Page 1

កមជេ កម ពុ ្រពតប្រតេបះពុ មពផ យជេរ ង លែខ ឹ ិ ់ េ យសហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

េលខ ១៦ ឆនំទី ០២ - ែខេម

គ.ស. ២០០៥ - ព.ស. ២៥៤៨ - N0 16, April, 2005

លិខិតជូនពរឆនំថរបស់ េ ម

ក េច េរ ប

បធនសភ ពឹទធចរយ សហព័នធែខមរកមពជ ុ េ កម នឱកសបុណយចូលឆនថ ំ ី ម្របៃពណីជតិ ឆនរំ ក សបស័ក ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៥ េ

ក េច េរ ប ្របធនសភ្រពឹទធចរយ

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនេធលិខិតជូនពរឆនថ ំ ី ម ្របេគន្រពះ-

េតជគុណ និងជូនជនរួមជតិ ែដលមនអតថន័យសងកត់ធងន់េទេល ម រតីរួបរួមជតិជធងមួ ុ យ

ចត់ទក ុ េរ ងជតិជសំខន់

និងអំពី

នេយបយ្របជភិថុតិរបស់យួនមកេលែខមរេ្រកម ។ សូម្រកបថយបងគ្រំ ពះេថ នេតថ ជទសក ក រៈ ! ុ រៈ្រគប្រពះអងគ ់ ី សូមេគរពបងបនរួ ិ ី ូ មជតជទេសន

!

នឱកសបណយចូ លឆនថម សបសក ុ ំ ្រី បៃពណជត ី ិ ឆនរក ំ ័

ព.ស. ២៥៤៩ គ.ស. ២០០៥ ែដលកពងខតជិ ុ ំ ុ ិ តមកដលខងមខេនះ ់

ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ប ំ ទ កនង ឹ ធ ចរយ សហពនធ ័ ែខមរុ នម្របធនសភ្រពទ កមពុជេ្រកមពភពេ ក នងកន ិ ិ ុងនមខញុ ំបទផទល់ សូម្របសទធ ិ ព ិ រជ័យ ិ ុ សរមងគ ្របេសរ ចូរេកតមនដលបងបនជនរួ មជតិ ុ ិ ី ល វបលសខម  ់ ូ ្រគបេពលេវ ់

ម កេរ ង -លខតជូ ិ ិ នពរឆនថម ំ រី បសេ់

េឡយ  ។

ក េច េរ ប........១

-វ ិចរណកថ ខចក បមនុ ី បតសម ំ ិ ់ ស ..........៣ -លខតអបអរ ិ ិ - ពះម

ទរ.....................................៤

វរក តេសនេ វ ត

ម ៃថ

វ......៥

-អងគករសហ បជជតិ................................៦ -ឧតមសនងករៃនអងគករសហ បជជតិ........៧ -សមជក ិ -សមជក ិ អងគករយូអនភអូ ិ ី ........៧ -េរ ងកពបែតអុ ំ ់ ង..........................................៨ .ិ ......................................១២ -េវទកគនតជត ិ ំ ិ -េរ ងសុវណកុមរ.....................................១៣ -លខតគ ិ ិ ំ ទ..............................................១៦

កប ុំ ី កខន ់

ជពេសស កនង ិ ំ េី នះ ុ ឆនថម សូមឲយបងបនមនចតគនតថម ិ ំ ិ ី ូ

មន ម រតរួី បរួម

មួយ

មគគីជធង ុ

គមនករ្របកនបកខ ់ ពួក

េ យចតទកេរ ងជតជស ំ់ ុ ិ

េ រដអំ

ចកមម ន កពងែតអនវតែផនករបបតជត ុ ុយនសយួ ុ ិ ំ ុ ំ ់ ិ សន៍ ែខមរ ម្រគបរូ់ បភព េន មប េខតខណេលមតភូ ុ មកមព  ិ ជ ុ េ្រកម ែដលមនទងធមេក នង ។ ំ ិ ធម្រតជកផង ់

ខន់ ។

បងបនជនរួ មជតិ នង ិ ូ សមជិក សមជិកសហពនធ ័

ែខមរកមពុជេ្រកម

េសន

!

ជទេគរព ី

ដូ ច ប ង បូ ន ប ន ្រជ ប

បេហយថ ់ 

សពៃថងេនះ

ក េច េរ ប ្របធនសភ្រពទ ឹ ធ ចរយសហពនធ ័ ែខមរកមពុ ជេ្រកម

មរយៈធមេក ៖

កលពឆ ី ន ំ ១៩៧៨ យួនបនេដញែខមរចនួ ំ ន បមន្រគ ់ ឺុ

េនេខតមត្រជក ់

ឲយចកេចញពភូ ី មិ សក

េទរសេនឯតបន ់ ំ ់

ច់ សយល ែដលដីសទធ ុ សងជភក ឹ ់ លបប់ នងទកជូ ិ ឹ រ ប

ឲយបងបនែខម រទងេនះ បអសជេ្រចននក ប ំ ់ ់  ់ េ យ រខះទក ឹ ូ េ្រប្របស្របចៃថង ះ ្រទពយសមបតទង យ ក្រតវ ុ៉  ់ ំ ។ មនែតបេ ិ ិ ំ ៏

យអសផងែដរ ។ ទនទម ,ឺ យួន ុ ់ ឹ ជមួយគនេនះែដរ យួនេមយល

េលខ ១៦ ន ំ ២០០៥ ពតប ទី ន កករ ៖ P.O. Boxឆ 0193, Pennsauken, NJ 08110-0193, USA, Tel: (856) 583-1503, email: kkfnewsletter@khmerkrom.net, http://www.khmerkrom.net ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម ់ ែខេម


បថន់, យួនបគួ នងយួ នេ្រទ ងេសង  ្រកមែខមរតស៊ែូ កង ិ  បនបេងកត

សមជិកសហពនធ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកម

បផល រជ ំ ុ នងេ្រប្រគបលបិ ិ  ់ ចកលេដមបីេចទ្របកន់ នងចបបងបនែខម ិ ់ ូ ជនសត្រតង់ កគក ជតិ ់ ុ ។ បងបនរួ ឹ ិ ូ ូ មជតិ ែដលមនទកចតេសន

មនដល្រពះេថ នេតថ ុ រៈ្រគប្រពះអងគ ់ ់

កយ

េហយចតែខម  ់ រែដលលកខនឲយេធជ ់ ួ 

ហួសេហតុ ខះករពចរ ិ

អនកៃដដលេដ ់ របផស ំ ុ -

្រពមទងបងបនជនរួ មជតែខម ំ ិ រ ូ ្រគបមជឈ ន ទងេនេ្រក្របេទស នងកន ់ ំ ិ ុង្របេទស ។

បជេ្រចននក ់  ់ កនង ុ ឧបយ-

្រតវបន

កលដ៏េខមងងឹតេនះ ។

ខញុ ប រជថមី ំ ទសូមេលកហតថ  មងេទ ត សូមថយ នងជូ ិ នពរ សូមឲយសរមងគ ិ ី ល្រគបែបបយងេកត ់ ៉ 

ខញុ ប ជតិ សនែខម ំ ៍ រធបមន ់ ំ ទមនកតយសរឭកថ ិ ិ អរយធមរងេរ ង លបីលបញ ខងពូ ុ ិ ំ ែក ែដលពមនជត ំុ ិ សនជិ ៍ ត ិ ជតិេ្រប បផទម ឹ បនេឡយ  ។ ែតបចចប ុ បននេនះ ផទយ ុ េទវញ សនែខម នយេ យ ន ៃដរបសយួ ៍ របនធកចះ ់ ុ ជិតដលចណចសូ ់ ំ ុ ់ ន

ខង

មរយៈធម្រតជក ់ ៖

រហូតដលបតសទធ ច សទកដី តផង ។ ់ ់ ិ ិេធជម  ់ ឹ របសខនេទ ់ ួ

េ យរដកមម ន បងកពយះេភ ងមកេលបងបនែខម រ ុ ុយនសយួ ិ  ូ ុ េ្រកមមនបនសេ្រមច េគបនផសបរកចច ី ី ិ ់ ូ ិ កលនេយបយែបបថមព

បងបនរួ ! ី ូ មជតិ ជទេគរព មនែតបេ ះ ភ ជតក្រតវយួ នបនករបផិ ុ៉ ិ ិ ៏ ំ ចបផ ំ ញ

ធមេកមកធម្រតជកវញមង ។ សពៃថងេនះ យួនបនផសបរឥរយ ់ ិ ់ ូ ិ -

យង ៉ កនុងេនះមនដូចជ ៖ - ងសង់ផះទ ឲយ្រគ -

-

ងសង់

ែខមរ កនង ុ ខណៈេពលែដលឯក នចូ ំ លកមពជ  ុ េ្រកមេ យេសរ ី ។ េបភ

រែខមរែដល្រក្រក ុ ី នងឲយខច ិ ីបល្របក ់

ែដរ េ្រពះភ

អពតៃមៃនភ ំ ី

បលឲយ្រពះសងឃែខម រេរ ន ី

-េដរជូនពរឆនថម ំ ី

សនកេ៏ យ ។

ជភ

ឲយកូនែខមរេរ ន

ងសង់

បណយ្របៃពណ ុ ី-

មរយៈ កកហតមនឲយនចូ ់ ំ ិ ិ ំ លនូវឯក

ញែខម ភ ពរ្រគបែបប ់ រេ្រកម ជួយឧបតថមគ ំ ់

បថ េធជមនទកចត  ឹ ិ ស

សនែខមរ

មវត

សូមបញជកថ ់ ករ

ងសង់ផះទ រដអំ

េធ្រតមែតដំ បល ូ នងសសរេទ ស្រមបផលឲយ្រគ  ឹ ិ ់ ់

េរ នស្រមបកូ ់ នែខមរេរ ន

នងអក រ ិ

សជតិ េហយខតខែថរក ឲយបន  ិ ំ

បបតពូ ំ ់ ជ

សនែខម ុ មរបស ៍ រេនេលមតភូ  ិ ់

ខន យួនលនងែខម រេនះ ុំ ិ រ កយលសបថ ់ ិ ឹ ួ ។ សូមបងបនរួ ូ មជតែខម មន ចេទរួចេទ លគឹក េគេនមនទនទទួ ិ ិ ់ ល គ លភស ់ ុ ង

ចកមម ន ុ យ ិ ុ នសយួ រែខមរែដលេគបន

េដមបីបែងង នបេ៉ុ

ជ្រពលងជត ឹ ិ ដូេចនះសូមបងបនរួ ិ ិ ូ មជតពចរ

បផ ំ ញ្រពលងជតែខម ឹ ិ រ

ពមន ំុ

្របវតិ

សែដលបនចរយងចបសពអេពេឃរេឃ ៉ ់ ី ំ 

ៃ្រពៃផ ទង ំ

អមបលមណមកេលែខម រ ។ ដូចជ ុំ  រកមពុជេ្រកម េហយសេទសែខម 

េធឲយ្រក្រក ដលថ ភពសង់លេន នេ យខនឯង  ី ់ ន កែលងមនលទធ ់ ំ ួ បនេទេហយ ម ះថ  ។ ឯែផនកសក ិ េទ តេ ត េគ្រគនែតយកេឈ ់ ងសង់

រលត់ ជតក្រតវរ ិ ៏

ច េដមបី គង់វង េដមបីសរិថ ភពជតែខម ិ រ ។ យួនបនេ្រប្រគបកលលបិ  ់

មែខមរ នងេទចូ លរួមកនង ិ ិ ី ុ ពធ

េទះជេគជជនកមម ុ យ ិ ុ នស

រកបនខ ួ ន ត ែដលសរេសរ រជភ ដៃទ ្រតវបនេគ

ករណេធគត្រពះេតជគណ ឡម ុ ី  ុ ឹ េខន េនវតទកលក ឹ ់ េខតែ្រពកឫស ី

កលពឆ ី ន ំ ២០០២ ថមី ៗ េនះ ជអេពដ៏ ំ  ៃ្រពៃផ ជទបផត ី ំ ុ ែដលសហ-

នកមមបែនធតពត េនះ សស ុ៉ ុ ិ កនង ុ សងជកូ ិ ភគេ្រចន  សទធ ឹ ុ ភបលបក កមម ន ។ ចេពះែផន ក សន យួនបនេរ បចំ ុ យ ិ ិ ំ ុ នសយួ

ពនធ នកគ ុ ័ ែខមរកមពជ  ិ េហយយួ  ៏ ម នអី ុ េ្រកមបនែវកមខេលឆកអនរជត

ឃំេមលគណៈសងឃែខម រជនចច  ិ

ិ កនង ជចងបញច ប់ សូមបងបនជនរួ មជតិ នងសហេសវក ុ ិ ូ ុ សហពនធ នូវ្របវតដ៏ ័ ែខមរកមពជ ំ  ិ ិ ជូរចតរ់ ង ុ េ្រកម េម រឭកេឡងវញ

យងហម ត់ចត់ ៉

ស់

េទះបេគទញទកចត្រពះសងឃែខម រ ី ិ ឹ ិ កី

សងែដរ ។ េគពែដលអនញ ុ ញ តឲយ្រពះពទធ ុ ំុ

េយ ក

គឺ កគណៈសងឃយួ នមនភរកចច ់ ិ ្រតតពនតយ ិ ិ

បនេ យករផលបណយសកយង ់ ុ ិ ៉ កមមករក

ណត បដិេសធែដរ ។ ដូេចនះេហយ មនែតែខមរេទ ែដលមនចត  ិ ិ

លមួយឯកភពដឹកនដូ ំ ច

មេឡយ  ។

កេគេនមនទកចតទង ៏ ិ ុ ិ ំ េន្របេទស

បងបនរួ ! ិ ី ូ មជតជទេគរព កនង ័ ែខមរកមពជ ិ ុ កលៈេទសៈេនះ សហពនធ ុ េ្រកមពភពេ

េ្រប្របសចបបអនរជត  ់ ់ ិ សប មមគ្រពះពទធ ុ

ែខមរនងយួ ន កនង កដូ ឧតមគតិ ិ ី ៏ ចជបចចប  ុ អតត ុ បនន ។ េហយរក េសន ជតិ េបជញចត ៊ នបូជទងកម ងកយចត នងមន ិ ំ ំ ិ ិ

សនែខមរមនគណៈ-

សនដៃទ

សកមមភពជកែសងេដ មបីសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកម ។ សូមេទវ ឆនថម ំ ី

េហយមន្របកនពូ  ិ ់ ជ

សន៍

ី េម ែថរក ្រពះនងករណេទវ ិ ិ ី

នង ិ

្របទនពរជ័យជូនជនរួមជតែខម នេតថ ែដល ុ រ្រគប្រពះអងគ ិ រ នង្រពះេថ ិ ់

្របទះែតេសចកសខចេ្រមនកន ី ុ  ង ំ េី នះ ។ ុ ឆនថម

កពងរងទកខ ៃន ុ េវទនេ្រកមនមែដកអែ្រមកថម ំ ុ ឹ

នង្របកនយកធមអហង ិ ់ ិ យងខ ៉ ជ បខជ ់ ួន

សន

ញែខម ់ រដូចគន េ្រពះមនឈមជ័រ នងពូ ិ ជអបូ ំ រែតមួយ ។

ពណសមបរអេឡយ ុ ី  ។ េហតដូ ុ េចនះ កនង ំ ្របធនសភ្រពទ ឹ ធ ចរយ សហពនធ ័ ុ នមខញុ ជ ែខមរកមពជ នង ងនមេ កអធបត ្រពមទងសមជិ ក ិ ិ ី ំ ុ េ្រកម

មគគគ ី រស ឺ ់ ែបកបក ់

មគគគ ី ឺ

សូមអរ ពះគុណ នងសូ ិ មអរគុណ !

នគមយួ ន ិ

ជួប

ប”់

នពនធ ុ ថច់ ផ ពផ យ ៖ សឺន រតនៈ, សឺន ច័ន ទ ិ នយក ៖ ថច់ ង៉ក ឯក

រ PDF មនេនកនង ំ ័ www.khmerkrom.net ុ េគហទពរ

េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

2

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ិ វចរណកថ លបិចកលមួយ កនង ុ គមពីរបូ ណចិន ៖

ខីក ច ំបិតសមប់មនុស យួនជនចច ិ កល ែកវែភនករបសេគ ់

ែតងែតចតទកែខម រេយងជស មមកនុ ង ់ ុ 

រហូតមកទលនងបចច ់ ឹ ុ បបននេនះ

កនុ ង សក កលពចងឆ ី ុ ន ំ ២០០៣ ។

េយងពទនេឃញ  ុំ ់ 

យួនផសបរឥរយបថដពសពលបន តកូលេនះបនច ុ ់ ូ ិ ៏ ិ ិ

េឡយ 

លបិចកលខចក បមនស ី បតសម ំ ិ ់ ុ

ែដលមនមេនគមវ ិជជជឧបកណ៍

តវបនអនវតេ យចហ ុ ំ

េគបេ ង នឲយែខមរេនកនុ ង សក

ផទុ យេទវ ិញេឃញកនែតពសពលខ េឡង យចហ ុ ុ  ់ ិ ំ  ៗ នងអនវតេ ិ ំ

នូវ លែផនករបបតជត ់ ំ ់ ិ

េគបនករបភតបភយកម ម ភបលែខម រកមម ុ ុ យនស ំ ិ ំ ័ ិ ិ

សនែខម ៍ រេទ តផង

ភពបនចបនចេទ មកលៈេទសៈបេុ៉ ិ ួ

គនែតផ សបររូ ់ ់ ូ ប ។

េនេពលែដលេគ

គមនមេធយបយ ឬក៏ តវទទួលគនបពសហគមនអនរជត ំ ី ៍ ិស យតធម ែដលមនអនញ បលយពូ ជ ុ ិ ុ ញ តឲយយួនអនវតែផនករ ុ ិ ័ ែខមរេ យផទលៃដ ់

េគេនែតខតខេធេ ិ ំ  យ បេយល

ែខមរេនេ ក សកថ “ខមង ំ ” ឬ “ពួក បតករយ ិ ិ ិ ” ។ េ កពេនះ ី

មួយពភពេ ិ

ញ់

បយ”

សន៍

ទពយសមបតិ ឲយ យ ប

េគលបណងបែបកបបក ំ ំ ំ ់

បែនេគពបនពនយលលអតអពករបះពលេនះថជយង ុ៉ ុំ ់ ំ ិ ំ ី ៉ ់ ៉

មនវ ិចរញញណឬ ?

ដូចជខចីៃដ

ចែណកយួ នកមម ុ ុ យនស ំ ិ

នងយួ នេសរវី ិញ ិ

ផ ះផ ជតិ េហយនន ចេមលេឃញ នង ិ ស់ ល ់  ិ ន ករេនះេយង   

ែខមរ ។

បនជបរមណ ិ ជកែសងកន ខណៈេពលែដលយួន ុ៉ ម នឆនកនងមកេនះ ់ ំ ុ ងបន

មរយៈដំេណរមតភូ ុ មនវតេលកដំ  ិ ិ  បូងរបសេ់

េង ង េក គី នឱកសបណយចូ លឆនយួ ុ ំ នកនុ ងឆនំ ២០០៤ េ

កមម តជមួយយួនេសរមួ ុ ុ យនសចបៃដយងសតរមួ ិ ់ ៉ ិ ី យ កម ែដលមន

េសនឲយ ជញធរកមម ន ុ ុ យនសយួ ិ

យទធ ុ ជនយួនេសរេនខងេកតៃ ី  ពនគរ

ក េង ង េក គី ជតំ

ង េគបន កែតងឯក ់

េគកពងទក ំ ុ ុ

មេនគមវ ិជជមួយកែនងសន ិ េដមបី  ជ មញសកមមភពប ងបប ងម នង ិ

រែខមរគនឯងេនេ ក សក កនុ ង

េធឲយអន យដលសងគ មែខមរេ យ  ់

កខងេ ក េ យយកេហតផលថ “បះពលនេយ ុ ៉ ់

េឡយ រែដលេធកមម មេគេនះ ពុំ  ។ ឬមួយេគគតថែខម ិ  ុ ុ យនសបេ ិ 

បងបនែខម រេនកនុ ង សក ែដលកពងលងលកនូ ុ ំ ុ ់ ់ វមេនគមវ ិជជ បណយ ូ សក ័ ិ ឬ

មនឲយទកទងជ ិ ់

រមួយបងគប់

កបន

ឲយជួសជលេឡងវ ុ  ិញនូវវ ិមនសព េដមបី ុ ៈជ  សែមងនូវសឆនទ

បញជែខមរែដលកពងបេ មករកន ន នងម នសងឃែខម រ ំ ុ  ិ ិ ី ុ ងជួររ ភបលយួ

សកខីភព របសភគយួ នេសរែដលគ ុ ុ យនស ំ ទេ ់ ី នកមម ិ ចេពះយួ ំ ី

េនកមពុ ជេ កម ឲយេ

គី ។

ែខមរអនកេសន

ជតេនបរេទសថជ “ខមង ិ ំ ”

េទះបជករប ងបប ងមភគយួ ី ី នទង ំ

ជ “ពួក បតករយ ិ ិ ិ ” ។ ថីតបិតែតជនចច ិ កល េពលនយយដលែខម ិ ់ រ េនបរេទស

លបកយង ំ ៉

ឬថនកដឹ មសវុី ិលែខមរែដលមនឧតមគតគតគូ ់ កនសងគ ំ ិ ិ

កេ៏ យ េ ពះថ េ

េនមនករ

ក េង ង េក គី ពែមនជ ុំ

ដល់ បេយជនែខម ុ វធម បសចក កម ៍ រ យួនែតងែតេ បពកយអសជី 

តំ

សលធមេដមបី ី  េ

យួនេសរជេ យេ ី ចន  កមេទ ត ែដល បឆងជំ ំ ទសជមួ ់

ដូចជ “ពួក ខមងែខម រ” ឬ “ពួក ថូ” ជេដម ំ  ។

ងឆនទះរបសយួ ់ នេសរទូ ី េទេនបរេទសេទ

េពលគឺ

េនមន ក គី បែន ៉ុ

យេទ ត គេគបង គ បកម បែនថម ី ៗ េនះ មនេរ ងចែឡកមួ ៉ុ ំ ឺ ់ ម ភបល ិ

យង ៉

នងម នសងឃែខម រេនកនុ ង សក ិ ី

េកតៃ ជញធរយួនកមម ុ ុ យនស  ពនគរជវតថុ បញចំចត ិ នងសឲយេឃញថ ិ  ិ

េ ពះេបេគេ 

ែតឯកឯង

ឲយេ ប បសសមអសរសទងេនះ ុ ់ ី ំ សន៍ ? ឯក

ករជួសជលវ ុ ិមនសពយទធ ុ ជនយួនេសរេនខង ី

បនេបះបងបញ មេនគមវ ិជជេចលេហយ ់ 

កបដូ បសទធ ុំ ់ ី ចជពមន ិ ភព ឬកខ ៏ ច

សហគមនអនរជតេចទថ បកនពូ ៍ ិ ់ ជ

កេ៏ យ

េឡងអព ុ ុ យនស  ំ ី កមម ិ -េសរ ី េទ តេនះ គឺ គនែតេដមបី ់  េបកបេញឆត

រែដលជ

“េមេរ ន” េនះ េរ បេរ ងេ យគណកមមករបញជករតបននរត ំ ់ ី ី (Ban

ែខមរកមម យប ុ ុ យនស ុ ុ យនស ិ នង ិ ខចីៃដែខមរកមម ិ

Chi dao Khu Tay Nam bo) តវបន បជពលរដែខមរេ កមេន

ែខមរេនបរេទសបេ៉ុ

ពះ ជ

ច កកមពុ ជចបបន នងចះផ យ មរយៈ ់ ិ ុ

េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

បសនេបមនករេលក ិ   រមកេលជនរួ មជតិ 

ះ៕ VOKK

រពតមន ័ 3

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ព័ត៌មន

លិខត ិ អបអរ

ទររបស់េ

ក ថច់ ង៉ក ុ ថច់

្របធន្របតិបតិសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម

េផញ ជូនេ

ឹ ូ កនង ក ចច ដបលយប៊ ូ ស ុ ឱកស

ក េឡ ង ក ន់ តំ ែណ ង ជ ្រប ធ ន -

ធិ ប តី ស ហ រ ដ េ

ជ ថមី ។

េម រ ិក

ក បធនធបតជទេគរព ! ិ ី ី

កនង ុ ឱកសដ៏ៃថថជ បវតិ

បធនធបតសហរដ េមរក ិ ី ិ

ភនំមង ញ៉ ជេដម ។ ុ៉

ស ៃនទិ េឡងកនតែណង  ់ ំ

ក បធនធបតជទេគរព ! បជជនែខមរកមពជ ិ ី ី ុ េ កម

ន ធ តរបស បនសម័ គចតចូ ិ លបេ មកន  ង ័ ័ ម ិ ់ ុ ជួរកងទពសមព េមរកង ច ក ន នសមយស ងគម ុ យងអង់ ិ ំ តស៊ូ បយទធ ៉ ័

កនុង ណតទពរ ិ ី ី េនះ ខញុ ំបទ ងនមឲយ បជជតែខម ិ រកមពុជេ កម ប់ ននក់ សូម

ជេ ចននក  ់

តែណង បធនធបត ំ ិ ី

េធទកខ ញឥតឈបឈរ ពស ុ  ុ បកេមន ់ ី ំ

ចូលរួមអបអរ

ជថមរី បសេ់

ក ចច ដបលយប៊ េមរកិ ឹ ិ ី ូ ូស ្របធនធបតសហរដ

ទរកនង ុ ទិ ដ៏មេ

េនេវ ត

រកេនះ នង ិ ិ សូម បសទធ ិ ិពរឲយ

កនុង ណតទពររបសេ ិ ី ី ់

បកបេ យ

ងពែខេម ំ ី

េជគជ័យជភេយយភព ។ ិ

កនង ណតិ ៤ ឆនៃនតែណង បធនធបត ំ ំ ិ ី េមរករបស ិ ់ ុ

កកនងមក បនជួប បទះនូវច

េ យពួកេភរវជន ន

ងៃវរបសេ់

ចលេផ ង ៗ ែដលបងកេឡង 

េដមបីបពេហតសទធ ុ ុ ិ េិ សរភព ី

បជធបេតយយស មបមនស ិ ់ ុ ជតេលពភពេ ិ  ិ

ករបបយួ នកមម ចករ ុ យ ់ ិ ់ ុ នសផ

ឆនំ ១៩៧៥ រហូតមក ។

ដូេចនះ

េយងខញ មយងមតមេទេលរ  ុ ំមនកសងឃឹ ី ៉ ុ ំ  ភបល ិ

កនង ណតទពររបសេ ិ ី ី ់ ុ

ក កនង នង ិ ិ ុ ករព ងីកលទធិ បជធបេតយយ េលកសទ ក កដូ ុ ជតេនេលពភពេ  ិ ិេសរភពៃនមនស ី ិ  ិ ៏ ចជ ួយសទធ

ែតេ យសថត ិ េនេ កមករដឹកនដ៏ ំ អង់ ចកក

ម ។ េហយសពៃថង ពួកេគកពងែតទទួ លរងនូវករជិះជន់  ំ ុ

នងលទធ ិ ិ

ជួយរេំ ះ បជជតែខម ត ិ រកមពជ ិ ជនជតភគតចដៃទេទ ិ ិ ុ េ កម នង

ចលទង ំ -

េចញពនមែដក ី ឹ

ិ ិ រជទេមទនៈ េនះ តវបនវនសេទវញគួ ។ ជសកខីភព បជពលី

នគមយួ ន ិ

េ យបញច បទង ់ ំ សងនូវរបប

េនកនុង បេទស ហ ក នី ថ ន កដូ ៏ ចជ បជពលរដេនកនង ុ បេទសេអ ក លបននូវសទធ ែដលជ ៉ ់ ពួកេគកពងែតទទួ ំ ុ ិ េិ សរភព ី

រដ

ី ងេទ ត ជថមម បសទធ ិ ិពរជ័យជូនេ

ឲយមនសទធ ិ ិេសរភពេពញេលញ ី

នគមេនេលទកដី ិ  ឹ កមពុជេ កម។

ងនមឲយ បជជតែខម ិ រកមពជ ុ េ កម សូម

ក បធនធបត ិ ី

ឲយជួប បទះែតេសចកសខ ី ុ

េសចកី បថនរបសពួ ់ កេគេនះេហយ  ។

នងទទួ លបនេជគជ័យ គបភរកចច ចេពះកចច ិ ់ ិ ំ ិ ខតខ ិ ំ បងែ ឹ បងរបស់

ែតជអកសល កនង េនកនង ុ ំ ុ ំ ់ យ ុ អឡងេពលេនះែដរ ុ តបនមួ ចនួ បកនយកអេពហង េ បលទធ េកង ំ ន រ ភបលេនែត ិ ់ ំ  ិ  ិ ផ ិ ចករ ់

យកផលចេណញពស ំ ី ងគមប ងកបពួកេភរវកមមរបស់ េមរក ិ

ពភពេ ិ

សូមេ ខពសអពេយងខញ ់ ំ ី  ុំ !

ដូចជរ ភបលកមម នសពៃថង កពងែតគបសងក ត់ នងបបទ ុ ុយនសយួ ិ ិ ំ ុ ិ ំ ិ សទធ ុ ិ ិេសរភពរបសជនជតេដ ី ់ ិ មែខមរកមពុជេ កម នងពួ ិ កកលសមព ័ន ធ ឆនំ ២០០៥

កនុងករព ងីកលទធិ បជធបេតយយ នងជួ ុ ជតេល ិ ិ យមនស ិ  កទទួលបននូវសទធ បញច បរបប ិ េិ សរភពេពញេលញ ី ់

នគមេនេលពភពេ ិ  ិ

េធជ 

ន ិ េល បជពលរដរបសខន ជពេសសគប េលសមកសងកតសងក ់ ់ ួ ិ ិ សងកតមកេលជនជតភគតច ជនជតេដ ។ តួយង ់  ិ ិ ិ មេទវញ ៉

េលខ ១៦ ែខេម

ក ។

ក បធនធបត ិ ី

់ េម ទទួលនូវករេគរពដ៏ខពង-

បធន បតបតសហពនធ ិ ិ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម ថច ់ ង៉ក ុ ថច ់

4

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ព័ត៌មន

្រពះម

វរក ្រតេសនេវ ត

វ ្របគល់ទឹកដី

ម ៃថ

ិ សមុ្រទ េកះ ែដលេគលួចយក មកឲយកមពជ ុ វញ ភនេំ ពញ ៖ ្រពះម

១៩៩១ រហូតមកទលបចច គ លេឃញថ អនកទងប ់ ប ំ តសម ់ ់  ំ ី ុ បននេនះ ខញុ ក (ៃថ េវ ត ម នង វ) មនបនឈប នទន ិ ិ ់ មនឈបេហយបនទ ិ ់ 

វរក ្រត ្រពះបទ សេមច ្រពះនេ តម

សហន បនេផញល  ខតចហដ៏ ក្រមមួយេទ ុ កលពៃថង ី ី ទី ៣១ ែខមន ី ិ ិ ំ

កនរដសភ នងរ ភបល្របេទសៃថ េវ ត ់ ិ ិ

ម នង ិ

បនចមង ៗ ចូលកនុងភូមទកដី ុ នងេកះរបសកមព ិ ិ ឹ សម្រទ ិ ់ ជ ុ ែដលជ សមជិក ៊ នដូចអនកឯង លគ ់ ន ែដរ ។

វ េដមបីេសន

ិ វ ្របគលមកឲយ្របេទសកមព ជ ទកដី ់ ឹ ុ វញនូ សម្រទ នងេកះរបសកមព ែដល្រពះអងគបនអះ ងថពួកេគបន ុ ិ ់ ជ ុ ឲយ្របេទសទងបេនះ ំ ី

េ យ្រគនែតនយយអពភូ រ ់ ិ ំ ី មរបស្របជជនែខម ិ ់

លួចយកេទ្រគប្រគង ។ ់ ភ

្រពះម

្របេទសេវ ត

វរក ្រត ្រពះជនម ៨២ ្រពះវស បន្រទង់លខតជ ិ ិ

ប ងនូ ំ វលខតចហ ិ ិ ំ

ខងេ្រកម ។

ែដលមនខម ឹ

ម (

របកែ្របេ្រកផវករដូ ច ូ

យមកមនងករពរបនយងលេ យកងជីវពល នងេយធរបស ិ ៉ ិ ់ ធរណរដសងគមនយមេវ ត ិ

គតសនភព ិ ិ

េគរពេ យភពៃថថនរូ ចេពះចបបអនរជត ញ នងកចច ុ ំ ់ ិ អនសញ ិ ិ ្រពម េ្រព ងអនរជតិ កចច ិ ្រពមេ្រព ងប ងបរសឆ ំ ៉ ី ន ំ ១៩៩១ សពកមព ី ី ជ ុ ិ ធមមនញញ ជ វញនូ វ ុ សហ្របជជតិ េ យទទួលយល្រពម្របគលឲយកមព ់ ់ ុ

ជមួយអនកេឡយ ក្របគលមកឲយកមព ជ  ) កមពជ ិ ់ ុ មនបនទមទរឲយអន ុ ិ វេខត-្រកងទកដី សម្រទ វញនូ ុ េកះែខមរ ែដល្រតវបនពួកអនក លគ ឹ ់ ន

ភូមិ ទកដី សម្រទ ។ ុ េកះ ែដលអនកបនេលប្រតបក់ ឬកចបយក ឹ ៏ ់

េលប្រតបកេនចេន ះសតវត រទ ់ ៍ ី ១៥ នងទ ិ ី ១៩ ។

ករបតបង់ ់

នងសម្រទ ុ ) ិ

ែដលជកមមសទធ ិ ិ សបចបបដូ ់ ចេនកនង ិ ុ ែផនទី េមរក

េ្រពះថ អនកបនអះ ង្រគបកែនងថ អនកមនែមនជេចរ ់ ិ

ឬកអន មិ ទកដី សម្រទ រេទេនះ ដូេចនះ ុ នងេកះែខម ៏ កេលប្រតបកយកភូ ់ ឹ ិ

បែន្របជជត ៉ុ ិ

មួយេដសែម្រត មួយសង់ទែម្រត្រក ុី ៉ ី ៉ (មតរបសអន ិ ់ ក

គូសបញជកយងចបស ់ ៉ ់

ែផនទេនះគជែផនទភូ ី ឺ ី មិ

បនេធេឡងេនចេន ះឆនំ ១៩៦៣ (មួយឆនបន   ំ ទ បពត ់ ី ុ ជត្រកង ិ

េអេចញ

សូមអនកទទួលេ យសទធ ុ ចត ិ េទបននូវសេណរបសខញ ំ  ់ ុំ

ៃនបូរណភពទកដី (ដីេគក ឹ

នងជអតតស្រតវរបសនេ តមសហន ុ) ិ ី ់ ី

ល្រកម្របគល្រប ់

កមពជ ិ ន ំ ១៩៦៩ (មួយឆនមនេពលរដ្រប ំ ុ ុ ) នងឆ

េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

ស េមរក ិ

ែដលេធ

េឡងេ យ្រកង សនេ នឌស  ៉ ុី ី ុី េនចេនះឆនំ ១៩៦៣ នង ិ ១៩៦៩) េ យភនកងរេពញសមតថ កចច យភនកងរេពញសម ់ ិ របសអន ់ ក នងេ ិ ់

ករអនរ-

តថកចច ិ របសកមព ់ ុជ ែដលតំ

រមកឲយ

ងជនខព ់ សមួ ់ យរូប ៗ មកពគណបក ី

គណបក ហ៊នស៊ ន នង គណបក សមរង ី ្របជជនកមពជ ុ បច ុិ ិ ុ ុ នងឯកឧតម ៊ នេបងែស ្របធនគណៈកមមធករ្រពែដនកមព ជ ិ ៉ ិ ំ ុ ៕

រខសរដធមម នញញ ុ ុ

អតថបទដក សងព ់ ី

ធបត ុ )។ ិ ី នក ិ សន

ិ ចប់ ងពខញ ំ ី ុ ំវល្រតឡប ់

ែដលចង់ឲយមនេផទ ងផទតមួ ់ យគឡែម្រត ី ូ ៉

(គនូ ត ំ សបនទត្រពែដនសថ ់ ំ ិ េនេលែផនទភូ  ី មិ

ែដលបន

របសលនណល នងបរ ់ ់ ុ , សរមតៈ ិ ី ិ ិ ររបសច្រកពត ់ ិ េមរកង ិ ំ ្របធន II-

នងយងឆបរហស មែដល ចេធ ិ ៉ ់ ័

មរបសេយង មង ៗ េទដលកែនងែតមងចេពះគនូ ់ ំ ំ សបនទត្រពែដនរួ ់ ំ ់ 

សែដល្រតវ

ទ្រពះវ ិ

ែខ បនទត្រពែដនថម ៃី ន្រពែដនសម្រទរ ង ុ ់ ំ ំ

III-្របជជនកមពុជទង្របស សី មនថេនកន ំ ិ ុង ឬ េ្រក ្របេទសេទ ែដលមនកបតមតភូ ុ មរបសខន ិ ់ ិ ់ ួ សូមទមទរឲយអនក្រតវែត

រែតភពសតបូ ស ញ់ េគរពឧតម ិ ូ ត នងករ (្របជជនែខមរមនែដលខ ចចះញមកន ុ ៉ ុងករេធស ិ  ងគម

្របជជនរដកមពុជនងមន ចទទួលយក ឹ ិ (យងអយតធម នងខសចបប ុ ិ ៉ ិ ុ ់) សូមបីែតមួយែម្រត ៉

នងសម្រទេកះ ែដលពួកេគមនរហូតមក្រតមឆ ុ ឹ ឹ ន ំ ១៩៦៩ ។

េកះមួយែផនកធរបសខនយងពត្របកដ ។ ំ ់ ួ ៉ ិ េ យ

មេនះ ។ ចែណកឯពភពេ ំ ិ

កមពជ ្រពមទងរ ងកមពជ ត មផលចេណញេ្រចន ិ ំ ិ ់ ំ  ុ នងៃថ ុ នងេវ ដលសម្រទ នងេកះ្របេទសជិ តខងទងពរេនះ េបេ្រប បេធ បេទ ុ ់ ិ ំ ី 

នងែដល្រតវបនកត្រ ស ុ ិ ់ ទកេនកន ុង្របវតិ កេនះ គច្រកភពកមព ជ នង ុ ឺ ់ ទឹកដី សម្រទ ិ ុ បនបតបង់

ទងមូ ំ លបនដឹង

សកលេ

ទងមូ ំ លបននយយថ ិ

ម) ជពេសសបនេធស ិ  ងគមឈនពន

នង ជ ិ តទទកដី ី ឹ ្របឆង្របេទសកមព ំ ិ ុ ។ ជលទធផលែដលពភពេ

ម ភូមទងេនះជេ្រចនែដលេនសមយសងគ ម ស ិ ំ  ័

នមយ (១៩៥៥-១៩៦៩) បនសថិតេនកនង ិ ូ ុ ្របេទសកមពជ ុ ឥឡវែបរជ សថត ទកដី ធរណរដសងគ ម នយមេវ ត ម េ យ្រតវបន ិ េនកនង ឹ ិ ុ

I-េនកនុងសមយកលេ្រកយសមយអងគ រ (សតវត រទ ័ ័ ៍ ១ ី ៥ រហូតដលទ ត) ្របេទសៃថ (េស ម) នង ់ ី ១៩ នងេ្រកយមកេទ ិ ិ ្របេទសេវ ត

េនជិត

មកកនមតភូ នំ ុ មវញេនឆ ់ ិ ិ

រពតមនរសម ក ័ ី មពុ ជេលខ ៣៦៤១

ៃថងសុ្រក ទ ី ០១ ែខេម 5

ឆន ំ ២០០៥

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ព័ត៌មន

អងគករសហ្របជជតិេចញេសចកីែថងករណ៍

អំពី ថ នភព្របជពលរដែខមរេ្រកម

្រកម្របក ឹ កចច ិ ករេសដកចច ិ នង ិ សងគមរបសអងគ ់ ករសហ-

ចេមយ្របេទសេយ ក 

្របជជតិ កលពៃថង កនងេទេនះបនេចញេសចកី ី ទី ១០ ែខមន ី ១៩

ៃន្របេទសេយ ក

េសចកែថងករណឲយដឹ ងេទ តថ កររេំ ី ៍

ែដលជេសចកែថងេដ មទង ី ំ សងរបសេវទក ់ ិ

្របេទសកនង សីុ អព ី ំ ី ថ នភព្របជពលរដែខមរេ្រកមកនុងអំ ុ ទប ម។

ែដលផលឲយសន ងករសហ្របជជតិ ់

ទទួលបនទក កលពៃថង ុ ិ ម ិ នស ី ទី ២៣ ែខេម ុ សទធ

ែថងករណ៍ ៃនកចច ិ ្របជំុ្រកម្របក ឹ េលកទ  ី ៦១ ្របែវង ៥ ទពរ ំ ័ េល ចណចចនួ ំ ុ ំ ន

ជតគមេធឲយខួ រកបលអនកេទសែខមរេ្រកមបតបង់ ិ ី ី  ់ សតិ បនទបព្រតវ ់ ី

េវទក្របេទសកន សុី េ ថ ិ ី ុងទប (Forum-Asia) ទទួលបនទក នងអភវឌ ុ ិ ករសទធ ិ ិមនស ិ ិ ន៍ បន ុ កចច

េ ះែលងេចញពគកវញ ី ុ ិ ...។ល។ នង។ល។ ិ

្របក មៃនអងគករសហ្របជជតេនះ គេធេឡង ឹ េសដកចច ិ នងសងគ ិ ិ ឺ  

ឬក្របគលេទឲយជនជតេយ ក ៏ ់ ិ

ចែណកឯដី ែ ស ទវត ំ ី

េចញេសចកែថងខងេល យ្រកម ី  េហយែដល្រតវបនយកេទែថងេ 

ពលរដ នងជនជតែដលគ ម នតំ ិ ិ ពនធ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកម ។

ងេ

បនបន ជញធរ្រកង

ជមួយអងគករ្របជ-

កតថ ់ UNPO នងសហ ិ

សនងករសហ្របជជតទទួ យកចតទក ក់ ុ ិ លបនទុកបញសទធ ិ ម ិ នស ិ ុ ភសទធ ុ ិ ិមនស

េ្រកម េន្របេទសេយ ក

ទកទងេលករ្របតបត ់  ិ ិ

ជញធរ

យទក ឹ

េ យគមនករបង់ៃថអបនច ី ិ

សន េសចកែថងករណឲយដឹ ង ី ៍

ណូយបនេចញបញជ កលពៃថង ី ១៨ មន ី ឆនំ ២០០៤

គក ។ កមងនគរបលេយ ក ុ ំ

សន ។ វតខះ្រតវេគយកេធជ  ម បន្រតវ កព្រងយ មវត ់

ែដល ែខមរេ្រកមនន េដមបីត្រមវឲយវតេធ មមគបក កមម ុ យ ិ ុ នស កឲយអនវត ុ ។ ់

ភសទធ ុ យង ិ ិមនស ៉

កេំ ល េឃរេឃ េនែត្រតវេធេទេលជនជតភគតច   ិ ិ េហយនងករ  ិ

េរសេអងវបបធម  

ណូយ របអូ ឹ សេធផវ  ូ ឬ ្របពនធ ័ ្រប

េ យបនរតបនងករេគរពពទធ ុ ឹ ឹ

ែដលេគកពង្រប្រពតេទេលពលរដែខម រំ ុ ឹ 

មបចចប ុ បននេនះ ។ ងជ ទថ កររេំ េសចកែថងឲយដឹ ី

មរបសែខម ់ រេ្រកមមួយចនួ ំ នធ្រតវ ំ

បនចេទម ច សេដ ់ មែដលជែខមរេ្រកម ។ េហយេបែខម   រេ្រកមចង់េ្រប ួ ្របពនធ ងសង់ទងេនះ េគ្រតវែតេចញលយេទប ចេ្របបន ។ ុ ័ ំ  

េសចកែថងករណេនះ ទមទរឲយកចច ី ៍ ិ ្របជំុេលកទ  ី ៦១ ៃន

េលកររេ  ំ

ភរបស់ ជញធរ

ណូយេទេលែខម ប់ ករលបចបខន  រេ្រកម មនរួមទងករសម ំ ់ ួ េ យ ង ត់ ៗ េល្រកមអន កដឹកនែខម ឬ េ្រប  ំ រេ្រកម ករ យេធបប 

សូមបញជកជូ ់ នថ

េ យមនកចច ិ ធ ិ សហ្របតបតករយងជិ ិ ិ ៉ តសនទ

ឆនំ ២០០២ ។

កនង ុ បញ

សន បនេទ ត ។

សនដែដលេនះ

្រកង

ណូយបនបងខឲ ំ យ

្រពះសងឃែខមរេ្រកមចូលរួមកនង នង ំ ិ ុ កងកមងេយធ

ពួកជនរងេ្រគះទងេនះ ្រតវេគសមតគ្រមម មនឲយន ំ ិ ិ ុ យយ្របបពភពខងេ្រកពភពលបកលបន ់ ិ ី ំ ំ ិ នងទកខ ិ ុ េវទនរបសពួ ់ ក

េគនយកគមព ំ ីរ្រពះៃ្រតបដក ិ

ជេដម ៕

េគេឡយ ។ អេពទងេនះមនភពផទ យ េទនង  ំ  ំ ិ ឹ ុ គនដូចេមឃនងដី

ម្របមមនឲយ ិ

ចូលេទតមកល់ទកកន ុ ុងវតែខមរេ្រកម

អតថបទដក សងពេគហទពរវ ់ ី ំ ័ ិទយុ សុេី សរ ី www.rfa.org

ិ -វទយសំ សនេ ន រដធនី ំ ់ ័ ែខមរកមពជ ី ៉ ីុ ុ េ្រកម ផ យេចញព្រកង ុ េឡងកមពជ ុ េ្រកម ជសេឡងរបសសហពនធ ៃនសហរដ េមរក បករផ យរបសវទយេយងខញ ិ ស្រមបបេ្រមដល្របយមតអន ់  ់ ិ ិ កនយម ិ ់ ់ ិ ុ  ុំ ។ -កមមវិ ធីផ យ ៖ ផ យកនង េរ ង លៃថង ៍ ់ អងគរ ចបពេមង ់ ី ៉ ៩ ដលេមង ់ ៉ ១០ យប់ ុ មួយសបហមង ជ េមងេនកមព ុ កសខី ១៥,៦៩០ គឡហត ៉ ់ ី ូ ឺ ។ ុ េ្រកម មកមពសរលកធត

-្របយមត ិ ិ ក៏ ចេបក  េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

បបន្រគបេពល ់ ់

មរយៈេគហទពរ ំ ័ www.khmerkrom.org/radio ។ 6

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ព័ត៌មន

ឧតមសនងករអងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស េផតករយកចិតទុក ក់េលបព ៉ ខ ួ ងលិច ្រកម្របក ឹ

សន្រគសពភពេ ឹ ិ

បនែថងឲយដឹងពី

កចច កជូ ់ នឧតមសនងករៃនអងគករសហ ិ ៃន្របជជនបពួ ៉ នង្រតវបន ឹ

ចណចពកពនធ ុេលកទ ំ ុ ់ ័ សខនរបសខន ំ ់ ់ ួ េនកនុងសមយ្របជំ ័  ី ៦១ ៃន ឧតមសនងករអងគករសហ្របជជតទទួ ែដល ុ ិ លបនទក ិ ិមនស ុ សទធ

ក បនបញជូ ន អនកតំ ងសទធ ុ របសខនជេ្រចននក ិ ម ិ នស ់ ួ  ់ េទចូលរួមកនង ិ ្របជំុ ុ កចច ឧតមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតទទួ ែដល ុ ិ លបនទុកសទធ ិ ិមនស ្រកម្របក ឹ

សន្រគសពភពេ ឹ ិ

សន្រគសពភពេ ឹ ិ

សនៃន្របេទស ឡមង់ ឺ ៉ សន្រគសពភពេ ឹ ិ

កផងែដរ

េហយ្រតវបន 

េនកនុងអឡងកចច ំ ុ ិ ្របជំុ ឧតមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតទទួ ពៃថង េនះ អនកតំ ង ុ ិ លបនទក ិ ិមនស ី ទី ២-៤ ែខេម ុ សទធ

សន ែដលបនចូលរួមកនង នង ់ ំ ិ ិ ្របជំុ នងេធករទនកទនង ឹ  ំ ុ កចច

រះរកយទធ ុ ិ

នងេសន ឹ ដលឧតម ់ េធករ 

ស េធយង  ៉

ឲយ ថ នភពសទធ ុ េនតបនបពួ ិ ម ិ នស ំ ់ ៉

មនលកខណៈល្របេសរ ។

ទនកទនងជមួ យនងរ ភបលៃន្របេទសឥណ ំ ់ ំ ឹ ិ ិ ូ េនសុី េដមបីពភក អពសទធ លនូវផល្របេយជនពធនធន ំ ី ិ ិរបសជនជតបពួ ់ ិ ៉ នងករទទួ ិ ៍ ី

បែនថមពេលេនះេទ ត េនៃថងទី ៦ ែខេម ី 

សន្រគសពភពេ ឹ ិ

ធមមជតននេនតបនបពួ ិ ំ ់ ៉ ។ ករពចរ ិ

េ យមនករជួយេ្រជម

រ្រគស ឹ

េនះ្រតវបនផលសទធ ់ ិ ិ េ យ្រពះ-

អនវតេ យបណិ តសភ នងអន ុ ុ បពួ ិ កករពរសទធ ិ ិមនស ៉ ។

ឆន២ ំ ០០៥ ។

សនងករៃនអងគករសហ្របជជតទទួ ុ ិ លបនទក ិ ម ិ នស ុ សទធ

វិ

ែ្រជងព្រកម្របក ី ឹ

្របជជនបពួ ៉ េន្របេទសឥណូ េនសុី ។

បន្រប្រពតេទពៃថង ឹ ី ទី ១២ មន ី ដលៃថង ់ ទី ២២ េម

ធរណៈេនៃថងទី ៣១ ែខ

មន ី ឆនំ ២០០៥ ។ ករពចរ ិ

នយយទកទងនងសទធ វបបធម នងសងគ មកចច ៃន ិ ់ ឹ ិ ែិ ផនកេសដកចច ិ ិ ិ ថមី ៗ េនះ ្រកម្របក ឹ

្របជជតិ ពនតយ ិ ិ នងយកេទ្របកសជ ិ

ដឹកនំ

េទេលសទធ ម ិ ែិ ផនកេសដកចច ិ វបបធម នងសងគ ិ

្រកម្របក ឹ

ក នង្របជំ គនជមួយគណៈថនក់ ុេដមបីពភក ឹ ិ

សន្រគសនន េដមបីេធកែណទ្រមង់ ជមួយឧតមសនងករ ឹ  ំ

ៃនអងគករសហ្របជជតទទួ ៕ ុ ិ ម ិ នស ិ លបនទក ុ សទធ

ិ សមជក ិ អងគករយូអិនភីអូ មក្របជុំ េនទី្រកងហ ឺែណវ សមជក ឱកសេដមបីែថង

កលៃថងទី ១៤ មន ី ឆនំ ២០០៥ សមជិកសមជិក្របតភូ ិ

សមព័នអ ធ នរជតស្រមបករពរសទធ ិ ់ ិ ិ្រកមជតពនទ ិ ុ ជនជតភគតច ិ ិ មកពទូ ី ទងពភពេ ំ ិ ្របជំុេលកទ  ី

៦១

សន ភ

នងជូ ិ នឯក

រេ យផទលេទកនឧតមសន ងករ ់ ់

អងគករសហ្របជជតទទួ ។ ុ ិ លបនទុកសទធ ិ ិមនស

នង ិ

ៃថងពធ ុ

ក បនមកចូលរួមកនង ័ ុ សមយ

ទី

២៣

សមជិកសមជិកទងអស ំ ់

គរ ផៃឡសដឺ ៍ េណសន ិ (Palais des

បនមកជួបជំគ ុ ន េនស

ៃនឧតមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតទទួ ិ ល

មន ី

ែដល្រប្រពតេទេនទ្រកងហ ឺែណវ ។ កចច ឹ ី ិ ្របជំុ

Nations) េហយបនេធករឧេទទ សនម បងញអពករអភវឌ   ំ ី ិ េន

ខនេ យខនឯងៃនជនជតភគតច នងជនជតេដ ិ ិ ិ ិ ម េហយេនះ  ួ ួ កជឱកសដ៏ មន រៈសខន កសមជិកទង យ ៏ ំ ់ ចេពះសមជិ ំ ំ

ជមួយឧតមសនងករអងគករសហ្របជជតទទួ ។ ុ ិ លបនទក ិ ម ិ នស ុ សទធ

បនទក ុ ិ ិមនស ុ សទធ

េនះ េផតករយកចតទក កជសខន ិ ុ ់ ំ ់ េទេលសទធ  ិ ិសេ្រមច សន

កនង ំ ់ ់ កេគ នង ិ បញជកពេគលបណងកន ់ ី ំ ុ តបនរបសពួ ុងករចូលរួម្របជំុ សមសភព

ី ស៍ Ahwaz, កប៊ន

ែដលបនចូលរួមកនុងេវទកសទធ ។ ុ អងគករសហ្របជជតេនះ ិ ិ ិមនស ិ

Cabinda, អ៊ី គ ៉ ី Iraqi, ទួកមត ិ Turk-

កនុងរយៈេពលៃនកចច យបនផស់ ិ ្របជំុេនះ សមជិកទង ំ ិ បរគនតេយបល ធនេទវញេទមក េហយបនពភក ់ នងបទពេ ិ ិ ៍  ិ ូ ំ ិ

ទទួលបនទក ិ ិ ុ សទធ

មនស ។ របយករណទងេនះ បនបញជកអពករ ុ េដមបីពនតយ ិ ិ ៍ ំ ់ ំ ី

អពទកខ ែដលជតិ ំ ី ុ លបកេវទន ំ

្របេទសពសេពញពភពេ ិ

តំ

រេំ

ភសទធ ុ ិ ម ិ នស

សមជិកទង ំ ្រកមជតពនទ ិ ុ

េលខ ១៦ ែខេម

សមជិកដៃទេទ ត

ែដលកពងែតេកតមនជេរ ង លៃថង ំ ុ  ់ េនប

េនកនុងកចច ិ ្របជំុេនះ សមជិក ៃន្របតភូ ធ នរជតស្រមបករពរសទធ ិ សមព័នអ ិ ់ ិ ិ

សន ភ

ឆនំ ២០០៥

ងមកព្របេទស ី

សមជិកៃនេលខធករ នអងគករយូអនភអូ ិ ិ ី ផងែដរ ។

អងគករេ្រករ ភបល យកេទ ិ

កជូ ់ នឧតមសនងករអងគករសហ្របជជតិ

តំ

met, កមរូឺ នខងតបង ំ ូ Southern Cameroons ្រពមទងប

កនុងកចច ៗ េសចកែថងករណជ យលកខណ៍ ុ ិ ្របជំុមន ី ៍ អក រ ែដលទកទងនង ថ នភពសទធ ុ កនង ់ ឹ ិ ម ិ នស ុ ្របេទសជសមជិក ៃនអងគករយូអនភអូ ី ី ្រតវបនប

េនកនង ិ ្របជំេុ នះរួមមន ុ កចច

សនខនកពងែត្របឈមមខ ។ ុ ៍ ួ ំ ុ ែដលនង្រតវចូ លរួមកនុងកចច មន ឹ ិ ្របជំុឆនេនះ ំ

ងៃន្របជជតិ នង្របជជនៃនទេន្រកប ិ ី, ទួគី ថ នខងេកត  ,

ែខមរកមពុជេ្រកម, អូហគន ន៕ ៉ ៉ូ នងហ ិ ូ ,ី អូរូម

នង ជនជតភគតច នងមន ិ ិ ិ ឹ

7

្របភពពអងគ ី ករ UNPO

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


វ ជវ

េរ ងកំពប់ែតអុង

អតថបទកំ

ពយេនះ តវបនរក ទុកអកខ វិរុទធ មចបប់េដមទំង សង

វត កច - េរ បេរ ងេ យ

ចរយ ឃឹន សុខ

(តពីេលខមុន) ១៩៦-ទួនជចិន សមប់េ

ប់ ចូលចិតចងចប់

យកប់

ម ។

១៩៧-េ ជសអស់ជជេស

បួនៗេក វក

កប កកន់េ គ ង គប់ៃដ ។ ១៩៨-គិតេ សចរេពចឆប់ ំ រហ័ស ខះេទេនៃន ៃផទ ងទ ំ ងកយ ំ ។ បងេ ប ប

១៩៩-ខះេទច ំេន

កធត់ កទូលមំមួន ។ ២០០-ច ក កេ

មធំធន ួ េហតុេ គះ កខន ួ

យួនយកកបលែខមរេធជមុំច ងកនកល់ ែំ តអុង

ី ជួបជួនជវតនិ ងក ័យ ។

ឹ ២០១-ពំ ដងេទសទួ ទៃី ទ ែតងេទសពៃថង ប ស័យគល ់ម

២១០-ច ក បនភិតភ ំង េ

ក ត។

២០២-បួនៃថងេនះៃន ក

រលះរ

មេទ

ប៉ុនបងេឡ ងេល

២១២-ឯអងគច ក បនមិញ និងេ

២១៤-េស

បទប់ បទះ ត

ង ំ

ំងទុលទុពពុំបន ។

ដូចគំនិតគិតេនះ ។ ២១៨-េគគិតកប់ចក់មិនចុះ មិនមុតមិនធះ ុ

ំង ។

ឆនំ ២០០៥

ង ំ និង បង ប

២១៧-េគ ពត យអន់អងគ បណ េចមចប់ចងបន

ម េ ចនៃ ក ។

័ ២០៩-េគ ងទ ំ រ ងេនះៃន ំ េ បងៃ បវលវយ

េលខ ១៦ ែខេម

ង ំ ។

២១៦-ច កអន់អស់កំ

២០៨-េទដល ់មណលទឹមទរ េទបពនេស

ៃដដល ់តប់ទត់ត

គនេគេ ចនៃ ក ច ក បនៃដ

២១៥-ទត់េទ តវដួលសនប់ គនេគេ ចនខ ទប់

២០៧-និយយែចងចយេសចកី ឯអងគច ក

េចមជុំ

ទេទែតេទះទត់តប់ ។

មះ

េចលេចះបេង តេទខ មី ។ ែប៉នបនឃមតខេី ម ល

តេចញ

គ ំ គតំណំេសមក ័យ ។

ះ។

២០៦-េហ យេទបចក់កកលេនះ អូសេទេ កេ

២១៣-ពលេរេគេចមជុំចត ចក់កប់

ចមជេនដ ី ពត យវងខ មី

ម រតីសន ូ យេ

ពុំរច ួ ដូចចិន ។

ទួនជរចក់ធក់មកខ មី ។ លុះបត់

ន។

ពត បណ បទប់ជំវុ ញ ។

ង េទបេទដល ់ឆគង

 ២០៤-េជងជន់ ជេណ រមនិមន េទបេទទិមទរ ២០៥-េស

តេឡ ង ង ំ

២១១-ខនតិចនិងេលចេឡ ងបន ឯអស់ទ

ពិ ភក កីអនកផង ។ ២០៣-កូនកមូ យេកមងៗេទសេ

ំងលិក

8

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


វ ជវ េគ ចន ចមុជក ិណក ័យ ។

២៣៦-ថេបនមុឺនមនហមង គិតកបត់េមចមង

២១៩-េគឲយអូសេចលកនុងៃ ព កូនកមួយភិតភ័យ

ចងកប់សមប់បនេហ យ ។

រូតរត់ទៃី ទ គប់គន ។

២២០-េ សចេហ យអស់អងគេស

េនះន ំគនគ ី ន

កេនយពិ តពុំន ំព ។

េទេរ  រប ទពយឥតសល ់ ។ ២២១-បញជី តត

២៣៨-កលេនះ ពះេចយុធយ ទង ់ ពះចិន

តនពល ន ំយកេទដល ់

ថយេសចដូចេ

ថេបដេូ ចនះគួអញ ។

យចិន ។

២៣៩-េ បបញេយម ជចេចញ េទ

េនះន័យ ។

២២៣-េ សចេហ យ ពះបទឧៃទយ

២៤០-គិតេ សចេសច

ំងទួនផៃន

េនៃថយ

ឲយេធយម ជវញសនង ។

២២៤-ឯអងគនមុឺនែដល តង ់ ងរថមីេនះេ ឥតហមងមនទិលេទ

២៤២-ឲយន ំពលពលេយធ មកសួរ ជ យបុណយក

ក កងកមពុ ជបូរ ។

អងគ

ឹ ប់ដងេសចកី

ណុជេន

យូរេទបនិចេសចបន ។

ន ជ ពះ មទន

ទទួលបនទូ លឱងករ ។

២៤៥-

គុនធំលន ុ េនកនុង

ៃ ពនគរចង ់

២៤៦-មកដល ់មណលទី

ណុជេន

ពី ពង អងគេទ

ិ  ២៣០-េសចដងេដមដល ់កនុ ងេពះ េរ មពិតពុំេ ឹ ណុជេនះដងខ ន ួ ។

២៣១-េសចគិតគំនិតែថថួន េទ

មះ

សិ បសិ ងេល

 ២៤៩-េដរផវ ូ តវកំពង ់

យ លួងពីពង កយ

កនុងែខតទបនឹងភូមិធំ ។

២៥១-ឲយេរសយកកូ  ន កមុំ

 មច ក ដូចេដមេសចកី

ង បមក

សែខ មរ សកេ ក សែខ មរេទជុំ

២៥២-មកភូមិ ទល បចេរសយក  បនន ំចូលមក

ជួបជុំេនភូមិប យណ៍ ។

២៥៣-ឯអស់អងគ

ថឯអងគចន ័ យល ់ឆគង ។

ឆនំ ២០០៥

េទភូមិប យណ៍បណ័ក ។

២៣៥-កលេនះ ពះេចយុធយ ទង ់ ពះចិន

េលខ ១៦ ែខេម

យ។

ដល ់ ខតប យឈប់េន ។

កបថយទូលសពេសចកី ។ ឥតបីឃងឃតអតី

មក

២៥០-សឹ ងគិត តតបតកំេ

២៣៣-ពុទេធិ ចសួរេទសព ២៣៤-អំ ពី កេ

ហិ នអែ ងេនះឯង ។

 ២៤៨-ឲយេដរែបកេចញពី គន ពលពី រយ

២៣២-ដល ់េទចូលពឹ ងពក់ ពុទេិ ធ ចជតិជក់ ជខប ំុ ញ ងគំកកយ ។

ថ ន សកនមមមន

ពះសរសែមងនមម ។

រកពិ េរ បខន ួ

មអងគសួ ន ង េរ ម ៉ ។

ន ំពលេយធរ

២៤៧-េទបពញរុងេមងចត់ ចង ជុំទប់អងគឯង

ពុំចល ូ ចិតនិងយួនេនះ ។ អងគ

ប់េ សចរេពជលុ ំ ត

យល ់ជមួយពន់បយបន ។

ណុជេសចេទ ។

២២៩-ឲយយួនយក

ស័ព ។

២៤៤- គច កប សពប់ឱនអ័ព ភិ ទគំរប់

បនទូ លេទថកនយួនឪង ។

ឲយអងគ

ស់ថ ។

២៤៣-រឯអងគពញទងបី ំ ឱនអងគសិរសី

២២៦-លុះលង ់ពី ពង េចមេច

២២៨-

មមរង ុ េមងបីបន ។

ពះ ជឱងករ

គុនគិត ជករនិងេន ។

 ២២៧- ជត ជបសូភពេដម

ស់ឲយេច ពញេយម ជ

២៤១-មកដល ់មណលក តក ន ដល ់េហ យេសចមន

២២៥-សិ ងេថកងេស យយសស័ក េ

កសួរវញ

ឹ ំ ឲយដងដេណ  រេនះកូវ ។

២២២-េទបមន ពះបនទូ លថ ពះច័ន ទពយ ឲយអស់េស

 ង ត់ ពេងយ

២៣៧-តួរខនចូ លដល ់េមចេឡ យ េសង ម ួ

9

ពុកមយ សឹ ងេ

កសឹ ង

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


វ ជវ ណិតដបិតបុតសង ២៥៤-យកៃដ

ល ់តប់ឱ

េសទ រនិងមរ

២៧១-េសចបនទូ លថេនះមិញ េធបនទូ លវញ

កលេក េខចផ ួ

ឲយ

អស់ បណ ។

២៧២-ទូលទល ់សេមចពុទេិ ធ ច េសច ជបេ  តេមនេដម

២៥៥-តំេណរេនះេសះឈប់ខន េទបេទនិទន ឯពញេយម ជេនះវញ ។

សឹ ង

សំ បុ តចបប់មួយទូលេទ ។

ឹ ២៥៩-េសចបនដង

េ តច តវេទយួនេ

២៧៨-េ កយ

រ។

តំេណរេសចកី ។

ឯអុង

ម ះេសម

នគរតូចជ

២៦៩-ឲយអងគ រំ

ពុកេន

២៨៤-ឯ ងម ំ

ពុក

គុងទុក

ទុកេលលង ួ និងអុងេ ២៨៦-រឯអុង

យ គុណគិតេវងឆងយ

ជក គប់មុខ

មះ។

គុងេនះ

លួងបរេបះ

េចញេទេនៃ ពគរ ។ ២៨៧-ឯលួងេនអុងបេ

ែតងេ បេទមក

ថនញ់ ៃ ពនគរពុំេតច ។

ពុក

(េនមនត)

េទសទុកឲ ខ យមយេលងេចញ ។

ឆនំ ២០០៥

ក តេនះមិញ អេគនយភនេំ ពញ

២៨៥-គិតេ សចអុង

យេលងេទសទន់ទក ុ ។

េលខ ១៦ ែខេម

េនឈរចំេពះ រក េសចេនះ

ិ ជតមតទេន ៤មុខ ។

ពុក ។

២៧០-េបខស ុ និងមយមិនសុខ រតរក

គុងមិញ

 ងវញ ំ ។ េនជឯេជង

កទុកជមយ

 េទស ទុកេទឱបេជងម យ។

ម នេយធរ

ក ៏ទុកអុងឲយមួយេឈមះ ។ ២៨៣-បេ

ូ មនេនកនុក ខុសនិង ២៦៨-េបកន

ងចស់ ំ េនះមិញ

គុនគិតថ ។

២៨២-ឲយេរេធ  ជថមីវញ អុង

២៦៧-នគរពុទេធិ ចេនះន័យ ពិ តពុំដៃទ កេ

គុន

េធ ងេននភន ំ េំ ពញ ។

ឲយទុកជកូនពុំង ។

ទុកេ

េនះេសចេទព

ចរេចញ ។

២៨១-និងេសចឲយេ បេស

ពី បូរបូ ណ ជ ។

បេងកតពិ តពុំដៃទ ។

គុន ។

 កបេងបលុ ត

 យេដមេសចកី

ប់េ សចេសចបនទូ លខ មី េ

យ េ

មត

២៨០-មកដល ់មណលេសចវញ

២៦៣-រឯអងគេសចេទព ឲយេសម នសូត

២៦៦-នគយួនេយ ងេន

រេនះេ

២៧៩-ន ំេសចមកទីតមបន់ ឯអុង

រ។

២៦៥-ថឯេសចែខ មរេនះ

ពះ

ចត់េ បឲយអុង

២៦២-េទេសចេទពពុំលង ់ ដល ់េហ យឱនអងគ

២៦៤-

ពះបទឧៃទ ជ ។

ក់

២៦១-អេញជញ ពះបនទូ លសី ហនដ ដល ់េហ យឱនអងគ

អស់

ថ នលំេន

២៧៧-ទុកេសះេនេនះនិទន េទឯក តក ន

មត។

កច កបទូលថយ ជ

ជសុខសួសី ខ មមក ន ។

ម ះសម័ គ ។

កច កបទូលថយ ជ

វលេទ ទី

ំ ២៧៦-រឯដេណ  រទំនង

អងគចន ័ ក ទ

២៦០-េ សចេសចេ បេទេសម នេសមរមនក់ េធបនទូ ល េ បតំេណរ ពះ

បងគំពទ ុ េិ ធ ចឥតហមង ។

មអតិ

ម ទងពញៃថយ ំ

មបំេរពុ  ទេិ ធ ច ។

២៧៥-េល

ម តកនុងេ ក កបទូល ពះេច

ំ យនូវដេណ  រអកខ

ម។

២៧៤-េយម ជរុងេម ងសឹ ង

២៥៧-បនដល ់មណល ងរក ំ េសចពុំេឃ ញបក

េយម ជរុងេម ងៃថយ

មេនរុងេម ងមក ។

២៥៨-ឲយអស់

នអកខ

យនូវ

២៧៣-េសចេ បបំេរមន  ីមន បនថយអស់ពញ

២៥៦-េ កយចត់សរសេមងេចញ យម ជឯងមិញ ៃថយ

ម តន ំេទ ។

10

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ទំព័រកវនិពនធ

កំ

ពយ

បងខុសេហយអូន !

្រតភន ី េំ ពញ ទ ី ១១ មន ី ២០០៥

-េនេលេវ ពពករ

ស៍នលំហ

ពះនិ

ត់ផយផត់េល ន

មេលប ន ពះពយេពល

សសរកូនផចឹកខ ពស់ពីដ ី

- កេឡកឯនយេឃ ញខ ទមសឹ ក  េលទល ួ ជយែដនេដមបុ រ

ខណ កចំ

ំ លសឹ កេ ន តេទប បក់ថី ម -ដបូ

ត។

ំ ពែខ មរយួន

ី ែតេចះ សដទស់ ផួ ន ទ ៗ

រះគន់ជញ ជ ំងេនេ កមខន ួ

យឺ ស !

មកពួនន ំអញេក ។

-អញលបគយគន់េកតសង យ ័

េ ចនយប់េ ចនៃថងៃ កមួេម៉

ឯងកុប ំ នំ ស ជ េខម

ចបស់េផេ ក សកមុខេ ក

-ខុសទងរូ ំ ប ងទងសមបរ ំ ុ

ចបស់ជមនកលកិចេច បក បស

-ជញ ជ ំងឮេហ យេកតសេងគ

បងរទឹ ូ កែភនកែណនឱ

ឯងមកពី

ពូជពង េ ក

កុថ ំ ផស

េតខខ ុ អី ? ខុស តង ់ ុ ញំ ស

?

ឬក ៏ដូន

ំ ល -ែថង បប់សឹ កេ ន តជដបូ

សន៍ ឬយ៉ ង

គិតករខុស

លង ់លុះមរ

មកព ងត់

េឈ ៃ ព ពតេចមជុំរព័ ុ ំ ទធ

-ខរុ ញំ ស់ឯែដនសណេ កម

រពូជពង ខ ុ ញំ បងវត

ស៊ូ ទខ ំ មត់ ំ មិន ច

-េទះមនុស កប់សឹ កេ ច កធងចង

េទះេកមងជន់ឆងក ៏មិនថ

នេពលទឹកធំ ខវស

េកមងេទ

ី -ខរុ ញំ ស់េលដេករមេនរមយ

ខល ជិ លុយទឹក

ែតែបរទុកទ ខ ទ ំ ង ំ គួរនឹក សេ

-បងេ ន តយល ់េហ យកុគ ំ ន ន់េគនរ

េយ ងដូចគនេទទងកូ ំ នេច

-េ ន តេ

 ំ តេដមដេប

សឹ កេ

តឮសពសពទែសនខល ់

លូត

រកកលអួល

បនេអ យកុេំ មះខឹងនឹងបង ូ បប់បងកុំ

បងេ ន ត

ក់

បន ូ

។ ។

េយ ងគួរឈប់េឆតខំរក

មគគសនងដូន

ឆនំ ២០០៥

ក់ពំគ ុ រួ េប

-េ ន តសឹ កនឹកភនកសួររកេឈមះ េតបូ នេឈមះអី េទនួនលង

ស់មនុស កប់េ ប ។

េនះេតេហតុេខបង ់េផផង

ចំណង

ះដល ់ញតិេផ ។

េដ លតិះពូជពង ពុំ បេស រ

-ខេុ ញំ នះេឈមះចក

ង ច ពក

រស់រងកមមេព រជពនឹក តវមនុស េដរេ

សន៍ ។

សូមបងកុេំ ពលពកយន ំ ទស

េយ ងផល ់ផលេ ចនជូនដល ់មនុស

េលខ ១៦ ែខេម

ករចរេ គ នៗ

េក ក 11

ប់រស់េ ពះេរ ងពូជ ៕ ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ែខមរកមពជ ុ េ កមមិន តវកររស់េ កមរបប ករេងបេឡងេដ មបីទមទរឯក ជយ 

និគម

ៃន្របជជតឋិ ិ តេន

១៩៥៣ មនសនន ុ ិសីទ្រកងហ ឺែណវមួយឆនំ េបមនដូ  ិ េចនះេទ ្របែហល

េ្រកមរបប

នគម បនបងកជចលនទបមនឈន ះ ែដលជផល ិ ់ ិ

ិ ៍ វវតនៃន្របវត ិ

ស។

ជេនកនង ឺែណវ ឆនំ ១៩៥៤ េនះ ប ងយក ិ ិទទ្រកងហ ី ំ ុ សននស

ស ងគមេនឥណូ ចន ិ

ទកដី ត ឹ កមពុជទងអស្របគលេទឲយេវ ំ ់ ់ បញដីែខមរេ្រកមេនះ

ែដលបនផទះុ េឡងចប  ់ ងពឆ ំ ី នំ

បនជបទពេិ

ឆនំ ១៩៥៤ េទបសនន ស  េឡង អព  ិ ទមួ ី យ្រតវបនបេងកត  េដមបីពភក ិ ំ ី

សនភព នងយតធម ជពេសសអងគ ករសហ្របជជតិ គួរែតចត់ ុ ិ ិ ិ ិ

ឺែណវ ្របេទសសស បញសនភពេនឥណ ិ ិ នទ្រកងហ ី ី ។ ូ ចន

ិ វធនករណយង ៍ ៉

អំ

ភបល (Gouverneur General) នង ិ ិ

នគមបរេទស នងេដ មបីេបកឱកសឲយ្របជជតែខម ិ ិ  ិ រេ្រកមបន គ ល់

នគមប ងកបនផតរលតេទែដរ ។ ែដនដីទង ុ ិ ំ ៏ ់ ំ ៥

េនកនង ័ ឥណូ ចន ិ គឺ កូ ុ សហពនធ

ងសន ុី ្របេទសអ ំ

នូវពនេសរភព រសេន្របកបេ យេសចកៃថថន ឺ ី ់ ី ិ ិសេ្រមច ូរ មនសទធ សនខនេ យខនឯង ។ អសរយៈេពលជេ្រចនឆ ់  ន កនងមកេហយ ំ  ួ ួ

ម ្របេទស

វ នង្របេទសកមព ុ ែតមនលកខនកៈ ិ ិ ុជ ែដលសទធ នេយបយេផ ង ៗ គន បនរួចផតពអ ច នគមប ងេរ ុ ី ំ ិ ំ ង

េ យ

ៗ ខនែដរ ។ ួ

េគេ

តងកង ុ ឹ ្របេទស

្របេទសេនកនុងសហពនធ ័ ឥណូ ចន ិ

ិ ែតប ង្របគលេទឲយម ច សេដ ំ ់ ់ មេគវញ ែដលប ងេ ំ

ថ កូ

កមពុជេ្រកម»

ងសន ុី ំ

េហយេន  គួរ

ជតិ

ស់

ឆនំ ១៩៤៩ េ

នគមបនេទេទ ត ិ

ត្រមង់េទ្រកង េ

ប ង្របគលទកដី ំ ់ ឹ

មសនធស ុ ទី ០៤ ែខមថន ិ ញញចះៃថង ិ ុ េបជទកដី  ឹ របស្របេទស ់

នគម លះេពល លមង់ ុ ិ ឺ ៉ ដក

នគមេចញ ិ

សនធស ិ ញញ្របគលទកដី ់ ឹ ្របេទសប ង ំ

លមង់ ឺ ៉ ចះុ

ករសហ្របជជតិ

មធមមនញញ ុ ៃនអងគករសហ្របជជតិ ជំពូកទី

 ឲយមនបរយកសនេយបយេសរ ១១,១២ នង ិ ី នង ិ ិ ១៣ េដមបីបេងកត តមភព

្របេទសកមពជ ុ ំ ឈសៃវរបស្រពះករ ់ ុ េ្រកមករដឹកនដ៏

ែដលអនញតឲយែខម រកមពុជេ្រកមអនវតនូ វសទធ ុ ុ ិ ិ ិសេ្រមច

សនខនេ យខនឯង ៕ ួ ួ

ក ្រត ៃន្រពះ

េធេនៃថង ទ ី ០៤ ែខមន  ី ឆន ំ ២០០៥

ច្រកកមពុជ ្រទង់បនដឹកន្របជ សរបស្រពះអងគ េធយទធ ំ ់  ុ ិ ក នករទមទរឯក ជយបនេពញបរបូ ិ រណ៍ េនៃថងទី ០៩ ែខវចឆ ិ ឆនំ ឆនំ ២០០៥

គទូ ឺ ទងភូ ំ មភគខងតបង ិ ូ

២- កទកដី ់ ឹ កមពជ ់ ់ ុ េ្រកម េនេ្រកមករ្រគប្រគងរបសអងគ

សួរថ េត្របជជនប ងេពញចតែដរឬេទ ? សខចតែដរឬេទ ? ុ ិ  ំ ិ

េលខ ១៦ ែខេម

នគម េនេលទកដី ិ  ឹ កមពជ ុ េ្រកម

ែដលមនទហ ំ ំ ៦៨,៦០០ គឡែម្រត្រក ី ូ ៉ េវ ត មបចចប ុ បនន ។

េទឲយ្របេទសសសវញេនះ ី ិ

្រពះបទសេមច្រពះ នេ តម សហន ុ អតត្រពះម ី ី

កបនេសនឲយ ៖ ១-លបបបតរបប ុ ំ ់

ះេឡយ  ។

ករណែដនដី កមពជ ី ុ េ្រកមេនះ

ណូយ កលពែខកញ ញ ឆនំ ២០០៣ េលកេឡងនូ ី   វ

កនដកមមធទង ៦ ែដលែខមរេ្រកមេយងជួ  ប្របទះេរ ង លៃថង ់ ំ ំ

េហយេ 

ប ងវញ ្របេទស លមង់ ូ ឈនពន ្រតត្រ ំ ិ េហយឧបមថ  ឺ ៉ ចល េធ

សនែខម ។ ៍ រជកជមនខន ់ ិ

កនុងនមែខមរេ្រកមមួយរូប ខញុ ស ក ំ ូមសែមងករគ្រទេ ំ មរណ  ិខតេឆ ពះ ៉ ិ ូ ប៊ូ គន ិ ្របធនអងគករ UNPO ែដលបនេផញល ិ

បនេទេនះ គួរែត្របគលទកដី ់ ឹ េនះេទឲយ្របេទសកមពុជ ឬ ែខមរកមពជ ុ

េនះេទឲយេសចយួន បវ

នគមយួ នេទ តែដរ ែខមរេ្រកម្រតវមនសទធ ិ ិ ិកុនងករសេ្រមច

សនខនេ យខនឯងជ ចខត ។ េបមនដូ ់  ិ េចនះេទ ្របជជតែខម ិ រ ូ ួ គ ះរេងគដ  លសថ េ្រកមនងជួ ឹ ប្របទះនូវមហន យយងធង ៉ នេធឲយរេង ់  ់ ិរភព

ជដីរបស្របេទសកមព ់ ុជ ឬ ែខមរ-

ិ មនគួ េ្រកមែដលជមចសេដ ់ មពត្របកដវញ ិ ិ រ

ថសទធ ។ េពលេនះ្រពះ ទតយរះេហយ ៃសប ិ ិេសរភពេនះ ី ិ 

ែដក

«ដូចជដីែខមរកមពជ ុ េ្រកម

េបប ងគ  ំ ម នលទធភពេធ

្របជជតែខម ិ រេ្រកម្រតវរសេនេ្រកមៃសប ់

អនធករ្រតវកចតបង់ ំ ់ សូនយ ែខមរកមពជ ៏ ិ ់ ឹ ុ េ្រកមកមន្រតវរសេនេ្រកមនម

នគមេនះ ប ងខនឯងដឹ ងចបស់ សថ ិ ំ ួ ់ ែដនដីនមួ ិ យ ៗ ជរបស្របេទស ជតិ សន៍ ពត្របកដ នងអនវតលកខ នកៈ ុ ់ ិ ិ ិ ស្រមបមនស ់ ុ កនង ំ ុ ែដនដីទងេនះ េពលែដលប ងបញច ប់ នគមរបសខនេហយេនះ ំ ិ ់ ួ 

រ ន ៃដយួន

អនធករ រងទកខ គ លេឡយ ុ េវទន្រគបែបបយង ់ ៉ មនែដល ិ ់  នូវអែដល ី

ែដលប ង ំ ក់

នេយបយែបប

្របេទសែដលេសន

ឲយមន្របសទធ ិ ភព េដមបីរេំ ះបងបន្របជ ូ ពលរដែខមរេ្រកមជមចសមតភូ ុ មិ ឲយរួចផតព្រកញប ុ ី ់ ុំ ិ ច

សបេពលជមួយគនេនះ សហពនធ ័ ឥណូ ចនមួ ិ យ ែដលសថត ិ ចអគគេទ

ក េហយប 

ធនមួ ៍ យស្រមប់

១៩៤៥ មកេនះ បនអូសបនយហូតមកដលៃថង ់ ទី ០៨ ែខ ឧសភ

េនេ្រកមអំ

្របេទសេនេលសកលេ 

មផងកមនដឹ ៏ ិ ង។

ថច ់ សូរយ ិ 12

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


បញញសជតក

½

េរ ងទី ១៥

‹ ïដនâពន¤របសù ì◊ក ញក ុ ៉ ែថម

ì∏ôពçមì· ល កទä ¥ ì

ភ‹òìពញ ³‹ò ¥¬æ¬

េរ ងសុវណកុមរ ជបរិ រតឡប់មក  យបងំពះវរ ជ -បិ ឯេឆរសមុទ េហយ  យេពជនីលចិ សពពិធរ័តផង ែដលសមុទេទវ និង គ ជ ន  យ ំងប៉ុ  ន ដល់ពះជនក-ជននីរបស់ទង់ រួចេសចេលកទ័ពតឡប់មកពះ ជ នីវញិ េ យសិរសី ួសី ។ ចំេណរ លតមក នឈញ ួ សំេ ៥០០ េបកេ ង េចញេ សីហឡទីប េដម ីេធជំនួញ េហយនិ យសរេសរ គជ រសសុទរបស់ពះសុវណកុ រៃនកង ណសី ។ ដំណឹងេនះ នជត បដល់ពះ តភេជសុរ ជៃនសីហឡទីប េហយ ស់េ េ ំង ៤ ក់ ែដលេភ វ  ចសេមច កិចសពគប់ប រមកប ប់ “ចូរអក ំង យេចញេ នគរ ណសី មួយនឹងពួកឈញ េហយ បទូល ួ សំេ េសចម ភត ជ ៖ ពះ ទភេជសុរ ជ េ សីហឡទីប ន នុ ពេចន នេតជៈេចន នពលេចនឥត ន េសច េប បផឹមេសេឡយ ឥឡវេនះទង់ នបញា សូម ូ ឲពះអង ំដំរសី សុទ បកបេ យលកណៈគប់ប រេ  យពះ ស់ៃនេយង េបមិនដូេ ះេទ ទង់នឹងេធឲ នគរ ណសីេនះវិ សេខចខីពុំខាន” ។ េ ំងបួនក៏ េចញេ នគរ ណសី េឡង ល់ពះ ទម ភត ជ េហយ បទូលែថងពះឱ រសពេសចកី ។ ពះេ កង ណសី ទង់ នេសចកីពយ រមៃកែលង េទប ស់េ បជុំេស បតី ឧប ជ បុេ ហិត នឹងពះ ជបុត ទង់ ន ែថង ប់ពីពះឱ រៃនពះ ទសីហឡទីបសពគប់ ។ ពួក េសវ ត ងំ េ ះ នឮដូេចះ ក៏គិតភ័យ ំង  រតីេ ែត េស មេរ ងខួន ។  េ ះ ពះសុវណកុ រ នទង់ បេហតុេភទ ដូេចះេហយ ក៏ បបងំទូលពះវរ ជបិ “សូមទង់េម

អតីេត កងុ លកំ ំង ត់ ត់យូរអែងងមកេហយ េ ះ នពះម កតមួយអង ពះ មម ភត គង ជសម តិកងនគរ ណសី នពះអគមេហសីពះ មច េទវី ុ សីបកបេ យកល ណធម៌បៃពៃថថរូ ទីសពពះទ័យៃន ពះ ជ  មីៃកែលង ។ ទង់ នពះ ជបុតមួយអងពះ ម សុវណកុ រ ៗ នវ័យចំេរនេឡង នសិក សិល ស េផង ៗ សពគប់ ពិេសស ទង់េចះ ត់ជំ ញខាងសិល ធូ កងគំ ុ រប់ពះជន ១៦ វស ។ សម័យៃថមួយ ពះ ទម ភតេសចេលកចតុរងេស ពម ំងេភងតូរតនីគប់បេភទ េ ប តកំ នេឆរ ម សមុទ ។ ពះសុវណកុ រ ក៏េសច ងេ មួយនឹង ពះវរ ជ -បិ ែដរ េហយទង់ នបំណងចង់េសច ង េ ប តេ ក លម សមុទ ។ េ យេតជៈ រមីៃនពះ ជកុ រ ពួកេទព រក សមុទ ន ំដំរសី សុទមួយុមក  យ ទង់ ៗ ពមេ យេស េ េសចេឡងគង់េលពះទី ំង គេជន ងចុះេ កងសមុ ុ ទ ។ ឯគជ រ នមុខេ ះេ តង់កែនង ទឹកសមុទក៏ែបកែខក ពីចំែណកដូច ជញាំង ផះ ។ ឯ ងសមុទកញា ងំ យ ក៏េ យ យលំអិតគនពិេ រ យកកមង សបញពណ៌ ពរេួ សងខាងៃនជញាំង ទឹកសមុទ ។ ឯេសច គ ំ គីបរិ រមកែហហមអងពះ ជ កុ រ ។ េពលេ យទង់េ យែតេ ជ រ ែដលពួក ង សមុទកញា នឹងកញា គីេរ បចំ  យ ទង់ នក ល សប យេកមក នកងម ំ ត់ ៣ ៃថ ។ ុ សមុទអស់កណ ពះ ទម ភតនឹងពះ ងេទវី លុះពះ ជបុត ត់ យូរៃថេពក េទបទង់ ត់បេមឲ មពះ ជបុត ៗ ទង់ ន បនល ូ ពួកសមុទេទវ និង គ ជ េហយេសចពមេ យ េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

13

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


សរមួយេទ ត ញ់េចញេ េកត វិ នអែណតេល ស ។ សរមួយេទ ត ញ់េ េកត ភក់េភង ង៉ វ ។ សរមួយ េទ ត ញ់តវមុត ច់ មេហម លុះដល់កំណត់ ំពរី ៃថ េទប  ប់ ។ ពះឥ ធិ ជទង់ នប នធសរទិ ូ ពេ ះេហយ េទបទង់  យស័ព ធុ រពរ ទង់ នបសិទិេ គជ័យ  យ េហយេសច តឡប់េ នវិ នរបស់ពះអងវិញ ។  េ ះ ពះម កតទង់តត ពួកពល ំង យ ទង់ទតេឃញ នរេប បេរ បរយលេហយ េទបទង់ ំទ័ពចុះសំេ េ េពល ននកតឫកល េបកេ ងេល នេ  សំេ េ ះសីហឡទីប ដល់េហយទង់ នបញនូ ជទូតឲេ ទូលពះ ទភេជសុរ ជ “ពះ ទសុវណកុ រ ស់េយង ទង នឫទិអំ ច ច ញ ំ ី ពួកសតវគប់ទិសតឹមតវ េ យកូនសរមួយរបស់ពះអង ឥឡវេសចមកដល់ េហយ សូម ូ ពះអងមី េចញេ  យបងំសូម យុជីវតិ ឬមួយេបពះអង ងមហិទិឫទិ ក៏សូមពះអងទង់គិតេរ បចំេគ ងយុទ េចញ ត ំងច ំងចុះ” ។ កងខណៈេ ះ ពះ ទសុវណកុ រ ទង់ ុ នែថងសរ វុធទូតមួយេទ ត ទង់ ន ំសរ “ែនសរ ដ៏ចេមន ចូរឯងេ ឋិតជិតគុមតេច កេសចភេជសុរ ជ េហយ គ ម ែនេសចកំ ច េបបែសងមិនេវ សៃវេ  យបងំ ពះ ពះ ស់េយងេទ េយងនឹង ត់ក លេ  យ ទង់ឥឡវេនះឯង ” ។ សរេ ះ ក៏េធ មពះ ជបញា ពះម ូ កត ។ ពះ ទភេជសុរ ជ ទង់ នេសចកីភិតភ័យៃកេពក ប៉ុែនទង់ខំេធកិរ ិ កំ ខាងេ ឲេមលេឃញ ទង់មិន ខាចមិនតក់សតុ េហយទង់េ បជុំេស េ ែដល  ន ំងប៉ុ  ន េដម ីទប់ទល់ ។ ពះ ទសុវណកុ រ ក៏ ន ែថងសរមួយេទ តេ ត់សក់មនុស ំងអស់កុងពះនគរ េធ ឲត លតងិល ំងអស់ េហយតឡប់មកចូលបំពង់វញិ ។ ម ជនផង ក៏ភិតភ័យតុក ល់ ។ ពះម កតទង់ នែថងសរមួយេទ ត េកត ន ន ជរថទឹមេសះសឹងស សុទថី ៗ នេភងរ ំតូរតនី នសីអបរ ំេច ងកងុ ជ រថេ ះបទកិណខាងេ នគរ ៣ ជុំ ។ ទង់ នែថងសរ មួយេទ តបេងត អ តេភងេឆះេឡងសេ សេ កឡឹង

េ ស សូមពះវរបិ កុំពយ រមេឡយ សូមទង់គង់ សុខ សប យចុះ ទូលពះបងំសូមទទួល នឹងេ ំយកេសច ភេជសុរ ជ ពម ំងពួកេពលេ មក ប  យបងំពះពះអងឲ ល់ែត ន” ។ ឯពួក តមុខមនី ន ប់ពះបនលេនះេហយ ក៏ នេសចកីេតកអរេ មនស ូ ំងអស់ ំ  យស័ព ធុ រពរដល់ពះ ជកុ រ ។ ពះវរ ជបិ នពះហឫទ័យេតកអរ ស់ ទង់ឲ ត់ែចង េធិពិធី ភិេសកពះសុវណកុ រឲេឡងគង ជសម តិ តំ ងពះអងតេ ។ ពះសុវណកុ រ លុះ ន ភិេសក េហយ នចតុរងេស េ មេ មដែងពះអងេចញេ េ េពលបកបេ យេ គជ័យល ក នទ័ ួ ពពះ ពមេ យ េសច័តកស់កអំ ភិរម ទង់ជ័យពម ំង វុធយុទភ័ណភឺេផក េ ង ត ក់ដូចពពួក យេលៃផេវ ស៍ ។ ពះ ទសុវណកុ រ មុនទង់េលកទ័ពេចញេ ទង់ នតិះរិះ “សម តិ សុខ សុភមងលនឹងឫទិេតជៈ ំង យេកតេឡងេ យអនុ ពៃនបុណ ដូេចះគួឲពួកពល េស េធបុណសិន េ ះបុណែតងរក រ រអកេធបុណឲ ផុតពីកីអន យ” េហយទង់ ន ត់ែចងេធច  ន់បិណ ត បេគនដល់ពះសង បេគនេទយ នេផង ៗ ដល់ពះ សង ឲ ង លុកេចតិយ េហយទង់េរ បេគ ងភី បូ ទង់ នស នសីល ប់ធម៌េទស ទង់ នពះ ជន រ ចំណីសំពត់ វ វៃស េដម ដល់សមូ ចក ំង យ េហយទង់ នជចទឹកឧទិសផលដល់សតេ ក ទូេ ។ ពះ ទសុវណកុ រទង់ នេលកទ័ពេចញេ ដ ប ដល់េតយសមុទ េ េពលអ ត តី េទបពះនរបតីទង់ ពះចិ “េសចភេជសុរ ជ នឫទី នុ ពដូចេមច េអះ ?” ។ កំពុងទង់ពះចិ ដូេចះ  ប់ែតពះឥ ធិ ជ ទង់ ំមកនូវធូ ១ នសរ ៥ មក  យទង់ ែដល វុធទិព វិេសសៃកែលង ។ សរមួយេ ះ ញ់េ នច យមួយ េ ជន៍ នឫទិ ច ត់ក លមនុសនឹងេទព នដូច បំណង ។ សរមួយេទ ត ញ់េចញេ េកត នជំនិះ ។ េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

14

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ពន់េពក េទបេសចទូលតប “បពិតម ជ! ធុ! ធុ! ពិេ ះ ស់ ពះឱ ររបស់ពះអង សុទែត កសុ សិត ខង់ខស់ៃកែលង ខំុសូម  យជីវតិ ដួងហឫទ័យនឹងេសចកី ស ញ់េស ពម ំង ជសម តិកងែដន ំងមូលចំេ ះ ុ ពះអង សូមទង់ទទួលយក មសពពះ ជហឫទ័យចុះ” ។ “េបដូេចះ សូមឲទង់េសច ងេ នគរ ណសី មួយនឹងខំុ េដម ី  យបងំ ពះវរ ជបិ - ខំុ កងុ ល ឥឡវេនះចុ ូ ះ” ។ បពិតពះភូមិន សូមទង់េម រង់ ំ ទំ ំខំុ ត់ែចង ដំេណររួចេសចសិន” ។ ពះម សត ក៏ទង់យល់ពម ។ ពះ ទភេជសុរ ជ ទង់ នប ប់ ត ធំរបស់ ទង់ “ ល ត ចូរអកេរ បកងទ័ព នអងបួន ឲ ន គប់ ន់ ឲពូួកេ ំងេ ះ ែតង យ ម ក់ ម ន់ មពួកកមេផង ៗ ឲេស ក ក់ប ប់ថី ៗ វុធថី ៗ គប់ រួចេហយ ំ ចូលេ ែហហមពះ ទសុវណកុ រ មួយនឹងេយង” ។ ទង់ឲ ត់ែចងេរ បចំដំេណរអស់កឡ ំ ងុ ១ ែខេទបេសច ។ ពះ ទសុវណកុ រទង់េឡងគង់ដំររី ត័ មងល េសចបរេពលដ បដល់ម សមុទ េ យរីក យ េកមក ន ទង់ឲកងទ័ពសំចតេ េឆរសមុទអស់កមងុ ៧ ៃថ េបកៃដឲពួកពលសកលេ េលងែល ងម សពេផង ៗ មចំណង់ ។ លុះ នឫក រេព ល ពះ ទង់ ំពួកពល េស េ ចុះ ន់ ជ ដ៏រងុ េរ ង ពះ ទសីហឡទីប នឹង ពួកេ ំងពួង ក៏ ំ ែសក  យពរជ័យបីដង េហយ ំ តសងចុះ ន់ ែតេរ ង ៗ ខួន ។ ពួកសមុទេទវ នឹង េសច គ ំង យ ក៏ ំ និមិត ទរ័ត  យពះម កត េ េលសុវណ េហយ ន ត់ រែថរក ម ំងអស់ពុំឲ នកីអន យ ។ រុតេទវ ំង យ ក៏ បេញញ េ បក់រេំ ភយ ៗ រេហយសលសព បក់សំេ េភ ឲេល នយលេ យសលេលៃផៃនម សមុទ ។ សមុទេទវ យ ំ កេ ជ រ នឱ រសៃថ  មក  យ ពះម សត ពម ំងពួកពល ។ ពួក ងសមុទកញា ំ

ខាងេ នគរ ៣ ជុំេហយតឡប់ចូលបំពង់វញិ ។ ប នុ ស ក៏ ក់េផលចលចបល់ពកូនជញនេ ូ ពួនេ យ អគីភ័យ ។ ឯពះ ទភេជសុរ ជៃនល ទបី េ ែតមិន ន់ ពម ញ់ ។ ពះ ទសុវណកុ រ ទង់ ន បេ យ ណរបស់ពះអង េស បតី ច ងពីរ ក់របស់សហ ី ឡ ទីប នឹងក័យជនកងរ ុ ង ៧ ៃថេទ តទង់នឹងែថងសរស  ប់ អគេស បតី ំងពីរ ក់” ។ កងៃថគំ ុ រប់ ៧ េស បតី ច ង ំងពីរ ក់ ក៏អនិចកមែមនេ កងពះ ុ ជមនីរ ែដលេគ ន ត់ែចង រ រ ៉ងមុឺង ៉ត់ ។ ពះ ទេភជសុរ ជ ទង់ នេឃញេភទចែមកអ រ ដូេ ះ ទង់ពយ រមភិតភ័យតក ៉ងៃកែលង េទបទង់ ជំនុំ មួយនឹង តមុខមនី ំង យ “េបេយងេ ែត ចេចសរឹងរូសតេ េទ ត មុខ ប នុ សេយង នឹង ខនួ េយង ំងអស់ នឹង  ប់អ របង់ ដូេចះគួរេយងសុខចិត ចុះ ញ់ សូមឲ នជីវតិ រស់េ តេ េទ ត” េទបេសចពម ំង តមុខមនីេលកភសុ រប រេចញេ  បទូល  យពះ ទសុវណកុ រ សញាៃន  រចុះ ញ់ ។ ពះ ទសុវណកុ រទង់ ស់ “បពិតម ជ សូមទង់កុំភ័យ កុំពយ រមឲេ ះ ខំុ  នកីេ ធខឹងនឹង ទង់េទ ខំមុ ិនែមនមកដេណមយក ជសម តិ នឹងែដនដីរបស់ ទង់េទ  ន់ែតមកសូមយកដួងហឫទ័យរបស់ទង់ប៉ុេ ះ” ។ ពះ ទភេជសុរ ជ នទង់ពះស ប់ដូេ ះ ក៏ រឹងរឹតែតភិតភ័យ ប់ញ័ររនត់  ែតពះេសេ ហូរេចញ ក់ ។ ពះម កតទង់ នទតេឃញដូេ ះ ក៏ នពះហឫទ័យ ករុ ពន់េពក េទប ស់លួងេ ម “បពិតម ជ ខំុ មិនែមនមកសុយ ំ ក ច់េបះដូងរបស់ទង់េទ គឺ ន់ែតសូមឲ ពះអង នពះទ័យស ញ់ ប់ នដ៏េ  ះស័គ ចំេ ះខំុ េហយសូមឲខំុ នេមតី ប់ ន ចំេ ះទង់ែតប៉ុេ ះេទេត សូមទង់ ប” ។ តអំពីេនះេ ពះម កតកង ណសី ទង់ នពះ ជ នឱ ទេផង ៗ េទ ត អេនកប រ សុទ ែតែផកេ េលកល ណធម៌ៃនសប រស ុ ំងអស់ ។ ពះ ទ ភេជសុរ ជៃនសីហឡទីប ទង់ នពះទ័យរីក យេកមក ន េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

15

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម


ន  យភសុ រប រដ៏ នតៃមេផង ៗ ពម ំងេសច ភេជសុរ ជនឹងពួកពលេ ។ ពះវរ -បិ ទង់អបអរ ទរនឹងពះ ជបុត ស់ ទង់ នប នស័ព ធុ រពរ េផង ៗ ។ តមកពះ ទសុវណកុ រទង់អនុញាតឲេសច ភេជសុរ ជ ពម ំងពួកពលតឡប់េ គង ជេ នគររបស់ ទង់វញិ ។ ពះម កតទង់គប់គង ជេ យធម៌ ស ប បកបេ យកីេកមក ន ។ ពះនរបតីទង់ នបំេពញ កុសលេផងៗ ន នសីល េដមដ បដល់អស់ពះជ  យុ៕

ែតង ង៉ សស់ៃថ  ៃដ ន់ទិព បុ បូ ពះ នរបតី ល់ទិ តី ។ ជន ំងអស់កុង ំង យ ែតងខួន ៉ង  ត េច ង ំេសចសប យ ទះៃដេលង ៉ងេខ វខារ គគឹកគេគង ល់ ៗ ៃថ  ែតដល់េ េឆរសមុទៃននគរ ណសី ។ ឯពះវរ ជ -បិ ទង់ នឲ ត់ែចង គ៌ា ពី កង ណសីដ បដល់េឆរសមុទ េទបេសចពមេ យ តមុខមនីនឹង ជបរិ រផង េសចេចញេ ទទួលពះ ជបុតដែងចល ូ មកសង ណសី ។ ពះ ទសុវណកុ រ

លិខត ិ គំ ទ របស់សហព័នែខរកមជេ កម ចំេពះ ពឹ ប ត BMD ធ ម ុព

របស់ ពះម

វរក ត ពះបទសេមច ពះនេ តម សីហនុ

សហពនធ រេ្រកមទូទងពភពេ ័ ែខមរកមពជ ិ ំ ិ ុ េ្រកម នង្របជពលរដែខម

ខងេទេលករេធេសចកបញ BMD របស្រពះម ំ   ី ជ ក់ ម្រពតប្រត ឹ ិ ់

ក សូមសែមងនូវករគ្រទយង ំ ៉

វរក ្រត ្រពះបទសេមច ្រពះនេ តម

សហន ុ ពទ្រកងេបកង ុ ទី ១៧ ែខមន ី ី ី ៉ ំ ចះៃថង ី ឆនំ ២០០៥ ។

េសចកបញ ញយងចបសថ ី ជ កទងបចណចបនបង ់ ំ ី ំ ុ ៉ ់ ែខមរេ្រកមជមចសេដ ់ មៃនែដនដីកមពុជេ្រកម ។

ករ្របគលេ់ យខសចបបរបសប ងគរេ ុ ់ ់ ំ ឺ ំ ្រពះ ជ

ភេលសទធ ្របមថេមលងយ  ិ ែិ ខមរេ្រកមទង ំ សង ។ ជពេសស ិ 

ច្រកកមពុជ នង ិ ្របជពលរដែខមរទងមូ ំ ល។

ែខមរេ្រកមជ្របជពលរដែខមរ ែដល្រតវទទួលរងេ្រគះពី

េទស ងគមមួយេទ ត រហូតមកទលបចច ់ ប ុ បននេនះ ។

នគមមួ យេទមួយេទ ត ពស ិ ី ងគមមួយ

ទូល្រពះបងគំែដលជកូនេចែខមរេ្រកម មនចតរេភបរក ុ ិ ំ  ី យជអេនកកបបករ នងដឹ ិ ងគណយង្រជល ៉

េ្រជ ចេពះ្រពះម ំ

វរក ្រត ្រពះបទសេមច ្រពះនេ តម សហន ុ ែដលបនបក ី

បនេឃញនូ វភពពតៃន្រពតករណ្របវត  ិ ឹ ិ ៍ ិ

ពលរដែខមរទូទង្រពះ ជ ំ

ច្រកកមពុជ ៕

យយងចបស ៉ ់ ឲយកូនេច

ស នងពភពអយតធមែដលែខម រេ្រកមរងេ្រគះ កដូ ុ ិ ិ ី ៏ ចជ្របជ្របេទសក

, ៃថងទី២១ ែខមន ី ឆនំ ២០០៥

្របធន្របតបតសហពនធ ិ ិ ័ ែខមរកមពជ ុ េ្រកម េលខ ១៦ ែខេម

ឆនំ ២០០៥

16

ថច ់ ងុក ៉ ថច ់

ពតប ឹ ិ តរបសសហពនធ ់ ័ ែខមរកមពុ ជេ កម

16-KKF-Newsletter-April-2005  
16-KKF-Newsletter-April-2005  

សហព័ ន ធ ែ ខម រ កមព ជ េ្រកម បនេធ  ល ិ ខ ិ ត ជូ ន ពរឆនំ ថ ម ្របេគន្រពះុ ី - េតជគុ ណ និ ង ជូ ន ជនរួ ម ជតិ ែដលមនអតថ ន ័ យ សងក ត ់ ធ ង ន ់ េ ទេ...