជកែសងកល ់ កមដូន

ត់

លង់ទកអសមួ ឹ ់ យករ នជីកែ ពក ។

ចប គមនទក ។ ុ ំ ៉ ។ េធឱយបងបនចម  ឹ គមនដី លះសពៃថង ូ

យួនេនះជជតជួ គណ េទស អី ុ ិ ជង គមន គ លបណយ ់ ុ

លឱយ ែខមរ

បនង ់ ឹ

មកដលសមយេខ ម ច ហូ ជីមញ ុ យ ់ ័ ិ (១៩៤៥-៤៦) យួនកមម ុ -

េឡយ ។ េ យេហតថ កនុងរជជកល ពះបទជ័យេជ ទី ២ េសច ុ  កងេវ ៉ បនយកបុ តី ពះនមអងគចវូ ឬ កូជិន ថយ ពះបទជ័យ

នស ិ យួនបនបេញឆតែខមរ ឱយចួលកនង ំ សវ េ យយកេលសថ ុ ឃង

កធយួ ំ នមក បជំុ េដមបីេ ះ

យ មករទមទរនូវសទធ ិ ិេសរ-ី

ិ ភពរបសែខម យួនបនចកេ់ ទរពខងេ កជប់ ់ រ ។ ែតផទយ ី ុ វញ េហយចក រទងរស គនែត ុ  ់ ងដតែខម ំ ុ ំ ់ ។ េហតករណដ៏ ៍ រនធតេនះ ់ ់

េជ ទី ២ ។ កលេនះ េសចែខមរ ទង់មនទក ស ឹ ពះទយសេន ័ ះ

ទង់បនេលកសទ យ  ី ់ ពះនគរ ូ ពះនងអងគចូវ ជមេហសេពញចបបៃន

ែខមរជអនកភូមេផ ិ ន អែណតមួយ

េទ តផង ។

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

កខទ ែតអង ុ ុ ។ េពលជីកែ ពករួចេហយ ់ ះដតេភង  ំ 

យួនបនយកឃនងមក កគបកែខម រ កនង ់ ី ់ ុ ឃនងមួយ ៗ បមណពដប

យយួន សុី ចបតនគរ ់ ៉ ់

មន តវ សួពជ ូ អេឡយ ។ មនែតបេ ិ បកននន ់ ិ ន ករជតជស ិ ី  ិ ៉ុ

មននង ចខយល ុ ឹ ់ ់

13

ប់ េ យ

បចនូ ់ ំ ន ៤០ នក់ ។ សែ មកែខមរ

រយួនដតទងរស ុ ំ ់ េនែតឭ គលួច

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


េវទិក គំនិតជតិ

កនុងសមបជញញៈកូនែខមរជនចច ិ ។ េនមនករណជេ ចនេទ ត ី 

សននៃនែខមរ ពតជមនេចល ិ ិ

ែដលេយងពបនេរ ប បន  ុំ ់

េដមបីឱយមចសដី ់ មន ប កតភពផវចត ី ំ នបចចប ូ ិ េមដឹកនយួ ុ បនន ់ តវែតពនតយេឡងវញ យជបនទន់ លករទមទររបស ិ ិ  ិ ឬេ ះ ់

េពលេនះ ។ មង ន ែខមរ ពែដលែផផ កូ ឹុ ៗ េហយដូ  ំុ ំ នេចឱយចង ឃតនងយួ នេឡយ ឹ  ។ កនង ុ ុ នមែខមរជពទធ

កំ

សនក ះ ិ េយងមនេ  ិ

ងបយេឡយ ុ៉ េបជន ំ  ។ បែន 

យបញ

បេទស

ែខមរេ កម រួមមន ៖

- សទធ ិ ិនេយបយ សទធ ិ ិពលរដ

- សទធ ិ ិេគរពជំេន

េនែតគេឃន 

េ យគមនលកខណៈជមនស ុ េនះ

ែខមរមនញេញតនងេធពលកមម ិ  ឹ  ី

ជបេឈ ម ះជេចរ គបទពរៃន បវតិ ់ ់ ំ ័

ស ។ ករេរ ប បខងេល ់ 

- សទធ ិ ិសក ិ អក រ

ិ ង េឡយ េ ពះករបូជជីវតកន ជងងប់   ុ នមជមចស់ គឺ បេសៃថថ េនះ

ជីវភព - សទធ កសខភព ុ ិ ទ ិ ទួលបនករគពរែផន ំ - សទធ ិ ទ ិ ទួលបននូវសនសខ ិ ុ

េមដឹកនយួ ំ នគួរេបះបង់គំនត ិ

ដ៏

ករទមទរខងេលេនះ បសនេបេមដឹ កនយួ  ិ  ំ ន េបះបង់នវូ គនត ំ ិ

ដូន ខនេចលេនះ អី ៗ ងយ សលជងបកេចកេទេទ ត ។ ួ បែនេបម េមដឹកនយួ ល លករទមទរ ៉ុ  នល ំ នេនែតបនេមល  ់ ិ ែដលមន ច ម នទកជ ទងេនះ េនះយួននង ុ ំ ឹ តវទទួលផលវបក ិ

មក

មនបនេឡយ ុ  ។ ែតេបយួ  ន ពមទទួល

ែដលជផនតគនតដូ េហយងកមកេធលជ ់ ំ ិ ន ខនេចលេចញេទ   ួ មួយអនកជិតខងខន េដមបីឱយកូនេចៃនយួនគនរសេសម េសមម ុ ់ ម  ខ  ត់ ួ ដូច

សនេគឯងផង ៍

សូមេមដឹកនយួ ុ ុយនស ំ នកមម ិ

សៃមថ ែខមរេនែតសថិតេ កមឱ ទខនជនចច ិ ឱយេ ួ

ករណដូ ី េចនះែមន

គនែតជមួ យដំេណរ ់  ៗ បេ៉ុ

ធរណៈ សវតថ ុ ភ ុ ល នង ិ ពជបគគ ិ

សមធម៌ យតធមសងគ ម។ ុ ិ ៌

‘ គបឧបយកល ពែមន បកបេ យេជគជ័យ េន គបកល ុំ ់ ់ សំ បេពលេនះ ់

សជតែខម ិ រ

- សទធ ងែខមរនងែខម រទូេទ ិ ិទនកទនងរ ំ ់ ំ ិ

ិ ជស តវេនះេទ ។ ផទយ ឬ នយយេ យែឡក េយងែខម រ ិ  ុ វញ ស ញនងបនជួ យយក បជជនសត ់ ិ ូ តង់យួន រហូតមក ដលសពៃថង េទ តផង ។ ់ េនះេទ !’ ។

សន ទេន ំ ម បៃពណែខម ី រ

- សទធ ន ិ ិទទួលបននូវពតមនព ៌ ី គបមជឈ ់

ិ ួ េយងចតទកអន ុ ែត  ់ ុ កែដលេនជំុវញខនសទធ

គមនមននយថ ឺ ិ ័

ច់ េទ ស ឆងេនះេទ ។ ឹ

ងនូវអេពល ុ ំ  ជមួយមនស

ជតិ ពេសសគែខម ចផត ុ ិ ឺ រេ កម េនះ ពលងដូ ឹ ន ៃនយួន ពតជរួ ិ ី ី េហយនងបនមកេ ពី ននរកអវច  ឹ

កុំ សេម

ពខនេឡយ ុំ  ៕

ះ ។ េបមន 

ះ ។ េ ពះ

យសខ ុ នសគតភពជកជ ុ ិ ់ េអ ង សុផត

េសច ្តជន ូ ដណឹង p[q -មិតសមគមែខមរកមពជ ុ េ កម

-សមគម ពះសងឃែខមរកមពជ ុ េ កម

ឹ នង្របរពពធអបអរ ធ ិ ី -កមវធអបអរ ម ិ ី

័ ធ ម  ិ ិ។ ទរ ទិ សហពនែខរកមជេ្រកម េនេលេវទកអងករសហ្របជជត គ ុព

ឹ ្ត ទរ ្រប្រពតេទេនេវ

ី -ទកែនង្របរពពធ ្ល ធ ិ ី

-សមព័នធសមណនិស ិត និស ិតែខមរកមពជ ុ េ កម

េនវត្ត

៉ ១៤ : ០០ ៃថទ េមង ង ី ២១ ែខឧសភ ឆន ំ ២០០៥ ។

មគរង ី គី

ិថ ័ ែដលសតេនសងតសងមនជយ ក ់ ឹទ

័ ័ ខណមនជយ

ី នំ ជធនភេពញ ។ ្រពះវតមន ្ត េ

ិ ់ នងវតមនរបស្រពះេតជ្រពះគណ ្ត ុ

សេមច ្ត

ឯកឧតម ្ត

ំ កជទវ

អសេ់

ឺ ិ ្តិ ៏ ្ល ្ល ់ គណៈកមករេរ ំ ំ ូ ។ ក្រសី គជកតយសដៃថថស្រមប បចអងពធៃនែខរកមជេ្រកមទងមល ម គ ិ ី ម ុព

េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

14

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


បញញសជតក

½

េរឿងទី ១៦

‹ ïដនâពន¤របសù ì◊ក ញក ុ ៉ ែថម

ì∏ôពçមì· ល កទä ¥ ì

ភ‹òìពញ ³‹ò ¥¬æ¬

េរឿងកនកវណ ជ តមកៃថមួយ ពះ ទកនកវណ ជ ទង់ ន ពះបនល ូ ប់ពួក តរបស់ពះអង “េបអក ល់ ចង់ េចញេ េ ទី ៗ កី ចូរ ំបុតភរិ េ ទីេ ះ ៗ ម បំណងេរ ងខនួ ចុះ” ។ ពួក ត បទូលតបវិញ “បពិត ពះ ជស រ េយងខំុទូលបងំ ំងអស់ ពុំពមេចញេ េ លពះអងេទ សុខចិត  ប់េ មពះ ំងអស់ ” ។ ពះ នពះទ័យសប រសអងេនះ ែតងទង់ពះ ជ នសវ ុ អងរដល់ម ជននឹងពួក តរបស់ពះអង ល់ ៗ ៃថ ដ ប ល់ែតសវអងរេ សល់បនិចបនចួ ទង់ក៏បនយ ទង់ពះជ ន រដល់កូនអកនគរ និងកូន តអស់បួនែខេទ ត ។ េ យបំផុតទង់សំៃចទុកស ប់ពះ ជបុតនឹងពះ ជេទពី នតឹមែតមួយែខប៉ុេ ះ ។ ខណៈែដលពះ េ សល់អងរតឹមមួយ ឡិ ពះ ជេទពីចំអិនទុកពុំ ន់ នេ យ  ប់ែត នពះបេចក ពុទមួយអងេ ភំគន ទន៍ េទបែតេចញពីនិេ ធស បតិ ន បេមលេមលសតេ កេ យទិពចកុ ក៏ ន បច ស់ ពះ ទកនកវណ ជ ពុទងរូ គួរ  អញេចញេ សេ ះ ចំេ ះពះ អងេ ះចុះ ។ ពះបេចកពុទក៏េ ះធ ន មផវូ ស េហយ នចុះកងទី ុ ចំេ ះពះភកពះ ៗ នទត េឃញពះបេចកពុទ ន តទេទដូេចះ ក៏ទង់ ប “េ ក ស់អងេនះ កដ តវ រច  ន់បិណ ត េប  អញ កំសត់ទុគ៌តេម៉ះ េតនឹងេធ នដូចេមចេកត” េទបទូលេ េ ក ”េ ក ស់ ខំុ ពះករុ ន ស ក់ សំពត់ វ វ ៃស េចនចំែណកអងរតឹមមួយ ឡិក៏  នេទ” ។ ឯពះបេចក ពុទគង់េ ែតេស ម ។ េទបពះ  ស់សួរ ជបរិ ររបស់ ទង់ “អក មួយ យខះែដរឬេទ?” ។ ពះ ជេទវី ប

នេសចកីដំ លពីេពង យ នពះមកតមួយអងពះ មកនកវណ ជ គង ជកងកនក ុ ចិតនគរ មេហសីពះ ម កន ទង់ នបុេ ហិត ក់ េចះ ចប់ ត់ជំ ញកងសិ ុ ល ស ំងពួង ។ ៃថ ១ ពះ ទង់ ស់សួរបុេ ហិតេ ះ “េ ក រ កងុ ំេនះ េត ននកតឫកបកបេ យសុខ ឬ ទុក ឬមួយេកតកលីយុគ ពុំជួរ ល ៉ងខះ?” បុេ ហិត បទូល “សូមទង់ពះេម េ ស កងុ ំេនះ នេសចកីចេមនល ស់ ប៉ុែនដល់កនង ១០ ំ ប់ពី ំេនះេ នឹងេកតវិបតិេ យ ំងេភ ង អស់កំឡងុ ១២ ំ  នទឹកេភ ង ១ ដំណក់សក់ដល់ដីេឡយ” ។ ពះ ទង់សុតពះហឫទ័យ ភិតភ័យពយ រម  ំង ទង់ពះចិ “ឱពួក សប នឹងវិ សអស់េហយេត សមទូ ីបេនះ នឹងសូនេហយេត េបដូេចះ េត  អញនឹងេធ ដូចេមច?” ទង់ពះចិ ដូេចះេហយ  ស់េ ត េហយ ទង់បញា “ចូរអក ល់ េ េ ស  ប់ពួក សប កងជមទ ុ ូ ីប “អក ំង យ ចូរខំខល់  យភរួ ស់សងសវ ូ ំងែស ំង ែសវស ំងទីទំ ប ទីទំនួល កុំបីឲសល់ ចេ  ះតង់ េឡយ” ។ លុះកនងដល់ ំេ ក៏ ំងេភ ងសតហូ ួ តែហង  នទឹក េភ ងមួយដំណក់សក់ដល់ដីេឡយ ។ ពួកមនុសកងនគរក៏ ុ េកតទុកពយេ  ចផ េ យអត់ រ  ំង ក៏ ំងសមទម ក  ំង  ប់ ត់បង់អស់ក៏េចន ។ នពួកខះផំុ បមូល េធ េ របន់ដេណម រ សុី ចំនួន ១០០ ក់ក៏ ន ១០០០ ក៏ ន ំងបន់ ប់ស  ប់  ប់េដរ ស់កុងជមទូ ីប ធុំកិនអេ ចសុទែតេ  ច ដូចៃពស ន ន ត់ ។ េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

15

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម


“បពិតពះ ជស រ គួរអ រ ស់ ម េមឃបងរុ េភ ងធំ មកកងៃថេនះ  កដ េកតេឡងេ យេតជៈផល នរបស់ ុ ពះអង” ។ ពះ សប រស ុ ស់ “ម េមឃបងរុ េភ ងធំ ៉ងេនះ កដ េកតេឡង េ យអនុ ពៃនពះបេចកពុទេទ េត ! “ ។ មុខគួរឲអ រ ស់ មុនដំបូង ម េមឃបងរុ េភ ងធំជំរៈវតមិុ ន  ត វតេុ ចេលែផនដី បងរូ ទ  ក់េ កងុ សមុទ េហយបងុរេភ ង បងុរេភ ងសុទែតបែងម ពួកមនុស ំ េរសបរិេ គ ។ តពីេនះមក បងរុ អងរអស់ ៧ ៃថ េភ ងសវអស់ ៧ ៃថ សំេល កបំ ក់អស់ ៧ ៃថ  ក់ ៧ ៃថ ន ៧ ៃថ េពជនិលចិ ៧ ៃថ ។ កនកចិ ម នគរ ក៏សម ណ៌ ូ សប យចំេរនរុងេរ ងលដូច នេទវេ កេ ង ៕

ទូល “ពះ  មី ! ខំុ ស់ នចំអិន យចំនួនអងមួយ ឡិ ទុកបមងែតពះ ជកុ រ” ។ ពះ សប រសេ ុ ះ ន ពះទ័យេតកអរ ស់ េទបទង់យកចំែណកពះេ យរបស់ ពះអង ទង់ ំយកេ បេគនពះបេចកពុទ ំងអស់ ទង់ ន បនល ូ “បពិតេ ក ស់ ច  ន់បិណ តេនះ េ ះតិចកី េចនកី េ ក បកី ៃថ  កី ខំុ ពះករុ សូម  យពះអង េ យចិតស ជះ  និងមេ េ មនស សូមពះអងទទួល យក ំងអស់កបុំ ីេទស ល់េឡយ” ។ ពះបេចកពុទ នេធក នុេ ទ េហយ នេ ះ ធ ន មផវូ ស េ ះភកសំេ ភំគន ទន៍ េហយ ន់ ច  ន់េ ះរួចេសច ល ម េមឃក៏បងរុ េភ ងធំ  ក់ចុះ មកគគុកគ ក់ឥត ក់ ។ ម ជន ន បទូលពះ

េសច ្តែថងអំណរគុណ ិ ័ ឹ ធ ំ ករយលយ្របធនសភ្រពទចរយ សមែថងអណរគណ ៖ ូ ្ល ុ

ិ -្រពះេចអធករ ្រពះអងគ េ្រទ ង

រង ុ (ក

ិ ី -្រពះេចអធករ ្រពះអងគ េ្រទ ង គចន ថ (រដម៉

-េ

ឺ រតនៈ ក សង

-េ

្រពះអងគ

រន ុ យស ុ ិ នង

អសេ់

ិ ័ ឹ ធ ករយលយ្របធនសភ្រពទចរយ ្រពះ ជ

)

ជេសត សហរដ ូ

់ ិ ័ បនឧបតមថវកដលករយលយ ថ ភ ិ ់ ំ យកេទជយដលត ួ

ំ ុ ី ិ។ ច្រកកមជ េរ បចបណយចលឆ ូ ន ំ ្របៃពណជត ុព

័ ្រសយេហតេនះ ុ

ិ -សមជក ិ កប ក សមជក ុំ ី

16

 េដមបី

ំ ័ ធ ងសហពន្របចេន

ឹ ធ ិ ិធ ងនម្របធនសភ្រពទចរយ សម្របសទពរម ូ

់ ិ ់ ចរមនដល្រពះអង ូ គ នងអសេ េលខ ១៧ ែខឧសភ ឆនំ ២០០៥

ិ ) េមរក

់  ៕ កខនេឡយ

្របេសរ

្រពត្ត ឹ ិប្រតរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

17-KKF-Newsletter-May-2005  

េសចកែថងកររបសេក ថច ងក ថច ្របធន្ត្ល ុ ី ់ ់ ់ ៉ អនរជតេដមបីករពរសទ្រកមជតពន សន ភភ្ត ធ ធ ិ ិ ិ ិ  ុ នង ជនជតភគតច នសមយ្របជេលកទ ិ ិ ិ ័  ីុំ ៦១ េន...

17-KKF-Newsletter-May-2005  

េសចកែថងកររបសេក ថច ងក ថច ្របធន្ត្ល ុ ី ់ ់ ់ ៉ អនរជតេដមបីករពរសទ្រកមជតពន សន ភភ្ត ធ ធ ិ ិ ិ ិ  ុ នង ជនជតភគតច នសមយ្របជេលកទ ិ ិ ិ ័  ីុំ ៦១ េន...

Advertisement